ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 243

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
18 септември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1063/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1064/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на авиламицин ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1065/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 493/2006 за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1066/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени манганови диоксиди с произход от Южна Африка

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1067/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Staffordshire Cheese (ЗНП)

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1068/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за одобряване на неминимална промяна на спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, Queso Nata de Cantabria (ЗНП)

22

 

*

Регламент (ЕО) № 1069/2007 на Комисията от 17 септември 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на поливинил алкохол (PVA) с произход от Китайската народна република

23

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/55/ЕО на Комисията от 17 септември 2007 година за изменение на някои приложения към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустими количество на остатъци от азинофос-метил ( 1 )

41

 

*

Директива 2007/56/ЕО на Комисията от 17 септември 2007 година за изменение на определени приложения към директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за азоксистробин, хлороталонил, делтаметрин, хексахлоробензен, йоксинил, оксамил и квиноксифен ( 1 )

50

 

*

Директива 2007/57/ЕО на Комисията от 17 септември 2007 година за изменение на определени приложения към директиви на Съвета 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за дитиокарбамати ( 1 )

61

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/612/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година относно държавна помощ С 14/06, която Белгия възнамерява да приведе в действие в полза на General Motors Belgium в Антверпен (нотифицирано под номер C(2007) 435)  ( 1 )

71

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1063/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 септември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 17 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

55,1

XK

55,1

XS

36,3

ZZ

48,8

0707 00 05

JO

175,0

MK

43,7

TR

129,4

ZZ

116,0

0709 90 70

TR

110,3

ZZ

110,3

0805 50 10

AR

88,1

UY

42,9

ZA

67,7

ZZ

66,2

0806 10 10

EG

177,6

MK

28,3

TR

111,9

ZZ

105,9

0808 10 80

AR

62,4

AU

215,7

BR

117,4

CL

88,6

CN

79,8

NZ

98,5

US

98,4

ZA

87,3

ZZ

106,0

0808 20 50

CN

62,9

TR

122,2

ZA

107,6

ZZ

97,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR

151,3

US

189,2

ZZ

170,3

0809 40 05

BA

49,8

IL

124,7

MK

49,8

TR

103,2

ZZ

81,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1064/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на авиламицин

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Всички фармакологичноактивни субстанции, които се използват в Общността във ветеринарномедицински продукти, предназначени за животни, отглеждани за производство на храна, подлежат на оценка в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(2)

Подадено е заявление до Европейската агенция по лекарствата за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества по отношение на авиламицин — антибиотик, принадлежащ към групата на ортосомицините. Съгласно препоръката на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба това вещество следва да бъде добавено в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 по отношение на свинете (за мускулна и мастна тъкан, кожа, черен дроб и бъбреци), зайците (за мускулна и мастна тъкан, черен дроб и бъбреци) и птиците (за мускулна и мастна тъкан, кожа, черен дроб и бъбреци), като се изключва употребата на веществото авиламицин при птици, които снасят яйца, предназначени за консумация от човека.

(3)

Регламент (ЕИО) № 2377/90 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди достатъчен срок преди прилагането на настоящия регламент, за да могат държавите-членки да направят евентуални промени в съответствие с настоящия регламент по отношение на разрешителните за пускане на пазара на съответните ветеринарномедицински продукти, издавани съгласно Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно Кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (2), с оглед на съгласуването им с разпоредбите на настоящия регламент.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарномедицинските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 18 ноември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 703/2007 на Комисията (ОВ L 161, 22.6.2007 г., стр. 28).

(2)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/28/ЕО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стp. 58).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вещество се добавя в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 (Списък на фармакологичноактивните субстанции, за които са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества):

1.   Антиинфекциозни средства

1.2.   Антибиотици

1.2.15.   Ортосомицини

Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Целеви тъкани

Авиламицин

Дихлороизоевернинова киселина

Свине

50 μg/kg

Мускулна

100 μg/kg

Мастна (1)

300 μg/kg

Черен дроб

200 μg/kg

Бъбреци

Зайци

50 μg/kg

Мускулна

100 μg/kg

Мастна

300 μg/kg

Черен дроб

200 μg/kg

Бъбреци

Птици (2)

50 μg/kg

Мускулна

100 μg/kg

Мастна (3)

300 μg/kg

Черен дроб

200 μg/kg

Бъбреци


(1)  За свине и птици тази МДГОВ се отнася за кожната и мастната тъкан в естествени пропорции.

(2)  Да не се използва при животни, които снасят яйца, предназначени за консумация от човека.

(3)  За свине и птици тази МДГОВ се отнася за кожната и мастната тъкан в естествени пропорции.


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1065/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 493/2006 за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 44 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 493/2006 на Комисията от 27 март 2006 г. за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта и за изменение на регламенти (ЕО) № 1265/2001 и (ЕО) № 314/2002 (2) се предвижда предпазно изтегляне. Така продукцията на всяко предприятие над определен праг в рамките на квотата се смята за изтеглена по смисъла на член 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006 или, по искане на предприятието, представено преди 31 януари 2007 г., за продукция, произведена в превишение на квотата по смисъла на член 12 от посочения по-горе регламент.

(2)

Към крайната дата 31 януари 2007 г. производителите на изоглюкоза, за разлика от производителите на захар, не бяха в състояние да представят такова искане поради непрекъснатия целогодишен характер на производството си. От гледна точка на осигуряването на равнопоставеност е целесъобразно посочената по-горе крайна дата да бъде отложена за края на пазарната 2006/2007 г. за производителите на изоглюкоза, което ще им даде възможност да вземат решение и да представят искането си при наличието на цялата необходима за целта информация.

(3)

Регламент (ЕО) № 493/2006 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Предвидените с настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3 от Регламент (ЕО) № 493/2006 параграф 1 се изменя, както следва:

„1.   За всяко предприятие делът от производството на захар, изоглюкоза или инулинов сироп през пазарната 2006/2007 г., който е произведен в рамките на посочените в приложение IV квоти и който надвишава прага, установен в съответствие с параграф 2 от настоящия член, се смята за изтеглен по смисъла на член 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006 или, по искане на заинтересованото предприятие, подадено преди 31 януари 2007 г. за захарта и преди 30 септември 2007 г. за изоглюкозата, за изцяло или частично произведен в превишение на квотата по смисъла на член 12 от посочения по-горе регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 89, 28.3.2006 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 739/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 22).


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1066/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени манганови диоксиди с произход от Южна Африка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултиране на Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Образуване

(1)

На 10 ноември 2006 г. Комисията получи жалба, внесена съгласно член 5 от основния регламент, от Tosoh Hellas AIC (наричан по-долу „жалбоподателят“), който представлява основен дял, в този случай над 50 % от общото производство на Общността на определени манганови диоксиди.

(2)

Тази жалба съдържа доказателства за дъмпинг и за съществени вреди в резултат от него, които бяха счетени за достатъчни, за да оправдаят откриването на процедура.

(3)

На 21 декември 2006 г. процедурата бе започната чрез публикуване на известие за образуване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

2.   Заинтересовани страни по процедурата

(4)

Комисията официално уведоми жалбоподателя, другия производител от Общността, производителя износител, вносителя, потребителите, за които е известно, че са заинтересовани, и представителите на Южна Африка за започването на процедурата. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат мненията си писмено и да поискат изслушване в рамките на срока, предвиден в известието за образуване.

(5)

Производителят жалбоподател, производителят износител, вносителят и потребителите изложиха мненията си. На всички заинтересовани страни, които поискаха и показаха, че има конкретни причини, поради които трябва да бъдат изслушани, бе осигурено изслушване.

(6)

Бяха изпратени въпросници на всички страни, за които е известно, че са заинтересовани, както и на всички други компании, които се представиха в рамките на сроковете, изложени в известието за образуване на процедура. Получени бяха отговори от производителя износител в Южна Африка, производителя жалбоподател, вносителя на въпросния продукт от Южна Африка и от четирима потребители на въпросния продукт.

(7)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащите вреди и интереса на Общността, като осъществи проверки в помещенията на следните компании:

а)

Производители от Общността

Tosoh Hellas AIC, Солун, Гърция, и свързания с нея търговски агент Mitsubishi International GmbH, Дюселдорф, Германия

б)

Производител износител от Южна Африка

Delta E.M.D. (Pty) Ltd, Nelspruit, Южна Африка (Delta)

в)

Свързан доставчик с производителя износител от Южна Африка

Manganese Metal Company (Pty) Ltd, Nelspruit, Южна Африка

г)

Необвързан вносител от Общността

Traxys France SAS, Courbevoie, Франция

д)

Потребители от Общността

Panasonic Battery Belgium NV, Тесендерло, Белгия

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Sulzbach, Германия

Duracell Batteries BVBA, Aarschot, Белгия.

3.   Период на разследване

(8)

Разследването на дъмпинга и вредата обхваща периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. (наричан по-долу „период на разследване“ или „ПР“). Изследването на тенденциите, които имат отношение към оценката на вредата обхваща периода от 1 януари 2002 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглеждания период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(9)

Разглежданият продукт е електролитен манганов диоксид (наричан по-долу „ЕМД“) с произход от Южна Африка, който е произведен чрез електролитен процес и не е подлаган на топлинна обработка след електролитния процес. Обикновено се декларира под код по КН ex 2820 10 00.

(10)

Разглежданият продукт се състои от два основни типа ЕМД: въглерод-цинков тип ЕМД и алкален тип ЕМД. И двата типа се произвеждат чрез електролитен процес с адаптиране на определени параметри в процеса, за да се получи или въглерод-цинков тип ЕМД, или алкален тип ЕМД. И двата обикновено са с манган с висока чистота и в общия случай се използват като междинни продукти в производството на потребителски батерии със сухи елементи.

(11)

Разследването показа, че въпреки някои различия от гледна точка на определени специфични физични и химични характеристики, като например плътност, среден размер на частиците, повърхност по метода на Brunauer-Emmet-Teller („BET“) и алкален потенциал, и двата типа на разглеждания продукт имат едни и същи основни физични, химични и технически характеристики, и се използват за едни и същи цели. Поради това, за целите на тази процедура се счита, че представляват един и същ продукт.

(12)

Следва да се отбележи, че съществуват други видове манганов диоксид, които нямат същите основни физични, химични и/или технически характеристики като ЕМД и по същество имат различни приложения. Следователно те не представляват част от разглеждания продукт. Тези отделни продукти включват: i) природни манганови диоксиди, които съдържат значително количество примеси и обикновено се класифицират под различен код по КН, т.е. 2602 00 00; ii) химични манганови диоксиди, които се произвеждат чрез химичен процес и имат значително по-ниска плътност, както и значително по-висока специфична повърхност по BET отколкото ЕМД; и iii) топлинно обработвани електролитни манганови диоксиди, които, въпреки че се произвеждат чрез електролитен процес както ЕМД, се различават от него по редица съществени характеристики като съдържание на влага, кристална структура и алкален потенциал, които ги правят подходящи за употреба в литиеви батерии на основата на неводни системи и имат метал литий за анод, но не и в алкалните батерии, които са направени на основата на водни системи и имат метал цинк за анод, както ЕМД.

(13)

Също трябва да се отбележи, че никоя от заинтересованите страни не оспори горното определение или разграничението между двата основни типа на разглеждания продукт.

2.   Сходен продукт

(14)

Разследването показа, че ЕМД, който е произведен и продаван от промишлеността на Общността в рамките на Общността и този, който е произведен и продаван на вътрешния пазар на Южна Африка и/или внесен в Общността от Южна Африка, имат едни и същи основни физични, химични и технически характеристики, и една и съща употреба.

(15)

Поради това се стигна до временното заключение, че тези продукти са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Нормална стойност

(16)

Що се отнася до определянето на нормалната стойност, Комисията първо установи дали общият обем вътрешни продажби на ЕМД на Delta са представителни по отношение на нейните общи експортни продажби за Общността. Съгласно член 2, параграф 2 от основния регламент, вътрешните продажби бяха приети като представителни, тъй като обемът на общите вътрешни продажби на производителя износител бе повече от 5 % от обема на общите му експортни продажби в Общността.

(17)

Впоследствие Комисията определи онези типове продукти, продавани на вътрешния пазар и които имат общи представителни вътрешни продажби, които са тъждествени или пряко сравними с типовете продукти, продавани за износ в Общността.

(18)

Вътрешните продажби на определен тип продукт се считат за представителни в достатъчна степен, когато обемът на този тип продукт, продаван на вътрешния пазар на независими клиенти по време на периода на разследване, представлява 5 % или повече от общия обем на сравнимия тип продукт, продаван за износ в Общността.

(19)

За всички типове на продукта, продавани за износ в Общността, не беше намерен тип продукт, който да е идентичен или пряко сравним и е продаван на вътрешния пазар в представителни количества. Поради това трябваше да бъде съставена нормалната стойност за всички изнасяни типове на продукта в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.

(20)

Нормалната стойност бе съставена като към производствените разходи на износителя за изнасяните типове, при необходимост коригирани, се добавят обоснованите по размер общи и административни разходи и разходи по продажби („ОАРП“), както и приемливия размер на печалба. Разходите по продажбите, общите и административни разходи и печалбата бяха определени съгласно методите, изложени в член 2, параграф 6 от основния регламент. С оглед на това Комисията проучи дали данните за натрупаните разходи по продажбите, общите и административни разходи и печалбата, реализирана от Delta на вътрешния ѝ пазар, са достатъчно надеждни.

(21)

Актуалните ОАРП за вътрешния пазар бяха счетени за надеждни, тъй като обемът на общите вътрешни продажби на разглежданото дружество е представителен при сравнение с обема на експортните продажби за Общността, както бе упоменато по-горе.

(22)

За да прецени дали данните за направената печалба от Delta на вътрешния пазар могат да се приемат за надеждни, Комисията проучи първо дали вътрешните продажби на всеки тип от разглеждания продукт, продаван на вътрешния пазар в представителни количества, може да се считат, че са били извършени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като се установи процентът на доходоносните продажби на независими клиенти на вътрешния пазар за въпросния тип.

(23)

Поради липсата на тип, за който обемът на доходоносните продажби да представлява повече от 10 % от общия обем на продажбите за въпросния тип на вътрешния пазар, бе прието, че вътрешнопазарните цени не могат да осигурят подходяща основа за установяването на маржа на печалбата, който да бъде използван при образуването на нормалната стойност.

(24)

Тъй като Delta е единственият известен производител на ЕМД в Южна Африка, приемливият размер на печалбата, необходим за образуване на нормалната стойност, не може да се основава на действителните печалби, определени за други износители или производители, подлежащи на разследване по отношение на производството и продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар, както е описано в член 2, параграф 6, буква a) от основния регламент.

(25)

Освен това, тъй като ЕМД е единственият продукт, който е произвеждан и продаван от Delta, приемливият размер на печалба, необходим за образуване на нормалната стойност, не би могъл да се основава на действителни печалби, приложими по отношение на производство и продажби при обичайни търговски отношения на една и съща обща категория продукти за въпросния производител износител, както е описано в член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент.

(26)

По този начин приемливият размер на печалбата, необходим за образуване на нормалната стойност, бе определен в съответствие с член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент.

(27)

В това отношение бе събрана информация относно доходността на всички останали производители на ЕМД, които са известни в други страни. От обществено достъпни източници бе получена информация за един производител, разположен в Индия, двама — в Япония и двама — в САЩ. Все пак, за един от производителите в САЩ и за двамата японски производители нямаше налична информация за рентабилността на ЕМД или за подразделение на дружеството, където ЕМД би бил съществен.

(28)

Средният марж на печалбата за ПР бе изчислен въз основа на обществено достъпните източници за един индийски производител и другия производител в САЩ, както и осигурената информация от Delta относно доходността на вътрешния пазар на свързаното с нея дружество Delta EMD Australia Proprietary Ltd, разположена в Австралия. Изчисленият среден марж на печалбата възлизаше на 9,2 %. Предвид наличната информация, методологията бе счетена за обоснована по смисъла на член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент, а резултатът — умерен. Обществено достъпната информация показа, че този марж на печалбата не надвишава печалбата, реализирана от други известни производители на същата обща категория продукти (т.e. специализирани химикали) в Южна Африка по време на ПР.

2.   Експортни цени

(29)

Delta е осъществила експортни продажби за Общността изключително чрез един независим посредник — Traxys France S.A.S.

(30)

Експортните цени са определени въз основа на цените, които за разглеждания продукт са действително платени или платими, при продажба за износ от Южна Африка в Общността, съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент.

3.   Сравнение

(31)

Сравнението между нормална стойност и експортна цена беше направено на базата на цени франко завода. С цел да се гарантира справедливо съпоставяне между нормалната стойност и експортната цена, бяха взети предвид, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент, различията във факторите, които влияят върху цените и тяхната сравнимост. Бяха предоставени и съответните корекции по отношение на комисионни, транспорт, застраховки, обработка и допълнителни разходи, опаковане, кредитни и банкови такси за всички случаи, при които те са били сметнати за обосновани, точни и подкрепени с проверени доказателства.

4.   Дъмпингови маржове

(32)

Среднопретеглената нормална стойност на разглеждания продукт, изнасян за Общността, бе сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния тип на разглеждания продукт, както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(33)

На тази основа, предварително определеният среднопретеглен дъмпингов марж, изразен като процент от цена CIF на границата на Общността, без платено мито, е:

Дружество

Временен дъмпингов марж

Delta E.M.D. (Pty) Ltd

14,9 %

(34)

Що се отнася до дъмпинговия марж, приложим към всички други износители от Южна Африка, Комисията първо установи нивото на сътрудничество. Направено бе сравнение между данните на Евростат и получените отговори на въпросника от оказващия съдействие производител износител в Южна Африка. Това сравнение показа, че съгласно наличната информация износът на Delta за Общността съставлява 100 % от износа на разглеждания продукт от Южна Африка. Установеното ниво на сътрудничество по този начин се оказа много високо, а дъмпинговият марж за страната бе установен на същото ниво като изчисления дъмпингов марж за Delta.

Г.   ВРЕДА

1.   Производство на Общността и промишленост на Общността

(35)

Разследването установи, че в началото на разглеждания период сходният продукт е бил произвеждан от трима производители от Общността. Обаче един от производителите е преустановил производство през 2003 г.; така по време на ПР е имало само двама производители от Общността.

(36)

Жалбата е била внесена от единия производител, който оказа пълно сътрудничество при разследването. Въпреки че другият производител не съдейства, той не се противопостави на жалбата. Поради факта, че само едно дружество предостави пълен отговор на въпросника, всички данни, засягащи промишлеността на Общността са представени или под формата на индекси, или като граници на стойности с оглед запазване на поверителността.

(37)

Следователно, за целите на член 4, параграф 1 от основния регламент, обемът на производството на Общността е бил предварително изчислен чрез добавяне на производството на единствения сътрудничещ производител в Общността към обема на производството на другия производител въз основа на подадените в жалбата данни. Общото производство на Общността през ПР е било в рамките на 20—30 хиляди тона.

(38)

Производството на сътрудничещия производител от Общността представлява повече от 50 % от ЕМД, който е произведен в Общността. Затова се приема, че това дружество представлява промишлеността на Общността, по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

2.   Потребление в Общността

(39)

Действителното потребление бе установено въз основа на обема на продажбите за пазара на ЕО на производителя жалбоподател, на продажбите на другите производители в Общността, определени на базата на декларираните покупки от потребители, и вноса от разглежданата страна, според получените от Евростат проверени отговори на въпросника и от други трети страни.

(40)

Въз основа на това, през разглеждания период потреблението в Общността е намаляло със 7 %. Особено рязко покачване е имало през 2003 и 2004 г., съвпадащо с най-голямото увеличаване на обема при много ниски цени (– 35 %) на ЕМД, внасян от Южна Африка, и при закриването на основен производител от Общността. През 2005 г. потреблението е възвърнало предишното си ниво и е отчело друго значително намаление през ПР. Тенденцията в потреблението изглежда е била повлияна от закриването през 2003 г. на основен производител, който е бил отговорен за една трета от производството на Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Потребление на Общността Индекс 2002 г. = 100

100

102

113

102

93

3.   Внос в Общността от разглежданата страна

(41)

Обемът на вноса от Южна Африка е определен въз основа на проверени данни, предоставени от единствения производител износител. Както бе упоменато по-горе, поради съображения за поверителност и тъй като анализът засяга едно единствено дружество, повечето показатели са представени с индекс или определени граници.

(42)

По отношение на обема и пазарния дял, развитието на вноса е било следното:

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

РП

Обем на вноса от Южна Африка (в тонове), 2002 г. = 100

100

129

156

185

169

Пазарен дял Южна Африка

30-40 %

40-50 %

44-54 %

60-70 %

60-70 %

Пазарен дял Южна Африка, 2002 г. = 100

100

126

139

181

181

(43)

Докато потреблението на ЕМД през разглеждания период се е понижило със 7 %, по време на същия период вносът от разглежданата страна се е покачил с 69 %. Следователно пазарният дял на Южна Африка се е покачил драстично по време на разглеждания период с около 81 % от размер 30—40 % до 60—70 %.

(44)

През разглеждания период средните цени на вноса са спаднали с 31 % въпреки покачването на цената на основната суровина.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Цени на вноса от Южна Африка, EUR/тон, 2002 г. = 100

100

70

65

66

69

(45)

За да се определи подбиването на цената през ПР, съответните продажни цени на промишлеността на Общността са нетните цени за независими клиенти, коригирани при нужда към ниво франко завода, т.е. като се изключат разходите за транспорт в Общността и се приспаднат отстъпките. Тези цени бяха сравнени с продажните цени, поискани от южноафриканския производител износител, без отстъпки и коригирани, където е необходимо, към цените CIF на границата на Общността, както и със съответната корекция на разходите за освобождаване от митница и разходите след вноса.

(46)

Сравнението показа, че по време на ПР средно претегленият марж на подбиването на цената, изразен като процент от продажните цени на промишлеността на Общността, е бил от порядъка на 11—14 %. Имало е дори повишен дял на продажба на занижени цени, защото промишлеността на Общността е понасяла съществени загуби през ПР.

4.   Положение на промишлеността на Общността

(47)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент, проучването на въздействието на дъмпинговия внос от Южна Африка върху промишлеността на Общността включва анализ на всички икономически фактори и показатели, имащи отношение към състоянието на промишлеността от 2002 г. до ПР. Както бе споменато по-горе, поради съображения за поверителност, тъй като анализът се отнася за едно-единствено дружество, повечето показатели са представени под формата на индекси или определени граници.

(48)

Развитието на производството, производственият капацитет и използването на мощностите при промишлеността на Общността е следното:

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производство, 2002 г. = 100

100

87

128

135

130

Капацитет, 2002 г. = 100

100

100

100

100

100

Използване на мощностите, 2002 г. = 100

100

87

128

135

130

(49)

През разглеждания период производството на Общността се е увеличило с 30 %. Въпреки това производственият капацитет е останал стабилен през целия разглеждан период. Нивото на производството е достигнало върхов момент през 2005 г. след силно нарастване на потреблението на пазара на ЕО през 2004 г., което се е съчетало с ликвидацията на основен производител и нарастването на търсенето на експортния пазар на промишлеността на Общността. От 2004 г. до ПР, когато цените на суровината са се удвоили, промишлеността на Общността се е опитала да постигне икономии от мащаба и да намали производствените разходи за единица през ПР.

(50)

През разглеждания период запасите са се увеличили с 32 % в отражение на нарастващото затруднение на промишлеността на Общността да продава продуктите си на пазара на Общността, поради конкурирането с дъмпинговия внос.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Запаси, 2002 г. = 100

100

71

48

113

132

(51)

Цифрите по-долу представят продажбите на промишлеността на Общността към независими клиенти в Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на продажбите на пазара на ЕО, 2002 г. = 100

100

80

152

113

91

Пазарен дял, 2002 г. = 100

100

78

135

110

97

Средни продажни цени, 2002 г. = 100

100

76

71

75

75

(52)

На фона на 7 % понижение в потреблението на ЕО, пазарният дял на промишлеността на Общността е намалял с 3 %. В допълнение, в абсолютни стойности, общият обем на продажбите на пазара на ЕО се е понижил значително с 9 % през разглеждания период, с особено рязък спад от 22 процентни пункта през ПР.

(53)

Докато през 2004 г. промишлеността на Общността е била в състояние да се възползва от повишеното търсене, като увеличава обема на продажбите си с 52 % и пазарния си дял с 35 % в сравнение с 2002 г., през следващите години участието ѝ на пазара е намаляло успоредно с рязкото увеличаване на обема на дъмпинговия внос от Южна Африка.

(54)

До 2004 г. е имало тенденция към намаляване на средните продажни цени за несвързани купувачи на пазара на Общността. Това показва нагледно опитите на промишлеността на Общността да се съревновава с дъмпинговия внос и остане на пазара. През 2004 г. обаче, цените са достигнали неудържимо ниско равнище. През 2005 г. са се покачили с 4 процентни пункта. Въпреки това малко увеличение на цените през 2005 г., което бе затвърдено през ПР, промишлеността на Общността не е могла да отрази в цените си ценовото развитие на мангановата руда, като цената на тази основна суровина рязко се е увеличила с почти 100 % между 2004 и 2005 г.

(55)

Нивата на печалбите и паричният поток от продажбите на ЕМД за промишлеността на Общността бяха особено отрицателни.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Марж на оперативната печалба за разглеждания продукт

(граници, %)

0 %—20 %

0 %— – 20 %

0 %—5 %

0 %—3 %

0 %— – 20 %

Марж на оперативната печалба за разглеждания продукт,индекс 2002 г. = 100

100

–85

20

13

–72

(56)

Рентабилността е спаднала значително със 172 % през разглеждания период. Тя е достигнала най-ниското си ниво през 2003 г. по време на най-силното понижение на цените на вноса (– 30 %). Подобрила се е през 2004 г. и 2005 г. с увеличението на продадените количества. През ПР рентабилността е спаднала отново до най-ниското си равнище поради ценовия натиск и нарастващите разходи за суровини.

(57)

Паричният поток също е намалял през разглеждания период успоредно с понижаването на рентабилността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Паричен поток, индекс 2002 г. = 100

100

22

46

–35

–8

(58)

Инвестициите са се увеличили със 7 % през разглеждания период. В средата на този период промишлеността на Общността е отчела определено количество инвестиции с оглед намаляване на разходите за производство и за поддръжка на новите машини. През следващите години инвестирането е продължило, но с по-слаби темпове.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Инвестиции, 2002 г. = 100

100

67

126

109

107

(59)

Възвращаемостта на инвестициите от производството и продажбите на сходния продукт е следвала отрицателната тенденцията при продажбите и рентабилността през 2003 г. и в края на разглеждания период.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Възвращаемост на инвестициите, 2002 г. = 100

100

–58

18

10

–55

(60)

През разглеждания период не е установено способността за привличане на капитали на промишлеността на Общността да е била съществено повлияна, предвид размерът на инвестициите, който е бил достатъчно голям за покриването на необходимите капиталови инвестиции.

(61)

Развитието на заетостта, производителността и разходите за труд в промишлеността на Общността са били, както следва:

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Брой служители, 2002 г. = 100

100

68

69

70

67

Производителност (тона/служител), 2002 г. = 100

100

129

184

192

195

Общо разходи за труд, 2002 г. = 100

100

77

79

84

82

Разходи за труд на служител, 2002 г. = 100

100

115

114

119

123

(62)

Броят на служителите е намалял с 33 % между 2002 г. и ПР. Това е резултат както от спада в продажбите, така и от усилията на промишлеността на Общността да подобри производителността. В действителност резултатът от този процес на рационализация в самата промишленост на Общността е отразен в размера на производителността, който показва значителна тенденция на възход през разглеждания период.

(63)

Общите разходи за труд са били съществено намалени — с 18 %. Средният разход за служител се е покачил относително, предвид развитието на инфлацията. Обаче като цяло делът на разходите за труд в общите производствени разходи е значително намален, показвайки очевидно подобрение на ефикасността.

(64)

Дъмпинговият марж е уточнен по-горе в раздела относно дъмпинга. Този марж видимо надвишава de minimis. Освен това, предвид обема и цената на дъмпинговия внос, въздействието на действителния дъмпингов марж не може да се счита за незначително.

(65)

Няма признаци, че Общността се възстановява от въздействието на последния дъмпинг или субсидиране.

5.   Заключение относно вредата

(66)

Следва да се напомни, че вносът от Южна Африка се е увеличил значително, както в абсолютно отношение, така и от гледна точка на пазарния дял. Всъщност през разглеждания период вносът се е увеличил с 69 % в абсолютно отношение и с около 81 % по отношение на потреблението на Общността, като достига пазарен дял от 60—70 %.

(67)

Освен това през ПР продажните цени на промишлеността на Общността са били подбивани значително от тези на дъмпинговия внос на разглеждания продукт. На средно претеглена основа подбиването на цената през ПР е било от порядъка на 11—14 %.

(68)

Докато през разглеждания период потреблението на Общността е намаляло със 7 %, обемът на продажбите на промишлеността на Общността е намалял с 9 %, а пазарният дял с 3 %. През ПР тези показатели драматично са се влошили, като са отбелязали спад от 22 процентни пункта при продажбите и 13 процентни пункта при пазарния дял спрямо 2005 г.

(69)

При спад на обема на продажбите, пазарния дял и цените, промишлеността на Общността е била неспособна да превъзмогне световното покачване в цените на суровината за своите клиенти. Резултатът от това е изключително лоша рентабилност (загуба).

(70)

Независимо от значителните инвестиции през разглеждания период, наред с постоянните усилия за повишаване на производителността и конкурентоспособността, рентабилността, паричният поток и възвръщаемостта на инвестициите са спаднали рязко, като са достигнали особено отрицателни равнища.

(71)

Влошаването на положението на промишлеността на Общността през разглеждания период се потвърждава и от негативното развитие на заетостта.

(72)

В светлината на гореизложеното се стигна до временното заключение, че промишлеността на Общността е претърпяла съществена вреда по смисъла на член 3 от основния регламент.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Предварителна забележка

(73)

Съгласно член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент бе проучено дали е имало причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос от Южна Африка и претърпяната съществена вреда от промишлеността на Общността. Същевременно бяха проучени известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които е възможно през същия период да са нанесли вреда на промишлеността на Общността, за да се гарантира, че евентуална вреда, причинена от тези различни фактори, не е отнесена към дъмпинговия внос.

2.   Въздействие на вноса от Южна Африка

(74)

Както е посочено в съображения 43 и 44, вносът е нараснал стабилно и значително през разглеждания период — с 69 % от гледна точка на обема и с 81 % по отношение на пазарния дял. Единичната продажна цена на вноса от Южна Африка е спаднала с 31 % през разглеждания период. През ПР цените на вноса с произход от Южна Африка са подбили цените на промишлеността на Общността с 11 до 14 %.

(75)

Особено показателно за въздействието на дъмпинговия внос е решението на няколко основни потребители, представляващи повече от 60 % от общото потребление, да заменят закупувания продукт от промишлеността на Общността с произведения в Южна Африка. Докато в началото на разглеждания период тези потребители са купували само незначителни количества от Южна Африка, към края на разглеждания период и през ПР те са купували от 70 до 100 % от необходимите им количества от Южна Африка.

(76)

В същото време промишлеността на Общността е трябвало драстично да понижи цените си, за да запази търговските си договори с други потребители.

(77)

Намаляващият пазарен дял на промишлеността на Общността през разглеждания период трябва да се разглежда в съотношение с нарастването по обем и пазарен дял на вноса от Южна Африка. Освен това през 2005 г. и ПР, когато потреблението на Общността е спаднало с 18 % спрямо рязкото покачване през 2004 г., вносът от Южна Африка се е увеличил с 8 % в абсолютно отношение и с около 31 % по отношение на пазарния дял. В същото време промишлеността на Общността е загубила 28 % от пазарния дял и 40 % от продажбите.

(78)

Поради това се стигна до временното заключение, че оказаният натиск от дъмпинговия внос, който драматично увеличи обема си и пазарния си дял от 2002 г. насам и който бе осъществен при дъмпингови цени и значителен ръст на подбиването на цени и продажба на занижени цени, е изиграл решителна роля в спада на продажбите на промишлеността на Общността, а впоследствие и за нейната доходност, развитие на паричния поток и негативно положение относно възвръщаемостта на инвестициите, заетостта и увеличението на запасите.

3.   Въздействие на други фактори

(79)

Развитието на вноса от други трети страни съгласно данните на Евростат е, както следва:

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

IP

Внос от други трети страни

5 541

4 677

5 992

2 876

2 878

Индекс, 2002 г. = 100

100

84

108

52

52

Пазарен дял

15 %

12 %

14 %

7 %

8 %

Индекс, 2002 г. = 100

100

82

96

51

56

Средни цени на вноса

1 527

1 204

1 226

1 550

1 537

Индекс, 2002 г. = 100

100

79

80

101

101

(80)

В началото на разглеждания период вносът на ЕМД от други трети страни е съставлявал 15 % от пазарния дял. През следващите години този внос значително е намалял, като е представлявал само 8 % от пазарния дял към края на ПР. Цените на този внос са останали до голяма степен на по-високо равнище отколкото южноафриканските цени, като дори са се покачили 1 %.

(81)

Според няколко твърдения вносът на ЕМД от Китай, която не е държава, засегната от разследването, е допринесъл значително за вредата, понесена от производителя в Общността. При все това вносът от Китай през ПР, въпреки че е бил на средни цени, по-ниски отколкото на южноафриканския продукт, е съставлявал само 0,6 % от целия внос от трети страни и следователно не може да се приеме, че е прекъснал причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и съществената вреда, претърпяна от промишлеността на Общността.

(82)

Също така бе проучено дали износът за страни, непринадлежащи към ЕО, може да е допринесъл за претърпяната вреда през разглеждания период.

(83)

Беше установено, че обемът на износа на промишлеността на Общността се е увеличил с 9 % през разглеждания период и, въпреки че експортната цена се е понижила с 14 %, тя е била доста над производствените разходи за единица. Следователно резултатът от развитието на износа не би могъл да допринесе за вредата през този период.

(84)

Както вече бе отбелязано, имало е и други двама производители в Общността в началото на разглеждания период.

(85)

Единият от производителите, разположен в Ирландия, е прекратил производство през 2003 г. заради финансови затруднения, породени от съществено намаление на продажбите под силния ценови натиск на дъмпинговия внос. Другият, разположен в Испания, не оказа сътрудничество в процедурата. В резултат на тази липса на сътрудничество, данните относно продажбите на други производители на пазара на Общността бяха получени от въпросниците на потребителите. Според сведенията от разследването, последното дружество е било заето с производство и на ЕМД, и на батерии. Голяма част от произведения от това дружество ЕМД очевидно е бил използван в собственото ѝ производство на батерии. Въпреки това въпросното дружество е имало нарастващо значение за пазара на ЕМД в Общността.

(86)

Очевидно е, че общата картина за другите производители от ЕО е повлияна от факта, че единият е прекратил дейността си през 2003 г., а другият не е продавал значителни количества на пазара на ЕО през разглеждания период. При все това, от получените в разследването данни може да се изведе заключението, че тези производители на Общността също са били засегнати от натиска, оказан върху цените от южноафриканския внос и развитието на пазара, тъй като техният пазарен дял е намалял от 10—25 % до 4—10 %. Следователно продажбите на другите производители в Общността не биха могли да се счетат като отговорни за претърпяната вреда от промишлеността на Общността.

(87)

Също така бе проучено дали свиването на търсенето на пазара на Общността е възможно да е допринесло за претърпяната вреда през разглеждания период. Оказва се, че случаят не е такъв. Както е посочено в съображения 52 и 77, продажбите на промишлеността на Общността са спаднали с повече от общото потребление на Общността, докато съответният пазарен дял, заеман от южноафриканския внос, значително се е увеличил.

(88)

Имаше твърдения, че вредата е причинена главно от световното покачване на цената на основната суровина — мангановата руда. Цените на мангановата руда, които бяха стабилни до 2004 г., през 2005 г. внезапно се удвоиха и отбелязаха лек спад през ПР. Това повиши с 19 % производствените разходи за единица на промишлеността на Общността.

(89)

Все пак, тъй като цените на вноса от Южна Африка са се увеличили само с 1 процентен пункт през същия период (2004/2005 г.), промишлеността на Общността, която се е опитала да се съревновава с дъмпинговия внос и да остане на пазара, не е могла да прехвърли общото покачване на разходите върху потребителите надолу по веригата. Промишлеността на Общността е могла единствено да покачи цените си с 4 процентни пункта, като така те са останали под производствените разходи.

 

2002 г.

2003 г.

2004г.

2005 г.

ПР

Общи производствени разходи, 2002 г. =100

100

89

103

110

119

Общ разход на единица за тон, 2002 г. = 100

100

98

80

85

95

Единична продажна цена, 2002 г. = 100

100

76

71

75

75

(90)

При тези обстоятелства се счита, че повишаването на разходите не е по същество факторът, причинил вредата, а фактът, че промишлеността на Общността не е съумяла да прехвърли повишението на разходите към клиентите си поради ценовия натиск в посока надолу, оказан от дъмпинговия внос от Южна Африка, който не отразява повишаването на цените на суровините. Следователно това твърдение трябваше да бъде отхвърлено.

(91)

Някои страни твърдят, че прекомерното насищане с ЕМД, причинено от увеличението на производствените мощности в Китай, е понижило цените на ЕМД, като по този начин е станало причина за нанесената вреда на промишлеността на Общността.

(92)

Все пак, въпросното твърдение, предвид малкия обем на вноса от Китай и въпреки неговите ниски цени през разглеждания период, бе счетено за необосновано.

(93)

Освен това някои страни считат, че понижаването на продажните цени на ЕМД на промишлеността на Общността е по-скоро резултат от засилването на конкуренцията сред производителите на батерии и ценовия натиск, претърпян от тях, отколкото от дъмпинговия внос от Южна Африка.

(94)

Разследването показа, че всъщност производителите на батерии в ЕО са били подложени на значителен ценови натиск в резултат от увеличаването на разходите за суровини и нарасналата конкуренция. Все пак, беше установено, че предвид малкия брой производители на ЕМД, които работят на пазара на Общността, те са били в особено силна позиция за договаряне на цените на разглеждания продукт с производителите на батерии. Следователно се счита, че понижението на продажните цени на ЕМД е пряко следствие от дъмпинговия внос и предлагането на по-ниски цени, практикувано от южноафриканския производител износител от началото на разглеждания период, а не от твърдения ценови натиск от страна на производителите на батерии. В светлината на гореизложеното се стигна до временното заключение, че засилването на конкуренцията между производителите на батерии не е прекъснало причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Южна Африка и претърпяната вреда от промишлеността на Общността.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(95)

Горният анализ показва, че е имало критично повишаване на обема и увеличаване на пазарния дял на вноса с произход от Южна Африка през целия разглеждан период, както и значителен ценови спад, съчетан със съществено подбиване на цените през ПР. Това увеличаване на пазарния дял на дъмпинговия внос съвпадна със значителното намаляване на обема на продажбите и пазарния дял на промишлеността на Общността. Последното, заедно с натиска върху цените в посока надолу, доведе, inter alia, до съществени загуби за промишлеността на Общността през ПР.

(96)

Освен това изследването на другите фактори, които биха могли да нанесат вреда на промишлеността на Общността, разкри, че не е било възможно нито един от тях да окаже толкова значително отрицателно въздействие върху промишлеността на Общността колкото дъмпинговия внос от Южна Африка.

(97)

С оглед на горепосоченото се стигна до временното заключение, че дъмпинговият внос е причинил съществена вреда на промишлеността на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Общи съображения

(98)

Съгласно член 21 от основния регламент бе проучено дали, въпреки заключението за дъмпинга, вредата и причинно-следствената връзка, съществуват убедителни основания да се заключи, че налагането на антидъмпингови мерки върху вноса от засегната страна не е в интерес на Общността.

(99)

Комисията изпрати въпросник до единствения вносител на ЕМД от Южна Африка и до всички известни индустриални потребители или такива, които има вероятност да бъдат засегнати от мерките. Получени бяха отговори на въпросника от вносителя и от четирима основни потребители на разглеждания продукт в Общността.

2.   Интерес на промишлеността на Общността

(100)

Следва да се напомни, че промишлеността на Общността се състои от един производител, чиито производствени съоръжения са разположени в Гърция, като неговите продажби и доходност са се влошили значително през разглеждания период в съчетание с последващо отрицателно въздействие върху пазарния дял, заетостта, възвръщаемостта на инвестициите и паричния поток.

(101)

Ако не бъдат наложени мерки, е възможно в резултат на ценовия натиск от дъмпинговия внос липсата на доходност да принуди промишлеността на Общността да прекрати производството на ЕМД в Общността. Нека припомним, че един от производителите в Общността е преустановил производство през разглеждания период. Това е съвпаднало с увеличаването на натиска от страна на южноафриканския дъмпингов внос върху пазара на Общността. Освен това производителят жалбоподател от Общността е бил принуден да прекрати временно производството си за един месец през 2003 г. и е информирал Комисията за подобна ситуация за по-дълъг период през 2007 г.

(102)

Следва да се отбележи, че както южноафриканският производител износител, така и промишлеността на Общността произвежда единствено ЕМД, а производствените линии не могат да бъдат използвани за производство на други продукти.

(103)

Въпреки това, след налагане на антидъмпинговите мерки, се очаква обемът на продажбите и цените на промишлеността на Общността на пазара на Общността да се повишат, като по този начин се подобри доходността на промишлеността на Общността и се предотврати закриване.

(104)

Следователно става ясно, че антидъмпинговите мерки биха защитили интереса на промишлеността на Общността.

3.   Интерес на потребителите

(105)

Единствените представители на промишлеността, които използват ЕМД, са производителите на алкални и въглеродно-цинкови батерии.

(106)

Както вече бе отбелязано, бяха изпратени въпросници до всички известни производители на батерии в Общността. Отговори бяха получени от четири дружества, които представляват 93 % от потреблението на Общността, като три от отговорите бяха проверени на място.

(107)

Както се споменава по-горе, установено бе, че производителите на батерии в ЕО са били под значителен натиск от световното покачване на цените на суровините (цинк, никел, мед, стомана) и нарасналата конкуренция на пазара на батериите в световен мащаб. Те считат, че налагането на антидъмпингови мерки върху вноса от Южна Африка би увеличило съществуващия ценови натиск и би причинило загуби, тъй като те няма да бъдат в състояние да прехвърлят каквото и да било повишаване на цените към клиентите си. Все пак беше установено, че те все още са в относително добро финансово състояние със съществени печалби преди облагане през ПР и са увеличили обема на продажбите си през разглеждания период благодарение на положителния обществен имидж на техните търговски марки. Въз основа на получената информация беше възможно да се провери и потвърди, че разходите за ЕМД за произвеждане на батерии могат да варират между 10 и 15 % от общите разходи (в зависимост от размера на батерията) и бе възможно да се изчисли, че налагането на антидъмпингово мито на предложеното ниво би следвало да покачи изчисленото ниво на цената на батериите с не повече от 0,01—0,02 EUR. Покачването на цените на батериите, което би могло да възникне от налагането на антидъмпингови мита, бе получено чрез прилагане на предложеното ниво на митото към производствените разходи за различни размери батерии.

(108)

Въпреки че като цяло се противопоставяха на налагането на мерките, няколко от потребителите се съгласиха, че изчезването на промишлеността на Общността вероятно би имало негативно въздействие върху тяхното положение и конкуренцията на пазара на Общността, тъй като промишлеността на Общността произвежда висококачествен ЕМД, подходящ за производство на батерии от ново поколение. По този начин, ако промишлеността на Общността изчезне, потребителите ще бъдат изложени на риска да станат зависими от внасяния от Южна Африка ЕМД.

(109)

В светлината на гореизложеното може да се направи временното заключение, че е малко вероятно налагането на каквито и да било антидъмпингови мерки да влоши сериозно положението на потребителския отрасъл на промишлеността.

4.   Интерес на несвързаните вносители/търговци в Общността

(110)

Единственият вносител от Общността на ЕМД от Южна Африка оказа съдействие при разследването. Въз основа на предоставената информация бе установено, че този вносител е изключителен и независим представител на Delta. Целият внос на ЕМД от Южна Африка е продаден в Общността чрез това дружество. Търговската му дейност съставлява по-малко от 20 % от неговия оборот. При все това, дори да има спад в продажбите си, след налагането на мерки и намаляване на комисионните на представителите, се очаква дружеството да запази финансовата си стабилност, а освен това е малко вероятно вносителят да бъде съществено повлиян от мерките. По този начин е очевидно, че въздействието на антидъмпинговото мито би могло да бъде понесено от потребителите.

(111)

На тази основа бе направен изводът, че няма вероятност налагането на антидъмпингови мерки да има сериозен отрицателен ефект върху състоянието на вносителите в Общността.

5.   Заключение относно интереса на Общността

(112)

Може да се очаква, че въздействието от налагането на мерките ще позволи промишлеността на Общността да възвърне пропуснатите продажби и пазарен дял и да подобри своята рентабилност. С оглед на влошаващото се положение на промишлеността на Общността и при липсата на мерки съществува значителен риск да се наложи промишлеността на Общността да закрие производствените си съоръжения и да уволни работниците си.

(113)

Предвид употребата на разглеждания продукт в производството на батерии, където разходът за ЕМД е незначителен спрямо стойността на крайния продукт, въздействието върху потребителите не би трябвало да е съществено, както е пояснено по-горе в съображение 107.

(114)

С оглед на горепосочените съображения се стигна до временното заключение, че няма убедителни причини да не се наложи антидъмпингово мито върху вноса на определени манганови диоксиди с произход от Южна Африка.

Ж.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Ниво на премахване на вредата

(115)

Предвид направените заключения по отношение на дъмпинга, причинената от него вреда, причинно-следствената връзка и интереса на Общността, следва да бъдат наложени временни мерки, за да се предотврати последваща вреда от дъмпингов внос за промишлеността на Общността.

(116)

Мерките трябва да бъдат наложени на ниво, което да бъде достатъчно за премахването на причинената вреда на промишлеността на Общността от този внос, без да се надвишава установеният дъмпингов марж. При изчисляването на размера на митото, необходимо за отстраняване на последствията от ощетяващия дъмпинг, бе счетено, че мерките би следвало да позволяват на промишлеността на Общността да покрие производствените си разходи и да достигне обща печалба от продажбите на сходния продукт в Общността преди облагане, която би била получена в приемлив размер от тази промишленост при нормални конкурентни условия, т.е. при липсата на дъмпингов внос. Маржът на печалбата преди облагане, използван при това изчисление, съответства на печалбата, постигната от промишлеността на Общността в началото на разглеждания период, за времето, когато цените на ЕМД от Южна Африка са били на същото ниво, както това на сходния продукт, продаван от промишлеността на Общността.

(117)

След това бе определено необходимото покачване на цената чрез сравняване на среднопретеглената цена на вноса, както е установена от изчисленията за подбиването на цените (виж съображение 45), с непричиняващата вреда цена на сходния продукт, продаван от промишлеността на Общността на пазара на Общността. Непричиняващата вреда цена е получена чрез коригиране на продажната цена на промишлеността на Общността с действителната загуба/печалба, получена през ПР и чрез добавяне на гореспоменатия марж на печалбата. Всяка разлика, възникнала от това сравнение, бе изразена като процент от общата CIF стойност на вноса.

(118)

Маржът на вредата е значително по-висок от установения дъмпингов марж.

2.   Временни мерки

(119)

В светлината на предходното се счита, че съгласно член 7, параграф 2 от основния регламент следва да бъде наложено временно антидъмпингово мито на нивото на дъмпинговия марж, тъй като той е по-нисък от маржа на вредата, изчислен по-горе.

(120)

Въз основа на гореизложеното, предложените ставки на временното мито са:

Delta E.M.D (Pty) Ltd

14,9 %

Всички други дружества

14,9 %

З.   ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(121)

В интерес на доброто административно управление следва да се определи период, в рамките на който заинтересованите страни, които са се обявили в срока, уточнен в известието за образуване на процедура, могат да изложат мненията си в писмен вид и да поискат изслушване. Освен това следва да се уточни, че констатациите относно налагането на антидъмпингови мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и могат да бъдат преразгледани с оглед на каквито и да било окончателни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на електролитни манганови диоксиди (т.е. манганови диоксиди, произведени чрез електролитен процес), без топлинна обработка след електролитния процес, попадащ под код по КН 2820 10 00 (код по ТАРИК 2820100010) и с произход от Южна Африка.

2.   Размерът на временното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена, франко границата на Общността, преди облагане с мита на произведените продукти от посочените по-долу дружества, е:

Дружество

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Delta E.M.D. (Pty) Ltd

14,9 %

A828

Всички други дружества

14,9 %

A999

3.   Пускането на продукта, посочен в параграф 1, за свободно обращение в Общността е предмет на предоставяне на гаранция, равностойна на размера на временното мито.

4.   Ако няма други специфични разпоредби, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, в рамките на един месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на съществените факти и съображения, въз основа на които е приет този регламент, да изложат мненията си в писмена форма и да направят заявление за устно изслушване от Комисията.

Съгласно член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96, заинтересованите страни могат да направят коментар на прилагането на този регламент в рамките на един месец след датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 314, 21.12.2006 г., стр. 78.


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1067/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Staffordshire Cheese“ (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и в съответствие с член 17, параграф 2 от посочения регламент заявката на Обединеното кралство за регистрация на названието „Staffordshire Cheese“ бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Комисията получи мотивирано възражение в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006. Поради факта, че това мотивирано възражение впоследствие бе оттеглено, посоченото по-горе наименование следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 952/2007 на Комисията (ОВ L 210, 10.8.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ C 148, 24.6.2006 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.

Сирена

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Staffordshire Cheese (ЗНП)


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1068/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за одобряване на неминимална промяна на спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, Queso Nata de Cantabria (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1) и по-специално член 7, параграф 4, алинея първа от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея и във връзка с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Испания за одобряване на промяна на спецификацията на защитеното наименование за произход „Queso de Cantabria“, регистрирано съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Поради факта, че горепосочената промяна не е минимална по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006, Комисията публикува заявката за промяна в съответствие с член 6 от посочения регламент в Официален вестник на Европейския съюз  (3). В Комисията не са постъпили възражения, следователно по силата на член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 промяната следва да бъде одобрена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Публикуваната в Официален вестник на Европейския съюз промяна на спецификацията на наименованието, посочена в приложението към настоящия регламент, се одобрява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 952/2007 на Комисията (ОВ L 210, 10.8.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2156/2005 (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 54).

(3)  ОВ C 288, 25.11.2006 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора

Клас 1.3.

Сирена

ИСПАНИЯ

Queso Nata de Cantabria (ЗНП)


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на поливинил алкохол (PVA) с произход от Китайската народна република

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване на процедура

(1)

На 19 декември 2006 г., съгласно член 5 от основния регламент, Комисията обяви чрез известие (наричано по-долу „известие за започване на процедура“), публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на поливинил алкохол (PVA) с произход от Китайската народна република (КНР) и Тайван (наричани по-долу „засегнатите страни“).

(2)

Процедурата бе започната вследствие на жалба, подадена на 6 ноември 2006 г. от Kuraray Specialties Europe GmbH (наричана по-долу „жалбоподател“), след януари 2007 г. наричана Kuraray Europe GmbH, представляваща значителен дял, в този случай повече от 25 %, от общото производство на поливинил алкохол (PVA) в Общността. В жалбата се съдържат prima facie доказателства за дъмпинг на PVA с произход от разглежданите страни и за нанасяне на съществена вреда, произтичаща от него, което бе сметнато за достатъчно основание, за да оправдае започването на процедура.

1.2.   Заинтересовани от процедурата страни

(3)

Комисията официално уведоми за започването на процедурата производителя жалбоподател и други известни производители в Общността, производители износители от разглежданите страни, вносители/търговци и потребители, за които е известно, че са заинтересовани, както и представителите на разглежданите страни износителки. Заинтересованите страни получиха възможност да изложат позициите си в писмена форма и да поискат да се организира изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура. На всички заинтересовани страни, които поискаха и посочиха наличието на определени причини да бъдат изслушани, бе дадена възможност за изслушване.

(4)

За да позволи на производителите износители от КНР да подадат заявление за третиране според условията на пазарна икономика (ТУПИ) или индивидуално третиране (ИТ), ако желаят това, Комисията изпрати искови формуляри на производители износители, за които е известно, че са заинтересовани, както и на властите на КНР. Един производител износител от КНР предяви иск за ТУПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, или ИТ, ако разследването установи, че не отговарят на условията за ТУПИ.

(5)

С оглед на явно големия брой производители износители от КНР и вносители в Общността, в известието за започване на процедура бе предвидено изготвянето на представителна извадка на тези лица, за да се установят дъмпингът и нанесената вреда, в съответствие с член 17 от основния регламент.

(6)

Що се отнася обаче до производителите износители от КНР, предвид че само трима производители износители сътрудничеха, впоследствие бе решено, че не е необходима представителна извадка.

(7)

Що се отнася до вносителите на PVA, Комисията поиска от всички известни вносители да представят информация относно вноса и продажбите на разглеждания продукт. На базата на информацията, получена от 14 сътрудничещи вносители, Комисията подбра представителна извадка от петима вносители, от които двама са от Германия, един от Италия, един от Нидерландия и един от Съединените американски щати. Тези вносители представляват най-големия представителен обем продажби в Общността на сътрудничещите вносители (около 80 %), които могат да бъдат добре проверени в рамките на наличното време.

(8)

Комисията изпрати въпросници на всички известни заинтересовани страни и на всички други дружества, които проявиха интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за започване на процедура. Отговори на въпросника бяха получени от двама производители от Общността, трима производители износители от КНР, един производител износител от Тайван, петимата вносители, участващи в извадката, и седем потребители в Общността.

(9)

Що се отнася до отговорите на въпросника, получени от потребители, два от тях бяха непълни и затова трябваше да бъдат игнорирани. Освен това няколко потребители представиха коментари, без да отговорят на въпросника.

(10)

Един от вносителите от представителната извадка два пъти на много късен етап отказа договорена проверка на място. В резултат на това информацията, подадена от това дружество, не можеше да бъде проверена и трябваше условно да бъде игнорирана.

(11)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за целите на ТУПИ/ИТ в случая на КНР и за предварително определяне на дъмпинга, произтичащите вреди и интереса на Общността за двете разглеждани страни. Направени бяха проверки на място в помещенията на следните дружества:

a)

Производители от Общността:

Kuraray Europe GmbH, Франкфурт, Германия

Celanese Chemicals Ibérica S.L., Тарагона, Испания

б)

Производител износител от Тайван:

Chang Chun Petrochemical Co. Ltd., Тайпе

в)

Производител износител от КНР:

Shanxi Sanwei Group Co., Ltd., Хонгдонг

г)

Независими вносители в Общността:

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Виншотен, Нидерландия

Menssing Chemiehandel & Consultants Gmbh, Хамбург, Германия

Omya Peralta GmbH, Хамбург, Германия

д)

Потребители от Общността:

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Виншотен, Нидерландия

Wacker Chemie AG, Бургхаузен, Германия

(12)

С оглед на необходимостта да се определи нормална стойност за производители износители от КНР, които не са поискали ТУПИ или на които не може да се предостави ТУПИ, бе направена проверка в помещенията на посочения по-долу производител с цел да се определи нормалната стойност въз основа на данните от страната аналог, предвидена в известието за започване на процедура, а именно Япония:

Kuraray Japan, Токио

1.3.   Период на разследване

(13)

Разследването на дъмпинга и нанесената вреда обхвана периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. (наричан по-долу „период на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, влияещи върху оценката на вредата, обхваща периода от 1 януари 2003 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглежданият период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият продукт представлява определени поливинил алкохоли (PVA) под формата на хомополимерни смоли с вискозитет (измерен в 4 % разтвор) от 3 mPas или повече, но ненадвишаващ 61 mPas и степен на хидролиза от 84,0 mol % или повече, но ненадвишаваща 99,9 mol %, с произход от Китайската народна република и Тайван (наричан по-долу „разглежданият продукт“), обикновено деклариран под код по КН ex 3905 30 00.

(15)

PVA се произвежда чрез хидролиза на поливинил ацетат, който се произвежда чрез полимеризация на винилацетатен мономер (като последният се произвежда основно от етилен и оцетна киселина). PVA има голямо разнообразие от приложения. В Общността той се използва основно за производството на поливинил бутирал (наричан по-долу „PVB“) (25 %—29 % от потреблението), спомагателно вещество за полимеризация (21 %—25 %), хартиени покрития (17 %—21 %), лепила (13 %—17 %) и за скробване на текстил (8 % —12 %).

(16)

Един потребител от Общността твърди, че конкретен продукт, който е купил от КНР не следва да се смята за разглеждания продукт, тъй като i) той не е стандартен модел на PVA и има различни и много специфични химически и физически характеристики; и ii) има различни употреби или приложения от тези на търговския артикул PVA.

(17)

Що се отнася до първия аргумент, констатирано бе, че този модел попада в рамките на описанието на продукта, дадено в съображение 14 по-горе, и че споделя основните му физически и технически характеристики с другите модели, които попадат в определението за продукта. Що се отнася до втория аргумент, този именно модел PVA е използван за производството на PVB, което, както е посочено в съображение 15 по-горе, е не само най-важното приложение, но е и най-бързо разрастващият се пазар за PVA в Общността. Би било нереалистично такъв пазар да се характеризира като нестандартен. Освен това бе констатирано, че средните цени, платени за PVA за различните приложения, са в рамките на същия диапазон. Предвид всички тези констатации бе сметнато, че няма основания този модел да бъде изключен от определението за продукта и затова искът бе отхвърлен.

2.2.   Сходен продукт

(18)

Разследването показа, че PVA, произведен и продаван в Общността от фирми на Общността, PVA, произведен и продаван на местните пазари на Тайван и КНР, и PVA, произведен в КНР и Тайван и изнасян в Общността, както и този, произведен и продаван в Япония, имат по същество еднакви основни химически и физически характеристики и еднакви основни употреби. Затова бе направено заключението, че тези продукти са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Тайван

3.1.1.   Нормална стойност

(19)

За да се определи нормалната стойност, първо бе установено дали продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар на независими клиенти на единствения производител износител от Тайван са представителни, т. е. дали общият обем на подобни продажби представлява поне 5 % от обема на общия му износ на разглеждания продукт за Общността, в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент.

(20)

За всеки вид на продукта, продаван от производителя износител на неговия местен пазар, и за който е констатирано, че е пряко сравним с вида на продукта, продаван за износ в Общността, бе установено дали продажбите на вътрешния пазар са достатъчно представителни. Продажбите на вътрешния пазар на определен вид на продукта се смятат за достатъчно представителни, когато общият обем на продажбите на този вид на вътрешния пазар на независими клиенти по време на ПР е бил поне 5 % от общия обем на продажбите на сравнимия вид на продукта, изнасян в Общността.

(21)

Впоследствие Комисията проучи дали продажбите на вътрешния пазар на всеки вид на продукта, продаван на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат сметнати за осъществени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти за всеки изнасян вид на продукта по време на ПР.

(22)

За онези видове на продукта, при които повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар не бяха под стойността на единица продукция и среднопретеглената продажна цена бе равна или по-висока от среднопретеглените производствени разходи, нормалната стойност по вид на продукта бе изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта.

(23)

Когато обемът на рентабилните продажби за даден вид на продукта представляваше 80 % или по-малко от общия обем продажби за този вид, или когато среднопретеглената цена на този вид бе под производствените разходи, нормалната стойност се основаваше на действителната цена на местния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на рентабилните продажби само за този вид, при условие че тези продажби представляват 10 % или повече от общия обем продажби за този вид.

(24)

Когато обемът на рентабилните продажби, за който и да е вид на продукта, представляваше по-малко от 10 % от общия обем продажби за този вид, бе сметнато, че този конкретен вид се продава в недостатъчни количества, за да може цената на местния пазар да осигури подходяща база за установяване на нормалната стойност.

(25)

Когато цените на местния пазар за конкретен вид на продукта, продаван от производителя износител, не можеха да се използват за установяване на нормална стойност, нормалната стойност бе конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.

(26)

При конструирането на нормална стойност съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент, размерът на разходите за реализация, общите и административните разходи и размерът на печалбата, съгласно член 2, параграф 6 от основния регламент, се определиха на основата на действителните данни за производството или продажбите на сходен продукт при обичайни търговски условия от разследвания производител износител.

3.1.2.   Експортна цена

(27)

Единственият производител износител изнася разглеждания продукт директно на независими клиенти в Общността. Затова експортните цени се определят в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент на базата на цените, реално платени или дължими за разглеждания продукт от тези независими клиенти в Общността.

3.1.3.   Сравнение

(28)

Нормалните стойности и експортните цени на единствения производител износител бяха сравнени на базата на цени франко завода. С цел гарантиране на справедливо сравнение между нормалната стойност и експортните цени, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент, там, където бе приложимо и оправдано, бяха направени корекции, отразяващи различията в транспортните разходи, разходите за застраховка, разходите за обработка, товарните и допълнителните разходи, разходите за опаковка, разходите за кредит, следпродажбените разходи (гаранционни) и други фактори (банкови такси).

3.1.4.   Дъмпингов марж

(29)

Сравнението на нормалните стойности и експортните цени по време на ПР показа дъмпингов марж от – 2,30 % за единствения тайвански производител износител — Chang Chun Petrochemical Co. Ltd.

(30)

Имайки предвид, че единственото сътрудничещо дружество е единствен производител износител на разглеждания продукт в Тайван и че по време на ПР тя осъществява 100 % от износа на Тайван за ЕО, бе направено заключение, че при Тайван не е констатиран дъмпинг.

3.2.   Китайска народна република (КНР)

3.2.1.   Третиране според условията на пазарна икономика (ТУПИ)

(31)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, при антидъмпинговите разследвания, свързани с внос на стоки с произход от КНР, нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи от 1 до 6 от член 2 за онези производители, които покажат, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, т. е. когато тези производители износители демонстрират, че по отношение на производството и продажбата на сходния продукт преобладават условията на пазарната икономика. Тези критерии са дадени по-долу в обобщена форма, накратко и единствено за справка:

делови решения се вземат в отговор на сигнали от пазара, без съществена държавна намеса и разходите отразяват пазарните стойности,

фирмите имат един ясен набор от основни счетоводни документи, които се проверяват от независим одитор в съответствие с международните счетоводни стандарти и се използват за всички цели,

на пазара няма съществени деформации, пренесени от предишната система с непазарна икономика,

законите за банкрута и собствеността гарантират стабилност и правна сигурност,

валутният обмен се осъществява по пазарни валутни курсове.

(32)

Един китайски производител износител и свързаното с него търговско дружество поискаха ТУПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и отговориха на формуляра за заявление за ТУПИ, за производители износители, в определените срокове. Производителят произвежда разглеждания продукт, а свързаното с него търговско дружество е ангажирано с експортните продажби на същия. Действително последователната практика на Комисията е да проверява дали група свързани дружества, като цяло, изпълнява условията за ТУПИ.

(33)

За производителя износител и неговото търговско дружество, подало заявление за ТУПИ, Комисията изиска цялата информация, която сметна за нужна и като сметна това за необходимо, провери информацията, подадена в заявлението за ТУПИ, в помещенията на въпросните дружества.

(34)

Разследването разкри, че ТУПИ не може да бъде предоставено на китайския производител износител, тъй като той не отговаря на критерий 1, посочен в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(35)

Бе констатирано, че производителят износител и свързаното с него търговско дружество се контролират от изцяло държавни дружества, които са представени от решаващо мнозинство на членовете на борда на директорите при съотношение, което е несъразмерно с тяхното акционерно участие. Освен това по време на ПР по-голямата част от акциите се притежаваха от държавата. Тъй като въпросните дружества не представиха доказателства, които да бъдат сметнати за достатъчни, за да отхвърлят всички съмнения за значителна намеса на държавата при вземането на решения, бе решено, че тази група дружества е под значителен държавен контрол и намеса. На заинтересованите страни бе дадена възможност да коментират горните констатации. Получените коментари не бяха основателни за промяна на заключенията.

(36)

Въз основа на горното китайският производител износител и свързаното с него търговско дружество не показаха, че изпълняват всички критерии, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, и затова не може да им бъде предоставено ТУПИ.

3.2.2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(37)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, митото, важащо за цялата страна, ако има такова, се установява за държави, попадащи под този член с изключение на случаите, когато дружествата могат да покажат, че отговарят на всички критерии, предвидени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(38)

Що се отнася до КНР, единственият производител износител и свързаното с него търговско дружество, които поискаха ТУПИ, поискаха и ИТ, в случай че не може да им бъде предоставено ТУПИ.

(39)

Въз основа на наличната информация бе констатирано, че производителят износител и неговото търговско дружество не са успели да покажат, че заедно отговарят на всички изисквания за ИТ, както е посочено в член 9, параграф 5 от основния регламент. А именно бе установено, че производителят износител и неговото търговско дружество не отговарят на критерия, предвиден в член 9, параграф 5, буква в) от основния регламент, според който мнозинството от акциите принадлежат на частни лица и държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението са или малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството, въпреки това, е достатъчно независимо от държавна намеса, поради причините, обяснени по-горе в съображение 35.

3.2.3.   Страна аналог

(40)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не се предоставя ТУПИ, се установява на основата на цените или на конструирана стойност в страна аналог.

(41)

В известието за започване на процедура Комисията посочи намерението си да използва Япония като подходяща страна аналог за целите на установяването на нормална стойност за КНР и заинтересованите страни бяха поканени да изразят становището си по този въпрос. Някои от заинтересованите страни възразиха срещу това предложение и предложиха вместо това да бъдат използвани Индия или Тайван.

(42)

В Индия няма достатъчно производство на сходния продукт. Тайван бе обект на разследването и поради тази причина данните в тази страна може да не са надеждни заради дъмпинг. Затова страните бяха информирани, че Япония е избрана за страна аналог, тъй като не е обект на разследването, има представително производство на сходния продукт и условията на конкуренция изглеждат подходящи.

(43)

Комисията потърси сътрудничество от четирима известни производители в Япония и им изпрати съответния въпросник. Двама от четиримата японски производители отговориха на въпросника. Единият от тях обаче не представи пълни данни и не прие проверка на място. Данните, представени от единствения изцяло сътрудничещ японски производител, бяха проверени на място.

(44)

След проверката на място на производителя износител от Тайван обаче бе констатирано, че Тайван не прави дъмпинг по време на ПР. Затова въпросът за избор на страна аналог бе преразгледан.

(45)

Във връзка с това бе констатирано, че обемът на производството в Тайван представлява повече от 100 % от обема на китайския износ на разглеждания продукт за Общността. Освен това тайванският пазар може да бъде характеризиран като отворен, предвид това, че нивото на вносното мито е ниско (мито за НОН от 5 %). Разследването също така показа, че има значителни продажби на местния пазар от сходния продукт в Тайван и че съществува достатъчен внос на тайванския пазар. Затова Тайван бе сметнат за конкурентен пазар и достатъчно представителен за определянето на нормална стойност за КНР.

(46)

Освен това вносът на PVA в Тайван представлява около 15 % от вътрешното потребление в сравнение със само около 3 % в случая с Япония, което показва, че японският пазар е по-малко подходящ от тайванския по отношение на конкуренция от внос. Предвид горното, бе условно решено Тайван да се използва като страна аналог, тъй като представлява най-подходящата страна аналог по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

3.2.4.   Нормална стойност

(47)

След избора на Тайван за страна аналог, както е посочено в съображение 46 по-горе и съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност, установена за Тайван съгласно съображения от 19 до 26 по-горе, бе използвана за изчисляване на дъмпинга за КНР.

3.2.5.   Експортна цена

(48)

Тъй като тримата сътрудничещи китайски производители износители заедно обхващат почти целия внос на разглеждания продукт в Общността по време на ПР, за установяване на експортната цена са използвани техните собствени данни за износа. Въпреки това надеждността на информацията бе подложена на кръстосана проверка с данните за внос на Евростат, която показа достатъчно съвпадение.

(49)

Тримата сътрудничещи производители износители от КНР осъществяват експортните продажби за Общността или директно на независими клиенти, или чрез свързаните с тях търговски дружества, намиращи се в страната износител.

(50)

За всички експортни продажби експортните цени са определени в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, на базата на цените, реално платени или дължими.

3.2.6.   Сравнение

(51)

Нормалните стойности на единствения производител в страната аналог — Тайван и експортните цени на тримата сътрудничещи китайски производители износители са сравнени на базата на цени франко завода. С цел гарантиране на справедливо сравнение между нормалната стойност и експортните цени, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент, там, където е приложимо и оправдано,бяха направени корекции за отчитане на различията в транспортните разходи, разходите за застраховка, разходите за обработка, товарните и допълнителните разходи, разходите за опаковка, разходите за кредит и комисионите.

3.2.7.   Дъмпингов марж

(52)

След като ТУПИ и ИТ не са предоставени на никой от сътрудничещите китайски производители износители, дъмпинговият марж за цялата страна е изчислен за цялата КНР, като се използват среднопретеглените експортни цени франко завод на тримата сътрудничещи производители износители.

(53)

Сравнението на среднопретеглената китайска експортна цена и среднопретеглената нормална стойност на страната аналог показа дъмпингов марж от 10,06 %.

4.   ВРЕДА

4.1.   Продукция на Общността и производство на Общността

(54)

Вътре в Общността сходният продукт се произвежда за продажба от три дружества: Kuraray Europe GmbH (наричана по-долу KEG) в Германия, Celanese Ibérica Chemicals (наричана по-долу Celanese) в Испания и трети производител, който произвежда много ограничени количества, но не сътрудничи в разследването. KEG и Celanese изцяло сътрудничиха при разследването.

(55)

Освен производството, споменато по-горе, трима производители от Общността произвеждат сходния продукт единствено за собствена употреба. Две от тези дружества сътрудничиха при разследването като потребител, тъй като те също така закупуват значителни количества от разглеждания продукт за производството на своите вторични продукти.

(56)

Тъй като двамата сътрудничещи производители, споменати в съображение 54 по-горе, обхващат по време на ПР 80 % от общата продукция на Общността (за собствена употреба и за други производители), смята се, че те съставляват голям дял от общата продукция на Общността на сходния продукт. Следователно те съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по долу „производство на Общността“.

(57)

Предвид това, че производството на Общността се състои само от двама производители, данните, свързани с производството на Общността, трябва да бъдат индексирани, за да се запази поверителността съгласно член 19 от основния регламент.

(58)

За да се установи дали производството на Общността е претърпяло вреда или не и за да се определят потреблението и различните икономически показатели, свързани със състоянието на производството на Общността, бе проучен въпросът дали и до каква степен последващата употреба на сходния продукт при производството на индустрията на Общността трябва да се вземе предвид в анализа.

(59)

PVA се използва като междинен материал за различни други продукти. В Общността той често се употребява в производството на поливинил бутирал (PVB), използва се като лепило, за хартиено покритие, като спомагателно вещество за полимеризация и за скробване на текстил. В хода на разследването се установи, че един от производителите от Общността, който продава по-голямата част от произведения от него PVA на свободния пазар, също така използва значителни количества от произведения от него PVA за по-нататъшна преработка в същото дружество. Това положение се нарича собствена употреба. Както бе обяснено в съображение 55 по-горе, три други дружества от Общността произвеждат PVA единствено за собствена употреба и в допълнение към това производство за собствена употреба най-малко две от тях купуват като потребител и значителни количества PVA на пазара за по-нататъшна преработка.

(60)

Бе констатирано, че количествата, използвани за собствена употреба от въпросните дружества от Общността, по принцип могат да бъдат заместени от закупен PVA, например ако пазарните обстоятелства и/или финансови съображения провокират подобна промяна. Поради тази причина те са включени в анализа на пазара на Общността.

4.2.   Потребление на Общността

(61)

Потреблението на Общността е установено въз основа на обемите на продажбите на свободния пазар на собствената продукция на производството на Общността на пазара на Общността, собствената употреба на производството на Общността, количествата продукция на други (по-малки) производители от Общността, получени от най-широко използваната база данни за този конкретен сектор, собствената употреба на двамата производители, посочени в съображение 55 по-горе, проверените обеми внос на единствения тайвански производител и данните за обема на вноса на Общността по отношение на всички останали страни, получени от Евростат.

(62)

По отношение на данните за обемите на вноса, получени от Евростат, както бе посочено в съображение 14, разглежданият продукт понастоящем се декларира под код по КН ex 3905 30 00. Данните от Евростат относно този ex код по КН включват и определена ниша от продукти, която не е включена в обхвата на продукта. Тъй като е невъзможно от тази по-широка категория продукти да се отделят данните само за разглеждания продукт, те са коригирани въз основа на предоставената в жалбата информация за вноса на тази ниша продукти.

(63)

Също така по отношение на данните от Евростат трябва да се отбележи, че определен внос на разглеждания продукт е отчетен в графа „секретно“ и поради тази причина няма информация за произход в обществената база данни. Подробности за страните на произход на вноса, деклариран като такъв, са получени от съответните митнически власти и затова той е включен във всички съответни таблици и анализи.

(64)

Въз основа на горното бе констатирано, че през разглеждания период и особено между 2004 г. и 2005 г. потреблението на PVA силно се е увеличило. През разглеждания период ръстът на потреблението е 14 %, което се дължи основно на бързото нарастване на търсенето на PVA като суровина за производството на поливинил бутирал (PVB), който се използва за производството на PVB-филм или листове. PVB-филмът се използва като междинен слой при производството на ламинирано безопасно стъкло на автомобилния и строителния пазар, който е един бързоразвиващ се пазар в Общността.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Потребление в тонове

142 894

148 807

163 851

163 096

Индекс (2003 г. = 100)

100

104

115

114

4.3.   Внос от разглежданите страни

(65)

Тъй като дъмпинговият марж, констатиран за Тайван, е под de minimis, вносът с произход от тази страна следва условно да бъде изключен от оценката на вредата.

a)   Обем и пазарен дял на разглеждания внос

(66)

Между 2003 г. и 2004 г. обемите на вноса на разглеждания продукт спадат с тридесет и девет процентни пункта, след това през 2005 г. нарастват с двадесет и девет процентни пункта, след което слабо спадат, като по време на ПР спадът е 11 % в сравнение с 2003 г.

Внос

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

КНР тонове

24 067

14 710

21 561

21 513

Индекс (2003 г. = 100)

100

61

90

89

(67)

Пазарният дял на вноса от КНР също така първоначално рязко спада, а след това се вдига. През 2005 г. и по време на ПР вносът от КНР съставлява 13 % от целия пазар на Общността.

Пазарен дял на КНР

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Пазар на Общността

17 %

10 %

13 %

13 %

Индекс (2003 г. = 100)

100

59

78

78

б)   Цени

(68)

Между 2003 г. и ПР средната вносна цена на разглеждания продукт с произход от КНР спада с 2 процентни пункта.

Единични цени

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

КНР (EUR/тон)

1 150

1 115

1 164

1 132

Индекс (2003 г. = 100)

100

97

101

98

в)   Подбиване на цените

(69)

За да се определи дали е налице подбиване на цените, са анализирани данните за цените, които се отнасят до ПР. Съответните продажни цени на производството на Общността са нетни цени след приспадане на отстъпки и рабати. Когато е необходимо, тези цени са коригирани до ниво франко завода, т. е. без транспортни разходи в Общността. Вносните цени на КНР също са взети след приспадане на отстъпки и рабати, и където е необходимо, коригирани до ниво цена CIF на границата на Общността със съответна корекция за мита (6,5 %) и разходи след вноса, направени от вносителите в Общността.

(70)

Продажните цени на производството на Общността и вносните цени на КНР са сравнени на еднакво ниво на търговска дейност, а именно — продажби на независими клиенти на пазара на Общността. Тъй като бе счетено, че сравнението по модел трябва да бъде съдържателно и справедливо и затова не бива да се позволява сравнение между стандартния вид и специалния вид, попадащ в определението за продукта, бе сметнато за подходящо да се изключат ограничен брой модели от сравнението. Тези модели представляват 35 % от вноса от КНР, но едва съвсем малко количество от продажбите на производството на Общността на пазара на Общността.

(71)

По време на ПР изчисленият по този начин марж на подбиване на среднопретеглената цена, изразен като процент от продажните цени на производството на Общността, е 3,3 % за КНР.

4.4.   Състояние на производството на Общността

(72)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент, при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху производството на Общността бе направена оценка на всички икономически фактори, влияещи върху състоянието на производството на Общността по време на разглеждания период. С цел поверителност, като се има предвид, че анализът се отнася само до две дружества, повечето показатели са представени в индексирана форма или са дадени диапазони от стойности.

a)   Производство, капацитет и коефициент на използваемост на капацитета

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производство в тонове

(диапазон)

60 000-80 000

65 000-85 000

70 000-90 000

75 000-95 000

Производство (индекс)

100

103

119

126

Производствен капацитет в тонове (диапазон)

60 000-80 000

65 000-85 000

70 000-90 000

75 000-95 000

Производствен капацитет

(индекс)

100

107

129

133

Коефициент на използваемост

(индекс)

100

97

92

94

(73)

През разглеждания период производството в Общността се е увеличило с 26 %. Значителното увеличение на производствения капацитет, особено през 2005 г., е провокирано от увеличаващото се търсене на пазара на Общността.

(74)

Между 2003 г. и ПР от производството на Общността е въведен допълнителен производствен капацитет. През същия период коефициентът на използваемост на капацитета е спаднал с 6 %.

б)   Обем на продажбите и пазарни дялове в Общността

(75)

Следващата таблица показва резултатите на производството на Общността по отношение на продажбите на независими клиенти в Общността:

Производство на Общността

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем продажби (индекс)

100

110

112

122

Пазарен дял (индекс)

100

104

97

104

(76)

От 2003 г. до ПР обемите на продажбите на производството на Общността на независими клиенти в Общността са се увеличили с 22 %. Това трябва да се разглежда, като се има предвид повишаващото се потребление в Общността.

(77)

През 2004 г. пазарният дял на производството на Общността се увеличава, след това през 2005 г. рязко спада и по време на ПР е с 4 % по-висок, отколкото през 2003 г.

в)   Цени в Общността

(78)

Основната суровина за производството на PVA е винилацетатен мономер или VAM. VAM е стока и като такава цените на VAM се определят въз основа на равновесието на пазара между търсенето и предлагането. Освен това пазарната цена на VAM силно се влияе от развитието на цените на нефта и природния газ, тъй като основните суровини за производството на VAM са оцетна киселина (за чието производство е необходим природен газ) и етилен (произвеждан от дестилацията на въглеводороди). Освен това енергията също представлява важен разход при производството на PVA от VAM. Общата тежест на цената на енергията при производството на PVA впоследствие възлиза на 50 %—60 % и затова при нормални обстоятелства може да се очаква, че значителна промяна в цените на нефта и природния газ ще има пряко въздействие върху продажната цена на PVA.

(79)

Бе констатирано, че световните пазарни цени на тези суровини са се увеличили значително между 2003 г. и ПР. През този период цените на VAM са се увеличили с 20 %—30 %, а увеличението на цените на енергията е дори по-голямо. Това драматично развитие на цените на основните суровини обаче не доведе до по-високи цени на производството на Общността: през същия период продажните цени на производството на Общността спаднаха с 5 %, като най-лоша бе 2004 г. (- 7 %). Така вместо да прехвърли на своите клиенти цялото увеличение на разходите, производството на Общността трябваше да намали цените, за да не загуби клиенти.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Единични цени в EUR (диапазон)

1 300-1 800

1 100-1 600

1 200-1 700

1 200-1 700

Единични цени (индекс)

100

93

95

95

г)   Складови наличности

(80)

Следните цифри представят обема на складовите наличности в края на всеки период.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Складови наличности

(диапазон)

10 000-15 000

8 000-13 000

9 000-14 000

8 000-13 000

Складови наличности (индекс)

100

87

96

87

(81)

Като цяло нивото на складовите наличности остава доста стабилно. Между 2003 г. и 2004 г. то намалява с 13 %, впоследствие до края на 2005 г. се увеличава с 9 процентни пункта, а след това отново спада с 9 процентни пункта.

д)   Инвестиции и способност за привличане на капитали

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Инвестиции (индекс)

100

369

177

62

(82)

Най-много инвестиции има през 2004 г. и 2005 г., когато производственият капацитет на производството на Общността се увеличава вследствие на повишеното търсене на пазара. В хода на разследването бе констатирано, че през 2003 г. и по време на ПР инвестициите в сгради, инсталации, машини и съоръжения са главно за поддържане на производствения капацитет.

(83)

Разследването показа, че финансовите резултати на производството на Общността се влошават, но не разкри, че способността му за привличане на капитали вече е сериозно засегната през разглеждания период.

е)   Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

(84)

Предвид много високите и изкривяващи необичайни разходи, извършени от основния производител от Общността през разглеждания период, бе сметнато за разумно да се установи рентабилността на базата на нетната печалба преди данъчно облагане. Тези извънредни разходи са свързани с промяната на собствеността на основния производител от Общността през 2001 г. Затова рентабилността на производството на Общността е установена чрез изразяване на оперативната печалба от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти като процент от оборота на тези продажби.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Рентабилност на ЕО продажби

(диапазон)

7%-17%

3%-13%

2%-12%

(– 5 %)-(+ 5 %)

Рентабилност на ЕО продажби

(индекс)

100

38

29

8

Възвръщаемост на общите инвестиции

(диапазон)

(80 %)-(100 %)

(10 %)-(30 %)

(5 %)-(20 %)

(0 %)-(15 %)

Възвръщаемост на общите инвестиции

(индекс)

100

17

12

4

Паричен поток (индекс)

100

55

26

–7

(85)

Спадът на продажните цени между 2003 г. и ПР се отразява значително върху рентабилността, постигната от производството на Общността. По време на разглеждания период тази рентабилност спада с повече от 10 процентни пункта. Възвръщаемостта на общите инвестиции е изчислена чрез изразяване на оперативната печалба на сходния продукт като процент от нетната балансова стойност на дълготрайните активи, разпределена за сходния продукт. Този показател следва подобна на рентабилността тенденция, като намалява съществено през разглеждания период. Подобна негативна тенденция е констатирана и за паричния поток, генериран от производството на Общността, което води до сериозно цялостно влошаване на финансовото състояние на производството на Общността през ПР.

ж)   Заетост, производителност и заплати

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Брой служители (индекс)

100

100

97

96

Средни разходи за труд на служител

(индекс)

100

105

97

95

Производителност (индекс)

100

103

123

132

(86)

Поради сериозни усилия за намаляване на разходите, броят на персонала, нает от производството на Общността, спада с 4 % след 2004 г. От 2003 г. до ПР производството на Общността успява да повиши производителността на служител с 32 %. През същия период средните разходи за труд на служител се понижават с 5 %. Следователно може да бъде направено заключение, че през разглеждания период производството на Общността е осъществило значителен напредък по отношение на ефикасността на разходите.

з)   Степен на дъмпинговия марж

(87)

Като се имат предвид обемът и цената на дъмпинговия внос, въздействието на действителния дъмпингов марж не може да се смята за несъществено.

и)   Възстановяване от минал дъмпинг

(88)

При отсъствието на каквато и да било информация за съществуването на дъмпинг преди настоящата процедура, този въпрос се приема за ирелевантен.

й)   Растеж

(89)

Разследването показа, че през разглеждания период производството на Общността е увеличило своя дял на пазара на Общността с 1 %—2 %.

4.5.   Заключение за вредата

(90)

Между 2003 г. и ПР редица показатели за вредата се развиват положително: производството на Общността успява да увеличи обемите на своите продажби и пазарния си дял и прави значителни инвестиции в допълнителен производствен капацитет.

(91)

Финансовите му показатели обаче се развиват драматично: приемливият марж на печалба, постигнат през 2003 г., бързо и постоянно намалява от 2004 г. до края на ПР. Възвръщаемостта на инвестициите и състоянието на паричния поток се развиват видимо негативно. Причината за това е, че бързото покачване на цените на суровините не може да бъде отразено в продажните цени на сходния продукт. Докато при нормална пазарна ситуация предвид увеличението на цените на суровините би се очаквало увеличение на продажната цена на PVA с 10 %—20 %, продажните цени на сходния продукт, произвеждан от производството на Общността спадат с 5 % в ущърб на неговата рентабилност. От друга страна, по време на ПР вносните цени от КНР подбиват тези на производството на Общността на средно претеглена база с 3,3 %.

(92)

В светлината на горепосоченото се стигна до временното заключение, че производството на Общността е понесло съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

5.1.   Въведение

(93)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент, Комисията провери дали дъмпинговият внос на разглеждания продукт с произход от КНР е причинил вреда на производството на Общността в степен, която позволява това въздействие да бъде определено като съществено. Бяха изследвани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които биха могли в същото време да причинят вреда на производството на Общността, за да се гарантира, че вредата, която тези други фактори биха могли да причинят, не се приписва на дъмпинговия внос.

5.2.   Ефект от дъмпинговия внос

(94)

През разглеждания период вносът от КНР е на значителни нива, т. е. постоянно представлява пазарен дял от 10 % или повече. Същевременно средните цени на всички производители износители от КНР спадат с 2 % и подбиват средните цени на производството на Общността с 3,3 % през ПР. Производството на Общността, за да осигури присъствието си на своя местен пазар и поради много ниските пазарни цени, установени от вноса от КНР, се чувства задължено да намали продажните си цени с 5 % през разглеждания период.

(95)

По тази причина ефектът от това нелоялно поведение на ценообразуване на дъмпинговия внос от КНР е, че цените на производството на Общността са потискани и не могат да покрият значителното увеличение на разходите за суровини. Това се потвърждава от значителното намаление на рентабилността на производството на Общността.

(96)

Въз основа на горните заключения бе констатирано, че вносът на ниски цени от КНР, който значително подбива цените на производството на Общността, има определяща роля за влошаване на състоянието на производството на Общността, което се отразява в резкия спад на рентабилността и сериозното влошаване на другите финансови показатели.

5.3.   Ефект на други фактори

a)   Внос с произход от трети страни, различни от КНР

(97)

Според Евростат и информацията, събрана по време на разследването, основните страни, от които се внася PVA са САЩ, Япония и Тайван.

Внос с произход от трети страни (количество)

Внос (тонове)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

САЩ

11 313

21 207

22 919

22 638

Индекс (2003 г. = 100)

100

187

203

200

Япония

13 682

11 753

12 694

14 151

Индекс (2003 г. = 100)

100

86

93

103

Тайван (диапазон)

11 000-14 000

13 000-16 500

10 000-13 000

9 000-12 000

Индекс (2003 г. = 100)

100

118

88

83

Внос с произход от трети страни (средна цена)

Средна цена (в EUR)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

САЩ

1 334

1 282

1 298

1 358

Индекс (2003 г. = 100)

100

96

97

102

Япония

1 916

1 532

1 846

1 934

Индекс (2003 г. = 100)

100

80

96

101

Тайван

1 212

1 207

1 308

1 302

Индекс (2003 г. = 100)

100

100

108

108

Пазарни дялове

Пазарен дял (%)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

САЩ

7,9 %

14,3 %

14,0 %

13,9 %

Япония

9,6 %

7,9 %

7,7 %

8,7 %

Тайван (индекс)

100

113

77

73

(98)

От 2003 г. вносът от САЩ силно нараства и по време на ПР достига над 22 000 тона, което представлява почти 14 % от целия пазар на Общността (за собствена употреба и за други производители). Разследването показа, че по-голямата част от тези продажби се отнася за продажби между свързани лица и че за целия разглеждан период средните единични цени на тези трансферни продажби са между 15 % и 20 % над средните CIF цени на китайския внос. Освен това бе установено, че количествата са препродавани на независими клиенти при цени 10 %—20 % по-високи от гореспоменатите трансферни вносни цени. Тъй като пазарните цени на PVA с произход от САЩ са следователно от същата величина като продажните цени на PVA, произведен от производството на Общността, те не играят роля в потискането на цените, наблюдавано по време на разглеждания период. Затова се стига до заключението, че този внос няма значим ефект върху състоянието на производството на Общността.

(99)

По време на разглеждания период има и значителен внос от Япония, който възлиза на почти 9 % от пазара на Общността през ПР. След спад през 2004 г. японският внос отново нараства от 2005 г. и по време на ПР е с 3 % по-висок в сравнение с 2003 г. Анализът на продажните цени на този внос обаче показва, че средните вносни цени са по-високи от цените, които може да получи производството на Общността и следователно не са допринесли за негативната ценова тенденция, която води до сериозно влошаване на състоянието на производството на Общността.

(100)

Вносът от Тайван е от единствен производител, който изцяло сътрудничи при разследването. Установи се, че тези цифри са по-надеждни от данните на Евростат, предвид че кодът по КН обхваща и други продукти освен разглеждания продукт. Заради поверителността те са представени в индекси или са дадени диапазони от стойности. След рязко покачване през 2004 г. тайванският внос постепенно намалява и по време на ПР покрива 6 %—7 % от целия пазар на Общността (около половината от пазарния дял на вноса от КНР). По време на същия период средните цени на този внос се покачват с 8 %, което е обратно на ценовата тенденция, наблюдавана по отношение на вноса от КНР. Следователно ценовата разлика между PVA, внасян от КНР, и PVA, внасян от Тайван, се увеличава на 12 %—18 % по време на ПР. Предвид тези констатации бе направено временното заключение, че този внос няма значимо въздействие върху състоянието на производството на Общността.

(101)

Освен вноса от САЩ, Япония и Тайван няма значителен внос от други страни. Въз основа на констатациите по отношение на този внос, както е посочено в съображения от 97 до 100 по-горе, може да се направи временното заключение, че вносът от други страни, с изключение на КНР, не допринася за съществените вреди, понесени от производството на Общността.

б)   Евентуални продажби в Общността на други производители от Общността

(102)

Както е посочено в съображения 54—55 по-горе, освен двамата производители, които съставляват производството на Общността, в Общността са известни още четири дружества, които произвеждат разглеждания продукт. Три от тях, две от които сътрудничиха при разследването като потребител, потребяват целия произведен от тях PVA в производството на вторични продукти в собствените си дружества. Четвъртото произвежда само много ограничени количества. Предвид горното, смята се, че другите производители от Общността не играят никаква роля за потискането на цените на пазара и последващата вреда, претърпяна от производството на Общността.

в)   Самопричинена вреда поради неефикасност на разходите

(103)

Няколко заинтересовани страни претендират, че вредата, претърпяна от производството на Общността, е свързана с факта, че производството на Общността не е успяло да запази конкурентоспособността си по отношение на разходите и че е взело неразумни решения за инвестиции. В това отношение, както е описано в съображение 86, разследването показа, че по време на разглеждания период производството на Общността значително е повишило своята производителност поради увеличаване на производствения капацитет и намаляването на работната сила. Освен това бе установено, че инвестициите за увеличаване на производствения капацитет (вж. съображение 73 по-горе) не оказват съществено влияние върху силно негативната тенденция, наблюдавана в развитието на финансовата позиция на производството на Общността.

(104)

Следователно единственият фактор, който оказва значително негативно влияние върху разходите за производство на сходния продукт по време на разглеждания период, е рязкото повишаване на цените на основните суровини, използвани за производството на сходния продукт, както е обяснено в съображения 78—79. Разследването показа, че развитието на покупните цени на производството на Общността за VAM и енергия е пропорционално на развитието на цените на тези суровини на световния пазар и следователно те не могат да бъдат отдадени на начина, по който производството на Общността ги е закупило. Следователно аргументът се отхвърля.

г)   Интервал от време за корекция на цените

(105)

Значителен потребител на PVA твърди, че за този конкретен сектор е нормално увеличението на покупната цена на VAM да не води веднага до увеличаване на продажната цена на PVA. Това се обяснява с факта, че дългосрочните договори са стандартни в сектора и следователно един значителен интервал от време е нормално явление. В това отношение, въпреки че се отчита, че определени продажби на производството на Общността се извършват чрез дългосрочни договори, не е често срещано явление тези договори да включват фиксирана цена за срок, по-дълъг от една година. Следователно в рамките на тези договори цените се предоговарят след определен период от време или ако цените на суровините се променят значително. Затова този аргумент се отхвърля.

5.4.   Заключение за причинната връзка

(106)

В заключение горният анализ показва, че вносът от КНР по време на разглеждания период е предизвикал съществено потискане на цените на пазара на Общността по време на този период. През ПР вносните цени от КНР значително са подбили цените на производството на Общността.

(107)

Това потискане на цените води до значително намаляване на продажните цени на производството на Общността, което от своя страна съвпада със силен спад на рентабилността на производството на Общността, възвръщаемостта на инвестициите му и неговия паричен поток от основна дейност.

(108)

От друга страна, проучването на другите фактори, които биха могли да навредят на производството на Общността, показа, че никой от тях не е могъл да има значително негативно въздействие.

(109)

Въз основа на горния анализ, в който съответно от вредния ефект на дъмпинговия внос бяха разграничени и отделени ефектите на всички известни фактори, които могат да повлияят на състоянието на производството на Общността, се стигна до временното заключение, че дъмпинговият внос с произход от разглежданата страна е причинил съществени вреди на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

6.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(110)

Комисията проучи дали, въпреки заключенията за дъмпинг, вреда и причинно-следствената връзка, съществуват неопровержими причини да се заключи, че не е в интерес на Общността да се приемат мерки в този конкретен случай. За тази цел и в съответствие с член 21 от основния регламент, Комисията разгледа евентуалното въздействие на мерките за всички заинтересовани страни.

6.1.   Интерес на производството на Общността

(111)

Както е посочено в съображение 56, производството на Общността се състои от две дружества с производствени мощности в Германия и Испания, които дават работа на между 200 и 300 души, пряко ангажирани в производството, продажбите и администрацията на сходния продукт. Ако бъдат въведени мерки, очаква се, че потискането на цените на пазара на Общността ще приключи и продажните цени на производството на Общността ще започнат да се възстановяват, в резултат на което финансовото състояние на производството на Общността ще се подобри.

(112)

От друга страна, ако не бъдат въведени антидъмпингови мерки, вероятно негативната тенденция в развитието на финансовите показатели на производството на Общността, и по-специално неговата рентабилност, ще продължи. Производството на Общността тогава ще загуби значителен пазарен дял, тъй като вече няма да е в състояние да следва пазарните цени, наложени от вноса от КНР. В най-лошия случай производството на Общността ще бъде принудено да излезе от свободния пазар и да продължи производството на PVA единствено за собствена употреба. И в двата случая вероятно резултатът ще бъде намаляване на производството и инвестициите, затваряне на някои производствени мощности и намаляване на работните места в Общността.

(113)

В заключение, въвеждането на антидъмпингови мерки ще позволи на производството на Общността да се възстанови от ефекта на констатирания вреден дъмпинг.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители

(114)

Както е описано в съображение 8, пет включени в извадката вносители, покриващи около 80 % от вноса на Общността на разглеждания продукт през ПР, изпратиха отговори на въпросника. Информацията, представена от единия от включените в извадката вносители, трябваше да бъде игнорирана на този етап, тъй като той два пъти анулира уговорена проверка на място. Три от отговорите на въпросника бяха проверени на място.

(115)

Цялата тежест, която PVA представлява в общия оборот от дейността на тези вносители е много малка. Средно 3 %—4 % от дейността на тези вносители могат да бъдат свързани с вноса на PVA от КНР. Вносителите имат много по-широко поле на дейност, което може да включва и търговия и дистрибуция. Някои вносители купуват продукта, обект на разследването, не само от КНР, но и от други източници в Общността и извън нея, включително от производството на Общността. Средният марж на печалба, постигнат от включените в извадката вносители при търговията им с PVA, е около 5 %.

(116)

Вносителите от Общността не подкрепят въвеждането на мерки. Сътрудничещите вносители твърдят, че въвеждането на мерки сериозно ще навреди на тяхната дейност, тъй като няма да могат да прехвърлят увеличението на цените на потребителите. В това отношение, както бе обяснено в съображение 111 по-горе, въвеждането на антидъмпингово мито върху вноса от КНР най-вероятно ще доведе до слабо увеличение на пазарните цени. Затова може да се очаква, че вносителите, които купуват разглеждания продукт от КНР, ще могат да прехвърлят разходите по митото на крайните клиенти. Установеното след корекция на цените CIF на границата на Общността с разходите след вноса значително подбиване на цената също подсказва, че има възможност за увеличение. Във всеки случай, предвид ограничената тежест на продажбите на този продукт в дейността на вносителите и маржът на печалба, постигнат понастоящем като цяло и по отношение само на техните продажби на PVA, очаква се, че митото, което временно ще бъде установено, няма да засегне в значителна степен финансовото положение на тези икономически субекти.

(117)

Въпреки че вносителите/дистрибуторите не подкрепят мерките, на база на наличната информация може да бъде направено заключение, че интересът на производството на Общността от неутрализирането на ефекта от нелоялните и вредни търговски практики на КНР надделява над предимството, което може да получат те от невъвеждането на антидъмпингови мерки.

6.3.   Интерес на потребителите

(118)

Седем потребители попълниха въпросника за потребители. Отговорите на две от тези дружества не бяха пълни и затова те не могат да бъдат включени в анализа. Останалите пет дружества използват PVA за различни приложения: за производството на лепила, на промишлени праховидни пълнители, на PVB, за скробване и апретура на текстил и производство на смоли.

(119)

В допълнение към информацията за покупките, представена в техните отговори на въпросника, покупките на петимата сътрудничещи потребители по време на ПР представляват 19 % от общото потребление на PVA от Общността, а вносът им от Китай представлява около 22 % от общия внос от КНР. Важно е да се отбележи, че като цяло вносът от КНР представлява малка част от техните покупки, т. е. 15 %. Тази картина обаче е много пъстра: един от сътрудничещите потребители въобще не е внасял от КНР през ПР, докато за друг сътрудничещ потребител КНР е била изключителният му източник на PVA.

(120)

Сътрудничещите потребители изложиха редица аргументи срещу въвеждането на митата.

(121)

Две дружества използват PVA за производството на лепила. Бе установено, че за производството на тези лепила PVA е основен разход, който в зависимост от състава на сместа може да достигне до 80 % от производствените разходи. Дружествата твърдят, че предвид значителната тежест на PVA в производствените разходи и маржовете на печалба, постигнати при продажбите на лепилата, антидъмпинговото мито може да ги доведе до фалит или да ги принуди да преместят производството извън Общността. Тези дружества изразиха много сериозни съмнения за това дали техните клиенти ще пожелаят да платят евентуално повишение на цените, причинено от митата. Във връзка с това, въпреки че се отчита, че маржовете на печалба, постигнати в този конкретен сектор са скромни, трябва също така да се отбележи, че предлаганите мерки засягат пряко покупните цени на PVA само с произход от Китай, който е един източник за снабдяване, а тези цени значително подбиват цените на производството на Общността по време на периода на разследване. Следователно въздействието на митото върху производствените разходи за лепилата на тези дружества не е незначително, но също така, предвид предлаганото ниво на митото, не изглежда да съществуват причини техните клиенти да не пожелаят да поемат поне известна част от това увеличение на разходите.

(122)

Две други дружества използват PVA за производството на PVB. При производството на PVB PVA също е основен разход. Едно от тези дружества, което впоследствие ще използва PVB за производството на PVB-филм, изказа предположение, че евентуалните мерки могат да провокират дружеството да премести своето производство на PVB извън Общността. Това дружество също така твърди, че предвид времето, което отнема окачествяването на PVA за това приложение, за тях е сложно и трудно да сменят доставчика. Другият производител на PVB, сътрудничещ като потребител, който използва PVA не само за производството на PVB, а преди всичко за производството на промишлени праховидни пълнители, също изтъкна трудния и дълъг процес за смяна на доставчика и освен това изрази безпокойство относно увеличените разходи, до които могат да доведат мерките.

(123)

Признава се, че увеличение на покупната цена на PVA ще доведе до по-високи производствени разходи за PVB. Същевременно обаче, тъй като вносът от КНР възлиза на 13 % от пазара на Общността, 87 % от PVA, потребявани в Общността, няма да бъдат пряко засегнати от тези мерки. При това предлаганият размер на митото е умерен. Предвид горното и отчитайки добрите пазарни условия за PVB, смята се, че ефектът от подобно мито е поносим.

(124)

Що се отнася до процедурата за окачествяване, отчита се, че при определени приложения характеристиките на PVA наистина могат да са много взискателни и направени по поръчка, което води до продължителен процес на окачествяване, включващ интензивно тестване. Следва да припомним обаче, че антидъмпинговите мерки нямат за цел да лишават определени доставчици от достъп до пазара на Общността. Всяка предлагана мярка има за цел само възстановяването на лоялната търговия и коригиране на изкривеното положение на пазара. Следователно и дори още повече предвид нивото на предлаганото мито, не съществува причина определени потребители да бъдат задължени да сменят доставчика след въвеждането на мерките.

(125)

Един сътрудничещ потребител, производител на полиестер/памук и памучни тъкани, който използва PVA за скробване и апретура на сурови тъкани, посочи, че мерките могат да принудят дружеството да премести предачните и тъкачните си дейности извън Общността. В тази връзка бе установено, че делът на PVA в разходите за производство на продуктите на това дружество е доста ограничен, т.е. между 0,2 % и 0,8 %. Предвид предлаганото мито, бе сметнато, че въздействието на подобно мито е незначително.

(126)

И накрая жалбоподателят KEG твърди, че невъвеждането на мерки е срещу интересите на потребителите, тъй като лошите финансови резултати от дейността му с PVA могат да провокират KEG да излезе от пазара на продажбите и да се насочи към пазарите надолу по веригата на производството. Той твърди, че ако това се случи, потребителите ще страдат от недостиг на доставки, тъй като KEG е голям и надежден доставчик. Въпреки че този аргумент не бе изрично подкрепен от разглежданите потребители, бе наистина потвърдено, че трима от петимата разглеждани потребители купуват значителни количества PVA от KEG и че това дружество може да бъде смятано за най-важния доставчик на пазара на Общността. Следователно не може да бъде изключено, че ако по някаква причина KEG излезе от пазара, потребителите ще бъдат изправени пред сериозни проблеми със снабдяването.

6.4.   Заключение за интереса на Общността

(127)

Може да се очаква, че ефектът от въвеждането на мерки ще даде възможност на производството на Общността да подобри своята рентабилност. Предвид неблагоприятното финансово състояние на производството на Общността съществува реален риск, че при отсъствие на мерки производството на Общността може да закрие производствени мощности и да съкрати работна сила. В общи линии потребителите от Общността също ще имат полза от въвеждането на мерки, тъй като снабдяването с достатъчни обеми PVA няма да бъде застрашено, докато общото увеличение на покупната цена на PVA ще бъде умерено. Като се има предвид посоченото по-горе, се стигна до временното заключение, че няма неопровержими причини от интерес на Общността, които да изискват в този случай да не се въвеждат антидъмпингови мерки.

7.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(128)

Предвид заключенията, направени по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Общността, трябва да се въведат временни мерки върху вноса от КНР на разглеждания продукт, за да се попречи на дъмпинговия внос да причини допълнителни вреди на производството на Общността.

(129)

Що се отнася до вноса на разглеждания продукт с произход от Тайван, не бе установен дъмпинг, както е посочено в съображение 30 по-горе. Следователно не следва да бъдат въвеждани временни мерки. Предвид времето на това установяване, бе сметнато за подходящо да се даде срок от един месец на заинтересованите страни да дадат становище по тази временна констатация, с оглед възможното прекратяване след изтичането на този срок на процедурата по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Тайван.

7.1.   Степен на отстраняване на вредите

(130)

Временните мерки върху вноса с произход от КНР трябва да се въведат в достатъчна степен, за да се отстранят вредите, причинени на производството на Общността от дъмпинговия внос, без да се надвишава установеният дъмпингов марж. При изчисляване на сумата на митата, необходими за премахване на ефекта от причиняващия вреди дъмпинг, целта е мерките да позволят на производството на Общността да покрие разходите си и да получи печалба преди данъчно облагане, за която е логично да се реализира при нормални условия на конкуренция, т. е. при липсата на дъмпингов внос.

(131)

Смята се, че през 2003 г. има нормална конкуренция на пазара на Общността, когато в отсъствието на вредоносен дъмпинг производството на Общността е реализирало нормална печалба в диапазона, описан в съображение 84 по-горе. Следователно въз основа на наличната информация бе предварително установено, че марж на печалба, съответстващ на това ниво, може да бъде разглеждан като подходящо ниво, което производството на Общността се очаква да достигне в отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(132)

След това бе определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение, при същото ниво на търговия, на среднопретеглената вносна цена, установена за изчисленията за подбиване на цената, със средната невредоносна цена на продуктите, продавани от производството на Общността на пазара на Общността. Невредоносната цена е определена чрез коригиране на продажната цена на всеки производител от производството на Общността до точката на нормалния приход и чрез добавяне на горепосочения марж на печалбата. Всякаква разлика, произтичаща от това сравнение, е изразена като процент от общата вносна CIF стойност. Като се вземе предвид, че на никого от сътрудничещите китайски производители не е предоставено ТУПИ или ИТ и предвид високата степен на сътрудничество, временната степен на отстраняване на вредите за цялата страна е изчислена като среднопретеглена на маржовете на вредите на всичките трима сътрудничещи китайски производители износители.

(133)

Така установеният марж на вредите за КНР е значително по-висок от констатирания дъмпингов марж.

7.2.   Временни мерки

(134)

Като се има предвид посоченото по-горе и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, беше сметнато, че трябва да бъде въведено временно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР на нивото на най-ниските установени дъмпингов марж и марж на вредите, в съответствие с правилото за по-малкото мито.

(135)

Въз основа на горното предлаганият размер на митото върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР е 10,0 %.

7.3.   Заключителна разпоредба

(136)

За да се постигне стабилно управление, трябва да се определи период, през който заинтересованите страни, които са се представили в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок, да могат да представят позициите си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това трябва да се посочи, че констатациите относно въвеждането на антидъмпингово мито, направени за целите на настоящия регламент, са временни и може да бъдат преразгледани при определяне на окончателно мито,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Въвежда се временно антидъмпингово мито върху вноса на определени поливинил алкохоли под формата на хомополимерни смоли с вискозитет (измерен в 4 % разтвор) от 3 mPas или повече, но ненадвишаващ 61 mPas и степен на хидролиза от 84,0 mol % или повече, но ненадвишаваща 99,9 mol %, които попадат под код по КН ex 3905 30 00 (код по ТАРИК 3905300020) и са с произход от Китайската народна република.

2.   Размерът на временното антидъмпингово мито, който се прилага към нетната цена франко границите на Общността преди облагане с мито на продуктите, описани в параграф 1, е 10 %.

3.   Освобождаването на продукта, посочен в параграф 1, за свободно обращение в Общността, става след представянето на гаранция, равна на сумата на временното мито.

4.   Освен ако не е посочено друго, прилагат се съществуващите разпоредби относно митата.

Член 2

Без да се нарушава член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на съществените факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят мненията си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 заинтересованите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 311, 19.12.2006 г., стр. 47.


ДИРЕКТИВИ

18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/41


ДИРЕКТИВА 2007/55/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за изменение на някои приложения към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустими количество на остатъци от азинофос-метил

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (3), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (4), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията беше информирана, че е възможно настоящите максимално допустими количества на остатъци от азинофос-метил да се нуждаят от преразглеждане, като се има предвид наличието на нова информация от токсикологична гледна точка и дневната доза, приемана от потребителите. Комисията поиска съответната държава-членка, докладваща относно азинофос-метила по силата на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (5), да направи предложение за преразглеждане на максимално допустимите количества (МДК), определени в Общността. Такова предложение бе предоставено на Комисията.

(2)

МДК на Общността и количествата, препоръчвани от Codex Alimentarius, са установени и оценени посредством сходни процедури. Съществуват редица МДК за азинофос-метил, определени от Codex Alimentarius. МДК на Общността, основани на МДК от Codex Alimentarius, също бяха оценени от докладващата държава-членка, като се взе предвид наличието на нова информация за рисковете за потребителите.

(3)

Краткосрочното или дългосрочното излагане на потребителите на азинофос-метил, посредством хранителни продукти, беше преразгледано и оценено в съответствие с действащите в Общността процедури и практики, вземайки предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация (6). Въз основа на това следва да се определят нови МДК, които да гарантират, че няма неприемлива експозиция на потребителите.

(4)

За да се гарантира подходяща защита на потребителя срещу излагане на остатъчни вещества в резултат от неразрешени употреби на продукти за растителна защита, следва да се определят МДК за съответните комбинации от продукт/пестицид на долната граница на аналитично откриване.

(5)

Необходимо е следователно да бъдат изменени МДК, установени в приложенията към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, за да се осигури възможност за необходимите наблюдение и контрол върху забраната за тяхната употреба и за да се защитят потребителите.

(6)

Чрез Световната търговска организация бяха информирани търговските партньори на Общността по отношение на новите МДК и техните становища относно тези граници ще бъдат взети предвид.

(7)

Следователно директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/ЕИО вписването относно азинофос-метил се заличава.

Член 2

Директива 86/362/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 3

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 4

Директива 90/642/ЕИО се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 5

Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 18 март 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 19 март 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Директива 2007/8/ЕО на Комисията (ОВ L 63, 1.3.2007 г., стp. 9).

(2)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО на Комисията (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стp. 31).

(3)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2007/28/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 26.5.2007 г., стр. 6).

(4)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2007/39/ЕО на Комисията (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стp. 25).

(5)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/52/ЕО на Комисията (ОВ L 214, 17.8.2007 г., стp. 3).

(6)  Насоки за прогнозното изчисляване на количествата остатъци от пестициди, приемани с храната (актуализирани), изготвени от Световната система за екологичен мониторинг/програма за безопасност на храните (GEMS/Food Programme) в сътрудничество с Комитета за Кодекса за остатъците от пестициди, и публикувани от Световната здравна организация, 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните редове се прибавят в приложение II, част А, към Директива 86/362/ЕИО:

Остатъци от пестициди

Максимално допустими количества в мг/кг

„Азинофос-метил

0,05 (*)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Следните редове се прибавят в приложение II, част А, към Директива 86/363/ЕИО:

 

Максимално допустими количества в мг/кг (ppm)

Пестицидни остатъци

на мазнината в месо, месни продукти и карантии и животинските мазнини, посочени в приложение I, позиции ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602 (1) (4)

за сурово краве мляко и пълномаслено краве мляко, посочени в приложение I, позиция 0401: за други храни в позиции 0401, 0402, 0405 00 и 0406 в съответствие с (2) (4)

на белени пресни яйца, за птичи яйца и яйчени жълтъци, посочени в приложение I, позиции 0407 00 и 0408 (3) (4)

„Азинофос-метил

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Показва по-ниска граница от аналитично изчислената.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Следната колона се прибавя в приложение II, част А, към Директива 90/642/ЕИО:

„Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Азинофос-метил

1.   

Плодове, пресни, изсушени или сурови, замразени, несъдържащи добавена захар, ядки

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

Грейпфрут

 

Лимони

 

Сладки лимони

 

Мандарини (включително клементинки и други хибриди)

 

Портокали

 

Помело

 

Други

 

ii)

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

0,5

Бадеми

 

Бразилски орехи

 

Кашу

 

Кестени

 

Кокосови орехи

 

Лешници

 

Орехи „макадамия“

 

Пеканови орехи

 

Ядки от борови шишарки

 

Шам фъстък

 

Орехи

 

Други

 

iii)

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

0,5 (2)

Ябълки

 

Круши

 

Дюли

 

Други

 

iv)

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,5 (2)

Кайсии

 

Череши

 

Праскови (включително нектарини и подобни хибриди)

 

Сливи

 

Други

 

v)

ЯГОДОВИ ПЛОДОВЕ И ДРЕБНОПЛОДНИ

 

a)

Десертно и винено грозде

0,05 (1)

Десертно грозде

 

Винено грозде

 

б)

Ягоди (без диви горски ягоди)

0,5 (2)

в)

Къпиноплодни (без дивите плодове)

0,5 (2)

Къпини

 

Едри къпини

 

Хибрид (кръстоска) между малина и къпина

 

Малини

 

Други

 

г)

Други дребноплодни и ягодови плодове (различни от диворастящи)

 

Боровинки

 

Червени боровинки

0,1

Френско грозде (червено, черно (касис) и бяло)

0,5 (2)

Цариградско грозде

0,5 (2)

Други

0,05 (1)

д)

Диворастящи ягодови и други плодове

0,05 (1)

vi)

ДРУГИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

Авокадо

 

Банани

 

Фурми

 

Смокини

 

Киви

 

Кумкуат

 

Личи

 

Манго

 

Маслини (за консумация)

 

Маслини (за производство на маслиново масло)

 

Папая

 

Маракуя

 

Ананаси

 

Нар

 

Други

 

2.   

Зеленчуци, пресни или неварени, в замразено или изсушено състояние

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

0,05 (1)

Червено цвекло

 

Моркови

 

Маниока

 

Целина с едри глави

 

Хрян

 

Земни ябълки

 

Пащърнак

 

Корени от магданоз

 

Репички

 

Козя брада

 

Сладки картофи

 

Жълта ряпа

 

Ряпа

 

Игнам

 

Други

 

ii)

ЗЕЛЕНЧУЦИ С ЛУКОВИЦА

0,05 (1)

Чесън

 

Лук

 

Шалот

 

Зелен лук

 

Други

 

iii)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ПЛОДОВЕ

 

a)

Зеленчуци от семейство Solanacea

0,05 (1)

Домати

 

Пиперки

 

Патладжани

 

Бамя

 

Други

 

б)

Зеленчуци от семейство тиквови — ядлива кора

 

Краставици

0,2

Корнишони

 

Тиквички

 

Други

0,05 (1)

в)

Зеленчуци от семейство тиквови — с неядлива кора

0,05 (1)

Пъпеши

 

Тиква

 

Диня

 

Други

 

г)

Сладка царевица

0,05 (1)

iv)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ВИДА BRASSICA

0,05 (1)

a)

Зелеви (развитие на съцветия)

 

Броколи (включително Calabrese)

 

Карфиол

 

Други

 

б)

Зелеви (на глави)

 

Брюкселско зеле

 

Зеле

 

Други

 

в)

Зелеви (развитие на листа)

 

Китайско зеле

 

Кайл (къдраво зеле)

 

Други

 

г)

Алабаш

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ

0,05 (1)

a)

Марули и подобни

 

Кресон

 

Градинска салата

 

Маруля

 

Ескариол (широколистна ендивия)

 

Рукола

 

Листа и стъбла от зеле, включително листа от ряпа

 

Други

 

б)

Спанак и подобни

 

Спанак

 

Листа от цвекло (къдраво)

 

Други

 

в)

Воден кресон

 

г)

Ендивия

 

д)

Билки

 

Балдаран

 

Сибирски лук

 

Магданоз

 

Листа от целина

 

Други

 

vi)

БОБОВИ РАСТЕНИЯ (пресни)

0,05 (1)

Фасул (с шушулки)

 

Фасул (без шушулки)

 

Грах (с шушулки)

 

Грах (без шушулки)

 

Други

 

vii)

СТЪБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

0,05 (1)

Аспержи

 

Бяло цвекло

 

Целина

 

Копър

 

Артишок (ангинарии)

 

Праз

 

Ревен

 

Други

 

viii)

ГЪБИ

0,05 (1)

a)

Култивирани гъби

 

б)

Диворастящи гъби

 

3.

Бобови растения

0,05 (1)

Фасул

 

Леща

 

Грах

 

Лупина

 

Други

 

4.   

Маслодайни семена

Семена от лен

 

Фъстъци

 

Семена от мак

 

Семена от сусам

 

Семена от слънчоглед

 

Семена от рапица

 

Семена от соя

 

Семена от синап

 

Семена от памук

0,2

Семена от коноп

 

Други

0,05 (1)

5.

Картофи

0,05 (1)

Ранни картофи

 

Късни картофи

 

6.

Чай (изсушени листа и стебла, ферментирали или обработени другояче, Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Хмел (сушен), включително под формата на гранули и неконцентриран прах

0,1 (1)


(1)  Показва по-ниска граница от аналитично изчислената.

(2)  Временни МДК до 18 септември 2008 г. След тази дата МДК ще са 0,05 () mg/kg, освен ако не са изменени с директива или регламент.“


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/50


ДИРЕКТИВА 2007/56/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за изменение на определени приложения към директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за азоксистробин, хлороталонил, делтаметрин, хексахлоробензен, йоксинил, оксамил и квиноксифен

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (1), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (3), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (4), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО, разрешенията за употреба на продукти за растителна защита върху определени култури са отговорност на държавите-членки. Такива разрешения трябва да се основават на оценка на въздействието върху човешкото здраве и здравето на животните и последиците за околната среда. При тази оценка трябва да се имат предвид елементи, като излагането на операторите и наблюдателите, последствията за земната, водната и въздушната среда, както и въздействието върху хората и животните при прием на остатъчни вещества от третираните култури.

(2)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) отразяват използването на минимални количества пестициди, необходими за постигане на ефективна защита на растенията, прилагани по начин, при който количеството остатъчни вещества е възможно най-малко и токсикологично допустимо, особено що се отнася до прогнозирания хранителен прием.

(3)

МДГОВ за пестициди в обхвата на Директива 90/642/ЕИО са предмет на преразглеждане и изменение, с оглед да бъдат взети предвид нови или променени употреби. Комисията получи сведения относно нови или променени употреби, което следва да доведе до изменения в допустимите граници на остатъчни вещества за азоксистробин, хлороталонил, йоксинил и квиноксифен.

(4)

По отношение на хексахлоробензен Комисията получи информация, че поради замърсяване на околната среда, този пестицид е възможно да се срещне на по-високи нива от прага на аналитично определяне в семена от тиква, които са консумирана стока в редица държави-членки. Следователно включването на „семена от тиква“ в приложение I към Директива 90/642/ЕИО и установяването на МДГОВ за семена от тиква е необходимо за защитата на потребителите от прекомерни остатъчни вещества от хексахлоробензен.

(5)

По отношение на оксамил бяха установени временни МГДОВ в Директива 90/642/ЕИО чрез Директива 2006/59/ЕО на Комисията (5), до предоставяне на данни от клинични изпитвания. Данните от клиничните изпитвания за оксамил бяха подадени и оценени. В резултат на това временните МДГОВ за оксамил могат да бъдат потвърдени.

(6)

По отношение на делтаметрин също бяха установени временни МДГОВ в директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО посредством Директива 2006/59/ЕО, до преразглеждане на информацията за приложение III съгласно Директива 91/414/ЕИО и пререгистрирането на формулациите на делтаметрин на ниво държави-членки. След подробно проучване се установи, че следва да бъде предвидено повече време, за да се гарантира правилната преценка на позволените употреби на делтаметрин в държавите-членки. Следователно е целесъобразно срока на временните МДГОВ за делтаметрин да бъде удължен.

(7)

Излагането на потребителите през целия им живот на тези пестициди посредством хранителни продукти, които могат да съдържат остатъчни вещества от споменатите пестициди, беше разгледано и оценено в съответствие с използваните процедури и практики в Общността и с оглед на публикуваните от Световната здравна организация насоки (6). На базата на тези анализи и оценки, МДГОВ за тези пестициди следва да бъдат установени по начин, който гарантира, че допустимата дневна доза не е надвишена.

(8)

В случая на хлороталонил и йоксинил, за които съществува остра референтна доза (ОРД), интензивното излагане на потребителите посредством всеки хранителен продукт, който може да съдържа остатъци от тези пестициди, беше анализирано и оценено в съответствие с действащите процедури и практики в Общността, като се вземат предвид публикуваните от Световната здравна организация насоки. Бяха взети предвид и становищата на Научния комитет по растенията (НКР), и по-специално насоките и препоръките по отношение на защитата на потребителите от третирани с пестициди хранителни продукти (7). Въз основа на оценката на хранителния прием, МДГОВ за тези пестициди следва да бъдат определени така, че да се гарантира, че ОРД няма да бъде надвишена. По отношение на другите субстанции, оценката на предоставената информация показа, че не се налага определяне на ОРД, и следователно няма необходимост от краткосрочна оценка.

(9)

Когато разрешените употреби на препарати за растителна защита не водят до установими количества на остатъчни вещества от пестициди във или върху хранителния продукт, или при липса на разрешени употреби, или когато разрешени от държавите-членки приложения не са били подкрепени от необходимите данни, или когато практическите приложения в трети страни, в резултат на които има остатъчни вещества във или върху храни, които могат да влязат в обращение на пазара на Общността, не са били подкрепени от необходимите данни, МДГОВ следва да бъдат фиксирани на долния праг на аналитично определяне.

(10)

Установяването или изменението на временни МДГОВ на общностно равнище не възпрепятства държавите-членки да определят временни МДГОВ за йоксинил и квиноксифен, в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО и приложение VI към цитираната директива. Счита се, че за определяне на последващите употреби на съответните субстанции е достатъчен период от четири години. След това временните МДГОВ на равнище Общност следва да станат окончателни.

(11)

Следователно е необходимо изменение на МДГОВ, установени с директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, за да се осигури защита на потребителите и подходящо наблюдение и контрол върху употребите на продукти за растителна защита. Уместно е, когато МДГОВ вече са определени в приложенията към посочените директиви, те да бъдат изменени. Когато МДГОВ все още не са определени, е уместно те да бъдат установени за пръв път.

(12)

Следователно директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 86/362/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 2

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 3

Директива 90/642/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В приложение I, към група „4 Маслодайни семена“ се добавя вписването „семена от тиква“.

2)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 4

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 18 декември 2007 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават на Комисията незабавно текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано 19 декември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат споменатите разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО на Комисията (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стp. 31).

(2)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2007/28/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 26.5.2007 г., стp. 6).

(3)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2007/39/ЕО на Комисията (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стp. 25).

(4)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/52/ЕО на Комисията (ОВ L 214, 17.8.2007 г., стp. 3).

(5)  ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 61.

(6)  Насоки за прогнозиране на хранителния прием на остатъчни вещества от пестициди (преразгледани), изготвени от GEMS/Food Programme в сътрудничество с Комитета за Кодекса за остатъчните вещества от пестициди, публикувани от Световната здравна организация, 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7)  Становище относно въпроси, свързани с изменението на приложенията към директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета (становище, изразено от Научния комитет по растенията на 14 юли 1998 г.); Становище относно променливите остатъчни вещества от пестициди в плодове и зеленчуци (становище, изразено от Научния съвет по растенията на 14 юли 1998 г. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В част А от приложение II към Директива 86/362/ЕИО редът, който се отнася до делтаметрин, се заменя със следното:

Остатъчни вещества от пестициди

Максимално допустими граници в mg/kg

„Делтаметрин (цис-делтаметрин) (1)

2

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ


(1)  Временни МГДОВ, валидни до 1 ноември 2008 г., до преразглеждане на информацията на приложение III в съответствие с Директива 91/414/ЕИО и пререгистрирането на формулациите на делтаметрин на ниво държави-членки.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част А от приложение II към Директива 86/363/ЕИО редът, който се отнася до делтаметрин (цис-делтаметрин), се заменя със следното:

 

Максимално допустими граници в mg/kg

Остатъчни вещества от пестициди

за съдържащи се в месо мазнини, месни продукти, карантия и животински мазнини, изброени в приложение I, позиции ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 и 1602

(1) (4)

за краве мляко и пълномаслена сметана от краве мляко, изброени в приложение I, позиция 0401; за други хранителни продукти в позиции 0401, 0402, 0405 00 и 0406 в съответствие с

(2) (4)

в пресни яйца без черупка, в птичи яйца и яйчни жълтъци, изброени в приложение I, позиции 0407 и 0408

(3) (4)

„Делтаметрин (цис-делтаметрин) (2)

черен дроб и бъбреци 0,03 (1), птиче месо и продукти от птиче месо 0,1, други 0,5

0,05

0,05 (1)


(1)  Показва долния праг на аналитично определяне.

(2)  Временни МГДОВ, валидни до 1 ноември 2008 г., до преразглеждане на информацията в приложение III в съответствие с Директива 91/414/ЕИО и пререгистрирането на формулациите на делтаметрин на ниво държави-членки.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В част А от приложение II към Директива 90/642/ЕИО колоните за азоксистробин, хлороталонил, делтаметрин, хексахлоробензен, йоксинил, оксамил и квиноксифен се заменят със следното:

 

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества

(в mg/kg)

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

азоксистробин

хлороталонил

делтаметрин (цис-делтаметрин) (2)

хексахлоробензен

йоксинил, включително неговите естери, изразени като йоксинил

оксамил

квиноксифен

1.

Плодове, пресни, изсушени или без термична обработка, замразени, несъдържащи добавена захар; ядки

 

 

 

0,01 (1)

0,05 (1)  (3)

 

 

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

1

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Грейпфрути

 

 

 

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

Зелени лимони

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини (включително клементини и други хибриди)

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

Помело

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

ii)

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

0,1 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

Лешници

 

 

 

 

 

 

 

Орехи „макадамия“

 

 

 

 

 

 

 

Пеканови орехи

 

 

 

 

 

 

 

Семена от пиния

 

 

 

 

 

 

 

Шамфъстък

 

 

 

 

 

 

 

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

iii)

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

1

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

Ябълки

 

 

0,2

 

 

 

0,05 (3)

Круши

 

 

 

 

 

 

 

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,1

 

 

 

0,02 (1)  (3)

iv)

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

Кайсии

 

1

 

 

 

 

0,05 (3)

Череши

 

 

0,2

 

 

 

0,3 (3)

Праскови (включително праскови без мъх и подобни хибриди)

 

1

 

 

 

 

0,05 (3)

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

0,01 (1)

0,1

 

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

ЯГОДОПЛОДНИ И ДРЕБНОПЛОДНИ

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

a)

Десертно и винено грозде

2

 

0,2

 

 

 

1 (3)

Трапезно грозде

 

1

 

 

 

 

 

Винено грозде

 

3

 

 

 

 

 

б)

Ягоди (различни от диворастящи)

2

3

0,2

 

 

 

0,3 (3)

в)

Храстовидни (различни от диворастящи)

 

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Къпини

3

 

0,5

 

 

 

 

Едри къпини

 

 

 

 

 

 

 

Кръстоски на малина и къпина

 

 

 

 

 

 

 

Малини

3

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

г)

Други дребноплодни и ягодоплодни (различни от диворастящи)

0,05 (1)

 

 

 

 

 

2 (3)

Боровинки

 

 

 

 

 

 

 

Червени боровинки

 

2

 

 

 

 

 

Френско грозде (червено, черно и бяло)

 

10

0,5

 

 

 

 

Цариградско грозде

 

10

0,2

 

 

 

 

Други

 

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

д)

Диворастящи ягодови и други диви плодове

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

vi)

РАЗНИ

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

Банани

2

0,2

 

 

 

 

 

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

0,2

 

 

 

 

Кумкуат

 

 

 

 

 

 

 

Личи

 

 

 

 

 

 

 

Манго

0,2

 

 

 

 

 

 

Маслини (трапезни)

 

 

1

 

 

 

 

Маслини (за извличане на маслиново масло)

 

 

1

 

 

 

 

Папая

0,2

20

 

 

 

 

 

Пасион фрут

 

 

 

 

 

 

 

Ананас

 

 

 

 

 

 

 

Нар

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

2.

Зеленчуци, пресни или без термична обработка, замразени или сушени

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Цвекло

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

0,2

1

 

 

0,2 (3)

 

 

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

 

Целина с едри глави

0,3

1

 

 

 

 

 

Хрян

0,2

 

 

 

 

 

 

Земни ябълки

 

 

 

 

 

 

 

Пащърнак

0,2

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Корени от магданоз

0,2

 

 

 

 

 

 

Репички

0,2

 

 

 

 

 

 

Козя брада

0,2

 

 

 

 

 

 

Сладки патати

 

 

 

 

 

 

 

Жълта ряпа

 

 

 

 

 

 

 

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

Игнам

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

ii)

ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Чесън

 

0,5

0,1

 

0,2 (3)

 

 

Лук

 

0,5

0,1

 

0,2 (3)

 

 

Шалот

 

0,5

0,1

 

0,2 (3)

 

 

Зелен лук

2

5

0,1

 

3 (3)

 

 

Други

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

 

iii)

ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

a)

Картофови

2

2

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Домати

 

 

0,3

 

 

0,02 (3)

 

Пиперки

 

 

 

 

 

0,02 (3)

 

Патладжани

 

 

0,3

 

 

0,02 (3)

 

Бамя

 

 

0,3

 

 

 

 

Други

 

 

0,2

 

 

0,01 (1)  (3)

 

б)

Тиквови — ядивна кора

1

 

0,2

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Краставици

 

1

 

 

 

0,02 (3)

 

Корнишони

 

5

 

 

 

0,02 (3)

 

Тиквички

 

 

 

 

 

0,03 (3)

 

Други

 

0,01 (1)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

в)

Тиквови — неядивна кора

0,5

1

0,2

 

 

0,01 (1)  (3)

0,05 (3)

Пъпеши

 

 

 

 

 

 

 

Тикви

 

 

 

 

 

 

 

Дини

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

г)

Сладка царевица

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

iv)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ РОД „ЗЕЛЕ“

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Цветно зеле

0,5

3

0,1

 

 

 

 

Броколи (включително броколи от Калабрия)

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

б)

Главесто зеле

0,3

 

0,1

 

 

 

 

Брюкселско зеле

 

3

 

 

 

 

 

Зеле

 

3

 

 

 

 

 

Други

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

в)

Листно зеле

5

0,01 (1)

0,5

 

 

 

 

Китайско зеле

 

 

 

 

 

 

 

Къдраво зеле

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

г)

Алабаш

0,2

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Марули и подобни

3

0,01 (1)

0,5

 

 

 

 

Кресон

 

 

 

 

 

 

 

Градинска салата

 

 

 

 

 

 

 

Маруля

 

 

 

 

 

 

 

Ескариол (широколистна ендивия)

 

 

 

 

 

 

 

Рукола

 

 

 

 

 

 

 

Листно зеле, включително листа от ряпа

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

б)

Спанак и подобни

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

 

 

 

Спанак

 

 

 

 

 

 

 

Цвекло за салата

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

в)

Воден кресон

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

г)

Ендивия

0,2

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

д)

Подправки

3

5

0,5

 

 

 

 

Балдаран

 

 

 

 

 

 

 

Сибирски лук

 

 

 

 

 

 

 

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

Листа от целина

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

vi)

БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

 

 

0,2

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Фасул (с шушулки)

1

5

 

 

 

 

 

Фасул (без шушулки)

0,2

2

 

 

 

 

 

Грах (с шушулки)

0,5

2

 

 

 

 

 

Грах (без шушулки)

0,2

0,3

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

 

vii)

СТЪБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

Бяло цвекло

 

 

 

 

 

 

 

Целина

5

10

 

 

 

 

 

Копър

5

 

 

 

 

 

 

Артишок (ангинарии)

1

 

0,1

 

 

 

0,3 (3)

Праз

2

10

0,2

 

3 (3)

 

 

Ревен

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

viii)

ГЪБИ

0,05 (1)

 

0,05

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Култивирани гъби

 

2

 

 

 

 

 

б)

Диворастящи гъби

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

3.

Варива

0,1

0,01 (1)

1

0,01 (1)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Фасул

 

 

 

 

 

 

 

Леща

 

 

 

 

 

 

 

Грах

 

 

 

 

 

 

 

Лупина

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

4.

Маслодайни семена

 

 

 

 

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

Ленено семе

 

 

 

 

 

 

 

Фъстъци

 

0,05

 

 

 

 

 

Маково семе

 

 

 

 

 

 

 

Сусамово семе

 

 

 

 

 

 

 

Слънчогледово семе

 

 

 

 

 

 

 

Рапично семе

0,5

 

0,1

 

 

 

 

Соя

0,5

 

 

 

 

 

 

Синапено семе

 

 

0,1

 

 

 

 

Памуково семе

 

 

 

 

 

 

 

Конопено семе

 

 

 

 

 

 

 

Семена от тиква

 

 

 

0,05

 

 

 

Други

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

5.

Картофи

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)

Ранни картофи

 

 

 

 

 

 

 

Късни картофи

 

 

 

 

 

 

 

6.

Чай (изсушени листа и стебла, ферментирали или обработени по друг начин, Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,1 (1)

5

0,02 (1)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7.

Хмел (сушен), включително хмелов гранулат и неконцентриран прах

20

50

5

0,02 (1)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,5 (3)


(1)  Показва долната граница на аналитично определяне.

(2)  Временни МГДОВ, валидни до 1 ноември 2008 г., до преразглеждане на информацията в приложение III в съответствие с Директива 91/414/ЕИО и пререгистрирането на формулациите на делтаметрин на ниво държави-членки.

(3)  Показва, че МГДОВ са установени временно в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО.“


18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/61


ДИРЕКТИВА 2007/57/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за изменение на определени приложения към директиви на Съвета 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за дитиокарбамати

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храни от животински произход (3), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (4), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) отразяват използването на минимални количества пестициди, необходими за ефективна защита на растенията, прилагани по начин, при който количеството остатъчни вещества е възможно най-малко и токсикологично допустимо, особено що се отнася до прогнозирания хранителен прием.

(2)

МГДОВ за пестициди са предмет на преразглеждане и изменение, с оглед да бъдат взети предвид нови данни, в това число и за нови или променени употреби. Комисията получи сведения относно нови или променени употреби, което следва да доведе до изменения в границите на остатъчни вещества за манеб, манкозеб, метирам, пропинеб и тирам.

(3)

Активното вещество зирам е включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (5) чрез Директива 2003/81/ЕО на Комисията (6). Включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се основава на оценката на предоставената информация относно предложената употреба. Предоставената информация бе прегледана и достатъчна за определяне на съответните МДГОВ.

(4)

Вече съществуват МДГОВ на Общността в директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на манеб, манкозеб, метирам, пропинеб и тирам. Тези граници бяха взети предвид при адаптирането на въпросните МГДОВ в настоящата директива. По-специално, тъй като при рутинния мониторинг остатъчните вещества от манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам не могат да бъдат идентифицирани поотделно, МГДОВ са определени за цялата група пестициди, които са познати също под името дитиокарбамати. При все това съществуват отделни методи за пропинеб, тирам и зирам, макар да не се прилагат рутинно. Тези методи следва да бъдат прилагани поотделно за всеки конкретен случай, когато се изисква специфично количествено определяне за пропинеб, зирам и/или тирам.

(5)

В изготвените от Комисията доклади за преглед по повод включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на въпросните активни вещества се определя допустимата дневна доза (ДДД) и при необходимост критичната референтна доза (КРД) за тези вещества. Излагането на потребителите на влиянието на третирани с въпросното активно вещество продукти бе проучено и оценено в съответствие с процедурите на Общността. За прилаганата методология са взети под внимание публикуваните насоки на Световната здравна организация (7) и становището на Научния комитет по растенията (8). Стигна се до заключението, че предложените МДГОВ няма да доведат до надхвърляне на ДДД или КРД.

(6)

Когато разрешените употреби на продукти за растителна защита не водят до установими количества на остатъчни вещества от пестициди във или върху хранителния продукт или при липса на разрешени употреби, или когато разрешените от държавите-членки употреби не са били подкрепени от необходимите данни, или когато употребите в трети страни, имащи като резултат остатъчни вещества във или върху храните, които могат да влязат в обращение на пазара на Общността, не са били подкрепени от необходимите данни, МДГОВ следва да бъдат фиксирани на долния праг на аналитично определяне.

(7)

Следователно установените МДГОВ в приложенията към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО е необходимо да бъдат изменени, с оглед да се осигури защита на потребителите и подходящо наблюдение и контрол върху забраната за техните употреби. Когато МДГОВ вече са определени в приложенията към посочените директиви, е уместно те да бъдат изменени. В случай че МГДОВ все още не са били определени, е уместно да бъдат установени за първи път.

(8)

Следователно директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/ЕИО вписването относно тирам се заличава.

Член 2

Директива 86/362/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 3

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 4

Директива 90/642/ЕИО се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 5

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 18 март 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 19 март 2008 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU