ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 317

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
5 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1419/2007 на Съвета от 29 ноември 2007 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими спрямо вноса на интегрирани компактни електронни флуоресцентни лампи (КФЛ-и) с произход от Китайската народна република

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1420/2007 на Съвета от 4 декември 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и Казахстан и за прекратяване на процедурата по отношение на вноса с произход от Украйна

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1421/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки ( 1 )

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1423/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1424/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2304/2002 за прилагане на Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската общност и разпределяне на примерни суми от Десетия европейски фонд за развитие

38

 

*

Регламент (ЕО) № 1425/2007 на Комисията от 3 декември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зона IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIа от плавателни съдове под флага на Белгия

55

 

*

Регламент (ЕО) № 1426/2007 на Комисията от 3 декември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зони VIIb—k, VIII, IХ и Х на ICES и във водите на ЕО в зоната CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

57

 

*

Регламент (ЕО) № 1427/2007 на Комисията от 3 декември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на молва във водите на ЕО от зона IV на ICES от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

59

 

*

Регламент (ЕО) № 1428/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии ( 1 )

61

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/786/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2007 година за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

63

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

65

 

 

2007/787/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 ноември 2007 година за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

75

 

 

Комисия

 

 

2007/788/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 септември 2007 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) (нотифицирано под номер C(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 декември 2007 година за суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1420/2007 върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и от Казахстан

79

 

 

Европейска централна банка

 

 

2007/790/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 23 ноември 2007 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г. (ЕЦБ/2007/16)

81

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/791/ОВППС на Съвета от 4 декември 2007 година за изпълнение на Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1419/2007 НА СЪВЕТА

от 29 ноември 2007 година

за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими спрямо вноса на интегрирани компактни електронни флуоресцентни лампи (КФЛ-и) с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С Регламент (ЕО) № 1470/2001 (2) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита, вариращи от 0 до 66,1 %, върху вноса на интегрирани електронни компактни флуоресцентни лампи („КФЛ-и“) с произход от Китайската народна република (КНР) след проведено разследване. Преди това Комисията беше наложила временни антидъмпингови мита по силата на Регламент (ЕО) № 255/2001 (3).

(2)

С Регламент (ЕО) № 866/2005 (4) Съветът разшири действието на антидъмпинговите мерки, така че да обхващат и вноса на КФЛ-и на консигнация от Социалистическа република Виетнам, Ислямска република Пакистан или Република Филипини, без значение дали стоките са декларирани като такива с произход от Социалистическа република Виетнам, Ислямска република Пакистан или Република Филипини или не. Разширяването на действието бе резултат от разследване на заобикалянето на действащите мерки, проведено съгласно член 13 от основния регламент.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1322/2006 (5) Съветът измени действащите антидъмпингови мерки. Изменението бе направено след междинно преразглеждане, проведено с оглед на продуктовия обхват. Резултатът от разследването и ефектът на изменящия регламент се състои в това, че лампите, които работят с напрежение на прав ток („ПТ-КФЛ-и“) следва да бъдат изключени от обхвата на мерките. Антидъмпинговите мерки съответно обхващат само лампи, които работят с напрежение на променлив ток (включително електронни компактни флуоресцентни газоразрядни лампи, работещи както с променливо, така и постоянно напрежение) („ПрТ-КФЛ-и“).

(4)

С Регламент (ЕО) № 1205/2007 (6) Съветът продължи действащите антидъмпингови мерки. Продължението бе направено след преразглеждане с оглед изтичане срока на действие, проведено съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

(5)

Разследването започна след получаване на искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. Искането бе подадено от Федерацията на Общността за производство на интегрирани компактни флуоресцентни лампи (2 КФЛИ) („заявителят“).

(6)

Установявайки, след консултации с консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на преразглеждане, на 8 септември 2006 г. Комисията започна разследване (7) съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. Обхватът на междинното преразглеждане е ограничен до нивото на дъмпинг, що се отнася до един производител износител, Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

(7)

Комисията официално уведоми заявителя и производителя износител от КНР, а също и представителите на правителството на държавата износител, за започването на преразглеждането.

(8)

На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на посочения в известието за започване на процедурата срок.

(9)

С цел получаване на информацията, считана за необходима за разследването ѝ, Комисията изпрати въпросници до засегнатия производител износител. Производителят износител оказа съдействие, като отговори на въпросниците, а впоследствие бяха извършени проверки в помещенията на производителя износител, както и на други страни, свързани с този производител износител, а именно:

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

Свързано дружество в КНР

Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen)

Свързани дружества в Хонконг

Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK)

Electric Light Systems Ltd (HK)

Свързан вносител в Общността

IDV, Import und Direkt-Vertreibs-Ges.mbH, Germany.

(10)

Периодът на разследване на нивото на дъмпинг за междинното преразглеждане на единия производител износител, Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, обхваща периода от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(11)

Разглежданият продукт е същият както определения в изменящия регламент, т.е. електронни компактни флуоресцентни газоразрядни лампи, работещи с променливо напрежение (включително електронните компактни флуоресцентни газоразрядни лампи, работещи както с променливо, така и с постоянно напрежение), с една или повече стъклени тръби, с всички светещи елементи и електронни елементи фиксирани към основата на лампата или вградени в основата на лампата, с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“), понастоящем класифицирани под код по КН ex 8539 31 90.

(12)

Както и при първоначалното разследване, бе установено, че КФЛ-и, произведени и продадени на местния пазар в КНР, а също и КФЛ-и, изнесени от КНР, притежават еднакви основни физически и технически характеристики и употреби. Поради това и в съответствие със заключенията в продължаващия регламент, тези продукти се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

(13)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент в антидъмпинговите разследвания на вноса с произход от КНР нормалната стойност следва да се определи в съответствие с параграфи 1—6 от посочения член за онези производители износители, които могат да покажат, че отговарят на критериите, установени в член 2, параграф 7, буква в) от същия регламент, т.е. че преобладават условия на пазарна икономика по отношение на производството и продажбата на сходния продукт.

(14)

Макар че при първоначалното разследване на китайския производител износител беше предоставено ТУПИ, при междинното преразглеждане беше необходимо да се направи оценка дали съответните критерии за получаване на ТУПИ са все още налице. Съответно на китайския производител износител и на свързаното с него дружество Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen) бе изпратен формуляр на заявление за ТУПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, който те попълниха.

(15)

Накратко и единствено за улеснение при справка критериите за ТУПИ са посочени по-долу в резюме:

1.

бизнес решенията се вземат и разходите се извършват в отговор на пазарните сигнали и без значителна намеса на държавата;

2.

дружествата имат един ясен комплект счетоводни документи, които са предмет на независим одит съгласно международните счетоводни стандарти (МСС) и се прилагат за всички цели;

3.

няма съществени изкривявания, пренесени от предишна система на непазарна икономика;

4.

правната сигурност и стабилност се осигуряват от закони за несъстоятелността и собствеността;

5.

валутните обмени се извършват по пазарни курсове.

(16)

Както бе заявено и по-рано, Комисията потърси и провери в помещенията на производителя износител и свързаното с него дружество Megaman Electrical & Lighting Ltd цялата информация, предоставена в заявлението за ТУПИ и сметната за необходима. Разследването показа, че китайският производител износител изпълнява всички условия за предоставяне на ТУПИ.

(17)

За определянето на нормална стойност първо беше проверено дали общият обем на вътрешните продажби на производителя износител е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. дали представлява 5 % или повече от общия обем на продажбите на разглеждания продукт, изнасян в Общността.

(18)

С оглед на горепосочените изисквания разследването показа, че вътрешните продажби на производителя износител не могат да се считат за представителни и следователно нормалната стойност следва да бъде получена в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, т.е. изчислена от производствените разходи в страната износител плюс приемлив размер на разходите за продажби, общите и административните разходи и печалбата.

(19)

Нормалната стойност съответно бе определена на базата на данните на самия производител износител относно разходите за производство (РЗП) за продукция, предназначена за потребление на вътрешния пазар.

(20)

Обратно, размерът на разходите за продажби, общите и административните разходи и печалбата не можеха да бъдат определени в съответствие с член 2, параграф 6 от основния регламент на базата на действителни данни относно производството и продажбата при обичайни търговски условия на разглеждания продукт.

(21)

Бе проверено дали разходите за продажби, общите и административните разходи и печалбата могат да бъдат определени в съответствие с член 2, параграф 6, букви а) и б). Тъй като обаче в това преразглеждане не беше разследван и друг производител, методологията в член 2, параграф 6, буква а), и по-точно среднопретеглените действителни суми на други износители, не можеше да се използва. Освен това методологията по член 2, параграф 6, буква б) също не беше приложима, поради това че на вътрешния пазар не са били реализирани продажби на продукти, принадлежащи към същата категория.

(22)

Поради тези причини Комисията изчисли среднопретеглената стойност, използвайки размера на разходите за продажби, общите и административните разходи и печалбата на двама оказали съдействие производители износители от държавата аналог, използвана в преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, които производители износители бяха реализирали продажби на вътрешния пазар при обичайни търговски условия. Получените среднопретеглени стойности на разходите за продажби, общите и административните разходи и печалбата при тези оказали съдействие южнокорейски производители износители бяха добавени към разходите за производство, направени от въпросния производител износител относно изнасяните видове, съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент.

(23)

Производителят износител е реализирал продажби за износ в Общността както директно за независими клиенти, така и чрез свързани вносители в трета държава и в Общността. Във всички случаи, при които разглежданият продукт е бил изнесен за независими клиенти в Общността, експортната цена беше определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно на базата на реално платените или подлежащи на плащане експортни цени.

(24)

В случаите, когато продажбите са били извършени чрез свързан вносител или търговец, експортната цена беше определена на базата на продажните цени на този свързан вносител за независими клиенти. Направени са корекции за всички разходи, направени в периода между вноса и препродажбата, включително и разходите за реализация, общите и административните разходи и приемлив марж на печалбата, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Подходящият марж на печалбата беше определен на базата на информация, предоставена от несвързани оказали съдействие търговци/вносители, развиващи дейност на пазара на Общността.

(25)

С цел да се гарантира справедливо сравнение между нормалната стойност и експортната цена, необходимите компенсации под формата на корекции бяха направени за различията във факторите, които влияят върху цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. За разследвания производител износител, където е приложимо и оправдано, бяха признати компенсации за разликите в транспортните разходи, разходите за океанско навло и застраховане, обработката, товаро-разтоварните и допълнителните разходи, опаковъчните разходи и разходите за кредити и комисиони.

(26)

По отношение на компенсацията за разходите за кредити производителят износител претендира, че вместо лихвеният процент за кредити е уместно да се използва този за депозити поради това, че компанията, разполагайки с достатъчна ликвидност, свежда кредитните си разходи до нереализираните доходи по банковите си депозити.

(27)

Следвайки практиката, редовно прилагана от институциите на Общността, не беше счетено за уместно изчисляването на компенсацията за кредитните разходи да се извърши на базата на лихвения процент по депозитите поради това, че последният представлява разходи за пропуснати ползи, а не действителни разходи.

(28)

В този контекст следва да се отбележи, че лихвата, която би се наложило клиентите да платят в случай на платежно забавяне, предполага компанията да определи тази лихва на базата на лихвения процент по кредитите, а не по този по депозитите.

(29)

Както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност за всеки вид разглеждан продукт, изнесен за Общността, беше сравнена със среднопретеглената експортна цена на всеки съответстващ вид на разглеждания продукт. Това сравнение показа съществуването на дъмпингов марж под de minimis за производителя износител, който е осъществявал износ за Общността през ПРП.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(30)

На тази основа бе заключено, че обстоятелствата относно дъмпинга, на основата на които бяха определени мерки спрямо дружеството в първоначалното разследване, не са се променили. Поради това процедурата по частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент се прекратява.

Д.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

(31)

Въз основа на горепосочените съображения процедурата по частично междинно преразглеждане, касаещо Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, следва да бъде прекратена, без да се изменя Регламент (ЕО) № 1205/2007.

(32)

Заинтересованите страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които Комисията предложи да бъде прекратена настоящата процедура. Изложените становища бяха проучени, но не бяха такива, че да променят горните заключения.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими спрямо вноса на интегрирани електронни компактни газоразрядни лампи, произведени от Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd и с произход от Китайската народна република, започнато в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96, се прекратява, без да се изменя Регламент (ЕО) № 1205/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

M. LINO


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 195, 19.7.2001 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 38, 8.2.2001 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 145, 9.6.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 244, 7.9.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 272, 17.10.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 217, 8.9.2006 г., стр. 2.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1420/2007 НА СЪВЕТА

от 4 декември 2007 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и Казахстан и за прекратяване на процедурата по отношение на вноса с произход от Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основния регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Образуване

(1)

На 6 септември 2006 г. по силата на член 5 от основния регламент Комисията обяви чрез известие („известие за започване“), публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), започването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Общността на силикоманган („SiMn“) с произход от Китайската народна република (КНР), Казахстан и Украйна (наричани по-долу „засегнатите страни“).

(2)

Процедурата бе започната вследствие на подадена на 24 юли 2006 г. жалба от Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (EUROALLIAGES) („жалбоподателя“) от името на производители, представляващи основен дял, в конкретния случай над 50 %, от общата продукция на SiMn на Общността (наричани по-долу „производителите жалбоподатели“). В жалбата се съдържат prima facie доказателства за дъмпинг на SiMn с произход от засегнатите страни и за нанасяне на имуществена вреда в резултат от него, което бе счетено за достатъчно основание за започване на процедура.

(3)

Една от заинтересованите страни заяви, че Комисията би следвало да е започнала такава процедура също и по отношение на вноса с произход от Индия. Все пак по време на започването на настоящата процедура Комисията не разполагаше с достатъчно доказателства за вредоносен дъмпинг, които да оправдаят започването на процедура по отношение на вноса с произход от Индия, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2 от основния регламент.

2.   Заинтересовани страни по процедурата

(4)

Комисията официално уведоми жалбоподателя, производителите жалбоподатели и други известни производители на Общността, производителите износители от засегнатите страни, вносителите/търговците и техните сдружения, доставчиците и ползвателите, за които е известно, че са заинтересовани, както и представителите на изнасящите държави, засегнати от започването на процедурата. Заинтересованите страни получиха възможност да изложат позициите си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура. На всички заинтересовани страни, които изявиха желание да бъдат изслушани и са посочили конкретни причини за това, бе дадена такава възможност.

(5)

С оглед да се позволи на производителите износители от КНР и Казахстан да подадат заявление за третиране съгласно условията на пазарна икономика („ТУПИ“) или индивидуално третиране („ИТ“), в зависимост от желанието им, Комисията изпрати формуляри за заявления на производителите износители, за които е известно, че са заинтересовани, както и на органите на КНР и Казахстан. Четири групи производители износители от КНР и един от Казахстан подадоха заявление за ТУПИ съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент, или за ИТ, ако разследването установи, че не отговарят на условията за ТУПИ.

(6)

Поради очевидно големия брой производители износители от КНР и вносители в Общността, в известието за започване на процедура бе предвидено изготвянето на представителна извадка за установяването на дъмпинга и вредата, в съответствие с член 17 от основния регламент.

(7)

За да може Комисията да определи доколко е наложително изготвянето на представителна извадка, и ако случаят се окаже такъв да избере извадка, всички производители износители от КНР и вносители в Общността бяха приканени да се представят на Комисията и изпратят, както се посочва в известието за започване на процедура, основни сведения за дейността си във връзка с разглеждания продукт между 1 юли 2005 г. и 30 юни 2006 г.

(8)

Доколкото са засегнати производителите износители от КНР и предвид това, че само четири групи дружества, осъществявали експортни продажби на SiMn за Общността по време на периода на разследването, са изявили желание да бъдат включени в извадката, използването ѝ бе счетено за ненужно.

(9)

Що се отнася до вносителите в Европейската общност, само двама несвързани вносители са се представили и са изпратили поисканите данни своевременно. Поради това беше счетено, че не е необходима представителна извадка.

(10)

Комисията изпрати въпросници на всички известни заинтересовани страни и на всички други дружества, които проявиха интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за започване на процедура. Попълнени въпросници бяха получени от четири производители от Общността, четири групи дружества от КНР, единствения производител износител от Казахстан, трима производители износители от Украйна, двама несвързани вносители и девет несвързани ползватели от Общността. Освен това няколко ползватели представиха коментари, без да отговорят на въпросника.

(11)

Впоследствие обаче една от групи производители износители от КНР не даде съгласието си за предвидената проверка на място относно предоставените данни в ТУПИ/ИТ заявленията и отговорите на въпросника. Вследствие на това, след като информира засегнатите дружества за последствията от отказа за сътрудничество, както е предвидено в член 18, параграф 1 от основния регламент, Комисията счете, в съответствие с разпоредбите на член 18, че посочените дружества отказват съдействие по процедурата и всички предоставени от тях сведения няма да бъдат взети предвид.

(12)

Комисията проучи и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на ТУПИ/ИТ в случая на КНР и Казахстан, и за определянето на дъмпинга, произтичащите вреди и интереса на Общността спрямо всички засегнати страни. Направени бяха проверки на място в помещенията на следните дружества:

а)

Производители от Общността:

Eramet Comilog Manganese, Париж, Франция

Ferroatlantica S.L., Мадрид, Испания

Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Полша

OFZ, a.s., Istebne, Словакия.

б)

Ползватели от Общността:

Compañía Española de Laminación, S.L., Castellbisbal, Испания

Mittal Steel Poland SA (Arcelor SA), Kraków, Полша.

в)

Несвързани вносители

Metalleghe S.P.A., Brescia, Италия.

г)

Производители износители от КНР

Minmetals Group

Minmetals (Guizhou) Ferro-Alloys Co., Ltd., Guiyang

Guiyang Huaxi Minmetals Ferro-Alloys Co., Ltd., Qingzhen

China Minmetals Shenzhen Co., Ltd., Shenzhen

Minmetals Shanghai Pudong Trading Co., Ltd., Shanghai

China National Minerals Co., Ltd., Beijing

Minmetals Orient Import & Export Trading Co., Ltd., Beijing.

Jilin Group

Jilin Ferroalloys Co., Ltd., Jilin City

Jilin Ferroalloy Imp & Exp Co., Ltd., Jilin City.

Shanxi Jinneng Group

Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd., Shanghai

Datong Jinneng Jinli Ferroalloy Co. Ltd., Datong

Shanxi Jinneng Group Jinguan Ferroalloy, Datong

Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd., Datong.

д)

Производители износители от Казахстан

OJSC Kazchrome („Kazchrome“), Aktyubinsk и Aksu.

е)

Производители износители от Украйна:

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant („NFP“), Nikopol и свързаните с него търговци

SPIG „Interpipe“ Corporation, Dniepropetrovsk

Nikopolskie Ferrosplavy LLC, Dniepropetrovsk

JSC Stakhanov Ferroalloys Plant („Stakhanov“), Stakhanov

OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant („Zaporozhye“), Zaporozhye.

ж)

Свързани търговци от Швейцария

Steelex SA, Lugano, свързано с PJSC Nikopol Ferroalloys Plant

ENRC, Kloten, свързано с OJSC Kazchrome.

(13)

Поради необходимостта от установяване на нормална стойност за производителите износители от КНР и Казахстан, които може да не получат ТУПИ, бе направена проверка за установяване на нормалната стойност въз основа на данни от държава аналог, която бе осъществена в помещенията на следните производители и свързаните с тях дружества за продажби в Съединените американски щати (САЩ):

Eramet Marietta, Inc., Marietta, Ohio (производител)

Eramet North America, Inc., Coraopolis, Pennsylvania (свързано дружество за продажби).

3.   Период на разследване

(14)

Разследването на дъмпинга и вредата обхваща периода от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г. (наричан по-долу „периода на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите от значение за оценката на вредата обхваща периода от 1 януари 2002 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглеждания период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(15)

Разглежданият продукт е силикоманган (в това число и феросиликоманган) (наричан по-долу „SiMn“), с произход от КНР, Казахстан и Украйна („разглежданият продукт“), деклариран обикновено под кодове по КН 7202 30 00 и ex 8111 00 11.

(16)

Разглежданият продукт се използва в металургията за дезоксидиране и като сплав. Произвежда се главно от манганова руда и силиций, които се смесват и довеждат до температура на топене в пещ.

(17)

Съществува SiMn с различно качество, като може да има и различно съдържание на желязо (Fe), манган (Mn), силиций (Si) и въглерод (C). Що се касае до съдържанието на въглерод, може да се разграничи SiMn с много слабо съдържание на въглерод, който е с по-високо качество (и чиято цена е по-висока), и SiMn с по-голямо съдържание на въглерод, чието качество може да се счита за нормално. SiMn се продава под формата на прах, гранулат или парчета с различен размер. Въпреки споменатите различия, независимо от качествения състав или размера, всички тези продукти бяха възприети като един и същ продукт, тъй като имат еднакви основни химични и физични характеристики и основна употреба.

2.   Сходен продукт

(18)

Разследването показа, че продаваният и произвеждан в Общността от производството на Общността SiMn, продаваният и произвеждан SiMn на вътрешния пазар на КНР, Казахстан и Украйна, и на вътрешния пазар на САЩ, която в крайна сметка бе избрана за държава аналог, и внасяният SiMn в Общността от КНР, Казахстан и Украйна, притежават по същество еднакви основни химични и физични характеристики и еднакви основни употреби. Впоследствие тези продукти бяха възприети като сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

(19)

Един от производителите износители заяви, че необработеният манган, обичайно деклариран под код по КН 8111 00 11, следва да бъде изключен от обхвата на разследването. В тази връзка е потвърдено, че разглежданият продукт е силикоманган, както се посочва в съображение 15, а не е необработен манган, но същевременно разглежданият продукт включва необработения силикоманган. Докато в повечето случаи SiMn се декларира под код по КН 7202 30 00, също така той може да бъде деклариран, в зависимост от съдържанието на желязо, като необработен силикоманган или силикоманганови прахове под код по КН 8111 00 11.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране съгласно условията на пазарна икономика („ТУПИ“)

(20)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, при антидъмпинговите разследвания, свързани с внос на стоки с произход от КНР и Казахстан, нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1—6 от посочения член за онези производители, които са показали, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, т.е. когато тези производители износители са доказали, че преобладават условия на пазарна икономика по отношение на производството и продажбата на сходния продукт. Тези критерии са посочени по-долу накратко, в обобщен вид и само за справка:

1.

бизнес решения се вземат в отговор на пазарните сигнали без съществена държавна намеса, като разходите отразяват пазарните стойности;

2.

фирмите имат един ясен набор от основни счетоводни документи, които подлежат на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилагат за всякакви цели;

3.

не съществуват съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

4.

закони за несъстоятелност и собственост гарантират правната сигурност и стабилност;

5.

обменът на валута се извършва по пазарни курсове.

(21)

Първоначално четири китайски групи от производители износители кандидатстваха за ТУПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и отговориха в рамките на предвидените срокове на формуляра за заявление за ТУПИ за производители износители. Впоследствие обаче една от тези групи отказа да сътрудничи на разследването (както се посочва по-горе в съображение 11). Следователно ще бъдат взети под внимание само заявленията за ТУПИ на останалите три групи сътрудничещи китайски производители износители, изброени в съображение 12. Всички тези групи, в това число двамата производители на разглеждания продукт и свързаните с производителите дружества, участват в продажбата на разглеждания продукт. Всъщност извършването на проверка дали като цяло дадена група свързани дружества отговаря на условията за ТУПИ е установена практика на Комисията.

(22)

Единственият производител износител от Казахстан е поискал ТУПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и е изпратил в рамките на посочения срок попълнения формуляр за заявление за ТУПИ за производители износители.

(23)

Комисията потърси цялата информация относно сътрудничещите производители износители, която счете за необходима и провери предоставената информация в заявленията за ТУПИ в помещенията на въпросните дружества, която счете за необходима.

1.1.   Вземане на решение за ТУПИ по отношение на производителите износители от КНР

(24)

Разследването разкри, че не може да бъде одобрено ТУПИ по отношение на нито един от китайските производители износители, изброени в съображение 12, тъй като нито една от тези групи не отговаря на критерий № 1, установен в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, а освен това в един от случаите не бе изпълнен критерий № 2, а при друг — критерий № 3. В допълнение, относно групата, която не отговаря на критерии № 1 и 2, съществуват сериозни съмнения по отношение на критерий № 3, като във всички случаи въпросната група не е успяла да подаде пълния набор от формуляри за заявление за ТУПИ и попълнени въпросници на свързаните с нея дружества, които участват в производството и/или търговията с разглеждания продукт.

(25)

Що се касае до критерий № 1, нито една от въпросните китайски групи от дружества не е показала, че отговаря на този критерий. Бе установено, че всички групи дружества са изцяло собственост на държавата и те не успяха да представят достатъчно доказателства, за да се отхвърли съмнението за значителна държавна намеса при вземането на управленчески решения. Следователно не може да се изключи, че дружествата са под значителен държавен контрол и намеса.

(26)

Освен несъответствие с критерий № 1, за една група дружества бе установено, че е неспособна да покаже, че не съществуват изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика (критерий № 3), с оглед на определени некомпенсирани заеми, при особено благоприятни условия, които едно дружество от групата е получило от своето дружество майка, собственост на държавата.

(27)

Нещо повече, за друга група дружества освен несъответствието с критерий № 1 бе установено, че не е в състояние да покаже липсата на изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика, по-специално с оглед на осъществяването на бартерна търговия по време на периода на разследване. Тази група не успя да покаже, че счетоводството на няколко от нейните проверени обекти са били предмет на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти, предвид нарушеното прилагане на основните счетоводни принципи, по-специално относно обезценяването на дълготрайни активи, като нарушението е било прието от одиторите на тези дружества.

(28)

Освен това, в рамките на същата група най-малко едно от дружествата, което изглежда е участвало в търговията с разглеждания продукт, не е подало нито заявление за ТУПИ, нито е попълнило въпросника, поставяйки под съмнение достоверността на предоставената информация.

(29)

Заинтересованите страни имаха възможност да коментират горните констатации. Получените коментари на две китайски групи от производители износители не представиха нови доказателства, които биха изменили констатациите относно вземането на решение за ТУПИ.

(30)

Предвид горепосоченото, нито една група от китайски производители износители не показа, че изпълнява всички установени критерии в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, поради което ТУПИ не може да бъде предоставено.

1.2.   Вземане на решение за ТУПИ по отношение на единствения производител износител от Казахстан

(31)

Единственият производител износител от Казахстан показа, че отговаря на петте критерия, установени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, вследствие на което му бе предоставено ТУПИ. Производителят износител и производството на Общността (виж съображение 91) имаха възможността да коментират направените констатации за ТУПИ. Получените коментари от производството на Общността не представиха нови доказателства, които биха изменили констатациите относно вземането на решение за ТУПИ.

2.   Индивидуално третиране („ИТ“)

(32)

Съгласно на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, ако е необходимо, по отношение на държавите, които попадат под този член, се определя мито за цялата държава, освен в случаите, когато дружествата могат да докажат, че отговарят на всички критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(33)

Що се отнася до КНР, всички производители износители, които поискаха ТУПИ, подадоха заявление и за ИТ, в случай че им бъде отказано ТУПИ.

(34)

Въз основа на наличната информация бе установено, че всички засегнати групи дружества не са успели да докажат, че отговарят едновременно на всички изисквания за ИТ, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент. По-специално бе установено, че дружествата не отговарят на критерия, посочен в член 9, параграф 5, буква в) от основния регламент, според който по-голямата част от акциите принадлежат на частни лица, докато, както се пояснява в съображение 25, за всички дружества бе установено, че в крайна сметка в по-голямата си част са собственост на държавата. Следователно техните заявления следваше да бъдат отхвърлени.

3.   Нормална стойност

3.1.   Обща методология

i)   Обща представителност

(35)

Що се отнася до определянето на нормалната стойност, първо Комисията установи, в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент, за всеки засегнат производител износител от Казахстан и Украйна дали вътрешните продажби на разглеждания продукт на несвързани потребители са били представителни, т.е. дали общият им обем е представлявал най-малко 5 % от общия обем на експортните продажби на разглеждания продукт за Общността.

ii)   Сравнение на видовете продукти

(36)

Впоследствие Комисията установи кои видове на продукта, продавани от производителите износители на вътрешния пазар, имат като цяло представителни вътрешни продажби, които са еднакви или пряко сравними с видовете на продукта, продавани за износ в Общността.

iii)   Представителност на различните видове на продукта

(37)

За всеки вид продукт, продаван от производителите износители на техните местни пазари и счетен за пряко сравним с видовете на продукта, продавани за износ в Общността, бе преценено дали стойността на вътрешните продажби е достатъчно представителна за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Вътрешните продажби на определен вид на продукта се смятат за достатъчно представителни, когато общият обем на продажбите на този вид за несвързани клиенти на вътрешния пазар по време на ПР е представлявал най-малко 5 % от общия обем на продажбите на сравнимия вид на продукта, изнасян за Общността.

iv)   Обичайни търговски условия

(38)

Впоследствие Комисията проучи за всеки засегнат производител износител от Казахстан и Украйна дали вътрешните продажби на всеки вид на продукта, продаван на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат смятани като осъществени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. За целта бе определен делът на вътрешните рентабилни продажби на несвързани клиенти за всеки изнасян вид на продукта по време на ПР.

(39)

За онези видове на продукта, при които повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар са извършени на цени не по-ниски от разходите за единица продукт и среднопретеглената им продажна цена е била равна или надвишава среднопретегления разход за производство, нормалната стойност за всеки вид на продукта бе определена като среднопретеглена от всички продажни цени на вътрешния пазар за въпросния вид на продукта.

(40)

Когато обемът на рентабилните продажби за даден вид на продукта представлява 80 % или по-малко от общия обем продажби за този вид или когато среднопретеглената цена на този вид е била под производствените разходи, нормалната стойност се базира на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на рентабилните продажби само за този вид, при условие че тези продажби представляват 10 % или повече от общия обем продажби за този вид.

(41)

Когато обемът на рентабилните продажби, за който и да е вид на продукта, представлява по-малко от 10 % от общия обем продажби за вида, продажбите на този конкретен вид са считани като количествено недостатъчни, за да може цената на вътрешния пазар да осигури подходяща база за установяване на нормалната стойност.

(42)

Когато цените на вътрешния пазар за даден вид на продукта, продаден от определен производител износител, не могат да се използват за установяване на нормалната стойност, следва да се използва друг метод. Вместо това Комисията изчисли конструирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент по следния начин.

(43)

Нормалната стойност бе конструирана, като към производствените разходи за изнасяните видове на продукта на всеки износител, коригирани при необходимост, са добавени обосновани по размер търговски, административни и общи разходи (ТАО), както и разумен марж на печалба.

(44)

За всеки един случай ТАО разходи и печалба бяха установени съгласно методите, посочени в член 2, параграф 6 от основния регламент. За тази цел Комисията провери надеждността на данните относно ТАО разходите и печалбата, осъществени на вътрешния пазар от всеки един от разглежданите производители износители.

3.2.   Държава аналог

(45)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, при икономиките в период на преход нормалната стойност за производители износители, които не са одобрени за ТУПИ, следва да бъде установена въз основа на конструираната стойност в пазарната икономика на трета държава („държава аналог“) или на цената в такава трета държава спрямо други държави, или, в случай че споменатите начини не са приложими, на всяка друга разумна основа.

(46)

В известието за започване на процедура бе предвидено Бразилия да се използва като подходяща държава аналог с цел установяване на нормална стойност за КНР и Казахстан, при необходимост, а заинтересованите страни бяха приканени да изразят мнението си по въпроса. Нито една от заинтересованите страни не възрази срещу това предложение.

(47)

Комисията потърси съдействие от известните производители в Бразилия, както и впоследствие от производители от други потенциални държави аналог като Индия, Япония, Норвегия, Южна Африка и САЩ. При все това предложения за сътрудничество бяха получени само от производители от Норвегия и САЩ. Въз основа на предоставената информация от трите норвежки дружества се стигна до заключението, че вътрешният пазар на SiMn в Норвегия е много малък. Поради това норвежкият пазар не бе счетен като достатъчно представителен за определянето на нормална стойност за КНР и Казахстан.

(48)

На единствения познат производител от САЩ бе изпратен въпросник, а предоставените в отговор данни бяха проверени на място. Обемът на вътрешните продажби на въпросния производител от САЩ бе оценен като значителен и достатъчно представителен в сравнение с обема на китайския и казахстанския износ на разглеждания продукт за Общността. Освен това пазарът на САЩ може да бъде определен като отворен, предвид това, че ставката на вносното мито не е голяма (мито за MFN 3,9 % от цената FOB). Разследването показа, че има значителен внос на SiMn за пазара на САЩ. Поради това пазарът на САЩ бе определен като конкурентен и достатъчно представителен за определянето на нормална стойност за КНР и Казахстан.

(49)

Заинтересованите страни бяха приканени да коментират по въпроса и в отговор бе получено мнението на три заинтересовани страни, които възразяват срещу избора на САЩ за държава аналог. Една от китайските групи производители износители заяви най-напред, че конкуренцията на пазара в САЩ не е достатъчно голяма тъй като: i) сътрудничещият производител е единственият производител на вътрешния пазар; и ii) понеже обемът на вноса в САЩ бил ограничен поради наличието на антидъмпингови мерки срещу вноса на силикоманган в САЩ от основните държави производители в света. На второ място се твърди, че фактът, че сътрудничещият производител от САЩ е свързано дружество с един от подалите жалба производители, поставя под съмнение надеждността и представителността на предоставената от него информация за разходи и цени. На трето място бе изтъкнато, че би следвало да се вземе предвид факта, че достъпът до суровини в САЩ, където няма налични местни източници на основната суровина — мангановата руда, се различавал от достъпа в Китай, където съществуват местни източници. И четвърто, бе изказано твърдението, че би било по-уместно да бъде взета за държава аналог страна, която има по-сходно икономическо развитие с КНР, отколкото САЩ.

(50)

Китайският производител износител заяви, че Индия или на второ място Украйна биха били по-подходящ избор за държава аналог, най-вече защото конкуренцията и пазарните условия в тези страни могат в по-голяма степен да бъдат сравнявани с положението в КНР. Като трети вариант бе предложено нормалната стойност за КНР да бъде установена въз основа на данните, които са предоставили онези китайски производители, които отговарят на изискванията за ТУПИ. В крайна сметка бе заявено, че ако САЩ остане като държава аналог, нормалната стойност ще бъде коригирана предвид различията в достъпа до суровини и в производствените разходи, вследствие на по-високите разходи за работна ръка и опазване на околната среда в САЩ.

(51)

По същество, направените коментари от други две заинтересовани страни не добавиха нищо повече към горепосочените коментари на китайския производител износител.

(52)

Що се отнася до Индия, Комисията потърси съдействие от няколко индийски производители, но въпреки първоначалните положителни знаци в крайна сметка не се достигна до сътрудничество. Следователно Индия не би могла да бъде избрана за държава аналог. По отношение на Украйна, по време на разследването за тази страна бяха отбелязани високи нива на дъмпинг (виж съображение 87). В съответствие с установената практика държава, която е замесена в такъв дъмпинг, не може да се счита за подходяща държава аналог. Колкото до третото предложение, т.е. нормалната стойност за КНР да бъде установена въз основа на предоставените данни от китайските производители, които отговарят на изискванията за ТУПИ, достатъчно е да се отбележи, че член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент изрично постановява, че следва да бъде използвана „трета държава с пазарна икономика“, а освен това за нито един от сътрудничещите китайски производители не бе счетено, че отговаря на изискванията за ТУПИ.

(53)

В допълнение, по отношение на конкретните възражения за целесъобразността на избора на САЩ като държава аналог е редно да се отбележи следното: първо, по отношение на твърдението за липса на конкуренция на вътрешния пазар, както вече бе споменато в съображение 48, разследването показа, че макар сътрудничещият американски производител да е единственият местен такъв, то вносът на силикоманган за пазара на САЩ е значителен. Всъщност, вносът през ПР многократно е надхвърлял обема на вътрешните продажби на сътрудничещия американски производител. В тази връзка бе отбелязано също така, че наличието на действащи мерки за защита на търговията по отношение на разглеждания продукт не изключва избора на дадена страна за държава аналог, тъй като целта на антидъмпинговите мерки е именно да възстанови лоялната конкуренция на въпросния пазар.

(54)

Що се отнася до твърдението, че взаимоотношенията между американското сътрудничещо дружество и европейския производител биха могли да накърнят достоверността на предоставената информация, то тези твърдения не съвпадат с констатациите на разследването. Не бяха установени признаци, че тези взаимоотношения са оказали някакво деформиращо влияние върху цените, производствените разходи и рентабилността на американския производител, а Комисията бе удовлетворена по отношение на точността и надеждността на предоставената информация за целите на настоящото разследване.

(55)

Накрая, доводите относно достъпа до суровини и различието по отношение на разходите също бяха взети под внимание. Цената на главната суровина (манганова руда), която се използва при производството на силикоманган от сътрудничещото дружество в САЩ, бе сравнена с тази, която заплащат китайските дружества за същия продукт, и не бяха установени значителни различия. Освен това, беше отбелязано, че сътрудничещите китайски производители също внасят част от необходимите им количества манганова руда. Поради това въпросният довод, както и изискването за коригиране, бяха отхвърлени.

(56)

По отношение на другите изтъкнати фактори, като нивото на икономическо развитие или разходите за работна ръка и опазване на околната среда, заинтересованата страна не обоснова по задоволителен начин своето искане и тези фактори не бяха счетени за основателни за определянето дали САЩ е подходяща за държава аналог, нито пък за нуждата от коригиране на нормалната стойност. Също така бе отбелязано, че обикновено цените и разходите не се считат за надеждна основа при определянето на нормална стойност за страните, които са засегнати от разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент, като подобно сравнение фактически противоречи на поставената цел за използване на методите, които са установени в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(57)

С оглед на гореизложеното се стигна до заключението, че САЩ е подходяща държава аналог съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

3.3.   Китайска народна република

(58)

След избора на САЩ за държава аналог и по силата на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за китайските производители износители, сред които на нито един не бе предоставено ТУПИ, беше калкулирана въз основа на проверените данни, които бяха предоставени от единствения сътрудничещ производител от САЩ.

(59)

Описаната в съображения 35—44 обща методология бе приложена по отношение на сътрудничещия производител от държавата аналог. Предвид това, че вътрешните продажби на SiMn на сътрудничещия американски производител не са били осъществени при обичайни търговски условия по време на ПР, нормалната стойност бе конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент. Маржът на печалба, който бе ползван при конструирането на нормалната стойност, бе установен съгласно разпоредбите на член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент, на базата на маржа на печалба, който се прилага към същата обща категория продукти по отношение на производителя от САЩ. Използвани бяха търговските, административни и общи разходи, които са били направени по време на ПР за всички вътрешни продажби на сътрудничещия производител от САЩ.

3.4.   Казахстан

(60)

Описаната в съображения 35—44 обща методология бе приложена по отношение на единствения производител износител от Казахстан, който получи одобрение за ТУПИ. Предвид ограничения обем на вътрешните продажби, нормалната стойност следваше да бъде конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент. В тази връзка бе установено, че вътрешните продажби на сходния продукт на Kazchrome не са представителни и че вътрешните продажби на въпросния производител за същата обща категория от продукти не са били извършвани при нормални търговски условия. Поради това, съгласно разпоредбите на член 2, параграф 6 от основния регламент, размерът на ТАО разходите и печалбата при конструирането на нормалната стойност първоначално се базираха на среднопретеглените стойности на тези суми, които бяха получени от сътрудничещите украински производители за вътрешните им продажби на сходния продукт. След окончателното оповестяване производителят износител заяви, че използваната методология при определянето на ТАО разходите и печалбата не е била подходяща предвид факта, че е бил установен значителен дъмпинг от страна на сътрудничещите производители износители от Украйна. Казахстанският производител износител изтъкна като алтернатива по отношение на ТАО разходите и печалбата следва да се използват установените стойности в държавата аналог. Вследствие на направените коментари бе установено, че при тези обстоятелства наистина е неуместно да бъдат използвани данните за печалба на украинските производители. Вследствие на това бе преразгледана основата, върху която следва да бъде установен размерът на ТАО разходите и печалбата, съгласно разпоредбите на член 2, параграф 6 от основния регламент. В тази връзка бе направена оценка дали изобщо могат да бъдат използвани данните относно ТАО разходите и печалбата от SiMn на някое дружество при установяването на съответната стойност. Тъй като се счита, че дружеството функционира при пазарни условия и с оглед на възможно най-точното отразяване на ситуацията на вътрешния пазар на казахстанското дружество, бе определено среднопретеглената стойност на ТАО разходите и печалбата, осъществени при вътрешните продажби на SiMn на несвързани и свързани клиенти, да бъде използвана съгласно уводната част на член 2, параграф 6 от основния регламент. В този контекст следва да се отбележи, че реализираните ТАО разходи и печалба от вътрешни продажби на несвързани и свързани клиенти бяха на почти еднакви нива, което е показателно за това, че нито ТАО разходите, нито осъществените продажби на свързани клиенти на местния пазар са повлияни от тези взаимоотношения. Освен това, по отношение на вътрешните продажби бе установено, че са извършвани при нормални търговски условия и в относително големи количества (2,8 % от обема на изнасяния SiMn за Общността). Предвид това, че в уводната част на член 2, параграф 6 от основния регламент се дава приоритет на използването на собствените ТАО разходи и печалба, които са реализирани от вътрешни продажби при обичайни търговски условия, искането да се ползват получените данни от производителя в държавата аналог бе отхвърлено.

3.5.   Украйна

(61)

Описаната по-горе в съображения 35—44 обща методология бе приложена по отношение и на тримата сътрудничещи производители от Украйна. За по-голямата част от продажбите нормалната стойност следваше да бъде конструирана като се има предвид липсата на достатъчно количество вътрешни продажби на сравними модели. В съответствие с член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент, за конструиране на нормалната стойност бяха използвани стойностите за продажби, за търговските, административните и общи разходи и за печалба, базирани на действителните данни на дружествата относно тяхната продукция и продажби, осъществени при обичайни търговски условия за същата обща категория продукти.

4.   Експортна цена

(62)

Производителите износители са осъществявали експортни продажби за Общността или пряко за несвързани клиенти, или чрез свързани или несвързани търговски дружества, които са разположени извън Общността.

(63)

В случаите когато експортните продажби са били извършени пряко за несвързани клиенти от Общността, или чрез разположени извън Общността несвързани търговски дружества, експортните цени бяха установени въз основа на действително заплащаните цени или на подлежащите на плащане за разглеждания продукт, съгласно разпоредбите на член 2, параграф 8 от основния регламент.

(64)

Когато експортните продажби за Общността са били осъществени чрез разположени в трета страна свързани търговски дружества, експортните цени бяха определяни въз основа на цените на въпросните свързани търговци при първата препродажба за несвързани клиенти от Общността.

4.1.   Китайска народна република

(65)

Тъй като на нито един от сътрудничещите китайски производители износители не бе предоставено ТУПИ/ИТ, данните за техните експортни продажби не са използвани за установяване на индивидуален дъмпингов марж, а само при изчисляването на митото за цялата страна, както е предвидено по-долу в съображение 79.

(66)

И трите сътрудничещи групи производители износители от КНР са осъществявали експортни продажби за Общността директно за несвързани клиенти. Поради това експортните цени бяха определяни въз основа на действително заплащаните цени или подлежащите на плащане.

4.2.   Казахстан

(67)

Единственият сътрудничещ производител износител е изнасял разглеждания продукт за Общността чрез свързано търговско дружество, разположено в трета страна. Поради това експортните цени за това дружество бяха определяни въз основа на цените, на които е осъществило първата препродажба за несвързан клиент от Общността.

4.3.   Украйна

(68)

Двама производители износители от Украйна са изнасяли за Общността изключително чрез разположени в трета страна извън Общността несвързани търговски дружества, а третият украински производител износител е направил някои продажби на разглеждания продукт за Общността чрез несвързано търговско дружество в Украйна, което изнася за Общността. И в двата случая експортната цена бе установена на базата на действително заплащаните цени или на подлежащите на плащане за продукта при продажбата му на търговското дружество за износ в Общността.

(69)

Някои от продажбите на третия производител износител са били извършени чрез верига от свързани дружества и накрая чрез свързан търговец от трета страна. В тези случаи експортните цени бяха определяни въз основа на цените на въпросните свързани търговски дружества при препродажба за несвързани клиенти от Общността.

5.   Сравнение

(70)

Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на база франко завода и на същото ниво на търговия. С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортните цени, под формата на корекции бяха отчетени разликите, които влияят на цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(71)

На тази основа, по отношение на всички разследвани казахстански и украински производители износители, когато това е било обосновано и необходимо, бяха направени корекции относно различията в нивото на търговия, транспортните и застрахователните разходи, разходите за обработване, натоварване и съпътстващи разходи, разноските за опаковане, кредити и следпродажбени разходи (гаранции).

(72)

Съгласно методология, установена по-горе в съображение 60, в използваните ТАО разходи за конструирането на нормалната стойност в случая на казахстанския производител износител са включени вътрешните транспортни и застрахователни разходи. По тази причина, въпреки липсата на направени искания по този въпрос, съгласно член 2, параграф 10, буква д) служебно бяха направени корекции за намаляването на ТАО разходите в размер на направените вътрешни транспортни и застрахователни разходи.

(73)

Kazchrome, единственият сътрудничещ производител износител от Казахстан, изтъкна, че заедно с разположения в Швейцария и свързан с него търговец ENRC, формира така наречената от него „единна икономическа структура“. Поради това той заяви, че докато продажната цена на търговеца следва да се използва при определянето на експортната цена, не бива да бъдат правени корекции за разноските за транспорт, ТАО разходи и печалба на търговеца.

(74)

Това искане беше надлежно разгледано. Установено бе, че въпреки взаимосвързаността си, ENRC и Kazchrome имат отделна юридическа правосубекност. Освен това, въпросните юридически лица са действали при взаимоотношения на принципа купувач-продавач. Впоследствие се стигна до заключението, че в търговския обмен между Kazchrome и Общността ENRC е изпълнявал роля, близка до тази на търговски агент, който работи срещу комисионна Освен това бе установено, че тъй като всички продажби на Kazchrome за Общността са били извършени чрез ENRC, то този търговец не е участвал във вътрешната търговска верига на Kazchrome. Нещо повече, направено бе заключението, че корекцията на експортната цена следва да обхване и транспортните разходи от самия завод, като се вземат предвид различните условия на продажба с оглед на лоялното сравнение между експортната цена и нормалната стойност на етап франко завода.

(75)

Поради това искането бе отхвърлено и в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент бяха направени корекции на експортната цена за комисионна, както и за транспорт по силата член 2, параграф 10, буква д) от основния регламент. Размерът на комисионната бе изчислен на базата на преки доказателства за съществуването на такива функции. В този контекст при изчисляването на комисионната бяха взети предвид направените ТАО разходи от ENRC при продажбата на разглеждания продукт, произведен от Kazchrome, както и маржът на печалба за ENRC, който в този случай се базира на докладваното от несвързан сътрудничещ на разследването вносител.

(76)

По отношение на украинския производител, който в крайна сметка продава чрез свързан вносител от трета страна (виж съображение 69), бе направена корекция на експортната цена за комисионна в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, в случаите когато продажбата е била осъществена чрез свързания търговец, тъй като въпросният търговец е имал роля, подобна на тази на търговски агент, който работи срещу комисионна. За засегнатото дружество — NFP и въпросния свързан търговец — Steelex SA, бе установено, че имат отделна юридическа правосубектност и по пряк или косвен начин са имали работни взаимоотношения на принципа купувач—продавач. Освен това за експортните продажби за Общността, осъществени чрез Steelex SA, е била изплащана комисионна. Размерът на изчислената от институциите на Общността комисионна се базира на преки доказателства за съществуването на такива функции. В тази връзка бяха взети предвид извършените ТАО разходи от Steelex SA при продажбата на разглеждания продукт, произведен от NFP, както и маржът на печалба, който бе докладван от несвързан сътрудничещ на разследването вносител. Освен това, NFP е извършила част от продажбите си чрез Steelex SA за Общността посредством установен в друга трета страна несвързан търговец. За тези продажби, в допълнение към комисионната за Steelex SA, бе счетено за уместно да се направи корекция за комисионна спрямо несвързания търговец, в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, тъй като този търговец също е изпълнявал подобни функции на търговски агент, който работи срещу комисионна. Тази комисионна бе установена въз основа на изчислената разлика при въпросните продажби.

(77)

Един украински производител износител поиска корекция за валутното конвертиране, съгласно член 2, параграф 10, буква й) от основния регламент. Това искане бе основано на вариациите на обменния курс за датата на фактурата и обменния курс за датата на плащане. В тази връзка е съществено да се подчертае, че датата на фактурата, в съответствие с член 2, параграф 10, буква й) от основния регламент, се счита за дата на продажбата и следователно обменният курс, който следва да се приложи е валидният за датата на продажбата. Следователно това искане следваше да бъде отхвърлено.

6.   Дъмпингови маржове

6.1.   Китайска народна република

(78)

След като на нито един от сътрудничещите китайски производители износители не е предоставено ТУПИ или ИТ, дъмпинговият марж за цялата страна бе изчислен за КНР цялостно, използвайки претеглящ фактор за CIF стойността за всяка група сътрудничещи производители износители, т.е. сътрудничещи и несътрудничещи.

(79)

За тази цел първо бе изчислен дъмпинговият марж за сътрудничещите китайски производители износители, в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, на базата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност за държавата аналог по вид на продукта със среднопретеглена експортна цена по вид продукт, както се посочва по-горе.

(80)

Следва да се отбележи, че вносът от КНР е включвал както SiMn с нормално, така и SiMn с по-ниско съдържание на въглерод. Сътрудничещият производител от държавата аналог обаче е произвеждал само SiMn с нормално съдържание на въглерод. Поради това, при сравнението бяха използвани само данните относно този общ вид на продукта.

(81)

Второ, в съответствие с член 18, параграфи 1 от основния регламент, дъмпинговият марж бе установен за всички отказали сътрудничество производители износители на базата на наличните факти.

(82)

За да се определи дъмпинговият марж за несътрудничещите производители износители, първо бе установена степента на отказ на сътрудничество. За целта обемът на докладвания износ за Общността от сътрудничещите китайски производители износители бе сравнен с общия обем на вноса с произход от КНР, основан на статистически данни за вноса от Евростат. Това сравнение показа, че нивото на сътрудничество е ниско, тъй като износът от сътрудничещите производители представлява по-малко от 29 % от общия внос в Общността от КНР по време на ПР.

(83)

Поради това, нивото на дъмпинг за изнасяните количества от несътрудничещите китайски производители износители бе определено въз основа на най-високия дъмпингов марж, установен за сътрудничещите производители износители по отношение на SiMn с нормално съдържание на въглерод. Този подход бе възприет като целесъобразен, тъй като липсваха признаци дъмпингът при някой от несътрудничещите производители да е на по-ниско ниво от този при сътрудничещите производители износители. Поради това за цялата страна бе калкулиран среден дъмпингов марж като за претеглящ фактор бе взета цената СIF за всяка една група износители, т.е. сътрудничещи и несътрудничещи. На тази основа установеният за цялата страна среден дъмпингов марж, изразен като процент от цената СIF на границата на Общността преди обмитяване, е 60,1 %.

6.2.   Казахстан

(84)

На база на жалбата, наличната информация от производителя износител и други статистически данни стана ясно, че OJSC Kazchrome е единственият казахстански производител износител на силикоманган. Тъй като не бяха открити признаци някой производител износител умишлено да се е въздържал от сътрудничество, бе счетено за целесъобразно да се наложи остатъчен дъмпингов марж на същото ниво, което бе установено за OJSC Kazchrome.

(85)

Поради това определените дъмпингови маржове, изразени като процент от вносната цена CIF на границата на Общността, преди обмитяване, са следните:

OJSC Kazchrome: 6,5 %;

всички други дружества: 6,5 %.

6.3.   Украйна

(86)

На база на жалбата, наличната информация от страна на производителите износители и други статистически данни се стигна до заключението, че в случая на Украйна нивото на оказаното сътрудничество е над 80 %. Поради това бе счетено за целесъобразно да се наложи остатъчен дъмпингов марж на най-високото ниво на дъмпингов марж, което е установено за сътрудничещите производители износители от засегнатата страна.

(87)

На тази основа дъмпинговите маржове, изразени като процент от вносната цена CIF на границата на Общността, преди обмитяване, са следните:

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant: 39,1 %;

JSC Nikopol Ferroalloys Plant: 53,4 %;

OJSC Nikopol Ferroalloys Plant: 56,7 %;

Всички други дружества: 56,7 %.

Г.   ВРЕДА

1.   Общи положения

(88)

През 1998 г. бяха наложени антидъмпингови мерки върху вноса на SiMn с произход от КНР и Украйна (Регламент (ЕО) № 495/98 (3). Действието на тези мерки изтече в началото на месец март 2003 г. Поради това, в началото на разглеждания период бяха налице мерки по отношение на вноса от двете засегнати страни. Този факт бе взет под внимание при извършването на анализа на вредата. Както се посочва в съображение 118 по-долу, развитието на доходността ясно показва, че отпадането на антидъмпинговите мерки през март 2003 г. не е променило съществено ситуацията на производството на Общността през последвалия период. Поради това се стигна до извода, че противно на искането на някои от заинтересованите страни, 2002 година може да бъде считана като базисна за изчисляването на посочените в съображения 93—141 индекси.

(89)

SiMn е ключова суровина за производство на стомана. Към края на 2003 г. и през първото полугодие на 2004 г. бе отбелязан значителен ръст в търсенето на стомана в световен мащаб, но най-вече в Азия. Това в комбинация с недостатъчното производство на SiMn в Азия доведе до повишено глобално търсене на SiMn, което през 2004 г. доведе до невиждано покачване на цената. При анализа на вредата бе обърнато внимание върху тези необичайни обстоятелства, с оглед на това те да не изменят неоправдано цялостната картина на вредата.

2.   Продукция на Общността и производство на Общността

(90)

В рамките на Общността сходният продукт е произвеждан от пет производители. Следователно продукцията на тези пет производители от Общността се счита, че съставлява продукцията на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(91)

От тези пет производители общо четирима — членове на обжалващото сдружение, изявиха желание за сътрудничество в процедурата в рамките на посочения в известието за започване на процедура срок и сътрудничиха надлежно при разследването. Констатирано беше, че тези четирима производители съставляват значителна част, в случая около 88 %, от общата продукция на Общността на сходния продукт. Четиримата сътрудничещи производители следователно съставляват производството на Общността, по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент, и ще бъдат наричани по-долу „производството на Общността“. Останалите производители от Общността ще бъдат наричани по-долу „другите производители от Общността“. Тези други производители от Общността не се противопоставиха на жалбата.

3.   Потребление на Общността

(92)

Потреблението на Общността бе установено на базата на обема на собствената продукция на производството на Общността, като се имат предвид промените в нивата на запасите, данните на Евростат за обема на вноса и износа за пазара на Общността, а що се касае до другите производители от Общността, направените прогнози от производителите от производството на Общността.

(93)

През ПР пазарът на Общността за разглеждания продукт и сходния продукт бе нараснал с приблизително 9 % в сравнение с 2002 г., т.е. с около 914 000 тона. През разглеждания период ръстът на потребление отбеляза връх през 2004 г., когато се бе увеличил с 14 % от 2002 г., но през двете последващи години отбеляза спад.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Общо потребление на ЕО (в тонове)

835 419

882 607

953 692

921 654

914 240

Индекс (2002 г. = 100)

100

106

114

110

109

4.   Внос от засегнатите страни

а)   Кумулативна оценка на последиците от разглеждания внос

(94)

Комисията проучи дали следва да се направи кумулативна оценка на вноса от засегнатите страни въз основа на установените критерии в член 3, параграф 4 от основния регламент.

(95)

Установено бе, че дъмпинговият марж за всяка една от засегнатите страни е над нивото dе minimis, обемът на вноса от всички тези страни е бил значителен и извършването на кумулативна оценка може да се счита за целесъобразна предвид конкурентните условия между внасяните продукти от засегнатите страни и сходния продукт на Общността. Тези сходни условия на конкуренция бяха подкрепени от факта, че внасяният разглеждан продукт от засегнатите страни и продавания и произвеждан сходен продукт от производството на Общността в рамките на нейния пазар са били подобни и са разпространявани по същите търговски канали. Освен това, всички внасяни количества са били значителни и са представлявали съществен дял от пазара. Все пак, поради липсата на подбиване на цените с внос от Украйна, както се посочва в съображение 104, се стигна до извода, че ефектът от украинския внос следва да бъде оценяван отделно.

(96)

Казахстанският производител износител поддържа тезата, че поради диаметрално противоположното пазарно поведение на Казахстан, вносът от него не бива бъде кумулиран към този от КНР за целите на оценяването на вредата. Въпросният производител износител заяви, inter alia, че развитието на обема, стойността и пазарния дял на казахстанския внос за Общността е било различно от това на другите засегнати страни, като добави, че е имало различия и в гамата продукти. Във тази връзка се признава, че през разглеждания период е отчетен цялостен спад в обема на вноса и пазарния дял на Казахстан (като стойностите му са 5,8 % през 2002 г. и 4,6 % през ПР). Все пак, както обемът така и пазарният дял на казахстанския внос през разглеждания период са били относително стабилни и на нива, които не могат да бъдат сметнати за незначителни. В допълнение, разследването показа, че развитието на цените на вноса от Казахстан не се различава съществено от това на вноса от другите засегнати страни. Поради това и с оглед на горепосочените съображения 73—75 не може да се заключи, че поведението на пазара при вноса от КНР и Казахстан е диаметрално различно, вследствие на което искането следва да бъде отхвърлено.

(97)

В светлината на гореизложеното се стигна до извода, че всички критерии, определени в член 3, параграф 4 от основния регламент, са изпълнени по отношение на КНР и Казахстан. Поради това вносът от тези две засегнати страни бе разгледан кумулативно, а вносът от Украйна бе предмет на отделна оценка.

б)   Обем

(98)

Обемът на вноса на разглеждания продукт от КНР и Казахстан за Общността постоянно е нараствал: от около 48 000 тона през 2002 г. до приблизително 162 000 тона през 2004 г., преди да отбележи спад до около 96 000 тона по време на ПР. Между 2002 г. и ПР обемът на вноса от тези страни се е увеличил с 99 %.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса от КНР и Казахстан (в тонове)

48 091

66 509

162 227

142 993

95 491

Индекс (2002 г. = 100)

100

138

337

297

199

Пазарен дял на вноса от КНР и Казахстан

5,8 %

7,5 %

17,0 %

15,5 %

10,4 %

Цени на вноса от КНР и Казахстан (EUR/тон)

462

464

829

689

564

Индекс (2002 г. = 100)

100

101

179

149

122

(99)

Обемът на вноса на разглеждания продукт от Украйна за Общността плавно е намалявал: от около 154 000 тона през 2002 г. до приблизително 138 000 тона през 2003 и 2004 г., преди да отбележи покачване на около 180 000 тона през 2005 г. и достигне до около 210 000 тона по време на ПР. Между 2002 г. и ПР обемът на вноса от тази страна се е увеличил с 36 %.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса от Украйна (в тонове)

154 391

137 683

137 514

179 993

210 302

Индекс (2002 г. = 100)

100

89

89

117

136

Пазарен дял на вноса от Украйна

18,5 %

15,6 %

14,4 %

19,5 %

23,0 %

Цени на вноса от Украйна (EUR/тон)

508

490

912

602

550

Индекс (2002 г. = 100)

100

97

180

118

108

в)   Пазарен дял

(100)

Пазарният дял на вноса от КНР и Казахстан се задържа на 5,8 % през 2002 г. През 2003 г. се увеличава, а през 2004 г. нараства отново, като достига до 17,0 %. През 2005 г. пазарният дял отбелязва лек спад до 15,5 % и продължава да намалява по време на ПР до 10,4 %. Като цяло между 2002 г. и ПР пазарният дял е нараснал с 4,6 процентни пункта, като се е увеличил почти двойно в сравнение с този от 2002 г.

(101)

През 2002 г. пазарният дял на вноса от Украйна се задържа на 18,5 %. През 2003 г., както и през 2004 г. отбелязва спад като през последната година достига до 14,4 %. През 2005 г. пазарният дял нараства до 19,5 % и тази тенденция продължава по време на ПР като тогава отбелязва 23,0 %. Като цяло между 2002 г. и ПР пазарният дял се е увеличил с 4,5 процентни пункта.

г)   Цени

i)   Развитие на цените

(102)

През 2004 г. цените на SiMn в световен мащаб се увеличиха до изключителни равнища, поради създалото се положение на необикновено високо търсене и недостиг на предлагането, както се пояснява в съображение 89. Това се отрази върху цените на вноса от засегнатите страни за въпросната година и част от 2005 г. Все пак, това не е повлияло на цените по време на ПР. Като цяло, средната цена за вноса на разглеждания продукт с произход от КНР и Казахстан е нараснала с 22 % между 2002 г. и ПР, докато средната цена на вноса на разглеждания продукт с произход от Украйна се е увеличила с 8 % за същия период.

ii)   Подбиване на цените

(103)

Извършена бе ценова съпоставка на различните видове продукти между производителя износител и средната продажна цена на производството на Общността в рамките на ЕС. За тази цел бяха сравнени цените на производството на Общността за несвързани клиенти с тези на сътрудничещите производители износители от засегнатите страни. Според случая бяха направени корекции, за да се вземат предвид различията в нивото на търговия и качеството на продуктите.

(104)

Сравнението показа, че по време на ПР както SiMn с произход от КНР, така и този от Казахстан, са били продавани в Общността на цени, които са подбивали тези на производството на Общността с 4,5 %, следователно с 4,5 % като цяло на среднопретеглена основа. Цените на вноса от Украйна бяха на сравними равнища с тези на производството на Общността (т.е. няма подбиване).

(105)

С цел при изчисляването на подбиването на цените да има сравнение на едно и също ниво на търговия, цените на производството на Общността франко завода бяха сравнени с цените на внесените стоки при влизането им на физическата територия на Общността, като бяха надлежно коригирани по отношение на разходите за товарене и освобождаване от митницата. Една от заинтересованите страни оспори използваната методология по отношение на казахстанското дружество с твърдението, че калкулирането на цената на вноса следва да се основава на цената CIF при освобождаването от митницата на границата на ЕС, а не цената на стоките при тяхното влизане на физическата територия на Общността (в дадения случай сухопътната граница на Литва). Не бяха представени убедителни доводи в подкрепа на необходимостта от различен подход при калкулирането по отношение на въпросното дружество. Напротив, следва да се отбележи, че цената CIF при освобождаването от митницата за казахстанския внос включва значителна сума за транспортни разходи след преминаването на стоката през границата на Общността в Литва и сравняването им с цените франко завода от страна на производството на Общността би било проява на дискриминация към последната, тъй като цените франко завода не включват никакви транспортни разходи. Поради това се стигна до заключението, че прилаганата методология е възможно най-целесъобразната, вследствие на което искането бе отхвърлено.

5.   Състояние на производството на Общността

(106)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията проучи всички значими икономически фактори и показатели, които влияят на състоянието на производството на Общността.

а)   Продукция

(107)

През 2002 г. от около 241 000 тона продукцията на производството на Общността достигна връх в своя ръст през 2004 г. от около 255 000 тона поради изключителното потребление, както се посочва в съображение 89, преди да спадне през 2005 г. и да отбележи леко повишение по време на ПР. Като цяло през разглеждания период продукцията е намаляла с 6 % до около 226 000 тона през ПР. Следва да бъде отбелязано, че един от производителите на Общността е преустановил произвеждането на SiMn през 2003 г. и по-голямата част от ПР.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производство (в тонове)

241 784

220 073

255 671

221 402

226 142

Индекс (2002 г. = 100)

100

91

106

92

94

б)   Производствен капацитет и процент на използваемост

(108)

През разглеждания период производственият капацитет на производството на Общността е останал стабилен на нива от около 325 000 милиона тона.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производствен капацитет (в тонове)

325 226

325 537

325 254

326 068

326 696

Индекс (2002 г. = 100)

100

100

100

100

100

Степен на използването на производствения капацитет

74 %

68 %

79 %

68 %

69 %

Индекс (2002 г. = 100)

100

91

106

91

93

(109)

Процентът на използваемост на капацитета през 2002 г. е бил 74 на сто. През 2003 г. е спаднал до 68 %, а през 2004 г. се е покачил отново до 79 %, преди да намалее до 69 % по време на ПР. Това отразява вариациите в обема на продукцията, както се посочва в съображение 107.

в)   Запаси

(110)

През 2003 г. нивото на крайните запаси на производството на Общността е намаляло с 45 %, но през 2004 г. се е възстановило почти до същите равнища като от 2002 г. Резкият спад в запасите към края на 2003 г. се дължи на отговарянето на извънредно високото търсене, посочено в съображение 89. Впоследствие през 2005 г. крайните запаси са нараснали с 22 % преди да намалеят значително по време на ПР до нива, по-ниски с около 30 % от тези през 2002 г. Този цялостен спад в крайните запаси се обяснява с факта, че продажбите в ЕС на производството на Общността са останали като цяло стабилни (виж съображение 111), въпреки спада в продукцията, който е описан в съображение 107.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Крайни запаси (в тонове)

21 017

11 561

20 983

25 682

14 618

Индекс (2002 г. = 100)

100

55

100

122

70

г)   Обем на продажбите

(111)

Обемът на извършените продажби от производството на Общността от собствената му продукция за несвързани производители на пазара на Общността през ПР е бил около 227 000 тона, същият като през 2002 г. Обемът на продажбите за 2003 и 2005 г. обаче е бил по-нисък съответно с 6 и 8 %. През 2004 г. обемът на продажбите е бил по-голям със 104 % от този през 2002 г. и ПР поради причините, изложени в съображение 89.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на продажбите за клиенти в ЕО (в тонове)

227 571

213 778

236 494

208 687

227 690

Индекс (2002 г. = 100)

100

94

104

92

100

д)   Пазарен дял

(112)

От 27,2 % през 2002 г. пазарният дял на производството на Общността е спаднал до 24,2 % през 2003 г, преди да се покачи до 24,8 % през 2004 г. През 2005 г. пазарният дял отново е отбелязал спад до 22,6 %. По време на ПР се е възвърнал частично до нива от 24,9 %. През разглеждания период производството на Общността е загубило 2,3 процентни пункта от пазарния си дял.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Пазарен дял на промишлеността на Общността

27,2 %

24,2 %

24,8 %

22,6 %

24,9 %

Индекс (2002 г. = 100)

100

89

91

83

91

е)   Растеж

(113)

Между 2002 г. и ПР, когато потреблението в Общността се е повишило с 9 процентни пункта, обемът на продажбите на производството на Общността на общностния пазар не се е увеличил, като по този начин неговият пазарен дял е отбелязал спад с 2,3 процентни пункта. От друга страна, през същия период обемът на продажбите и пазарният дял на КНР и Украйна е нараснал. Това води до заключението, че производството на Общността не е могло да се възползва и да постигне някакъв растеж на общностния пазар.

ж)   Заетост

(114)

Ръстът на заетостта в производството на Общността отначало е спаднал с 32 % между 2002 и 2003 г., през 2004 се е увеличил с 27 процентни пункта, преди да отбележи спад с 13 процентни пункта през 2005 г. и с още 26 процентни пункта през ПР. През разглеждания период обемът на продукция е останал относително стабилен, като е варирал между 91 % и 106 % от нивото за 2002 г. Все пак, за един от производителите, който е преустановил производството на SiMn през ПР, както се посочва в съображение 107, вариациите в обема на производството през разглеждания период са били по-изявени и това се е отразило на вариациите по отношение на заетостта. Като цяло, заетостта в производството на Общността е отбелязала спад с 44 % между 2002 г. и ПР, т.е. преминавайки от порядъка на 700 до 400 наети души. Това показва, че производството на Общността е повишило своята ефективност, като същевременно обемът на продукция е намалял само с 6 %.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Трудова заетост (брой хора)

702

475

668

577

391

Индекс (2002 г. = 100)

100

68

95

82

56

з)   Производителност

(115)

Производителността на работната сила на производството на Общността, изразена като обем продукция (в тонове) на работник, която отначало е била 344 тона на работник, се е увеличила през разглеждания период, с изключение на 2004 г., за да достигне по време на ПР до равнище с 68 % по-високо от това през 2002 г. Това се илюстрира от факта, че заетостта е намаляла с 44 % през разглеждания период, докато продукцията е отбелязала спад само с 6 %. Нарастването на производителността се дължи отчасти на това, че намаляването на работните места е било по-значително за тези производители от Общността, които поначало са имали относително ниска продуктивност.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производителност (тон/човек)

344

463

383

384

578

Индекс (2002 г. = 100)

100

135

111

111

168

и)   Заплати

(116)

Средната заплата на работник е нараснала с 26 % между 2002 и 2003 г., останала е на сходно равнище през 2004 г., преди да се увеличи отново през 2005 г. и да достигне през ПР до 77 % по-високо ниво от това през 2002 г. Нарастването на средните разходи за заплати се дължи отчасти на факта, че намаляването на работните места е било по-значително за тези производители от Общността, при които по начало средните разходи за заплати са били относително ниски.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Годишни разходи за трудова заетост на служител (EUR)

17 602

22 102

21 636

22 459

31 092

Индекс (2002 г. = 100)

100

126

123

128

177

й)   Фактори, които влияят върху продажните цени

(117)

Единичните цени на производството на Общността при продажби за несвързани клиенти са нараснали общо с 14 % между 2002 г. и ПР. През 2004 г. цените са били изключително високи поради извънредно голямото търсене и недостиг на предлагането в световен мащаб, както се посочва в съображение 89. Създалата се ситуация е продължила да оказва частично и въздействие и през 2005 г., когато цените са се нормализирали, като все пак в края на ПР са имали покачване с 14 % в сравнение с 2002 г.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Единична цена на пазара на ЕО

(EUR/тон)

521

526

928

640

593

Индекс (2002 г. = 100)

100

101

178

123

114

к)   Рентабилност и възвръщане на инвестициите

(118)

През разглеждания период рентабилността от продажбите на сходния продукт на производството на Общността, изразени като процент от нетните продажби, е нараснала от 0,8 % през 2002 г. до 3,1 % през 2003 г., поради описаната ситуация в съображение 89 през 2004 г. се е увеличила извънредно до 37,2 %, през 2005 г. е спаднала до 7,0 %, за да достигне 2,5 % през ПР. Впоследствие рентабилността се е повишила с 1,7 процентни пункта от 2002 г. до ПР.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Рентабилност на продажбите на ЕО за независими (% от нетните продажби)

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

 

100

385

4 668

884

313

ВИ (печалба в % от нетната балансова стойност на инвестициите)

3,6 %

11,0 %

410,2 %

24,4 %

10,4 %

 

100

303

11 252

668

284

(119)

Възвръщаемостта на инвестициите („ВИ“), изразена като печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, в общи линии следва тенденциите на рентабилността. Нараснала е от 3,6 % през 2002 г. до 11 % през 2003 г., достигнала е изключителен ръст от 410 % през 2004 г., намаляла е до 24 % през 2005 г., преди да остане в крайна сметка на ниво от 10,4 % през ПР, с което отбелязва ръст от 6,8 процентни пункта за разглеждания период.

л)   Паричен поток и способност за набиране на капитал

(120)

Нетния паричен поток от оперативните дейности през 2002 г е бил почти нулев. През 2003 г. се е увеличил с около 9 млн. EUR, достигайки 83 млн. EUR през 2004 г., преди да възвърне нивото си от 16 млн. EUR през 2005 г. и стигне до 17 млн. EUR през ПР. Липсват признаци, че производството на Общността е изпитвало затруднение при набирането на капитал.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Паричен поток (EUR)

132

9 551

83 701

16 445

17 092

Индекс (2002 г. = 100)

100

7 214

63 220

12 421

12 910

м)   Инвестиции

(121)

Годишните инвестиции на производството на Общността в продукция на сходния продукт са се умножили петкратно между 2002 г. и 2003 г., преди да си възвърнат през 2004 г. приблизително същите позиции като от 2002 г. Между 2004 и 2005 г. инвестициите отново са нараснали с около осем пъти, преди да спаднат леко през ПР. Като цяло инвестициите са се увеличили с около 900 % от 2002 г. до ПР. Инвестициите на производството на Общността може да бъдат считани като главна заслуга на един от производителите от Общността, като бе установено, че са били използвани за поддръжка и модернизиране на наличното оборудване, а не с цел повишаване на капацитета.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Нетни инвестиции в хиляди ЕВРО

1 528

8 376

2 351

17 365

15 333

Индекс (2002 г. = 100)

100

548

154

1 136

1 003

н)   Големина на дъмпинговите маржове

(122)

Предвид обема, пазарният дял и цената на вноса от засегнатите страни, въздействието на размера на действителните дъмпингови маржове върху производството на Общността не може да бъде счетено за пренебрежимо.

о)   Възстановяване от предишен дъмпинг

(123)

Както се посочва в съображение 88, развитието по отношение на доходността ясно показва, че отпадането на антидъмпинговите мерки по отношение на SiMn през март 2003 г. не е променило съществено ситуацията на производството на Общността през последвалия период.

6.   Заключение относно вредата

(124)

В контекста на нарастващо потребление, пазарният дял на производството на Общността е намалял с 2,3 процентни пункта до 24,9 % през разглеждания период. Същевременно продукцията е намаляла с 6 %, като степента на използване на капацитетите също е загубила 5 процентни пункта. Освен това, производството на Общността е било принудено да съкрати определен брой служители. От друга страна, някои показатели за вреда свидетелстват за положителни тенденции през разглеждания период, като рентабилност, паричен поток, възвръщаемост на инвестициите и продажни цени, които са нараствали с 14 %. Въпреки това един по-задълбочен анализ на тези данни показва, с оглед на особеностите на този бранш, че марж на печалбата от 2,5 % не може да се приеме за задоволителен, както и не може да гарантира сигурността на производството в дългосрочен план. Що се касае до нарастването на цените, то бе достатъчно, за да покрие повишението на цените при суровините, но не и да увеличи устойчиво маржа на печалба. Следователно, въпреки че няколко показателя свидетелстват за положителни тенденции, производството на Общността не би могло да извлече полза от цялостното нарастване на потреблението на пазара на Общността, за което свидетелстват загубата на пазарен дял, спадът в продукцията и ниската рентабилност.

(125)

Тъй като един от производителите от Общността дълго време не е произвеждал сходния продукт през целия разглеждан период, поради прекъсване на производството през 2003 г. и през по-голямата част на ПР, както се посочва в съображение 107, последиците от това прекъсване бяха проучени допълнително. Все пак анализите показаха, че поради относително малката обща продукция на въпросния производител, прекъснатостта на процеса на производство е имала ограничено въздействие върху цялостната картина на вреда и не е повлияло значително на показателите относно вреда. Това се потвърждава от факта, че при изключването на въпросния производител от анализите има само леко подобрение на стойностите на резултатите. По специално, рентабилността на производството на Общността отново би била далеч от задоволителните 3,2 % през ПР, а производството и процентът на използваемост на капацитета отново биха били с негативна тенденция. Впоследствие бе направено заключението, че понесената от Общността вреда не би могла да се отдаде само на въпросния производител от Общността.

(126)

С оглед на гореизложеното се заключава, че производството на Общността е понесло съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(127)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент, Комисията проучи дали дъмпинговият внос е причинил вреда на производството на Общността, която може да бъде определена като имуществена. Бяха изследвани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които биха могли също така да причинят вреда на производството на Общността, за да се гарантира, че вредата, която тези други фактори биха могли да причинят, не се приписва на дъмпинговия внос.

2.   Последици от дъмпинговия внос

(128)

Между 2002 г. и ПР обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт с произход от КНР и Казахстан се е увеличил с 99 %, а делът му на общностния пазар се е покачил с около 4,6 процентни пункта. Средната цена на този внос е нараснала с 22 % между 2002 г. и ПР, но общо взето цените са били по-ниски от предлаганите от производството на Общността през разглеждания период. През същия период обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт с произход от Украйна се е увеличил с 36 %, а делът му на общностния пазар се е покачил с около 4,5 процентни пункта. Средната цена на този внос е нараснала с 8 % между 2002 г. и ПР, но като цяло цените са били на по-ниски нива от предлаганите от производството на Общността през разглеждания период.

(129)

Както се посочва по-горе в съображение 104, подбиването на цените с вноса от КНР и Казахстан като цяло е било 4,5 % на среднопретеглена основа, докато при вноса от Украйна не е имало подбиване на цените.

(130)

Предвид подбиването на цените на производството на Общността чрез вноса от КНР и Казахстан бе направен изводът, че този дъмпингов внос е упражнявал натиск за намаляване на цените, възпрепятствайки производството на Общността да увеличи продажните си цени до едно приемливо ниво за реализирането на устойчива печалба. Поради това съществува ясна причинно-следствена връзка между този внос и вредата на производството на Общността. От друга страна, предвид липсата на подбиване на цените чрез вноса от Украйна и това, че маржът на вредата бе под нивото de minimis (виж съображения 168 и 169), бе счетено, че няма ясна причинно-следствена връзка между вноса от Украйна и вредата на производството на Общността.

3.   Въздействие на други фактори

а)   Резултати от износа на производството на Общността

(131)

Както е видно от поместената по-долу таблица, през разглеждания период обемът на експортните продажби е намалял с 40 %. Единичната цена на тези продажби е останала относително стабилна, като изключение прави само тази през 2004 г.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на експортни продажби

(в тонове)

12 056

16 445

10 524

9 713

7 191

Индекс (2002 г. = 100)

100

136

87

81

60

Цена на експортните продажби

(EUR/тон)

598

522

787

592

578

Индекс (2002 г. = 100)

100

87

132

99

97

(132)

Все пак следва да се отбележи, че в контекста на общите продажби на производството на Общността, през разглеждания период нивото на експортните продажби от около 3 % до 7 % от общите продажби не е високо. Поради това се счита, че експортната дейност не би могла да бъде свързана по никакъв начин с понесената имуществена вреда от производството на Общността.

б)   Внос от трети страни

(133)

Анализите на вноса от трети страни се базират на данни на Евростат. За определен брой страни бе възможно да се извърши кръстосана проверка на тези данни спрямо проверената информация, която бе предоставена от заинтересованите страни, като така бе потвърдена достоверността на данните от Евростат.

(134)

Общият внос от всички държави, с изключение на този от засегнатите държави, е спаднал през разглеждания период с около 6 %, тоест от около 377 000 тона през 2002 г. до 354 000 тона през ПР.Съответно пазарният дял е спаднал от около 45 % до около 39 %. Основните трети държави вносители са Норвегия, Индия, Южна Африка и Бразилия.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем за всички други трети страни

(в тонове)

376 919

437 205

393 857

364 250

353 802

Индекс (2002 г. = 100)

100

116

104

97

94

Пазарен дял на всички други трети страни

45,1 %

49,5 %

41,3 %

39,5 %

38,7 %

Цени от всички други трети страни

(EUR/тон)

523

528

823

691

597

Индекс (2002 г. = 100)

100

101

157

132

114

Източник: Евростат

(135)

Вносът от Норвегия е спаднал с около 11 %, а пазарният му дял през разглеждания период е намалял с 4,9 процентни пункта (ПР = 21,9 %). Като цяло, през разглеждания период средната цена на вноса от Норвегия е била над тази на производството на Общността. Въпреки че донякъде е имало възможност за подбиване на цените на производството на Общността чрез норвежкия внос на SiMn с по-ниско въглеродно съдържание, с оглед на това, че продуктът с такъв качествен състав е бил минимална част (около 5 %) от общата продукция на производството на Общността, както и предвид липсата на цялостно подбиване, спад на обема на вноса и пазарния дял, бе направен изводът, че вносът от Норвегия не е допринесъл за понесената материална вреда от производството на Общността.

Норвегия

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса (в тонове)

224 253

213 838

178 639

200 310

200 272

Индекс (2002 г. = 100)

100

95

80

89

89

Пазарен дял на вноса

26,8 %

24,2 %

18,7 %

21,7 %

21,9 %

Цена на вноса (EUR/тон)

574

604

956

765

656

Индекс (2002 г. = 100)

100

105

167

133

114

Източник: Евростат

(136)

Вносът от Индия се е повишил с около 300 %, а пазарният му дял през разглеждания период е нараснал със 7,3 процентни пункта (ПР = 9,7 %). Същевременно средната цена на вноса от Индия е била малко по-висока от тази на производството на Общността (т.е. няма подбиване). Предвид липсата на цялостно подбиване чрез вноса от Индия бе направено заключението, че липсват ясни доказателства вносът от Индия да е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността.

Индия

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса (в тонове)

19 954

33 497

31 593

48 123

89 017

Индекс (2002 г. = 100)

100

168

158

241

446

Пазарен дял на вноса

2,4 %

3,8 %

3,3 %

5,2 %

9,7 %

Цена на вноса (EUR/тон)

479

449

804

591

521

Индекс (2002 г. = 100)

100

94

168

123

109

Източник: Евростат

(137)

Вносът от Южна Африка е спаднал с около 38 %, а пазарният му дял през разглеждания период е намалял с 2,5 процентни пункта (ПР = 3,2 %). Средната цена на вноса от Южна Африка е била под предлаганата от производството на Общността и се е доближавала до поставената от засегнатите страни. Поради това се счита, че има възможност вносът от Южна Африка да е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността. Все пак, предвид значителния цялостен спад на вноса от Южна Африка и неговия малък пазарен дял, той бе определен като недостатъчен за прекъсването на причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и Казахстан и понесената имуществена вреда от производството на Общността.

Южна Африка

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса от Южна Африка

(в тонове)

47 808

81 330

58 753

52 640

29 531

Индекс (2002 г. = 100)

100

170

123

110

62

Пазарен дял на вноса от Южна Африка

5,7 %

9,2 %

6,2 %

5,7 %

3,2 %

Цена на вноса от Южна Африка

(EUR/тон)

417

429

660

611

501

Индекс (2002 г. = 100)

100

103

158

147

120

Източник: Евростат

(138)

Вносът от други трети страни, в това число и Бразилия, е спаднал с около 59 %, а пазарният му дял през разглеждания период е намалял с 6,4 процентни пункта (ПР = 3,8 %). Същевременно средната цена на вноса от други трети страни е била по-висока от тази от производството на Общността (т.е. няма подбиване). Предвид липсата на подбиване на цените чрез въпросния внос и тенденцията му към спад бе заключено, че той не е допринесъл за понесената имуществена вреда от производството на Общността.

Други трети страни (включително Бразилия)

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса (в тонове)

84 904

108 539

124 872

63 178

34 982

Индекс (2002 г. = 100)

100

128

147

74

41

Пазарен дял на вноса

10,2 %

12,3 %

13,1 %

6,9 %

3,8 %

Цена на вноса (EUR/тон)

460

476

713

598

528

Индекс (2002 г. = 100)

100

104

155

130

115

Източник: Евростат

в)   Конкуренция с други производители от Общността

(139)

Както е посочено в съображение 91по-горе, един от производителите от Общността не е оказал съдействие на разследването. Въз основа на получената информация от сътрудничещите производители от Общността по време на разследването бе преценено, че обемът на неговите продажби в Общността за разглеждания период е бил около 30 000 тона. Подобно, съответно и пазарният дял е бил стабилен през разглеждания период на ниво от около 3 %. Следователно този друг производител от Общността не е отбелязал по-голям ръст на продажбите и пазарен дял за сметка на производството на Общността. Липсваше информация относно цените на въпросния производител от Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на продажбите в ЕО на другите производители от Общността (в тонове)

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Индекс (2002 г. = 100)

100

100

100

100

100

Пазарен дял на вноса на другите производители от Общността

3,6 %

3,4 %

3,1 %

3,3 %

3,3 %

Индекс (2002 г. = 100)

100

95

88

91

91

Източник: разследване, жалба

(140)

С оглед на гореизложеното и при отсъствието на информация за противното, бе направено заключението, че другият производител от Общността не е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността.

г)   Производствени разходи (суровини)

(141)

Главните елементи от общите производствени разходи са суровините (около 45—55 %) и електроенергията (около 20—30 %). Средствата за пряка трудова заетост възлизат на около 5 % от разходите. Производствените разходи на производството на Общността са се покачили с 12 % между 2002 г. и ПР.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Единична производствена цена (EUR/тон)

517

510

583

595

578

Индекс (2002 г. = 100)

100

99

113

115

112

(142)

Някои от заинтересованите страни твърдят, че понесената вреда от производството на Общността се дължи на увеличението на производствените разходи. Що се касае до разходите за суровини, тъй като те представляват основни продукти, които принципно се търгуват на международния пазар, се счита, че увеличението на цените е засегнало всички производители на SiMn, които обикновено биха се принудили да вдигнат едновременно продажните си цени. Следователно вредата е била причинена не от общото покачване при цените на суровините, а от факта, че заради дъмпинговия внос и подбиването на цените на производството на Общността то не е имало възможността да продава достатъчно скъпо, за да има задоволителен марж на печалба. По отношение на разходите за труд, както се посочва в съображение 115, данните относно производителността показват, че като цяло производството на Общността е успяло да компенсира увеличението на разходите с по-голяма ефективност и производителност. Някои страни изтъкнаха разходите за електроенергия като главната причина за понесената вреда от производството на Общността. В тази връзка бе установено, че цените на електроенергията за промишлени нужди в страните, където е разположено производството на Общността, са били в същия диапазон като цените на другите основни пазари по света, следователно те не биха могли да бъдат считани за източник на самопричиняване на вреда. Разходите за електроенергия може да са оказали влияние върху цялостните резултати, но само по отношение на един производител от Общността, който е изпитал недостиг на електричество поради значително увеличение на цените и последвалия спор с енергоснабдителя. Като цяло бе заключено, че покачването на производствените разходи не е допринесло за понесената вреда от производството на Общността.

д)   Самопричиняване на вреда

(143)

Тъй като инвестициите на един от производителите от Общността са нараснали значително през 2004 и 2005 г. (виж съображение 121), бе проучено дали е имало самопричиняване на вреда. Тези инвестиции са имали пряко въздействие върху производствените разходи и впоследствие върху рентабилността на производството на Общността. Все пак анализите показаха, че поради ограничения размер на тези инвестиции спрямо общите производствени разходи, въздействието върху рентабилността е било ограничено. Впоследствие бе направен изводът, че инвестициите на един от производителите от Общността може да са допринесли за понесената от производството на Общността вреда, но не дотам, че да се прекъсне причинно-следствената връзка.

е)   Свиване на пазара на силикоманган поради цикличност в производството на стомана

(144)

Някои страни изтъкнаха, че спадът в търсенето на стомана и последвалият спад при търсенето на SiMn, отбелязани през втората половина на 2004 г. и първото полугодие на 2005 г., последвали описания в съображение 89 безпрецедентен ръст в търсенето, са допринесли за влошеното състояние на производството на Общността. Все пак, разследването показа, че през целия разглеждан период потреблението в Общността е нараснало общо с 9 %. С оглед на това аргументът беше отхвърлен.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(145)

Фактът, че, от една страна, увеличаването на дъмпинговия внос от КНР и Казахстан, увеличаването на неговия пазарен дял и установеното подбиване на цените съвпада във времето с очевидното влошаване на състоянието на производството на Общността, от друга страна, води до заключението, че дъмпинговият внос е причинил имуществената вреда на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

(146)

Бяха анализирани и други фактори, но те не бяха счетени за решаващи по отношение на понесената вреда. Що се отнася до Украйна, която има 23 % пазарен дял, поради липсата на цялостно подбиване на цените бе счетено, че вносът от нея не е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността. Вносът от Южна Африка може да е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността, но с оглед на неговия спад и малък пазарен дял не до степен, че да се прекъсне установената причинно-следствената връзка с дъмпинговия внос от КНР и Казахстан. Поради липсата на подбиване, тенденциите и обема на вноса, няма доказателства вносът от Индия или от други трети страни (в това число и Бразилия) да е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността. Инвестициите на един от производителите от Общността може да са допринесли за понесената вреда от производството на Общността, но не дотам, че да се прекъсне причинно-следствената връзка, предвид ограничения размер на направените инвестиции. Освен това, няма друг установен фактор, като например резултатите от износа на производството на Общността, конкуренцията с други производители от Общността, увеличението на производствените разходи или цикличността на пазара на стомана, който да е допринесъл за понесената вреда от производството на Общността.

(147)

Въз основа на гореизложения анализ, в който бяха надлежно разграничени и отделени последиците от всички известни фактори, влияещи на състоянието на производството на Общността, от вредните последици на дъмпинговия внос, се стигна до заключението, че вносът от КНР и Казахстан е причинил имуществена вреда на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(148)

Комисията проучи дали, въпреки заключенията за дъмпинг, вреда и причинно-следствена връзка, съществуват неопровержими доводи да се заключи, че приемането на мерки в този конкретен случай е противно на интересите на Общността. За тази цел, и в съответствие с член 21, параграф 1 от основния регламент, Комисията разгледа вероятното въздействие на мерките по отношение на всички заинтересовани страни, както и вероятните последствия от липсата на мерки.

1.   Интерес на производството на Общността

(149)

С оглед на гореизложеното, следва да бъдат наложени мерки върху вноса от КНР и Казахстан. Очаква се налагането на тези мерки да доведе до покачване на цените на SiMn за посочените страни и възможност за производството на Общността да подобри своето състояние чрез повишение на цените и вероятен ръст на обема на продажбите и пазарния дял. Ако не бъдат наложени мерки, се предвижда вносът от КНР и Казахстан да остане на ниски цени, а производството на Общността да няма възможността за подобряване на своето положение.

(150)

Що се отнася до SiMn с ниско въглеродно съдържание, той представлява само 5 % от продукцията на производството на Общността и е внасян главно от Норвегия, но също така и от КНР. Ако се приеме, че бъдат наложени мерки, количествата, които идват понастоящем от КНР биха могли да се заместят до определена степен с внос от Норвегия, а така мерките ще дадат възможност на производството на Общността, с цел да отговори на търсенето, да увеличи собствената си продукция и продажби на SiMn с ниско въглеродно съдържание.

2.   Интереси на другите производители от Общността

(151)

Освен производството на Общността съществува само един друг производител от Общността. Поради липсата на сътрудничество от въпросния производител както и на точни данни относно неговата дейност, на базата на предоставената информация от сътрудничещите производители от Общността бе счетено, че неговото производство възлиза на около 10—15 % от това на производството на Общността. Ако бъдат установени антидъмпингови мерки, по отношение на този производител от Общността може да се очаква същото развитие, като това на производството на Общността, както се посочва в съображения 150 и 151.

3.   Интерес на несвързаните вносители в Общността

(152)

Двама несвързани вносители на разглеждания продукт оказаха съдействие за процедурата, като попълниха и изпратиха отговори на въпросника.

(153)

Тези вносители изразиха своята загриженост, при евентуално налагане на мерки, по отношение на: i) отрицателното въздействие върху снабдяването на Общността, предвид това, че общият производствен капацитет в рамките на Общността е една трета от потреблението, и ii) негативния ефект от каквито и да било мерки върху разходите за разглеждания продукт, чиято роля на основна суровина за производството на стомана би засегнала цялостно стоманодобива в Общността.

(154)

Що се отнася до снабдяването на Общността, наистина потреблението е трикратно по-голямо от настоящия производствен капацитет на Общността, а производството на Общността е покривало едва около 25 % от нуждите на общностния пазар по време на ПР. Все пак производството на Общността е работило само с около 70 % от своя капацитет през ПР и е използвало между 70 % и 80 % от капацитета си през разглеждания период. Следователно е в състояние да увеличи значително настоящата си продукция. Същевременно предвид относително ограничените количества на вносът, който ще бъде предмет на мерките (както се посочва в съображения 149 и 150), и че евентуалният спад на вноса от засегнатите страни може да бъде компенсиран с внос от други страни, бе направен изводът, че налагането на мито не би повлияло съществено на достъпа до снабдяване на вносителите. Също така, освен чрез производителите от Общността и засегнатите от разследването страни, близо 40 % от потреблението на пазара на Общността е снабдявано с внос от други страни, а именно: Норвегия, Индия, Южна Африка и Бразилия. Изброените страни кумулативно са доставяли в миналото по-големи количества за Общността.

(155)

Признава се, че ако бъдат въведени мерки, са възможни краткосрочни затруднения поради евентуални закъснения в увеличаването на продукцията на Общността и ако се наложи някои потребители да договарят нови или алтернативни снабдявания.

(156)

Що се касае до вносителите, дори и производството на Общността да увеличи своите продукция, обем на продажби и пазарен дял в рамките на ЕС, предвид това, че би могло да осигури само около 30 % от потреблението на пазара, все още ще има нужда от значителни количества внос. Въпреки констатацията, че обикновено вносителите работят с относително нисък марж на печалба, който може да бъде негативно повлиян от краткосрочни затруднения, поради търсенето от някои потребители на нови или алтернативни снабдявания, се счита, че вносителите са в състояние да запазят своя марж на печалба, като прехвърлят всички повишени разходи към ползвателите.

4.   Интерес на ползвателите

(157)

Десет ползватели на разглеждания продукт от металургичния сектор оказаха съдействие за процедурата, като попълниха и изпратиха въпросника или представиха коментари. Европейската асоциация на производителите на стомана (EUROFER) също предостави своите коментари.

(158)

Подобно на вносителите, ползвателите изразиха еднаква загриженост по отношение на задоволителното снабдяване и повишените разходи за крайните ползватели, както се посочва в съображение 153по-горе. Поради изложените в съображение 154 причини бе счетено, че налагането на мерките няма да има сериозни последици в краткосрочен план за снабдяването на Общността.

(159)

Преките последици от растежа в цената на SiMn за разходите при стоманодобива биха били ограничени, предвид това, че до 1 % от производствените разходи за въглеродна стомана са за SiMn и дори по-малко при неръждаемата стомана. На базата на получената информация от EUROFER относно техните общи годишни разходи за SiMn, бе счетено, че дори при значителен ръст на цените за всички видове SiMn от 20 %, това би намалило рентабилността на производителите на стомана (която понастоящем достига нива на печалба от порядъка на 10—40 %) само с около 0,2 %. С оглед на това, че размерът на мерките ще бъде значително по-малък и ще засегне не повече от 10 % от потреблението на Общността (в случай че никаква част от подложения на мерки внос не бъде заменена с внос от друг произход), последиците от каквито и да било мерки спрямо рентабилността на стоманодобивната промишленост биха били крайно ограничени.

(160)

Изтъкнато бе, че пазарът на SiMn е глобален и неговите нужди в световен мащаб нарастват успоредно с нарастване на търсенето на стомана. Когато търсенето надвишава предлагането, какъвто бе случая през 2004 г., това може да доведе до съществени увеличения на цените. При възникването на евентуални затруднения относно търсенето и снабдяването в Общността, както се посочва в съображение 155, това би довело до краткосрочни увеличения на цените,над нивото на наложените мита. Тъй като обаче пазарът на SiMn е развит глобално, бе счетено, че нивото на цените в Общността се регулира от взаимодействието между търсенето и предлагането в световен мащаб, като общностните цени не би трябвало да се отличават значително и за дълъг период от време от световните цени поради същественото наличие на внос с различен произход на пазара. Освен това, производителите на стомана, които понастоящем работят при задоволителни нива на печалба (10—40 %), във всички случи ще разполагат с възможността да прехвърлят последиците от всяко увеличение на цените на разглеждания продукт, което ще бъде ограничено поради относително малкото значение на SiMn за общите производствени разходи при стоманодобива.

(161)

Ползвателите се интересуваха също така и от ефикасността на налаганите мерки, като изтъкнаха, че налагането и отменянето на предишните мерки е имало малък ефект върху рентабилността на производството на Общността. В този контекст, макар целта на налагането на антидъмпингови мерки да е възстановяването на лоялните пазарни отношения, с което да се позволи на производството на Общността да се възстанови от понесената материална вреда по време на дъмпинга, фактът, че въпросното възстановяване не е могло да се реализира в миналото, не бива да става причина за отричане на целесъобразността от налагането на антидъмпингови мерки при положение, че сега това е гарантирано.

(162)

Някои производители посочиха, че през последните близо 10 години стоманодобивното производство на Общността е пострадала от повишилите се разходи вследствие на антидъмпинговите мерки, които бяха установени за различни суровини, които се използват главно при продукция на стомана. Те изтъкнаха също така, че освен настоящата процедура съществуват редица наскоро образувани процедури относно суровините за производството на стомана. Според техните твърдения цялостният ефект върху производителите на стомана от Общността е бил поставянето им в неизгодна позиция. Що се отнася до предишните мерки, следва да се отбележи, че за по-голямата част от тях срокът на действие е изтекъл. Колкото до кумулативния ефект от мерките по отношение на редица суровини, следва да се има предвид, че целта на антидъмпинговите мерки е да бъдат елиминирани последиците от нарушаването на конкуренцията поради наличието на дъмпингов внос. Като такъв, ефектът от антидъмпинговите мерки, дори и те да са наложени върху редица суровини, засягащи едно и също производство, не трябва да има отрицателно действие. При всички обстоятелства въздействието по отношение на стоманодобивното производство на каквито и да било мерки в конкретния случай би било пренебрежимо малко, както се пояснява в съображение 159 по-горе.

(163)

След оповестяването EUROFER повторно заяви, че налагането на мерките няма да бъде изцяло в интерес на Общността, тъй като би довело до увеличение на разходите за ползвателите, без да подобри особено положението на производството на Общността. В тази връзка не бяха предоставени нови данни и следователно представените по-горе разсъждения (съображения 157—162) са потвърдени и на тази основа се прави заключението, че въздействието от налагането на каквото и да било антидъмпингово мито върху финансовото състояние на ползвателите, по всяка вероятност, като цяло би било незначително.

5.   Заключение относно интереса на Общността

(164)

В заключение, очаква се налагането на мерки върху вноса от КНР и Казахстан, въпреки наличността на ограничени и намаляващи количества на SiMn на пазара от други страни (напр. Южна Африка и Норвегия, в случая на SiMn с ниско въглеродно съдържание) и от снабдители, които не са обект на мерки и имат подобни цени, като тези, предлагани от КНР и Казахстан преди налагането на всякакъв вид мито, да може да предостави възможност както за производството на Общността, така и за другия производител от Общността да подобри своето състояние чрез по-голям ръст на обема на продажбите, цените и пазарния дял. Дори и при евентуално възникване на отрицателни последици за ползвателите, като увеличение на разходите, поради нуждата от договаряне на нови или алтернативни снабдявания, се стигна до извода, че цялостното въздействие за ползвателите от налагането на мерки по отношение на КНР и Казахстан би било незначително. С оглед на горепосоченото бе направено заключението, че в настоящия случай няма непреодолими основания да не бъдат наложени мерки, както и че прилагането на такива мерки би било в интерес на Общността.

Ж.   ОКОНЧАТЕЛНИ МЕРКИ

(165)

Нивото на всички антидъмпингови мерки следва да бъде достатъчно, за да отстрани причинената вреда от дъмпинговия внос на производството на Общността, без да се превишават установените дъмпингови маржове. При изчисляване на сумата на митата, необходими за премахване на ефекта от причиняващия вреда дъмпинг, се цели мерките да позволят на производството на Общността да реализира печалба преди данъчно облагане, която е възможно да бъде реализирана при нормални условия на конкуренция, т. е. при липсата на дъмпингов внос.

(166)

Производството на Общността изтъкна, че един марж на печалбата от 8 % от оборота би трябвало да се счита за разумен, тъй като се очаква да бъде постигнат в отсъствието на вредоносен дъмпинг. След проучване се достигна до заключението, че изискваният марж на печалбата би довел до възстановяване на капиталовите инвестиции за относително кратък период от време. Освен това разследването показа, че самото производство на Общността като цяло е обезценявало своите капиталови инвестиции за повече време. Въз основа на това бе счетено, че един марж на печалбата от 5 %, в съответствие с използвания марж при разследването, довело до предишните антидъмпингови мерки, е целесъобразно ниво, което производството на Общността се очаква да достигне в отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(167)

Необходимото увеличение на цените беше определено чрез сравнение на претеглената средна вносна цена, както бе установена при изчисленията за подбиващата цена, с невредоносна цена на сходния продукт, продаван от производството на Общността на пазара на ЕС. Невредоносната цена бе получена чрез корекция на продажните цени на производството на Общността, за да бъде отразен посоченият по-горе марж на печалбата. Всякаква разлика, произтичаща от това сравнение, бе изразена като процент от общата вносна CIF стойност. След като на нито един от сътрудничещите китайски производители износители не бе представено ТУПИ или ИТ, дъмпинговият марж за цялата страна беше изчислен за КНР цялостно на базата на цените от Comext.

(168)

Споменатото по-горе сравнение на цени показва следните маржове на вреда:

Украйна: всички дружества

1,6 %

OJSC Kazchrome

7,3 %

КНР

8,2 %

(169)

С оглед на горепосочените съображения и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент, бе счетено, че следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито върху вноса на SiMn с произход от КНР и от Казахстан, на нивото на най-ниския установен дъмпингов марж и марж на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито. По аналогия с член 9, параграф 3 от основния регламент и предвид това, че спрямо Украйна маржът на вредата бе под нивото de minimis, разследването по отношение на тази страна следва да бъде прекратено.

(170)

Впоследствие, както и поради причините, изложени в съображения 165—169, антидъмпинговото мито следва да е както следва:

Страна

Дружество

Митническа ставка

Казахстан

Всички дружества

6,5 %

КНР

Всички дружества

8,2 %

З.   ГАРАНЦИИ

(171)

След оповестяване на съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагане на окончателни антидъмпингови мита, производителят износител от Казахстан предложи ценови гаранции в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Освен това, разглежданият продукт показа съществена изменчивост на цените си и затова не е уместно за него да се приема ценова гаранция. С оглед преодоляването на този проблем, производителят износител предложи да се обвърже минималната цена на внос с тази за основната суровина, а именно мангановата руда. Все пак, ценовите вариации на разглеждания продукт не могат да бъдат обяснени с ценовите вариации на основната суровина, поради което не е възможно да бъдат обвързани минималните цени за внос към тези за суровините. Като алтернативен подход производителят износител предложи също минималната цена на внос да се обвърже със собствените си производствени разходи, както е посочено в неговите одитни счетоводни документи. Този подход обаче не би могъл да се възприеме, тъй като развитието на направените от него разходи не съответства непременно на развитието на неговите цени. Освен това, подобни гаранции са считани за непрактични, тъй като би било особено трудно за Комисията да осъществява постоянен мониторинг на развитието на разходите. Въз основа на посоченото по-горе бе направено заключението, че предложените от производителя износител гаранции не могат да бъдат приети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силикоманган (в това число и феросиликоманган), попадащ под кодове по КН 7202 30 00 и ex 8111 00 11 (код по ТАРИК 8111001110), с произход от Китайската народна република и Казахстан.

2.   Ставката на прилаганото антидъмпингово мито към чиста цена франко граница на Общността преди обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу фирми, е както следва:

Страна

Производител

Митническа ставка

Казахстан

Всички дружества

6,5 %

КНР

Всички дружества

8,2 %

3.   Ако не е определено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Процедурата относно вноса на силикоманган с произход от Украйна се прекратява.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 на Съвета (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 214, 6.9.2006 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 62, 3.3.1998 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 154/2003 (ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 25).


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1421/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 4 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

114,0

MA

63,5

SY

68,2

TR

97,5

ZZ

85,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

80,2

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

57,9

TR

82,6

ZZ

70,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

28,9

AU

15,0

SZ

38,2

TR

50,7

ZA

40,1

ZW

17,7

ZZ

31,8

0805 20 10

MA

66,5

ZZ

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

21,2

IL

66,9

TR

81,9

UY

95,3

ZZ

65,6

0805 50 10

EG

61,3

TR

102,4

ZA

104,9

ZZ

89,5

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

78,9

MK

31,5

US

83,6

ZA

95,7

ZZ

78,7

0808 20 50

AR

71,1

CN

45,5

TR

141,1

ZZ

85,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1422/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 69 от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (2), и по-специално член 78 от нея,

след консултации с Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (3) Съветът сключи Споразумението относно обществените поръчки (наричано по-долу „споразумението“). Споразумението следва да се прилага за всички договори за възлагане н обществени поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите (наричани по-долу „прагове“), изложени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО е да се даде възможност на прилагащите ги възложители и възлагащи органи същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. За да се постигне това, праговете, определени със същите директиви за обществени поръчки, които са обхванати и от споразумението, следва да се съгласуват с цел да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до хилядни, отговаря на установените в споразумението прагове.

(3)

С оглед постигането на последователност е целесъобразно праговете от директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, които не са обхванати от споразумението, също да се съгласуват.

(4)

Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „EUR 422 000“ се заменя с „EUR 412 000“;

б)

в буква б) стойността „EUR 5 278 000“ се заменя с „EUR 5 150 000“.

2.

Член 61 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 стойността „422 000 EUR“ се заменя с „412 000 EUR“;

б)

в параграф 2 стойността „422 000 EUR“ се заменя с „412 000 EUR“.

Член 2

Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „137 000 EUR“ се заменя със „133 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“.

2.

В член 8 първият параграф се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“.

3.

В член 56 стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“.

4.

В член 63, параграф 1, първа алинея стойността „5 278 000 EUR“ се заменя с „5 150 000 EUR“.

5.

Член 67, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „137 000 EUR“ се заменя със „133 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „211 000 EUR“ се заменя с „206 000 EUR“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(3)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1423/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него, както и съответните членове от другите регламенти относно общата организация на пазарите на земеделски продукти,

като има предвид, че:

(1)

Член 19 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (2) предвижда възможността за издаване на електронни вносни и износни лицензии и сертификати.

(2)

Опитът показва, че с оглед на увеличаването на ефективността на вносните и износните операции разпоредбите на член 25 биха могли да бъдат подобрени, за да стане ясно, че лицензиите и сертификатите могат да бъдат съхранявани и водени в електронна форма от компетентния орган на държавата-членка вместо да бъдат издавани на вносителя или износителя и че в случаите, когато данните за износа са били въведени и предадени по електронен път на издаващия орган, вписванията в електронната лицензия или сертификат и заверката им също могат да бъдат извършени електронно.

(3)

Регламент (ЕО) № 1291/2000 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становищата на всички заинтересовани управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя, както следва:

„1.   Независимо от член 24 държава-членка може да разреши лицензията или сертификатът да бъдат:

a)

представяни на издаващия орган или на органа, който отговаря за възстановяването;

б)

в случаите, когато се прилага член 19, съхранявани в базата данни на издаващия орган или на органа, който отговаря за възстановяването.“

б)

параграф 3 се заменя, както следва:

„3.   Държавата-членка решава кой орган трябва да извърши вписването или да завери лицензията или сертификата.

Въпреки това вписването и потвърждаването му, както и заверката на лицензията или сертификата се считат за извършени също и когато:

a)

документ с подробно описание на изнасяните количества е създаден от компютър; посоченият документ се прилага към лицензията или сертификата и се класира заедно с тях;

б)

изнасяните количества са били вписани в официална електронна база данни на съответната държава-членка и между тази информация и електронния сертификат има връзка; държавите-членки могат да изберат да архивират тази информация чрез използване на хартиени версии на електронните документи.

Датата на вписване се счита за дата на приемане на декларацията, посочена в член 24, параграф 1.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1424/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2304/2002 за прилагане на Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската общност и разпределяне на примерни суми от Десетия европейски фонд за развитие

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2001/822/ЕО от 27 ноември 2001 година на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (1), и по-специално член 23 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2304/2002/ЕО на Комисията от 20 декември 2002 г. за прилагане на Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощ от Общността по многогодишната рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО и разпределянето на финансова помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за ЕО (3) (наричано по-долу „Вътрешно споразумение за създаването на Десетия ЕФР“),

като взе предвид Финансовия регламент, приложим за Десетия ЕФР (4),

като има предвид, че:

(1)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2304/2002, приети в съответствие с член 23 от Решението за отвъдморско асоцииране, трябва да бъдат приведени в съответствие с измененията на това решение, с оглед на новосъздадения Десети европейски фонд за развитие (наричан по-долу „Десетия ЕФР“). Те също така трябва да бъдат приведени в съответствие с преразглеждането на съответните членове от приложение IV на Споразумението за партньорство между, от една страна, държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, и, от друга страна, Европейската общност и нейните държави-членки, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (5) (Споразумение за партньорство АКТБ — ЕО).

(2)

Като се съобрази с конкретните нужди, способности и ограничения на отвъдморските страни и територии (наричани по-долу „ОСТ“), финансовата помощ от Десетия ЕФР за ОСТ трябва да бъде предоставена като бюджетна подкрепа, при условие че управлението на ОСТ на публичните разходи е достатъчно прозрачно, отчетно и ефективно. Освен това процедурите за възлагане на обществени поръчки на ОСТ трябва да отговарят на стандартите на Финансовия регламент на Десетия ЕФР по отношение на прозрачност и откритост. Въз основа на опита, придобит от Деветия ЕФР, финансовата помощ на Десетия ЕФР трябва да бъде предоставяна като подкрепа за проекти или програми само при изключителни обстоятелства, а именно, когато условията за бюджетна подкрепа не са изпълнени.

(3)

Като условие за тяхното приемане трябва да бъде потвърдено, че единните програмни документи (ЕПД) съдържат всички необходими елементи, за да вземе Комисията решението за финансиране, посочено в член 20, параграф 4 от Решението за отвъдморско асоцииране.

(4)

В съответствие с член 3, параграф 1 от приложение II Aa към Решението за отвъдморско асоцииране, в ЕПД трябва, където е уместно, да се обърне особено внимание на действия, целящи укрепване на управлението и институционалните възможности на страните бенефициери от ОСТ и, при необходимост, на вероятния график за изпълнение на предвидените действия, включително в областта на финансите, данъците и правосъдието.

(5)

Необходимо е да се приемат разпоредби за изготвянето на програма за разпределяне по Десетия ЕФР в подкрепа на регионалното сътрудничество и интеграция, с оглед повишаване на устойчивостта на OCT при справянето с предизвикателствата, пред които са изправени като микроикономики на малки острови, например посредством инициативи за регионална готовност при бедствия и инициативи за ограничаване на последиците. В тази връзка трябва да се гарантира координацията по-конкретно между помощта за местно сътрудничество и интеграция, и помощта на териториално ниво. Също така трябва да се обърне специално внимание на сътрудничеството между страните от OCT, държавите от АКТБ и, в координация с други финансови инструменти на Общността, с най-отдалечените региони на Общността, посочени в член 299, параграф 2 от Договора.

(6)

Примерните суми, отпуснати на страните бенефициери от OCT според Десетия ЕФР, трябва да бъдат определени в съответствие с член 3, параграф 5 от приложение II Aa към Решението за отвъдморско асоцииране.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са предмет на консултации с OCT.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета ЕФР — ОСТ, създаден по силата на член 24 от Решението за отвъдморско асоцииране,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2304/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Предмет

Настоящият регламент урежда процедурите по програмирането, изпълнението и контрола върху финансовата помощ на Общността за отвъдморските страни и територии (OCT), управлявана от Комисията съгласно Десетия европейски фонд за развитие (ЕФР), в съответствие с разпоредбите на Решението за отвъдморско асоцииране и Финансовия регламент, приложим за Десетия европейски фонд за развитие.“

2.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Териториално програмиране

Операциите, финансирани с безвъзмездна помощ според Десетия ЕФР в рамките на Решението за отвъдморско асоцииране, се програмират възможно най-скоро след влизане в сила на Вътрешното споразумение за създаване на Десетия ЕФР чрез приемането на ЕДП, съгласно образеца в приложението към настоящия регламент.“

3.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Изготвяне на ЕПД

1.   Компетентните власти на ОСТ подготвят предложение за ЕПД след консултации с възможно най-широк кръг участници в процеса на развитие, като се позовават на наличния опит и най-добрите практики.

Всяко предложение за ЕПД трябва да бъде адаптирано към нуждите и конкретните обстоятелства на всяка страна от OCT. То определя показатели за постигане на резултати, които да бъдат наблюдавани, и да насърчи участието на местното управление в програми за сътрудничество.

2.   Предложението за проект на ЕДП е предмет на размяна на становища между ОСТ и съответната държава-членка и Комисията посредством, ако е приложимо, съответната делегация.

ОСТ предоставя цялата необходима информация, включително резултатите от всички възможни изследвания за практическа приложимост, за да се даде възможност на Комисията възможно най-ефективно да оцени проекта на ЕПД.

3.   Разпределението на финансовата помощ според Десетия ЕФР по принцип се предоставя като бюджетна подкрепа, освен при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства.

Там, където условията за бюджетна подкрепа не са изпълнени, ЕДП предвиждат мерки, които да създадат условията за бюджетна подкрепа.

Всяко разминаване между анализа на страната и този на Общността се отбелязва.“

4.

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

Оценяване на ЕПД от Комисията

Комисията оценява предложението за ЕДП, за да определи дали то съдържа всички необходими елементи и е съвместимо с целите на Решението за отвъдморско асоцииране, с настоящия регламент и съответните политики на Общността.

Комисията също така оценява предложението за ЕДП, за да определи дали то съдържа всички необходими елементи, за да може Комисията да вземе решението за финансиране, посочено в член 20, параграф 4 от Решението за отвъдморско асоцииране.

Комисията уведомява Европейската инвестиционна банка за получения проект.

Без да засяга разпоредбите на член 4, параграф 3, Комисията решава дали финансовата помощ от Десетия ЕФР да бъде отпусната като бюджетна подкрепа, подлежаща на предварителна оценка за прозрачност, отчетност и ефективност в управлението на публичните разходи и относно откритостта и прозрачността при възлагането на обществени поръчки в съответствие със стандартите, изложени във Финансовия регламент, приложим за Десетия ЕФР, или да бъде отпусната като подкрепа за програми или проекти.“

5.

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Регионални програми

1.   Членове от 3 до 5 прилагат mutatis mutandis към финансовата подкрепа за регионално сътрудничество и интеграция съгласно член 3, параграф 2 от приложение II Aa към Решението за отвъдморско асоцииране.

В оценката си на предложенията Комисията следва специално да отчита очакваното въздействие върху интеграцията на ОСТ бенефициери в региона, към който принадлежат.

Доколкото това е възможно, координацията се осигурява чрез програми на териториално равнище и чрез действия, включващи държавите от АКТБ и/или най-отдалечените региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора. Това може да включва установяване на приоритетите и конкретните ресурси с цел засилване на сътрудничеството с държавите от АКТБ и/или най-отдалечените региони, и условията за определяне и координиране на избраните действия в полза на общия интерес.

Поемането на задължение за плащане се предшества от решение на Комисията за финансиране, което обхваща подкрепа за проекти и програми.

2.   За да се постигне адекватен мащаб и за да се засили ефективността, могат да се смесват регионални и териториални фондове за финансиране на регионални програми с отчетлив териториален елемент.

3.   Член 8 и членове от 16 до 30 се прилагат mutatis mutandis към регионалните програми.“

6.

Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

Използване на резерва

1.   Комисията разпределя средствата от резерв Б за целите, посочени в член 3, параграф 4, буква б) от приложение II Aa към Решението за отвъдморско асоцииране въз основа на средносрочния преглед по член 22 от настоящия регламент. Комисията определя съответно индикативни вноски, вече разпределени съобразно с това, и уведомява ОСТ и държавите-членки за решението си по отношение на новите вноски.

2.   За да разпредели средствата, посочени в член 28 и приложение II Г към Решението за отвъдморско асоцииране, всяка ОСТ, която се счита за отговаряща на условията за подкрепата, определена в него, следва да представи попълнена молба по формуляра, предоставен от Комисията, и да включва цялата информация, необходима за оценяване на молбата.

Молбата се подава до Комисията най-късно до края на годината, следваща тази, за която се иска допълнителната помощ.

Комисията уведомява OCT във възможно най-кратки срокове за решението си.“

7.

Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Финансови ангажименти

1.   Разходите по финансовата помощ за OCT се одобряват от Комисията в съответствие с Финансовия регламент, приложим към Десетия ЕФР.

2.   В рамките на ЕПД, одобрението на разходи се предхожда от решение за финансиране на Комисията, което включва бюджетна подкрепа, освен при изключителни и надеждно обосновани обстоятелства.

3.   Извън обхвата на ЕПД, разходи, свързани с неразпределения резерв Б, заделен в съответствие с член 3, параграф 4 от приложение II A към Решението за отвъдморско асоцииране, се одобряват от Комисията и се изпълняват в съответствие с Финансовия регламент, приложим към Десетия ЕФР.“

8.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Разплащателни агенции

Финансовите институции в OCT, в които Комисията разкрива сметки в съответствие с Финансовия регламент, приложим към Десетия ЕФР, с цел осъществяване на сътрудничество с OCT, изпълняват функциите на „Разплащателни агенции“.

За средствата, депозирани в Разплащателните агенции в Общността, се начислява лихва.

Разплащателните агенции не получават възнаграждение за услугите си и върху депозираните средства не се дължи лихва.“

9.

Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

Общи разпоредби за поръчки

1.   Процедурите, уреждащи възлагането на поръчки се указват във финансовите споразумения.

2.   В случаите, когато финансовата помощ се предоставя чрез бюджетна подкрепа, се прилагат процедурите за обществени поръчки в съответната ОСТ.

3.   Във всички останали случаи възлагането на поръчки следва разпоредбите, постановени във Финансовия регламент, приложим към Десетия ЕФР.“

10.

Член 13 се заменя със следния текст:

„Член 13

Делегации

1.   В случаите, когато Комисията се представлява от делегация под ръководството на ръководител на делегацията, тя уведомява съответната ОСТ за това. В тези случаи се прилагат разпоредбите на Финансовия регламент, приложим към Десетия ЕФР относно разпоредители със средства и счетоводители по делегиране.

2.   Ръководителят на делегацията е основното лице за контакт за различните участници в сътрудничеството в съответната страна от ОСТ. Той тясно си сътрудничи и работи с териториалния разпоредител със средства.

3.   Ръководителят на делегацията има необходимите инструкции и делегирани правомощия да улеснява и подпомага всички операции по силата на настоящия регламент.

4.   Ръководителят на делегацията уведомява редовно властите на ОСТ за дейности на Общността, които могат пряко да засягат сътрудничеството между Общността и съответната ОСТ.“

11.

Член 14 се заменя със следния текст:

„Член 14

Териториален разпоредител на средства

1.   Правителството на всяка OCT назначава териториален разпоредител на средства, който я представлява във всички дейности, финансирани със средствата на ЕФР, които се управляват от Комисията и Банката. Териториалният разпоредител на средства назначава един или повече заместник-териториални разпоредители на средства, за да го заместват, когато той не може да изпълнява задълженията си и уведомява Комисията за тези назначения. Когато условията относно институционалния капацитет и стабилно финансово управление са изпълнени, териториалният разпоредител на средства може да делегира функциите си за изпълнение на съответните програми и проекти на компетентния орган в рамките на администрацията на ОСТ. Териториалният разпоредител на средства уведомява Комисията за всеки акт на делегиране.

Когато Комисията научи за проблеми при изпълнението на процедури, свързани с управлението на средства от ЕФР, тя, заедно с териториалния разпоредител на средства, осъществява всички необходими контакти за уреждане на ситуацията и предприема всички целесъобразни мерки.

Териториалният разпоредител поема финансова отговорност само за задачите, с чието изпълнение е натоварен.

Там, където ресурсите на ЕФР се управляват по децентрализиран начин и подлежат на допълнителни правомощия, които могат да бъдат предоставени от Комисията, териториалният разпоредител на средства:

а)

отговаря за координирането, планирането, редовната проверка и годишните, междинните и заключителните доклади за изпълнение на сътрудничеството и, ако е приложимо, за съгласуването с донори;

б)

в тясно сътрудничество с Комисията, отговаря за изготвянето, подаването и оценяването на програми и проекти;

в)

подготвя тръжна документация и, при необходимост, документацията за покани за представяне на предложения;

г)

предава за одобрение на Комисията тръжната документация и, при необходимост, документите за покани за представяне на предложения, преди да изпрати покани за участие в търг и, при необходимост, покани за представяне на предложения;

д)

в тясно сътрудничество с Комисията, изпраща покани за участие в търг и, при необходимост, покани за представяне на предложения;

е)

получава оферти и, ако е приложимо, предложения и препраща копия на офертите до Комисията; ръководи отварянето на офертите и взема решение относно резултатите от преглеждането им в рамките на срока на валидност на офертите, като вземе под внимание необходимото време за одобрение на договорите;

ж)

кани Комисията на отварянето на офертите и, ако е приложимо, предложенията и уведомява Комисията за резултатите от преглеждането на офертите и предложенията за одобрение на предложенията за възлагане на поръчки и отпускане на субсидии;

з)

изпраща на Комисията за одобрение договори и прогнози за програмите, и приложения към тях;

и)

подписва договорите и приложенията към тях, одобрени от Комисията;

й)

проверява и разрешава разходите в рамките на средствата, които са му разпределени; и

к)

по време на дейностите по изпълнението взема необходимите мерки за адаптиране, за да гарантира правилното изпълнение на одобрените програми или проекти от икономическа и техническа гледна точка.

2.   По време на изпълнение на операции и според изискването да информира Комисията, териториалният разпоредител на средства трябва да вземе решения относно:

а)

технически корекции и изменения в програмите и проектите по отношение на детайли, доколкото те не влияят върху приетото техническо решение и остава в рамките на резерва за приспособление, предвиден във финансовото споразумение;

б)

промени на мястото на провеждане за програми или проекти, обхващащи многобройни отдели, ако такива промени са оправдани от техническа, икономическа или социална гледна точка;

в)

налагане или освобождаване от плащане на глоби за закъснение;

г)

действия, които водят до освобождаване на гаранти;

д)

закупуване на стоки, независимо от техния произход, от местния пазар;

е)

използването на съоръжения и машини за строителство, които не са с произход от OCT, държавите-членки или държавите от АКТБ, при условие че няма производство на подобно съоръжение и машини в ОСТ, държавите-членки или държавите от АКТБ;

ж)

възлагане на подизпълнители;

з)

окончателно приемане, при условие че Комисията присъства на условното приемане, одобри съответните протоколи и, където е уместно, присъства на окончателното приемане, по-специално когато степента на резерви, записани при условното приемане, налага съществена допълнителна работа; и

и)

наемане на консултанти и други експерти по техническа помощ.

3.   Териториалният разпоредител на средства в допълнение:

а)

съставя и, след като получи одобрението на Комитета по наблюдение, представя на Комисията годишен доклад за изпълнение;

б)

осъществява средносрочния преглед, упоменат в член 22;

в)

осигурява, че тези органи, които участват в управлението и изпълнението на ЕФР програми, поддържат или отделни счетоводни системи, или адекватен счетоводен код за всички операции, свързани с помощта; и

г)

предприема необходимите мерки да осигури прилагането на членове 16, 19, 24 и 30.

4.   При подаване на годишния доклад за изпълнение, посочен в член 21, Комисията и териториалният разпоредител на средства разглеждат основните резултати от предходната година.

След като разгледа основните резултати Комисията може да отправи забележки към териториалния разпоредител на средства. Териториалният разпределител на средства уведомява Комисията за всяко действие, предприето по тези забележки. Когато при съответно доказани случаи Комисията прецени, че предприетите мерки не са адекватни, тя може да отправи препоръки към OCT и териториалния разпоредител на средства за изменения с цел подобряване на ефективността на условията на мониторинг или процедурите за управление, заедно с причините за тези препоръки.

При получаване на такива препоръки териториалният разпоредител на средства последователно разкрива предприетите стъпки за подобряване условията на мониторинг или процедурите за управление, или обяснява защо не са предприети подобни стъпки.“

12.

Член 22 се заменя със следния текст:

„Член 22

Междинен преглед

1.   Междинният преглед е така структуриран, че да разглежда първоначалните резултати от ЕПД, тяхната релевантност и степента, в която са постигнати целите.

Той оценява също така използването на финансови ресурси и дейността по мониторинг и изпълнение.

2.   Междинният преглед се извършва под ръководството на Комисията в сътрудничество с териториалния разпоредител на средства и съответната държава-членка.

Междинният преглед като цяло се провежда между 30 и 42 месеца след влизането в сила на Вътрешното споразумение за създаване на Десетия ЕФР.

В ЕДП може да се определи различен краен срок, по-специално по отношение на показателите, приети в случай на бюджетна подкрепа.

Междинният преглед се провежда от независим оценител, като се представя на Комитета по мониторинг и след това се изпраща на Комисията.

3.   Комисията разглежда релевантността и качеството на прегледа въз основа на критерии, определени в ЕПД, включително по отношение на финансовото разпределение на ЕФР.“

13.

Член 27 се заменя със следния текст:

„Член 27

Адаптиране на вноските от ЕФР

Въз основа на резултатите от мониторинга, последващата проверка и оценяването и като се отчитат забележките на Комитета по мониторинг, Комисията може да адаптира сумите и условията на първоначалния ЕПД по своя инициатива или по предложение на съответната OCT в светлината на текущите потребности и резултати на тази OCT и отчитайки последните статистически данни за тази ОСТ.

Адаптирането обикновено се извършва по повод на междинния преглед, посочен в член 22, или, в случай на нередности, във възможно най-кратък срок, в съответствие с процедурата, предвидена в член 24 от Решението за отвъдморско асоцииране.“

14.

Член 29 се заменя със следния текст:

„Член 29

Възстановяване и връщане на суми

1.   Всяко връщане на суми, дължими на Комисията, се прави до крайната дата, посочена в заповедта за възстановяване, изготвена в съответствие с Финансовия регламент, приложим към Десетия ЕФР. Тази крайна дата е последният ден на втория месец след издаването на заповедта.

2.   Всяка забава води до начисляването на мораторна лихва от датата на падежа, посочена в параграф 1, и приключва на датата, когато сумите бъдат изплатени. Ставката на тази лихва е процент и половина над ставката, прилагана от Европейската централна банка в основните ѝ дейности за рефинансиране на първия работен ден от месеца, в който се пада съответната дата.

3.   Териториалният разпоредител на средства води на отчет подлежащите на възстановяване суми във връзка с вече отпусната финансова помощ от Общността и осигурява тяхното възстановяване без неоснователно закъснение.

Бенефициерът връща всички подлежащи на възстановяване суми, които трябва да бъдат възстановени, заедно с лихва, наложена в случай на закъсняло плащане, като приспада съответните суми от следващия си отчет за разходи и искане за плащане, адресирани до Комисията, или, в случай че това е недостатъчно, като изплати сумите на Общността.

Териториалният разпоредител на средства изпраща на Комисията веднъж годишно отчет за дължимите на основание възстановяване суми към тази дата, класифицирани по година на издаване на заповедите за възстановяване.“

15.

Приложението се заменя с ново приложение, чийто текст е представен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

В съответствие с член 3, параграф 5 от приложение II Aa към Решението за отвъдморско асоцииране, примерните суми, разпределени според Десетия ЕФР, са следните:

(в милиони евро)

Страни от OCT

Примерно разпределение на средства на Десетия ЕФР

Нова Каледония

19,81

Френска Полинезия

19,79

Уолис и Футуна

16,49

Майот

22,92

Сен Пиер и Микелон

20,74

Аруба

8,88

Нидерландски Антили

24

Фолкландски острови

4,13

Туркс и Кайкос

11,85

Ангуила

11,7

Монсерат

15,66

Света Елена и колонии (Асенсион, Тристан да Куна)

16,63

Питкерн

2,4

Регионално сътрудничество и интеграция

40

Неразпределен резерв Б

15

Член 3

Настоящият регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня на влизането в сила на Вътрешното споразумение относно създаване на Десетия ЕФР.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Louis MICHEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение 2007/249/ЕО (ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 33).

(2)  ОВ L 348, 21.12.2002 г., стр. 82.

(3)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(4)  Все още непубликуван — COM(2007) 410 окончателен, 16.7.2007 г.

(5)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. Споразумение, последно изменено с Решение № 1/2006 на Съвета на министрите от АКТБ — ЕО (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТНА СТРУКТУРА НА ЕДИННИ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ДЕСЕТИЯ ЕФР

Пълният текст, включително резюмето за изпълнението и глави от 1 до 6, трябва да се ограничат до най-много 15 страници (преброяване на думите Word Count) плюс приложенията.

ЧАСТ A:   СТРАТЕГИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Резюме за изпълнението

ЕДП започват с резюме от половин страница. То включва основните политически, институционални, икономически, социални или екологични предизвикателства пред OCT в средносрочен и дългосрочен план, основните цели на ЕПД, главните причини за избора на фокусна област и общото разпределение на средства.

Глава 1:   Цели на ЕО в областта на сътрудничество

В тази част се посочват изрично общите цели на ЕО в областта на сътрудничеството, както са определени от Договора за ЕО, Решението за отвъдморско асоцииране, международни споразумения и последното заявление за политиката на развитие на ЕО.

Глава 2:   Оценяване на политическото, икономическото, социалното и екологичното положение

Трябва да бъдат обхванати важни развития/проблеми на вътрешната политиката и съответните аспекти от външния контекст, включително политическото положение, търговските аспекти, икономическото и социално положение, екологичните аспекти и, накрая, стабилността на сегашните политики и предизвикателствата в средносрочен план.

Представянето им трябва да е направено аналитично, а не просто описателно. Анализът трябва да цели диалог, да е изготвен в тясно сътрудничество с други донори (ако е приложимо) и да включва неправителствени участници.

Където е уместно, трябва да се обърне специално внимание на прилагането на международни принципи за добро управление във финансовата, данъчната и правосъдната сфера и на степента и графика за провеждането на реформи в тази връзка.

По същия начин, трябва да се обърне специално внимание на наличието на актуална статистическа информация.

Глава 3:   Политически дневен ред на ОСТ

Тази част трябва да предложи кратко заявление за целите на правителството, както са изложени в официални документи за политика, в средно- или дългосрочни планове, стратегии за реформа или програми за развитие. Частта трябва да се допълни, като бъде посочено как правителството предлага да постигне тези цели.

Глава 4:   Оценка на предходно и продължаващо сътрудничество с ЕО

Тази част следва да съдържа кратък отчет на резултатите и „научените уроци“ от предходно и продължаващо сътрудничество с ЕО. Следва да се разгледат препоръки от релевантни оценки на OCT, специфични сектори или проекти.

Един свързващ параграф за съгласуваност (смес от политики на ЕО) трябва да даде оценка за връзките между ЕПД и други политики, ресурси и инструменти на Общността. Следва да се очертаят програми на държави-членки на ЕС и други донори (в случай че е приложимо). Особено внимание трябва да се обърне на сътрудничеството между териториалните и регионалните програми и на сътрудничеството с държавите от АКТБ и най-отдалечените региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора.

Глава 5:   Ответна стратегия

Тази част трябва да определи стратегически предпочитания за сътрудничество с ЕО, като указва в коя област/сектор ще се съсредоточи помощта. Тези предпочитания следват логически от:

целите на политиките на ЕО;

анализ на обстановката в ОСТ и нейната стратегията за развитие, определяща релевантността и устойчивостта на стратегията за подкрепа;

изводите, направени в контекста на анализ „смес от политики“/съгласуваност;

индикативен размер на наличните средства;

научени уроци от предходни и продължаващи дейности на ЕО;

допълващ характер по отношение помощта от други основни донори и собствени програми на правителството. Помощта от Общността трябва да се съсредоточи в области, където има сравнително предимство или специфична експертиза.

Тази част трябва също така да включва кратка оценка на институционалния капацитет и, където е уместно, да посочи вероятна необходимост от действия за институционално развитие и развитие на капацитета или, при необходимост, да подкрепи действия за укрепване на управлението, включително във финансовата, данъчната и правосъдната сфера, където е уместно.

Там, където подпомагането на програми или проекти се предлага като метод на финансиране, трябва да бъдат описани изключителните и надлежно обосновани обстоятелства, които не биха позволили да се осигури помощ като бюджетна подкрепа. Ако условията за бюджетна подкрепа не са изпълнени, трябва да бъде предоставено описание какви мерки ще бъдат предприети, за да гарантират създаването на условия за бюджетна подкрепа.

ЧАСТ Б:   ТЕРИТОРИАЛНА ПРОГРАМА

Глава 6:   Териториална програма

Тази глава е представяне на териториалната програма на ОСТ, която се основава на и e в пълно съгласие със стратегическия анализ. Териториалната програма е неразделна част от ЕПД и трябва да бъде съставена от следните раздели:

ВАРИАНТ А:   ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЕКТОРНА ПОЛИТИКА

Идентификация

Заглавие

 

Обща стойност

Посочете: Помощ от ЕО и, ако е приложимо, вноска на страната бенефициер от OCT (и от други дарители, ако е приложимо)

Метод на подпомагане/управленски подход

Програма за подпомагане на секторна политика:

бюджетна подкрепа за сектора (централизирано управление);

общ фонд (централизиран (директен или индиректен)/децентрализиран/ или съвместно управление);

подход към проекта (централизиран (директен или индиректен)/децентрализиран/съвместно управление).

Код по КПР

 

Сектор

 

1.   Обосновка и контекст на ОСТ

Икономическо и социално положение

Ключовите заключения от оценката на положението в макроикономиката, по-специално перспективите в средносрочен и дългосрочен план.

Ако финансирането се предоставя като бюджетна подкрепа, посочете следното:

Макроикономическо положение: структура на БВП; последни постижения в икономиката и очаквани тенденции, обхващащи ръста на БВП и инфлацията; публични финанси, фискален дефицит, дългове и суми по неизплатени дългове; покупателен дял в ключовите сектори; баланс на текущите плащания и капиталова сметка, резерв; валутна ситуация; роля на външната помощ в икономиката; отношения с Международния валутен фонд.

Профил на и тенденции в бедността: развитие на реалния БВП на глава от населението; съгласуваност между темповете на растеж и предизвикателствата, свързани с намаляване на бедността; резултати от проучвания, свързани с бедността; състояние на основните социални показатели в сравнение с други страни; развитие на показателите в последните години (където са налични).

Че съответните критерии за право на бюджетна подкрепа са изпълнени, а именно, че съществува достатъчно стабилна макроикономическа ситуация.

Политика на сътрудничество на страната бенефициер от OCT

Основна политика, стратегически приоритети и насоченост:

основните характеристики на политиката и стратегията за национално развитие (анализ на настоящата ситуация, изложение на политиката и стратегията, план(ове) за действие, финансови перспективи и бюджет в средносрочен план, измерване на постиженията, мониторинг и оценка);

реалистичността на политиката и стратегията (например връзки между ръста и намаляването на бедността, стратегическа ориентация);

контрол върху политиката и стратегията от правителството като цяло и конкретно от министерството в сектора.

Програма на правителството в сектора

Начало и текущо състояние на програмата на правителството в сектора:

основни заключения от оценката на политиката в сектора, бюджета на сектора и неговите финансови перспективи в средносрочен план (ако са налични), както и връзката с териториалната стратегическа рамка;

оценка на институционалния капацитет;

обща рамка за изпълнението на мониторинг на политиката и стратегиите в сектора.

Ако финансирането се предоставя като бюджетна подкрепа, осигурете основни заключения по оценката на управлението на публичните финанси:

качеството на съществуващата система за управление на публичните финанси, включително всички конкретни проблеми и реформи в сектора на управление на публичните финанси;

оценка на процеса на подобрения в управлението на публични финанси.

Ако се използва бюджетна подкрепа, посочете, че съответните критерии за допустимост са изпълнени:

ясно определена политика в сектора; и

ясно определена програма за подобряване на управлението на публичните финанси.

Направени изводи

Справка с прегледи, оценки, резултати и крайни оценки от мониторинг на съответните предишни действия.

Допълнителни действия

Общ преглед на текущите действия на ЕО, действия на други донори и/или на страната бенефициер от ОСТ в допълнение към настоящите.

Координация на донорите

Описание на процеса на координация със страната бенефициер от OCT и/или други донори, по-специално държавите-членки.

2.   Описание

Цели и очаквани резултати

Цели и ключови елементи на правителствената програма в сектора и целите на настоящата програма за подпомагане на секторна политика във връзка с тази програма.

Очаквани резултати от правителствената програма в сектора и от програмата за подпомагане на секторна политика; конкретни дейности, които трябва да се предприемат според програмата за подпомагане на секторна политика.

Заинтересовани страни

Описание на главните заинтересовани страни, включително на бенефициери; консултации с гражданското общество и други партньори; контрол и оценка на институционалния капацитет.

Рискове и предположения

Определянето на основните рискове и обобщение на мерките за облекчение; елементи, които свидетелстват за стабилността на предложените действия. Ако финансирането се предоставя като бюджетна подкрепа, трябва да бъдат споменати рисковете по отношение на критериите за право на помощ.

Взаимосвързани проблеми

Устойчивост на околната среда, равнопоставеност на половете, добро управление и права на човека.

3.   Въпроси, свързани с изпълнението

Метод на изпълнение

Изберете съответната възможност в зависимост от избрания начин на финансиране:

Централизирано управление.

Съвместно управление чрез подписването на споразумение с международна организация.

Децентрализирано управление чрез подписване на споразумение за финансиране с OCT (в случай на частично централизирано изпълнение и частично децентрализирано изпълнение, използвайте тази възможност).

В случай на децентрализация на процедури по възлагането на обществени поръчки и отпускане на субсидии:

Комисията контролира ex ante договорните процедури по възлагане на обществени поръчки > 50 000 EUR и ex post за възлагането на обществени поръчки < 50 000 EUR,

или

Комисията контролира ex post процедурите за възлагане на поръчки (пълна децентрализация може да бъде избрана, само ако критериите за децентрализация, изложени във Финансовия регламент, са изцяло изпълнени).

В случай на децентрализация на плащанията (възможно само там, където процедурите за отпускането на субсидии за съответните поръчки са децентрализирани):

чрез прогнози за програмата, плащанията са децентрализирани за оперативни разходи и поръчки до следния таван:

Работи

Материали

Услуги

Финансова помощ

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

или

Плащанията са напълно децентрализирани (пълна децентрализация може да бъде избрана само ако критериите за децентрализация, изложени във Финансовия регламент, са изцяло изпълнени).

Процедури за възлагане на обществени поръчки и отпускане на субсидии

Следният текст трябва да бъде включен без изменения за дейностите, за които се прилагат процедурите на ЕО: „Всички договори, по които се изпълнява действието, трябва да бъдат възлагани и изпълнявани в съответствие с процедурите и стандартните документи, изложени и публикувани от Комисията за изпълнението на външни дейности, в сила от предприемането на съответната процедура.“

Следният текст трябва да бъде включен без изменения, ако споразумението с международна организация предвижда използването на свои собствени правила и процедури, които съответстват на приетите международни стандарти: „Всички договори, по които се изпълнява действието, трябва да бъдат възлагани и изпълнявани в съответствие с процедурите и стандартните документи, изложени и публикувани от съответната международна организация.“

Ако се прилагат правила и процедури освен тези на ЕО, тези процедури трябва да бъдат посочени и да отговарят на критериите, изложени във Финансовия регламент.

Бюджет и график

Примерното разделяне на цялата сума според основни компоненти, включително оценка, одит и прозрачност. Където е уместно, посочете също така и вноската на страната бенефициер от OCT на бюджетна позиция и дали тази помощ е в натура или в брой.

Където е възможно, посочете размера на финансирането за субсидии и възлагане на обществени поръчки; за поръчките обозначете типа на обществената поръчка (услуги, доставка, работа), а за субсидии посочете основната категория на избраните бенефициери.

Ако е приложимо: посочете примерната времева рамка за започване на процедурите по възлагане на поръчки или поканите за предложения.

Ако финансирането се предоставя като бюджетна подкрепа, представете разчет на плащанията по месеци, като по целесъобразност се отделят фиксираните и променливите траншове.

Отбележете оперативната продължителност, посочена в месеци, считано от подписването на Споразумението за финансиране (договор или друго споразумение за изпълнение, ако не е подписано Споразумение за финансиране).

Мониторинг на изпълнението и критерии за плащане

Описание на спогодбите за мониторинг на изпълнението.

Показателите за изпълнение на програмата за подпомагане на секторна политика; съгласуваност с цялостната рамка за оценка на правителствената програма в сектора; мониторинг на процеса на изпълнение; методи за потвърждаване; стъпки за подобряване на измерването на резултатите (по подходящ начин).

Там, където като форма на финансиране е избрана бюджетна подкрепа или общо финансиране: общи условия за изплащане на всички траншове; области, в които ще бъдат определени конкретни условия за изплащане на индивидуални траншове.

Трябва да бъдат определени производствени разходи, продукция, резултати и, доколкото е възможно, показателите за влияние за областите на политики, обхванати от ключовата област. Показателите трябва да вземат предвид критериите SMART (конкретни, измерими в краткосрочен/средносрочен план, постижими, реалистични и обвързани с времето) и да включват начално ниво, цел и ясен времеви срок, за да позволят сравнение по време на годишните, междинни и окончателни прегледи.

Оценка и одит

Описание на спогодбите за оценка (междинна, окончателна, ex post) и одит.

Комуникация и прозрачност

Описание на дейностите за комуникация и прозрачност.

ВЪЗМОЖНОСТ Б:   ОБЩА БЮДЖЕТНА ПОДКРЕПА

Идентификация

Заглавие

 

Обща стойност

Помощ от ЕО

Метод за подпомагане/Метод на управление

Обща бюджетна подкрепа — централизирано управление

Код по КПР

 

Сектор

 

1.   Обосновка и контекст на ОСТ

Икономическо и социално положение

Макроикономическо положение: структура на БВП; последни постижения в икономиката и очаквани тенденции, обхващащи ръста на БВП и инфлацията; публични финанси, фискален дефицит, дългове и суми по неизплатени дългове; покупателен дял в ключовите сектори; платежен баланс по текуща и капиталова сметка, резерв; валутна ситуация; роля на външната помощ в икономиката; резюме на връзката между партньорската страна и Международния валутен фонд; всякакви специални теми от интерес за макроикономиката, специфични за ОСТ.

Профил на и тенденции в бедността: развитие на реалния БВП на глава от населението; съгласуваност между темповете на растеж и предизвикателствата, свързани с намаляване на бедността; резултати от проучвания, свързани с бедността; състояние на основните социални показатели в сравнение с други страни; развитие на показателите в последните години (където са налични).

Посочете, че съответния критерий за право на бюджетна подкрепа е изпълнен, а именно, че съществува или се въвежда макроикономическа политика, насочена към стабилност и че тази политика трябва да бъде подкрепена от ЕО.

Политика на сътрудничество и стратегия на страната бенефициер от ОСТ

Основна политика, стратегически приоритети и насоченост:

Политика и стратегия на ОСТ:

Основните характеристики на политиката и стратегията на ОСТ (анализ на настоящата ситуация, изложение на политиката и стратегията, план(ове) за действие, финансови перспективи и бюджет в средносрочен план, измерване на постиженията, мониторинг и оценка);

Реалистичността на политиката и стратегията (например връзки между ръста и намаляването на бедността, стратегически ориентири);

Контрол върху политиката и стратегията.

Измерване на постиженията: съществуването на процес за мониторинг с показатели за изпълнение, който да измерва постигането на цели; съгласуваност с Целите на хилядолетието за развитие и доближаване към политическите и икономическите постижения на ЕС; съществуването на програма, която да гарантира качеството на използваните показатели за изпълнение.

Посочете, че съответния критерий за право на бюджетна подкрепа е изпълнен, а именно, че съществува ясно определена политика по отношение на развитието или реформите или, че такава е в процес на въвеждане и трябва да бъде подкрепена от ЕО.

Секторни политики (по целесъобразност)

Обобщение на характеристиките на основните сектори и на секторните политики в приоритетните области, обхванати от тази програма.

Публични финанси

Основни въпроси, свързани с публични финанси в две ключови области:

Управление на публичните финанси:

Оценка на качеството на съществуващата система за управление на публичните финанси;

Оценка на процеса на подобряване на управлението на публичните финанси, включително ангажимента на органите на ОСТ за подобряване на резултатите в управлението на публичните финанси; уместността и степента на изпълнение на стратегията за реформа; уместността и степента на координация и изпълнение на програмите за развитие на капацитет в областта на управлението на публичните финанси;

Отбележете, че съответния критерий за право на бюджетна подкрепа е изпълнен, а именно, че съществува надеждна и уместна програма за подобряване на управлението на публичните финанси.

Национален бюджет и средносрочни финансови перспективи: размерът на бюджетната подкрепа във връзка с бюджета; типа и покритието на бюджета (включително структурата на бюджетните приходи и разходи) съгласуваност между политиката и стратегията на ОCT и бюджетни разпределения и разходи; бюджетна стратегия (включително фискална устойчивост, устойчивост на дълговете, бюджетни правила, финансови стратегии); действия относно икономическа целесъобразност; и състоянието на средносрочни финансови перспективи (включително покритие, степен на интеграция в бюджетния процес, степен на преориентация в съответствие с политиките и стратегиите).

Направени изводи

Резюме на направените изводи, включително резултати от прегледи, оценки, мониторинг и крайни оценки на предишни действия, свързани с тази конкретна програма.

Допълнителни действия

Обобщение на текущите действия на ЕО, действия на други донори и/или на страната бенефициер от OCT, като допълнение към настоящите.

Координация на донорите

Описание на процеса на координация със страната бенефициер от OCT и/или други донори, особено държави-членки.

2.   Описание

Цели

Общи цели: произтичащи от политиката и стратегията на ОСТ, това обикновено обхваща принос към общите цели за развитие и Целите на хилядолетието за развитие, като ръст, намаляване на бедността, сигурност и добросъседство, интеграция в световната икономика, икономическо партньорство.

Задача (конкретна цел): произтичаща от политиката и стратегията на ОСТ, това се отнася до конкретни аспекти от цялостната стратегия. Често е свързана с подобряване на макроикономическата стабилност, управлението на публични финанси, изпълнение на реформи и подобрения в изпълнението на правителствените и социални услуги.

Очаквани резултати и основни дейности

Очаквани резултати: това често е свързано с по-добро функциониране на публичния или цялостния правителствен сектор и стоките и услугите, които доставя, както и подобрения в рамката за обществената политика и публичните разходи. Тези стоки и услуги ще са онези, които допринасят за общите цели, като онези, свързани с намаляване на бедността и Целите на хилядолетието за развитие.

Дейностите обхващат въпросите, свързани с политическия диалог, дейности за развитие на капацитет, мониторинг на условията за изплащане на бюджетната подкрепа. Средствата (или вноските) ще се отнасят най-вече до финансовата помощ, осигурена чрез бюджетната подкрепа, отбелязвайки размера на тази подкрепа във връзка с ключовите макроикономически промени.

Заинтересовани страни

Описание на основните заинтересовани страни, включително бенефициерите; консултации с гражданското общество и други партньори; контрол и оценка на институционалния капацитет.

Рискове и предположения

Отбелязване на основните рискове, по-специално по отношение на критериите за допустимост и обобщение на мерките за облекчение.

Взаимосвързани проблеми

Екологична устойчивост, равнопоставеност на половете, добро управление и правата на човека.

3.   Изпълнение

Бюджет и график

Цялостен бюджет и примерен график за изплащане в месеци, като по целесъобразност се отделят фиксираните/променливи траншове.

Оперативна продължителност, отбелязана в месеци, считано от подписването на Споразумението за финансиране.

Бюджетни разпределения за допълнителни мерки в подкрепа на действието.

Възможности за бюджетна подкрепа

Уточнете: директни/индиректни; целеви/нецелеви; средносрочни/краткосрочни политика и стратегия (по подходящ начин).

Процедури за възлагане на обществени поръчки и отпускане на субсидии

Само за допълнителна подкрепа като техническа помощ, одит, оценка. Да бъде вмъкнато без изменения: „Всички договори, по които се изпълнява програмата, трябва да бъдат възложени и изпълнени в съответствие с процедурите и стандартните документи, изложени и публикувани от Комисията за изпълнение на външни операции, в сила от момента на започването на съответната процедура.“

Мониторинг на изпълнението и критерии за изплащане

Описание на спогодбите за контрол на изпълнението, общи условия за погасяване на всички траншове, конкретни условия за погасяване на индивидуални траншове. Трябва да бъдат определени производствени разходи, продукция, резултати и, доколкото е възможно, показателите за влияние за областите, обхванати от ключовата област. Показателите трябва да вземат предвид критериите SMART (конкретни, измерими в краткосрочен/средносрочен план, постижими, реалистични и обвързани с времето) и да включват начално ниво, цел и ясен времеви срок, за да позволят сравнение по време на годишните, междинни и окончателни прегледи.

Оценка и одит

Описание на спогодбите за оценка (междинна, окончателна, ex post) и одит.

Комуникация и прозрачност

Описание на дейностите за комуникация и прозрачност.

ВАРИАНТ В:   ПОДХОД КЪМ ПРОЕКТА

Идентификация

Заглавие

 

Обща стойност

Уточнете: Вноска на ЕО и, ако е приложимо, вноска на страната бенефициер от OCT (и от други донори, по целесъобразност)

Метод на подпомагане/Управленски подход

Подход към проекта — централизиран (директен или индиректен) децентрализиран) съвместно управление

Код по КПР

 

Сектор

 

1.   Обосновка

Контекст на сектора

Характеристики и политики на съответния сектор или тематична област (на регионално ниво, където е уместно) и основни проблеми, които проектът възнамерява да засегне.

Направени изводи

Справка с прегледи, оценки, резултати от мониторинг и крайни оценки на предишни действия, уместни за конкретния проект.

Допълнителни действия

Обобщение на текущите действия на ЕО, действия на други донори и/или на страната бенефициер от ОСТ, в допълнение към настоящите.

Координация на донорите

Описание на процеса на координация със страната бенефициер от ОСТ и/или други донори, по-специално държави-членки.

2.   Описание

Цели

Общи цели и задача (конкретна цел) на помощта от ЕО.

Очаквани резултати и основни дейности

Стратегия, избрана да разреши идентифицираните проблеми, които проектът възнамерява да обхване; описание на очакваните резултати и посочване на начина, по който те ще бъдат постигнати.

Заинтересовани страни

Описание на главните заинтересовани страни, включително бенефициери; консултации с гражданското общество и други партньори, където е уместно; контрол и оценка на институционалния капацитет.

Рискове и предположения

Посочване на основните рискове и обобщение на мерките за облекчение, включително условия, които трябва да бъдат изпълнени преди и по време на изпълнението; елементи, свидетелстващи за стабилността на предложеното действие.

Взаимосвързани проблеми

Екологична устойчивост, равнопоставеност на половете, добро управление и правата на човека.

3.   Въпроси, свързани с изпълнението

Метод на изпълнение

Изберете съответната възможност в зависимост от избрания начин на финансиране:

Централизирано управление.

Съвместно управление чрез подписването на споразумение с международна организация.

Децентрализирано управление чрез подписване на споразумение за финансиране с OCT (в случай на частично централизирано изпълнение и частично децентрализирано изпълнение, използвайте тази възможност).

Посочете задачите (процедури/плащания за възлагане на обществени поръчки и субсидии), за които се предвижда да са централизирани или децентрализирани, както и органа(ите) за възлагане на поръчка и изплащане на средства.

В случай на децентрализация на процедурите за възлагане на поръчки и субсидии:

Комисията контролира ex ante процедурите по възлагане на обществени поръчки > 50 000 EUR и ex post за възлагането на обществени поръчки < 50 000 EUR,

или

Комисията контролира ex post процедурите за възлагане на поръчки (пълна децентрализация може да бъде избрана само ако критериите за децентрализация, изложени във Финансовия регламент, са изцяло изпълнени).

В случай на децентрализация на плащанията (възможно само там, където процедурите за възлагане за съответните поръчки е било децентрализирано):

Чрез прогнози за програмата, плащанията са децентрализирани за оперативни разходи и поръчки до следния таван:

Работи

Доставки

Услуги

Субсидии

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

или

Плащанията са напълно децентрализирани (пълна децентрализация може да бъде избрана само ако критериите за децентрализация, изложени във Финансовия регламент, са изцяло изпълнени).

Процедури за възлагане на обществени поръчки и отпускане на субсидии

Следният текст трябва да бъде включен без изменения за дейностите, за които се прилагат процедурите на ЕО: „Всички договори, по които се изпълнява програмата, трябва да бъдат възлагани и изпълнявани в съответствие с процедурите и стандартните документи, изложени и публикувани от Комисията за изпълнението на външни дейности, в сила от пускането на съответната процедура.“

Следният текст трябва да бъде включен без изменения, ако споразумението с международна организация предвижда използването на свои собствени правила и процедури, които съответстват на приетите международни стандарти: „Всички договори, по които се изпълнява програмата, трябва да бъдат възлагани и изпълнявани в съответствие с процедурите и стандартните документи, описани и публикувани от съответната международна организация.“

Ако се прилагат правила и процедури, различни от тези на ЕО, тези процедури трябва да бъдат посочени и да отговарят на критериите, изложени във Финансовия регламент.

Бюджет и график

Примерното разделяне на цялата сума на основни компоненти, включително оценка, одит и прозрачност. Където е уместно, посочете също така и вноската от страната бенефициер от OCT на бюджетна позиция и дали тази вноска е в натура или в брой.

Където е възможно, посочете размера на финансирането за субсидии и възлагане на обществени поръчки; за поръчките обозначете типа на обществената поръчка (услуги, доставка, работа), а за субсидии посочете основната категория на избраните бенефициери.

По целесъобразност, посочете примерна времева рамка за стартиране на процедурите по възлагане на поръчки или поканите за предложения

Предвидена оперативна продължителност, посочена в месеци, считано от подписването на Споразумението за финансиране (договор или друго изпълнително споразумение, ако не е подписано Споразумение за финансиране).

Мониторинг на изпълнението

Описание на спогодбите за контрол на изпълнението, обобщение на ключови показатели, които измерват напредъка. Трябва да бъдат определени производствени разходи, продукция, резултати и, доколкото е възможно, показателите за влияние за областите на политики, обхванати от ключовата област. Показателите трябва да вземат предвид критериите SMART (конкретни, измерими в краткосрочен/средносрочен план, постижими, реалистични и обвързани с времето) и да включват начално ниво, цел и ясен времеви срок, за да позволят сравнение по време на годишните, междинните и окончателните прегледи.

Оценка и одит

Описание на оценки (междинни, окончателни, ex post) и спогодби за одит.

Комуникация и прозрачност

Описание на дейностите за комуникация и прозрачност.“


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/55


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1425/2007 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зона IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIа от плавателни съдове под флага на Белгия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен уловът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс, отпусната за 2007 г. на указаната в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от определената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в указаната в същото приложение държава-членка, считано от определената в него дата. Забранява се съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

78

Държава-членка

Белгия

Ресурс

COD/2AC4.

Вид

Атлантическа треска (Gadus morhua)

Зона

Зона IV; води на ЕО от зона IIа

Дата

15.11.2007 г.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/57


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1426/2007 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зони VIIb—k, VIII, IХ и Х на ICES и във водите на ЕО в зоната CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен риболовът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс, отпусната за 2007 г. на указаната в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от определената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в указаната в същото приложение държава-членка, считано от определената в него дата. Забранява се съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

79

Държава-членка

Белгия

Ресурс

COD/7X7A34

Вид

Атлантическа треска (Gadus morhua)

Зона

VII b-k, VIII, IX и X; води на ЕО в зоната CECAF (Комитет по риболова в източноцентралния Атлантически океан) 34.1.1

Дата

15.11.2007 г.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/59


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1427/2007 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на молва във водите на ЕО от зона IV на ICES от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен риболовът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс, отпусната за 2007 г. на указаната в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от определената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в указаната в същото приложение държава-членка, считано от определената в него дата. Забранява се съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

80

Държава-членка

Белгия

Ресурс

LIN/04.

Вид

Молва (Molva molva)

Зона

Води на ЕО от зона IV на ICES

Дата

15.11.2007 г.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1428/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23, първи параграф от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 определя мерки за ликвидиране, които следва да бъдат предприети след потвърждение на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ) при овце и кози.

(2)

В рамките на съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за ТСЕ“ (2) от 15 юли 2005 г., и в съответствие с работната програма на SANCO за ТСЕ за периода 2006—2007 г. (3) от 21 ноември 2006 г. Комисията прие Регламент (ЕО) № 727/2007 от 26 юни 2007 г. за изменение на приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии. Измененият Регламент (ЕО) № 999/2001 предвижда определени мерки, които следва да бъдат приложени в случай на потвърждение на ТСЕ в животновъдно стопанство за овце и кози и когато наличието на спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) е било изключено.

(3)

Известно е, че структурата на сектора на овцете и козите е много различна в Общността, поради което Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕО) № 727/2007, въведе възможността за приложение на алтернативни политики, при условие че са установени хармонизирани правила на ниво на Общността.

(4)

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001, преди измененията въведени с Регламент (ЕО) № 727/2007, предвиждаше дерогация по отношение на унищожаването на овце и кози след потвърждаване на случай на ТСЕ при тези животни в животновъдно стопанство. Съответно държавите-членки можеха да решат да бъде отложено унищожаването на животните в продължение на максимум пет години отглеждане при определени условия. Въпреки това, дерогацията не беше включена в приложение VII към изменения Регламент (ЕО) № 999/2001, тъй като тя не беше вече необходима.

(5)

На 17 юли 2007 г., с дело T-257/07 Франция подаде съдебен иск пред Първоинстанционния съд на Европейските общности срещу Европейската комисия, изисквайки или анулирането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 727/2007, по-специално визирайки мерките, които следва да се прилагат върху стада, засегнати от ТСЕ, или цялостното анулиране на този регламент. С определението си от 28 септември 2007 г. като временна мярка Съдът преустанови прилагането на тези разпоредби до произнасянето на окончателно решение.

(6)

По смисъла на това определение държавите-членки вече не разполагат с възможността да прилагат мерките с преустановено действие. Следователно възможно е някои държави-членки да изпитват трудности с незабавното унищожаване на съответните животни.

(7)

Следователно е необходимо да се въведе отново дерогацията, приложима преди измененията, направени с Регламент (ЕО) № 727/2007 на съответните разпоредби от приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001, с цел да се разреши на държавите-членки да забавят унищожаването на съответните животни в продължение на максимум пет години отглеждане, считано от датата на това определение, когато честотата на allele ARR е ниска при дадена порода или в дадено животновъдно стопанство или когато се счита за необходимо, с цел да се избегне кръвосмешение.

(8)

Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение VII, глава А, точка 2.3 от Регламент (ЕО) № 999/2001 се добавя следната буква е):

„е)

Когато честотата на allele ARR е ниска при дадена порода или в дадено животновъдно стопанство или когато се счита за необходимо, с цел да се избегне кръвосмешение, държава-членка може да реши да забави унищожаването на животни, посочени в точка 2.3, буква б), i) и ii) в продължение на максимум пет години отглеждане“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 28 септември 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OB L 147, 31.5.2001 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 727/2007 на Комисията (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 8).

(2)  KOM(2005) 322 окончателен.

(3)  ЅЕK(2006) 1527.


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/63


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2007 година

за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2007/786/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 година, по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 23 октомври 2006 г. Съветът упълномощи Комисията, от името на Европейската общност и нейните държави-членки, да започне преговори с Израел за коригиране на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна (1), наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.

(2)

Преговорите приключиха, така че да задоволят Комисията.

(3)

Текстът на протокола, договорен с Израел, предвижда в член 9, параграф 2 временно прилагане на протокола преди влизането му в сила.

(4)

Протоколът следва да бъде подписан от името на Европейската общност и нейните държави-членки и да се приложи временно, при условие неговото сключване на по-късна дата,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото се одобрява подписването на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение от името на Европейската общност и нейните държави-членки, при условие сключването на посочения протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

С настоящото председателят на Съвета се упълномощава да посочи лицето(та), овластено(и) да подпише(ат) протокола от името на Европейската общност и нейните държави-членки, при условие неговото сключване.

Член 3

При условията на реципрочност протоколът се прилага временно, считано от 1 януари 2007 г., до приключването на процедурите за неговото официално сключване.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

J. SILVA


(1)  ОВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.


ПРОТОКОЛ

към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-долу „държавите-членки“, представлявани от Съвета на Европейския съюз,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“, представлявана от Съвета на Европейския съюз и от Комисия на Европейските общности,

от една страна, и

ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, наричана по-долу „Израел“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“, бе подписано в Брюксел на 20 ноември 1995 г. и влезе в сила на 1 юни 2000 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Договорът за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз и Акта към него, бяха подписани в Люксембург на 25 април 2005 г. и влязоха в сила на 1 януари 2007 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 година, присъединяването на новите страни към Евро-средиземноморското споразумение следва да бъде договорено чрез сключване на протокол към това споразумение;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно член 21 от Евро-средиземноморското споразумение, се състояха консултациите с оглед гарантиране, че са взети предвид взаимните интереси на Общността и на Израел,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

С настоящото Република България и Румъния, наричани по-долу „новите държави-членки“, стават страни по Евро-средиземноморското споразумение и съответно приемат и вземат предвид, по същия начин като другите държави-членки на Общността, текстовете на Евро-средиземноморското споразумение, както и съвместните декларации, декларациите и размяната на писма.

ГЛАВА ПЪРВА

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕКСТА НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ МУ

Член 2

Селскостопански, преработени селскостопански и рибни продукти

1.   Таблица 1 от приложение VI към Евро-средиземноморското споразумение, уреждаща тарифните отстъпки за внос в Общността на стоки с произход от Израел, се допълва с още една тарифна отстъпка, определена, както следва:

„Код по КН (1)

Описание на стоките (2)

Годишна квот

(в тонове)

Отстъпки в рамките на квотата

ex 2106 90 98

Цитрусови основи за производство на безалкохолни и други напитки, съдържащи тегловно най-малко 30 % концентрирани плодови сокове и не повече от 50 % захароза, несъдържащи мляко или млечни продукти

5 550 (3)

Намаление от 33 % на селскостопанския компонент

2.   По-нататъшни тарифни отстъпки за адаптиране на двустранните отстъпки за селскостопански, преработени селскостопански или рибни продукти се сключват между страните в съответствие с разпоредбите, уредени в приложението.

Член 3

Правила за произход

Протокол (4) се изменя, както следва:

1.

в член 3, параграф 1 и в член 4, параграф 1 се заличава позоваването на новите държави-членки;

2.

приложение IVа се заменя със следното: „Версия на български език“

„Версия на български език

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Версия на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Версия на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Версия на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Версия на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Версия на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Версия на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Версия на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Версия на френски език

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Версия на италиански език

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Версия на латвийски език

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Версия на литовски език

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Версия на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Версия на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Версия на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Версия на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Версия на португалски език

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Версия на румънски език

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Версия на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Версия на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Версия на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Версия на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Версия на иврит

Image

3.

Приложение IVб се изменя, както следва:

„Версия на български език

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на френски език

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на италиански език

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на латвийски език

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на литовски език

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на португалски език

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на румънски език

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Версия на иврит

Image

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕД

Член 4

Доказателства за произход и административно сътрудничество

1.   Доказателствата за произход, надлежно издадени от Израел или от нова държава-членка в рамките на двустранните споразумения за свободна търговия или на автономните договорености, прилагани между тях, се приемат в съответните държави съгласно настоящия протокол, при условие че:

a)

придобиването на такъв произход предоставя преференциално тарифно третиране въз основа на преференциални тарифни мерки, съдържащи се в Евро-средиземноморското споразумение или в системата на Общността за общите преференции;

b)

доказателства за произход и транспортните документи са издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;

в)

доказателството за произход е представено на митническите органи в рамките на период от четири месеца след датата на присъединяване.

Когато продуктите са декларирани за внос в Израел или в нова държава-членка преди датата на присъединяване съгласно двустранните споразумения за свободна търговия или на автономните договорености, прилагани между Израел и тази нова държава-членка към този момент, доказателството за произход, издадено със задна дата съгласно тези споразумения или договорености, също може да бъде прието, при условие че е представено на митническите органи в срок от четири месеца след датата на присъединяване.

2.   Израел и новите държави-членки имат правото да задържат разрешенията, с които им е бил предоставен статут на „одобрени износители“ в рамките на двустранните споразумения за свободна търговия или на автономните договорености, прилагани между тях, при условие че:

a)

такава разпоредба е предвидена също така в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Израел и Общността; и

б)

одобреният износител прилага правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Тези разрешения се заменят не по-късно една година след датата на присъединяване с нови разрешения, издадени съгласно условията на Евро-средиземноморското споразумение.

3.   Исканията за последващо проверяване на доказателствата за произход, издадени съгласно двустранните споразумения за свободна търговия или автономните договорености, посочени в параграфи 1 и 2 по-горе, могат да бъдат правени от компетентните митнически органи на Израел или на новите държави-членки и се приемат от същите тези органи за срок от три години след издаването на съответното доказателство за произход. Такова проверяване се провежда в съответствие с двустранните споразумения за свободна търговия, които са били в сила към датата на издаване на доказателството за произход.

Член 5

Транзитно преминаващи стоки

1.   Разпоредбите от Евро-средиземноморското споразумение могат да се прилагат за стоки, изнесени от Израел към новите държави-членки или от някоя от новите държави-членки към Израел, които отговарят на разпоредбите от протокол [4] и които към датата на присъединяване са на път или са на временно съхранение в митническите складове или в свободни зони в Израел или в съответната нова държава-членка.

2.   В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че на митническите органи на страната вносител в срок от четири месеца след датата на присъединяване се представи доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Израел се ангажира да не предявява претенции, искания или да не предава за разглеждане, нито да променя или оттегля отстъпки по силата на ГАТТ 1994 г. членове XXIV.6 и XXVIII относно селскостопански, преработени селскостопански или рибни продукти във връзка с настоящото разширяване на Общността, при условие, за другите продукти, освен тези, попадащи под код по КН 2106 90 98, приключването на преговорите за нов допълнителен протокол за адаптиране на двустранните търговски отстъпки за селскостопански, преработени селскостопански или рибни продукти в съответствие с приложението към настоящия протокол.

Член 7

Настоящият протокол е неразделна част от Евро-средиземноморското споразумение.

Приложението към настоящия протокол е неразделна част от него.

Член 8

1.   Настоящият протокол подлежи на одобрение от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Израел в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Страните се нотифицират взаимно за приключване на съответните процедури, посочени в параграф 1. Инструментите за одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 9

1.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.   Настоящият протокол се прилага временно от 1 януари 2007 г.

3.   Независимо от параграфи 1 и 2 от настоящия член, член 2, параграф 1 от настоящия протокол се прилага от първия ден от месеца, който следва датата на подписване на настоящия протокол.

Член 10

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 11

Текстът на Евро-средиземноморското споразумение, включително приложенията и протоколите, които са неразделна част от него, както и Заключителният акт заедно с декларациите, приложени към него, се изготвят на български и румънски език и тези текстове са автентични по същия начин, както и оригиналните текстове.на български и румънски език (4) и тези текстове са автентични по същия начин, както и оригиналните текстове.

Съветът за асоцииране одобрява тези текстове.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Кодове по КН, отговарящи на Регламент (ЕО) № 1549/2006 (ОВ L 301, 31 10 2006 г., стр. 1).

(2)  Там където има „ex“ пред кода по КН, преференциалният режим се определя едновременно от кода по КН и от съответното описание.

(3)  За 2007 г. тази квота ще се определи на 3 240 тона.“

(4)  Текстовете на български и румънски език ще бъдат публикувани в специалното издание на Официален вестник на по-късна дата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Относно договореностите, приложими към търговските отстъпки за селскостопански, преработени селскостопански и рибни продукти

Страните се споразумяха, че настоящият търговски обем и условията за достъп до пазарите между Израел и България и между Израел и Румъния съгласно съществуващите двустранни споразумения за свободна търговия ще послужат като минимум за адаптирането на двустранните търговски отстъпки за селскостопански, преработени селскостопански или рибни продукти съгласно Евро-средиземноморското споразумение, които следва да се въведат в рамките на нов допълнителен протокол.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/75


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 ноември 2007 година

за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

(2007/787/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и параграф 3, втора алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна (2), бе подписан от името на Общността и нейните държави-членки в Брюксел на 31 октомври 2007 г.

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

РЕШИ:

Член единствен

Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз, се одобрява от името на Общността и на нейните държави-членки.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение (3).

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

M. LINO


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.

(3)  Виж стр. 65 от настоящия брой на Официален вестник.


Комисия

5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/76


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2007 година

относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО

(дело COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler)

(нотифицирано под номер C(2007) 4275)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2007/788/ЕО)

(1)

Настоящото решение, прието съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1), е адресирано до DaimlerChrysler AG (наричан по-долу „DaimlerChrysler“) и се отнася до предоставянето на техническа информация за поправката на автомобили с марките Mercedes-Benz и Smart.

(2)

Техническата информация се състои от данни, процеси и инструкции, които са необходими за проверка, поправка и замяна на дефектни, повредени или изхабени автомобилни части или за поправка на грешки в системите на автомобила. Тя включва седем основни категории:

основни параметри (документация с всички референтни стойности и настройки на измеримите стойности на автомобила, като настройки на въртящия момент, разстояние между спирачния диск и накладките, хидравлично и пневматично налягане);

диаграми и описания на етапите от операциите по поправка и поддръжка (ръководства за сервиз, технически документи като работни планове, описания на инструментите, които се използват за извършване на определена поправка, и диаграми като електрически или хидравлични схеми);

изпитване и диагностика (включително кодове за диагностична грешка/поправка, софтуер и друга информация, необходима за установяване на повредите по автомобилите) — не цялата, но голяма част от тази информация се съдържа в специализирани електронни пособия;

кодове, софтуер и друга информация, необходима за препрограмиране, пренастройване или възстановяване на първоначалните настройки на електронни блокове за управление (ECU), намиращи се в един автомобил. Тази категория е свързана с предходната, тъй като често същите електронни пособия се използват за диагностика на грешки, а след това и за извършване на необходимите настройки чрез електронните блокове за управление, за да се коригират грешките;

информация за резервни части, включително каталози за части с кодове и описания и методи за идентификация на автомобили (т.е. данни, свързани с конкретен автомобил, които позволяват на сервиза да определи отделните кодове за частите, които са инсталирани в момента на сглобяване, и да се определят съответстващите кодове на оригиналните резервни части, съвместими с конкретния автомобил);

специална информация (уведомления за изтегляне от пазара и уведомление за чести неизправности);

материали за обучение.

(3)

През декември 2006 г. Комисията откри процедура и предостави на DaimlerChrysler предварителната си оценка, съдържаща предварителното мнение, че са налице съмнения, доколко споразуменията на DaimlerChrysler с неговите партньори, извършващи следпродажбени услуги, са в съответствие с член 81, параграф 1 от Договора за ЕО.

(4)

Според предварителната оценка на Комисията изглежда, че DaimlerChrysler не е предоставил определени категории техническа информация за извършване на ремонтна дейност значително време след края на преходния период, предвиден в Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията (2). Освен това, по време на започването на проучването на Комисията DaimlerChrysler все още не беше въвел ефективна система, която да предоставя необвързващ достъп на независимите сервизи до техническа информация за извършване на ремонтна дейност. Въпреки че DaimlerChrysler подобри достъпността на своята техническа информация по време на проучването на Комисията основно чрез създадения за тази цел през юни 2005 г. уебсайт („уебсайт TI“), предоставената на независимите сервизи информация изглеждаше все още непълна.

(5)

Тази предварителна оценка установи, че съответните пазари, засегнати от въпросната практика, са пазарът на ремонтни услуги и поддръжка за леки автомобили и пазарът на техническа информация за сервизи. Оторизираните мрежи за Mercedes-Benz и Smart са имали много висок пазарен дял на първия пазар, а на втория пазар DaimlerChrysler е бил единственият доставчик, способен да предложи цялата техническа информация, необходима на сервизите за такива автомобили.

(6)

Накратко, споразуменията на DaimlerChrysler за услуги и дистрибуция на резервни части налагат на членовете на неговите оторизирани мрежи да извършват пълна гама от специфични за моделите услуги и да действат като търговци на едро на резервни части. Комисията се опасява, че възможните отрицателни въздействия от подобни споразумения могат да се засилят поради факта, че DaimlerChrysler не предоставя на независимите сервизи подходящ достъп до техническа информация, с което изключва фирмите, които биха желали да предложат ремонтни услуги по различен търговски модел.

(7)

Предварителното заключение на Комисията беше, че условията, според които DaimlerChrysler предоставя техническа информация на независимите сервизи, не съответстват на техните потребности или по отношение на обхвата на предоставените данни, или по отношение на достъпността, като тази практика, в съчетание с подобни практики на други производители на автомобили, може да е допринесла за отслабването на пазарната позиция на независимите сервизи. От своя страна това може да е причинило значителна вреда на потребителите поради същественото ограничаване на избора на резервни части, по-високите цени на ремонтните услуги, намаления избор на ремонтни ателиета, потенциалните проблеми с безопасността и липсата на достъп до иновационни ателиета за ремонт.

(8)

Нещо повече, очевидното непредоставяне от страна на DaimlerChrysler на подходящ достъп на независимите сервизи до техническа информация явно възпрепятства споразуменията с неговите партньори, извършващи следпродажбени услуги, да се ползват от освобождаването от забрана, предоставено от Регламент (ЕО) № 1400/2002, понеже според член 4, параграф 2 от същия регламент предоставянето на освобождаване от забрана не се прилага, когато доставчикът на моторни превозни средства откаже да даде на независими оператори достъп до всякаква техническа информация, диагностициращо или друго оборудване, пособия, включително всякакъв вид съответен софтуер или обучение, необходими за ремонта и поддръжката на тези моторни превозни средства. Както е пояснено в съображение 26 от регламента, условията за достъп не трябва да създават дискриминация между оторизираните и независимите оператори.

(9)

В заключение Комисията прие предварителното мнение, че в контекста на липсата на достъп до техническа информация за извършване на ремонт е малко вероятно споразуменията между DaimlerChrysler и оторизираните му сервизи да могат да се ползват от разпоредбата на член 81, параграф 3.

(10)

На 14 февруари 2007 г. DaimlerChrysler предложи ангажименти на Комисията, за да отговори на възможните ограничения на конкуренцията, изложени в предварителната оценка.

(11)

Според тези ангажименти основният принцип при определяне на обхвата на предоставената информация е за недискриминация между независимите и оторизираните сервизи. В тази посока DaimlerChrysler ще гарантира, че всякаква техническа информация, инструменти, оборудване, софтуер и обучение, необходими за ремонта и поддръжката на неговите превозни средства, които са предоставени на оторизирани сервизи и/или независими вносители на марките Mercedes-Benz и Smart в която и да било държава-членка на ЕС от DaimlerChrysler или от негово име, са също така достъпни и за независимите сервизи.

(12)

Ангажиментите посочват, че „техническа информация“ по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1400/2002 включва всякаква информация, предоставена на оторизирани сервизи за поправката или поддръжката на превозни средства Mercedes-Benz и Smart. Конкретни примери са софтуер, кодове за грешки и други параметри заедно с актуализациите, които са необходими за работата с електронни блокове за управление (ECU), с цел да се въведат или възстановят препоръчаните от DaimlerChrysler настройки; методи за идентифициране на превозните средства; каталози за резервни части; ефективни решения, създадени в резултат на практическия опит и отнасящи се до типични за определен модел или партида проблеми; уведомления за изтегляне от пазара, както и други уведомления, определящи поправките, които могат да бъдат извършени безплатно от оторизираната мрежа за ремонтни дейности.

(13)

Достъпът до инструменти включва достъпа до електронно диагностициране, други инструменти за извършване на ремонт заедно със съответния софтуер, включвайки и периодичното му актуализиране, както и услуги след продажбата на такива инструменти.

(14)

Ангажиментите ще бъдат задължителни за DaimlerChrysler и за свързаните с него предприятия, но няма да са директно обвързващи за независимите вносители на автомобили с марка Mercedes-Benz и Smart. Следователно DaimlerChrysler се съгласи в държавите-членки, в които фирмата разпространява чрез независими вносители превозните средства Mercedes-Benz и/или Smart, да положи всички усилия да задължи с договори тези предприятия да предоставят на независимите сервизи безплатно и без дискриминация чрез техните национални уебсайтове всякаква техническа информация или езикови версии на техническата информация, която съответният вносител е предоставил на оторизираните сервизи в държавата-членка, в която е назначен, и тази информация не е налична на уебсайта TI за независимите сервизи.

(15)

Според съображение 26 от Регламент (ЕО) № 1400/2002, фирмата DaimlerChrysler не е длъжна да предоставя на независимите сервизи техническа информация, която би позволила на трети страни да избягват или обезвреждат устройства срещу кражби и/или да калибрират наново (3) електронни устройства или да променят устройства, които ограничават експлоатационните качества на моторното превозно средство. Както всяко изключение, предвидено от правото на ЕС, съображение 26 следва да се тълкува тясно. Ангажиментите гласят, че ако DaimlerChrysler се позове на такова изключение като мотив да не предостави техническа информация на независимите сервизи, той се ангажира да гарантира, че отказаната информация е ограничена до необходимата за осигуряване на защитата, описана в съображение 26, както и че липсата на съответната информация не възпрепятства независимите сервизи да извършват дейности, различни от тези, описани в съображение 26, включително работа върху устройства, като например електронни блокове за управление на двигателя, въздушни възглавници, устройства за опъване на коланите или елементи на централното заключване.

(16)

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1400/2002 гласи, че техническата информация трябва да бъде предоставена по начин, пропорционален на нуждите на независимите сервизи. Това предполага както отделянето на информацията, така и таксуване, което да отчита до каква степен независимите сервизи ползват тази информация.

(17)

В съответствие с тези принципи ангажиментите посочват, че DaimlerChrysler ще включи в уебсайта TI цялата техническа информация, свързана с моделите, пуснати след 1996 г., и ще гарантира, че цялата актуализирана техническа информация е постоянно налична на уебсайта TI или на който и да било друг последващ сайт. Въпреки това, ако DaimlerChrysler или свързани с него предприятия предоставя(т) на оторизираните сервизи в дадена държава-членка определена техническа информация, която е свързана с модели, пуснати след 1996 г., или езикови версии, и която не е налична на уебсайта TI, ще се счита, че DaimlerChrysler е спазил ангажиментите в това отношение, ако е предоставил безплатно и без неоправдано закъснение съответната информация на независимите сервизи на своя търговски уебсайт в съответната държава-членка.

(18)

DaimlerChrysler ще следи уебсайтът да бъде лесно достъпен по всяко време и ще осигури еднаква степен на ефективност на методите, използвани за предоставяне на техническа информация за членовете на неговите оторизирани мрежи. Когато DaimlerChrysler или друго предприятие, действащо от името на DaimlerChrysler, направи дадена техническа информация достъпна за оторизираните сервизи на определен език на ЕС, DaimlerChrysler ще гарантира, че тази езикова версия на информацията е предоставена без неоправдано закъснение и на уебсайта TI.

(19)

DaimlerChrysler определи таксите за годишен достъп до уебсайта TI на 1 254 EUR (1 239 EUR за достъп до основната част, позната като „мрежата WIS“; каталогът за електронни части е безплатен с изключение на годишното участие в административните разходи от 15 EUR). Въпреки това, за да спази изискването за пропорционалност, съдържащо се в регламента, DaimlerChrysler е съгласен да предостави разбивка за достъпа до мрежата WIS пропорционално на месечни, седмични, дневни и часови периоди с цени съответно 180 EUR, 70 EUR, 20 EUR и 4 EUR. DaimlerChrysler е съгласен да поддържа тази цена за достъп и да не увеличава равнището на таксите над средния за ЕС процент на инфлация през целия период на валидност на ангажиментите.

(20)

Ангажиментите на DaimlerChrysler не засягат никои настоящи или бъдещи изисквания, установени в общностното или в националното законодателство, които могат да разширят обхвата на техническата информация, която DaimlerChrysler следва да предостави на независимите оператори и/или може да предложи по-подходящи начини за предоставяне на такава информация.

(21)

Ако независим сервиз или сдружение на такива сервизи изисква това, DaimlerChrysler се ангажира да приеме арбитражен механизъм при уреждане на спорове, свързани с предоставянето на техническа информация. Арбитражът се извършва съгласно националните правила за арбитраж и материалното право, което действа по силата на договорите между DaimlerChrysler и оторизираните му сервизи в държавите-членки, където се намира жалбоподателят. DaimlerChrysler се ангажира при поискване да предостави информация относно тези правила. Арбитражният съд следва да се състои от трима арбитри, посочени в съответствие с тези правила. Арбитражът не засяга правото да се сезира компетентния национален съд.

(22)

Решението установява, че предвид ангажиментите вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията. Ангажиментите са задължителни до 31 май 2010 г.

(23)

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение даде положително становище на 9 юли 2007 г.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1419/2006 (ОВ L 269, 28.9.2006 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категориите вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства (ОВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 30). Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(3)  Тоест да изменят оригиналните настройки на ECU по начин, който не е препоръчан от DaimlerChrysler.


5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/79


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

за суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1420/2007 върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и от Казахстан

(2007/789/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 14, параграф 4 от него,

след обсъждане с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

(1)

Съветът, с Регламент (ЕО) № 1420/2007 (2) наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силикоманган (в това число и феросиликоманган) („SiMn“), попадащ под кодове по КН 7202 30 00 и ex 8111 00 11 (ТАРИК код 8111001110) „разглежданият продукт“) с произход от Китайската народна република („КНР“) и Казахстан. Размерът на антидъмпинговото мито е 8.2 % и 6.5 % съответно за продукта с произход от КНР и за продукта с произход от Казахстан.

(2)

Комисията получи информация за промяна на пазарните условия след посочения в Регламент (ЕО) № 1420/2007 период на разследване, която би могла да оправдае суспендирането на наложените мерки в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент. Вследствие на това, Комисията проучи дали такова суспендиране е оправдано.

Б.   ОСНОВАНИЯ

(3)

Член 14, параграф 4 от основния регламент предвижда, че в интерес на Общността антидъмпинговите мерки могат да бъдат суспендирани на основание, че пазарните условия са се променили временно в такава степен, че е малко вероятно вредата да бъде подновена в резултат на суспендиране и при условие че на производството на Общността е била предоставена възможност да изрази становище и това становище е било отчетено. Член 14, параграф 4 допълнително уточнява, че действието на антидъмпинговите мерки винаги може да бъде възобновено, ако отпаднат предпоставките за суспендиране.

(4)

От периода на първоначалното разследване, бе отбелязано увеличение на световните цени на SiMn, което показва промяна в пазарната ситуация и в пазарните условия. С оглед на това, Комисията проведе допълнително разследване, за да направи оценка на развитието в последно време на обемите и на цените на разглеждания продукт за периода от 1 юли 2006 г. до 30 септември 2007 г. и да прецени въздействието им върху вредата за промишлеността в Общността, както и върху общия интерес на Общността.

(5)

Въз основа на събраната информация беше установено, че след периода на първоначалното разследване до третото тримесечие на 2007 г., пазарните цени на SiMn на пазара на Общността са се увеличили с около 69 %, т.е. от средно 622 EUR/MT през третото тримесечие на 2006 г. до средно 1 051 EUR/MT през третото тримесечие на 2007 г. По-специално, значително увеличение от около 42 % бе наблюдавано между второто и третото тримесечие на 2007 г. Посочените тенденции могат да бъдат констатирани и на другите основни пазари в цял свят, както и при вноса на SiMn в Общността.

(6)

SiMn е основна суровина при производството на стомана. Описаното по-горе увеличение на цените може да бъде обяснено с временен недостиг на доставки, съчетан с повишено търсене на SiMn, което се дължи на увеличеното в световен мащаб търсене на стомана. Данните за предишни внезапни покачвания на цените, като това през 2004 г., показват, че случаите на нарушаване на равновесието между търсенето и предлагането на този пазар имат временен характер. Цените показват тенденция да се връщат към дългосрочните си равнища, щом започне пълното използване на свободния капацитет за SiMn.

(7)

Между първоначалния период на разследването и периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. пазарният дял на вноса на SiMn с произход от КНР и Казахстан е намалял с 0.6 процентни пункта и е достигнал 9,8 % от общото потребление на Общността. Потреблението на ЕО се е увеличило с 20 %.

(8)

Що се отнася до промишлеността на Общността, трябва да се отбележи, че от първоначалния период на разследване нейното състояние се е подобрило. Между първоначалния период на разследване и периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. обемите на продажбите и на производството са се увеличили съответно с 15 и с 19 %. Все пак, пазарният дял на общностната промишленост е намалял с 1,1 процентни пункта до 23,8 %. Значително са се подобрили печалбите и през третото тримесечие на 2007 г. рентабилността на промишлеността на Общността е достигнала 42 %, като така значително е надвишила дори равнището на печалба от 5 %, определено като уместно от първоначалното разследване.

(9)

Както е посочено в съображения 157 до 163 от Регламент (ЕО) № 1420/2007, очакваше се, че налагането на въпросните мерки ще доведе до някои негативни, макар и ограничени, последици за потребителите, изразяващи се в повишаване на разходите, което възниква от необходимостта да се намерят нови или алтернативни източници на доставки. Предвид временния характер на промяната в пазарните условия, и че вследствие на това няма вреди за промишлеността на Общността, всякакъв негативен ефект върху потребителите може да бъде избегнат чрез суспендиране на мерките. Следователно, може да се смята, че суспендирането на мерките е в интерес на Общността.

(10)

Поради временната промяна в пазарните условия и по-специално поради високите равнища на цените на SiMn на пазара на Общността, значително по-високи от причиняващите вреди равнища, установени с първоначалното разследване, както и поради привидно нарушеното равновесие между търсенето и предлагането на разглеждания продукт, може да се смята, че е малко вероятно вредата, свързана с вноса на разглеждания продукт с произход от КНР и от Казахстан, да бъде възобновена в резултат от суспендирането. Предлага се следователно да бъдат суспендирани действащите мерки за срок от девет месеца в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент.

В.   КОНСУЛТАЦИЯ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

(11)

Съгласно член 14, параграф 4 от основния регламент, Комисията информира производството на Общността за намерението си да суспендира въпросните антидъмпингови мерки. Производството на Общността имаше възможност да изрази становището си и не се противопостави на суспендирането на антидъмпинговите мерки.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(12)

Поради това Комисията счита, че всички изисквания за суспендиране на антидъмпинговите мерки, наложени по отношение на разглеждания продукт, са изпълнени в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент. Следователно, антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1420/2007 следва да бъде суспендирано за срок от девет месеца.

(13)

Комисията ще продължи да следи развитието на вноса и цените на разглеждания продукт. Ако възникне ситуация, при която отново има повишен внос на дъмпингова цена на разглеждания продукт с произход от КНР и от Казахстан, който впоследствие ще навреди на производството на Общността, Комисията ще предприеме необходимите постъпки за възстановяване на антидъмпинговото мито, като вземе предвид материалноправните норми относно оценката на вредите. Ако е уместно, може да бъде започнато междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

РЕШИ:

Член 1

Окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1420/2007 върху вноса на силикоманган (в това число и феросиликоманган) с произход от Китайската народна република („КНР“) и от Казахстан, попадащ под кодове по КН 7202 30 00 и ex 8111 00 11 (ТАРИК код 8111001110), се суспендира за срок от девет месеца.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  Виж стр. 5 от настоящия брой на Официален вестник.


Европейска централна банка

5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/81


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 ноември 2007 година

за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г.

(ЕЦБ/2007/16)

(2007/790/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграф 2 от него,

като взе предвид член 1 от Решение 2007/503/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора, относно приемането на единната валута от Кипър на 1 януари 2008 г. (1),

като взе предвид член 1 от Решение 2007/504/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора, относно приемането на единната валута от страна на Малта на 1 януари 2008 г. (2),

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) има от 1 януари 1999 г. изключителното право да одобрява обема на монетите, емитирани от държавите-членки, които са приели еврото (наричани по-долу „участващите държави-членки“).

(2)

Дерогацията в полза на Кипър и Малта, посочена в член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г., се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

(3)

Тринадесетте сегашни участващи държави-членки, както и Кипър и Малта, представиха на ЕЦБ за одобрение своите оценки на обема на евромонетите, които трябва да бъдат емитирани през 2008 г., допълнени с обяснителни бележки относно методологията за прогнозиране,

РЕШИ:

Член 1

Одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират през 2008 г.

С настоящото ЕЦБ одобрява обема на евромонетите, които ще се емитират от участващите държави-членки през 2008 г., както е представено в следната таблица:

(в милиони EUR)

 

Емисия монети, предназначени за обращение, и емисия нумизматични монети (непредназначени за обращение) през 2008 г.

Белгия

130,0

Германия

655,0

Ирландия

114,0

Гърция

97,3

Испания

550,0

Франция

500,0

Италия

375,2

Кипър

147,4

Люксембург

49,0

Малта

56,7

Нидерландия

57,5

Австрия

185,0

Португалия

50,0

Словения

39,0

Финландия

60,0

Член 2

Заключителни разпоредби

Адресати на настоящото решение са участващите държави-членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 ноември 2007 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 32.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/83


РЕШЕНИЕ 2007/791/ОВППС НА СЪВЕТА

от 4 декември 2007 година

за изпълнение на Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Съвместно действие 2007/749/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2007 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ) (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него, във връзка с член 23, параграф 2, второто тире от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 19 ноември 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/749/ОВППС, с което се определя, че ПМЕС в БиХ следва да се продължи до 31 декември 2009 г. Финансовата референтна сума за 2008 и 2009 г. се определя на годишен принцип.

(2)

ПМЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на Общата външна политика и политика за сигурност, определена в член 11 от Договора,

РЕШИ:

Член 1

1.   Референтната финансова сума, предназначена да покрие разходите, свързани с изпълнението на Съвместно действие 2007/749/ОВППС, е в размер на 14 800 000 EUR за 2008 г.

2.   Разходите, финансирани от посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключението, че всякакво предварително финансиране не остава собственост на Общността.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 40.