ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 263

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
9 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

ДИРЕКТИВИ

9.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/1


ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 септември 2007 година

за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(Рамкова директива)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономическ и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (3) бе променяна значително няколко пъти. Тъй като предстоят по-нататъшни промени, директивата следва да бъде преформулирана за постигане на по-голяма яснота.

(2)

За целите на създаването и функционирането на вътрешния пазар на Общността уместно е системите за одобряване на страните-членки да бъдат заменени от процедура за одобрение на Общността, основаваща се на принципа на пълна хармонизация.

(3)

Техническите изисквания, приложими към системите, компонентите, отделните технически възли и превозните средства, следва да бъдат хармонизирани и уточнени чрез регулаторни актове. Тези регулаторни актове следва да целят предимно обезпечаването на висока степен на безопасност по пътищата, опазване на здравето, опазване на околната среда, енергийна ефективност и защита срещу неразрешена употреба.

(4)

Директива 92/53/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за изменение на Директива 70/156/ЕИО за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (4) ограничи прилагането на цялостната общностна процедура на типово одобрение на превозни средства за превозни средства от категория М1. С оглед завършване изграждането на вътрешния пазар обаче и осигуряване на правилното му функциониране приложното поле на настоящата директива следва да покрие всички категории превозни средства, като по този начин позволи на производителите да се възползват от предимствата на вътрешния пазар посредством типовото одобрение на Общността.

(5)

За да се даде възможност на производителите да се приспособят към новите хармонизирани процедури, следва да бъде осигурен достатъчен преходен период, преди да стане задължително типовото одобрение на Общността на превозните средства, принадлежащи към категории, различни от категорията M1, които се изработват едноетапно. По-дълъг преходен период е необходим за превозни средства от категории, различни от M1, които изискват многоетапно одобрение, тъй като за такава процедура са необходими специалисти по изграждане на каросерии с достатъчен опит, за да бъдат изпълнени правилно необходимите процедури. Въпреки това, поради важността на безопасността на превозните средства от категория M2 и M3, по време на преходния период, когато националното типово одобрение е все още валидно, за да се позволи на производителите да придобият опит във връзка с типовото одобрение на ЕО на превозните средства, е необходимо тези превозни средства да са съобразени с техническите изисквания по хармонизираните директиви.

(6)

Досега производителите на малки серии от превозни средства бяха отчасти изключени от преимуществата на вътрешния пазар. Опитът показва, че безопасността по пътищата и опазването на околната среда биха се подобрили значително, ако малките серии от превозни средства бъдат напълно интегрирани в системата за типово одобрение на Общността, като се започне от категорията M1.

(7)

За да се избегнат евентуални злоупотреби, опростените процедури за малки серии от превозни средства следва да се сведат до случаи на много ограничено производство; необходимо е следователно да се дефинира по-точно понятието „малки серии от превозни средства“ по отношение на броя на произведените превозни средства.

(8)

Важно е да се предвидят мерки, позволяващи превозните средства да бъдат одобрявани на индивидуална основа, за да се придаде достатъчна гъвкавост на многоетапната система за одобрение; до създаването на хармонизирани, специфични разпоредби на Общността обаче на държавите-членки следва да се разрешава и занапред издаването на индивидуални одобрения съгласно националните им разпоредби.

(9)

Докато започне прилагането на процедурите за типово одобрение на Общността на превозните средства, различни от категория M1, на държавите-членки следва и занапред да се разрешава издаването на национални типови одобрения на превозните средства, като се дефинират съответните преходни разпоредби.

(10)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(11)

С Решение 97/836/ЕО на Съвета (6) Общността се присъедини към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 г.“).

Следователно правилникът на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации (ИКЕ — ООН), към който се присъединява Общността в изпълнение на настоящото решение, както и измененията на правилника на ИКЕ — ООН, към който Общността вече се е присъединила, следва да бъдат включени в процедурата за типово одобрение на Общността било като изисквания за типово одобрение на ЕО на превозни средства, било като алтернативи на съществуващото законодателство на Общността. По-специално, когато Общността реши, посредством решение на Съвета, че дадено правило на ИКЕ — ОН става част от процедурата на типово одобрение на ЕО на превозните средства и заменя съществуващото законодателство на Общността, Комисията следва да бъде оправомощена да извърши необходимите адаптации на настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива или да я допълнят, посредством добавянето на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(12)

За целите на по-доброто регулиране и опростяване, и с цел да се избегне постоянното актуализиране на съществуващото общностно законодателство по въпроси, касаещи техническите характеристики, следва да е възможно настоящата директива или отделни директиви и регламенти да препращат към съществуващи международни стандарти и разпоредби, без да ги възпроизвеждат в общностната правна рамка.

(13)

С оглед осигуряване на правилното прилагане и функциониране на процедурата за контрол на съответствие на производството, която е един от крайъгълните камъни на системата за типово одобрение на Общността, производителите следва редовно да бъдат проверявани от компетентната власт или от определена за целта квалифицирана техническа служба.

(14)

Главната цел на законодателството относно одобряване на превозните средства е да обезпечи предоставянето на висока степен на безопасност и опазване на околната среда от страна на появяващите се на пазара нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли. Монтажът на дадени части или оборудване в превозните средства след тяхната поява на пазара или след пускането им в действие не бива да пречи на постигането на тази цел. Затова следва да се вземат необходимите мерки, така че преди пускане в продажба на части и оборудване, които могат да се монтират в превозни средства и значително да нарушат функционирането на основните системи за обезпечаване на безопасност и опазване на околната среда, такива части и оборудване да бъдат подложени на предварителен контрол от орган по одобряването. Тези мерки следва да включват технически разпоредби относно изискванията, на които трябва да отговарят такива части или оборудване.

(15)

Настоящите мерки следва да се прилагат единствено спрямо ограничен брой части или оборудване. Списъкът на тези части или оборудване и последващите изисквания следва да бъде изготвен след консултации със заинтересованите лица. При изготвянето на списъка Комисията следва да се консултира със заинтересованите лица въз основа доклад и се стреми към справедлив баланс между изискванията за засилване на пътната безопасност и опазването на околната среда и интересите на потребителите, производителите и дистрибуторите, като се запазва конкуренцията на пазара на резервни части.

(16)

Списъкът на частите, оборудването, съответните основни системи, както и на мерките по изпитването и изпълнението следва да бъде определен в съответствие с Решение 1999/468/ЕО. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива или да допълнят настоящата директива чрез добавянето на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от посоченото решение.

(17)

Настоящата директива съставлява набор от специфични изисквания за безопасност по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (7), предвиждаща специфични изисквания за опазване здравето и безопасността на потребителите. Затова е важно да бъдат приети разпоредби, които да гарантират, че ако дадено превозно средство представлява значителен риск за потребителите в резултат на прилагането на настоящата директива или на регулаторните актове, изброени в приложение IV, производителят е взел ефикасни защитни мерки, включително изтегляне на превозни средства от пазара. По тази причина органите по одобряването следва да имат възможност да преценят дали предлаганите мерки са достатъчни или не.

(18)

Важно е производителите да предоставят съответната информация на собствениците на превозни средства с оглед избягване на неправилната употреба на предпазните устройства. Уместно е в настоящата директива да бъдат включени разпоредби по този въпрос.

(19)

Важно е също така производителите на оборудване да имат достъп до определена информация, която може да бъде предоставена само от производителя на превозното средство, а именно техническата информация, включително чертежите, необходими за изработване на части за пазара на резервни части.

(20)

Също толкова важно е производителите да направят информацията лесно достъпна за независимите оператори, с цел да гарантират ремонта и поддръжката на превозните средства при условията на напълно конкурентен пазар. Тези изисквания за предоставяне на информация до този момент се включваха в общностното законодателство, и по-специално в Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на изпусканите емисии от лекотоварни превозни средства за превоз на пътници и за търговски цели (Евро 5 и 6) и относно достъпа до информация за ремонта и поддръжката на превозни средства (8), като е предвидено, че Комисията, в срок от четири години след влизането в сила на същия регламент, ще представи доклад относно функционирането на системата на достъп до информация за ремонта и поддръжката на превозни средства и ще направи преценка дали би било подходящо да се консолидират всички разпоредби, уреждащи достъпа до тази информация в рамките на ревизирана рамкова директива относно типовото одобрение.

(21)

С цел опростяване и ускоряване на процедурата мерките по прилагането на отделните директиви или регламенти, както и мерките за адаптиране на приложенията към настоящата директива и отделните директиви и регламенти, по-специално към развитието на научните и технически познания, следва да бъдат взети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива или на отделните директиви или регламенти, или да ги допълнят, посредством добавянето на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от посоченото решение. Същата процедура следва да бъде приложена за необходимите адаптации във връзка с типовото одобрение на превозните средства, предназначени за хора с увреждания.

(22)

Опитът показва, че може да се наложи неотложно вземане на съответните мерки с оглед осигуряване на по-добра защита на ползвателите на пътищата там, където са открити недостатъци в действащото законодателство. В такива спешни случаи необходимите изменения към отделните директиви или регламенти следва да се приемат съгласно Решение 1999/468/ЕО. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на отделните директиви или регламенти, или да ги допълват посредством добавянето на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от посоченото решение.

(23)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно изграждането на вътрешния пазар чрез въвеждането на задължителна система за типово одобрение на Общността за всички категории превозни средства, не може да бъде осъществена в достатъчна степен от отделните държави-членки, и следователно поради мащаба на предприеманото действие, може да бъде по-добре осъществена на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото, за постигането на тази цел.

(24)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да се ограничи до разпоредбите, които представляват значителна промяна в сравнение с предшестващите директиви. Задължението за транспониране на непроменените разпоредби произтича от предшестващите директиви.

(25)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността таблици, които показват доколкото е възможно съответствието между настоящата директива и приетите за нейното транспониране мерки, както и да оповестят тези таблици.

(26)

Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство и прилагане на на директивите, посочени в приложение XX, част Б.

(27)

Изискванията на настоящата директива са в съответствие с принципите, заложени в плана за действие „Опростяване и усъвършенстване на регулаторната среда“.

(28)

Особено важно е бъдещите мерки, предложени въз основа на настоящата директива, или процедури, които трябва да се приложат в изпълнение на същата, да зачитат тези принципи, които бяха отново подчертани от Комисията в нейното съобщение относно Конкурентната нормативна рамка за автомобилостроенето през ХХI век,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящата директива създава хармонизирана рамка, съдържаща административните разпоредби и общите технически изисквания за одобрение на всички нови превозни средства в рамките на приложното ѝ поле, както и на системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за тези превозни средства, с оглед улесняване на тяхната регистрация, продажба и пускане в действие в Общността.

Настоящата директива установява също така разпоредбите за продажба и пускане в действие на части и оборудване, предназначени за превозни средства, одобрени съгласно настоящата директива.

В изпълнение на настоящата директива специфичните технически изисквания относно производството и функционирането на превозните средства се регламентират от регулаторни актове, изчерпателният списък на които се съдържа в приложение IV.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за типово одобрение на превозни средства, проектирани и произведени на един или няколко етапа за употреба по пътищата, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и произведени за такива превозни средства.

Тя се прилага също така за индивидуално одобрение на такива превозни средства.

Настоящата директива се прилага също така за части и оборудване, предназначени за превозни средства, попадащи в обхвата на настоящата директива.

2.   Настоящата директива не се прилага за типовото одобрение или индивидуалното одобрение на следните превозни средства:

а)

селскостопански или горски трактори, както е посочено в Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (10), както и ремаркета, проектирани и произведени специално, за да бъдат теглени от тях;

б)

четириколките, както е посочено в Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- или триколесните моторни превозни средства (11);

в)

превозни средства с гъсенични вериги.

3.   Типовото одобрение или индивидуалното одобрение по настоящата директива не са задължителни за следните превозни средства:

а)

превозни средства, проектирани и произведени за употреба предимно на строителни обекти или в кариери, пристанищни или летищни комплекси;

б)

превозни средства, проектирани и произведени за употреба от армията, гражданската отбрана, противопожарните служби и силите, отговорни за поддържане на обществения ред;

в)

подвижни съоръжения,

доколкото тези превозни средства отговарят на изискванията по настоящата директива. Тези незадължителни одобрения не засягат прилагането на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (12).

4.   Индивидуалното одобрение по настоящата директива не е задължително за следните превозни средства:

а)

превозни средства, предназначени изключително за ралита;

б)

прототипи на превозни средства, използвани на отговорността на производителя за извършване на специфични тестови програми по пътищата, при условие че са специално проектирани и произведени за тази цел.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива и на регулаторните актове, изброени в приложение IV, освен ако в тях не е предвидено друго:

1.

„регулаторен акт“ означава отделна директива или регламент, или правило на ИКЕ — ООН, приложени към Ревизираното споразумение от 1958 г.;

2.

„специална директива или регламент“ означава директива или регламент, изброени в приложение IV, част I. Този термин включва също и техните актовете по тяхното прилагане;

3.

„типово одобрение“ означава процедурата, с която държава-членка удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

4.

„национално типово одобрение“ означава процедура за типово одобрение, установена от националното законодателство на държава-членка, чиято валидност се ограничава до територията на тази държава-членка;

5.

„типово одобрение на ЕО“ означава процедура, чрез която държава-членка удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящата директива и на регулаторните актове, изброени в приложение IV или ХI;

6.

„индивидуално одобрение“ означава процедура, с която държава-членка удостоверява, че дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

7.

„многоетапно типово одобрение“ означава процедура, чрез която една или повече държави-членки удостоверяват, че, в зависимост от степента на завършеност, даден тип незавършено или завършено превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящата директива;

8.

„поетапно типово одобрение“ означава процедура за одобрение, състояща се от поетапно издаване на цялата поредица от сертификати за типово одобрение на ЕО на системи, компоненти и отделни технически възли, свързани с превозното средство, водещо на последния етап до одобрение на превозното средство като цяло;

9.

„едноетапно типово одобрение“ означава процедура за одобрение, състояща се от одобрение на превозното средство като цяло в рамките на един процес;

10.

„смесено типово одобрение“ означава поетапна процедура за типово одобрение, при която се извършват едно или няколко одобрения на системи по време на последния етап на одобрение на превозното средство като цяло, без да е необходимо да се издават сертификати за типово одобрение на ЕО за тези системи;

11.

„моторно превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се задвижва с двигател и се придвижва на собствен ход, има поне четири колела и е напълно комплектовано, напълно комплектовано или некомплектовано, с максимална проектна скорост, надвишаваща 25 км/ч;

12.

„ремарке“ означава превозно средство на колела, което не се движи на собствен ход и което е проектирано и произведено с цел да бъде теглено от моторно превозно средство;

13.

„превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство или неговото ремарке според дефинициите в точки 11 и 12;

14.

„хибридно моторно превозно средство“ означава превозно средство с най-малко два различни преобразувателя на енергия и две различни системи за съхраняване на енергия (в превозното средство) за придвижването на превозното средство;

15.

„хибридно електрическо превозно средство“ означава хибридно превозно средство, което за целите на механичното придвижване ползва енергия и от двата източника на акумулирана енергия/мощност в превозното средство:

невъзстановимо гориво,

съоръжение за съхраняване на електрическа енергия/мощност (напр. акумулатор, кондензатор, маховик/генератор и т.н.);

16.

„подвижно съоръжение“ означава превозно средство, движещо се на собствен ход и специално проектирано и произведено за извършване на работа, което поради производствените си характеристики е неподходящо за превоз на пътници или транспорт на товари. Съоръжение, монтирано на шаси на моторно превозно средство, не се счита за подвижно съоръжение;

17.

„тип превозно средство“ означава превозни средства от определена категория, които не се различават поне по отношение на основните показатели, указани в приложение II, раздел Б. Даден тип превозно средство може да включва варианти и версии, съобразно дефинициите в приложение II, раздел Б;

18.

„базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в началния стадий на многоетапния процес на типово одобрение;

19.

„некомплектовано превозно средство“ означава всяко превозно средство, което подлежи на завършване на поне един по-нататъшен етап, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящата директива;

20.

„напълно комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което е преминало през процеса на многоетапно типово одобрение и отговаря на съответните технически изисквания на настоящата директива;

21.

„комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което не се нуждае от довършване, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящата директива;

22.

„излизащо от производство превозно средство“ означава всяко превозно средство, част от произведени превозни средства, които не могат да бъдат регистрирани, продадени или пуснати в действие поради влизането в сила на нови технически изисквания, спрямо които то не е одобрено;

23.

„система“ означава комбинация от приспособления, която има за цел изпълнението на една или няколко специфични функции в превозното средство и която трябва да отговаря на изискванията на всеки от регулаторните актове;

24.

„компонент“ означава приспособление, което трябва да отговаря на изискванията на специален регулаторен акт и което е предназначено да бъде част от превозно средство; може да бъде типово одобрено отделно от превозното средство, ако регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това;

25.

„отделен технически възел“ означава приспособление, което трябва да отговаря на изискванията на специален регулаторен акт и е предназначено да бъде част от превозно средство, и което може да бъде типово одобрено самостоятелно, но само по отношение на един или няколко определени типа превозни средства, ако регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това;

26.

„оригинални части или оборудване“ означава части или устройства, произведени съобразно спецификациите и производствените норми, предоставени от производителя за производството на части или оборудване на превозното средство и за неговия монтаж. Това включва и части или оборудване, произведени на същия конвейер като посочените части или оборудване. Приема се, до доказване на обратното, че частите представляват оригинални части, ако производителят удостовери, че те отговарят на качеството на компонентите, използвани при монтажа на превозното средство, и са били произведени съобразно спецификациите и производствените норми на производителя на въпросното превозно средство;

27.

„производител“ означава лицето или организацията, носещи отговорност пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на типово одобрение и за обезпечаване на съответствието на продукцията. Не е задължително лицето или организацията да участва пряко във всички етапи от конструирането на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които подлежат на процеса на одобрение;

28.

„представител на производителя“ означава физическо или юридическо лице, установено в Общността, надлежно назначено от производителя да го представлява пред орган по одобряването и да действа от негово име по въпроси от приложното поле на настоящата директива, където терминът „производител“ трябва да се разбира като отнасящ се или до производителя, или до негов представител;

29.

„орган по одобряването“ означава орган на държава-членка, имащ компетенции за всички аспекти на одобрението на тип превозно средство, компонент или отделен технически възел или за индивидуално одобрение на превозно средство; за процеса на одобряване, издаване и, при необходимост, отнемане на сертификати за одобрение; за изпълняване ролята на точка за контакт с органите по одобряването на други държави-членки; за назначаване на техническите служби и гарантиране изпълнението от страна на производителя на задълженията относно съответствието на продукцията;

30.

„компетентна власт“ в член 42 означава или органа по одобряването, или определеният орган, или акредитиращ орган, действащ от тяхно име;

31.

„техническа служба“ означава организация или орган, определен/посочен от органа по одобряването на дадена държава-членка като изпитна лаборатория, която да извършва тестове, или като орган за оценка на съответствието, който да извършва първоначална оценка и други тестове или проверки, от името на органа по одобряването, като е възможно самият орган по одобряването да изпълнява тези функции;

32.

„метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, демонстриращи, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на даден регулаторен акт. За целите на изпитванията един виртуален метод не изисква употребата на физическо превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

33.

„сертификат за типово одобрение“ означава документ, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че вид превозно средство, система, компонент или отделен технически възел е одобрен;

34.

„сертификат за типово одобрение на ЕО“ е сертификатът, предвиден в приложение VI или в съответното приложение към отделна директива или регламент, на който се счита за равностойно съобщението за одобряване, посочено в съответното приложение на правило на ИКЕ — ОН, изброени в приложение IV, част I или част II от настоящата директива;

35.

„индивидуален сертификат за одобрение“ означава документ, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че дадено превозно средство е одобрено;

36.

„сертификат за съответствие“ е документът, изложен в приложение IX, който се издава от производителя и удостоверява, че дадено превозно средство, принадлежащо към серията на тип, одобрен в съответствие с настоящата директива, отговаря на изискванията на всички регулаторни актове по времето на неговото производство;

37.

„информационен документ“ е документът, предвиден в приложение I или приложение III към настоящата директива, или в съответното приложение на отделна директива или регламент, предписващо каква информация трябва да бъде предоставена от кандидата, като е допустимо информационният документ да се представи във вид на електронен файл;

38.

„информационно досие“ е цялостното досие, включващо информационния документ, файла, данните, чертежите, снимките и т.н., предоставени от кандидата, като е допустимо информационното досие да се представи във вид на електронен файл;

39.

„информационен пакет“ е информационното досие, придружено от протоколите от тестовете и всички други документи, добавени към информационното досие от техническата служба или от органа по одобряването по време на изпълнението на техните функции, като е допустимо информационното досие да се представи във вид на електронен файл;

40.

„индекс на информационния пакет“ е документът, предаващ съдържанието на информационния пакет в надлежно номериран или означен по друг начин вид, така че всички страници да са ясно посочени, като структурата на документа отразява последователните стъпки в провеждането на типовото одобрение на ЕО, и по-специално датите на преразглеждане и осъвременяване.

ГЛАВА II

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 4

Задължения на държавите-членки

1.   Държавите-членки осигуряват изпълнението от страна на производителите, кандидатстващи за одобрение, на задълженията по настоящата директива.

2.   Държавите-членки одобряват само такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

3.   Държавите-членки регистрират или позволяват продажбата или пускането в действие само на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Те не забраняват, ограничават или препятстват регистрацията, продажбата или пускането в действие или в движение на пътни превозни средства, компоненти или отделни технически възли по причини, свързани с аспекти на конструкцията или функционирането им, предвидени в настоящата директива, ако те отговарят на нейните изисквания.

4.   Държавите-членки създават или назначават органите, компетентни по въпросите на одобряването, и нотифицират Комисията за такова създаване или назначаване съгласно член 43.

Нотификационният документ на органите по одобряването включва името, пощенския и електронния адрес и областта, за която носят отговорност.

Член 5

Задължения на производителите

1.   Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на одобрение и за осигуряване на съответствието на производството, независимо от това дали производителят участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.

2.   При многоетапното типово одобрение всеки производител носи отговорност за одобрението и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от него на етапа на комплектоване на превозното средство.

Производителят, който променя вече одобрените на по-ранен етап компоненти или системи, носи отговорност за одобрението и съответствието на производството на тези компоненти и системи.

3.   За целите на настоящата директива производител, който е установен извън Общността, назначава свой представител, установен в Общността, да го представлява пред органа по одобряването.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Член 6

Процедури, приложими при типово одобрение на ЕО на превозни средства

1.   Производителят може да избере една от следните процедури:

а)

поетапно типово одобрение;

б)

едноетапно типово одобрение;

в)

смесено типово одобрение.

2.   Заявлението за поетапно типово одобрение се състои от информационно досие, съдържащо необходимата информация съгласно приложение III и се придружава от пълния набор от сертификати за типово одобрение, предвидени по всеки от приложимите регулаторни актове, изброени в приложение IV или приложение XI. При типово одобрение на система или отделен технически възел съгласно приложимите регулаторни актове, органът по одобряването има достъп до съответния информационен пакет до момента на уведомяване за одобрение или отказ.

3.   Заявлението за едноетапно типово одобрение се състои от информационно досие, съдържащо необходимата информация съгласно приложение I, отнасяща се до регулаторните актове, изброени в приложение IV или приложение XI, и евентуално в част II от приложение III.

4.   При смесената процедура за типово одобрение органът по одобряването може да освободи производителя от задължението да представи един или няколко сертификата за типово одобрение на ЕО, ако информационното досие включва и данните, посочени в приложение I, необходими за одобряването на тези системи на етапа на одобрение на превозното средство, в който случай всеки от сертификатите за типово одобрение на ЕО, от който производителят е освободен, се заменя с протокол от проведено изпитване.

5.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4, за целите на многоетапното типово одобрение се предоставя следната информация:

а)

през първия етап — онези части от информационното досие и сертификатите на ЕО, необходими за типово одобрение на цялото превозно средство, които се отнасят до степента на завършеност на базовото превозно средство,

б)

през втория и следващите етапи — онези части от информационното досие и сертификатите за типово одобрение на ЕО, които се отнасят до текущата фаза на производство, придружени от копие на сертификата за типово одобрение на ЕО на превозното средство, издаден на предходния производствен етап; освен това производителят предоставя пълни данни относно всички промени и добавки, които е направил в превозното средство.

Информацията, посочена в букви а) и б), може да бъде предоставена съобразно смесената процедура на типово одобрение, описана в параграф 4.

6.   Производителят подава заявлението до органа по одобряването. За определен тип превозно средство може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава-членка.

Отделно заявление се подава за всеки тип, който трябва да бъде одобрен.

7.   Органът по одобряването може с мотивирано искане да прикани производителя да предостави допълнителна информация, която да му помогне да реши какви изпитвания са нужни или да улесни провеждането на такива изпитвания.

8.   Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, колкото са необходими за удовлетворителното провеждане на процедурата за типово одобрение.

Член 7

Процедура, приложима при типовото одобрение на ЕО на системи, компоненти или отделни технически възли

1.   Производителят подава заявлението до органа по одобряването. За определен тип превозно средство може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава-членка. Отделно заявление се подава за всеки тип, който трябва да бъде одобрен.

2.   Заявлението се придружава от информационно досие, чието съдържание се уточнява в отделните директиви или регламенти.

3.   Органът по одобряването може с мотивирано искане да прикани производителя да предостави допълнителна информация, която да му помогне да реши какви изпитвания са нужни или да улесни провеждането на такива изпитвания.

4.   Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими съгласно съответните отделни директиви или регламенти за провеждането на необходимите изпитвания.

ГЛАВА IV

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Член 8

Общи разпоредби

1.   Държавите-членки нямат право да издават типови одобрения на ЕО, без най-напред да осигурят надлежното и удовлетворително изпълнение на процедурите, посочени в член 12.

2.   Държавите-членки издават типовите одобрения на ЕО в съответствие с член 9 и член 10.

3.   Ако държава-членка констатира, че дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки съответствието си с изискванията на разпоредбите, представлява сериозен риск за безопасността по пътищата или нанася сериозни поражения на околната среда или на общественото здраве, тя може да откаже да издаде типовото одобрение на ЕО. В такъв случай тя изпраща незабавно на другите държави-членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините на решението, както и доказателствата, на които се основават направените от нея констатации.

4.   Сертификатите за типово одобрение на ЕО се номерират по начина, установен в приложение VII.

5.   В рамките на 20 работни дни органът по одобряването разпраща до органите по одобряването на другите държави-членки копие от сертификата за типово одобрение на ЕО, заедно с приложенията, за всеки тип превозно средство, което е одобрил. Копието може да бъде заменено с електронен файл.

6.   Органът по одобряването информира незабавно органите по одобряването на другите държави-членки за всеки свой отказ да издаде одобрение и всяко свое решение да отнеме одобрението на всякакъв вид превозни средства, като излага причините за своето решение.

7.   На тримесечни интервали органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на другите държави-членки списък на типовите одобрения на ЕО на системи, компоненти или отделни технически възли, които е издал, изменил, отказал да издаде или отнел по време на предхождащия период. Този списък съдържа данните, посочени в приложение XIV.

8.   Ако бъде помолена за това от друга държава-членка, държавата-членка, издала типово одобрение на ЕО, ѝ изпраща в рамките на 20 дни от получаването на молбата копие от въпросния сертификат за одобрение, заедно с приложенията. Копието може да бъде заменено с електронен файл.

Член 9

Специални разпоредби относно превозните средства

1.   Държавите-членки издават одобрение на ЕО по отношение на:

а)

тип превозно средство, съответстващо на подробните изисквания на информационното досие и отговарящо на техническите изисквания, посочени в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV;

б)

тип превозно средство за специални цели, съответстващо на подробните изисквания от информационното досие и отговарящо на техническите изисквания, посочени в съответните регулаторни актове, изброени в приложение XI.

Прилагат се процедурите, описани в приложение V.

2.   Държавите-членки издават многоетапно типово одобрение, отнасящо се до даден тип некомплектовано или комплектовано превозно средство, съответстващо на данните от информационното досие и отговарящо на техническите изисквания, посочени в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV или приложение XI, като вземат предвид степента на комплектованост на превозното средство.

Многоетапното типово одобрение се прилага и за цели превозни средства, приспособени или модифицирани от друг производител.

Прилагат се процедурите, описани в приложение XVII.

3.   По отношение на всеки тип превозно средство органът по одобряването:

а)

попълва всички съответни дялове на сертификата за типово одобрение на ЕО, включително приложения към него протокол за резултатите от изпитванията съгласно образеца, установен в приложение VIII;

б)

създава или проверява индекса към информационния пакет;

в)

издава на кандидата попълнения сертификат, заедно с допълненията, без необосновано отлагане.

4.   В случай че на типовото одобрение на ЕО са били наложени, съгласно член 20, член 22 или приложение XI, ограничения по отношение на валидността, или в случай на освобождаване от определени разпоредби на регулаторните актове, сертификатът за типово одобрение на ЕО посочва тези ограничения или освобождаването.

5.   Когато данните от информационното досие почиват на разпоредби относно превозни средства със специално предназначение, както предвижда приложение XI, в сертификата за типово одобрение на ЕО се посочват тези разпоредби.

6.   Когато производителят избере процедурата на смесено одобрение, органът по одобряването попълва в част III от информационния документ, образецът на който е даден в приложение III, препратките към разпоредбите относно протоколите от изпитванията, установени от регулаторните актове, за които няма сертификат за типово одобрение на ЕО.

7.   Когато производителят избере процедурата на едноетепно типово одобрение, органът по одобряването изготвя списък на приложимите регулаторни актове, образец на които е показан в допълнението към приложение VI, и прилага този списък към сертификата за типово одобрение на ЕО.

Член 10

Специални разпоредби, отнасящи се до системи, компоненти или отделни технически възли

1.   Държавите-членки издават типово одобрение на ЕО на система, съответстваща на данните от информационното досие и отговаряща на техническите изисквания, посочени в съответната специална директива или регламент, съгласно предписанията на приложение IV или приложение XI.

2.   Държавите-членки издават типово одобрение на ЕО за компонент или отделен технически възел, на компонент или отделен технически възел, съответстващ на данните от информационното досие и отговарящ на техническите изисквания, посочени в съответната отделна директива или регламент, съгласно предписанията на приложение IV.

3.   Когато компонент или отделен технически възел, независимо от това дали е предназначен или не за ремонт, текущо обслужване или поддръжка, е част от типово одобрена система, не се изисква допълнително типово одобрение за компонент или отделен технически възел, освен ако това не се предвижда от съответния регулаторен акт.

4.   Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функцията си или изпълнява допълнителна функция само съвместно с други части на превозното средство, като по този начин има възможност да се провери съответствието му с изискванията само когато компонентът или отделният технически възел функционира съвместно с другите части на превозното средство, обхватът на типовото одобрение на компонента или отделния технически възел следва да бъде съответно ограничен. В такива случаи сертификатът за типово одобрение на ЕО посочва всички ограничения по неговата употреба, както и специалните условия за монтирането му. Когато такъв компонент или отделен технически възел се монтира от производителя на превозното средство, проверката на съответствието с всички приложими ограничения за употребата му или с условията за монтиране се извършва по време на одобряването на превозното средство.

Член 11

Изпитвания с оглед типово одобрение на ЕО

1.   Съответствието с техническите предписания, изложени в настоящата директива, и регулаторните актове, изброени в приложение IV, се доказва посредством подходящи изпитвания, извършвани от определени за целта технически служби.

Процедурите за изпитванията, специалното оборудване и инструментите, необходими за извършване на изпитванията, се описват във всеки от регулаторните актове.

2.   На необходимите изпитвания се подлагат превозни средства, компоненти и отделни технически възли, които са представителни за типа, подлежащ на одобрение.

Производителят обаче има право да избере — със съгласието на органа по одобряването — превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, който въпреки че не е представителен за типа, подлежащ на одобрение, съвместява редица от най-неблагоприятните характеристики, що се отнася до изискваното ниво на функциониране. По време на процеса на подбор могат да се използват методи на виртуално изпитване, за да се улесни вземането на решения.

3.   Като алтернатива на процедурата на изпитванията, посочена в параграф 1, и със съгласието на органа по одобряването могат да се прилагат методи на виртуално изпитване по молба на производителя, като се спазват регулаторните актове, изброени в приложение XVI.

4.   Общите условия, на които трябва да отговарят методите на виртуално изпитване, са изложени в допълнение 1 към приложение XVI.

Специфичните условия на изпитване и свързаните с тях административни разпоредби се излагат в допълнение 2 към настоящото приложение за всеки от регулаторните актове, изброени в приложение XVI.

5.   Комисията изготвя списък на регулаторните актове, за които са допустими методи на виртуално изпитване, както и специфичните за тях условия и административни разпоредби. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително като я допълват, се изготвят и осъвременяват в съответствие с процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2.

Член 12

Разпоредби за съответствие на продуктите

1.   Държавата-членка, коята издава типово одобрение на ЕО, взема необходимите мерки съгласно приложение X, за да удостовери, ако е необходимо в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави-членки, че са били създадени адекватни условия, гарантиращи съответствието на произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли (в зависимост от случая) на одобрения тип.

2.   Държавата-членка, която е издала типово одобрение на ЕО, взема необходимите мерки съгласно приложение X, за да удостовери, ако е необходимо в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави-членки, че посочените в параграф 1 условия продължават да бъдат адекватни и че произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, в зависимост от случая, продължават да отговарят на одобрения тип.

Проверката на съответствието на продуктите с одобрения тип се ограничава до процедурите, посочени в приложение X и в регулаторните актове, съдържащи специфични изисквания. За тази цел органът по одобряването на държавата-членка, издала типовото одобрение, може да извърши всяка от проверките или тестовете, предвидени в който и да е от регулаторните актове, изброени в приложение IV или приложение XI, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

3.   Когато държава-членка, която е издала типовото одобрение на ЕО, констатира, че мерките, залегнали в параграф 1, не се прилагат, значително се отклоняват от договорените мерки и контролни планове, или са престанали да се прилагат, въпреки че производството не е прекъснато, тази държава-членка взема необходимите мерки, включително отнемане на типовото одобрение, за да осигури правилното протичане на производствената процедура.

ГЛАВА V

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПОВИТЕ ОДОБРЕНИЯ НА ЕО

Член 13

Общи разпоредби

1.   Производителят незабавно информира държава-членка, издала типовото одобрение на ЕО, за всяка промяна в детайлните изисквания, отбелязани в информационния пакет. Държавата-членка решава съгласно правилата, установени в настоящата глава, каква процедура да следва. В случай на нужда държавата-членка може да реши след консултации с производителя, че трябва да се издаде ново типово одобрение на ЕО.

2.   Заявление за изменение на типово одобрение на ЕО се подава само пред държавата-членка, издала първоначалното типово одобрение на ЕО.

3.   Ако държава-членка констатира, че за целите на изготвяне на едно изменение са необходими нови проверки или нови изпитвания, тя съответно информира производителя за това. Процедурите, посочени в член 14 и член 15, се прилагат едва след като необходимите нови проверки или нови изпитвания са били успешно проведени.

Член 14

Специални разпоредби относно превозните средства

1.   Ако данните, отбелязани в информационния пакет, са променени, изменението следва да се отбележи като „поправка“.

В такива случаи органът по одобряването публикува поправените страници от информационния пакет съгласно изискването, като отбелязва ясно всяка поправена страница, за да се покаже същността на промяната и датата на преиздаване. Счита се, че един консолидиран, осъвременен вариант на информационния пакет, придружен от детайлно описание на измененията, отговаря на това изискване.

2.   Поправката се обозначава като „разширение“, ако в допълнение на разпоредбите на параграф 1:

а)

са необходими по-нататъшни проверки или нови изпитвания;

б)

ако има промяна в информацията относно сертификата за типово одобрение на ЕО, без това да се отнася до приложенията към него;

в)

влязат в сила нови изисквания в съответствие с някой от регулаторните актове, приложими към одобрения тип превозно средство.

В такива случаи органът по одобряването издава поправен сертификат за типово одобрение на ЕО, обозначен с разширен номер, нарастващ в съответствие с номера на поредното вече издадено разширение.

Сертификатът за одобрение ясно показва причината за разширението и датата на преиздаването.

3.   При издаване на изменени страници или на консолидиран актуализиран вариант, индексът на информационния пакет, прикрепен към сертификата за одобрение, се променя така, че да показва датите на най-новото разширение или поправка, или датата на най-новия консолидиран и актуализиран вариант.

4.   Не се изисква изменение на типовото одобрение на дадено превозно средство, ако новите изисквания, посочени в параграф 2, буква в), не са свързани, от техническа гледна точка, с този тип превозно средство или засягат категории превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.

Член 15

Специални разпоредби, отнасящи се до системи, компоненти или отделни технически възли

1.   Ако данните, отбелязани в информационния пакет, са променени, изменението следва да се отбележи като „поправка“.

В такива случаи органът по одобряването издава поправените страници от информационния пакет съгласно изискванията, като ясно отбелязва всяка поправена страница, за да се покаже същността на промяната и датата на преиздаване. Счита се, че един консолидиран актуализиран вариант на информационния пакет, придружен от детайлно описание на промените, отговаря на това изискване.

2.   Поправката се обозначава като „разширение“, ако в допълнение на разпоредбите на параграф 1:

а)

са необходими по-нататъшни проверки или нови изпитвания;

б)

ако има промяна в информацията относно сертификата за типово одобрение на ЕО, без това да се отнася до приложенията към него;

в)

влязат в сила нови изисквания в съответствие с някой от регулаторните актове, приложими към одобрената система, компонент или отделен технически възел.

В такива случаи органът по одобряването издава поправен сертификат за типово одобрение на ЕО, обозначен с разширен номер, нарастващ в съответствие с номера на поредното вече издадено разширение. В случаите, когато изменението се налага поради прилагането на параграф 2, буква в), се актуализира третата част от номера на одобрението.

Сертификатът за одобрение ясно показва причината за разширението и датата на преиздаването.

3.   При издаване на изменени страници или на консолидиран актуализиран вариант, индексът на информационния пакет, прикрепен към сертификата за одобрение, се променя така, че да показва датите на най-новото разширение или поправка, или датата на най-новия консолидиран и актуализиран вариант.

Член 16

Издаване и нотифициране на изменения

1.   В случай на разширение органът по одобряването актуализира всички свързани с него части на сертификата за типово одобрение на ЕО, приложенията към него и индекса към информационния пакет. Актуализираният сертификат и неговите приложения се издават на кандидата без неоправдано забавяне.

2.   В случай на поправка поправените документи или съответно консолидираният актуализиран вариант, включително индексът към информационния пакет, се издават на кандидата без неоправдано забавяне.

3.   Органът по одобряването нотифицира органите по одобряването на другите държави-членки относно всяко изменение, направено в типовите одобрения на ЕО, съгласно процедурите, посочени в член 8.

ГЛАВА VI

ВАЛИДНОСТ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Член 17

Изтичане на валидността

1.   Типовото одобрение на ЕО за превозно средство престава да бъде валидно във всеки от следните случаи:

а)

при влизане в сила на нови изисквания за регистрация, продажба или пускане в действие на нови превозни средства в който и да е регулаторен акт, приложим към одобреното превозно средство, когато става невъзможно съответното одобрение да бъде подновено;

б)

при доброволно окончателно прекратяване на производството на одобрено превозно средство;

в)

при изтичане на срока на валидност на одобрението по силата на специално ограничение.

2.   Когато само един вариант на даден тип превозно средство или само една разновидност на даден вариант загуби валидност, типовото одобрение за превозно средство на ЕО губи валидност само по отношение на конкретния вариант или разновидност.

3.   Когато производството на конкретен вид превозно средство бъде окончателно прекратено, производителят нотифицира органа по одобряването, издал типовото одобрение на ЕО за превозното средство. При получаване на такава нотификация този орган съответно информира органите по одобряването на другите държави-членки в рамките на 20 работни дни.

Член 27 се прилага само при изтичане на срока на валидност при обстоятелствата, посочени в буква а) от параграф 1 от настоящия член.

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, в случаите, когато едно типово одобрение на ЕО за превозно средство предстои да стане невалидно, производителят уведомява органа по одобряването, издал типовото одобрение на ЕО.

Органът по одобряването, без неоправдано забавяне, съобщава цялата необходима информация на органите по одобряването на другите държави-членки, така че да направи възможно прилагането, при необходимост, на член 27. При съобщаването се уточнява, по-специално, датата на производство и идентификационния номер на последното произведено превозно средство.

ГЛАВА VII

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ

Член 18

Сертификат за съответствие

1.   Производителят, в качеството си на притежател на типово одобрение на ЕО за превозно средство, издава сертификат за съответствие на всяко превозно средство, независимо дали то е комплектовано, некомплектовано или напълно комплектовано, ако то е произведено в съответствие с одобрения тип превозно средство.

В случай на некомплектовано или комплектовано превозно средство производителят попълва само тези точки на страница 2 от сертификата за съответствие, които са добавени или променени на текущия етап на одобрение и, ако е необходимо, прикрепя към този сертификат всички сертификати за съответствие, издадени на предходния етап.

2.   Сертификатът за съответствие се изготвя на един от официалните езици на Общността. Всяка държава-членка може да поиска сертификатът за съответствие да бъде преведен на собствения ѝ език или езици.

3.   Сертификатът за съответствие се изготвя по такъв начин, че да не позволява фалшифициране. За тази цел използваната хартия се предпазва посредством цветно изображение или посредством воден знак с формата на идентификационния знак на производителя.

4.   Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозно средство, които да се различават от ограниченията, предвидени в регулаторния акт.

5.   Сертификатът за съответствие, описан в приложение IX, част I, на превозни средства, одобрени в съответствие с разпоредбите на член 20, параграф 2, включва в названието си фразата „За комплектовани/напълно комплектовани превозни средства, типово одобрени съгласно член 20 (временно одобрение)“.

6.   Сертификатът за съответствие, описан в приложение IX, част I, за превозни средства, типово одобрени в съответствие с разпоредбите на член 22, включва в названието си фразата „За комплектовани/напълно комплектовани превозни средства, типово одобрени в малки серии“, като в близост на това се посочва годината на производство, последвана от пореден номер, между 1 и границата, посочена в таблицата в приложение XII, обозначаваща по отношение на всяка година на производство положението на това превозно средство в определеното за годината производство.

7.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, производителят може да предаде данни или информация, съдържащи се в сертификата за съответствие в електронен вид на регистриращия орган на държавата-членка.

8.   Дубликат на сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя. Думата „дубликат“ трябва да се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на даден сертификат.

Член 19

Маркировка за типово одобрение на ЕО

1.   Производителят на компоненти или отделни технически възли, независимо от това дали те представляват част от система или не, обозначава всеки компонент или възел, произведени в съответствие с одобрения тип, с маркировка за типово одобрение на ЕО, изискван от съответната отделна директива или регламент.

2.   Когато не се изисква маркировка за типово одобрение на ЕО, производителят поставя собственото си търговско наименование или марка, типов и/или идентификационен номер.

3.   Маркировката за типово одобрение на ЕО се съставя съгласно допълнението към приложение VII.

ГЛАВА VIII

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ КОНЦЕПЦИИ, НЕСЪВМЕСТИМИ С ОТДЕЛНИ ДИРЕКТИВИ

Член 20

Освобождавания на основание нови технологии или нови концепции

1.   По искане на производителя държавите-членки могат да издадат типово одобрение на ЕО за тип система, компонент или отделен технически възел, включващи технологии или концепции, несъвместими с един или няколко от регулаторните актове, изброени в приложение IV, част I, ако получат разрешение от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 40, параграф 3.

2.   До вземане на решението относно исканото разрешение държавата-членка може да дава временно одобрение, валидно само на нейната територия, за тип превозно средство, обхванато от исканото освобождаване, ако без отлагане информира Комисията и другите държави-членки за него посредством досие, съдържащо следните елементи:

а)

причините, поради които въпросните технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с изискванията;

б)

описание на съображенията за безопасност и опазване на околната среда, както и взетите мерки;

в)

описание на изпитванията, включително и на резултатите им, доказващи, че в сравнение с изискванията, от които се иска освобождаване, се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда.

3.   Други държави-членки могат да решат да приемат временното одобрение, посочено в параграф 2, на собствената си територия.

4.   Комисията решава съгласно процедурата, посочена в член 40, параграф 3, дали да разреши на държавата-членка да издаде типово одобрение на ЕО за съответния тип превозно средство.

При необходимост в решението се посочва също така дали валидността му подлежи на ограничения, като например срокове. Във всеки случай срокът на валидност на одобрението не може да бъде по-кратък от 36 месеца.

Ако Комисията откаже да даде разрешение, държавата-членка незабавно предизвестява притежателя на временното типово одобрение, посочено в параграф 2 от настоящия член, че временното одобрение се отменя 6 месеца след датата на решението на Комисията. Разрешава се, обаче, превозните средства, произведени съгласно временното одобрение, преди то да бъде отменено, да се регистрират, продават или пускат в действие във всяка държава-членка, която е приела временното одобрение.

5.   Настоящият член не се прилага в случаите, когато дадена система, компонент или отделен технически възел съответства на правило на ООН — ИКЕ, към което Общността се е присъединила.

Член 21

Необходими действия

1.   Когато Комисията констатира наличието на солидни основания за освобождаване от изискването по член 20, тя незабавно предприема необходимите действия за адаптиране на съответните специални директиви или регламенти към технологическото развитие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на специалните директиви или регламенти, изброени в част I на приложение IV, следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2.

Когато освобождаването от изискването по член 20 се отнася до правило на ИКЕ — ООН, Комисията предлага изменение на съответното правило на ИКЕ — ООН съгласно процедурата, приложима по силата на Ревизираното споразумение от 1958 г.

2.   Всички ограничения, свързани с освобождаването, се премахват веднага след изменението на съответните регулаторни актове.

Ако не се вземат необходимите мерки за адаптиране на регулаторните актове, срокът на валидност на освобождаването може да бъде продължен по искане на държавата-членка, издала одобрението, посредством друго решение, прието в съответствие с процедурата, посочена в член 40, параграф 3.

ГЛАВА IХ

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ В МАЛКИ СЕРИИ

Член 22

Типово одобрение на ЕО за малки серии

1.   По молба на производителя и в рамките на количествените ограничения, изложени в приложение XII, част А, раздел 1, държавите-членки издават, съгласно процедурата, посочена в член 6, параграф 4, типово одобрение на ЕО за тип превозно средство, отговарящо на изискванията, изброени в допълнението към приложение IV, част I.

2.   Параграф 1 не се отнася до превозни средства със специално предназначение.

3.   Сертификатите за типово одобрение на ЕО се номерират съгласно приложение VII.

Член 23

Национално типово одобрение за малки серии

1.   Що се отнася до превозни средства, произведени в рамките на количествените ограничения, посочени в приложение XII, част А, раздел 2, държавите-членки могат да позволят изключение от изискването за прилагане на една или няколко от разпоредбите на един или няколко от регулаторните актове, изброени в приложение IV или приложение XI, при условие че предвидят съответни алтернативни изисквания.

„Алтернативни изисквания“ означава административни разпоредби и технически изисквания, които целят да осигурят ниво на безопасност по пътищата и на опазване на околната среда, равностойно в най-високата възможна степен на нивото, предвидено от разпоредбите на приложение IV или приложение XI, ако е целесъобразно.

2.   По отношение на превозните средства, посочени в параграф 1, държавите-членки могат да изключат прилагането на една или няколко от разпоредбите на настоящата директива.

3.   Изключение от изискването за прилагане на разпоредбите, посочени в параграф 1 и параграф 2, се допуска само когато дадена държава-членка има основателни причини да направи това.

4.   За целите на типовото одобрение на превозни средства по настоящия член държавите-членки приемат системи, компоненти или отделни технически възли, които са типово одобрени в съответствие с регулаторните актове, изброени в приложение IV.

5.   Сертификатът за типово одобрение посочва какво е естеството на изключенията по параграф 1 и параграф 2.

Сертификатът за типово одобрение, образецът на който се съдържа в приложение VI, не носи заглавие „сертификат за типово одобрение на ЕО на превозно средство“. Въпреки това сертификатите за типово одобрение се номерират съгласно приложение VII.

6.   Валидността на типовото одобрение се ограничава до територията на държавата-членка, издала одобрението. По молба на производителя обаче органът по одобряването изпраща с препоръчано писмо или по електронна поща копие от сертификата за типово одобрение и неговите приложения на органите по одобряването на държавите-членки, посочени от производителя.

В рамките на 60 дена от датата на получаването такава държава-членка решава дали да приеме или не типовото одобрение. Тя съобщава официално решението си на органа по одобряването, посочен в първа алинея.

Държава-членка не отказва типовото одобрение, освен ако има основателни причини да смята, че техническите разпоредби, съгласно които е било одобрено превозно средство, не са равностойни на нейните собствени.

7.   По молба на кандидат за продажба регистрация или пускане в действие на превозно средство в друга държава-членка, държавата-членка, издала одобрението, му предоставя копие от сертификата за типово одобрение, както и информационния пакет.

Държава-членка разрешава продажба, регистрация или пускане в действие на това превозно средство, освен ако има основателни причини да смята, че техническите разпоредби, съгласно които е било одобрено превозно средство, не са равностойни на нейните собствени.

ГЛАВА Х

ИНДИВИДУАЛНИ ОДОБРЕНИЯ

Член 24

Индивидуални одобрения

1.   Държавите-членки могат да освободят дадено превозно средство, независимо от това дали е единствено по рода си или не, от спазване на изискванията на една или няколко разпоредби на настоящата директива или на един или няколко от регулаторните актове, посочени в приложение IV или приложение XI, при условие че наложат алтернативни изисквания.

Изключение от изискването за прилагане на разпоредбите на алинея 1 се допуска само когато дадена държава-членка има основателни причини да направи това.

„Алтернативни изисквания“ означава административни разпоредби и технически изисквания, които целят да осигурят ниво на безопасност по пътищата и на опазване на околната среда, равностойно в най-високата възможна степен на нивото, предвидено от разпоредбите на приложение IV или приложение XI, ако е целесъобразно.

2.   Държавите-членки нямат право да извършват разрушителни изпитвания. Те използват всички свързани с въпроса данни, предоставени от кандидата, за установяване на спазването на алтернативните изисквания.

3.   Държавите-членки приемат типовото одобрение на ЕО, за която и да е система, компонент или отделен технически възел, на мястото на алтернативните изисквания.

4.   Заявление за индивидуално одобрение се подава от производителя, собственика на превозното средство или от друго лице, действащо от тяхно име, при положение че то се е установило в Общността.

5.   Държава-членка издава индивидуално одобрение, ако превозното средство съответства на описанието, придружаващо заявлението, и удовлетворява съответните технически изисквания, като издава без неоправдано отлагане сертификат за индивидуално одобрение.

Форматът на сертификата за индивидуално одобрение се базира на образеца за сертификат за типово одобрение на ЕО, съдържащ се в приложение VI, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документи за регистрацията на превозни средства (13). Сертификатите за индивидуално одобрение не носят заглавие „одобрение на ЕО за превозно средство“.

Сертификатът за индивидуално одобрение носи идентификационния номер на съответното превозно средство.

6.   Валидността на индивидуалното одобрение се ограничава до територията на държавата-членка, издала одобрението.

По молба на кандидат за продажба, регистрация или пускане в действие на превозно средство в друга държава-членка, държавата-членка, издала одобрението, му предоставя справка за техническите разпоредби, спрямо които е било одобрено превозно средство.

По отношение на превозно средство, получило индивидуално одобрение от държава-членка съгласно разпоредбите на настоящия член, друга държава-членка дава разрешение това превозно средство да бъде продадено, регистрирано или пуснато в действие, освен ако има основателни причини да смята, че техническите разпоредби, в съответствие с които е било одобрено превозното средство, не са равностойни на нейните собствени.

7.   По молба на производителя или собственика на превозното средство държавите-членки предоставят индивидуално одобрение на превозно средство, отговарящо на разпоредбите на настоящата директива и на регулаторните актове, изброени в приложение IV или приложение XI, ако е целесъобразно.

В такъв случай държавите-членки признават индивидуалното одобрение и разрешават продажбата, регистрацията и пускането в действие на превозното средство.

8.   Разпоредбите на настоящия член могат да бъдат прилагани към превозни средства, типово одобрени съгласно настоящата директива и модифицирани преди първоначалната им регистрация или пускане в действие.

Член 25

Специални разпоредби

1.   Процедурата по член 24 може да бъде приложена към определено превозно средство по време на последователните етапи на неговото окомплектоване в съответствие с една процедура за многоетапно типово одобрение.

2.   Процедурата по член 24 не може да замести един междинен етап в рамките на нормалната последователност на една процедура за многоетапно типово одобрение и може да се окаже неподходяща за целите на постигане на първоетапно одобрение на дадено превозно средство.

ГРАВА ХI

РЕГИСТРИРАНЕ, ПРОДАЖБА И ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Член 26

Регистриране, продажба и пускане в действие на превозни средства

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 29 и 30, държавите-членки регистрират и разрешават продажбата и пускането в действие на превозни средства само ако те са придружени от валиден сертификат за съответствие, издаден съгласно член 18.

Що се отнася до незавършените превозни средства, държавите-членки разрешават продажбата на такива превозни средства, но могат да откажат постоянната им регистрация и пускане в действие за периода, в който те остават незавършени.

2.   Превозните средства, освободени от изискването за сертификат за съответствие, могат да бъдат регистрирани, продавани или пускани в действие, само ако отговарят на съответните технически изисквания на настоящата директива.

3.   Що се отнася до превозни средства, произвеждани в малки серии, броят на регистрираните, продадени или пуснати в действие превозни средства в течение на една година не трябва да надвишава броя на възлите, посочен в приложение XII, част А.

Член 27

Регистриране, продажба и пускане в действие на превозни средства, излизащи от серийно производство

1.   В рамките на ограниченията, посочени в приложение XII, раздел Б, и само за ограничен период от време, държавите-членки могат да регистрират и разрешават продажбата или пускането в действие на превозни средства от тип, чието типовото одобрение на ЕО е вече невалидно.

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Общността, които са имали валидно типово одобрение на ЕО по времето на производството си, но които не са били регистрирани или пуснати в действие преди типовото одобрение на ЕО да загуби своята валидност.

2.   Възможността, предвидена в параграф 1, се дава по отношение на окомплектовани превозни средства за период от дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност на типовото одобрение на ЕО, а по отношение на завършените превозни средства — за период от осемнадесет месеца, считано от тази дата.

3.   Производител, които иска да се възползва от разпоредбите на параграф 1, подава молба до компетентната власт на всяка държава-членка, свързана с пускането в действие на въпросното превозно средство. В молбата се уточняват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства могат да не отговарят на новите технически изисквания.

Заинтересованите държави-членки решават в рамките на три месеца от получаването на такава молба дали и в какви количества да допуснат регистрация на тези превозни средства на своята територия.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis спрямо превозни средства, ползващи се от национално типово одобрение, които не са били регистрирани или пуснати в действие преди одобрението да загуби валидност в съответствие с член 45 поради задължително прилагане на процедурата за типово одобрение на ЕО.

5.   Държавите-членки вземат необходимите мерки да осигурят ефикасно контролиране на броя на превозните средства, които се регистрират или пускат в действие в рамките на процедурата по настоящия член.

Член 28

Продажба и пускане в действие на компоненти и отделни технически възли

1.   Държавите-членки разрешават продажбата или пускането в действие на компоненти или отделни технически възли, ако и само ако те отговарят на изискванията на съответните регулаторни актове и са надлежно маркирани в съответствие с член 19.

2.   Параграф 1 не се прилага към компоненти или отделни технически възли, специално произведени или проектирани за нови превозни средства, които не влизат в обхвата на настоящата директива.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да разрешат продажбата или пускането в действие на компоненти или отделни технически възли, освободени от изискванията на една или няколко от разпоредбите на даден регулаторен акт в приложение на член 20, или са предназначени за монтиране в превозни средства, които се ползват от одобренията, издадени съгласно членове 22, 23 или 24, отнасящи се до въпросния компонент или отделен технически възел.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 и ако не се предвижда друго в даден регулаторен акт, държавите-членки могат да допуснат продажбата и пускането в действие на компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в превозни средства, от които по време на пускането им в действие не се е изисквало да бъдат типово одобрени от ЕО съгласно настоящата директива или Директива 70/156/ЕИО.

ГЛАВА ХII

ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 29

Превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, отговарящи на настоящата директива

1.   Ако една държава-членка констатира, че нови превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, макар и отговарящи на съответните изисквания и надлежно маркирани, представляват сериозен риск за безопасността по пътищата или вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве, тази държава-членка може за максимален период от шест месеца да откаже да регистрира такива превозни средства или да допуска продажбата или пускането в действие на своята територия на такива превозни средства, компоненти или отделни технически възли.

В такива случаи тази държава-членка незабавно уведомява за това съответно производителя, другите държави-членки и Комисията, като посочва причините, на които се основава нейното решение, и по-специално дали то е резултат от:

недостатъци в съответните регулаторни актове, или

неправилно приложение на съответните изисквания.

2.   Комисията се консултира със заинтересованите страни колкото се може по-скоро, и по-специално с органа по одобряването, издал типовото одобрение, за да изготви решението.

3.   Където мерките, посочени в параграф 1, се обясняват с недостатъци в съответните регулаторни актове, подходящите мерки се вземат, както следва:

когато става дума за отделни директиви или регламенти, изброени в част I от приложение IV, Комисията ги изменя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2,

когато става дума за правила на ИКЕ — ООН, Комисията предлага необходимите предложения за изменения към съответните правила на ИКЕ — ООН съгласно процедурата по Ревизираното споразумение от 1958 г.

4.   Когато мерките, посочени в параграф 1, се обясняват с неправилно прилагане на съответните изисквания, Комисията взима необходимите мерки да осигури съответствие с тези изисквания.

Член 30

Превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не съответстват на одобрения тип

1.   Ако държава-членка, издала типово одобрение, установи, че нови превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобрение, не съответстват на типа, който е одобрила, тя взема необходимите мерки, включително, ако е необходимо, отнемане на типовото одобрение, за да гарантира, че произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, ако случаят е такъв, са приведени в съответствие с одобрения тип. Органът по одобряването на тази държава-членка уведомява за взетите мерки органите по одобряването на другите държави-членки.

2.   За целите на параграф 1 се счита, че отклоненията от подробните изисквания на сертификата за типово одобрение на ЕС или на информационния пакет представляват несъответствие с одобрения тип.

Счита се, че дадено превозно средство не се отклонява от одобрения тип, ако съответните регулаторни актове допускат отклонения и тези допустими отклонения се съблюдават.

3.   Ако държава-членка докаже, че нови превозни средства, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобрение, не съответстват на одобрения тип, тя може да поиска държавата-членка, издала типовото одобрение, да удостовери, че произвежданите превозни средства, компоненти или отделни технически възли продължават да отговарят на одобрения тип. При получаване на такова искане засегнатата държава-членка предприема необходимите действия възможно най-бързо и, във всеки случай, в рамките на шест месеца от датата на молбата.

4.   Органът по одобряването отправя искане към държавата-членка, издала типовото одобрение на системата, компонента, отделния технически възел или незавършеното превозно средство, да вземе необходимите мерки да осигури отново съответствието на произвежданите превозни средства на одобрения тип в следните случаи:

а)

във връзка с типово одобрение на ЕО за превозно средство, когато несъответствието на превозното средство се обяснява изключително с несъответствието на дадена система, компонент или отделен технически възел;

б)

във връзка с многоетапно типово одобрение, когато несъответствието на напълно комплектовано превозно средство се обяснява изключително с несъответствието на дадена система, компонент или отделен технически възел, съставляващи част от некомплектованото превозно средство, или с несъответствието на самото некомплектовано превозно средство.

При получаване на такова искане съответната държава-членка взема необходимите мерки, ако е необходимо съвместно с държавата-членка, отправила искането, възможно най-бързо, и във всеки случай в рамките на шест месеца от датата на искането. Когато се установи несъответствие, органът по одобряването на държавата-членка, издала типовото одобрение на ЕО на системата, компонента или отделния технически възел или одобрението на некомплектованото превозно средство, взема мерките, посочени в параграф 1.

5.   Органите по одобряването се информират взаимно в рамките на 20 работни дни за всяко отнемане на типово одобрение на ЕО и за причините за това.

6.   Ако държавата-членка, издала типово одобрение, оспорва несъответствието, за което е уведомена, заинтересованите държави-членки полагат усилия за уреждане на спора. Комисията бива държана в течение и, при необходимост, провежда необходимите консултации с цел да се постигне решение.

Член 31

Продажба и пускане в употреба на части или оборудване, способни да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи

1.   Държавите-членки разрешават продажба, предлагане за продажба или пускане в употреба на части или оборудване, които могат да носят риск за правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство или неговото въздействие върху околната среда, единствено ако тези части или оборудване са разрешени от орган по одобряването съгласно параграфи от 5 до 10.

2.   Частите или оборудването, подлежащи на разрешение съгласно параграф 1, се добавят в списъка в приложение XIII. Това решение се предшества от оценка, водеща до доклад и стремеж за постигане на справедлив баланс между следните елементи:

а)

съществуването на сериозна заплаха за безопасността или въздействието върху околната среда на превозни средства, снабдени с частите или оборудването, предмет на оценката; както и

б)

въздействието върху потребители и производители от вторичния пазар на евентуалното налагане по настоящия член на изискване за разрешително за частите или оборудването, предмет на оценката.

3.   Параграф 1 не се отнася до оригинални части или оборудване, които са обхванати от системно типово одобрение съобразно превозното средство и части или оборудване, типово одобрени в съответствие с разпоредбите на някой от регулаторните актове, изброени в приложение IV, освен когато тези одобрения се отнасят до аспекти, различни от посочените в параграф 1. Параграф 1 не се прилага за части или оборудване, произведени изключително за състезателни превозни средства, които не са предназначени за използване по обществените пътища. Ако части или оборудване, включени в приложение XIII, имат двойна употреба за състезателни цели и за използване на пътя, тези части или оборудване не могат да се продават или да се предлагат за продажба на широката общественост за използване в пътни превозни средства, освен ако не отговарят на изискванията на настоящия член.

При необходимост Комисията приема разпоредби относно идентифицирането на части или оборудване по настоящия параграф.

4.   Комисията, след консултация със засегнатите страни, установява процедурата и изискванията за процеса по даване на разрешение, посочен в параграф 1, и приема разпоредбите за последващото осъвременяване на списъка в приложение XIII. Тези изисквания включват предписания за сигурност, защита на околната среда и, при необходимост, стандарти за изпробване. Те могат да се основават върху регулаторните актове, изброени в приложение IV, могат да бъдат разработени в съответствие с напредъка в технологиите за безопасност, опазване на околната среда и изпробване, или, ако това е подходящ начин за постигане на нужната сигурност или екологични цели, може да се изразяват в сравняване на функционирането на частта или оборудването с екологичните характеристики или характеристиките за безопасност на оригиналното превозно средство или съответно на някоя от частите му, ако е необходимо.

5.   За целите на параграф 1 производителят на части и оборудване представя на органа по одобряването протокол за изпитванията, изготвен от посочената техническа служба, който да удостоверява, че частите или оборудването, за които се иска разрешение, съответстват на изискванията, посочени в параграф 4. Производителят може да подаде само едно искане за тип и за част пред само един орган по одобряването.

Искането трябва да съдържа данни относно производителя на частите или оборудването, типа, идентификационните номера и номерата на частите или оборудването, за които се иска разрешение, както и името на производителя на превозното средство, типа превозно средство и, ако е целесъобразно, годините на производство или други данни, позволяващи идентифицирането на превозното средство, за което е предназначен монтажът на такива части или оборудване.

Когато органът по одобряването прецени въз основа на протокола от изпитванията и на други данни, че въпросните части или оборудване съответстват на изискванията, посочени в параграф 4, той издава сертификат на производителя без неоправдано отлагане. Този протокол дава право частите или оборудването да се продават, предлагат за продажба или монтират към превозни средства в Общността при условията на втората алинея от параграф 9.

6.   Всяка част или оборудване, разрешени в съответствие с настоящия член, се маркира надлежно.

Комисията изготвя изисквания за маркиране и опаковане, както и модела и системата за номериране на сертификата по параграф 5.

7.   Мерките по параграфи от 2 до 6 следва да се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2, тъй като са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително като я допълват.

8.   Производителят информира без отлагане органа по одобряването, издал сертификата, за всяка промяна, свързана с условията на издаването. Органът по одобряването взема решение дали сертификатът трябва да се преразгледа или да се преиздаде и дали са необходими нови изпитвания.

Производителят носи отговорност за осигуряване, че частите и оборудването се произвеждат и продължават да се произвеждат при условията, при които е издаден сертификатът.

9.   Преди да издаде одобрение, органът по одобряването проверява дали съществуват удовлетворителни условия и процедури, които да осигуряват ефикасен контрол върху съответствието на производството.

Когато органът по одобряването констатира, че условията за издаване на разрешение вече не се изпълняват, той призовава производителя да вземе необходимите мерки за възстановяване на съответствието с изискванията на частите и оборудването. При нужда той отнема разрешението.

10.   Всяко разногласие между държавите-членки относно сертификатите, посочени в параграф 5, се предлага на вниманието на Комисията. Тя взима необходимите мерки, като, при необходимост, може да изиска отнемане на разрешението, след допитване до държавите-членки.

11.   Настоящият член не се прилага за част или оборудване, преди да бъдат включени в приложение XIII. За всеки елемент или група елементи в приложение XIII се определя разумен преходен период, за да се даде възможност на производителя на частта или оборудването да кандидатства и получи разрешение. Същевременно при необходимост може да се определи и дата за изключване на части и оборудване, предназначени за превозни средства, типово одобрени преди тази дата от приложението на настоящия член.

12.   До вземане на решение дали част или оборудване трябва да бъде включена в списъка в параграф 1 държавите-членки могат да запазят националните си разпоредби относно части или оборудване, които могат да създадат съществен риск за правилното функциониране на системи, възлови за безопасността на превозно средство или за въздействието му върху околната среда.

След като се вземе такова решение, националните разпоредби относно въпросните части или оборудване престават да бъдат валидни.

13.   Считано от 29 октомври 2007 г. държавите-членки не могат да приемат нови разпоредби по отношение на частите и оборудването, които да засягат правилното функциониране на системите, които са съществени за безопасността на превозното средство или неговото въздействие върху околната среда.

Член 32

Изтегляне на превозни средства от пазара

1.   Когато производител, получил типовото одобрение на ЕО, е задължен, в съответствие с разпоредбите на регулаторен акт или на Директива 2001/95/ЕО, да проведе кампания по изтегляне от пазара на вече продадени, регистрирани или влезли в употреба превозни средства поради това, че една или няколко системи, компоненти или отделни технически възли, монтирани в превозното средство, независимо от това дали са надлежно одобрени в съответствие с настоящата директива или не, представляват сериозен риск за безопасността по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда, той незабавно информира органа по одобряването, издал одобрението за превозното средство.

2.   Производителят предлага на органа по одобряването поредица от подходящи мерки за неутрализиране на риска, посочен в параграф 1. Органът по одобряването без отлагане съобщава за предложените мерки на органите на другите държави-членки.

Компетентните власти осигуряват ефикасното изпълнение на мерките на собствените си територии.

3.   Ако мерките бъдат счетени за недостатъчни от отговорните власти или не бъдат приложени достатъчно бързо, тези власти информират без отлагане органа по одобряването, издал типовото одобрение на ЕО за превозно средство.

Тогава органът по одобряването информира производителя. Ако самият орган по одобряването, издал типовото одобрение на ЕО за превозното средство, не е удовлетворен от мерките на производителя, той взема всички необходими мерки, включително отнемане на типовото одобрение на ЕО за превозното средство, в случаите, когато производителят не предлага и не прилага ефикасни коригиращи мерки. В случай на отнемане на типовото одобрение на ЕО за превозно средство, отговорният орган по одобряването уведомява производителя, органите по одобряването на другите държавите-членки и Комисията с препоръчано писмо или посредством равностойни електронни средства в рамките на 20 работни дни.

4.   Настоящият член се отнася също така до части, неподлежащи на никакви изисквания според регулаторните актове.

Член 33

Нотифициране на решения и средства за правна защита

Всички решения, взети съгласно разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива, с които се отказва или отнема типово одобрение на ЕО, или се отказва регистрация или забранява продажба, подробно излагат причините, на които се основават.

За всяко такова решение се уведомява заинтересованата страна, която същевременно се информира и за средствата за правна защита, с които тя разполага съгласно действащите в съответните държавите-членки закони и за сроковете, в рамките на които тя може да упражни тези средства за правна защита.

ГЛАВА ХIII

МЕЖДУНАРОДНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Член 34

Правила на ИКЕ — ООН, които е необходимо да бъдат взети предвид при типово одобрение на ЕО

1.   Правилата на ИКЕ — ООН, към които се е присъединила Общността и които са изброени в част от приложение IV и приложение XI, са част от типовото одобрение на ЕО за превозни средства при същите условия като отделните директиви или регламенти. Те се прилагат към категориите превозни средства, изброени в съответните колони на таблицата от приложение IV, част I, и приложение XI, част I.

2.   Когато Комисията реши да приложи на задължителна основа правило на ИКЕ — ООН за целите на типовото одобрение на ЕО за превозни средства в съответствие с член 4, параграф 4 от Решение 97/836/ЕО, приложенията към настоящата директива се изменят както следва в съответствие с процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2 на настоящата директива. Актът за изменение на приложенията на настоящата директива също така уточнява датите на задължително прилагане на правилата на ИКЕ — ООН или на неговите изменения. Държавите-членки отменят или адаптират националното законодателство, което е несъвместимо с въпросното правило на ИКЕ — ООН.

Когато такова правило на ИКЕ — ООН замени съществуваща отделна директива или регламент, съответният елемент в приложение IV, част I и приложение XI се заменя от номера на правилото на ИКЕ — ООН, а съответният елемент в приложение IV, част II се заличава в съответствие със същата процедура.

3.   В случаите, посочени в параграф 2, втора алинея, отделната директива или регламент, заменен от правилото на ИКЕ — ООН, се отменя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2.

Когато бъде отменена отделна директива, държавите-членки отменят националното законодателство, прието за транспониране на тази директива.

4.   В настоящата директива или в отделни директиви или регламенти могат да бъдат правени преки препращания към на международни страндарти и разпоредби, без да бъдат пресъздавани в общностната законодателна рамка.

Член 35

Еквивалетност на правилата на ИКЕ — ООН с директиви или регламенти

1.   Правилата на ИКЕ — ООН, изброени в част II от приложение IV, се признават за еквивалентни на съответните отделни директиви или регламенти, доколкото те имат същото приложно поле и предмет.

Органите по одобряването на държавите-членки приемат одобрения, издадени в съответствие с тези правила на ИКЕ — ООН, и, където е приложимо, съответните знаци за одобрение на мястото на съответните одобрения и знаци за одобрение, издадени съгласно еквивалентна отделна директива или регламент.

2.   Когато Общността реши да приложи, за целите на параграф 1, ново правило на ИКЕ — ООН или изменен вариант на правило на ИКЕ — ООН, част II от приложение IV на настоящата директива се изменя съответно. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 40, параграф 2.

Член 36

Еквивалентност с други регламенти

Съветът може, действайки с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, да признае еквивалетността на условията или разпоредбите за типово одобрение на ЕО на системи, компоненти и отделни технически възли, установени от настоящата директива, и процедурите, установени от международни норми или норми на трети държави в рамките на многостранни или двустранни споразумения между Общността и трети страни.

ГЛАВА ХIV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Член 37

Информация, предназначена за потребители

1.   Производителят не може да предоставя каквато и да било техническа информация, свързана с елементите, предвидени от настоящата директива или от регулаторните актове, посочени в приложение IV, която да се отклонява от детайлите, одобрени от органа по одобряването.

2.   Когато в даден регулаторен акт се съдържат специални разпоредби за това, производителят предоставя на потребителите цялата необходима информация, както и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на превозно средство, компонент или отделен технически възел.

Тази информация се предоставя на официалните езици на Общността. Тя се предоставя със съгласието на органа по одобряването във вид на подходящ придружаващ документ, като например ръководство за употреба или за поддръжка.

Член 38

Информация, предназначена за производителите на компоненти или отделни технически възли

1.   Производителят на превозното средство предоставя на производителите на компоненти или отделни технически възли всички тези данни, включително според случая чертежите, конкретно посочени в приложението или допълнението към даден регулаторен акт, необходими за типовото одобрение на ЕО на компоненти или отделни технически възли, или нужни за получаване на разрешение съгласно член 31.

Производителят на превозното средство може да наложи на производителите на компоненти или отделни технически възли обвързващо споразумение с оглед да съхрани поверителния характер на всяка информация, която не е за обществено ползване, включително свързаната с правата на интелектуална собственост.

2.   Производителят на компоненти или отделни технически възли, в качеството си на притежател на сертификат за типово одобрение на ЕО, който в съответствие с член 10, параграф 4, съдържа ограничения по отношение на употребата или специални условия за монтаж или и двете, предоставя подробна информация за това на производителя на превозното средство.

Когато в регулаторен акт се съдържа специална разпоредба за това, производителят на компоненти или отделни технически възли предоставя, заедно с произведените компоненти или отделни технически възли, инструкции за употребата или специалните условия за монтиране или и за двете.

ГЛАВА ХV

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЯ

Член 39

Мерки по прилагането и изменения на настоящата директива и специалните директиви и регламенти

1.   Комисията приема мерките, необходими за прилагането на всяка специална директива или регламент, съобразно правилата, изложени съответно във всяка съответна директива или регламент.

2.   Комисията приема измененията на приложенията към настоящата директива или към разпоредбите на специалните директиви или регламенти, изброени в част I от приложение IV, необходими за приспособяването им към напредъка в областта на науката и техниката или към специфичните нужди на хората с увреждания.

3.   Комисията приема измененията на настоящата директива, необходими за установяване на техническите изисквания за превозни средства, произвеждани в малки серии, превозни средства, одобрени съгласно процедура за индивидуално одобрение, и превозни средства, предназначени за специални цели.

4.   Когато Комисията констатира наличието на сериозен риск за участниците в движението по пътищата или за околната среда, налагащ вземането на спешни мерки, тя може да измени разпоредбите на специалните директиви или регламенти, изброени в приложение IV, част I.

5.   Комисията приема измененията, необходими за добро администриране, и по-специално измененията, необходими за осигуряване на съответствието на специалните директиви или регламенти, посочени в приложение IV, част I, както помежду им, така и с други актове от общностното право.

6.   Когато, в изпълнение на Решение 97/836/ЕО, се приемат нови правила на ИКЕ — ООН или изменения на съществуващите правила на ИКЕ — ОН, Комисията внася съответните изменения в приложенията към настоящата директива.

7.   Всяка нова специална директива или регламент внасят необходимите изменения в приложенията към настоящата директива.

8.   Приложенията към настоящата директива могат да бъдат изменени посредством регламенти.

9.   Мерките, посочени в настоящия член, се изменят съгласно процедурата по регулиране с контрол по член 40, параграф 2, тъй като са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива или на специалните директиви и регламенти, включително като ги допълват.

Член 40

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет, наричан „Технически комитет по моторните превозни средства“ (ТКМПС/TCMV).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

ГЛАВА ХVI

ОПРЕДЕЛЯНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ

Член 41

Определяне на техническите служби

1.   Определената от държава-членка техническа служба трябва да отговаря на разпоредбите на настоящата директива.

2.   Техническите служби сами провеждат или контролират необходимите за одобрението изпитвания или проверки, посочени в настоящата директива или в регулаторен акт, съдържащ се в приложение IV, освен в случаите, в които изрично се допускат алтернативни процедури. Те не могат да провеждат изпитвания или проверки, за които не са надлежно определени.

3.   Техническите служби принадлежат към една или няколко от следните категории дейности, в зависимост от областта на техните компетенции:

а)

категория А — технически служби, извършващи със собствени съоръжения изпитванията, предвидени в настоящата директива и регулаторните актове, изброени в приложение IV;

б)

категория Б — технически служби, наблюдаващи провеждането на изпитванията, посочени в настоящата директива и в регулаторните актове, изброени в приложение IV, които се извършват в съоръженията на производителя или в съоръженията на трета страна;

в)

категория В — технически служби, осъществяващи редовна оценка и мониторинг на използваните от производителя процедури за контрол на съответствието на производството;

г)

категория Г — технически служби, осъществяващи наблюдение и извършващи изпитвания или проверки в рамките на контрола на съответствие на производството.

4.   Техническите служби притежават необходимите умения, специализирани технически познания и доказан опит в специфичните области на приложение на настоящата директива и на регулаторните актове, изброени в приложение IV.

В допълнение, техническите служби отговарят на стандартите, посочени в допълнение 1 към приложение V, които са приложими към провежданите от тях дейности. Това изискване не се прилага на последния етап на многоетапната процедура за типовото одобрение, посочена в член 25, параграф 1.

5.   Органът по одобряването може да изпълнява ролята на техническа служба по отношение на една или няколко от дейностите, посочени в параграф 3.

6.   Производител или подизпълнители, действащи от негово име, могат да бъдат определени за техническа служба за дейности от категория А по отношение на регулаторните актове, изброени в приложение XV.

Комисията изменя списъка на тези регулаторни актове, когато това е необходимо, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 40, параграф 2.

7.   Образуванията, посочени в параграфи 5 и 6, действат съобразно разпоредбите на настоящия член.

8.   Технически служби, различни от определените по параграф 6, принадлежащи на трета страна, могат да бъдат нотифицирани за целите на член 43 само в рамките на двустранно споразумение между Общността и въпросната трета страна.

Член 42

Оценка на уменията на техническите служби

1.   Уменията, посочени в член 41, се доказват в оценъчен доклад, изготвен от компетентната власт. Това може да включва и сертификат за акредитация, издаден от акредитиращия орган.

2.   Оценката в доклада, посочен в параграф 1, се извършва съгласно разпоредбите на допълнение 2 към приложение V.

Оценъчният доклад се преразглежда най-късно след период от три години.

3.   Оценъчният доклад се изпраща на Комисията по нейно искане.

4.   Органът по одобряването, изпълняващ ролята на техническа служба, доказва съответствието посредством приложените документи.

Това включва и оценка, направена от одитори, независими по отношение на извършваната дейност. Тези инспектори могат да принадлежат към същата организация, ако са независими от ръководството на персонала, занимаващ се с оценяваната дейност.

5.   Производителят или действащият от негово име подизпълнител, определен за техническа служба, се съобразяват със съответните разпоредби на настоящия член.

Член 43

Процедури за нотификация

1.   За всяка определена техническа служба държавите-членки нотифицират Комисията относно името, адреса (включително електронния адрес), отговарящите лица и категорията дейности. Те нотифицират Комисията и за всички следващи промени.

Актът за нотификация посочва според кои регулаторни актове са били определени техническите служби.

2.   Техническите служби могат да извършват дейностите, описани в член 41, за целите на типовото одобрение, само ако вече са били нотифицирани на Комисията.

3.   Една и съща техническа служба може да бъде определена и нотифицирана от няколко държави-членки, независимо от категорията дейности, които тя извършва.

4.   Ако при прилагане на даден регулаторен акт определена организация или компетентна власт, чиято дейност не е измежду съдържащите се в член 41 дейности, трябва да бъде определена за прилагането на този регулаторен акт, нотификацията се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

5.   Комисията публикува списъка и конкретните данни, отнасящи се до органите по одобряването и техническите служби, на своята интернет страница.

ГЛАВА ХVII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Преходни разпоредби

1.   До влизането в сила на необходимите изменения на настоящата директива, целящи включването на превозни средства, останали извън приложното ѝ поле, или допълването на административните или технически разпоредби относно типовото одобрение на превозни средства, различни от М1, които се произвеждат в малки серии, и установяването на хармонизирани административни и технически разпоредби относно процедурата за индивидуално одобрение, и до изтичането на преходните периоди, предвидени по член 45, държавите-членки продължават да издават национални одобрения за такива превозни средства, при условие че тези одобрения се основават на хармонизираните технически изисквания, изложени в настоящата директива.

2.   По искане на производителя или, в случай на индивидуално одобрение, по искане на притежателя на превозното средство и при представяне на исканата информация, съответните държави-членки оформят и издават, в зависимост от случая, сертификати за типово одобрение или сертификати за индивидуално одобрение. Сертификатът се издава на заявителя.

По отношение на превозни средства от един и същ тип другите държави-членки приемат заверено копие като доказателство за провеждането на необходимите изпитвания.

3.   Когато дадено индивидуално одобрено превозно средство трябва да бъде регистрирано в друга държава-членка, тази държава-членка може да поиска от органа по одобряването, издал индивидуалното одобрение, всякаква допълнителна информация, описваща подробно характера на техническите изисквания, на които отговаря конкретното превозно средство.

4.   До хармонизацията на регистрационните и данъчни системи на държавите-членки във връзка с превозните средства, обхванати от настоящата директива, държавите-членки могат да използват национални кодови системи с цел да улеснят регистрацията и облагането с данъци на тяхна територия. За тази цел държавите-членки могат да направят нови подразделения на разновидностите, указани в част II от приложение III, предвиждащо изрично посочване в информационния пакет на критериите за подразделяне или възможността те да бъдат изведени от него чрез просто изчисление.

Член 45

Дати за прилагане на типовото одобрение на ЕО

1.   Що се отнася до типовото одобрение на ЕО, държавите-членки издават одобрение на нови типове превозни средства, считано от датите, посочени в приложение ХIX.

2.   По искане на производителя, държавите-членки могат да издадат одобрение на ЕО на нови типове превозни средства, считано от 29 април 2009 г.

3.   До посочените дати в четвъртата колона на таблицата в приложение ХIX, разпоредбата на член 26, параграф 1 не се прилага за нови превозни средства, за които е било издадено национално одобрение преди датите, указани в третата колона на приложението или за които няма одобрение.

4.   По искане на производителя и до датите, посочени в колона 3 на редове 6 и 9 в таблицата, установена в приложение XIX, държавите-членки продължат да издават национални типови одобрения като алтернатива на типовото одобрение на ЕО на превозни средства от категории M2 или M3, при условие че тези превозни средства и техните системи, части и отделни технически възли са били типово одобрени в съответствие с регулаторните актове, изброени в част I от приложение IV към настоящата директива.

5.   Настоящата директива не обезсилва никое от типовите одобрения на ЕО, издадени на превозни средства от категория М1 преди 29 април 2009 г., нито препятства удължаването на такива одобрения.

6.   Що се отнася до одобрението на ЕО на нови типове системи, компоненти или отделни технически възли, държавите-членки прилагат настоящата директива от 29 април 2009 г.

Настоящата директива не обезсилва никое от типовите одобрения на ЕО, издадени за системи, компоненти или отделни технически възли преди 29 април 2009 г., нито пък препятства удължаването на такива одобрения.

Член 46

Санкции

Държавите-членки определят санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и в частност на забраните, съдържащи се или произлизащи от член 31, и на регулаторните актове, посочени в приложение IV, част I, и взимат необходимите мерки за тяхното прилагане. Определените санкции трябва да бъдат ефикасни, пропорционални и с възпиращ ефект. Държавите-членки уведомяват Комисията за съответните разпоредби, не по-късно от 29 април 2009 г. и възможно най-бързо съобщават за всички евентуални последващи промени.

Член 47

Оценяване

1.   Не по-късно от 29 април 2011 г. държавите-членки информират Комисията за прилагането на процедурите за типово одобрение, изложени в настоящата директива, и по-специално на прилагането на многоетапния процес. При нужда Комисията предлага измененията, считани за необходими за усъвършенстване на процеса за типово одобрение.

2.   Въз основа на предоставената по параграф 1 информация Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива, не по-късно от 29 октомври 2011 г. При нужда Комисията може да предложи датите на прилагане, посочени в член 45, да бъдат отложени.

Член 48

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват преди 29 април 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят със съществените изменения на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби, считано от 29 април 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те трябва също така да съдържат изявление, че позовавания в съществуващите закони, регламенти и административни разпоредби на директивата, отменена от настоящата директива, се тълкуват като позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и начинът на формулиране на това заявление се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 49

Отмяна

Директива 70/156/ЕО се отменя, считано от 29 април 2009 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство и прилагане на директивите, посочени в приложение XX, част Б.

Позоваванията към отменената директива се тълкуват като позовавания към настоящата директива и следва да се четат съгласно таблицата за съответствие, посочена в приложение XXI.

Член 50

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 51

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбчрг на 5 септември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. POETTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 108, 30.4.2004 г., стр. 29.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 февруари 2004 г. (ОВ C 97 E, 22.4.2004 г., стр. 370), Обща позиция на Съвета от 11 декември 2006 г. (ОВ C 64 E, 20.3.2007 г., стр. 1), Позиция на Европейския парламент от 10 май 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 юли 2007 г.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(7)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(8)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).

(11)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО на Съвета.

(12)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(13)  ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57. Директива, последно изменена с Директива 2006/103/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 344).


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I

Пълен списък с информация за целите на типово одобрение на ЕО на превозни средства

Приложение II

Дефиниране на категории и типове превозни средства

Приложение III

Информационен документ за целите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

Приложение IV

Списък на изискванията за целите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

Допълнение:

Списък на изискванията за типово одобрение на ЕО на превозни средства от категория М1, произвеждани в малки серии

Приложение V

Процедури, които да се следват при типово одобрение на ЕО на превозни средства

Допълнение 1:

Стандарти, на които трябва да отговарят службите, посочени в член 41

Допълнение 2:

Процедура за оценка на техническите служби

Приложение VI

Сертификат за типово одобрение на ЕО

Допълнение:

Списък на регулаторните актове, на които съответства типът превозно средство

Приложение VII

Система за номериране на сертификатите за типово одобрение на ЕО

Допълнение:

Маркировка за типовото одобрение на ЕО за компоненти и отделни технически възли

Приложение VIII

Резултати от изпитванията

Приложение IX

Сертификат за съответствие на ЕО

Приложение X

Процедури за съответствие на производството

Приложение XI

Същност на превозните средства със специално предназначение и разпоредби за тях

Допълнение 1:

Каравани с двигател, линейки и катафалки

Допълнение 2:

Бронирани превозни средства

Допълнение 3:

Превозни средства, достъпни за инвалидни колички

Допълнение 4:

Други превозни средства със специално предназначение (включително каравани-ремаркета)

Допълнение 5:

Автокранове

Приложение XII

Ограничения за малки серии и ограничения при излизане от серийно производство

Приложение XIII

Списък на части или оборудване, носещи значителен риск за правилното функциониране на системите от основно значение за безопасността на превозното средство или за неговото въздействие върху околната среда, техните експлоатационни характеристики, подходящи процедури за изпитвания, разпоредби за маркиране и опаковка

Приложение XIV

Списък на типовите одобрения на ЕО, издадени съгласно регулаторните актове

Приложение XV

Списък на регулаторните актове, за които производител може да бъде определен като техническа служба

Приложение XVI

Списък на регулаторните актове, при които могат да се прилагат виртуални методи на изпитване от производителя или техническата служба

Допълнение 1:

Основни изисквания относно виртуалните методи на изпитване

Допълнение 2:

Специфични изисквания относно виртуалните методи на изпитване

Приложение XVII

Процедури, които трябва да бъдат следвани по време на многоетапно типово одобрение на ЕО

Допълнение:

Образец на допълнителна табела на производителя

Приложение XVIII

Сертификат за произход на превозното средство — Декларация на производителя на базово/некомплектовано превозно средство без предоставен сертификат за съответствие

Приложение ХIX

График за изпълнението на настоящата директива по отношение на типовото одобрение

Приложение XX

Срокове за транспонирането на отменените директиви в националното законодателство

Приложение XXI

Таблица на съответствието

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пълен списък с информация за целите на типово одобрение на ЕО за превозни средства

Всички информационни документи в настоящата директива и в специални директиви или регламенти трябва да се състоят само от извадки от настоящия цялостен списък и да се придържат към системата за номериране в него.

Следната информация, ако е необходимо, трябва да бъде предоставяна в три екземпляра и да включва списък със съдържание. Всички чертежи трябва да бъдат предоставяни в подходящ мащаб и достатъчно детайлно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да са достатъчно детайлни.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни механизми за управление, информация относно тяхната работа трябва да бъде предоставена.

(За обяснителни бележки виж последната страница на настоящото приложение)

0.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1.   Марка (фирмено наименование на производителя):

Тип:

0.2.0.1.   Шаси:

0.2.0.2.   Каросерия/окомплектовано превозно средство:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я), (ако е необходимо):

Начини за идентифициране на типа, ако върху превозното средство/компонента/отделния технически възел има такива обозначения (б) (1):

0.3.0.1.   Шаси:

0.3.0.2.   Каросерия/окомплектовано превозно средство:

Местонахождение на тази маркировка:

0.3.1.1.   Шаси:

0.3.1.2.   Каросерия/окомплектовано превозно средство:

Категория на превозното средство (в):

0.4.1.   Класификация(и) в зависимост от опасните товари, за превоза на които е предназначено превозното средство:

0.5.   Име и адрес на производителя:

Местоположение и метод на поставяне на регистрационните табели и местоположение на идентификационния номер на превозното средство

0.6.1.   Върху шасито:

0.6.2.   На каросерията:

0.7.   При компоненти и обособени технически възли, местонахождение и метод на полагане на маркировката за одобрение на ЕО:

0.8.   Име(на) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

1.2.   Оразмерен чертеж на цялото превозно средство:

Брой на осите и колелата:

1.3.1.   Брой и положение на осите с двойни колела:

1.3.2.   Брой и позиция на управляваните оси:

1.3.3.   Задвижващи оси (брой, местоположение, свързване помежду им):

1.4.   Шаси (ако има) (общ чертеж):

1.5.   Материал, използван за страничните възли (г):

1.6.   Местоположение и разположение на двигателя:

1.7.   Кабина на водача (преден контрол или затворена с капак) (щ):

Място на волана: ляво/дясно (1).

1.8.1.   Превозното средство е оборудвано за управление при дясно/ляво (1) движение.

1.9.   Да се уточни дали моторното превозно средство е предназначено да тегли полуремаркета или други ремаркета и дали ремаркето е полуремарке, с прикачено устройство или ремарке с централна ос; да се посочат превозните средства, специално конструирани за превоз на товари при контролирана температура:

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (д) (в kg и mm) (справка в чертежите, ако има такива)

Колесна(и) база(и) (напълно натоварен) (е):

В случай на полуремаркета

2.1.1.1.   Разстояние между осите на шенкелния болт на допълнителното колело и най-задния край на полуремаркето:

2.1.1.2.   Максимално разстояние между осите на шенкелния болт на допълнителното колело и коя да е точка в предната част на полуремаркето:

2.1.1.3.   Полуремарке със специално разстояние между колелата (както е определено в точка 7.6.1.2 от приложение I към Директива 97/27/ЕО):

В случай на превозни средства, теглещи полуремарке

2.2.1.   Стъпка на допълнителното колело (максимум и минимум; да се посочат допустимите стойности за некомплектовани превозни средства (ж):

2.2.2.   Максимална височина на допълнителното колело (стандартизирана) (з):

Разстояние(я) между равнините на колелата и широчина(и) на осите:

2.3.1.   Разстояние между равнините на колелата на всяка задвижвана ос (и):

2.3.2.   Разстояние между равнините на колелата на всички останали оси (и):

2.3.3.   Широчина на най-широката задна ос:

2.3.4.   Широуина на най-предната ос (измерена в най-външната част на гумите, без да се взема под внимание издуването на гумите близо до земята):

Диапазон на размерите на превозно средство (габаритни)

За шасита без каросерия

Дължина (й):

2.4.1.1.1.   Максимална допустима дължина:

2.4.1.1.2.   Минимална допустима дължина:

Широчина (к):

2.4.1.2.1.   Максимална допустима широчина:

2.4.1.2.2.   Минимална допустима широчина:

2.4.1.3.   Височина (в състояние на движение) (л) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение):

Преден надвес (м):

2.4.1.4.1.   Преден ъгъл на проходимост (на): … градусa.

Заден надвес (н):

2.4.1.5.1.   Заден ъгъл на проходимост (нб): … градусa.

2.4.1.5.2.   Минимален и максимален допустим навес в точката на прикачване (нг):

Просвет между осите (според определението в точка 4.5 от раздел А от приложение II)

2.4.1.6.1.   Между осите:

2.4.1.6.2.   Под предната(ите) ос(и):

2.4.1.6.3.   Под задната(ите) ос(и):

2.4.1.7.   Ъгъл на надлъжна проходимост (нв): … градусa.

2.4.1.8.   Крайни допустими положения на центъра на тежестта на каросерията и/или вътрешни приспособления и/или оборудване и/или полезен товар:

За шаси с каросерия

Дължина (й):

2.4.2.1.1.   Дължина на натоварената част:

Широчина (к):

2.4.2.2.1.   Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура):

2.4.2.3.   Височина (в състояние на движение) (л) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение):

Преден надвес (м):

2.4.2.4.1.   Преден ъгъл на проходимост (нa): … градусa.

Заден надвес (н):

2.4.2.5.1.   Заден ъгъл на проходимост (нб): … градусa.

2.4.2.5.2.   Минимален и максимален допустим навес в точката на прикачване (нг):

Просвет между осите (според определението в точка 4.5 от раздел А от приложение II)

2.4.2.6.1.   Между осите:

2.4.2.6.2.   Под предната ос(и):

2.4.2.6.3.   Под задната ос(и):

2.4.2.7.   Ъгъл на надлъжна проходимост (нв): … градусa.

2.4.2.8.   Крайни допустими позиции на центъра на тежестта на полезния товар (при нееднородни товари):

2.4.2.9.   Положение на центъра на тежестта на превозното средство (М2 и М3) при максимална технически допустима маса в натоварено състояние в надлъжна, напречна и вертикална посока:

За каросерии, одобрени без шаси (превозни средства М2 и М3)

2.4.3.1.   Дължина (й):

2.4.3.2.   Широчина (к):

2.4.3.3.   Номинална височина (в състояние на движение) (л) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение):

Маса на шаси (без кабина, охладител, гориво, резервно колело, инструменти и водач):

2.5.1.   Разпределение на тази маса между осите:

Маса на превозното средство без каросерия, а при теглещо превозно средство от категория, различна от М1, с функциониращо прикачно устройство, ако такова е монтирано от производителя, или маса на шасито или шаси с кабина, без каросерия и/или прикачно устройство, ако производителят не монтира каросерията и/или скачващото устройство (включително течности, инструменти, резервно колело, ако такова е монтирано, и шофьор, както и, при различни видове автобуси, член на екипа, ако в превозното средство е предвидено място за член на екипа) (о) (максимум и минимум за всеки вариант):

2.6.1.   Разпределение на тази маса между осите, а при полуремаркета или ремаркета с централна ос, товар в точката на прикачване (максимум и минимум за всеки вариант):

Минимална маса на напълно комплектованото превозно средство, както е посочено от производителя в случай на некомплектовано превозно средство:

2.7.1.   Разпределение на тази маса между осите, а при полуремаркета или ремаркета с централна ос, натоварване в точката на прикачване:

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние, заявена от производителя (ш) (*):

2.8.1.   Разпределение на тази маса между осите, при полуремаркета или ремаркета с централна ос, товар върху точката на прикачване (*):

2.9.   Технически допустима максимална маса на всяка ос:

2.10.   Технически допустима максимална маса върху всяка група оси:

Технически допустима максимална теглена маса на моторно превозно средство в случай на

2.11.1.   Ремарке с прикачно устройство:

2.11.2.   Полуремарке:

Едноосно ремарке:

2.11.3.1.   Максимално съотношение между надвеса на теглича (п) и междуосното разстояние:

2.11.3.2.   Максимална V-стойност: … kN.

2.11.4.   Максимална технически допустима маса на комбинацията (*):

2.11.5.   Превозното средство е/не е (1) пригодено за теглене на товар (точка 1.2 от приложение II към Директива 77/389/ЕИО).

2.11.6.   Максимална маса на ремарке, което няма работна спирачка:

Максимален технически допустим статичен вертикален товар/маса в точката на прикачване на превозното средство

2.12.1.   На моторно превозно средство:

2.12.2.   На полуремарке или ремарке с централна ос:

2.12.3.   Максимална допустима маса на прикачното устройство (ако не е монтирано от производителя):

2.13.   Разположение на пътя:

Съотношение мощност на двигателя/максимална маса: … kW/kg.

2.14.1.   Съотношение мощност на двигателя/технически допустима максимална натоварена маса на комбинацията (както е предвидено в точка 7.10 от приложение I към Директива 97/27/ЕО): … kW/kg.

2.15.   Способност за потегляне по наклон (самò превозно средство) (+++): … %.

Предвидени регистрационни/експлоатационни максимални допустими маси (по избор: където тези стойности са дадени, те трябва да бъдат определени в съответствие с приложение IV към Директива 97/27/ЕО):

2.16.1.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна натоварена маса (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко отметки (#):

2.16.2.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса за всяка ос, а при полуремаркета или ремаркета с централна ос, предвидено натоварване в точката на прикачване, заявено от производителя, ако е по-малко от максималната технически допустима маса в точката на прикачване (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко отметки (#):

2.16.3.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна натоварена маса във всяка група оси (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко отметки (#):

2.16.4.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна теглена маса (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко отметки (#):

2.16.5.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко отметки (#):

3.   СИЛОВА УРЕДБА (р) (При превозни средства, на които може да им се свърши бензинът, дизеловото гориво, и т.н., или при комбинация с друго гориво, точките се повтарят (+)

Производител:

3.1.1.   Производствен код на двигателя, отбелязан върху него:

Двигател с вътрешно горене

Специфична информация за двигателя

3.2.1.1.   Работен принцип: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов (л)

Брой и разположение на цилиндрите:

3.2.1.2.1.   Диаметър (с): … mm

3.2.1.2.2.   Ход (с): … mm

3.2.1.2.3.   Ред на палене:

3.2.1.3.   Мощност на двигателя(т): … cm3

3.2.1.4.   Степен на сгъстяване (2):

3.2.1.5.   Чертежи на горивната камера, чело на буталото, а при двигатели с принудително запалване — бутални пръстени:

Нормални обороти на празен ход на двигателя (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Високи обороти на празен ход на двигателя (2) … min–1

3.2.1.7.   Въглероден окис на единица обем в отработения газ при празен ход на двигателя (2): … %, когато е посочено от производителя (само за двигатели с принудително запалване)

3.2.1.8.   Максимална полезна мощност (у): … kW при … min–1 (заявената от производителя стойност)

3.2.1.9.   Допустима скорост на двигателя, както е описана от производителя: … min–1

3.2.1.10.   Максимален полезен/нетен въртящ момент (у): … Nm за … min–1 (заявената от производителя стойност)

Гориво: дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (LPG)/природен газ (NG)/етанол … (1)

3.2.2.1.   RON, оловен:

3.2.2.2.   RON, безоловен:

3.2.2.3.   Входен отвор на резервоара за гориво: стеснен отвор/мярка (л)

Резервоар(и) за гориво

Работен резервоар(и) за гориво

3.2.3.1.1.   Брой, капацитет, материал:

3.2.3.1.2.   Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички съединения и всички линии на смукателната и изпускателната система, блокиращи механизми, клапани, закрепващи приспособления:

3.2.3.1.3.   Чертеж, ясно показващ разположението на резервоара(ите) върху превозното средство:

Резервен резервоар(и) за гориво

3.2.3.2.1.   Брой, капацитет, материал:

3.2.3.2.2.   Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички съединения и всички линии на смукателната и изпускателната система, блокиращи механизми, клапани, закрепващи приспособления:

3.2.3.2.3.   Чертеж, ясно показващ разположението на резервоара(ите) върху превозното средство:

Захранване с гориво

Чрез карбуратор(и): да/не (1)

3.2.4.1.1.   Изработка(и):

3.2.4.1.2.   Тип/типове:

3.2.4.1.3.   Брой закрепвания:

Регулиране (2)

3.2.4.1.4.1.

Струи: …

Или графика на кривата на подаване на горивото спрямо въздушния поток и параметрите, необходими за поддържането на тази крива

3.2.4.1.4.2.

Дифузери: …

3.2.4.1.4.3.

Ниво в поплавковата камера: …

3.2.4.1.4.4.

Маса на поплавъка: …

3.2.4.1.4.5.

Игла на поплавъка: …

Пускова система на студен двигател: ръчно/автоматично (л)

3.2.4.1.5.1.   Принцип(и) на работа:

3.2.4.1.5.2.   Работни граници/параметри (л) (2)

Чрез впръскване на гориво (за двигателите със запалване чрез сгъстяване): да/не (л)

3.2.4.2.1.   Описание на системата:

3.2.4.2.2.   Работен принцип: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (л)

Горивонагнетателна помпа

3.2.4.2.3.1.   Изработка(и):

3.2.4.2.3.2.   Тип/типове:

3.2.4.2.3.3.   Максимално подаване на гориво (1) (2): … mm3/такт или цикъл при обороти на помпата … min–1 или, като алтернатива, диаграма на показателите:

3.2.4.2.3.4.   Регулиране на впръскването (2):

3.2.4.2.3.5.   Крива на изпреварване на впръскването (2):

3.2.4.2.3.6.   Процедура на калибриране: стенд за изпитване/двигател (1)

Регулатор

3.2.4.2.4.1.   Тип:

Точка на изключване

3.2.4.2.4.2.1.   Точка на прекъсване при товар: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Точка на прекъсване без товар: … min–1

Нагнетателен тръбопровод

3.2.4.2.5.1.   Дължина: … mm

3.2.4.2.5.2.   Вътрешен диаметър: … mm

Дюза(и)

3.2.4.2.6.1.   Изработка(и):

3.2.4.2.6.2.   Тип/типове:

3.2.4.2.6.3.   Отварящо налягане (2): … kPa или диаграма на показателите (2):

Система за първоначално пускане

3.2.4.2.7.1.   Изработка(и):

3.2.4.2.7.2.   Тип/ове:

3.2.4.2.7.3.   Описание:

Спомагателно пусково устройство

3.2.4.2.8.1.   Изработка(и):

3.2.4.2.8.2.   Тип/типове:

3.2.4.2.8.3.   Описание на системата:

Система за електронно управление

3.2.4.2.9.1.   Изработка(и):

3.2.4.2.9.2.   Описание на системата:

Чрез впръскване на гориво (само за принудително запалване): да/не (1)

3.2.4.3.1.   Работен принцип: всмукателен колектор (едно-/многоточков (1)/директно впръскване/други (да се уточни) (1)

3.2.4.3.2.   Изработка(и):

3.2.4.3.3.   Тип/типове:

Описание на системата

3.2.4.3.4.1.

Тип или номер на контролното устройство: …

За системи, различни от системите с непрекъснато впръскване, да се дадат равностойни характеристики.

3.2.4.3.4.2.

Тип на горивния регулатор: …

3.2.4.3.4.3.

Тип на сензора за въздушния поток: …

3.2.4.3.4.4.

Тип на разпределителя на горивото: …

3.2.4.3.4.5.

Тип на регулатора на налягането: …

3.2.4.3.4.6.

Тип на микропрекъсвача: …

3.2.4.3.4.7.

Тип на регулиращия винт за празен ход: …

3.2.4.3.4.8.

Тип на кутията на дросела: …

3.2.4.3.4.9.

Тип на сензора за температурата на водата: …

3.2.4.3.4.10.   Тип на сензора за температурата на въздуха: …

3.2.4.3.4.11.   Тип на въздушния температурен прекъсвач: …

3.2.4.3.5.   Дюзи: отварящо налягане (2): … kPa или диаграма на показателите:

3.2.4.3.6.   Фази на впръскване:

Система за първоначално пускане

3.2.4.3.7.1.   Принцип(и) на работа:

3.2.4.3.7.2.   Работни граници/параметри (1) (2):

Горивонагнетателна помпа

3.2.4.4.1.   Налягане (2): … kPa или диаграма на показателите (2):

Електрическа система

3.2.5.1.   Номинално напрежение: … V, положително/отрицателно заземяване (1)

Генератор

3.2.5.2.1.   Тип:

3.2.5.2.2.   Номинална мощност: … VА

Запалване

3.2.6.1.   Изработка(и):

3.2.6.2.   Тип/типове:

3.2.6.3.   Работен принцип:

3.2.6.4.   Крива на подаването при запалване (2):

3.2.6.5.   Регулиране на статично запалване (2): … градуси преди ГМТ

3.2.6.6.   Разстояние между контактните точки (2): … mm

3.2.6.7.   Ъгъл на задържане (2): … градуси

Охладителна система: течност/въздух (1)

3.2.7.1.   Номинална настройка на системата за контрол на температурата на двигателя

Течност

3.2.7.2.1.   Природа на течността:

3.2.7.2.2.   Циркулационна(и) помпа(и): да/не (1)

Характеристики: или

3.2.7.2.3.1.   Изработка(и):

3.2.7.2.3.2.   Тип/типове:

3.2.7.2.4.   Предавателно(и) отношение(я):

3.2.7.2.5.   Описание на вентилатора и неговия задвижващ механизъм:

Въздушно охлаждане

3.2.7.3.1.   Нагнетател: да/не (1)

Характеристики: или

3.2.7.3.2.1.   Изработка(и):

3.2.7.3.2.2.   Тип/ове:

3.2.7.3.3.   Предавателно(и) отношение(я):

Всмукателна система

Агрегат за създаване на налягане: да/не (1)

3.2.8.1.1.   Изработка(и):

3.2.8.1.2.   Тип/типове:

3.2.8.1.3.   Описание на системата (т.е. максимално зареждащо налягане: … kPa; вентил):

3.2.8.2.   Междинен охладител: да/не (1)

3.2.8.3.   Намаляване на всмукването при номинални обороти на двигателя и при 100 % натоварване

минимално допустимо: … kPa

максимално допустимо: … kPa

Описание и чертеж на всмукателни системи и техните аксесоари (камера с повишено налягане, нагревателно устройство, допълнителни всмукатели на въздух и пр.):

3.2.8.4.1.   Описание на всмукателен колектор (включително чертежи и/или снимки):

Въздушен филтър, чертежи: или

3.2.8.4.2.1.   Изработка(и):

3.2.8.4.2.2.   Тип/типове:

Шумозаглушител на всмукателната система, чертежи: или

3.2.8.4.3.1.   Изработка(и):

3.2.8.4.3.2.   Тип/типове:

Изпускателна уредба

3.2.9.1.   Описание и/или чертеж на изпускателния колектор:

3.2.9.2.   Описание и/или чертеж на изпускателната уредба:

3.2.9.3.   Максимално допустимо изпускателно обратно налягане към определена скорост на двигателя и към 100 % товар: … kPa

3.2.9.4.   Шумозаглушител(и) на изпускателната система: за преден, централен, заден шумозаглушител: конструкция, тип, маркировка; където влияе върху външния шум: мерките за намаляване на шума в отделението на двигателя и на самия двигател:

3.2.9.5.   Местонахождение на изпускателната уредба:

3.2.9.6.   Шумозаглушител за отработени газове, съдържащ фиброматериали:

3.2.10.   Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателни отвори:

Фази на клапаните или равностойни данни

3.2.11.1.   Максимално отваряне на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне или данни по управлението на алтернативните разпределителни системи, по отношение на мъртвите точки:

3.2.11.2.   Основен диапазон и/или диапазон на настройката (1):

Предприети мерки срещу замърсяване на въздуха

3.2.12.1.   Устройство за рециклиране на картерни газове (описание и чертежи):

Допълнителни противозамърсяващи средства (ако има и ако не е включено в друга точка)

Каталитичен преобразувател: да/не (1)

3.2.12.2.1.1.   Брой каталитични конвертори и елементи:

3.2.12.2.1.2.   Размери, форма и обем на каталитичен(и) конвертор(и):

3.2.12.2.1.3.   Тип на каталитичното действие:

3.2.12.2.1.4.   Общо натоварване от благородни метали:

3.2.12.2.1.5.   Относителна концентрация:

3.2.12.2.1.6.   Субстрат (структура и материал):

3.2.12.2.1.7.   Плътност но клетките:

3.2.12.2.1.8.   Тип на корпусите на каталитичния(те) конвертор(и):

3.2.12.2.1.9.   Местонахождение на каталитичния(те) преобразувател(и) (място и стандартно разстояние в изпускателната тръба):

3.2.12.2.1.10.   Топлинен щит: да/не (1)

Кислороден сензор: да/не (1)

3.2.12.2.2.1.   Тип:

3.2.12.2.2.2.   Местоположение:

3.2.12.2.2.3.   Обхват на регулиране:

Въздушно впръскване: да/не (1)

3.2.12.2.3.1.   Тип (пулсиращ въздух, въздушна помпа и пр.):

Рециркулация на отработилите газове: да/не (1)

3.2.12.2.4.1.   Характеристики (дебит и т. н.):

Система за контрол на изпаряването: да/не (1)

3.2.12.2.5.1.   Подробно описание на устройствата и тяхната регулировка:

3.2.12.2.5.2.   Чертежи на системата за контрол на изпаряването:

3.2.12.2.5.3.   Чертеж на въглеродната обвивика:

3.2.12.2.5.4.   Маса на сухия въглен: … грама

3.2.12.2.5.5.   Схема на резервоара с посочване на обема и материала:

3.2.12.2.5.6.   Чертеж на топлинния щит между резервоара и изпускателната система:

Специален филтър: да/не (1)

3.2.12.2.6.1.   Размери, форма и капацитет специалния филтър:

3.2.12.2.6.2.   Тип и конструкция на специалния филтър:

3.2.12.2.6.3.   Местоположение (разстояние от изпускателната тръба):

3.2.12.2.6.4.   Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж:

Бордова система за диагностика (БСД/OBD): да/не (1)

3.2.12.2.7.1.   Писмено описание и/или чертеж на MI:

3.2.12.2.7.2.   Списък и цели на всички детайли, следени от БСД (OBD):

Писмено описание (общи принципи на действие) на

Двигатели с принудително запалване (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Наблюдение на катализатора (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Установяване на прекъсване на запалването (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Наблюдение на кислородния датчик (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Други компоненти, наблюдавани от БСД (OBD) (1):

Двигатели с компресионно запалване (1):

3.2.12.2.7.3.2.1.   Наблюдение на катализатора (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Наблюдение на уловителя на частици (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Електронно наблюдение на горивната системата (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Други компоненти, наблюдавани от БСД (OBD) (1):

3.2.12.2.7.4.   Критерии за активиране на MI (фиксиран брой на циклите на шофиране или статистически метод):

3.2.12.2.7.5.   Списък на всички използвани кодове и формати на БСД (OBD) (с обяснение на всеки от тях):

3.2.12.2.8.   Други системи (описание и действие):

3.2.13.   Местоположение на обозначението на коефициента на абсорбиране (само при двигатели с компресионно запалване):

3.2.14.   Данни за всички устройства, предвидени да спомагат за намаляване разхода на гориво (ако не са включени в други точки):

Горивна система с втечнен нефтен газ (ВНГ/LPG): да/не (1)

3.2.15.1.   Номер за типовото одобрение на ЕО съгласно Директива 70/221/ЕИО (когато директивата бъде изменена, за да се включат контейнери с газови горива):

Електронно контролно устройство за контрол на двигателя за горивни системи с втечнен нефтен газ (LPG)

3.2.15.2.1.   Изработка(и):

3.2.15.2.2.   Тип/типове:

3.2.15.2.3.   Възможности за приспособяване, свързани с емисиите:

Друга документация

3.2.15.3.1.   Описание на защитата на катализатора при преминаване от бензин към втечнен нефтен газ (LPG) или обратно:

3.2.15.3.2.   Общ вид на системата (електрически проводници, вакуумни връзки, компенсационни тръби и т.н.):

3.2.15.3.3.   Чертеж на системата на означението:

Горивна система с природен газ (ПГ/NG): да/не (1)

3.2.16.1.   Номер за типовото одобрение на ЕО съгласно Директива 70/221/ЕИО (когато директивата бъде изменена, за да се включат контейнери с газови горива):

Електронно контролно устройство за контрол на двигателя за горивни системи с природен газ (NG)

3.2.16.2.1.   Изработка(и):

3.2.16.2.2.   Тип/типове:

3.2.16.2.3.   Възможности за приспособяване, свързани с емисиите:

Друга документация

3.2.16.3.1.   Описание на защитата на катализатора при преминаване от бензин към природен газ (NG) или обратно:

3.2.16.3.2.   Общ вид на системата (електрически проводници, вакуумни връзки, компенсационни тръби и т.н.):

3.2.16.3.3.   Чертеж на системата на означението:

Електродвигател

Тип (електирически намотки, възбуждане):

3.3.1.1.   Максимална часова производителност: … kW

3.3.1.2.   Работно напрежение: … V

Акумулаторна батерия

3.3.2.1.   Брой на клетките:

3.3.2.2.   Маса: … kg

3.3.2.3.   Обем: … Ah (амперчаса)

3.3.2.4.   Местоположение:

3.4.   Други двигатели или комбинация от тях (данни за частите на такива двигатели):

Съотношение между емисиите на СО2 и консумацията на гориво (ф) (заявената от производителя стойност)

Маса на СО2 в отработилите газове

3.5.1.1.   Маса на СО2 (градски условия): … g/km

3.5.1.2.   Маса на СО2 (извънградски условия): … g/km

3.5.1.3.   Маса на СО2 в отработените газове (комбинирано): … g/km

Разход на гориво

3.5.2.1.   Потребление на гориво (градски условия): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Потребление на гориво (извънградски условия): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Потребление на гориво (комбинирано): … l/100 km/m3/100 km (1)

Температури, допускани от производителя

Охладителна система

3.6.1.1.   Охлаждане с течност

Максимална температура при изтичане: … К

Въздушно охлаждане

3.6.1.2.1.   Основна точка:

3.6.1.2.2.   Максимална температура при изходна (изчислителна) точка: … К

3.6.2.   Максимална температура на изтичане на охладителя: … К

3.6.3.   Максимална изпускателна температура при точка в изпускателната тръба(и) в близост до външния фланец на изпускателния тръбопровод: … К

3.6.4.   Температура на горивото

минимална: … К

максимална: … К

3.6.5.   Температура на смазката

минимална: … К

максимална: … К

Оборудване, задвижвано от двигателя

Максимална допустима мощност, абсорбирана от задействаните от двигателя устройства, посочена в условията за експлоатация в Директива 80/1269/ЕИО, приложение I, точка 5.1.1, за всяка скорост на двигателя, определена в точка 4.1 от приложение III към Директива 88/77/ЕИО

3.7.1.   Празен ход: … kW

3.7.2.   Междинен режим: … kW

3.7.3.   Установен от завода производител: … kW

Система за смазване

Описание на системата

3.8.1.1.   Местоположение на резервоара за масло:

3.8.1.2.   Захранваща система (чрез помпа/впръскване във входна тръба/горивна смес и пр.) (1)

Маслена помпа

3.8.2.1.   Изработка(и):

3.8.2.2.   Тип/ове:

Горивна смес

3.8.3.1.   Процентно съотношение:

Маслен охладител: да/не (1)

Чертеж(и):

или

3.8.4.1.1.   Изработка(и):

3.8.4.1.2.   Тип/типове:

3.9.   ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ (При системи, разположени по друг начин, да се предостави равностойна информация).

3.9.1.   Гориво: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Регулатор(и) на налягането или регулатор(и) на изпарителя/налягането (1)

3.9.2.1.   Изработка(и):

3.9.2.2.   Тип/типове:

3.9.2.3.   Брой на етапите за намаляване на налягането:

3.9.2.4.   Налягане на последния етап

минимално: … kPa

максимално: … kPa

3.9.2.5.   Брой на основните пунктове за настройка:

3.9.2.6.   Брой на свободните пунктове за настройка:

3.9.2.7.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Горивна система: смесително устройство/впръскване на газ/впръскване на течност/пряко впръскване (1)

3.9.3.1.   Регулиране на силата на сместа:

3.9.3.2.   Описание на системата и/или диаграма и чертежи:

3.9.3.3.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Смесително устройство

3.9.4.1.   Брой:

3.9.4.2.   Изработка(и):

3.9.4.3.   Тип/типове:

3.9.4.4.   Местоположение:

3.9.4.5.   Възможности за настройка:

3.9.4.6.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Впръскване във всмукателния колектор

3.9.5.1.   Впръскване: едноточково/многоточково (1)

3.9.5.2.   Впръскване: непрекъснато/едновременно/последователно (1)

Устройство за впръскване

3.9.5.3.1.   Изработка(и):

3.9.5.3.2.   Тип/типове:

3.9.5.3.3.   Възможности за настройка:

3.9.5.3.4.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Резервна помпа (ако има такава)

3.9.5.4.1.   Изработка(и):

3.9.5.4.2.   Тип/типове:

3.9.5.4.3.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Дюза/и

3.9.5.5.1.   Изработка(и):

3.9.5.5.2.   Тип/типове:

3.9.5.5.3.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Директно впръскване

Регулатор на помпата/налягането на впръскването (1)

3.9.6.1.1.   Изработка(и):

3.9.6.1.2.   Тип/типове:

3.9.6.1.3.   Фази на впръскване:

3.9.6.1.4.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Дюза/и

3.9.6.2.1.   Изработка(и):

3.9.6.2.2.   Тип/типове:

3.9.6.2.3.   Налягане при отваряне или диаграма на показателите (2):

3.9.6.2.4.   Номер на типовото одобрение на ЕО съгласно …/…/ЕО:

Електронно контролиращо устройство (ЕКУ/ЕСU)

3.9.7.1.   Изработка(и):

3.9.7.2.   Тип/типове:

3.9.7.3.   Възможности за настройка:

Специално устройство за природен газ

Вариант 1 (само в случаите на одобрение на двигатели за няколко специфични горивни смеси)

3.9.8.1.1.   Горивна смес:

метан (CH4): основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

етан (C2H6): основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

пропан (C3H8): основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

бутан (C4H10): основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

С55+: основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

кислород (O2): основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

инертни (N2, He и т.н.): основа: … % мол мин … % мол макс … % мол

Дюза/и

3.9.8.1.2.1.   Изработка(и):

3.9.8.1.2.2.   Тип/типове:

3.9.8.1.3.   Други (ако има такива): …

3.9.8.1.4.   Температура на горивото

минимална: … К

максимална: … К

на последния етап на регулатора на налягането при газовите двигатели.

3.9.8.1.5.   Налягане на горивото

минимално: … kPa

максимално: … kPa

на последния етап на регулатора на налягането, само за двигатели, работещи с природен газ.

3.9.8.2.   Вариант 2 (само в случаите на одобрение на двигатели за няколко специфични горивни смеси)

4.   ТРАНСМИСИЯ (х)

4.1.   Чертеж на системата на трансмисията:

Тип (механична, хидравлична, електрическа и пр.):

4.2.1.   Кратко описание на електрическите/електронните части (ако има такива):

Инерционен момент на маховика на двигателя:

4.3.1.   Допълнителен инерционен момент без включена предавка:

Прикачване(тип):

4.4.1.   Максимален предаван въртящ момент:

Предавателна кутия

4.5.1.   Тип (ръчно/автоматично/CVT (постоянно променлива трансмисия) (1)

4.5.2.   Местоположение по отношение на двигателя:

4.5.3.   Начин на управление:

4.6.   Съотношение на предавките

Предавка

Съотношения в предавателната кутия (отношения на оборотите на двигателя към оборотите на изходящия вал на предавателната кутия)

Крайно предавателно отношение(я) (отношение на оборотите на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общи съотношения на предавките

Максимално за СVТ

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Минимално за CVT

 

 

 

Заден ход

 

 

 

4.7.   Максимална скорост на превозното средство (в km/h) (ц):

Скоростомер (при наличие на тахограф да се посочи само маркировката за одобрение)

4.8.1.   Метод на действие и описание на задвижващите механизми:

4.8.2.   Константа на уреда:

4.8.3.   Допустимо отклонение на измерващия механизъм (съгласно точка 2.1.3 от приложение II към Директива 75/443/ЕИО):

4.8.4.   Общо предавателно отношение (съгласно точка 2.1.2 от приложение II към Директива 75/443/ЕИО) или еквивалентни данни:

4.8.5.   Диаграма на скалата на скоростомера или други форми на показване:

4.9.   Диференциално заключване: да/не/по избор (1)

5.   ОСИ

5.1.   Описание на всяка ос:

5.2.   Изработка:

5.3.   Тип: …

5.4.   Местоположение на прибираемата(ите) ос(и):

5.5.   Положение на носещата(ите) товара ос(и):

6.   ОКАЧВАНЕ

6.1.   Чертеж на окачването:

Тип и оформяне на окачването на всяка ос или група оси или колело:

6.2.1.   Възможност за промяна на нивото: да/не/по избор (1)

6.2.2.   Кратко описание на електрическите/електронните части (ако има такива):

Въздушно окачване на задвижваната(ите) ос(и): да/не (1)

6.2.3.1.   Окачване на задвижващата(ите) ос(и), еквивалентно на въздушното окачване: да/не (1)

6.2.3.2.   Честота и поглъщане на трептенията на пружиниращата маса:

6.3.   Характеристика на пружиниращите части (ресорите) на окачването (оформление, характеристики на материалите и размери):

6.4.   Стабилизатори: да/не/по избор (1)

6.5.   Ударопоглъщатели: да/не/по избор (1)

Гуми и колела

Комбинация(и) на гуми/колела (за гумите с обозначение на размера, индекс на минималния капацитет на натоварване, коригиращ символ на минималната скорост; за гуми от категория Z, предназначени за превозни средства с максимална скорост над 300 km/h, да се предостави равностойна информация; за колела да се посочи размера на джантата и профила(ите)

Оси

6.6.1.1.1.   Ос № 1:

6.6.1.1.2.   Ос № 2:

и пр.

6.6.1.2.   Резервно колело, ако има такова:

Горни и долни граници на радиусите на въртене

6.6.2.1.   Ос № 1:

6.6.2.2.   Ос № 2:

и пр.

6.6.3.   Налягане(ия) в гумите, както е препоръчано от производителя на превозното средство: … kPa

6.6.4.   Комбинация верига/гума/колело на предната и/или задната ос, която комбинация е подходяща за типа превозно средство, както е препоръчано от производителя:

6.6.5.   Кратко описание на резервно устройство за временно ползване (ако има такова):

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

7.1.   Схематична диаграма на кормилната(ите) ос(и), показваща кормилната геометрия:

Предавки и контрол

7.2.1.   Тип трансмисия на кормилната уредба (определено точно за напред и назад, ако е приложимо):

Трансмисия на движението към колелата (включително и немеханични средства; да се уточни за предната и задната ос, ако е необходимо):

7.2.2.1.   Кратко описание на електрическите/електронните части (ако има такива):

Метод на подпомагане (ако има такъв):

7.2.3.1.   Начин и работна характеристика, марка(и) и тип(ове):

7.2.4.   Диаграма на кормилното оборудване като цяло, показваща положението в превозното средство на различните устройства, влияещи върху неговата кормилна реакция:

7.2.5.   Схема(и) на устройството(ата) за управление:

7.2.6.   Диапазон и начин на регулиране (ако има такъв) на устройството за управление:

Максимален ъгъл на завиване на колелата

7.3.1.   Надясно: … градуса; брой на завъртанията на волана (или равностойни данни):

7.3.2.   Наляво: … градуса; брой на завъртанията на волана (или равностойни данни):

8.   СПИРАЧКИ

Където е приложимо, да се дадат следните данни, включително начини за идентифициране:

8.1.   Тип и характеристики на спирачките (според определението в приложение I, точка 1.6, към Директива 71/320/ЕИО) с чертеж (т.е. барабани или дискове, колела със спирачки, връзка на колелата със спирачки, изработка и тип на челюсти/подложки и/или накладки, ефективни спирачни повърхности, радиус на барабаните, челюстите или дисковете, маса на барабаните, на устройствата за регулиране, съответните части на оста(ите) и окачване):

Работна диаграма, описание и/или чертеж на следната спирачна система (както е дефинирано в приложение I, точка 1.2., към Директива 71/320/ЕИО) с, например, предаване и контрол (конструкция, регулиране, отношение на лостовете, възможност за контрол и неговото положение, контрол с храпово колело, в случай на механична трансмисия, характеристики на главните части на връзката цилиндри и контролни бутала, спирачни цилиндри или еквивалентни части, в случай на електрическа спирачна система)

8.2.1.   Работна спирачна система:

8.2.2.   Вторична спирачна система:

8.2.3.   Спирачна система за паркиране:

8.2.4.   Всякаква допълнителна спирачна система:

8.2.5.   Освобождаваща спирачна система:

8.3.   Управление и трансимисия на спирачните системи за ремаркета при превозни средства, които са проектирани да теглят ремарке:

8.4.   Превозно средство, съоръжено за теглене на ремарке с електрическа/пневматична/хидравлична (1) работна спирачка: да/не (1)

Антиблокираща система: да/не/по избор (1)

8.5.1.   За превозни средства с антиблокиращи системи, описание на работата на системата (включително всички електронни части), схема на електрическия блок, схема на хидравличния или пневматичия кръг:

8.6.   Изчисляване и крива, съгласно допълнението към точка 1.1.4.2. от приложение II към Директива 71/320/ЕИО (или на допълнението към приложение XI, ако е приложимо):

Описание и/или чертеж на енергийните устройства (също да бъдат специфицирани спирачни системи с механични спирачки):

8.7.1.   При спирачни системи със сгъстен въздух, работното налягане р2 в резервоара(рите) под налягане:

8.7.2.   В случай на вакуумни спирачни системи, изходното енергийно ниво в резервоара(рите):

8.8.   Изчисляване на спирачната уредба: определено от отношението между общите спирачни сили към дължината на окръжността на колелата и силите, приложени към спирачния контрол:

8.9.   Кратко описание на спирачните системи (съгласно точка 1.6 от добавката към допълнение 1 към приложение IX към Директива 71/320/ЕИО):

8.10.   При искано освобождаване от изпитванията тип I и/или тип II, или тип III се посочва номерът на доклада в съответствие с допълнение 2 към приложение VII към Директива 71/320/ЕИО:

8.11.   Подробности за типа/типовете на износоустойчива(и) спирачна(и) система(и):

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип на каросерията:

9.2.   Използвани материали и начини на изработка:

Врати за пътници, ключалки и панти

Конфигурация на вратите и брой на вратите:

9.3.1.1.   Размери, посока и максимален ъгъл на отваряне:

9.3.2.   Чертеж на ключалки и панти и на тяхното местоположение на вратите:

9.3.3.   Техническо описание на ключалки и панти:

9.3.4.   Детайли (включително размери) на входове, стъпала и необходимите дръжки, където има такива:

Поле на видимост (Директива 77/649/ЕИО)

9.4.1.   Подробности за първостепенните контролни знаци в достатъчни детайли за да ги направят лесно идентифицирани и да бъде удостоверено положението на всеки по отношение на другите и по отношение на R-точката:

9.4.2.   Чертеж(и) и снимка(и), показващи разположението на частите в рамките на предното зрително поле от 180°:

Предно стъкло и други стъкла

Предно стъкло

9.5.1.1.   Използвани материали:

9.5.1.2.   Метод на монтаж:

9.5.1.3.   Ъгъл на наклон:

9.5.1.4.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

9.5.1.5.   Аксесоари за предното стъкло и мястото, на което са монтирани, както и кратко описание на всички включени електрически/електронни компоненти:

Други стъкла

9.5.2.1.   Използвани материали:

9.5.2.2.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

9.5.2.3.   Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива) на повдигателния механизъм на стъклата:

Остъкляване при повдигащ се покрив

9.5.3.1.   Използвани материали:

9.5.3.2.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

Други плоскости от стъкло

9.5.4.1.   Използвани материали:

9.5.4.2.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

Чистачка(и) за предно стъкло

9.6.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи):

Устройство за почистване на предното стъкло

9.7.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи) или ако е одобрено като отделен технически възел, номер на типовото одобрение на ЕО:

Устройства против замръзване и запотяване

9.8.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи):

9.8.2.   Максимално потребление на електричество: … kW

Устройства за непряка видимост

Огледала (състояние на всяко огледало):

9.9.1.1.   Изработка:

9.9.1.2.   Маркировка за типово одобрение на ЕО:

9.9.1.3.   Вариант:

9.9.1.4.   Чертеж(и) за идентифициране на огледалото, показващ(и) местоположението на огледалото спрямо конструкцията на превозното средство:

9.9.1.5.   Подробности относно метода на закрепване, включително частта от конструкцията на превозното средство, към която е закрепено:

9.9.1.6.   Допълнително избираемо оборудване, което може да въздейства на задното зрително поле:

9.9.1.7.   Кратко описание на електронните елементи (ако има такива) на системата за регулиране: …

Устройства за непряко виждане, различни от огледала:

Тип и характеристики (например пълно описание на устройството):

9.9.2.1.1.   При устройство тип камера-монитор, разстоянието на различаване на обекта (mm), контраст, зона на осветеност, корекция на заслепяването, режим на картината (черно-бял/цветен), честота на повтаряне на картината, яркост на монитора:

9.9.2.1.2.   Достатъчно подробни чертежи за установяване на целия комплект на устройството, включително ръководство за инсталиране; позицията на маркировката за типово одобрение на ЕО трябва да бъде отбелязана на чертежите.

Вътрешна уредба

Вътрешна защита за пътниците (Директива 74/60/ЕИО)

9.10.1.1.   Общ чертеж или снимки, показващи положението на прикрепените части или външния им вид:

9.10.1.2.   Снимка или чертеж, показващ базовата линия, включително изключената зона (приложение I, точка 2.3.1 към Директива 74/60/ЕИО):

9.10.1.3.   Снимки, чертежи и/или изображение на вътрешното оборудване в разглобен вид, показващи частите от отделението за пътници и използваните материали (с изключение на вътрешните огледала за обратно виждане), оформление на контролните устройства, покрива и подвижния покрив, облегалка, седалки и задната част на седалките (приложение I, точка 3.2, към Директива 74/60/ЕИО):

Оформление и индикация на контролните устройства и индикаторите

9.10.2.1.   Снимки и/или чертежи на подреждане на символите на контролните устройства, сигналните устройства и показващите уреди:

9.10.2.2.   Снимки и/или чертежи за установяване на контролните устройства, сигналните устройства и индикаторите, както и на частите на превозното средство, посочени в Директива 78/316/ЕИО, където е необходимо:

9.10.2.3.   Обща таблица

Превозното средство е оборудвано със следните устройства за управление, индикатори и сигнални устройства съгласно приложения II и III към Директива 78/316/ЕИО:

Контролни устройства, сигнални устройства и индикатори, чието означаване е задължително, когато са инсталирани, както и символите, използвани за тази цел

Символ №

Устройство

Налично контролно устройство/индикатор (1)

Обозначено със символ (1)

Място (2)

Налично сигнално устройство

Обозначено със символ (1)

Място (2)

1

Главни светлини

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Фарове за къси светлини

 

 

 

 

 

 

3

Фарове за дълги светлини

 

 

 

 

 

 

4

Габаритни светлини (странични)

 

 

 

 

 

 

5

Предни светлини против мъгла

 

 

 

 

 

 

6

Заден фар против мъгла

 

 

 

 

 

 

7

Устройството за регулиране ориентацията на фаровете

 

 

 

 

 

 

8

Светлинни устройства за паркиране

 

 

 

 

 

 

9

Мигачи

 

 

 

 

 

 

10

Аварийна сигнализация

 

 

 

 

 

 

11

Чистачка на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

12

Устройство за измиване на стъкла

 

 

 

 

 

 

13

Чистачка и устройство за почистване на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

14

Устройство за почистване на фарове

 

 

 

 

 

 

15

Премахване на замразяването и запотяването на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

16

Премахване на замразяването и запотяването на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

17

Вентилатор

 

 

 

 

 

 

18

Устройство за подгряване на дизелов двигател

 

 

 

 

 

 

19

Смукач

 

 

 

 

 

 

20

Повреда на спирачната система

 

 

 

 

 

 

21

Ниво на горивото

 

 

 

 

 

 

22

Зареждане на акумулатора

 

 

 

 

 

 

23

Температура на охлаждащата течност в двигателя

 

 

 

 

 

 


Контролни устройства и индикатори, чието обозначаване не е задължително, както и символите, които трябва да бъдат използвани за означаването им

Символ №

Устройство

Налично контролно устройство/индикатор (3)

Обозначено със символ (3)

Място (4)

Налично сигнално устройство

Обозначено със символ (3)

Място (4)

1

Ръчна спирачка за паркиране

 

 

 

 

 

 

2

Чистачка на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

3

Устройство за почистване на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

4

Чистачка и устройство за почистване на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

5

Чистачка на предното стъкло с интервален режим на работа

 

 

 

 

 

 

6

Устройство за звуков сигнал (клаксон)

 

 

 

 

 

 

7

Преден капак

 

 

 

 

 

 

8

Заден капак (багажник)

 

 

 

 

 

 

9

Предпазен колан

 

 

 

 

 

 

10

Налягане на маслото в двигателя

 

 

 

 

 

 

11

Безоловен бензин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седалки

9.10.3.1.   Брой:

Местоположение и подреждане:

9.10.3.2.1.   Брой на местата за сядане:

9.10.3.2.2.   Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно:

9.10.3.3.   Маса:

Характеристики: за седалки, които не са типово одобрени от ЕО като компоненти, описание и чертежи на

9.10.3.4.1.   седалките и устройствата за закрепване на седалките:

9.10.3.4.2.   системата за регулиране:

9.10.3.4.3.   системите за преместване и блокиране:

9.10.3.4.4.   закрепващите устройства за предпазните колани (ако са вградени в структурата на седалката):

9.10.3.4.5.   елементи от превозното средство, използвани за закрепване:

Координати и чертеж на R-точката (ч)

9.10.3.5.1.   Седалка на водача:

9.10.3.5.2.   Всички други места за сядане:

Ъгъл на наклон на облегалката на седалката

9.10.3.6.1.   Седалка на водача:

9.10.3.6.2.   Всички други места за сядане:

Оформление на регулирането на седалката

9.10.3.7.1.   Седалка на водача:

9.10.3.7.2.   Всички други места за сядане:

Облегалки за глава

9.10.4.1.   Тип/типове на облегалки за глава: интегрирана/подвижна/разглобяема (1)

9.10.4.2.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО, ако има такива:

За облегалки за главата, които все още не са одобрени

9.10.4.3.1.   Детайлно описание на облегалките за глава, определящо по-специално естеството на материала или материалите на подложките и, където е приложимо, местоположението и особеностите на свръзките и устройствата за закрепване за типа седалка, за който се иска одобрение:

При „отделна“ облегалка за глава

9.10.4.3.2.1.   Детайлно описание на структурната зона, към която е предвидено да се закрепва облегалката за глава:

9.10.4.3.2.2.   Пространствени чертежи на характерните части на структурата и облегалката за глава:

Отоплителна система за отделението за пътници

9.10.5.1.   Кратко описание на типа превозно средство във връзка с отоплителната система, ако отоплителната система използва топлината на охлаждащата течност на двигателя:

Кратко описание на типа превозно средство във връзка с отоплителната система, ако охлаждащият въздух или изпусканите от двигателя газове се използват като топлинен източник, включително:

9.10.5.2.1.   общ чертеж на отоплителната система, показващ положението на отоплителната система в превозното средство:

9.10.5.2.2.   общ чертеж на топлообменника за отоплителните системи, използващи изпусканите газове за отопление или на частите, където се извършва обменът на топлина (за отоплителни системи, използващи като топлинен източник охлаждащия въздух на двигателя):

9.10.5.2.3.   сборен чертеж на топлообменника или респективно на частите, където се извършва обмена на топлина, посочвайки дебелината на стената, използваните материали и характеристики на повърхността:

9.10.5.2.4.   трябва да бъдат дадени спецификации за следните важни части на отоплителната система, като например вентилатора, с посочване на техния метод на конструиране и техните данни:

Кратко описание на типа на превозното средство по отношение на системата за горивно отопление и автоматичния контрол:

9.10.5.3.1.   общ чертеж на горивния нагревател, системата за всмукване на въздух, изпускателната система, резервоара за гориво, системата за подаване на гориво (включително клапаните), както и електрическите свързвания, показващи позициите им в превозното средство.

9.10.5.4.   Максимално потребление на електричество: … kW

Компоненти, влияещи върху поведението на кормилния механизъм в случай на сблъскване (Директива 74/297/ЕИО)

9.10.6.1.   Детайлно описание, включително снимка(и) и/или чертеж(и) на типа превозно средство по отношение на структурата, размерите, линиите и съставните материали на тази част на превозното средство пред кормилното управление, включително и на компонентите, предназначени да съдействат за абсорбирането на енергия в случай на сблъсък с кормилното управление:

9.10.6.2.   Снимка(и) и/или чертеж(и) на компонентите на превозното средство, различни от посочените в точка 9.10.6.1, както са определени от производителя, със съгласието на техническата служба, като влияещи върху поведението на кормилния механизъм в случай на сблъсък:

Запалимост на материалите, използвани във вътрешната конструкция на някои категории моторни превозни средства (Директива 95/28/ЕО)

Материал(и), използван(и) за вътрешна облицовка на тавана

9.10.7.1.1.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.1.2.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.1.2.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.1.2.3.   Тип на покритието (1):

9.10.7.1.2.4.   Максимална/минимална дебелина: …/… mm

Материал(и), използван(и) за задните и страничните стени

9.10.7.2.1.   Номер(а) на типовото одобрение на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.2.2.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.2.2.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.2.2.3.   Тип на покритието(1):

9.10.7.2.2.4.   Максимална/минимална дебелина: …/… mm

Материал(и), използван(и) за подово покритие

9.10.7.3.1.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.3.2.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.3.2.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.3.2.3.   Тип на покритието (1):

9.10.7.3.2.4.   Максимална/минимална дебелина: …/… mm

Материал(и), използван(и) за тапицерията на седалките

9.10.7.4.1.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.4.2.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.4.2.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.4.2.3.   Тип на покритието (1):

9.10.7.4.2.4.   Максимална/минимална дебелина: …/… mm

Материал(и), използван(и) за отоплителните и вентилационните тръби

9.10.7.5.1.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.5.2.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.5.2.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.5.2.3.   Тип на покритието(1):

9.10.7.5.2.4.   Максимална/минимална дебелина: …/…mm

Материал(и), използван(и) за багажника

9.10.7.6.1.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.6.2.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.6.2.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.6.2.3.   Тип на покритието (1):

9.10.7.6.2.4.   Максимална/минимална дебелина: …/… mm

Материал(и), използван(и) за други цели

9.10.7.7.1.   За предвидените цели:

9.10.7.7.2.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент, ако има такъв:

За неодобрени материали

9.10.7.7.3.1.   Основен(и) материал(и)/обозначение: …/…

9.10.7.7.3.2.   Многопластов/еднопластов (1) материал, брой на пластовете (1):

9.10.7.7.3.3.   Тип на покритието (1):

9.10.7.7.3.4.   Максимална/минимална дебелина: …/… mm

Компоненти, одобрени като окомплектовани устройства (седалки, разделителни стени, багажни рафтове и др.)

9.10.7.8.1.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на компонент:

9.10.7.8.2.   За комплектованото устройство: седалка, разделителна стена, багажни рафтове и др. (1)

Външни изпъкнали части (Директива 74/483/ЕИО и Директива 92/114/ЕИО)

9.11.1.   Общо устройство (чертеж или снимки), показващо положението на прикрепените секции и външния им вид:

9.11.2.   Чертежи и/или снимки, например, и където е необходимо, на колоните на вратите и прозорците, решетки за всмукване на въздух, решетка на радиатора, чистачки за предно стъкло, водоотводни канали при дъжд, ръкохватки, направляващи лайсни, капачета, панти и ключалки на вратите, куки, халки, декоративна облицовка, знаци, емблеми, жлебове и всякакви други външни изпъкнали елементи и части от външната повърхност, които могат да бъдат считани за опасни (т.е. светлинното оборудване). Ако частите, посочени в предходното изречение не са опасни, за целите на документацията могат да бъдат заменени със снимки, придружени, ако е необходимо, с данни за размерите и/или текст:

9.11.3.   Чертежи на частите на външната повърхнина в съответствие с приложение I, точка 6.9.1, към Директива 74/483/ЕИО:

9.11.4.   Чертеж на амортисьорите:

9.11.5.   Чертеж на контура на пода:

Обезопасителни колани и/или други системи за обезопасяване

9.12.1.   Брой и положение на обезопасителните колани и други системи за обезопасяване, както и седалки, на които могат да бъдат използвани:

(L = лява страна, R = дясна страна, C = център)

 

Пълна маркировка за типово одобрение на ЕО

Вариант, ако е приложим

Устройство за регулиране на колана по височина (да се посочи да/не/по избор)

Първи ред на седалките

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Втори ред на седалките (5)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.   Природа и разположение на допълнителните ограничителни системи (да се посочи да/не/по избор):

(L = лява страна, R = дясна страна, C = център)

 

Предна въздушна възглавница

Странична въздушна възглавница

Устройство за предварително зареждане на коланите

Първи ред на седалките

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Втори ред на седалките (6)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.   Брой и разположение на закрепващите устройства за обезопасителните колани и доказателство за съответствие с Директива 76/115/ЕИО (напр. номер на типовото одобрение на ЕО или протокол от тестване):

9.12.4.   Кратко описание на електрическите/електронните части (ако има такива):

Закрепващи устройства за колан за безопасност

9.13.1.   Снимки и/или чертежи на каросерията, показващи положението и размерите на настоящите и ефективните закрепващи устройства, включително R-точките:

9.13.2.   Чертежи на закрепващите устройства на коланите и частите от конструкцията на превозното средство, където те са монтирани (с посочване на материала):

9.13.3.   Обозначаване на типовете (**) обезопасителни колани, одобрени за монтиране към закрепващите устройства, с които е снабдено превозното средство:

 

Разположение на устройствата за закрепване

конструкция на превозното средство

конструкция на седалката

Първи ред на седалките

 

 

Дясна седалка

Долно закрепващо устройство

външно

вътрешно

Горно закрепващо устройство

 

Централна седалка

Долно закрепващо устройство

дясно

 

 

ляво

Горно закрепващо устройство

 

Лява седалка

Долно закрепващо устройство

външно

 

 

вътрешно

Горно закрепващо устройство

 

Втори ред на седалките (7)

 

 

Дясна седалка

Долно закрепващо устройство

Външно

вътрешно

Горно закрепващо устройство

 

Централна седалка

Долно закрепващо устройство

дясно

 

 

ляво

Горно закрепващо устройство

 

Лява седалка

Долно закрепващо устройство

Външно

 

 

вътрешно

Горно закрепващо устройство

 

9.13.4.   Описание на определен тип обезопасителни колани, при които устройството за закрепване се намира в облегалката на седалката или включва устройство за разпределяне на енергията:

Място за монтиране на задната табела с регистрационен номер (където е необходимо, да се посочи обхват и да се използват чертежи)

9.14.1.   Височина над равнището на пътя, горен ръб на табелата:

9.14.2.   Височина над равнището на пътя, долен ръб на табелата:

9.14.3.   Разстояние между централната линия и средната надлъжна равнина на превозното средство:

9.14.4.   Разстояние от левия край на превозното средство:

9.14.5.   Размери (дължина × ширина):

9.14.6.   Наклон на равнината на табелата спрямо вертикалната ос:

9.14.7.   Ъгъл на видимост в хоризонталната равнина:

Задна нискоразположена защита (Директива 70/221/ЕИО)

9.15.0.   Наличност: да/не/непълно (1)

9.15.1.   Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към задната нискоразположена защита, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с положението и монтирането на най-широката задна ос, чертеж на монтирането и/или инсталирането на задната нискоразположена защита. Ако нискоразположената защита не се осигурява от специално устройство, на чертежа ясно трябва да е посочено, че изискванията за размерите са спазени:

9.15.2.   При наличие на специално устройство да се представи пълно описание и/или чертеж на задната нискоразположена защита (включително монтиране и инсталации), или ако е одобрено като отделен технически възел, неговият номер за типово одобрение на ЕО:

Калници (Директива 78/549/ЕИО)

9.16.1.   Кратко описание на типа на превозното средство по отношение на неговите калници:

9.16.2.   Подробни чертежи на калниците и тяхното местоположение върху превозното средство, показващи размерите, определени във фигура 1 от приложение I към Директива 78/549/ЕИО, имайки предвид крайните комбинации гума/колело:

Регистрационни табели (Директива 76/114/ЕИО)

9.17.1.   Снимки и/или чертежи на местоположението на регистрационните табели и надписи, както и на идентификационния номер на превозното средство:

9.17.2.   Снимки и/или чертежи на официалната част на табелките и надписите (пълен пример с размери):

9.17.3.   Снимки и/или чертежи на идентификационния номер на превозното средство (пример с посочени размери):

Декларация на производителя за съответствие с изискването на точка 1.1.1 от приложение II към Директива 76/114/ЕИО

9.17.4.1.   Значението на символите във втория раздел и, евентуално, в третия раздел, използвани за съответствие с изискванията на раздел 5.3 от стандарт ISO 3779—1983, се обяснява:

9.17.4.2.   Ако символите във втория раздел са използвани, за да се изпълнят изискванията на раздел 5.4 от стандарт ISO 3779—1983, тези символи се посочват:

Премахване на радиосмущения

9.18.1.   Описание и чертежи/снимки на формите и съставните материали на частта от каросерията, формираща отделението на двигателя, и частта от отделението за пътници, най-близо до него:

9.18.2.   Чертежи или снимки на положението на металните компоненти, разположени в отделението на двигателя (напр. отоплителни устройства, резервна гума, въздушен филтър, кормилен механизъм и др.):

9.18.3.   Списък и чертеж на съоръженията за контрол на радиосмущенията:

9.18.4.   Данни за номиналната стойност на директното електрическо съпротивление, а при съпротивителни кабели за запалване — за тяхното номинално съпротивление на метър:

Странична защита (Директива 89/297/ЕИО)

9.19.0.   Наличност: да/не/непълно (1)

9.19.1.   Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към страничната защита, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с положението и монтирането на оста/осите, чертеж на монтирането и/или инсталирането на устройството(вата) за странична защита. Ако страничната защита е реализирана без устройство(а) за странична защита, чертежът трябва ясно да показва, че изискванията за размерите са спазени:

9.19.2.   В случай на устройство(ва) за странична защита, пълно описание и/или чертеж на това устройство(ва) (включително монтиране и инсталации) или неговия номер(а) за типово одобрение на ЕО на компонент:

Системи против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО)

9.20.0.   Наличност: да/не/непълно (1)

9.20.1.   Кратко описание на превозното средство във връзка с неговата система против изпръскване и изграждащите я компоненти:

9.20.2.   Подробни чертежи на системата против изпръскване и нейното разположение върху превозното средство, показващи размерите, определени във фигурите от приложение III към Директива 91/226/ЕИО, имайки предвид крайните комбинации гума/колело:

9.20.3.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО на устройството(вата) против изпръскване, ако има такива:

Устойчивост на страничен удар (Директива 96/27/ЕО)

9.21.1.   Подробно описание, включително снимки и/или чертежи на превозното средство във връзка със структурата, размерите, формата и съставните материали на страничните стени на отделението за пътници (отвън и отвътре), включително специфичните детайли на защитната система, където е приложимо:

Предно разположена защита срещу вклиняване

9.22.1.   Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към предната нискоразположена защита, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с положението, монтирането и/или инсталирането на предната нискоразположена защита. Ако нискоразположената защита не се осигурява от специално устройство, на чертежа ясно трябва да е посочено, че изискванията за размерите са спазени:

9.22.2.   При наличие на специално устройство да се представи пълно описание и/или чертеж на предната нискоразположена защита (включително монтиране и инсталации), или ако е одобрено като отделен технически възел, неговият номер за типово одобрение на ЕО:

Защита на пешеходците

9.23.1.   Осигурява се подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, имащите отношение по разглеждания въпрос базови очертания и съставните материали на предната част на превозното средство (отвътре и отвън). Описанието да съдържа подробности за всички инсталирани системи за активна защита.

10.   УСТРОЙСТВА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ

10.1.   Списък на всички устройства: брой, изработка, модел, маркировка за типово одобрение на ЕО, максимална интензивност на фаровете за дълги светлини, цвят, сигнални устройства:

10.2.   Чертеж на разположението на устройствата за осветление и светлинна сигнализация:

За всяко светлинно устройство/лампа и светоотражател, специфицирани в Директива 76/756/ЕИО, да се осигури следната информация (в писмен вид и/или диаграма)

10.3.1.   Чертеж, показващ размера на осветената повърхност:

10.3.2.   Метод, използван за дефиниране на видимата повърхност (параграф 2.10, отнасящ се към приложение II към Директива 76/756/ЕИО, точка 1):

10.3.3.   Условна оптическа ос и оптически център:

10.3.4.   Метод на действие на скриващи се лампи:

10.3.5.   Всички специфични изисквания към монтажа и окабеляването:

Фарове за къси светлини: нормално насочване, съгласно точка 6.2.6.1 от документите, посочени в приложение II към Директива 76/756/ЕИО, точка 1

10.4.1.   Стойност на началното регулиране:

10.4.2.   Местоположение на означението (индикацията):

10.4.3.

Описание/чертеж (1) и тип на устройството за регулиране насочването на фаровете (т.е. автоматично, ръчно регулиране на степени, непрекъснато ръчно регулиране): …

Приложимо само за превозни средства, снабдени с устройство за регулиране на фаровете

10.4.4.

Контролно устройство: …

10.4.5.

Контролен знак: …

10.4.6.

Знаци, предвидени за товарните условия: …

10.5.   Кратко описание на електрическите/електронните компоненти, различни от лампи (ако има такива):

11.   ПРИКАЧВАНЕ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА

11.1.   Клас и тип на свързващото(ите) устройство(а), инсталирано(и) или което(които) ще бъде(ат) инсталирано(и):

11.2.   Характеристики D, U, S и V на инсталираното(ите) теглително-прикачно(и) устройство(а) или минимални характеристики D, U, S и V на теглително-прикачното(ите) устройство(а), което(които) да се инсталира(т): … daN

11.3.   Инструкции за прикрепване на теглително-прикачното устройство към превозното средство и снимки или чертежи на точките на закрепване към превозното средство, както е посочено от производителя; допълнителна информация, ако използването на прикачното устройство е ограничено до определени варианти или версии на типа превозно средство:

11.4.   Информация за инсталирането на специални скоби или свързващи плоскости:

11.5.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

12.   РАЗНИ

Устройство(а) за предупредителен звуков сигнал

12.1.1.   Местоположение, метод на закрепване, разположение и ориентация на устройството(вата) с размерите им:

12.1.2.   Брой на устройството(ата):

12.1.3.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

12.1.4.   Диаграма на електрическата/пневматичната (1) верига:

12.1.5.   Номинално напрежение или налягане:.

12.1.6.   Чертеж на носача:

Устройства за предотвратяване на неоторизирано ползване на превозното средство

Защитни устройства

12.2.1.1.   Детайлно описание на типа на превозното средство във връзка с разположението и означението на контролното устройство или елемента, на който действа защитното устройство:

12.2.1.2.   Чертежи на защитното устройство и неговото монтиране към превозното средство:

12.2.1.3.   Техническо описание на устройството:

12.2.1.4.   Детайли на използваните комбинации за заключване:

Устройство за обездвижване на превозното средство

12.2.1.5.1.   Номер на типовото одобрение на ЕО, ако има такъв:

За неодобрено обездвижващо устройство

12.2.1.5.2.1.   Подробно техническо описание на имобилайзера на превозното средство и на мерките, взети срещу непреднамереното му активиране:

12.2.1.5.2.2.   Системата(ите), върху което(ито) устройството за обездвижване въздейства:

12.2.1.5.2.3.   Брой на ефективните заменими кодове, при наличие:

Алармена система (ако има такава)

12.2.2.1.   Номер на типовото одобрение на ЕО, ако има такъв:

За неодобрени алармени системи

12.2.2.2.1.   Подробно описание на алармената система и на частите на превозното средство, свързани с инсталираната алармена система:

12.2.2.2.2.   Списък на основните компоненти, включени в алармената система:

12.2.3.   Кратко описание на електрическите/електронните части (ако има такива):

Устройство(а) за теглене:

12.3.1.   Предно: кука/халка/друго (1)

12.3.2.   Задно: кука/халка/друго/няма (1)

12.3.3.   Чертеж или снимка на шасито (частта от каросерията на превозното средство, показваща положението, конструкцията и монтирането на устройството(ата) за теглене:

12.4.   Детайли на всякакви устройства, различни от двигателя, предвидени да влияят върху консумацията на гориво (ако не са включени в други точки):

12.5.   Детайли на всякакви устройства, различни от двигателя, служещи за намаляване на шума (ако не са включени в други точки):

Устройства за ограничаване на скоростта (Директива 92/24/ЕИО)

12.6.1.   Производител(и):

12.6.2.   Тип/типове:

12.6.3.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО, ако има такива:

12.6.4.   Скорост или обхват на скоростта, при които ограничителят на скоростта може да бъде включен: … km/h

Таблица за инсталиране и използване на RF предаватели в превозното(ите) средство(а), когато е приложимо:

Честотен обхват (Hz)

Максимална изходна мощност (W)

Разположение на антената в превозното средство, специфични условия за инсталиране и/или използване

Заявителят за типово одобрение трябва също да предостави, когато е необходимо:

Допълнение 1

Списък (с марката(те) и типа/типовете) на всички електрически и/или електронни компоненти, споменати в настоящата директива (виж точки 2.1.9 и 2.1.10 от Директива 2004/104/ЕО), които не са посочени преди това.

Допълнение 2

Схеми или чертежи на общото разположение на електрическите и/или електронните компоненти (споменати в Директива 2004/104/ЕО) и общото разположение на снопа електрически инсталации.

Допълнение 3

Описание на превозното средство, избрано да представлява типа

Вид каросерия:

Ляво или дясно разположение на волана:

Междуосие:

Допълнение 4

Приложим(и) протокол(и) от тествания, предоставени от производителя или одобрени/признати лаборатории с цел подготвянето на сертификат за типово одобрение.

12.7.1.   Превозно средство, оборудвано с 24 GHz теснолентово локационно устройство: Да/Не (ненужното се зачерква).

12.7.2.   Превозно средство, оборудвано със 79 GHz теснолентово локационно устройство: Да/Не (ненужнотосе зачерква).

13.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И СЪДЪРЖАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ МЕСТА ОСВЕН МЯСТОТО НА ВОДАЧА

Клас на превозното средство (клас I, клас II, клас III, клас А, клас Б):

13.1.1.   Номер на типовото одобрение на ЕО на каросерията, одобрена като отделен технически възел: …

13.1.2.   Типове шасита, на които каросерията с номер на типово одобрение на ЕО може да бъде инсталирана (производител(и) и типове некомплектовано превозно средство):

Площ за пътниците (m2)

13.2.1.   Общо (S0):

13.2.2.   Горен етаж (S0a) (1):

13.2.3.   Долен етаж (S0b) (1):

13.2.4.   За правостоящи пътници (S1):

Брой на пътниците (седящи и правостоящи)

13.3.1.   Общо (N):

13.3.2.   Горен етаж (Na) (1):

13.3.3.   Долен етаж (Nb) (1):

Брой седящи пътници

13.4.1.   Общо (A):

13.4.2.   Горен етаж (Aa) (1):

13.4.3.   Долен етаж (Ab) (1):

13.5.   Брой на обслужващите врати:

Брой на аварийните изходи (врати, прозорци, аварийни люкове, междуетажни стълби и полустълби):

13.6.1.   Общо:

13.6.2.   Горен етаж (1):

13.6.3.   Долен етаж (1):

13.7.   Обем на отделенията за багаж (m3):

13.8.   Площ за транспортиране на багаж върху покрива (m2):

13.9.   Технически устройства, улесняващи достъпа до транспортните средства (т.е. рампа, повдигаща се платформа, система за накланяне), ако са инсталирани:

Здравина на надстройката

13.10.1.   Номер на типовото одобрение на ЕО, ако има такъв:

За надстройки, които все още не са одобрени

13.10.2.1.   Подробно описание на надстройката на типа превозно средство, включително нейните размери, конфигурация и съставни материали, както и нейното закрепване за рамата:

13.10.2.2.   Чертежи на превозното средство и частите от вътрешното му устройство, които оказват въздействие върху здравината на надстройката или върху останалото пространство:

13.10.2.3.   Положение на центъра на тежестта на превозното средство при движение в надлъжна, напречна и вертикална посока:

13.10.2.4.   Максимално разстояние между централните линии на страничните седалки за пътници:

13.11.   Точки от Директива […/…/ЕО], които да са изпълнени и показани за този технически възел:

14.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (Директива 98/91/ЕО)

Електрооборудване в съответствие с Директива 94/55/ЕО

14.1.1.   Защита срещу прегряване на проводниците:

14.1.2.   Тип на прекъсвача:

14.1.3.   Тип и действие на главния превключвател на акумулаторната батерия:

14.1.4.   Описание и разположение на обезопасителната преграда на тахографа:

14.1.5.   Описание на постоянно захранваните с енергия инсталации. Посочва се приложеният EN стандарт:

14.1.6.   Конструкция и защита на електрическата инсталация, разположена зад кабината на водача:

Предотвратяване на рисковете от възпламеняване

14.2.1.   Тип на трудно запалимите материали на кабината на водача:

14.2.2.   Тип на топлозащитния екран зад кабината на водача (ако е приложимо):

14.2.3.   Разположение и топлинна защита на двигателя:

14.2.4.   Разположение и топлинна защита на изпускателната система:

14.2.5.   Тип и конструкция на топлинната защита на износоустойчивите спирачни системи:

14.2.6.   Тип, конструкция и разположение на горивните нагреватели:

Специални изисквания по отношение на каросерията, ако има такава, в съответствие с Директива 94/55/ЕО

14.3.1.   Описание на мерките за осигуряване на съответствие с изискванията за превозни средства тип EX/II и тип EX/III:

14.3.2.   По отношение на превозни средства тип EX/III, устойчивост спрямо външната топлина:

Обяснителни бележки

(*)

Да се попълнят максималните и минималните стойности за всеки вариант.

(**)

За случаите, когато се използват символи и знаци виж приложение III, точки 1.1.3 и 1.1.4, към Директива 77/541/ЕИО. В случай на колани тип „S“ да се специфицира естеството на типа/типовете.

(***)

Информацията по отношение на компонентите не се изисква тук, доколкото тази информация е включена в съответния сертификат за одобрение на инсталацията.

(+)

Превозните средства могат да се зареждат както с бензин, така и с газово гориво, но когато бензиновата система е поставена само за аварийни цели или за запалване и когато резервоарът за бензин не може да побере повече от 15 литра бензин, за изпитването те ще се смятат за превозни средства, които могат да използват само газово гориво.

(+++)

Попълва се само за определяне на превозни средства с висока проходимост.

(#)

Въвежда се по начин, по който да се изясни актуалната стойност за всяка техническа конфигурация на типа превозно средство.

(1)

Ненужното се зачерква (има случаи, при които нищо не е нужно да се изтрива, когато се прилага повече от една точка).

(2)

Определете допустимото отклонение.

(а)

Ако изделие е било типово одобрено, то не трябва да се описва, ако е направена справка на такова одобрение. Аналогично, дадена част няма нужда да се описва, ако конструкцията ѝ е ясно разбираема от приложените схеми или чертежи. За всяка точка, за която трябва да бъдат приложени чертежи или снимки, дайте номерата на съответстващите приложени документи.

(б)

Ако начините за идентифициране на типа съдържат букви, които не се отнасят до описанието на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, което е предмет на настоящия информационен документ, тези букви трябва да се отбележат в документацията със символа „?“ (например АБВ??123??).

(в)

Класифицирано съгласно дефинициите, изброени в приложение II, раздел А.

(г)

Ако е възможно, представете обозначение според Евронормите, в противен случай дайте:

описание на материала,

точка на огъване,

максимално напрежение на опън,

удължаване (в %),

твърдост по Бринел.

(д)

Където има една версия с нормална кабина и друга с кабина със спално отделение, и двата комплекта маси и размери трябва да бъдат посочени.

(е)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.4.

(ж)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.19.2.

(з)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.20.

(и)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.5.

(й)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.1 и за превозни средства, различни от тези от категория М1: Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.4.1.

(к)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.2 и за превозни средства, различни от тези от категория М1: Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.4.2.

(л)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.3 и за превозни средства, различни от тези от категория М1: Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.4.3.

(м)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.6.

(н)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.7.

(на)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.10.

(нб)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.11.

(нв)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.9.

(нг)

Стандарт ISO 612—1978, термин № 6.18.1.

(о)

Масата на водача и, ако е необходимо, тази на екипажа, се приема за 75 kg (подразделя се на 68 kg тегло на пътника и 7 kg багаж, съгласно стандарт ISO 2416—1992), резервоарът за горивото е напълнен 90 % и другите системи, съдържащи течност (освен тези, използващи вода) — със 100 % от обема, определен от производителя.

(п)

„Свързващ надвес“ е хоризонталното разстояние между прикачването за ремарке с централна ос и централната линия на задната(ите) ос(и).

(р)

В случай на нестандартни двигатели и системи, детайли, еквивалентни на тези, относно посочените тук, се представят от производителя.

(с)

Това число трябва да бъде закръглено към най-близката десета от милиметъра.

(т)

Тази стойност трябва да бъде изчислена с (π = 3,1416) и закръглена до cm3.

(у)

Определен съгласно изискванията на Директива 80/1269/ЕИО.

(ф)

Определен съгласно изискванията на Директива 80/1268/ЕИО.

(х)

Определените детайли трябва се дават за всички предложени варианти.

(ц)

Разрешено е 5 % допустимо отклонение.

(ч)

„R-точката“ или „изходна точка за седалките“ означава точка от конструкцията, дефинирана от производителя на превозното средство за всяко седящо място и установена в съответствие с триизмерна координатна система, както е определено в приложение III към Директива 77/649/ЕИО.

(ш)

За ремаркета или полуремаркета и за превозни средства, свързани с ремарке или полуремарке, които оказват значително вертикално натоварване върху прикачното устройство или седлото, този товар, разделен на стандартното земно ускорение, е включен в максималната технически допустима маса.

(щ)

„Преден контрол“ означава конфигурация, в която повече от половината от дължината на двигателя е по-назад от най-предната точка на основата на предното стъкло и главината на кормилното управление в предната четвърт на дължината на превозното средство.


(1)  

x

=

да

-

=

не или не е на разположение отделно

o

=

по избор.

(2)  

г

=

директно върху устройство за управление, индикатор или сигнално устройство

в

=

в непосредствена близост.

(3)  

x

=

да

=

не или не е на разположение отделно

o

=

по избор.

(4)  

г

=

директно върху устройство за управление, индикатор или сигнално устройство

в

=

в непосредствена близост.

(5)  Таблицата може да бъде разширена при необходимост за превозни средства с повече от два реда седалки, или когато има повече от три седалки, разположени по широчина на превозното средство.

(6)  Таблицата може да бъде разширена при необходимост за превозни средства с повече от два реда седалки или когато има повече от три седалки, разположени по широчина на превозното средство.

(7)  Таблицата може да бъде разширена при необходимост за превозни средства с повече от два реда седалки или когато има повече от три седалки, разположени по широчина на превозното средство.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дефиниране на категории и типове превозни средства

А.   ДЕФИНИРАНЕ НА КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Категориите на превозните средства се определят в съответствие със следната класификация: (Където се използва терминът „максимална маса“ в следните дефиниции, това означава „технически допустима максимална маса“, както е специфицирано в точка 2.8 от приложение I.)

Категория М:

Моторни превозни средства с най-малко четири колела, проектирани и конструирани за превозване на пътници.

Категория М1:

Превозни средства, проектирани и построени за превозване на пътници с не повече от осем места в допълнение към мястото на водача.

Категория М2:

Превозни средства, проектирани и конструирани за превозване на пътници и съдържащи повече от осем места в допълнение към мястото на водача, и с максимална маса, ненадвишаваща 5 тона.

Категория М3:

Превозни средства, проектирани и построени за превозване на пътници с повече от осем места в допълнение към мястото на водача, и с максимална маса, надвишаваща 5 тона.

Типовете каросерия и кодификациите, отнасящи се до моторни превозни средства от категория M, са определени в част В от настоящото приложение, параграф 1 (превозни средства от категория М1) и параграф 2 (превозни средства от категории М2 и М3), да бъдат използвани за целите, определени в посочената част.

Категория N:

Моторни превозни средства с най-малко четири колела, проектирани и конструирани за превозване на товари.

Категория N1:

Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превозване на товари с максимална маса, ненадвишаваща 3,5 тона.

Категория N2:

Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превозване на товари с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но ненадвишаваща 12 тона.

Категория N3:

Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превозване на товари с максимална маса, превишаваща 12 тона.

При теглещо превозно средство, проектирано към него да бъде прикачено полуремарке или ремарке с централна ос, масата, която се взема предвид за класифициране на превозното средство, е масата на теглещото превозно средство в движение, увеличена с масата, съответстваща на максималния статичен вертикален товар, предавана върху теглещото превозно средство от полуремаркето или ремаркето с централна ос, и където е приложимо, с максималната маса на собствения товар на теглещото превозно средство.

Типовете каросерия и кодификациите, отнасящи се до моторни превозни средства от категория N, са определени в част В от настоящото приложение, параграф 3, да бъдат използвани за целта, определена в споменатата част.

Категория О:

Ремаркета (включително полуремаркета).

Категория О1:

Ремаркета с максимална маса, ненадвишаваща 0,75 тона

Категория О2:

Ремаркета с максимална маса, надвишаваща 0,75 тона, но ненадвишаваща 3,5 тона.

Категория О3:

Ремаркета с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но ненадвишаваща 10 тона.

Категория О4:

Ремаркета с максимална маса, надвишаваща 10 тона.

При полуремарке или ремарке с централна ос максималната маса, която се взема предвид за класифициране на ремаркето, съответства на статичния вертикален товар, предаван към пътя от оста или осите на полуремаркето или ремаркето с централна ос, когато то е прикачено към теглещото превозно средство и превозва своя максимален товар.

Типовете каросерия и кодирането, отнасящо се за превозни средства от категория O, са определени в част В от настоящото приложение, параграф 4, да се използват за целите, определени в посочената част.

Превозни средства с повишена проходимост (символ G)

4.1.   Превозните средства от категория N1 с максимална маса, ненадвишаваща два тона, и превозни средства от категория М1 се приемат за моторни превозни средства с повишена проходимост, ако имат:

най-малко една предна ос и най-малко една задна ос, проектирани да бъдат задвижвани едновременно, включително превозни средства, при които задвижването на една от осите може да бъде изключено,

най-малко един блокаж на диференциала или най-малко един механизъм, имащ подобен ефект, и ако могат да изкачват 30 % наклон без ремаркета.

Освен това те трябва да отговарят най-малко на пет от следните шест изисквания:

предният ъгъл на проходимост трябва да бъде най-малко 25 градуса,

задният ъгъл на проходимост трябва да бъде най-малко 20 градуса,

ъгълът на надлъжна проходимост трябва да бъде най-малко 20 градуса,

просветът до земята под предната ос трябва да бъде най-малко 180 mm,

просветът до земята под задната ос трябва да бъде най-малко 180 mm,

просветът между осите трябва да бъде най-малко 200 mm.

4.2.   Превозни средства от категория N1 с максимална маса, надвишаваща два тона, или от категории N2, M2 или M3 с максимална маса, ненадвишаваща 12 тона, се считат за превозни средства с повишена проходимост, ако всичките им колела могат да бъдат задвижвани едновременно, включително и превозни средства, при които задвижването на една ос може да бъде изключено, или ако отговарят на следните три изисквания:

най-малко една предна и най-малко една задна ос, проектирани да бъдат задвижвани едновременно, включително превозни средства, при които задвижването на една ос може да бъде изключено,

има най-малко едно блокиращо устройство на диференциала или най-малко един механизъм, имащ подобен ефект,

да могат да изкачват наклон от 25 % без ремаркета.

4.3.   Превозни средства от категория М3 с максимална маса, надвишаваща 12 тона, или от категория N3 се считат за превозни средства с повишена проходимост, ако всичките им колела могат да бъдат задвижвани едновременно, включително и превозни средства, при които задвижването на една ос може да бъде изключено, или ако отговарят на следните изисквания:

поне половината от колелата са задвижвани,

има най-малко едно блокиращо устройство на диференциала или най-малко един механизъм, имащ подобен ефект,

могат да изкачват наклон от 25 % без ремарке,

да отговарят най-малко на четири от следните шест изисквания:

предният ъгъл на проходимост трябва да бъде най-малко 25 градуса,

задният ъгъл на проходимост трябва да бъде най-малко 25 градуса,

ъгълът на надлъжна проходимост трябва да бъде най-малко 25 градуса,

просветът до земята под предната ос трябва да бъде най-малко 250 mm,

просветът до земята между осите трябва да бъде най-малко 300 mm,

просветът до земята под задната ос трябва да бъде най-малко 250 mm.

Условия за натоварване и контрол.

4.4.1.   Моторните превозни средства от категория N1 с максимална маса, която не надхвърля два тона, и моторни превозни средства от категория M1 трябва да бъдат в движение, а именно с охлаждаща течност, масло, гориво, инструменти, резервно колело и водач (виж бележка под линия (о) в приложение I).

4.4.2.   Моторните превозните средства, различни от тези, посочени в 4.4.1, трябва да бъдат натоварени до технически допустима максимална маса, посочена от производителя.

4.4.3.   Способността да изкачва изисквания наклон (25 % и 30 %) се проверява чрез обикновено изчисление. В изключителни случаи техническата служба може да поиска превозното средство от разглеждания тип да бъде представено за реални изпитвания.

4.4.4.   Когато се измерват преден и заден ъгъл на проходимост и ъглите на надлъжна проходимост, не се отчитат нискоразположените защитни устройства.

Дефиниции и скици за просвет от земята. (За определенията на преден ъгъл на проходимост, заден ъгъл на проходимост, ъгъл на надлъжна проходимост вижте приложение I, бележки под линия (на), (нб) и (нв).

4.5.1.   „Просвет между осите“ означава най-късото разстояние между равнината на пътя и най-ниската неподвижна точка на превозното средство. Многоосовите независими окачвания се считат за една ос.

Image

4.5.2.   „Просвет за една ос“ е разстоянието от най-високата точка на дъгата на окръжността, минаваща през центъра на вертикалните повърхности на гумата на колелата на една ос (вътрешните колела при сдвоени гуми) и допирателната към най-ниската неподвижна точка между колелата на превозното средство.

Не може нито една неподвижна част на превозното средство да попада в защрихованата част на чертежа. В случаи, в които има повече оси, просветът на отделните оси се посочва по реда на тяхното подреждане, например 280/250/250.

Image

4.6.   Комбинирано обозначаване

Символът „G“ може да бъде комбиниран със символ „М“ или със символ „N“. Например моторно превозно средство от категория N1, което е приспособено да бъде с повишена проходимост, да бъде обозначавано като N1G.

„Превозно средство със специално предназначение“ е превозно средство предназначено за изпълнение на функции, които изискват специално оформление на каросерията и/или оборудване. В тази категория се включват превозни средства, достъпни за инвалидни колички.

5.1.   „Къмпинг-автомобил“ е моторно превозно средство със специално предназначение от категория M, конструирано така, че да включва жилищно помещение, което съдържа най-малко следното оборудване:

седалки и маса,

място за спане, което може да бъде образувано от седалките,

кухненско обзавеждане, както и

обзавеждане за съхранение на багаж.

Това оборудване да бъде неподвижно закрепено към жилищното помещение; освен това масата може да бъде проектирана така, че лесно да се прибира.

5.2.   „Бронирано превозно средство“ е превозно средство, предназначено за защита на превозваните пътници и/или товари и съответстващо на изискванията за брониране за защита от куршуми.

5.3.   „Линейки“ са моторни превозни средства от категория М, предвидени за превоз на болни или пострадали хора, специално оборудвани за тази цел.

5.4.   „Катафалки“ са моторни превозни средства от категория М, предвидени за превоз на починали хора и специално оборудвани за целта.

5.5.   „Превозно средство, достъпно за инвалидни колички“ е превозно средство от категория M1, конструирано или специално приспособено да побира едно или повече лица, разположени в техните инвалидни колички, по време на пътуване.

5.6.   „Къмпинг-ремарке (каравана)“ — виж стандарт ISO 3833—77, термин № 3.2.1.3.

5.7.   „Автокран“ е превозно средство със специално предназначение от категория N3, което не е приспособено за превоз на товари, снабдено е с кранова уредба, чийто товарен момент на повдигане е равен на или по-голям от 400 kNm.

5.8.   „Друго превозно средство със специално предназначение“ е превозно средство, както е дефинирано в точка 5, с изключение на тези, посочени в точките от 5.1 до 5.6.

Кодификациите, отнасящи се до „превозни средства със специално предназначение“, са дефинирани в част В от настоящото приложение, параграф 5, и да бъдат използвани за целта, определена в посочената част.

Б.   ДЕФИНИРАНЕ НА ТИПА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

1.   За целите на категория М1:

Превозни средства от един „тип“ са тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

производител,

типово обозначаване от производителя,

основни аспекти на конструкцията и дизайна:

шаси/подов панел (явни и съществени разлики),

силова уредба (с вътрешно горене/електрическа/хибридна).

„Вариант“ на превозни средства от един тип: тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

вид на каросерията (напр. седан, хечбек, купе, кабриолет, комби, многоцелево превозно средство),

силова уредба:

принцип на работа (като в точка 3.2.1.1 от приложение III),

брой и разположение на цилиндрите,

разлики в мощността, по-големи от 30 % (най-високата е 1,3 пъти повече от най-ниската),

разлики в обема, по-големи от 20 % (най-високата е 1,2 пъти повече от най-ниската),

задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване),

управляеми оси (брой и позиция).

„Версия“ на даден вариант са превозни средства, които се състоят от комбинация от данни, описани в техническото досие и отговарящи на изискванията по приложение VIII.

В една версия не могат да бъдат комбинирани многобройни подточки по следните параметри:

технически допустима максимална натоварена маса,

обем на двигателя,

максимална полезна мощност,

тип предавателна кутия и брой на предавките,

максимален брой места за сядане, както е определено в приложение II В.

2.   За целите на категории М2 и М3:

Превозни средства от един „тип“ са тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

производител,

типово обозначаване от производителя,

категория,

основни аспекти на конструкцията и дизайна:

шаси/самоносеща каросерия, един/два етажа, неподвижно/шарнирно (явни и фундаментални разлики),

брой на осите,

силова уредба (с вътрешно горене/електрическа/хибридна).

„Вариант“ на превозни средства от един тип: тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

клас, както е определено в Директива 2001/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 г. относно специалните разпоредби за превозни средства, използвани за превоз на пътници и съдържащи повече от осем места в допълнение към мястото на водача (1) (само за комплектовани превозни средства),

степен на завършеност (напр. комплектовано/неокомплектовано),

силова уредба:

принцип на работа (като в точка 3.2.1.1 от приложение III),

брой и разположение на цилиндрите,

разликата в мощността е повече от 50 % (най-високата е 1,5 пъти повече от най-ниската),

разликата в обема на двигателя е по-голяма от 50 % (най-големият е 1,5 пъти повече от най-малкия),

местоположение (отпред, по средата, отзад),

разлики в технически допустима максимална натоварена маса, по-големи от 20 % (най-високата е 1,2 пъти повече от най-ниската),

задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване),

управляеми оси (брой и позиция).

„Версия“ на даден вариант са превозни средства, които се състоят от комбинация от данни, описани в техническото досие и отговарящи на изискванията по приложение VIII.

3.   За целите на категории N1, N2 и N3:

Превозни средства от един „тип“ са тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

производител,

типово обозначаване от производителя,

категория,

основни аспекти на конструкцията и дизайна:

шаси/подов панел (явни и съществени разлики),

брой на осите,

силова уредба (с вътрешно горене/електрическа/хибридна).

„Вариант“ на превозни средства от един тип: тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

конструкция на каросерията (товарен автомобил с платформа/самосвал/цистерна/седлови влекач) (само за комплектовани превозни средства),

степен на завършеност (напр. комплектовано/неокомплектовано),

силова уредба:

принцип на работа (като в точка 3.2.1.1 от приложение III),

брой и разположение на цилиндрите,

разликата в мощността е повече от 50 % (най-високата е 1,5 пъти повече от най-ниската),

разликата в обема на двигателя е по-голяма от 50 % (най-големият е 1,5 пъти повече от най-малкия),

разлики в технически допустима максимална натоварена маса, по-големи от 20 % (най-високата е 1,2 пъти повече от най-ниската),

задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване),

управляеми оси (брой и разположение).

„Версия“ на даден вариант са превозни средства, които се състоят от комбинация от данни, описани в техническото досие и отговарящи на изискванията по приложение VIII.

4.   За целите на категории O1, O2, O3 и O4:

Превозни средства от един „тип“ са тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

производител,

типово обозначаване от производителя,

категория,

основни аспекти на конструкцията и дизайна:

шаси/самоносеща каросерия (явни и фундаментални разлики),

брой на осите,

ремарке с теглително-прикачно устройство/полуремарке/ремарке с централна ос,

тип спирачна система (напр. без спирачна уредба/инерционна/с усилвател).

„Вариант“ на превозни средства от един тип: тези, които са еднакви най-малко по следните съществени характеристики:

степен на завършеност (напр. комплектовано/неокомплектовано),

вид на каросерията (напр. каравана/платформа/цистерна) (само за комплектовани/напълно комплектовани превозни средства),

разлики в технически допустима максимална натоварена маса, по-големи от 20 % (най-високата е 1,2 пъти повече от най-ниската),

управляеми оси (брой и позиция).

„Версия“ на даден вариант е превозно средство, което се състои от комбинация от данни, показани в техническото досие.

5.   За всички категории:

Пълната идентификация на превозното средство единствено по обозначенията на типа, варианта и версията трябва да бъде съвместима с точното определение на всички технически характеристики, изисквани, за да бъде пуснато в движение превозното средство.

В.   ОПРЕДЕЛЯНЕ ТИПА НА КАРОСЕРИЯТА (само за комплектовани/напълно комплектовани превозни средства)

Типа на каросерията в приложение I, приложение III, част I, точка 9.1, и приложение IX, точка 37, следва да се посочи чрез следната кодификация:

1.   Леки автомобили (М1)

АА Седан

Стандарт ISO 3833—1977, термин № 3.1.1.1, но включва също и превозни средства с повече от четири странични прозореца.

АB Хечбек

Седан (АА) с врата в задния край на превозното средство.

АC Комби

Стандарт ISO 3833—1977, термин № 3.1.1.4 (комби)

AD Купе

Стандарт ISO 3833—1977, термин № 3.1.1.5

AE Кабриолет

Стандарт ISO 3833—1977, термин № 3.1.1.6

АF Универсално (многоцелево) превозно средство

Универсално (многоцелево) превозно средство, различно от посочените от АА до АE, предназначено за превоз на пътници и техния багаж или товари в едно отделение. Въпреки това, ако то изпълнява следните две условия:

i)

броят на местата за сядане без мястото на водача е не повече от шест;

под „място за сядане“ се разбира, когато превозното средство е снабдено с „достъпни“ устройства за закрепване на седалките;

„достъпни“ са тези устройства за закрепване, които могат да бъдат използвани. С цел да предотврати възможността устройствата да бъдат „достъпни“, производителят трябва физически да предотврати тяхното използване, например чрез поставяне на покриващи плоскости върху тях или чрез инсталиране на подобни постоянни приспособления, които не могат да бъдат премахнати чрез използване на обикновени инструменти; както и

ii)

P — (M + N × 68) > N × 68

където:

P

=

технически допустимата максимална натоварена маса в kg

М

=

масата в движение в kg

N

=

броят на местата за сядане без мястото на водача.

Това превозно средство не се счита за превозно средство от категория М1.

2.   Моторни превозни средства от категории M2 или M3

Превозни средства от клас I (виж Директива 2001/85/ ЕО)

CA

Едноетажен

CB

Двуетажен

CC

Съчленен едноетажен

CD

Съчленен двуетажен

CE

Едноетажен с нисък под

CF

Двуетажен с нисък под

CG

Съчленен едноетажен с нисък под

CH

Съчленен двуетажен с нисък под

Превозни средства от клас II (виж Директива 2001/85/ЕО)

CI

Едноетажен

CJ

Двуетажен

CK

Съчленен едноетажен

CL

Съчленен двуетажен

CM

Едноетажен с нисък под

CN

Двуетажен с нисък под

СО

Съчленен едноетажен с нисък под

CP

Съчленен двуетажен с нисък под

Превозни средства от клас III (виж Директива 2001/85/ЕО)

CQ

Едноетажен

CR

Двуетажен

CS

Съчленен едноетажен

CT

Съчленен двуетажен

Превозни средства от клас A (виж Директива 2001/85/ЕО)

CU

Едноетажен

CV

Едноетажен с нисък под

Превозни средства от клас B (виж Директива 2001/85/ЕО)

CW

Едноетажен

3.   Моторни превозни средства от категория N

BA

Камион

Виж Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (2), приложение I, точка 2.1.1

ВВ

Фургон

Камион с интегрирана в каросерията кабина

ВС

Превозно средство, теглещо полуремарке

Виж Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.1.1

BD

Превозно средство, теглещо ремарке (влекач)

Виж Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.1.1

Ако обаче превозно средство, определено като BB с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 3 500 kg:

има повече от шест места за сядане без мястото на водача

или

изпълнява следните две условия:

i)

броят на местата за сядане без мястото на водача са не повече от 6 и

ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

такова превозно средство не е от категория N.

Ако превозното средство, определено като BA, BB с технически допустима максимална маса над 3 500 kg, BC или BD, изпълнява поне едно от следните условия:

i)

броят на местата за сядане без мястото на водача е повече от 8 или

ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

такова превозно средство не е от категория N.

Виж част В от настоящото приложение за дефинициите на „места за сядане“, P, M и N.

4.   Превозни средства от категория O

DA

Полуремарке

Виж Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.2.2.

DB

Ремарке с теглич

Виж Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.2.3.

DC

Ремарке с централна ос

Виж Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.2.4.

5.   Превозни средства със специално предназначение

SA

Каравани (Виж приложение II А, точка 5.1)

SB

Бронирани превозни средства (Виж приложение II А, точка 5.2)

SC

Линейки (Виж приложение II А, точка 5.3)

SD

Катафалки (Виж приложение II А, точка 5.4)

SE

Къмпинг-ремарке (Виж приложение II А, точка 5.6)

SF

Автокранове (Виж приложение II А, точка 5.7)

SG

Други превозни средства със специално предназначение (Виж приложение II А, точка 5.8)

SGH

Превозно средство, достъпно за инвалидни колички (Виж приложение II, A, точка 5.5.)


(1)  ОВ L 42, 13.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/19/ЕО на Комисията (ОВ L 79, 26.3.2003 г., стр. 6).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информационен документ за целите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

(За обяснителни бележки виж последната страница на приложение I)

ЧАСТ I

Следната информация, ако е необходимо, трябва да бъде предоставена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат предоставени в подходящ мащаб и достатъчно детайлно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно детайли.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни механизми за управление, трябва да бъде предоставена информация относно тяхната работа.

А:   За категории M и N

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Изработка (търговско наименование на производителя):

Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (при наличие на такова):

Знаци за идентификация на типа, ако са маркирани на превозното средство (б): …

0.3.1.   Местонахождение на тази маркировка: …

Категория на превозното средство (в):

0.4.1.   Класификация(и) според опасните товари, които превозното средство е предвидено да превозва:

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

1.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

Брой на осите и колелата:

1.3.2.   Брой и позиция на управляемите оси:

1.3.3.   Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване):

1.4.   Шаси (ако има) (общ чертеж):

1.6.   Позиция и разположение на двигателя:

Страна на движение: вляво/вдясно (1)

1.8.1.   Превозното средство е екипирано за да бъде управлявано за дясно/ляво (1) движение

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (д) (в kg и mm)

(Виж чертежа, ако е необходимо)

2.1.   Междуосово(и) разстояние(я) (при пълно натоварване) (е):

2.3.1.   Разстояние между равнините на колелата на всяка задвижвана ос (и):

2.3.2.   Разстояние между равнините на колелата на всички останали оси (и):

Диапазон на размерите на превозното средство (общ)

За шаси с каросерия

Дължина (й):

2.4.2.1.1.   Дължина на натоварената част:

Широчина (к):

2.4.2.2.1.   Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура):

2.4.2.3.   Височина (в състояние на движение) (л) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение):

Маса на превозното средство с каросерия, в случай на теглещо превозно средство от категория, различна от М1, с функциониращо прикачно устройство, ако такова е монтирано от производителя, в състояние на движение, или маса на шасито или шаси с кабина, без каросерия и/или прикачно устройство, ако производителят не монтира каросерията и/или скачващото устройство (включително течности, инструменти, резервно колело, ако са монтирани, и шофьор, както и, при градски и туристически автобуси, член на екипа, ако в превозното средство е предвидено място за член на екипа) (о) (максимум и минимум за всеки вариант):

2.6.1.   Разпределение на тази маса между осите, а при полуремаркета или ремаркета с централна ос, товар в точката на прикачване (максимум и минимум за всеки вариант):

2.7.   Минимална маса на напълно комплектованото превозно средство, както е посочено от производителя в случай на некомплектовано превозно средство:

Технически допустима максимална маса на натовареното превозно средство по данни на производителя (ш) (*):

2.8.1.   Разпределение на тази маса между осите, при полуремаркета или ремаркета с централна ос, товар върху точката на прикачване (*):

2.9.   Технически допустима максимална маса върху всяка ос:

2.10.   Технически допустима максимална маса върху всяка група оси:

Технически допустима максимална маса за теглене от моторното превозно средство при

2.11.1.   Ремарке с теглич:

2.11.2.   Полуремарке:

2.11.3.   Ремарке с централна ос:

2.11.4.   Технически допустима максимална маса на комбинацията:

2.11.5.   Превозното средство е/не е (1) пригодено за теглене на товар (точка 1.2 от приложение II към Директива 77/389/ЕИО)

2.11.6.   Максимална маса на ремарке без спирачки:

Технически допустим максимален статичен вертикален товар/маса върху прикачната точка на превозното средство

2.12.1.   На моторното превозно средство:

Предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси (по избор: където тези стойности са дадени, да се установи дали те са в съответствие с приложение IV към Директива 97/27/ЕО):

2.16.1.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна натоварена маса (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#):

2.16.2.   Предвидена регистрационна/експлоатационна максимално допустима маса върху всяка ос и, в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, предвидения товар върху точката на прикачване, посочена от производителя, ако е по-малък от технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#):

2.16.3.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна натоварена маса върху всяка група оси (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#):

2.16.4.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна теглена маса (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#):

2.16.5.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#):

3.   СИЛОВА УРЕДБА (р) (При превозни средства, които могат да използват както бензин, така и дизелово гориво, …, или при комбинация с друго гориво, точките се повтарят (+)

Производител:

3.1.1.   Производствен код на двигателя, отбелязан върху него:

Двигател с вътрешно горене

3.2.1.1.   Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов (1)

3.2.1.2.   Брой и разположение на цилиндрите:

3.2.1.3.   Мощност на двигателя (т): … cm3

3.2.1.6.   Нормални обороти на празен ход на двигателя (2): … min–1

3.2.1.8.   Максимална полезна мощност (у): … kW при … min–1 (заявената от производителя стойност)

3.2.1.9.   Допустима скорост на двигателя, според предписанието на производителя: … min–1

Гориво: дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (LPG)/природен газ (NG)/етанол … (1)

3.2.2.1.   RON Октаново число, оловен бензин:

3.2.2.2.   RON, безоловен:

Захранване с гориво

3.2.4.1.   Чрез карбуратор(и): да/не (1)

Чрез впръскване на гориво (само при принудително запалване): да/не (1)

3.2.4.2.2.   Принцип на работа: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (1)

3.2.4.3.   Чрез впръскване на гориво (само при принудително запалване): да/не (1)

3.2.7.   Охладителна система: течност/въздух (1)

Всмукателна система

3.2.8.1.   Агрегат за създаване на налягане: да/не (1)

Мерки срещу замърсяване на въздуха

Допълнителни устройства против замърсяване (ако има и не са включени в други точки)

3.2.12.2.1.   Катализатор: да/не (1)

3.2.12.2.2.   Сензор за кислород: да/не (1)

3.2.12.2.3.   Впръскване на въздух: да/не (1)

3.2.12.2.4.   Повторна циркулация на изпусканите газове: да/не (1)

3.2.12.2.5.   Система за контрол на емисиите от изпарения: да/не (1)

3.2.12.2.6.   Филтър за частици: да/не (1)

3.2.12.2.7.   Бордова система за диагностика (БСД/OBD): да/не (1)

3.2.12.2.8.   Други системи (описание и работа):

3.2.13.   Местонахождение на обозначението на коефициента на абсорбиране (само на двигатели с принудително запалване):

3.2.15.   Горивна система с втечнен нефтен газ (ВНГ/LPG): да/не (1)

3.2.16.   Горивна система с природен газ (ПГ/NG): да/не (1)

Електрически двигател

Тип (електрически намотки, възбуждане): …

3.3.1.1.   Максимална мощност в час: … kW

3.3.1.2.   Работно напрежение: … V

Акумулатор

3.3.2.4.   Положение:

3.6.5.   Температура на смазочното масло

минимална: … К

максимална: … К

4.   ТРАНСМИСИЯ (х)

4.2.   Тип (механична, хидравлична, електрическа и др.):

Предавателна кутия

4.5.1.   Тип (ръчно/автоматично/CVT (постоянно променлива трансмисия) (1)

4.6.   Съотношение на предавките

Предавка

Съотношения в предавателната кутия (отношения на оборотите на двигателя към оборотите на изходящия вал на предавателната кутия)

Крайно(и) предавателно(и) отношение(я) (отношение на оборотите на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общи съотношения на предавките

Максимално за СVТ

1

2

3

Минимално за CVT

 

 

 

Заден ход

 

 

 

4.7.   Максимална скорост на превозното средство (в km/h) (ц):

5.   ОСИ

5.1.   Описание на всяка ос:

5.2.   Изработка:

5.3.   Тип: …

5.4.   Положение на полуоста(ите):

5.5.   Положение на носещата(ите) товара ос(и):

6.   ОКАЧВАНЕ

Тип и конструкция на окачването на всяка ос или колело:

6.2.1.   Регулиране на нивото: да/не/по избор (1)

Въздушно окачване на задвижваната(ите) ос(и): да/не (1)

6.2.3.1.   Окачване на задвижващата ос, еквивалентно на въздушното окачване: да/не (1)

6.2.3.2.   Честота и поглъщане на трептенията на пружиниращата маса:

Комбинация(и) на гуми/колела (за гумите с обозначение на размера, индекс на минималния капацитет на натоварване, коригиращ символ на минималната скорост; за колела да се посочи размерът на джантата и профила(ите)

Оси

6.6.1.1.1.   Ос 1:

6.6.1.1.2.   Ос 2:

и т.н.

6.6.1.2.   Резервно колело, ако има такова:

Горни и долни граници на радиусите на въртене

6.6.2.1.   Ос 1:

6.6.2.2.   Ос 2:

и т.н.

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Трансмисия и управление

7.2.1.   Вид на кормилното предаване (особености на предното и задното, ако се прилага):

7.2.2.   Връзка с колелата (включително други освен механична; особености за предното и задното, ако е целесъобразно):

7.2.3.   Метод на подпомагане (ако има):

8.   СПИРАЧКИ

8.5.   Антиблокираща спирачна система: да/не/по избор (1)

8.9.   Кратко описание на спирачните системи (съгласно точка 1.6 от добавката към допълнение 1 към приложение IX към Директива 71/320/ЕИО):

8.11.   Подробности за типа/типовете износоустойчива(и) спирачна(и) система(и):

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип на каросерията:

Врати за пътниците, ключалки и панти

9.3.1.   Конфигурация и брой на вратите:

Устройства за непряка видимост

Огледала (състояние на всяко огледало):

9.9.1.1.   Изработка:

9.9.1.2.   Маркировка за типово одобрение на ЕО:

9.9.1.3.   Вариант:

9.9.1.4.   Чертеж(и) за идентифициране на огледалото, показващ(и) местоположението на огледалото спрямо конструкцията на превозното средство:

9.9.1.5.   Подробности за метода на закрепване, включително частта от конструкцията на превозното средство, към която е прикрепено:

9.9.1.6.   Незадължително оборудване, което може да въздейства върху задното зрително поле:

9.9.1.7.   Кратко описание на електронните компоненти (ако има такива) на системата за регулиране:

Устройства за непряко виждане, различни от огледала:

Тип и характеристики (например пълно описание на устройството):

9.9.2.1.1.   При устройство тип камера-монитор: разстоянието на различаване на обекта (mm), контраст, зона на осветеността, корекция на заслепяването, режим на картината (черно-бял/цветен), честота на повтаряне на картината, яркост на монитора:

9.9.2.1.2.   Достатъчно подробни чертежи за установяване на окомплектованото устройство, включително ръководство за монтаж; позицията на маркировката за типово одобрение на ЕО трябва да бъде отбелязана на чертежите.

Вътрешно оборудване

Седалки

9.10.3.1.   Брой:

Местоположение и подреждане:

9.10.3.2.1.   Брой на местата за сядане:

9.10.3.2.2.   Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно:

9.10.4.1.   Тип/типове облегалки за глава: интегрирани/подвижни/разглобяеми (1)

9.10.4.2.   Номер(а) на типовото одобрение, ако има такъв:

9.12.2.   Естество и разположение на допълнителните ограничителни системи (да се посочи да/не/по избор):

(L = лява страна, R = дясна страна, C = център)

 

Предна въздушна възглавница

Странична въздушна възглавница

Устройство за предварително зареждане на коланите

Първи ред на седалките

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Втори ред на седалките (1)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Регистрационни табели (Директива 76/114/ЕИО)

9.17.1.   Снимки и/или чертежи на местоположението на регистрационните табели и надписи, както и на идентификационния номер на превозното средство:

Декларация на производителя за съответствие с изискванията на точка 1.1.1 от приложение II към Директива 76/114/ЕИО

9.17.4.1.   Значението на символите във втория раздел и, ако е приложимо, в третия раздел, използвани за съответствие с изискванията на раздел 5.3 от стандарт ISO 3779—1983, се обяснява:

9.17.4.2.   Ако символите във втория раздел са използвани, за да се изпълнят изискванията на раздел 5.4 от стандарт ISO 3779—1983, тези символи се посочват:

Защита на пешеходците

9.23.1.   Осигурява се подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, имащите отношение по разглеждания въпрос базови очертания и съставните материали на предната част на превозното средство (отвътре и отвън). Описанието да съдържа подробности за всички инсталирани системи за активна защита.

11.   ПРИКАЧВАНИЯ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕМАРКЕТАТА И ПОЛУРЕМАРКЕТАТА

11.1.   Клас и тип на теглително-прикачното(ите) устройство(а), инсталирано(и) или което(ито) да се инсталира(т):

11.3.   Инструкции за закрепване на прикачното устройство към превозното средство и снимки или чертежи на точките на фиксиране към превозното средство, както е посочено от производителя; допълнителна информация, ако използването на прикачното устройство е ограничено до определени варианти или версии на типа превозно средство:

11.4.   Информация за инсталирането на специални теглещи скоби или монтирането на табели:

11.5.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

12.7.1.   Превозно средство, оборудвано с 24 GHz теснолентово локационно устройство: Да/Не (ненужното се зачерква).

12.7.2.   Превозно средство, оборудвано със 79 GHz теснолентово локационно устройство: Да/Не (ненужното се зачерква).

13.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И СЪДЪРЖАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ МЕСТА ОСВЕН МЯСТОТО НА ВОДАЧА

Клас на превозното средство (клас I, клас II, клас III, клас А, клас Б):

13.1.1.   Типове шасита, на които каросерията с номер на типово одобрение на ЕО може да бъде инсталирана (производител(и) и тип(ове) превозно средство):

Брой на пътниците (седящи и правостоящи)

13.3.1.   Общо (N):

13.3.2.   Горен етаж (Na) (1):

13.3.3.   Долен етаж (Nb) (1):

Брой пътници (седящи)

13.4.1.   Общо (A):

13.4.2.   Горен етаж (Aa) (1):

13.4.3.   Долен етаж (Ab) (1):

Б:   За категория O

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

Тип:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (ако има такова):

Знаци за идентификация на типа, ако са маркирани на превозното средство (б):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

Категория на превозното средство (в):

0.4.1.   Класификация(и) в зависимост от опасните товари, за превоза на които е предназначено превозното средство:

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Име и адрес на представителя на производителя (ако има): …

1.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

Брой на осите и колелата:

1.3.2.   Брой и позиция на управляемите оси:

1.4.   Шаси (ако има) (общ чертеж):

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (д) (в kg и mm)

(Виж чертежа, където е целесъобразно)

2.1.   Междуосово(и) разстояние(я) (при пълно натоварване) (е):

2.3.1.   Разстояние между равнините на колелата на всяка задвижвана ос (и):

2.3.2.   Разстояние между равнините на колелата на всички останали оси (и):

Диапазон на размерите на превозното средство (общ)

За шаси с каросерия

Дължина (й):

2.4.2.1.1.   Дължина на товарната площ:

Широчина (к):

2.4.2.2.1.   Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура):

2.4.2.3.   Височина (в състояние на движение) (л) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение):

Маса на превозното средство без каросерия, а при теглещо превозно средство от категория, различна от М1, с функциониращо прикачно устройство, ако такова е монтирано от производителя, или маса на шасито или шаси с кабина, без каросерия и/или прикачно устройство, ако производителят не монтира каросерията и/или скачващото устройство (включително течности, инструменти, резервно колело, ако такова е монтирано, и шофьор, както и, при различни видове автобуси, член на екипа, ако в превозното средство е предвидено място за член на екипа) (о) (максимум и минимум за всеки вариант):

2.6.1.   Разпределение на тази маса между осите, а при полуремаркета или ремаркета с централна ос, товар в точката на прикачване (максимум и минимум за всеки вариант):

2.7.   Минимална маса на напълно комплектованото превозно средство, както е посочено от производителя в случай на некомплектовано превозно средство:

Технически допустима максимална маса на натовареното превозно средство по данни на производителя (ш) (*):

2.8.1.   Разпределение на тази маса между осите и при полуремаркета или ремаркета с централна ос, товар върху точката на прикачване (*):

2.9.   Технически допустима максимална маса върху всяка ос:

2.10.   Технически допустима максимална маса върху всяка група оси:

Технически допустим максимален статичен вертикален товар/маса върху прикачната точка на превозното средство:

2.12.2.   На полуремарке или ремарке с централна ос:

Предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси (по избор: където тези стойности са дадени, да се установи дали те са в съответствие с приложение IV към Директива 97/27/ЕО):

2.16.1.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна натоварена маса (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#)):

2.16.2.   Предвидена регистрационна/експлоатационна максимално допустима маса върху всяка ос и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, предвидения товар върху точката на прикачване, посочена от производителя, ако е по-малък от технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#)):

2.16.3.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна натоварена маса върху всяка група оси (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#)):

2.16.4.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна теглена маса (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#)):

2.16.5.   Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията (Възможни са по няколко подточки за всяка техническа конфигурация (#)):

5.   ОСИ

5.1.   Описание на всяка ос:

5.2.   Изработка:

5.3.   Тип: …

5.4.   Положение на полуоста(ите):

5.5.   Положение на носещата(ите) товара ос(и):

6.   ОКАЧВАНЕ

Тип и конструкция на окачването на всяка ос или колело:

6.2.1.   Регулиране на нивото: да/не/по избор (1)

Комбинация(и) на гуми/колела (за гумите с обозначение на размера, индекс на минималния капацитет на натоварване, коригиращ символ на минималната скорост; за колела да се посочи размерът на джантата и профила(ите)

Оси

6.6.1.1.1.   Ос 1:

6.6.1.1.2.   Ос 2:

и т.н.

6.6.1.2.   Резервно колело, ако има такова:

Горен и долен лимит на радиусите на въртене

6.6.2.1.   Ос 1:

6.6.2.2.   Ос 2:

и т.н.

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Трансмисия и управление

7.2.1.   Вид на кормилното предаване (особености на предното и задното, ако се прилага):

7.2.2.   Връзка с колелата (включително други, освен механична; особености за предното и задното, ако е целесъобразно):

7.2.3.   Метод на подпомагане (ако има):

8.   СПИРАЧКИ

8.5.   Спирачна система против заключване: да/не/по избор (1)

8.9.   Кратко описание на спирачните системи (съгласно точка 1.6 от допълнение 1 към приложение IX към Директива 71/320/ЕИО):

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип на каросерията:

Регистрационни табели (Директива 76/114/ЕИО)

9.17.1.   Снимки и/или чертежи на местоположението на регистрационните табели и надписи, както и на идентификационния номер на превозното средство:

Декларация на производителя за съответствие с изискването на точка 1.1.1 от приложение II към Директива 76/114/ЕИО

9.17.4.1.   Значението на символите във втория раздел и, ако има такива, в третия раздел, които се използват съобразно изискванията от раздел 5.3 от стандарт ISO 3779—1983, да се обясни:

9.17.4.2.   Ако символите във втория раздел са използвани, за да се изпълнят изискванията на раздел 5.4 от стандарт ISO 3779—1983, тези символи се посочват:

11.   ПРИКАЧВАНИЯ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕМАРКЕТАТА И ПОЛУРЕМАРКЕТАТА

11.1.   Клас и тип на теглително-прикачното(ите) устройство(а), инсталирано(и) или което(ито) да се инсталира(т):

11.5.   Номер(а) на типовото одобрение на ЕО:

ЧАСТ II

Матрица, показваща позволените комбинации във версиите на превозно средство от тези точки в част I, към които има голям брой подточки. За тези точки с многобройни подточки всяка подточка е означена с начална буква, която ще бъде използвана в тази матрица, за да обозначи коя подточка (или подточки) от отделна точка е приложима към отделна версия.

Отделна матрица трябва да бъде съставена за всеки вариант на типа.

Многобройните подточки, за които няма ограничения за комбинациите им в даден вариант, се изброяват в колоната, озаглавена „всички“.

Всички

Версия 1

Версия 2

И т.н.

Версия №

 

 

 

 

 

 

Тази информация може да бъде представена в алтернативен формат или чертеж, при условие че се постига първоначалната цел.

Всеки вариант и всяка версия трябва да бъдат обозначени с цифров код или номер, състоящ се от комбинация от букви и числа, които също трябва да бъдат означени в сертификата за съответствие (приложение IX) на разглежданото превозно средство.

В случай на вариант(и), съгласно приложение XI или член 20 производителят да определи специален код.

ЧАСТ III

Номер на типово одобрение

Предоставя се информацията, изисквана от следната таблица по отношение на приложимите предмети (***) за това превозно средство в приложение IV или приложение XI. (Трябва да бъдат включени всички одобрения, отнасящи се до всеки отделен предмет)

Предмет

Номер на типово одобрение

Държавачленка или договаряща страна (2), издаваща типовото одобрение (3)

Дата на разширение

Вариант(и)/ Версия(и)

 

 

 

 

 

Подпис:

Длъжност във фирмата:

Дата:


(1)  Таблицата може да бъде разширена при необходимост за превозни средства с повече от два реда седалки, или когато има повече от три седалки, разположени по широчина на превозното средство.

(2)  Договарящи се страни по Ревизираното споразумение от 1958 г.

(3)  Посочва се, когато не може да се идентифицира от номера на типовото одобрение.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на изискванията за целите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

ЧАСТ I

Списък с регулаторни актове

(При необходимост, като се вземат под внимание обхватът и последното изменение на всеки от регулаторните актове, изброени по-долу. Във връзка с правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ — ООН), позоваването на регулаторния акт сочи последователните изменения на правилата на ИКЕ — ООН, към които Общността се е присъединила.)

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

Приложимост

M1

М2

М3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Нива на шума

70/157/ЕИО

L 42, 23.2.1970 г., стр. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Емисии

70/220/ЕИО

L 76, 6.4.1970 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Резервоари за гориво/задна нискоразположена защита

70/221/ЕИО

L 76, 6.4.1970 г., стр. 23

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Място за монтиране на задната регистрационна табела

70/222/ЕИО

L 76, 6.4.1970 г., стр. 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Кормилна уредба

70/311/ЕИО

L 133, 18.6.1970 г., стр. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Ключалки и панти на вратите

70/387/ЕИО

L 176, 10.8.1970 г., стр. 5

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Звуков сигнал

70/388/ЕИО

L 176, 10.8.1970 г., стр. 12

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Устройства за непряко виждане

2003/97/ЕО (8)

L 25, 29.1.2004 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Спирачна уредба

71/320/ЕИО

L 202, 6.9.1971 г., стр. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Премахване на радиосмущения

72/245/ЕИО

L 152, 6.7.1972 г., стр. 15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Емисии от дизелови двигатели

72/306/ЕИО

L 190, 20.8.1972 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Вътрешно оборудване

74/60/ЕИО

L 38, 11.2.1974 г., стр. 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Устройства за защита срещу неразрешено използване и обездвижващи устройства

74/61/ЕИО

L 38, 11.2.1974 г., стр. 22

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

74/297/ЕИО

L 165, 20.6.1974 г., стр. 16

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Здравина на седалките

74/408/ЕИО

L 221, 12.8.1974 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Външни изпъкнали части

74/483/ЕИО

L 256, 2.10.1974 г., стр. 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Скоростомер и оборудване за заден ход

75/443/ЕИО

L 196, 26.7.1975 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Табели (задължителни)

76/114/ЕИО

L 24, 30.1.1976 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Закрепване на обезопасителните колани

76/115/ЕИО

L 24, 30.1.1976 г., стр. 6

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

76/756/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Светлоотражатели

76/757/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Габаритни светлини, предни (странични), задни (странични), стопсигнали, странични, дневни светлини

76/758/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Пътепоказатели

76/759/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Осветители на задната регистрационна табела

76/760/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Фарове (с лампи)

76/761/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 96

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Предни светлини против мъгла

76/762/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 122

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Устройства за теглене

77/389/ЕИО

L 145, 13.6.1977 г., стр. 41

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Задни светлини против мъгла

77/538/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Светлини за заден ход

77/539/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Светлинни устройства за паркиране

77/540/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 83

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Обезопасителни колани и други системи за обезопасяване

77/541/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 95

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Поле на видимост

77/649/ЕИО

L 267, 19.10.1977 г., стр. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Символи за идентификация

78/316/ЕИО

L 81, 28.3.1978 г., стр. 3

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Системи за размразяване/срещу изпотяване на стъкла

78/317/ЕИО

L 81, 28.3.1978 г., стр. 27

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Измиване/почистване

78/318/ЕИО

L 81, 28.3.1978 г., стр. 49

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Отоплителни системи

2001/56/ЕО

L 292, 9.11.2001 г., стр. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Калници

78/549/ЕИО

L 168, 26.6.1978 г., стр. 45

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Облегалки за глава

78/932/ЕИО

L 325, 20.11.1978 г., стр. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Емисии на СО2/разход на гориво

80/1268/ЕИО

L 375, 31.12.1980 г., стр. 36

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Мощност на двигателя

80/1269/ЕИО

L 375, 31.12.1980 г., стр. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Емисии от дизелови двигатели

88/77/ЕИО

L 36, 9.2.1988 г., стр. 33

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Странична защита

89/297/ЕИО

L 124, 5.5.1989 г., стр. 1

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Системи против изпръскване

91/226/ЕИО

L 103, 23.4.1991 г., стр. 5

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Маси и размери (леки автомобили)

92/21/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Безопасно стъкло

92/22/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Гуми

92/23/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Устройства за ограничаване на скоростта

92/24/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 154

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Маси и размери (различни от превозните средства, посочени в т. 44)

97/27/ЕО

L 233, 28.8.1997 г., стр. 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Външни изпъкнали части на кабини

92/114/ЕИО

L 409, 31.12.1992 г., стр. 17

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Теглително-прикачни устройства

94/20/ЕО

L 195, 29.7.1994 г., стр. 1

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Пожароустойчивост

95/28/ЕО

L 281, 23.11.1995 г., стр. 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Градски и туристически автобуси

2001/85/ЕО

L 42, 13.2.2002 г., стр. 1

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Челен удар

96/79/ЕО

L 18, 21.1.1997 г., стр. 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Страничен удар

96/27/ЕО

L 169, 8.7.1996 г., стр. 1

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

98/91/ЕО

L 11, 16.1.1999 г., стр. 25

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Предна нискоразположена защита

2000/40/ЕО

L 203, 10.8.2000 г., стр. 9

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Защита на пешеходците

2003/102/ЕО

L 321, 6.12.2003 г., стр. 15

X (6)

 

 

X (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Приложим регулаторен акт.

Допълнение

Списък на изискванията за типово одобрение на ЕО на превозни средства от категория М1, произвеждани в малки серии.

(При необходимост се взема под внимание последното изменение на всеки от регулаторните актове, изброени по-долу)

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

M1

1

Ниво на шума

70/157/ЕИО

L 42, 23.2.1970 г., стр. 16

А

2

Емисии, като се изключат всички изисквания, отнасящи се до системата за бордова диагностика (СБД)

70/220/ЕИО

L 76, 6.4.1970 г., стр. 1

А

3

Резервоари за гориво/задна нискоразположена защита

70/221/ЕИО

L 76, 6.4.1970 г., стр. 23

B

4

Място за монтиране на задната регистрационна табела

70/222/ЕИО

L 76, 6.4.1970 г., стр. 25

B

5

Кормилна уредба

70/311/ЕИО

L 133, 18.6.1970 г., стр. 10

C

6

Ключалки и панти на вратите

70/387/ЕИО

L 176, 10.8.1970 г., стр. 5

C

7

Звуков сигнал

70/388/ЕИО

L 176, 10.8.1970 г., стр. 12

B

8

Устройства за непряко виждане

2003/97/ЕО (13)

L 25, 29.1.2004 г., стр. 1

X (10)

В (12)

9

Спирачна уредба

71/320/ЕИО

L 202, 6.9.1971 г., стр. 37

А

10

Премахване на радиосмущения

72/245/ЕИО

L 152, 6.7.1972 г., стр. 15

А (9)

С (11)

11

Емисии от дизелови двигатели

72/306/ЕИО

L 190, 20.8.1972 г., стр. 1

А

12

Вътрешно оборудване

74/60/ЕИО

L 38, 11.2.1974 г., стр. 2

C

13

Устройства за защита срещу неразрешено използване и обездвижващи устройства

74/61/ЕИО

L 38, 11.2.1974 г., стр. 22

А

14

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

74/297/ЕИО

L 165, 20.6.1974 г., стр. 16

C

15

Здравина на седалките

74/408/ЕИО

L 221, 12.8.1974 г., стр. 1

C

16

Външни изпъкнали части

74/483/ЕИО

L 266, 2.10.1974 г., стр. 4

C

17

Скоростомер и оборудване за заден ход

75/443/ЕИО

L 196, 26.7.1975 г., стр. 1

B

18

Табели (задължителни)

76/114/ЕИО

L 24, 30.1.1976 г., стр. 1

B

19

Закрепване на обезопасителните колани

76/115/ЕИО

L 24, 30.1.1976 г., стр. 6

B

20

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

76/756/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 1

B

21

Светоотразители

76/757/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 32

X

22

Габаритни светлини, предни, задни, стопсигнали, странични, дневни светлини

76/758/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 54

X

23

Пътепоказатели

76/759/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 71

X

24

Осветители на задната регистрационна табела

76/760/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 85

X

25

Фарове (с лампи)

76/761/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 96

X

26

Предни светлини против мъгла

76/762/ЕИО

L 262, 27.9.1976 г., стр. 122

X

27

Устройства за теглене

77/389/ЕИО

L 145, 13.6.1977 г., стр. 41

B

28

Задни светлини против мъгла

77/538/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 60

X

29

Светлини за заден ход

77/539/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 72

X

30

Светлинни устройства за паркиране

77/540/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 83

X

31

Обезопасителни колани

77/541/ЕИО

L 220, 29.8.1977 г., стр. 95

А (10)

В (12)

32

Поле на видимост

77/649/ЕИО

L 267, 19.10.1977 г., стр. 1

А

33

Символи за идентификация

78/316/ЕИО

L 81, 28.3.1978 г., стр. 3

X

34

Системи за размразяване/срещу изпотяване на стъкла

78/317/ЕИО

L 81, 28.3.1978 г., стр. 27

C

35

Измиване/почистване

78/318/ЕИО

L 81, 28.3.1978 г., стр. 49

C

36

Отоплителна система

2001/56/ЕО

L 292, 9.11.2001 г., стр. 21

C

37

Калници

78/549/ЕИО

L 168, 26.6.1978 г., стр. 45

B

39

Разход на гориво

80/1268/ЕИО

L 375, 31.12.1980 г., стр. 36

А

40

Мощност на двигателя

80/1269/ЕИО

L 375, 31.12.1980 г., стр. 46

C

41

Емисии от дизелови двигатели

88/77/ЕИО

L 36, 9.2.1988 г., стр. 33

А

44

Маси и размери (леки автомобили)

92/21/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 1

C

45

Безопасно стъкло

92/22/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 11

X (10)

В (12)

46

Гуми

92/23/ЕИО

L 129, 14.5.1992 г., стр. 95

X (10)

В (12)

50

Теглително-прикачни устройства

94/20/ЕО

L 195, 29.7.1994 г., стр. 1

X (10)

А (12)

53

Челен удар

96/79/ЕО

L 18, 21.1.1997 г., стр. 7

N/A

54

Страничен удар

96/27/ЕО

L 169, 8.7.1996 г., стр. 1

N/A

58

Защита на пешеходците

2003/102/ЕО

L 321, 6.12.2003 г., стр. 15

N/A

X

:

Изисква се пълно съответствие с регулаторния акт; необходимо е издаването на сертификат за типово одобрение на ЕО; обезпечава се съответствие на продукцията.

А

:

Не се допускат изключения, освен в случаите, посочени в регулаторния акт. Не се изискват сертификат и маркировка за типово одобрение. Протоколите от изпитванията се изготвят от нотифицирана техническа служба.

B

:

Изпълнението на техническите предписания на регулаторния акт е задължително. Изпитванията, предвидени в регулаторния акт, трябва да се проведат изцяло; при съгласие от страна на органа по одобряването, те могат да бъдат проведени и от самия производител; на производителя може да се разреши да изготви техническия протокол; не е необходимо да се издава сертификат за типово одобрение и не се изисква типово одобрение.

C

:

Производителят трябва да докаже пред органа по одобряването, че основните изисквания на регулаторния акт са изпълнени.

N/A

:

Този регулаторен акт не се прилага (няма изисквания).

ЧАСТ II

При позоваване на отделна директива или регламент, всяко одобрение, издадено съгласно следващите по-долу правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (като се имат предвид обхватът (14) и изменението на всяко от посочените по-нататък правила на ИКЕ — ООН), се признава за алтернатива на типовото одобрение на ЕО, издадено съгласно съответната специална директива или регламент в таблицата в част I.

Тези правила на ИКЕ — ООН са правилата, към които Комисията се е присъединила като страна по „Ревизираното женевско споразумение от 1958 г.“ на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, по силата на Решение 97/836/ЕО на Съвета или на последвалите решения на Съвета, посочени в член 3, параграф 3 от посоченото решение.

За равностойни се смятат също така всички по-нататъшни изменения на правилата на ИКЕ — ОН, посочени по-надолу, съгласно решението на Комисията, посочено в член 4, параграф 2 от Решение 97/836/ЕО (15).

Предмет

Номер на базовото правило на ИКЕ — ООН

Серия от изменения

1.

Нива на шума

51

02

1.

Резервни системи за заглушаване на шума

59

00

2.

Емисии

83

03

2.

Резервни каталитични преобразуватели

103

00

3.

Задна нискоразположена защита

58

01

3.

Резервоари за гориво

34

01

3.

Резервоари за гориво

67

01

3.

Резервоари за гориво

110

00

5.

Кормилна уредба

79

01

6.

Ключалки и панти на вратите

11

02

7.

Звуков сигнал

28

00

8.

Огледала за виждане назад

46

01

8А.

Устройства за непряка видимост

46

02

9.

Спирачна уредба

13

09

9.

Спирачна уредба

13H

00

9.

Спирачна уредба (накладки)

90

01

10.

Премахване на радиосмущения

10

02

11.

Емисии от дизелови двигатели

24

03

12.

Вътрешно оборудване

21

01

13.

Устройство за защита срещу неразрешено използване

18

02

13.

Обездвижващо устройство

97

00

13.

Алармени системи

97

00

13.

Неразрешено използване

116

00

14.

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

12

03

15.

Здравина на седалките

17

06

15.

Здравина на седалките (градски и туристически автобуси)

80

01

16.

Външни изпъкнали части

26

02

17.

Скоростомер

39

00

19.

Закрепване на обезопасителните колани

14

04

20.

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

48

01

21.

Светлоотражатели

3

02

22.

Габаритни/предни (странични)/задни (странични) светлини, стопсигнали

7

02

22.

Дневни светлини

87

00

22.

Странични светлини

91

00

23.

Пътепоказатели

6

01

24.

Осветител на задната регистрационна табела

4

00

25.

Предни светлини (R2 и HS1)

1

01

25.

Предни светлини (триизмерни)

5

02

25.

Предни светлини (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, и/или H8)

8

04

25.

Предни светлини (H4)

20

02

25.

Предни светлини (халогенни триизмерни)

31

02

25.

Електрически нажежаеми лампи за употреба в одобрени лампови устройства

37

03

25.

Фарове с газоразрядни светлинни източници

98

00

25.

Газоразрядни светлинни източници за употреба в одобрени газоразрядни лампови устройства

99

00

26.

Предни светлини против мъгла

19

02

28.

Задни светлини против мъгла

38

00

29.

Светлини за заден ход

23

00

30.

Светлинни устройства за паркиране

77

00

31.