ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 256

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
2 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1134/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еурото за Малта

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1135/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еурото за Кипър

2

 

 

Регламент (ЕО) № 1136/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1137/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаването на Bacillus subtilis (O35) като фуражна добавка ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1138/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаването на нова употреба на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1139/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за разрешаване на употребата на L-аргинин като фуражна добавка ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕО) № 1140/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно временното разрешаване на нова употреба на вече разрешена добавка при храненето на животни ( 1 )

14

 

*

Регламент (ЕО) № 1141/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешително за 3-фитаза (ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC) като фуражна добавка ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1142/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаване на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като добавка за използване при храненето на животните ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1143/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 256/2002 относно разрешаването на препарата за фуражна добавка Bacillus cereus var. toyoi, спадащ към групата на микроорганизмите ( 1 )

23

 

*

Регламент (ЕО) № 1144/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/96 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година

26

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2007/633/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 септември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Нова Зеландия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

27

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/634/ОВППС на Съвета от 1 октомври 2007 година за изменение на Съвместно действие 2007/113/ОВППС за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Централна Азия

28

 

*

Обща позиция 2007/635/ОВППС на Съвета от 1 октомври 2007 година за удължаване срока на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1134/2007 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еурото за Малта

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 123, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 година относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото (2), определя валутните курсове, считано от 1 януари 1999 г.

(2)

В съответствие с член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. Малта е държава-членка с дерогация по член 122 от Договора.

(3)

Съгласно Решение 2007/504/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемането на единната валута от страна на Малта на 1 януари 2008 г. (3), Малта изпълнява необходимите условия за приемането на единната валута и дерогацията в полза на Малта се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

(4)

Въвеждането на еурото в Малта изисква да бъде приет валутният курс на малтийската лира към еурото. Този валутно-обменен курс следва да бъде фиксиран на 0,4293 малтийски лири за еуро, което съответства на настоящия централен курс на лирата в механизма на обменните курсове (МОК II).

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 2866/98 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕО) № 2866/98 между валутните курсове, приложими към люксембургския франк и холандския гулден, се създава следният ред:

„= 0,429300 малтийски лири“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 359, 31.12.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1086/2006 (ОВ L 195, 15.7.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 32.


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1135/2007 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еурото за Кипър

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 123, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 година относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото (2), определя валутните курсове, считано от 1 януари 1999 г.

(2)

В съответствие с член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. Кипър е държава-членка с дерогация по член 122 от Договора.

(3)

Съгласно Решение 2007/503/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемането на единната валута от страна на Кипър на 1 януари 2008 г. (3), Кипър изпълнява необходимите условия за приемането на единната валута и дерогацията в полза на Кипър се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

(4)

Въвеждането на еурото в Кипър изисква да бъде приет валутният курс на кипърската лира към еурото. Този валутно-обменен курс следва да бъде фиксиран на 0,585274 лири за еуро, което съответства на настоящия централен курс на лирата в механизма на обменните курсове (МОК II).

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 2866/98 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕО) № 2866/98 между валутните курсове, приложими към италианската лира и люксембургския франк, се създава следният ред:

„= 0,585274 кипърски лири“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 359, 31.12.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1086/2006 (ОВ L 195, 15.7.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 29.


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1136/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 октомври 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 1 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

49,9

TR

109,3

XS

28,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

TR

61,3

ZZ

106,3

0709 90 70

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

73,1

TR

99,4

UY

82,6

ZA

65,1

ZZ

80,1

0806 10 10

BR

253,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

119,6

US

210,4

ZZ

176,0

0808 10 80

AR

87,7

AU

165,9

BR

45,1

CL

73,7

CN

79,8

NZ

93,9

US

99,9

ZA

77,4

ZZ

90,4

0808 20 50

CN

63,8

TR

121,2

ZA

77,8

ZZ

87,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно разрешаването на Bacillus subtilis (O35) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на добавките за използване при храненето на животните и определя мотивите и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително на препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарата от Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) като фуражна добавка за пилетата за угояване, който следва да бъде класифициран в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 17 октомври 2006 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че препаратът от Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (2). Органът заключи също така, че въпросният препарат не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. В становището си органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Според него е ненужно да се предвиждат специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. В процеса на изготвяне на становището си органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуража, предоставен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на въпросния препарат показва, че условията за разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са спазени. Съответно употребата на този препарат, така както е предвидено в приложението към настоящия регламент, следва да бъде разрешена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, принадлежащ към категорията „Зоотехнически добавки“ и към функционалната група „Стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, и на Експертната група по генетично модифицираните организми относно безопасността и ефикасността на микробиологичния продукт „O35“, препарат от Bacillus subtilis, като фуражна добавка за пилета за угояване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 17 октомври 2006 г.The EFSA Journal (2006) 406, 1—11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляря на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешителния период

CFU/kg пълноценна храна със съдържание на влага 12 %

Категория на зоотехническите добавки. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

(O35)

 

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus subtilis DSM 17299

Съдържащ минимум 1,6 × 109 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Bacillus subtilis DSM 17299 концентрат от спори

 

Метод за анализ (1):

Метод за преброяване чрез разстилане, посредством триптон-соев агар, с предварително подгряване на пробите от храна

Пилета за угояване

8 × 108

1,6 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Употребата е разрешена във фуражи, съдържащи следните разрешени коксидиостатици: диклазурил, халофугинон и робенидин.

22 октомври 2017 г.


(1)  Подробности относно методите за анализ се намират на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1138/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно разрешаването на нова употреба на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на употребата на добавки при храненето на животните наред с основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително на препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата бензоена киселина (VevoVitall) като фуражна добавка за свине за угояване, който следва да бъде класифициран в категорията „Зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на препарата бензоена киселина (VevoVitall) бе разрешена за отбити от кърмене прасенца с Регламент (ЕО) № 1730/2006 на Комисията (2).

(5)

Представени са нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаване за използване при свине за угояване. В становището си от 7 март 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че бензоената киселина (VevoVitall) не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (3). Органът заключи също така, че бензоената киселина (VevoVitall) не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съгласно това становище употребата на този препарат не се отразява неблагоприятно върху тази допълнителна категория животни. В становището си органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той не счита, че са необходими специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. В това становище се подлага на проверка и докладът за методите за анализ на фуражната добавка във фуража, предоставен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който принадлежи към категория „Зоотехнически добавки“ и към функционална група „Други зоотехнически добавки“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в цитираното приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 9.

(3)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни относно безопасността и ефикасността на продукта VevoVitall (бензоена киселина) като фуражна добавка за свине за угояване, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 7 март 2007 г.The EFSA Journal (2007) 457, р. 1—14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Иденти-фикационен № на добавката

Име на титуляря на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на срока на разрешение

mg/kg пълноценен фураж с влагосъдържание 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: други зоотехнически добавки (понижено ниво на pH в урината)

4d210

Специални DSM продукти

Бензоена киселина

(VevoVitall)

 

Състав на добавката:

Бензоена киселина (≥ 99,9 %)

 

Характеристика на активното вещество:

Бензенкарбоксилна киселина, фенилкарбоксилна киселина,

C7H6O2

CAS номер 65-85-0

Максимално съдържание в:

Фталова киселина ≤ 100 mg/kg

Бифенил ≤ 100 mg/kg

Тежки метали: ≤ 10 mg/kg

Арсен: ≤ 2 mg/kg

 

Метод за анализ (1):

Високоефективна течна хроматография (HPLC) с обратна фаза, с използване на диоден детектор по ред (DAD)

Свине за угояване

5 000

10 000

В упътването следва да се посочи следното:

 

Допълващи фуражи, съдържащи бензоена киселина, не трябва да бъдат използвани като такива за храненето на свине за угояване.

 

Допълващите фуражи за свине за угояване трябва много добре да се смесят с други фуражи от дневния хранителен прием.

 

Мерки за сигурността на потребителите: трябва да се вземат мерки, за да се сведе до минимум отделянето от добавката на прах, който може да бъде вдишан. Достъпни информационни листове за безопасност (ИЛБ)

22.10.2017


(1)  Подробна информация относно методите за анализ е достъпна на следния електронен адрес на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1139/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

за разрешаване на употребата на L-аргинин като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

Е било подадено заявление за разрешаване употребата на L-аргинин като аминокиселина.

(3)

Заявлението за разрешително е подадено в съответствие с Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животни (2), тъй като е било подадено преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003. От 18 октомври 2004 г. аминокиселините, техните соли и аналози попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно заявлението се разглежда като заявление в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

За да бъде в съответствие с изискванията, изложени в член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, в подкрепа на заявлението бе предоставена допълнителна информация.

(5)

Заявлението се отнася за разрешаване на L-аргинин като фуражна добавка за всички животински видове и следва да се класифицира в категорията „хранителни добавки“, функционална група „аминокиселини, техните соли и аналози“.

(6)

Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи в становището си от 17 април 2007 г. (3), че L-аргининът не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда. Органът заключи също така, че L-аргининът не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Той счита за ненужно да се определят специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Докладът относно метода за анализ на фуражната добавка във фуража бе представен на органа от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно е целесъобразно употребата на посочения препарат да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, принадлежащ към категория „хранителни добавки“ и към функционална група „аминокиселини, техните соли и аналози“, е разрешен като добавка при храненето на животните, съгласно условията, посочени в споменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 2004/116/ЕО на Комисията (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 81).

(3)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, относно безопасността и ефикасността на продукта L-аргинин, произведен при ферментация на Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) за всички животински видове. Прието на 17 април 2007 г. The EFSA Journal (2007) 473, стр. 1—19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляра на разрешителното

Добавка

Състав, химическа формула, описание, метод за анализ.

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешения период

mg/kg готова храна за животни, с влагосъдържание 12 %

Категория на хранителните добавки. Функционална група: аминокиселини, техните соли и аналози

3c3.6.1

L-аргинин

 

Характеристика на добавката:

L-аргинин 98 %

произведен от Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870)

C6H14N4O2

 

Аналитичен метод:

Метод на Общността за определяне съдържанието на аминокиселини (Директива 98/64/ЕО на Комисията за изменение на Директива 71/393/ЕИО (1))

Всички видове

22.10.2017 г.


(1)  ОВ L 257, 19.9.1998 г., стр. 14.


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1140/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно временното разрешаване на нова употреба на вече разрешена добавка при храненето на животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (1), и по-специално член 3 и член 9д, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на употребата на добавки при храненето на животните.

(2)

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява преходни мерки относно заявленията за разрешителни за фуражни добавки, подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението за разрешаване на нова употреба на добавката, посочена в приложението към настоящия регламент бе подадено преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Първоначалните коментари относно настоящото заявление, предвидени в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО бяха изпратени на Комисията преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно това заявление ще продължава да бъде третирано в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5)

Употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получен от Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), алфа-амилаза, получен от Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), бацилолизин, получен от Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) бе разрешена за пилета за угояване, без ограничение във времето, с Регламент (ЕО) № 358/2005 на Комисията (3).

(6)

Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявление за разрешително за период от четири години на този препарат за кокошки носачки. На 18 април 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предостави своето становище относно споменатата употреба. Оценката показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 9д, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Следователно употребата на въпросния препарат, така както е посочено в приложение III към настоящия регламент, следва да бъде временно разрешена за период от 4 години.

(7)

Оценката на настоящото заявление показва, че следва да се изискват определени процедури, предвид защитата на работещите от излагане на влиянието на посочените в приложенията добавки. Въпросната защита следва да бъде осигурена чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „ензими“, както се посочва в приложението, се разрешава временно за период от 4 години като добавка при храненето на животните съгласно установените условия в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕС №:

Добавка

Химична формула, описание

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на периода на разрешение

Активни единици/kg пълноценна храна

Ензими

53

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза EC 3.2.1.6

Ендо-1,4-бета-глюканаза EC 3.2.1.4

Алфа-амилаза EC 3.2.1.1

Бацилолизин EC 3.4.24.28

Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8

Препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получен от Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), алфа-амилаза, получен от Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), бацилолизин, получен от Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) с минимална активност:

 

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 2 350 U/g (1)

 

Ендо-1,4-бета-глюканаза: 4 000 U/g (2)

 

Алфа-амилаза: 400 U/g (3)

 

Бацилолизин: 450 U/g (4)

 

Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 20 000 U/g (5)

Кокошки носачки

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 587

Ендо-1,4-бета-глюканаза: 1 000 U

Алфа-амилаза: 100 U

Бацилолизин: 112 U

Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 5 000 U

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж:

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 587-2 350 U

ендо-1,4-бета-глюканаза: 1 000-4 000 U

алфа-амилаза: 100-400 U

бацилолизин: 112-450 U

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 5 000-20 000 U

3.

За използване в комбинирани фуражи, богати на нескорбялни полизахариди (основно бета-глюкани, и по-специално арабиноксилани), напр. съдържащи над 30 % пшеница.

22 октомври 2011 г.


(1)  1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 0,0056 микромола редуциращи захари (глюкозни еквиваленти) от бета-глюкан от ечемик за 1 минута при pH 7,5 и температура 30 °C.

(2)  1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 0,0056 микромола редуциращи захари (глюкозни еквиваленти) от карбоксиметилцелулоза за минута при pH 4,8 и температура 50 °C.

(3)  1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 1 микромол глюкоза от полимер на скорбяла с напречни връзки за минута при pH 7,5 и при температура 37 °С.

(4)  1 U е количеството ензим, който прави разтворим 1 микрограм субстрат азо-казеин за минута при pH 7,5 и температура 37 °С.

(5)  1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 0,0067 микромола редуциращи захари (ксилозни еквиваленти) от ксилан от брезова дървесина за минута при pH 5,3 и температура 50 °C.


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1141/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно разрешително за 3-фитаза (ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително относно препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешителното за препарата 3-фитаза, получен от Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC), като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки-носачки, прасенца (отбити от кърмене) и свине за угояване, който следва да се причисли към категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 17 април 2007 г. и 22 март 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че препаратът 3-фитаза, получен от Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (2). Органът заключи също така, че въпросният препарат не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. В становището си органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той счита за ненужно да се определят специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Становището също така потвърждава доклада относно метода за анализ на фуражната добавка, внесен от Референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно е целесъобразно употребата на посочения препарат да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група на „подобрителите, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, посочени във въпросното приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни и на Експертната група по генетично модифицираните организми относно безвредността и ефикасността на ензимния продукт 3-фитаза, получен от Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC), като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки носачки, прасенца (отбити от кърмене) и свине за угояване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 17 април 2007 г. и 22 март 2007 г. Списание на ЕОБХ (2007 г.) 471, 1—29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляра на разрешителното

Добавка

(търговско название)

Състав, химическа формула, описание, метод за анализ.

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на срока на разрешение

Активни единици/kg пълноценен фураж при съдържание на влажност 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a1

Adisseo

3-фитаза

EC 3.1.3.8

(ROVABIO PHY AP и ROVABIO PHY LC)

 

Състав на добавката:

Препарат 3-фитаза, получен от Penicillium funiculosum (CBS 111 433) с минимална активност:

Твърдо състояние: 2 500 RPU (1)/g

Течно състояние: 1 000 RPU/ml

 

Характеристика на активното вещество:

3-фитаза, получена от Penicillium funiculosum (CBS 111 433)

 

Аналитични методи (2)

Колориметричен метод, измерващ неорганичните фосфати, отделени чрез ензима от фитатен субстрат.

Пилета за угояване

350 RPU

 

1.

В упътването за използване на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Да се използва във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

3.

За прасенца (отбити от кърмене) до 35 kg телесно тегло.

4.

Мерки за сигурността на потребителите: носене на предпазна маска на устата, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

5.

Препоръчителни дози за килограм пълноценна храна за животни:

пилета за угояване: 350-500 RPU,

кокошки носачки: 300-500 RPU,

прасенца (отбити от кърмене): 250-500 RPU,

свине за угояване: 350-500 RPU.

22.10.2017 г.

Кокошки носачки

300 RPU

 

Прасенца

(отбити от кърмене)

250 RPU

 

Свине за угояване

350 RPU

 


(1)  1 RPU се равнява на количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат за 1 минута от субстрат на натриев фитат при определени условия (pH 5.5 и 37 °C).

(2)  Подробности за методите за анализ са на разположение на уебсайта на референтната лаборатория на Общността на следния адрес: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1142/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно разрешаване на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като добавка за използване при храненето на животните

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките, използвани при храненето на животните, подлежат на разрешаване и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаване на нова употреба на ензимния препарат 3-фитаза (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G и Natuphos 10 000 L), получен от Aspergillus niger (CBS 101.672), за кокошки носачки и за пуйки за угояване, който следва да се причисли към категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на този ензим бе разрешена за отбити прасенца, за свине за угояване и за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 243/2007 на Комисията (2).

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („органът“) достигна до заключението в становищата си от 17 април 2007 г., че ензимният препарат 3-фитаза (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G и Natuphos 10 000 L), получен от Aspergillus niger (CBS 101.672) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, върху човешкото здраве или върху околната среда (3). Органът заключи също така, че въпросният препарат не поражда какъвто и да било друг риск, който би могъл да изключи издаването на разрешително в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съгласно това становище, употребата на препарата не се отразява неблагоприятно върху тези допълнителни категории животни. В становището си органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той счита за ненужно да се определят специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. В становището е отразена също така и проверката на доклада относно метода за анализ на фуражната добавка, предоставен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 73, 13.3.2007 г., стр. 4.

(3)  Становище на Научната група по добавките, продуктите и веществата, използвани в храните за животни, относно безопасността и ефикасността на ензимния препарат Natuphos (3-фитаза), получен от Aspergillius niger, за кокошки носачки и за пуйки за угояване. Прието на 17 април 2007 г. Списание на ЕОБХ (2007 г.) 472, 1—4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляра на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Изтичне на срока на разрешителното

активни единици/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-фитаза EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Състав на добавката:

3-фитаза, получена от Aspergillus niger (CBS 101.672) имаща минимална активност:

твърда форма: 5 000 FTU (1)/g

течна форма: 5 000 FTU/ml

 

Характеристика на активното вещество:

3-фитаза, получена от Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Метод за анализ (2):

колориметричен метод, измерващ неорганичния фосфат, отделен от ензима от субстрата на фитата.

Кокошки носачки

250 FTU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността при гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: 300—400 FTU.

3.

Да се използва във фуражи, съдържащи над 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

22.10.2017 г.

Пуйки за угояване

 

250 FTU

 

1.

В упътването за добавката и премикса да се посочат продължителността на съхранение и стабилността при гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: 500 FTU.

3.

Да се използва във фуражи, съдържащи над 0,23 % фосфор, свързан с фитин.


(1)  1 FTU се равнява на количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат за 1 минута от натриев фитат при pH 5,5 и при температура 37 °C.

(2)  Подробности за използвания метод за анализ могат да бъдат намерени на адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1143/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 256/2002 относно разрешаването на препарата за фуражна добавка Bacillus cereus var. toyoi, спадащ към групата на микроорганизмите

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките, предназначени за хранене на животните, подлежат на разрешаване и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

Препаратът Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), спадащ към групата на микроорганизмите, бе разрешен в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2), и по-специално с Регламент (ЕО) № 256/2002 на Комисията (3), за неограничен период от време за употреба при прасенцата на възраст до два месеца и при свинете майки от една седмица преди опрасване до края на периода на кърмене. Тази добавка бе впоследствие вписана в Регистъра на фуражните добавки на Общността като съществуващ продукт, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за изменение на разрешителното за употреба на препарата с цел да се позволи използването му във фуражите за свинете майки от момента на оплождането до края на периода на кърмене. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от горепосочения регламент.

(4)

В становището си от 7 март 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че препаратът Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (4). Органът заключи също така, че препаратът не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Органът не счита за необходимо да се определят специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. Той подложи също така на проверка доклада за метода на анализ на фуражната добавка във фураж, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата показва, че условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са спазени.

(6)

Регламент (ЕО) № 256/2002 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 256/2002 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, отменена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)  ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 6.

(4)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, относно безопасността и ефикасността на продукта Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) като фуражна добавка за свине майки, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 7 март 2007 г. Списание на ЕОБХ (2007) 458, стр. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Микроорганизми

Номер на ЕО

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешението

CFU/кг от цялото вещество

Микроорганизми

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Препарат от Bacillus cereus var. toyoi съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

Прасенца

2 месеца

1 × 109

1 × 109

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и стабилността при гранулиране.

Безсрочно

Свине майки

От момента на оплождане до края на периода на кърмене

0,5 × 109

2 × 109

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и стабилността при гранулиране.

Безсрочно“


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1144/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/96 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 34, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 (2), одобрено с Решение 2006/930/ЕО на Съвета (3), предвижда увеличение на съществуващите в рамките на ГАТТ тарифни квоти за ябълки.

(2)

Регламент (ЕО) № 1831/96 на Комисията от 23 септември 1996 г. относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година (4), следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1831/96 обемът на квотата (в тонове) за пореден номер № 09.0061 за ябълки, пресни, без ябълки за ябълково вино, се заменя с „696“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 92.

(3)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 91.

(4)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 973/2006 (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 63).


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/27


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 септември 2007 година

за сключване на Споразумение между Европейската общност и Нова Зеландия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(2007/633/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

С решение от 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети страни за замяна на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение на Общността.

(2)

Комисията договори от името на Общността споразумение с Нова Зеландия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги в съответствие с механизмите и насоките в приложението към решението от 5 юни 2003 г.

(3)

Споразумението беше подписано от името на Общността при условие за евентуалното му сключване на по-късна дата в съответствие с Решение 2006/466/ЕО на Съвета (2).

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги се одобрява от името на Общността.

Член 2

Председателят на Съвета е упълномощен да посочи лице, което е оправомощено да извърши нотификацията, предвидена в член 8, параграф 1 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2007 година.

За Съвета

Председател

R. PEREIRA


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 184, 6.7.2006 г., стр. 25.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/28


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/634/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2007 година

за изменение на Съвместно действие 2007/113/ОВППС за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Централна Азия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2, от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 февруари 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/113/ОВППС (1) за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в Централна Азия.

(2)

На своето заседание от 21—22 юни 2007 г. Европейският съвет прие стратегия на ЕС за ново партньорство с Централна Азия. Тъй като на СПЕС бе възложена ролята да наблюдава изпълнението на тази стратегия; мандатът му следва да бъде съответно адаптиран.

(3)

На 27 юли 2007 г. въз основа на междинния преглед на Съвместно действие 2007/113/ОВППС, Комитетът по политика и сигурност препоръча мандатът на СПЕС да бъде адаптиран така, че да включва и други аспекти.

(4)

Съвместно действие 2007/113/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Член 3, параграф 1 от Съвместно действие 2007/113/ОВППС се заменя със следния текст:

„1.   С цел постигане на целите на провежданата политика мандатът на СПЕС следва да бъде да:

а)

насърчава общата политическа координация на Европейския съюз в Централна Азия и да гарантира съгласуваността на външните дейности на Европейския съюз в региона, без да се засягат компетенциите на Общността;

б)

наблюдава процеса на изпълнение на стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия от името на върховния представител и в съответствие със своя мандат, заедно с Комисията и председателството, и без да се засягат компетенциите на Общността, и да прави препоръки и редовно да докладва пред съответните структури на Съвета;

в)

подпомага дейността на Съвета при по-нататъшното развиване на цялостната политика по отношение на Централна Азия;

г)

следи отблизо политическите събития в Централна Азия, като развива и поддържа близки контакти с правителствата, парламентите, съдебните власти, гражданското общество и средствата за масово осведомяване;

д)

насърчава Казахстан, Киргизката република, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес;

е)

развива подходящи контакти и сътрудничество с основните заинтересовани участници в региона, включително всички съответни регионални и международни организации, по-специално Шанхайската организация за сътрудничество (SCO), Евро-азиатската икономическа общност (EURASEC), Конференцията за взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия (СIСА), Организацията на Договора за колективна сигурност (CSTO), Програмата за регионално икономическо сътрудничество в Централна Азия (CAREC) и Централноазиатския регионален информационен и координационен център (CARICC);

ж)

допринася за прилагането на политиката на Европейския съюз за човешките права и насоките на Европейския съюз за човешките права, и по-специално по отношение на децата и жените в засегнатите от конфликти области, особено чрез наблюдаване на развитието в тази област и насърчаване на продължаването му;

з)

допринася, в тясно сътрудничество с ОССЕ, за предотвратяване и разрешаване на конфликти, като поддържа контакти с органите и другите участници на местно равнище (НПО, политически партии, малцинства, религиозни групи и техните лидери);

и)

предоставя информация за определяне на аспектите от ОВППС за енергийната сигурност и борбата срещу наркотиците в Централна Азия.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

M. LINO


(1)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стp. 83.


2.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/30


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/635/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2007 година

за удължаване срока на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 октомври 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/694/ОВППС (1) за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) с цел замразяване на всички финансови средства и икономически ресурси, собственост на лица, срещу които е повдигнато обвинение за военни престъпления от МТБЮ и които не са задържани от МТБЮ.

(2)

Обща позиция 2004/694/ОВППС се прилага до 10 октомври 2007 г.

(3)

Съветът смята за необходимо да поднови срока на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС за още 12 месеца.

(4)

Мерките на Общността за прилагане са изложени в Регламент (ЕО) № 1763/2004 на Съвета от 11 октомври 2004 г. за налагане на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Срокът на Обща позиция 2004/694/ОВППС се удължава до 10 октомври 2008 г.

Член 2

Настоящата обща позиция влиза в сила в деня на приемането ѝ.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

M. LINO


(1)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 52. Обща позиция, последно изменена с Решение 2007/449/ОВППС (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 75).

(2)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 789/2007 на Комисията (ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 27).