ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 277

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1223/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1224/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене за Съединените американски щати през 2008 г. в рамките на тарифните квоти по ГАТТ

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1225/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2007 г. до 29 февруари 2008 г.

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1226/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1227/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно количествата, пуснати на постоянен търг за препродажба на зърнени култури на пазара на Общността, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1228/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1628/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1229/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1629/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

18

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/672/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година за назначаване на един член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

22

 

 

2007/673/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година за изменение на акта на Съвета за приемане на правила, приложими по отношение на досиетата за анализ на Европол

23

 

 

Комисия

 

 

2007/674/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година относно държавна помощ № 575/04, приведена в действиe от Франция в полза на Ernault, и мярка С 32/05 (ех N 250/05), предмет на процедура по прилагане на член 88, параграф 2 от Договора (нотифицирано под номер C(2007) 1405)  ( 1 )

25

 

 

2007/675/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 октомври 2007 година за създаване на експертна група по трафика на хора

29

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1222/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 (ОВ L 275, 19.10.2007 г.)

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 октомври 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 19 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

55,9

MK

27,8

TR

117,9

ZZ

67,2

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

164,4

ZZ

101,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

81,4

TR

89,1

UY

73,9

ZA

50,3

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

246,8

TR

129,4

US

244,5

ZZ

206,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

80,8

US

96,6

ZA

81,7

ZZ

80,2

0808 20 50

CN

65,4

TR

123,1

ZA

84,6

ZZ

91,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене за Съединените американски щати през 2008 г. в рамките на тарифните квоти по ГАТТ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от 17 август 2006 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 25, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1022/2007 на Комисията (3) беше открита процедура за разпределяне на лицензиите за износ на сирене за Съединените американски щати през 2008 г. в рамките на тарифните квоти по ГАТТ, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

(2)

Заявленията за лицензии за износ за някои квоти и групи от продукти надхвърлят наличните количества за квотната 2008 година. Следователно е необходимо да се определят коефициенти за разпределение в съответствие с разпоредбите на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

(3)

Предвид крайния срок за започване на процедурата за определяне на тези коефициенти съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1022/2007 е уместно настоящият регламент да влезе в сила възможно най-бързо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за износ, подадени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1022/2007, се приемат, при условие че се прилагат коефициентите за разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 532/2007 (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 230, 1.9.2007 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Определяне на групата в съответствие с допълнителните бележки в глава 4 от Хармонизираната тарифна номенклатура на Съединените американски щати

Определяне на групата и квотата

Налично количество за 2008 г.

(t)

Коефициент за разпределение, предвиден в член 1

Бележка номер

Група

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1698184

16-Uruguay

3 446,000

0,1102623

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0833333

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2830189

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1283547

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0858779

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,3294250

22-Uruguay

380,000

0,3877551

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,4166784

25-Uruguay

2 420,000

0,4801587


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1225/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2007 г. до 29 февруари 2008 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (3) се откриват тарифни квоти и се определя тяхното управление, а също така се въвежда система за лицензии за внос и сертификати за произход за чесън и други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

(2)

Количествата, за които през първите пет работни дни на октомври 2007 г., съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007 традиционните и новите вносители подадоха заявления за лицензии „А“, надвишават допустимите количества за продукти, произхождащи от Китай, Аржентина и всички трети страни, различни от Китай и Аржентина.

(3)

Следователно съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 понастоящем е необходимо да се установи в какъв обхват могат да бъдат приети заявленията за лицензии „А“, изпратени до Комисията до 15 октомври 2007 г. съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос „А“, подадени през първите пет работни дни на октомври 2007 г. съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007 и изпратени на Комисията до 15 октомври 2007 г., се приемат според процента на заявените количества, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение

Аржентина

Традиционни вносители

09.4104

50,233470 %

Нови вносители

09.4099

1,360814 %

Китай

Традиционни вносители

09.4105

20,353575 %

Нови вносители

09.4100

0,658651 %

Други трети страни

Традиционни вносители

09.4106

100 %

Нови вносители

09.4102

14,405889 %


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1226/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1038/2007 на Комисията (2), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 19 от Регламент (ЕО) № 2368/2002 се предвижда в приложение III списък с органи на Общността, който да бъде поддържан от Комисията.

(2)

България определи орган на Общността и информира Комисията за това. Комисията стигна до заключението, че са представени достатъчно доказателства за това, че този орган може да изпълни задачите, изисквани съгласно глави II, III и V от Регламент (ЕО) № 2368/2002, по надежден, навременен, ефективен и адекватен начин.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 2368/2002.

(4)

Приложение III следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 2368/2002 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2007 година.

За Комисията

Benita FERRERO-WALDNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 238, 11.9.2007 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на компетентните органи на държавите-членки и техните задачи съгласно посоченото в членове 2 и 19

БЕЛГИЯ

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Тел.: (32-3) 206 94 70

Факс: (32-3) 206 94 90

Електронен адрес: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

В Белгия контролът на вноса и износа на необработени диаманти съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002 и митническата обработка ще се извършват само във:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

БЪЛГАРИЯ

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Тел.: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Факс: (359-2) 98 12 498

Електронен адрес: extfin@minfin.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

В Чешката република контролът на вноса и износа на необработени диаманти съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002 и митническата обработка ще се извършват само във:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Тел.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, GSM: (420-737) 213 793

Факс: (420-2) 61 33 38 70

Електронен адрес: diamond@cs.mfcr.cz

ГЕРМАНИЯ

В Германия контролът на вноса и износа на необработени диаманти съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002, включително издаването на сертификати на Общността, ще се извършва само от следния орган:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Тел.: (49-6781) 56 27-0

Факс: (49-6781) 56 27-19

Електронен адрес: poststelle@zabir.bfinv.de

За целите на член 5, параграф 3, членове 6, 9, 10, член 14, параграф 3 и членове 15 и 17 от настоящия регламент, отнасящи се по-специално до задълженията за докладване на Комисията, следният орган действа като компетентен немски орган:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Тел.: (49-6321) 89 43 49

Факс: (49-6321) 89 48 50

Електронен адрес: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

РУМЪНИЯ

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Тел.: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Факс: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Тел.: (44-207) 008 6903

Факс: (44-207) 008 3905

Електронен адрес: GDO@gtnet.gov.uk“


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1227/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно количествата, пуснати на постоянен търг за препродажба на зърнени култури на пазара на Общността, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 712/2007 на Комисията (2) бяха открити постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки. В приложение I към посочения регламент се предвиждат 27 502 тона обикновена пшеница, държани от унгарската интервенционна агенция.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1539/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 г. за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2007 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (3), се определя, наред с другото, и количеството от всеки вид продукт, което следва да бъде изтеглено от запасите, съхранявани от интервенционните агенции. Сред тези количества в точка 9 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1539/2006 се посочват под формата на разрешени прехвърляния в рамките на Общността 96 712 тона обикновена пшеница, държани от унгарските интервенционни агенции и предназначени за Румъния. В член 3, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (4) се предвижда количествата, които не са били изтеглени от интервенционните складове до 30 септември в годината на изпълнението на плана, няма повече да бъдат разпределяни за държавата-членка, за която са определени. На 5 септември 2007 г. румънските органи уведомиха службите на Комисията, че им е невъзможно да спазят посочения краен срок. Вследствие на това и предвид ситуацията на пазара на обикновена пшеница е целесъобразно това количество от 96 712 тона обикновена пшеница да се върне и да се добави към количеството, предоставено за продажба в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 712/2007.

(3)

Регламент (ЕО) № 712/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 712/2007 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1046/2007 (ОВ L 239, 12.9.2007 г., стр. 65).

(3)  ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 937/2007 (ОВ L 206, 7.8.2007 г., стр. 5).

(4)  ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1127/2007 (ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ТЪРГОВЕТЕ

Държава-членка

Количества, предоставени за продажба на вътрешния пазар

(в тонове)

Интервенционна агенция

Наименование, адрес и координати

Обикновена пшеница

Ечемик

Царевица

Ръж

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Тел.: (32-2) 287 24 78

Факс: (32-2) 287 25 24

Е-mail: webmaster@birb.be

Интернет страница: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Тел.: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

Интернет страница: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Тел.: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Факс: (420) 296 806 404

Е-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Интернет страница: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Тел.: (45) 33 95 88 07

Факс: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk и pah@dffe.dk

Интернет страница: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Тел.: (49-228) 6845-3704

Факс 1: (49-228) 6845-3985

Факс 2: (49-228) 6845-3276

Е-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Интернет страница: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Тел.: (372) 7371 200

Факс: (372) 7371 201

Е-mail: pria@pria.ee

Интернет страница: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Тел.: 353 53 91 63400

Факс: 353 53 91 42843

Интернет страница: www.agriculture.gov.ie

Εlláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Acharnon str., GR-104 46 Athens

Тел.: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Факс: (30-210) 212 47 91

Е-mail: ax17u073@minagric.gr

Интернет страница: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Тел.: (34-91) 3474765

Факс: (34-91) 3474838

Е-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Интернет страница: www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Тел.: (33-1) 73 30 20 20

Факс: (33-1) 73 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Интернет страница: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Тел.: (39) 0649499558

Факс: (39) 0649499761

Е-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

Интернет страница: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Тел.: (371) 702 7893

Факс: (371) 702 7892

Е-mail: lad@lad.gov.lv

Интернет страница: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Тел.: (370-5) 268 5049

Факс: (370-5) 268 5061

Е-mail: info@litfood.lt

Интернет страница: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Тел.: (352) 478 23 70

Факс: (352) 46 61 38

Телекс: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Тел.: (36) 1 219 45 76

Факс: (36) 1 219 89 05

Е-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Интернет страница: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Тел.: (31) 475 355 486

Факс: (31) 475 318939

Е-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Интернет страница: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Тел.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Факс:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

Е-mail: referat10@ama.gv.at

Интернет страница: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Тел.: (48) 22 661 78 10

Факс: (48) 22 661 78 26

Е-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Интернет страница: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Тел.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Факс:

(351) 21 384 61 70

Е-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Интернет страница: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Тел.: + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Факс: + 40 21 3054803

Интернет страница: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Тел.: (386) 1 580 76 52

Факс: (386) 1 478 92 00

Е-mail: aktrp@gov.si

Интернет страница: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Тел.: (421-2) 58 243 271

Факс: (421-2) 53 412 665

Е-mail: jvargova@apa.sk

Интернет страница: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Тел.: +358 (0)20 772 007

Факс: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

Е-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

Интернет страница: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Тел.: (46) 36 15 50 00

Факс: (46) 36 19 05 46

Е-mail: jordbruksverket@sjv.se

Интернет страница: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Тел.: (44) 191 226 5882

Факс: (44) 191 226 5824

Е-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Интернет страница: www.rpa.gov.uk

Знакът „—“ означава, че няма интервенционни запаси от тази зърнена култура в държавата-членка.“


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1228/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1628/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално членове 14 и 23 от него,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Съществуващи мерки и предишни разследвания

(1)

Вследствие на паралелни антидъмпингови и изравнителни процедури с Регламент (ЕО) № 1628/2004 (2) („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателни изравнителни мерки от 15,7 % на Graphite India Limited, 7,0 % на HEG Limited и 15,7 % на всички други дружества върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия.

2.   Заявление

(2)

На 15 януари 2007 г. Комисията получи заявление за разследване съгласно член 23, параграф 2 от основния регламент на твърдяно заобикаляне на изравнителните мерки, наложени върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия. Заявлението е подадено от Европейската асоциация за въглерод и графит (ECGA) от името на производители на системи от графитни електроди от Общността.

(3)

Заявлението съдържа prima facie доказателства, които показват, че е настъпила промяна в условията на търговия вследствие налагането на изравнителни мерки върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия, както личи от значителното нарастване на вноса на изкуствен графит от Индия („разследван продукт“), докато вносът на системи от графитни електроди от Индия („разглеждан продукт“) значително е намалял през същия период.

(4)

В заявлението за разследване на твърдяно заобикаляне на дължимите мита се посочва, че след налагането на митата един производител износител на разглеждания продукт с произход от Индия е изнасял разследвания продукт за свързаното с него дружество в Общността. След това посоченото дружество е осъществявало в Общността довършителна операция за производство на разглеждания продукт от разследвания продукт.

(5)

Заявителят твърди, че няма достатъчно убедителна причина или икономическа обосновка за тези промени освен съществуването на изравнителни мита по отношение на системите от графитни електроди с произход от Индия.

(6)

На последно място заявителят твърди, че възстановителният ефект от съществуващите изравнителни мерки по отношение на разглеждания продукт е намален в количествен аспект и че внесения продукт все още се ползва от субсидии.

3.   Започване

(7)

С Регламент (ЕО) № 217/2007 (3) („регламента за започване на разследването“) Комисията започна процедура по разследване на твърдяното заобикаляне и съгласно член 23, параграф 2 и член 24, параграф 5 от основния антисубсидиен регламент възложи на митническите органи да въведат регистрационен режим за вноса на разследвания продукт, представляващ пръти от изкуствен графит с диаметър 75 mm или по-голям с произход от Индия, с код по КН ex 3801 10 00 (код по ТАРИК 3801100010), считано от 2 март 2007 г.

4.   Разследване

(8)

Комисията уведоми органите в Индия за започването на процедурата по разследване. На производителите износители в Индия, както и на вносителите в Общността, посочени в молбата или известни на Комисията от предишното разследване, бяха изпратени въпросници. На заинтересованите страни бе дадена възможност да представят своето мнение писмено и да поискат изслушване в рамките на срока, определен в регламента за започване на разследването.

(9)

Двама производители износители от Индия изпратиха пълни отговори на въпросника. Бе получен и един отговор от вносител в Общността.

(10)

Комисията проведе разследвания на място в следните дружества:

Graphite India Limited, Дургапур и Бангалор, Индия (GIL),

Graphite COVA GmbH, Ротенбах, Германия (COVA).

5.   Период на разследване

(11)

Разследването се проведе в периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.

Б.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

1.   Общи положения/степен на сътрудничество

(12)

Двама производители износители на разглеждания продукт и на разследвания продукт сътрудничиха на разследването. Информацията, предоставена от двете дружества, се доближава до наличните данни относно вноса на разследвания продукт, като показва, че двете дружества Graphite India Limited и HEG Limited са били единствените износители на разследвания продукт за Общността по време на периода на разследване.

2.   Разглеждан продукт и сходен продукт

(13)

Продуктът, за който се отнася възможното заобикаляне, са графитни електроди от вид, използван за електрически пещи с видима плътност 1,65 g/cm3 или по-голяма и електрическо съпротивление 6,0 μΩ.m или по-малко, попадащи под код по КН ex 8545 11 00 (код по ТАРИК 8545110010) и нипели, използвани за такива електроди, попадащи под код по КН ex 8545 90 90 (код по ТАРИК 8545909010), внесени заедно или отделно, с произход от Индия („разглеждан продукт“).

(14)

Разследваният продукт са пръти от изкуствен графит с диаметър 75 mm или по-голям с произход от Индия, обикновено декларирани под код по КН ex 3801 10 00 (код по ТАРИК 3801100010) („разследван продукт“). Разследваният продукт представлява междинен продукт в производството на разглеждания продукт и като такъв вече носи основните характеристики на крайния продукт.

3.   Промяна в условията на търговия

(15)

Според данни на Евростат вносът под кодове по КН 8545 11 00 и 8545 90 90 от Индия е намалял от 11 866 тона през 2004 г. на 3 244 тона през 2006 г. През същия период вносът под код по КН 3801 10 00 е нараснал от 1 348 тона през 2004 г. на 10 289 тона през 2006 г.

(16)

Както е посочено в съображение 3 по-горе, заявителят твърди, че промяната в условията на търговия произтича от замяната на вноса на системи от графитни електроди като завършено изделие с внос на пръти от изкуствен графит, произведени в Индия.

(17)

Проверката на свързаното дружество в Германия, Graphite COVA, все пак показа, че частта от вноса от Индия, декларирана като изкуствен графит, представлява всъщност внос на повторно синтеровани електроди под формата на въглеродни пръти, които все още не са подложени на графитизация. Тези повторно синтеровани електроди след това биват графитизирани и обработвани в Германия, преди да бъдат препродадени.

(18)

Описаната от заявителя промяна в условията на търговия се потвърждава от наличните данни, тъй като вносът под кодове по КН 8545 11 00 и 8545 90 90 изглежда е бил частично заменен от нараснал внос под код по КН 3801 10 00.

(19)

Крайното нарастване се състои по същество от внос на въглеродни пръти, предназначени за производство на електроди с диаметър 600 mm или по-голям, и пръти от изкуствен графит за производството на нипели за електроди, които COVA внася от GIL, дружеството майка в Индия.

(20)

По отношение на HEG бе констатирано, че не е настъпила промяна в условията на търговия.

4.   Липса на достатъчно убедителна причина или икономическа обосновка

(21)

Службите на Комисията проучиха дали, както се твърди, за придобиването на COVA от GIL през 2004 г. и за последвалите промени в условията на търговия може да се смята, че съществува икономическа обосновка, различна от наложеното през 2004 г. мито.

(22)

По-специално бяха проучени следните аспекти:

естеството на производствените дейности, осъществявани от COVA преди и след придобиването му от GIL,

сумата на инвестициите от страна на GIL в COVA и общият обем на дейността на дружеството в електроди и други продукти,

ограниченията на COVA в технически и исторически план по отношение на производството на електроди с голям диаметър и нипели,

ограниченията на COVA по отношение на капацитета в различните етапи на производство,

разликите между COVA и GIL по отношение на разходи като труд, енергия и режийни разноски в различните етапи на производство, и

техническите и маркетинговите преимущества от завършването на електродите и нипелите за електроди в Германия вместо в Индия.

(23)

Вследствие на проучването на тези показатели при производителите в Германия и в Индия бе установено, че:

Редица причини, свързани с ограниченията по отношение на капацитета и техническите ограничения, обясняват факта, че дружеството COVA все още не е поело изцяло производството на нипели и електроди с голям диаметър. По-специално в исторически план в COVA не са били произвеждани електродите с най-голям диаметър, чието производство е било възлагано на подизпълнители. Също така нипелите за електроди са били произвеждани в завод, който вече не принадлежи на групата. Следователно е логично, че понастоящем COVA доставя тези материали от дружеството си майка GIL.

Разликата в общите разходи по производство между Германия и Индия не е съществена и неголямото ценово преимущество от производството на цялото изделие в Индия отстъпва пред други преимущества, като завършването на изделията в Германия и продажбата им с етикета на COVA, както и възможността да се осигури доставка от Германия на цялата гама изделия, предлагани за продажба.

Заявителят твърдеше, че единственият мотив за придобиването на COVA от GIL са наложените мерки. Въпреки това инвестициите от страна на GIL в COVA са от такава величина, че е малко вероятно потенциално дължимите мита да са главното основание за подобни инвестиции.

(24)

Поради това се стигна до заключението, че за промяната в условията на търговия, посочена в съображение 3 по-горе, съществуват разумни икономически основания, различни от налагането на мита върху вноса на някои графитни електродни системи с произход от Индия.

В.   ПРЕКРАТЯВАНЕ

(25)

С оглед посочените в съображение 24 констатации изглежда целесъобразно настоящата процедура по разследване за заобикаляне да бъде прекратена. Регистрационният режим за вноса на изкуствен графит с произход от Индия, въведен с регламента за започване на разследването, следва да бъде преустановен и посоченият регламент следва да бъде отменен.

(26)

Заинтересованите страни бяха информирани относно по-важните факти и положения, въз основа на които Комисията възнамерява да прекрати процедурата по разследване, и им бе дадена възможност да коментират. Получените коментари не промениха заключенията по-горе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Процедурата по разследване, започната с Регламент (ЕО) № 217/2007 във връзка с възможно заобикаляне на изравнителните мерки, наложени върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия чрез внос на изкуствен графит с произход от Индия, се прекратява.

Член 2

Митническите органи се приканват да преустановят регистрационния режим за внос, установен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 217/2007.

Член 3

Регламент (ЕО) № 217/2007 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 19.


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1229/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1629/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (основен регламент (1), и по-специално членове 9 и 13 от него,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Съществуващи мерки и предишни разследвания

(1)

Вследствие на паралелни антидъмпингови и изравнителни процедури с Регламент (ЕО) № 1629/2004 (първоначален регламент (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 0 % върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия. Същевременно с Регламент (ЕО) № 1628/2004 (3) върху същия внос бяха наложени изравнителни мита между 7,0 % и 15,7 %.

2.   Молба

(2)

На 15 януари 2007 г. Комисията получи молба за разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент на твърдяно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия. Молбата е подадена от Европейската асоциация за въглерод и графит (ECGA) от името на производители на системи от графитни електроди от Общността.

(3)

Молбата съдържа prima facie доказателства, които показват, че е настъпила промяна в условията на търговия вследствие налагането на антидъмпинговите мерки върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия, както личи от значителното нарастване на вноса на изкуствен графит от Индия (разследван продукт), докато вносът на системи от графитни електроди от Индия (разглеждан продукт) е значително намалял през същия период.

(4)

В молбата за разследване на твърдяно заобикаляне на съществуващите мерки се посочва, че един производител износител на разглеждания продукт с произход от Индия е изнасял разследвания продукт в свързаното с него дружество в Общността след налагането на мерките. След това посоченото дружество е осъществявало в Общността довършителна операция за производство на разглеждания продукт от разследвания продукт.

(5)

Твърди се, че няма достатъчно убедителна причина или икономическа обосновка за тези промени освен съществуването на антидъмпингови мита по отношение на системи от графитни електроди с произход от Индия.

(6)

На последно място заявителят твърди, че възстановителният ефект от съществуващите антидъмпингови мита по отношение на разглеждания продукт е бил намален в количествен аспект и че е възникнал дъмпинг във връзка с нормалната стойност, предварително определена за разглеждания продукт.

3.   Започване

(7)

С Регламент (ЕО) № 216/2007 (4) (регламент за започване на разследването) Комисията започна процедура по разследване на твърдяното заобикаляне и съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент възложи на митническите органи да въведат регистрационен режим за вноса на разследвания продукт, представляващ пръти от изкуствен графит с диаметър 75 mm или по-голям с произход от Индия, попадащи под код по КН ex 3801 10 00 (код по ТАРИК 3801100010), считано от 2 март 2007 г.

4.   Разследване

(8)

Комисията уведоми органите в Индия за започването на процедура по разследване. На производителите износители в Индия, както и на вносителите в Общността, посочени в молбата или известни на Комисията от предишното разследване, бяха изпратени въпросници. На заинтересованите страни бе дадена възможност да представят своето мнение писмено и да поискат изслушване в рамките на срока, определен в регламента за започване на разследването.

(9)

Двама производители износители в Индия изпратиха пълни отговори на въпросника. Бе получен и един отговор от вносител в Общността.

(10)

Комисията проведе разследвания на място в следните дружества:

Graphite India Limited, Дургапур и Бангалор, Индия (GIL),

Graphite COVA GmbH, Ротенбах, Германия (COVA).

5.   Период на разследване

(11)

Разследването протече в периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.

Б.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

1.   Общи положения/степен на сътрудничество

(12)

Двама производители износители на разглеждания продукт и на разследвания продукт сътрудничиха на разследването. Информацията, предоставена от двете дружества, се доближава до наличните данни относно вноса на разследвания продукт, като показва, че двете дружества Graphite India Limited и HEG Limited са били единствените износители на разследвания продукт за Общността по време на периода на разследване.

2.   Разглеждан продукт и сходни продукти

(13)

Продуктът, за който се отнася възможното заобикаляне, са графитни електроди от вид, използван за електрически пещи с видима плътност от 1,65 g/cm3 или по-голяма и електрическо съпротивление от 6,0 μΩ.m или по-малко, попадащи под код по КН ех 8545 11 00 (код по ТАРИК 8545110010), и нипели, използвани за такива електроди, попадащи под код по КН ex 8545 90 90 (код по ТАРИК 8545909010), внесени заедно или отделно, с произход от Индия (разглеждания продукт).

(14)

Разследваният продукт са пръти от изкуствен графит с диаметър 75 mm или по-голям с произход от Индия, обикновено декларирани под код по КН ex 3801 10 00 (код по ТАРИК 3801100010) (разследвания продукт). Разследваният продукт представлява междинен продукт в производството на разглеждания продукт и като такъв вече носи основните характеристики на крайния продукт.

3.   Промяна в условията на търговия

(15)

Според данни на Евростат вносът под кодове по КН 8545 11 00 и 8545 90 90 от Индия е намалял от 11 866 тона през 2004 г. на 3 244 тона през 2006 г. През същия период вносът под код по КН 3801 10 00 е нараснал от 1 348 тона през 2004 г. на 10 289 тона през 2006 г.

(16)

Както е посочено в съображение 3 по-горе, твърди се, че промяната в условията на търговия произтича от замяната на вноса на системи от графитни електроди като завършено изделие с внос на пръти от изкуствен графит, произведени в Индия.

(17)

Проверката на свързаното дружество в Германия, Graphite COVA, все пак показа, че частта от вноса от Индия, декларирана като изкуствен графит, представлява всъщност внос на повторно синтеровани електроди под формата на въглеродни пръти, които все още не са подложени на графитизация. Тези повторно синтеровани електроди след това са графитизирани и обработвани в Германия, преди да бъдат препродадени.

(18)

Описаната от заявителя промяна в условията на търговия се потвърждава от наличните данни, доколкото вносът под кодове по КН 8545 11 00 и 8545 90 90 изглежда е бил частично заменен от нараснал внос под код по КН 3801 10 00.

(19)

Крайното нарастване се състои по същество от внос на въглеродни пръти, предназначени за производство на електроди с диаметър 600 mm или повече, и на пръти от изкуствен графит за производството на нипели за електроди, които COVA внася от GIL, дружеството майка в Индия.

(20)

По отношение на HEG бе констатирано, че не е настъпила промяна в условията на търговия.

4.   Липса на достатъчно убедителна причина или икономическа обосновка

(21)

Службите на Комисията проучиха дали, както се твърди, за придобиването на COVA от GIL през 2004 г. и за последвалите промени в условията на търговия може да се смята, че съществува икономическа обосновка, различна от наложеното през 2004 г. мито.

(22)

По–специално бяха проучени следните аспекти:

естеството на производствените дейности, осъществявани от COVA преди и след придобиването му от GIL,

сумата на инвестициите от страна на GIL в COVA и общият обем на дейността на дружеството в електроди и други продукти,

ограниченията на COVA в технически и исторически план по отношение на производството на електроди с голям диаметър и нипели,

ограниченията на COVA по отношение на капацитета в различните етапи на производство,

разликите между COVA и GIL по отношение на разходи, като труд, енергия и режийни разноски в различните етапи на производство, както и

техническите и маркетинговите преимущества от завършването на електродите и нипелите за електроди в Германия вместо в Индия.

(23)

Вследствие на проучването на тези показатели при производителите в Германия и в Индия бе установено, че:

Редица причини, свързани с ограниченията по отношение на капацитета и техническите ограничения, обясняват факта, че дружеството COVA все още не е поело изцяло производството на нипели и електроди с голям диаметър. По-специално в исторически план в COVA не са били произвеждани електродите с най-голям диаметър, чието производство е било възлагано на подизпълнители. Също така нипелите за електроди са били произвеждани в завод, който вече не принадлежи на групата. Следователно е логично, че понастоящем COVA доставя тези материали от дружеството си майка GIL.

Разликата в общите разходи по производство между Германия и Индия не е съществена и неголямото ценово преимущество от производството на цялото изделие в Индия отстъпва пред други преимущества, като завършване на изделията в Германия и продажбата им с етикет на COVA, както и възможността да се предложи доставка от Германия на цялата гама изделия, предлагани за продажба.

Твърдяно бе, че единственият мотив за придобиването на COVA от GIL са наложените мерки. Въпреки това инвестициите от страна на GIL в COVA са от такава величина, че е малко вероятно потенциално дължимите мита да са главно основание за подобни инвестиции.

(24)

Поради това бе достигнато до заключение, че за промяната в условията на търговия, посочена в съображение 3 по-горе, съществуват разумни икономически основания, различни от налагането на мита върху вноса на някои графитни електродни системи с произход от Индия.

5.   Добавена стойност

(25)

Довършителните операции в Общността по електродите и нипелите също бяха проучени съгласно разпоредбите на член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент.

(26)

Разследването показа, че внасяните от Индия части представляват над 60 % от общата стойност на частите на крайното изделие, но също така и че стойността, добавена към посочените части по време на довършителната операция, възлиза на над 25 % от производствените разходи за разглеждания продукт. Следователно съгласно член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент не може да се смята, че съществува заобикаляне.

В.   ПРЕКРАТЯВАНЕ

(27)

С оглед посочените в съображения 24 и 26 констатации изглежда целесъобразно настоящата процедура по разследване за заобикаляне да бъде прекратена. Регистрационният режим за вноса на изкуствен графит с произход от Индия, въведен с регламента за започване на разследването, следва да бъде преустановен и посоченият регламент следва да бъде отменен.

(28)

Заинтересованите страни бяха информирани относно по-важните факти и положения, на основата на които Комисията възнамерява да прекрати процедурата по разследване, и им бе дадена възможност да коментират. Получените коментари не са в състояние да променят заключенията, изложени по-горе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Процедурата по разследване, започната с Регламент (ЕО) № 216/2007 във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия, чрез внос на изкуствен графит с произход от Индия, се прекратява.

Член 2

Митническите власти се приканват да преустановят регистрационния режим за внос, установен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 216/2007.

Член 3

Регламент (ЕО) № 216/2007 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 16.


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/22


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2007 година

за назначаване на един член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

(2007/672/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид представената от правителството на Австрия кандидатура,

след като получи становището на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/524/ЕО, Евратом от 11 юли 2006 г. за назначаване на членове от Чешката република, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Словения и Словакия в Европейския икономически и социален комитет (1) Съветът назначи членовете от Австрия в посочения комитет за периода от 21 септември 2006 година до 20 септември 2010 година.

(2)

След оставката на г-н Hans KLETZMAYR се освободи едно място за член от Австрия в посочения комитет,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Gerfried GRUBER се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет на мястото на г-н Hans KLETZMAYR за остатъка от мандата му, а именно до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 30. Решение, изменено с Решение 2007/622/ЕО, Евратом (ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 39).


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2007 година

за изменение на акта на Съвета за приемане на правила, приложими по отношение на досиетата за анализ на Европол

(2007/673/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (1), и по-специално член 10, параграф 1 от нея,

като има пред вид инициативата на Република Финландия,

като има предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид подготвения проект от управителния съвет на Европол,

като има предвид, че:

(1)

В дял III Конвенцията за Европол предвижда работни досиета за целите на анализа; с протокола, изготвен на основание на член 43, параграф 1 от Конвенцията за Европол, бяха направени изменения в тази част; по-специално, бяха изменени членове 10, 12, 16 и 21 от Конвенцията за Европол, които очертават рамката за създаване на досиета за анализ, както и за събиране, обработка, използване и заличаване на лични данни, които се съдържат в тях.

(2)

С Акт на Съвета (1999/С 26/01) от 3 ноември 1998 г. за приемане на правила, приложими по отношение на досиетата за анализ на Европол (3), бяха приети правила за прилагане по отношение на работни досиета за целите на анализа (наричани по-долу „правилата“). Необходимо е тези правила да бъдат изменени вследствие на промените, въведени с посочения протокол в Конвенцията за Европол. Актът следва да бъде съответно изменен,

(3)

След консултации със съвместния надзорен орган,

РЕШИ:

Член 1

Акт на Съвета (1999/С 26/01) за приемане на правила, приложими по отношение на досиетата за анализ на Европол, се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 1, трета алинея се заменя със следното:

„След получаването на данните ще бъде определено възможно най-скоро до каква степен те ще бъдат въведени в специално досие.“

2.

Член 5, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Заповедите, посочени в настоящия член, включително и последващи изменения, се изготвят в съответствие с процедурата, посочена в член 12 от Конвенцията за Европол.“

3.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 четвърта алинея се заменя със следното:

„Преценката на нуждата от продължаващо съхранение на работно досие за анализ, в съответствие с член 12, параграф 4 от Конвенцията за Европол, ще се извършва от участниците в анализа. На основание на тази преценка директорът взема решение за запазването или закриването на досието. Директорът информира управителния съвет за своето решение.“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Личните данни не може да се задържат за срок, по-дълъг от посочения в член 12, параграф 4 от Конвенцията за Европол. Когато в резултат от продължаващото съхранение на определено досие за анализ данните, касаещи лица, посочени в член 6, параграфи от 3 до 6, се съхраняват в досие за период, по-дълъг от пет години, Общият надзорен орган следва да бъде информиран за това.“

4.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 първата алинея се заличава, а номерът на параграфа — 2, се премества пред текста на втората алинея;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Дейностите по анализа и разпространението на резултатите от анализа могат да започнат незабавно след отварянето на досието за анализ в съответствие с член 12, параграф 1 от Конвенцията за Европол. В случай че управителният съвет инструктира директора на Европол да измени определена заповед за откриване или да закрие досието, данните, които може да не са включени в досието, или, ако досието трябва да се закрие — всички данни, съдържащи се в това досие, се изтриват незабавно.“.

5.

Добавя се следният член:

„Член 12 a

Участниците в проекта за анализ по смисъла на член 10, параграф 2 от Конвенцията за Европол се оправомощават да извличат данни, само след като са акредитирани от Европол и са преминали обучение относно техните специфични задължения, произтичащи от правната рамка на Европол.“

6.

Член 15, параграфи 4 и 5 се заличават.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 2. Конвенция, последно изменена с протокола, изготвен на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол), за изменение на посочената конвенция (ОВ C 2, 6.1.2004 г., стр. 3).

(2)  Становище от 4 септември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 26, 30.1.1999 г., стр. 1. Акт, последно изменен с Акт на Съвета от 19 декември 2002 г. за изменение на Условията за работа на служителите на Европол (ОВ C 24, 31.1.2003 г., стр. 1).


Комисия

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

относно държавна помощ № 575/04, приведена в действиe от Франция в полза на Ernault, и мярка С 32/05 (ех N 250/05), предмет на процедура по прилагане на член 88, параграф 2 от Договора

(нотифицирано под номер C(2007) 1405)

(само текстът на френски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/674/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

след като покани заинтересованите страни да представят съображенията си съгласно горепосочените членове (1) и като взе предвид тези съображения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С решение от 20 януари 2005 г. (2) Комисията разреши на Франция да отпусне помощ за оздравяване в полза на предприятието Ernault. Помощта се състои в отпускане на заем в размер на 2 милиона еуро с лихва от 4,43 % за срок, ненадвишаващ шест месеца, считано от първия превод на заемната сума в полза на предприятието. Според информацията, предоставена от френските органи, тази помощ е приведена в действие на 14 февруари 2005 г.

(2)

С писмо от 19 май 2005 г., заведено в Комисията на 23 май 2005 г., Франция уведомява Европейската комисия за намерението си да предостави помощ за преструктуриране в размер на 2 милиона еуро на предприятието Ernault. Делото е заведено под номер № 250/2005. С писмо от 2 юни 2005 г. Комисията задава допълнителни въпроси относно уведомлението, на които Франция отговаря с писмо от 12 юли 2005 г.

(3)

С писмо от 6 септември 2005 г. Комисията уведоми Франция, че е решила да открие процедура по член 88, параграф 2 от Договора по отношение на мярката, за която е била уведомена и която е посочена в съображение 2. Това решение беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно помощта.

(4)

Комисията получи мненията на френските органи, заведени на 16 ноември 2005 г., 16 май 2006 г., 29 юни 2006 г., 24 юли 2006 г. и 21 септември 2006 г. На 3 юли 2006 г. и на 26 октомври 2006 г.

(5)

Със съобщение от 13 декември 2006 г., заведено в Комисията на 14 декември 2006 г., френските органи уведомяват Комисията, че предприятието Ernault се намира в производство по несъстоятелност и че те оттеглят уведомлението за помощта за преструктуриране.

(6)

Със съобщение от 2 март 2007 г., заведено в Комисията на 5 март 2007 г., френските органи уведомят Комисията, че на 13 септември 2006 г. са заявили правото на вземане, отнасящо се до помощта за оздравяване, пред съдебно назначения управител на Ernault.

2.   ОТНОСНО ПОМОЩТА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ

(7)

С горепосоченото решение от 20 януари 2005 г. Комисията обяви, че заемът от 2 милиона еуро е бил съвместим с общия пазар като помощ за оздравяване по смисъла на Насоките на Общността за държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение (4) (наричани по-долу „насоки“). Тази преценка се основава на някои условия, а именно на задължението на френските органи да представят на Комисията план за ликвидация, план за преструктуриране или доказателство, че заемът е бил напълно възстановен в срок от шест месеца, считано от разрешаването на помощта от страна на Комисията.

(8)

Вярно е, че френските органи уведомяват Комисията за план за преструктуриране на 19 май 2005 г., т.е. в рамките на шест месеца, считано от решението на Комисията. Обаче същите тези органи оттеглят впоследствие уведомлението.

(9)

Уведомяването на Комисията за план за преструктуриране е необходимо условие за продължаване на срока за възстановяване на заема, съгласно точка 26 от насоките. Следователно, когато се оттегли план, за който има уведомление, срокът не може да бъде продължаван след датата на оттеглянето и заемът става незабавно платим.

(10)

Комисията посочва, между другото, че френските органи не са ѝ предоставили нито доказателството за възстановяване на заема, нито плана за ликвидация на предприятието. Следователно никое от условията, необходими за продължаване на срока, предвидени в точка 26 от насоките, не е изпълнено.

(11)

При тези обстоятелства Комисията констатира, че отпуснатият заем от френските органи в полза на Ernault като помощ за преструктуриране е несъвместим с общия пазар на основание на насоките, и това считано от 14 декември 2006 г., датата на оттегляне на уведомлението на проекта за помощ за преструктуриране. Освен това, Комисията констатира, че помощта не може да бъде оценена като съвместима с общия пазар на друго правно основание. Следователно отпуснатият като помощ за преструктуриране заем трябва да бъде оценен като несъвместима държавна помощ, доколкото помощта е била в действие след 14 декември 2006 г., откъдето следва, че тя трябва да бъде възстановена на Франция от страна на получателя Ernault.

(12)

Комисията посочва, че френските органи са заявили правото на вземане, отнасящо се до помощта за възстановяване, пред съдебно назначения управител в производството по несъстоятелност на Ernault.

3.   ОТНОСНО ПОМОЩТА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

(13)

Комисията посочва, че съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (5), съответната държава-членка може да оттегли уведомлението си, когато пожелае, но преди Комисията да се е произнесла с решение относно помощта. В случай че Комисията вече е открила официална процедура по разследване, тя я прекратява.

(14)

Следователно е необходимо да се прекрати официалната процедура по разследване, открита с посоченото по-горе решение от 6 септември 2005 г., станала неприложима поради факта на оттегляне на уведомлението, доколкото се отнася до помощта за преструктуриране в полза на Ernault,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Франция е привела в действие като помощ за оздравяване в полза на Ernault и посочена в решението на Комисията от 20 януари 2005 г., е несъвместима с общия пазар, доколкото тя е действала и след 14 декември 2006 г.

Член 2

1.   Франция взема всички необходими мерки за възстановяване от страна на получателя на помощта, посочена в член 1, и която му е била незаконно предоставена.

2.   Възстановяването се извършва без забавяне и в съответствие с процедурите на националното законодателство, при условие че те позволяват незабавното и ефективно изпълнение на решението. Сумите, които следва да бъдат възстановени, включват лихви от датата, на която те са били предоставени на получателя, до датата на тяхното действително възстановяване. За периода от 14 декември 2006 г. — датата на оттегляне на уведомлението на плана за преструктуриране — до датата на действителното възстановяване на помощта лихвата се изчислява съгласно разпоредбите на глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (6).

Член 3

Процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора, открита с решение на Комисията от 6 септември 2006 г. (мярка С 32/05), е прекратена в резултат на оттеглянето на уведомлението от 23 май 2005 г.

Член 4

Франция уведомява Комисията в срок от два месеца от датата на нотификацията на настоящото решение за планираните и предприетите мерки за неговото спазване. Тя предоставя тези данни, попълвайки въпросника, посочен в приложението.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 324, 21.12.2005 г., стр. 23.

(2)  ОВ C 16, 21.1.2006 г., стр. 21. Дело № 575/04 — Помощ за оздравяване в полза на предприятието ERNAULT.

(3)  Вж. бележка под линия 1.

(4)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация относно изпълнението на решението на Комисията от 4 април 2007 г. по отношение на държавна помощ N 575/04, приведена в действие от страна на Франция в полза на Ernault, и мярка С 32/05 (ex N 250/05), предмет на процедура на основание на член 88, параграф 2 от Договора

1.   Изчисляване на сумата, подлежаща на възстановяване

1.1

Моля представете следната информация относно размера на незаконно предоставената помощ на получателя:

Дата(и) на плащане (1)

Размер на помощта (2)

Валута

Наименование на получателя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1.2

Моля уточнете подробно как ще бъдат изчислени лихвите, които се дължат върху размера на помощта, подлежаща на възстановяване.

2.   Планирани мерки и предприети мерки за възстановяването на помощта

2.1

Моля уточнете кои са планираните мерки и тези, които вече са приети за незабавното и ефективно възстановяване на помощта. Моля посочете също, ако е необходимо, правното основание, на което тези мерки са били/ще бъдат приети.

2.2

На коя дата ще се извърши пълното възстановяване на помощта?

3.   Извършено вече възстановяване

3.1

Моля предоставете следната информация относно сумата (сумите) на помощта, който/които вече е/са бил/и предмет на възстановяване от страна на получателя:

Дата(и) на плащане (3)

Размер на възстановената помощ

Валута

Наименование на получателя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Моля представете съответните документи, ясно доказващи възстановяването на сумите по помощта, посочени в таблицата в точка 3.1.


(1)  

(°)

Дата(и), на която/които помощта (или отделни плащания на помощта) са били предоставени на получателя (при условие, че въпросната мярка се състои от отделни плащания, моля посочете тези плащания на отделни редове).

(2)  Размер на помощта, предоставена на получателя (брутен еквивалент на помощта).

(3)  

(°)

Дата(и), на която (които) помощта е била възстановена.


20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2007 година

за създаване на експертна група по трафика на хора

(2007/675/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

С оглед засилване на борбата срещу трафика на хора на европейско равнище и в съответствие с Брюкселската декларация (1) от 2002 г., отразяваща необходимостта Комисията да създаде експертна група по трафика на хора, групата бе създадена с Решение 2003/209/ЕО на Комисията. Консултативната група е наречена „Експертна група по трафика на хора“ (2).

(2)

Експертната група по трафика на хора е упълномощена да допринася за по-нататъшното развитие на предотвратяването и борбата срещу трафика на хора, с цел да даде възможност на Комисията да получи становища с оглед на инициативите на Комисията, свързани с трафика на хора, и подготовката на доклад въз основа на препоръките, направени в Брюкселската декларация. През декември 2004 г. експертната група представи доклад и пакет от препоръки с оглед приемане на по-нататъшни конкретни предложения на европейско равнище.

(3)

Съобщението на Комисията от 18 октомври 2005 г.„Борба срещу трафика на хора — интегриран подход и предложения за план за действие“ (3) бе до голяма степен основано на доклада и препоръките, предложени от експертната група. На 1 декември 2005 г. Съветът прие Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора (4), в който са отразени някои от предложенията, направени в съобщението на Комисията.

(4)

В светлината на стойностния принос на експертната група по трафика на хора от 2003 г. насам, дал възможност на Комисията да развие политиката си в тази област и да се съобрази с нарастващото значение в глобален мащаб на политиката във връзка с трафика на хора, експертната група трябва да продължи своята работа. Предвид разширяването на Европейския съюз се изисква да бъде прието ново решение. Компетенциите на експертната група трябва също да се разширят и трябва да ѝ бъде дадена възможност да използва по-широк обхват експертна информация, наложена от промените при трафика на хора.

(5)

Групата от експерти трябва да продължи да съветва Комисията, като отчита текущото развитие на европейско, национално и международно равнище. По-специално, тя трябва да подпомага Комисията при прилагането и развитието на действия, предвидени в Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора от декември 2005 г., като отделя специално внимание в областта на трудовата експлоатация.

(6)

Групата трябва да бъде съставена от 21 членове, които да представляват по балансиран начин обществените органи в държавите-членки на ЕС и организациите с нестопанска цел в Европейския съюз, както и Европол. Трябва да участват и експерти от академичните среди и консултантски агенции, специализирани в сектора на организациите с нестопанска цел.

(7)

Трябва да бъде дадена възможност към експертната група да се създадат подгрупи с цел улесняване и ускоряване на работата ѝ чрез съсредоточаване върху определена тема. Правомощията на тези подгрупи трябва да бъдат одобрени от експертната група като цяло и трябва да бъдат ясно очертани.

(8)

Следва да бъдат предвидени правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата, без да се накърняват правилата на Комисията относно сигурността, определени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (5).

(9)

Личните данни, свързани с членовете на групата, следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на такива данни (6).

(10)

Мандатът на членовете на Комитета трябва да бъде три години с възможност за подновяване.

(11)

Решение 2003/209/ЕО следва да бъде отменено,

РЕШИ:

Член 1

Експертна група по трафика на хора

Създава се Експертна група по трафика на хора, наричана по-долу „групата“.

Член 2

Консултация

1.   Комисията се допитва до групата по всякакви въпроси, свързани с трафика на хора.

2.   Задачите на групата са:

а)

да установи сътрудничество между държавите-членки, третите страни, изброени в член 3, параграф 2, буква б), и Комисията по въпросите, свързани с трафика на хора;

б)

да подпомага Комисията, като предлага становища, свързани с трафика на хора и осигурява цялостен подход към темата;

в)

да подпомага Комисията при оценката на напредъка на политиката в областта на трафика на хора на национално, европейско и международно равнище;

г)

да подпомага Комисията при установяването и определянето на съответните възможни мерки и действия на европейско и национално равнище в областта на политиката срещу трафика.

д)

експертната група представя становища или доклади на Комисията при искане от страна на последната или по собствена инициатива, отчитайки прилагането и по-нататъшното развитие на европейско равнище на Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора и свързаните форми на експлоатация. Групата ще се съобразява и със социалното измерение на пола.

3.   Председателят на групата може да посочи на Комисията случаите, в които е желателно тя да се консултира с групата по определен въпрос.

Член 3

Членство — назначаване

1.   Групата се състои от 21 членове. Заявление за членство в групата ще бъде публикувано в Официален вестник и на открития уебсайт на ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“.

2.   Членовете на групата от експерти се определят от специалисти с познания и опит в борбата срещу трафика на хора, включително и по трудовото измерение на трафика на хора, подбрани от:

а)

администрациите на държавите-членки (до 11 членове);

б)

междуправителствени, международни и неправителствени организации, действащи на европейско равнище с документирано доказани познания и опит в областта на трафика на хора (до 5 членове);

в)

асоциации на социални партньори и работодатели, действащи на европейско равнище (до 4 членове);

г)

Европол (1 член);

д)

лица с опит, произлизащи от академичните научни среди от държавни или частни университети или институти в държавите-членки също могат да станат членове на групата (до 2 членове).

3.   Членовете, посочени в параграф 2, буква а), се определят и назначават от Комисията по предложение на държавите-членки. Членовете, посочени в букви б), в) и д), се назначават от Комисията измежду подалите заявление. Членът, посочен в параграф 2, буква г), се назначава от Европол.

4.   Въз основа на подадените заявления кандидатите, които са счетени за подходящи за участие в групата, но не са назначени, при съгласие от тяхна страна остават в резервен списък. Комисията ще използва този списък при необходимост от определяне на заместници на членовете.

5.   Членовете на групата остават на длъжност, докато бъдат заменени или докато изтече мандатът им.

6.   Членовете, които вече не са способни ефективно да участват в обсъжданията на групата, които подадат оставка или не отговарят на условията, определени в параграф 3 от настоящия член или в член 287 от Договора, могат да бъдат заместени за остатъка от мандата им.

7.   Членовете, назначени в лично качество, подписват всяка година ангажимент, че ще действат в обществен интерес, и декларация, указваща отсъствието или наличието на всякакъв интерес, който би могъл да накърни тяхната обективност.

8.   Имената на членовете, назначени на личностен принцип, се публикуват на интернет сайта на ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ и в серия C на Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 4

Функциониране

1.   Групата избира председател и двама заместник-председатели от своите членове чрез обикновено мнозинство.

2.   Със съгласието на Комисията могат да се създадат подгрупи, които да разглеждат конкретни въпроси на основата на предоставен от групата мандат. Подгрупите включват най-много 9 членове и се разпускат веднага след приключването на техния мандат.

3.   Информацията, получена в резултат на участието в обсъжданията на групата или на дадена нейна подгрупа, не се разпространява, ако по мнението на Комисията тази информация засяга въпроси от поверителен характер.

4.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Комисията осигурява секретариата на заседанията на групата и на нейните работни подгрупи. Представители на заинтересованите служби на Комисията могат да присъстват на заседанията на групата и нейните работни подгрупи.

5.   Групата приема свой процедурен правилник на основата на стандартните процедурни правилници, приети от Комисията.

6.   Комисията може да публикува обобщения, заключения, частични заключения или работни документи, подготвени от групата, на автентичния език на съответните документи.

Член 5

Допълнителни експерти

1.   Комисията може да покани за участие в работата на групата външни експерти или наблюдатели, които притежават специфична компетентност по въпрос от дневния ред.

2.   Комисията може да покани официални представители на държавите-членки, страните кандидатки или трети страни, както и от международни, междуправителствени и неправителствени организации за участие на заседание на експертната група.

Член 6

Разноски за заседанията

1.   Комисията възстановява разходите за път и при необходимост дневните разходи на членовете и експертите във връзка с дейностите на групата съгласно правилата на Комисията относно възнаграждението на външни експерти.

2.   На членовете, експертите и наблюдателите не се заплаща възнаграждение за предоставените услуги.

3.   Разноските за заседанията се възстановяват в границите на годишния бюджет, определен за групата от съответните служби на Комисията.

Член 7

Отменяне

Решение 2003/209/ЕО се отменя.

Член 8

Прилагане

Настоящото решение се прилага три години.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2007 година.

За Комисията

Franco FRATTINI

Заместник-председател


(1)  Брюкселската декларация бе приета на Европейската конференция за превенция и борба с трафика на хора — глобалното предизвикателство на ХХI век, 18—20 септември 2002 година, ОВ C 137, 12.6.2003 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 79, 26.3.2003 г., стр. 25.

(3)  COM(2005) 514 окончателен.

(4)  ОВ C 311, 9.12.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/548/ЕО, Евратом (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 38).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Поправки

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/33


Поправка на Регламент (ЕО) № 1222/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

( Официален вестник на Европейския съюз L 275 от 19 октомври 2007 г. )

На страница 31 в таблицата в приложението в третата колона представителната цена за код по КН 0207 14 10:

вместо:

„214,1“

да се чете:

„241,1“.