ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 309

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
27 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1377/2007 на Съвета от 26 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1378/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1379/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за изменение на приложения IA, IБ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел да се вземат предвид техническият прогрес и промените, одобрени съгласно Базелската конвенция ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1380/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година относно разрешителното за употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза (Natugrain Wheat TS) като фуражна добавка ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1381/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2133/2001 относно откриване и управление на някои тарифни квоти за Общността и тарифни тавани в сектора на зърнените култури (по отношение на увеличаването на тарифните отстъпки, предоставени от Общността за продукти от риба от Фарьорските острови, предназначени за храна на животни с кодове по КН ex23099010, ex23099031 и ex23099041)

24

 

*

Регламент (ЕО) № 1382/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо

28

 

*

Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел

40

 

*

Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1377/2007 НА СЪВЕТА

от 26 ноември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2007/654/ОВППС на Съвета от 9 октомври 2007 година за изменение на Обща позиция 2005/440/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Демократична република Конго (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета (2) наложи някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго („ДРК“), в съответствие с Обща позиция 2005/440/ОВППС и с Резолюция 1596 (2005) на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции в тази връзка.

(2)

С Резолюция 1771 (2007) от 10 август 2007 г. Съветът за сигурност на ООН реши, inter alia, че ограничителните мерки по отношение на определена техническа помощ не следва да се прилагат към предоставянето на съответна техническа помощ, в случай че Комитетът, създаден съгласно параграф 8 от Резолюция 1533 (2004), е бил предварително уведомен за това и когато те са били одобрени от правителството на ДРК, и когато тази помощ е предназначена единствено за подпомагане на части на полицията и армията на ДРК, които са в процес на интеграция в провинциите Северно и Южно Киву и областта Итури. Следователно е уместно да се измени Регламент (ЕО) № 889/2005.

(3)

Уместно е Регламент (ЕО) № 889/2005 да се приведе в съответствие с последното развитие в прилаганите санкции по отношение на определянето на компетентни органи, отговорност при нарушения и компетентност.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 889/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2, компетентните власти – посочени в електронните страници, изброени в приложението – на държавата-членка, в която е установен доставчикът могат да позволят предоставянето на:

а)

техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с оръжие и части за него, предназначени единствено за подпомагане и използване от мисията на Организацията на обединените нации в ДРК („MONUC“);

б)

техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързани с оръжие и части за него, предназначени единствено за подпомагане и използване от части на армията и полицията на ДРК, при условие че тези части:

i)

са завършили процеса на интеграция, или

ii)

действат под командването съответно на „état-major intégré“ на въоръжените сили или на националната полиция на ДРК, или

iii)

са в процес на интеграция на територията на ДРК извън провинциите на Северно и Южно Киву и областта Итури;

в)

предоставянето на техническа помощ, одобрена от правителството на ДРК и предназначена единствено за подпомагане на части на армията и полицията на ДРК, които са в процес на интеграция в провинциите Северна и Южна Киву и окръг Итури, като за предоставянето на такава помощ или услуги се уведомява предварително Комитетът по санкциите; и

г)

предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързана с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарна или превантивна употреба, като за предоставянето на такава помощ или услуги се уведомява предварително Комитетът по санкциите.

2.   Не се предоставят разрешителни за вече приключили дейности.“

2.

Създава се следният член:

„Член 2а

Забраната, установена с член 2, буква б), не поражда каквато и да била отговорност за съответните физически и юридически лица или образувания, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще нарушат тези забрани.“;

3.

Създава се следният член:

„Член 6а

1.   Държавата-членка определя компетентните власти, посочени в член 3, параграф 1 и ги посочва в електроните страници, изброени в приложението.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за компетентните си власти незабавно след влизането в сила на настоящия член и също така уведомяват Комисията за всякакви последващи изменения.“

4.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Общността, включително нейното въздушното пространство;

б)

на борда на всички самолети или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице на територията на Общността или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или създадени съгласно законодателството на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, образувание или орган по отношение на всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или отчасти на територията на Общността.“

5.

Приложението се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

J. SILVA


(1)  ОВ L 264, 10.10.2007 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Електронни страници за информация относно компетентните власти, посочени в членове 3 и 6а, и адрес за нотификации до Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ГЪРЦИЯ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за нотификации до Европейската комисия:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Адрес за електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел.: (32 2) 29 91176/55585

Факс: (32 2) 299 0873“


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1378/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 ноември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 26 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1379/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за изменение на приложения IA, IБ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел да се вземат предвид техническият прогрес и промените, одобрени съгласно Базелската конвенция

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 58, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението от осмата среща на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрол на трансгранично движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 27 ноември — 1 декември 2006 г., изисква изменения на приложенията IA, IБ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. Измененията засягат замяната на „kg“ и „litre“ с „Тонове (Mg)“ и „m3“ в поле 5 от документа за нотификация в приложение IA, полета 5 и 18 от документа за превоз в приложение IБ и полета 3 и 14 от информацията за превоза в приложение VII, въвеждането на ново поле 17 в документа за превоз, изменение на бележката под линия 1 от информацията за превоза и позоваванията на ръководствата относно екологосъобразно управление в точки I.4—9 от приложение VIII. За по-голяма яснота тези приложения следва да бъдат заменени.

(2)

Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва съответно да бъде изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения IA, IБ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IА

Документ за нотифициране за трансгранични движения/превози на отпадъци

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение IБ към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

Документ за движение за трансгранични движения/превози на отпадъци от ЕС

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДРУЖАВАЩА ПРЕВОЗИТЕ НА ОТПАДЪЦИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФИ 2 И 4

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

НАСОКИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ (ЧЛЕН 49)

I.   Насоки, приети съгласно Базелската конвенция:

1.

Техническо ръководство за екологосъобразно управление на биомедицински и санитарни отпадъци (Y1; Y3) (1)

2.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци от оловно-кисели акумулатори (1)

3.

Технически насоки за екологосъобразно управление на пълно и частично демонтиране на кораби (1)

4.

Технически насоки за екологосъобразно оползотворяване/възстановяване на метали и метални съединения (R4) (2)

5.

Актуализирани общи технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители (POP) (3)

6.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с полихлорирани бифенили (PCB), полихлорирани терфенили (PCT) или полибромирани бифенили (PBB) (3)

7.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с пестициди — алдрин, хлордан, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлорбензен (HCB), мирекс или токсафенили, или с HCB като промишлени химикали (3)

8.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с 1,1,1-трихлоро-2,2-bis (4 хлоропенил)етан (DDT) (3)

9.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с непреднамерено произведен полихлориран дибензо-р-диоксин (ПХДД), полихлориран дибензофуран (ПХД), хексахлоробензен (ХХБ) или полихлориран бифенил (ПХБ) (3).

II.   Насоки, приети от ОИСР:

Технически насоки за екологосъобразно управление на специфични отпадъчни потоци:

Употребявани персонални компютри и отпадъци от тях (4)

III.   Насоки, приети от Международната морска организация (ММО):

Насоки за оползотворяване на кораби (5).

IV.   Насоки, приети от Международната организация на труда (МОТ):

Безопасност и здраве при демонтиране на кораби: ръководство за азиатските държавите и Турция (6).


(1)  Прието на шестото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 9—13 декември 2002 г.

(2)  Прието на седмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 25—29 октомври 2004 г.

(3)  Прието на осмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 27 ноември—1 декември 2006 г.

(4)  Прието от Комитета за политика за опазване на околната среда на ОИСР през февруари 2003 г. (документ ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/ОКОНЧАТЕЛЕН).

(5)  Резолюция A.962, приета от събранието на ММО на нейната 23 редовна сесия, 24 ноември—5 декември 2003 г.

(6)  Одобрено за публикуване от управителния орган на МОТ на нейната 289-а сесия, 11—26 март 2004 г.“


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1380/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

относно разрешителното за употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза (Natugrain Wheat TS) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда предоставяне на разрешително за добавки за използване при храненето на животните и основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Заявлението бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешително за нова употреба на препарата ендо-1,4-бета-ксиланаза (Natugrain Wheat TS), получен от Aspergillus niger (CBS 109.713), като фуражна добавка за пуйки за угояване, която следва да бъде класифицирана в категория добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на препарата ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от Aspergillus niger (CBS 109.713), е временно разрешена за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1458/2005 на Комисията от 8 септември 2005 г. относно постоянните и временните разрешения за определени добавки към храните за животни и временното разрешаване на нови употреби на някои добавки, които са вече разрешени за влагане в храните за животни (2).

(5)

Представени са нови данни в подкрепа на заявлението за разрешававане за използване при пуйки за угояване. В становището си от 18 април 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от Aspergillus niger (CBS 109.713), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (3). Органът заключи също така, че използването на препарата не поражда никакъв друг риск, който би могъл в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 да изключи издаването на разрешително. Съгласно това становище употребата на препарата няма неблагоприятно въздействие върху тази допълнителна категория животни. Органът не смята, че е налице необходимост от специфични изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара. Становището също така потвърждава доклада относно метода на анализ на фуражната добавка, представен от референтната лаборатория на Общността, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за получаване на разрешително, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат, така както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да бъде разрешена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, принадежащ към категория добавки „Зоотехнически добавки“ и към функционална група „Подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на условията, посочени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 233, 9.9.2005 г., стр. 3.

(3)  Становище на научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани при храненето на животни, относно безопасността и ефикасността на ензимния препарат Natugrain Wheat TS (ендо-1,4-бета-ксиланаза) като фуражна добавка за пуйки за угояване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 18 октомври 2007 г.The EFSA Journal (2007) 474, 1-11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско название)

Състав, химична формула, описание, метод на анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Изтичане на срока на разрешителното

активни единици/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „Зоотехнически добавки“. Функционална група „Подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Състав на добавката

Препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от Aspergillus niger (CBS 109.713) с минимална активност:

твърда форма: 5 600 TXU (1)/g

течна форма: 5 600 TXU/ml

 

Характеристика на активното вещество

Препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Методи на анализ  (2)

Вискозиметричен метод, основаващ се на намаляване на вискозитета под въздействието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху съдържащия ксилан субстрат (пшеничен арабиноксилан) при pH 3,5 и температура 55 °C.

Пуйки за угояване

560 TXU

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж:

Пуйки за угояване: 560—840 TXU

За използване в комбинирани фуражи, богати на нескорбелни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани), напр. такива, съдържащи над 40 % пшеница.

17 декември 2017 г.


(1)  1 TXU е количеството ензим, освобождаващо 5 микромола редуцираща захар (ксилозни еквиваленти) от пшеничен арабиноксилан за 1 минута при pH 3,5 и температура 5 °C.

(2)  Подробна информация относно методите на анализ е достъпна на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1381/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2133/2001 относно откриване и управление на някои тарифни квоти за Общността и тарифни тавани в сектора на зърнените култури (по отношение на увеличаването на тарифните отстъпки, предоставени от Общността за продукти от риба от Фарьорските острови, предназначени за храна на животни с кодове по КН ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 и ex 2309 90 41)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 827/68 на Съвета от 28 юни 1968 г. относно общата организация на пазарите на някои продукти, изброени в приложение II към Договора (1),

като взе предвид Решение 97/126/ЕО на Съвета относно сключването на споразумение между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (2),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (3), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С решение № 1/2005 на Съвместния комитет ЕО — Дания, Фарьорски острови (4) бе изменен Протокол 3 към Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (5) (наричано по-долу „Споразумението“), одобрено с Решение 97/126/ЕО), за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество.

(2)

На 13 юни 2007 г. Съветът взе решение за позицията на Общността относно изменението на Протокол 4 към Споразумението.

(3)

Решение № 1/2007 на Съвместния комитет ЕО — Дания, Фарьорски острови за изменение на Протокол 4 към Споразумението (6) променя по-конкретно количеството по годишната тарифна квота с пореден № 09.0689.

(4)

Член 1, параграф 2, точка 1 от Протокол 4 към Споразумението, изменено с Решение № 1/2007 на Съвместния комитет ЕО — Дания, Фарьорски острови, предвижда, че по отношение на тарифната квота, открита за продукти от риба, предназначени за храна на животни, с кодове по КН ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 и ex 2309 90 41, органите на Фарьорските острови трябва да удостоверят, че продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по тази преференциална квота, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в съставката на продуктите от риба, предназначени за храна на животни.

(5)

Член 3 от Решение № 1/2007 на Съвместния комитет ЕО — Дания, Фарьорски острови предвижда, че увеличаването на обема на тарифната квота за календарната 2007 г. се изчислява пропорционално на изтеклото време, считано от 1 декември 2007 г. Поради това увеличението на обема на тарифната квота за календарната 2007 г. следва да се определи в размер на 833 t.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 2133/2001 на Комисията (7) трябва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2133/2001 се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   В рамките на тарифна квота с пореден номер 09.0689 продуктите се пускат в свободно обращение срещу представяне на:

а)

доказателство за произход съгласно член 16 от Протокол 3 към Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, и

б)

декларация в един от вариантите в приложение V, заверена от следния орган на Фарьорските острови:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Food- veterinary and environmental agency

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Телефон: 00 298 35 64 00

Факс: 00 298 35 64 01

Дежурен телефон: 00 298 55 64 03 (до 23:00 часа)

E-mail: HFS@HFS.FO

Интернет страница: www.hfs.fo“.

2.

Текстът в приложение II, отнасящ се до тарифен номер 09.0689 се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

3.

Текстът в приложение II към настоящия регламент се добавя като приложение V.

Член 2

Независимо от предвиденото в член 1, параграф 2 тарифната квота за календарната 2007 г. е 10 833 t.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 декември 2007 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 151, 30.6.1968 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 865/2004 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 97).

(2)  ОВ L 53, 22.2.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(4)  ОВ L 110, 24.4.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 53, 22.2.1997 г., стр. 2.

(6)  ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 32.

(7)  ОВ L 287, 31.10.2001 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 880/2007 (ОВ L 194, 26.7.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пореден №

Код по КН

Описание

Тарифна квота

(в тонове)

Митническа ставка

Произход

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Продукти от риба, предназначени за храна на животни

20 000

0

Фарьорски острови


(1)  Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, които се ползват от преференциален вносен режим, не могат да съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВЛАСТИТЕ НА ФАРЬОРСКИТЕ ОСТРОВИ

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” “


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1382/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета от 29 март 1994 г. относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (2), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1556/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима за внос на свинско месо (3) бе съществено изменен и са необходими нови промени. Поради това Регламент (ЕО) № 1556/2006 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(2)

С Регламент (ЕО) № 774/94 бяха открити, считано от 1 януари 1994 г., нови годишни тарифни квоти за някои продукти от сектора на свинското месо. Въпросните квоти следва да се прилагат в течение на неопределен период от време.

(3)

Управлението на тарифните квоти следва да се осигури с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявления, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(4)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) следва да се прилагат, доколкото в настоящия регламент не е предвидено друго.

(5)

С цел осигуряване на редовен внос квотният период от 1 януари до 31 декември следва да се раздели на няколко подпериода. При всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите до последния ден от периода на тарифната квота.

(6)

С оглед на опасността от спекулации, присъща на този режим в сектора на свинското месо, е необходимо да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(7)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, размерът на гаранцията по лицензиите за внос следва да бъде определен на 20 EUR за 100 килограма.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинско месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се определят подробни правила за управление на тарифната квота, открита с член 2 от Регламент (ЕО) № 774/94, за внос на прясно, охладено или замразено свинско месо с кодове по КН 0203 19 13 и 0203 29 15.

2.   Тарифната квота се открива на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември.

3.   Количеството на продуктите, което се ползва от определената в параграф 1 квота, приложимото мито, както и съответният пореден номер са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и на Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното количество за годишния квотен период се разпределя на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 януари до 31 март,

б)

25 % от 1 април до 30 юни,

в)

25 % от 1 юли до 30 септември,

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 4

1.   За прилагане на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 при подаване на първото си заявление за даден годишен квотен период заявителят за лицензия за внос предоставя доказателство, че е внесъл или изнесъл не по-малко от 50 тона от продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕИО) № 2759/75, през всеки от двата периода, посочени в същия член 5.

2.   В заявлението за лицензия трябва да се укаже поредният номер, определен в приложение I към настоящия регламент. То може да включва няколко продукта с различни кодове по КН. В този случай всички кодове по КН и техните описания трябва да се запишат съответно в клетки 16 и 15 от заявлението за лицензия и от лицензията.

Заявлението за лицензия трябва да се отнася за минимално количество от 20 тона и за максимално количество до 20 % от наличното количество за съответната квота за въпросния подпериод.

3.   Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8 наименованието на страната на произход;

б)

в клетка 20 едно от вписванията, изброени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 едно от вписванията, изброени в приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод, посочен в член 3.

2.   При подаване на заявление за лицензия се внася гаранция в размер на 20 EUR за 100 килограма.

3.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 всеки заявител може да подаде повече от едно заявление за лицензия за внос за продукти с един и същи пореден номер, ако продуктите са с различни държави на произход. Заявленията, отнасящи се до една и съща държава на произход, трябва да се подадат едновременно пред компетентния орган на държава-членка. Тези заявления се разглеждат, що се отнася до максималното количество, предвидено в член 4, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, като едно-единствено заявление.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията най-късно на третия работен ден след последния ден на периода за подаване на заявленията заявените за всяка група общи количества, изразени в килограми.

5.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на предвидения в параграф 4 период за уведомяване.

6.   При необходимост Комисията изчислява количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия квотен подпериод.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.

2.   Преди края на четвъртия месец след изтичане на всеки годишен квотен период държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, действително пуснати в свободно обращение в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент през съответния период за поредния номер.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално в момента на подаване на заявление за последния подпериод и отново преди края на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни, считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на произтичащите от лицензиите права се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1556/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 91, 8.4.1994 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2198/95 на Комисията (ОВ L 221, 19.9.1995 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 288, 19.10.2006 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1940/2006 (ОВ L 407, 30.12.2006 г., стр. 153).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пореден номер

Код по КН

Приложимо мито

Количество в тонове

(тегло на продукта)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, буква б):

на български език

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

на испански език

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

на чешки език

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

на датски език

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

на немски език

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

на естонски език

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

на гръцки език

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

на английски език

:

Regulation (EC) No 1382/2007

на френски език

:

Règlement (CE) no 1382/2007

на италиански език

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

на латвийски език

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

на литовски език

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

на унгарски език

:

1382/2007/EK rendelet

на малтийски език

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

на нидерландски език

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

на полски език

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

на португалски език

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

на румънски език

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

на словашки език

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

на словенски език

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

на фински език

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

на шведски език

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

Б.   Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея:

на български език

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

на испански език

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

на чешки език

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

на датски език

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

на немски език

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

на естонски език

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

на гръцки език

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

на английски език

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

на френски език

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

на италиански език

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

на латвийски език

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

на литовски език

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

на унгарски език

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

на малтийски език

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

на нидерландски език

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

на полски език

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

на португалски език

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

на румънски език

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

на словашки език

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

на словенски език

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

на фински език

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

на шведски език

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1556/2006

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 4, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 3, буква б)

Член 3, параграф 5

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 4, параграф 5

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 6

Член 5, параграф 2

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Приложение I

Приложение I

Приложение IIа

Приложение II, част А

Приложение IIб

Приложение II, част Б

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета от 7 април 1998 г. относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95 (2), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1396/98 на Комисията от 30 юни 1998 г. за установяване на процедури за прилагане в сектора на птичето месо на Регламент (ЕО) № 779/98 относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95 (3) е бил многократно променян по същество и че са необходими нови изменения. Поради това е уместно Регламент (ЕО) № 1396/98 да се отмени и да се замени с нов регламент.

(2)

Управлението на тарифните квоти следва да се осигури с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявленията, както и да се уточни информацията, която следва да присъства в заявленията и лицензиите.

(3)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) следва да се прилагат, ако не се предвиждат други с настоящия регламент.

(4)

С цел осигуряване на редовен внос, квотният период от 1 януари до 31 декември следва да се раздели на няколко подпериода. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича в последния ден от периода на тарифната квота.

(5)

С оглед на риска от спекулации, присъщ на режима в сектора на птичето месо, следва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(6)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, гаранцията по лицензиите за внос следва да се определи в размер на 20 EUR за 100 килограма.

(7)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия квотен подпериод съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифната квота, посочена в приложение I, се открива за внос на продукти в сектора на птичето месо с кодове по КН, изброени в приложение I.

Тарифната квота е открита на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Количеството на продуктите, за които е предвидена квотата, определена в параграф 1, прилаганото мито, поредният номер, както и номерата на съответните групи са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и на Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното за годишния квотен период количество се разпределя на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 януари до 31 март,

б)

25 % от 1 април до 30 юни,

в)

25 % от 1 юли до 30 септември,

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 4

1.   За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителят на лицензия за внос предоставя доказателство, че към момента на подаване на първото заявление за даден квотен период е внесъл или изнесъл не по-малко от 50 тона от продуктите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2777/75, през всеки от двата периода, посочени в същия член 5.

2.   Заявлението за лицензия може да включва няколко продукта с различни кодове по КН. В този случай всички кодове по КН и техните описания се записват съответно в клетки 16 и 15 на заявлението за лицензия и в лицензията.

Заявлението за лицензия следва да се отнася за минимално количество от 10 тона и за максимално количество до 10 % от наличното количество за съответната квота за съответния подпериод.

3.   Лицензиите налагат задължението да се осъществява внос от Турция.

Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8, означението на страната на произход и думата „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20, един от текстовете, изброени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 един от текстовете, изброени в приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод по член 3.

2.   При подаване на заявление за лицензия се внася гаранция в размер на 20 евро за 100 килограма.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията най-късно на петия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията за общите количества, изразени в килограми, заявени за всяка група.

4.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на предвидения в параграф 3 период за уведомяване.

5.   При необходимост Комисията изчислява количествата, за които не са подадени заявления, и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия квотен подпериод.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.

2.   Преди края на четвъртия месец след изтичане на всеки годишен квотен период държавите-членки съобщават на Комисията за всеки пореден номер количествата в килограми, действително пуснати в свободно обращение в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент през съответния период.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално в момента на подаване на заявление за последния подпериод и, впоследствие, преди края на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на произтичащите от лицензиите права се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

За пускането в свободно обращение на внесените продукти се изисква представяне на доказателство за произхода им в съответствие с разпоредбите на член 16 от протокол № 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция (6).

Член 9

Регламент (ЕО) № 1396/98 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 113, 15.4.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 187, 1.7.1998 г., стр. 41. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1961/2006 (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(6)  ОВ L 86, 20.3.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Мито за тарифна квота

(в евро за тон)

Годишна тарифна квота

(в тонове нетно тегло)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Текстове, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея, буква б):

на български

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

на испански

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

на чешки

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

на датски

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

на немски

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

на естонски

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

на гръцки

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

на английски

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

на френски

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

на италиански

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

на латвийски

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

на литовски

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

на унгарски

:

1383/2007/EK rendelet.

на малтийски

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

на нидерландски

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

на полски

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

на португалски

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

на румънски

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

на словашки

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

на словенски

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

на фински

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

на шведски

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

Б.   Текстове, посочени в член 4, параграф 3, трета алинея:

на български

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

на испански

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

на чешки

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

на датски

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

на немски

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

на естонски

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

на гръцки

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

на английски

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

на френски

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

на италиански

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

на латвийски

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

на унгарски

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

на нидерландски

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

на полски

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

на португалски

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

на румънски

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

на словашки

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

на словенски

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

на фински

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1396/98

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 4, първа алинея

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 4, втора алинея

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 6

Член 5, параграф 4

Член 4, параграф 7

Член 4, параграф 8, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 4, параграф 8, втора алинея

Член 5, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 5, втора алинея

Член 6

Член 7

Член 8

Член 8

Член 10

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1384/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета от 12 декември 1996 г. за отваряне на тарифна квота за пуешкото месо с произход и внесено от Израел, предвидена в Споразумението за асоцииране и във Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Решение 2003/917/ЕО на Съвета от 22 декември 2003 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Държавата Израел във връзка с реципрочните либерализационни мерки и замяната на протоколи 1 и 2 към Споразумението за асоцииране ЕО—Израел (3), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2497/96 на Комисията от 18 декември 1996 г. за установяване на правилата за прилагането в сектора на птичето месо на режима, предвиден в Споразумението за асоцииране и във Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел (4) е бил многократно изменян по същество и че са необходими нови изменения, Регламент (ЕО) № 2497/96 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(2)

Управлението на тарифните квоти следва да се осигури с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявления, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(3)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (5) и на Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (6) следва да се прилагат, освен ако настоящият регламент не предвижда друго.

(4)

С цел осигуряване на редовен внос е уместно квотният период от 1 януари до 31 декември да бъде разделен на няколко подпериода. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите до последния ден от периода на тарифната квота.

(5)

С оглед на риска от спекулации, присъщ на разглеждания режим в сектора на птичето месо, следва да се определят точни условия за достъп на търговците до режима на тарифните квоти.

(6)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, следва да се фиксира размерът на гаранцията за вносните лицензии на 20 евро за 100 кг.

(7)

В интерес на търговците следва да се предвиди определяне от страна на Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия квотен подпериод, съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифните квоти, изброени в приложение I, се откриват с Регламент (ЕО) № 2398/96 за внос на продукти в сектора на птичето месо, с кодове по КН, изброени в приложение I.

Тарифните квоти се откриват на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Количеството на продуктите, за които се прилагат квотите, посочени в параграф 1, размерът на намалението на приложимото мито, поредните номера, както и съответните номера на групата са определени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и на Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното количество за годишния квотен период за всеки пореден номер е разпределено на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 януари до 31 март,

б)

25 % от 1 април до 30 юни,

в)

25 % от 1 юли до 30 септември,

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 4

1.   За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 подалият заявление за лицензия за внос предоставя доказателство, че към момента на подаване на първото заявление за даден квотен период е внесъл или изнесъл не по-малко от 50 тона от продуктите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2777/75, през всеки от двата периода, посочени в същия член 5.

2.   Заявлението за лицензия може да посочва само един пореден номер от изброените в приложение I към настоящия регламент. То може да се отнася и за повече продукти, попадащи под различни кодове по КН. В този случай всички кодове по КН и техните описания се записват съответно в клетки 15 и 16 от заявлението за лицензия и в лицензията.

Заявлението за лицензия следва да се отнася за минимално количество от 10 тона и за максимално количество до 10 % от наличното количество за съответната квота за съответния подпериод.

3.   Лицензиите налагат задължението да се внася от Израел.

Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8 означението на страната на произход и думата „Да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 един от текстовете, изброени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 един от текстовете, изброени в приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод, определен в член 3.

2.   При подаване на заявление за лицензия се внася гаранция от 20 евро на 100 кг.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията, най-късно на петия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, за общите количества, изразени в килограми, заявени за всяка група.

4.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на посочения в параграф 3 период за уведомяване.

5.   При необходимост Комисията изчислява количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия квотен подпериод.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от посочения по-горе регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията преди края на четвъртия месец след изтичането на всеки годишен квотен период действителните количества в килограми, пуснати в свободно обращение през съответния период за всеки пореден номер в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално по времето на подаване на заявления за последния подпериод и, впоследствие, преди края на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на произтичащите от лицензиите права се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

За пускането в свободно обращение на внесените продукти се изисква представяне на доказателство за произхода им в съответствие с разпоредбите на член 16 от Протокол № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна.

Член 9

Регламент (ЕО) № 2497/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се разбират съобразно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 338, 28.12.1996 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1937/2006 (ОВ L 407, 30.12.2006 г., стр. 143).

(5)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(6)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Описание на продукта (1)

Размер на намалението на митата

Годишни количества

(в тонове)

IL 1

09.4092

0207 25

Пуйки и пуяци, неразфасовани, замразени

100

1 568

0207 27 10

Обезкостени разфасовки от пуйки и пуяци, замразени

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Разфасовки от пуйки и пуяци, необезкостени, замразени

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Месо от патици и гъски, неразфасовани, пресни или охладени

100

560

ex 0207 33

Месо от патици и гъски, неразфасовани, замразени

ex 0207 35

Други видове месо и годни за консумация карантии от патици и гъски, пресни или охладени

ex 0207 36

Други видове месо и годни за консумация карантии от патици и гъски, замразени


(1)  Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура се смята, че формулировката за описанието на продуктите има само индикативно значение, като приложимостта на преференциалния режим се определя в контекста на настоящото приложение от обхвата на кодовете по Комбинираната номенклатура. Когато са отбелязани кодове ех КН, приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и на съответстващото описание, които се разглеждат заедно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Текстове, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея, буква б):

на български език

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

на испански език

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

на чешки език

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

на датски език

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

на немски език

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

на естонски език

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

на гръцки език

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

на английски език

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

на френски език

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

на италиански език

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

на латвийски език

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

на литовски език

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

на унгарски език

:

1384/2007/EK rendelet.

на малтийски език

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

на нидерландски език

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

на полски език

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

на португалски език

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

на румънски език

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

на словашки език

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

на словенски език

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

на фински език

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

на шведски език

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

Б.   Текстове, посочени в член 4, параграф 3, трета алинея:

на български език

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

на испански език

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

на чешки език

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

на датски език

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

на немски език

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

на естонски език

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

на гръцки език

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

на английски език

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

на френски език

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

на италиански език

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

на латвийски език

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски език

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

на унгарски език

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски език

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

на нидерландски език

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

на полски език

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

на португалски език

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

на румънски език

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

на словашки език

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

на словенски език

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

на фински език

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски език

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2497/96

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 4, първа алинея

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 4, втора алинея

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 6

Член 5, параграф 4

Член 4, параграф 7

Член 4, параграф 8, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 4, параграф 8, втора алинея

Член 5, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 5, втора алинея

Член 6

Член 7

Член 8

Член 8

Член 10

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


27.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1385/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета от 29 март 1994 г. относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (2), и по-специално член 7 от него,

като има предвид че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1431/94 на Комисията от 22 юни 1994 г. относно определяне на подробни правила за прилагане в сектор птиче месо на режима за внос, предвиден в Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане на управление на определени тарифни квоти на Общността за птиче месо и други селскостопански продукти (3) бе изменян многократно в значителна степен и понастоящем са необходими нови изменения. При това положение е уместно Регламент (ЕО) № 1431/94 да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(2)

Управлението на тарифните квоти следва да се осигури посредством лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявленията, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(3)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) следва да се прилагат, освен ако настоящият регламент не предвижда друго.

(4)

С цел гарантиране на редовен внос, тарифният период от 1 януари до 31 декември следва да бъде разделен на няколко подпериода. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота.

(5)

С оглед на риска от спекулации, присъщ на разглеждания режим в сектора на птичето месо, трябва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(6)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, размерът на гаранцията за вносните лицензии следва да се фиксира на 50 евро за 100 кг.

(7)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия квотен подпериод, съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифните квоти, изброени в приложение I, се откриват с Регламент (ЕО) № 774/94 за внос на продукти от сектора на птичето месо, с кодове по КН, посочени в приложение I.

Тарифните квоти се откриват на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Количеството на продуктите, които се ползват от квотите, посочени в параграф 1, размерът на намалението на прилаганото мито, поредните номера, както и съответните номера на групата са определени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и на Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното количество за годишния квотен период за всеки пореден номер е разпределено на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 януари до 31 март,

б)

25 % от 1 април до 30 юни,

в)

25 % от 1 юли до 30 септември,

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 4

1.   За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителят за лицензия за внос предоставя доказателство към момента на внасяне на първото заявление за даден квотен период, че през всеки един от двата периода, посочени в гореупоменатия член 5, е внесъл или изнесъл най-малко 50 тона продукти, предмет на Регламент (ЕИО) № 2777/75.

2.   Заявлението за лицензия може да посочва само един пореден номер от изброените в приложение I към настоящия регламент. То може да включва няколко продукта с различни кодове по КН. В този случай всички кодове по КН и техните описания се записват, съответно в клетки 15 и 16 на заявлението за лицензия и в лицензията.

Заявлението за лицензия следва да се отнася за минимално количество от 10 тона и за максимално количество до 10 % от наличното количество за съответната квота за съответния подпериод.

3.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, за номерата от групи 3, 5 и 6 всеки заявител може да внесе няколко заявления за лицензии за внос за продукти, включени в един-единствен номер на група, ако тези продукти произхождат от различни държави. За всяка държава на произход се внася отделно заявление и тези заявления трябва да се подадат едновременно пред компетентния орган на държавата-членка. Те се разглеждат като едно-единствено заявление, що се отнася до максимума, посочен в параграф 5 от настоящия член.

4.   С изключение на групи 3, 5 и 6, лицензиите налагат задължението да се внася от посочената държава. За групите, за които се отнася това задължение, в клетка 8 на заявлението за лицензия и в лицензията се посочва страната на произход и с кръстче се отбелязва думата „да“.

5.   Заявлението за лицензия и лицензията съдържат в клетка 20 един от текстовете, изброени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 един от текстовете, изброени в приложение II, част Б.

Лицензиите за група 3 съдържат в клетка 24 един от текстовете, изброени в приложение II, част В.

Лицензиите за група 5 съдържат в клетка 24 един от текстовете, изброени в приложение II, част Г.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод, определен в член 3.

2.   Заявлението за лицензия трябва да бъде придружено от договор за доставка, в който се посочва, че заявеният продукт от птиче месо е наличен за доставка в Европейския съюз през периода на квотата от заявения произход и за исканото количество.

Първа алинея се прилага само за продуктите с номера на групи 1, 2 и 4.

3.   При подаване на заявление за лицензия се внася гаранция от 50 евро на 100 кг.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията, най-късно на петия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, за общите количества в килограми, заявени за всяка група.

5.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на посочения в параграф 4 период за уведомяване.

6.   При необходимост Комисията изчислява количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия квотен подпериод.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) на същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.

2.   Преди края на четвъртия месец след изтичане на всеки годишен квотен период държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, действително пуснати в свободно обращение в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент през съответния период за всеки пореден номер.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално в момента на подаване на заявления за последния подпериод, и впоследствие, преди края на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни, считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на правата, произтичащи от лицензиите, се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1431/94 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се разглеждат съобразно таблицата на съответствията в приложение III.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 01.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 91, 8.4.1994 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2198/95 на Комисията (ОВ L 221, 19.9.1995 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 156, 23.6.1994 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 249/2007 (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 16).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пилешко месо

Страна

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Размер на намаление на митата

%

Годишни количества

(в тонове)

Бразилия

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Тайланд

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Други

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Пуешко месо

Страна

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Размер на намаление на митата

%

Годишни количества

(в тонове)

Бразилия

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Други

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Текстове, посочени в член 4, параграф 5, първа алинея:

на български

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

на испански

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

на чешки

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

на датски

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

на немски

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

на естонски

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

на гръцки

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

на английски

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

на френски

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

на италиански

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

на латвийски

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

на литовски

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

на унгарски

:

1385/2007/EK rendelet.

на малтийски

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

на нидерландски

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

на полски

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

на португалски

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

на румънски

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

на словашки

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

на словенски

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

на фински

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

на шведски

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

Б.   Текстове, посочени в член 4, параграф 5, втора алинея:

на български

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

на испански

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

на чешки

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

на датски

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

на немски

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

на естонски

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

на гръцки

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

на английски

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

на френски

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

на италиански

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

на латвийски

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

на литовски

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

на унгарски

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

на нидерландски

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

на полски

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

на португалски

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

на румънски

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

на словашки

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

на словенски

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

на фински

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

на шведски

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

В.   Текстове, посочени в член 4, параграф 5, трета алинея:

на български

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

на испански

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

на чешки

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

на датски

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

на немски

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

на естонски

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

на гръцки

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

на английски

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

на френски

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

на италиански

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

на латвийски

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

на литовски

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

на унгарски

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

на малтийски

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

на нидерландски

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

на полски

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

на португалски

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

на румънски

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

на словашки

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

на словенски

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

на фински

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

на шведски

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

Г.   Текстове, посочени в член 4, параграф 5, четвърта алинея:

на български

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

на испански

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

на чешки

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

на датски

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

на немски

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

на естонски

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

на гръцки

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

на английски

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

на френски

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

на италиански

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

на латвийски

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

на литовски

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

на унгарски

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

на малтийски

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

на нидерландски

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

на полски

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

на португалски

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

на румънски

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

на словашки

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

на словенски

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

на фински

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

на шведски

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1431/94

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 4

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 5, първа алинея

Член 3, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 5, втора алинея

Член 3, параграф 1, буква е)

Член 4, параграф 5, трета алинея

Член 3, параграф 1, буква ж)

Член 4, параграф 5, четвърта алинея

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 1а

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 2, първа и втора алинея

Член 4, параграф 2, трета алинея

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 5, параграф 5

Член 4, параграф 6

Член 4, параграф 7

Член 6, параграф 2

Член 5, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 5, втора алинея

Член 6

Член 5, параграф 3

Член 7

Член 8

Член 9

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV