ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 257

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
3 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1145/2007 на Комисията от 2 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1146/2007 на Комисията от 2 октомври 2007 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2008 г., за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1147/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно установяване на забрана за риболова на черна писия във води, регулирани от NAFO (Организация по риболова в северозападната част на Атлантическия океан) в зона 3 LMNO от страна на съдове, плаващи под флага на Португалия

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1148/2007 на Комисията от 2 октомври 2007 година относно установяване на забрана на риболова на вида берикс в зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак ( 1 )

13

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1149/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специална програма Гражданско правосъдие за периода 2007—2013 г. като част от общата програма Основни права и правосъдие

16

 

*

Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специалната програма Превенция на наркотиците и информация за тях за периода 2007—2013 г. като част от общата програма Основни права и правосъдие

23

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2007/636/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 септември 2007 година относно финансовата помощ от Общността за провеждане на проучване в държавите-членки относно разпространението на Salmonella spp. в стадата свине за разплод (нотифицирано под номер C(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1145/2007 НА КОМИСИЯТА

от 2 октомври 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 октомври 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 октомври 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 2 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

42,1

TR

97,2

XS

28,3

ZZ

55,9

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

110,0

ZZ

132,2

0709 90 70

JO

139,2

TR

115,1

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

83,7

TR

91,9

UY

82,6

ZA

70,8

ZZ

82,3

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

104,7

US

230,0

ZZ

181,3

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

83,4

NZ

91,9

US

96,7

ZA

79,6

ZZ

94,0

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,2

ZA

78,1

ZZ

90,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1146/2007 НА КОМИСИЯТА

от 2 октомври 2007 година

за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2008 г., за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 г. относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето ѝ сред най-нуждаещите се лица в Общността (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за определяне на агромонетарния режим на еурото (2), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. за установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (3) Комисията трябва да приеме план за разпределение, който да се финансира от наличните средства за финансовата 2008 година. Този план трябва по-специално да определи за всяка от държавите-членки, които прилагат действието, максималните финансови средства, предоставени за изпълнение на тяхната част от плана, както и количеството от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от запасите, съхранявани на склад от интервенционните агенции.

(2)

Държавите-членки, засегнати от плана за финансовата 2008 година, съобщиха изискваната информация в съответствие с разпоредбите на член 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(3)

За целите на разпределянето на ресурсите е необходимо да бъдат взети предвид опитът и степента, в която държавите-членки са оползотворили ресурсите, които са били разпределени между тях през предходните финансови години.

(4)

Член 2, параграф 3, точка 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3149/92 предвижда отпускането на средства, предназначени за изкупуването от пазара на продукти, които временно не са налични в интервенционните складове. Като се има предвид, че интервенционните запаси от зърнени култури, обезмаслено мляко на прах и ориз, които са съхранявани понастоящем от интервенционните агенции, са много ограничени и че вече са предприети действия по отношение съответно на продажбата им на пазара и разпределението им в рамките на Регламент (ЕИО) № 3149/92 и предвид факта, че през 2007 г. не е предвидено изкупуване на тези храни, е важно да бъдат определени посочените отпуснати средства, за да се позволи изкупуването от пазара на зърнените култури, обезмасленото мляко на прах, както и на ориза, необходими за изпълнението на плана за финансовата 2008 година.

(5)

Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 предвижда трансфер между държавите-членки на липсващи продукти в интервенционните складове на държавата-членка, в която тези продукти се изискват, за да се изпълни годишният план. Следователно е уместно междуобщностните трансфери, необходими за изпълнението на плана за 2008 г., да бъдат разрешени при условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(6)

За целите на прилагането на плана е уместно като правопораждащ факт по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98 да бъде приета началната дата на финансовата година за управление на публичните запаси.

(7)

В рамките на съставянето на този план Комисията се консултира, в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, с основните организации, които са добре запознати с проблемите на най-нуждаещите се лица в Общността.

(8)

Управителният комитет за зърнени култури не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 2008 г. разпределението на храните, предназначени за най-нуждаещите се лица в Общността, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3730/87, се осъществява съгласно годишния план на разпределение, установен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Отпуснатите средства на държавите-членки, предназначени за изкупуването на зърнени култури, обезмаслено мляко на прах и ориз от пазара в рамките на плана, посочен в член 1, са определени в приложение II.

Член 3

Трансферът в рамките на Общността на продуктите, изброени в приложение III към настоящия регламент, се разрешава, при условие че са спазени условията, установени в член 7 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

Член 4

За целите на прилагане на годишния план, посочен в член 1 от настоящия регламент, датата на правопораждащия факт, посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98, е 1 октомври 2007 г.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 октомври 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2535/95 (ОВ L 260, 31.10.1995 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 758/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 ГОДИНА

a)

Финансови средства, предоставени за осъществяване на плана във всяка държава-членка:

(в EUR)

Държава-членка

Разпределение

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Общо

294 500 000

б)

Количество от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от интервенционните складове на Общността с цел разпределението във всяка държава-членка в границите на сумите, определени по буква а):

(тонове)

Държава-членка

Захар

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Общо

65 034


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отпуснати средства на държавите-членки, предназначени за изкупуването на продукти на пазара на Общността в границите на сумите, определени съгласно буква а):

(в EUR)

Държава-членка

Зърнени култури

Ориз

Обезмаслено мляко на прах

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Общо

81 678 645

14 551 214

154 744 304


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разрешени трансфери на захар в рамките на Общността според плана за финансовата 2008 година

 

Количество

(в тонове)

Титуляр

Получател

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1147/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на черна писия във води, регулирани от NAFO (Организация по риболова в северозападната част на Атлантическия океан) в зона 3 LMNO от страна на съдове, плаващи под флага на Португалия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен уловът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението към настоящия регламент квота за риболов, отпусната за 2007 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от указаната в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в определената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в него дата. Забранява се също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

21

Държава-членка

Португалия

Ресурс

GHL/N3LMNO

Вид

Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

Зона

NAFO 3LMNO

Дата

28.8.2007 г.


3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1148/2007 НА КОМИСИЯТА

от 2 октомври 2007 година

относно установяване на забрана на риболова на вида берикс в зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за риболовните кораби на Общността за някои дълбоководни рибни запаси (3) определя квотите за 2007 г. и 2008 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпал отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен уловът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението към настоящия регламент квота за риболов, отпусната за 2007 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в определената в същото приложение държава-членка, считано от постановената в него дата. Забранява се също така да се съхранява на борда, прехвърля или разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 октомври 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

38

Държава-членка

ИСПАНИЯ

Ресурс

ALF/1X14

Вид

Берикс (Beryx spp.)

Зона

Води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Дата

10.8.2007 г.


ДИРЕКТИВИ

3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/13


ДИРЕКТИВА 2007/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 септември 2007 година

за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съобщението на Комисията от 28 януари 2005 г. за стратегията на Общността относно живака, която обхваща всички видове употреба на живак, съдържа заключение, че е целесъобразно да бъдат въведени ограничения на нивото на Общността за пускането на пазара на определени средства, които не са електрически или електронни, за измерване и контрол, съдържащи живак, които представляват основната група продукти с живак, за която все още не са предприети мерки на нивото на Общността.

(2)

Въвеждането на ограничения за пускането на пазара на средства за измерване, съдържащи живак, би допринесло ползи за околната среда и в дългосрочен план — за човешкото здраве, като се предотврати попадането на живак в потока от отпадъци.

(3)

Като се има предвид техническата и икономическа осъществимост, наличните данни относно средства за измерване и контрол показват, че незабавни ограничителни мерки следва да обхванат само средствата за измерване, които са предназначени за продажба на широк кръг потребители, и по-конкретно всички видове термометри за измерване на телесна температура.

(4)

Вносът на средства за измерване, съдържащи живак, които са произведени преди повече от 50 години, касае или антикварни предмети, или паметници на културата по смисъла на Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 г. относно износа на паметници на културата (3). Такава търговия е с ограничен обем и изглежда не представлява опасност за човешкото здраве или околната среда, и следователно не следва да бъде ограничавана.

(5)

Понастоящем само няколко малки специализирани предприятия произвеждат живачни барометри и те се продават пряко на потребителите предимно като декоративни предмети. Следва да бъде предвиден допълнителен срок за постепенно преустановяване на пускането на пазара на такива барометри, за да се позволи на производителите да приспособят стопанската си дейност към ограниченията и да се насочат към производство на барометри без живак.

(6)

С цел да се сведе до минимум изпускането на живак в околната среда и да се гарантира постепенното изваждане от употреба на останалите средства за измерване, съдържащи живак, предназначени за професионална и промишлена употреба, особено сфигмоманометрите в здравеопазването, Комисията следва да преразгледа наличието на по-надеждни безопасни алтернативи, които са технически и икономически осъществими. Що се отнася до сфигмоманометрите в здравеопазването, следва да се потърси становището на медицински експерти, за да се гарантира, че се отговаря в достатъчна степен на потребностите по отношение на диагностика и лечение на специфични заболявания.

(7)

В съответствие с настоящата директива следва да се ограничи само пускането на пазара на нови средства за измерване. Следователно това ограничение не се прилага за средства, които вече са в употреба или се продават за повторна употреба.

(8)

Несъответствията в законодателството или административните мерки, приети от държавите-членки по отношение на ограничението за живака в различни средства за измерване и контрол, биха могли да създадат пречки за търговията и да нарушат конкуренцията в Общността и могат по този начин да окажат пряко въздействие върху създаването и функционирането на вътрешния пазар. Поради това е необходимо сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на средствата за измерване и контрол чрез въвеждане на хармонизирани разпоредби във връзка с продуктите, съдържащи живак, като така се защити вътрешният пазар и същевременно се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.

(9)

Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (4) следва да бъде съответно изменена.

(10)

Настоящата директива се прилага без да се засяга законодателството на Общността, установяващо минимални изисквания за закрила на работниците, които се съдържат в Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (5), и основаващите се на нея специални директиви, и по-конкретно Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (6).

(11)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (7), държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 76/769/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 3 октомври 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки, считано от 3 април 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 25 септември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 115.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2006 г. (ОВ C 314 E, 21.12.2006 г., стр. 111), Обща позиция на Съвета от 19 април 2007 г. (ОВ C 109 Е, 15.5.2007 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 395, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2006/139/ЕО на Комисията (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 94).

(5)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21).

(6)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11. Директива, изменена с Директива 2007/30/ЕО.

(7)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО се създава следната точка:

„19a

Живак

CAS № 7439-97-6

1.

Не може да се допуска на пазара:

a)

в клинични термометри за измерване на телесна температура;

б)

в други средства за измерване, предназначени за продажба на широк кръг потребители (напр. манометри, барометри, сфигмоманометри, термометри, различни от клинични термометри за измерване на телесна температура).

2.

Ограничението в параграф 1, буква б) не се прилага за:

a)

средствата за измерване, които са произведени преди повече от петдесет години към 3 октомври 2007 г.; или

б)

барометри (с изключение на барометрите по смисъла на буква а)) до 3 октомври 2009 г.

3.

До 3 октомври 2009 г. Комисията извършва преглед на възможностите за по-безопасни и надеждни алтернативни решения, които са технически и икономически приложими, за сфигмоманометри и други средства за измерване, съдържащи живак, използвани в здравеопазването, както и за друга професионална и промишлена употреба.

Въз основа на този преглед или веднага след получаване на нова информация за по- надеждни алтернативи за сфигмоманометри и други средства за измерване, съдържащи живак, Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение за разширяване обхвата на ограниченията по параграф 1 за сфигмоманометри и други средства за измерване, използвани в здравеопазването, както и за друга професионална и промишлена употреба, с оглед постепенното изваждане от употреба на живака в средствата за измерване, когато това е технически и икономически осъществимо.“


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/16


РЕШЕНИЕ № 1149/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 септември 2007 година

за създаване на специална програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) и член 67, параграф 5 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Общността има за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което е гарантирано свободното движение на хора. За тази цел Общността следва да приеме, inter alia, мерките в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела, необходими за доброто функциониране на вътрешния пазар.

(2)

След предходни програми като „Гроций“ (2) и проекта „Робер Шуман“ (3) с Регламент (ЕО) № 743/2002 на Съвета (4) беше въведена обща рамка на Общността за дейности за улесняване на прилагането на съдебното сътрудничество по граждански дела за периода 2002—2006 г.

(3)

Европейският съвет в Брюксел от 4—5 ноември 2004 г. прие хагската програма „Укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз“ (5) (наричана по-долу „хагската програма“).

(4)

През юни 2005 г. Съветът и Комисията приеха план за действие за изпълнение на хагската програма (6).

(5)

Амбициозните цели, определени от Договора и хагската програма, следва да бъдат постигнати чрез създаването на гъвкава и ефективна програма, която да улесни планирането и изпълнението.

(6)

Програмата „Гражданско правосъдие“ следва да обезпечи инициативи, предприемани от Комисията съгласно принципа на субсидиарността, за действия в подкрепа на организации, които насърчават и улесняват съдебното сътрудничество по граждански дела, както и действия в подкрепа на конкретни проекти.

(7)

Общата програма в областта на гражданското правосъдие, целяща по-добро взаимно разбиране на правните и съдебните системи на държавите-членки, ще допринесе за намаляване на препятствията пред съдебното сътрудничество по граждански дела, което ще подобри функционирането на вътрешния пазар.

(8)

Съгласно хагската програма укрепването на взаимното доверие изисква изрично усилие за подобряване на взаимното разбирателство между съдебните власти и различните правни системи. В това отношение следва да се отдели особено внимание и подкрепа на европейските мрежи на националните публични органи.

(9)

В настоящото решение следва да бъде предвидена възможност за съфинансиране на дейностите на определени европейски мрежи дотолкова, доколкото разходите са направени за постигане на цел от общоевропейски интерес. Такова съфинансиране обаче не означава, че бъдеща програма би финансирала подобни мрежи и не препятства други европейски мрежи от възможност да ползват подкрепа за дейностите си в съответствие с настоящото решение.

(10)

Всяка институция, сдружение или мрежа, които получават безвъзмездни средства по програма „Гражданско правосъдие“, следва да огласят получената от Общността помощ в съответствие с изискванията за публичност, които ще бъдат определени от Комисията.

(11)

Настоящото решение определя финансов пакет за целия срок на програмата, който следва да бъде основна референтна сума по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (7) за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура.

(12)

Тъй като целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед на мащаба и последиците от програмата, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(13)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8) (наричан по-долу „Финансовия регламент“) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (9), които гарантират финансовите интереси на Общността, следва да бъдат прилагани, като се вземат предвид принципите за опростеност и последователност при избора на бюджетни инструменти, за ограничаване на броя на случаите, при които Комисията запазва пряка отговорност за тяхното прилагане и управление, и за необходимата пропорционалност между обема на ресурсите и административната тежест, свързана с тяхната употреба.

(14)

Следва да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, както и да се предприемат необходимите стъпки за възстановяване на изгубени, неправилно изплатени и използвани не по предназначение средства в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (10), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (11) и с Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (12).

(15)

Финансовият регламент изисква създаването на основен акт, който да покрива оперативните безвъзмездни средства.

(16)

Мерките, необходими за прилагането на настоящото решение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (13), като се направи разграничение между мерките, които са предмет на процедурата по управление, и тези, които са предмет на процедурата по консултиране, като в определени случаи, с оглед повишаване на ефективността, по-подходяща е процедурата по консултиране.

(17)

В съответствие с член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО Европейският парламент следва да бъде информиран от Комисията за работата на комитета във връзка с изпълнението на настоящата програма. По-специално, на Европейския парламент следва да бъде представен проектът на годишна програма, когато същият се предава на управителния комитет. Освен това на Европейския парламент следва да бъдат представяни и резултатите от гласуването и съкратени протоколи от заседанията на посочения комитет.

(18)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия са заявили желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящото решение.

(19)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и то не е обвързващо, нито приложимо към нея.

(20)

Европейският икономически и социален комитет е представил становище по настоящото решение (14).

(21)

Настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2007 г., с цел да се осигури ефективното и навременно изпълнение на програмата,

РЕШИХА:

Член 1

Създаване на програмата

1.   С настоящото решение се създава специална програма „Гражданско правосъдие“, наричана по-долу „програмата“, като част от общата програма „Основни права и правосъдие“, с цел допринасяне за постепенното изграждане на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

2.   Програмата обхваща периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

3.   В настоящото решение понятието „държава-членка“ означава държавите-членки с изключение на Дания.

Член 2

Общи цели

1.   Програма има следните общи цели:

а)

насърчаване на съдебното сътрудничество с цел допринасяне за създаването на истинско европейско пространство на правосъдие в гражданскоправната област въз основа на взаимно признаване и доверие;

б)

насърчаване премахването на препятствията пред доброто функциониране на трансграничното гражданско съдопроизводство в държавите-членки;

в)

подобряване на ежедневния живот на лицата и предприятията, като им се предоставя възможност да отстояват правата си в целия Европейски съюз, по-точно чрез благоприятстване на достъпа до правосъдие;

г)

подобряване на контактите, обмена на информация и връзките между правни, съдебни и административни органи и юридическите професии, включително чрез подпомагане на съдебното обучение, с цел подобряване на взаимното разбирателство между тези органи и специалисти.

2.   Без да засягат целите и правомощията на Общността, общите цели на програмата допринасят за развитието на общностните политики, в частност за създаването на пространство на правосъдие.

Член 3

Конкретни цели

Програмата има следните конкретни цели:

а)

насърчаване на съдебното сътрудничество по граждански дела с цел:

i)

гарантиране на правната сигурност и подобряване на достъпа до правосъдие;

ii)

насърчаване на взаимното признаване на решения по граждански и търговски дела;

iii)

премахване на препятствията пред съдебни спорове с международен елемент, произтичащи от несъответствията в гражданското право и гражданския процес, и насърчаване на необходимото за тази цел сближаване на законодателствата;

iv)

гарантиране на добро правораздаване чрез избягване на спорове за компетентност;

б)

подобряване на взаимното познаване на правните и съдебните системи по гражданскоправни въпроси на държавите-членки и насърчаване и укрепване на установяването на връзки, взаимното сътрудничество, обмена и разпространението на информация, опит и най-добри практики;

в)

гарантиране на доброто изпълнение, правилното и конкретно прилагане, и оценяването на правните инструменти на Общността в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела;

г)

подобряване на информация за правните системи в държавите-членки и достъпа до правосъдие;

д)

насърчаване на обучението на практикуващите юристи по правото на Съюза и на Общността;

е)

оценяване на общите условия, необходими за укрепването на взаимното доверие при пълно зачитане на независимостта на съдебната система;

ж)

улесняване на функционирането на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета (15).

Член 4

Дейности

С оглед следване на общите и конкретните цели, установени в членове 2 и 3, настоящата програма подкрепя следните видове действия при условията, определени в годишните работни програми, посочени в член 9, параграф 2:

а)

конкретни действия, предприети от Комисията, като проучвания и изследвания, проучвания на общественото мнение, разработване на индикатори и общи методологии, събиране, разработване и разпространение на данни и статистика, семинари, конференции и срещи на експерти, организиране на обществени кампании и мероприятия, разработване и поддържане на интернет страници, подготвяне и разпространение на информационни материали, подкрепа и ръководство на мрежи от национални експерти, дейности по анализ, мониторинг и оценка; или

б)

конкретни транснационални проекти от интерес за Общността, представени от държавен или друг орган на държава-членка, международна или неправителствена организация и обхващащи във всеки случай най-малко две държави-членки или най-малко една държава-членка и друга държава, която може да бъде присъединяваща се страна или страна кандидатка; или

в)

дейностите на неправителствени или други организации, преследващи цели от общоевропейски интерес, в съответствие с общите цели на програмата съгласно условията, определени в годишните работни програми; или

г)

оперативни безвъзмездни средства за съфинансиране на разходите по постоянната работна програма на Европейската мрежа на висшите съдебни съвети и Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз, доколкото тези разходи са направени в преследване на цел от общоевропейски интерес чрез насърчаване на обмена на мнения и опит по въпроси, свързани със съдебната практика, организацията и работата на членовете на тези мрежи в изпълнение на техните съдебни и/или съвещателни функции по отношение на правото на Общността.

Член 5

Участие

1.   Следните страни могат да се включат в дейностите по програмата: присъединяващите се страни, страните кандидатки, както и страните от Западните Балкани, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране съгласно условията, предвидени в споразуменията за асоцииране или в допълнителните протоколи към тях относно участието в програмите на Общността, които са сключени или предстои да бъдат сключени с тези страни.

2.   Проектите могат да привлекат практикуващи юристи от Дания, от страните кандидатки, които не участват в програмата, когато това ще допринесе за тяхната подготовка за присъединяване, или други трети страни, които не участват в програмата, когато това служи на целите на проектите.

Член 6

Целеви групи

1.   Програмата е насочена, inter alia, към практикуващите юристи, националните органи и гражданите на Съюза като цяло.

2.   За целите на настоящото решение „практикуващи юристи“ означава, inter alia, съдии, прокурори, адвокати, правни съветници, нотариуси, учени и университетски преподаватели, служители на министерства, съдебни служители, съдебни изпълнители, съдебни преводачи и други специалисти, участващи в работата на съдебната система в областта на гражданското право.

Член 7

Достъп до програмата

Достъпът до програмата е открит за институции и държавни или частни организации, включително професионални организации, университети, изследователски институти и институти за правно и съдебно обучение за практикуващи юристи, международни организации и неправителствени организации от държавите-членки.

Член 8

Форми на финансиране

1.   Финансирането от Общността може да приеме следните правни форми:

а)

безвъзмездни средства;

б)

договори за обществени поръчки.

2.   Безвъзмездните средства на Общността се предоставят след покани за предложения под формата на оперативни безвъзмездни средства и безвъзмездни средства за дейности. Максималната степен на съфинансиране се определя в годишните работни програми.

3.   Освен това се предвиждат разходи за придружаващи мерки чрез договори за обществени поръчки, в който случай средствата от Общността покриват закупуването на стоки и услуги. Те покриват, inter alia, разходите за информация и комуникации, за подготовка, изпълнение, мониторинг, проверка и оценка на проекти, политики, програми и законодателство.

Член 9

Мерки за изпълнение

1.   Комисията реализира финансовата подкрепа на Общността в съответствие с Финансовия регламент.

2.   За изпълнение на програмата Комисията приема, в рамките на общите цели, определени в член 2, годишна работна програма, уточняваща нейните конкретни цели, тематични приоритети, придружаващите мерки, посочени в член 8, параграф 3, и ако е необходимо, списък с други дейности.

3.   Годишната работна програма се приема в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2.

4.   Процедурите по оценяване и отпускане на безвъзмездни средства за дейности вземат предвид, inter alia, следните критерии:

а)

съответствие на предложената дейност с годишната работна програма, целите, посочени в членове 2 и 3, и видовете дейности, посочени в член 4;

б)

качеството на предложените дейности по отношение на техния идеен проект, организация, представяне и очаквани резултати;

в)

сумата, поискана за финансиране от Общността, и нейната целесъобразност предвид очакваните резултати;

г)

въздействието на очакваните резултати върху целите, посочени в членове 2 и 3, и върху дейностите, посочени в член 4.

5.   Заявленията за оперативни безвъзмездни средства, посочени в член 4, буква г) се оценяват от гледна точка на:

а)

съответствието с целите на програмата;

б)

качеството на предвидените дейности;

в)

вероятното мултиплициращо въздействие на тези дейности върху обществеността;

г)

географското въздействие на осъществяваните дейности;

д)

участието на гражданите в структурите на съответните организации;

е)

съотношението между разходи и ползи от предложената дейност.

6.   Комисията разглежда всяка от предложените дейности, представени ѝ съгласно член 4, букви б) и в). Решенията по отношение на тези проекти се вземат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Член 10

Управителен комитет

1.   Комисията се подпомага от управителен комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 11

Консултативен комитет

1.   Комисията се подпомага от консултативен комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 12

Взаимно допълване

1.   Следва да се търси взаимодействие и взаимно допълване с други правни инструменти на Общността, в частност специалната програма „Наказателно правосъдие“ в рамките на общата програма „Основни права и правосъдие“, общите програми „Сигурност и гарантиране на свободите“ и „Солидарност и управление на миграционните потоци“. Статистическият елемент на информацията относно гражданското правосъдие ще се разработва в сътрудничество с държавите-членки, като при необходимост ще се използва Статистическата програма на Общността.

2.   Програмата може по изключение да споделя средства с други правни инструменти на Общността, в частност специалната програма „Наказателно правосъдие“ като част от общата програма „Основни права и правосъдие“, с цел изпълняване на дейности, отговарящи на целите и на двете програми.

3.   Дейностите, финансирани съгласно настоящото решение, не получават финансова подкрепа за същата цел от други финансови инструменти на Съюза или Общността. Бенефициерите по програмата предоставят на Комисията информация относно финансирането, получено от общия бюджет на Европейския съюз и от други източници, както и информация за текущи заявления за финансиране.

Член 13

Бюджетни ресурси

1.   Финансовият пакет за изпълнението на настоящото решение се определя на 109 300 000 EUR за периода, посочен в член 1.

2.   Бюджетните ресурси, които са определени за предвидените в програмата дейности, се вписват в годишните бюджетни кредити от общия бюджет на Европейския съюз. Наличните годишни бюджетни кредити за програмата се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

Член 14

Мониторинг

1.   Комисията гарантира, че при всяка финансирана от програмата дейност бенефициерът ще представя технически и финансови доклади относно постигнатия напредък в работата, както и окончателен доклад в срок от три месеца след приключването на дейността. Комисията определя формата и съдържанието на докладите. Комисията предоставя докладите на държавите-членки.

2.   Независимо от одитите, които се провеждат от Сметната палата в сътрудничество с компетентните национални одиторски органи или служби съгласно член 248 от Договора или независимо от контрола, осъществявани по силата на член 279, параграф 1, първа алинея, буква б) от Договора, длъжностните лица и другите служители на Комисията могат да извършват проверки на място, включително представителни проверки на дейностите, финансирани по програмата.

3.   Комисията следи договорите и споразуменията, сключени в резултат от изпълнението на програмата, да предвиждат, по-специално, наблюдение и финансов контрол от страна на Комисията (или упълномощени от нея представители), ако е необходимо посредством проверки на място, както и одити от Сметната палата.

4.   Комисията следи бенефициерите на финансова помощ да пазят на разположение на Комисията всички оправдателни документи, отнасящи се до разходите по дадена дейност, за период от пет години след последното плащане, свързано с тази дейност.

5.   На базата на резултатите от докладите и представителните проверки, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията гарантира, ако е необходимо, че размерът или условията за отпускане на първоначално одобрената финансова помощ, както и графикът на плащанията се коригират.

6.   Комисията гарантира, че са предприети всякакви други стъпки, необходими, за да се провери дали финансираните дейности са били осъществени правилно и в съответствие с разпоредбите на настоящото решение и на Финансовия регламент.

Член 15

Защита на финансовите интереси на Общността

1.   Комисията осигурява защитата на финансовите интереси на Общността при осъществяването на дейности, финансирани по настоящото решение, чрез прилагането на мерки за предотвратяване на измама, корупция и други незаконни действия, посредством ефективни проверки и чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и ако бъдат открити нередности, чрез ефективни, съразмерни и възпиращи санкции съгласно регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕО) № 1073/1999.

2.   За дейности на Общността, финансирани по настоящото решение, се прилагат регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 и (Евратом, ЕО) № 2185/96 за всяко нарушение на разпоредбите на правото на Общността, включително за нарушения на договорните задължения, уредени въз основа на програмата, които са резултат от действие или бездействие на някой икономически оператор, и които ощетяват или биха ощетили общия бюджет на Европейския съюз или управлявани от Европейските общности бюджети чрез неоправдано перо на разходи.

3.   Комисията следи сумата на отпуснатата за дадена дейност финансова помощ да бъде намалена, спряна или възстановена, ако открие нередности, включително неспазване на разпоредбите на настоящото решение или на специалното решение, договор или споразумение за отпускане на въпросната финансова помощ, или ако се окаже, че без да е потърсено одобрението на Комисията, дейността е била променена по начин, който противоречи на естеството или на условията за реализацията на проекта.

4.   Ако сроковете не бъдат спазени или постигнатият напредък при осъществяване на дейността оправдава само част от предоставената финансова помощ, бенефициерът представя обяснения на Комисията в рамките на определен срок. Ако бенефициерът не даде задоволителен отговор, Комисията осигурява възможността за отмяна на плащането на останалата финансова помощ и за изискване за възстановяване на вече платените суми.

5.   Комисията гарантира, че всяко неправомерно плащане се възстановява на Комисията. Върху всички суми, които не са възстановени своевременно според условията, предвидени във Финансовия регламент, се начисляват лихви.

Член 16

Оценяване

1.   На програмата се извършва редовен мониторинг, за да се проследи осъществяването на дейностите, провеждани по нея.

2.   Комисията осигурява редовна и независима външна оценка на програмата.

3.   Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета:

а)

годишно представяне на изпълнението на програмата;

б)

не по-късно от 31 март 2011 г. междинен доклад за оценка на получените резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на програмата, включително за работата, извършена от бенефициерите на оперативни безвъзмездни средства, посочени в член 4, буква г);

в)

не по-късно от 30 август 2012 г. съобщение за продължаване на програмата;

г)

не по-късно от 31 декември 2014 г. доклад за ex post оценка на програмата.

Член 17

Публикуване на дейностите

Всяка година Комисията публикува списък с финансираните по програмата дейности с кратко описание на всеки проект.

Член 18

Публичност

Комисията определя насоки за осигуряване на публичност на финансирането, отпуснато в изпълнение на настоящото решение.

Член 19

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2007 година.

Съставено в Страсбург на 25 септември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  Позиция на Европейския парламент от 14 декември 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 13 юни 2007 г. (ОВ С 171 Е, 24.7.2007 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 18 септември 2007 г.

(2)  Съвместно действие 96/636/ПВР от 28 октомври 1996 г., прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно програма за насърчаване и обмен на правни специалисти („Гроций“) (ОВ L 287, 8.11.1996 г., стр. 3); Регламент (ЕО) № 290/2001 на Съвета от 12 февруари 2001 г. за удължаване срока на действие на програмата за насърчаване и обмен на правни специалисти в областта на гражданското право („Гроций“ — гражданско право) (ОВ L 43, 14.2.2001 г., стр. 1).

(3)  Решение № 1496/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за създаване на програма за действие за подобряване на познанията по общностно право сред правните професии (проект „Робер Шуман“) (ОВ L 196, 14.7.1998 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 115, 1.5.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 53, 3.3.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 198, 12.8.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 (ОВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).

(10)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(12)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(14)  ОВ С 69, 21.3.2006 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.


3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/23


РЕШЕНИЕ № 1150/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 септември 2007 година

за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно Договора, при дефинирането и изпълнението на всички политики и дейности на Общността следва да се осигури високо ниво на човешко здраве. Изисква се дейностите на Общността да включват принос за постигането на високо ниво на здравна защита.

(2)

Дейностите на Общността следва да допълват националните политики, насочени към подобряване на общественото здраве, премахване на източниците на опасност за човешкото здраве и намаляване на вредите за здравето, свързани с наркотична зависимост, включително политики за осигуряване на информация и превенция.

(3)

Предвид това, че според изследванията заболеваемостта и смъртността, свързани с наркотичната зависимост, засягат значим брой европейски граждани, вредата за здравето, свързана с наркотичната зависимост, представлява голям проблем за общественото здраве.

(4)

Информацията, предоставена от Комисията на Съвета и на Европейския парламент, в която се съобщават резултатите от окончателната оценка на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците и Плана за действие по отношение на наркотиците (2000—2004 г.), посочва необходимостта от редовно включване на гражданското общество във формулирането на политиките на ЕС в областта на наркотиците.

(5)

Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.) (4) включва разработването на стратегии и мерки относно наркотичната зависимост като един от важните решаващи фактори за здравето, свързани с начина на живот.

(6)

В Препоръка 2003/488/ЕО от 18 юни 2003 г. относно превенцията и намаляване вредите за здравето, свързани с наркотичната зависимост (5), Съветът препоръча на държавите-членки да си поставят като цел, свързана с общественото здраве, превенцията на наркотичната зависимост и намаляването на свързаните с нея рискове, и съответно да разработят и приложат цялостни стратегии.

(7)

През декември 2004 г. Европейският съвет одобри Стратегията на ЕС в областта на наркотиците 2005—2012 г., която обхваща всички дейности на Европейския съюз, свързани с наркотиците и определя основни цели. Тези цели включват постигането на високо ниво на здравна защита, благополучие и социално единство чрез предотвратяване и намаляване на употребата на наркотици, наркотичната зависимост и вредите за здравето и обществото, свързани с наркотиците.

(8)

Съветът прие Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005—2008 г.) (6) като важно средство за превръщане на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г. в конкретни действия. Крайната цел на Плана за действие е значително да ограничи разпространението на употребата на наркотици сред населението и да намали обществените вреди и здравни щети, предизвикани от употребата и търговията с незаконни наркотици.

(9)

Специфичната програма „Превенция и информация за наркотиците“, приета с настоящото решение (наричана по-нататък „програмата“), е насочена към изпълнение на целите, набелязани в Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г. и Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2005—2008 г. и 2009—2012 г., чрез подкрепа за проекти, целящи предотвратяване на употребата на наркотици, включително посредством дейности, насочени към намаляване на вредите, свързани с наркотиците, и към разработване на методи за лечение, отчитащи най-модерните научни знания.

(10)

Важно и необходимо е да се отчетат сериозните непосредствени и дългосрочни последици от наркотиците върху здравното, психологическото и социалното развитие, както и върху равните възможности на засегнатите индивиди, семейства и общности, както и да се отчетат високите социални и икономически разходи за обществото като цяло.

(11)

Специално внимание следва да се обърне на превенцията на употребата на наркотици сред младите хора, които са най-уязвимата част от населението. Основното предизвикателство, свързано с превенцията, е да се насърчават младите хора да възприемат здравословен начин на живот.

(12)

Европейската общност може да обогатява дейностите, които се предприемат от държавите-членки в областта на превенцията на наркотиците и информацията, включително лечението и намаляването на вредите, свързани с наркотиците, като допълва тези дейности и насърчава активното сътрудничество.

(13)

В съответствие с член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7), Европейският парламент следва да бъде информиран от Комисията за работата на комитета относно изпълнението на настоящата програма. По-специално, Европейският парламент следва да получи проекта на годишна програма, когато е представен пред управителен комитет. В допълнение, Европейският парламент следва да получи резултатите от гласуването и протоколи в обобщена форма от заседанията на този комитет.

(14)

Допълването на дейностите с техническия опит на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (наричан по-нататък „Центърът“) следва да се осигури чрез използването на разработените в Центъра методологии и оптимални практики, както и чрез ангажирането му в изготвянето на годишната работна програма.

(15)

Тъй като целите на настоящото решение не могат, поради необходимостта от обмен на информация на общностно равнище и от разпространение на добрите практики в рамките на Общността, да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и могат следователно, поради необходимостта от координиран и мултидисциплинарен подход и поради мащаба и въздействието на програмата, да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, така както е установен в цитирания член, настоящото решение не надвишава необходимото за постигането на тези цели.

(16)

Съзнавайки колко е важно да се спази принципът на прозрачността по отношение на финансирането от страна на Общността, Комисията следва да предостави насоки, с които да гарантира, че органът, неправителствената организация, международната организация или друг орган, получаващи безвъзмезден заем по линия на програмата, ще отчетат правилно получената подкрепа.

(17)

Настоящото решение определя за целия срок на програмата финансов пакет, който представлява главна отправна точка за бюджетния орган по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (8) за бюджетния орган през годишната бюджетна процедура.

(18)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейски общности (9) (наричан по-нататък „Финансовия регламент“) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 от 23 декември 2002 г. на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (10), гарантиращи финансовите интереси на Общността, се прилагат, като се съблюдават принципите за опростеност и последователност при избора на бюджетни инструменти, за ограничаване на броя на случаите, при които Комисията запазва пряка отговорност за тяхното прилагане и управление, и за необходимата пропорционалност между обема на ресурсите и административната тежест, свързана с тяхното изразходване.

(19)

Подходящи мерки следва да се вземат и за предотвратяване на нередности и измами, както следва да се предприемат и необходимите стъпки за възстановяване на изгубени, неоснователно изплатени или използвани не по предназначение средства, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (11), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (12) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (13).

(20)

Финансовият регламент се нуждае от основен акт, който да регламентира оперативните безвъзмездни средства.

(21)

Мерките, необходими за прилагането на настоящото решение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО, като се прави разграничение между мерките, към които се прилага процедурата на управление, и тези, към които се прилага процедурата на консултиране, като в определени случаи, с оглед повишаване на ефективността, е по-подходяща процедурата на консултиране.

(22)

За да осигури ефективно и навременно изпълнение на програмата, настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2007 г.,

РЕШИХА:

Член 1

Създаване и обхват на програмата

1.   С настоящото решение се създава специална програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ (наричана по-нататък „Програмата“) като част от общата програма „Основни права и правосъдие“, с цел да допринася за осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и за намаляване на вредите за здравето, свързани с наркотиците.

2.   Програмата обхваща периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Член 2

Общи цели

Програмата има следните общи цели:

а)

да предотвратява и намалява употребата на наркотици, наркотичната зависимост и вредите, свързани с наркотиците;

б)

да допринася за подобряване на информацията относно употребата на наркотици; и

в)

да подкрепя изпълнението на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците.

Член 3

Конкретни цели

В програмата са заложени следните конкретни цели:

а)

да се развиват транснационални дейности с оглед:

i)

създаване на междудисциплинарни мрежи;

ii)

гарантиране на разширяването на базата от познания, обмена на информация, както и установяването и разпространението на добри практики, включително посредством обучение, учебни посещения и размяна на служители;

iii)

повишаване на осведомеността относно здравните и социалните проблеми, предизвикани от употребата на наркотици, и насърчаване на открит диалог с цел повишаване на знанията за наркотиците като явление; и

iv)

подкрепяне на мерки, целящи предотвратяване на употребата на наркотици, включително и чрез работа, насочена към намаляване на вредите, свързани с наркотиците, и прилагане на методи на лечение, вземащи предвид най-модерните научни познания;

б)

включване на гражданското общество в изпълнението и развиването на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците и плановете за действие на ЕС по отношение на наркотиците; и

в)

провеждане на мониторинг, изпълнение и оценка на изпълнението на конкретни дейности в рамките на плановете за действие по отношение на наркотиците за периода 2005—2008 г. и 2009—2012 г. Европейският парламент е ангажиран в процеса на оценка посредством участие в Ръководната група за оценка, създадена от Комисията.

Член 4

Дейности

С оглед следване на общите и конкретни цели, изложени в членове 2 и 3, програмата подкрепя следните видове дейности при условията, които са определени в годишната работна програма, посочена в член 9, параграф 2:

а)

конкретни дейности, предприети от Комисията, като проучвания и изследвания, проучвания и изследване на общественото мнение, разработване на индикатори и съвместни методологии, събиране, разработка и разпространение на статистически данни, семинари, конференции и срещи на експерти, организиране на обществени кампании и мероприятия, разработка и поддържане на интернет сайтове, подготовка и разпространение на информационни материали, подкрепа и ръководство на мрежи от национални експерти, дейности по анализ, мониторинг и оценка;

б)

конкретни транснационални проекти от интерес за Общността, представени поне от две държави-членки или поне от една държава-членка и една друга държава, която може да е в процес на присъединяване или страна-кандидатка, при условията, определени в годишната работна програма; или

в)

дейностите на неправителствени организации или други образувания, преследващи цели от общоевропейски интерес, свързани с общите цели на програмата, при условията, определени в годишната работна програма.

Член 5

Участие

Следните страни могат да участват в дейностите по програмата:

а)

страните-членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, съгласно разпоредбите на това споразумение; и

б)

страните-кандидатки и страните от Западните Балкани, включени в процеса на стабилизиране и асоцииране в съответствие с условията, заложени в споразуменията за асоцииране или техните допълнителни протоколи, отнасящи се за участие в програми на Общността, които са сключени или предстои да бъдат сключени с тези страни.

Страни-кандидатки, които не участват в програмата, могат да бъдат привлечени с проекти, когато това би допринесло за тяхната подготовка за присъединяване, или трети страни, които не участват в програмата, когато това е благоприятно за целите на проектите.

Член 6

Целеви групи

1.   Програмата е насочена към всички групи, които работят пряко или непряко с наркотиците като явление.

2.   По отношение на наркотиците младите хора, жените, уязвимите групи и хората, живеещи в социално онеправдани райони, се разглеждат като рискови групи и следва да се идентифицират като целеви групи. Други целеви групи включват учителите и педагозите, социалните работници, местните и националните органи на властта, медицинският и парамедицинският персонал, персоналът на съдилищата, правоохранителните органи и органите в системата за изпълнение на наказанията, неправителствените организации, профсъюзите и религиозните общности.

Член 7

Достъп до програмата

До настоящата програма имат достъп обществените или частните организации и институции (местните органи на властта от съответното ниво, университетските факултети и изследователските центрове), които работят в областта на информацията за и превенцията на употребата на наркотици, включително намаляването и лечението на вреди, свързани с наркотиците.

Образувания и организации със стопанска цел имат достъп до безвъзмездно отпуснати помощи по програмата само при сътрудничество с организации с нестопанска цел или държавни организации.

Член 8

Видове интервенция

1.   Финансирането от Общността може да приеме следните законни форми:

а)

безвъзмездни средства; или

б)

договори за обществени поръчки.

2.   Безвъзмездни средства от Общността се предоставят след отправянето на покани за представяне на предложения, с изключение на надлежно обосновани, изключителни случаи, съгласно предвиденото във Финансовия регламент, под формата на оперативни безвъзмездни средства и безвъзмездни средства за дейности.

Годишните работни програми посочват минималния размер на годишните разходи, предвидени за безвъзмездни средства, и максималния размер на съфинансирането.

3.   Освен това се предвиждат разходи за придружаващи мерки чрез договори за обществени поръчки, в който случай средствата от Общността покриват закупуването на стоки и услуги. Те покриват inter alia разходите за информация и комуникация, подготовка, изпълнение, мониторинг, проверка и оценка на проекти, политики, програми и законодателство.

Член 9

Изпълнителни мерки

1.   Комисията предоставя финансовата подкрепа от страна на Общността в съответствие с Финансовия регламент.

2.   За да осъществи програмата, Комисията приема, в рамките на общите цели, изложени в член 2, годишна работна програма, съобразена с техническия опит на Центъра. Програмата набелязва конкретните цели и тематични приоритети, описва придружителните мерки, посочени в член 8 и, ако е необходимо, съдържа списък на други дейности.

Първата годишната работна програма се приема до 23 януари 2008 г.

3.   Годишната работна програма се приема в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 3.

4.   При процедурите по оценяване и по предоставяне на безвъзмездни средства за дейности се вземат предвид, inter alia, следните критерии:

а)

съответствие на предложеното действие с годишната работна програма, с целите, посочени в членове 2 и 3, и с видовете мерки, посочени в член 4;

б)

качеството на предложеното действие по отношение техния замисъл, организация, представяне и очаквани резултати;

в)

сумата, поискана за финансиране от страна на Общността, и нейната целесъобразност спрямо очакваните резултати; и

г)

въздействието на очакваните резултати върху целите, определени в членове 2 и 3, и върху действията, посочени в член 4.

5.   Молбите за оперативни безвъзмездни средства, посочени в член 4, буква в), се преценяват в светлината на:

а)

съответствието им с целите на програмата;

б)

качеството на планираните дейности;

в)

потенциалните допълнителни ползи от тези дейности за обществеността;

г)

географското и социалното въздействие на осъществяваните дейности;

д)

степента на участие на граждани в организацията на съответните образувания;

е)

съотношението между разходите и ползите по отношение на предложената дейност.

6.   Решенията относно предложените дейности, посочени в член 4, буква а), се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 3. Решенията относно проектите и дейностите, посочени в член 4, букви б) и в) съответно, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата на консултиране, посочена в член 10, параграф 2.

Решенията относно молби за безвъзмездни средства, свързани с образувания или организации със стопанска цел, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата за управление, посочена в член 10, параграф 3.

Член 10

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 11

Взаимно допълване

1.   Търсят се синергия и взаимно допълване с други инструменти на Общността, по-специално с общата програма „Сигурност и гарантиране на свободите“, 7-та Рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност, както и Програмата на Общността за общественото здраве. Гарантира се взаимно допълване с методологията и най-добрите практики, разработени от Центъра, по-специално по отношение на статистическия елемент на информацията за наркотиците.

2.   Програмата може да обменя ресурси с други инструменти на Общността, по-специално с общите програми „Сигурност и гарантиране на свободите“, „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и 7-та Рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност, с цел осъществяване на дейности, отговарящи на целите на всички тези програми.

3.   Дейностите, финансирани по настоящото решение, не могат да получават финансова подкрепа за същата цел от други финансови инструменти на Общността. Комисията изисква от бенефициерите на програмата да ѝ предоставят информация за финансирането, получено от общия бюджет на Европейския съюз и от други източници, както и информация за текущи молби за финансиране.

Член 12

Бюджетни ресурси

1.   Финансовият пакет, заделен за изпълнението на настоящото решение, считано от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., е в размер на 21 350 000 EUR.

2.   Бюджетните ресурси, определени за предвидените в програмата дейности, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Наличните годишни бюджетни кредити се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

Член 13

Мониторинг

1.   Комисията осигурява представянето от бенефициера на технически и финансови доклади за напредъка на работата по всяка дейност, финансирана от програмата, а до три месеца след завършване на дейността се подава и окончателен доклад. Комисията определя формата и съдържанието на докладите.

2.   Комисията следи договорите и споразуменията, произтичащи от изпълнението на програмата, да предвиждат, по-специално, наблюдение и финансов контрол от Комисията (или от упълномощен от нея представител), ако е необходимо посредством проверки на място, включително извадкови проверки, и одити от Сметната палата.

3.   В срок от пет години след последното плащане, свързано с дадена дейност, Комисията изисква от бенефициерите на финансова подкрепа да съхраняват на разположение на Комисията всички оправдателни документи, отнасящи се до разходите за тази дейност.

4.   На базата на резултатите от докладите и проверките на място, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията, ако е необходимо, коригира размера или условията на отпускане на първоначално одобрената финансовата подкрепа, както и графика на плащанията, когато е необходимо.

5.   Комисията предприема всякакви други стъпки, необходими за проверка доколко финансираните дейности са осъществени надлежно и в съответствие с разпоредбите на настоящото решение и на Финансовия регламент.

Член 14

Защита на финансовите интереси на Общността

1.   Комисията осигурява защитата на финансовите интереси на Общността при осъществяването на дейности, финансирани по настоящото решение, чрез прилагането на превантивни мерки против измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, посредством ефективни проверки и чрез възстановяване на неоснователно изплатените суми и, ако се открият нередности, чрез ефективни и съразмерни санкции с възпиращ ефект, съгласно регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕО) № 1073/1999.

2.   За дейности на Общността, финансирани по настоящото решение, се прилагат регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 и (Евратом, ЕО) № 2185/96 по отношение на всяко нарушение на разпоредбите на общностното право, включително нарушения на договорно задължение, предвидено на основание на програмата, които са резултат от действие или бездействие на икономически субект, който е ощетил или би могъл да ощети общия бюджет на Европейския съюз или бюджети, управлявани от Общностите, чрез неоправдани разходи.

3.   Комисията намалява, спира или възстановява размера на отпуснатата финансова подкрепа по дадена дейност, ако открие нередности, включително неспазване на разпоредбите на настоящото решение или на индивидуалното решение, договор или споразумение, с които се отпуска въпросната финансова подкрепа, или ако се окаже, че без да е потърсено одобрението на Комисията, дейността е била подложена на промяна, която противоречи на естеството или на условията за изпълнение на проекта.

4.   Ако крайният срок не бъде спазен или постигнатият напредък при осъществяване на дейността оправдава само част от предоставената финансова подкрепа, Комисията изисква от бенефициера да ѝ представи обяснения в рамките на определен срок. Ако бенефициерът не даде задоволителен отговор, Комисията може да анулира изплащането на останалата финансова подкрепа и да поиска възстановяване на вече отпуснатите суми.

5.   Комисията следи всяко неоснователно плащане да се възстановява на Комисията. Върху всички суми, които не са възстановени своевременно според условията, посочени във Финансовия регламент, се начисляват лихви.

Член 15

Оценка

1.   Програмата се подлага на редовен мониторинг, целящ да следи изпълнението на дейностите, извършвани по нея.

2.   Комисията обезпечава редовна, независима и външна оценка на програмата.

3.   Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета:

а)

годишна презентация относно изпълнението на програмата;

б)

междинен доклад за оценка на получените резултати и за изпълнението на програмата от гледна точка на качествените и количествените ѝ аспекти не по-късно от 31 март 2011 г.;

в)

съобщение за продължаване на програмата не по-късно от 30 август 2012 г.; и

г)

ex post доклад за оценка не по-късно от 31 декември 2014 г.

Член 16

Публикуване на проекти

Всяка година Комисията публикува списъка с проектите, финансирани по програмата, с кратко описание на всеки проект.

Член 17

Прозрачност

Комисията определя насоки за осигуряване на прозрачност на финансирането, отпуснато по силата на настоящото решение.

Член 18

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2007 г., с изключение на член 9, параграфи 2 и 3 и член 10, параграф 3, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Съставено в Страсбург на 25 септември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 69, 21.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 192, 16.8.2006 г., стр. 25.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 декември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 23 юли 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Позиция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).

(5)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 31.

(6)  ОВ C 168, 8.7.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(8)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 (ОВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).

(11)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(13)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

3.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2007 година

относно финансовата помощ от Общността за провеждане на проучване в държавите-членки относно разпространението на Salmonella spp. в стадата свине за разплод

(нотифицирано под номер C(2007) 4434)

(2007/636/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите, регулиращи финансовата помощ от Общността по отношение на специфични ветеринарни мерки, включително технически и научни мерки. В решението се предвижда също така, че Общността предприема или подпомага държавите-членки да предприемат необходимите технически и научни мерки за развитие на общностното законодателство във ветеринарната област и за развитие на ветеринарното образование или обучение.

(2)

Съгласно член 4 и приложение I към Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (2), следва да се определи цел на Общността за намаляване на случаите на Salmonella при популации от стада от свине за разплод.

(3)

Работната група за събиране на данни за зоонозите към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие на 30 април 2007 г. Доклад по предложение за технически спецификации за провеждане на проучване за събиране на първоначална информация относно разпространението на Salmonella при свинете за разплод (3) („докладът на ЕОБХ“).

(4)

За да бъде определена целта на Общността, са необходими съпоставими данни за процентния дял на заразените със Salmonella стопанства от свине за разплод в държавите-членки. Понастоящем няма такава информация и затова е необходимо да се проведе специално проучване, за да се осъществи мониторинг на разпространението на Salmonella при свине за разплод, през подходящ период от време, с оглед да бъдат отчетени възможните сезонни промени. Проучването следва да се основава на доклада на ЕОБХ.

(5)

Докладът на ЕОБХ препоръчва също така да бъдат взети допълнителни проби с цел оценка на разпространението в рамките на отделните стопанства. Такива проби следва да бъдат извършени от редица държави-членки, представящи в географско отношение различните ситуации в Общността.

(6)

Проучването трябва да предостави техническа информация, необходима за развитието на законодателството на Общността във ветеринарната област. Предвид значението на събирането на съпоставими данни относно разпространението на Salmonella при свинете за разплод в държавите-членки, е необходимо последните да получат финансова помощ от Общността, за да могат да изпълнят специфичните изисквания на проучването. Целесъобразно е да бъдат възстановени 100 % от разходите за лабораторни изследвания, като се установи таван за разходите. Всички други направени разходи, като например за вземане на проби, пътни и административни разходи, не следва да се приемат за отпускане на финансова помощ от Общността.

(7)

Финансовата помощ от Общността следва да се предоставя, при условие че проучването е проведено в съответствие със съответните разпоредби от законодателството на Общността и отговаря на определени други условия.

(8)

Финансовата помощ от Общността следва да се предоставя, доколкото предвидените действия са ефективно проведени и при условие че компетентните органи предоставят цялата необходима информация в предвидените срокове.

(9)

С оглед на административна ефективност всички разходи, представени за финансова помощ от Общността, следва да се посочват в еуро. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4), обменният курс за разходи, направени във валута, различна от еуро, следва да е последният определен от Европейската централна банка курс преди първия ден на месеца, през който е представено заявлението от заинтересованата държава-членка.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящото решение определя правилата за финансовата помощ от Общността за провеждане в държавите-членки на базово проучване за оценка на разпространението на Salmonella spp. на територията на Общността при свине за разплод, от които са били взети проби на равнище отделни стопанства („проучването“).

Резултатите от проучването се използват за определяне на целта на Общността, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 2160/2003, и за избор на най-добрия подход за оценка в бъдеще на изпълнението на тази цел.

Член 2

Определение

За целите на настоящото решение „компетентен орган“ е(са) органът(ите) на държава-членка, определен(и) съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 2160/2003.

Член 3

Обхват на проучването

1.   Държавите-членки провеждат проучване за оценка на разпространението на Salmonella spp. при свине за разплод, от които са били взети проби на равнище отделни стопанства в съответствие с приложение I.

2.   Проучването обхваща период от една година, който започва на 1 януари 2008 г.

Член 4

Вземане на проби и анализи

Вземането на пробите и анализът им се извършват от компетентния орган или под негов контрол в съответствие с техническите спецификации, съдържащи се в приложение I.

Член 5

Условия за предоставяне на финансова помощ от Общността

1.   Финансовата помощ от Общността за покриване на разходите за анализи се отпуска на държавите-членки до максималния общ размер за съфинансиране, предвиден в приложение II, за срока на провеждане на проучването.

2.   Финансовата помощ от Общността, предвидена в параграф 1, се отпуска на държавите-членки, при условие че проучването е проведено в съответствие със съответните разпоредби на законодателството на Общността, включително правилата за конкуренцията и възлагането на обществените поръчки, както и при спазване на следните условия:

а)

националните законови, подзаконови и административни разпоредби, изисквани за провеждане на проучването, трябва да влязат в сила най-късно до 1 януари 2008 г.;

б)

докладът за напредъка, съдържащ информацията, посочена в точка 5.1 от приложение I и обхващащ периода от 1 януари 2008 г. до 31 март 2008 г., трябва да бъде предоставен на Комисията най-късно до 31 май 2008 г.;

в)

окончателният доклад относно изпълнението на проучването, заедно с подкрепящи доказателства за разходите, направени от държавите-членки за анализите, и за постигнатите резултати през периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г. трябва да бъде предоставен на Комисията най-късно до 28 февруари 2009 г.;

г)

проучването трябва да бъде проведено ефективно.

Подкрепящите доказателствата за направените разходи, посочени в параграф 2, буква в), включват поне информацията, посочена в приложение III.

3.   При непредоставяне на заключителния доклад, посочен в параграф 2, буква в), се предприема прогресивно намаляване на финансовата помощ от Общността в размер на 25 % от общата сума до 31 март 2009 г., 50 % от общата сума до 30 април 2009 г. и 100 % от общата сума до 31 май 2009 г.

Член 6

Максимални суми, подлежащи на възстановяване

Максималната сума на финансовата помощ от Общността за възстановяване на разходите на държавите-членки за анализи, извършени в обхвата на проучването, не следва да надхвърля:

а)

20 EUR за тест за бактериологично откриване на Salmonella spp.;

б)

30 EUR за серотипизиране на съответните изолати.

Член 7

Събиране на данни, оценка и докладване

1.   Компетентният орган, отговорен за изготвянето на годишния национален доклад съгласно член 9, параграф 1 от Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), събира и прави оценка на резултатите от проучването.

2.   Комисията предоставя националните данни и оценката, посочени в параграф 1, на Европейския орган за безопасност на храните, който следва да ги разгледа.

3.   Националните данни и резултати се оповестяват публично във форма, която гарантира поверителност.

Член 8

Курс за конвертиране на разходите

Когато разходите на дадена държава-членка са направени във валута, различна от еуро, съответната държава-членка конвертира тези разходи в еуро, като използва последния обменен курс, определен от Европейската централна банка преди първия ден на месеца, през който заявлението за отпускане на финансова помощ от Общността е представено от заинтересованата държава-членка.

Член 9

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2008 година.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(3)  The EFSA Journal (2007) 99, 1—28.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2007 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации, посочени в член 3, параграф 1, член 4 и член 5, параграф 2, буква б)

1.   ОБЩА СХЕМА НА ПРОУЧВАНЕТО

Проучването ще се проведе съгласно схемата, представена на фигура 1.

Фигура 1:   Схема на проучването

Image

2.   ИЗВАДКОВА РАМКА

2.1.   Описание на популацията

Проучването се извършва в стопанства, в които се отглеждат поне 80 % от популацията на свине за разплод в дадена държава-членка. За предпочитане е пробите да се вземат от стопанства, в които се отглеждат 50 и повече свине за разплод. Въпреки това, ако в стопанствата с 50 и повече свине за разплод не се отглеждат 80 % от националната популация на свине за разплод, се пристъпва към вземане на проби и от стопанства с по-малко от 50 свине за разплод.

Стопанствата, в които се отглеждат свине за разплод, се класифицират в две групи: „развъдни стопанства“ и „производствени стопанства“. Развъдните стопанства продават млади женски свине и/или шопари за разплод. По правило тези стопанства продават 40 % или повече от младите женски свине, които се отглеждат за разплод, а останалите животни се продават за клане. За разлика от тях производствените стопанства продават основно свине за угояване или клане.

Изследванията за разпространение на Salmonella трябва да се извършват отделно в развъдните стопанства (част 1 от проучването) и в производствените стопанства (част 2 от проучването), представляващи стадата, както е посочено на фигура 2, с изключение на стадата за отбиване и за окончателно угояване.

Фигура 2:   Схема на стопанствата

Image

2.2.   Извадка и стратегия за вземане на проби

Двете части на изследването следват подобна двуетапна процедура за вземане на проби. На първия етап във всяка държава-членка се определя случайна извадка от развъдни стопанства и случайна извадка от групата на производствените стопанства. Броят на стопанствата, които трябва да бъдат включени в проучването, е разгледан в раздел 2.3. На втория етап във всяко избрано стопанство се определят необходимият брой боксове за вземане на пробите (виж раздел 2.2.2).

2.2.1.   Първи етап: избор на стопанства

Всяка държава-членка трябва да определи две извадкови рамки. В първата се включват всички развъдни стопанства, отговарящи на изискванията на проучването (по правило това са стопанствата с поне 50 свине за разплод – виж раздел 2.1), а във втората се включват всички производствени стопанства, отговарящи на изискванията. След това изисканият брой стопанства за всяка част на проучването се избира на случаен принцип от всеки списък. Случайната извадка има за цел да гарантира, че в проучването ще бъдат включени стопанства с различен размер на стадата и от всички региони със свиневъдство в съответната държава-членка. Известно е, че в някои държави-членки броят на стопанствата с много големи стада е малък (например по-малък от 10 % от всички стопанства, отговарящи на изискванията). Поради това е възможно нито едно от тези много големи стада да не бъде включено при изготвянето на случайната извадка. Дадена държава-членка може да използва критерий за стратифициране на извадката преди определянето ѝ, като например за определяне на група стопанства, включваща десетте процента най-големи стада, и да заделят 10 % от необходимата извадка за тази група стопанства. Аналогично дадена държава-членка може да стратифицира извадката между отделните административни региони, пропорционално на дела на отговарящите на изискванията за включване в проучването стада във всеки регион. Всяка планирана стратификация се описва в доклада, който всяка държава-членка трябва да предостави на Комисията в съответствие с точка 5, подточка 1.

Когато вземането на проби от дадено избрано стопанство е невъзможно (например когато стопанството вече не съществува към момента на вземането на проби), се извършва случаен избор на ново стопанство от същата извадкова рамка. Ако е приложена стратификация (например съобразно размера на стадата или по региони), новото стопанството следва да бъде избрано от същата група.

Размерът на първичната извадка (броят на стопанствата, от които ще бъдат взети проби) се разпределя приблизително равномерно през годината, с цел да бъдат представени, доколкото е възможно, всички сезони. Всеки месец се извършва вземане на проби от приблизително една дванадесета от броя на включените в извадката стопанства.

В проучването трябва да се включват и стопанства с отглеждане на стадата на открито, но не се предвижда задължителна стратификация на този тип производство.

2.2.2.   Втори етап: вземане на проби в стопанствата

Във всяко избрано развъдно и производствено стопанство боксовете, площадките или групите свине за разплод на възраст над 6 месеца, от които ще бъдат взети проби, се избират на случаен принцип.

Броят на боксовете, площадките или групите, от които ще бъдат взети проби, трябва да бъде пропорционално разпределен съобразно броя на прасетата за разплод на различните етапи на производство (бременни, не бременни и други категории свине за разплод). Точните възрастови категории за вземане на проби не са предварително определени, но тази информация ще бъде събрана при вземането на пробите.

Свинете за разплод, които са докарани в стопанството неотдавна и биват държани под карантина, не се включват в проучването.

2.3.   Изчисляване на размера на извадката

2.3.1.   Размер на първичната извадка (размер на извадката на първия етап)

Извършва се редовно изчисляване на размера на първичната извадка за развъдните стопанства и второ редовно изчисляване на размера на първичната извадка за производствените стопанства. Размерът на първичната извадка е броят на развъдните стопанства и на производствените стопанства, от които ще бъдат взети проби, във всяка държава-членка, като този размер се определя при отчитане на следните критерии, при условие че се прилага прост случаен принцип:

а)

общ брой на развъдните стопанства (развъдни стопанства, част 1 от проучването);

б)

общ брой на производствените стопанства (производствени стопанства, част 2 от проучването);

в)

очаквано годишно разпространение (p): 50 %;

г)

желана доверителна вероятност (Z): 95 %, отговаряща на стойност на Zα от 1,96;

д)

точност (L): 7,5 %;

е)

тези стойности се използват във формулата:

Formula

Изчислението се извършва първо за развъдните стопанства и след това за производствените стопанства. Във всеки случай се използват приетите стойности в стъпки от в) до д).

За практически цели, ако в извадковите рамки за развъдните стопанства или за производствените стопанства са включени 100 000 или повече стопанства, може да се приеме, че популацията е безкрайна, при което броят на стопанствата, които следва да бъдат избрани на случаен принцип от съответната извадкова рамка, е 171 (виж таблица 1). Когато броят на развъдните стада или на производствените стада е по-малък от 100 000, се прилага коефициент за корекция за крайната популация, поради което в извадката за вземане на проби се включва по-малък брой стопанства, както е илюстрирано в таблица 1.

Например, ако в дадена държава-членка има 1 000 стопанства от групата на производствените стопанства и 250 стопанства от групата на развъдните стопанства, трябва да се вземат проби от 147 стопанства от групата на производствените стопанства и от 102 стопанства от групата на развъдните стопанства.

Таблица 1

Брой на стопанствата със свине за разплод, от които се вземат проби в едната или другата част на проучването, като функция на крайния размер на популацията (общ брой на стопанствата със свине за разплод в държавите-членки)

Брой на стопанствата с прасета за разплод (N)

Размер на извадката (n) за краен размер на популацията, 7,5 % точност

100 000

171

10 000

169

5 000

166

2 000

158

1 000

147

500

128

250

102

150

80

125

73

100

64

90

59

80

55

70

50

60

45

50

39

40

33

30

26

20

18

10

10

Неотговорилите следва да се предвидят, например посредством увеличаване на размера на извадката във всяка група с 10 %. Стопанствата, които не отговарят на изискванията за участие в проучването, се заменят в процеса на провеждането му (виж раздел 2.2.1).

В случай че не е възможно да се определи броят на „развъдните стопанства“ преди началото на проучването, се избира определен брой стопанства за включване в извадката съгласно таблица 1 въз основа на общия брой на стопанствата с женски свине за разплод (X стопанства). Броят на стопанствата за вземане на проби се увеличава с поне 30 % ((X + 30 %) стопанства). Преди началото на проучването компетентният орган определя известен брой развъдни стопанства, равен поне на тези допълнителни 30 %. По време на посещенията в стопанствата всяко от тях се класифицира като производствено стопанство или развъдно стопанство в съответствие с определенията по-горе.

2.3.2.   Размер на вторичната извадка (размер на извадката на втория етап)

Във всяко включено в извадката стопанство се вземат контролни проби от изпражнения (виж раздел 3.1) от 10 случайно подбрани бокса, площадки или групи свине за разплод. При необходимост (например в помещения за опрасване или в помещения, където се държат в малки групи женските свине за разплод от по-малко от десет животни), групата може да включва повече от един бокс. Всяка контролна проба трябва да съдържа материал от поне 10 свине за разплод.

Въпреки това в малки стопанства или в стопанства с голям брой свине за разплод, държани на открито в оградени дворове, в които броят на боксовете, площадките или групите е по-малък от 10, се извършва вземане на повече от една проба от същия бокс, площадка или група, за да бъдат предоставени общо 10 контролни проби.

3.   СЪБИРАНЕ НА ПРОБИ В СТАДАТА

3.1.   Тип и характер на контролната проба

За бактериологичен анализ се събира материал от пресни изпражнения от животни, представящи цялото стопанство, което е единицата от интерес за проучването. Тъй като всяко стопанство е единствено, преди да се пристъпи към вземане на пробите, се определя от кои боксове, площадки или групи ще се вземат пробите. Взетата проба се поставя в отделен контейнер, така че да се избегне замърсяване от други проби, и се изпраща в лабораторията.

Всяка обединена проба следва да тежи общо поне 25 г, като могат да се използват два подхода за събиране на тези обединени проби от изпражнения:

1.

При натрупани смесени изпражнения в рамките на бокс или площадка, може да се използва голям марлен тампон (с примерни размери 20 × 20 см), който се натрива през фекалната маса, така че да се съберат минимум 25 г смесен материал. Това може да се постигне, например чрез провлачване на тампона на зигзаг по протежение на 2 метра, така че той да се покрие плътно с фекален материал. Ако е необходимо, например при топло време или ако подът е обкован с летви, тампонът може да се навлажни с подходяща течност, като например питейна вода.

2.

На места, където няма такова натрупване на фекална маса, като например открити пространства, големи оградени дворове, помещения за опрасване или боксове или други помещения, в които се държат малки групи прасета, се вземат отделни малки количества материал от отделни пресни изпражнения или места, така че общата проба с тегло минимум 25 г да съдържа материал от минимум 10 отделни животни. Местата, от които са събрани тези малки количества материал от изпражнения, следва да бъдат разпределени така, че пробата да е представителна за изследваната площ.

Винаги, когато е възможно, следва да се предпочита процедура 1. При този подход всяка взета проба трябва да съдържа материал от поне 10 отделни прасета, а ако това не е възможно, се прилага процедура 2.

3.2.   Вземане на допълнителни проби за проучването относно разпространението в рамките на отделните стопанства

В 10 стопанства, избрани на случаен принцип от общата извадка развъдни стопанства и производствени стопанства, се извършва по-интензивно вземане на проби. В тези стопанства се вземат 10 контролни проби при спазване на описаната по-горе процедура (раздел 3.1.). В допълнение, от всеки от избраните боксове се вземат 10 индивидуални проби с минимално тегло 30 г, които се обозначават по такъв начин, че тези 10 индивидуални проби да могат да се свържат с контролната проба от същия бокс. Следователно, от всяко от десетте стопанства се вземат 10 контролни проби и 100 (10 × 10) индивидуални проби. Обработката на тези проби е описана в раздел 4.3.1.

Тази процедура за вземане на проби се прилага в Чешката република, Дания, Румъния, Словения, Швеция и Обединеното кралство.

3.3.   Информация за пробите

Цялата съответна информация, получена от пробите, се вписва във формуляр за проба от компетентния орган с оглед изпълнение на съдържащите се в част 5 изисквания относно данните.

Всяка проба и придружаващият я формуляр за проба се обозначават с единствен номер, който се използва от вземането на пробата до изследването ѝ, както и с кода на бокса. Компетентният орган създава необходимата организация за това обозначаване и за ползване на система за присвояване на единствени номера на пробите.

3.4.   Транспортиране на пробите

По време на транспортиране пробите трябва да се съхраняват по възможност при температура между + 2 и + 8 °C и без възможност за замърсяване с външен материал. Пробите се изпращат в лабораторията възможно най-бързо в рамките на 36 часа с експресна поща или по куриер, като трябва да пристигнат в лабораторията не по-късно от 72 часа след тяхното вземане.

4.   МЕТОДИ ЗА ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ

4.1.   Лаборатории

Анализът и серотипизирането се извършват в националната референтна лаборатория (НРЛ). В случай че НРЛ не разполага с капацитет за извършване на всички анализи или ако тази лаборатория не осъществява текуща дейност по откриване, компетентните органи могат да възложат извършването на анализите на ограничен брой други лаборатории, участващи в официалния контрол на Salmonella. Тези лаборатории трябва да имат доказан опит при прилагане на изисквания метод за откриване и въведена система за гарантиране на качеството, отговаряща на стандарта ISO 17025, а също така да са поставени под надзора на НРЛ.

4.2.   Получаване на пробите

В лабораторията пробите се съхраняват в хладилник до бактериологичното изследване, което се извършва по възможност в рамките на 24 часа след получаването на пробата, но не по-късно от 96 часа след вземането ѝ.

4.3.   Анализ на пробите

Държавите-членки гарантират, че всички участващи лица и организации са обучени в достатъчна степен за извършване на анализите.

4.3.1.   Подготовка

В лабораторията контролните проби се размесват внимателно и цялостно, преди вземане на 25 г материал за анализ.

За оценка на разпространението в рамките на отделните стопанства в съответствие с точка 3.2 всяка от взетите индивидуални проби (с тегло 30 г) се разделя на две части. Една част от пробата, с тегло не по-малко от 25 г, се размесва внимателно и цялостно, след което се посява отделно. Останалата част от пробата се използва за приготвяне на изкуствено обединена проба от десетте индивидуални проби, взети в избрания бокс, група или площадка. Тази втора част се приготвя посредством смесване на 2,5 г от всяка от десетте индивидуални проби, за да се създаде изкуствено обединена проба с тегло 25 г. Изкуствено обединените проби се смесват внимателно и цялостно преди да бъдат подложени на анализ. На анализ се подлагат общо 10 контролни проби, 10 изкуствено обединени проби и 100 индивидуални проби от всяко от десетте стопанства, избрани за проучването относно разпространението в рамките на отделните стопанства.

4.3.2.   Методи за откриване и идентифициране

4.3.2.1.   Откриване на Salmonella

Използва се методът, препоръчан от референтната лаборатория на Общността (РЛО) за Salmonella в Bilthoven, Нидерландия. Този метод е описан в приложение Г към стандарт ISO 6579: „Откриване на Salmonella spp. в животински изпражнения и в проби от етапа на първично производство“. Използва се най-актуалната версия на приложение Г.

4.3.2.2.   Серотипизиране на Salmonella

Всички изолирани щамове, за които е потвърдено, че са Salmonella spp., се серотипизират от НРЛ за Salmonella по схемата на Кауфман—Уайт.

С цел гарантиране на качеството 16 щама, подлежащи на серотипизиране, и 16 изолата, неподлежащи на серотипизиране, се изпращат в РЛО за Salmonella. Част от тези изолати се изпращат в РЛО всяко тримесечие. Ако са изолирани по-малко щамове, се изпращат всички изолати.

4.3.2.3.   Фаготипизиране на Salmonella

В случай на фаготипизиране на изолати от Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium (по избор), се използват методите, описани от референтния център на СЗО за фаготипизиране на Salmonella към Агенцията за защита на здравето (HPA) в Колиндейл, Лондон.

5.   ДОКЛАДВАНЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

5.1.   Цялостно описание на изпълнението на проучването

Докладът в текстов формат съдържа поне следната информация:

а)

държава-членка

б)

описание на популацията от стопанства с прасета за разплод

1.

развъдни стопанства

i)

общ брой на развъдните стопанства

ii)

общ брой на племенните стопанства

iii)

общ брой на размножителните стопанства

iv)

брой на развъдните стопанства, от които е планирано вземане на проби, и брой на развъдните стопанства, от които действително са взети проби; брой на стопанствата, от които е планирано вземане на проби, но то не е осъществено и причините за това

v)

бележки по цялостната представителност на програмата за вземане на проби от развъдни стопанства

2.

производствени стопанства

i)

общ брой на производствените стопанства

ii)

общ брой на стопанствата за опрасване до отбиване/отглеждане

iii)

общ брой на стопанствата за опрасване до окончателно угояване

iv)

брой на производствените стопанства, от които е планирано вземане на проби, и брой на производствените стопанства, от които действително са взети проби; брой на стопанствата, от които е планирано вземане на проби, но то не е осъществено и причините за това

v)

евентуални бележки по цялостната представителност на програмата за вземане на проби от производствените стопанства

в)

брой на взетите и анализираните проби

i)

от развъдни стопанства

ii)

от производствени стопанства

iii)

от стопанства, в които са взети проби за участие в проучването относно разпространението в рамките на отделните стопанства

г)

цялостни резултати

i)

дял на развъдните стопанства и на производствените стопанства с наличие на Salmonella и серовари на Salmonella

ii)

резултати от проучването относно разпространението в рамките на отделните стопанства

д)

списък на лабораториите, включени в базовото проучване относно разпространението на Salmonella

i)

откриване

ii)

серотипизиране

iii)

фаготипизиране (ако е извършено).

5.2.   Пълни данни за всяко стопанство, от което са взети проби, и съответните резултати от изследванията:

Държавите-членки предоставят резултатите от проучването в електронен формат под формата на необработени данни, при използване на речник на данните и формуляри за събиране на данни, предоставени от Комисията. Речникът на данните и формулярите се изготвят от Комисията.

5.2.1.   Следната информация се събира в държавите-членки за всяко стопанство, включено в извадката:

а)

код на стопанството

б)

тип на производството в стопанството

i)

дали производството се извършва на закрито или „всеки етап от производството се извършва на открито“

ii)

племенно, размножително, опрасване до отбиване, опрасване до окончателно угояване и опрасване до отглеждане

в)

размер на стопанството: брой на прасетата за разплод в стопанството към момента на вземане на пробите (преброяване на възрастни прасета)

г)

политика на подмяна: всички заместващи прасета за разплод се закупуват; част или всички заместващи прасета за разплод се развъждат на място

д)

(доброволно:) клинични симптоми на диария: Установени ли са симптоми на диария в рамките на 3 месеца преди вземането на пробите?

5.2.2.   Следната информация се събира в държавите-членки за всяка изпратена в лабораторията проба:

а)

код на пробата

б)

код на лабораторията, извършила първоначалния анализ

в)

дата на вземане на пробата

г)

дата на започване на лабораторния анализ

д)

откриване на Salmonella: качествен резултат (положителен/отрицателен)

е)

серотипизиране на Salmonella: открит серовар (серовари) (може да е повече от един)

ж)

възраст на свинете: само млади женски свине или свине за разплод на различна възраст

з)

пол: само женски свине за разплод, женски свине за разплод и шопари или само шопари

и)

етап на производството: свине майки; свине в период на покриване, бременни свине (друго?)

й)

вид на помещенията: под, обкован с летви (изцяло/частично); твърд под; дълбока постеля от слама или друго

к)

диета: хранят ли се прасетата в този бокс, площадка или група изключително с комбиниран фураж?

л)

хранителни добавки: добавят ли се към фуража вещества, намаляващи разпространението на Salmonella (като органични киселини или пробиотици)?

м)

систематично използване на антибиотици: прилагат ли се антибиотици при всички животни в групата, независимо от начина на въвеждане в организма?

н)

последна дата на даване на антимикробни вещества на животните (в рамките на последните четири седмици).

5.2.3.   Следната допълнителна информация се събира в държавите-членки за всяка отделна проба, изпратена в лабораторията в рамките на извадката относно разпространението в отделните стопанства:

а)

код на обединената проба

б)

откриване на Salmonella във всяка индивидуална проба: качествен резултат (положителен/отрицателен)

в)

серотипизиране на Salmonella във всяка индивидуална проба: открит серовар (серовари) (може да е повече от един)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимална финансова помощ от Общността за държавите-членки, посочена в член 5

Държава-членка

Максимална обща сума за съфинансиране на анализи (EUR)

Белгия – BE

59 800

България – BG

52 260

Чешка република – CZ

102 960

Дания – DK

98 280

Германия – DE

57 980

Естония – EE

9 360

Ирландия – IE

43 420

Гърция – EL

39 260

Испания – ES

82 680

Франция – FR

82 680

Италия – IT

79 300

Кипър – CY

20 020

Латвия – LV

3 380

Литва – LT

13 780

Люксембург – LU

11 960

Унгария – HU

74 360

Малта – MT

0

Нидерландия – NL

87 100

Австрия – AT

59 020

Полша – PL

85 020

Португалия – PT

54 860

Румъния – RO

107 900

Словения – SI

81 120

Словакия – SK

54 080

Финландия – FI

64 740

Швеция – SE

81 120

Обединено кралство – UK

102 960

Общо

1 609 400


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image