ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 195

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
27 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 882/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 883/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 824/2000 относно установяване на процедури за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното

3

 

*

Регламент (ЕО) № 884/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно спешни мерки за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните ( 1 )

8

 

 

Регламент (ЕО) № 885/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

10

 

 

Регламент (ЕО) № 886/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно разпределянето на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 996/97 тарифна квота за замразени обезкостени говежди гърди

11

 

 

Регламент (ЕО) № 887/2007 на Комисията oт 26 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

12

 

 

Регламент (ЕО) № 888/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

15

 

 

Регламент (ЕО) № 889/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

19

 

 

Регламент (ЕО) № 890/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

22

 

 

Регламент (ЕО) № 891/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

24

 

 

Регламент (ЕО) № 892/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2007 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/48/ЕО на Комисията oт 26 юли 2007 гoдина за изменение на Директива 2003/90/EО относно установяването на мерките за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове от земеделски растителни видове ( 1 )

29

 

*

Директива 2007/49/ЕО на Комисията от 26 юли 2007 година за изменение на Директива 2003/91/EО относно установяването на мерки за изпълнение за целите на член 7 от Директива 2002/55/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове от земеделски растителни видове ( 1 )

33

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/529/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 март 2007 година относно държавна помощ C 21/06 (ex N 635/05), която Словашката република възнамерява да приведе в действие в полза на Slovenské lodenice Komárno (нотифицирано под номер C(2007) 1182)  ( 1 )

36

 

 

2007/530/Евратом

 

*

Решение на Комисията oт 17 юли 2007 година за създаване на Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците ( 1 )

44

 

 

2007/531/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 26 юли 2007 година относно въпросник към докладите на държавите-членки относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО на Съвета за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации през периода 2008—2010 г. (нотифицирано под номер C(2007) 3547)

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

95,7

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

87,9

ZZ

87,9

0805 50 10

AR

46,8

UY

64,6

ZA

61,3

ZZ

57,6

0806 10 10

BR

161,0

EG

143,6

MA

207,0

TR

180,9

ZZ

173,1

0808 10 80

AR

83,0

BR

98,6

CL

80,8

CN

78,6

NZ

101,8

US

111,8

UY

36,3

ZA

102,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

71,8

CL

77,7

NZ

80,2

TR

139,7

ZA

98,7

ZZ

93,6

0809 10 00

TR

167,2

ZZ

167,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

286,0

US

288,0

ZZ

299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 824/2000 относно установяване на процедури за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, така както е изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007, ограничи количествата царевица, които могат да бъдат изкупени от интервенционните агенции в цялата Общност, до общ размер от 1 500 000 тона за пазарната 2007—2008 година, 700 000 тона — за пазарната 2008—2009 година и 0 тона — от пазарната 2009—2010 година.

(2)

С оглед да се осигури добро управление на интервенционната система за изкупуване на царевица и да се даде възможност на стопанските субекти във всички държави-членки да имат достъп до интервенционната схема при еднакви условия, е целесъобразно да се предвидят в Регламент (ЕО) № 824/2000 на Комисията (2) подробни, конкретни правила за разпределение на допустимите за интервенция количества царевица. За тази цел е необходимо да се въведе механизъм за разпределение на посочените количества, обхващащ пазарните години, през които всички стопански субекти имат правото да подават оферти, като се предоставят на стопанските субекти достатъчно големи срокове за подаване на офертите и който механизъм позволява да се определи еднакъв коефициент на разпределение за всички оференти, когато предложените количества надвишават наличните. Целесъобразно е за целта да се предвиди разглеждане на офертите на два етапа и да се определи графикът за подаване на офертите за царевица, както и този за доставките и приемането във връзка с тях.

(3)

Като се имат предвид интервенционните периоди за изкупуване, предвидени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, и с оглед осигуряване на равнопоставено отношение към стопанските субекти, е целесъобразно да се предвиди един първи етап на подаване на офертите за царевица, а именно от 1 август в Гърция, Испания, Италия и Португалия, от 1 декември — в Швеция, и от 1 ноември — в останалите държави-членки, като за всички държави-членки този етап изтича на 31 декември. В края на този първи етап Комисията определя, ако е необходимо, коефициент на разпределение, приложим към направените през този етап допустими оферти, и приключва интервенцията за останалата част от пазарната година, когато предложените количества надвишават количеството, определено в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003. За да се избегне административна и финансова тежест за интервенционните агенции и стопанските субекти, и по-специално чрез учредяването на гаранции, които биха могли да се окажат ненужни при липса на количества за разпределяне, е целесъобразно да се предвиди период на прекъсване за представянето на офертите между 1 януари и датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на оставащото налично за интервенция количество за втория етап.

(4)

Като се има предвид необходимото за определяне на коефициент на разпределение за първия етап от време, е целесъобразно да се открие вторият етап за подаване на офертите от деня след датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на оставащото налично за интервенция количество — първи ден за подаване на офертите във всички държави-членки. В рамките на този втори етап приемането на офертите следва да се извършва всяка седмица, считано от първия петък след публикуването на посоченото количество, въз основа на подадените от стопанските субекти оферти най-късно до петък, 12 ч. (брюкселско време). Всяка седмица, най-късно до сряда, Комисията следва да публикува за стопанските субекти количеството, което остава налично за интервенция, на своята интернет страница. Когато количеството, определено в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, бъде надвишено, Комисията трябва да определи и публикува коефициент на разпределение и да закрие интервенцията за текущата пазарна година. Като се имат предвид интервенционните периоди за изкупуване, предвидени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, вторият етап на подаване на офертите трябва да приключва при всяко едно положение най-късно до 30 април в Гърция, Испания, Италия и Португалия, на 30 юни — в Швеция и на 31 май в останалите държави-членки.

(5)

С оглед ефективно управление на механизма за разпределение е целесъобразно да се предвиди офертите за царевица да не могат да бъдат нито изменяни, нито оттегляни. Освен това, от гледна точка на получаване на сериозни оферти се оказва необходимо да се предвиди за целта депозиране на гаранция, както и да се уточнят условията за проверка на истинността на тези оферти и за освобождаване на тази гаранция. За тази цел е целесъобразно да се осъществява този контрол при същите правила и условия като тези, които са приложими по отношение на контрола на запасите в рамките на публичното съхранение, предвидено от Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки (3). От друга страна, могат да изминат няколко месеца между началото на подаване на офертите за първия етап и 31 декември. За да се избегне финансово натоварване за стопанските субекти при подаване на офертите за първия етап, е необходимо да се направи така, че гаранцията, която трябва да бъде учредена при подаване на офертата, когато е под формата на банкова гаранция, да бъде изискуема едва от деня след последния ден на подаване на офертите.

(6)

Регламент (ЕО) № 824/2000 предвижда в член 5, параграфи 4 и 5 приемането на зърнените култури да може да се осъществи в склада, в който се съхранява зърното по време на офертата. С оглед подобряване на качеството на условията за складиране и гарантирането му от момента на подаване на офертите, е целесъобразно местата за складиране, където се намират зърнените култури в момента на подаване на офертата, да осигуряват оптималното им съхранение, и по-специално за дълъг период от време що се отнася до царевицата. Следователно се оказва необходимо да се ограничи възможността да се приемат зърнени култури в склада на оферента и да се разрешава този вид приемане само когато зърнените култури се намират при оператори на хранилища по смисъла на член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 884/2006. В този случай от момента на депозиране на офертата си, при отношенията си с оператора на хранилището оферентът поема задължението да прилага, mutatis mutandis, същите правила и условия на съхранение и контрол като тези, които са предвидени с Регламент (ЕО) № 884/2006.

(7)

Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 824/2000 уточнява, че заплащаната на оферента цена е интервенционната цена, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, валидна на датата, определена като първи ден на доставка при съобщаване за приемането на офертата, за стоки доставени на склад преди разтоварване, коригирана с увеличенията и намаленията, посочени в член 9 от Регламент (ЕО) № 824/2000. Като се има предвид новата система за управление на интервенционното изкупуване на царевица, която се установява с настоящия регламент, и по-специално фактът, че офертите за царевица не могат да бъдат нито оттегляни, нито изменяни, е целесъобразно да не се прилага това правило за офертите на царевица, когато интервенционната цена в месеца на офертата е по-висока от интервенционната цена по време на месеца, в който се осъществява доставката.

(8)

Член 11а, буква а) от Регламент (ЕО) № 824/2000 уточнява съдържанието на съобщенията, които държавите-членки трябва да изпратят до Комисията, с оглед съставяне на статистически седмичен доклад за измененията на запасите от зърнени култури за интервенция. С оглед на новата система за управление на интервенционното изкупуване на царевица, която се създава с настоящия регламент, е целесъобразно да се адаптират тези разпоредби, и по-специално по отношение на реда и условията, по които интервенционните агенции съобщават офертите на Комисията.

(9)

За ефективно управление на системата е необходимо да се предвиди предаването на изискваните от Комисията данни да се осъществява на базата на определени от Комисията образци, които съдържат данните, необходими за управлението на интервенцията, и които са предоставени от Комисията на разположение на държавите-членки и тези образци да бъдат приложими след предварително уведомяване на Управителния комитет по зърнени култури, като са адаптирани и актуализирани от Комисията при същите условия, ако е необходимо.

(10)

Следователно Регламент (ЕО) № 824/2000 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Като се има предвид, че интервенционният период започва на 1 август в Гърция, Испания, Италия и Португалия, е целесъобразно да се прилагат предвидените с настоящия регламент мерки от тази дата.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 824/2000 се изменя, както следва:

1)

Добавя се следният член 3а:

„Член 3а

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 4 от настоящия регламент, количествата царевица, допустими за интервенция в съответствие с член 5, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1784/2003, се отпускат на два етапа, наречени „етап № 1“ и „етап № 2“, за пазарните години 2007—2008 и 2008—2009 при условията и реда, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

Етап № 1 започва на 1 август в Гърция, Испания, Италия и Португалия, на 1 декември — в Швеция и на 1 ноември — в останалите държави-членки, и изтича на 31 декември, последен ден за подаване на офертите за всички държави-членки в рамките на този етап.

Етап № 2 започва в деня след посоченото в параграф 2, втора алинея публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на количеството, което остава налично за интервенция за този етап. Този ден е първият за подаване на офертите във всички държави-членки и етап № 2 завършва най-късно на 30 април в Гърция, Испания, Италия и Португалия, на 30 юни — в Швеция и на 31 май — в останалите държави-членки.

2.   След етап № 1 Комисията записва допустимите оферти за царевица, представени от стопанските субекти пред интервенционните агенции в държавите-членки до 31 декември, 12 ч. (брюкселско време), въз основа на съобщенията, извършени от държавите-членки в съответствие с член 11а, параграф 1, буква а), i).

Ако общото предложено количество надхвърля максималните количества, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, най-късно до 25 януари Комисията определя и публикува коефициент на разпределение за количествата с шест знака след десетичната запетая. Ако няма надвишаване, коефициентът на разпределение е равен на 1 и Комисията публикува оставащото количество, което е налично за интервенция за етап № 2.

Най-късно на 31 януари интервенционната агенция на държавата-членка уведомява оферента за приемането на офертата му в размер на количество, равно на предложеното количество, умножено по коефициента на разпределение.

3.   От първата сряда на февруари Комисията записва всяка седмица допустимите оферти за царевица, представени от стопанските субекти пред интервенционните агенции най-късно в петък, 12 ч. (брюкселско време) от предходната седмица, въз основа на съобщенията, извършени от държавите-членки в съответствие с член 11а, параграф 1, буква а), i).

Когато количеството, което остава налично за интервенция, е надхвърлено, най-късно до четвъртия работен ден след крайната дата на подаване на офертите, Комисията определя и публикува коефициент на разпределение за количествата с шест знака след десетичната запетая. Ако няма надвишаване, коефициентът на разпределение е равен на 1, предложените количества се считат за приети и най-късно до сряда всяка седмица Комисията публикува за стопанските субекти на интернет страницата си http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm количеството, което остава налично за интервенция за текущата седмица.

Най-късно до деветия работен ден след крайната дата на подаване на офертите интервенционната агенция на държавата-членка уведомява оферента за приемането на офертата му в размер на количество, равно на предложеното количество, умножено по коефициента на разпределение.

4.   Посочените в параграфи 2 и 3 оферти се записват от компетентната интервенционна агенция на датата на получаването им.

След подаването им офертите не могат да бъдат нито изменяни, нито оттегляни.

5.   За да бъдат допустими, офертите се подават с доказателство, че оферентът е учредил гаранция от 15 EUR на тон. Тя се учредява при подаването на офертата, но ако е учредена в рамките на етап № 1 под формата на банкова гаранция, може да се прилага едва от деня след крайната дата за представяне на офертите, посочена в параграф 2.

6.   Гаранцията покрива количествата, които са предложени от оферента в съответствие с параграф 2 или 3.

Освен в случай на форсмажорни обстоятелства или при изключителни събития, целият размер на гаранцията остава за бюджета на Общността в следните случаи:

а)

когато наличните в мястото на съхранение количества, между подаване на офертата и приемането на царевицата, са под количествата, които са заявени от оферента в съответствие с член 4, параграф 1, като се оставя толеранс от 5 %;

б)

когато разпределените количества не са действително доставени от оферента, за да бъдат приети от интервенционната агенция в съответствие с членове 2 и 5.

За целите на прилагане на разпоредбите на втора алинея, буква а) от настоящия параграф интервенционните агенции извършват проверка на наличните количества в местата на съхранение, като прилагат mutatis mutandis правилата и условията, предвидени с Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията (4) по отношение на контрола на наличността на съхраняваните продукти в рамките на операциите по публично съхранение, и по-специално тези, които са предвидени в буква Б.III от приложение I към същия регламент. Тези проверки обхващат най-малко 5 % от офертите и 5 % от предложените количества въз основа на анализ на рисковете. Тези минимални проценти от зърнени култури, подлежащи на проверка, се прилагат само в рамките на етап № 1.

Гаранцията се освобождава в пълен размер:

а)

за неразпределените предложени количества;

б)

за разпределеното предложено количество от момента, в който 95 % от разпределеното количество са действително приети от интервенционната агенция.

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква д) се заменя със следното:

„д)

интервенционният център, за който е подадена офертата, и когато се прилага член 5, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент, задължението на оферента да осигури при отношенията си с оператора на хранилището прилагането, mutatis mutandis, на правилата и условията на съхранение и проверка, изискуеми в съответствие с член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 884/2006, по отношение на посоченото в буква в) от настоящия параграф място за съхранение.“

б)

в параграф 3, трета алинея се заличава;

в)

добавя се следният параграф 4:

„4.   За зърнени култури, различни от царевица, които са предложени за интервенция, окончателната доставка трябва да се извърши не по-късно от края на четвъртия месец след месеца, в който е приета офертата, без обаче това да бъде по-късно от 1 юли в Испания, Гърция, Италия и Португалия и не по-късно от 31 юли в останалите държави-членки.

По отношение на царевицата доставката трябва да се извърши между 1 февруари и 30 април за офертите, които са подадени през етап № 1, а за етап № 2 — най-късно до края на третия месец след месеца на получаване на офертите за този етап, без обаче това да бъде по-късно от 1 юли в Испания, Гърция, Италия и Португалия и преди 31 юли за останалите държави-членки.“

3)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните втора и трета алинея:

„Това приемане може да се извърши в склада, в който се съхраняват по време на офертата зърнените култури, дотолкова доколкото съхраняването се извършва в помещения на оператор на хранилища по смисъла на член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 884/2006 и се прилагат, от момента на подаване на офертата, същите правила и условия като тези, които са предвидени за тези помещения след приемането на зърнените култури за интервенция.

За царевица приетото количество не може да надвишава разпределеното количество в съответствие с член 3а, параграфи 2 и 3.“

б)

параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   Последното приемане трябва да се осъществи най-късно до края на втория месец след окончателната доставка, посочена в член 4, параграф 4, първа алинея, що се отнася до зърнени култури, различни от царевица, и до края на втория месец след всяка от окончателните доставки, посочени в член 4, параграф 4, втора алинея, по отношение на царевицата, без обаче това да бъде по-късно от 31 юли в Испания, Гърция, Италия и Португалия и преди 31 август в останалите държави-членки.“

4)

В член 8, параграф 1, втора алинея, второто изречение се заменя със следния текст:

„Разпоредбата на настоящата алинея не се прилага за сорго, предложено през август и септември.“

5)

Член 11а се заменя със следния текст:

„Член 11а

1.   За всяка зърнена култура, посочена в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, държавите-членки съобщават по електронен път необходимите за управление на интервенцията данни и, по-специално:

а)

най-късно всяка сряда в 12 ч. (брюкселско време):

i)

количествата зърнени култури, предложени за интервенция от стопанските субекти най-късно до петък от предходната седмица 12 ч. (брюкселско време), в съответствие с членове 4 и 3а от настоящия регламент;

ii)

предложените за интервенция количества зърнени култури, различни от царевица, за които офертата е била оттеглена от оферента след откриване на интервенционния период;

iii)

общите количества зърнени култури, предложени за интервенция след откриването на интервенционния период, като се извадят посочените в подточка ii) количества;

iv)

общите количества зърнени култури, които са приети след откриването на интервенционния период в съответствие с член 5 от настоящия регламент;

б)

в сряда след публикуване на известието за тръжната процедура — количествата зърнени култури, предложени за тръжна процедура в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2131/93 на Комисията (5);

в)

в сряда след датата, на която държава-членка е определила съответните партиди — количествата зърнени култури, предназначени да бъдат разпределени безплатно на най-нуждаещите се лица в Общността в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета (6);

г)

най-късно в края на месеца след крайния срок за приемане, посочен в член 5, параграф 6 от настоящия регламент, по региони, определени в приложение III към Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета (7) — средните стойности за хектолитровата маса, установените съдържания на влага, на счупени зърна и на протеини за всички партиди зърнени култури, които са приети.

2.   Посочените в параграф 1 съобщения се извършват дори и никакво количество да не е било предложено. При липса на съобщаване на данните, посочени в параграф 1, буква а), i), Комисията ще счита, че нито една оферта не е подадена в дадената държава-членка.

3.   Формата и съдържанието на посочените в параграф 1 съобщения се определят на базата на образци, предоставени от Комисията на държавите-членки. Тези образци се прилагат едва след предварително уведомяване на Управителния комитет по зърнени култури. Тези образци биват адаптирани и актуализирани от Комисията при същите условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(2)  OВ L 100, 20.4.2000 г., стр. 31. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1572/2006 (ОВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 29).

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 721/2007 (ОВ L 164, 26.6.2007 г., стр. 4).

(4)  OВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.“

(5)  OВ L 191, 31.7.1993 г., стр. 76.

(6)  OВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.“


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 884/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

относно спешни мерки за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 Комисията може да спре пускането на пазара или употребата на дадена храна, която би могла да представлява сериозен риск за здравето на човека, когато този риск не може да бъде задоволително овладян чрез мерки, предприети от заинтересованите държави-членки.

(2)

Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (2) разрешава в приложение I употребата на оцветителя E 128 Red 2G в храните. Съгласно приложение IV към посочената директива оцветителят E 128 Red 2G е разрешен за употреба в наденичките (тип Breakfast sausages) с минимално съдържание на зърнени култури от 6 % и в месото за бургери с минимално съдържание на растителни продукти и/или зърнени култури от 4 %. И в двата хранителни продукта е разрешено максимално съдържание от 20 mg/kg.

(3)

Употребата на този оцветител е била разрешена на основата на становището на Научния комитет по храните, изразено на 27 юни 1975 г. (3) Този комитет е определил допустима дневна доза (ДДД) от 0,1 mg/kg телесно тегло за E 128 Red 2G.

(4)

Хранителните добавки трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение и при необходимост трябва да бъдат преоценявани с оглед на променящите се условия на употреба и новата научна информация. Тъй като първоначалните оценки на много хранителни добавки са извършени преди много години, Европейската комисия счете, че има нужда от систематична преоценка на всички разрешени хранителни добавки, за да се провери дали съществуващата оценка за сигурност все още е валидна. Вследствие на това Комисията изиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да преоцени всички разрешени към момента хранителни добавки в ЕС.

(5)

Във връзка с това Научната група на ЕОБХ по добавки в храните, аромати, спомагателни средства за обработка и материали, които влизат в контакт с храни, направи преоценка на безопасността на оцветителя E 128 Red 2G и прие становище (4) на 5 юли 2007 г.

(6)

ЕОБХ основа оценката си върху заключенията от доклада за оценка на риска на Европейския съюз (5) относно анилина. В този доклад е направено заключението, че анилинът следва да бъде считан за канцероген, за който не е изключен генотоксичния механизъм. Тъй като оцветителят E 128 Red 2G лесно и широко се метаболизира в анилин, ЕОБХ стигна до заключението, че би било разумно това вещество да се счита за източник на безпокойство за сигурността. Вследствие на това ЕОБХ оттегли допустимата дневна доза (ДДД), приложима за оцветителя E 128 Red 2G. ЕОБХ счита все пак, че ако се разбере механизмът на туморогенеза на анилина, или ако се демонстрира, че този механизъм се представя единствено от определен праг нататък или че не засяга човека, оцветителят E 128 Red 2G може да бъде преоценен повторно за целите на употребата му като хранителна добавка.

(7)

Тъй като дадена хранителна добавка може да бъде използвана единствено когато съществува доказателство, че употребата ѝ не е вредна за здравето, Директива 94/36/ЕО следва да бъде изменена, за да се забрани употребата на оцветителя E 128 Red 2G.

(8)

Междувременно, тъй като има вероятност оцветителят E 128 Red 2G да представлява сериозен риск за здравето на човека, е целесъобразно да се прекрати незабавно употребата на оцветителя E 128 Red 2G в храните и пускането на пазара и вносът на храни, съдържащи оцветителя E 128 Red 2G, за да се гарантира избраната от Общността висока степен на здравна закрила.

(9)

По силата на Директива 94/36/ЕО оцветителят E 128 Red 2G е законно разрешен за употреба във всички държави-членки. Следователно е необходимо да се приеме мярка в цялата Общност.

(10)

Комисията редовно ще преразглежда настоящия регламент, като взема предвид новата научна информация.

(11)

Поради естеството на риска настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно.

(12)

Поради технически и икономически причини следва да се определят преходни периоди по отношение на наденичките (тип Breakfast sausages) и месото за бургери, съдържащи оцветителя E 128 Red 2G, които са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 94/36/ЕО, както и пратките, които са били изпратени от трети страни за Общността преди датата на прилагане на настоящия регламент.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Употребата на оцветителя E 128 Red 2G в храни, посочена в приложение IV към Директива 94/36/ЕО, се прекратява.

2.   Пускането на пазара на храни, съдържащи оцветителя E 128 Red 2G, се прекратява.

3.   Вносът на храни, съдържащи оцветителя E 128 Red 2G, се прекратява.

Член 2

1.   Чрез дерогация от член 1, параграф 2 наденичките (тип Breakfast sausages) и месото за бургери, съдържащи оцветителя E 128 Red 2G, които са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 94/36/ЕО преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да бъдат търгувани до края на срока им на годност или до датата на минималната им трайност.

2.   Член 1 не се прилага за пратките от наденички (тип Breakfast sausages) и месото за бургери, съдържащи оцветителя E 128 Red 2G, когато вносителят на такива храни може да покаже, че те са били изпратени от горепосочените трети страни и са били на път за Общността преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  НКХ (1975 г.). Доклади на Научния комитет по храните, 1-ва серия, стр. 17, 19, 24.

(4)  ЕОБХ (2007 г.). Становище на Научната група по добавки в храните, аромати, спомагателни средства за обработка и материали, които влизат в контакт с храни (AFC) относно преоценката на оцветителите за храни Red 2G (E 128).

(5)  ЕБХП, 2004 г. Европейско бюро за химически продукти, Институт по здравеопазване и защита на потребителите. Доклад за оценка на риска на Европейския съюз относно анилина. Том 50.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 885/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за установяване на тръжна процедура за възстановявания при износ за някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на поканата за търг, е подходящо да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, който приключи на 24 юли 2007 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, който приключи на 24 юли 2007 г. не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и местоназначенията, изброени в член 1, параграф 1 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 276/2007 (ОВ L 76, 16.3.2007 г., стр. 16).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 886/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

относно разпределянето на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 996/97 тарифна квота за замразени обезкостени говежди гърди

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 996/97 на Комисията от 3 юни 1997 г. относно отварянето и управлението на тарифни квоти при внос на обезкостени говежди гърди от код по КН 0206 29 91 (3) отпусна тарифна квота за вноса на продукти от говеждо и телешко месо.

(2)

Заявените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. количества надвишават наличните количества. Целесъобразно е незабавно да се определи в каква степен могат да бъдат издадени лицензии за внос, като се определи коефициент на отпускане, който ще се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос за квота с пореден номер 09.4020, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 996/97 за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., се прилага коефициентът на отпускане 0,970873 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 144 , 4.6.1997 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 568/2007 (ОВ L 133, 25.5.2007 г., стр. 15).


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 887/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 26 юли 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, букви а), б), в), г), д) и ж) от посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Въпреки това при определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, че ако предварително се определя висок размер на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания, могат да бъдат застрашени. Следователно е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се избегне тази опасност, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти трябва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(5)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, възстановявания при производство, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с регламента за общата организация на пазара на въпросните продукти, за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, или на приравнените към тях продукти.

(6)

Член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(7)

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на сметана, масло и концентрирано масло (3) определя, че за промишленостите, които произвеждат определени стоки, трябва да бъдат предоставени масло и сметана по намалени цени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 447/2007 (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 31).

(3)  OВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 96/2007 (ОВ L 25, 1.2.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 27 юли 2007 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

0,00

0,00

в)

при износ на други стоки

0,00

0,00


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за износ в Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединените американски щати и областите от Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 888/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 предвиждат, че разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, изброени в член 1 от всеки от тези регламенти, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (3), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1784/2003, в зависимост от случая.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(5)

Като се вземе предвид споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за износа на тестени изделия от Общността за Съединените щати, прието с Решение 87/482/ЕИО на Съвета (4), е необходимо да се направи разграничение между възстановяването за стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 00 и 1902 19, според тяхното местоназначение.

(6)

Съгласно член 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 трябва да се определи намален размер на възстановяването при износ, като се вземе предвид размерът на възстановяване при производство, който се прилага съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията (5) за въпросните основни продукти, които се използват през приетия период на производство на стоките.

(7)

Спиртните напитки се считат за по-малко чувствителни към цената на зърнените култури, които са използвани при тяхното производство. Въпреки това протокол № 19 към Акта за присъединяване на Обединеното кралство, Ирландия и Дания предвижда, че трябва да се вземат необходимите мерки, за да се улесни използването на зърнени култури на Общността при производството на спиртни напитки, получавани от зърнени култури. Съответно необходимо е да се адаптира размерът на възстановяване, приложим за зърнени култури, изнасяни под формата на спиртни напитки.

(8)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, в член 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответно в приложение IV към Регламент (EО) № 1785/2003, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 447/2007 (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 31).

(4)  OВ L 275, 29.9.1987 г., стр. 36.

(5)  OВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1584/2005 (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 27 юли 2007 година за oпределени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание на продуктите (2)

Размер на възстановяване за 100 kg основен продукт

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1001 10 00

Твърда пшеница:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1002 00 00

Ръж

1003 00 90

Ечемик

 

 

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

1004 00 00

Овес

1005 90 00

Царевица, използвана под формата на:

 

 

– скорбяла:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

2,131

2,131

– глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин, сироп от малтодекстрин под кодове по КН 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

1,598

1,598

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1,598

1,598

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– други (включващи непреработените продукти)

2,131

2,131

Нишесте от картофи под код по КН 1108 13 00, сходно на продукт, получен от преработена царевица:

 

 

– когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

2,131

2,131

ex 1006 30

Бланширан ориз:

 

 

– с кръгли зърна

– със средни зърна

– с дълги зърна

1006 40 00

Натрошен ориз

1007 00 90

Сорго на зърна, различно от хибридите, за посев


(1)  Размерите, установени в настоящото приложение, не са приложими за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария или Княжество Лихтенщайн.

(2)  По отношение на селскостопанските продукти, получени от преработката на основен продукт или/и на приравнените към тях продукти, са приложими коефициентите, установени в приложение V към Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията.

(3)  Въпросните стоки попадат под код по КН 3505 10 50.

(4)  Продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или посочени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2825/93 (OВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 6).

(5)  За сиропи под кодове по КН 1702 30 99, 1702 40 90 и 1702 60 90, получени от смесване на сироп от глюкоза и фруктоза, възстановяванията при износ са само за глюкозата.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно условията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 на същите регламенти, и цените на тези продукти в Общността, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид, от една страна, съществуващата ситуация и прогнозите за наличностите на зърнени култури, ориз и натрошен ориз, както и техните цени на пазара на Общността и, от друга страна, цените на зърнените култури, ориза, натрошения ориз и продуктите на базата на зърнени култури на световния пазар. Съгласно посочените членове важно е също така да се осигури равновесие и естествено развитие на пазарите на зърнени култури и ориз по отношение на цени и търговски обмен и да се вземе предвид икономическия ефект на предвидения износ и стремежа да се предотвратят затруднения във функционирането на пазара на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1518/95 на Комисията (3) относно режима на внос и износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз, определя, в член 2, специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяването за тези продукти.

(4)

Уместно е предоставеното възстановяване за определени преработени продукти да се диференцира въз основа на съдържанието, според продукта, на пепел, необработена целулоза, люспи, белтъчини, мазнини и скорбяла, като това съдържание е особено добър индикатор за действителното количество на изходни продукти, включени в преработения продукт.

(5)

По отношение на корените на маниока и други тропически корени и грудки, както и брашната, произведени от тях, икономическият ефект на потенциалния износ и най-вече естеството и произходът на тези продукти не налагат за момента определянето на възстановяване при износ. По отношение на някои преработени продукти на базата на зърнени култури незначителното участие на Общността в световната търговия не налага за момента определянето на възстановяване при износ.

(6)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(7)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(8)

Термичната обработка на някои преработени продукти на базата на царевица има опасност да доведе до предоставянето на възстановяване, което не съответства на качеството на продукта. Уместно е да се уточни, че за продуктите, съдържащи предварително желирана скорбяла, не се предоставят възстановявания при износ.

(9)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1518/95, се определят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1549/2004 на Комисията (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2993/95 (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

29,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

38,36

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

29,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

34,10

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

27,70

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

31,97

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

24,51

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,33

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

33,40

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

25,57

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

33,40

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

33,40

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

25,57

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

35,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

24,29

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

25,57

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


(1)  Не се предоставя възстановяване за продукти, които са преминали термична обработка, довела до предварително желиране на скорбялата.

(2)  Възстановяванията се предоставят съгласно Регламент (ЕИО) № 2730/75 на Съвета (ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 20), изменен.

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 890/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от упоменатия регламент, и цените на същите продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 1517/95 на Комисията от 29 юни 1995 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1784/2003 за режима на внос и износ на зърнени смески за животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 1162/95 относно подробните правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ на зърнени култури и ориз (2) посочва специфичните критерии за изчисляване на възстановяванията за тези продукти.

(3)

При изчисляването следва също да се вземе предвид съдържанието на зърнени продукти. За опростяване на процедурата възстановяването следва да бъде изплащано за две категории „зърнени продукти“: царевица, която е най-широко използваната зърнена култура при производството на смески за износ и на царевични продукти; и „други зърнени култури“, към които спадат зърнените продукти, отговарящи на условията, с изключение на царевицата и царевичните продукти. Възстановяване следва да бъде предоставено за количеството зърнени продукти, съдържащо се в смеската за животни.

(4)

Освен това размерът на възстановяването трябва да вземе предвид възможностите и условията за продажба на тези продукти на световния пазар, необходимостта да се избегнат затруднения във функционирането на пазара на Общността и икономическия аспект на износа.

(5)

Сегашната ситуация на пазара на зърнени култури, и по-специално перспективите за снабдяване, налагат премахване на възстановяванията при износ.

(6)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на смески за животни, посочени в Регламент (ЕО) № 1784/2003 и подчинени на Регламент (ЕО) № 1517/95, се определят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони”


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (OВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

Код на продуктите, за които се предоставят възстановявания при износ:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Зърнени продукти

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

Царевица и царевични продукти

Кодове по КН 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Зърнени продукти, с изключение на царевица и царевични продукти

C10

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продукти, както и на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

C10

:

Всички местоназначения.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 891/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията от 30 юни 1993 г. относно правилата за прилагане на Регламенти (ЕИО) № 1766/92 и (ЕИО) № 1418/76 на Съвета по отношение на възстановяванията при производство съответно в сектора на зърнените култури и на ориза (2) определя условията за предоставяне на възстановявания при производство. Начинът на изчисление е посочен в член 3 от упоменатия регламент. Така изчисленото възстановяване, при необходимост адаптирано за нишесте от картофи, следва да се определя веднъж месечно и може да се изменя, ако цените на царевицата и/или на житото нараснат или спаднат значително.

(2)

За установяване на точния размер възстановяванията при производство, определени в настоящия регламент, следва да се умножат по коефициентите, посочени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 1722/93.

(3)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяването при производство на един тон скорбяла, посочено в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1722/93, се определя на:

а)

0,00 EUR/t за царевична, житна, ечемичена и овесена скорбяла;

б)

0,00 EUR/t за нишесте от картофи.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1950/2005 (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 18).


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 892/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2007 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от 10 февруари 1998 година за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (3), и по-специално член 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 327/98 открива и определя начина на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и натрошен ориз, разпределени по страни на произход и групирани в множество подпериоди в съответствие с приложение IX към посочения регламент.

(2)

Подпериодът на месец юли е третият подпериод за квотата, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 и вторият подпериод за квотите, предвидени в букви б), в) и г) от посочения параграф.

(3)

От предоставената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 следва, че за квотите с поредни номера 09.4154, 09.4116 и 09.4166 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2007 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества за съответните квоти.

(4)

От гореупоменатата информация произлиза също, че за квотите с поредни номера 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 и 09.4153 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2007 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 327/98, се отнасят за количество, по-малко от наличното.

(5)

Следователно е целесъобразно да се определят за квотите с поредни номера 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 и 09.4166 общите налични количества за следващия тарифен подпериод в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 327/98,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотите с поредни номера 09.4154, 09.4116 и 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2007 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициенти на отпускане, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 и 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98 за следващия тарифен подпериод, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 37, 11.2.1998 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2019/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за отпускане за подпериод месец юли 2007 г. и налични количества за следващия подпериод, в приложение на Регламент (ЕО) № 327/98:

а)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Общи налични количества за подпериод месец септември 2007 г.

(в кг)

Съединени американски щати

09.4127

 (2)

19 578 285

Тайланд

09.4128

 (2)

1 233 332

Австралия

09.4129

 (2)

305 500

Друг произход

09.4130

 (3)

7 319


б)   Квота за олющен ориз с код по КН 1006 20, предвидена в член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Общи налични количества за подпериод месец октомври 2007 г.

(в кг)

Всички страни

09.4148

 (3)

60 728


в)   Квота за натрошен ориз с код по КН 1006 40, предвидена в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Тайланд

09.4149

 (2)

Австралия

09.4150

 (1)

Гвиана

09.4152

 (1)

Съединени американски щати

09.4153

 (2)

Друг произход

09.4154

1,809392 %


г)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Общи налични количества за подпериод месец септември 2007 г.

(в кг)

Тайланд

09.4112

 (3)

7 344

Съединени американски щати

09.4116

3,329173 %

0

Индия

09.4117

 (3)

36 522

Пакистан

09.4118

 (3)

4 521

Друг произход

09.4119

 (3)

58 099

Всички страни

09.4166

1,218315 %

0


(1)  За този подпериод не се прилага коефициента на отпускане: в Комисията няма получено заявление за лицензии.

(2)  За този подпериод не се прилага коефициента на отпускане: заявленията са по-малко или равни на наличните количества.

(3)  Наличното количество за този подпериод е изчерпано.


ДИРЕКТИВИ

27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/29


ДИРЕКТИВА 2007/48/ЕО НА КОМИСИЯТА

oт 26 юли 2007 гoдина

за изменение на Директива 2003/90/EО относно установяването на мерките за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове от земеделски растителни видове

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/53/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/90/ЕО на Комисията (2) бе приета, за да гарантира, че сортовете, които държавите-членки включват в националните си каталози, съответстват на насоките, изготвени от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването и минималните условия за изследване на сортовете, доколкото такива указания са били установени. За други сортове тази директива предвижда, че трябва да се прилагат насоките на Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV).

(2)

Оттогава CPVO и UPOV са изготвили допълнителни насоки за редица други видове или са актуализирали вече съществуващите.

(3)

Поради това Директива 2003/90/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за селско стопанство, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2003/90/ЕИО се заменят с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

За изследвания, започнали преди 1 ноември 2007 г., държавите-членки могат да прилагат Директива 2003/90/ЕО във версията, приложима преди изменението ѝ с настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 октомври 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, като предоставят същевременно таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат посочените разпоредби, считано от 1 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 гoдина.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисиятa


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стp. 1).

(2)  ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 2005/91/ЕО (ОВ L 331, 17.12.2005 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на CPVO протоколите за изпитвания

Видове, включени в Общия каталог

CPVO протокол

Фуражен грах

Грах, протокол TP 7/1 от 6.11.2003 г.

Рапица

Маслодайна рапица, протокол TP 36/1 от 25.3.2004 г.

Слънчоглед

Слънчоглед, протокол TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Овес

Овес, протокол TP 20/1 от 6.11.2003 г.

Ечемик

Ечемик, протокол TP 19/2 от 6.11.2003 г.

Ориз

Ориз, протокол TP 16/1 от 18.11.2004 г.

Ръж

Ръж, протокол TP 58/1 от 31.10.2002 г.

Тритикале

Тритикале, протокол TP 121/2 от 22.1.2007 г.

Пшеница

Пшеница, протокол TP 3/3 от 6.11.2003 г.

Твърда пшеница (дурум)

Твърда пшеница, протокол TP 120/2 от 6.11.2003 г.

Царевица

Царевица, протокол TP 2/2 от 15.11.2001 г.

Картоф

Картоф, протокол TP 23/2 от 1.12.2005 г.

Лен/Ленено семе

Лен/Ленено семе, протокол TP 57/1 от 21.3.2007 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на интернет страницата на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изпитване на UPOV

Видове, включени в Общия каталог

Насоки на UPOV

Фуражно цвекло

Фуражно цвекло, насоки TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Кучешка полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Гигантска полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Издънкова (бяла) полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Кафява полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Слабителна овсига

Слабителна овсига, насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Аляскова овсига

Аляскова овсига, насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Ежова главица

Ежова главица, насока TG/31/8 от 17.4.2002 г.

Тръстикова власатка

Тръстикова власатка, насока TG/39/8 от 17.4.2002 г.

Овча власатка

Овча власатка, насока TG/67/5 от 5.4.2006 г.

Ливадна власатка

Ливадна власатка, насока TG/39/8 от 17.4.2002 г.

Червена власатка

Червена власатка, насока TG/67/5 от 5.4.2006 г.

Многооткосен (италиански) райграс

Многооткосен (италиански) райграс, насока TG/4/8 от 5.4.2006 г.

Пасищен райграс

Райграс, насока TG/4/8 от 5.4.2006 г.

Хибриден райграс

Райграс, насока TG/4/8 от 5.4.2006 г.

Тимотейка

Тимотейка, насока TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Едногодишна метлица

Едногодишна метлица, насока TG/33/6 от 12.10.1990 г.

Бяла лупина

Бяла лупина, насоки TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Синя лупина

Синя лупина, насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Жълта лупина

Жълта лупина, насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Люцерна

Люцерна, насока TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Червена детелина

Червена детелина, насока TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Бяла детелина

Бяла детелина, насока TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Полски фасул

Полски фасул, насока TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Обикновен фий

Обикновен фий, насока TG/32/6 от 21.10.1988 г.

Кръмно зеле

Кръмно зеле, насока TG/89/6 от 4.4.2001 г.

Фуражна ряпа

Фуражна ряпа, насока TG/178/3 от 4.4.2001 г.

Фъстък

Фъстък, насока TG/93/3 от 13.11.1985 г.

Рапица

Рапица, насока TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Сафлор

Сафлор, насока TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Памук

Памук, насока TG/88/6 от 4.4.2001 г.

Сънотворен мак

Сънотворен мак, насока TG/166/3 от 24.3.1999 г.

Бял синап

Бял синап, насока TG/179/3 от 4.4.2001 г.

Соя

Соя, насока TG/80/6 от 1.4.1998 г.

Сорго

Сорго, насока TG/122/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на указанията може да бъде намерен на интернет страницата на UPOV (www.upov.int).


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/33


ДИРЕКТИВА 2007/49/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за изменение на Директива 2003/91/EО относно установяването на мерки за изпълнение за целите на член 7 от Директива 2002/55/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове от земеделски растителни видове

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/55/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/91/ЕО на Комисията (2) бе приета, за да гарантира, че сортовете, които държавите-членки включват в националните си каталози, съответстват на насоките, изготвени от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването и минималните условия за изследване на сортовете, доколкото такива указания са били установени. За други сортове директивата предвижда, че трябва да се прилагат насоките на Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV).

(2)

Оттогава CPVO и UPOV са изготвили допълнителни насоки за редица други видове или са актуализирали вече съществуващите.

(3)

Следователно Директива 2003/91/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за селско стопанство, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2003/91/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

За изследвания, започнали преди 1 ноември 2007 г., държавите-членки могат да прилагат Директива 2003/91/ЕО във варианта, приложим преди изменението ѝ с настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 октомври 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между посочените разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат посочените разпоредби от 1 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисиятa


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 2006/124/ЕО на Комисията (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11. Директива, изменена с Директива 2006/127/ЕО (ОВ L 343, 8.12.2006 г., стр. 82).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на CPVO протоколите за изпитвания

Научно наименование

Общо наименование

CPVO протокол

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

протокол TP 46/1 от 14.6.2005 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

протокол TP 46/1 от 14.6.2005 г.

Allium porrum L.

Праз

протокол TP 85/1 от 15.11.2001 г.

Allium sativum L.

Чесън

протокол TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

протокол TP 130/1 от 27.3.2002 г.

Brassica oleracea L.

Карфиол

протокол TP 45/1 от 15.11.2001 г.

Brassica oleracea L.

Броколи или калабрезе

протокол TP 151/2 от 21.3.2007 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

протокол TP 54/2 от 1.12.2005 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

протокол TP 65/1 от 25.3.2004 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

протокол TP 48/2 от 1.12.2005 г.

Capsicum annuum L.

Чили или пипер

протокол TP 76/2 от 21.3.2007 г.

Cichorium endivia L.

Къдрава листна ендивия и обикновена листна ендивия

протокол TP 118/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

протокол TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория, обикновена

протокол TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Диня

протокол TP 142/1 от 21.3.2007 г.

Cucumis melo L.

Пъпеш

протокол TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

протокол TP 61/1 от 27.3.2002 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

протокол TP 119/1 от 25.3.2004 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

протокол TP 184/1 от 25.3.2004 г.

Daucus carota L.

Моркови и моркови за фураж

протокол TP 49/2 от 1.12.2005 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Копър

протокол TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Марули

протокол TP 13/3 от 21.3.2007 г.

Lycopersicon esculentum Mill.

Домати

протокол TP 44/3 от 21.3.2007 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

протокол TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Увивен боб

протокол TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Дребен френски зелен фасул и увивен френски фасул

протокол TP 12/2 от 1.12.2005 г.

Pisum sativum L. (partim)

Набръчкан градински грах, кръгъл градински грах и захарен градински грах

протокол TP 7/1 от 6.11.2003 г.

Raphanus sativus L.

Репички

протокол TP 64/1 от 27.3.2002 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

протокол TP 55/1 от 27.3.2002 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Градинска салата

протокол TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

протокол TP Бакла/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Сладка царевица и пуклива царевица

протокол TP 2/2 от 15.11.2001 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изпитване на UPOV

Научно наименование

Общо наименование

Насока на UPOV

Allium fistulosum L.

Японски лук или уелски лук

насока TG 161/3 от 1.4.1998 г.

Allium schoenoprasum L.

Сибирски лук

насока TG 198/1 от 9.4.2003 г.

Apium graveolens L.

Керевиз

насока TG 82/4 от 17.4.2002 г.

Apium graveolens L.

Целина

насока TG 74/4 corr. от 17.4.2002 г. + 5.4.2006 г.

Beta vulgaris L.

Листно цвекло или „Chard“

насока TG 106/4 от 31.3.2004 г.

Beta vulgaris L.

Салатно цвекло, включително „Cheltenham“

насока TG 60/6 от 18.10.1996 г.

Brassica oleracea L.

Къдраво зеле

насока TG 90/6 от 31.3.2004 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

насока TG 105/4 от 9.4.2003 г.

Brassica rapa L.

Ряпа

насока TG 37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска цикория

насока TG 154/3 от 18.10.1996 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

насока TG 155/4 от 14.3.2007 г.

Raphanus sativus L.

Черна ряпа

насока TG 63/6 от 24.3.1999 г.

Rheum rhabarbarum L.

Ревен

насока TG 62/6 от 24.3.1999 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен или кокеш

насока TG 116/3 от 21.10.1988 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

насока TG 117/4 от 17.4.2002 г.

Текстът на указанията може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 март 2007 година

относно държавна помощ C 21/06 (ex N 635/05), която Словашката република възнамерява да приведе в действие в полза на Slovenské lodenice Komárno

(нотифицирано под номер C(2007) 1182)

(само текстът на словашки език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/529/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочената разпоредба (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 9 декември 2005 г., регистрирано на 14 декември 2005 г., Словашката република е уведомила Комисията за намерението си да приведе в действие регионална инвестиционна помощ в полза на предприятието Slovenské lodenice Komárno. Комисията е поискала информация с писма от 23 декември 2005 г. и от 27 февруари 2006 г., на които Словашката република е отговорила с писмо от 26 януари 2006 г., регистрирано на 31 януари 2006 г., и с писмо от 23 март 2006 г., регистрирано на 4 април 2006 г.

(2)

С писмо от 7 юни 2006 г. Комисията уведоми Словашката република, че е взела решение да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на тази помощ.

(3)

Решението на Комисията да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно мярката.

(4)

С писмо от 6 юли 2006 г., регистрирано на 12 юли 2006 г., Словашката република е представила наблюденията на получателя относно помощта – Slovenské lodenice Komárno. Тъй като наблюденията са получени от Словашката република, Комисията счита, че Словашката република е разполагала с възможността да реагира на наблюденията на получателя. Словашката република не е представила други наблюдения. С писмо от 30 октомври 2006 г. Комисията е поискала от Словашката република да потвърди, че е разбрала смисъла на наблюденията на получателя. Получателят е представил допълнителни разяснения на срещата на 14 декември 2006 г. Словашката република е отговорила на искането на Комисията от 30 октомври 2006 г. с писмо от 10 януари 2007 г., регистрирано от Комисията в същия ден, в което е потвърдила и разясненията, представени от получателя на посочената среща.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

2.1.   Предприятие бенефициер

(5)

Бенефициер на помощта е словашкото корабостроително предприятие Slovenské lodenice Komárno a.s., Братислава (наричано по-долу „SLK“), което упражнява своя предмет на дейност на река Дунав в област, за която съществува право на предоставяне на регионална помощ в съответствие с член 87, параграф 3, буква a) от Договора за ЕО. Предприятието е създадено през 2000 г. Акционери в него са Euram Bank AG, Виена (70 %) и държавата (30 %). Euram Bank AG, Виена е станала мажоритарен акционер посредством капиталови инвестиции през 2003 г. SLK е голямо предприятие с оборот от 1,424 милиарда SKK (3) (2004 г.) и с 910 служители (2005 г.). След частична приватизация през 2003 г. предприятието е увеличило продукцията си тройно (изразено в компенсиран груб тонаж (CGT) за година) и през 2004 г. е реализирало печалба от 26 милиона SKK. Предприятието SLK няма финансови затруднения.

(6)

SLK строи малки морски кораби-контейнеровози и речно-морски кораби с максимална товароподемност 6 000 dwt. Според информацията, предоставена от Словашката република, корабостроителниците DAMEN в Нидерландия и Flensburg в Германия, които строят кораби с товароподемност от 4 000 до 20 000 dwt, имат водеща роля на пазара. Понастоящем и полската корабостроителница Stocznia Polnocna се специализира в строежа на кораби контейнеровози с подобни размери. SLK не извършва ремонти и преустройване на морски плавателни съдове. Цялата продукция на SLK е предназначена за държавите-членки на Европейския съюз.

2.2.   Инвестиционен проект

(7)

Предприятието възнамерява през периода от 2006 г. до 2008 г. да реализира инвестиционен проект с наименование „Модернизация на технологичната база на Slovenské lodenice Komárno“. Целта на проекта е модернизиране на производството. Инвестиционният проект се състои от девет подпроекта, наричани по-долу с номерата им от SP 01 до SP 09, които са описани подробно по-долу в текста, като са взети предвид бележките на получателя, предоставени след откриване на процедурата за официално проучване на естеството на инвестицията.

SP 01 – Разширяване на производствените площи: изграждане на нова релсова линия в помещенията на корабостроителницата, която да бъде оборудвана като нова монтажна работилница; корабостроителницата ще закупи кран с товароподемност 50 т. Тази част от корабостроителницата досега не е била използвана за производство, а за склад. Разходите, свързани с инвестицията, възлизат на 39 825 658 SKK.

SP 02 – Закупуване и инсталиране на камера за струене за „Автоматизирана система за предварителна обработка на стомана“. Инвестицията следва да ускори почистването на стоманените ламарини. В сравнение със сега използваното съоръжение новата камера за струене има няколко предимства: ускорява производствения процес, значително намалява разходите за абразивни материали и енергия, по-добре предпазва околната среда. Теоретичният капацитет на „Автоматизираната система за предварителна обработка на стомана“ би се повишил от 12 450 т на 15 700 т. Разходите възлизат на 17 500 000 SKK.

SP 03 – Изграждане на енергиен дистрибутор върху релсова линия номер 4 и номер 5: релсови линии 4 и 5 сега се използват за изграждане на секции от корабния корпус и при монтаж на корабния корпус; корабостроителницата ще построи шест нови зареждащи центрове (за ацетилен, кислород и въздух под налягане), с което това съоръжение ще бъде модернизирано. Разходите за инвестицията са в размер на 6 500 000 SKK.

SP 04 – Изграждане на енергиен дистрибутор за сух док, на който се извършват довършителни работи: около него ще бъдат изградени нови разпределители и осем зареждащи центрове (за ацетилен, кислород, въздух под налягане и електроенергия). Целта е да бъде подменена сегашната бавна и скъпа система, при която ацетилен, кислород и въздух под налягане се извличат от бутилки. Разходите възлизат на 3 500 000 SKK.

SP 05 – хоризонтална пробивна машина: закупуване на хоризонтална пробивна машина модел W 100. Понастоящем SLK разполага с взета под наем по-стар модел пробивна машина (W 75). Моделът W 100 е по-съвременен модел пробивна машина и въз основа на техническите й характеристики с нея могат да бъдат обработвани по-ефективно разширен кръг детайли (по-високи обороти в минута). Инвестиционните разходи възлизат на 6 000 000 SKK.

SP 06 – Работилница за рязане на материали: закупуване на хидравлични ножици. Досега е използвана алтернативна и по-малко ефективна технология. Разходите възлизат на 2 000 000 SKK.

SP 07 – Подобряване на контрола на качеството: контролни измервания на корабния корпус по време на производствения процес, контрол на качеството след завършване на отделните работни операции, закупуване на портативен промишлен рентгенов апарат, закупуване на уред за измерване на слоя на боята и материалите, ултразвуков уред за измерване дебелината на стоманените ламарини и на една сонда. Разходите възлизат на 2 000 000 SKK.

SP 08 – Модернизация на подвижната техника: платформена количка, количка с повдигащо устройство, зарядно устройство за задвижващи оловни батерии. Разходите възлизат на 2 000 000 SKK.

SP 09 – Работилница за заваряване на алуминий и неръждаема стомана: електро-шлосерска работилница, работилница за заваряване на тръби от неръждаема стомана. Посочените две работилници сега са предмет на договор с подизпълнител. Разходите възлизат на 1 000 000 SKK.

(8)

Общият размер на разходите възлиза на 80 325 658 SKK, който отговаря на оправдания разход за регионална инвестиционна помощ. Разходите включват цената за закупуване на машините и съоръженията. Настоящата стойност на оправданите инвестиционни разходи е 76 100 000 SKK (дисконтов процент 7,55 %). По отделни години разходите са разпределени, както следва:

Таблица

Настояща стойност на оправдани инвестиционни разходи

Година

Оправдани разходи

Настояща стойност на оправданите разходи

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Общо

80 325 658

76 100 000

(9)

Според Словашката република подпроектите SP 02 – SP 09 са самостоятелни проекти, които SLK ще реализира дори ако подпроектът SP 01 не бъде изпълнен.

(10)

Инвестиционният проект ще доведе до повишаване на техническия капацитет на корабостроителницата от 24 000 CGT на 28 500 CGT през 2009 г., което се равнява на повишаване на продукцията с два кораба на година. Други резултати от реализирането на проекта ще бъдат съкращаване на производствения цикъл, икономия на консумативи и повишаване на качеството. Производителността на корабостроителницата ще нарасне от сегашните 67 човекочаса/CGT на 58 човекочаса /CGT през 2009 г., като се има предвид подизпълнителската дейност.

(11)

Реализирането на инвестицията ще доведе до създаване на 140 работни места в корабостроителницата (включително 112 работни места, ангажирани пряко в производството, 20 спомагателни работни места и 8 технико-икономически работни места) и 50 външни работни места в регион с 14 % ниво на безработица. След реализирането на подпроект SP 09 голяма част от работните места ще бъдат свързани пряко с производството благодарение на вътрешната подготовка на кадри. След реализирането на инвестицията общият брой налични човекочаса годишно ще се повиши от 1 590 300 на 1 653 200.

(12)

Получателят е декларирал, че ще ползва резултатите от тази инвестиция най-малко през следващите пет години. Предприятието Slovenské lodenice Komárno е поискало предоставянето на помощта с писмо от 10 октомври 2005 г. Реализирането на инвестицията е започнало през 2006 г.

2.3.   Въпросната мярка

(13)

Мярката, за която е уведомено, се състои в опрощаване на глоба, наложена от Агенцията по социално осигуряване, за забавено плащане на осигурителни вноски от страна на SLK за периода от 31 септември 2003 г. до 31 март 2004 г. Погасителната вноска, условие за извършване на опрощаването, е в размер на 17 117 957 SKK. Агенцията по социално осигуряване ще опрости вземането след получаване на разрешение от Комисията. Настоящият размер на помощта е 17 117 957 SKK, което се равнява на интензитет на помощта в размер на 22,49 % от оправданите разходи.

(14)

Друг източник на финансиране са собствените финансови ресурси на предприятието Slovenské lodenice Komárno (19 025 000 SKK) и кредит от частна банка (39 957 043 SKK).

3.   РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 88, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО

(15)

Комисията откри процедурата за официално разследване поради следните съображения. На първо място, Комисията имаше съмнения дали подпроектите SP 01, SP 05 и SP 09 са инвестиции за модернизиране на сегашното състояние на корабостроителницата, дали са били предназначени за увеличаване на производителността на съществуващите съоръжения и съответно дали могат да се считат за отговарящи на условията за предоставяне на регионална помощ.

(16)

Комисията имаше конкретни съмнения дали подпроект SP 01 ще създаде нов производствен капацитет, като същевременно има за цел да повиши производителността на съоръженията, с които корабостроителницата вече разполага.

(17)

Комисията също така се съмняваше дали подпроект SP 05 не е само замяна на взето под наем съоръжение със собствено, тъй като липсваше очертан принос на тази инвестиция за повишаване на ефективността. Същите съмнения Комисията имаше и по отношение на подпроект SP 09.

(18)

На второ място, Комисията се съмняваше дали подпроектите SP 01, SP 02 и SP 03 са оправдани за предоставяне на регионална помощ, тъй като, както изглежда, те ще доведат до повишаване на техническия капацитет на получателя. Комисията стигна до извода, че следва по-задълбочено да се анализира влиянието на инвестиционната помощ върху капацитета на корабостроителницата.

(19)

На трето място, във връзка със съмненията относно оправдаността на отделни подпроекти от инвестиционния проект за предоставяне на регионална помощ, Комисията имаше съмнения дали е спазен максимално допустимият размер на интензитета на помощта.

(20)

Впоследствие Комисията достигна до предварителното заключение, че въз основа на данните, с които разполага на този етап, останалите подпроекти отговарят на критериите за оправданост, установени в Рамковото споразумение за държавни помощи за корабостроене (наричано по-долу „рамковото споразумение“) (4).

4.   МНЕНИЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ

(21)

След откриване на процедурата за официално проучване получателят предостави допълнителни разяснения за причините и за резултатите от инвестиционния проект.

(22)

Той посочи, че основният стимул за инвестиционния проект е сегашното незадоволително състояние на организацията на работа в корабостроителницата, която подчинява производството на природните условия, т.е. на нивото на водата в река Дунав. Секции от корпуса на кораба (наричани по-долу „секции“) понастоящем се монтират в закрити производствени халета, както и на открито, в пространството около релсови линии 4 и 5. Проблемите, свързани със сегашната организация, се дължат на това, че размерът на тези секции се ограничава, от една страна, от височината на производствените халета, и, от друга страна, от товароподемността на крана върху релсови линии 4 и 5 (27 т). Това води до две неща. Първо, монтажът на по-големите секции трябва да се извършва частично на вода. Второ, секциите често нямат необходимия размер, позволяващ монтажа на оборудването, най-вече монтажа на тръбопроводната система. Поради това монтажните работи по оборудването се извършват на вода едва след сглобяване на целия корпус на кораба, което е неефективно.

(23)

Фактът, че монтажът на секциите и монтажът на оборудването трябва да се извършват поне частично на вода, води до това, че производството на корабостроителницата зависи от необходимото за осъществяването му ниво на водата и от условията по река Дунав. При ниско ниво на водата производството спира, тъй като технически е невъзможно продължаването на монтажа в халетата (поради ограничена височина и малко пространство) или в съществуващите открити пространства (поради недостатъчна товароподемност на крана).

(24)

Частичните проекти SP 01 и SP 03 решават точно този проблем. Инвестицията ще допринесе за нов монтажен капацитет и ще позволи на корабостроителницата да произвежда по-големи секции. Монтажният капацитет на открито ще се повиши с новото съоръжение върху релсова линия 8, тъй като то ще разполага с кран с товароподемност 50 т, което отговаря на товароподемността на крана за довършителни работи на тежък кей (също 50 т). С това процесът ще се модернизира. Освен това ще се модернизира монтажният капацитет на релсови линии 4 и 5.

(25)

По тази причина част от изграждането на секциите ще бъде изнесено извън производствените халета. В миналото, когато нивото на река Дунав беше прекалено ниско, за да позволи работа на вода, се е стигало до претоварване на капацитета на производствените халета, което пък е водело до спиране производството на предприятието. Освободеното пространство ще бъде използвано за модернизация на производствения процес в рамките на производствените халета и ще позволи на корабостроителницата да извършва и други работи освен монтажните, например боядисване, производство на различни малки корабни части и други подобни.

(26)

Реализацията на подпроект SP 03 ще доведе до съкращаване на дистрибуторската мрежа, което ще намали енергийните загуби.

(27)

Що се отнася до подпроект SP 02, получателят подчерта, че подмяната на съществуващата камера за струене с нова ще доведе до повишаване на ефективността.

(28)

Що се отнася до подпроект SP 05, получателят предостави сравнение на техническите характеристики на старата и новата пробивна машина, както бе посочено в съображение 7.

(29)

По отношение на подпроект SP 09 получателят обясни, че системата на подизпълнение, доколкото става дума за заваряване на алуминий и неръждаема стомана при промяна в техническите спецификации на произвежданите детайли в хода на производствения процес, става проблематична. До такава промяна се стига често и получателят в такъв случай е ограничен от производствения план на неговите подизпълнители. Собствените съоръжения ще осигурят на получателя гъвкавост, за да може незабавно да реагира на подобни промени, което ще доведе до съществено подобрение на производствения процес (намаляване на производствените консумативи, извън тези за производство на стоманени детайли, с 20 %). Значимостта на този въпрос е още по-голяма, ако се вземе предвид нарастващото използване на алуминиеви материали и материали от неръждаема стомана в сравнение със стоманата.

(30)

В отговор на съмненията дали подпроектите SP 01 и SP 03, както и проект SP 02, имат за цел повишаване на техническия капацитет на корабостроителницата, получателят се аргументира, че повишаването на техническия капацитет е само последица от по-високата производителност, до която ще се стигне благодарение на тази инвестиция. Бенефициерът потвърди, че общият капацитет ще нарасне от 24 000 CGT на 28 500 CGT през 2009 г., което се равнява на повишаване на продукцията средно с два кораба на година, в зависимост от типа и размера на кораба. Теоретичният капацитет на металообработка ще нарасне от 12 450 т на 15 700 т. Настоящият капацитет на металообработка обаче ще остане около 12 450 т, поради пречки, които са срещани в предходни производствени операции и които ще могат да бъдат отстранени единствено с помощта на значителни инвестиции, каквито в средносрочна перспектива не се планират.

(31)

В отговор на съмненията дали подпроектите SP 01, SP 05 и SP 09 целят повишаване на производителността на наличните съоръжения, получателят предостави на Комисията данни, установяващи действително повишаване на производителността. Получателят е изчислил общото нарастване на производителността посредством следните показатели: ускоряване на производствения цикъл с 20/12/8 дни в зависимост от типа на кораба, намаляване на обема на работата с около 12 000 човекочаса за един плавателен съд, повишаване на производителността на съоръжението за предварителна металообработка, изразена в количество обработена стомана (в тонове) на един работник, с 14 %, от 13,65 т на 15,60 т, по-висока производителност на съоръжението за предварителна металообработка, изразена в брой човекочаса за тон обработена стомана, с 31 %, от 127 на 97.

5.   МНЕНИЯ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

(32)

Словашката република изпрати на Комисията мненията на получателя, към които не добави свои такива, с което на практика сподели мненията на получателя.

6.   ОЦЕНКА

6.1.   Държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО

(33)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО всяка помощ, предоставяна от държава-членка или предоставяна чрез държавни средства под каквато и да е форма, която нарушава или е в състояние да наруши конкуренцията чрез осигуряване на предимство на определени предприятия или производства на определени видове стоки е, доколкото се отнася до търговията между държави-членки, недопустима спрямо общия пазар. Според установената съдебна практика на европейските съдилища критерият за въздействие върху търговията е фирмата бенефициер да извършва стопанска дейност, включваща търговия между държави-членки.

(34)

В настоящия казус опрощаването на глобите ще бъде извършено от Агенцията по социално осигуряване, която е централен орган, ръководещ системата за обществено осигуряване. Финансовите мерки съответно касаят държавни средства и се отнасят до държавата. Агенцията по социално осигуряване може по свое усмотрение „в обосновани случаи“ изцяло или частично да опрощава глоби. Критерият за подбор съответно е спазен. Мярката предоставя на SLK финансова изгода, която корабостроителниците не биха постигнали на пазара, тъй като би следвало да заплатят глобата. SLK произвеждат морски плавателни съдове. Тъй като тези продукти са предмет на търговия, посочената мярка би могла да застраши конкуренцията и да въздейства върху търговията между държавите-членки. Въпреки че предприятието SLK запълва празнотата на пазара по отношение на малките кораби до 6 000 dwt, то обаче е в конкуренция с малките полски корабостроителници, с нидерландската корабостроителница DAMEN и с немската корабостроителница Flensburg. Поради това финансовата мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и следва да се разглежда като такава.

(35)

Държавната помощ е в размер на 17 117 957 SKK.

(36)

Както вече бе посочено в решението за откриване на процедура за официално разследване, Комисията реши да не преценява дали решението за непредприемане на действия за принудително изпълнение по дължимите осигурителни вноски към Агенцията по социално осигуряване за периода от 31 октомври 2003 г. до 31 март 2004 г. представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Става дума за периода преди присъединяването на Словашката република към Европейския съюз и не се касае за последващия период. Поради това не е в правомощията на Комисията да преценява значимостта на тази мярка по отношение на общия пазар. Данните сочат, че SLK е платила осигурителни вноски за периода от 31 септември 2003 г. до 31 март 2004 г., което всъщност е абсолютно условие за опрощаване на глобата.

6.2.   Съвместимост на помощта: дерогация в съответствие с член 87, параграф 3 от Договора за ЕО

(37)

В член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за ЕО са посочени изключения от общата несъвместимост на държавна помощ с общия пазар, установена в параграф 1 от посочения член.

(38)

За целите на оценката на помощта за корабостроене, Комисията е издала съответно рамково споразумение. Съгласно Рамковото споразумение за корабостроене, за корабостроене в Общността се приема построяването на самодвижещи се морски търговски плавателни съдове. Посочената дефиниция може да се приложи към дейността на SLK и поради това помощта за SLK следва да се преценява на базата на рамковото споразумение за корабостроенето.

(39)

В точка 26 от Рамковото споразумение за корабостроене се предвижда, че регионалната помощ за корабостроене, ремонт на кораби или преустройство на кораби може да се приеме за съвместима с обичайните условия на пазара само ако помощта е предоставена за инвестиция за повишаване на нивото или модернизация на съществуващите корабостроителници, които не са свързани с финансово преструктуриране на тези корабостроителници с цел подобряване производителността на наличните съоръжения.

(40)

Интензитетът на помощта не може да превишава 22,5 % в регионите, посочени в член 87, параграф 3, буква a) от Договора за ЕО, или съответната горна граница за регионална помощ, според това коя от двете е по-ниска. В този случай се прилага горна граница от 22,5 %. Помощта може да се предостави само за оправдани разходи, както са определени в действащите директиви на Общността за регионална помощ (наричани по-долу „директиви за регионална помощ“) (5).

(41)

Съмненията на Комисията, дали тези подпроекти представляват инвестиция за модернизация на съществуващата корабостроителница с цел подобряване на производителността на наличните съоръжения, бяха разсеяни.

(42)

Комисията счита проект SP 01 за проект за модернизация, тъй като улеснява производствения процес и решава основни проблеми на сегашното състояние на организация в корабостроителниците. На първо място, проектът ще позволи на корабостроителниците да произвеждат по-големи секции от корабите на брега, а и производството в корабостроителниците вече няма да зависи от природните условия по река Дунав. На второ място, ефективността на монтажния процес ще се повиши, защото корабостроителниците ще имат възможност да произвеждат по-големи секции. На трето място, работният процес по монтажа на оборудването в отделните секции ще може в рамките на производствения процес да се ускори, което ще повиши ефективността в сравнение със сегашното извършване на този монтаж на оборудването, главно на тръбопровода във вече завършения корпус на плавателния съд. Новото съоръжение ще подобри използването на производствените халета, чиито капацитет сега е пренатоварен поради изграждането на секции в тях, и които в бъдеще ще се използват за други дейности, свързани с работни операции в по-ранен етап на производствения процес.

(43)

На тази база Комисията стигна до заключението, че макар подпроектът SP 01 да се отнася до ново съоръжение, в действителност той представлява цялостна модернизация на корабостроителниците (най-вече на производствения процес при монтаж на секции) и ще доведе до повишаване на производителността на наличните съоръжения, най-вече тази на производствените халета.

(44)

Що се отнася до подпроект SP 05, по-модерната и по-бърза пробивна машина (SP 05) може благодарение на техническите си характеристики да бъде използвана за работа с по-широка гама детайли и поради това повишава гъвкавостта в рамките на работната операция „Производство и монтаж на системи“. Инвестицията представлява истинска модернизация, а не само замяна на взетите под наем машини, които корабостроителниците са ползвали досега. Подпроектът ще повиши производителността на съществуващите съоръжения и въпреки че взетите под наем машини не следва да се считат за съществуващи, подпроектът повишава производителността в рамките на производствената операция „Производство и монтаж на системи“.

(45)

Що се касае до подпроект SP 09, той ще допринесе за повишаване на производителността в рамките на работилницата за заваряване на алуминий и неръждаема стомана чрез осезателно намаляване на консумативите, ще позволи на корабостроителницата да реагира оперативно на честите промени на спецификациите от страна на клиентите и ще премахне прекъсването на работния процес. Инвестицията, която ще има за последица вътрешната подготовка на кадри, представлява истинска модернизация на производствения процес. Проектът ще допринесе за повишаване на производителността на съществуващите съоръжения и въпреки че взетите под наем машини не следва да се считат за съществуващи, проектът подобрява общия производствен процес.

(46)

На базата на изложените факти Комисията стигна до заключението, че подпроектите SP 05 и SP 09 представляват модернизация на съществуващата корабостроителница и повишават производителността в сравнение със съществуващите съоръжения.

(47)

В решението си за откриване на процедурата за официално проучване Комисията се съмняваше, че подпроектите SP 01, SP 02 и SP 03 ще доведат до повишаване на капацитета на корабостроителницата и изрази съмнения дали такова повишение на капацитета е в съответствие с разпоредбите на рамковото споразумение.

(48)

Комисията стигна до заключението, че всичките три частични проекта отговарят на изискванията, затова инвестицията следва да бъде предоставена за модернизация на съществуващите корабостроителници с цел повишаване на производителността на наличните съоръжения. Що се отнася до подпроект SP 01, покриването на изискванията вече беше установено в съображение 42. Що се отнася до подпроект SP 02, Комисията посочва, че новата камера за струене представлява качествено подобрение под формата на по-голямо ускорение и по-нисък разход на материали и енергия и внася подобрение относно защитата на околната среда. Подпроектът SP 03 има двоен принос. На първо място, съкращава дистрибуторската мрежа, което води до икономия на енергийни разходи. На второ място, подобряването на съоръжението за монтаж на секции на релсови линии 4 и 5 води до същото повишаване на производителността както при проект SP 01 (възможност да се строят по-големи секции, освобождаване на пространства в производствените халета, производство, независещо от метеорологичните условия).

(49)

Що се отнася до въпроса за капацитета, Комисията първо ще прецени влиянието на тези подпроекти върху техническия капацитет на корабостроителниците (виж съображения 50 и 51). Комисията след това ще реши дали повишаването на капацитета, ако изобщо се стигне до него, може да се счита за обосновано (виж съображения 52 и 53).

(50)

Въз основа на информацията, предоставена от получателя, Комисията отбеляза, че дори подпроектът SP 02 в действителност да доведе до повишаване на капацитета на съществуващото съоръжение (Автоматизирана система за предварителна обработка на стомана), това повишение на капацитета почива на чисто теоретична основа. Новият капацитет от 15 700 т обработена стомана е нов показател за максималния капацитет на това съоръжение. Поради наличието на пречки, съпътстващи предходни производствени операции, реалното количество на обработена стомана остава непроменено – 12 450 т. Получателят потвърди, че за отстраняване на пречките при предварителната обработка на стоманата ще са необходими значителни инвестиции, каквито не се планирани към настоящия момент. Поради това Комисията стигна до заключението, че подпроектът SP 02 няма да доведе до повишаване на цялостния капацитет на корабостроителниците и възможността за повишаване на нивото на производството до 15 700 т е чисто теоретична.

(51)

По отношение на подпроектите SP 01 и SP 03 беше потвърдено, че и двата водят до повишаване на капацитета на корабостроителницата от 24 000 CGT на 28 500 CGT, което се равнява на повишение с два кораба годишно, в зависимост от размера и типа на произвеждания плавателен съд. Комисията посочва, че понеже капацитетът на обработване на стомана не се повишава (виж съображение 50), повишението на техническия капацитет следва да бъде резултат на по-високата производителност на работните операции, следващи предварителната металообработка. Подпроектите SP 01 и SP 03 в действителност водят до повишаване на продукцията при процеса на монтаж на секции със значително спестяване на време за монтаж (производствения цикъл ще се ускори с около 30 %, тъй като монтажните работи по един плавателен съд отнемат приблизително около 36 дни и средното спестяване на време е 13 дни за един плавателен съд, виж съображение 31). До повишение на капацитета ще се стигне, в случай че бъдат монтирани по-големи секции, което ще ускори времето за монтаж на корпуса на кораба. В резултат на това ще се повиши нивото на CGT за една календарна година.

(52)

Комисията сега следва да реши дали това повишение на капацитета ще отговаря на повишението на производителността. Поради тази причина Комисията посочва, че инвестиционният проект представлява значителен принос от гледна точка на производителността. Производствения цикъл ще се ускори средно с 30 %. Всички показатели на производителността прогнозират подобрение: повишение на общата производителност на корабостроителницата в човекочаса/CGT с 15 % (от 67 на 58), както и повишение на производителността на съоръженията за предварителна обработка на стомана, изразяващо се като количество обработена стомана (в тонове) на един работник – с 14 % (от 13,65 на 15,60) и изразяващо се в човекочаса на тон обработена стомана – с 31 % (от 127 на 97). Комисията по-нататък посочва, че макар че ще бъдат създадени 140 нови работни места пряко в корабостроителницата, което представлява ръст с 15 %, общото количество разполагаеми човекочаса на година ще се увеличи само с 3,9 % (от 1 590 300 на 1 653 200). Това означава, че създаването на нови работни места е в голяма степен последица от прехода към вътрешна подготовка на кадри в областта на заваряването (SP 09). Повишеният капацитет не е в резултат на създадените нови работни места, а на модернизация на съоръженията и опростяване на общия производствен процес.

(53)

Тъй като инвестициите отговарят на изискванията за модернизация на съществуващите корабостроителници, целта на и ефектът от която е повишаване на производителността на наличните съоръжения, понеже повишението на капацитета е само последица от модернизацията на корабостроителницата и е свързано с коригиране на производствения процес, и тъй като това повишение на производителността е значително, това повишаване на капацитета е пропорционално на повишението на производителността.

(54)

Поради това Комисията стигна до заключението, че подпроектите SP 01, SP 02 и SP 03 са оправдани за предоставяне на регионална помощ.

(55)

Комисията потвърждава предварителното си заключение по решението си за откриване на процедура на официално разследване, а именно че останалите подпроекти (SP 04, SP 06, SP 07 и SP 08) са оправдани за предоставяне на регионална помощ.

(56)

Комисията също така посочва, че всички представени подпроекти отговарят на изискванията за оправданост, установени в директивите за регионална помощ (инвестиции в дълготрайни материални активи: съоръжения/машини, които ще бъдат закупени при пазарни условия и няма да представляват само замяна на вече отписани активи). Инвестицията не е свързана с финансово преструктуриране.

(57)

Тъй като съмненията на Комисията, свързани с оправдаността на част от инвестиционния проект за предоставяне на регионална помощ бяха разсеяни, Комисията стигна до заключението, че максималният интензитет на помощта в размер на 22,5 % от оправданите разходи, както постановява рамковото споразумение, е покрит.

(58)

Тъй като в случая става дума за предоставяне на държавна помощ ad hoc за самостоятелен проект, Комисията прецени също така и влиянието на този проект върху регионалното развитие в съответствие с директивите за регионална помощ. Комисията стигна до заключението, че с извършването на съществена модернизация на корабостроителниците проектът допринася за развитието на региона, тоест повишава конкурентоспособността на пазара и помага да се запазят работните места в регион с 14 % ниво на безработица. Инвестицията ще се усвоява на място поне през следващите 5 години.

(59)

Предприятието Slovenské lodenice Komárno a.s. е поискало държавна помощ преди започване на работата по проекта и предоставя повече от 25 % от финансирането на проекта в съответствие с директивите за регионална помощ.

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(60)

Комисията стигна до заключението, че предвиденото предоставяне на регионална помощ на предприятието Slovenské lodenice Komárno, която възлиза на 22,5 % от 76 100 000 SKK, тоест 17 117 957 SKK, е в съответствие с условията за предоставяне на регионална помощ, установени в рамковото споразумение. Поради това предвиденото предоставяне на помощ отговаря на условията, въз основа на които помощта може да се счита за съвместима с общия пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Словашката република възнамерява да предостави в полза на предприятието Slovenské lodenice Komárno под формата на опрощаване на глоби в размер на 17 117 957 SKK, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО.

Разрешава се предоставянето на помощта в размер на 17 117 957 SKK.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Словашката република.

Съставено в Брюксел на 21 март 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ С 194, 18.8.2006 г., стр. 30.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  Централният валутен курс, публикуван от Националната банка на Словакия (за ноември 2005 г.): 1 EUR = 38,4550 SKK.

(4)  ОВ C 317, 30.12.2003 г., стр. 11. Действието на рамковото споразумение бе продължено със съобщение на Комисията за продължаване на действието на рамковото споразумение относно държавната помощ за корабостроене, ОВ C 260, 28.10.2006 г., стр. 7.

(5)  ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 17 юли 2007 година

за създаване на Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/530/Евратом)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 135 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската общност за атомна енергия („Евратом“) и нейните държави-членки са поели задължението да поддържат и подобряват безопасността на ядрените инсталации и безопасното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както това е по-специално посочено в съществуващото законодателство на Общността, прието по силата на членове 31 и 32 от Договора за Евратом, както и в съответните резолюции и заключения на Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

(2)

Европейският съвет от 8 и 9 март 2007 г. одобри предложението на Комисията за създаване на група на високо равнище на ЕС за ядрена безопасност и управление на отпадъците, която ще бъде отговорна за постепенното разработване на общо виждане и на допълнителни европейски правила в тези области.

(3)

В своята работа групата на високо равнище следва да отчете заключенията на 2798-то заседание на Съвета на Европейския съюз (Икономически и финансови въпроси) от 8 май 2007 г., които определят списък с възможни действия, изготвен въз основа на докладите на работната група за ядрена безопасност и на съществуващото сътрудничество в настоящия международен контекст (като например Конвенцията за ядрена безопасност, Съвместната конвенция, Международната агенция за атомна енергия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Агенцията по ядрена енергетика, Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране).

(4)

Групата на високо равнище следва да бъде съставена от ръководителите на националните регулаторни власти или органите по безопасност, отговорни за безопасността на ядрените инсталации и за безопасното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Комисията следва да посочи свой представител.

(5)

Групата на високо равнище следва да предоставя редовно информация на Европейския форум за ядрена енергия, представляващ всестранна платформа за дискусии, в която участват всички заинтересовани страни от областта на ядрената енергетика. Тя следва да допринесе за последователното прилагане във всички държави-членки на съответните съществуващи разпоредби.

(6)

Групата на високо равнище следва да представя на Комисията редовни доклади за дейността си, включително препоръки, когато това е необходимо, които следват да бъдат препратени до Европейския парламент и Съвета.

(7)

Следователно групата на високо равнище трябва да бъде създадена и нейните правомощия и структури да бъдат подробно описани,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се създава Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците (наричана по-долу „група на високо равнище“).

Член 2

Задачи

Групата на високо равнище, по собствена инициатива или по искане на Комисията, съветва и подпомага Комисията в постепенното разработване на общо виждане и на допълнителни европейски правила в областите на:

а)

безопасността на ядрените инсталации, и

б)

безопасното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Тя улеснява консултациите, координирането и сътрудничеството между националните регулаторни органи.

Член 3

Състав

1.   Групата на високо равнище се състои от 27 национални представители с компетенции в областите, посочени в член 2, и представител на Комисията. Групата може, с обикновено мнозинство, да вземе решение да увеличи броя на членовете като включи и техните заместници.

Всяка държава-членка посочва един член и един негов заместник. Членовете на групата остават на длъжност, докато не бъдат заменени.

2.   Комисията посочва свой представител на високо равнище, който да присъства на заседанията и участва в дебатите на групата на високо равнище. Представителят на Комисията е равноправен член на групата и участва във всички нейни заседания.

3.   Членовете, които вече не са в състояние да участват ефективно в разискванията на групата, подадат оставка или не спазят условията за членство, могат да бъдат заменени за периода до изтичането на техния мандат.

4.   Членовете, назначени индивидуално, подписват всяка година заявление, че ще действат в интерес на обществото, и декларация, посочваща липсата или наличието на интереси, които могат да повлияят на обективността им.

5.   Имената на членовете, назначени индивидуално, се публикуват на страницата в интернет на Генерална дирекция „Транспорт и енергетика“.

Член 4

Организация

1.   Групата на високо равнище избира председател сред своите членове с обикновено мнозинство.

2.   Групата на високо равнище може да създаде експертни работни групи и подгрупи, които да разглеждат конкретни теми въз основа на определен от групата мандат. Те ще бъдат разпуснати незабавно след като изпълнят тези задачи.

3.   Комисията може да участва във всички заседания на тези експертни работни групи.

4.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в помещения на Комисията в съответствие с установените процедури и график. Комисията осигурява секретарско обслужване.

5.   Експерти от държавите от ЕИП, както и от държавите кандидатки за членство в Европейския съюз, могат да присъстват на заседанията на групата на високо равнище като наблюдатели. Групата на високо равнище и Комисията могат да канят и други експерти и наблюдатели на своите заседания.

6.   Групата на високо равнище приема процедурен правилник с консенсус или, когато консенсус не може да бъде постигнат, с мнозинство от две трети, като всяка държава-членка има право на един глас. Процедурният правилник подлежи на одобрение от Комисията.

7.   Комисията осигурява секретариата на групата на високо равнище.

Член 5

Разноски за заседанията

Пътните и дневните разходи на един представител от държава-членка във връзка с дейностите на групата на високо равнище се възстановяват от Комисията в съответствие с действащите разпоредби в рамките на Комисията.

Членовете на групата не получават финансово възнаграждение за работата си.

Член 6

Доклади

Групата на високо равнище представя на Комисията доклад за дейността си най-рано две години след влизане в сила на настоящото решение и на всеки две години след това.

Комисията предава докладите на Европейския парламент и на Съвета, при необходимост придружени с коментари.

Член 7

Прозрачност

Групата на високо равнище се консултира подробно с всички заинтересовани страни и обществеността по открит и прозрачен начин.

Член 8

Поверителност

Когато Комисията информира групата на високо равнище, че поисканото становище или възникнал въпрос са от поверителен характер, членовете на групата, както и наблюдателите и всяко друго лице, са задължени да не разкриват информация, която е сведена до знанието им в процеса на работа на групата на високо равнище или нейните работни групи.

В подобни случаи представителят на Комисията може да изисква на заседанията на групата на високо равнище да присъстват само нейните членове.

Член 9

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2007 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 26 юли 2007 година

относно въпросник към докладите на държавите-членки относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО на Съвета за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации през периода 2008—2010 г.

(нотифицирано под номер C(2007) 3547)

(2007/531/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации (1), и по-специално член 11, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (2),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 11, параграф 1 от Директива 1999/13/ЕО държавите-членки са задължени да изготвят доклади относно прилагането на посочената директива въз основа на въпросник или схематични насоки, съставени от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО.

(2)

Държавите-членки изготвиха доклади относно прилагането на посочената директива за периода от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2004 г. в съответствие с Решение 2002/529/ЕО на Комисията (3).

(3)

Държавите-членки са задължени да докладват относно прилагането на въпросната директива за периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2007 г. в съответствие с Решение 2006/534/ЕО на Комисията (4) най-късно до 30 септември 2008 г.

(4)

Третият доклад ще обхваща периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден в съответствие с член 6 от Директива 91/692/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки използват въпросника, установен в приложението към настоящото решение, за да изготвят доклада, обхващащ периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г., който трябва да бъде предаден на Комисията в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 1999/13/ЕО.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).

(2)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 172, 2.7.2002 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 213, 3.8.2006 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Въпросник относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталация за периода 2008—2010 г.

1.   Общо описание

Докладвайте за съответните промени в националното законодателство, отнасящи се до Директива 1999/13/ЕО, по време на отчетния период.

2.   Обхванати инсталации

2.1.

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете отделно за първия (1.1.2008 г.) и последния ден (31.12.2010 г.) от отчетния период какъв брой инсталации попадат в изброените по-долу категории:

общ брой инсталации (1);

общи брой на инсталациите, които са обхванати и от Директива 96/61/ЕО (Директива КПЗК);

общ брой на инсталациите, които са регистрирани или са получили разрешение в съответствие с Директива 1999/13/ЕО;

общ брой на инсталациите, които са регистрирали или са получили разрешение, използвайки схема за намаляване;

общ брой на инсталациите, които ползват дерогация в съответствие с член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/13/ЕО. Към настоящия въпросник приложете списък с причините за всяка предоставена дерогация;

общ брой на инсталациите, които ползват дерогация в съответствие с член 5, параграф 3, буква б) от Директива 1999/13/ЕО. Към настоящия въпросник приложете списък с причините за всяка предоставена дерогация.

2.2.

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете какъв брой инсталации попадат в изброените по-долу категории през отчетния период:

общ брой на новите или значително изменените инсталации, които са регистрирани или са получили разрешение в съответствие с Директива 1999/13/ЕО.

3.   Замяна

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете за края на отчетния период (31.12.2010 г.) кои вещества или препарати, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството (R45, R46, R49, R60, R61) съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета (2), все още се използват и в какви (приблизителни) количества (тонове годишно).

4.   Мониторинг

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете следните данни за отчетния период:

брой на инсталациите, които са докладвали „един път годишно“ или „при поискване“ в съответствие с член 8, параграф 1 от директивата;

брой на инсталациите, които са под постоянен мониторинг за съответствие съгласно член 8, параграф 2 от директивата.

5.   Съответствие

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете следните данни за отчетния период:

брой на операторите, за които е било установено, че са нарушили изискванията на посочената директива

а)

свързани с несъответствие с изискването за докладване „един път годишно“ и „при поискване“;

б)

свързани с несъответствие с други изисквания на директивата;

на какъв брой оператори компетентните органи са прекратили или отнели разрешенията в случай на несъответствие съгласно член 10, буква б) от директивата.

6.   Емисии

6.1.

Посочете за 2008 и 2010 г. приблизителните тонове на излъчени летливи органични съединения (ЛОС) от общия брой инсталации.

6.2.

Посочете приблизителните тонове на излъчени ЛОС за всяка от двадесетте дейности в приложение II А за 2008 и 2010 г. (незадължително).

7.   Разходи

7.1.

Дайте оценка на общите разходи, като например сумата на разходите за издаване на разрешения, мониторинг, инспекции и т.н., за всички съответни национални органи, посочена в еуро на годишна основа, или в човекогодини, за прилагането на Директива 1999/13/ЕО през 2010 г. (незадължително).

7.2.

Дайте оценка на административните разходи за този доклад в човекомесеци и в еуро (незадължително).

8.   Публикуване на докладите на държавите-членки по настоящия въпросник

Дайте информация, като например URL адрес на уебсайт, предоставящ директен публичен достъп до докладите на държавите-членки с отговорите на настоящия въпросник.

9.   Подобрения

На кои аспекти следва да се наблегне с оглед на

изпълнението/бъдещото преразглеждане на Директива 1999/13/ЕО;

бъдещи въпросници?

10.   Други забележки


(1)  За целите на настоящия въпросник „общ брой инсталации“ включва допълнително инсталациите, които не попадат в обхвата на Директива 1999/13/ЕО, но са регулирани от националното законодателство съгласно разпоредбите на директивата. Не следва да се включват инсталациите за нанасяне на покритие върху определените в Директива 70/156/ЕИО пътни превозни средства или върху част от тях, което се извършва като част от ремонта, съхранението или декорацията на превозни средства извън производствените инсталации.

(2)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.