ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 205

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
7 август 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 893/2007 на Съвета от 23 юли 2007 година за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

1

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

3

 

*

Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета от 23 юли 2007 година за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

35

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

36

 

 

II   Актове, приети по силата на договоритеза ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/532/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 23 юли 2007 година за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.

59

Споразумение под формата на размяна на писма за временното прилагане на протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.

61

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VІ ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

63

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

7.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 893/2007 НА СЪВЕТА

от 23 юли 2007 година

за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2 и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Общността договори с Република Кирибати Споразумение за партньорство в областта на рибарството, предоставящо на съдовете на Общността риболовни възможности във водите, върху които Кирибати има суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството.

(2)

В резултат на тези преговори новото споразумение за партньорство в областта на рибарството бе парафирано на 19 юли 2006 г.

(3)

Общността има интерес да одобри посоченото споразумение.

(4)

Трябва да се определи методът за разпределяне на риболовните възможности между държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна, се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Риболовните възможности, изложени в протокола към споразумението, се разпределят между държавите-членки, както следва:

сейнери за риболов с кош

Франция:

Испания:

27 % от наличните лицензи

73 % от наличните лицензи

съдове за риболов с въже майка

Испания:

Португалия:

6 съда

6 съда

Ако молбите за издаване на лиценз от тези държави-членки не покриват определените от протокола риболовни възможности, Комисията може да разгледа молби за издаване на лиценз от другите държави-членки.

Член 3

Държавите-членки, чиито съдове извършват риболов съгласно посоченото в член 1 споразумение, уведомяват Комисията за количествата на всеки улов в рамките на риболовната зона на Кирибати в съответствие с Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (1).

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лице(а), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, за да обвърже(ат) Общността.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна,

и

РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ, наричана по-долу „Кирибати“,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД близките работни взаимоотношения между Общността и Кирибати, по-специално в контекста на Споразумението от Котону и взаимното си желание да засилят тези взаимоотношения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието на двете страни да насърчават устойчивото използване на ресурсите на рибарството посредством сътрудничество,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията на ООН по морско право и Споразумението на ООН за рибните запаси,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Кирибати упражнява своите суверенни права или юрисдикция върху зона, простираща се до 200 морски мили от изходните линии в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право,

КАТО ОСЪЗНАВАТ значението на принципите, установени от приетия на конференцията на ФАО през 1995 г. Кодекс за поведение за отговорно рибарство,

РЕШЕНИ да си сътрудничат във взаимен интерес за насърчаване на въвеждането на отговорно рибарство, за да се осигури дългосрочното опазване и устойчивото използване на морските биологични ресурси,

УБЕДЕНИ, че такова сътрудничество трябва да бъде под формата на инициативи и мерки, които, независимо дали са предприети общо или поотделно, са взаимно допълващи се и осигуряват последователност на политиките и синергизъм на усилията,

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ за тази цел да започнат диалог по приетата от правителството на Кирибати отраслова политика в областта на рибарството и да установят подходящите средства за осигуряване на ефективното прилагане на тази политика и на участието в процеса на стопанските субекти и гражданското общество,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установяват условията, управляващи риболовните дейности на съдовете на Общността във водите на Кирибати и подкрепата от страна на Общността за въвеждането на отговорен риболов в тези води,

РЕШЕНИ да прилагат тясно икономическо сътрудничество в риболовния отрасъл и свързаните дейности чрез създаването и развитието на съвместни предприятия, включващи дружества от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, които управляват:

a)

икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в отрасъла на рибарството с оглед насърчаване на отговорния риболов във водите на Кирибати, за осигуряване на опазването и устойчивото използване на рибните ресурси и развитието на отрасъла на рибарството на Кирибати;

б)

условията, уреждащи достъпа на риболовните съдове на Общността до водите на Кирибати;

в)

сътрудничеството за мерките за контрол върху рибарството във водите на Кирибати с оглед осигуряване спазването на горепосочените правила и условия, ефективността на мерките за опазване и управление на рибните запаси и предотвратяването на незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов (ННН риболов);

г)

партньорството между предприятията, което има за цел да развива икономически дейности в отрасъла на рибарството и свързаните дейности от взаимен интерес.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„органи на Кирибати“ означава правителството на Кирибати;

б)

„органи на Общността“ означава Европейската комисия;

в)

„води на Кирибати“ означава водите, върху които Кирибати има суверенни права или юрисдикция;

г)

„риболов“ означава риболов или опит за такъв, улов, хващане, убиване или добив на риба и включва всяка друга дейност, която може разумно да се очаква да доведе до риболов или опит за такъв, улов, хващане, убиване или добив на риба или опит за такива, или каквато и да е операция в подкрепа или за подготовка на някоя от горепосочените дейности;

д)

„риболовен съд“ означава всеки съд, използван или приспособен за използване за търговски риболов и включващ плавателни съдове, помощни съдове, хеликоптери и леки самолети, използвани в риболовни дейности;

е)

„съд на Общността“ означава риболовен съд, плаващ под флага на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

ж)

„съвместно предприятие“ означава търговско дружество, създадено в Кирибати от корабособственици или национални предприятия от страните, за да се занимава с риболов или свързани дейности;

з)

„съвместен комитет“ означава комитет, съставен от представители на Общността и Кирибати, чиито функции са описани в член 9 от настоящото споразумение;

и)

„прехвърляне“ означава преместването в пристанище на целия улов или на част от него от един риболовен съд на друг;

й)

„корабособственик“ означава всяко лице, което е правно отговорно за риболовен съд, което отговаря за него и го контролира;

к)

„моряци от държавите от АКТБ“ означава моряци, които са граждани на неевропейска държава, която е страна по Споразумението от Котону. За тази цел моряк от Кирибати е моряк от държава от АКТБ.

Член 3

Принципи и цели, залегнали в основата на прилагането на настоящото споразумение

1.   Страните се задължават да насърчават отговорния риболов във водите на Кирибати на базата на принципите, изложени в Кодекса за поведение за отговорно рибарство на ФАО и принципите за недискриминация между различните риболовни флоти, които извършват риболов в тези води, без да се нарушават споразуменията, сключени между развиващите се страни в рамките на даден географски регион, включително реципрочните споразумения за риболов.

2.   Страните следва да си сътрудничат с оглед проследяване на резултатите от прилагането на приетата от правителството на Кирибати отраслова политика по рибарство и да започнат диалог по политиката относно необходимите реформи. Те следва да се консултират с оглед приемането на евентуални мерки в тази област.

3.   Страните следва да си сътрудничат и при извършването на оценки на мерките, програмите и действията, осъществявани въз основа на настоящото споразумение. Резултатите от оценките следва да бъдат анализирани от предвидения в член 9 съвместен комитет.

4.   Страните се задължават да осигурят прилагането на настоящото споразумение в съответствие с принципите за добро икономическо и социално управление, зачитайки състоянието на рибните запаси.

5.   Наемането на моряци от Кирибати и/или от държави от АКТБ на борда на кораби на Общността се регулира от приетата от Международната организация на труда (МОТ) Декларация за основните принципи и права на труд, които се прилагат по право за съответните договори и общи условия за наемане на работа. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

Член 4

Научно сътрудничество

1.   По време на периода, обхванат от настоящото споразумение, Общността и Кирибати следва да извършват мониторинг на състоянието на ресурсите в риболовната зона на Кирибати.

2.   Въз основа на най-добрите налични научни съвети страните следва да се консултират взаимно в рамките на предвидения в член 9 съвместен комитет и когато е необходимо и по взаимно съгласие, да вземат мерки за осигуряване на устойчивото управление на рибните ресурси.

3.   Страните следва да се консултират взаимно — пряко или в рамките на съответните регионални и международни организации — за да се осигури управлението и опазването на далекомиграционните видове в региона и да си сътрудничат при съответните научни изследвания.

Член 5

Достъп за съдове на Общността за риболов във водите на Кирибати

1.   Кирибати се задължава да разреши на съдовете на Общността да упражняват риболовни дейности в нейната риболовна зона в съответствие с настоящото споразумение, включително протокола и приложението към него.

2.   Управляваните съгласно настоящото споразумение риболовни дейности се подчиняват на действащите закони и нормативни уредби в Кирибати. Органите на Кирибати следва да уведомяват Комисията за всякакви изменения в това законодателство и във всяко друго законодателство, което може да има влияние върху законодателството в областта на риболова.

3.   Кирибати отговаря за ефективното прилагане на разпоредбите от протокола за мониторинг на рибарството. Съдовете на Общността следва да оказват съдействие на отговарящите за този мониторинг органи на Кирибати. Стъпките, предприети от Кирибати за регулиране на риболова в интерес на опазването на рибните ресурси, следва да се базират на обективни и научни критерии, включително на базата на предохранителния подход. Те следва да се прилагат без дискриминация както спрямо съдове на Общността, така и на Кирибати и по отношение на чуждестранни съдове, без да се нарушават споразуменията, сключени между развиващите се страни в рамките на един географски регион, включително и реципрочните споразумения за риболов.

4.   Общността се задължава да предприеме всички подходящи мерки, изисквани за осигуряване на спазването от страна на нейните съдове на настоящото споразумение и на законодателството, което регулира риболова във водите, върху които Кирибати има юрисдикция.

Член 6

Лицензи

1.   Съдовете на Общността могат да извършват риболов в риболовната зона на Кирибати, само ако имат валиден лиценз за риболов, издаден съгласно настоящото споразумение.

2.   Процедурата за издаване на лиценз за риболов за даден съд, приложимите такси и начинът на плащане, които трябва да се спазват от корабособствениците, са установени в приложението към протокола.

Член 7

Финансово съдействие

1.   Общността следва да предостави финансово съдействие на Кирибати в съответствие с условията, предвидени в протокола и приложенията. Този единен финансов принос се състои от два свързани елемента, а именно:

а)

достъп за съдове на Общността до риболовните зони на Кирибати, и

б)

финансова подкрепа на Общността за насърчаване на отговорния риболов и устойчивото използване на рибните ресурси във водите на Кирибати.

2.   Посоченото финансово съдействие се определя и управлява съгласно установените с общо съгласие между страните в съответствие с протокола цели, които трябва да бъдат постигнати в контекста на отрасловата политика по рибарство, разработена от правителството на Кирибати, и годишната и многогодишната програма за нейното изпълнение.

3.   Предоставеното от Общността финансово съдействие следва да се изплаща всяка година в съответствие с протокола и при спазване на условията на настоящото споразумение и на протокола по отношение на промяната на размера му в резултат на:

а)

различни от природни явления необичайни обстоятелства, възпрепятстващи риболовните дейности във водите на Кирибати;

б)

намаляване на риболовните възможности, предоставени на съдовете на Общността, извършено по взаимно споразумение за целите на управлението на засегнатите запаси, когато това се счита за необходимо за опазването и устойчивото използване на ресурсите на основата на най-добрите налични научни съвети;

в)

увеличаване на риболовните възможности, предоставени на съдовете на Общността, извършено по взаимно споразумение между страните, когато според най-добрите налични научни съвети състоянието на ресурсите позволява това;

г)

преоценка на условията на финансовата подкрепа от Общността за прилагането на отрасловата политика за рибарство в Кирибати, когато това е обусловено от резултатите от годишните и многогодишните програми, наблюдавани от двете страни;

д)

прекратяване на настоящото споразумение по член 12.

е)

временно спиране на действието на настоящото споразумение по член 13.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството между стопанските субекти и в гражданското общество

1.   Страните следва да насърчават икономическото, научното и техническото сътрудничество в областта на рибарството и свързаните сектори. Те следва да се консултират взаимно с оглед координиране на различните мерки, които могат да бъдат предприети за тази цел.

2.   Страните следва да насърчават обмена на информация за риболовната техника и съоръжения, методите за консервиране и промишлена преработка на продуктите на рибарството.

3.   Страните следва да се стремят да създават условия, благоприятни за укрепване на взаимоотношенията между предприятията на страните в техническата, икономическата и търговската област чрез насърчаване на създаването на благоприятна за развитието на стопанската дейност и инвестициите среда.

4.   Страните следва да предприемат изпълнението на план за действие между операторите на Кирибати и Общността с цел разработване на местни пристани за съдовете на Общността.

5.   Страните следва да насърчават, по-специално, създаването на съвместни предприятия във взаимен интерес, които неизменно ще спазват законодателството на Кирибати и Общността.

Член 9

Съвместен комитет

1.   Следва да бъде създаден съвместен комитет за мониторинг на прилагането на настоящото споразумение. Съвместният комитет изпълнява следните функции:

а)

мониторинг на изпълнението, тълкуването и прилагането на настоящото споразумение и по-специално, определяне на посочените в член 7, параграф 2 годишни и многогодишни програми, и оценяване на тяхното изпълнение;

б)

предоставяне на необходимата координация по въпроси от взаимен интерес във връзка с рибарството;

в)

действа в качеството на форум за уреждане по взаимно съгласие на всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на споразумението;

г)

преоценка, където е необходимо, на нивото на риболовните възможности и впоследствие на финансовото съдействие;

д)

всяка друга функция, която страните решат по взаимно споразумение.

2.   Съвместният комитет заседава по правило веднъж годишно, последователно в Общността и в Кирибати или на друго място при съгласие между страните, и се ръководи от страната — домакин на заседанието. Той провежда специални заседания по искане на една от страните.

Член 10

Географски район, за който се прилага споразумението

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при предвидените в този договор условия, и от друга страна — на територията на Кирибати.

Член 11

Срок

Настоящото споразумение се прилага за срок от шест години от датата на влизането му в сила. То може да бъде подновено за допълнителни периоди от по шест години, освен ако не бъде дадено предизвестие за неговото прекратяване в съответствие с член 12.

Член 12

Прекратяване

1.   Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка една от страните в случай на необичайни обстоятелства, като например намаляване на съответните ресурси, констатиране на понижено ниво на използване на предоставените на съдовете на Общността риболовни възможности или неспазване на задълженията, поети от страните по отношение на борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов.

2.   Съответната страна нотифицира другата страна за своето намерение да се оттегли от споразумението най-малко шест месеца преди датата на изтичане на първоначалния срок или на всеки допълнителен период.

3.   Изпращането на посочената нотификация поставя началото на консултации между страните.

4.   Изплащането на финансовата подкрепа, посочена в член 7, за годината, през която влиза в сила прекратяването, се намалява пропорционално и pro rata temporis.

Член 13

Временно спиране на действието

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да бъде временно спряно по инициатива на една от страните в случай на сериозно несъгласие по отношение на прилагането на разпоредбите на споразумението. Временното спиране на прилагането на споразумението изисква заинтересованата страна да нотифицира намерението си в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която то следва да влезе в сила. При получаването на тази нотификация страните започват консултации с оглед решаването на различията си по взаимно съгласие.

2.   Изплащането на посочената в член 7 финансова подкрепа се намалява пропорционално и pro rata temporis според периода на временното спиране на прилагането на споразумението.

Член 14

Протокол и приложение

Протоколът и приложението са неразделна част от настоящото споразумение.

Член 15

Национално законодателство

Дейностите на съдовете на Общността, които действат във водите на Кирибати, се уреждат от приложимото в Кирибати законодателство, освен ако в настоящото споразумение, протокола, приложението и допълненията към него не е предвидено друго.

Член 16

Клауза за преразглеждане

През третата година от прилагането на настоящото споразумение страните могат да преразгледат разпоредбите на споразумението и ако е необходимо, да направят изменения.

Член 17

Отмяна

На датата на влизането си в сила настоящото споразумение отменя и заменя Споразумението между Европейската общност и Република Кирибати относно риболова в крайбрежните води на Кирибати от 16 септември 2003 г.

Член 18

Влизане в сила

Настоящото споразумение, съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични, влиза в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на техните процедури.

ПРОТОКОЛ

за определяне на риболовните възможности и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати за периода от 16 септември 2006 г. до 15 септември 2012 г.

Член 1

Период на прилагане и възможности за риболов

1.   По силата на член 6 от споразумението Кирибати издава годишни лицензи за риболов на съдове от Общността за риба тон в съответствие с ограниченията, установени от Споразумението от Палау за управление на риболова в Западния Тихоокеански район със сейнери за риболов с кош, наричано по-долу „Споразумението от Палау“.

2.   За период от шест години, който започва на 16 септември 2006 г., предоставените риболовни възможности по член 5 от споразумението са следните:

Далекомигриращи видове (видобете, изброени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.)

сейнери за риболов с кош: 4 риболовни съда;

съдове за риболов с въже майка: 12 риболовни съда.

3.   С начало от втората година от прилагането на протокола и без да се засяга член 9, буква г) от споразумението и член 4 от протокола, по искане на Общността броят на лицензите за риболов за сейнери за риболов с кош, дадени съгласно член 1, параграф 2 от протокола, може да бъде увеличен, ако го позволяват ресурсите и в съответствие с годишните ограничения по Споразумението от Палау и с подходящата оценка на ресурсите от риба тон въз основа на обективни и научни критерии, включително и „Общ преглед на състоянието и ресурсите за риболов на риба тон в Западния и Централен Тихоокеански район“ (Western and Central Pacific Tuna Fisheries Overview and Status of Stocks), публикуван ежегодно от секретариата на Тихоокеанската общност.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат при спазване на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

5.   Съдовете на Общността могат да извършват риболов в риболовната зона на Кирибати, само ако притежават валиден лиценз за риболов, издаден в съответствие с настоящия протокол съгласно описаните условия в приложението към настоящия протокол.

Член 2

Финансово съдействие — начини на плащане

1.   Финансовото съдействие, посочено в член 7 от споразумението, включва за упоменатия в член 1 период годишна сума от 416 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 6 400 тона годишно, и специална сума в размер на 62 400 EUR годишно за подкрепа и изпълнение на инициативите, предприети в контекста на политиката в областта на рибарството на Кирибати. Тази специална сума е неразделна част от единното финансово съдействие, определено в член 7 от споразумението.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на членове 4, 5 и 7 от настоящия протокол.

3.   Общността плаща сбора от сумите по параграф 1, а именно 478 400 EUR, всяка година през периода на прилагане на настоящия протокол.

4.   Ако общото количество на улова от съдовете на Общността във водите на Кирибати превиши 6 400 тона годишно, както е предвидено в член 2, параграф 1 от протокола, размерът на финансовото съдействие, предвидено в член 2, параграф 1 от протокола (416 000 EUR), се увеличава с още 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Плащаната годишно от Общността обща сума няма обаче да превишава два пъти размера, предвиден в параграф 3 (956 800 EUR). Когато количествата, уловени от съдовете на Общността, превишават количествата, равни на удвоената обща сума, дължимата сума за количеството в превишение на този лимит се заплаща през следващата година.

5.   Плащането на посоченото в параграф 1 финансово съдействие се извършва не по-късно от 30 юни 2007 г. за първата година и не по-късно от 30 юни 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. за следващите години.

6.   При спазване на член 7 органите на Кирибати имат пълна свобода за вземане на решения относно начина на използване на финансовото съдействие.

7.   Частта от финансовото съдействие, посочена в член 7, параграф 1 от настоящия протокол, се изплаща по сметка № 4 на правителството на Кирибати към ANZ Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa („Фонд за развитие на рибарството“), открита за правителството на Кирибати от Министерството на финансите. Останалата част от финансовото съдействие се внася по сметка № 1 на правителството на Кирибати към ANZ Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa, открита за правителството на Кирибати от Министерството на финансите.

8.   Финансовото съдействие относно предвидените в член 5 от предходния протокол мерки, което не е било платено към датата на изтичането му, се плаща по настоящия протокол.

Член 3

Сътрудничество за отговорно рибарство — годишна научна среща

1.   Страните по настоящия протокол се задължават да насърчават отговорното рибарство в риболовната зона на Кирибати въз основа на принципите, заложени в Кодекса за поведение на ФАО за отговорно рибарство и принципа на недискриминация между различните флоти в тези води.

2.   По време на обхванатия от настоящия протокол период Общността и органите на Кирибати следят за състоянието на ресурсите в риболовната зона на Кирибати.

3.   В съответствие с член 4 от споразумението, страните, въз основа на заключенията от годишната среща на членовете на Споразумението от Палау и на годишния преглед на ресурсите, извършен от секретариата на Тихоокеанската общност, се консултират помежду си в рамките на предвидения в член 9 съвместен комитет, ако е необходимо, след научна среща. Кирибати може, съгласувано с Общността, да предприеме мерки за осигуряване на устойчивото управление на рибните ресурси по отношение на действията на съдовете на Общността.

Член 4

Преразглеждане на риболовните възможности по взаимно съгласие

1.   Посочените в член 1 риболовни възможности могат да се увеличат по взаимно съгласие, при условие че заключението на годишната среща на членовете на Споразумението от Палау и годишният преглед на състоянието на ресурсите, извършен от секретариата на Тихоокеанската общност, потвърдят, че такова увеличение няма да застраши устойчивото управление на ресурсите на Кирибати. В такъв случай посоченото в член 2, параграф 1 финансово съдействие ще бъде увеличено пропорционално и pro rata temporis.

Общият размер на финансовото съдействие обаче няма да бъде повече от два пъти посочената в член 2, параграф 1 сума. Когато количествата, уловени от съдовете на Общността, превишават количествата, равни на удвоената обща сума, дължимата сума за количеството в превишение на лимита се заплаща през следващата година.

2.   И обратното, ако страните се договорят за приемане на намаление на предвидените в член 1 риболовни възможности, финансовото съдействие се намалява пропорционално и pro rata temporis.

3.   Разпределението на риболовните възможности между различните категории съдове може също да бъде преразгледано по взаимно съгласие между страните, при условие че всички промени са в съответствие с препоръките, направени от посочената в член 3 научна среща относно управлението на ресурсите, които има вероятност да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се договарят за съответстващо изменение на финансовото съдействие, когато това се изисква от преразпределението на риболовните възможности.

Член 5

Риболовни възможности за риби, различни от риба тон

1.   Ако съдовете на Общността проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1, страните се консултират помежду си, преди да бъде дадено каквото и да е разрешение от органите на Кирибати. При нужда страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови риболовни възможности за риболов, и, ако е необходимо, приемат изменения на настоящия протокол и неговото приложение.

2.   По искане на една от страните същите се консултират помежду си и определят за всеки отделен случай съответните видове риби, условия и други параметри за провеждане на проучвателен риболов във водите на Кирибати.

3.   Страните извършват проучвателен риболов в съответствие с параметрите, които ще бъдат договорени от двете страни в административно споразумение, когато е необходимо. Разрешенията за проучвателен риболов могат да бъдат договорени за максимален период от три месеца.

4.   Ако страните стигнат до заключението, че проучвателните кампании са постигнали положителни резултати, правителството на Кирибати може да предостави на флотата на Общността риболовни възможности за нови видове до изтичането на срока на действие на настоящия протокол. Финансовото съдействие по член 2, параграф 1 от настоящия протокол ще бъде съответно увеличено.

Член 6

Спиране и преразглеждане на плащането на финансово съдействие при непреодолима сила

1.   Когато необичайни, различни от природни явления обстоятелства възпрепятстват риболовните дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Кирибати, Европейската общност може временно да спре изплащането на посоченото в член 2, параграф 1 финансово съдействие след консултации между двете страни в срок от два месеца след искането на една от страните и при условие че Общността е изплатила напълно всички дължими към датата на спирането суми.

2.   Плащането на финансово съдействие се подновява веднага щом страните установят, по взаимно съгласие след консултации, че препятстващите риболовните дейности обстоятелства вече не са налице и/или че обстановката позволява възобновяване на риболовната дейност.

3.   Валидността на лицензите, издадени на съдовете на Общността по член 6 от споразумението, се удължава за период, равен на периода, през който риболовната дейност е била спряна.

Член 7

Насърчаване на отговорното рибарство във водите на Кирибати

1.   Тридесет процента от общия размер на определеното в член 2 финансово съдействие за първата година се разпределят за подпомагането и изпълнението на инициативите, предприети в контекста на политиката в областта на рибарството, изготвена от правителството на Кирибати. Този процент се определя на 40 на сто за втората година и на 60 на сто за следващите години.

Кирибати управлява съответната сума от гледна точка на поставените по взаимно договаряне цели между страните и годишните и многогодишните програми за постигането им.

2.   За целите на прилагане на параграф 1, веднага след като настоящият протокол влезе в сила и не по-късно от три месеца след тази дата, Общността и Кирибати се договарят в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет относно многогодишната отраслова програма и подробните правила за прилагането ѝ, обхващащи по-конкретно:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на процента от посоченото в параграф 1 финансово съдействие и конкретните суми за инициативите, предстоящи за изпълнение през 2007 г.;

б)

годишните и многогодишните цели, които предстои да бъдат постигнати за насърчаване на отговорното и устойчиво рибарство, като се имат пред вид приоритетите, определени от Кирибати в нейната национална политика в областта на рибарството и други политики, свързани или оказващи влияние върху установяването на отговорно и устойчиво рибарство;

в)

критериите и процедурите за оценка на резултатите, които се постигат всяка година.

3.   Всякакви предлагани изменения на многогодишната секторна програма или за използване на конкретните суми за инициативи, които да бъдат осъществени през 2007 г., трябва да бъдат одобрени и от двете страни в рамките на съвместния комитет.

4.   Всяка година Кирибати заделя част, отговаряща на посочения в параграф 1 процент, с оглед изпълнението на многогодишната програма. За първата година от прилагането на протокола тази заделена сума трябва да бъде съобщена на Общността при одобряването на многогодишната секторна програма в рамките на съвместния комитет. За всяка следваща година на прилагане на протокола Кирибати ще уведомява Общността за заделената сума не по-късно от 1 март на съответната година.

5.   Когато годишната оценка за напредъка, постигнат при изпълнението на многогодишната отраслова програма, дава основания за това, Европейската общност може да иска изменение на посоченото в член 2, параграф 1 от настоящия протокол финансово съдействие предвид привеждане в съответствие с тези резултати на действителния размер на финансовите средства, заделяни за изпълнение на програмата.

Член 8

Спорове — спиране на действието на протокола

1.   Всеки спор между страните относно тълкуването на настоящия протокол или неговото прилагане е предмет на консултации между страните в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет на специална среща, ако е необходимо.

2.   Без да се засяга член 9, действието на протокола може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако спорът между двете страни бъде счетен за сериозен и ако провежданите в рамките на съвместния комитет по параграф 1 консултации не са довели до уреждане на спора по взаимно съгласие.

3.   Спирането на действието на протокола изисква заинтересованата страна да нотифицира своето намерение в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която влиза в сила спирането.

4.   В случай на спиране страните продължават да се консултират с оглед уреждане на спора по взаимно съгласие. Когато такова уреждане бъде постигнато, прилагането на протокола се възобновява и размерът на финансовото съдействие се намалява пропорционално и pro rata temporis в зависимост от периода, през който прилагането на протокола е било спряно.

Член 9

Спиране на действието на протокола при неплащане

При спазване на член 6, ако Общността не извърши предвидените в член 2 плащания, прилагането на настоящия протокол трябва да бъде спряно при следните условия:

a)

компетентните органи на Кирибати нотифицират липсата на плащане на Европейската комисия. Последната осъществява необходимите проверки и, при необходимост, извършва плащането в срок от не повече от 60 работни дни от датата на получаване на нотификацията;

б)

ако не е било извършено плащане и липсата на такова не е разумно обоснована в срока, предвиден в член 2, параграф 6 от настоящия протокол, компетентните органи на Кирибати имат право да спрат прилагането на протокола. Те незабавно уведомяват Европейската комисия за това;

в)

прилагането на протокола се възобновява веднага след като въпросното плащане бъде извършено.

Член 10

Приложими разпоредби на вътрешното право

Дейностите на съдовете на Общността, които оперират в съответствие с настоящия протокол във водите на Кирибати, се управляват от приложимото законодателство в Кирибати, освен ако в споразумението, настоящия протокол и приложението и допълненията не е предвидено друго.

Член 11

Преразглеждане

През третата година от прилагането на настоящия протокол, приложението и допълненията, страните могат да преразгледат разпоредбите на протокола, приложението и допълненията и, където е необходимо, да направят изменения.

Член 12

Отмяна

Приложението към Споразумението между Европейската общност и Република Кирибати относно риболова в риболовната зона на Кирибати се отменя и се заменя с настоящия протокол.

Член 13

Влизане в сила

1.   Настоящият протокол, заедно с приложението и допълненията към него, влиза в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Настоящият протокол се прилага от 16 септември 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за риболовните дейности на съдове на Общността в риболовната зона на Кирибати

ГЛАВА I

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ

РАЗДЕЛ 1

Регистрация

1.   Риболовът от страна на съдове на Общността в рамките на риболовната зона на Кирибати е предмет на издаване на регистрационен номер от компетентните органи на Кирибати.

2.   Молбите за регистрация се изготвят на базата на формуляр, предоставен за целта от отговарящите за рибарството органи на Кирибати, в съответствие с определения в допълнение 1 образец.

3.   При регистрация се изпраща снимка с размери 15 × 20 см на кандидатстващия съд и се внася нетна сума от 600 EUR за всеки съд като регистрационна такса, която се плаща по сметка № 1 на правителството на Кирибати в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

РАЗДЕЛ 2

Лицензи

1.   Само отговарящите на изискванията съдове могат да получат лиценз за риболов в риболовната зона на Кирибати по Протокола за определяне на риболовните възможности и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати за периода от датата на влизане в сила на споразумението до 15 септември 2012 г.

2.   За да отговаря на изискванията един съд, на корабния собственик и на капитана, както и на самия съд, не трябва да им е забранено да извършват риболов в Кирибати. Те трябва да са изправни по отношение на органите на Кирибати, както и трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовната им дейност в Кирибати по сключени с Общността споразумения за риболовна дейност.

3.   Всички съдове на Общността, които кандидатстват за лиценз за риболов, могат да бъдат представлявани от лице, което пребивава в Кирибати. Името и адресът на този представител се посочват в молбата за издаване на лиценз. Всеки един съд обаче, който кандидатства за лиценз за риболов, предвиждащ разтоварване или прехвърляне в пристанище на Кирибати, задължително трябва да бъде представляван от агент, който пребивава в Кирибати.

4.   Съответните органи на Общността представят пред министерството, което отговаря за рибарството в Кирибати, молба за всеки съд, желаещ да извършва риболов по споразумението, най-малко 15 дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

5.   Молбите се подават в министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати, под формата на формуляр в съответствие с образеца в допълнение I.

6.   Всички молби за издаване на лиценз се придружават от следните документи:

документ, доказващ плащането на таксата за периода на валидност на лиценза,

всякакви други документи или удостоверения, изисквани съгласно специалните правила, приложими за съответния вид съд в съответствие с настоящия протокол.

7.   Целият нетен размер на таксата се внася по сметка № 1 на правителството на Кирибати в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

8.   Таксите включват всички такси на национално и местно равнище. Плащането на тези такси не включва обаче пристанищни такси, такси за прехвърляне и за обслужване.

9.   Лицензите за всички съдове се издават на корабните собственици или техните представители чрез Делегацията на Комисията на Европейските общности в Кирибати („Делегацията“) в срок от 15 дни след получаването на всички упоменати в точка 6 по-горе документи от министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати.

10.   Ако лицензът е подписан, когато канцеларията на Делегацията е затворена, той може да бъде изпратен, когато е необходимо, непосредствено на представителя на съда, а на Делегацията да се изпрати копие.

11.   Лицензите се издават за определен съд и не могат да бъдат прехвърляни.

12.   При все това, по искане на Европейската общност и където бъде доказано наличието на непреодолима сила, лицензът за даден съд може да бъде заменен с нов лиценз за друг съд от същата категория, без да е дължима допълнителна такса. В такъв случай при изчисляването на нивата на улова за определяне на евентуално допълнително заплащане се взема предвид сумата на общия улов на двата съда.

13.   Собственикът или представителят на първия съд връща обезсиления лиценз на компетентните органи на Кирибати чрез Делегацията.

14.   Новият лиценз влиза в сила в деня, в който корабният собственик върне обезсиления лиценз на отговарящото за рибарството в Кирибати министерство. Делегацията се информира за прехвърлянето на лиценза.

15.   Лицензът трябва да бъде винаги на борда. При все това, при получаването на нотификация за плащане на аванса, изпратена на органите на Кирибати от Европейската комисия, съдът се вписва в списъка на съдовете, на които е разрешено да извършват риболов, който се изпраща на органите на Кирибати, отговарящи за контрол върху риболова. Копие от списъка може да се получи по факс до получаването на лиценза, като това копие се съхранява на борда на съда.

РАЗДЕЛ 3

Валидност и такси

1.   Лицензите са валидни за период от една година. Те могат да бъдат подновявани.

2.   Таксата е 35 EUR на тон, уловен в риболовната зона на Кирибати за сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността.

3.   Лицензите се издават веднага след като се платят на компетентните национални органи така определените суми:

21 000 EUR за сейнери за риболов на риба тон, равни на таксите, дължими за 600 тона далекомигриращи видове и свързани с тях видове, уловени годишно,

4 200 EUR за съдове за риболов с въже майка на повърхността, равни на таксите, дължими за 120 тона далекомигриращи видове и свързани с тях видове, уловени годишно.

4.   Окончателен отчет за дължимите за година n такси се изготвя от Комисията на Европейските общности до 30 юни на годината n + 1 най-късно въз основа на декларациите за улова, направени от всеки корабен собственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверката на данните за улова в държавите-членки, като например Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEО), Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) и от секретариата на Тихоокеанската общност (SPC).

5.   Отчетът се изпраща едновременно на министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати, и на корабните собственици за проверка и одобряване. Oрганите на Кирибати могат, въз основа на надлежно обосновани доводи, да оспорят отчета в срок от не повече от 30 работни дни от датата на предаването. В случай на несъгласие въпросът се отнася до съвместния комитет. Ако не бъде направено възражение в указания срок, отчетът се приема.

6.   Всякакви нетни допълнителни плащания се извършват от корабните собственици в полза на компетентните органи на Кирибати до 30 септември на следващата година по сметка № 1 на правителството на Кирибати, в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

7.   Ако обаче сумата по окончателния отчет е по-ниска от аванса, посочен в точка 3 от този раздел, полученият остатък не може да бъде възстановен на корабния собственик.

ГЛАВА II

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

1.   Съдовете имат право да извършват риболовни дейности в рамките на риболовната зона на Кирибати, с изключение на такива райони, които са определени като затворени зони, указани на морска карта 83005-FLC, в съответствие с Наредбата за рибарството (загл. 33) и Закона за (деклариране) на морските зони на правителството на Кирибати. Кирибати съобщава на Комисията всяка промяна на споменатите риболовни зони най-малко два месеца преди тяхното прилагане.

2.   Във всеки случай, риболовът не е разрешен в следните райони:

в рамките на дванадесет морски мили от изходните линии,

в рамките на 3 морски мили от всяко закотвено устройство за съсредоточаване на рибните пасажи, за което следва да бъде дадено уведомление за местонахождението му по географски координати.

3.   По отношение на сейнерите за риболов с кош, в частност, риболовът е забранен в рамките на 60 морски мили от изходните линии на островите Тарауа, Кантон и Киритимати.

ГЛАВА III

МЕРКИ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

1.   Капитаните предоставят на Директора на службата по рибарство информация относно часа, позицията и улова на борда на съответния лицензиран риболовен съд, както е описано в допълнение IV, по факс или по електронна поща в следните случаи:

най-малко 24 часа преди влизането в риболовната зона на Кирибати и незабавно при отплаване от риболовната зона,

всеки вторник, докато се намират в риболовната зона на Кирибати, след съобщение за влизане или след последното седмично съобщение,

най-малко 48 часа преди очакваното време за влизане в което и да е пристанище на Кирибати и незабавно при отплаване от пристанището,

незабавно след прехвърляне на улова на съответния лицензиран хладилен товарен кораб, и

най-малко 24 часа преди зареждането с гориво от съответния лицензиран бункерен кораб.

Тази информация трябва да бъде изпратена по факс (686) 211 20/222 87 или по електронна поща на следния адрес: flue@mfmrd.gov.ki

2.   За всеки съд, за който бъде установено, че извършва риболов, без да е информирал директора на службата по рибарство, се счита, че е в нарушение на националното законодателство на Кирибати.

По време на годишния период на валидност на лиценза, по време на всеки рейс в района на Западeн и Централeн Тихи океан (WCPFC), декларациите включват направения от съда улов. Нов рейс започва от всяко прехвърляне или разтоварване на улов в района на WCPFC.

3.1.   Съдовете декларират улова си в съответния лист на дневника по образеца в допълнение III А и III Б. Думите „Извън ИИЗ на Кирибати“ или името на съответната изключителна икономическа зона на друга крайбрежна държава в района на WCPFC се вписват в посочения дневник по отношение на периодите, през които съдът не е във водите на Кирибати.

4.   За целите на настоящото приложение времетраенето на един рейс на съд на Общността във водите на Кирибати се определя, както следва:

като периода между влизането и напускането на риболовната зона на Кирибати, или

като периода между влизането в риболовната зона на Кирибати и прехвърлянето, или

като периода между влизането в риболовната зона на Кирибати и разтоварването в Кирибати.

5.   Всички съдове, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Кирибати по споразумението, са длъжни да декларират улова си на отговарящото за рибарството в Кирибати министерство, така че последното да може да проверява уловените количества, които се заверяват от компетентните научни институти в съответствие с процедурата, посочена в параграф 4 на раздел 3 от глава I от настоящото приложение. Уловите се съобщават при спазване на следните изисквания:

оригиналният риболовен дневник се представя на компетентните органи на Кирибати или се изпраща с препоръчана поща или по куриер на отговарящото за рибарството в Кирибати министерство, в срок от 45 дни след края на последния рейс, извършен през периода. Едновременно се изпращат копия по електронен път или по факс до държавата, под чийто флаг плава корабът, и до отговарящото за рибарството в Кирибати министерство,

формулярите се попълват четливо, с главни печатни букви и се подписват от капитана на кораба или от негов законен представител.

6.   При неспазване на разпоредбите на настоящата глава правителството на Кирибати си запазва правото да спре действието на лиценза на кораба нарушител до отстраняване на нарушението и да наложи наказанието, предвидено в действащото законодателство на Кирибати.

7.   Директорът на службата по рибарство и корабните собствениците следва да пазят копие от изпратените по факс или по електронна поща съобщения, докато двете страни се споразумеят за окончателното определяне на таксите, посочени в глава I.

8.   Корабните собственици на сейнери за риболов с кош предоставят копие от декларацията за разтоварване след приключването на всеки риболовен рейс, който е извършен изцяло или частично в риболовната зона на Кирибати. Ако тази разпоредба не бъде спазена, директорът на службата по рибарство си запазва правото да спре действието на лиценза на кораба нарушител, докато не бъдат отстранени пороците и да наложи наказанията, предвидени по националното законодателство на Кирибати.

ГЛАВА IV

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Собствениците на риболовни съдове за улов на риба тон и кораби за риболов с въже майка на повърхността наемат за моряци граждани на държави от АКТБ, включително и граждани на Кирибати, при спазване на следните условия и ограничения:

за флота от сейнери за риболов на риба тон — най-малко шестима граждани на държави от АКТБ се наемат по време на сезона за улов на риба тон в риболовната зона на Кирибати,

за флота от риболовни съдове за улов с въже майка на повърхността — най-малко четирима граждани на държави от АКТБ се наемат по време на сезона за улов на риба тон в риболовната зона на Кирибати.

2.   Корабните собственици се стремят да наемат допълнителни моряци от Кирибати.

3.   Корабните собственици са свободни да избират моряците, които наемат на корабите си, измежду тези, включени в списъците, представени от компетентните органи на заинтересованите африкански, карибски и тихоокеански държави, включително и Кирибати.

4.   Когато са подписани договори с граждани на Кирибати в съответствие с точка 1 от настоящия член, корабният собственик или представителят съобщава на компетентните власти на Кирибати имената на местните моряци, които са наети на борда на съответния кораб, посочвайки тяхната длъжност в екипажа.

5.   Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права на труд се прилагат по право за моряците, наети от кораби на ЕС. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и по професионален признак.

6.   Договорите за наемане на моряци от Кирибати съгласно точка 1 от настоящия член се съставят между представителя/представителите на корабния собственик и моряците и/или техните професионални организации или представители, след консултация с морските органи на Кирибати. Копие от договора се предоставя на подписалите го страни. Тези договори гарантират на моряците възможност да се ползват от системата за социално осигуряване, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

7.   Заплатите на моряците се плащат от корабните собственици. Те се определят, преди да бъдат издадени лицензите, по взаимно споразумение между корабните собственици или техните представители и властите на съответната държава от АКТБ. Условията на заплащане на местните моряци не следва да бъдат по-лоши от тези, прилагани за екипажи на Кирибати, и при никакви обстоятелства не следва да бъдат под установените от МОТ стандарти.

8.   Всички моряци, наети на борда на кораби на Общността, следва да се явят при капитана на съответния кораб в деня преди предложената дата за качването им на борда на кораба. Когато даден моряк не се яви на датата и в часа, уговорени за качване на борда на кораба, корабните собственици се освобождават автоматично от задължението си да приемат моряка на борда на кораба.

9.   Когато обаче на кораба не се примат моряци от държави от АКТБ по причини, различни от тези, посочени в предходната точка, корабните собственици на Общността са задължени да платят за всеки ден от риболовния рейс във водите на съответната държава от АКТБ предварително определена сума в размер на 20 EUR на ден. Плащането на тази сума се извършва в сроковете, предвидени в точка I.2.6 от настоящото приложение. При своето навлизане в ИИЗ на Кирибати корабните собственици уведомяват за броя на моряците от държави от АКТБ на борда.

10.   Тази сума се използва за обучение на местни моряци и се внася по сметката, посочена от органите на съответната държава от АКТБ.

ГЛАВА V

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Корабите следва да спазват мерките и препоръките, приети от Комисията за риболова за Западен и Централен Тихи океан (комисия WCPFC) в тази област по отношение на риболовните съоръжения и техническите им спецификации и всички други технически мерки, приложими за риболовните им дейности.

ГЛАВА VI

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   При регистрацията на кораб на Общността следва да се внесе нетна сума от 400 EUR във фонд „Проект за наблюдатели на рибарството“ по сметка № 4 на правителството на Кирибати, в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

2.   Корабите, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Кирибати по споразумението, следва да вземат на борда си наблюдатели, назначени от комисията WCPFC при условията, предвидени по-долу:

по искане на комисията WCPFC корабите на Общността вземат на борда на кораба определения от организацията наблюдател, за да проверява осъществявания във водите на Кирибати улов,

комисията WCPFC съставя списък на корабите, определени да вземат наблюдател на борда, и списък на назначените наблюдатели. Тези списъци следва да бъдат актуализирани. Те се предават на Европейската комисия, след като бъдат изготвени и на всеки три месеца, като се актуализират,

комисията WCPFC уведомява заинтересованите корабни собственици или техните представители за името на наблюдателя, определен да бъде взет на борда на техния кораб, по време на издаването на лиценза или не по-късно от 15 дни преди планираната дата за качване на борда на наблюдателя.

3.   Времето, което наблюдателите прекарват на борда, е един риболовен рейс. По изричното искане на комисията WCPFC обаче този престой на борда може да се разпредели върху няколко рейса според средното времетраене на един рейс за определен кораб. Това искане се прави от компетентната WCPFC с уведомлението за името на наблюдателя, определен за качване на борда на съответния кораб.

4.   Условията, при които наблюдателите се вземат на борда, се договарят между корабните собственици или техните представители и компетентната комисия WCPFC.

5.   Наблюдателите се вземат на борда в пристанище, избрано от корабния собственик в началото на първия рейс във водите на Кирибати, след нотификацията на списъка на определените кораби.

6.   В срок от две седмици и с десетдневно предизвестие, заинтересованите корабни собственици уведомяват в кои пристанища в подрайона и на кои дати възнамеряват да вземат наблюдатели на борда.

7.   Когато наблюдателите са взети на борда от пристанище извън подрайона, пътните им разходи следва да бъдат за сметка на корабния собственик. В случай че даден кораб с регионален наблюдател на борда напусне регионалните води, трябва да бъдат взети всички мерки, за да се осигури връщането на наблюдателя, колкото е възможно по-скоро за сметка на корабния собственик.

8.   Ако наблюдателят не се яви в уговореното време и място до дванадесет часа след уговореното време, корабните собствениците се освобождават автоматично от задължението си да вземат наблюдател на борда.

9.   Наблюдателите се третират като корабни офицери. Те изпълняват следните задачи:

наблюдават риболовните дейности на корабите,

проверяват позицията на корабите, които извършват риболовни операции,

вземат биологични проби в рамките на научни програми,

водят бележки за използваните риболовни съоръжения,

проверяват данните за улова във водите на Кирибати, които са записани в дневника,

проверяват процента на съпътстващия улов и преценяват количеството на отпадъка от търгуваните видове риби,

докладват чрез всякакви подходящи средства риболовните данни веднъж седмично, докато корабът извършва риболов във водите на Кирибати, включително количеството на улова и съпътстващия улов на борда.

10.   Капитаните на корабите правят всичко, което е в техните правомощия, за да осигурят физическата безопасност и удобството на наблюдателите по време на изпълнението на техните задължения.

11.   На наблюдателите следва да бъдат предложени във възможно най-голяма степен всякакви необходими за изпълнението на техните задължения улеснения. Капитанът на кораба следва да им даде достъп до средствата за връзка, необходими за изпълнението на техните задължения, до документите, които се отнасят пряко до риболовните дейности на кораба, включително, по-специално, до дневника и до навигационния дневник, и до тези части на кораба, необходими за улесняването на изпълнението на техните задачи като наблюдатели.

12.   Когато се намират на борда, наблюдателите:

предприемат всички подходящи стъпки, за да гарантират, че условията при които те са взети на борда и тяхното присъствие на борда не прекъсват или не затрудняват риболовните дейности,

опазват материалите и оборудването на борда и поверителността на всички документи, принадлежащи на кораба.

13.   В края на периода на наблюдението и преди да напуснат кораба наблюдателите изготвят доклад за дейността, който се изпраща на комисията WCPFC с копие до капитана на кораба.

14.   Корабните собственици поемат разходите за настаняването на наблюдателите при същите условия като тези на офицерите, в зависимост от обективните възможности на кораба.

15.   Заплатата и социалното осигуряване на наблюдателя се поемат от комисията WCPFC.

16.   Двете страни се консултират взаимно и със заинтересованите трети държави във възможно най-кратки срокове по отношение на определянето на система от регионални наблюдатели и избора на компетентната регионална организация по рибарство. Докато се въвежда системата от регионални наблюдатели, корабите, които имат разрешение да извършват риболов във водите на Кирибати по споразумението, вземат на борда вместо регионални наблюдатели тези, които са определени от компетентните органи на Кирибати в съответствие с горепосочените правила.

ГЛАВА VII

МОНИТОРИНГ

1.   Европейската общност води актуализиран списък на корабите, на които е бил издаден лиценз за риболов по настоящия протокол. Този списък се съобщава на отговарящите за контрола на рибарството органи на Кирибати, след изготвянето му и при всяка последваща актуализация.

2.   Влизане и излизане от зоната

Корабите на Общността уведомяват, най-малко три часа предварително, отговарящите за контрола на рибарството органи на Кирибати за намерението си да влязат във или да излязат от риболовната зона на Кирибати, както е описано в допълнение IV. Те декларират и общите количества и видове риба на борда.

Когато уведомяват за напускането си, корабите следва също да съобщават своята позиция. Тази информация трябва, за предпочитане, да бъде предадена по факс, или за кораби, които не са оборудвани с факс, по радиото или по електронната поща.

Корабите, за които бъде установено, че са извършвали риболов, без да са информирали компетентния орган в Кирибати, се считат за нарушили законодателството кораби.

Корабите също се уведомяват за номерата на факсовете и телефоните и адреса на електронната поща при издаването на лиценза за риболов.

3.   Контролни процедури

Капитаните на риболовни кораби на Общността, които извършват риболовни дейности във водите на Кирибати, позволяват и улесняват качването на борда и изпълнението на задълженията на всяко отговарящо за проверките и контрола на риболовните дейности длъжностно лице на Кирибати.

Тези длъжностни лица не остават на борда по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задълженията им.

След приключването на инспекцията на капитана на кораба се издава сертификат.

4.   Маркировка на корабите

Корабите на Общността следва да имат външна маркировка в съответствие с правилата на ФАО.

5.   Спътниково наблюдение

Всички кораби на Общността, които извършват риболов по настоящото споразумение, се наблюдават чрез спътник в съответствие с допълнение V. Тези разпоредби влизат в сила на десетия ден след уведомяването на Делегацията от страна на правителството на Кирибати за започването на работа на отговарящия за спътниковото наблюдение на риболовните съдове в Кирибати орган.

6.   Качване на борда на кораба

Компетентните органи на Кирибати информират държавата, под чийто флаг плават съдовете, и Европейската комисия, в срок до 24 часа, за всички нарушения и санкции, наложени на кораби на Общността във водите на Кирибати.

Същевременно държавата, под чийто флаг плава корабът, и Европейската комисия получават кратък доклад за обстоятелствата и причините, довели до качването на борда, при което е установено нарушение.

7.   Протокол за качването на борда

След изготвянето на протокол от компетентните органи на Кирибати капитанът на кораба го подписва.

Подписването не засяга правата на капитана на защита, която може да предприеме по отношение на твърдението за нарушение.

Капитанът отвежда кораба до пристанището, указано от органите на Кирибати. В случай на незначителни нарушения компетентните органи на Кирибати могат да разрешат на кораба, на чийто борд са се качили, да продължи риболовните си дейности.

8.   Уреждане на спорове, свързани с качването на борда

Преди започването на каквото и да е съдебно производство, се прави опит за разрешаване на предполагаемото нарушение посредством производство за постигане на споразумение. Това производство приключва не по-късно от пет работни дни от влизането в пристанище след качването на борда.

При уреждане на спора чрез споразумение размерът на глобата се определя в съответствие със законодателството на Кирибати.

Ако случаят не може да бъде разрешен посредством производството за постигане на споразумение, същият трябва да бъде отнесен до компетентен съдебен орган, като банкова гаранция, определена така, че да вземе предвид разходите по качването на борда, глобите и обезщетението, дължими от отговорните за нарушението страни, следва да бъде внесена от корабния собственик по посочена от компетентните органи на Кирибати банкова сметка.

Банковата гаранция е неотменяема до приключването на правните процедури. Тя се освобождава при приключване на производството без осъдително решение. По същия начин, в случай на осъдително решение, налагащо глоба в размер по-малък от дадената гаранция, остатъкът се освобождава от компетентните органи на Кирибати.

Корабът се освобождава и неговият екипаж получава разрешение за напускане на пристанището:

след изпълнение на задълженията, възникнали от уреждането на спора чрез споразумение, или

при учредяване на банковата гаранция, упомената в буква в) и приета от компетентните органи на Кирибати, до приключване на съдебното производство.

9.   Прехвърляне

Всички кораби на Общността, които желаят да прехвърлят улова си във водите на Кирибати, следва да направят това в пристанищата на Кирибати.

Собствениците на такива кораби трябва да нотифицират данните съгласно допълнение IV на компетентните органи на Кирибати най-малко 48 часа предварително:

Прехвърлянето се счита за излизане от риболовната зона на Кирибати. Ето защо корабите трябва да представят дневниците на компетентните органи на Кирибати и да посочат дали възнамеряват да продължат риболова или да напуснат риболовната зона на Кирибати в съответствие с допълнение III А и III Б.

Всякакво прехвърляне на улов в риболовната зона на Кирибати или такова, което не е обхванато от посочените по-горе хипотези, е забранено в риболовната зона на Кирибати. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на предвидените от законодателството на Кирибати наказания.

10.   Капитаните на риболовните кораби на Общността, които извършват операции по разтоварване или прехвърляне в пристанище на Кирибати, позволяват и улесняват проверките на подобни операции от инспекторите на Кирибати. При приключване на проверката копие от доклада от проверката се предоставя на капитана на кораба.

Допълнения

I.

Формуляр за регистрация на риболовен съд в Република Кирибати

II.

Формуляр за издаване на лиценз за риболов

III A.

Дневник на сейнер за риболов с кош в Южнотихоокеанския район

III Б.

Дневник на кораб за риболов с въже майка в Южнотихоокеанския район

IV.

Съобщаване на данни

V.

Протокол VMS (Протокол за спътниково наблюдение)

Допълнение I

Формуляр за регистрация на риболовен съд в Република Кирибати

Image

Image

Image

Допълнение II

Формуляр за издаване на лиценз за риболов

Image

Допълнение III А

Дневник на сейнер за риболов с кош в Южнотихоокеанския район

Image

Допълнение III Б

Дневник на кораб за риболов с въже майка в Южнотихоокеанския район

Image

Допълнение IV

ДОКЛАДВАНИ ДАННИ

Доклади до директора на службата по рибарство

Тел.: (686) 210 99 Факс: (686) 211 20 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Докладване на влизане в зоната

24 часа преди влизането в риболовните граници:

а)

код на доклада (ZENT);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на влизане (ДД—ММ—ГГ);

д)

час на влизане (GMT);

е)

координати на влизане;

ж)

общ улов на борда по тегло по видове:

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ)___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

Например: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Докладване на отплаване от зоната

Незабавно след напускането на границите на риболовната зона:

а)

код на доклада (ZDEP);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на отплаване;

д)

час на отплаване (GMT);

е)

координати на отплаване;

ж)

улов на борда по тегло по видове:

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ)___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

з)

общ улов в зоната по тегло по видове (като улов на борда);

и)

общо риболовни дни (действителния брой дни, в които са хвърляни мрежи в зоната).

Например: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Седмични координати и докладване на улова, докато сте в зоната

Всеки вторник, докато сте в границите на риболовната зона, след доклада за влизането или след последния седмичен доклад:

а)

код на доклада (WPCR);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на WPCR (ДД:ММ:ГГ);

д)

координати на докладване;

е)

улов от последния доклад:

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ)___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

ж)

риболовни дни от последния доклад.

Например: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Пристанище на влизане, включително влизане за прехвърляне, зареждане с провизии, освобождаване на екипажа или авария

Най-малко 48 часа преди корабът да влезе в пристанището:

а)

код на доклада (PENT);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на докладване (ДД:ММ:ГГ);

д)

координати на докладване;

е)

пристанище — име;

ж)

очаквано време на пристигане (LST) ДДММ:ччмм;

з)

улов на борда по тегло по видове:

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ)___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

и)

причина за посещаването на пристанището

Например: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Пристанище на отплаване

Незабавно след напускане на пристанището:

а)

код на доклада (PDEP);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на докладване (GMT) ДД—ММ—ГГ;

д)

пристанище — име;

е)

дата и час на отплаване (LST) ДД—ММ:ччмм;

ж)

улов на борда по тегло по видове:

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ)___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

з)

следващо местоназначение.

Например: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Влизане или отплуване от затворена зона

Най-малко 12 часа преди влизането и незабавно след напускането на затворената зона:

а)

вид на доклада (ENCA за влизане и DECA за излизане);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на ENCA или DECA;

д)

време на ENCA или DECA (GMT) ДД—ММ—ГГ:ччмм;

е)

координати на ENCA или DECA (до една минута);

ж)

скорост и курс

з)

причина за ENCA.

Например: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010/7:320/ENTER PORT

7.   Съобщение за зареждане с гориво

Най-малко 24 часа преди зареждането с гориво от лицензиран танкер:

а)

вид на доклада (FUEL);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

дата на докладване (GMT);

д)

координати на докладването (до една минута);

е)

количество гориво на борда (килолитри);

ж)

очаквана дата на бункероване;

з)

очаквани координати на бункероване;

и)

име на танкера.

Например: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Доклад на дейност по бункероване

Незабавно след зареждането на гориво от лицензиран танкер:

а)

вид на доклада (BUNK);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или сигнални букви;

г)

начална дата и час на бункероване (GMT) ДД—ММ—ГГ:ччмм;

д)

начални координати на бункероване;

е)

количество получено гориво в килолитри;

ж)

краен час на бункероването (GMT);

з)

крайни координати на бункероването;

и)

име на танкера.

Например: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Доклад за дейностите по прехвърляне

Незабавно след прехвърляне в разрешено пристанище в Кирибати на лицензиран транспортен кораб:

а)

вид на доклада (TSHP);

б)

номер на регистрацията или лиценза;

в)

радиопозивна или букви;

г)

дата на разтоварване (ДД—ММ—ГГ);

д)

пристанище на разтоварване;

е)

прехвърлен улов по тегло по видове;

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ) ___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

ж)

име на хладилния транспортен кораб;

з)

местоназначение на улова.

Например: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Доклад за приключване

В рамките на 48 часа след приключването на рейса с разтоварването на улова на други риболовни пристанища (извън Кирибати), включително оперативно пристанище, или пристанище на домуване:

а)

вид на доклада (COMP);

б)

име на кораба;

в)

номер на лиценза;

г)

позивна;

д)

дата на разтоварване (ДД—ММ—ГГ);

е)

разтоварен улов по видове

 

KATSUWONUS PELAMIS (ЛИСТАО) (SJ)___.__(Mt)

 

ЖЪЛТОПЕР ТУНЕЦ (АЛБАКОР) (YF)___.__(Mt)

 

ДРУГИ (OT)___.__(Mt)

ж)

име на пристанището.

Например: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Допълнение V

Протокол VMS (Протокол за спътниково наблюдение)

Разпоредби, приложими за спътниково наблюдение на риболовните съдове на Общността, които оперират в ИИЗ на Кирибати

1.   Разпоредбите на настоящия протокол допълват Протокола за определяне на риболовните възможности и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати за периода от 16 септември 2006 г. до 15 септември 2012 г., и се прилагат в съответствие с точка 5 от глава VII „Мониторинг“ в приложението към него.

2.   Всички риболовни съдове с обща дължина, надвишаваща 15 метра, които оперират съгласно Споразумението за рибарство ЕО — Кирибати, се следят от спътник, когато ловят риба в ИИЗ на Кирибати.

За целите на спътниковото проследяване органите на Кирибати съобщават на Общността координатите на географската ширина и дължина на ИИЗ на Кирибати.

Органите на Кирибати предават тази информация в електронен вид, изразена в десетични градуси (WGS 84).

3.   Страните обменят информация за адресите X.25 и спецификациите за електронното предаване на данни между своите контролни центрове в съответствие с точки от 5 до 7. Тази информация включва следното, когато е налице: имена, телефон, номера на телекси и факсове и електронни адреси (Интернет или X.400), които могат да бъдат използвани за общи комуникации между контролните центрове.

4.   Позицията на корабите следва да се определя с допустима грешка по-малко от 500 метра и доверителен интервал от 99 %.

5.   Когато даден кораб, който лови риба съгласно споразумението и е обект на сателитно проследяване в съответствие със законодателството на Общността, навлезе в ИИЗ на Кирибати, последващите доклади за позицията (идентификация на кораба, географска дължина, географска ширина, курс и скорост) незабавно се предават от контролния център на държавата, под чийто флаг плава корабът, на Центъра за мониторинг на рибарството на Кирибати (FMC) на интервали, не по-дълги от три часа. Въпросните съобщения се считат за доклади за позицията.

6.   Посочените в точка 5 съобщения се предават по електронен път във формат X.25 без допълнителен протокол. Tе се предават в реално време във формата, определен в таблица II.

7.   Когато в оборудването за непрекъснато спътниково наблюдение, инсталирано на борда на риболовен кораб, се появи техническа повреда или се развали, капитанът на кораба предава своевременно посочената в точка 5 информация на контролния център на държавата, под чийто флаг плава корабът, и на Центъра за мониторинг на рибарството на Кирибати (FMC). При тези обстоятелства е необходимо на всеки осем часа да се изпраща общ доклад за позицията. Този общ доклад за позицията съдържа докладите за позицията, както са записани от капитана на кораба на всеки три часа, в съответствие с предвидените в точка 5 изисквания.

Контролният център на държавата, под чийто флаг плава корабът, незабавно изпраща тези съобщения на FMC на Кирибати. Повреденото оборудване се ремонтира или сменя в срок до един месец. След този срок съответният кораб трябва да напусне изключителната икономическа зона на Кирибати.

8.   Контролните центрове на държавите, под чийто флаг плават корабите, проследяват движенията на своите кораби във водите на Кирибати. Ако корабите не се следят в съответствие с изложените условия, FMC на Кирибати незабавно се информира, че това е открито и се прилага посочената в точка 7 процедура.

9.   Ако FMC на Кирибати установи, че държавата, под чийто флаг плава корабът, не предава посочената в точка 5 информация, компетентните отдели на Европейската комисия следва да бъдат информирани незабавно.

10.   Данните от проследяването, съобщени на другата страна в съответствие с тези разпоредби, са предназначени единствено за целите на органите на Кирибати при контролирането и мониторинга на риболовния флот на Общността съгласно Споразумението за рибарство ЕО — Кирибати. При никакви обстоятелства такива данни не могат да се съобщават на други страни.

11.   Софтуерните и хардуерните компоненти на системата за спътниково проследяване следва да бъдат надеждни и да не позволяват въвеждането или предаването на неверни позиции или да има възможност да се контролират ръчно.

Системата следва да е напълно автоматична и да може да функционира по всяко време, независимо от климатичните условия и условията на околната среда. Унищожаването, повреждането, довеждането до невъзможност за функциониране или манипулирането на системата за спътниково проследяване е забранено.

Капитаните на корабите следва да гарантират:

данните да не се изменят по никакъв начин,

да не се пречи по никакъв начин на антената или антените, свързана(и) към оборудването за спътниково проследяване,

да не се прекъсва по никакъв начин електрозахранването на оборудването за спътниково проследяване, и

оборудването за спътниково проследяване да не се отстранява от кораба.

12.   Страните се споразумяват да обменят информация при поискване относно използваното за спътниково проследяване оборудване, за да се осигури пълната съвместимост на всяка част от оборудването с изискванията на другата страна за целите на настоящите разпоредби.

13.   Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на тези разпоредби, е предмет на консултации между страните в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет.

14.   Страните се съгласяват да преразглеждат тези разпоредби при необходимост.

Изпращане на VMS съобщения до Кирибати

Доклад за позицията

Елемент на данни

Код

Задължителни/незадължителни

Коментари

Начало на записа

SR

З

Детайл за системата; указва начало на записа

Получател

AD

З

Данни за съобщението: страна получател. Алфа-3 код ISO на страната

От

FR

З

Данни за съобщението: страна изпращач. Алфа-3 код ISO на страната

Държава, под чийто флаг плава корабът

FS

Н

 

Вид на съобщението

TM

З

Данни за съобщението: вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

З

Данни за кораба: международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Уникален номер на кораба на договарящата страна, като код на страната, под чийто флаг плава корабът. (Алфа-3 ISO, последван от номер)

Външен регистрационен номер

XR

З

Данни за кораба: страничен номер на кораба

Географска ширина

LA

З

Данни за позицията: позиция на кораба в градуси и минути N/S ГГММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

З

Детайл за позицията: позиция на кораба в градуси и минути Е/W ГГММ (WGS-84)

Курс

CO

З

Курс на кораба по 360° скала

Скорост

SP

З

Скорост на кораба в десети от възела

Дата

DA

З

Детайл за позицията на кораба: дата на позицията в UTC (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Детайл за позицията на кораба: UTC час на позицията (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Данни за системата: показва края на записа

Набор от знаци. ISO 8859.1

Предаването на отделните данни е структурирано по следния начин:

две наклонени черти (//) и кодов знак маркират началото на съобщението,

една наклонена черта (/) маркира разделянето на кода от данните.

Незадължителните данни трябва да бъдат вмъкнати между началото и края на записа.

Граници на ИИЗ на Кирибати

Координати на ИИЗ

Координати на FMC на Кирибати

Име на FMC:

VMS тел.:

VMS факс:

VMS адрес за електронна поща:

DSPG тел.:

DSPG факс:

Адрес X25 =

Декларация за влизанията/излизанията:


7.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 894/2007 НА СЪВЕТА

от 23 юли 2007 година

за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, във връзка с член 300, параграф 2 и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Общността и Демократична република Сао Томе и Принсипи договориха и парафираха Споразумение за партньорство в областта на рибарството, което предоставя на рибарите от Общността възможности за риболов в териториалните води под суверенитета или юрисдикцията на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

(2)

Общността има интерес да бъде одобрено посоченото споразумение.

(3)

Следва да се определи методът за разпределяне на риболовните възможности между държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Риболовните възможности, определени в протокола към споразумението, се разпределят между държавите-членки, както следва:

Риболовна категория

Вид на съда

Държава-членка

Лицензи или квота

Риболов на риба тон

Сейнери за риболов на риба тон с дълбоко замразяване

Испания

13

Франция

12

Риболов на риба тон

Съдове за риболов с въже майка на повърхността

Испания

13

Португалия

5

Ако заявленията за издаване на лиценз от горепосочените държави-членки не изчерпват определените в протокола риболовни възможности, Комисията може да разгледа заявления за издаване на лиценз от другите държави-членки.

Член 3

Държавите-членки, чиито съдове извършват риболов съгласно споразумението, уведомяват Комисията за количествата на всеки улов в рамките на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи в съответствие с Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (1).

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицата, упълномощени да подпишат споразумението, за да обвържат Общността.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ,

наричана по-долу „Сао Томе и Принсипи“,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД близките работни отношения между Общността и Сао Томе и Принсипи, по-специално в контекста на Споразумението от Котону и взаимното си желание да задълбочат тези отношения,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД желанието на двете страни да насърчават устойчивото използване на рибните ресурси посредством сътрудничество,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията на ООН по морско право,

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан, наричана по-долу „ICCAT“,

КАТО ОСЪЗНАВАТ значението на принципите, установени от приетия на конференцията на ФАО през 1995 г. Кодекс за поведение за отговорно рибарство,

РЕШЕНИ да си сътрудничат във взаимен интерес за насърчаване на въвеждането на отговорно рибарство, за да се осигури дългосрочното опазване и устойчивото използване на морските биологични ресурси,

УБЕДЕНИ, че такова сътрудничество трябва да бъде под формата на инициативи и мерки, които, независимо дали са предприети съвместно или поотделно от страните, са взаимно допълващи се и осигуряват последователност на политиките и съгласуване на усилията,

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ за целта да установят диалог по приетата от правителството на Сао Томе и Принсипи секторна политика в областта на рибарството и да определят целесъобразните средства за нейното ефективно изпълнение, както и да осигурят участието на стопанските субекти и на гражданското общество в процеса,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установяват условията, регулиращи риболовните дейности на съдовете на Общността в териториалните води на Сао Томе и Принсипи и подкрепата от страна на Общността за въвеждането на отговорен риболов в тези води,

ТВЪРДО УБЕДЕНИ да развиват по-тясно икономическо сътрудничество в риболовната промишленост и свързаните дейности чрез създаване и развитие на съвместни предприятия с фирми от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, които регулират:

икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в сектора на рибарството с оглед насърчаване на отговорния риболов в риболовните зони на Сао Томе и Принсипи за осигуряване на опазването и устойчивото използване на рибните ресурси и на развитието на рибарството на Сао Томе и Принсипи,

условията, регламентиращи достъпа на риболовните съдове на Общността до риболовните зони на Сао Томе и Принсипи,

сътрудничеството за мерките за контрол върху рибарството в риболовните зони на Сао Томе и Принсипи с оглед осигуряване на спазването на горепосочените правила и условия, на ефективността на мерките за съхраняване и управление на рибните ресурси и предотвратяването на нелегалния, недекларирания и нерегулирания риболов,

партньорствата между фирмите, които имат за цел да развиват икономически дейности в сектора на рибарството и свързаните дейности във взаимен интерес.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„органи на Сао Томе и Принсипи“ означава правителството на Сао Томе и Принсипи;

б)

„органи на Общността“ означава Европейската комисия;

в)

„риболовна зона на Сао Томе и Принсипи“ означава териториалните води, върху които Сао Томе и Принсипи има суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството;

г)

„риболовен съд“ означава всеки съд, оборудван за използване на водните биологични ресурси с търговска цел;

д)

„съд на Общността“ означава риболовен съд, плаващ под флага на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

е)

„съвместен комитет“ означава комитета, съставен от представители на Общността и Сао Томе и Принсипи, чиито функции са определени в член 9 от настоящото споразумение;

ж)

„прехвърляне“ означава преместването на целия улов или на част от него от един риболовен съд на друг във или извън пристанище;

з)

„необичайни обстоятелства“ означава различни от природни явления обстоятелства, които са извън разумния контрол на страните и възпрепятстват риболовните дейности в териториалните води на Сао Томе и Принсипи;

и)

„моряци от държави от АКТБ“ означава моряци, които са граждани на неевропейска държава, която е страна по Споразумението от Котону. За тази цел моряк от Сао Томе и Принсипи е моряк от АКТБ;

й)

„съпътстващ улов“ означава каквото и да е количество улов от видовете, които не са посочени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.

Член 3

Принципи и цели, залегнали в основата на изпълнението на настоящото споразумение

1.   Страните по споразумението поемат задължението да насърчават отговорния риболов в риболовните зони на Сао Томе и Принсипи въз основа на принципите за недискриминиране между различните риболовни флоти в тези води, без да се засягат споразуменията, сключени между развиващите се страни в даден географски регион, включително и реципрочните споразумения в областта на рибарството.

2.   Страните си сътрудничат с оглед изпълнение на секторната политика по рибарство, приета от правителството на Сао Томе и Принсипи, като за целта установяват политически диалог относно необходимите реформи. Те се консултират с цел приемане на евентуални мерки в тази сфера.

3.   Страните си сътрудничат също така при осъществяването на предприети съвместно или поотделно ex-ante, текущи и ex-post оценки на мерките, програмите и дейностите въз основа на настоящото споразумение.

4.   Страните се задължават да осигурят изпълнението на настоящото споразумение в съответствие с принципите за добро икономическо и социално управление, опазвайки състоянието на рибните ресурси.

5.   В частност наемането на моряци от АКТБ на борда на съдове на Общността се регулира от приетата от Международната организация на труда (МОТ) Декларация за основните принципи и права в областта на труда, която се прилага по право за съответните договори и общи условия за наемане на работа. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

Член 4

Научно сътрудничество

1.   По време на обхванатия от настоящото споразумение период Общността и органите на Сао Томе и Принсипи следят за състоянието на ресурсите в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

2.   Въз основа на приетите в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT) препоръки и резолюции, както и от гледна точка на най-добрите съществуващи научни становища, страните се консултират помежду си в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, и приемат мерки по взаимно съгласие за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси във връзка с дейностите на съдовете на Общността, ако е целесъобразно след научна среща.

3.   Страните се задължават да се консултират помежду си пряко, включително на подрегионално ниво в рамките на Регионалния комитет по рибарство за Гвинейския залив (COREP), както и в рамките на компетентните международни организации с оглед осигуряване на управлението и съхранението на биологичните ресурси в Атлантическия океан и сътрудничество в съответните научни изследвания.

Член 5

Достъп на съдовете на Общността до териториалните води на Сао Томе и Принсипи

1.   Сао Томе и Принсипи се задължава да разреши на съдовете на Общността да упражняват риболовни дейности в своята риболовна зона в съответствие с настоящото споразумение, включително протокола и приложението към него.

2.   Регулираните с настоящото споразумение риболовни дейности подлежат на действащата законова и нормативна уредба в Сао Томе и Принсипи. Органите на Сао Томе и Принсипи уведомяват Комисията за всяко изменение в горепосочената уредба.

3.   Сао Томе и Принсипи се задължава да предприеме всички целесъобразни мерки, необходими за ефективното прилагане на разпоредбите от протокола, във връзка с мониторинга на рибарството. Съдовете на Общността оказват съдействие на отговарящите за този мониторинг органи на Сао Томе и Принсипи.

4.   Общността се задължава да предприеме всички целесъобразни мерки, необходими за осигуряване на спазването от страна на съдовете ѝ на настоящото споразумение и на законодателството, което регулира рибарството в териториалните води, върху които Сао Томе и Принсипи има юрисдикция.

Член 6

Лицензи

1.   Съдовете на Общността могат да извършват риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи само ако притежават лиценз за риболов, издаден по настоящото споразумение и протокола към него.

2.   Процедурата за получаване на лиценз за риболов за даден съд, приложимите такси и начинът на плащане, които трябва да се спазват от корабособствениците, са определени в приложението към протокола.

Член 7

Финансови средства

1.   Общността предоставя финансови средства на Сао Томе и Принсипи в съответствие с условията, определени в протокола и приложението. Този единен финансов пакет се състои от два свързани елемента, а именно:

а)

достъп до териториалните води на Сао Томе и Принсипи и неговите рибни ресурси от страна на съдове на Общността, и

б)

финансова подкрепа на Общността за насърчаване на отговорния риболов и устойчивото използване на рибните ресурси в териториалните води на Сао Томе и Принсипи.

2.   Посоченият в параграф 1, буква б) елемент от финансовия пакет се определя от гледна точка на установените по взаимно съгласие между страните в съответствие с протокола цели, които трябва да бъдат постигнати в секторната политика по рибарство, разработена от правителството на Сао Томе и Принсипи, и на годишна и многогодишна програма за нейното изпълнение.

3.   Предоставяните от Общността финансови средства се заплащат всяка година в съответствие с протокола и при спазване на условията на настоящото споразумение и протокола по отношение на промяна на размера им в резултат на:

а)

необичайни обстоятелства;

б)

намаляване на възможностите за риболов, предоставени на съдовете на Общността, осъществено по взаимно съгласие за целите на управлението на съответните ресурси, когато това се счита за необходимо за опазването и устойчивото използване на ресурсите въз основа на най-добрите съществуващи научни становища;

в)

увеличаване на възможностите за риболов, предоставени на съдовете на Общността, направено по взаимно съгласие между страните, когато според най-добрите съществуващи научни становища състоянието на ресурсите го позволява;

г)

преоценка на условията на финансовата подкрепа за изпълнение на секторната политика в областта на рибарството в Сао Томе и Принсипи, когато това е обусловено от констатираните от двете страни резултати на годишната и многогодишната програма;

д)

прекратяване на настоящото споразумение по член 13;

е)

временно преустановяване на прилагането на настоящото споразумение по член 12.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството между стопанските субекти и гражданското общество

1.   Страните насърчават икономическото, научното и техническото сътрудничество в областта на рибарството и свързаните сектори. Те се консултират помежду си с оглед координиране на различните мерки, които могат да бъдат предприети за целта.

2.   Страните се задължават да насърчават обмена на информация за риболовната техника и съоръжения, методите за съхранение и промишлената преработка на рибните продукти.

3.   Страните се стремят да създават условия, благоприятни за укрепване на взаимоотношенията между своите предприятия в техническата, икономическата и търговската област, чрез насърчаване на създаването на подходяща за развитието на стопанска дейност и инвестиции среда.

4.   Страните насърчават, по-специално, създаването на съвместни предприятия във взаимен интерес, които неизменно ще спазват законодателството на Сао Томе и Принсипи и на Общността.

Член 9

Съвместен комитет

1.   Създава се съвместен комитет за мониторинг на прилагането на настоящото споразумение. Съвместният комитет изпълнява следните функции:

а)

мониторинг на изпълнението, тълкуването и прилагането на настоящото споразумение и по-специално, определяне на посочената в член 7, параграф 2, годишна и многогодишна програма и оценяване на нейното изпълнение;

б)

осигуряване на необходимата координация по въпроси от взаимен интерес във връзка с рибарството и по специално статистическия анализ на данните от улова;

в)

на форум за уреждане по взаимно съгласие на всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на споразумението;

г)

преоценка, при необходимост, на нивото на възможностите за риболов и впоследствие на финансовите средства;

д)

всяка друга функция, която страните решат по взаимно съгласие.

2.   Заседанията на съвместния комитет се провеждат най-малко веднъж годишно, последователно в Сао Томе и Принсипи и в Общността и се председателстват от страната — домакин на срещата. Комитетът се събира на извънредно заседание по искане на една от страните.

Член 10

Географски район на прилагане на споразумението

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при предвидените в посочения договор условия, и от друга страна — на територията на Сао Томе и Принсипи.

Член 11

Срок

Настоящото споразумение се сключва за период от четири години от датата на влизането му в сила; то може да бъде подновено с мълчаливо съгласие за допълнителни периоди от по четири години, освен ако не бъде дадено предизвестие за неговото прекратяване в съответствие с член 13.

Член 12

Временно преустановяване

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните при сериозно несъгласие по отношение на прилагането на разпоредбите на споразумението. Временното преустановяване на прилагането на споразумението изисква заинтересованата страна да изпрати уведомление за намерението си в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която то следва да влезе в сила. При получаване на това уведомление, страните започват консултации с оглед решаване на различията си по взаимно съгласие.

2.   Плащането на посочените в член 7 финансови средства се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis според периода на временното преустановяване на прилагането на споразумението.

Член 13

Прекратяване

1.   Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка една от страните при необичайни обстоятелства, като намаляване на съответните ресурси, констатиране на понижено ниво на използване на предоставените на съдовете на Общността възможности за риболов или неспазване на ангажиментите, поети от страните по отношение на борбата с нелегалния, недекларирания и нерегулирания риболов.

2.   Засегнатата страна уведомява в писмен вид другата за своето намерение да се оттегли от споразумението най-малко шест месеца преди датата на изтичане на първоначалния период или на всеки допълнителен период.

3.   Изпращането на посоченото в предходния параграф уведомление поставя началото на консултации между страните.

4.   Плащането на финансовите средства, посочени в член 7 за годината, през която влиза в сила прекратяването, се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis.

Член 14

Протокол и приложение

Протоколът и приложението са неразделна част от настоящото споразумение.

Член 15

Национално законодателство

Дейностите на съдовете на Общността, които оперират в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, се регламентират от приложимото в Сао Томе и Принсипи законодателство, освен ако в споразумението, в протокола, приложението и допълненията към него не е предвидено друго.

Член 16

Отмяна

От датата на влизането му в сила настоящото споразумение отменя и заменя Споразумението между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи относно риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи, което влезе в сила на 25 февруари 1984 г.

Протоколът за определяне за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г. на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи за риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи, е в сила за срока, който е посочен в член 1, параграф 1 от него, и съставлява неразделна част от настоящото споразумение.

Член 17

Влизане в сила

Настоящото споразумение, изготвено в два екземпляра на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят в писмена форма за приключване на необходимите за целта процедури.

ПРОТОКОЛ

относно възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност относно риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.

Член 1

Период на прилагане и възможности за риболов

1.   За период от четири години, считано от 1 юни 2006 г., предоставените по член 5 от споразумението възможности за риболов са следните:

Далекомигриращи видове (видовете, изброени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.):

сейнери за риболов на риба тон с дълбоко замразяване: 25 риболовни съда;

съдове за риболов с въже майка на повърхността: 18 риболовни съда.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

3.   Плаващите под флага на държава-членка на Европейската общност съдове могат да извършват риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи само ако притежават валиден лиценз за риболов, издаден по силата на настоящия протокол и в съответствие с допълнението към него.

Член 2

Финансови средства — начини за плащане

1.   Посочените в член 7 от споразумението финансови средства включват за определения в член 1 период годишна сума от 552 500 EUR, която съответства на референтен тонаж от 8 500 тона годишно и специална сума в размер на 1 105 000 EUR на година за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството. Тази специална сума е неразделна част от посочения в член 7 от споразумението единен финансов пакет.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на членове 4, 5 и 7 от настоящия протокол.

3.   Общността заплаща сбора от сумите по параграф 1, а именно 663 000 EUR, всяка година през периода на прилагане на настоящия протокол.

4.   Ако общият годишен размер на улова от страна на съдове на Общността в териториалните води на Сао Томе и Принсипи надвиши 8 500 т, сумата от 552 500 EUR се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Въпреки това общата годишна сума, която заплаща Общността, не следва да бъде по-голяма от удвоения размер на сумата, съответстваща на референтния тонаж (1 105 000 EUR). Когато уловът от страна на съдове на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума (17 000 тона), дължимата сума за превишаващото този лимит количество улов се заплаща през следващата година.

5.   Плащането на посочените в параграф 1 финансови средства се извършва не по-късно от 15 май 2007 г. за първата година и не по-късно от 31 юли 2007 г., 2008 г. и 2009 г. за следващите години.

6.   При спазване на член 6 органите на Сао Томе и Принсипи разполагат с правото за вземане на решения относно използването на финансовите средства.

7.   Финансовите средства се изплащат по сметка на Министерството на финансите на Сао Томе и Принсипи, открита към посочена от органите на Сао Томе и Принсипи банкова институция.

Член 3

Сътрудничество за отговорен риболов — научно сътрудничество

1.   Страните по настоящия протокол се задължават да насърчават отговорния риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи въз основа на принципите за недискриминиране между различните флоти, извършващи риболов в тези води.

2.   По време на обхванатия от настоящия протокол период Общността и органите на Сао Томе и Принсипи следят за състоянието на ресурсите в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

3.   Страните поемат задължението да насърчават сътрудничеството за отговорен риболов на подрегионално равнище и по-специално в рамките на COREP.

4.   В съответствие с член 4 от споразумението и въз основа на приетите в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT) препоръки и резолюции, както и от гледна точка на най-добрите съществуващи научни становища, страните се консултират помежду си в съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, и приемат по взаимно съгласие мерки за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси във връзка с дейностите на съдовете на Общността, ако е целесъобразно след научна среща евентуално на подрегионално равнище.

Член 4

Преразглеждане на риболовните възможности по взаимно съгласие

1.   Посочените в член 1 риболовни възможности могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие, при условие че изводите на споменатата в член 3, параграф 4 научна среща потвърдят, че даденото увеличение няма да окаже отрицателно влияние върху устойчивото управление на ресурсите на Сао Томе и Принсипи. В такъв случай посочените в член 2, параграф 1 финансови средства в размер на 552 500 EUR се увеличават пропорционално, на принципа pro rata temporis. Общият размер на финансовите средства, заплащани от страна на Европейската общност с оглед на референтния тонаж, няма да превишава умножената по две сума от 552 000 EUR. Ако годишното количество улов на съдовете на Общността е два пъти повече от 8 500 т (тоест 17 000 тона), сумата за количеството, което надвишава лимита, се заплаща през следващата година.

2.   И обратното, ако страните се договорят за приемане на намаление на предвидените в член 1 риболовни възможности, финансовите средства се намаляват пропорционално, на принципа pro rata temporis.

3.   Разпределението на риболовните възможности между различните категории съдове може също да бъде преразгледано по взаимно съгласие и след консултации между страните, при условие че всички промени са в съответствие с препоръките, направени от посочената в член 3 научна среща, относно управлението на ресурсите, които има вероятност да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се договарят за съответстващо коригиране на финансовите средства, когато това се изисква от преразпределението на риболовните възможности.

Член 5

Нови риболовни възможности

Ако съдовете на Общността проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1, Общността се консултира със Сао Томе и Принсипи, за да бъде дадено разрешение за новите дейности. Където е целесъобразно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови риболовни възможности и ако е необходимо, ще направят изменения на настоящия протокол и на приложението към него.

Член 6

Временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовите средства при необичайни обстоятелства

1.   Когато различни от природни явления необичайни обстоятелства възпрепятстват риболова в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи, Европейската общност може да преустанови временно изплащането на предвидените в член 2, параграф 1, финансови средства. Решението за временно преустановяване се взема след консултации между страните в рамките на двумесечен период, считано от искането на една от страните, и при условие че Общността е изплатила изцяло дължимите суми към момента на временното преустановяване.

2.   Плащането на финансовите средства се подновява, веднага щом страните установят, по взаимно съгласие след консултации, че възпрепятстващите риболовните дейности обстоятелства не са повече налице и/или че условията позволяват възобновяване на риболовната дейност.

3.   При временно преустановяване на плащането на финансовите средства, валидността на дадените на съдовете на Общността лицензи се удължава със срок, равен на периода, в който риболовните дейности са били преустановени.

Член 7

Насърчаване на отговорния риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи

1.   Петдесет процента от определения в член 2 общ размер на финансовите средства (663 000 EUR), тоест 331 500 EUR, се отпускат всяка година за подпомагане и изпълнение на инициативите, предприети в контекста на секторната политика по рибарство, изготвена от правителството на Сао Томе и Принсипи.

Сао Томе и Принсипи управлява посочената сума с оглед на определените по взаимно съгласие между двете страни и в съответствие с актуалните приоритети на своята политика в областта на рибарството за осигуряване на устойчиво и отговорно управление на сектора цели и на годишната и многогодишната програма за тяхното осъществяване по силата на параграф 2 по-долу.

2.   С оглед изпълнението на предходния параграф и по предложение на Сао Томе и Принсипи, веднага след като настоящият протокол влезе в сила и не по-късно от три месеца след тази дата Общността и Сао Томе и Принсипи се договарят в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет относно многогодишната секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, обхващащи по-конкретно:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на посочения в параграф 1 процент от финансовите средства и конкретните суми за инициативите за осъществяване всяка година;

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени, с оглед насърчаване на отговорния риболов и устойчивото рибарство, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Сао Томе и Принсипи в сферата на политиката ѝ в сектор рибарство и други области, свързани или имащи въздействие върху въвеждането на отговорен риболов и устойчиво рибарство;

в)

критерии и процедури за оценка на резултатите, които се постигат всяка година;

г)

всяко преразглеждане на посочения в параграф 1 от настоящия член процент от общия размер на финансовите средства, което ще се прилага в годините след първата от прилагането на настоящия протокол.

3.   Всяко предложено изменение на многогодишната секторна програма или във връзка с използването на специалните суми за инициативи за осъществяване всяка година трябва да бъде одобрено и от двете страни в рамките на съвместния комитет.

4.   Всяка година Сао Томе и Принсипи отделя част, отговаряща на посочения в параграф 1 процент, с оглед изпълнение на многогодишната програма. За първата година от прилагането на протокола, тази отделена сума трябва да бъде съобщена на Общността при одобряване на многогодишната секторна програма в рамките на съвместния комитет. За всяка следваща година на прилагане на протокола, Сао Томе и Принсипи уведомява Общността за отделената сума не по-късно от 1 май на предходната година.

5.   Когато годишната оценка за напредъка, постигнат при изпълнението на многогодишната секторна програма, дава основания за това, Европейската общност може да формулира искане за корекция на посочените в член 2, параграф 1 от настоящия протокол финансови средства, с оглед привеждане на фактическата сума на отделяните за изпълнение на програмата финансови ресурси в съответствие с нейните резултати.

Член 8

Спорове — временно преустановяване на прилагането на протокола

1.   Всеки спор между страните относно тълкуването на настоящия протокол или във връзка с неговото прилагане е предмет на консултации между страните в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет, на извънредно заседание при необходимост.

2.   Без да се засяга член 9, прилагането на протокола може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, ако спорът между последните е сериозен и проведените в рамките на съвместния комитет консултации по параграф 1 не са довели до решение по взаимно съгласие.

3.   Временното преустановяване на прилагането на протокола изисква заинтересованата страна да съобщи за своето намерение в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която трябва да влезе в сила временното преустановяване.

4.   В случай на временно преустановяване, страните продължават да се консултират с оглед уреждане на спора по взаимно съгласие. Когато такова уреждане по взаимно съгласие бъде постигнато, прилагането на протокола се възобновява и размерът на финансовите средства се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis в зависимост от периода, през който прилагането на протокола е било временно преустановено.

Член 9

Временно преустановяване на прилагането на протокола при неплащане

При спазване на член 6, ако Общността не извърши предвидените в член 2 плащания, прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено при следните условия:

а)

компетентните органи на Сао Томе и Принсипи уведомяват Комисията за липсата на плащане. Последната ще направи необходимите проверки и, когато е необходимо, ще извърши превода на плащането в рамките на максимален срок от 60 работни дни от датата на получаване на уведомлението;

б)

ако не е извършено плащане или липсата на последното не е разумно обосновано в рамките на посочения в член 2, параграф 5 от настоящия протокол период, компетентните органи на Сао Томе и Принсипи имат правото временно да прекратят прилагането на протокола. Те незабавно информират Европейската комисия за подобно действие;

в)

прилагането на протокола се възобновява веднага след като бъде платена дължимата сума.

Член 10

Национално законодателство

Дейностите на съдовете на Общността, които оперират в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, се регламентират от приложимото в Сао Томе и Принсипи законодателство, освен ако не е предвидено друго в споразумението, в протокола и приложението и допълненията към него.

Член 11

Отмяна

Приложението към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Сао Томе и Принсипи относно риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи се отменя и се заменя с приложението към настоящия протокол.

Член 12

Влизане в сила

1.   Настоящият протокол, заедно с приложението към него, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Те се прилагат от 1 юни 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия, регламентиращи достъпа на риболовните съдове на Общността до риболовната зона на Сао Томе и Принсипи

ГЛАВА I

ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА РИБОЛОВ

РАЗДЕЛ 1

Издаване на лицензи

1.   Само отговарящи на изискванията съдове могат да получат лиценз за риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

2.   За да отговаря на изискванията един съд, нито на собственика, нито на капитана или на самия съд не трябва да им е забранено да извършват риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи. Те трябва да са изправни по отношение на органите на Сао Томе и Принсипи, доколкото трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовната им дейност в териториалните води на Сао Томе и Принсипи по сключени с Общността споразумения в областта на рибарството.

3.   Съответните органи на Общността представят по електронен път пред министерството, което отговаря за рибарството в Сао Томе и Принсипи, заявление за всеки съд, желаещ да извършва риболов или да участва в риболовни дейности по споразумението, най-малко 15 работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

4.   Заявленията се представят пред отговорното за рибарството министерство в съответствие с образеца в допълнение I. Органите на Сао Томе и Принсипи предприемат всички необходими действия, за да осигурят, че данните, които са получени като част от заявленията, подлежат на конфиденциална обработка. Тези данни се използват изключително в контекста на изпълнението на споразумението в областта на рибарството.

5.   Всички заявления за издаване на лиценз се придружават от следните документи:

документ, доказващ плащането на таксата за периода на валидност на лиценза;

(други документи или сертификати, които се изискват по силата на конкретните правила, приложими към даден вид съд в съответствие с протокола).

6.   Таксата се заплаща по определена от органите на Сао Томе и Принсипи сметка в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

7.   Таксите включват всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

8.   Лицензите за всички съдове се издават на корабособствениците или техните представители чрез Делегацията на Европейската комисия в Габон в срок от 15 работни дни от получаването на всички посочени в точка 5 документи от отговарящото за рибарството в Сао Томе и Принсипи министерство.

9.   Лицензите се издават за конкретен съд и не могат да бъдат прехвърляни.

10.   По искане на Европейската общност и, където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, лицензът за даден съд може да бъде обаче заменен с нов лиценз за друг съд от същата категория като първия измежду категориите, които са посочени в член 1 от протокола, без да е дължима допълнителна такса. В такъв случай, при изчисляване на нивата на улова за определяне дали трябва да се извърши допълнително заплащане се взема предвид сборът от общия улов на двата съда.

11.   Собственикът на първия съд или негов представител връща стария лиценз на отговорното за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи чрез Делегацията на Европейската комисия.

12.   Новият лиценз влиза в сила в деня, в който собственикът на съда върне стария лиценз на отговорното за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи. Делегацията на Европейската комисия в Габон бива информирана за прехвърлянето на лиценза за риболов.

13.   Във всеки един момент лицензът трябва да се съхранява на борда на съда. Европейската общност води актуализиран проект на списък на съдовете, на които е издаден лиценз по силата на протокола. Този проектосписък се изпраща на органите на Сао Томе и Принсипи веднага след изготвянето му и при всяко актуализиране. При получаване на проектосписъка от органите на Сао Томе и Принсипи и уведомяването им за авансовото плащане от страна на Комисията, съдът се включва от съответния компетентен орган на Сао Томе и Принсипи в списък на съдовете, на които е разрешено да извършват риболов, и списъкът се изпраща до отговорните за инспектирането на риболова органи. В този случай заверено копие от списъка се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден.

РАЗДЕЛ 2

Условия на лиценза — такси и авансови плащания

1.   Лицензите са валидни за период от една година. Те могат да бъдат подновявани.

2.   Таксата е 35 EUR за тон улов в рамките на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи по отношение на сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността.

3.   Лицензите се издават веднага след като се платят на компетентните национални органи следните фиксирани суми:

5 250 EUR за сейнер за риболов на риба тон, съответстващи на таксите, дължими за 150 т годишно;

1 925 EUR за съд за риболов с въже майка на повърхността, съответстващи на таксите, дължими за 55 т годишно;

4.   Държавите-членки информират Европейската комисия не по-късно от 15 юни всяка година за тонажа на улова от предходната година, както е потвърден от посочените в точка 5 по-долу научни институти.

5.   Окончателният протокол за дължимите за година n такси се изготвя от Европейската комисия най-късно до 31 юли от годината n + 1, въз основа на декларациите за улова, направени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверяването на данните за улова в държавите-членки, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), чрез Делегацията на Европейската комисия.

6.   Протоколът се изпраща както на отговарящото за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи, така и на корабособствениците.

7.   Всякакви допълнителни плащания (за количествата, надхвърлящи 150 т за сейнерите за риболов на риба тон и 55 т за съдовете за риболов с въже майка) се извършват от корабособствениците на компетентните национални органи на Сао Томе и Принсипи до 31 август от годината n + 1 по сметката, посочена в настоящата глава, раздел 1, точка 6, като дължимата сума на тон е 35 EUR.

8.   Все пак, ако сумата по окончателния протокол е по-ниска от авансово платената сума, посочена в точка 3 от настоящия раздел, полученият остатък не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА II

ЗОНИ ЗА РИБОЛОВ

1.   Съдовете на Общността могат да извършват риболов само в зоната извън 12 морски мили от базисните линии, когато се касае за сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността.

2.   Забранява се без изключения каквато и да е риболовна дейност в зоната, предназначена за общо ползване от страна на Сао Томе и Принсипи и Нигерия, която е ограничена от посочените в допълнение 3 координати.

ГЛАВА III

МЕРКИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВА

1.   За целите на настоящото приложение времетраенето на един рейс на съд на Общността в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи се определя, както следва:

периодът между момента на влизане и напускане на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, или

периодът между влизането в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи и прехвърлянето в пристанище и/или разтоварване на суша в Сао Томе и Принсипи.

2.   Всички съдове, на които е разрешено да извършват риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи по споразумението, са длъжни да съобщават улова си на отговарящото за рибарството в Сао Томе и Принсипи министерство, така че последното да може да проверява количествата улов, които се потвърждават от компетентните научни институти в съответствие с процедурата, посочена в глава I, раздел 2, точка 4 от настоящото приложение. Уловът се съобщава, както следва:

2.1.

в рамките на едногодишния период на валидност на лиценза по смисъла на глава I, раздел 2 от настоящото приложение, декларациите посочват количеството улов на съда при всеки рейс. Оригиналът на декларацията се предава на материален носител на отговарящото за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи в рамките на 45 дни след края на последния рейс за периода;

2.2.

съдовете декларират улова си чрез формуляра на бордовия дневник в съответствие с образеца в допълнение 2. Изразът „Извън риболовната зона на Сао Томе и Принсипи“ се записва в бордовия дневник за периодите, в които даденият съд не е бил в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи;

2.3.

формулярите се попълват четливо с главни печатни букви и се подписват от капитана на съда или от неговия законен представител.

3.   При формулирано от една от страните искане може да се състои заседание на съвместния комитет, за да бъдат сравнени данните за риболовните дейности.

4.   Когато не се спазват определените в настоящата глава разпоредби, правителството на Сао Томе и Принсипи си запазва правото да преустанови временно лиценза на дадения съд до приключване на формалностите и да наложи санкцията, предвидена в действащото законодателство на Сао Томе и Принсипи. Европейската комисия и държавата-членка по флаг биват информирани за целта.

ГЛАВА IV

РАЗТОВАРВАНЕ НА СУША

Страните по настоящия протокол си сътрудничат с оглед подобряване на възможностите за прехвърляне на рейд или в пристанище в Сао Томе и Принсипи.

1.   Прехвърляне:

Съдовете за риболов на риба тон на Общността, които изберат за прехвърлят улова си на рейд или в пристанище в Сао Томе и Принсипи, ползват отстъпка върху таксата, посочена в глава I, раздел 2, точка 2 от настоящото приложение, от 5 EUR на тон улов от риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

Тази схема се прилага за всички съдове на Общността до 50 % от окончателния размер на дължимите такси за улова (така както са определени в глава III от приложението) от първата година на протокола.

2.   Подробни правила относно проверката на прехвърлените количества ще бъдат определени на първото заседание на съвместния комитет.

3.   Оценка:

Нивото на финансовите стимули и максималният процент от окончателния размер на таксите се коригират в рамките на съвместния комитет в съответствие със социално-икономическото въздействие от операциите по прехвърляне за дадената година.

ГЛАВА V

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Собствениците на сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността наемат граждани от АКТБ, при следните условия и ограничения:

по отношение на сейнерите за риболов на риба тон — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на трети държави са с произход от АКТБ;

по отношение на съдовете за риболов с въже майка на повърхността — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на трети държави са с произход от АКТБ.

2.   Корабособствениците се стремят да наемат допълнително моряци с произход от Сао Томе и Принсипи.

3.   Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на съдове на Общността. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

4.   Трудовите договори на моряците от АКТБ се изготвят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните представители или професионални съюзи. Копие от договора се предоставя на подписалите го страни. Тези договори гарантират на моряците приложимото за тях социално осигуряване, включително застраховка „Живот“ и застраховка за заболяване и нещастен случай.

5.   Заплатите на моряците се изплащат от корабособствениците. Те се договарят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците и/или техния професионален съюз или техните представители. Условията на заплащане на моряците от АКТБ няма да бъдат обаче по-лоши от тези, прилагани за екипажите от техните държави и при никакви обстоятелства няма да бъдат под стандартите на МОТ.

6.   Всички наети на борда на съдове на Общността моряци се явяват пред капитана на определения съд в деня преди предложената за наемане дата. Ако моряк не се яви на датата и в часа, които са договорени за качването му, корабособствениците се освобождават автоматично от задължението си да вземат този моряк на борда.

7.   Ако моряци от АКТБ не са взети на борда на съда поради причини, различни от посочените в предходната точка, корабособствениците от Общността са длъжни да заплатят за всеки ден от риболовния рейс в териториалните води на Сао Томе и Принсипи сума в размер на 20 USD на ден. Заплащането на тази сума се извършва най-късно до края на периода, посочен в глава I, раздел 2, точка 7 от настоящото приложение.

ГЛАВА VI

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

1.   Съдовете спазват мерките и препоръките за региона, които са приети от ICCAT, по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и други, приложими към риболовната им дейност, технически мерки.

2.   Сейнерите за риболов на риба тон предоставят евентуалния си съпътстващ улов на дирекция „Рибарство“ в Сао Томе и Принсипи, която поема задължението да го вземе и разтовари.

3.   Двете страни договарят по взаимно съгласие разпоредби за ефективно прилагане на предходната точка или за алтернативно решение на първото заседание на посочения в член 9 от споразумението съвместен комитет. Той анализира всички възможни решения за целта, включително и задължението за засегнатите сейнери да заплащат годишна вноска, съответстваща на размера на съпътстващия улов, на фонда на дирекция „Рибарство“ в Сао Томе и Принсипи за подкрепа на дребномащабния риболов.

ГЛАВА VII

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   Съдовете, на които е разрешено да извършват риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи съгласно споразумението, приемат на борда си наблюдатели, назначени от компетентната регионална организация в областта на рибарството, при посочените по-долу условия:

1.1.

при формулирано от компетентен орган искане съдовете на Общността приемат на борда си назначен от този орган наблюдател с оглед проверка на улова от териториалните води на Сао Томе и Принсипи;

1.2.

компетентният орган изготвя списък на съдовете, определени да приемат наблюдател на борда си, и списък на назначените наблюдатели. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и на всеки три месеца впоследствие при тяхното актуализиране;

1.3.

компетентният орган информира засегнатите корабособственици или техни представители за името на назначения да бъде приет на борда на съда им наблюдател при издаване на лиценза или не по-късно от 15 дни преди предвидената за качването на наблюдателя дата.

2.   Престоят на борда на наблюдателя се равнява на един риболовен рейс. При изрично формулирано от страна на компетентния орган на Сао Томе и Принсипи искане престоят може да се разпростре върху няколко рейса в зависимост от средната продължителност на рейса за дадения съд. Искането се прави от компетентния орган при уведомяване за името на определения за дадения съд наблюдател.

3.   Условията, при които наблюдателите се приемат на борда, се договарят между корабособствениците или техните представители и компетентния орган.

4.   Наблюдателите се качват на борда от пристанище, избрано от корабособственика в началото на първия рейс в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, след уведомяване за списъка на определените съдове.

5.   В рамките на две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици информират за пристанищата в подрегиона и датите, на които възнамеряват да качат на борда наблюдателите.

6.   Когато наблюдатели се качат на борда от държава извън подрегиона, пътните им разходи се поемат от корабособственика. Ако съд с регионален наблюдател напусне риболовната зона, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото му връщане за сметка на корабособственика.

7.   Ако наблюдател не се яви на датата и в часа, които са договорени за качването му, до дванайсет часа след определения час, корабособствениците се освобождават автоматично от задължението си да качат на борда този наблюдател.

8.   Наблюдателите са със статут на офицери. Когато съдът се намира в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, те извършват следните задачи:

8.1.

наблюдават риболовните дейности на съда;

8.2.

проверяват позицията на съда, извършващ риболовни дейности;

8.3.

вземат биологични проби в рамките на научни програми;

8.4.

записват данни за използваното риболовно съоръжение;

8.5.

проверяват записаните в бордовия дневник данни за улова от териториалните води в Сао Томе и Принсипи;

8.6.

проверяват процента на съпътстващия улов и извършват оценка на количеството изхвърлен улов от продаваните на пазара видове;

8.7.

докладват по целесъобразния начин данните за риболова, включително количеството улов и съпътстващ улов на борда, на компетентния орган на държавата си.

9.   Капитаните правят всичко, което е във възможностите им, за да осигурят физическа безопасност и благоприятни условия за наблюдателите при изпълнението на техните задължения.

10.   Всички необходими средства се предоставят на наблюдателите с оглед на задълженията им. Капитанът им осигурява достъп до средствата за комуникация, които са необходими за изпълнението на задълженията им, до пряко свързаните с риболовните дейности на съда документи, включително бордовия дневник и навигационната книга, както и до тези части от съда, които са необходими с оглед на упражняването на функциите им в качеството на наблюдатели.

11.   На борда наблюдателите:

11.1.

предприемат всички необходими действия, за да може тяхното присъствие и условията на приемането им на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните дейности;

11.2.

опазват имуществото и оборудването и спазват конфиденциалност по отношение на всички документи, които принадлежат на съда.

12.   В края на периода на наблюдението и преди да напуснат съда наблюдателите изготвят доклад със заключенията си, който се изпраща на компетентните органи, с копие до Европейската комисия. Те го подписват в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени към доклада забележки, считани от него за необходими, последвани от подписа му. Копие от доклада се предоставя на капитана при напускане на съда от страна на наблюдателя.

13.   Корабособствениците поемат разходите за настаняването и храната на наблюдателите при същите условия, както тези за офицерите, в рамките на действителните възможности на съда.

14.   Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателите се поемат от компетентните органи.

15.   Двете страни по протокола се консултират помежду си и със заинтересовани трети страни, веднага щом това е практически възможно, с оглед определяне на система от регионални наблюдатели и избора на компетентна регионална организация в областта на рибарството. Докато бъде приета система от регионални наблюдатели, съдовете, които имат разрешение да извършват риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи по силата на споразумението, приемат на борда си наблюдатели, определени от компетентните органи в Сао Томе и Принсипи в съответствие с определените по-горе правила, вместо регионални наблюдатели.

ГЛАВА VIII

МОНИТОРИНГ

1.   В съответствие с глава I, раздел 1, точка 13 от настоящото приложение Европейската общност води актуализиран проектосписък на съдовете, на които е издаден лиценз по силата на протокола. Този проектосписък се изпраща на органите на Сао Томе и Принсипи, които са отговорни за инспектирането на рибарството, веднага след изготвянето му и при всяко актуализиране.

2.   При получаване на проектосписъка и уведомяване за авансовото плащане (посочено в глава I, раздел 2, точка 3 от настоящото приложение), изпратено до органите на крайбрежната държава от страна на Европейската комисията, съдът се включва от съответния компетентен орган на Сао Томе и Принсипи в списъка на съдовете, на които е разрешено да извършват риболов, и този списък се изпраща до отговорните за инспектирането на рибарството органи. В този случай заверено копие от списъка се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден.

3.   Влизане и излизане от зоната

3.1.

Съдовете на Общността уведомяват най-малко 3 часа по-рано компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, отговорни за инспектирането на рибарството, за намерението си да влязат или да напуснат риболовната зона на Сао Томе и Принсипи и декларират общото количество улов и видове на борда.

3.2.

При уведомяване за напускането на даден съд се съобщава също така и неговата позиция. Тази информация се предава за предпочитане по факс (+ 239 222 828) или по електронна поща (dpescas1@cstome.net), а за съдове, които не са оборудвани с факс или нямат електронен адрес — по радиото (радиопозивна: 12.00 Hz от 08,00 ч. дo 12,00 ч. и 8.634 Hz от 14,00 ч. дo 17,00 ч.).

3.3.

Съдове, които извършват риболовни дейности, без да са информирали компетентния орган в Сао Томе и Принсипи, се считат за нарушаващи закона съдове.

3.4.

Съдовете също биват уведомявани за номерата на факсовете и телефоните и адреса на електронната поща при издаването на лиценза за риболов.

4.   Контролни процедури

4.1.

Капитаните на риболовните съдове на Общността, извършващи риболовни дейности в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, позволяват и улесняват приемането и изпълнението на задълженията на длъжностните лица на Сао Томе и Принсипи, които отговарят за инспектирането и контрола на риболовните дейности.

4.2.

Длъжностните лица не остават на борда по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задълженията им.

4.3.

След приключване на инспекцията се издава сертификат на капитана на съда.

5.   Сателитно наблюдение

5.1.

Всички съдове на Общността, които извършват риболов по споразумението, подлежат на сателитно наблюдение в съответствие с допълнение 4. Тези разпоредби влизат в сила на десетия ден след уведомяване на Делегацията на Европейската комисия в Габон от страна на правителството на Сао Томе и Принсипи за започване на дейността на центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи (ЦМР).

6.   Задържане на съд за проверка

6.1.

Компетентните органи на Сао Томе и Принсипи информират държавата по флаг на съда и Европейската комисия, в рамките на максимален срок от 24 часа, за всички задържания за проверка и санкциите, наложени на съдове на Общността в териториалните води на Сао Томе и Принсипи.

6.2.

Държавата по флаг на съда и Европейската комисия получават също така кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до задържането на даден съд за проверка.

7.   Протокол за задържане за проверка

7.1.

След като компетентният орган на Сао Томе и Принсипи е съставил протокола, капитанът на съда го подписва.

7.2.

Подписването не накърнява правата на капитана на защита, която може да предприеме по отношение на твърдението за нарушение; ако капитанът откаже да подпише документа, той посочва причините за това в писмена форма и инспекторът добавя „Отказал да подпише“ върху документа.

7.3.

Капитанът отвежда съда до посоченото от органите на Сао Томе и Принсипи пристанище. В случай на незначителни нарушения компетентните органи на Сао Томе и Принсипи могат да позволят на съда да продължи риболова.

8.   Среща във връзка със задържането на съд за проверка

8.1.

Преди разглеждането на каквато и да е мярка срещу капитана на съда или екипажа му или по отношение на товара и оборудването на съда, с цел различна от съхраняване на доказателства във връзка с предполагаемото нарушение, в рамките на един работен ден от получаването на посочената по-горе информация се провежда среща между Европейската комисия и компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, по възможност в присъствието на представител на засегнатата държава-членка.

8.2.

По време на срещата страните обменят всяка целесъобразна информация или документация, която може да допринесе за изясняване на обстоятелствата във връзка с установените факти. Корабособственикът или негов представител бива информиран за резултата от срещата и всяка мярка, произтичаща от задържането на съда за проверка.

9.   Решаване на казуса по задържането на съд за проверка

9.1.

Преди каквато и да е съдебна процедура се прави опит за разрешаване на предполагаемото нарушение чрез помирителна процедура. Последната трябва да приключи до три работни дни след задържането на съда за проверка.

9.2.

При решаване чрез помирителна процедура размерът на глобата се определя в съответствие със законодателството на Сао Томе и Принсипи.

9.3.

Ако казусът не може да бъде разрешен чрез помирителна процедура и се предава на компетентната съдебна инстанция, банковата гаранция, която е определена, като се вземат под внимание разходите по задържането, глобата и дължимите от нарушителите обезщетения, се превежда от корабособственика на посочена от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи банка.

9.4.

Банковата гаранция е неотменима до края на съдебното производство. Освобождава се само при оправдателна присъда. Аналогично, при решение за налагане на глоба в размер, по-нисък от този на предоставената банкова гаранция, разликата се освобождава от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи.

9.5.

Съдът се освобождава и на екипажа му се дава разрешение да напусне пристанището:

след като произтичащите от помирителната процедура задължения са изпълнени, или

когато посочената в точка 9.3 банкова гаранция е била внесена и приета от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи до приключване на съдебното производство.

10.   Прехвърляне

10.1.

Всички съдове, които желаят да разтоварят улов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, извършват операцията на рейд или в пристанище на Сао Томе и Принсипи.

10.2.

Собствениците на тези съдове трябва да предоставят следната информация на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи най-малко 24 часа по-рано:

имена на прехвърлящите риболовни съдове,

имена, номера към Международната морска организация и държава по флаг на карго съдовете,

количество по видове, което ще бъде прехвърлено,

деня и мястото, на което ще се извърши прехвърлянето.

10.3.

Прехвърлянето се счита за напускане на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи. Капитаните на съдовете трябва да предадат декларациите си за улов на компетентните органи в Сао Томе и Принсипи и да заявяват желанието да продължат да извършват риболов или да напуснат риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

10.4.

Всяко прехвърляне на улов, което не спазва посочената по-горе процедура, се забранява в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на предвидените от законодателството на Сао Томе и Принсипи санкции.

11.   Капитаните на съдовете на Общността, които извършват операции по разтоварване на суша или прехвърляне в пристанище на Сао Томе и Принсипи, позволяват и улесняват инспектирането на тези операции от инспекторите на Сао Томе и Принсипи. След приключване на инспекцията на капитана на съда се предоставя копие от доклада за инспекцията и проверката или сертификат.

Допълнения

1.

Формуляр за заявление за лиценз за риболов

2.

Бордови дневник на ICCAT

3.

Координати на зоната, където риболовът е забранен

4.

Приложими разпоредби за системата за сателитно наблюдение на риболовните съдове (VMS) и координати на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи

Допълнение 1

Image

Image

Допълнение 2

БОРДОВИ ДНЕВНИК ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН

Image

Допълнение 3

Географска ширина

Географска дължина

Градуси

Минути

Секунди

Градуси

Минути

Секунди

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Допълнение 4

Протокол (VMS)

относно приложимите разпоредби за сателитно наблюдение на съдовете за риболов на Общността, опериращи в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи

1.   Разпоредбите на настоящия протокол допълват протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи за риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г. и се прилагат в съответствие с точка 5 от глава VIII „Мониторинг“ от приложението към него.

2.   Всички риболовни съдове с обща дължина, надвишаваща 15 метра, които оперират съгласно Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Сао Томе и Принсипи, се наблюдават от сателит, когато извършват риболов в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи.

За целите на сателитното наблюдение, органите на Сао Томе и Принсипи съобщават на Общността географската дължина и ширина на координатите на своята изключителна икономическа зона.

Органите на Сао Томе и Принсипи предават тази информация в електронен вид, изразена в десетични градуси (WGS 84).

3.   Страните обменят информация по отношение на адресите Х.25 и спецификациите за електронното предаване на данни между своите контролни центрове в съответствие с точки 5 и 7. Тази информация включва следните данни при наличност: имена, номера на телефон, телекс и факс, електронен адрес (Интернет или Х.400), които могат да бъдат използвани за обща комуникация между контролните центрове.

4.   Позицията на съдовете се определя с допустима грешка по-малко от 500 метра и доверителен интервал от 99 %.

5.   Когато даден съд, който извършва риболов съгласно споразумението и е обект на сателитно наблюдение в съответствие със законодателството на Общността, навлезе в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи, последващите доклади за позицията (идентификация на съда, географска дължина, географска ширина, курс и скорост) се предават веднага от контролния център на държавата по флаг на съда на Центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи (ЦМР) на максимален времеви интервал от три часа. Тези съобщения се считат за доклади за позицията.

6.   Посочените в точка 5 съобщения се предават по електронен път в Х.25 формат или чрез друг сигурен протокол. Tе се предават в реално време във формата, определен в таблица II.

7.   Когато в инсталирано на борда на риболовен съд оборудване за непрекъснато сателитно наблюдение се появи техническа повреда или то се развали, капитанът на съда предава своевременно посочената в точка 5 информация на контролния център на държавата по флаг и на Центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи. При тези обстоятелства общият доклад за позицията се изпраща на всеки девет часа. Този общ доклад за позицията съдържа докладите за позицията, както са записани от капитана на съда на всеки три часа, в съответствие с предвидените в точка 5 изисквания.

Контролният център на държавата по флаг на съда изпраща тези съобщения на Центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи. Повреденото оборудване се ремонтира или сменя в рамките на максимален срок от един месец. След този срок даденият съд трябва да напусне изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи.

8.   Контролните центрове на държавите по флаг проследяват движенията на своите съдове в териториалните води на Сао Томе и Принсипи. Ако корабите не се наблюдават в съответствие с определените условия, Центърът за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи бива информиран незабавно от страна на държавата по флаг, щом това е открито и се прилага посочената в точка 7 процедура.

9.   Ако Центърът за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи установи, че държавата по флаг на съда не предава посочената в точка 5 информация, компетентните отдели на Европейската комисия биват незабавно информирани.

10.   Данните от наблюдението, съобщени на другата страна в съответствие с тези разпоредби, са предназначени единствено за целите на органите на Сао Томе и Принсипи при контрола и наблюдението на риболовния флот на Общността съгласно Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Сао Томе и Принсипи. При никакви обстоятелства тези данни не могат да бъдат съобщавани на други страни.

11.   Софтуерните и хардуерните компоненти на системата за сателитно наблюдение следва да бъдат надеждни и да не позволяват въвеждането или предаването на неверни данни за позицията или да имат възможност да се контролират ръчно.

Системата следва да е напълно автоматична и да може да функционира по всяко време, независимо от климатичните и природните условия. Унищожаването, повреждането, довеждането до невъзможност за функциониране или манипулирането на системата за сателитно наблюдение са забранени.

Капитаните на съдовете осигуряват:

данните да не се изменят по никакъв начин;

да не се пречи по никакъв начин на антената(ите), свързана(и) към оборудването за сателитно наблюдение;

да не се прекъсва захранването на оборудването за сателитно наблюдение;

да не се отстранява от кораба оборудването за сателитно наблюдение.

12.   Страните се споразумяват да обменят информация при формулирано от една от тях искане относно използваното за сателитно наблюдение оборудване, за да се осигури пълната съвместимост на всяка част от него с изискванията на другата страна за целите на настоящите разпоредби.

13.   Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби, е предмет на консултации между страните в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет.

14.   Страните се съгласяват да преразглеждат тези разпоредби при необходимост.

Предаване на Сао Томе и Принсипи на съобщения във връзка със системата за наблюдение на риболовните съдове

Доклад за позицията

Данни

Код

Задължи телни/незадължителни

Коментари

Начало на записа

SR

З

Данни за системата; указва начало на записа

Получател

AD

З

Данни за съобщението: получател. Алфа-3 ISO код на държавата

От

EN

З

Данни за съобщението: подател. Алфа-3 ISO код на държавата

Държава по флаг

FS

Н

 

Вид на съобщението

TM

З

Данни за съобщението: вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

З

Данни за съда: международна радиопозивна на съда

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Уникален номер на договарящата страна като ISO-3 код на държавата по флаг на съда, последван от номер

Външен регистрационен номер

XR

З

Данни за съда: страничен номер на съда

Географска ширина

LA

З

Данни за позицията на съда в градуси и минути N/S ГГММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

З

Данни за позицията на съда в градуси и минути Е/W ГГММ (WGS-84)

Курс

CO

З

Курс на съда по 360о скала

Скорост

SP

З

Скорост на съда в десети от възела

Дата

DA

З

Данни за позицията на съда: дата на регистриране на позицията в UТC (координирано универсално време) (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Данни за позицията на съда: UТC час на регистриране на позицията (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Данни за системата: показва края на записа

Набор от знаци: ISO 8859.1

Предаването на отделните данни е структурирано по следния начин:

две наклонени черти (//) и кодов знак маркират началото на съобщението;

една наклонена черта (/) маркира разделянето на кода от данните.

Факултативните данни трябва да бъдат вмъкнати между началото и края на записа.

Граници на изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи

Координати на центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи

Име на центъра за мониторинг на рибарството:

Тел. SSN:

Факс SSN:

Електронен адрес SSN:

Тел. DSPG:

Факс DSPG:

Адрес Х25 =

Декларация за влизане/напускане:


II Актове, приети по силата на договоритеза ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

7.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/59


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 юли 2007 година

за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.

(2007/532/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 300, параграф 2 във връзка с член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Общността и Демократична република Сао Томе и Принсипи договориха и парафираха Споразумение за партньорство в областта на рибарството, което предоставя на рибарите от Общността възможности за риболов в териториалните води под суверенитета или юрисдикцията на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

(2)

Целесъобразно е да се осигури продължаване на риболовните дейности в периода между изтичането на предходния протокол за възможностите за риболов в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи и датата на влизане в сила на новия протокол за възможностите за риболов и финансовите средства, които са предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

(3)

За тази цел Общността и Демократична република Сао Томе и Принсипи парафираха Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на новия протокол.

(4)

Общността има интерес да бъде одобрено това споразумение под формата на размяна на писма.

(5)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г. се одобрява с настоящото решение от името на Общността.

Текстът на споразумението под формата на размяна на писма е приложен към настоящото решение.

Член 2

Споразумението се прилага временно от 1 юни 2006 г.

Член 3

Възможностите за риболов, определени в протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството, се разпределят между държавите-членки, както следва:

Риболовна категория

Вид на съда

Държава-членка

Лицензи или квота

Риболов на риба тон

Сейнери за риболов на риба тон с дълбоко замразяване

Испания

13

Франция

12

Риболов на риба тон

Съдове за риболов с въже майка на повърхността

Испания

13

Португалия

5

Ако заявленията за издаване на лиценз от горепосочените държави-членки не изчерпват определените от протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството възможности за риболов, Комисията може да разгледа заявления за издаване на лиценз от другите държави-членки.

Член 4

Държавите-членки, чиито съдове извършват риболов по споразумението под формата на размяна на писма, уведомяват Комисията за количествата на всеки улов в рамките на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи в съответствие с Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (1).

Член 5

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицата, упълномощени да подпишат Споразумението под формата на размяна на писма, за да бъде Общността правно обвързана.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма за временното прилагане на протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.

Господине,

Във връзка с парафирания в четвъртък 25 май 2006 г. протокол за възможностите за риболов и финансовите средства за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г., имам честта да Ви информирам, че правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи е готово да прилага временно този протокол, считано от 1 юни 2006 г., докато той влезе в сила в съответствие с член 12 от него, при условие че Европейската общност прояви готовност да постъпи по аналогичен начин.

При това условие първата част от финансовите средства, определени в член 2 от протокола, трябва да бъде изплатена преди 15 май 2007 г.

Ще Ви бъда задължен да потвърдите, че Европейската общност приема такова временно прилагане.

Моля приемете моите най-високи почитания.

За правителството на Сао Томе и Принсипи

Господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата, което гласи:

„Във връзка с парафирания в четвъртък 25 май 2006 г. протокол за възможностите за риболов и финансовите средства за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г., имам честта да Ви информирам, че правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи е готово да прилага временно този протокол, считано от 1 юни 2006 г., докато той влезе в сила в съответствие с член 12 от него, при условие че Европейската общност прояви готовност да постъпи по аналогичен начин.

При това условие първата част от финансовите средства, определени в член 2 от протокола, трябва да бъде изплатена преди 15 май 2007 г.“

Имам удоволствието да потвърдя съгласието на Европейската общност с временното прилагане.

Моля приемете моите най-високи почитания.

От името на Съвета на Европейския съюз


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VІ ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

7.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/63


РЕШЕНИЕ 2007/533/ПВР НА СЪВЕТА

от 12 юни 2007 година

относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 30, параграф 1, букви а) и б), член 31, параграф 1, букви а) и б) и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Шенгенската информационна система (ШИС), създадена съгласно разпоредбите на дял IV от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република относно постепенното премахване на проверките по общите им граници (2) („Шенгенската конвенция“) и нейното доразвитие, ШИС 1+, представлява основен инструмент за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включено в рамките на Европейския съюз.

(2)

Разработката на второ поколение ШИС (ШИС II) бе поверена на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета (3) и Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. относно разработване на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (4). ШИС II ще замени ШИС, създадена съгласно Шенгенската конвенция.

(3)

Настоящото решение съставлява необходимата законодателна основа за уреждане на ШИС II по отношение на въпросите, попадащи в приложното поле на Договора за Европейския съюз („Договора за ЕС“). Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (5) съставлява необходимата законодателна основа за уреждане на ШИС II по отношение на въпросите, попадащи в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност („Договора за ЕО“).

(4)

Обстоятелството, че законодателната основа за уреждане на ШИС II се състои от отделни правни инструменти, не нарушава принципа, че ШИС II представлява единна информационна система и следва да функционира като такава. Затова опредени разпоредби от тези правни инструменти следва да бъдат еднакви.

(5)

ШИС II следва да представлява компенсаторна мярка, допринасяща за поддръжката на високо ниво на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз, като оказва подкрепа за оперативната координация между полицейските и съдебните органи по наказателноправни въпроси.

(6)

Необходимо е да бъдат уточнени целите на ШИС II, техническата ѝ структура и финансирането ѝ, да бъдат изложени правилата за нейното функциониране и използване и да бъдат определени отговорностите, категориите данни, които да се подават на системата, критериите за тяхното подаване, органите с разрешен достъп до данните, взаимовръзките за сигнали, както и допълнителните правила за обработка на данните и за защита на личните данни.

(7)

ШИС II трябва да включва централна система (централна ШИС II) и национални приложения. Разходите по оперирането на централната ШИС II и на свързаната с нея комуникационна инфраструктура следва да бъдат за сметка на общия бюджет на Европейския съюз.

(8)

Необходимо е да се изготви наръчник с подробни правила за обмена на определена допълнителна информация относно действията, които да се предприемат при сигнали. Националните органи във всяка държава-членка следва да осигурят обмена на такава информация.

(9)

В рамките на един преходен период Комисията следва да отговаря за оперативното управление на централната ШИС II и на части от комуникационната инфраструктура. За да бъде осигурен гладък преход към ШИС II обаче, тя може да упълномощи два национални публични органа да поемат някои или всички от горните отговорности. В дългосрочен план, след оценка на въздействието, съдържаща анализ по същество на алтернативи от финансова, оперативна и организационна гледна точка, и след законодателни предложения от Комисията, следва да бъде учреден управителен орган, натоварен за изпълнението на тези задачи. Преходният период следва да трае не повече от пет години, считано от датата на прилагане на настоящото решение.

(10)

ШИС II ще обхваща сигнали за лицата, издирвани за арест с цел предаване и издирвани за арест с цел екстрадиране. Освен сигналите е целесъобразно да се предвиди обмен на допълнителна информация, необходима за процедурите за предаване и екстрадиция. В частност данните, посочени в член 8 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (6), следва да бъдат обработвани в ШИС II.

(11)

Следва да се създаде възможност за добавяне към ШИС II на превод на допълнителните данни, въведени за целите на предаването на лица в изпълнение на европейска заповед за арест и за целите на екстрадицията.

(12)

ШИС II следва да включва сигнали за изчезнали лица с оглед осигуряване на защитата им или предотвратяване на заплахи, за лица, издирвани за целите на съдебно производство, за лица и вещи, подлежащи на проверки от разстояние или явни проверки, както и за вещи, подлежащи на изземване или използване като доказателствен материал в наказателни производства.

(13)

Сигналите не следва да бъдат задържани в ШИС II по-дълго от времето, необходимо за постигане на целите, за които те са били предоставени. По правило сигналите за лица следва да бъдат автоматично заличавани от ШИС II след изтичане на срок от три години. Сигналите за вещи, въведени за проверки от разстояние или явни проверки, следва да бъдат автоматично заличавани от ШИС II след изтичане на срок от пет години. Сигналите за вещи, подлежащи на изземване или използване като доказателствен материал в наказателни производства, следва да бъдат автоматично заличавани от ШИС II след изтичане на срок от десет години. Решенията за съхраняване на сигнали за лица следва да се основават на цялостна конкретна оценка. Държавите-членки следва да правят преглед на сигналите за лица в определения срок и да поддържат статистика относно броя на сигналите за лица, чийто срок за съхранение е бил продължен.

(14)

ШИС II следва да позволява обработка на биометрични данни с оглед увеличаване на надеждността на определяне на самоличността на съответните лица. В тази връзка, ШИС II следва да дава възможност за обработка на данни относно лица, с чиято самоличност е било злоупотребено, с оглед избягване на неудобствата, причинени от неправилното определяне на самоличността им, при условие, че се прилагат съответните гаранции, по-специално — съгласие от страна на засегнатото лице и строго ограничаване на целите, за които тези данни могат да бъдат законно обработвани.

(15)

Следва да се даде възможност на държавите-членки да добавят към сигналите специален ограничителен знак, означаващ, че действията, които трябва да се предприемат въз основа на сигнала, няма да бъдат предприети на нейна територия. При изпращане на сигнали за арест с цел предаване, нищо в настоящото решение не следва да се тълкува по начин, дерогиращ от или препятстващ прилагането на разпоредбите, съдържащи се в Рамково решение 2002/584/ПВР. Решението за добавяне на специален ограничителен знак към даден сигнал следва да се основава единствено на основанията за отказ, посочени в споменатото рамково решение.

(16)

Когато е било добавен специален ограничителен знак и стане известно местонахождението на лицето, издирвано за арест с цел предаване, местонахождението следва винаги да се съобщава на изходящия съдебен орган, който може да реши да предаде европейска заповед за арест на компетентния съдебен орган в съответствие с разпоредбите на Рамково решение 2002/584/ПВР.

(17)

На държавите-членки следва да бъде дадена възможност да поставят връзки между сигналите в ШИС II. Поставянето от страна на държава-членка на връзка между един или повече сигнали не следва да влияе върху действията, които трябва да се предприемат, срока на съхранение на сигналите или правата за достъп до тях.

(18)

При прилагане на настоящото решение обработваните в ШИС II данни не следва да бъдат прехвърляни или предоставяни на трети държави или на международни организации. Целесъобразно е обаче да се укрепва сътрудничеството между Европейския съюз и Интерпол чрез насърчаване на един ефикасен обмен на паспортни данни. При предоставяне на лични данни от ШИС II на Интерпол, на тези лични данни следва да се осигури необходимото равнище на защита, гарантирано чрез споразумение, осигуряващо строги защитни мерки и условия.

(19)

Всички държави-членки са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Конвенцията допуска, в известни граници, изключения и ограничаване на предвидените по нея права и задължения. Личните данни, обработвани в рамките на прилагането на настоящото решение, следва да бъдат защитени съобразно принципите на конвенцията. Изложените в конвенцията принципи следва, когато е необходимо, да бъдат допълнени или уточнени в настоящото решение.

(20)

Принципите, съдържащи се в Препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г., които уреждат използването на лични данни за целите на полицията, следва да бъдат взети предвид при обработката на лични данни от органите на полицията при прилагане на настоящото решение.

(21)

Комисията представи на Съвета предложение за рамково решение относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, което следва да бъде одобрено до края на 2006 г. и да се прилага към личните данни, обработвани в рамките на Шенгенската информационна система от второ поколение, и към свързания с нея обмен на допълнителна информация съгласно настоящото решение.

(22)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на такива данни (7), и по-специално неговите разпоредби относно поверителността и сигурността на обработката им, се прилага за обработката на лични данни от институциите и органите на Общността при осъществяване на техните задължения по оперативното управление на ШИС II, когато извършват дейности, част или всички от които попадат в приложното поле на правото на Общността. Част от обработката на лични данни по ШИС II попада в приложното поле на общностното право. Последователното и еднообразно прилагане на правилата относно защитата на основните права и свободи на лицата по отношение на личните данни налага уточнението, че когато Комисията обработва лични данни при прилагане на настоящото решение, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001. Изложените в Регламент (ЕО) № 45/2001 принципи следва, когато е необходимо, да бъдат допълнени или уточнени в настоящото решение.

(23)

Що се касае до поверителността, съответните разпоредби от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности следва да се прилагат и за длъжностните лица или другите служители, наети и работещи в ШИС II.

(24)

Целесъобразно е националните надзорни органи да следят за законността на обработката на лични данни от държавите-членки, докато Европейският надзорен орган по защита на данните, назначен съгласно Решение 2004/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 декември 2003 г. за назначаване на независимия надзорен орган, предвиден в член 286 на Договора за ЕО (8), следва да следи дейностите на институциите и органите на Общността по отношение на обработката на лични данни, предвид ограничените задачи на институциите и органите на Общността по отношение на самите данни.

(25)

Както държавите-членки, така и Комисията следва да изготвят план за сигурност с оглед улесняване на изпълнението на задълженията по сигурността и следва да си сътрудничат при решаване на проблемите на сигурността в рамките на една обща перспектива.

(26)

Разпоредбите на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно създаване на Европейска полицейска служба (9) (наричана по-долу „Конвенцията за Europol“), касаещи защитата на данни, се отнасят до обработката на данни от ШИС II от страна на Europol, включително до правомощията на Съвместния надзорен орган, учреден съгласно Конвенцията за Europol, за да следи дейностите на Europol, както и до отговорността за всякакъв вид неправомерна обработка на лични данни от Europol.

(27)

Разпоредбите на Решение 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за учредяване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (10), касаещи защитата на данни, се отнасят до обработката на данни от ШИС II от страна на Евроюст, включително до правомощията на Съвместния надзорен орган, учреден съгласно посоченото решение, за да следи дейностите на Евроюст, както и до отговорността за всякакъв вид незаконна обработка на лични данни от Евроюст.

(28)

За осигуряване на прозрачност на всеки две години Комисията, или след неговото учредяване, управителният орган, следва да представят доклад относно техническото функциониране на централната ШИС II и комуникационната инфраструктура, включващ въпросите на сигурността ѝ, както и относно обмяната на допълнителна информация. На всеки четири години Комисията следва да изготвя цялостна оценка.

(29)

Определени аспекти на ШИС II, като техническите правила за въвеждане на данни, включително данните, необходими за въвеждане на сигнали, актуализиране, заличаване и търсене на данни, правила за съвместимост и приоритет на сигналите, добавянето на специални ограничителни знаци, връзките между сигналите, както и обменът на допълнителна информация, не могат поради техническото си естество, степен на детайлизиране и нужда от редовно актуализиране, да бъдат обхванати изчерпателно от разпоредбите на настоящото решение. Затова, по отношение на тези аспекти, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Техническите правила за търсене на сигнали следва да имат предвид гладкото функциониране на националните приложения. След оценка на въздействието от страна на Комисията следва да бъде решено до каква степен управителният орган, след неговото създаване, може да поеме отговорността за мерките по изпълнението.

(30)

В настоящото решение следва да се определи процедурата за приемане на мерките, необходими за неговото изпълнение. Процедурата за приемане на мерките, необходими за неговото изпълнение, по настоящото решение и по Регламент (ЕO) № 1987/2006 следва да бъде една и съща.

(31)

Целесъобразно е да се изготвят преходни разпоредби относно тези сигнали от ШИС 1+, които ще бъдат прехвърлени в ШИС II. Някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген следва да продължат да се прилагат за ограничен период от време, докато държавите-членки разгледат съвместимостта на тези сигнали с новата правна рамка. Съвместимостта на сигналите за лица следва да бъде разгледана с предимство. Освен това всяко изменение, добавяне, поправяне или актуализиране на сигнал, прехвърлен от ШИС 1+ към ШИС II, както и всеки положителен отговор на такъв сигнал, следва да доведе до незабавна проверка на неговата съвместимост с разпоредбите на настоящото решение.

(32)

Необходимо е да се изготвят специални разпоредби относно частта от бюджета, определена за операциите на ШИС, която не представлява част от общия бюджет на Европейския съюз.

(33)

Тъй като целите на предстоящите действия, а именно създаване и регулиране на общата информационна система, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и последиците им могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Европейския съюз, Съветът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора за ЕО и посочен в член 2 от Договора за ЕС. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в член 5 от Договора за ЕО, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(34)

Настоящото решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата за основните права на Европейския съюз.

(35)

Обединеното кралство участва в настоящото решение в съответствие с член 5 от Протокола за включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за ЕС и към Договора за ЕО, както и с член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (11).

(36)

Ирландия участва в настоящото решение в съответствие с член 5 от Протокола за включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за ЕС и към Договора за ЕО, както и с член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (12).

(37)

Настоящото решение не засяга договореностите относно частичното участие на Обединеното кралство и на Ирландия в достиженията на правото от Шенген, определени съответно в решения 2000/365/ЕО и 2002/192/ЕО.

(38)

Що се отнася до Исландия и Норвегия, настоящото решение представлява доразвиване на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (13), което попада в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (14) относно определени договорености за прилагане на посоченото споразумение.

(39)

Следва да бъде постигната договореност, даваща възможност на представители на Исландия и на Норвегия да се присъединят към работата на комитетите, подпомагащи Комисията при упражняването на нейните изпълнителни правомощия. Такава договореност бе обсъждана в размяната на писма между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно комитетите, подпомагащи Европейската комисия при упражняването на нейните изпълнителни правомощия (15), приложена към горепосоченото споразумение.

(40)

Що се отнася до Швейцария, настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което попада в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 4, параграф 1 от решения на Съвета 2004/849/ЕО (16) и 2004/860/ЕО (17).

(41)

Следва да бъде постигната договореност, даваща възможност на представители на Швейцария да се присъединят към работата на комитетите, подпомагащи Комисията при упражняването на нейните изпълнителни правомощия. Такава договореност бе обсъждана в размяната на писма между Общността и Швейцария, приложена към горепосоченото споразумение.

(42)

Настоящото решение представлява правен акт, основан на достиженията на правото от Шенген или свързан с него по друг начин, по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(43)

Настоящото решение следва да се прилага за Обединеното кралство, Ирландия и Швейцария от датите, определени в съответствие с процедурите, установени в съответните правни инструменти относно прилагането на достиженията на правото от Шенген към тези държави,

РЕШИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Създаване и обща цел на ШИС II

1.   Създава се Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II).

2.   Целта на ШИС II е, в съответствие с настоящото решение, да обезпечи висока степен на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз, включително поддържането на обществената сигурност и обществения ред и гарантирането на сигурността на териториите на държавите-членки, както и да прилага разпоредбите на част трета, дял IV от Договора за ЕО, отнасящ се до движението на лицата на техните територии, като се използва информацията, предадена чрез тази система.

Член 2

Приложно поле

1.   С настоящото решение се установяват условията и процедурите за въвеждане и обработка в ШИС II на сигнали за лица и вещи, както и за обмен на допълнителна информация и допълнителни данни за целите на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

2.   В настоящото решение се предвиждат също така разпоредбите относно техническата структура на ШИС II, отговорностите на държавите-членки и на управителния орган, посочени в член 15, обработката на общи данни, правата на засегнатите лица и отговорността.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„сигнал“ означава съвкупност от данни, въведени в ШИС II, позволяваща на компетентните органи да идентифицират лице или предмет с оглед предприемане на конкретни действия;

б)

„допълнителна информация“ означава информация, която не се съхранява в ШИС II, но е свързана със сигнали в ШИС II, която подлежи на обмен:

i)

с цел да се даде възможност на държавите-членки да се консултират или информират една друга при въвеждане на сигнал;

ii)

с цел да се даде възможност да бъдат предприети необходимите действия след положителен отговор;

iii)

когато не могат да бъдат предприети необходимите действия;

iv)

когато се отнася до качеството на данните в ШИС II;

v)

когато се отнася до съвместимостта и приоритета на сигналите;

vi)

когато се отнася до правата за достъп;

в)

„допълнителни данни“ означава данните, съхранявани в ШИС II и свързани със сигнали в ШИС II, които трябва да бъдат незабавно предоставени на компетентните органи в случаите, когато лице, за което са били въведени данни в ШИС II, бъде открито в резултат на справки със системата;

г)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност („субект на данни“); лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено;

д)

„обработка на лични данни“ („обработка“) означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват със или без автоматични средства по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез изпращане, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

2.   Всяко позоваване в настоящото решение на разпоредбите на Рамково решение 2002/584/ПВР се разбира като включващо съответните разпоредби на споразуменията, сключени между Европейския съюз и трети държави въз основа на членове 24 и 38 от Договора за ЕС с цел предаване на лица въз основа на заповед за арест и предвиждащи предаването на такава заповед за арест чрез Шенгенската информационна система.

Член 4

Техническа структура и начини на опериране на ШИС II

1.   ШИС II се състои от:

а)

централна система („централна ШИС II“), състояща се от:

техническа поддържаща функция („ЦС-ШИС“), съдържаща база данни („база данни ШИС II“);

еднороден национален интерфейс („НИ-ШИС“);

б)

национална система („Н.ШИС II“) във всяка от държавите-членки, състояща се от системите за национални данни, свързани с централната ШИС II. Дадена Н.ШИС може да съдържа досие с данни („национално копие“), включващо пълно или частично копие от базата данни ШИС II;

в)

комуникационна инфраструктура между ЦС-ШИС и НИ-ШИС („комуникационна инфраструктура“), предоставяща кодирана виртуална мрежа, предназначена за данни по ШИС II и за обмен на данни между бюрата Sirene, посочени в член 7, параграф 2.

2.   Данните по ШИС II се въвеждат, актуализират, заличават и търсят посредством различните системи на Н.ШИС II. Национално копие от тях се държи на разположение за целите на автоматизираното търсене на територията на всяка държава-членка, използваща такова копие. Не е възможно да се извършват търсения в досиетата за данни на Н.ШИС II на другите държави-членки.

3.   ЦС-ШИС, извършваща техническия надзор и изпълняваща административни функции, се намира в Страсбург (Франция), а резервната ЦС-ШИС, която е в състояние да осигури всички функции на главната ЦС-ШИС в случай на системен срив, се намира в Санкт Йохан им Понгау (Австрия).

4.   ЦС-ШИС предоставя услугите, необходими за въвеждане и обработка на данните в ШИС II, включително търсене в базата данни на ШИС II. За държавите-членки, използващи национално копие, ЦС-ШИС:

а)

предоставя актуализация в реално време на националните копия;

б)

осигурява синхронизация и съответствие между националните копия и базата данни на ШИС II;

в)

предоставя дейности по инициализиране и възстановяване на националните копия.

Член 5

Разноски

1.   Разходите по създаването, оперирането и поддръжката на ЦС-ШИС и на комуникационната инфраструктура се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

2.   Тези разходи включват извършваната по отношение на ЦС-ШИС работа, осигуряваща предоставянето на посочените в член 4, параграф 4 услуги.

3.   Разходите по създаването, оперирането и поддръжката на всяка Н.ШИС II се поемат от съответната държава-членка.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 6

Национални системи

Всяка държава-членка отговаря за създаването, оперирането и поддръжката на собствената си Н.ШИС II, както и за свързването на своята Н.ШИС II с НИ—ШИС.

Член 7

Служба Н.ШИС II и бюро Sirene

1.   Всяка държава-членка определя органа („служба Н.ШИС II“), който да носи основната отговорност за Н.ШИС II.

Този орган отговаря за гладкото функциониране и сигурността на Н.ШИС II, осигурява достъп на компетентните органи до ШИС II и взема необходимите мерки за осигуряване на съответствие с разпоредбите на настоящото решение.

Всяка държава-членка предава своите сигнали чрез националната служба Н.ШИС II.

2.   Всяка държава-членка определя органа, който да осигурява обмена на допълнителна информация (бюро Sirene) в съответствие с разпоредбите на наръчника за Sirene, посочен в член 8.

Тези бюра също така координират проверката на качеството на информацията, въведена в ШИС II. За тази цел те имат достъп до обработваните в ШИС II данни.

3.   Държавите-членки информират управителния орган относно собствените си служба Н.ШИС II и бюро Sirene. Управителният орган публикува техния списък заедно със списъка, посочен в член 46, параграф 8.

Член 8

Обмен на допълнителна информация

1.   Допълнителна информация се обменя съгласно разпоредбите на наръчника за Sirene и посредством комуникационната инфраструктура. Ако комуникационната инфраструктура не е на разположение, държавите-членки могат да използват за обмен на допълнителна информация други технически средства с подходяща система за защита.

2.   Тази информация може да се използва единствено за целите, за които е предоставена.

3.   На молби за допълнителна информация, предадени от други държавите-членки, се дава възможно най-бърз отговор.

4.   Подробните правила за обмен на допълнителна информация са приемат в съответствие с процедурата, определена в член 67, във вид на наръчник, наречен „Наръчник за Sirene“, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент за учредяване на управителния орган.

Член 9

Техническо съответствие

1.   За осигуряване на своевременното и ефикасно предоставяне на данни при създаване на своя Н.ШИС II всяка държава-членка съблюдава установените протоколи и технически процедури с цел обезпечаване на съвместимостта на собствената си Н.ШИС II с ЦС—ШИС. Тези протоколи и технически процедури се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 67, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент за учредяване на управителния орган.

2.   Ако държава-членка използва национално копие, тя гарантира посредством предоставяните от ЦС-ШИС услуги, че съхраняваните в националното копие данни, благодарение на автоматизираната актуализация, предвидена в член 4, параграф 4, са идентични и съответстват на базата данни на ШИС II и че търсенето, проведено в националното ѝ копие, дава същите резултати, като търсенето в базата данни на ШИС II.

Член 10

Сигурност — държави-членки

1.   Всяка държава-членка приема по отношение на собствената ѝ Н.ШИС II необходимите мерки, включително план за сигурност, за да:

а)

осигури физическа защита на данните, включително чрез съставяне на планове за непредвидени случаи за защитата на инфраструктурите от решаващо значение;

б)

не се допускат неоправомощени лица до оборудване за обработка на данни, което се използва за обработване на лични данни (контрол на достъпа до оборудването);

в)

не се допуска неразрешено четене, копиране, изменяне или отстраняване на информационни носители (контрол на информационните носители);

г)

не се допуска неразрешено въвеждане на данни и неразрешена проверка, изменяне или заличаване на запаметени лични данни (контрол на съхранението);

д)

не се допуска използването на автоматизирана система за обработка на данни от неоправомощени лица чрез устройства за предаване на информация (контрол на ползвателите);

е)

се гарантира, че лицата, оправомощени да ползват автоматизираната система за обработка на данни, имат достъп единствено до данните, попадащи в обхвата на разрешението им за достъп, като ползват индивидуална и уникална потребителска самоличност, и само при режим на поверителен достъп (контрол на достъпа до данни);

ж)

осигури изготвянето от всички органи с право на достъп до ШИС II или до оборудването за обработка на данни на характеристики, описващи функциите и отговорностите на лицата с право на достъп, въвеждане, актуализиране, заличаване и извършване на търсене на данни, както и предоставянето без отлагане на тези характеристики на посочените в член 60 национални надзорни органи, при поискване от тяхна страна (длъжностни характеристики);

з)

осигури възможността за проверка и установяване на органите, на които може да се съобщават лични данни, като се използват устройствата за предаване на информация (контрол на предаването);

и)

се гарантира възможността за последваща проверка и установяване какви лични данни са били въведени в автоматизираната система за обработка на данни, както и кога и от кого са били въведени (контрол на въвеждането);

й)

не се допуска неразрешено четене, копиране, изменяне и заличаване на лични данни в хода на тяхното предаване или при пренасяне на информационни носители, в частност посредством подходящи техники на кодиране (контрол на пренасянето);

к)

се наблюдават и контролират мерките за сигурност, посочени в настоящия параграф, и за да се предприемат необходимите организационни мерки по отношение на вътрешния контрол с цел осигуряване на съответствие с настоящото решение (вътрешен контрол).

2.   Държавите-членки предприемат мерки, равностойни на посочените в параграф 1, по отношение на сигурността при обмена на допълнителна информация.

Член 11

Поверителност — държави-членки

Всяка държава-членка прилага собствените си правила за служебна тайна или други съответни задължения за поверителност към всички лица и органи, от които се изисква да работят с данни от ШИС II и с допълнителна информация, в съответствие с националното си законодателство. Това задължение остава в сила и след като тези лица напуснат структурата или работата си, както и след прекратяването на дейностите на тези органи.

Член 12

Записване на сведения на национално равнище

1.   Държавите-членки, които не използват национални копия, осигуряват вписването в своите Н.ШИС II на всеки достъп до или обмен на лични данни в рамките на ЦС-ШИС, с цел проверка на законността на търсенето на данни, контрол на законността на обработката на данни, самоконтрол и обезпечаване на правилното функциониране на Н.ШИС II, както и на неприкосновеността и сигурността на данните.

2.   Държавите-членки, които използват национални копия, осигуряват записването на всеки достъп до и всеки обмен на данни от ШИС II за посочените в параграф 1 цели. Това не се отнася до процесите, посочени в член 4, параграф 4.

3.   Записите съдържат, по-специално, историята на сигналите, датата и часа на изпращане на данните, използваните за провеждане на търсения данни, сведенията за изпратените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработката на данните.

4.   Записите могат да се използват единствено за целите, посочени в параграфи 1 и 2, и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им. Записите, съдържащи историята на сигналите, се заличават от една до три години след заличаване на самите сигнали.

5.   Записите могат да се съхраняват по-дълго време, ако са необходими за процедури по контрол, които вече са в ход.

6.   Компетентните национални органи, отговарящи за проверката на законността на дадено търсене, за контрола на законността на обработката на данни, самоконтрола и обезпечаване на правилното функциониране на Н.ШИС II, както и за неприкосновеността и сигурността на данните, получават достъп, в границите на своята компетентност и при молба от тяхна страна, до тези записи с цел изпълнение на задачите им.

Член 13

Самоконтрол

Държавите-членки осигуряват взимането на мерки от страна на всеки орган, имащ право на достъп до данни от ШИС II, за съблюдаване на настоящото решение и за сътрудничество, при необходимост, с националния надзорен орган.

Член 14

Обучение на персонала

Преди да им бъде разрешено да обработват съхраняваните в ШИС II данни, служителите на органите, имащи достъп до ШИС II, преминават необходимото обучение по сигурност на данните и правилата за защита на данните и биват информирани за всички свързани с въпроса престъпления и наказания.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН

Член 15

Оперативно ръководство

1.   След преходния период управителният орган („управителният орган“), финансиран от общия бюджет на Европейския съюз, ще отговаря за оперативното управление на централната ШИС II. Управителният орган обезпечава, в сътрудничество с държавите-членки, използването на най-добрата налична технология за централната ШИС II по всяко време в зависимост от анализа на разходите и ползите.

2.   Управителният орган отговаря също за следните задачи във връзка с комуникационната инфраструктура:

а)

надзор;

б)

сигурност;

в)

координацията на взаимоотношенията между държавите-членки и доставчика.

3.   Комисията отговаря за всички други задачи по отношение на комуникационната инфраструктура, по-специално:

а)

задачите, свързани с изпълнението на бюджета;

б)

придобиването и подновяването;

в)

договорните въпроси.

4.   През преходния период преди управителният орган да поеме задълженията си Комисията отговаря за оперативното ръководство на централната ШИС II. Комисията може да делегира тази задача и задачите във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (18), на националните публични органи в две различни държави.

5.   Всеки национален публичен орган, посочен в параграф 4, трябва да отговаря по-специално на следните критерии за подбор:

а)

трябва да докаже, че притежава продължителен опит в работата с широкомащабна информационна система с функциите, посочени в член 4, параграф 4;

б)

трябва да притежава значителни познания за изискванията по обслужването и сигурността на информационна система с функции, сравними с посочените в член 4, параграф 4;

в)

трябва да притежава достатъчен на брой и опитен персонал с подходяща професионална квалификация и езикови умения за работа в условията на международно сътрудничество, каквито се изискват от ШИС II;

г)

трябва да има в наличност сигурна и специално изградена помощна инфраструктура, по-специално за осигуряване на резервни структури и гарантиране на непрекъснатото функциониране на широкомащабни ИТ системи; и

д)

административната му среда трябва да му позволява да изпълнява правилно задачите си и да избягва какъвто и да конфликт на интереси.

6.   Преди всяко възлагане в съответствие с параграф 4 и през редовни интервали от време след това Комисията информира Европейския парламент и Съвета за условията на делегиране, точния му обхват, както и органите, на които са възложени задачите.

7.   Когато Комисията възлага задълженията си през преходния период съгласно параграф 4, тя следи това делегиране да спазва изцяло ограниченията, наложени от институционалната система, предвидена в Договора за ЕО. Тя осигурява, по-специално, че това делегиране не засяга неблагоприятно който и да е механизъм за ефективен контрол по законодателството на Европейския съюз — Съда на ЕО, Сметната палата или Европейския надзорен орган по защита на данните.

8.   Оперативното управление на централната ШИС II се състои от всичките задачи, необходими за поддържане на функционирането на централната ШИС II 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящото решение, по-специално работата по поддръжката и техническите разработки, нужни за гладкото функциониране на системата.

Член 16

Сигурност

1.   Управителният орган — по отношение на централната ШИС II, и Комисията — по отношение на комуникационната инфраструктура, предприемат нужните мерки, включително план за сигурност за:

а)

физическа защита на данните, включително чрез съставяне на планове за непредвидени случаи за защита на инфраструктурата с решаващо значение;

б)

недопускане на неоправомощени лица до оборудването за обработка на данни, използвано за обработката на лични данни (контрол на достъпа до оборудването);

в)

предотвратяване на неразрешено четене, копиране, изменяне или отстраняване на информационни носители (контрол на информационните носители);

г)

предотвратяване на неразрешено въвеждане на данни, проверка, изменяне или заличаване на запаметени лични данни (контрол на съхранението);

д)

предотвратяване на ползването на автоматизирани системи за обработка на данни от неоправомощени лица, ползващи оборудване за предаване на информация (контрол на ползвателите);

е)

гарантиране, че лицата, оправомощени да ползват автоматизирана система за обработка на данни, имат достъп единствено до данните в рамките на разрешението си за достъп посредством индивидуална и уникална потребителска самоличност и режими за поверителен достъп (контрол на достъпа до данните);

ж)

създаване на характеристики, описващи функциите и отговорностите на лицата, които са оправомощени за достъп до данните или оборудването за обработка на данни, и предоставяне на тези характеристики на разположение на Европейския надзорен орган по защита на данните, посочен в член 61, незабавно при поискване от него (длъжностни характеристики);

з)

осигуряване на възможност за проверка и установяване на кои органи могат да се изпращат личните данни посредством устройства за предаване на информация (контрол на предаването);

и)

осигуряване на възможност за последваща проверка и установяване какви лични данни са били въведени в автоматизираната система за обработка на данни, както и кога и от кого са били въведени данните (контрол на въвеждането);

й)

предотвратяване на неразрешено четене, копиране, изменяне и заличаване на лични данни по време на предаване на лични данни или по време на транспортирането на информационни носители, по-специално посредством подходящи техники за кодиране (контрол на пренасянето);

к)

контрол на мерките за сигурност, посочени в настоящия параграф, и предприемане на необходимите организационни мерки във връзка с вътрешния контрол за осигуряване на съответствие с настоящото решение (вътрешен контрол).

2.   Управителният орган предприема мерки, съответстващи на посочените в параграф 1, във връзка със сигурността по отношение на обмена на допълнителна информация чрез комуникационната инфраструктура.

Член 17

Поверителност — управителен орган

1.   Без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, управителният орган прилага съответните правила за професионална тайна или другите съответни задължения за поверителност при стандарти, съпоставими с предвидените в член 11 от настоящото решение, към всички свои служители, от които се изисква да работят с данни от ШИС II. Това задължение остава в сила и след като тези лица напуснат структурата или работата си или след прекратяването на тяхната дейност.

2.   Управителният орган предприема мерки, съответстващи на посочените в параграф 1, относно поверителността по отношение на обмена на допълнителна информация чрез комуникационната инфраструктура.

Член 18

Записване на сведения на централно ниво

1.   Управителният орган обезпечава регистрирането на всеки достъп и всеки обмен на лични данни в рамките на ЦС-ШИС за целите, посочени в член 12, параграфи 1 и 2.

2.   Записите показват, по-специално, историята на сигналите, датата и часа на изпращане на данните, данните, използвани за провеждане на търсения, препратка към изпратените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработката на данните.

3.   Записите могат да се използват единствено за целите, посочени в параграф 1, и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им. Записите, съдържащи историята на сигналите, се заличават от една до три години след заличаване на сигналите.

4.   Записите могат да се съхраняват по-дълго време, ако са необходими за процедури за контрол, които вече са в ход.

5.   Компетентните органи, отговарящи за проверката на законността на дадено търсене, за контрола на законността на обработката на данни, за самоконтрола и за обезпечаването на правилното функциониране на ЦС-ШИС, както и за неприкосновеността и сигурността на данните, получават достъп, в границите на своята компетентност и при молба от тяхна страна, до тези записи с цел изпълнение на задачите им.

Член 19

Информационна кампания

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи, и Европейският надзорен орган по защита на данните придружават започването на работата на ШИС II с информационна кампания, информираща обществеността за целите, съхраняваните данни, органите, имащи достъп, и правата на лицата. След учредяването му, управителният орган, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, провежда редовно такива кампании. Държавите-членки, в сътрудничество със своите национални надзорни органи, разработват и въвеждат необходимите политики за общо информиране на своите граждани за ШИС II.

ГЛАВА IV

КАТЕГОРИИ ДАННИ И СПЕЦИАЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛЕН ЗНАК

Член 20

Категории данни

1.   Без да се засяга член 8, параграф 1 или разпоредбите на настоящото решение, предвиждащи съхраняването на допълнителни данни, ШИС II съдържа само тези категории данни, които се предоставят от всяка от държавите-членки за целите, предвидени в членове 26, 32, 34, 36 и 38.

2.   Категориите данни са следните:

а)

лица, за които е подаден сигнал;

б)

вещи, посочени в членове 36 и 38.

3.   Информацията за лица, по отношение на които е подаден сигнал, не надхвърля следното:

а)

фамилно/и и собствено/и име/на, моминско/и име/на и по-рано използвани имена, както и всякакви псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно;

б)

физически отличителни белези, които не се променят;

в)

място и дата на раждане;

г)

пол;

д)

снимки;

е)

пръстови отпечатъци;

ж)

гражданство/а;

з)

дали съответното лице е въоръжено, склонно към насилие или е избягало;

и)

причина за сигнала;

й)

орган, подаващ сигнала;

к)

препратка към решението за сигнала;

л)

действия, които следва да бъдат предприети;

м)

връзка/и с други сигнали, подадени в ШИС II съгласно член 52;

н)

вид престъпление.

4.   Техническите правила, необходими за въвеждане, актуализиране, заличаване и търсене на данните, посочени в параграфи 2 и 3, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 67, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент за учредяване на управителния орган.

5.   Техническите правила, необходими за търсене на данни, посочени в параграф 3, са подобни на техническите правила за търсене в ЦС-ШИС, в националните копия и в техническите копия, посочени в член 46, параграф 2.

Член 21

Пропорционалност

Преди да подадат сигнал, държавите-членки определят дали случаят е подходящ, съответстващ и достатъчно важен, за да даде основание за въвеждане на сигнала в ШИС II.

Член 22

Специални правила за снимките и пръстовите отпечатъци

Използването на снимките и пръстовите отпечатъци, посочени в член 20, параграф 3, букви д) и е), се извършва при следните условия:

а)

снимките и пръстовите отпечатъци се въвеждат след специална проверка на качеството за установяване на съответствието с минималния стандарт за качество на данните. Характеристиките на специалната проверка на качеството се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 67, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент за учредяване на управителния орган;

б)

снимките и пръстовите отпечатъци се използват за потвърждаване на самоличността на лице, което е открито в резултат на буквено-цифрово търсене, осъществено в ШИС II;

в)

веднага след като това стане технически възможно, пръстовите отпечатъци могат да се използват и за определяне на самоличността на лице въз основа на биометричния му идентификатор. Преди тази функция да бъде въведена в ШИС II, Комисията представя доклад относно наличността и степента на готовност на необходимата технология, по който се провеждат консултации с Европейския парламент.

Член 23

Изискване за въвеждане на сигнал

1.   Сигнали за лица не могат да бъдат въвеждани без данните, посочени в член 20, параграф 3, букви а), г), л) и когато е приложимо — буква к).

2.   При наличие се въвеждат и всички други данни, изброени в член 20, параграф 3.

Член 24

Общи разпоредби относно специалния ограничителен знак

1.   Когато държава-членка счете, че даването на ход на сигнал, въведен в съответствие с член 26, член 32 или член 36, е несъвместимо с националното ѝ законодателство, международните ѝ задължения или съществени национални интереси, тя може впоследствие да изиска към сигнала да се добави специален ограничителен знак, означаващ, че действието, което следва да се предприеме въз основа на сигнала, няма да бъде предприето на нейна територия. Специалният ограничителен знак се добавя от бюрото Sirene на държавата-членка, която е въвела сигнала.

2.   За да се даде възможност на държавите-членки да изискат добавяне на специален ограничителен знак към сигнал, издаден в съответствие с член 26, всички държави-членки следва да бъдат уведомявани автоматично за всеки нов сигнал от тази категория чрез обмена на допълнителна информация.

3.   Ако в особено спешни и сериозни случаи държавата-членка, подаваща сигнал, помоли за изпълнение на действието, държавата-членка, изпълняваща действия по сигнала, проучва дали може да позволи оттегляне на добавения по нейно искане специален ограничителен знак. Ако държавата-членка, изпълняваща действия по сигнала, може да направи това, тя предприема нужните стъпки за осигуряване на незабавното предприемане на действието.

Член 25

Специален ограничителен знак във връзка със сигнали за арест с цел предаване

1.   Когато се прилага Рамково решение 2002/584/ПВР, към сигнала за арест с цел предаване се добавя специален ограничителен знак за предотвратяване на арест, когато националният съдебен орган, компетентен за изпълнението на европейска заповед за арест, е отказал нейното изпълнение, позовавайки се на основание за неизпълнение, и когато е поискано добавянето на специален ограничителен знак.

2.   Въпреки това, по искане на компетентен съдебен орган по националното законодателство, било въз основа на общо указания или в конкретен случай, може да е необходимо да бъде добавен и специален ограничителен знак към сигнала за арест с цел предаване, ако е очевидно, че изпълнението на европейската заповед за арест ще трябва да бъде отказано.

ГЛАВА V

СИГНАЛИ ЗА ЛИЦА, ИЗДИРВАНИ ЗА АРЕСТ С ЦЕЛ ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ЕКСТРАДИРАНЕ

Член 26

Цели и условия за подаване на сигнали

1.   Данните относно лица, издирвани за арест с цел предаване въз основа на европейска заповед за арест или издирвани за арест с цел екстрадиране, се въвеждат по молба на съдебния орган на подаващата държава-членка.

2.   Данните относно лица, издирвани за арест с цел предаване се въвеждат и въз основа на заповеди за арест, издадени в съответствие със споразуменията, сключени между Европейския съюз и трети държави въз основа на членове 24 и 38 от Договора за ЕС с цел предаване на лица въз основа на заповед за арест, които предвиждат препращане на такава заповед за арест чрез Шенгенската информационна система.

Член 27

Допълнителни данни относно лица, издирвани за арест с цел предаване

1.   Ако лице се издирва за арест с цел предаване въз основа на европейска заповед за арест, подаващата сигнала държава-членка въвежда в ШИС II копие на оригинала на европейската заповед за арест.

2.   Подаващата сигнала държава-членка може да въведе копие от превода на европейската заповед за арест на един или повече други официални езици на институциите на Европейския съюз.

Член 28

Допълнителни данни относно лица, издирвани за арест с цел предаване

Държавата-членка, която е въвела сигнала за арест с цел предаване в ШИС II, съобщава информацията, посочена в член 8, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР, на всички държави-членки посредством обмена на допълнителна информация.

Член 29

Допълнителна информация относно лица, издирвани за арест с цел екстрадиране

1.   Държавата-членка, която е въвела сигнала в ШИС II с цел екстрадиране, съобщава следните данни на всички държави-членки посредством обмена на допълнителна информация.

а)

органа, който е издал молбата за ареста;

б)

наличието на заповед за арест или на друг акт със същата правна сила, или на изпълняемо съдебно решение;

в)

характера и правната квалификация на престъплението;

г)

описание на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, включително времето, мястото и степента на участие в наказуемото деяние на лицето, за което е подаден сигналът;

д)

доколкото е възможно, последиците от престъплението;

е)

всяка друга информация, полезна или необходима за изпълнението на действия по сигнала.

2.   Данните, посочени в параграф 1, не се съобщават, когато данните, посочени в член 27 или 28, вече са предоставени и се считат за достатъчни за изпълнението на сигнала от съответната държава-членка.

Член 30

Преобразуване на сигнали относно лица, издирвани за арест с цел предаване или с цел екстрадиране

Ако даден арест не може да се извърши било поради отказ на държава-членка в съответствие с процедурите за поставяне на специален ограничителен знак, изложени в член 24 или 25, или в случай на сигнал за арест с цел екстрадиране, поради незавършено разследване, държавата-членка, до която е отправено искането, трябва да счита сигнала за сигнал с цел съобщаване на местонахождението на съответното лице.

Член 31

Изпълнение на действие по сигнал за лице, издирвано за арест с цел предаване или екстрадиране

1.   Сигнал, въведен в ШИС II в съответствие с член 26 във връзка с допълнителните данни, посочени в член 27, съставлява и има същата сила като европейска заповед за арест, издадена в съответствие с Рамково решение 2002/584/ПВР, в случаите, за които се прилага посоченото рамково решение.

2.   В случаите, за които не се прилага Рамково решение 2002/584/ПВР, сигнал, въведен в ШИС II в съответствие с членове 26 и 29, има същата правна сила като молба за предварителен арест съгласно член 16 на Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. или член 15 от Договора на Бенелюкс за екстрадиция и взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 27 юни 1962 г.

ГЛАВА VI

СИГНАЛИ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ ЛИЦА

Член 32

Цели и условия за подаване на сигнали

1.   Данните относно изчезнали лица, които е нужно да бъдат поставени под закрила и/или да се установи местонахождението им, се въвеждат в ШИС II по молба на компетентния орган на държавата-членка, подаваща сигнала.

2.   В системата могат да се въвеждат следните категории изчезнали лица:

а)

изчезнали лица, които трябва да бъдат поставени под закрила

i)

за собствената им защита;

ii)

за предотвратяване на заплахи;

б)

изчезнали лица, които не трябва да бъдат поставяни под закрила.

3.   Параграф 2, буква а) се прилага единствено към лица, които трябва да бъдат настанени в специализирано заведение по решение на компетентен орган.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат по-специално към непълнолетни и малолетни лица.

5.   Държавите-членки следят данните, въведени в ШИС II, да указват в коя от категориите, посочени в параграф 2, попада изчезналото лице.

Член 33

Изпълнение на действие по сигнал

1.   В случай че бъде открито лице, посочено в член 32, компетентните органи, при спазване на параграф 2, съобщават неговото местонахождение на държавата-членка, подала сигнала. Те могат, в случаите, посочени в член 32, параграф 2, буква а), да преместят лицето на безопасно място, за да предотвратят по-нататъшното му придвижване, когато това се допуска от националното законодателство.

2.   Съобщаването на данни относно открито пълнолетно изчезнало лице е възможно само със съгласието на това лице. Компетентните органи могат обаче да съобщят на лицето, съобщило за изчезналото лице, факта, че сигналът е заличен, тъй като лицето е открито.

ГЛАВА VII

СИГНАЛИ ОТНОСНО ЛИЦА, ИЗДИРВАНИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 34

Цели и условия за подаване на сигнали

За целите на съобщаването на тяхното местопребиваване или местожителство, държавите-членки, по молба на компетентния орган, въвеждат в ШИС II данни относно:

а)

свидетели;

б)

лица, които са призовани, или лица, които се издирват, за да бъдат призовани да се явят пред съдебните органи във връзка с наказателно производство, за да отговарят за деяния, за които са преследвани;

в)

лица, на които следва да бъде връчена присъда или други документи във връзка с наказателно производство, за да отговарят за деяния, за които са преследвани;

г)

лица, на които следва да бъде връчена призовка за явяване с цел изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

Член 35

Изпълнение на действия по сигнал

Поисканата информация се съобщава на поискалата я държава-членка чрез обмена на допълнителна информация.

ГЛАВА VIII

СИГНАЛИ ОТНОСНО ЛИЦА И ВЕЩИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ИЛИ ЯВНИТЕ ПРОВЕРКИ

Член 36

Цели и условия за подаване на сигнали

1.   Данните относно лица или превозни средства, кораби, въздухоплавателни съдове и контейнери се въвеждат в съответствие с националното законодателство на държавата-членка, подаваща сигнала, за целите на проверките от разстояние или явните проверки в съответствие с член 37, параграф 4.

2.   Такъв сигнал може да бъде подаден за целите на наказателно преследване и предотвратяване на заплахи за обществената сигурност, когато:

а)

има явни признаци, че определено лице възнамерява да извърши или извършва тежко престъпление, като например престъпленията, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР; или

б)

цялостната оценка на дадено лице, основана по-специално на предходни престъпления, дава основание да се предположи, че това лице ще извърши тежки престъпления и в бъдеще, като например престъпленията, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР.

3.   В допълнение, сигнал може да бъде подаден в съответствие с националното законодателство по молба на органите, отговарящи за националната сигурност, когато има конкретни данни, въз основа на които може да се предполага, че информацията по член 37, параграф 1 е необходима за предотвратяване на сериозна заплаха от страна на съответното лице или други сериозни заплахи за вътрешната или външната национална сигурност. Държавата-членка, подаваща сигнала съгласно настоящия параграф, информира останалите държави-членки за това. Всяка държава-членка определя на кои органи се изпраща тази информация.

4.   Сигнали относно превозни средства, кораби, въздухоплавателни съдове и контейнери могат да се подават, когато има явни данни, че са свързани с тежките престъпления, посочени в параграф 2, или със сериозните заплахи, посочени в параграф 3.

Член 37

Изпълнение на действия по сигнал

1.   За целите на проверките от разстояние или явните проверки цялата или част от следната информация се събира и съобщава на органа, подаващ сигнала, при извършване на граничен контрол или други полицейски и митнически проверки в определена държава-членка:

а)

обстоятелството, че лицето или превозното средство, корабът, въздухоплавателният съд или контейнерът, за които е подаден сигнал, е открит/о;

б)

мястото, времето или причината за проверката;

в)

маршрута и целта на пътуването;

г)

лицата, придружаващи съответните лица, или пътниците в превозното средство, кораба или въздухоплавателния съд, за които логично може да се предполага, че са свързани със съответните лица;

д)

използваното превозно средство, кораб, въздухоплавателен съд или контейнер;

е)

превозваните вещи;

ж)

обстоятелствата, при които са намерени лицето или превозното средство, корабът, въздухоплавателният съд или контейнерът.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се съобщава посредством обмена на допълнителна информация.

3.   За събирането на информацията, посочена в параграф 1, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да не излагат на опасност секретността на проверката.

4.   При явни проверки лицата, превозните средства, корабите, въздухоплавателните съдове, контейнерите и превозваните вещи могат да бъдат претърсвани в съответствие с националното законодателство за целите, посочени в член 36. Ако явните проверки не са разрешени съгласно националното законодателство на дадена държава-членка, те автоматично се заместват в тази държава-членка от проверки от разстояние.

ГЛАВА IХ

СИГНАЛИ ОТНОСНО ВЕЩИ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 38

Цели и условия за подаване на сигнали

1.   В ШИС II се въвеждат данни относно вещи, издирвани с цел изземване или използване като доказателство в наказателно преследване.

2.   Въвеждат се следните категории лесно установими вещи:

а)

моторни превозни средства с обем на двигателя над 50 куб. см, кораби или въздухоплавателни съдове;

б)

ремаркета с тегло без товар, превишаващо 750 kg, каравани, промишлено оборудване, извънбордови двигатели и контейнери;

в)

огнестрелни оръжия;

г)

официални бланки, които са откраднати, незаконно присвоени или изгубени;

д)

издадени документи за самоличност, като паспорти, лични карти, свидетелства за правоуправление на моторно превозно средство, разрешения за местопребиваване и документи за пътуване, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни;

е)

талони или регистрационни номера на автомобили, които са откраднати, присвоени, изгубени или обявени за недействителни;

ж)

банкноти (регистрирани банкноти);

з)

ценни книжа и платежни средства, като чекове, кредитни карти, облигации, акции и документи за дялово участие, които са откраднати, присвоени, изгубени или обезсилени.

3.   Техническите правила, необходими за въвеждане, актуализиране, заличаване и търсене в данните, посочени в параграф 2, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 67, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент, учредяващ управителния орган.

Член 39

Изпълнение на действия по сигнал

1.   Ако при търсене в системата се установи, че има сигнал за вещ, която е намерена, органът, който е установил това, се свързва с органа, подал сигнала, с цел съгласуване на необходимите мерки. За тази цел в съответствие с настоящото решение могат да се съобщават и лични данни.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се съобщава посредством обмена на допълнителна информация.

3.   Държавата-членка, която е открила вещта, предприема мерки в съответствие с националното законодателство.

ГЛАВА Х

ПРАВО НА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ

Член 40

Органи, имащи право на достъп до сигнали

1.   Достъп до въведените в ШИС II данни, както и правото за непосредствено търсене в тези данни или в копие на данни от ШИС II, имат изключително органите, които отговарят за:

а)

граничния контрол, в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (19);

б)

други полицейски и митнически проверки, извършвани в съответните държави-членки и координацията на такива проверки от определени органи.

2.   Правото на достъп до въведените в ШИС II данни обаче, както и правото на непосредствено търсене на такива данни, може да се упражнява също от националните съдебни органи, включително отговарящите за започването на преследване по наказателни дела от общ характер и за провеждане на предварително производство преди повдигане на обвинение, в изпълнението на техните задачи, предвидени в националното законодателство, и от техните координиращи органи.

3.   Органите, посочени в настоящия член, се включват в списъка, посочен в член 46, параграф 8.

Член 41

Достъп до данни в ШИС II от Europol

1.   Европейската полицейска служба (Europol) в границите на своята компетентност има правото на достъп и непосредствено търсене в данните, въведени в ШИС II, в съответствие с членове 26, 36 и 38.

2.   Когато при търсене Europol открие съществуването на сигнал в ШИС II, Europol информира, посредством каналите, определени в Конвенцията за Europol, държавата-членка, която е подала съответния сигнал.

3.   Използването на информацията, получена от търсене в ШИС II, става само със съгласието на съответната държава-членка. Ако държавата-членка разреши използването на подобна информация, обработката на тази информация става в съответствие с Конвенцията за Europol. Europol има право да предоставя подобна информация на трети държави и трети организации само със съгласието на съответната държава-членка.

4.   Europol може в съответствие с Конвенцията за Europol да помоли съответната държава-членка за допълнителна информация.

5.   Europol е задължена:

а)

да записва всеки достъп и търсене, извършени от нея, в съответствие с разпоредбите на член 12;

б)

без да се засягат параграфи 3 и 4, да не свързва части от ШИС II, нито да пренася съдържащите се в нея данни, до които има достъп, до компютърна система за събиране и обработка на данни, използвана от или в Europol, нито да прехвърля или по друг начин да копира части от ШИС II;

в)

да ограничи достъпа до въведените в ШИС II данни до специално оправомощени служители на Europol;

г)

да приема и прилага мерките, предвидени в членове 10 и 11;

д)

да позволява на Съвместния надзорен орган, учреден съгласно член 24 от Конвенцията за Europol, да преглежда дейностите на Europol в упражняването на правото ѝ за достъп и ползване на въведените в ШИС II данни.

Член 42

Достъп до данни в ШИС II от Евроюст

1.   Националните членове на Евроюст и техните сътрудници, в рамките на своя мандат, имат правото на достъп и ползване на въведените в ШИС II данни в съответствие с членове 26, 32, 34 и 38.

2.   Когато при търсене национален член на Евроюст открие съществуването на сигнал в ШИС II, той уведомява за това държавата-членка, подала сигнала. Всяко съобщаване на информация, получена от такова търсене, може да се съобщава на трети държави и трети организации само със съгласието на държавата-членка, която е подала сигнала.

3.   Нищо в настоящия член не се тълкува като засягащо разпоредбите на Решение 2002/187/ПВР по отношение на защитата на данните и отговорността при непозволена или неправилна обработка на такива данни от националните членове на Евроюст или техните сътрудници, или като засягащо правомощията на Съвместния надзорен орган, учреден съгласно посоченото решение.

4.   Всеки достъп и търсене, осъществени от национален член на Евроюст или сътрудник, се протоколира в съответствие с разпоредбите на член 12 и всяко ползване от тях на данни, до които са имали достъп, се регистрира.

5.   Никои части от ШИС II не се свързват, нито съдържащите се в тях данни, до които националните членове или техните сътрудници имат достъп, не се пренасят към компютърна система за събиране и обработка на данни, използвана от или в Евроюст, нито се записва която и да е част от ШИС II.

6.   Достъпът до данните, въведени в ШИС II, е ограничен до националните членове и техните сътрудници и не се отнася за служителите на Евроюст.

7.   Приемат се и се прилагат мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10 и 11.

Член 43

Обхват на достъпа

Потребителите, включително Europol, националните членове на Евроюст и техните сътрудници, имат право на достъп само до данните, които са им необходими за изпълнението на техните задачи.

Член 44

Срок за съхранение на сигнали относно лица

1.   Сигналите относно лица, въведени в ШИС II съгласно настоящото решение, се съхраняват единствено през времето, необходимо за постигане на целта, за която са били въведени.

2.   Държавата-членка, подаваща сигнал, е задължена до три години от въвеждането му в ШИС II да преразгледа необходимостта от съхранението му. Този срок е една година за сигналите относно лица съгласно член 36.

3.   Всяка държава-членка определя при необходимост по-кратки срокове за преразглеждане в съответствие с нейното национално законодателство.

4.   През срока за преразглеждане държавата-членка, подаваща сигнала, може след обстойна индивидуална оценка, която се записва, да реши да запази сигнала за по-дълго време, в случай че това се окаже необходимо за целите, за които е подаден сигналът. В такъв случай параграф 2 се прилага и при всяко продължаване. Всяко продължаване на сигнал се съобщава на ЦС—ШИС.

5.   Сигналите се заличават автоматично след срока за преразглеждане, посочен в параграф 2, освен когато държавата-членка, подаваща сигнала, е съобщила за продължаването на сигнала на ЦС-ШИС съгласно параграф 4. ЦС-ШИС автоматично информира държавите-членки за определената дата на заличаване на данните от системата четири месеца предварително.

6.   Държавите-членки поддържат статистика за броя на сигналите, чийто срок за съхранение е продължен в съответствие с параграф 4.

Член 45

Срок за съхранение на сигнали относно вещи

1.   Сигналите относно вещи, въведени в ШИС II съгласно настоящото решение, се пазят единствено през времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени.

2.   Сигналите за вещи, въведени в съответствие с член 36, се съхраняват за максимален срок от пет години.

3.   Сигналите за вещи, въведени в съответствие с член 38, се съхраняват за максимален срок от десет години.

4.   Сроковете за съхранение, посочени в параграфи 2 и 3, могат да бъдат продължавани, в случай че това се окаже необходимо за целите, за които е подаден сигналът. В такъв случай параграфи 2 и 3 се прилагат и за продължаването.

ГЛАВА ХI

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Член 46

Обработка на данни в ШИС II

1.   Държавите-членки могат да обработват данните, посочени в членове 20, 26, 32, 34, 36 и 38, единствено за целите, предвидени за всяка категория сигнал, посочена в споменатите членове.

2.   Данните могат да се копират единствено за технически цели, при условие че това е необходимо за извършването на непосредствено търсене от органите, посочени в член 40. Разпоредбите на настоящото решение се прилагат за такива копия. Сигналите, подадени от една държава-членка, не могат да бъдат копирани от нейната Н.ШИС II в други национални информационни архиви.

3.   Техническите копия, посочени в параграф 2, които водят до автономни бази от данни, могат да се съхраняват за срок не по-дълъг от 48 часа. Този срок може да бъде продължен при непредвидени случаи до приключването им.

Държавите-членки съхраняват актуализиран опис на такива копия, предоставят този опис на разположение на своя национален надзорен орган и гарантират, че разпоредбите на настоящото решение, по-специално тези на член 10, се прилагат по отношение на такива копия.

4.   Достъп до данни се разрешава единствено в границите на компетентност на националните органи, посочени в член 40, и на надлежно оправомощени служители.

5.   По отношение на сигналите, предвидени в членове 26, 32, 34, 36 и 38 от настоящото решение, всяка обработка на информация, съдържаща се в тях за цели, различни от тези, за които сигналът е въведен в ШИС II, трябва да бъде свързана с определено дело и обоснована от нуждата за предотвратяване на сериозна заплаха за обществения ред и обществената сигурност, при сериозни съображения, свързани с националната сигурност или за целите на предотвратяване на тежко престъпление. За тази цел трябва да бъде получено предварително разрешение от държавата-членка, подала сигнала.

6.   Данните не могат да се използват за административни цели.

7.   Всяко използване на данни, което не съответства на параграфи от 1 до 6, се счита за злоупотреба съгласно националното законодателство на всяка държава-членка.

8.   Всяка държава-членка изпраща на управителния орган списък на своите компетентни органи, които са оправомощени да извършват непосредствено търсене в данните, съдържащи се в ШИС II, съгласно настоящото решение, както и всяка промяна в списъка. Списъкът определя за всеки орган в кои данни същият може да извършва търсене и за какви цели. Управителният орган осигурява годишното публикуване на списъка в Официалeн вестник на Европейския съюз.

9.   Доколкото законодателството на Европейския съюз не предвижда специални разпоредби, законодателството на всяка държава-членка се прилага за данните, въведени в нейната Н.ШИС II.

Член 47

Данни в ШИС II и национални архиви

1.   Член 46, параграф 2 не засяга правото на държава-членка да съхранява в своите национални архиви данни от ШИС II, във връзка с които следва да бъде предприето действие на нейна територия. Такива данни се съхраняват в националните архиви за максимален срок от три години, освен ако специални разпоредби в националното законодателство не предвиждат по-дълъг срок на съхранение.

2.   Член 46, параграф 2 не засяга правото на държава-членка да съхранява в националните си архиви данни, съдържащи се в отделен сигнал, подаден в ШИС II от тази държава-членка.

Член 48

Информация в случай на неизпълнение на действия по сигнал

Ако дадено поискано действие не може да бъде изпълнено, запитаната държава-членка незабавно уведомява за това държавата-членка, подала сигнала.

Член 49

Качество на данните, обработвани в ШИС II

1.   Държавата-членка, подаваща сигнал, отговаря за осигуряването на точността и актуалността на данните и законното им въвеждане в ШИС II.

2.   Само държавата-членка, подала сигнала, има право да изменя, допълва, поправя или да заличава данните, които е въвела.

3.   Ако държава-членка, различна от подалата сигнала, разполага с доказателства, от които личи, че дадена информация е неточна или е незаконно съхранена, тя уведомява за това посредством обмена на допълнителна информация подалата сигнала държава-членка възможно най-бързо и не по-късно от десет дни, след като се е запознала с посочените доказателства. Държавата-членка, която е подала сигнала, проверява съобщението и ако е необходимо, незабавно поправя или заличава въпросната информация.

4.   Ако държавите-членки не могат да постигнат споразумение до два месеца, държавата-членка, която не е подала сигнала, представя въпроса пред Европейския надзорен орган по защита на данните, който съвместно с националните надзорни органи действа като посредник.

5.   Държавите-членки обменят допълнителна информация, ако дадено лице подаде жалба, че не е лицето, издирвано по даден сигнал. Ако в резултат на проверката се установи, че всъщност има две различни лица, жалбоподателят бива уведомен за разпоредбите на член 51.

6.   Когато едно лице вече е обект на сигнал в ШИС II, държавата-членка, която въвежда нов сигнал, постига съгласие по въпроса с договарящата страна, която е въвела първия сигнал. Споразумението се постига посредством обмена на допълнителна информация.

Член 50

Различаване на лица със сходни характеристики

В случаите, когато при въвеждането на нов сигнал стане ясно, че вече има лице в ШИС II, съответстващо на това описание, се следва следната процедура:

а)

служба Sirene се свързва с органа, отправил молбата, за изясняване дали сигналът е относно същото лице;

б)

ако съпоставянето на фактите разкрие, че обектът на новия сигнал и лицето, за което вече е подаден сигнал в ШИС II, действително са едно и също лице, служба Sirene прилага процедурата за въвеждане на множество сигнали, посочена в член 49, параграф 6. Ако в резултат от проверката се окаже, че всъщност има две различни лица, служба Sirene одобрява молбата за въвеждане на втория сигнал чрез добавяне на необходимите елементи за избягване на погрешни идентифицирания.

Член 51

Допълнителни данни с цел действия при злоупотреби със самоличност

1.   В случаите, когато може да възникне объркване между лицето, което действително е обект на сигнал, и лице, с чиято самоличност е злоупотребено, държавата-членка, която е въвела сигнала, добавя към сигнала данни относно лицето, с изричното съгласие на това лице, за да се избегнат отрицателните последици от неправилното определяне на самоличност.

2.   Данните относно лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, се използват единствено за следните цели:

а)

да се даде възможност на компетентния орган да различава лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, от лицето, което действително е обект на сигнала;

б)

да се даде възможност на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да докаже своята самоличност, както и да докаже, че със самоличността му е злоупотребено.

3.   За целите на настоящия член в ШИС II не могат допълнително да се въвеждат и да се обработват лични данни, надхвърлящи следното:

а)

фамилно/и и собствено/и име/на, моминско/и име/на и по-рано използвани имена, както и всички псевдоними, които по възможност се въвеждат отделно;

б)

всички физически отличителни белези, които не се променят;

в)

място и дата на раждане;

г)

пол;

д)

снимки;

е)

пръстови отпечатъци;

ж)

гражданство/а;

з)

брой на документите за самоличност и дата на издаване.

4.   Техническите правила, необходими за въвеждане и допълнителна обработка на данните, посочени в параграф 3, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 67, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент за учредяване на управителния орган.

5.   Данните, посочени в параграф 3, се заличават по същото време, като съответния сигнал или по-рано, ако лицето поиска това.

6.   Единствено органите, имащи право на достъп до съответния сигнал, могат да ползват данните, посочени в параграф 3. Те могат да правят това единствено с цел да бъде избегнато неправилното определяне на самоличност.

Член 52

Връзки между сигналите

1.   Държава-членка може да създаде връзка между сигналите, които въвежда в ШИС II. Резултатът от такава връзка е установяване на взаимовръзка между два или повече сигнала.

2.   Създаването на връзка не засяга конкретното действие, което следва да се предприеме по всеки свързан сигнал, или срока на съхранение на всеки от свързаните сигнали.

3.   Създаването на връзка не засяга правата на достъп, предвидени в настоящото решение. Органите без право на достъп до определени категории сигнали не могат да виждат връзката до сигнал, до който те нямат достъп.

4.   Държава-членка създава връзка между сигнали само когато съществува ясна оперативна необходимост.

5.   Връзки могат да бъдат създавани от държава-членка в съответствие с нейното национално законодателство, при условие че се спазват принципите, изложени в настоящия член.

6.   В случай че държава-членка счете, че създаването от друга държава-членка на връзка между сигнали е несъвместимо с нейното национално законодателство или международни задължения, тя може да предприеме необходимите мерки, за да осигури невъзможността за достъп до връзката от нейната национална територия или от нейни органи, намиращи се извън територията ѝ.

7.   Техническите правила за свързване на сигнали се приемат в съответствие с определената в член 67 процедура, без да се засягат разпоредбите на правния инструмент за учредяване на управителния орган.

Член 53

Цел и срок за съхранение на допълнителна информация

1.   Държавите-членки съхраняват в бюро Sirene справка за решенията, довели до сигнал, с цел подпомагане на обмена на допълнителна информация.

2.   Личните данни, съхранявани от бюро Sirene в резултат от обменена информация, се съхраняват единствено за срока, който може да е необходим за постигане на целите, за които са предоставени. Във всички случаи те се заличават най-късно една година след заличаването на съответния сигнал от ШИС II.

3.   Параграф 2 не засяга правото на дадена държава-членка да съхранява в национални досиета данни, свързани с определен сигнал, подаден от тази държава-членка, или за сигнал, във връзка с който са извършвани действия на нейна територия. Срокът за съхранение на информацията в тези бази данни се урежда от националното законодателство.

Член 54

Пренос на лични данни към трети страни

Данните, обработвани в ШИС II съгласно настоящото решение, не се пренасят или предоставят на трети държави или на международни организации.

Член 55

Обмен на данни с Интерпол относно откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни паспорти

1.   Чрез дерогация от член 54 номерът на паспорта, държавата на издаване и документния вид на откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни паспорти, въведени в ШИС II, могат да бъдат обменяни с членове на Интерпол чрез установяване на връзка между ШИС II и базата от данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване, при условие че е сключено споразумение между Интерпол и Европейския съюз. Споразумението предвижда, че изпращането на данни, въведени от държава-членка, става само със съгласието на тази държава-членка.

2.   Споразумението, посочено в параграф 1, предвижда, че обменяните данни са достъпни за членове на Интерпол единствено от държави, които осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни. Преди сключването на това споразумение Съветът иска становището на Комисията относно адекватността на нивото на защита на личните данни и зачитането на основните права и свободи по отношение на автоматичната обработка на лични данни от Интерпол и от държавите, които са делегирали членове в Интерпол.

3.   Споразумението, посочено в параграф 1, може също да предвиди достъп за държавите-членки чрез ШИС II до информация от базите данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване, в съответствие със съответните разпоредби на настоящото решение, уреждащи сигналите относно откраднати, незаконно присвоени, изгубени и обявени за недействителни паспорти, въведени в ШИС II.

ГЛАВА ХII

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 56

Обработка на чувствителни категории данни

Обработката на категориите данни, посочени в член 6, първо изречение от Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. относно защитата на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, се забранява.

Член 57

Прилагане на Конвенцията за защита на данните на Съвета на Европа

Личните данни, обработвани при прилагане на настоящото решение, са защитени в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. относно защитата на лицата при автоматизирана обработка на лични данни и последващите ѝ изменения.

Член 58

Право на достъп, поправяне на неточни данни и заличаване на незаконно съхранени данни

1.   Правото на лицата на достъп до свързаните с тях данни, въведени в ШИС II в съответствие с настоящото решение, се упражнява съгласно законодателството на държавата-членка, пред която те се позовават на това право.

2.   Ако националното законодателство предвижда това, националният надзорен орган решава дали информацията следва да бъде съобщена и посредством какви процедури.

3.   Държава-членка, различна от тази, която е подала сигнала, може да съобщи информация относно такива данни единствено ако първо даде възможност на издалата сигнала държава-членка да изрази своето становище. Това се извършва чрез обмена на допълнителна информация.

4.   Не се съобщава информация на обекта на данните, ако това е необходимо за изпълнението на законна задача във връзка със сигнал или за защита на правата и свободите на трети страни.

5.   Всяко лице има право да поиска поправяне на неточни факти, които се отнасят до него, или заличаване на неправомерно съхранени данни, които го засягат.

6.   Заинтересованото лице следва да бъде уведомено във възможно най-кратки срокове и във всички случаи не по-късно от 60 дни от датата, на която е подало заявление за достъп, или по-рано, ако това е предвидено в националното законодателство.

7.   Лицето следва да бъде уведомено за развитието след упражняването на правата му за поправка или заличаване във възможно най-кратки срокове и във всички случаи не по-късно от три месеца от датата, на която е подало заявление за поправка или заличаване, или по-рано, ако това е предвидено в националното законодателство.

Член 59

Средства за правна защита

1.   Всяко лице може да подаде иск пред съдилищата или органа, компетентен съгласно законодателството на всяка държава-членка, за достъп, поправяне, заличаване или получаване на информация или за получаване на обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал.

2.   Държавите-членки се задължават взаимно да изпълняват окончателните решения, постановени от съдилищата или от органите, посочени в параграф 1, без да се накърняват разпоредбите на член 64.

3.   Правилата относно средствата за правна защита, предвидени в настоящия член, се оценяват от Комисията до 23 август 2009 г.

Член 60

Надзор на Н.ШИС II

1.   Всяка държава-членка осигурява независим контрол от независим орган („националният надзорен орган“) на законността на обработката на лични данни в ШИС II на нейна територия и изпращането им от нейна територия, както и обмена и по-нататъшната обработка на допълнителна информация.

2.   Националният надзорен орган осигурява провеждането на одит на операциите по обработка на данните в нейната Н.ШИС II в съответствие с международните стандарти за одитиране най-малко на всеки четири години.

3.   Държавите-членки гарантират, че техният национален надзорен орган притежава достатъчно средства за изпълнението на поверените му задачи съгласно настоящото решение.

Член 61

Надзор на управителния орган

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните проверява дали дейностите на управителния орган по обработка на личните данни се извършват в съответствие с настоящото решение. Прилагат се задълженията и правомощията, посочени съответно в членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните осигурява извършването на одит на дейностите по обработка на личните данни на управителния орган в съответствие с международните стандарти за одитиране най-малко на всеки четири години. Доклад за този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, управителния орган, Комисията и националните надзорни органи. На управителния орган се дава възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

Член 62

Сътрудничество между националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Националните надзорни органи по защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните, всеки в рамките на своите правомощия, си сътрудничат активно в рамките на своите отговорности и осигуряват координиран надзор на ШИС II.

2.   Те обменят, всеки в рамките на своите правомощия, подходяща информация, съдействат си при извършването на одити и инспекции, проучват трудностите по тълкуването или прилагането на настоящото решение, разглеждат проблемите по упражняването на независим надзор или упражняването на правата на обектите на данни, съставят хармонизирани предложения за съвместни решения на всички проблеми и подпомагат информираността относно правата за защита на данните, когато е необходимо.

3.   Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат за тази цел най-малко два пъти годишно. Разходите и обслужването на тези срещи са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи. Съвместен доклад за тези дейности се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и управителния орган на всеки две години.

Член 63

Защита на данните през преходния период

В случаите, когато Комисията делегира своите задължения през преходния период на друг/и орган/и съгласно член 15, параграф 4, тя обезпечава правото и възможността на Европейския надзорен орган по защита на данните да упражнява изцяло своите задачи, включително да извършва проверки на място, както и да упражнява всяко друго правомощие, възложено му съгласно член 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

ГЛАВА ХIII

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Член 64

Отговорност

1.   Всяка държава-членка носи отговорност в съответствие с националното си законодателство за всяка вреда, причинена на лице чрез използване на Н.ШИС II. Това важи също за вреда, причинена от държава-членка, която е подала сигнал, в случаите, когато последната е въвела неточни фактически данни или е съхранила данни незаконно.

2.   Ако държавата-членка, срещу която е заведен иск, не е държавата-членка, подала сигнала, последната е длъжна при поискване да възстанови сумите, изплатени като обезщетение, освен ако използването на данните от държавата-членка, искаща обезщетение, е в нарушение на настоящото решение.

3.   Ако неспазването от държава-членка на задълженията ѝ по настоящото решение причини вреда на ШИС II, тази държава-членка носи отговорност за тази вреда, освен ако и доколкото управителният орган или други държави-членки, участващи в ШИС II, не са предприели разумни стъпки за предотвратяване настъпването на вредата или за свеждане на въздействието ѝ до минимум.

Член 65

Санкции

В случай на злоупотреба с въведени в ШИС II данни или всеки друг обмен на допълнителна информация в разрез с настоящото решение, държавите-членки обезпечават налагането на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции в съответствие с националното им законодателство.

ГЛАВА ХIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 66

Контрол и статистика

1.   Управителният орган осигурява подходящи процедури за контрол на функционирането на ШИС II спрямо целите, свързани с резултатите, ефективността на разходите, сигурността и качеството на работа.

2.   За целите на техническата поддръжка, отчитането и статистиката управителният орган има достъп до необходимата информация относно операциите по обработка, извършени в централната ШИС II.

3.   Всяка година управителният орган публикува статистика, показваща броя на записите по категория сигнал, броя положителни отговори по категория сигнал и колко пъти е осъществяван достъп до ШИС II — общо и за всяка държава-членка.

4.   Две години след пускането в действие на ШИС II и на всеки две години след това управителният орган предава на Европейския парламент и на Съвета доклад относно техническото функциониране на централната ШИС II и комуникационната инфраструктура, включително относно нейната сигурност, както и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите-членки.

5.   Три години след пускането в действие на ШИС II и на всеки четири години след това Комисията прави цялостна оценка на централната ШИС II и двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите-членки. Тази цялостна оценка включва проучване на постигнатите резултати спрямо целите и оценка на продължаващата меродавност на принципната обосновка, прилагането на настоящото решение по отношение на централната ШИС II, сигурността на централната ШИС II, както и всички естествени последици за бъдещи операции. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Държавите-членки предоставят на управителния орган и на Комисията необходимата информация за съставяне на докладите, посочени в параграфи 3, 4 и 5.

7.   Управителният орган предоставя на Комисията необходимата информация за изработването на цялостните оценки, посочени в параграф 5.

Член 67

Регулаторен комитет

1.   Когато се прави позоваване на настоящия член, Комисията се подпомага от регулаторен комитет, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията. Представителят на Комисията представя на комитета проект на мерките, които следва да бъдат предприети. Комитетът изразява своето становище по проекта в срок, който председателят може да определи в зависимост от неотложността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 205, параграф 2 от Договора за ЕО в случай на решения, които Съветът следва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в комитета се претеглят по начина, предвиден в посочения член. Председателят не гласува.

2.   Комитетът приема свой процедурен правилник по предложение на председателя въз основа на стандартните процедурни правилници, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета. Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на комитета или ако няма такова, Комисията незабавно внася в Съвета предложение за мерките, които следва да се предприемат.

4.   Съветът може да вземе решение по предложението с квалифицирано мнозинство в срок от два месеца от датата на сезирането на Съвета. Ако в този срок Съветът е посочил с квалифицирано мнозинство, че се противопоставя на предложението, Комисията го преразглежда. Тя може да внесе изменено предложение до Съвета, да внесе отново своето предложение или да представи законодателно предложение. Ако след изтичането на този срок Съветът не е приел предложения акт за прилагане или ако не е посочил, че се противопоставя на предложението за мерки за прилагане, предложените мерки за прилагане се приемат от Комисията.

5.   Комитетът, посочен в параграф 1, започва да функционира от 23 август 2007 г.

Член 68

Изменение на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген

1.   За целите на въпросите, попадащи в приложното поле на Договора за ЕС, настоящото решение заменя от датата, посочена в член 71, параграф 2, разпоредбите на член 64 и членове от 92 до 119 от Шенгенската конвенция, с изключение на член 102 А от нея.

2.   За целите на въпросите, попадащи в приложното поле на Договора за ЕС, настоящото решение заменя, от датата, посочена в член 71, параграф 2, следните разпоредби на достиженията на правото от Шенген по прилагане на посочените членове (20):

а)

Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно финансовия регламент за разходите за инсталирането и работата на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС) (SCH/Com-ex (93) 16);

б)

Решение на Изпълнителния комитет от 7 октомври 1997 г. относно развитието на ШИС (SCH/Com-ex (97) 24);

в)

Решение на Изпълнителния комитет от 15 декември 1997 г. за изменение на финансовия регламент относно Ц.ШИС (SCH/Com-ex (97) 35);

г)

Решение на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 г. относно Ц.ШИС с 15/18 връзки (SCH/Com-ex (98) 11);

д)

Решение на Изпълнителния комитет от 25 април 1997 г. за възлагане на договора за предварително проучване на ШИС II (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2);

е)

Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно инсталационните разходи на Ц.ШИС (SCH/Com-ex (99) 4);

ж)

Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно актуализирането на наръчника Sirene (SCH/Com-ex (99) 5);

з)

Декларация на Изпълнителния комитет от 18 април 1996 г. за определяне на понятието „чужд“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

и)

Декларация на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно структурата на ШИС (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.);

й)

Решение на Изпълнителния комитет от 7 октомври 1997 г. относно приноса на Норвегия и Исландия към разходите за инсталирането и работата на Ц.ШИС (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   За целите на въпросите, попадащи в приложното поле на Договора за ЕС, позоваванията на заменените членове от Шенгенската конвенция и свързаните с тях разпоредби на достиженията на правото от Шенген за прилагане на тези членове се тълкуват като позовавания на настоящото решение.

Член 69

Отмяна

Решение 2004/201/ПВР, Решение 2004/201/ПВР, Решение 2005/719/ПВР, Решение 2005/727/ПВР, Решение 2006/228/ПВР, Решение 2006/229/ПВР и Решение 2006/631/ПВР се отменят от датата, посочена в член 71, параграф 2.

Член 70

Преходен период и бюджет

1.   Сигнали се прехвърлят от ШИС 1+ в ШИС II. Държавите-членки гарантират, като дават приоритет на сигналите за лица, че съдържанието на сигналите, които се прехвърлят от ШИС 1+ в ШИС II, отговаря на разпоредбите на настоящото решение във възможно най-кратък срок и не по-късно от три години след датата, посочена в член 71, параграф 2. През този преходен период държавите-членки могат да продължат да прилагат разпоредбите на членове 94, 95 и 97—100 от Шенгенската конвенция към съдържанието на сигналите, които се прехвърлят от ШИС 1+ в ШИС II, при спазване на следните правила:

а)

в случай на изменяне, добавяне, поправяне или актуализиране на съдържанието на сигнал, прехвърлен от ШИС 1+ в ШИС II, държавите-членки гарантират, че сигналът съответства на разпоредбите на настоящото решение, считано от датата на това изменяне, добавяне, поправяне или актуализиране;

б)

в случай на положителен отговор на сигнал, прехвърлен от ШИС 1+ в ШИС II, държавите-членки проучват съвместимостта на този сигнал с разпоредбите на настоящото решение незабавно, но без да отлагат действието, което следва да бъде предприето въз основа на този сигнал.

2.   Остатъкът от бюджета, одобрен в съответствие с разпоредбите на член 119 от Шенгенската конвенция, към датата, определена в съответствие с член 71, параграф 2, се връща на държавите-членки. Сумите, които следва да бъдат върнати, се изчисляват въз основа на приноса на държавите-членки, предвиден в решението на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно финансовия регламент за разходите по инсталирането и работата на Шенгенската информационна система.

3.   През преходния период, посочен в член 15, параграф 4, позоваванията в настоящото решение на управителния орган се тълкуват като позовавания на Комисията.

Член 71

Влизане в сила, прилагане и преминаване от една система към друга

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   То се прилага към държавите-членки, участващи в ШИС 1+, от датите, които следва да бъдат определени от Съвета, действайки с единодушието на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, участващи в ШИС 1+.

3.   Датите, посочени в параграф 2, се определят, след като:

а)

бъдат приети необходимите мерки за прилагане;

б)

всички държави-членки, изцяло участващи в ШИС 1+, са уведомили Комисията, че са приели необходимите технически и правни договорености относно обработката на данни в ШИС II и обмена на допълнителна информация;

в)

Комисията е обявила успешното приключване на обстойно изпитване на ШИС II, което следва да бъде проведено от Комисията заедно с държавите-членки, и подготвителните органи на Съвета са утвърдили резултата от предложеното изпитване и са потвърдили, че нивото на работната характеристика на ШИС II е поне равностойно на постигнатото при ШИС 1+;

г)

Комисията е приела необходимите технически правила, позволяващи свързването на централната ШИС II с Н.ШИС II на съответните държави-членки.

4.   Комисията уведомява Европейския парламент за резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с параграф 3, буква в).

5.   Всяко решение на Съвета, взето в съответствие с параграф 2, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 12 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Становище от 25 октомври 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19. Конвенция, изменена с Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18).

(3)  ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.

(6)  ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 12, 17.1.2004 г., стр. 47.

(9)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 2.

(10)  ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(12)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(13)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(14)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(15)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 53.

(16)  Решение 2004/849/EО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26).

(17)  Решение 2004/860/EО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейската общност и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78).

(18)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 439.