ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 196

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
28 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 895/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 896/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

3

 

*

Регламент (ЕО) № 897/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми

20

 

*

Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 41/2007 на Съвета относно ограниченията за улов на трицона във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES

22

 

*

Регламент (ЕО) № 899/2007 на Комисията oт 27 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на кодове по КН за някои вещества, които нарушават озоновия слой, и смеси, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, като се имат предвид измененията на Комбинираната номенклатура, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета

24

 

*

Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно постоянна тръжна процедура до края на 2007/2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар

26

 

*

Регламент (ЕО) № 901/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

31

 

*

Регламент (ЕО) № 902/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

33

 

*

Регламент (ЕО) № 903/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

35

 

*

Регламент (ЕО) № 904/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

37

 

 

Регламент (ЕО) № 905/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за определяне на минимална продажна цена за масло за 68-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

39

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/534/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 септември 2006 година относно процедурата по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност (Дело № COMP/F/38.456 — Битум (Нидерландия)) (нотифицирано под номер C(2006) 4090)

40

 

 

2007/535/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юли 2007 година за прекратяване на процедурата по антисубсидиране във връзка с вноса на дихидромирценол с произход от Индия

45

 

 

Европейска централна банка

 

 

2007/536/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 20 юли 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/28 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2007/6)

46

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/537/ОВППС

 

*

Решение ДАРФУР/6/2007 на Комитета по политика и сигурност от 18 юли 2007 година за назначаване на военен съветник на специалния представител на Европейския съюз за Судан

48

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/538/ЕО

 

*

Решение на Управителния Съвет на Europol от 18 юли 2007 година относно условията и процедурите, утвърдени от Еuropol, адаптиращи сумите, цитирани в допълнението към Решение на управителния съвет от 16 ноември 1999 г., относно приложимите данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани на членове на персонала заради Еuropol

49

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 895/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 27 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

124,3

ZZ

124,3

0709 90 70

TR

87,5

ZZ

87,5

0805 50 10

AR

62,0

UY

54,4

ZA

60,1

ZZ

58,8

0806 10 10

BR

161,0

EG

160,0

MA

144,4

TR

178,8

ZZ

161,1

0808 10 80

AR

94,8

AU

160,4

BR

89,4

CL

98,7

CN

100,6

NZ

105,2

US

106,2

ZA

101,5

ZZ

107,1

0808 20 50

AR

84,6

CL

76,9

NZ

80,2

TR

137,4

ZA

117,4

ZZ

99,3

0809 10 00

TR

172,4

ZZ

172,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

283,0

US

326,2

ZZ

311,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR

155,2

ZZ

155,2

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 896/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване на процедура

(1)

На 11 ноември 2006 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), (наричано по-долу „известие за започване на процедура“) започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на дихидромирценол с произход от Индия.

(2)

Антидъмпинговата процедура бе започната вследствие на жалба, подадена на 29 септември 2006 г., от следните производители от Общността: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. и Sensient Fragrances S.A. (наричани по-долу „жалбоподателите“), представляващи значителен дял, в този случай повече от 25 % от общото производство на дихидромирценол в Общността. В жалбата се съдържат доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за нанасяне на материална щета, произтичаща от него, което бе счетено за достатъчно основание, за да оправдае започването на процедура.

1.2.   Заинтересовани страни и проверки на място

(3)

Комисията официално уведоми жалбоподателите, други известни производители в Общността, производители износители от Индия, вносители и потребители, за които е известно, че са заинтересовани, както и техните асоциации, и представителите на Индия, за започването на разследване. Заинтересованите страни получиха възможност да изложат позициите си в писмена форма и да поискат да се организира изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура. На всички заинтересовани страни, които поискаха и посочиха наличието на определени причини да бъдат изслушани, бе дадена възможност за изслушване.

(4)

С оглед на явно големия брой индийски производители износители и вносители в Общността, в известието за започване на процедура бе предвидено изготвянето на представителна извадка, за да се установят дъмпингът и нанесената щета, в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали ще има необходимост от представителна извадка и ако се окаже, че това е необходимо — да подбере тази извадка, всички индийски производители износители и всички вносители в Общността бяха приканени да се представят на Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за започване на процедура, основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт, за периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. Обаче само двама индийски производители износители и двама вносители на разглеждания продукт в Общността се явиха и предоставиха исканата за извадката информация в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура. Затова бе решено, че не е необходима представителна извадка.

(5)

Комисията изпрати въпросници на всички известни заинтересовани страни и на всички други страни, които пожелаха това, в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура.

(6)

Отговори на въпросника бяха получени от двама индийски производители износители, от четирима производители от Общността на подобен продукт, от двама вносители, несвързани с производителите износители, и от един потребител в Общността.

(7)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащите щети и интереса на Общността, и направи проверки в помещенията на следните компании:

а)

Производители от Общността

Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A., Гранада, Испания;

Sensient Fragrances S.A., Dos Hermanas (Севиля), Испания;

Takasago International Chemicals (Europe) S.A., Мурсия, Испания.

б)

Производители износители от Индия

Neeru Enterprises, Рампур;

Privi Organics Limited, Мумбай.

1.3.   Период на разследване

(8)

Разследването на дъмпинга и нанесената щета обхвана периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. (наричан по-долу „периода на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, влияещи върху оценката на щетата, обхваща периода от 1 януари 2003 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглежданият период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И ПОДОБЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(9)

Разглежданият продукт е дихидромирценол с чистота 93 тегловни процента или повече, с произход от Индия (наричан по-долу „разглежданият продукт“), обикновено деклариран под код по КН ex 2905 22 90.

(10)

Разглежданият продукт е безцветна до бледожълта течност със силен, свеж лимонов цитрусово-флорален и сладък аромат с леки или никакви терпенови оттенъци, разтворима в керосин и алкохол и неразтворима във вода. Принадлежи към семейството на ацикличните терпенови алкохоли. Химичното му име е 2,6-диметилокт-7-ен-2-ол (CAS RN 18479-58-8).

(11)

Типичните приложения на разглеждания продукт са в перилните препарати, ароматите за сапуни и като силна поддържаща нотка в парфюмите с цитрусов аромат и аромат на зелен лимон.

2.2.   Подобен продукт

(12)

Разглежданият продукт и дихидромирценолът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Индия, както и дихидромирценолът, произвеждан и продаван в Общността от производството на Общността, имат едни и същи основни химически и технически характеристики и крайни приложения. Затова бе направено временното заключение, че тези продукти са подобни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Нормална стойност

(13)

За да определи нормалната стойност, Комисията първо установи, за всеки от двамата сътрудничещи производители износители, дали техните общи продажби на подобния продукт на вътрешния пазар са представителни в сравнение с техните общи продажби за износ за Общността. В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент продажбите на подобния продукт на вътрешния пазар бяха сметнати за представителни само за една от сътрудничещите фирми, тъй като обемът на продажбите на вътрешния пазар на това дружество надвишава 5 % от общите продажби за износ на разглеждания продукт в Общността.

(14)

След това Комисията определи за това дружество, въз основа на чистотата, видовете подобен продукт, продавани на вътрешния пазар, които са еднакви или пряко сравними с видовете, продавани за износ в Общността. За всеки вид бе установено дали продажбите на вътрешния пазар са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на определен вид на продукта се считат за достатъчно представителни, когато обемът на продажбите на този вид на вътрешния пазар по време на периода на разследване е бил 5 % или повече от общия обем на продажбите на сравнимия вид на продукта, изнасян в Общността. Такъв бе случаят с всички видове на продукта за вътрешния пазар, сравними с видовете за износ в Общността.

(15)

Впоследствие Комисията проучи дали продажбите на вътрешния пазар на всеки вид на разглеждания продукт, продавани на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат сметнати за осъществени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти за всеки изнасян вид на продукта.

(16)

Тъй като за всички видове на продукта повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар бяха продадени на нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислените производствени разходи, и тъй като, едновременно с това, среднопретеглената продажна цена бе равна или по-висока от производствените разходи, нормалната стойност по вид на продукта бе изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта, независимо дали тези продажби са били рентабилни, или не.

(17)

За производителя износител, който нямаше представителни продажби на вътрешния пазар на подобния продукт по време на периода на разследване (виж съображение 13 по-горе), нормалната стойност бе определена на базата на цените на вътрешния пазар при обичайни търговски условия на другия производител износител (виж съображения от 14 до 16 по-горе), в съответствие с член 2, параграф 1 от основния регламент.

3.2.   Експортна цена

(18)

Всички продажби на двамата сътрудничещи производители износители са били извършени директно към несвързани клиенти в Общността. За тези продажби експортната цена беше определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент на базата на цените, реално платени или подлежащи на плащане от тези независими клиенти в Общността.

3.3.   Сравнение

(19)

Сравнението между нормална стойност и експортна цена бе направено на базата на цени франко завода. За да се гарантира справедливо сравнение, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, които влияят на сравнимостта на цените. Там, където бе приложимо и оправдано, бяха направени промени, отразяващи различията в транспортните разходи, разходите за презокеански превоз и застраховка, разходите за обработка, товарните и допълнителните разходи, отстъпките, комисионите, разходите за кредит и вносните такси.

3.4.   Дъмпингов марж

(20)

Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговият марж за двамата сътрудничещи производители износители бе определен на базата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност по вида на продукта и среднопретеглената експортна цена по вида на продукта, както бяха определени по-горе.

(21)

На тази база временният дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Общността без платено мито, е следният:

Фирма

Временен дъмпингов марж

Neeru Enterprises, Рампур

3,3 %

Privi Organics Limited, Мумбай

7,5 %

(22)

За онези производители износители, които не сътрудничеха, дъмпинговият марж бе определен на базата на наличните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент. В този смисъл първо бе определено нивото на сътрудничество. Направеното сравнение между данните на Евростат относно вноса с произход от Индия и обема на износа за Общността, докладван от сътрудничещите производители износители, показа, че нивото на сътрудничество е високо (над 80 %). Следователно и тъй като нямаше признаци, че несътрудничещите фирми извършват дъмпинг на по-ниско ниво, беше сметнато за подходящо да се определи дъмпинговият марж за останалите дружества, които не са сътрудничели на разследването, на нивото на по-високия дъмпингов марж, установен за двете сътрудничещи фирми. Този подход е в съответствие с установената практика на институциите на Общността и бе сметнат за необходим, за да не се предоставя стимул за неоказване на сътрудничество. Следователно остатъчният дъмпингов марж бе изчислен на 7,5 %.

4.   ЩЕТА

4.1.   Продукция на Общността и производство на Общността

(23)

Вътре в Общността подобният продукт се произвежда от петима производители. Продукцията на тези петима производители от Общността следователно съставлява продукцията на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(24)

От тези петима производители общо четирима отговориха на въпросника. Един от отговорилите обаче не подкрепи категорично жалбата, тоест не зае позиция по същата. Следователно тази фирма не може да съставлява част от производството на Общността и съответно да е част от анализа на щетата. Независимо от това, ситуацията на тази фирма бе взета предвид и изследвана като друг фактор за нанасяне на щета в част 5 „Причинна връзка“.

(25)

Тримата останали сътрудничещи производители представляват повече от 40 % от общата продукция на подобния продукт на Общността. Отбелязваме, че един от тях е осъществил значителен внос на дихидромирценол от Индия през периода на разследването. Все пак вносът не е основната му дейност и този внос се счита за направен като реакция на притока на значително подбитите цени на дъмпинговия внос, и по-специално, за да подобри финансовото си състояние и да поддържа собственото си производство на подобния продукт жизнеспособно. Следователно не беше сметнато за уместно да бъде изключен този производител от определянето на производството на Общността.

(26)

Въз основа на това се счита, че тримата производители от Общността, посочени в съображение 25 по-горе, съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. По-долу те ще бъдат наричани „производство на Общността“.

4.2.   Определяне на съответния пазар на Общността

(27)

За да се установи дали производството на Общността е претърпяло щета или не и за да се определят потреблението и различните икономически показатели, свързани със състоянието на производството на Общността, бе проучено дали и до каква степен последващата употреба на производството на Общността на подобния продукт трябва да се вземе предвид в анализа.

(28)

Дихидромирценолът се използва като междинен материал за производството на деривати, като тетрахидромирценол и мирценол, или като съставна част на аромати. В хода на разследването бе установено, че производството на Общността използва определени количества дихидромирценол (около 10 % от общия му производствен обем) вътрешно за горепосочените цели. В този смисъл дихидромирценолът просто е бил прехвърлен без фактура вътре в същата фирма; той не е излязъл на свободния пазар, защото е бил използван от самия производител за по-нататъшна обработка и/или като съставна част на друг продукт. Такива ситуации се наричат „междинно използване“.

(29)

Производството на Общността също така е продавало дихидромирценол на свързани лица в Общността и в трети страни за препродажба или употреба от тези лица. Обаче в хода на разследването бе установено, че тези продажби не могат да се считат за междинни, тоест за продажби на междинния пазар, защото са били направени на пазарни цени и купувачите са имали свободен избор на доставчик. Напротив, те следва да се считат за продажби на свободния пазар.

(30)

Разграничаването между междинния и свободния пазар е уместно при анализа на щетата, защото продуктите, предназначени за междинно използване, тоест за вътрешна употреба от самите производители в конкретния случай, не са изложени на пряката конкуренция на вносителите. За разлика от това производството, предназначено за продажба на свободния пазар, е в пряка конкуренция с вноса на разглеждания продукт.

(31)

За да се представи възможно най-пълна картина на състоянието на производството на Общността, бяха събрани и анализирани данни за цялата дейност с дихидромирценол, а впоследствие бе определено, дали продукцията е била предназначена за междинно използване или за свободния пазар.

(32)

За следните икономически показатели, свързани с производството на Общността, бе установено че всеобхватният анализ и оценката трябва да се фокусират върху ситуацията, преобладаваща на свободния пазар: обем на продажбите и продажни цени на пазара на Общността, пазарен дял, ръст, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток и експортен обем и цени.

(33)

По отношение на други икономически показатели обаче въз основа на разследването бе установено, че те могат да бъдат добре проучени само ако се разгледа цялостната дейност, свързана с разглеждания продукт. Наистина, производството (както за междинния, така и за свободния пазар), капацитетът, коефициентът на използваемост на капацитета, инвестициите, складовите наличности, заетостта, производителността, заплатите и способността за привличане на капитал зависят от цялостната дейност, независимо от това дали продукцията е предназначена за междинно използване или е продавана на свободния пазар.

(34)

И накрая отбелязваме, че развитието на междинното използване на продукта от производството на Общността бе проучено като друг фактор, влияещ върху щетите, в част 5 „Причинна връзка“, за да се установи дали то е повлияло на състоянието им.

4.3.   Потребление на Общността

(35)

Потреблението на Общността бе установено на базата на обемите на собствената продукция на производителите от Общността, предназначена за свободна продажба на пазара на Общността и за междинно използване от тези производители, и на обемите на вноса в Общността по данни на Евростат.

(36)

По отношение на Евростат трябва да се отбележи, че продукти, различни от дихидромирценола, могат да бъдат включени в тази статистика, тъй като дихидромирцеолът е деклариран под код по КН „ex“. Така данни от Евростат бяха сравнени със знанията за пазара на производството на Общността. В резултат вносът от Япония бе изключен, тъй като бе счетено, че той е изцяло съставен от продукти, различни от дихидромирценол, тъй като не е известно този продукт да се произвежда в Япония. За вноса от трети страни, различни от Япония, статистическите данни на Евростат изглежда бяха достатъчно точни (тоест не включваха значителни обеми от продукти, различни от дихидромирценол, което значително би изкривило картината), така че не бяха направени корекции на тези данни за целите на анализа на щетата и причинната връзка.

(37)

През първата част на разглеждания период пазарът на дихидромирценол на Общността е сравнително стабилен. Започва увеличение на потреблението през 2005 г. и през периода на разследване (ПР) то достига ниво с 23 % по-високо от 2003 г., тоест около 4 400 000 килограма.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Потребление (кг)

3 586 447

3 571 795

3 819 904

4 409 093

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

107

123

Източник: проверени отговори на въпросници от производството на Общността, информация, събрана от други производители от Общността, Евростат.

4.4.   Внос от разглежданата страна

4.4.1.   Обем, цена и пазарен дял на дъмпинговия внос от разглежданата страна

(38)

Обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт в Общността се покачва драматично през 2004 г., тоест с повече от 1 600 %. Той допълнително почти се удвоява през 2005 г., преди да забави темп през периода на разследване и да затвори на ниво 2 963 % по-високо в сравнение с началото на разглеждания период, тоест около 760 000 килограма през периода на разследване, сравнено с около 25 000 килограма през 2003 г.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Внос (кг)

24 900

430 600

751 800

762 600

Индекс: 2003 г. = 100

100

1 729

3 019

3 063

Източник: Евростат.

(39)

Средната вносна цена пада с почти 20 % през 2004 г., увеличава се до първоначалното си ниво през 2005 г. и с 11 % през ПР. Както може да се види от съображения 41 и 42 по-долу, вносните цени са били значително по-ниски от цените на производството на Общността през ПР.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Средна импортна цена (EUR/кг)

3,45

2,79

3,45

3,81

Индекс: 2003 г. = 100

100

81

100

111

Източник: Евростат.

(40)

Пазарният дял на дъмпинговия внос от Индия се увеличава с почти 17 процентни пункта през разглеждания период, тоест от 0,7 % през 2003 г. до 17,3 % през периода на разследване. Значителен пазарен дял е спечелен през 2004 г., в съответствие с гореописаното рязко увеличаване на обемите на вноса и стабилното потребление на Общността. През периода на разследване, изразено в абсолютни стойности, индийските износители, въпреки увеличението на обемите на продажбите, са намалили пазарния си дял с 2,4 процентни пункта. Имайки предвид обаче, че потреблението на Общността се е увеличило само с 23 % през разглеждания период, очевидно е, че дъмпинговият внос от Индия на пазара на Общността се е увеличил много повече по време на дадения период.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Пазарен дял

0,7 %

12,1 %

19,7 %

17,3 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

1 736

2 835

2 491

Източник: Евростат.

4.4.2.   Подбиване на цените

(41)

С цел да се анализира подбиването на цените, вносните цени на сътрудничещите производители износители бяха сравнени с цените на производството на Общността, на базата на среднопретеглени стойности за пряко сравними видове на продукта (на база чистота) през периода на разследване. Цените на производството на Общността бяха коригирани до ниво франко завода и сравнени с вносните цени CIF на границите на Общността, с включено мито. Това сравняване на цените бе направено за сделки на еднакво ниво на търговия, надлежно коригирани, където е необходимо, и след приспадане на рабати и отстъпки.

(42)

Въз основа на цените на сътрудничещите производители износители, установените маржове на подбиване, изразени като процент от цените на производството на Общността, са 5,8 % и 7,4 %.

4.5.   Състояние на производството на Общността

(43)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията изследва всички приложими икономически фактори и индекси, влияещи върху състоянието на производството на Общността.

(44)

Припомняме, че наличието на междинно използване на подобния продукт от производството на Общността следва да се вземе предвид при анализа на щетата. Така определени показатели за щетата бяха проучени при съсредоточаване върху ситуацията, преобладаваща на свободния пазар, докато други такива можеха да бъдат добре проучени само ако се разгледа цялостната дейност, свързана с разглеждания продукт (виж съображения от 27 до 34 по-горе).

а)   Производство, капацитет и коефициент на използваемост на капацитета

(45)

Производството в Общността на подобния продукт се е увеличило с 6 % през разглеждания период. По-специално, останало е стабилно през 2004 г., отбелязва слабо увеличение с 2 % през 2005 г. и допълнително с 4 процентни пункта през периода на разследване. Тъй като производственият капацитет е останал стабилен, използваемостта му отбелязва слабо подобрение в съответствие с увеличените производствени обеми. През периода на разследване капацитетът е бил използван на 73 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производство (кг)

2 212 266

2 210 328

2 265 113

2 350 588

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

102

106

Капацитет (кг)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

100

100

Използваемост на капацитета

69 %

69 %

71 %

73 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

102

106

Източник: проверени отговори на въпросника.

б)   Складови наличности

(46)

Между 2003 г. и периода на разследване има цялостно увеличаване на складовите наличности. Максимумът за 2004 г. съвпада с внезапния спад в продажбите, описан в съображение 47 по-долу. През периода на разследване нивото на складовите наличности е било с 8 % по-високо от това през 2003 г.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Складови наличности (кг)

118 204

222 907

166 724

127 440

Индекс: 2003 г. = 100

100

189

141

108

Източник: проверени отговори на въпросника.

в)   Обем на продажбите, продажна цена и пазарен дял

(47)

Продажбите на собствената продукция на производството на Общността на свободния пазар на Общността внезапно спадат със 7 % през 2004 г. През 2005 г. те се възстановяват малко над първоначалното си ниво и се увеличават с 19 процентни пункта през периода на разследване. При все това, имайки предвид увеличеното потребление през 2005 г. и през периода на разследване (виж съображение 37 по-горе), производството на Общността не е укрепило пазарната си позиция. Напротив, тя едва запазва пазарния си дял. Средните продажни цени на продукцията на Общността отразяват развитието на пазара. Те спадат драматично през 2004 г., тоест с 22 %, намаляват допълнително с 10 процентни пункта през 2005 г. и остават относително стабилни през периода на разследване.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби в ЕО (кг)

1 233 633

1 147 959

1 274 430

1 506 740

Индекс: 2003 г. = 100

100

93

103

122

Пазарен дял

34,4 %

32,1 %

33,4 %

34,2 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

93

97

99

Продажна цена (EUR/кг)

4,55

3,55

3,09

3,15

Индекс: 2003 г. = 100

100

78

68

69

Източник: проверени отговори на въпросника.

г)   Рентабилност

(48)

Рентабилността на производството на Общността драматично се влошава през разглеждания период. От 12,3 % печалба през 2003 г. производството на Общността на подобния продукт, предназначен за продажба на свободния пазар, носи съществени загуби през 2004 г. в съответствие с гореописания спад в обемите на продажбите и цените. През 2005 г. маржът на загуба се удвоява и през периода на разследване производството на Общността претърпява загуби от почти 17 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Марж на печалбата преди данъчно облагане

12,3 %

–7,5 %

–15,8 %

–16,9 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

–60

– 128

– 137

Източник: проверени отговори на въпросника.

д)   Инвестиции, възвращаемост на инвестициите, паричен поток и способност за натрупване на капитали

(49)

През разглеждания период инвестициите съществено са намалели, достигайки през периода на разследване само 7 % от нивото им през 2003 г., което е отражение на факта, че производството вече работи със съвременно оборудване. Както може да се види от таблицата под съображение 45 по-горе, не са направени никакви инвестиции в производствените капацитети, въпреки че се очакваше пазарът на дихидромирценол да запази възходящата си тенденция. Възвръщаемостта на инвестициите, изразена посредством нетната печалба/загуба на производството на Общността и нетната балансова стойност на инвестициите ѝ, се развива в съответствие с маржа на инвестициите и маржа на печалба/загуба. По-конкретно, намалява от 13,7 % през 2003 г. на – 26,9 % през периода на разследване. По същия начин и паричният поток на производството на Общността значително се е влошил. От входящ/положителен паричен поток от около 1 300 000 EUR през 2003 г. се стига до изходящ/отрицателен паричен поток от над 60 000 EUR през периода на разследване. Всички тези показатели ясно потвърждават неспособността на производството на Общността за привличане на капитал.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Инвестиции (EUR)

221 210

44 605

23 435

16 481

Индекс: 2003 г. = 100

100

20

11

7

Възвръщаемост на инвестициите

13,7 %

–7,1 %

–17,3 %

–26,9 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

–52

– 127

– 197

Паричен поток (EUR)

1 328 345

–48 093

164 355

–61 724

Индекс: 2003 г. = 100

100

–4

12

–5

Източник: проверени отговори на въпросника.

е)   Ръст

(50)

Производството на Общността запазва пазарния си дял с цената на значителни загуби, придружени, inter alia, от изходящ/отрицателен паричен поток. Така се стига до заключението, че производството на Общността не би могла да се облагодетелства от ръста на пазара.

ж)   Заетост, производителност и заплати

(51)

Броят на служителите в производството на Общността, заети с производството на подобния продукт, е намалял въпреки увеличения обем продукция (виж съображение 45 по-горе). През периода на разследване заетостта е с 15 % по-ниска отколкото през 2003 г. Въпреки това общите разходи за труд са се увеличили. По-конкретно, увеличили са се с 13 % през 2004 г., останали са относително стабилни през 2005 г., преди слабо да се влошат през периода на разследване до ниво с 6 % по-високо, отколкото през 2003 г. Всъщност средните разходи за труд са се увеличили с 24 % през разглеждания период. Това увеличение се дължи на инфлация (около 3 % през 2004 г. и 2005 г. в Испания) и на промени в структурата на заетостта (по-голям дял на квалифицираната работна ръка). Производителността, изразена в продукция на работник на година, се е увеличила с 24 % между 2003 г. и периода на разследване.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Заетост

44,2

43,7

39,8

37,7

Индекс: 2003 г. = 100

100

99

90

85

Разходи за труд (EUR)

1 401 693

1 580 371

1 554 698

1 480 157

Индекс: 2003 г. = 100

100

113

111

106

Средни разходи за труд (EUR)

31 741

36 206

39 033

39 282

Индекс: 2003 г. = 100

100

114

123

124

Производителност (кг на служител)

64 329

65 588

72 904

79 546

Индекс: 2003 г. = 100

100

102

113

124

Източник: проверени отговори на въпросника.

з)   Степен на дъмпинга, възстановяване от минал дъмпинг или субсидиране

(52)

Що се отнася до въздействието върху производството на Общността на степента на действителния дъмпингов марж, имайки предвид обема и цените на дъмпинговия внос от разглежданата страна, това въздействие не може да се смята за несъществено.

(53)

Нещо повече, няма показатели, че производството на Общността се възстановява, по време на периода на разследване, от въздействията на някой минал дъмпинг или субсидиране.

4.6.   Заключение относно щетата

(54)

По време на разглеждания период дъмпинговият внос на ниска цена от Индия драматично се е увеличил. По отношение на обема, дъмпинговият внос на разглеждания продукт се увеличава с почти 3 000 % между 2003 г. и периода на разследване. По отношение на пазарния дял, този внос заема повече от 17 % от пазара на дихидромирценол в Общността през периода на разследване, сравнено със само 0,7 % през 2003 г.

(55)

Въпреки че потреблението на Общността на дихидромирценол се е увеличило с 23 % през разглеждания период, производството на Общността през периода на разследване едва успява да достигне същия дял на пазара на Общността като през 2003 г., по-специално благодарение на увеличението в продажбите на продукцията му през 2005 г. и през периода на разследване. Въпреки това, както разкри направеният анализ на икономическите показатели на производството на Общността, това е станало възможно с цената на тежки загуби, спад във възвръщаемостта на инвестициите и изходящ/отрицателен паричен поток. Всъщност, щетата се материализира по-специално в значителен спад на цените на производството на Общността, който има пряко и съществено отрицателно въздействие върху финансовото състояние на тези фирми производители. По-конкретно, цените на производството на Общността падат от 4,55 EUR през 2003 г. на 3,15 EUR през периода на разследване. Този спад не е придружен от каквото и да е съответстващо намаление на производствените разходи. Следователно производството на Общността става губещо през 2004 г. и загубите му от продажбите на дихидромирценол на пазара на Общността допълнително се увеличават през 2005 г. и през периода на разследване, когато приходите от продажби eдва покриват постоянните разходи на производството на Общността. Подобна ситуация без съмнение не може да се поддържа в дългосрочен план.

(56)

Взимайки предвид всички тези фактори, бе направено временно заключение, че производството на Общността е понесло съществена щетата по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННА ВРЪЗКА

5.1.   Въведение

(57)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията провери дали съществената щета, понесена от производството на Общността, е причинена от дъмпинговия внос на разглеждания продукт. Бяха изследвани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които биха могли в същото време да причинят щета на производството на Общността, за да се гарантира, че щетата, която тези други фактори биха могли да причинят, не се приписва на дъмпинговия внос.

5.2.   Ефект от дъмпинговия внос

(58)

Първо, да си припомним, че разследването установи, че дихидромирценолът, внасян от Индия, пряко се конкурира с дихидромирценолът, произвеждан и продаван от производството на Общността, тъй като двата продукта са подобни по отношение на своите основни химически характеристики, взаимозаменяеми са и са разпространявани посредством същите канали за разпространение.

(59)

Значителното увеличаване на обема на дъмпинговия внос от разглежданата страна (почти 3 000 %) и на неговия дял на пазара на Общността (с почти 17 процентни пункта) съвпада с влошаването на финансовото състояние на производството на Общността. Това влошаване включваше, inter alia, спад на ценовото ниво на производството на Общността, водещо като резултат до влошаване на финансовите му резултати през същия период. Дъмпинговият внос подбива цените на производството на Общността със значителни маржове, така че може спокойно да сe заключи, че същият е отговорен за потискането на цените, което е довело до влошаване на финансовото състояние на производството на Общността.

(60)

Една от страните приведе довода, че няколко производителя на разглеждания продукт в Индия са спрели производството на този продукт и по този начин са намалили капацитета на продукцията на разглеждания продукт в Индия. Тази страна заключи, че поради гореизложените причини вносът от Индия не представлява заплаха за нанасяне на щета на производителите от Общността. В тази връзка бе потвърдено от разследването, че някои от производителите, споменати в жалбата, посочена в съображение 2 по-горе, преустановиха своето производство на дихидромирценол през периода на разследване; въпреки това бе установено, че се инсталират нови производствени мощности. Всъщност, поне един нов индийски производител на дихидромирценол се появи през 2005 г. Тази претенция, следователно, следва да бъде отхвърлена.

(61)

С оглед ясно установеното съвпадение по време на притока на дъмпингов внос на цени, значително подбиващи цените на производството на Общността, от една страна, и от друга страна, намаляването на цените и влошеното финансово състояние на производството на Общността, се прави временно заключение, че дъмпинговият внос е изиграл определяща роля за ситуацията, носеща вреди за производството на Общността.

5.3.   Ефект на други фактори

5.3.1.   Дейност на други производители на Общността

(62)

Както бе посочено в съображения от 23 до 26 по-горе, има пет производителя на подобния продукт в Общността; двама от тях не се смятат за съставна част от производството на Общността. Развитието на обема на продажбите и пазарния дял на тези две фирми е анализирано по-долу. За по-голяма поверителност не могат да се разкриват действителни цифри. Затова са дадени само индекси.

(63)

Продажбите в Общността на дихидромирценол, произведен от други производители на Общността, са намалели с 12 % през разглеждания период. Съответстващият пазарен дял е намалял дори още по-съществено, тоест с 28 %, тъй като в същото време пазарът се е разраснал.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби в ЕО (кг)

Индекс: 2003 г. = 100

100

89

88

88

Пазарен дял

Индекс: 2003 г. = 100

100

90

83

72

Източник: информация, събрана от други производители на Общността.

(64)

С оглед на посоченото по-горе се стигна до временното заключение, че дейността на двамата други производители на Общността не е причинило никаква щета на производството на Общността.

5.3.2.   Междинно използване от страна на производството на Общността

(65)

Както бе посочено в съображения от 27 до 34 по-горе, дейностите на производството на Общността по отношение на подобния продукт включват, inter alia, междинно използване на този продукт за производството на деривати и/или съставки на парфюми. Както бе допълнително обяснено в гореспоменатите съображения, беше сметнато за уместно да се изключи междинната употреба на производството на Общността от анализа на показателите за щета (където е уместно) и тя да се разследва в други фактори, тоест други възможни причини за щета, понесена от производството на Общността.

(66)

Междинната употреба на производството на Общността слабо се е понижила през разглеждания период. По-конкретно, тя е намаляла с 14 % през 2004 г. и с допълнителни 14 процентни пункта през 2005 г., преди да се увеличи през периода на разследване до около 240 000 килограма, което така или иначе е 5 % по-малко отколкото през 2003 г. Като относителни стойности, междинната употреба представлява около 10 % от общия производствен обем, с изключение на 2005 г., когато е намаляла до 8 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Междинно използване (кг)

249 809

215 100

179 954

236 323

Индекс: 2003 г. = 100

100

86

72

95

Източник: проверени отговори на въпросника.

(67)

С оглед на посоченото по-горе и вземайки предвид, че междинната употреба представлява само около 10 % от продукцията на производството на Общността, се стигна до временно заключение, че нейното развитие не би могло реално да допринесе за съществената щета, понесена от производството на Общността.

5.3.3.   Износ на производството на Общността

(68)

По отношение на обемите, износът на производството на Общността леко се е подобрил през разглеждания период. Обемът на продажбите за износ се е увеличил с 8 % през 2004 г. и с допълнителни 12 процентни пункта през 2005 г., преди да се понижи през периода на разследване до ниво с 4 % по-високо отколкото през 2003 г. По отношение на единичните цени, от таблицата по-долу може да се види спад с 26 % между 2003 г. и периода на разследване. Трябва обаче да се отбележи, че цената на продажбите за износ се е понижила в по-малка степен в сравнение с цената на продажбите в Общността и като абсолютна стойност тя е останала значително по-висока от втората.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби за износ на продукция от ЕО

(единици)

743 445

803 219

890 242

774 802

Индекс: 2003 г. = 100

100

108

120

104

Цена на продажбите за износ

(EUR/единица)

4,55

4,05

3,57

3,36

Индекс: 2003 г. = 100

100

89

79

74

Източник: проверени отговори на въпросника.

(69)

С оглед на това може да се направи временното заключение, че износът на производството на Общността няма съществен принос в понесената от него значителна щета.

5.3.4.   Внос от трети страни

(70)

Проучен бе и вносът от трети страни, различни от Индия. Да припомним, че вносът от Япония, по данни от Евростат, бе изключен по причините, дадени в съображение 36 по-горе. Други корекции на данните от Евростат не бяха извършени за целите на настоящото разследване.

(71)

Както може да се види от долната таблица, обемът на вноса от други трети страни е намалял през разглеждания период. След рязък спад през 2004 г. и 2005 г., през периода на разследване той се е възстановил до ниво с 4 % по-ниско отколкото през 2003 г. Подобно развитие явно съвпада с увеличението на цените на този внос през 2004 г. и 2005 г. и последвалото им понижаване през периода на разследване. Като абсолютна стойност ценовото ниво на вноса от трети страни е останало значително над ценовото ниво на вноса от Индия по време на целия разглеждан период (виж съображение 39 по-горе). Съответстващият дял на вноса от трети страни на пазара на Общността се е развил, в съответствие с обемите му и разрастването на пазара; той е намалял с 22 % между 2003 г. и периода на разследване.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Внос (кг)

935 800

756 200

606 700

895 100

Индекс: 2003 г. = 100

100

81

65

96

Средна вносна цена (EUR/кг)

4,04

4,79

4,75

4,08

Индекс: 2003 г. = 100

100

119

118

101

Пазарен дял

26 %

21 %

16 %

20 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

81

61

78

Източник: Евростат.

(72)

С оглед на посоченото по-горе беше направено заключението, че вносът от трети страни, различни от Индия, не е причинил никаква щета на производството на Общността.

5.3.5.   Щетата е самопричинена

(73)

Една от страните изтъкна, че щетата е самопричинена, защото жалбоподателите зависят от вноса на основните суровини, използвани за производството на подобния продукт, и по този начин не са конкурентноспособни на другите производители в Общността, а дори и в глобален мащаб. В това отношение разследването не е установило никакви съществени разлики между източниците и цените на основните суровини, използвани и заплатени от жалбоподателите, и тези, използвани и заплатени от другите производители на Общността, а дори и от сътрудничещите индийски производители, което би оправдало горното твърдение. Това твърдение, следователно, следва да бъде отхвърлено.

5.4.   Заключение за причината връзка

(74)

В заключение се потвърждава, че съществената щета, понесена от промишлеността на Общността, която по-специално се характеризира с намаляване на единичните продажни цени, водещо до съществено влошаване на финансовото състояние, е била причинена от дъмпинговия внос от разглежданата страна. Въпреки че междинната употреба и износът може до определена степен да са допринесли за влошаване състоянието на производството на Общността, тяхното развитие не е такова, че да разкъса причинната връзка между дъмпинговия внос и ситуацията, носеща вреди за производството на Общността.

(75)

Въз основа на горепосочения анализ, в който съответно бяха разграничени и разделени ефектите на всички известни фактори, които могат да повлияят на състоянието на производството на Общността, от вредния ефект на дъмпинговия внос, потвърждаваме, че тези други фактори, като такива, не променят факта, че нанесените вреди трябва да бъдат приписани на дъмпинговия внос.

(76)

Следователно беше направено временното заключение, че дъмпинговият внос с произход от разглежданата страна е причинил съществени вреди на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

6.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

6.1.   Общи забележки

(77)

Комисията проучи дали, въпреки временното заключение за наличието на вреден дъмпинг, съществуват неопровержими причини да се заключи, че не е в интерес на Общността да се приемат мерки в този конкретен случай. За тази цел и в съответствие с член 21, параграф 1 от основния регламент, въз основа на всички предоставени факти бяха разгледани въздействието на евентуалните мерки върху всички засегнати от процедурата страни, както и последствията, в случай че не се предприемат мерки.

6.2.   Интерес на производството на Общността

(78)

Анализът на вредите ясно демонстрира, че производството на Общността е пострадало от дъмпинговия внос. Рязко увеличилият се дъмпингов внос в последните години е причинил силно потискане на цените. Производството на Общността, за да запази пазарната си позиция и обема на продажбите на свободния пазар, което е от решаващо значение за производствените разходи, е принудено да продава на цени, едва покриващи постоянните разходи.

(79)

В този контекст без налагането на мерки производството на Общността не би могло да запази положението си в дългосрочен план. Въпреки че пряко заетите в производството на дихидромирценол са умерен брой, голяма част от негативното въздействие върху заетостта ще е върху една географска област в Испания, където е концентрирана по-голяма част от производството на Общността. Ако се наложат мерки и вносните цени се възстановят на недъмпингово ниво, производството на Общността ще може да се конкурира при честни търговски условия, въз основата на истински сравнителни предимства. Очаква се, че обемите на продажбите на производството на Общността ще се покачат и съответно, производството на Общността ще се облагодетелства от икономията на мащаба. Също така се очаква, че производството на Общността ще оползотвори премахването на потискането на цените, наложено от дъмпинговия внос, за да покачи умерено собствените си продажни цени, тъй като мерките ще отстранят подбиването на цените, установено през периода на разследване. Тези очаквани положителни ефекти на мерките ще позволят на производството на Общността да подобри критичното си финансово състояние.

(80)

Следователно налагането на мерки е несъмнено в интерес на производството на Общността. Неналагането на мерки може да доведе до преустановяване на производството на дихидромирценол или дори до закриване на производствени предприятия в Общността.

6.3.   Интерес на потребителите и консуматорите

(81)

Асоциации на консуматорите нито са се представили, нито са предоставили някаква информация в съответствие с член 21, параграф 2 от основния регламент. Следователно и като се има предвид, че дихидромирценолът се използва само като суровина или компонент в производството на други междинни или крайни продукти (виж съображения 11 и 28 по-горе), анализът бе ограничен до ефекта на мерките върху потребителите. Типичните приложения на дихидромирценолът са в перилните препарати, ароматите за сапуни и в определени парфюми. Така че разглежданите браншове са продуктите за пране и домашна грижа, както и продуктите за красота и лична грижа. Бяха изпратени въпросници на 13 известни потребители на дихидромирценол от Общността и на четири асоциации на ароматите и благоуханията. Комисията помоли, наред с другата информация, запитаните да направят коментари дали налагането на антидъмпингови мерки би било в интерес на Общността и как тези мерки ще им повлияят.

(82)

Бе получен един попълнен въпросник от производител на цяла гама от продукти за пране, домашна и лична грижа. От него става ясно, че разследваният продукт представлява само една твърде малка част от всички негови междинни и крайни приложения. Освен това, тази фирма не използва дихидромирценол с произход от Индия, поради което не може да предостави пълна информация. Въпреки това, този потребител предположи, че налагането на мерки би могло да доведе до недостиг в доставките и покачване на цените, което, в крайна сметка, може да доведе до наложени от цената промени в съставките на парфюмите. Един друг потребител се свърза с Комисията и я информира, че не използва дихидромирценол с произход от Индия. Това дружество не коментира въздействието на евентуалните мерки. Не бяха получени изложения от асоциации.

(83)

По отношение на получените коментари, разследването установи, че не е логично да се очаква недостиг в доставките на дихидромирценол, тъй като коефициентът на използваемост на капацитета от страна на производството на Общността е бил само 73 % през периода на разследване (виж съображение 45 по-горе). Дихидромирценол се произвежда и в няколко трети страни, различни от Индия. В допълнение, като се имат предвид установените умерени дъмпингови маржове, не се очаква съществено увеличение на цените. С оглед на това и като се има предвид твърде слабото въздействие на дихидромирценола върху разходите за масовите продукти, може да се направи временното заключение, че е малко вероятно налагането на антидъмпингови мерки да има съществен ефект върху положението на потребителите в Общността.

6.4.   Интерес на несвързани вносители/търговци в Общността

(84)

Бе направена връзка с двайсет и седем известни вносители/търговци на разглеждания продукт в Общността. Три от тези фирми информираха Комисията, че не внасят дихидромирценол от Индия. Само двама вносители, несвързани с производителите износители, накрая отговориха на въпросника. Един от тях посочи, че е спрял да внася от Индия през периода на разследване, защото доставчикът му решил да продава изключително чрез определени други дистрибутори. Този вносител не коментира вероятното въздействие на мерките, тъй като очевидно те вече не го засягат. За другия сътрудничещ вносител продажбите в Общността на разглеждания продукт представляват по-малко от 20 % от общия му оборот, а делът му в общия внос на разглеждания продукт от Индия е твърде оскъден. Тази фирма не е дала никакви конкретни коментари относно вероятното въздействие на евентуалните мерки върху собствения ѝ бизнес. Тя само посочва, че всяка мярка би окуражила индийските производители да се адаптират, като подобрят ефикасността си, докато на производителите от Общността ще бъде позволено, благодарение на оказаната протекция, да запазят неефективната си продукция и така няма да бъдат задължени да се преструктурират. В това отношение се отбелязва, че, както бе посочено в съображение 79 по-горе, антидъмппинговите мерки, обратно на горните твърдения, ще позволят на производството на Общността да увеличи обемите на продажбите си и да подобри критичното си финансово състояние и по този начин ще създадат възможност за подобряване ефективността на производството. Този аргумент, следователно, следва да бъде отхвърлен.

(85)

С оглед на посоченото по-горе и по-специално взимайки предвид ниското ниво на сътрудничество от несвързаните вносители/търговци в Общността, беше направено временното заключение, че каквито и да било антидъмпингови мерки не биха имали решаващо неблагоприятно влияние върху ситуацията им.

6.5.   Заключение за интереса на Общността

(86)

Горният анализ показва, че е в интерес на производството на Общността да се наложат мерки, тъй като се очаква тези мерки да възпрат високото ниво на внос на дъмпингови цени и да елиминират подбиването на цените от този внос, което доказано има значително негативно въздействие върху състоянието на производството на Общността. Очаква се и другите производители от Общността да се облагодетелстват от тези мерки.

(87)

Анализът също така показва, че потребителите най-вероятно няма да бъдат съществено засегнати от антидъмпинговите мерки.

(88)

Ниското ниво на сътрудничество от страна на несвързаните вносители/търговци на разглеждания продукт в Общността не позволява да се направи задълбочен анализ на техните интереси. Може обаче да се заключи, че тези лица са решили да не сътрудничат на разследването, защото тяхната дейност няма да бъде съществено засегната, ако се наложат мерки върху вноса на дихидромирценол от Индия.

(89)

Като се вземе предвид всичко това, се смята, че налагането на мерки, тоест премахването на водещия до щета дъмпинг, ще позволи на производството на Общността да подобри финансовото си състояние и да поддържа дейността си, както и че неблагоприятният ефект, който мерките могат да имат върху определени други икономически лица в Общността, не е прекомерен в сравнение с благоприятния ефект за производството на Общността.

(90)

Въз основа на посоченото по-горе се стигна до временното заключение, че няма неопровержими причини от интерес на Общността, които да изискват да не се въвеждат антидъмпингови мерки в този случай.

7.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(91)

Предвид временните заключения, направени по отношение на дъмпинга, идващата от него щета и интереса на Общността, трябва да се въведат временни мерки върху вноса от Индия на разглеждания продукт, за да се попречи на дъмпинговия внос да причини допълнителни вреди на производството на Общността.

7.1.   Степен на отстраняване на вредите

(92)

Степента на временните антидъмпингови мерки трябва да бъде достатъчна, за да се отстранят вредите, нанесени на производството на Общността от дъмпинговия внос, без да се надвишават установените дъмпингови маржове. При изчисляване на сумата на митата, необходими за премахване на ефекта от причиняващия вреди дъмпинг, целта бе мерките да позволят на производството на Общността да покрие разходите си и да получи печалба преди данъчно облагане, за която е логично да се реализира при нормални условия на конкуренция, тоест при липсата на дъмпингов внос.

(93)

Въз основа на наличната информация бе предварително установено, че марж на печалба от 5 % от оборота може да бъде разглеждан като подходящо ниво, което производството на Общността се очаква да достигне при липсата на причиняващ вреди дъмпинг. През 2003 г., тоест преди увеличаването на дъмпинговия внос от Индия, производството на Общността постига печалба от 12,3 % за продажбите на подобния продукт на свободния пазар (виж съображение 48 по-горе). Бе счетено за уместно обаче да се коригира тази рентабилност, за да се отрази фактът, че пазарът на Общността и световният пазар на дихидромирценол са се разраснали и са били изградени нови производствени мощности и като резултат, общото ценово ниво – независимо от наличието на дъмпингов внос – леко се е понижило, докато производствените разходи за единица продукция са останали относително непроменени. Така че печалба от около 12 % при липса на дъмпингов внос не може да бъде логично оправдана; вместо това, марж на печалбата от 5 % от оборота бе счетен за по-подходящ при настоящата ситуация.

(94)

След това бе определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената вносна цена, установена за изчисленията за подбиване на цената, със средната неувреждаща цена на продуктите, продавани от производството на Общността на пазара на Общността. Всякаква разлика, произтичаща от това сравнение, бе изразена като процент от средната вносна CIF стойност. Тези разлики бяха установени и за двамата сътрудничещи производители износители над установения дъмпингов марж.

7.2.   Временни мерки

(95)

Въз основа на посоченото по-горе и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент беше сметнато, че трябва да бъде въведено временно антидъмпингово мито за сътрудничещите производители износители на нивото на установения дъмпингов марж.

(96)

Да припомним, че нивото на сътрудничество бе високо и следователно, сметнахме за уместно да се определи мито за останалите компании, които не сътрудничеха на разследването, на нивото на по-високото мито, което ще бъде наложено на сътрудничещите компании (виж съображение 22 по-горе). Следователно остатъчното мито бе изчислено на 7,5 %.

(97)

Въз основа на посоченото по-горе процентът на временното антидъмпингово мито следва да бъде:

Производител

Предложено антидъмпингово мито

Neeru Enterprises, Рампур

3,3 %

Всички други фирми (включително Privi Organics Limited, Мумбай)

7,5 %

(98)

Антидъмпинговото мито за конкретната фирма, определено в настоящия регламент, беше установено въз основа на констатациите на настоящото разследване. Следователно то отразява установената по време на разследването ситуация по отношение на тази фирма. Това мито (за разлика от митото за цялата страна, определено за „всички други фирми“) се прилага изключително за внос на продукти с произход от Индия, произведени от тази фирма, по-точно от конкретно посоченото юридическо лице. Внасяните продукти, произвеждани от друга фирма, която не е изрично посочена в оперативната част на настоящия регламент с наименованието и адреса ѝ, включително юридически лица, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от това мито и ще се облагат с митото, приложимо за „всички други фирми“.

(99)

Всякакви претенции относно прилагането на това антидъмпингово мито за конкретна фирма (например след промяна в наименованието на юридическото лице или след създаването на нови производствени или търговски организации) трябва да бъдат изпратени незабавно до Комисията с цялата необходима информация, по-конкретно всякакви изменения в дейността на фирмата, свързани с производството, както и продажби на вътрешния пазар и за износ, свързани с тази промяна в наименованието или промяна в производствени или търговски организации. Комисията, ако е уместно и след консултации с Консултативния комитет, ще измени съответно регламента, като актуализира списъка на фирмите, за които са определени индивидуални мита.

(100)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито ще трябва да се прилага не само за несътрудничещите производители износители, но и за онези производители, които не са имали никакъв износ за Общността по време на периода на разследване. Все пак, последните фирми се приканват, когато изпълнят изискванията на член 11, параграф 4, втора алинея от основния регламент, да представят молба за преразглеждане в съответствие с посочения член, за да бъде разгледана ситуацията им индивидуално.

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(101)

За да се постигне стабилно управление, трябва да се определи период, в рамките на който заинтересованите страни, които са се представили в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок, да могат да представят позициите си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това трябва да се посочи, че констатациите относно въвеждането на антидъмпингово мито, направени за целите на настоящия регламент, са временни и може да бъдат преразгледани при определяне на окончателно мито,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Въвежда се временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с чистота 93 тегловни процента или повече, който попада под код по КН ex 2905 22 90 (код по ТАРИК 2905229010) и е с произход от Индия.

2.   Процентът на временното антидъмпингово мито, който се прилага към нетната цена франко границите на Общността преди облагане с мита, на продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу фирми, е следният:

Производител

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Neeru Enterprises, Рампур, Индия

3,3 %

A827

Всички други фирми

7,5 %

A999

3.   Освобождаването на продукта, посочен в параграф 1, за свободно обращение в Общността, става след представянето на гаранция, равна на сумата на временното мито.

4.   Освен ако не е посочено друго, се прилагат съществуващите разпоредби относно митата.

Член 2

Без да се нарушава член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на съществените факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят мненията си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 заинтересованите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 275, 11.11.2006 г., стр. 25.


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 897/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално членове 33 и 36 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 13, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1623/2000 на Комисията (2) се предвижда, в рамките на схемата за помощи за гроздова мъст, използвана за обогатяване на виното, дерогация за гроздовата мъст от лозарски зони, различни от зоните CIII a) и CIII б), която изтича в края на 2006/2007 лозарска година. В очакване на по-значителни промени в схемата за помощи в рамките на реформата на общата организация на пазара на вино, предвидени за 2008/2009 лозарска година, тази дерогация следва да бъде удължена до края на 2007/2008 лозарска година.

(2)

В член 52, параграф 1, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1623/2000 се предвижда дерогация от системата за дестилация за вината, получавани от сортове грозде, класифицирани едновременно като сортове грозде за производство на вино и сортове грозде за производство на винена спиртна напитка с наименование за произход за лозарските години 2001/2002 и 2006/2007. Дерогацията засяга обема на „обичайно произвежданото количество“. В очакване на по-значителни промени в системата в рамките на реформата на общата организация на пазара на вино, предвидени за 2008/2009 лозарска година, тази дерогация следва да бъде удължена до края на 2007/2008 лозарска година.

(3)

В член 63а, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1623/2000 се определя процентът от производството, с който производителите могат да участват в дестилацията на вино за производство на алкохол за консумация. Необходимо е да се определи този процент за 2007/2008 лозарска година.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1623/2000 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Тъй като следващата лозарска година започва на 1 август 2007 г., настоящият регламент следва да се прилага от тази дата.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1623/2000 се изменя, както следва:

1)

В член 13, параграф 1, втора алинея сроковете „2003/2004—2006/2007“ се заменят със сроковете „2003/2004—2007/2008“.

2)

В член 52, параграф 1, четвърта алинея, сроковете „2001/2002—2006/2007“ се заменят със сроковете „2001/2002—2007/2008“.

3)

В член 63а, параграф 2, първа алинея последното изречение се заменя със следния текст:

„За 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008 лозарски години този процент се определя на 25 %“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 45. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2016/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 38).


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 898/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 41/2007 на Съвета относно ограниченията за улов на трицона във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предварителните ограничения за улова на трицона във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES са предвидени в приложение IА към Регламент (ЕО) № 41/2007.

(2)

В съответствие с член 5, параграф 5 от посочения регламент Комисията може да преразгледа ограниченията за улов в съгласие с научната информация, събрана през първата половина на 2007 г.

(3)

Предвид информацията, събрана през първата половина на 2007 г., ограниченията за улов на трицона в съответните зони следва да бъдат коригирани.

(4)

Следователно приложение IА към Регламент (ЕО) № 41/2007 следва да бъде съответно изменено.

(5)

Трицоната е вид с кратък живот, следователно ограниченията за улов трябва да се приложат във възможно най-кратък срок, за да се избегнат отлагания, които биха могли да доведат до прекомерен улов.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IA към Регламент (ЕО) № 41/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 754/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение IА към Регламент (EО) № 41/2007 се изменя, както следва:

Текстът относно запасите от трицона във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES се заменя със следното:

„Видове

:

Трицона

Sprattus sprattus

Зона

:

Води на ЕО от зони IIа и IV

SPR/2AC4-C

Белгия

1 917

Предпазен ОДУ

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Дания

151 705

Германия

1 917

Франция

1 917

Нидерландия

1 917

Швеция

1 330 (1)

Обединено кралство

6 325

ЕО

167 028

Норвегия

18 812 (2)

Фарьорски острови

9 160 (3)  (4)  (5)

ОДУ

195 000


(1)  Включително пясъчница.

(2)  Подлежи на риболов само във водите на ЕО от зона IV на ICES.

(3)  Това количество подлежи на риболов в зона IV и зона VIa на север от 56° 30′ N. Всеки съпътстващ улов на син меджид се приспада от квотата за син меджид, определена за зони VIa, VIb и VII на ICES.

(4)  1 832 тона могат да бъдат уловени като херинга при риболов с използване на мрежи с размер на отворите по-малък от 32 мм. При изчерпване на квотата от 1 832 тона за херинга, всякакъв риболов с мрежи с размер на отворите по-малък от 32 мм е забранен.

(5)  Уловът, получен при контролния риболов и отговарящ на 2 % от риболовното усилие и не повече от 2 500 тона, може да бъде уловен като пясъчница.“


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 899/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 27 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на кодове по КН за някои вещества, които нарушават озоновия слой, и смеси, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, като се имат предвид измененията на Комбинираната номенклатура, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 6, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Комбинираната номенклатура за 2007 г., определена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2), изменен с Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията (3), кодовете от номенклатура (кодове по КН) за някои продукти се променят. Приложение IV към Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата, които нарушават озоновия слой, и смеси, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, определя някои от тези кодове по КН. Вследствие на това е необходимо приложението да бъде коригирано. Тъй като са необходими много изменения, за повече яснота трябва да се замени изцяло.

(2)

Регламент (ЕО) № 2037/2000 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Тъй като Регламент (ЕО) № 1549/2006 е в сила от 1 януари 2007 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(4)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (EО) № 2037/2000 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  OВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 г. на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 733/2007 г. (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 301, 31.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Групи, кодове по Комбинираната номенклатура (1) и описания на веществата, посочени в приложения I и III

Група

Код по КН

Описание

Група I

2903 41 00

Трихлорфлуорметан

2903 42 00

Дихлордифлуорметан

2903 43 00

Трихлортрифлуоретани

2903 44 10

Дихлортетрафлуоретани

2903 44 90

Хлорпентафлуоретан

Група II

2903 45 10

Хлортрифлуорметан

2903 45 15

Пентахлорфлуоретан

2903 45 20

Тетрахлордифлуоретани

2903 45 25

Хептахлорофлуорпропани

2903 45 30

Хексахлордифлуорпропани

2903 45 35

Пентахлортрифлуорпропани

2903 45 40

Тетрахлортетрафлуорпропани

2903 45 45

Трихлорпентафлуорпропани

2903 45 50

Дихлорхексафлуорпропани

2903 45 55

Хлорхептафлуорпропани

Група III

2903 46 10

Бромхлородифлуорметан

2903 46 20

Бромтрифлуорметан

2903 46 90

Дибромтетрафлуоретани

Група IV

2903 14 00

Тетрахлорметан

Група V

2903 19 10

1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)

Група VI

2903 39 11

Бромометан (метилбромид)

Група VII

2903 49 30

Хидробромфлуорметани, -етани или -пропани

Група VIII

2903 49 10

Хидрохлорфлуорметани, -етани или -пропани

Група IX

ex 2903 49 80

Бромохлорметан

Смеси

3824 71 00

Смеси, съдържащи хлорфлуорвъглеводороди (CFC), съдържащи или несъдържащи хидрохлорофлуоровъглероди (HCFC), напълно флуорирани въглеводороди (PFC) или ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC)

3824 72 00

Смеси, съдържащи бромхлородифлуорметан, бромтрифлуорметан или дибромтетрафлуоретани.

3824 73 00

Смеси, съдържащи хидробромфлуорвъглеводороди (HBFC)

3824 74 00

Смеси, съдържащи хидрохлорфлуорвъглеводороди (HCFC), съдържащи или несъдържащи напълно флуорирани въглеводороди (PFC) или ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC), но несъдържащи хлорфлуоровъглероди (CFC)

3824 75 00

Смеси, съдържащи тетрахлорметан

3824 76 00

Смеси, съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метил-хлороформ)

3824 77 00

Смеси, съдържащи бромометан (метилбромид) или бромохлорметан


(1)  „ex“ преди кода означава, че други продукти, различни от тези, посочени в колона „Описание“, могат да попаднат под тази подпозиция.“


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 900/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

относно постоянна тръжна процедура до края на 2007/2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (1), и по-специално член 23, параграф 4 и член 40, параграф 1, буква ж) от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид положението на пазара на захар в Общността и на световния пазар на захар е необходимо да бъде открита постоянна тръжна процедура до края на 2007/2008 пазарна година за износа на бяла захар, която предвид възможните колебания на цените на световния пазар на бяла захар да позволи определянето на възстановяванията при износ.

(2)

Приложими са общите правила относно тръжните процедури за определяне на възстановяванията при износ, установени в член 23 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

За да се избегне злоупотребата с повторен внос или повторно въвеждане на пазара на Общността на продукти от сектора на захарта, които са отговорили на изискванията за възстановяване при износ, за страните от Западните Балкани не се определят възстановявания при износ.

(4)

В съответствие с членове 32 и 33 от Регламент (EО) № 318/2006 възстановяванията при износ могат да бъдат определени за покриване на конкурентните разлики между износа на Общността и този на трети държави. Износът на Общността към определени близки дестинации и към трети държави, които предоставят на продукти на Общността преференциално третиране при внос, понастоящем е в особено благоприятна конкурентна позиция. Следователно възстановяванията при износ към тези дестинации трябва да бъдат преустановени.

(5)

Предвид специфичната същност на операциите е уместно да бъдат установени подходящи разпоредби относно експортните лицензии, издавани във връзка с постоянната тръжна процедура, и по-специално по отношение на крайния срок за издаване на такива лицензии, срока им на валидност, размера на гаранцията, както и количеството, за което задължението за износ, произтичащо от лицензията, е удовлетворено. Въпреки това разпоредбите на Регламент (EО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определянето на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (2), както и на Регламент (EИО) № 120/89 на Комисията от 19 януари 1989 г. относно определянето на общи подробни правила за прилагането на експортни данъци и такси върху селскостопанските продукти (3) трябва да продължат да се прилагат.

(6)

Разпоредбите на настоящия регламент заменят, що се отнася до частичните тръжни процедури, считано от август 2007 г. нататък, тези на Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно постоянна тръжна процедура за определяне на таксите и/или възстановяванията при износ на бяла захар за пазарната 2006/2007 година (4). С оглед на прозрачността и правната яснота следователно посоченият регламент следва да бъде отменен, считано от 1 август 2007 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Открива се постоянна тръжна процедура за определяне на възстановяванията за износ на бяла захар с код по КН 1701 99 10 за всички дестинации с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе д’Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорските острови, областите в Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (5), Черна гора и Бившата югославска република Македония. През срока на валидност на тази постоянна тръжна процедура се откриват частични тръжни процедури.

2.   Постоянната тръжна процедура е открита до 25 септември 2008 г.

Член 2

1.   Обявата за участие в търг се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. На тази основа държавите-членки изготвят обява за участие в търг, която те могат да публикуват или за която да поискат да бъде публикувана другаде.

2.   В обявата в частност се посочват условията на тръжната процедура.

3.   Публикуваната обява може да бъде изменена в рамките на срока на постоянната тръжна процедура. Тя се изменя, в случай че през този срок са настъпили промени в условията на постоянната тръжна процедура.

Член 3

1.   Срокът за представяне на оферти при първата частична тръжна процедура:

а)

започва на 1 август 2007 г.;

б)

приключва на 9 август 2007 г. в 10,00 ч. брюкселско време.

2.   Срокът за представяне на оферти при всяка от следващите частични тръжни процедури:

а)

започва в първия работен ден след изтичането на предходния срок;

б)

приключва в 10,00 ч. брюкселско време на:

30 август 2007 г.,

13 и 27 септември 2007 г.,

11 и 25 октомври 2007 г.,

8 и 22 ноември 2007 г.,

6 и 20 декември 2007 г.,

10 и 31 януари 2008 г.,

14 и 28 февруари 2008 г.,

13 и 27 март 2008 г.,

10 и 24 април 2008 г.,

8 и 29 май 2008 г.,

12 и 26 юни 2008 г.,

10 и 24 юли 2008 г.,

7 и 28 август 2008 г.,

11 и 25 септември 2008 г.

Член 4

1.   Офертите при тази тръжна процедура се изпращат до компетентния орган в държавата-членка по факс или електронен път, при условие че компетентният орган приема тези форми на предаване.

Компетентните органи на държавата-членка може да изискат подадените по електронен път оферти да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/EО на Европейския парламент и на Съвета (6).

2.   Офертите са валидни само ако са изпълнени следните условия:

а)

в офертите са посочени:

i)

процедурата, към която се отнася търгът (№ 1/2007) и частичната тръжна процедура;

ii)

името, адресът и номерът по ДДС на участника в търга;

iii)

количеството бяла захар за износ;

iv)

размерът на възстановяването при износ за 100 килограма бяла захар, посочен в еуро до три десетични пункта;

v)

размерът на внесената в съответствие с член 5, параграф 1 гаранция, покриваща посоченото в подточка iii) количество захар, изразена в паричната единица на държавата-членка, където е представена офертата;

б)

преди изтичането на срока за представяне на оферти бъде представено доказателство, че оферентът е внесъл гаранция за участие в търга;

в)

количеството, което следва да бъде изнесено, е не по-малко от 250 тона бяла захар;

г)

офертата включва декларация от страна на оферента, че в случай на спечелване на търга той ще кандидатства, в рамките на определения в член 11, параграф 2, втора алинея срок, за експортна(и) лицензия(и) в зависимост от количеството бяла захар за износ;

д)

офертите включват декларация от кандидата, че продуктът за износ е бяла захар с добро пазарно качество, попадаща под код по КН 1701 99 10;

е)

офертите съдържат декларация от кандидата, че ако неговата оферта е успешна, той се задължава да:

i)

допълни гаранцията чрез плащане на посочената в член 12, параграф 3 сума, в случай че задължението за износ, произтичащо от експортната лицензия, посочена в член 11, параграф 2, не бъде изпълнено;

ii)

уведоми агенцията, издала лицензията, относно количеството(ата), за което(ито) лицензията не е била използвана до 30 дни след изтичането на срока на въпросната лицензия за износ.

3.   Оферта, която не е представена в съответствие с параграфи 1 и 2 или която съдържа условия, различни от предвидените за настоящата тръжната процедура, не се разглежда.

4.   Веднъж подадена, офертата не може да бъде оттеглена.

5.   В офертата може да бъде посочено, че тя следва да се счита за подадена само ако е(са) спазено(и) едно или и двете от следните условия:

а)

максималният размер на възстановяването при износ е определен в деня на изтичане на срока за представяне на въпросните оферти;

б)

ако офертата е успешна, тя се отнася за цялото предложено количество или за определена част от него.

Член 5

1.   Всеки кандидат следва да внесе гаранция в размер на 11 EUR на 100 килограма бяла захар, която ще се изнася в рамките на настоящата тръжна процедура.

Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 3, когато оферентът спечели търга, тази гаранция се превръща в гаранция за лицензията за износ към момента на подаване на заявлението, посочено в член 11, параграф 2.

2.   Оферентът може да избере да внесе гаранцията, посочена в параграф 1, или в брой, или под формата на гаранция, предоставена от организация, отговаряща на критериите, определени от държавата-членка, в която e подадена офертата.

3.   Гаранцията, посочена в параграф 1, се връща:

а)

при неспечелване на търга по отношение на количеството, за което не е възложена поръчка;

б)

при спечелване на търга, но когато оферентът не е кандидатствал за съответната лицензия за износ в рамките на периода, посочен в член 11, параграф 2, втора алинея, в размер на 10 ЕUR за 100 килограма бяла захар;

в)

при спечелване на търга, за количеството, за което оферентите са изпълнили, по смисъла на член 31, буква б) и член 32, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1291/2000, задължението за износ, произтичащо от лицензията, посочена в член 11, параграф 2 от настоящия регламент, в съответствие с изискванията на член 35 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

В случая, посочен в първа алинея, буква б), сумата, която ще бъде връщана, се намалява с разликата между максималния размер на възстановяването при износ, фиксиран за съответната частична тръжна процедура, и размера на възстановяването при износ, фиксиран за следващата частична тръжна процедура, когато вторият размер е по-голям от първия.

Освен в случаите на непреодолима сила част от гаранцията или гаранцията, която не е била върната, се задържат за количеството захар, за което не са били изпълнени съответните задължения.

4.   В случай на непреодолима сила компетентният орган на съответната държава-членка предприема действия за връщане на гаранцията, както намери за необходимо, с оглед на обстоятелствата, посочени от заинтересованата страна.

Член 6

1.   Офертите се разглеждат на закрито заседание от съответния компетентен орган. Лицата, присъстващи на разглеждането, са задължени да не разкриват никаква информация, отнасяща се до него.

2.   Офертите, подадени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, при условие че отговарят на изискванията, следва да бъдат съобщени на Комисията от държавите-членки, без да се споменава името на оферента, и трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от един час и тридесет минути преди изтичането на крайния срок за подаване на оферти за седмицата, определен в съобщението за тръжната процедура.

Когато не е постъпила никаква оферта, държавите-членки уведомяват Комисията за това в същия срок.

Член 7

1.   След като бъдат разгледани получените предложения, може да се фиксира максимално количество за съответната частична тръжна процедура.

2.   Може да бъде взето решение да не се определя спечелила оферта за дадена частична тръжна процедура.

Член 8

1.   Ако Комисията реши да определи спечелила оферта за частичната тръжна процедура, тя следва да фиксира, в съответствие с процедурата, определена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006, максималния размер на възстановяването при износ. Този размер се фиксира с оглед на настоящото положение и прогнозното развитие на пазар на захар в Общността и на световния пазар на захар.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, договори се присъждат на оференти, в чиито оферти е посочен размер на възстановяването, който е равен или по-малък от определения максимален размер.

Член 9

1.   Когато се фиксира максимално количество за частичната тръжна процедура, договори се присъждат на оферента, чиято оферта предлага най-малък размер на възстановяването. Ако максималното количество не е изцяло изчерпано при определянето на спечелилата оферта, офертите на други оференти се считат за спечелили по възходящ ред на посочения размер на възстановяването при износ до пълното изчерпване на цялото максимално количество.

2.   Когато даден оферент спечели търга в съответствие с параграф 1 и в резултат на това се стигне до надхвърляне на максималното количество, неговата оферта се счита за спечелила само за количеството, което е все още на разположение. Когато двама или повече оференти посочат еднакъв размер на възстановяването и определянето на офертите им за спечелили би довело да надхвърляне на максималното количество, наличното количество се разпределя между тези оференти по един от следните начини:

а)

чрез разделяне между съответните оференти пропорционално на общото количество във всяка една от техните оферти;

б)

посредством пропорционално разпределяне сред съответните участници според максималния тонаж, който се фиксира за всеки от тях;

в)

чрез жребий.

Член 10

1.   Компетентният орган в съответната държава-членка незабавно уведомява участниците за резултата от тяхното участие в тръжната процедура. Също така той изпраща уведомления на печелившите.

2.   В декларациите за възлагане се посочват като минимум:

а)

процедурата, за която се отнася офертата;

б)

количеството бяла захар за износ;

в)

размерът в еуро на възстановяването при износ, което се дава за 100 килограма бяла захар от количеството, определено в буква б).

Член 11

1.   Всеки спечелил оферент има право да получи, при обстоятелствата, определени в параграф 2, лицензия за износ за присъденото количество, в която се отразява размерът на възстановяването при износ, посочен в офертата.

2.   Всеки спечелил оферент се задължава да подаде, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000, заявление за лицензия за износ с оглед на количеството, което е определено, като заявлението не може да бъде оттеглено чрез дерогация от член 12 от Регламент (ЕИО) № 120/89.

Заявлението се подава не по-късно от:

а)

последния работен ден преди датата на частичната тръжна процедура, която ще се състои през следващата седмица;

б)

ако не предстои да се проведе частична тръжна процедура през съответната седмица, последния работен ден от следващата седмица.

3.   Всеки спечелил оферент се задължава да изнесе количеството, за което е спечелил търга, а в случай че това задължение не е изпълнено, да заплати, когато е необходимо, сумата, определена в член 12, параграф 3.

4.   Правата и задълженията, посочени в параграфи 1, 2 и 3, не могат да бъдат прехвърляни.

Член 12

1.   С цел определяне на срока на валидност на лицензиите се прилагат разпоредбите на член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

2.   Лицензиите за износ, издадени във връзка с частичната тръжна процедура, са валидни от деня на издаване до края на петия календарен месец след този, в който се е състояла частичната тръжна процедура.

3.   Освен в случаите на непреодолима сила получателят на лицензия следва да заплати на компетентния орган определена сума с оглед на количеството, за което не е изпълнено задължението за извършване на износ, което задължение произтича от лицензията за износ, посочена в член 11, параграф 2, и ако гаранцията, посочена в член 5, параграф 1, е по-малка от разликата между възстановяването при износ, посочено в член 33, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 318/2006, в сила към последния ден от срока на валидност на лицензията, и възстановяването, посочено в лицензията.

Размерът на сумата, посочена в първа алинея, която следва да бъде заплатена, е равен на разликата между разликата, определена в първа алинея, и гаранцията, определена в член 5, параграф 1.

Член 13

Регламент (ЕО) № 958/2006 се отменя, считано от 1 август 2007 г.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(3)  ОВ L 16, 20.1.1989 г., стр. 19. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1847/2006 (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 21).

(4)  ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 203/2007 (ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 2).

(5)  Включително Косово под егидата на Организацията на обединените нации съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.

(6)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 901/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да бъдат приети мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към други номенклатури, които са изцяло или частично основани на нея или които добавят подраздели към нея и които са създадени със специфични разпоредби на Общността с цел прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани според кодовете по КН, посочени в колона 2, по силата на основанията, посочени в колона 3.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението трябва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на дванадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Danuta HÜBNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 733/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(код по КН)

Основание

(1)

(2)

(3)

Продукт, състоящ се от нарязаните, ферментирали и изсушени листа и връхни части на растението ройбос (Aspalathus linearis), познато също и като „Червен храст“.

След бране зелените листа и връхните части на растението се нарязват на парченца с дължина от 2 до 5 mm. После се счукват, оставят се да ферментират и се изсушават.

Продуктът се използва основно за приготвяне на запарки.

1212 99 70

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 1212, 1212 99 и 1212 99 70.

Класирането в позиция 1211 се изключва, тъй като продуктът не се използва главно за целите, посочени в текста на тази позиция („… от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни“).

Ето защо продуктът следва да бъде класиран в позиция 1212 като друг растителен продукт от вида, използван главно за консумация от човека, непосочен, нито включен другаде.


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 902/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да бъдат приети мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към други номенклатури, които са изцяло или частично основани на нея или които добавят подраздели към нея и които са създадени със специфични разпоредби на Общността с цел прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани според кодовете по КН, посочени в колона 2, по силата на основанията, посочени в колона 3.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Danuta HÜBNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 733/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(код по КН)

Основание

(1)

(2)

(3)

Цели глави чесън (Allium sativum) при температура между 0 °C и – 5 °C, не изцяло замразени.

0703 20 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 0703 и 0703 20 00.

Продуктът не се класира в позиция 0710, защото не е „замразен“ по смисъла на глава 7 (виж също обяснителните бележки към Хармонизираната система за глава 7, общи разпоредби, трети параграф).

Продуктът следва да бъде класиран в позиция 0703 като охладен чесън.


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 903/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да бъдат приети мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към други номенклатури, които са изцяло или частично основани на нея или които добавят подраздели към нея и които са създадени със специфични разпоредби на Общността с цел прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани според кодовете по КН, посочени в колона 2, по силата на основанията, посочени в колона 3.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението, трябва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Franco FRATTINI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 733/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Плоски листчета с размери 32 mm на 21 mm, съдържащи следните съставки (в тегловни %):

натриев алгинат

24-32

малтодекстрин

20-28

ароматни вещества

5-15

вода

5-15

карагенан

5-15

микрокристална целулоза

4-10

глицерин

4-10

лецитин, аспартам, натриев захарин, ацесулфам К, неохесперидин DC, оцветител Е 102, оцветител Е 133.

Продуктът се продава на пазара като „лентички за освежаване на дъха“, които се разтварят върху езика.

2106 90 98

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текста на кодове по КН 2106, 2106 90 и 2106 90 98.

Продуктът не може да бъде класиран в позиция 3306 като изделие за орална хигиена, тъй като не съдържа никоя от специфичните съставки, които допринасят за поддържане на хигиената на устната кухина.

Продуктът трябва да бъде класиран като хранителен продукт за консумация от човека по смисъла на позиция 2106, тъй като съдържа вещества с хранителна стойност (обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 2106, първи параграф, А, и втори параграф, Б, точка 9).


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 904/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да бъдат приети мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към този регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към други номенклатури, които са изцяло или частично основани на нея или които добавят подраздели към нея и които са създадени със специфични разпоредби на Общността с цел прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани според кодовете по КН, посочени в колона 2, по силата на основанията, посочени в колона 3.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението, трябва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Franco FRATTINI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 733/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Сирене от типа Pasta filata на блокчета, произведено чрез добавяне на ензима ренин (сирищен фермент) и термофилни бактерии (например Streptococcus thermophilus) към млякото. След коагулацията суроватката се отделя. След това коагулатът се затопля до около 80 °С. Замесва се и се разтегля, докато се получи влакнеста текстура. После продуктът се разделя до изискваната големина (от 1 до 3 kg) и се осолява.

Сиренето се опакова във фолио и се съхранява при ниска температура (от 2 до 4 °С) в продължение на една до две седмици след като е произведено.

Сиренето има следния състав (в тегловни %):

сухо вещество

54,2

общо съдържание на мазнини

23,3

съдържание на мазнини в сухото вещество

43,0

съдържание на вода в немасленото вещество

59,7

Сиренето има мек, маслен, леко солен вкус. Използва се, между другото, като сирене за пици.

0406 10 20

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текста на кодове по КН 0406, 0406 10 и 0406 10 20.

Продуктът притежава обективните характеристики и свойства на прясно сирене, по-специално с оглед на състава, външния вид и вкуса, и може да се консумира в кратък срок след като е произведено (обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0406, първи параграф, точка 1).

Следователно продуктът не може да се класира в подпозиция по КН 0406 90, която се отнася до „други сирена“, различни от упоменатите в предходните подпозиции.


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 905/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за определяне на минимална продажна цена за масло за 68-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Комисията от 16 декември 1999 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета за мерките за интервенция на пазара на масло и млечна сметана (2), интервенционните агенции пуснаха в продажба чрез постоянен търг някои количества масло, държани от тях.

(2)

В зависимост от офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена или се решава търгът да се прекрати в съответствие с член 24а от Регламент (ЕО) № 2771/1999.

(3)

Имайки предвид получените оферти, следва да се определи минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 68-ия специален търг, открит по силата на Регламент (ЕО) № 2771/1999, за който срокът за подаване на офертите изтече на 24 юли 2007 година, минималната продажна цена на маслото се определя на 200,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 333, 24.12.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 688/2007 (ОВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 36).


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/40


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2006 година

относно процедурата по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност

(Дело № COMP/F/38.456 — Битум (Нидерландия))

(нотифицирано под номер C(2006) 4090)

(само текстовете на нидерландски, английски, френски и немски език са автентични)

(2007/534/ЕО)

1.   ОБОБЩЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО

(1)

Адресатите на решението са участвали в еднократно и продължително нарушение на член 81 от Договора за създаване на Европейската общност, включващо определяне на цените на битум за пътна настилка в Нидерландия.

1.1.   Секторът на битум за пътна настилка

(2)

Битумът е страничен продукт от производството на гориво. Обикновено той се произвежда по време на дестилацията на специфични тежки сурови масла. От различните сурови масла и рафинираните им конфигурации се произвеждат различни видове битум, които могат да се модифицират допълнително чрез добавяне на полимери, за да се подобри тяхната ефективност. Битумът се използва основно в производството на асфалт, който служи като адезив, свързващ останалите материали. Остатъкът от производството на битум има различни промишлени приложения.

(3)

Продуктът, който е предмет на настоящото решение, е всичкият битум, използван за изграждането на пътища и подобни приложения. Той се нарича също проникващ битум, битум за настилки или асфалтов битум. Оттук нататък ще бъде наричан „битум за пътна настилка“.

(4)

Разследването показа, че картелът покрива цялата територия на Нидерландия. Размерът, на който се изчислява, възлиза на около 62 милиона EUR през 2001 г. — през последната пълна година на нарушението. Специфична особеност на споразуменията е, че е направена колюзия не само между продавачите, както обичайно се прави, но и между продавачите и купувачите. Осем от деветте доставчици на битум за пътна настилка и шест (сега пет) от най-големите компании за изграждане на пътища, закупуващи продукта, са участвали в картела.

(5)

Посочените по-долу адресати са участвали в еднократно и продължително нарушение на член 81 от Договора за ЕО, обхващащо територията на Нидерландия, което се е изразявало основно в това, че доставчици и купувачи са се споразумявали за цени и отстъпки на въпросния продукт.

1.2.   Адресати и продължителност на нарушението

(6)

Предприятията, със своите юридически лица, участвали в нарушението (някои от тях са отговорни като компании майки) за посочения период са изброени по-долу. За някои от предприятията адресати на решението са повече от едно юридически лица.

 

доставчици:

а)

BP: BP plc от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г., BP Nederland BV от 1 април 1994 г. до 1 януари 2000 г. и BP Refining & Petrochemicals GmbH от 31 декември 1999 г. до 15 април 2002 г.;

б)

Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV и Esha Port Services Amsterdam BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

в)

Klöckner: Klöckner Bitumen BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и Sideron Industrial Development от 1 януари 2000 г. до 15 април 2002 г.;

г)

Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd. и Kuwait Petroleum (Nederland) BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

д)

Nynäs: AB Nynäs Petroleum и Nynäs Belgium AB от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

е)

Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd и Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

ж)

Total: Total Nederland NV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и Total SA от 1 ноември 1999 г. до 15 април 2002 г.;

з)

Wintershall: Wintershall AG от 1 април 1994 г. до 31 декември 1999 г.;

 

купувачи:

и)

Ballast Nedam: Ballast Nedam NV и Ballast Nedam Infra BV от 21 юни 1996 г. до 15 април 2002 г.;

й)

BAM: BAM NBM Wegenbouw BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и Koninklijke BAM Groep NV от 1 ноември 2000 г. до 15 април 2002 г.;

к)

Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г., Dura Vermeer Groep NV от 13 ноември 1998 г. до 15 април 2002 г. и Dura Vermeer Infra BV от 1 юли 2000 г. до 15 април 2002 г.;

л)

HBG: HBG Civiel BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

м)

Heijmans: Heijmans NV и Heijmans Infrastructuur BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

н)

KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV и Koninklijke Wegenbouw Stevin BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.

1.3.   Действие на картела

(7)

Практиките на колюзия могат да бъдат категоризирани като практики по фиксиране на цените на битума за пътна настилка в Нидерландия между доставчиците, между основните купувачи, както и между доставчиците и купувачите.

(8)

Доказателствата, потвърждаващи съществуването на картела, обхващат периода от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и се отнасят главно до практиките на редовно колективно фиксиране на брутните цени на продажба и покупка на битума за пътни настилки, еднаква отстъпка от брутната цена за участващите пътно-строителни предприятия и по-малък размер на максималната отстъпка от брутната цена за останалите пътно-строителни предприятия.

(9)

Комисията счита, че цялата схема на подготвителни и съвместни срещи, с последващи споразумения между групата на доставчиците на битум и групата на компаниите за пътно строителство относно брутните цени и намаленията на битума за пътни настилки в Нидерландия, представлява част от единна цялостна схема и следователно представлява нарушение на член 81 от Договора.

2.   ГЛОБИ

2.1.   Основна сума

(10)

Основната сума на глобата се определя според тежестта и продължителността на нарушението.

Тежест на нарушението

(11)

При оценката на тежестта на нарушението Комисията взе предвид неговия характер, реалното въздействие на пазара, където то може да бъде измерено, и размера на съответния географски пазар.

(12)

Що се отнася до характера на нарушението, фактът, че то е имало въздействие, и фактът, че то обхваща съществена част от общия пазар, Комисията счита, че предприятията, към които е адресирано това решение, са извършили много сериозно нарушение на член 81 от Договора.

Диференцирано третиране

(13)

В категорията на много сериозните нарушения скалата на вероятните глоби дава възможност да се прилага диференцирано третиране на компаниите, за да се отчете ефективната икономическа способност на съответните нарушители да причинят съществени вреди на конкуренцията. Това е подходящо, когато съществуват значителни несъответствия между пазарните дялове на дружествата, участващи в нарушението, както е в този случай.

(14)

Дружествата са разделени в шест категории според относителното им значение на съответния пазар през 2001 г. — последната пълна година на извършване на нарушението.

Достатъчно възпрепятстване

(15)

Комисията отбелязва, че по тази процедура през финансовата 2005 година — последната финансова година, предшестваща това решение, Shell, BP, Total и Kuwait Petroleum са имали обороти в световен мащаб, възлизащи съответно на 246, 203, 143 и 37 милиарда EUR. Всички останали предприятия са имали обороти в световен мащаб под 10 милиарда EUR.

(16)

Комисията счита, че предвид обстоятелствата по това дело, не е необходимо прилагането на коефициент на умножение, който да осигури достатъчен възпиращ ефект на глобите за предприятията със световни обороти, по-малки от 10 милиарда EUR. Комисията предвижда умножаване на глобата само за Shell, BP, Total и Kuwait Petroleum с коефициент, пригоден към обстоятелствата на делото.

Продължителност

(17)

Индивидуалните коефициенти на умножение се прилагат съответно спрямо продължителността на нарушението за всяка компания, като варира от 1,5 до 8 години (вж. параграф 6 по-горе).

2.2.   Утежняващи и смекчаващи вината обстоятелства

Утежняващи вината обстоятелства

(18)

В момента на извършването на нарушението Shell вече е бил предмет на забранителни решения за картелни дейности от страна на Комисията (1). Този рецидив представлява утежняващо обстоятелство, обосноваващо налагането на увеличение от 50 % върху основната сума на глобата на Shell.

(19)

По време на проверките KWS отказа да се подложи на разследване, като настояваше проверяващите да призоват за помощ националните власти по конкуренцията и полицията. Комисията счита, че това възпрепятстване представлява утежняващо обстоятелство, обосноваващо налагането на увеличение от 10 % върху основната сума на глобата на KWS.

(20)

Shell — от групата на доставчиците на битум, и KWS — от групата на купувачите на битум, носят особена отговорност за инициирането и ръководството на картела. Те са били движещите сили в дейността на картела. Тази тяхна роля е основание за увеличение с 50 % върху основната сума за глобата, която трябва да се наложи на Shell и KWS.

2.3.   Прилагане ограничението от 10 % от оборота

(21)

Член 23, параграф 2 от Регламент (EО) № 1/2003 на Съвета (2) постановява, че санкцията, наложена на всяко предприятие, не може да надхвърля 10 % от неговия оборот. Този праг се прилага към глобите, изчислени за Esha (Esha Holding BV, Smid & Hollander BV и Esha Port Services Amsterdam BV) и Klöckner Bitumen BV.

2.4.   Прилагане на Съобщението за снизходителност от 2002 г.

Имунитет

(22)

BP е първото предприятие, което информира Комисията за съществуването на картел в областта на битума в Нидерландия, и Комисията даде на BP условен имунитет от санкции съгласно точка 15 от Съобщението. BP сътрудничи напълно, непрекъснато и целесъобразно по време на цялата административна процедура на Комисията. BP прекрати участието си в подозираното нарушение в момента, в който представи доказателства по Съобщението за снизходителност, и не предприе стъпки за принуждаване на други предприятия да участват в нарушението. Следователно BP се квалифицира за пълен имунитет срещу глоби.

Точка 23, буква б), първо тире (намаление от 30 до 50 %)

(23)

Kuwait Petroleum е следващото предприятие, което се обърна към Комисията във връзка със Съобщението за снизходителност, и първото предприятие, което отговаря на изискванията на точка 21 от него. Доказателствата, предоставени от Kuwait Petroleum, със самия си характер помогнаха на Комисията да докаже въпросните факти и по този начин представляваха добавена стойност по отношение на доказателствата, с които разполагаше Комисията по това време. Тази добавена стойност е съществена, тъй като тя подкрепи съществуващата информация и наред с информацията, с която Комисията вече разполагаше, помогна на Комисията да докаже нарушението. Трябва да се отбележи, че BP не присъства редовно на консултативните срещи с купувачите на битум, а Kuwait Petroleum е първият, който предостави преки доказателства по този централен елемент в действието на картела. Затова, съгласно точка 23 от Съобщението за снизходителност, Kuwait Petroleum се квалифицира за намаление на глобата между 30 % и 50 %.

(24)

За определянето на точното намаление на глобата, която да се наложи на Kuwait Petroleum, трябва да се вземе предвид, че молбата на Kuwait Petroleum за снизходителност и по-нататъшните доказателства, предоставени след това, с нивото си на детайлност помогнаха на Комисията да докаже въпросните факти. Въпреки това трябва да се вземе предвид също и че молбата е подадена повече от единадесет месеца, след като Комисията направи проверките и чак след като Комисията изпрати до страните молба за предоставяне на информация, в която се иска по-подробна фактическа информация относно събитията. Нещо повече, Комисията счита за сериозно това, че някои изявления, които Kuwait Petroleum направи по адрес на обвиненията за участие в картела на ExxonMobil, по-късно са били формулирани наново и не могат да бъдат използвани като доказателство срещу това предприятие. Комисията заключава, че Kuwait Petroleum има право на 30 % намаление от глобата, която иначе би му била наложена.

Други молби за снизходителност

(25)

Shell също подаде молба съгласно раздел Б от Съобщението за снизходителност, но тя не беше удовлетворена поради липса на достатъчна добавена стойност.

(26)

Nynäs и Total също твърдят, че са предоставили на Комисията самоинкриминираща информация по доброволен начин. Комисията обаче счита, че предоставената информация не представлява съществена добавена стойност, даваща основание на Комисията да отсъди намаление на наказанието.

(27)

Wintershall има претенции, че трябва да му бъде даден имунитет по силата на имунитета на BP. Wintershall обаче все още съществува като предприятие отделно от BP и именно BP, а не Wintershall, е този, който реши да подаде молба за имунитет до Комисията.

3.   РЕШЕНИЕ

(28)

Следните предприятия са нарушили член 81 от Договора, като за посочените по-долу периоди редовно колективно са определяли брутната цена за продажбите и покупките на битум за пътна настилка в Нидерландия, както и уеднаквена отстъпка върху брутната цена за участващите пътно-строителни предприятия и по-ниска максимална отстъпка върху брутната цена за другите пътно-строителни предприятия:

а)

Ballast Nedam: Ballast Nedam NV и Ballast Nedam Infra BV от 21 юни 1996 г. до 15 април 2002 г.;

б)

BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и Koninklijke BAM Groep NV от 1 ноември 2000 г. до 15 април 2002 г.;

в)

BP: BP plc от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г., BP Nederland BV от 1 април 1994 г. до 1 януари 2000 г. и BP Refining & Petrochemicals GmbH от 31 декември 1999 г. до 15 април 2002 г.;

г)

Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г., Dura Vermeer Groep NV от 13 ноември 1998 г. до 15 април 2002 г. и Dura Vermeer Infra BV от 30 юни 2000 г. до 15 април 2002 г.;

д)

Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV и Esha Port Services Amsterdam BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

е)

HBG: HBG Civiel BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

ж)

Heijmans: Heijmans NV и Heijmans Infrastructuur BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

з)

Klöckner: Klöckner Bitumen BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и Sideron Industrial Development BV от 1 януари 2000 г. до 15 април 2002 г.;

и)

Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd и Kuwait Petroleum (Nederland) BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

й)

KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV и Koninklijke Wegenbouw Stevin BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

к)

Nynäs: AB Nynäs Petroleum и Nynäs Belgium AB от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

л)

Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd и Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г.;

м)

Total: Total Nederland NV от 1 април 1994 г. до 15 април 2002 г. и Total SA от 1 ноември 1999 г. до 15 април 2002 г.;

н)

Wintershall AG от 1 април 1994 г. до 31 декември 1999 г.

(29)

За нарушенията, цитирани в предходния параграф, са наложени следните глоби:

а)

Ballast Nedam: Ballast Nedam NV и Ballast Nedam Infra BV, съвместно и поотделно: 4,65 милиона EUR;

б)

BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV: 13,5 милиона EUR, от които Koninklijke BAM Groep NV съвместно и поотделно дължи 9 милиона EUR;

в)

BP: BP plc: 0 милиона EUR, от които BP Nederland BV съвместно или поотделно дължи 0 милиона EUR и BP Refining & Chemicals GmbH съвместно и поотделно дължи 0 милиона EUR;

г)

Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: 5,4 милиона EUR, от които Dura Vermeer Groep NV съвместно и поотделно дължи 3,9 милиона EUR и Dura Vermeer Infra BV съвместно и поотделно дължи 3,45 милиона EUR;

д)

Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV и Esha Port Services Amsterdam BV, съвместно и поотделно: 11,5 милиона EUR;

е)

HBG: HBG Civiel BV: 7,2 милиона EUR;

ж)

Heijmans: Heijmans NV and Heijmans Infrastructuur BV, съвместно и поотделно: 17,1 милиона EUR;

з)

Klöckner: Klöckner Bitumen BV: 10 милиона EUR, от които Sideron Industrial Development BV съвместно и поотделно дължи 9 милиона EUR;

и)

Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd и Kuwait Petroleum (Nederland) BV, съвместно и поотделно: 16,632 EUR милиона;

й)

KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV и Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, съвместно и поотделно: 27,36 million EUR;

к)

Nynäs: AB Nynäs Petroleum и Nynäs Belgium AB, съвместно и поотделно: 13,5 милиона EUR;

л)

Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd и Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, съвместно и поотделно: 108 милиона EUR;

м)

Total: Total Nederland NV: 20,25 милиона EUR, от които Total SA съвместно и поотделно дължи 13,5 милиона EUR;

н)

Wintershall AG: 11,625 милиона EUR.

(30)

Гореизброените предприятия трябва незабавно да прекратят нарушенията, посочени в параграф (28), ако все още не са сторили това. Те трябва да се въздържат от повтаряне на всякакви действия или поведение, описани в параграф (28), както и от всякакви действия и поведение със същия или сходен предмет или ефект.

(31)

Неконфиденциалната версия на решението ще бъде публикувана на автентичните езици на делото в интернет страницата на ГД „Конкуренция“ на адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html


(1)  Решение 86/398/ЕИО на Комисията от 23 април 1986 г. относно производство по член 85 от Договора за ЕИО (IV/31.149 — Полипропилен, ОВ L 230, 18.8.1986 г., стр. 1) и Решение 94/599/ЕО на Комисията от 27 юли 1994 г. относно производство по член 85 от Договора за ЕИО (IV/31865 — ПВЦ, ОВ L 239, 14.9.1994 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1419/2006 (ОВ L 269, 28.9.2006 г., стр. 1).


28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за прекратяване на процедурата по антисубсидиране във връзка с вноса на дихидромирценол с произход от Индия

(2007/535/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 14 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 11 ноември 2006 г. Комисията обяви чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), (наричано по-долу „известие за започване на процедура“) започването на процедура по антисубсидиране във връзка с вноса в Общността на дихидромирценол с чистота най-малко 93 тегловни процента, с произход от Индия, обикновено деклариран под код по КН ex 2905 22 90.

(2)

Процедурата по антисубсидиране бе започната съгласно разпоредбите на член 10 от основния регламент вследствие на жалба, подадена на 29 септември 2006 г. от следните производители в Общността: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. и Sensient Fragrances S.A. (наричани по-долу „жалбоподателите“), които покриват основна част, в този случай повече от 25 % от общото производство на дихидромирценол в Общността. Жалбата съдържаше prima facie доказателство за съществуването на субсидиране за споменатия продукт и за произтичаща от него материална щета, което беше счетено за достатъчно основание за започването на процедура.

(3)

Комисията официално уведоми компетентните органи на Индия, производителите износители в Индия, вносителите и потребителите, за които е известно, че са засегнати, както и техните асоциации и жалбоподателите за започването на разследването. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на срока, определен в известието за започване на процедура.

Б.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА

(4)

С писмо до Комисията от 25 май 2007 г. жалбоподателите официално оттеглиха своята жалба.

(5)

В съответствие с член 14, параграф 1 от основния регламент при оттегляне на жалба процедурата може да бъде прекратена, освен когато прекратяването не е в интерес на Общността.

(6)

Комисията счете, че настоящата процедура следва да бъде прекратена, тъй като при разследването не бяха открити никакви доводи, които да указват, че такова прекратяване не би било в интерес на Общността. Заинтересованите страни бяха съответно информирани и им беше дадена възможност да направят коментар. Не бяха представени възражения.

(7)

Предвид гореизложеното Комисията заключи, че процедурата по антисубсидиране във връзка с вноса в Общността на дихидромирценол с произход от Индия следва да бъде прекратена без налагане на изравнителни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Процедурата по антисубсидиране във връзка с вноса на дихидромирценол с чистота най-малко 93 тегловни процента, попадащ под код по КН ex 2905 22 90, с произход от Индия, се прекратява.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ C 275, 11.11.2006 г., стр. 29.


Европейска централна банка

28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/46


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 юли 2007 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/28 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи

(ЕЦБ/2007/6)

(2007/536/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 105, параграф 2, трето тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, трето тире и членове 12.1 и 30.6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 30.1 от Устава националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки, които са приели еурото, предоставят на Европейската централна банка (ЕЦБ) чуждестранни резервни активи, а ЕЦБ е оправомощена да държи и управлява прехвърлените ѝ чуждестранни резерви.

(2)

Съгласно членове 9.2 и 12.1 от Устава ЕЦБ може да осъществява някои от дейностите си чрез НЦБ и да възлага на НЦБ изпълнението на някои от своите операции. Поради това ЕЦБ счита, че НЦБ следва да управляват прехвърлените им валутни резерви в качеството им на нейни агенти.

(3)

Съгласно Насоки ЕЦБ/2006/28 от 21 декември 2006 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (1) всяка НЦБ на участваща държава-членка следва да осъществява операции с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ в качеството си на неин агент, като използва правната документация, посочена в споменатите насоки.

(4)

Определението за „европейски държави“ в Насоки ЕЦБ/2006/28 следва да бъде изменено предвид бъдещото присъединяване на държави-членки към ИПС.

(5)

С цел новите инструменти с лихвени суапове, които се класифицират като извънборсови операции с деривативи, чиято експозиция, превишаваща определен праг, е обезпечена, да бъдат включени в списъка на допустимите инструменти, Насоки ЕЦБ/2006/28 следва да бъдат изменени, за да се предвиди, че валутните суапове се документират като извънборсови операции с деривативи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Насоки ЕЦБ/2006/28 се изменят, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„По смисъла на настоящите насоки:

„европейски държави“ означава всички държави-членки, които са приели еурото в съответствие с Договора, както и Дания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство (само Англия и Уелс);

„участваща НЦБ“ е НЦБ на държава-членка, която е приела еурото.“

2)

В член 3 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   За всички операции с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ се използва посочената в настоящия член стандартна правна документация. Изпълнителният съвет може обаче да реши да използва за държава-членка при приемане на еурото типовото споразумение, установено в приложение I, точка 1, буква в) или точка 2, буква в), вместо споразумението, установено в приложение I, точка 1, буква а) или точка 2, буква а) от настоящите насоки, ако по отношение на използването на посоченото типово споразумение в тази държава-членка не съществува правна оценка във форма и съдържание, приемливи за ЕЦБ. Изпълнителният съвет информира незабавно Управителния съвет за всяко решение, взето съгласно настоящата разпоредба.

2.   Обезпечени операции с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, включващи репо споразумения, обратни репо споразумения, споразумения за покупка с последваща продажба, споразумения за продажба с последваща покупка и всички извънборсови операции с деривативи с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, се документират съгласно изброените в приложение I типови споразумения, във форма, която подлежи на периодично одобряване и изменение от страна на ЕЦБ.“

3)

В приложение I точка 2 се заменя със следното:

„2)

Всички извънборсови операции с деривативи с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (включително и лихвени суапове, когато експозицията е покрита с обезпечение), следва да се документират съгласно следните типове споразумения във форма, която може да бъде периодично одобрявана или изменяна от ЕЦБ:

а)

Рамковото споразумение на ЕБФ за финансови сделки (в редакцията му от 2004 г.) за операции с контрагенти, организирани или учредени съгласно правото на която и да е европейска държава;

б)

1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – cross-border, New York law version) за операции с контрагенти, които са организирани или учредени съгласно федералните или щатските закони на САЩ; и

в)

1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – cross-border, English law version) за операции с контрагенти, които са организирани или учредени съгласно правото на която и да е държава, с изключение на изброените в буква а) или б).“

Член 2

Настоящите насоки влизат в сила на 27 юли 2007 година.

Член 3

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите-членки, приели еурото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 юли 2007 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ C 17, 28.1.2007 г., стр. 5.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/48


РЕШЕНИЕ ДАРФУР/6/2007 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 18 юли 2007 година

за назначаване на военен съветник на специалния представител на Европейския съюз за Судан

(2007/537/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 25, параграф 3 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2005/557/ОВППС на Съвета от 18 юли 2005 г. относно дейността на Европейския съюз за оказване на цивилна и военна подкрепа на мисиите на Африканския съюз в района на Дарфур в Судан (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 април 2007 г. Съветът прие Решение 2007/238/ОВППС (2) за назначаване на Torben BRYLLE за новия специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Судан.

(2)

Специалният представител на Европейския съюз (СПЕС) за Судан, inter alia, осигурява координацията и съгласуваността на приноса на Съюза в Мисията на Африканския съюз в района на Дарфур в Судан (AMIS). В съответствие с член 5, параграф 2 от Съвместно действие 2005/557/ОВППС координационното звено на ЕС в Адис Абеба под ръководството на СПЕС, което се състои от политически съветник, военен съветник и полицейски съветник, ръководи ежедневната координация с всички съответни отговорни лица от ЕС и Центъра за административен контрол и управление в реда на подчинение на Африканския съюз в Адис Абеба с цел да се осигури съгласуваност и навременна подкрепа от ЕС за АМIS.

(3)

Съгласно член 4 от Съвместно действие 2005/557/ОВППС Съветът упълномощава Комитета по политика и сигурност да назначи военен съветник по предложение на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) въз основа на препоръка от СПЕС.

(4)

Съобразно препоръката на СПЕС ГС/ВП предложи полковник Michel BILLARD да бъде назначен за новия военен съветник на СПЕС.

(5)

В съответствие с член 6 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не взема участие в изготвянето и прилагането на решения и действия на Европейския съюз, които имат последици в областта на отбраната,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение полковник Michel BILLARD се назначава за военен съветник на СПЕС за Судан.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 24 юли 2007 година

Съставено в Брюксел на 18 юли 2007 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

C. DURRANT PAIS


(1)  ОВ L 188, 20.7.2005 г., стр. 46. Съвместно действие, изменено със Съвместно действие 2007/245/ОВППС (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 65).

(2)  ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 52.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/49


РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА EUROPOL

от 18 юли 2007 година

относно условията и процедурите, утвърдени от Еuropol, адаптиращи сумите, цитирани в допълнението към Решение на управителния съвет от 16 ноември 1999 г., относно приложимите данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани на членове на персонала заради Еuropol

(2007/538/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EUROPOL,

като взе предвид протокола, съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз и член 41, параграф 3 от Конвенцията за Europol относно привилегиите и имунитетите на Europol, членовете на неговите органи, заместник-директорите и служителите на Europol (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 12 юни 2007 г. Съветът реши да адаптира заплатите и възнагражденията на служителите на Europol с 1,5 % с обратна сила, считано от 1 юли 2006 г.

(2)

На 18 юли 2007 г. управителният съвет реши да извърши увеличение на сумите по член 4 от допълнението към Решение на управителния съвет от 16 ноември 1999 г. (2) със същия процент и от същата дата, както е определено в решението на Съвета от 12 юни 2007 г., цитирано в точка 1.

(3)

Съгласно същото решение на управителния съвет от 18 юли 2007 г. така установените стойности ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Считано от 1 юли 2006 г.:

1)

Стойността в първото изречение от член 4 от допълнението към Решение на управителния съвет на Europol от 16 ноември 1999 г. да бъде заменена със 113,68 EUR.

2)

Стойностите в еуро в таблицата, включена в член 4 от допълнението към Решение на управителния съвет на Europol от 16 ноември 1999 г., да бъдат заменени, както следва:

 

8 % за суми между 113,68 EUR и 2 002,41 EUR

 

10 % за суми между 2 002,42 EUR и 2 758,01 EUR

 

12,5 % за суми между 2 758,02 EUR и 3 160,83 EUR

 

15 % за суми между 3 160,84 EUR и 3 589,60 EUR

 

17,5 % за суми между 3 589,61 EUR и 3 992,45 EUR

 

20 % за суми между 3 992,46 EUR и 4 382,91 EUR

 

22,5 % за суми между 4 382,92 EUR и 4 785,73 EUR

 

25 % за суми между 4 785,74 EUR и 5 176,21 EUR

 

27,5 % за суми между 5 176,22 EUR и 5 579,03 EUR

 

30 % за суми между 5 579,04 EUR и 5 969,51 EUR

 

32,5 % за суми между 5 969,52 EUR и 6 372,33 EUR

 

35 % за суми между 6 372,34 EUR и 6 763,42 EUR

 

40 % за суми между 6 763,43 EUR и 7 166,26 EUR

 

45 % за суми над 7 166,27 EUR.

Член 2

Настоящото решение ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Хага на 18 юли 2007 година.

Jaime FERNANDES

Председател на Управителния съвет


(1)  ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 65, 28.2.2001 г., стр. 8.