ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
14 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1327/2007 на Комисията от 13 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1328/2007 на Комисията от 13 ноември 2007 година относно установяване на забрана на риболова на северен пагел в зони VI, VII и VIII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на плавателни съдове под флага на Испания

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1329/2007 на Комисията от 13 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на менек във водите на ЕО и международните води от зони V, VI и VII на ICES от страна на плавателни съдове под флага на Франция

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията от 24 септември 2007 година за установяване прилагането на правилата за разпространение сред заинтересованите страни на информация за събития в гражданското въздухоплаване, посочени в член 7, параграф 2 от Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

7

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/730/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 октомври 2007 година относно съответствието със законодателството на Общността на мерки, предприети от Обединеното кралство, съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета, относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност ( 1 )

12

 

 

2007/731/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 ноември 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2007) 5549)  ( 1 )

28

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/732/ОВППС на Съвета от 13 ноември 2007 година за изменение на Съвместно действие 2007/106/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

30

 

*

Съвместно действие 2007/733/ОВППС на Съвета от 13 ноември 2007 година за изменение на Съвместно действие 2007/369/ОВППС относно установяването на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

31

 

*

Обща Позиция 2007/734/ОВППС на Съвета от 13 ноември 2007 година относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1327/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 ноември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 13 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

62,7

MK

18,4

TR

80,3

ZZ

53,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

67,7

TR

114,7

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

66,6

TR

95,8

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

93,8

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

69,0

TR

77,0

UY

99,1

ZZ

71,2

0805 50 10

AR

65,5

TR

99,4

ZA

62,0

ZZ

75,6

0806 10 10

BR

237,9

TR

136,0

US

267,2

ZZ

213,7

0808 10 80

AR

80,9

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

101,7

ZA

85,8

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

49,4

CN

56,0

TR

129,4

ZZ

78,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1328/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2007 година

относно установяване на забрана на риболова на северен пагел в зони VI, VII и VIII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на плавателни съдове под флага на Испания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за риболовните кораби на Общността за някои дълбоководни рибни запаси (3) установява квотите за 2007 г. и 2008 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен риболовът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението към настоящия регламент квота за риболов, отпусната за 2007 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в определената в същото приложение държава-членка, считано от постановената в него дата. След тази дата се забранява съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

67

Държава-членка

Испания

Ресурс

SBR/678-

Вид

Северен пагел (Pagellus bogaraveo)

Зона

Води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни в зони VI, VII и VIII

Дата

19.10.2007 г.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1329/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на менек във водите на ЕО и международните води от зони V, VI и VII на ICES от страна на плавателни съдове под флага на Франция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен риболовът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс, отпусната за 2007 г. на указаната в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от определената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в указаната в същото приложение държава-членка, считано от определената в него дата. Забранява се съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

70

Държава-членка

Франция

Ресурс

USK/567EI

Вид

Менек (Brosme brosme)

Зона

Водите на ЕО и международните води от зони V, VI и VII на ICES

Дата

14.10.2007 г.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1330/2007 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2007 година

за установяване прилагането на правилата за разпространение сред заинтересованите страни на информация за събития в гражданското въздухоплаване, посочени в член 7, параграф 2 от Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. за докладване на събития в гражданското въздухоплаване (1), и по-специално член 7, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/42/ЕО изисква да бъдат установени национални системи за докладване на събития, за да се гарантира, че практически приложимата информация за безопасността на въздушния транспорт се съобщава, събира, съхранява, защитава и разпространява с единствената цел предотвратяване на инциденти и произшествия, изключваща като последствия приписването на вина или отговорност.

(2)

Настоящият регламент следва да се прилага за информацията, обменяна между държавите-членки съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2003/42/ЕО. Информацията относно националните произшествия, съхранявани в националните бази данни, следва да бъде предмет на националните законодателства, управляващи съобщаването на информация за безопасността на въздухоплаването.

(3)

Заинтересованите страни, за целите на настоящия регламент, следва да бъдат дефинирани като всяко лице, което е в състояние да взема участие в подобряването на безопасността на гражданското въздухоплаване, като успешно използва свързаната с безопасността информация, събрана съгласно Директива 2003/42/ЕО.

(4)

Националните звена за контакт най-добре познават заинтересованите страни, установени в техните собствени държави-членки. За да се справи с молбите за информация по най-сигурния и най-ефективен начин, всяко национално звено за контакт следва да се занимава с молби от заинтересованите страни, установени на територията на тази държава-членка, докато молбите от заинтересованите страни от трети страни или от международни организации следва да се разглеждат от Комисията.

(5)

Комисията може да реши на по-късен етап да повери управлението на обменяната информация на юридическо лице в съответствие с член 6 от Директива 2003/42/ЕО и да се занимава с молбите от заинтересованите страни от трети страни или от международни организации.

(6)

Комисията следва да състави списък на звената за контакти, който следва да бъде публично достъпен.

(7)

За да се предотврати злоупотреба със системата, звеното за контакти, получавайки молба за информация, следва да проверява дали подалият молбата е заинтересована страна и молбата следва да бъде оценявана, преди да бъдат определени количествата и нивото на информация, които ще бъдат предоставени.

(8)

Националните звена за контакти трябва да получават достатъчно информация, за да пристъпват към потвърждаване и оценяване на молбите. За тази цел те следва да използват формуляр, съдържащ информация от практическо значение за подалия молбата и планираната цел на молбата.

(9)

Когато определени заинтересовани страни редовно се нуждаят от информация, свързана с техните собствени дейности, трябва да бъде възможно да се приеме общо решение за предоставяне на информация по отношение на тези страни.

(10)

Лицето, подало молбата, следва да гарантира, че поверителността на системата е защитена и следва да ограничи употребата на получената информацията до целта, определена в молбата, която трябва да е съвместима с целите на Директива 2003/42/ЕО.

(11)

Всички звена за контакт трябва да са в състояние да следят, че молба, която те са отклонили, не е внесена повторно посредством властите на друга държава-членка. Те също така трябва да са в състояние да вземат пример от най-добрите практики на другите наблюдатели. Следователно те трябва да имат достъп до регистрите на молбите за информация и решенията, взети по отношение на такива молби.

(12)

За обмена на данни следва да се използва съвременна технология, докато същевременно се гарантира защитата на цялата база данни.

(13)

За да се позволи на Комисията да подготви подходящите мерки за обмен на информация между държавите-членки и Комисията, както се изисква от член 6.4 от Директива 2003/42/ЕО, настоящия регламент ще се приложи шест месеца след влизането ѝ в сила.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие с мнението на Комисията за въздушна безопасност, учредена с член 12 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. за съгласуването на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент формулира мерките относно разпространението до заинтересованите страни на информация за произшествията, обменяна между държавите-членки в съответствие с член 6, параграф 1 от Директива 2003/42/ЕО с цел предоставяне на такива страни на информацията, от която се нуждаят, за да подобрят безопасността на гражданското въздухоплаване.

Член 2

Определения

1.   За целта на настоящия регламент важат следните определения:

1.

„заинтересована страна“ означава всяко физическо лице, всяко юридическо лице, независимо дали със стопанска или с нестопанска цел, или всеки официален орган, независимо дали е юридическо лице или не, което е в състояние да участва в подобряването на безопасността на гражданското въздухоплаване, като има достъп до информацията за произшествия, обменяна между държавите-членки в съответствие с член 6, параграф 1 от Директива 2003/42/ЕО и което е включено в една от категориите на заинтересованите страни, изброени в приложение I;

2.

„звено за контакт“ означава,

а)

в случай че е подадена молба за информация съгласно член 3, параграф 1 от настоящия регламент, компетентният орган, посочен от всяка държава-членка в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 2003/42//ЕО или, ако една държава-членка е посочила повече от един компетентен орган, звеното за контакт, посочено от тази държава-членка в съответствие със същата разпоредба;

б)

в случай че е подадена молба за информация по член 3, параграф 2, Комисията.

2.   Списъкът на звената за контакт ще бъде публикуван от Комисията.

Член 3

Молби за информация

1.   Заинтересованите страни, учредени в Общността, които са физически лица, ще адресират молбите си за информация до звената за контакт на държавата-членка, в която те са лицензирани, или, в случай че не се изисква лиценз, в тази, в която упражняват своята функция. Другите заинтересовани страни, учредени в Общността, ще адресират молбите си за информация до звената за контакт на държавата-членка, в която те имат регистриран офис или официално седалище или, при липса на такъв офис или седалище, мястото на тяхната основна дейност.

2.   Заинтересованите страни, които не са учредени в Общността, ще адресират молбите си до Комисията.

3.   Молбите ще се подават чрез формуляри, одобрени от звената за контакт. Тези формуляри ще съдържат най-малко данните, посочени в приложение II.

Член 4

Специални молби

Заинтересована страна, която е подала конкретен доклад, може да адресира молби за информация, свързани с такъв доклад, директно до звеното за контакт, което е получило този доклад.

Член 5

Одобряване на подателя молбата

1.   Звено за контакт, което получава молба, ще провери дали тя е отправена от заинтересована страна.

2.   Ако една заинтересована страна адресира молба до звено за контакт, различно от това, което е компетентно да обработва такава молба съгласно член 3, тя ще бъде поканена да се свърже с компетентното звено за контакт.

Член 6

Оценяване на молбата

1.   Звено за контакт, което получава дадена молба, оценява дали молбата е оправдана и изпълнима за всеки конкретен случай.

2.   Ако молбата бъде приета, звеното за контакт определя обема и нивото на информация, която да бъде предоставена. Те ще бъдат ограничени стриктно до това, което се изисква за целите на подателя на молбата, без да се нарушава член 8 от Директива 2003/42/ЕО. Информация, несвързана с личното оборудване, операции или поле на дейност на подателя на молбата, ще бъде предоставена само в обобщена или неидентифицирана форма, освен ако подателят на молбата не предостави подробна обосновка.

3.   Заинтересованите страни, изброени в приложение I, буква б), може да получават само информация, свързана с личното оборудване, операции или поле на дейност на заинтересованата страна.

Член 7

Решения от общ характер

Звено за контакт, което получава молба от заинтересована страна, посочена в приложение I, буква a), може да вземе общо решение да предоставя редовно информация на тази заинтересована страна, при условие че поисканата информация е свързана с личното оборудване, операции или поле на дейност на заинтересованата страна.

Член 8

Използване на информацията и поверителност

1.   Подателят на молбата използва получената информация само за целта, посочена във формуляра на молбата, която следва да е съвместима с целта, посочена в член 1 от Директива 2003/42/ЕО. Подателят на молбата не разкрива получената информация без писменото съгласие на доставчика.

2.   Подателят на молбата взема необходимите мерки, за да гарантира съответна поверителност на получената информация.

Член 9

Регистриране на молбите

Всяко звено за контакт регистрира всяка получена от него молба, както и действието, предприето по нея. Тази информация се предоставя на Комисията, когато бъде получена съответна молба или предприето действие.

Комисията предоставя на всички звена за контакт актуализирания списък на получените молби и действията, предприети от различните звена за контакт и от самата Комисия.

Член 10

Средства за разпространение

Звената за контакт могат да предоставят информация на заинтересованите страни на хартия или чрез използването на сигурни електронни средства за комуникация.

От съображения за сигурност на заинтересованите страни не се предоставя пряк достъп до базите данни, съдържащи информация, получена от други държави-членки съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2003/42/ЕО.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1900/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 377, 27.12.2006 г., стр. 176).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

a)   Списък на заинтересованите страни, които могат да получават информация въз основа на решение за всеки конкретен случай в съответствие с член 6, параграф 2 или въз основа на общо решение съгласно член 7

1.

Производители: Проектанти и производители на самолети, двигатели, витла и самолетни части и принадлежности; проектанти и производители на системи за Ръководство на въздушното движение (РВД) и съставни части на тези системи; проектанти и производители на системи и съставни части за Аеронавигационно обслужване (ANS); проектанти и производители на системи и оборудване, използвано във въздушната зона на летищата

2.

Поддръжка: Организации, занимаващи се с поддръжката или основния ремонт на самолети, двигатели, витла и самолетни части и принадлежности; с монтажа, модификацията, поддръжката, поправките, основния ремонт, проверката или инспекцията на аеронавигационните съоръжения преди полета; или с поддръжката или основния ремонт на системите, съставните части и оборудването във въздушната зона на летището

3.

Оператори: Оператори, експлоатиращи авиолинии и самолети, асоциации на авиолинии и оператори; летищни оператори и асоциации на летищни оператори

4.

Доставчици на аеронавигационни услуги и доставчици на специфични функции за ръководство на въздушното движение

5.

Доставчици на летищни услуги: Организации, занимаващи се с наземното обработване на самолетите, включително зареждане с гориво, обслужване, подготовка на сборна товарителница, товарене, отстраняване на заледяванията и влекачни работи на летището, както и спасителни и противопожарни или други служби за извънредни случаи

6.

Организации за авиационно обучение

7.

Организации на трети страни: Правителствени авиационни власти и органи за разследване на инциденти от трети страни

8.

Международни авиационни организации

9.

Научно изследване: Държавни или частни изследователски лаборатории, центрове или организации; или университети, участващи в проучвания за безопасност на полетите.

б)   Списък на заинтересованите страни, които могат да получават информация въз основа на отделно решение за всеки конкретен случай в съответствие с член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3

1.

Пилоти (индивидуално за всеки случай)

2.

Авиодиспечери (индивидуално за всеки случай) и друг персонал от ръководството на въздушното движение и аеронавигационните системи, изпълняващ задачи, свързани с безопасността

3.

Инженери/Техници/Персонал по поддръжка на електрониката за безопасност на въздушното движение/Управители на летищата или на полетите (индивидуално за всеки случай)

4.

Професионални представителни органи на персонала, изпълняващ задачи, свързани с безопасността.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2007 година

относно съответствието със законодателството на Общността на мерки, предприети от Обединеното кралство, съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета, относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/730/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. за координиране на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1), и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

като взе предвид мнението на комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 25 септември 1998 г. Обединеното кралство (наричано по-долу „ОК“) уведоми Комисията за мерки, предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО. На 2 ноември 1998 г. Комисията уведоми за тези мерки другите държави-членки и получи забележки от страна на комитета, създаден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО, формулирани на неговата среща от 20 ноември 1998 г. С писмо от 23 декември 1998 г. Комисията информира Обединеното кралство, че съществуват съмнения по отношение на обхвата на съобщените мерки, които съмнения са ѝ попречили да оцени дали тези мерки са съвместими със законодателството на Общността. Обединеното кралство нотифицира пред Комисията изменена версия на тези мерки с писмо от 5 май 2000 г.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след това уведомление, и се увери, че тези мерки са съвместими със законодателството на Общността, по-специално по отношение на съразмерността на мерките и прозрачността на националната процедура за тяхното обсъждане.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за медийното пространство на Обединеното кралство.

(4)

Списъкът от събития, имащи съществено значение за обществото, включени в мерките на Обединеното кралство, е съставен по ясен и прозрачен начин и също така в Обединеното кралство е предприето широкомащабно допитване относно тези мерки.

(5)

Комисията се убеди, че събитията, изброени в мерките на Обединеното кралство, отговарят на поне два от критериите, смятани за надеждни показатели за важността на тези събития за обществото: i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само сред тези лица, които обичайно следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално действаща като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросната спортна проява на национален отбор, в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) фактът, че спортната проява традиционно се излъчва от обществена телевизия и привлича огромна телевизионна аудитория.

(6)

Значителна част от събитията, изброени в мерките на Обединеното кралство, включително летните и зимните Олимпийски игри, както и финалите на световни и европейски футболни първенства, попадат в категорията на събития, които традиционно се смятат за важни за обществото, както изрично е споменато в съображение 18 от Директива 97/36/ЕО. Тези спортни прояви предизвикват специален всеобщ отклик в Обединеното кралство в тяхната цялост, тъй като те са особено популярни (независимо от националността на участниците в първенствата) сред широката общественост, а не само сред хората, които обичайно следят такива спортни събития.

(7)

Финалът за купата на Футболната асоциация има специален отзвук в Обединеното кралство като най-открояващ се мач на английската вътрешна футболна сцена и истинско национално събитие, имащо също и международна известност.

(8)

Финалът за купата на Шотландската футболна асоциация има специален всеобщ отзвук в Шотландия като събитие със значение, сравнимо с финала за купата на Английската футболна федерация.

(9)

Конното състезание „Гранд Нешънъл“ е с всеобщ отзвук в Обединеното кралство като отдавна утвърдила се проява със световна известност и въздействие, а също и като събитие с широко признато и специално културно значение за населението в страната, формиращо част от националното съзнание в Обединеното кралство.

(10)

Състезанието „Дерби“ също е с всеобщ отзвук в Обединеното кралство като най-важно събитие в календара на сезона на конните надбягвания по равна писта и има широко признато и специално културно значение за населението в страната, бидейки същностно британско събитие, проникващо във всички класи на обществото и предизвикващо интерес в цялата страна.

(11)

Финалите на тенистурнира „Уимбълдън“ са с всеобщ отзвук в Обединеното кралство като най-важен британски турнир по тенис със световна известност, който се отразява широко по медиите. Нещо повече, всеобщият отклик и специалното културно значение в Обединеното кралство на тази спортна проява се дължат на успехите на британските участници в това състезание.

(12)

Финалът за Купата на предизвикателството на Лигата по ръгби и турнирът за Световната купа по ръгби имат всеобщ отзвук в Обединеното кралство като събития, предизвикващи широк общ интерес, дори и сред хора, които обикновено не следят този вид състезания. Мачовете от Турнира по ръгби на шестте нации, в които участват страни от Обединеното кралство (2), също така имат всеобщ отзвук и специално място в националния спортен календар.

(13)

Тест мачовете по крикет, които се играят в Англия, предизвикват всеобщ отзвук в Обединеното кралство като флагмански събития в националния летен спортен календар, в които участват отборът на Англия и също водещи отбори от отвъдморските страни, при това интересът към тези спортни събития прониква във всички обществени класи и географски области. Мачовете за Световната купа по крикет (финалът, полуфиналите и мачовете, в които участват отбори на страни от Обединеното кралство) също са с всеобщ отзвук в Обединеното кралство, тъй като те представляват единственото самостоятелно световно състезание по този спорт с участие на отбори от Обединеното кралство, при най-високо ниво на спортното съревнование. Нещо повече, тези състезания по крикет имат всеобщо признато и отчетливо културно значение за населението в Обединеното кралство, тъй като по своя интерес и въздействие те включват различни култури, което съдейства за сплотяване на обществото и засилва връзките на Обединеното кралство с Общността на нациите.

(14)

Игрите на Общността на нациите имат специален общ отклик в Обединеното кралство като добре установено спортно събитие с участие на състезатели от Обединеното кралство в съревнование на високо ниво.

(15)

Световните шампионати по лека атлетика са със специален всеобщ отзвук в Обединеното кралство като водещото спортно събитие, посветено изцяло на леката атлетика, с участие на състезатели от Обединеното кралство на най-високо ниво.

(16)

Състезанието по голф за купата „Райдър“ има специален общ отклик в Обединеното кралство като важно и уникално международно спортно събитие с участието на състезатели от Обединеното кралство в съревнование на високо ниво.

(17)

Откритият (британски) шампионат по голф има специален общ отклик в Обединеното кралство като водещата спортна проява в британския голф.

(18)

Събитията от списъка, включително онези, които се смятат за цялостна спортна проява, а не за последователност от индивидуални събития, традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория. Що се отнася до някои изключения, при които това не е било така (вписаните в списъка мачове за Световната купа по крикет), то броят на включените прояви е ограничен (списъкът включва само финала, полуфиналите и мачовете с участие на отбори от Обединеното кралство) и става дума само за подходящо вторично отразяване, а освен това тези изключения отговарят на два от критериите, смятани за надеждни показатели за важността на събитията за обществото (съображение 13).

(19)

Мерките на Обединеното кралство изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогация от фундаменталната свобода според Договора за ЕО — за осигуряване на услуги на основание на по-първостепенна причина от обществен интерес, състояща се в осигуряване на широк достъп на обществеността до предавания с голяма обществена значимост.

(20)

Мерките на Обединеното кралство са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията, защото определянето на квалифицирани медийни оператори за излъчването на събитията от списъка разчита на обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение, броят на събитията в списъка не е несъразмерно голям, така че да наруши конкуренцията на последващия пазар на обществената телевизия и платената телевизия.

(21)

Съразмерността на мерките на Обединеното кралство се подсилва от факта, че за част от събитията от списъка се изисква само подходящо вторично отразяване.

(22)

След като Комисията съобщи на останалите държави-членки за мерките на Обединеното кралство и след консултация с комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, генералният директор на Генерална дирекция „Образование и култура“ информира Обединеното кралство с писмо от 28 юли 2000 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(23)

Тези мерки бяха публикувани в серия С на Официален вестник на Европейските общности  (3) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

(24)

От решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности по дело T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението за съответствие със законодателството на Общността на мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, представлява решение и, следователно, Комисията следва да приеме такова решение. В това решение е необходимо да се заяви, че мерките, нотифицирани от Обединеното кралство, са в съответствие със законодателството на Общността. Мерките, посочени в приложението към настоящото решение, следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

(25)

За да бъде гарантирана правна сигурност, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на мерките, нотифицирани от Обединеното кралство,

РЕШИ:

Член 1

Мерките, предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО и нотифицирани от Обединеното кралство до Комисията на 5 май 2000 г., както това е публикувано в Официален вестник на Европейските общности C 328 от 18 ноември 2000 г., са съвместими със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките, посочени в приложението към настоящото решение, следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 18 ноември 2000 година.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  През 2001 г. списъкът на Обединеното кралство със спортни прояви бе изменен, като бе отразена промяната в наименованието на това състезание – от „Турнир по ръгби на петте нации“ на „Турнир по ръгби на шестте нации“.

(3)  ОВ С 328, 18.11.2000 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Мерките, предприети от Обединеното кралство, които следва да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО, са както следва:

(Извадки от раздел IV от Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г. на Обединеното кралство)

ЗАКОН ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА МЕДИЙНИ ПРОГРАМИ ОТ 1996 г.

Глава 55

РАЗДЕЛ IV

Спортни и други събития от национален интерес

Вписани събития

1.

По смисъла на настоящата част от закона вписано събитие е спортно или друго събитие от национален интерес, което понастоящем е включено в списък, съставен от държавния секретар, за целите на настоящия раздел.

2.

Държавният секретар няма право по което и да е време да съставя, преразглежда или отменя такъв списък, споменат в параграф 1, освен ако предварително не е съгласувал това със:

а)

Би Би Си;

б)

Уелската радиотелевизионна администрация;

в)

Независимата телевизионна комисия; както и

г)

във връзка със съответното събитие, с лицето, което може да предостави правата за предаване по телевизията на това събитие;

като, по смисъла на настоящия параграф, съответно събитие е спортно или друго събитие от национален интерес, което държавният секретар предлага да бъде включено или отстранено от списъка.

3.

Веднага след като състави или преразгледа списък по смисъла на параграф 1, Държавният секретар следва да публикува този списък по начин, който той счете за подходящ, за да го доведе до вниманието на:

а)

лицата, споменати в параграф 2; както и

б)

б) всяко лице, притежаващо издаден от Независимата телевизионна комисия лиценз съгласно раздел I от закона от 1990 г. или лиценз за цифрова програма, издаден от тази комисия, съгласно раздел I от настоящия закон.

4.

По смисъла на настоящия раздел терминът „национален интерес“ включва интерес в Англия, Шотландия, Уелс или Северна Ирландия.

5.

Добавянето на някакво събитие към споменатия по-горе списък — от вида, посочен в параграф 1, следва да не засяга:

а)

валидността на който и да е договор, сключен преди датата, на която държавният секретар се е консултирал с лицата, споменати в параграф 2, във връзка с предлаганото включване в списъка; или

б)

упражняването на каквито и да е права, придобити съгласно такъв договор.

6.

Списъкът, съставен от държавния секретар по смисъла на точка 182 от закона от 1990 г., тъй като е бил в сила в момента на съставянето на настоящия член, ще се смята за съставен по смисъла на настоящия раздел.

Категории услуги

1.

По смисъла на настоящия раздел телевизионните програмни услуги се разделят на две категории, както следва:

а)

тази част от услугите, определени в параграф 2, които се предоставят без каквото и да е заплащане за приемането на програмите, включени в съответната услуга;

б)

всички телевизионни програмни услуги, които понастоящем не отговарят на определението в буква а).

2.

Услугите, споменати в параграф 1, буква а), са следните:

а)

регионалните и националните услуги на Канал 3;

б)

Канал 4; както и

в)

телевизионните медийни услуги, предоставяни от Би Би Си.

3.

Държавният секретар може със заповед да изменя параграф 2, така че да изважда или добавя всякакви услуги към посоченото в споменатия параграф.

4.

Заповедите съгласно параграф 3 подлежат на отменяне с решение на която и да е от камарите на Парламента.

[…]

Ограничения по отношение на предаване на вписани събития по телевизията

1.

Дадено лице, предоставящо услуга, попадаща в някоя от категориите, посочени в член 98, параграф 1 („първата услуга“), за приемане в Обединеното кралство или в който и да е район на Обединеното кралство, няма право без предварително съгласие на Независимата телевизионна комисия да включва в такава услуга отразяване на живо на вписано събитие в неговата цялост или част от такова събитие, освен ако:

а)

друго лице, предоставящо услуга, попадаща в съответната друга категория, посочена в посочения параграф („втората услуга“), е получило правото да включи във втората услуга отразяване на живо на цялото събитие или на част от това събитие; и

б)

районът, в който се предоставя втората услуга, се състои или включва изцяло, или включва преобладаващата част от района, в който се предоставя първата услуга.

2.

Независимата телевизионна комисия има право да отмени всяко съгласие, дадено от нея по параграф 1.

3.

Неизпълнението на параграф 1 не засяга валидността на който и да е договор.

4.

Разпоредбата по параграф 1 не се отнася за случаите, когато предоставящият първия вид услуга доставчик на телевизионни програми е придобил право за това преди влизането в сила на настоящия член.

Права на Независимата телевизионна комисия да налага санкции

1.

Ако Независимата телевизионна комисия:

а)

е убедена, че притежателят на лиценз съгласно раздел I от закона от 1990 г. или на лиценз за цифрова програма съгласно раздел I от настоящия закон не е изпълнил изискването на член 101, параграф 1; както и

б)

не е убедена, че при каквито и да е обстоятелства би било неразумно да се очаква той да изпълни изискването на посочения параграф;

тя може да поиска този притежател на лиценз да ѝ заплати, в рамките на определен период, определена глоба.

2.

Ако Независимата телевизионна комисия е убедена, че във връзка със заявка за съгласие по реда на член 101, параграф 1 притежателят на лиценз по раздел I от закона от 1990 г. или съответно на лиценз за цифрова програма по раздел I от настоящия закон, е извършил едно от следните действия:

а)

предоставил ѝ е информация, която е невярна по същество; или

б)

укрил е съществено важна информация с намерение да въведе Независимата телевизионна комисия в заблуждение;

тя може да поиска той да ѝ заплати, в рамките на определен период, определена глоба.

3.

Размерът на глобата, наложена на което и да е лице съгласно параграф 1 или 2, не може да превишава сумата, получена чрез умножаване на съответната оценка по предписания множител.

4.

В параграф 3:

а)

терминът „съответна оценка“ означава сума, определена от Независимата телевизионна комисия, представляваща равностойността на сумата, която лицето би заплатило за придобиване на правата за предаване по телевизията на въпросното събитие; докато

б)

„предписаният множител“ означава стойност, определяна периодично със заповед на държавния секретар.

5.

Заповедите съгласно параграф 4, буква б) подлежат на отменяне с решение на която и да е от камарите на Парламента.

6.

В случай че Независимата телевизионна комисия получи сума, платена в изпълнение на параграф 1 или 2, то такава сума няма да представлява част от приходите на Независимата телевизионна комисия, а ще бъде предоставена на Консолидирания фонд.

7.

Всяка сума, платима от лице на Независимата телевизионна комисия по силата на параграф 1 или 2, ще подлежи на придобиване от Независимата телевизионна комисия като дължима към нея от страна на това лице.

Докладване до държавния секретар

1.

Ако Независимата телевизионна комисия:

а)

е убедена, че някоя медийна институция не е изпълнила изискванията на член 101, параграф 1; както и

б)

не е убедена, че при каквито и да е обстоятелства би било неразумно да се очаква тази медийна институция да изпълни изискването на споменатия параграф;

то Независимата телевизионна комисия следва да докладва по въпроса на държавния секретар.

2.

Ако Независимата телевизионна комисия е убедена, че във връзка със заявка за разрешение по реда на член 101, параграф 1 някоя медийна институция е извършила следните действия:

а)

предоставила ѝ е информация, която е невярна по същество; или

б)

укрила е съществено важна информация с намерение Независимата телевизионна комисия да бъде заблудена;

то Независимата телевизионна комисия следва да докладва по въпроса на държавния секретар.

3)

В настоящия член терминът „медийна институция“ означава Би Би Си или Уелската радиотелевизионна администрация.

Указателен правилник

1.

Независимата телевизионна комисия съставя и може периодично да променя правилник, с който:

а)

се определят условията, при които предаването по телевизията изобщо на вписаните събития или на отделно такова събитие следва или не да се смята за предаване на живо по смисъла на настоящия раздел; както и

б)

се дават насоки по отношение на въпросите, които Независимата телевизионна комисия отчита при определяне:

i)

дали да даде или отмени съгласие по реда на член 101, параграф 1, или

ii)

във връзка с точка 102, параграф 1 и точка 103, параграф 1, дали при каквито и да е обстоятелства би било неразумно да се очаква доставчикът на телевизионни програми да изпълни изискването на член 101, параграф 1.

2.

При упражняването на правомощията си по настоящия раздел Независимата телевизионна комисия следва да се съобразява с разпоредбите в този правилник.

3.

Преди да състави или промени правилника, Независимата телевизионна комисия се консултира с лица, които тя сметне за подходящи.

4.

Веднага след като Независимата телевизионна комисия състави или промени правилника, тя следва да го публикува по начин, който тя сметне за подходящ, за да го предостави на вниманието на:

а)

Би Би Си;

б)

Уелската радиотелевизионна администрация;

в)

всяко лице, което може да предостави права за предаване по телевизията на вписано събитие;

както и

г)

всяко лице, притежаващо издаден от Независимата телевизионна комисия лиценз съгласно раздел I от закона от 1990 г. или лиценз за цифрова програма, издаден от тази Комисия, съгласно раздел I от настоящия закон.

Тълкуване на раздел IV и допълнителните разпоредби

1.

В настоящия раздел понятията имат следните значения, освен ако контекстът не предполага друго:

 

„Канал 4“ има същото значение като в раздел I от закона от 1990 г.;

 

„Комисията“ означава Независимата телевизионна комисия;

 

„вписано събитие“ има смисъла, определен в член 97, параграф 1;

 

„на живо“ следва да се разбира съгласно правилника, съставен по реда на член 104;

 

„национална услуга по Канал 3“ и „регионална услуга по Канал 3“ имат същото значение както в раздел I от закона от 1990 г.;

 

„телевизионна медийна услуга“ има същото значение като в раздел I от закона от 1990 г.;

 

„доставчик на телевизионни програми“ има смисъла, даден в член 99, параграф 2;

 

„телевизионна програмна услуга“ има същото значение като в раздел I от закона от 1990 г.

2.

Член 182 от закона от 1990 г. (за някои събития, които не могат да бъдат показвани срещу заплащане) се отменя.

(Извадки от Наредбата за телевизионните излъчвания от 2000 г.)

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

2000 г., № 54

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРОГРАМИ

Наредба за телевизионните излъчвания, 2000 г.

Съставена на 14 януари 2000 г.

Представена пред Парламента на 14 януари 2000 г.

Влиза в сила на 19 януари 2000 г.

Като се има предвид, че държавният секретар е министър, назначен (1) във връзка с разпоредбите на член 2, параграф 2 от Закона за Европейските общности от 1972 г. (2), по отношение на мерките, отнасящи се до телевизионните излъчвания;

Съответно държавният секретар, в изпълнение на правомощията си по член 2, параграф 2 от Закона за Европейските общности от 1972 г., както и на всички други негови правомощия в тази връзка, издава следната наредба:

Цитиране и влизане в сила

1.

Настоящата наредба може да бъде цитирана като Наредба за телевизионните излъчвания от 2000 г.

2.

Настоящата наредба влиза в сила на 19 януари 2000 г.

[…]

Промени в Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г.

3.   Раздел IV от Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г. (3) (спортни и други събития от национален интерес) се променя в съответствие с приложението към настоящата наредба.

[…]

14 януари 2000 година

Chris Smith

Държавен секретар по културата, медиите и спорта

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наредба 3

Изменения в Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г.: спортни и други събития от национален интерес

1.   Текстът на член 98 се изменя, както следва:

Категории услуги

1.

По смисъла на настоящия раздел телевизионните програмни услуги и спътниковите услуги в рамките на Европейското икономическо пространство се разделят на две категории, както следва:

а)

тези телевизионни програмни услуги и спътникови услуги в рамките на Европейското икономическо пространство, които понастоящем отговарят на достатъчните условия, и

б)

всички останали телевизионни програмни услуги и спътникови услуги в рамките на Европейското икономическо пространство.

2.

В настоящия член терминът „достатъчни условия“ по отношение на дадена услуга означава следното:

а)

че услугата се предоставя, без това да е свързано с някакво заплащане за приемането на услугата, и

б)

че услугата може да бъде приемана от поне 95 % от населението на Обединеното кралство.

3.

Във връзка с параграф 2, буква а) следва да не се взема предвид заплащането на каквато и да е такса за телевизионен лиценз по реда на член 1, параграф 7 от Закона за безжичната телеграфия от 1949 г.

4.

Условието, посочено в параграф 2, буква б):

а)

се смята за изпълнено по отношение на услуга от Канал 3, ако е изпълнено за Канал 3 като цяло; и

б)

се смята за изпълнено по отношение на услуга от Канал 4, ако е изпълнено едновременно за Канал 4 и S4C.

5.

Независимата телевизионна комисия следва да публикува периодично списък на телевизионните програмни услуги и на спътниковите услуги в рамките на Европейското икономическо пространство, които според тази комисия отговарят на достатъчните условия.

6.

В настоящия член спътникова услуга в рамките на Европейското икономическо пространство означава всяка услуга, която:

а)

се състои от излъчване за общо приемане на телевизионни програми чрез спътник; и

б)

се предоставя от лице, което по смисъла на Директива 89/552/ЕИО на Съвета е под юрисдикцията на държава от ЕИО, различна от Обединеното кралство.

[…]

3.   В член 101 (ограничение за предаване на вписано събитие по телевизията), параграф 1 думата „лице“ при първото ѝ споменаване се заменя с думите „доставчик на телевизионни програми“.

[…]

9.   В член 105, параграф 1 (интерпретация на раздел IV):

а)

след определението за „Комисия“ се добавя следният текст: „означено събитие във връзка с държава от Европейското икономическо пространство, различна от Обединеното кралство, има значението съгласно член 101А“;

б)

в определението на „на живо“ преди думата „следва“ се добавя „във връзка с предаване на вписано събитие по телевизията“; както и

в)

след определението на „национална услуга по Канал 3“ и „регионална услуга по Канал 3“ се добавя: „S4C има същото значение като в раздел I от закона от 1990 г.“

(Извадки от Правилника на Независимата телевизионна комисия за спортни и други вписани събития, преразгледан през януари 2000 г.)

Правилник за спортните и други вписани събития

(преразгледан през януари 2000 г.)

Предговор

1.   Законът за излъчване на медийни програми от 1996 г. (наричан по-долу „Законът“), съответно изменен с Наредбата за телевизионните излъчвания от 2000 г. (наричана по-долу „Наредбата“), изисква от Независимата телевизионна комисия да съставя и периодично да променя правилник, даващ указания по някои въпроси, свързани с телевизионното излъчване на спортни и други събития от национален интерес, вписани от държавния секретар по културата, медиите и спорта. След консултация с медийни оператори, спортни организации, притежатели на права върху спортни прояви и други заинтересовани страни Независимата телевизионна комисия състави настоящия правилник в изпълнение на своето задължение по член 104 от посочения по-горе закон. […]

2.   Законът ограничава доставчиците на телевизионни програми по отношение на придобиването на изключителни права върху цялостно или частично телевизионно отразяване на живо на вписани събития, както и по отношение на излъчване на изключителна основа на такова телевизионно отразяване, без предварително съгласие на Независимата телевизионна комисия (виж раздел IV от закона). Съгласно закона Независимата телевизионна комисия има право да наложи глоби на лицензирани от нея лица в случай на нарушение на ограниченията по отношение на отразяването на вписани събития на живо, а също и ако на Независимата телевизионна комисия е представена невярна информация, или ако съществена информация е била премълчана. В случай че такова провинение е извършено от Би Би Си или S4C, Независимата телевизионна комисия е длъжна да докладва случая на държавния секретар. При упражняването на тези правомощия Независимата телевизионна комисия ще се съобразява с разпоредбите в настоящия правилник.

3.   Съгласно закона „вписаните събития“ се посочват от държавния секретар, като сега действащият списък е цитиран в приложение 1. Държавният секретар може по всяко време да добавя или да отстранява събития от списъка, но само след консултиране с Би Би Си, Уелската радиотелевизионна администрация, Независимата телевизионна комисия и притежателя на правата за въпросното събитие. През юни 1998 г. държавният секретар разшири списъка, като включи в него и събития от група „Б“, които да бъдат разглеждани по различен начин в сравнение със събитията от група „А“. Събития от група „А“ са тези събития, които не могат да бъдат отразявани на живо на изключителна основа, освен ако не са удовлетворени известни критерии. Критериите и въпросите, които следва да бъдат взети предвид, са посочени в параграфи 12—16. Събития от група „Б“ са тези събития, които могат да бъдат излъчвани на изключителна основа само ако е осигурена подходяща възможност за вторично отразяване. Минималните условия за вторично отразяване, които Независимата телевизионна комисия ще смята за подходяща възможност, са посочени в точки 17 и 18.

[…]

Общи разпоредби и обосновка

6.   Във връзка с излъчването на живо на вписани събития законът определя две категории телевизионни програмни услуги: тези телевизионни програмни услуги, както и спътниковите услуги в рамките на Европейското икономическо пространство, които отговарят на достатъчните условия (попадащи в „първата категория“) и всички останали телевизионни програмни услуги и спътникови услуги в рамките на Европейското икономическо пространство (попадащи във „втората категория“). Достатъчните условия са: а) услугата да се извършва, без да се изисква каквото и да е заплащане за приемане на услугата; и б) услугата да може да се приема от поне 95 % от населението на Обединеното кралство. Телевизионните програмни услуги, както и спътниковите услуги в рамките на Европейското икономическо пространство, които попадат в първата категория, се обявяват в списък, публикуван периодично от Независимата телевизионна комисия (виж приложение 2). Така описаните разпоредби са определени в закона, съответно изменен с Наредбата за телевизионните излъчвания от 2000 г. Във всеки договор за телевизионно отразяване на живо на вписано събитие, сключен от медиен оператор, следва да бъде посочено, че правата се отнасят за отразяване на събитието чрез услуга, попадаща в една от двете категории, т.е. за всяка категория следва да съществуват различни договори. Ако медиен оператор предоставя услуга от някоя от двете категории („първата услуга“), той няма право да отразява на изключителен принцип на живо цяло събитие или част от събитие от група „А“ без предварително съгласие на Независимата телевизионна комисия, освен ако някой друг медиен оператор, предоставящ услуга от другата категория („втората услуга“), не е придобил правото да отрази на живо това събитие или същата част от събитието. Районът, покриван от втората услуга, следва да се състои от или да включва целия район или преобладаващата част от района, покриван от първата услуга. Първата и втората услуга могат да бъдат предоставяни от лицензирани лица с еднакъв собственик, но сред тях следва да има по един медиен оператор от всяка от двете описани по-горе категории.

7.   Тези ограничения се отнасят само за права, придобити след влизането в сила на член 101 от закона от 1996 г., т.е. след 1 октомври 1996 г., или след като държавният секретар е започнал консултациите относно списъка с носителите на права, т.е. след 25 ноември 1997 г., както това е уточнено в приложение 1.

8.   Събитие може да бъде вписано в списъка и ако то е от „национален“ интерес поотделно в Англия, Шотландия, Уелс или Северна Ирландия. На такава основа например е вписан в списъка финалът за Купата на Шотландската футболна асоциация. Законът се отнася за разрешение за показване на тези събития само в съответните части на Обединеното кралство, в които е вероятно да има най-голям зрителски интерес. Следователно споменаването в приложение 2 на Канал 3 може да означава както индивидуална услуга или групирани регионални услуги на Канал 3, така също и Канал 3 като цяло.

9.   Предназначението на закона е да осигури възможност за зрителски достъп до отразяване на живо на съответните събития. Но важно е да се отбележи, че законът не поставя изрично изискване и не дава гаранция за отразяване на живо на вписаните събития, като включително не гарантира такова отразяване по Канал 3, Канал 4 и Би Би Си. Също така законът не забранява отразяването на живо на вписани събития по тези или други програми, при условие че Независимата телевизионна комисия бъде убедена в изпълнението на някои критерии (вж. точки 12—18).

10.   По-долу са представени специфичните указания, които Независимата телевизионна комисия е задължена да даде. Комисията ще преглежда тези указания и може да ги изменя в светлината на натрупания опит.

Определение на термина „на живо“

11.   В член 104 от закона има изискване към Независимата телевизионна комисия да определи условията, при които предаването по телевизията изобщо на вписаните събития или на отделно такова събитие следва или не да се смята за предаване на живо. Разглеждайки този въпрос, Независимата телевизионна комисия възприе гледището, че в интерес на зрителите е да могат те да участват в събитието в момента на неговото провеждане, доколкото това е възможно. Това означава, че телевизионното отразяване на живо на повечето спортни събития, включително и на такива, които се провеждат в различни часови пояси, следва да се определи като такова отразяване, което е едновременно със събитието (т.е. докато събитието се случва). Поради различната природа и продължителност на събитията обаче не е възможно да се даде единно определение. Възможност за необходимата гъвкавост в това отношение дава следното тълкуване:

ограниченията от определението за отразяване на живо се отнасят за периода на протичане на съответното събитие,

ако събитието включва отделни игри или мачове, ограниченията се отнасят за периода на всяка игра или мач,

ако събитието е едно, но е планирано да продължи няколко дни, то ограниченията се отнасят за периода, през който се играе във всеки отделен ден,

в случаите, в които събитието се състои от отделни припокриващи се във времето части (например Олимпийските игри или финалите на Световното първенство по футбол), които части не могат едновременно да бъдат предавани по телевизията в тяхната цялост, ограниченията се отнасят за всеки отделен мач или състезание, както ако този мач или състезание са самостоятелни събития.

Въпроси, които се отчитат при предоставяне или отменяне на съгласие за изключително отразяване

12.   Съгласно точка 104, параграф 1, буква б) от закона Независимата телевизионна комисия е длъжна да даде указания относно въпросите, които се вземат под внимание при определяне дали да бъде дадено съгласие на медиен оператор да предоставя услуга в една категория (първата услуга), като предоставя изключително отразяване на живо на събитие (или част от събитие), при положение че никой медиен оператор, предоставящ услуга от другата категория (втората услуга), не е придобил същите права или че районът, където се предоставя втората услуга, не се състои от или не включва целия или преобладаващата част от района, където се предоставя първата услуга.

13.   При вземане на решение дали да даде своето съгласие, за Независимата телевизионна комисия достатъчно основание може да е фактът, че възможността за придобиване на правата е всеобщо известна и никой медиен оператор, предоставящ услуга в другата категория, не е проявил пред притежателя на правата интерес за тяхното придобиване или не е участвал в търг за тези права. Необходимо е обаче Независимата телевизионна комисия да бъде убедена, че медийните оператори са имали истинска възможност за придобиване на правата въз основа на честни и разумни условия, като за достигането до становище по този въпрос Независимата телевизионна комисия ще отчита следните критерии:

всяка покана за проява на интерес за придобиване на права, било под формата на публично съобщение или покана за закрит търг, следва да е направена открито и едновременно до медийните оператори, предоставящи услуги и от двете категории,

в началото на всички преговори документацията и/или маркетинговата литература трябва да изясняват във всички съществени отношения преговорния процес и придобиването на правата, както и всички съществени условия, включително вида на предлаганите права,

ако правата за вписаното събитие са включени в пакет от права, то този пакет не следва да е по-изгоден за медийни оператори, предоставящи услуги от една от двете категории. За предпочитане е да има възможност правата да бъдат закупени независимо от други права, например за репортажи, за предаване на запис или за други събития,

условията или разходите, свързани с придобиване на правата (например разходи за продуциране), следва да са били ясно обявени и не трябва да са преференциални по отношение на една от категориите услуги,

исканата цена за правата трябва да е била справедлива, разумна и недискриминационна спрямо някоя от двете категории програмни услуги. Разбирането за това, какво е справедлива цена, зависи от вида на предлаганите права и от стойността на тези права за медийните оператори. Като справедливи ще бъдат смятани цени в сравнително широки граници, но когато се изисква от Независимата телевизионна комисия да формулира свое собствено становище, тя ще отчита, наред с други фактори, следните данни:

предишни такси за събитието или за подобни събития,

в коя част от деня попада отразяването на живо,

приходите или възможния зрителски потенциал на живото отразяване на събитието (например възможността за продажба на рекламно време и за спонсорство; перспективите за абонаментни приходи),

периода, за който се предлагат правата, и

пазарната конкуренция.

14.   Наличието на истинска възможност за придобиване на правата означава също медийните оператори да разполагат с достатъчно време, за да сторят това. Колко е достатъчното време зависи от обстоятелствата във всеки отделен случай, включително сложността на преговорите и продуцирането и предаването на съпътстваща програма за събитието, както и близостта на събитието до датата, на която са предложени правата. Предоставеното време следва да дава на всички страни реалистична възможност за преговори и сключване на споразумение, но не следва да е прекалено продължително, което би затруднило медийните оператори да спазят настоящия правилник.

15.   Съгласие от Независимата телевизионна комисия е необходимо също и в случаите, когато районът, в който се предоставя услугата, не се състои от или не включва изцяло, или не включва преобладаващата част от района, където се предоставя другата (т.е. втората) услуга. При обсъждането дали да даде съгласие Независимата телевизионна комисия ще отчита интересите на зрителите в различните райони, както и какви райони се покриват от предаванията на различните медийни оператори.

16.   Обикновено ще се дава съгласие за целия период, за който са придобити права, като по този начин се отчита фактът, че заплатената цена отговаря, наред с други фактори, и на времетраенето на правата. Независимата телевизионна комисия обаче отменя своето съгласие, ако се окаже, че получилият това съгласие медиен оператор го е поискал или го е придобил въз основа на невярна или заблуждаваща информация. Също така Независимата телевизионна комисия разглежда възможна отмяна на съгласието, ако се окаже, че то е придобито за удължен период с цел да се заобиколи духът на закона. При определянето какво е удължен период Независимата телевизионна комисия ще отчита съответните прецеденти и други подобни събития, включително и периодите на предоставяне на подобни права на медийни оператори извън Обединеното кралство за предавания в чужбина.

17.   По отношение на събитията, вписани в група „Б“ от приложение 1, Независимата телевизионна комисия ще дава съгласие за отразяване на живо на събитие от медиен оператор, предоставящ услуга от една от категориите (първата услуга), ако е осигурена подходяща възможност за вторично отразяване на събитието от медиен оператор, предоставящ другата категория услуга (втората услуга). Минимумът, който Независимата телевизионна комисия ще смята за адекватен, ще е, когато за втората услуга са получени права за предоставяне на редактиран репортаж или излъчване на запис, отговарящ на поне 10 % от планираното времетраене на събитието (или от съответната игра в рамките на някой ден от събитието), но на не по-малко от 30 минути за събитие (или за играта в рамките на някой ден от събитието), което е с продължителност, по-голяма или равна на един час. В тази връзка, ако дадено събитие съдържа няколко различни съставни части, които се провеждат едновременно, планираното времетраене на събитието се определя като времето, изминало след планираното начало на първата съставна част от събитието в съответния ден. Операторът, предоставящ втората услуга, следва да има редакторски контрол върху съдържанието и времевия график на репортажа или излъчването на запис, с изключение на налагането на евентуално ограничение, в смисъл че излъчването на репортажа или на записа не може да започне, преди да е изминал известен период от време след планирания край на събитието (или на играта на някой ден от събитието). Максимално възможното времетраене на такъв период е, както следва:

За събитие, планирано да завърши

Максимално възможно задължение за отсрочка

След полунощ, до 8,00 часа сутринта

Репортажът или излъчването на запис да започне не по-рано от 10,00 часа

Между 8,00 часа и 20,30 часа

До 2 часа

Между 20,30 и 22,00 часа

Репортажът или излъчването на запис да започне не по-рано от 22,30 часа

Между 22,00 часа и полунощ

До 30 минути

18.   В допълнение към горепосоченото, правото за предоставяне на радиокоментар на живо следва да е било придобито от радиостанция с национално покритие или от организация, предоставяща спортна услуга на национална (или почти национална) мрежа от радиостанции.

19.   Възможно е да възникне положение, при което никое лице, оказващо втория вид услуга, не може или не желае да осигури подходящо вторично отразяване или дори каквото и да е вторично отразяване. В такъв случай Независимата телевизионна комисия съобразява дали да даде съгласие за изключително отразяване на живо без наличие на вторично отразяване, въз основа на същите или подобни критерии като посочените в точки от 12 до 16.

Обстоятелства, при които може да не бъдат наложени санкции

20.   В член 104 също има и изискване, че Независимата телевизионна комисия следва да даде указания относно въпросите, които ще бъдат отчитани при определяне дали е неразумно да се очаква даден телевизионен програмен доставчик да спази ограниченията за отразяване на живо на вписани събития и, следователно, дали да бъдат наложени санкции, ако ограниченията не са спазени. Като се има предвид голямата продължителност на периодите, които обикновено са на разположение за предлагане, продажба и придобиване на права, Независимата телевизионна комисия е убедена, че в много малко случаи би било разумно за даден медиен оператор да предприема изключително отразяване, без да е получил съгласието на Независимата телевизионна комисия. Ако все пак някой медиен оператор започне да предава на живо вписано събитие без съгласие от Независимата телевизионна комисия и това не е по реда на член 101, параграф 1, той следва да убеди Независимата телевизионна комисия, че периодът от началото на възможността за придобиване на правата до настъпването на събитието е бил прекалено кратък за получаването на такова съгласие или че е смятал, че спазва законовите изисквания, но това негово мнение се е основавало на невярна информация. В последния случай обаче Независимата телевизионна комисия ще трябва да бъде убедена, че медийният оператор е предприел всички разумни стъпки, за да се убеди, че друг медиен оператор, предоставящ услуга от другата категория, е придобил съответните права.

Процедури за искане на съгласие

21.   Искането за съгласие на Независимата телевизионна комисия за изключително отразяване на живо на вписано събитие следва да бъде направено в писмена форма и адресирано до секретаря на Независимата телевизионна комисия, като бъде придружено от пълно изложение на причините и обосновка на искането, както и от цялата съответна съпътстваща информация. Исканията следва да се правят предварително (по възможност най-малко три месеца преди събитието), за да има достатъчно време за Независимата телевизионна комисия да обсъди своето евентуално съгласие. Като първа стъпка от обсъждането на искането Независимата телевизионна комисия обикновено прави публично съобщение с покана към медийните оператори, които предоставят услуга от другата категория спрямо тази от искането, а също към притежателите на правата и към други заинтересовани страни да коментират направеното искане. В зависимост от получените отговори, както и от собствените проучвания на Независимата телевизионна комисия по въпроса може да бъде поискано от заявителя да предостави в писмен вид допълнителна информация и/или да присъства на среща с персонала на Независимата телевизионна комисия.

22.   Медийните оператори следва да имат предвид, че съгласно закона е необходимо съгласие на Независимата телевизионна комисия за отразяване на живо, на изключителен принцип, на събития от група „Б“, дори и ако са изпълнени минималните изисквания, посочени в точки 17 и 18. При тези обстоятелства обаче съгласието ще бъде давано автоматично.

23.   Независимата телевизионна комисия ще отговаря възможно най-бързо на всяко искане. Тя ще публикува своите решения и мотиви, като при това ще отчита законния интерес на страните за защита на поверителността.

[…]

Януари 2000 година

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

Вписани от Обединеното кралство спортни събития

Група „А“

 

Олимпийските игри

 

Финалите на Световното първенство по футбол

 

Финалът за Купата на Футболната асоциация

 

Финалът за Купата на Шотландската футболна асоциация (в Шотландия)

 

Конното състезание „Гранд Нешънъл“

 

Конното надбягване „Дерби“

 

Финалите на тенистурнира „Уимбълдън“

 

Финалите на Европейското първенство по футбол

 

Финалът на Купата на предизвикателството на Лигата по ръгби (*)

 

Финалът на Световната купа по ръгби (*)

Група „Б“

 

Тест-мачове по крикет, които се играят в Англия

 

Нефинални срещи от тенистурнира „Уимбълдън“

 

Всички други мачове от финалния турнир за Световната купа по ръгби (*)

 

Мачове от Турнира по ръгби на петте нации, в които участват страни от Обединеното кралство (4) (*)

 

Игрите на Общността на нациите (*)

 

Световното първенство по лека атлетика (*)

 

Световната купа по крикет — финалът, полуфиналите и мачовете, в които участват отбори на страни от Обединеното кралство (*)

 

Купата „Райдър“ (голф) (*)

 

Откритият шампионат по голф (*)

Забележка:

Ограниченията се отнасят за правата, придобити след 1 октомври 1996 г., с изключение на отбелязаните със звездичка спортни прояви, за които съответната дата е 25 ноември 1997 г. (5).

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

Списък на услугите, отговарящи на „достатъчните условия“, посочени в Наредбата за телевизионните излъчвания от 2000 г.

 

КАНАЛ 3 (ITV)

 

КАНАЛ 4

 

Би Би Си 1

 

Би Би Си 2

(Писмен отговор от държавния секретар на парламентарно питане от народния представител Hugh Bayley, 25 ноември 1997 г.)

Култура, медии и спорт

Излъчвания на спортни прояви

Г-н Bayley: Имам питане към държавния секретар по културата, медиите и спорта: какъв напредък е постигнал в неговия преглед на спортните събития, вписани съгласно раздел IV от Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г.; и също така дали той би направил изявление по въпроса?

Г-н Chris Smith: Консултирах се със заинтересовани страни относно водещите принципи на процеса на вписване и днес ще публикувам критериите, които, надявам се, ще направят този процес по-прозрачен. Също така назначих консултативна група от лица с познания в областта на спортните прояви, медийните излъчвания и съответните въпроси от обществената политика. Членовете на консултативната група са:

 

лорд Gordon of Strathblane (председател)

 

г-н Alastair Burt

 

г-н Jack Charlton

 

г-н Steve Cram

 

г-жа Kate Hoey, народен представител

 

г-н Michael Parkinson

 

г-н Clive Sherling

 

проф. David Wallace

Помолих тази консултативна група да разгледа следните въпроси в съпоставка с публикуваните критерии:

а)

дали някои събития или части от събития да бъдат отстранени от списъка; както и

б)

дали други важни спортни събития да бъдат включени в списъка.

Като първоначална стъпка от процеса на преглед на списъка бяха проведени официални консултации с притежателите на правата на вписаните понастоящем събития, както това се изисква от закона от 1996 г. Получените от тях текстове ще бъдат предоставени на консултативната група.

Следва да бъдат консултирани притежателите на правата на следните събития:

Вписани понастоящем събития:

 

Олимпийските игри;

 

финалите на Световното първенство по футбол;

 

финалът за Купата на Футболната асоциация;

 

финалът за Купата на Шотландската футболна асоциация (в Шотландия);

 

тест-мачовете по крикет, в които участва Англия;

 

тенис-турнира „Уимбълдън“ (в момента е вписан само уикендът с финалите);

 

конното състезание „Гранд Нешънъл“;

 

конното надбягване „Дерби“;

други важни спортни събития:

 

Световната купа по крикет;

 

Световната купа по ръгби;

 

Европейското футболно първенство;

 

Игрите на Общността на нациите;

 

Световното първенство по лека атлетика;

 

Британското „Гран при“;

 

Турнирът на петте нации по ръгби;

 

Откритият шампионат по голф;

 

Купата „Райдър“.

Консултативната група може да поиска включване в прегледа и на други събития и в такъв случай ще има консултации със съответните притежатели на правата за тези събития.

Работата на консултативната група ще започне незабавно и очаквам тя да ми изпрати своите препоръки преди Великден. Тогава ще взема решение какви промени да направя в сегашния вид на списъка, ако изобщо правя някакви промени.

(Извадки от Съобщение на Министерството на културата, медиите и спорта от 25 ноември 1997 г.)

[…]

3.   Критериите, които следва да бъдат използвани от групата за прегледа при разработване на нейните съображения, са както следва:

Записка с указания относно вписването на важни спортни събития

При обмислянето дали да впише дадено събитие държавният секретар е длъжен да се консултира с регулаторите на медийните излъчвания и с притежателите на съответните права. В настоящата записка са посочени факторите, които държавният секретар отчита при вземане на решение за вписване на дадено събитие.

За да бъде избираемо за вписване, дадено събитие следва да отговаря на следните основни критерии:

да има специален национален отзвук, а не да е от значение само за зрителите, които обичайно следят съответния вид спорт; да е събитие, което допринася за обединяване на нацията; да е важен и споделян момент в националния календар.

Такъв вид събитие обикновено е от едната от следните две категории или понякога и от двете едновременно:

то е във висша степен открояващо се национално или международно събитие в спорта,

в него участва националният отбор или национални представители в съответния спорт.

Събитие, отговарящо на този съществен критерий, е вероятно да бъде разгледано за вписване, но вписването на такова събитие не следва автоматично от изпълнението само на този критерий. Вероятността за неговото вписване е по-голяма, ако то притежава също особени характеристики, които превръщат вписването му в уместно действие, като например:

събитието има изгледи да привлече голяма зрителска аудитория,

то традиционно е било предавано на живо, без да се е изисквало заплащане за приемането му.

При обмислянето дали да впише такова събитие държавният секретар ще има предвид и допълнителни фактори, свързани с евентуалните разходи и приходи за съответния спорт, за медийната индустрия и за зрителите, като например:

подходящо ли е от практична гледна точка да се предлага цялостно отразяване по общ национален канал — например продължителните събития, като шампионати с времетраене по цял сезон, най-вероятно няма да бъдат вписани в тяхната цялост,

въздействие на вписването по отношение на намаляване на приходите или на потенциалните приходи за съответния спорт, както и последици за инвестициите с цел увеличаване на масовостта и/или подобряване на нивото на спортните постижения и/или изграждане на безопасни съоръжения,

вероятно въздействие от вписването върху медийния пазар, включително върху бъдещите инвестиции за отразяване на спортни прояви, нивото на конкуренцията и състоянието на публичните медийни оператори,

съществуват ли разпореждания, осигуряващи достъпност на събитието за всички зрители чрез репортажи, излъчване на запис и/или радиокоментар.

При обмислянето на събитията за вписване държавният секретар отчита всички тези допълнителни фактори съвместно. Нито един отделен фактор не води автоматично до решение за вписване или до отказ за вписване.

4.   Държавният секретар прави това свое съобщение чрез писмен отговор на парламентарно питане от Hugh Bayley, народен представител (град Йорк).

(Писмен отговор от държавния секретар на парламентарно питане от народния представител г-н Gareth R. Thomas, 25 юни 1998 г.)

Култура, медии и спорт

Вписани спортни събития

г-н Gareth R. Thomas: Имам питане към държавния секретар по културата, медиите и спорта: дали ще направи изявление относно резултатите от неговия преглед на важните събития, вписани съгласно раздел IV от Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г.

г-н Chris Smith: Моят преглед на списъка вече е завършен. Проведох го в светлината на критериите, които публикувах миналата година. Направих подробни консултации по отношение на критериите и на съдържанието на списъка и обмислих внимателно различните доводи, които ми бяха представени. Приех общите принципи от доклада на консултативната група, председателствана от лорд Gordon of Strathblane.

Правя следната промяна в списъка на събитията съгласно раздел IV на Закона за излъчване на медийни програми от 1996 г.:

Запазвам в списъка следните събития, за които е необходимо да се осигурява достъпност за безплатни наземни телевизионни оператори (от категория „А“, както това е определено в закона от 1996 г.):

 

Олимпийските игри;

 

финалите на Световното първенство по футбол;

 

финала за Купата на Футболната асоциация;

 

финала за Купата на Шотландската футболна асоциация (в Шотландия);

 

конното състезание „Гранд Нешънъл“;

 

конното надбягване „Дерби“;

 

финалите на тенистурнира „Уимбълдън“.

Добавям към списъка следните събития, в същото качество:

 

финалите на Европейското първенство по футбол;

 

финала на Купата на предизвикателството на Лигата по ръгби;

 

финала на Световната купа по ръгби.

След като внимателно обмислих препоръките на консултативната група, стигнах до заключението, че някои мачове от квалификационните турнири за Световното първенство по футбол и за Европейското първенство по футбол също отговарят на критериите за вписване. Смятам, че е важно възловите срещи в тези състезания да са достъпни за всички зрители и по тази причина възнамерявам да предложа европейски договорености за защита на безплатните излъчвания на възлови мачове от тези състезания.

Също така включвам в списъка и някои допълнителни събития, но в по-друго качество. За тези събития препоръчах на Независимата телевизионна комисия да бъде разрешено изключително отразяване на живо от медиен оператор от категория „Б“ (съгласно определението в закона от 1996 г.), при условие че има задоволителни разпореждания за вторично отразяване на съответното събитие от медиен оператор от категория „А“. Поисках от Независимата телевизионна комисия да определи стандарт за минимално допустимо вторично отразяване, който да включва някакъв вид съчетаване на излъчване на цялото събитие на запис, репортаж и коментар на живо по радиото.

Събитията, които вписвам в това качество, са:

 

тест-мачовете по крикет, които се играят в Англия;

 

нефиналните срещи от тенистурнира „Уимбълдън“;

 

всички други мачове от финалния турнир за Световната купа по ръгби;

 

мачовете от Турнира по ръгби на петте нации, в които участват страни от Обединеното кралство;

 

Игрите на Общността на нациите;

 

Световното първенство по лека атлетика;

 

Световната купа по крикет — финалът, полуфиналите и мачовете, в които участват отбори на страни от Обединеното кралство;

 

купата „Райдър“;

 

Откритият шампионат по голф.


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 c. 68; по силата на изменението на член 1, параграф 2 от британския Закон за Европейските общности съгласно член 1 от Закона за Европейското икономическо пространство (c. SI), могат да бъдат издавани наредби по реда на член 2, параграф 2 от Закона за Европейските общности, за изпълнение на задълженията на Обединеното кралство, поети със Споразумението за Европейското икономическо пространство, подписано в Порто на 2 май 1992 г. (Cm 2073) и протокола за адаптиране на това споразумение, подписан в Брюксел на 17 март 1993 г. (Cm 2183).

(3)  1996 c. 55.

(4)  В настоящото приложение се цитират извадки от Правилника на Независимата телевизионна комисия, така както е съобщен от Обединеното кралство на Комисията на 5 май 2000 г. обаче списъкът на Обединеното кралство със спортни прояви бе изменен, като бе отразена промяната в наименованието на това състезание, което вече се нарича „Турнир по ръгби на шестте нации“.

(5)  След промяната на Турнира на шестте нации по ръгби съответната дата за тази спортна проява е 24 януари 2001 г.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2007 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2007) 5549)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/731/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти, с цел доизграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално, член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (3), въвежда някои защитни мерки, които се прилагат с цел да се предотврати разпространението на болестта и включват създаването на области А и Б в следствие на подозирано или потвърдено избухване на болестта.

(2)

Обединеното кралство нотифицира Комисията за избухване на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в стопанство за домашни птици на своя територия в графство Съфолк и предприе съответните мерки, предвидени в Решение 2006/415/ЕО, включително създаването на области А и Б, както е предвидено в член 4 от това решение.

(3)

Комисията разгледа предприетите мерки заедно с Обединеното кралство и е удовлетворена от факта, че границите на области А и Б, установени от компетентния орган в тази държава-членка, са на достатъчно разстояние от настоящото местоположение на избухването. Следователно областите А и Б в Обединеното кралство, могат да бъдат потвърдени и продължителността на тази регионализация — фиксирана.

(4)

Настоящото приложение към Решение 2006/415/ЕО е остаряло, тъй като защитните мерки, свързани с избухване на инфлуенца по птиците в Германия, са изтекли и следователно приложението следва изцяло да се замени.

(5)

Решение 2006/415/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки следва да бъдат преразгледани на следващата среща на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33); коригирана версия (ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51. Решение, последно изменено с Решение 2007/632/ЕО (ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 46).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Зона А, както е установена в съответствие с член 4, параграф 2:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона А

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), подточка iii)

Код

(ако е наличен)

Име

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

СЪФОЛК

00162

Защитена зона:

Област, обхващаща тази част от графство Съфолк, намираща се в окръжност с радиус 3 km с център координатна точка TM 06178 76666 (1)

21.12.2007

 

 

СЪФОЛК

00162

НОРФОЛК

00154

Зона под наблюдение:

Област, обхващаща тази част от графства Съфолк и Норфолк, намираща се в окръжност с радиус 10 km с център координатна точка TM 06178 76666 (1)

ЧАСТ Б

Зона Б, както е установена в съответствие с член 4, параграф 2:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона B

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), подточка iii)

Код

(ако е наличен)

Име

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

НОРФОЛК

00154

СЪФОЛК

00162

Областите:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007“


(1)  Координатните точки са британските национални координатни точки.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/30


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/732/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 ноември 2007 година

за изменение на Съвместно действие 2007/106/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5, и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 февруари 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/106/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан (1).

(2)

На 30 май 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/369/ОВППС относно установяване на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН) (2) за период от три години.

(3)

На 13 ноември 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/733/ОВППС (3) за изменение на Съвместно действие 2007/369/ОВППС, за да отрази новата структура на командване и контрол при операции на ЕС за управление на граждански кризи, одобрена от Съвета на 18 юни 2007 г.

(4)

Мандатът на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан следва да бъде изменен, за да отрази неговата роля по отношение на EUPOL АФГАНИСТАН в съответствие с новата структура на командване и контрол при операции на ЕС за управление на гражданска криза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2007/106/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Следната точка се добавя към член 3:

„и)

предоставя на ръководителя на Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН) насоки в областта на местната политика. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират взаимно съгласно изискванията“.

2.

Точка д) от член 7, параграф 2 сe заличава.

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 33.

(3)  Виж стр. 31 от настоящия брой на Официален вестник.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/31


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/733/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 ноември 2007 година

за изменение на Съвместно действие 2007/369/ОВППС относно установяването на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 май 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/369/ОВППС относно установяване на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (1).

(2)

На 18 юни 2007 г. Съветът одобри насоки за структурата на командване и контрол на цивилни операции на ЕС при управление на криза; тези насоки по-специално предвиждат, че командир на цивилните операции ще извършва командване и контрол на стратегическо ниво за целите на планирането и провеждането на всички цивилни операции по управление на криза, осъществявани под политическия контрол и стратегическото ръководство на Комитета по политика и сигурност (КПС) и общото ръководство на генералния секретар/върховен представител за ОВППС (ГС/ВП); тези насоки освен това предвиждат, че директорът на цивилно планиране и капацитет за провеждане (ЦПКП), който е установен в секретариата на Съвета, ще бъде по отношение на всяка цивилна операция по управление на криза командир на цивилните операции.

(3)

Горепосочената структура за командване и контрол следва да не засяга договорните задължения на ръководителя на мисията спрямо Комисията за изпълнение на бюджета на мисията.

(4)

Капацитетът за дежурно наблюдение, установен в рамките на секретариата на Съвета, следва да се активира за настоящата мисия.

(5)

Съвместно действие 2007/369/ОВППС следва съответно да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2007/369/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Параграф 3 от член 5 се заменя със следното:

„3.   В допълнение част от персонала на мисията ще се използва за подобряване на стратегическата координация на реформата на полицията в Афганистан, ако е уместно, по-специално със секретариата на Международния борд за полицейска координация (МБПК) в Кабул. Секретариатът на МБПК се разполага, ако е уместно, в главната квартира на EUPOL АФГАНИСТАН.“

2.

Създава се нов член:

„Член 5a

Командир на цивилните операции

1.   Директорът на директорът на цивилно планиране и капацитет за провеждане (ЦПКП) е командир на цивилните операции за EUPOL АФГАНИСТАН.

2.   Командирът на цивилните операции упражнява командването и контрола на EUPOL АФГАНИСТАН на стратегическо ниво под политическия контрол и стратегическо ръководство на КПС и под общото ръководство на ГС/ВП.

3.   Командирът на цивилните операции осигурява правилното и ефективното изпълнение на решенията на Съвета, както и на КПС, включително чрез даване на инструкции на стратегическо ниво, както се изисква от ръководителя на мисията.

4.   Целият командирован персонал остава под пълното командване на националните власти на изпращащата държава или институция на ЕС. Националните власти прехвърлят оперативния контрол (ОПКОН) на техния персонал, екипи и звена на командира на цивилните операции.

5.   Командирът на цивилните операции носи главната отговорност за обезпечаване на правилното изпълнение на задълженията на ЕС.

6.   Командирът на цивилните операции и специалният представител на ЕС (СПЕС) се консултират взаимно, според необходимостта.“

3.

Параграфи от 2 до 8 от член 6 се заменят със следното:

„2.   Ръководителят на мисията поема отговорност за мисията и упражнява командването и контрола на мисията на ниво поле на действие.

3.   Ръководителят на мисията упражнява възложеното му от командира на цивилните операции командване и контрол на персонала, екипите и звената от държавите допринасящи към мисията, заедно с административна и логистична отговорност, включително спрямо предоставените на разположение на мисията активи, ресурси и информация.

4.   Ръководителят на мисията дава инструкции на целия персонал на мисията, включително в този случай и на поддържащия елемент в Брюксел за ефективното провеждане на EUPOL АФГАНИСТАН на полето на действията, като поема координацията и ежедневното управление под инструктажа на стратегическо ниво на командира на цивилните операции.

5.   Ръководителят на мисията отговаря за изпълнението на бюджета на мисията. За тази цел ръководителят на мисията подписва договор с Комисията.

6.   Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на персонала. По отношение на командирования персонал, дисциплинарни действия се вземат от съответния национален орган или орган на ЕС.

7.   Ръководителят на мисията представлява EUPOL АФГАНИСТАН в областта на провеждане на операциите и осигурява подходящата видимост на мисията.

8.   Ръководителят на мисията координира своите действия, ако е уместно с другите намиращи се на терена действащи лица от ЕС. Ръководителят на мисията, без да се засяга командната верига, получава местни политически указания от СПЕС.

9.   Ръководителят на мисията осигурява тясното сътрудничество и координацията на работата на EUPOL АФГАНИСТАН с правителството на Афганистан и съответните международни участници, ако е уместно, включително NATO/ISAF, водещите нации PRT, UNAMA и трети държави, които понастоящем участват в реформата на полицията в Афганистан.“

4.

Параграф 5 от член 7 се заменя със следното:

„5.   Целият персонал изпълнява задълженията си и действа в интерес на мисията. Целият персонал спазва принципите за сигурност и минималните изисквания, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (2).

5.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Командна верига

1.   EUPOL АФГАНИСТАН притежава единна командна верига като операция за управление на криза.

2.   КПС упражнява, под отговорността на Съвета, политическия контрол и стратегическото ръководство на EUPOL АФГАНИСТАН.

3.   Командирът на цивилните операции, който действа под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и общото ръководство на ГС/ВП е командир на EUPOL АФГАНИСТАН на стратегическо ниво и като такъв дава инструкции на ръководителя на мисията и му предоставя съвети и техническа подкрепа.

4.   Командирът на цивилните операции докладва на Съвета чрез ГС/ВП.

5.   Ръководителят на мисията упражнява командването и контрола на EUPOL АФГАНИСТАН на ниво поле на действие и носи пряка отговорност пред командира на цивилните операции.“

6.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Политически контрол и стратегическо ръководство

1.   КПС упражнява, под отговорността на Съвета, политическия контрол и стратегическото ръководство на мисията. Съветът упълномощава КПС да взема необходимите за тази цел решения в съответствие с член 25 от Договора за Европейския Съюз. Упълномощаването включва правомощия да изменя оперативния план (OPLAN). То включва също и правомощия за вземане на последващи решения относно назначаването на ръководител на мисията. Съветът запазва правомощието си за вземане на решение относно целите на мисията и приключването ѝ.

2.   КПС докладва на Съвета през равни интервали.

3.   КПС получава редовно и според необходимостта, доклади от командира на цивилните операции и от ръководителя на мисията по въпроси в рамките на техните области на отговорност.“

7.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Сигурност

1.   Командирът на цивилните операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно изпълнение за EUPOL АФГАНИСТАН в съответствие с членове 5а и 9, в координация със Службата за сигурност на Съвета.

2.   Ръководителят на мисията носи отговорност за сигурността на операцията и за гарантиране спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към операцията, в съответствие с политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, участващ в мисии извън ЕС с оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз и придружаващите го документи.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по въпросите на сигурността на мисията (ССВСМ), който докладва на ръководителя на мисията и също поддържа тесни служебни взаимоотношения със Службата за сигурност на Съвета.

4.   Ръководителят на мисията ще назначи областни служители по въпросите на сигурността в провинциите и регионите на провеждане на мисията, които под ръководството на ССВСМ ще отговарят за ежедневното управление на всички аспекти на сигурността на съответните елементи на мисията.

5.   Преди да поеме изпълнението на функциите си, персоналът на EUPOL АФГАНИСТАН преминава задължително обучение по сигурност в съответствие с OPLAN. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от ССВСМ.“

8.

Създава се нов член след член 15:

„Член 15a

Дежурно наблюдение

Активира се Капацитетът за дежурно наблюдение за EUPOL АФГАНИСТАН.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза от сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/438/ЕО (ОВ L 164, 26.6.2007 г., стр. 24).“


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/34


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/734/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 ноември 2007 година

относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 14 ноември 2005 г. Съветът прие Обща позиция 2005/792/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан (1) в отговор на прекаленото, прекомерно и сляпо използване на сила от страна на узбекистанските сили за сигурност по време на събитията в Андижан през май 2005 г. Някои ограничителни мерки бяха подновени с Обща позиция 2006/787/ОВППС на Съвета (2). На 14 май 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/338/ОВППС за подновяване на определени ограничителни мерки по отношение на Узбекистан (3), с която се разшири обхватът на ограниченията във връзка с допускането на определени лица за срок от шест месеца.

(2)

На 15 октомври 2007 г. Съветът призова узбекистанските власти да постигнат по-нататъшен напредък в областта на правата на човека. Той призова Узбекистан да изпълни изцяло международните си задължения, свързани с правата на човека и основните свободи, както и с върховенството на закона, и по-специално да позволи пълен и безпрепятствен достъп на съответните международни органи до затворници; да си сътрудничи ефективно със специалните докладчици на ООН за Узбекистан; да позволи на всички неправителствени организации, включително Хюмън райтс уоч, да работят в Узбекистан без ограничения; да освободи задържаните защитници на правата на човека и да прекрати преследването им; да се ангажира конструктивно с въпросите на правата на човека в контекста на предстоящия Комитет за сътрудничество ЕС—Узбекистан и да продължи реформи на съдебната власт, правоприлагането и полицейското право. Напредъкът в осъществяването на тези цели ще бъде оценен въз основа на доклад на ръководителите на мисиите, който ще включва оценка на предстоящите президентски избори.

(3)

Съветът счита за уместно да поднови за срок от 12 месеца оръжейното ембарго и ограниченията по отношение на допускането на лица, пряко отговорни за сляпата и прекомерна употреба на сила в Андижан и които възпрепятстват провеждането на независимо разследване. С цел да бъдат насърчени узбекистанските власти да предприемат градивни мерки за подобряване на ситуацията, свързана с правата на човека, и с оглед на поетите от тях ангажименти, ограниченията по отношение на допускането няма да се прилагат за срок от шест месеца. Преди края на този срок Съветът ще подложи на проверка напредъка на узбекистанските власти към постигане на целите, посочени в съображение 2.

(4)

За прилагането на някои мерки са необходими действия на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

1.   Забранява се продажбата и доставката, трансферът и износът за Узбекистан от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на съдове, плаващи под техен флаг, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите-членки или не.

2.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, предназначени за Узбекистан, на посоченото в приложение I оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресии.

3.   Забранява се:

i)

оказването на техническа помощ, брокерски и други услуги, свързани с военни дейности, както и доставката, производството, поддръжката и използването на въоръжение и свързаното с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях или свързани с оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, пряко или непряко, на което и да е физическо или юридическо лице, образувание или организация в Узбекистан, или които са предназначени за използване в тази страна;

ii)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързани с военни дейности, включително по-специално отпускането на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитни застраховки за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на въоръжение и свързаното с него оборудване от всякакъв вид, или за оказване на свързани с тях техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, или свързани с оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресии, пряко или непряко, на което и да е физическо или юридическо лице, образувание или организация в Узбекистан, или които са предназначени за използване в тази страна.

Член 2

1.   Член 1 не се прилага:

i)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели или за програми на Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Общността, свързани с изграждане на институции, или за операции по управление на кризи на Европейския съюз и Организацията на обединените нации;

ii)

по отношение на доставката, трансфера или износа на въоръжение и оборудване, посочени в член 1, и предназначени за разположените в Узбекистан сили от участниците в Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) и операцията „Трайна свобода“;

iii)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели;

iv)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на невоенни превозни средства, произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита, и предназначени единствено за осигуряване на защита на персонал на ЕС и неговите държави-членки в Узбекистан;

v)

по отношение на предоставянето на финансиране, финансова или техническа помощ, свързани с оборудването, посочено в точки i), ii), iii) и iv),

при условие че износът и помощта са били предварително одобрени от съответния компетентен орган.

2.   Член 1 не се прилага по отношение на защитните облекла, включително бронебойните жилетки и военните каски, временно изнесени за Узбекистан от персонал на Организацията на обединените нации, на Европейския съюз, на Общността или на нейните държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да не допускат влизането в тяхна територия или транзитното преминаване през нея на лицата, изброени в приложение II, които носят пряка отговорност за сляпото и прекомерно използване на сила в Андижан, и възпрепятстват провеждането на независимо разследване.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват достъп на своите граждани до своята територия.

3.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, при които една държава-членка е обвързана със задължение по международното право, по-специално:

i)

в качеството ѝ на държава-домакин на международна междуправителствена организация;

ii)

в качеството ѝ на държава-домакин на международна конференция, свикана от Организацията на обединените нации или провеждана под нейната егида; или

iii)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

iv)

съгласно Договора за помирение (Латеранските споразумения), сключен през 1929 г. между Светия престол (Държавата Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се прилага също така в случаите, когато дадена държава-членка е страна-домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава-членка прилага изключение, предвидено в параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят освобождавания от наложените в параграф 1 мерки, когато пътуването на определено лице е оправдано от наложителни хуманитарни причини, или когато лицето пътува, за да присъства на междуправителствени заседания, включително на заседания, организирани по инициатива на Европейския съюз, на които се провежда политически диалог, имащ за цел прякото подпомагане на развитието на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона в Узбекистан.

7.   Държава-членка, която желае да предостави освобождаване по смисъла на параграф 6, нотифицира в писмена форма Съвета за това. Счита се, че освобождаване е предоставено, освен ако един или няколко члена на Съвета не се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни след деня на получаването на нотификация за предложеното освобождаване. Ако един или няколко членове на Съвета възразят, Съветът може, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, да реши да разреши предложеното освобождаване.

8.   Когато, в съответствие с параграфи 3, 4, 6 и 7, държава-членка разрешава на посочените в приложение II лица да влязат в нейната територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 4

Прилагането на мерките, посочени в член 3, се спира до 13 май 2008 г. Преди тази дата Съветът прави преглед на ситуацията в Узбекистан и подлага на оценка напредъка на узбекистанските власти в посока гарантиране на зачитането на правата на човека и основните свободи, както и на върховенството на закона.

Член 5

Настоящата обща позиция се прилага за срок от дванадесет месеца. Тя е обект на постоянно преразглеждане. Тя се подновява или изменя и допълва при необходимост, ако Съветът прецени, че целите ѝ не са били постигнати.

Член 6

Настоящата обща позиция влиза в сила в деня на приемането ѝ.

Член 7

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 318, 17.11.2006 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 50.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на оборудването, което би могло да се използва за вътрешни репресии

Оборудване за вътрешни репресии, посочено в член 1, параграф 2

1.   Огнестрелно оръжие, боеприпаси и свързани с тях принадлежности, както следва:

1.1.

Огнестрелно оръжие, което не е обект на контрол от СО 1 и СО 2 на Общия списък на оръжията на ЕС;

1.2.

Боеприпаси, специално конструирани за огнестрелните оръжия, изброени в 1.1, и специално конструираните за тях компоненти;

1.3.

Оръжейни мерници, които не са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС.

2.   Бомби и гранати, които не са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС.

3.   Превозни средства, както следва (1):

3.1.

Превозни средства, оборудвани с водно оръдие, специално конструирано или видоизменено за употреба при борба с безредици;

3.2.

Превозни средства, които са специално конструирани или видоизменени за електрифициран граничен контрол;

3.3.

Превозни средства, специално конструирани или видоизменени за премахване на барикади, включително строително оборудване с балистична защита;

3.4.

Превозни средства, специално конструирани за превоз или трансфер на затворници и/или на задържани лица;

3.5.

Превозни средства, специално конструирани за разполагане на подвижни бариери (2);

3.6.

Компоненти за превозните средства, посочени в 3.1—3.5, специално конструирани за употреба при борба с безредици.

4.   Взривни вещества и свързаното с тях оборудване, както следва:

4.1.

Оборудване и устройства, специално конструирани да задействат взривяване по електрически или неелектрически начин, включително устройства за възпламеняване, детонатори, възпламенители, детонаторни релета и шнурове и техните специално конструирани компоненти; с изключение на тези, които са специално конструирани за специфична търговска употреба и се задействат или функционират посредством взрив на други уреди или устройства, чиято функция не се състои в създаване на взривове (например устройствата за надуване на въздушни възглавници на автомобили или електрически предпазители на приспособления за включване на пожарни водоразпръсквачи);

4.2.

Взривни заряди за линейно рязане, които не са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС;

4.3.

Други взривни вещества, които не са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС, и свързаните с тях вещества, както следва:

а)

аматол;

б)

нитроцелулоза (съдържаща повече от 12,5 % азот),

в)

нитрогликол;

г)

пентаеритритол тетранитрат (PETN);

д)

пикрилхлорид;

е)

2,4,6-тринитротолуен (TNT).

5.   Защитно оборудване, което не се контролира от СО 13 на Общия списък на оръжията на ЕС, както следва (3):

5.1.

Защитни облекла, осигуряващи балистична защита и/или защита срещу пробождане;

5.2.

Каски, осигуряващи балистична защита и/или защита срещу начупване, каски, използвани при борба срещу безредици, щитове, използвани при борба срещу безредици и щитове за балистична защита.

6.   Симулатори, различни от тези, които са обект на контрол в СО 14 от Общия списък на оръжията на ЕС, предназначени за тренировка за употреба на огнестрелно оръжие, и специално разработения за тях софтуер.

7.   Уреди за нощно виждане, устройства за получаване на топлинно изображение и тръби за усилване на изображения, различни от тези, които са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС.

8.   Режеща бодлива тел.

9.   Военни ножове, бойни ножове и байонети с дължина на острието над 10 cm.

10.   Производствено оборудване, специално конструирано за артикулите, посочени в този списък.

11.   Специфична технология за разработването, производството или употребата на артикулите, посочени в този списък.


(1)  Тази точка не е предназначена за контрол над превозни средства, специално конструирани за целите на огнеборството.

(2)  За целите на точка 3.5, терминът „превозни средства“ включва и ремаркета.

(3)  Контролът по тази точка не включва:

оборудване, специално конструирано за лабораторно използване;

оборудване, специално конструирано във връзка с изисквания за безопасност на работната среда.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на лицата, посочени в член 3

1.

Фамилно име, собствено име: Almatov, Zakirjan

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: бивш министър на вътрешните работи

Адрес: Ташкент, Узбекистан

Дата на раждане: 10 октомври 1949 г.

Място на раждане: Ташкент, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност: Дипломатически паспорт номер DA 0002600 (дипломатически паспорт)

Националност: Узбекистанец

2.

Фамилно име, собствено име: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Псевдоним: Друг вариант за изписване на фамилното му име: Mullajanov

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: бивш първи заместник-министър на вътрешните работи

Адрес: Ташкент, Узбекистан

Дата на раждане: 10 октомври 1950 г.

Място на раждане: Фергана, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност: Дипломатически паспорт номер DA 0003586 (дипломатически паспорт), със срок на валидност до 5.11.2009 г.

Националност: Узбекистанец

3.

Фамилно име, собствено име: Mirzaev, Ruslan

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Министър на отбраната, бивш държавен съветник в Съвета за национална сигурност

4.

Фамилно име, собствено име: Ergashev, Pavel Islamovich

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник, командир на военна бригада „Център“

5.

Фамилно име, собствено име: Mamo, Vladimir Adolfovich

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Генерал-майор, заместник-командир, бригада на специалните сили на Министерството на отбраната

6.

Фамилно име, собствено име: Pak, Gregori

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник, командир на бригадата за бързо реагиране към Министерството на вътрешните работи (поделение 7332)

7.

Фамилно име, собствено име: Tadzhiev, Valeri

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник, командир на автономния отряд на специалните сили на Министерството на вътрешните работи (поделение 7351)

8.

Фамилно име, собствено име: Inoyatov, Rustam Raulovich

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Председател на СНБ (Служба за национална сигурност)

Адрес: Ташкент, Узбекистан

Дата на раждане: 22 юни 1944 г.

Място на раждане: Шерабад, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност: Дипломатически паспорт номер DA 0003171 (дипломатически паспорт); както и дипломатически паспорт номер 0001892 (с изтекъл на 15.9.2004 г. срок на валидност)

Националност: Узбекистанец