ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 211

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
11 август 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 956/2007 на Комисията от 10 август 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 957/2007 на Комисията от 10 август 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно количествата, пуснати на постоянен търг за препродажба на зърнени култури на пазара на Общността, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

3

 

*

Регламент (ЕО) № 958/2007 на Европейската централна банка от 27 юли 2007 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8)

8

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

11.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 956/2007 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 август 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 10 август 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

48,8

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

44,2

0707 00 05

TR

103,8

ZZ

103,8

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

58,7

UY

47,4

ZA

62,1

ZZ

56,1

0806 10 10

EG

137,4

MA

137,7

ΜΚ

18,0

TR

109,4

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

71,6

BR

86,8

CL

79,8

CN

96,3

NZ

95,3

US

101,8

UY

50,7

ZA

86,4

ZZ

83,6

0808 20 50

AR

57,8

CL

83,9

NZ

92,4

TR

136,9

ZA

94,7

ZZ

93,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,9

ZZ

147,9

0809 40 05

IL

125,0

ZZ

125,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


11.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 957/2007 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно количествата, пуснати на постоянен търг за препродажба на зърнени култури на пазара на Общността, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 712/2007 на Комисията (2) се откриха постоянни тръжни процедури за препродажбата на общностния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки.

(2)

Предвид ситуацията на пазара на царевица в Общността и установеното през последните седмици и в различните области нарастване в търсенето на житни култури, се оказва наложително в някои държави-членки да бъдат доставени нови количества житни култури, държани за интервенция. Следователно е целесъобразно да се упълномощят интервенционните агенции на въпросните държави-членки да пристъпят към увеличение на предлаганите на търг количества царевица с 1 199 355 тона в Унгария.

(3)

Регламент (ЕО) № 712/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 712/2007 се заменя с текста в приложението.

Член 2

Настоящия регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 7. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 843/2007 (ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ТЪРГОВЕТЕ

Държава-членка

Количества, предоставени за продажба на вътрешния пазар

(в тонове)

Интервенционна агенция

Наименование, адрес и координати

Мека пшеница

Ечемик

Царевица

Ръж

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Телефон: (32-2) 287 24 78

Факс: (32-2) 287 25 24

Електронна поща: webmaster@birb.be

Интернет адрес: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Телефон: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет адрес: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Телефон: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Факс: (420) 296 806 404

Електронна поща: dagmar.hejrovska@szif.cz

Интернет адрес: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Телефон: (45) 33 95 88 07

Факс: (45) 33 95 80 34

Електронна поща: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Интернет адрес: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Телефон: (49-228) 6845-3704

Факс 1: (49-228) 6845-3985

Факс 2: (49-228) 6845-3276

Електронна поща: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Интернет адрес: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Телефон: (372) 7371 200

Факс: (372) 7371 201

Електронна поща: pria@pria.ee

Интернет адрес: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Телефон: 353 53 91 63400

Факс: 353 53 91 42843

Интернет адрес: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community AIDS (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Телефон: (30-210) 212 4787 & 4754

Факс: (30-210) 212 4791

Електронна поща: ax17u073@minagric.gr

Интернет адрес: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Телефон: (34-91) 3474765

Факс: (34-91) 3474838

Електронна поща: sgintervencion@fega.mapa.es

Интернет адрес: www.fega.es

France

0

13 218

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)

12, rue Henri Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Телефон: (33-1) 73 30 20 20

Факс: (33-1) 73 30 20 08

e-mail:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Интернет адрес: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Телефон: (39) 0649499558

Факс: (39) 0649499761

Електронна поща: b.pennacchia@agea.gov.it

Интернет адрес: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Телефон: (371) 702 7893

Факс: (371) 702 7892

Електронна поща: lad@lad.gov.lv

Интернет адрес: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Телефон: (370-5) 268 5049

Факс: (370-5) 268 5061

Електронна поща: info@litfood.lt

Интернет адрес: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Телефон: (352) 478 23 70

Факс: (352) 46 61 38

Телекс: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

29 244

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Телефон: (36) 1 219 45 76

Факс: (36) 1 219 89 05

Електронна поща: ertekesites@mvh.gov.hu

Интернет адрес: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Телефон: (31) 475 355 486

Факс: (31) 475 318939

Електронна поща: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Интернет адрес: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Телефон:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Факс:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

Електронна поща: referat10@ama.gv.at

Интернет адрес: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Телефон: (48) 22 661 78 10

Факс: (48) 22 661 78 26

Електронна поща: cereals-intervention@arr.gov.pl

Интернет адрес: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Телефон:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Факс:

(351) 21 384 61 70

Електронна поща:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Интернет адрес: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Телефон: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Факс: + 40 21 3054803

Интернет адрес: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Телефон: (386) 1 580 76 52

Факс: (386) 1 478 92 00

Електронна поща: aktrp@gov.si

Интернет адрес: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Телефон: (421-2) 58 243 271

Факс: (421-2) 53 412 665

Електронна поща: jvargova@apa.sk

Интернет адрес: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Телефон: +358 (0)20 772 007

Факс: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

Електронна поща: markkinatukiosasto@mavi.fi

Интернет адрес: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Телефон: (46) 36 15 50 00

Факс: (46) 36 19 05 46

Електронна поща: jordbruksverket@sjv.se

Интернет адрес: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Телефон: (44) 191 226 5882

Факс: (44) 191 226 5824

Електронна поща: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Интернет адрес: www.rpa.gov.uk

„—“: няма интервенционни запаси от тази зърнена култура в държавата-членка.“


11.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 958/2007 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 юли 2007 година

относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове

(ЕЦБ/2007/8)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 се предвижда, че за изпълнението на изискванията за статистическа отчетност Европейската централна банка (ЕЦБ), подпомагана от националните централни банки (НЦБ), има правото да събира статистическа информация от общата съвкупност от отчетни единици и съобразно нуждите за изпълнение на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). От член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2533/98 следва, че инвестиционните фондове са част от общата съвкупност от отчетни единици за целите на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, inter alia, в областта на паричната и банковата статистика. Освен това в член 3 от Регламент (ЕО) № 2533/98 се изисква ЕЦБ да определи действителната съвкупност от отчетни единици в рамките на общата съвкупност от отчетни единици и тя се оправомощава да освободи частично или напълно конкретни категории отчетни единици от изискванията за статистическа отчетност.

(2)

За да изпълни задачите си и за да наблюдава финансовите дейности, осъществявани от лица, различни от парично-финансови институции (ПФИ), ЕСЦБ се нуждае от висококачествена статистическа информация относно дейността на инвестиционните фондове. Основната цел на тези данни е да се предостави на ЕЦБ пълна статистическа картина на сектор „Инвестиционни фондове“ в участващите държави-членки, които се разглеждат като една икономическа територия.

(3)

За да ограничат разходите по отчитането, НЦБ могат да събират необходимата информация за инвестиционните фондове от действителната съвкупност от отчетни единици като част от по-широката рамка за статистическо отчитане, което преследва други цели, при условие че спазването на статистическите изисквания на ЕЦБ не се излага на риск. С цел да се насърчи прозрачността, в такива случаи е подходящо отчетните единици да бъдат информирани за това, че данните се събират за изпълнението на други статистически цели.

(4)

Наличието на данни за финансови транзакции съдейства както за по-задълбочения анализ в областта на паричната политика, така и за други цели. Данните за финансовите транзакции и данните по салдата се използват и за съставянето на други статистически данни, в частност за финансовите сметки на еурозоната.

(5)

Въпреки че регламентите, приети по член 34.1 от Устава, не създават права и не възлагат задължения на неучастващите държави-членки, член 5 от Устава се прилага във всички държави-членки, независимо от това дали са приели еурото или не. В съображение 17 от Регламент (ЕО) № 2533/98 се пояснява, че на основание член 5 от Устава във връзка с член 10 (предишен член 5) от Договора неучастващите държави-членки имат задължение за разработване и прилагане на национално равнище на всички мерки, които смятат за подходящи, с оглед на събирането на статистическата информация, необходима за изпълнението на изискванията на ЕЦБ за статистическо отчитане и за своевременната подготовка в областта на статистиката, за да станат те участващи държави-членки.

(6)

Въпреки че настоящият регламент е адресиран предимно до инвестиционните фондове, те не могат да предоставят пълна информация за притежателите на емитираните от тях акции на приносител. Поради това е необходимо в съвкупността от отчетни единици да бъдат включени и други лица.

(7)

Спрямо инвестиционните фондове се прилага режимът на санкции на Европейската централна банка, предвиден в член 7 от Регламент (ЕО) № 2533/98.

(8)

Най-късно до 2012 г. Управителният съвет ще прецени дали да позволи само на държави-членки, чийто сектор „Инвестиционни фондове“ възлиза по общи активи на по-малко от минималния дял от общите активи, които се управляват в еурозоната, да използват установения в настоящия регламент агрегиран подход на отчитане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

„инвестиционен фонд“ е колективна инвестиционна схема, която:

а)

инвестира във финансови и нефинансови активи, по смисъла на приложение II, доколкото целта му е да инвестира средства, набрани чрез публично предлагане; и

б)

е създадена съгласно правото на Общността или съгласно националното право:

i)

по правото на договорите (като взаимен фонд, управляван от дружества за управление);

ii)

по правото за доверително управление (като доверителна собственост);

iii)

по дружественото право (като инвестиционни дружества); или

iv)

по други подобни схеми.

В определението за инвестиционен фонд се включват:

а)

онези схеми, чиито дялове или акции по искане на държателите се изкупуват обратно или се погасяват директно или индиректно от активите на схемата; и

б)

онези схеми, които имат определен брой емитирани акции и чиито акционери трябва да купят или продадат съществуващи акции при включването или излизането им от фонда.

В определението за инвестиционен фонд не се включват:

а)

пенсионни фондове по смисъла на член 2, параграф 2, буква а) от приложение Б към Регламент (ЕО) № 2533/98; и

б)

фондове на паричния пазар по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 на Европейската централна банка от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2001/13) (2).

По смисъла на определението за инвестиционен фонд в понятието „публично“ се включват дребни, професионални и институционални инвеститори;

„участваща държава-членка“ е държава-членка, приела еурото;

„неучастваща държава-членка“ е държава-членка, която не е приела еурото;

„отчетна единица“ е отчетна единица по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

„резидент“ е резидент по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98. По смисъла на настоящия регламент и при липса на ясно изразено физическо присъствие на юридическото лице неговото постоянно пребиваване се определя от икономическата територия, съгласно чието право е учредено лицето. Ако лицето не е формално учредено, за критерий се използва юридическото седалище, по-точно държавата, чието право урежда създаването и съществуването на лицето;

„ПФИ“ е парично-финансова институция по смисъла на част 1, параграф 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13);

„ДФП“ са други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове по смисъла на член 2, параграф 2, буква а) и приложение Б към Регламент (ЕО) № 2533/98;

„съответна НЦБ“ е НЦБ на участваща държава-членка, в която въпросният инвестиционен фонд е резидент.

Член 2

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици се състои от инвестиционни фондове — резиденти на територията на участващите държави-членки. Инвестиционният фонд, или когато инвестиционните фондове не се юридически лица по националното им право — лицата, които са правно овластени да ги представляват, отговарят за предоставянето на статистическата информация, изисквана по настоящия регламент.

2.   Без да се засяга параграф 1, за целите на събирането на информация от държателите на акции на приносител, емитирани от инвестиционните фондове (част 2, параграф 3 от приложение II), действителната съвкупност от отчетни единици се разширява, за да се включат ПФИ и онези ДФП, които са различни от инвестиционни фондове. НЦБ могат да предоставят дерогация на тези лица, при условие че необходимата статистическа информация вече е събрана от други налични източници, в съответствие с част 2, параграф 3 от приложение I. НЦБ проверяват своевременно изпълнението на това условие, за да предоставят или оттеглят, ако е необходимо, съгласувано с ЕЦБ, дерогацията, която е в сила от началото на всяка година. За целите на настоящия регламент НЦБ могат да съставят и поддържат списък с отчитащите ДФП, различни от инвестиционни фондове, в съответствие с принципите, изложени в част 2, параграф 3 от приложение I.

Член 3

Дерогации

1.   НЦБ могат да предоставят дерогации на най-малките по общи активи инвестиционни фондове, при условие че инвестиционните фондове, които допринасят за тримесечния консолидиран баланс, представляват най-малко 95 % от общите активи по салда на инвестиционните фондове във всяка участваща държава-членка. НЦБ проверяват своевременно изпълнението на това условие, за да разрешат или оттеглят, ако е необходимо, всяка дерогация с действие от началото на всяка календарна година. Инвестиционните фондове, за които се прилагат такива дерогации, отчитат на тримесечие: данни за салдата в края на тримесечието за емитираните от инвестиционните фондове акции/дялове и съответните тримесечни корекции от преоценки или транзакции, ако е приложимо.

2.   Дерогациите могат да бъдат предоставени на инвестиционните фондове, към които се прилагат национални счетоводни правила, позволяващи оценка на техните активи по-рядко, отколкото на тримесечие. Управителният съвет определя категориите инвестиционни фондове, на които НЦБ могат да предоставят дерогации по своя преценка. Инвестиционни фондове, за които се прилагат такива дерогации, са обвързани от изискванията за отчетност по член 6 от настоящия регламент с честота, съответстваща на техните счетоводни задължения относно времето на оценката на активите им.

3.   Инвестиционните фондове могат да решат да не се възползват от дерогациите и вместо това да изпълнят изцяло изискванията за отчетност, определени в член 6. Ако даден инвестиционен фонд вземе такова решение, той трябва да получи съгласие от съответната НЦБ преди каквато и да било промяна в употребата на тези дерогации.

Член 4

Списък на инвестиционните фондове за статистически цели

1.   Изпълнителният съвет съставя и поддържа списък на инвестиционните фондове, към които се прилага настоящият регламент, включително, когато е приложимо, на техните подфондове по смисъла на член 5, параграф 2. Списъкът може да се базира на съществуващите списъци на подлежащите на надзор от национални органи инвестиционни фондове, там където съществуват такива списъци, допълнени с други инвестиционни фондове, които отговарят на определението за инвестиционни фондове по член 1.

2.   НЦБ и ЕЦБ предоставят списъка на инвестиционните фондове за статистически цели и неговите осъвременени варианти на съответните инвестиционни фондове по подходящ начин, включително по електронен път, чрез интернет или, по искане от съответната отчетна единица, на хартия.

3.   Списъкът на инвестиционните фондове за статистически цели е само за сведение. Ако обаче последната достъпна електронна версия на посочения в параграф 2 списък е неточна, ЕЦБ не налага санкции на субекта, който не е изпълнил надлежно своето задължение за отчетност, доколкото той е разчитал добросъвестно на неточния списък.

Член 5

Отчитане фонд по фонд

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици отчита данните за активите и пасивите си фонд по фонд.

2.   Без да се засяга параграф 1, ако даден инвестиционен фонд раздели активите си на различни подфондове по такъв начин, че акциите/дяловете, отнасящи се до всеки подфонд, са обезпечени независимо един от друг с различни активи, всеки подфонд се смята за отделен инвестиционен фонд.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, с предварителното одобрение и в съответствие с инструкциите на съответната НЦБ, инвестиционните фондове могат да отчитат своите активи и пасиви като група, при условие че резултатите са сходни с тези на отчитането фонд по фонд.

Член 6

Тримесечни и месечни изисквания за статистическа отчетност

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици предоставя в съответствие с приложение I:

а)

на тримесечие, данни за салдата в края на тримесечието на активите и пасивите на инвестиционните фондове и тримесечни корекции от преоценки или транзакции, ако е приложимо; и

б)

ежемесечно, данни за салдата в края на месеца на емитираните акции/дялове на инвестиционни фондове и съответно корекции от преоценки или транзакции, ако е приложимо.

2.   С предварителното одобрение и в съответствие с инструкциите на съответната НЦБ действителната съвкупност от отчетни единици предоставя статистическа информация на базата на един от двата подхода за отчитане, уточнени в приложение I, в съответствие с определенията от приложение II.

3.   НЦБ могат да изберат да събират данните по параграф 1, буква а) ежемесечно, а не на тримесечие.

Член 7

Корекции от преоценки или транзакции

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици отчита корекции от преоценки или транзакции в съответствие с инструкциите на съответните НЦБ, за целите на обобщената информация, отчитана по комбинирания или агрегирания подход, определени в приложение I.

2.   Според комбинирания подход определен в приложение I, НЦБ могат да получат приблизителни стойности за транзакциите с ценни книжа или от информацията ценна книга по ценна книга (цк-п-цк), или директно да съберат информацията за транзакциите на база цк-п-цк.

3.   Приложение III съдържа още изисквания и насоки за извършването на корекции от преоценки или транзакции.

Член 8

Счетоводни правила

1.   Счетоводните правила, които инвестиционните фондове прилагат за целите на отчитането съгласно настоящия регламент, са тези, които са предвидени в националното законодателство по изпълнение на Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. за годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (3) или, когато това не е приложимо, във всеки друг национален или международен стандарт, приложим към инвестиционните фондове.

2.   Без да се засягат счетоводните практики и договорености за нетиране, преобладаващи в участващите държави-членки, всички финансови активи и пасиви се отчитат на брутна база за статистически цели.

Член 9

Своевременност

1.   НЦБ решават кога трябва да получат данните по член 6 от отчетните единици, за да спазят срока, предвиден в параграф 2.

2.   НЦБ предават на ЕЦБ:

а)

агрегирани тримесечни салда и корекции от преоценки до приключване на работа на 28-ия работен ден, следващ края на тримесечието, за което се отнасят данните, основаващи се на събраните от инвестиционните фондове тримесечни данни; и

б)

агрегирани месечни салда и корекции от преоценки до приключване на работа на 28-ия работен ден, следващ края на месеца, за който се отнасят данните, основаващи се на събраните от инвестиционни фондове месечни данни за емитираните акции/дялове на инвестиционните фондове или на действителните данни по член 6, параграф 3.

Член 10

Минимални стандарти и национални правила за отчитане

1.   Изискваната статистическа информация се предоставя от инвестиционните фондове на съответните НЦБ в съответствие с определените в приложение IV минимални стандарти за предаване, точност, концептуално съответствие и ревизии.

2.   НЦБ определят и прилагат, в съответствие с националните характеристики, правилата за отчитане, които следва да се спазват от действителната съвкупност от отчетни единици. НЦБ осигуряват тези правила за отчитане да предоставят необходимата статистическа информация и позволяват точна проверка за спазването на определените в приложение IV минимални стандарти за предаване, точност, концептуално съответствие и ревизии.

Член 11

Сливания, разделяния и реорганизации

След като намерението на дадена отчетна единица за сливане, разделяне или реорганизация, които могат да окажат влияние върху изпълнението на статистическите ѝ задължения, стане публично известно и в надлежен срок преди операцията да бъде осъществена, отчетната единица информира съответната НЦБ за процедурите, които е запланувала в изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания за статистическа отчетност.

Член 12

Проверка и принудително събиране

НЦБ упражняват правото си да проверяват или правото си да събират принудително информацията, която отчетните единици следва да предоставят по настоящия регламент, без да се засяга правото на ЕЦБ сама да упражнява тези права. Тези права се упражняват от НЦБ по-специално когато дадена институция, включена в действителната съвкупност от отчетни единици, не изпълнява определените в приложение IV минимални стандарти за предаване, точност, концептуално съответствие и ревизии.

Член 13

Първо отчитане

Първото отчитане започва с месечните и тримесечните данни за декември 2008 г.

Член 14

Заключителна разпоредба

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 юли 2007 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ

ЧАСТ 1

Подход за отчитане

1.

ЕЦБ изготвя редовно общата сума на активите и пасивите за инвестиционните фондове за всички участващи държави-членки, които се разглеждат като една икономическа територия, по салда и транзакции.

2.

Действителната съвкупност от отчетни единици предоставя статистическа информация в съответствие с един от двата подхода за отчитане:

а)

Комбиниран подход: състои се в предоставяне:

на тримесечие: i) информация ценна книга по ценна книга (цк-п-цк) за ценни книжа с публично достъпни идентификационни кодове, държани от инвестиционните фондове; ii) обобщена информация, разпределена по категории инструмент/матуритет, валути и контрагенти, за активи и пасиви, различни от ценни книжа, и за ценни книжа без публично достъпни идентификационни кодове; и iii) или информация цк-п-цк, или обобщена информация за притежателите на емитираните акции/дялове на инвестиционен фонд, както е посочено в част 2 от настоящото приложение. Съответните НЦБ могат да изискат отчетните единици да докладват информация цк-п-цк за ценни книжа без публично достъпни идентификационни кодове или информация за всяка позиция на активите и пасивите, различни от ценни книжа; и

ежемесечно на информация цк-п-цк, която разграничава поотделно всички акции/дялове, емитирани от инвестиционните фондове.

Както е представено в таблица 2, освен данните за полетата, които се отчитат във връзка с отчитането цк-п-цк, за да се добие обобщена информация за ценните книжа, съответната НЦБ може също да реши да събере данни за транзакции на база цк-п-цк.

Обобщените данни се предоставят по салда и в съответствие с инструкциите на НЦБ по: i) преоценки поради промени в цените и обменните курсове; или ii) транзакции.

При условие че получат предварителното съгласие на съответните НЦБ, отчетните единици, които предоставят необходимите тримесечни данни на база цк-п-цк, могат да изберат да отчитат тримесечните данни обобщено, вместо да предоставят информация цк-п-цк.

б)

Агрегиран подход: състои се в предоставяне:

на тримесечие на цялата обобщена информация с разбивка по категории инструмент/матуритет, валути и контрагенти, отнасящи се до активите и пасивите на инвестиционните фондове; и

ежемесечно на обобщена информация, свързана с акции/дялове, емитирани от инвестиционните фондове.

Тримесечната и месечната информация се отчитат по салда и в съответствие със съответните инструкции на НЦБ по: i) преоценки поради промени в цените и обменните курсове; или ii) транзакции.

3.

Информацията, която се предоставя на НЦБ на база цк-п-цк по комбинирания подход, е представена в таблица 2. Изискванията за обобщено отчитане на салдата на тримесечие са представени в таблица 1, а тези за преоценки поради промени в цените и обменните курсове или транзакциите в таблица 3. Изискванията за обобщено отчитане по месец на салдата и преоценките поради промени в цените и обменните курсове или транзакциите са представени в таблица 4.

ЧАСТ 2

Постоянно пребиваване и икономически сектор на притежателите на акции/дяловe на инвестиционни фондове

1.

Отчетните единици отчитат на тримесечие данните относно постоянното пребиваване на притежателите на акции/дяловe на инвестиционни фондове, емитирани от инвестиционните фондове на участващите държави-членки в съответствие с разбивката, разграничаваща местни, други участващи държави-членки и останалата част от света. Местните контрагенти и контрагентите на други участващи държави-членки са разбити по сектор.

2.

По отношение на регистрираните акции/дяловe емитиращите инвестиционни фондове или законно представляващите ги лица отчитат данните, произтичащи от разбивката по постоянното пребиваване и сектор на притежателите на емитираните акции/дялове. Ако даден емитиращ инвестиционен фонд не е в състояние да определи директно постоянното пребиваване на притежателя, той отчита съответните данни въз основа на наличната информация.

3.

По отношение на акциите/дяловете на приносител отчетните единици отчитат данните, произтичащи от разбивката по постоянното пребиваване на притежателите на акции/дялове на инвестиционни фондове, съгласно възприетия от съответната НЦБ подход. Това задължение се ограничава до една или до комбинация от следните възможности, от които следва да се избере, като се имат предвид организацията на съответните пазари и националните правни разпоредби във въпросната(ите) държава(и)-членка(и). НЦБ осъществява периодично наблюдение за изпълнението на това задължение.

а)

Емитиращи инвестиционни фондове:

Емитиращите инвестиционни фондове или законно представляващите ги лица, или лицата, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент, отчитат данните с разбивка по постоянното пребиваване и по сектор на притежателите на емитираните акции/дялове. Такава информация може да се предостави от брокера на акциите/дяловете или от всяко друго лице, което взима участие в издаването, обратното изкупуване или прехвърлянето на акциите/дяловете.

б)

ПФИ и ДФП като попечители на акции/дялове на инвестиционни фондове:

ПФИ и ДФП като отчетни единици, действайки в качеството си на попечители на акции/дялове на инвестиционни фондове, отчитат данните, произтичащи от разбивката по постоянно пребиваване и по сектор на притежателите на акции/дялове, които са емитирани от резиденти инвестиционни фондове и които се съхраняват на името на техният притежател или на друг посредник, действащ също като попечител. Тази възможност се прилага, ако: i) попечителят разграничава акциите/дяловете на инвестиционния фонд, съхранявани на името на притежатели, от онези, които се съхраняват на името на други попечители; и ii) по-голямата част от акциите/дяловете на инвестиционния фонд се съхраняват от местни резидентни институции, които са класифицирани като финансови посредници (ПФИ или ДФП).

в)

ПФИ и ДФП като лица, отчитащи транзакции на резиденти с нерезиденти, включващи акции/дялове на даден резидентен инвестиционен фонд.

ПФИ и ДФП като отчетни единици, действайки като лица, отчитащи транзакции на резиденти с нерезиденти, включващи акции/дялове на даден резидентен инвестиционен фонд, отчитат данните, произтичащи от разбивката по постоянно пребиваване на притежателите на акции/дялове, които са емитирани от резидентен инвестиционен фонд, които търгуват за сметка на техния притежател или на друг посредник, участващ също така в транзакцията. Тази възможност се прилага, ако: i) обхватът на отчитането е широк, т.е. обхващат се до голяма степен всички извършени от отчетните единици транзакции; ii) предоставени са точните данни относно възможностите за покупки и продажби, извършени с нерезиденти от участващите държави-членки; iii) разликите между стойността при емитиране и стойността при погасяване, без таксите, за едни и същи акции/дялове, са минимални; iv) броят на акциите/дяловете, притежавани от нерезиденти от участващите държави-членки, емитирани от резидентни инвестиционни фондове, е малък.

г)

Ако не се прилагат възможности а) — в), отчетните единици, включително ПФИ и ДФП, различни от инвестиционни фондове, отчитат съответните данни въз основа на наличната информация.

4.

Ако регистрирани акции/дялове или акции/дялове на приносител се емитират за първи път или ако развитието на пазара налага промяна във възможността или комбинацията от възможности, НЦБ могат да предоставят дерогации за една година по отношение на изискванията по параграфи 2 и 3.

ЧАСТ 3

Таблици за отчитане

Таблица 1

Салда

Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечие

 

А.

Местни (общо)

Б.

Други участващи държави-членки (общо)

В.

Останалия свят (общо)

Г.

Некласифицирани

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

От които: неучастващи държави-членки

От които: САЩ

От които: Япония

 

Сектор „Държавно управление“

Други резиденти

 

Сектор „Държавно управление“

Други резиденти

Общо

Други финансови посредници + финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S. 123 + S. 124)

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S. 125)

Нефинансови предприятия (S. 11)

Домакинства и НТООД (S. 14 + S. 15)

Общо

Други финансови посредници + финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S. 123 + S. 124)

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S. 125)

Нефинансови предприятия (S. 11)

Домакинства и НТООД (S. 14 + S. 15)

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Вземания от депозити и заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ценни книжа, различни от акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Еуро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Чужди валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Общо валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Акции и други капиталови инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които: котирани акции, с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които: акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Финансови деривативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Нефинансови активи (включително дълготрайни активи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Получени заеми и депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Акции/дялове на инвестиционните фондове (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Финансови деривативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Други пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционни фондове, които следват агрегирания подход, отчитат всички клетки, включително черните и сивите.

Инвестиционни фондове, които следват комбинирания подход, отчитат: i) черните клетки; ii) информацията, изискана в таблица 2, за ценните книжа, събирани на база цк-п-цк; и iii) сивите клетки, за ценни книжа, които не са събирани на база цк-п-цк.


Таблица 2

Необходима информация ценна книга по ценна книга

Когато се използва комбинираният подход за всяка от ценните книги, класифицирани по категории ценни книжа — „ценни книжа, различни от акции“, „акции и други капиталови инструменти“ и „емитирани акции/дялове на инвестиционни фондове“ — се отчитат данни за всяко от полетата на таблицата по-долу според следните правила:

а)

Отчитат се данни за поле 1.

б)

Ако съответната НЦБ не събира директно информация цк-п-цк за транзакции, отчитат се данни за две от трите полета 2, 3 и 4 (т.е. полета 2 и 3; полета 2 и 4; или полета 3 и 4).

в)

Ако съответната НЦБ събира директно информация цк-п-цк за транзакции, отчитат се данни за следните полета:

i)

поле 5; или полета 6 и 7; и

ii)

поле 4; или полета 2 и 3.

г)

Съответната НЦБ може да изиска отчетните единици да предоставят данни за поле 8.

д)

Съответната НЦБ може да избере да събира само данни за поле 2 в случай на буква б) и буква в), ii). В такъв случай НЦБ трябва да проверява и да информира ЕЦБ поне веднъж годишно това да не се отрази върху качеството на предоставените от НЦБ обобщени данни, включително честотата и размера на ревизиите.


Поле

Наименование

1

Идентификационен код на ценната книга

2

Брой дялове или агрегирана номинална стойност

3

Цена

4

Обща стойност

5

Транзакции

6

Закупени (активи) или емитирани (пасиви) ценни книжа

7

Продадени (активи) или погасени (пасиви) ценни книжа

8

Валута на записването на ценната книга


Таблица 3

Корекции от преоценки или транзакции

Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечие

 

А.

Местни (общо)

Б.

Други участващи държави-членки (общо)

В.

Останалия свят (общо)

Г.

Некласифицирани

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

От които: неучастващи държави-членки

От които: САЩ

От които: Япония

 

Сектор „Държавно управление“

Други резиденти

 

Сектор „Държавно управление“

Други резиденти

Общо

Други финансови посредници + финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S. 123 + S. 124)

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S. 125)

Нефинансови предприятия (S. 11)

Домакинства и НТООД (S. 14 + S. 15)

Общо

Други финансови посредници + финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S. 123 + S. 124)

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S. 125)

Нефинансови предприятия (S. 11)

Домакинства и НТООД (S. 14 + S. 15)

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Вземания от депозити и заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ценни книжа, различни от акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Еуро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Чужди валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Общо валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

над 1 година до 2 години

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

над 2 години

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

3.

Акции и други капиталови инструменти

 

МИНИМУМ

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

от които: котирани акции, с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар

 

МИНИМУМ

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

МИНИМУМ

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

от които: акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

МИНИМУМ

 

4.

Финансови деривативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ (3)

5.

Нефинансови активи (включително дълготрайни активи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ (3)

6.

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Получени заеми и депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Акции/дялове на инвестиционните фондове (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ

9.

Финансови деривативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИМУМ (3)

10.

Други пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционни фондове, които следват комбинирания подход, отчитат всички клетки, маркирани като „Минимум“. Националните централни банки могат да разширят тези изисквания, като изискат отчитане по черните и сивите клетки, несъдържащи думата „Минимум“.

Инвестиционни фондове, които следват комбинирания подход, отчитат: i) черните клетки, маркирани с „Минимум“, ii) сивите клетки, маркирани с „Минимум“ за тези ценни книжа, които не са събирани на база цк-п-цк; в случай че съответната ЦНБ събира директно цк-п-цк информация върху транзакциите, се отчита информацията, изисквана в таблица 2 за тези ценни книжа, които са събирани на база цк-п-цк.

НЦБ могат да разширяват тези изисквания, като изискат отчитане: i) черните клетки, които не съдържат думата „Минимум“; и ii) сивите клетки, които не съдържат думата „Минимум“ за ценни книжа, несъбирани на база цк-п-цк.


Таблица

Салда; Корекции от преоценки или транзакции

Данни, за които се изисква да бъдат предоставяни ежемесечно

 

А.

Местни (общо)

Б.

Други участващи държави-членки (общо)

В.

Останалия свят (общо)

Г.

Некласифицирани

 

ПФИ

НПФИ-общо

 

ПФИ

НПФИ-общо

Общо

 

Сектор „Държавно управление“

Други резиденти

 

Сектор „Държавно управление“

Други резиденти

Общо

Други финансови посредници + финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S. 123 + S. 124)

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S. 125)

Нефинансови предприятия (S. 11)

Домакинства и НТООД (S. 14 + S. 15)

Общо

Други финансови посредници + финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S. 123 + S. 124)

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S. 125)

Нефинансови предприятия (S. 11)

Домакинства и НТООД (S. 14 + S. 15)

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Акции/дялове на инвестиционните фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ако отчетната единица не може да идентифицира директно постоянното пребиваване и сектора на притежателя, той отчита съответните данни въз основа на наличната информация. Относно акциите на приносител, информацията може да бъде събирана от ПФИ или ДФИ, различни от инвестиционни фондове (както е определено в член 2, параграф 2 и в част 2, параграф 3 от приложение 1 към настоящия регламент).

(2)  Ако отчетната единица не е в състояние да определи директно постоянното пребиваване и сектора на притежателя, той отчита съответните данни въз основа на наличната информация. Относно акциите на приносител, информацията може да бъде събирана от ПФИ или ДФП, различни от инвестиционни фондове (както е определено в член 2, параграф 2, и в част 2, параграф 3 от приложение 1 към настоящия регламент).

(3)  НЦБ могат да освободят инвестиционните фондове от отчитането на този показател, ако тримесечните салда, изброени в таблица 1, представляват по-малко от 5 % от емитираните акции/дялове на инвестиционния фонд.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Част 1

Определения за категории инструменти

Настоящата таблица представя подробно стандартно описание на категориите инструменти, които НЦБ транспонират в категории, приложими на национално равнище, в съответствие с настоящия регламент (1). Определенията препращат към Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA 95).

ТАБЛИЦА А

Определения за категории инструменти на активите и пасивите на инвестиционните фондове

КАТЕГОРИИ АКТИВИ

Позиция

Описание на основните характеристики

1.

Вземания от депозити и заеми

За целите на схемата на отчитането същите обхващат средства, дадени в кредит от инвестиционни фондове на кредитополучатели, които не са удостоверени с документи или се доказват само с един-единствен документ (даже ако той е станал прехвърляем). Те обхващат активи под формата на депозити:

депозити, държани в ПФИ:

а)

прехвърляеми депозити: депозити (в национална или чуждестранна валута), които са незабавно конвертируеми във валута или са прехвърлими чрез чек, банково нареждане, дебитна операция или по сходни начини без значително ограничение или санкция (ESA 95, параграфи 5.42 — 5.44);

б)

други депозити: всички притежавани депозити, различни от прехвърляеми депозити. Другите депозити не могат винаги да бъдат използвани за извършване на плащания и не са конвертируеми във валута или прехвърляеми депозити без значително ограничение или санкция. Тази подпозиция включва срочни депозити и спестовни депозити (ESA 95, параграфи 5.45 — 5.49)

притежавани непрехвърляеми ценни книжа

Притежаваните ценни книжа, различни от акции и други капиталови инструменти, които са прехвърляеми и не могат да бъдат търгувани на вторичните пазари (вижте също „търгуеми кредити“)

търгуеми кредити

Кредити, които фактически са станали прехвърляеми, се класифицират под позицията активи „вземания от депозити и заеми“, при условие че продължават да се удостоверяват с един документ и като общо правило се търгуват само понякога

вземания по обратни репо сделки

Кореспондираща позиция на получени пари срещу ценни книжа, закупени от инвестиционни фондове на дадена цена при твърд ангажимент за обратна продажба на същите (или подобни) ценни книжа на фиксирана цена на определена бъдеща дата (вижте позиция 7)

Тази позиция също може да обхваща притежаваните еуро и чуждестранни банкноти и монети в обращение, които обикновено се използват за извършване на плащания

2.

Ценни книжа, различни от акции

Притежавани ценни книжа, различни от акции или други капиталови инструменти, които са прехвърляеми и обикновено се търгуват на вторични пазари или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара, и които не дават на държателя право на собственост върху емитиращата институция.

Тази позиция включва:

притежавани ценни книжа (удостоверени с документ или не), които дават на държателя им безусловно право на фиксиран или договорно определен доход под формата на купонни плащания и/или обявена фиксирана сума на конкретна дата (или дати) или започващи от дата, определена по време на емисията;

прехвърляеми кредити, които са преструктурирани в голям брой еднакви документи и които могат да бъдат търгувани на вторични пазари (вижте също „търгуеми кредити“ в позиция 1);

подчинен дълг под формата на дългови ценни книжа;

за да има последователност с третирането на операциите тип „репо сделка“, ценните книжа, отдадени в кредит по кредитни операции с ценни книжа, остават да се водят в баланса на първоначалния собственик (а не се прехвърлят по баланса на временния им собственик), когато има твърд ангажимент за обратното им изкупуване, а не просто опция за това (вижте също позиция 7).

Изисква разбивка по матуритет за притежаваните ценни книжа, различни от акции. Това означава матуритет при емитиране (оригинален матуритет) и се отнася до фиксирания период от живота на финансовия инструмент, преди който той не може да бъде погасен

3.

Акции и други капиталови инструменти

Притежавани ценни книжа, които представляват права на собственост в предприятия или квазикорпорации. Тези ценни книжа по принцип дават право на държателите на дял от печалбите на предприятията или квазикорпорациите и на дял от техния собствен капитал в случай на ликвидация. Тази позиция се състои от четири основни подкатегории:

акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар;

котирани акции с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар;

некотирани акции с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар: акции, които не са котирани (ESA 95, параграфи 5.90 — 5.93);

други капиталови инструменти: всички капиталови инструменти, които не са тези, класифицирани в гореспоменатите подпозиции (ESA 95, параграфи 5.94 и 5.95)

3a.

Акции и други капиталови инструменти, от които котирани акции с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар

Акции, чиито курсове се котират на призната фондова борса или други вторични пазари (ESA 95, параграфи 5.90 — 5.93)

3б.

Акции и други капиталови инструменти, от които акции/дялове на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар

Тази позиция на активите включва притежаваните акции/дялове, които са емитирани от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар, включени в списъка на инвестиционните фондове и фондовете на паричния пазар за статистически цели.

Фондовете на паричния пазар са колективни инвестиционни схеми, чиито акции/дялове са близки заместители на депозити от гледна точка на ликвидност и които инвестират предимно в инструменти на паричния пазар и/или в акции/дялове на фондовете на паричния пазар и/или в други прехвърляеми дългови инструменти с остатъчен матуритет до и включително една година и/или в банкови депозити, и/или които имат за цел норма на възвръщаемост, която се приближава до лихвените проценти на инструментите на паричния пазар. Определение за фондове на паричния пазар се дава в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“.

Определение за инвестиционни фондове се дава в член 1 от настоящия регламент.

4.

Финансови деривативи

В съответствие със съществуващите международни статистически стандарти финансови деривативни инструменти, които имат пазарна цена, подлежат по принцип на отчитане в баланса. Деривативите имат пазарна цена, когато се търгуват на организирани пазари, т.е. борси, или когато за тях може да бъде заета обратна позиция на извънборсовите (ОТС) пазари.

По тази позиция се отчитат следните финансови деривативи:

опции, които се търгуват на борсата или извънборсово (ОТС);

варанти;

фючърси, но само ако имат пазарна цена, защото са търгуеми или защото за тях може да бъде заета обратна позиция; и

суапове, но само ако имат пазарна стойност, защото са търгуеми или защото за тях може да бъде заета обратна позиция.

Финансовите деривативи, които подлежат на балансово записване, трябва да бъдат вписвани по тяхната пазарна стойност, която представлява преобладаващата пазарна цена или близка равностойност на същата (справедлива стойност).

Деривативите трябва да бъдат записани в баланса на брутна база. Отделните договори с деривативи с брутни положителни пазарни стойности трябва да бъдат записани в активите на баланса, договорите с брутни отрицателни стойности — в пасивите. Брутните фючърсни ангажименти, произтичащи от договори с деривативи, не се вписват като балансови позиции. Финансовите деривативи могат да бъдат записвани на нетна база съгласно различни методи за оценяване. В случай че има само нетни позиции или позициите се записват по стойност, различна от пазарната стойност, вместо това се отчитат тези позиции

5.

Нефинансови активи (включително дълготрайни активи)

Тази позиция се състои от:

инвестиции в материални дълготрайни активи (например жилища, други сгради и съоръжения и нежилищни сгради) и ценности (например ценни метали); и

материални и нематериални нефинансови активи, които са предназначени за многократно използване от инвестиционни фондове за период, по-дълъг от една година. Те обхващат земи и сгради, заемани от инвестиционните фондове, както и оборудване, софтуер и друга инфраструктура

6.

Други активи

Това е остатъчна позиция в актива на баланса, дефинирана като „активи, които не са включени другаде“. НЦБ могат също да изискат под тази позиция индивидуална разбивка по:

вземания по начислени лихви върху депозити и кредити,

начислени лихви върху ценни книжа, различни от акции,

начислен наем върху сгради,

вземания, които не са свързани с основната дейност на инвестиционните фондове


КАТЕГОРИИ ПАСИВИ

Позиция

Описание на основните характеристики

7.

Получени заеми и депозити

Суми, които се дължат на кредиторите от инвестиционни фондове, различни от тези, произтичащи от емитирането на прехвърлими ценни книжа. Тази позиция се състои от:

заеми: заеми предоставени на отчитащите инвестиционни фондове, които не са удостоверени с документи или се доказват само от един-единствен документ (даже ако той е станал прехвърляем);

репо сделки: кореспондираща позиция на получени пари срещу ценни книжа/злато, продадени от инвестиционни фондове на дадена цена при твърд ангажимент за обратно изкупуване на същите (или подобни) ценни книжа/злато на фиксирана цена на определена бъдеща дата. Сумите, получени от инвестиционни фондове срещу ценни книжа/злато, прехвърлени на трето лице („временен приобретател“), трябва да бъдат класифицирани като „споразумения за обратно изкупуване“ (репо сделки), когато има твърд ангажимент за обратно изкупуване, а не просто опция за това. Това означава, че инвестиционните фондове си запазват ефективната (икономическата) собственост върху основните ценни книжа/злато по време на операцията. В това отношение юридическото прехвърляне на собствеността не е уместна характеристика, когато се решава как да се третират операции, подобни на репо сделки. Когато временният приобретател продаде получените чрез репо сделка ценни книжа, тази продажба трябва да бъде отчетена като окончателна сделка с ценни книжа/злато и да бъде вписана в баланса на временния приобретател с отрицателен знак в портфейла с ценни книжа/злато.

Следните три варианта на операции от тип „репо сделка“ са структурирани по такъв начин, че да удовлетворяват условията, необходими, за да бъдат третирани като обезпечени кредити. Оттук сумите, получени от инвестиционните фондове (в замяна срещу ценни книжа/злато, прехвърлени временно на трето лице), се класифицират като „споразумения за обратно изкупуване“:

суми, получени срещу ценни книжа/злато, прехвърлени временно на трето лице под формата на споразумение за обратно изкупуване,

суми, получени срещу ценни книжа/злато, прехвърлени временно на трето лице под формата на облигационен заем (срещу парично обезпечение),

суми, получени срещу ценни книжа/злато, прехвърлени временно на трето лице под формата на споразумение за продажба/обратно изкупуване

8.

Акции/дялове на инвестиционни фондове

Акции/дялове, включително и под формата на собствен капитал, емитирани от инвестиционни фондове, които са включени в списъка на инвестиционните фондове за статистически цели. Тази позиция представлява всички пасиви към притежателите на акции/дялове на инвестиционни фондове. Включени са също и средствата, получени от неразпределени печалби или средства, заделени от инвестиционните фондове в очакване на вероятни бъдещи плащания и задължения.

По смисъла на настоящия регламент:

„регистрирани акции/дялове на инвестиционни фондове“ означава акции/дялове на инвестиционни фондове, по отношение на които, в съответствие с националното законодателство, се води регистър за идентифициране на притежателите на такива акции/дялове, съдържащ информация относно постоянното пребиваване и сектора на притежателя;

„акции/дялове на инвестиционни фондове на приносител“ означава акции/дялове на инвестиционни фондове, по отношение на които, в съответствие с националното законодателство, не се води регистър за идентифициране на притежателите на такива акции/дялове или по отношение на които се води регистър, който не съдържа информация относно постоянното пребиваване и сектора на притежателя

9.

Финансови деривативи

Виж позиция 4

10.

Други пасиви

Това е остатъчна позиция в пасива на баланса, дефинирана като „пасиви, които не са включени другаде“.

НЦБ могат също да изискат под тази позиция индивидуална разбивка по:

емитирани дългови ценни книжа

Ценни книжа, различни от емитирани от инвестиционните фондове капиталови инструменти, които обикновено са прехвърляеми инструменти, търгувани на вторични пазари или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара и които не дават на държателя им право на собственост върху емитиращата институция,

начислени лихвени плащания по кредити и депозити,

дължими суми, които не са свързани с основната дейност на инвестиционните фондове (суми, дължими на доставчици, данъци, заплати, вноски за социално осигуряване и пр.),

провизии, представляващи задължения към трети лица (пенсии, дивиденти и пр.),

нетни позиции, произтичащи от кредити на ценни книжа без парично обезпечение,

нетни суми, платими по отношение на бъдещ сетълмент на транзакции с ценни книжа

Част 2

Определения за атрибутите на отделните ценни книжа

ТАБЛИЦА Б

Определения за атрибутите на отделните ценни книжа

Поле

Описание

Идентификационен код на ценната книга

Код, който идентифицира ценната книга. Може да бъде ISIN код или друг идентификационен код на ценна книга съгласно инструкциите на НЦБ

Брой дялове или обобщена номинална стойност

Брой на дяловете на дадена ценна книга или обобщената номинална стойност, ако ценната книга се търгува по стойност, а не по дялове

Цена

Цена за дял от дадена ценна книга или процент от обобщена номинална стойност, ако ценната книга се търгува по стойност, а не по дялове. Цената е обикновено пазарната цена или близка до пазарната цена. НЦБ могат също да изискат начислените лихви по тази позиция

Обща стойност

Обща стойност за дадена ценна книга. Ако ценните книжа се търгуват по дялове, тази стойност е равна на броя на ценните книжа, умножен по цената за дял. Когато ценните книжа се търгуват по стойност, а не по дялове, тази стойност е равна на обобщената номинална стойност, умножена по цената, изразена като процент.

Общата стойност е по принцип равна на пазарната цена или e близка до пазарната цена. НЦБ могат също да изискат начислените лихви по тази позиция

Транзакции

Сумата на покупките минус продажбите (ценни книжа в актива на баланса) или на емисиите минус погасената част (ценни книжа в пасива на баланса) на ценна книга, записана по стойностите на транзакциите

Закупени (активи) или емитирани (пасиви) ценни книжа

Сумата на покупките (ценни книжа в актива на баланса) или емисиите (ценни книжа в пасива на баланса) на ценна книга, записана по стойностите на транзакциите

Продадени (активи) или погасени (пасиви) ценни книжа

Сумата на продажбите (ценни книжа в актива на баланса) или погасената част (ценни книжа в пасива на баланса) на ценна книга, записана по стойностите на транзакциите

Валута на записването на ценната книга

ISO код или еквивалент на валутата, използвана да изрази цената и/или салдото на ценната книга

Част 3

Определения за сектори

ESA 95 предоставя стандарта за секторна класификация. Контрагентите, намиращи се на територията на участващите държави-членки, се идентифицират според техния сектор в съответствие със списъка на инвестиционните фондове и парично-финансовите институции за статистически цели и с указанията за статистическата класификация на контрагентите, предвидена в Ръководството на ЕЦБ за статистика на сектор „Парично-финансови институции“ и сектор „Пазари“. Ръководство за статистическа класификация на клиенти.

ТАБЛИЦА В

Определения за секторите

Сектор

Определение

1.

ПФИ

Резидентни национални централни банки, резидентни кредитни институции, дефинирани по правото на Общността, и други резидентни финансови институции, чиято дейност е да приемат депозити и/или близки заместители на депозити от лица, различни от парично-финансови институции, и за тяхна сметка (поне в икономическо отношение) да отпускат кредити и/или да инвестират в ценни книжа (Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13)

2.

Сектор „Държавно управление“

Резидентни институционални единици, които се занимават по принцип с производство на непазарни стоки и услуги, предназначени за индивидуално и колективно потребление и/или с преразпределение на националния доход и богатство (ESA 95, параграфи 2.68 — 2.70)

3.

Други финансови посредници + предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности

Финансови предприятия и квазикорпорации (с изключение на застрахователните компании и пенсионните фондове), които се занимават основно с финансово посредничество, като генерират задължения под форми, различни от парични средства, депозити и/или близки заместители на депозити от институционални единици, различни от ПФИ, или застрахователни технически резерви (ESA 95, параграфи 2.53 — 2.56). Включени са също и финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности, които се състоят от всички финансови предприятия и квазикорпорации, занимаващи се главно със спомагателни финансови дейности (ESA 95, параграфи 2.57 — 2.59). Тук са включени инвестиционни фондове, както са дефинирани по настоящия регламент

4.

Застрахователни компании и пенсионни фондове

Финансови предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с финансово посредничество, като резултат от групирането на рискове (ЕSA 95, параграфи 2.60 — 2.67)

5.

Нефинансови предприятия

Предприятия и квазикорпорации, които не се занимават с финансово посредничество, а основно с производството на пазарни стоки и нефинансови услуги (ESA 95, параграфи 2.21 — 2.31)

6.

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата

Физически лица или групи от физически лица, като потребители и производители на стоки и нефинансови услуги, предназначени изключително за тяхно собствено крайно потребление и като производители на пазарни стоки и нефинансови и финансови услуги, при условие че техните дейности не са тези на квазикорпорациите. Тук се включват нетърговски организации, които обслужват домакинства и които се занимават основно с производство на непазарни стоки и услуги, предназначени за конкретни групи домакинства (ЕSA 95, параграфи 2.75 — 2.88)


(1)  С други думи, тези таблици не представляват списъци на индивидуални финансови инструменти.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОРЕКЦИИ ОТ ПРЕОЦЕНКИ ИЛИ ТРАНЗАКЦИИ

1.

Действителната съвкупност от отчетни единици отчита корекции от преоценки или транзакции, посочени в член 7 от настоящия регламент. Ако действителната съвкупност от отчетни единици отчете корекции от преоценки, последните обхващат, с предварителното одобрение от НЦБ, или преоценки поради промени в цените и обменните курсове, или единствено промени в цените през референтния период. В случай че корекциите от преоценки обхващат само преоценки, дължащи се на промени в цените, съответната ЦНБ събира необходимите данни, обхващащи най-малко разбивка по валути за британска лира, щатски долар, японска йена и швейцарски франк, за да се извлече преоценката, дължаща се на промените в обменните курсове.

2.

„Финансови транзакции“ са транзакции, които възникват при създаването, ликвидацията или промяната на собственост върху финансови активи и пасиви. Тези транзакции се измерват с разликата между салдата на отчетните дати в края на периода и промените, възникващи вследствие на въздействието на „корекции от преоценки“ и „прекласификации и други корекции“. ЕЦБ изисква статистическа информация с оглед събирането на данни за транзакции под формата на корекции, които обхващат „прекласификации и други корекции“ и „промени в цените и обменните курсове“. Финансовите транзакции трябва по принцип да изпълняват изискванията на ESA 95, но може и да се отклоняват поради националните практики.

3.

„Промени в цените и обменните курсове“ се отнася до колебанията в оценката на активите и пасивите, които произтичат или от промени в цените на активите и пасивите, и/или от обменните курсове, които засягат изразените в еуро стойности на активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута. Корекцията по отношение на промяна в цената на активите/пасивите се отнася до колебанията в оценката на активите/пасивите, произтичащи от промени в цената, по която активите/пасивите се записват или търгуват. Промените в цените включват промените в стойността на салдата по баланса в края на отчетния период, които възникват с течение на времето поради промени в референтната стойност, по която те са записани, т.е. потенциални печалби/загуби. Движенията на обменните курсове по отношение на еурото, които се наблюдават между отчетните дати в края на периодите, пораждат промени в стойността на валутните активи/пасиви, когато са изразени в еуро. Тъй като тези промени представляват печалби/загуби от държане и не се дължат на финансови транзакции, тези влияния трябва да бъдат отстранени от данните за транзакциите. „Промени в цените и обменните курсове“ по принцип също съдържа промени в стойността в резултат на транзакции с активи/пасиви, т.е. реализирани печалби/загуби. В това отношение обаче съществуват различни национални практики.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СЪВКУПНОСТ ОТ ОТЧЕТНИ ЕДИНИЦИ

За да отговорят на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, отчетните единици следва да изпълняват следните минимални стандарти.

1.   Минимални стандарти за предаване

а)

отчитането пред НЦБ следва да бъде навременно и в сроковете, определени от съответната НЦБ;

б)

статистическите отчети следва да са във форма и формат съгласно определените от НЦБ технически изисквания за отчетност;

в)

определя се лице/лица за контакти в отчетната единица;

г)

спазват се техническите спецификации за представяне на данните на НЦБ; и

д)

при отчитане ценна книга по ценна книга отчетните единици следва, ако това бъде поискано от съответната НЦБ, да предоставят допълнителна информация (например име на емитента, дата на емитиране), необходима за идентифицирането на ценните книжа, чиито идентификационни кодове са грешни или не са публично достъпни.

2.   Минимални стандарти за точност

а)

статистическата информация трябва да е вярна:

всички линейни ограничения трябва да бъдат спазени (например активът на баланса трябва да е равен на пасива, общите сборове трябва да са равни на сумата от подсборове); и

данните за всички честоти на отчитане трябва да си съответстват;

б)

отчетните единици следва да са в състояние да предоставят информация за промените, които се подразбират от предоставените данни;

в)

статистическата информация трябва да е пълна: съществуващите непълноти в данните трябва да бъдат посочени и обяснени пред НЦБ, а когато е приложимо — да бъдат запълнени, колкото е възможно по-бързо;

г)

статистическата информация не трябва да съдържа постоянни и структурни непълноти;

д)

отчетните единици трябва да спазват измеренията и десетичните знаци, определени от НЦБ за техническото предаване на данните; и

е)

отчетните единици трябва да спазват определените от НЦБ правила за закръгляване при техническото предаване на данните.

3.   Минимални стандарти за спазване на концептуалното съответствие

а)

статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в регламента;

б)

в случай на отклонения от тези определения и класификации, ако е приложимо, отчетните единици трябва да следят редовно и да определят количествено разликите между използвания критерий и критерия, предвиден в настоящия регламент; и

в)

отчетните единици трябва да са в състояние да обяснят прекъсванията в подадените данни в сравнение с данните от предходни периоди.

4.   Минимални стандарти за ревизии

Политиката и процедурите за ревизии, определени от ЕЦБ и НЦБ, трябва да се спазват. Ревизии, които се отклоняват от редовните ревизии, трябва да бъдат придружавани от обяснителни бележки.