ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 193

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
25 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 872/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 873/2007 на Комисията oт 24 юли 2007 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1913/2006 относно определянето на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еурото в селското стопанство

3

 

*

Регламент (ЕО) № 874/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2006/2007 година

5

 

*

Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта de minimis в сектора на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1860/2004

6

 

*

Регламент (ЕО) № 876/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 2245/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Общността вследствие на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕО) № 877/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2246/2002 относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

16

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

 

*

Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение № 804/2004/EО за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма Херкулес II)

18

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/522/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юли 2007 година за изменение на Решение 2006/802/ЕО относно свинското месо, получено от свине, които са били ваксинирани с жива конвенционална ваксина в Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 3418)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 872/2007 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 24 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

116,0

ZZ

116,0

0709 90 70

TR

88,2

ZZ

88,2

0805 50 10

AR

49,4

UY

56,2

ZA

66,5

ZZ

57,4

0806 10 10

BR

161,0

EG

150,8

MA

189,3

TR

180,5

ZZ

170,4

0808 10 80

AR

90,7

BR

95,8

CA

101,7

CL

91,9

CN

76,5

NZ

99,5

US

105,0

UY

36,3

ZA

100,0

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

88,2

CL

80,8

NZ

119,1

TR

140,9

ZA

112,4

ZZ

108,3

0809 10 00

TR

169,5

ZZ

169,5

0809 20 95

CA

324,1

TR

282,6

US

286,5

ZZ

297,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,6

ZZ

73,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 873/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 24 юли 2007 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1913/2006 относно определянето на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еурото в селското стопанство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарен режим на еурото (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Допусната е редакционна грешка в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията (2) що се отнася до определянето на пораждащото действие относно помощта, отпускана за доставка на някои млечни продукти, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 2707/2000 на Комисията от 11 декември 2000 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (3). Уместно е да се поправи тази грешка, за да се избегне неправилно тълкуване.

(2)

Текстът, съдържащ се в член 11, буква в) от Регламент (ЕО) № 1913/2006, повтаря съдържанието на член 6. За по-голяма яснота текстът „в който пораждащото действие за обменния курс е 1 октомври“ трябва да се премахне от тази разпоредба.

(3)

Процедурата по кодификация на Регламент (ЕИО) № 2825/93 на Комисията от 15 октомври 1993 г. относно определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки (4) и на Регламент (ЕО) № 562/2000 на Комисията от 15 март 2000 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изкупуването на говеждо и телешко месо (5), е приключила преди приемането и публикуването на Регламент (ЕО) № 1913/2006. Регламент (ЕИО) № 2825/93 и Регламент (ЕО) № 562/2000 са отменени и, считано от 30 ноември 2006 г., заменени съответно от Регламент (ЕО) № 1670/2006 на Комисията (кодифицирана версия) (6) и Регламент (ЕО) № 1669/2006 на Комисията (кодифицирана версия) (7). Следователно позоваванията на Регламент (ЕИО) № 2825/93 и на Регламент (ЕО) № 562/2000 са недействителни и трябва да бъдат коригирани в Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(4)

Изменението и поправките, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат от същата дата, на която е направено изменението.

(5)

Регламент (ЕО) № 1913/2006 следва съответно да се измени и коригира.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на съответните управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1913/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 5, параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   За помощта, отпускана за доставка на някои млечни продукти за ученици, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 2707/2000, пораждащото действие за обменния курс е първия ден от периода, за който се отнася подаденото заявление за помощта, посочено в член 11 от този регламент.“

2)

В член 11, буква в) се заменя със следното:

„в)

за минималната цена на цвекло, посочена в член 6, средният курс, определен от Европейската централна банка (ЕЦБ) за месеца, предхождащ пораждащото действие.“

3)

Член 18 се заменя със следния текст:

„Член 18

Изменение на Регламент (ЕО) № 1670/2006

В член 6 от Регламент (ЕО) № 1670/2006 параграф 2 се заменя от следния текст:

„2.   Обменният курс на възстановяването е приложим в деня, в който зърнените култури са поставени под контрол. Въпреки това, по отношение на количествата, дестилирани през всеки един от фискалните периоди на дестилиране след периода, в който зърнените култури са били поставени под контрол, е приложим курсът, валиден на първия ден на всеки въпросен фискален период на дестилиране.

Пораждащото действие за обменния курс, което се прилага за възстановяването, е посочено в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията (8).

4)

Член 21 се заменя със следния текст:

„Член 21

Изменение на Регламент (ЕО) № 1669/2006

Член 16 от Регламент (ЕО) № 1669/2006 се заменя със следния текст:

„Член 16

Валутен курс

Пораждащото действие за обменния курс, което се прилага за сумата и цените, посочени в член 11, както и за гаранциите, посочени в член 9, са тези в буква а) съответно от член 8 и член 10 от Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията (9).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(2)  OВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52.

(3)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 37. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 704/2007 (ОВ L 161, 22.6.2007 г., стр. 31).

(4)  ОВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(5)  ОВ L 68, 16.3.2000 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(6)  OВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 33.

(7)  OВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 6.

(8)  OВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52.“ “

(9)  OВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52.“ “


25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 874/2007 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2007 година

за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2006/2007 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на сух фураж (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 е определен размерът на помощта, която следва да се изплаща на преработвателните предприятия за сух фураж в рамките на максималното гарантирано количество, установено в член 5, параграф 1 от същия регламент.

(2)

В съответствие с член 33, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 382/2005 на Комисията от 7 март 2005 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж (2) държавите-членки уведомиха Комисията за количествата сух фураж, за които са представени заявления за помощи за пазарната 2006/2007 година. От тези уведомления следва, че максималното гарантирано количество сух фураж не е било превишено.

(3)

Размерът на помощта за сух фураж следователно възлиза на 33 EUR/тон в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1786/2003.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За пазарната 2006/2007 година окончателният размер на помощта за сух фураж се определя на 33 EUR/тон.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 114. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 456/2006 (ОВ L 82, 21.3.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 116/2007 (ОВ L 35, 8.2.2007 г., стр. 7).


25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 875/2007 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2007 година

за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта de minimis в сектора на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1860/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 994/98 упълномощава Комисията да определи чрез регламент тавана, под който мерките за помощ се считат за неотговарящи на всички критерии по член 87, параграф 1 от Договора и следователно не са обект на процедурата за нотифициране, предвидена в член 88, параграф 3 от Договора.

(2)

На базата на горепосочения регламент Комисията прие Регламент (ЕО) № 69/2001 от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта de minimis  (3), който установява таван в размер на 100 000 EUR за бенефициер за период от три години. Предвид специалните правила, които действат в секторите на земеделието, рибарството и аквакултурите и транспорта, посоченият регламент не би трябвало да се прилага към тези отрасли.

(3)

По отношение на секторите на земеделието и рибарството Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството (4) определи специален таван в размер на 3 000 EUR за получател за тригодишен период, приложим в посочените сектори, като в светлината на опита на Комисията може да се твърди, че много ниският размер на помощта, отпускана в тези сектори, не отговаря на критериите по член 87, параграф 1 от Договора, при условие че са изпълнени определени условия. Такъв е случаят, при който както размерът на помощта, получена от отделен производител, остава малък, така и общият размер на помощта, отпусната за посочените сектори, представлява само малък процент от стойността на производството.

(4)

В резултат на промени в икономическите условия и в светлината на опита, придобит при прилагането на съществуващите общи правила за помощта de minimis, беше счетено за необходимо да се променят тези правила. Поради тази причина Комисията прие Регламент (ЕО) № 1998/2006 от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (5). Посоченият регламент замени Регламент (ЕО) № 69/2001, като увеличи размера на тавана de minimis от 100 000 EUR на 200 000 EUR, разшири неговото прилагане за сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти и въведе нов таван de minimis от 100 000 EUR за държавна помощ в сектора на автомобилния транспорт.

(5)

Придобитият неотдавна опит при прилагането на правилата за държавна помощ в сектора на рибарството и по-специално на тавана de minimis, определен в Регламент (ЕО) № 1860/2004 и насоките за оценка на държавната помощ за рибарството и аквакултурите (6), показаха, че рискът от нарушаване на конкуренцията посредством помощите de minimis е по-нисък, отколкото предвидения за 2004 г.

(6)

В светлината на опита, придобит от Комисията, се приема, че помощта за предприятия в сектора на рибарството, която не надвишава 30 000 EUR на бенефициер за произволен тригодишен период, не оказва влияние върху търговията между държавите-членки и/или не нарушава или не заплашва да наруши конкуренцията, когато общият размер на отпуснатата помощ за всички предприятия в сектора на рибарството за тригодишен период е с около 2,5 % под тавана на годишната рибарска продукция. Следователно е целесъобразно да се определи изрично, че такава помощ не се обхваща от член 87, параграф 1 от Договора. За тази цел годините, които се вземат предвид, са бюджетните години, използвани с финансово предназначение в съответните държави-членки. Съответният тригодишен период се определя редовно по начин, който дава възможност да се определи общият размер през съответната бюджетна година на всяка нова отпусната помощ de minimis, както и през предшестващите две бюджетни години.

(7)

Когато се отпуска помощ de minimis, следва също да се вземат предвид другите държавни помощи, отпуснати от държавата-членка.

(8)

Мерките за държавни помощи, надвишаващи тавана de minimis, не следва да бъдат разделяни на по-малки части, за да могат да попаднат в приложното поле на настоящия регламент.

(9)

Според принципите, управляващи помощите, посочени в член 87, параграф 1 от Договора, помощта de minimis се счита за предоставена в момента, в който съгласно приложимото национално законодателство на бенефициера е дадено правото да я получи.

(10)

Според юриспруденцията на Съда на Европейските общности, в случаите, когато Общността е регламентирала установяването на обща организация на пазара в даден селскостопански сектор, държавите-членки са длъжни да се въздържат от всякаква мярка, която би нарушила или накърнила правната рамка (7). Този принцип се отнася и за сектора на рибарството. По тази причина настоящият регламент не следва да се прилага спрямо помощ, чийто размер се определя въз основа на цената или количеството продукти, изнесени на пазара.

(11)

Настоящият регламент не следва да се прилага към помощите при износ, нито към помощта de minimis, която благоприятства използването на национални продукти в ущърб на вносните. Освен това настоящият регламент не следва да се прилага за финансово подпомагане на установяването и функционирането на разпространителска мрежа в други държави. Помощ във връзка с разходи за участие в търговски изложения или за проучвания или консултантски услуги, необходима за пускането на нов или съществуващ продукт на нов пазар, обикновено не представлява помощ за износ.

(12)

Настоящият регламент не се прилага към фирмите в затруднено положение по смисъла на насоките на Общността относно държавните помощи за спасяване и преструктуриране на фирми в затруднено положение (8) предвид трудностите, свързани с определянето на брутния еквивалент безвъзмездни средства на предоставената за този тип фирми помощ.

(13)

Като се вземат предвид целите на Общата политика в областта на рибарството, помощта за увеличаване на риболовния капацитет и помощта, отпусната за изграждането на риболовни кораби, не попадат в приложното поле на настоящия регламент, с изключение на помощта за модернизиране на главната палуба, посочена в член 11 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно запазването и поддържащата експлоатация на риболовните ресурси в рамките на Общата политика по рибарството (9).

(14)

В интерес на прозрачността, еднаквото отношение и правилното прилагане на таваните de minimis е уместно държавите-членки да прилагат един и същи метод на изчисляване. За улесняване на това изчисляване и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 е подходящо сумите, които не са под формата на помощи в брой, да се преобразуват в техния брутен еквивалент. Изчисляването на брутния еквивалент на прозрачните помощи извън безвъзмездните средства или платимите в рамките на няколко транша помощи изисква използването на актуални в момента на предоставяне на помощта пазарни лихви. С оглед на еднаквото, прозрачно и опростено прилагане на правилата, свързани с държавните помощи, за целите на настоящия регламент пазарните лихви следва да бъдат считани за референтни лихви, които Комисията периодично определя въз основа на обективни критерии и публикува в Официален вестник на Европейския съюз или в Интернет. Възможно е все пак да бъдат прибавени допълнителни базови пунктове към максималните лихвени равнища с оглед на предоставените гаранции или свързания с бенефициера риск.

(15)

За целите на прозрачността, равнопоставеността и ефективното наблюдение, настоящият регламент следва да се прилага само към тези помощи de minimis, които са прозрачни. Прозрачна е помощта, за която брутният еквивалент на помощта може да бъде изчислен точно и това може да стане предварително без необходимост от извършване на оценка на риска. Такова точно изчисляване е възможно да се извърши при безвъзмездните помощи, при субсидираните лихвени проценти и лимитираните данъчни облекчения. Помощта под формата на капиталови инвестиции не трябва да се разглежда като прозрачна помощ de minimis, с изключение на случаите, когато общият размер на инвестираните публични средства е под тавана de minimis. Помощите, съставени от мерки за капиталово инвестиране, посочени в насоките на Общността относно държавните помощи с цел стимулиране на инвестирането в капиталови инвестиции в малките и средните предприятия (10), не се считат за прозрачни помощи de minimis, освен ако в рамките на съответната капиталово-инвестиционна схема капиталовото участие на всяка фирма бенефициер не надхвърля тавана на помощите de minimis за всеки бенефициер поотделно. Помощите, съставени от заеми, се считат за прозрачни помощи de minimis, когато бъде изчислен брутният еквивалент безвъзмездни средства въз основа на актуалните в момента на предоставяне на помощта пазарни лихви.

(16)

Настоящият регламент не изключва възможността, приета от дадена държава-членка мярка да не бъде считана за държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора въз основа на разпоредба, различна от тези на настоящия регламент, какъвто е например случаят с капиталовото участие, тъй като въпросната мярка е в съответствие с принципа на частния инвеститор.

(17)

Необходимо е да се осигури правна сигурност за гаранционните схеми, които нямат потенциал да повлияят на търговията или да засегнат или нарушат конкуренцията и при които има достатъчно данни за надеждно оценяване на възможните последствия. Следователно настоящият регламент трябва да трансформира общия таван на помощта de minimis в размер на 30 000 EUR на бенефициер в специален таван за гаранции, определян в зависимост от гарантираната сума на заема, за който се издава съответната гаранция. Целесъобразно е този специален таван да се изчислява по методика за определяне на размера на държавната помощ по гаранционни схеми за заеми, предоставяни в полза на жизнеспособни предприятия. Методиката и данните, използвани за изчисляване на специалния таван за гаранции следва да изключват предприятията в затруднено положение съгласно насоките на Общността относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение. Следователно този специален таван не се прилага към еднократните индивидуални помощи, предоставяни извън обхвата на гаранционната схема, към помощите за предприятия в затруднено положение или към гаранциите за операции, различни от заеми, например гаранциите за капиталови транзакции. Специалният таван трябва да бъде определен въз основа на факта, че при максимален лихвен процент (нетна наказателна лихва) от 13 % – като най-лош сценарий за гаранционните схеми в Общността, сумата, възлизаща на 225 000 EUR, може да се счита като брутен еквивалент, равен на тавана на минималната помощ, определен в настоящия регламент. Само гаранциите, които покриват до 80 % от пораждащия ги заем, могат да бъдат обхванати от тези специални тавани.

(18)

Задължение на Комисията е да осигури спазването на правилата за държавните помощи, и по-специално спазването на условията за отпускане на помощта по правилата за помощ de minimis. В съответствие с член 10 от Договора държавите-членки следва да улеснят постигането на тази задача, като въведат необходимия механизъм, който да гарантира, че общият размер на помощта, предоставена по правилото за помощта de minimis, не превишава нито тавана от 30 000 EUR на бенефициер, нито общите тавани, установени от Комисията на базата на стойността на земеделската или рибарската продукция на държава-членка за тригодишен период. За тази цел, при предоставяне на помощ de minimis държавите-членки следва да уведомяват съответните предприятия за размера на помощта и за нейния минимален характер, като се позовават на настоящия регламент. Освен това, преди предоставяне на такава помощ, съответната държава-членка трябва да получи от предприятието декларация относно получаването на други помощи de minimis през съответната бюджетна година и през двете предшестващи бюджетни години, и внимателно да провери дали с новата помощ de minimis няма да бъде надхвърлен таванът за помощите de minimis. Алтернативно спазването на тавана може да се осигури чрез централен регистър.

(19)

От съображения за яснота и поради това, че таванът на минималната помощ за сектора на рибарството се различава от тавана на минималната помощ за сектора на земеделието, следва да се приеме специален регламент, приложим само за сектора на рибарството, а Регламент (ЕО) № 1860/2004 следва съответно да бъде изменен.

(20)

Предвид опита на Комисията и по-специално честотата, с която по правило се налага да се ревизира политиката по държавните помощи и по-специално като се вземе предвид периодът на прилагане на Регламент (ЕО) № 1998/2006 и Регламент (ЕО) № 1860/2004, е уместно периодът на прилагане на настоящия регламент да бъде ограничен до 31 декември 2013 г. В случай на изтичане на срока му на действие, без да е пристъпено към неговото удължаване, държавите-членки ще разполагат с шестмесечен адаптивен период що се отнася до помощите de minimis, обхванати от неговите разпоредби. В името на правната сигурност е подходящо да се изясни въздействието на настоящия регламент върху помощите, предоставени преди влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент обхваща предоставените на предприятията в сектора на рибарството помощи с изключение на:

а)

помощ, чийто размер е определен на базата на цената или количеството продукция, изнесена на пазара;

б)

помощите с цел подпомагане на експортно ориентираните дейности, а именно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, помощите за установяване и функциониране на мрежа за разпространение или с други свързани с експортно ориентираните дейности текущи разходи;

в)

помощи, подчинени на преференциалното използване на национални, а не на внесени продукти;

г)

помощи за увеличаване на риболовния капацитет, изразен в тонаж или мощност, определени в член 3, буква н) от Регламент (ЕО) № 2371/2002, освен ако се отнася за помощ за модернизиране на главната палуба, посочена в член 11, параграф 5 от споменатия регламент;

д)

помощ за закупуване и изграждане на риболовни кораби;

е)

помощи, предоставени на фирми в затруднено положение.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„предприятия в сектора на рибарството“ означава предприятията, занимаващи се с производство, обработка и продажба на рибни продукти;

б)

„рибни продукти“ означава продуктите, определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (11).

в)

„обработка и продажба“ означава всички операции, включително манипулация, третиране, производство и разпространение, извършени от момента на изваждане на брега или събиране до етапа на крайния продукт.

Член 3

Помощ de minimis

1.   Счита се, че мерките за помощ не отговарят на всички критерии по член 87, параграф 1 от Договора и се освобождават от изискването за нотифициране съгласно член 88, параграф 3 от Договора, ако отговарят на условията, определени в настоящия член и в членове 4 и 5 от настоящия регламент.

2.   Общият размер на предоставената на едно предприятие помощ de minimis не може да надхвърля 30 000 EUR за произволен период от три бюджетни години. Този таван се прилага независимо от формата на помощта или преследваната цел. Периодът се определя на база данъчните години, използвани в съответните държави-членки.

3.   Когато общата сума на помощта надхвърли горепосочения таван, тази сума не може да се ползва от благоприятното третиране съгласно настоящия регламент дори за частта, която не превишава този таван. В такива случаи не може да се иска благоприятно третиране съгласно настоящия регламент на мярката за помощ нито към момента на предоставяне на помощта, нито в който и да било по-късен момент.

4.   Натрупаната сума на помощта, предоставена на различни предприятия от сектора на рибарството, не надвишава стойността за държавата-членка, определена в приложението, за произволен период от три бюджетни години.

5.   Определените в параграфи 2 и 4 тавани са изразени под формата на безвъзмездни средства. Всички използвани стойности са в брутно изражение, тоест преди облагането с данъци или други такси. В случаите, в които помощта се дава под форма, различна от субсидия, размерът на помощта е равен на брутния еквивалент на помощта.

6.   Помощ, платима на няколко вноски, се дисконтира до стойността ѝ към момента на нейното предоставяне. За лихвен процент при сконтирането и изчисляването на брутния еквивалент на помощта се използва референтният лихвен процент, действащ към датата на предоставяне.

7.   Настоящият регламент се прилага само за помощи, при които брутният еквивалент на помощта може да бъде изчислен точно и това може да стане предварително, без необходимост от извършване на оценка на риска („прозрачна помощ“). По-специално:

а)

Помощите, съставени от заеми, се считат за прозрачни помощи de minimis, когато брутният еквивалент безвъзмездни средства е изчислен въз основа на актуалните в момента на предоставяне на помощта пазарни лихви.

б)

Помощта под формата на капиталови инвестиции не се разглежда като прозрачна помощ de minimis, с изключение на случаите, когато общият размер на инвестираните публични средства е под тавана de minimis.

в)

Помощите, заложени в мерки за рисково капиталово инвестиране, не се разглеждат като прозрачни помощи de minimis, с изключение на случаите, когато съответната схема за рисков капитал осигурява капитал само до тавана de minimis за всяко едно от предприятията, към които е насочена схемата.

г)

Помощ под формата на предварителни плащания не се считат за прозрачни, когато общият размер на предварителните плащания превиши приложимия в настоящия регламент таван.

д)

Индивидуалните помощи, предоставяни по гаранционни схеми на предприятия, които не са предприятия в затруднено положение, се разглеждат като помощи de minimis, ако гарантираната част на пораждащия гаранцията заем, предоставян по такава схема, не надвишава сумата от 225 000 EUR на предприятие. Ако гарантираната част на пораждащия гаранцията заем възлиза само на определен процент от този таван, се приема, че брутният еквивалент на помощта на гаранцията съответства на същия процент от приложимия таван определен в параграф 2. Гаранцията не може да превишава 80 % от заема, който я поражда.

8.   Помощта de minimis не се натрупва с държавна помощ за същите приемливи разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта би превишил интензитета, определен за конкретните обстоятелства на отделния случай с регламент или решение за групово освобождаване, приет(о) от Комисията.

Член 4

Мониторинг

1.   Когато държава-членка възнамерява да предостави минимална помощ на предприятие, тя писмено уведомява предприятието за потенциалния размер на помощта, изразена в брутен еквивалент, както и за нейния минимален характер, като изрично се позовава на настоящия регламент и посочва неговото заглавие и броя на Официален вестник на Европейския съюз, в който той е публикуван. Когато помощта de minimis се предоставя на различни предприятия въз основа на схема за помощ и по тази схема на предприятията биват предоставяни индивидуални помощи в различни размери, съответната държава-членка може по свой избор да изпълни това задължение, като съобщи на предприятията фиксирана сума, съответстваща на максималната помощ, отпускана по схемата. В този случай фиксираната сума се използва, за да се определи дали е достигнат някой от таваните, определени в член 3, параграфи 2 и 4. Освен това, преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка трябва да получи от предприятието декларация в писмена или електронна форма, относно получаването на други помощи de minimis през двете предшестващи бюджетни години и през текущата бюджетна година.

2.   Държавата-членка предоставя нова помощ de minimis само след като е проверила, че с нея общият размер на помощта de minimis, получена от предприятието през периода, обхващащ съответната бюджетна година и двете предходни бюджетни години в тази държава-членка, няма да надхвърли някой от таваните, установени в член 3, параграфи 2 и 4.

3.   Ако държавата-членка е създала централен регистър на помощите de minimis за дейности в рибарството, съдържащ пълна информация за всички помощи de minimis, предоставяни от всеки един орган в тази държава-членка, параграф 1 престава да се прилага в съответната държава-членка от момента, в който регистърът обхване период от три бюджетни години.

4.   Държавите-членки документират и събират цялата информация относно прилагането на настоящия регламент. Така съставените документи съдържат цялата информация, необходима за установяване дали са спазени условията на настоящия регламент. Документацията относно индивидуалната помощ de minimis се поддържа за срок от 10 бюджетни години от датата на предоставянето ѝ. Държавите-членки съхраняват документацията по схемата за помощи de minimis за период от 10 години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по тази схема. При писмено искане съответната държава-членка предоставя на Комисията, в срок от 20 работни дни или в по-дълъг срок, ако в искането е предвиден такъв, цялата информация, която Комисията сметне за необходима, за да прецени дали са изпълнени условията по настоящия регламент, и по-специално относно общия размер на помощта de minimis, получена от всяко предприятие и от сектора на рибарството в съответната държава-членка.

Член 5

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент се прилага за помощи, предоставени преди влизането му в сила, ако тези помощи отговарят на всички условия, предвидени в членове 1 и 3, и ако е целесъобразно, в член 4. Всяка помощ, която не отговаря на тези условия, се оценява от Комисията в съответствие със съответните рамки, насоки, съобщения и известия.

2.   Всяка индивидуална помощ de minimis, предоставена между 1 януари 2005 г. и шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, която изпълнява условията на Регламент (ЕО) № 1860/2004, приложими в сектора на рибарството до датата на влизане в сила на настоящия регламент, се счита за несъответстваща на всички критерии по член 87, параграф 1 от Договора и следователно се освобождава от изискването за нотифициране по член 88, параграф 3 от Договора.

3.   След изтичане на срока на действие на настоящия регламент всяка помощ de minimis, която изпълнява условията на регламента, може да бъде реализирана законосъобразно за период от шест месеца.

Член 6

Изменение

Регламент (ЕО) № 1860/2004 се изменя, както следва:

а)

В заглавието думите „в секторите на земеделието и рибарството“ са заменят с думите „в сектора на земеделието“.

б)

В член 1 думите „в секторите на земеделието и рибарството“ се заменят с думите „в сектора на земеделието“.

в)

В член 2:

i)

в точка 2 думите „с изключение на продуктите от рибарството, определени в точка 5“ се заменят с думите „с изключение на продуктите от рибарство, определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета“;

ii)

точки 4, 5 и 6 се заличават.

г)

В член 3, параграф 2 трета алинея се заличава.

д)

В член 4, параграф 2 думите „съответно … и рибарството“ се заличават.

е)

В член 4, параграф 3, втора алинея думите „секторите земеделие или рибарство“ се заменят с думите „сектора на земеделието“.

ж)

Приложение II се заличава.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(2)  OВ C 276, 14.11.2006 г., стp. 7.

(3)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.

(4)  ОВ L 325, 28.10.2004 г., стр. 4.

(5)  OВ L 379, 28.12.2006 г., стp. 5.

(6)  ОВ С 229, 14.9.2004 г., стр. 5.

(7)  Дело C-113/2000 Испания/Комисията, [2002] Сборник практика на Съда на ЕО 2002 I-7601, точка 73.

(8)  OВ C 244, 1.10.2004 г., стp. 2.

(9)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(10)  OВ C 194, 18.8.2006 г., стp. 2.

(11)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Натрупани суми за рибарство за държава-членка, посочени в член 3, параграф 4

(в EUR)

BE

11 800 000

BG

433 000

CZ

1 008 000

DK

57 650 000

DE

48 950 000

EE

3 718 000

IE

8 508 000

EL

18 015 000

ES

127 880 000

FR

138 550 000

IT

94 325 000

CY

1 562 000

LV

3 923 000

LT

5 233 000

LU

0

HU

740 000

MT

255 000

NL

35 875 000

AT

620 000

PL

21 125 000

PT

15 688 000

RO

524 000

SL

338 000

SK

1 133 000

FI

7 075 000

SE

11 153 000

UK

102 725 000


25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 876/2007 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 2245/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Общността вследствие на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно дизайните на Общността (1), и по-специално член 107, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни, приет на 2 юли 1999 г., одобрен с Решение 2006/954/EО на Съвета (2) и свързаните с това изменения на Регламент (EО) № 6/2002, е необходимо да се приемат определени технически мерки за прилагане.

(2)

Регламент (EО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Общността (3) следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 6/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EО) № 2245/2002 се изменя, както следва:

1)

Създава се следният член 11а:

„Член 11a

Разглеждане на основания за отказ

1.   Ако в съответствие с член 106д, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, Службата прецени в течение на разглеждането на международна регистрация, че промишленият дизайн, за който се търси закрила, не съответства на определението за промишлен дизайн, дадено в член 3, буква а) от същия регламент, или че промишленият дизайн противоречи на обществения ред или на добрите нрави, Службата изпраща на Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост (наричано по-долу „Международното бюро“) уведомление за отказ не по-късно от шест месец от датата на публикуването на международната регистрация, като посочва основанията за отказ в съответствие с член 12, параграф 2 от Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни, приет на 2 юли 1999 г. (наричан по-долу „Женевския акт“), одобрен с Решение 2006/954/EО на Съвета (4).

2.   Службата определя срок, в който притежателят на международната регистрация може в съответствие с член 106д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 да откаже международната регистрация по отношение на Общността, да ограничи международната регистрация до един или няколко промишлени дизайна по отношение на Общността или да представи своите възражения.

3.   Ако притежателят на международна регистрация е задължен да бъде представляван пред Службата в производство, образувано в съответствие с член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, уведомлението съдържа позоваване на задължението на притежателя да посочи представител съгласно член 78, параграф 1 от посочения регламент.

Срокът, определен в параграф 2 от настоящия член, се прилага mutatis mutandis.

4.   Ако притежателят не посочи представител в определения срок, Службата отказва закрила на международната регистрация.

5.   Ако притежателят не посочи представител в определения срок, Службата отказва закрила на международната регистрация.

Ако в съответствие с член 12, параграф 2 от Женевския акт притежателят не представи в определения срок възражения, които Службата счита за основателни, Службата потвърждава решението, с което се отказва закрила на международната регистрация. Решението подлежи на обжалване в съответствие с дял VII от Регламент (ЕО) № 6/2002.

6.   Ако откаже международна регистрация или ограничи международната регистрация до един или няколко промишлени дизайна по отношение на Общността, притежателят информира Международното бюро чрез процедурата по вписване в съответствие с член 16, параграф 1, подточки iv) и v) от Женевския акт. Притежателят може да информира Службата, като представи съответната декларация.

2)

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн на Общността

1.   Заявката за подновяване на регистрацията следва да съдържа:

а)

името на заявителя;

б)

регистрационния номер;

в)

ако е приложимо, означение, че е подадена заявка за подновяване, включваща всички промишлени дизайни, обхванати от множествена заявка,или, ако заявката за подновяване не обхваща всички тези промишлени дизайни, означение на онези промишлени дизайни, за които се подава заявка за подновяване.

2.   Таксите, дължими съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 6/2002 за подновяване на регистрацията, са следните:

а)

такса за подновяване, която в случаите, когато дадена множествена заявка обхваща няколко промишлени дизайна, следва да е пропорционална на броя промишлени дизайни, обхванати от подновяването;

б)

ако е приложимо, допълнителна такса за забавено плащане на таксата за подновяване или закъсняло подаване на заявката за подновяване съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 6/2002, в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕО) № 2246/2002.

3.   Ако плащането, посочено в параграф 2 от настоящия член, е извършено в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2246/2002, това действие се счита за подаване на заявка за подновяване, при условие че съдържа всички означения, необходими съгласно параграф 1, букви а) и б) от настоящия член и член 6, параграф 1 от посочения регламент.

4.   Когато заявката за подновяване е подадена в сроковете, предвидени в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002, но не са изпълнени другите условия за подновяването, предвидени в член 13 от същия регламент, както и в настоящия регламент, Службата информира заявителя за тези нередности.

5.   Когато не е подадена заявка за подновяване или тя е подадена след изтичането на срока, предвиден в член 13, параграф 3, второ изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002, или в случай че таксите не са внесени или са внесени след изтичане на съответния срок, или нередностите не са отстранени в срока, определен от Службата, Службата констатира, че регистрацията е изтекла и уведомява за това притежателя.

В случай на множествена регистрация, когато внесените такси са недостатъчни да покрият всички промишлени дизайни, за които е подадена заявка за подновяване, тази констатация се прави само след като Службата установи за кои дизайни се предполага, че ще бъдат обхванати от внесената сума.

При липса на други критерии за определяне за кои дизайни се предполага, че ще бъдат обхванати от внесената сума, Службата подрежда промишлените дизайни по реда на номерата, в който те са представени в съответствие с член 2, параграф 4.

Службата констатира, че регистрацията е изтекла по отношение на всички промишлени дизайни, за които таксите за подновяване не са внесени или не са внесени в пълен размер.

6.   Ако направената съгласно параграф 5 констатация е окончателна, Службата заличава промишления дизайн от регистъра, считано от деня, следващ този, в който изтича съществуващата регистрация.

7.   Ако таксите за подновяване, предвидени в параграф 2, са внесени, но регистрацията не е подновена, внесените такси се възстановяват.

8.   Може да бъде подадена единична заявка за подновяване на два или повече промишлени дизайна, независимо дали са част от една и съща множествена регистрация, срещу заплащане на необходимите такси за всеки промишлен дизайн, при условие че притежателите или техните представители са едни и същи във всеки от случаите.“;

3)

Създава се следният член 22а:

„Член 22a

Подновяване на международна регистрация, съдържаща наименованието на Общността

Международната регистрация се подновява пред Международното бюро в съответствие с член 17 от Женевския акт.“;

4)

В член 31 се добавя следният параграф 6:

„6.   Когато Службата обяви дадена международна регистрация за недействителна на територията на Общността, тя уведомява Международното бюро за решението си, когато то е окончателно.“;

5)

В член 47 се добавя следният параграф 3:

„3.   Размяната на съобщения между Службата и Международното бюро се извършва чрез взаимно съгласувани начин и формат, по възможност по електронен път. Всяко споменаване на формуляри се разбира като включващо наличните формуляри в електронен формат.“;

6)

В член 71 се добавя следният параграф 3:

„3.   Службата предоставя информация относно международните регистрации на промишлени дизайни, в които е посочена Общността, под формата на електронна връзка към базата данни с възможност за търсене, поддържана от Международното бюро.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на датата, на която Женевският акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни влиза в сила по отношение на Европейската общност. Датата на влизане в сила на настоящия регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  OВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 (OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 14).

(2)  OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 28.

(3)  OВ L 341, 17.12.2002 г., стр. 28.

(4)  OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 28“;


25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 877/2007 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2246/2002 относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно дизайните на Общността (1), и по-специално член 107, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба относно международна регистрация на промишлените дизайни, приет на 2 юли 1999 г. (наричан по-долу „Женевски акт“), одобрен с Решение 2006/954/EО на Съвета (2) и свързаните с това изменения на Регламент (EО) № 6/2002, е необходимо да се приемат определени мерки за прилагане, отнасящи се до таксите, платими на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост.

(2)

Член 106в от Регламент (EО) № 6/2002 предвижда, че определените такси за наименование по член 7, параграф 1 от Женевския акт се заменят с индивидуална такса за наименование.

(3)

Размерът на тази такса е определен в Декларацията относно системата на индивидуални такси, приложена към Решение 2006/954/EО, съставена в съответствие с член 7, параграф 2 от Женевския акт.

(4)

За да се гарантира необходимата гъвкавост и за да се улесни заплащането на таксите, е целесъобразно приложимите към таксите за промишлен дизайн правила да бъдат приведени в съответствие с приложимите към таксите за търговски марки правила, определени в Регламент (EО) № 2869/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) (3), чрез премахване на плащането в брой и чековете като платежни средства.

(5)

Регламент (EО) № 2246/2002 на Комисията от 16 декември 2002 г. относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) във връзка с регистрацията на промишлен дизайн на Общността (4), следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по таксите, правилата за прилагане и процедурите на Съвета по обжалване към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайн),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EО) № 2246/2002 се изменя, както следва:

1)

В член 1 букви а) и б) се заменят със следното:

„1)

таксите, платими на:

а)

Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) (наричана по-долу ‘службата’) според разпоредбите на Регламент (ЕО) № 6/2002 и Регламент (ЕО) № 2245/2002,

б)

Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост според разпоредбите на Женевския акт към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни, приет на 2 юли 1999 г. (наричан по-долу ‘Женевски акт’), одобрен с Решение 2006/954/ЕО на Съвета (5);

2)

тарифите, определяни от председателя на Службата.

2)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Такси

1.   Таксите, платими на Службата съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 и Регламент (ЕО) № 2245/2002, са определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Индивидуалните такси за наименование, платими на Международното бюро на основание член 7, параграф 2 от Женевския акт във връзка с член 106в от Регламент (ЕО) № 6/2002 и член 13, параграф 1 от цитирания регламент, и член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002 г., са определени в приложението към настоящия регламент.“.

3)

В член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Таксите и тарифите, платими на Службата, се заплащат в еуро чрез внасяне или банков превод по сметка на Службата.“.

4)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Датата, на която всяко плащане към Службата се смята за извършено, е датата, на която сумата на плащането е действително постъпила по банкова сметка на Службата.“;

б)

В параграф 3, буква а) се заменя със следното:

„а)

надлежно е издало платежно нареждане до банкова институция за сумата на плащането в държава-членка в срока, в който плащането е трябвало да бъде извършено; и“.

5)

Приложението се изменя, както следва:

а)

в таблицата се добавя следната точка 1а:

„1а.

Индивидуална такса за наименование за международна регистрация (член 106в от Регламент (EО) № 6/2002; член 7, параграф 2 от Женевския акт — (за всеки дизайн))

62“

б)

в таблицата се добавя следната точка 11a:

„11a.

Индивидуална такса за подновяване на международна регистрация (член 13, параграф 1 и член 106в от Регламент (EО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква a) от Регламент (EО) № 2245/2002 за всеки дизайн:

 

а)

за първия период на подновяване — (за всеки дизайн)

31

б)

за втория период на подновяване — (за всеки дизайн)

31

в)

за третия период на подновяване — (за всеки дизайн)

31

г)

за четвъртия период на подновяване — (за всеки дизайн)

31“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на датата, на която Женевският акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни влезе в сила по отношение на Европейската общност. Датата на влизане в сила на настоящия регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  OВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 (OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 14).

(2)  OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 28.

(3)  OВ L 303, 15.12.1995 г., стр. 33. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1687/2005 (OВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 14).

(4)  OВ L 341, 17.12.2002 г., стр. 54.

(5)  OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 28.“


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/18


РЕШЕНИЕ № 878/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 юли 2007 година

за изменение и удължаване на срока на действие на Решение № 804/2004/EО за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес II“)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 280 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Общността и държавите-членки имат за цел да се борят с измамите и всякакъв друг вид незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Общността, включително контрабандата и фалшифицирането на цигари. За постигането на тази цел трябва да бъдат разгърнати всички възможни средства, като се запазят настоящото разпределение и баланс на отговорностите на национално и общностно равнище.

(2)

Дейностите, целящи предоставяне на повече информация, извършване на проучвания и осигуряване на обучение или техническа помощ, допринасят в значителна степен за подобряване на защитата на финансовите интереси на Общността.

(3)

Подкрепата за такива инициативи под формата на отпускане на безвъзмездни средства даде възможност да се засили дейността на Общността и на държавите-членки в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на Общността и да се постигнат целите на програмата „Херкулес“ за периода 2004—2006 г.

(4)

Член 7, буква a) от Решение № 804/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета (3) изисква от Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за изпълнението на програмата „Херкулес“ и целесъобразността на нейното продължаване. В заключенията на този доклад се посочва, че целите, установени от програмата „Херкулес“, са постигнати. Докладът също така препоръчва програмата да бъде удължена за периода 2007—2013 г.

(5)

С цел консолидиране на дейностите на Общността и държавите-членки в областта на защитата на финансовите интереси на Общността, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, новата програма следва да обхване в един основен акт всички оперативни разходи, свързани с общите дейности на Комисията (на OLAF) за борба с измамите.

(6)

Предоставянето на безвъзмездни средства и сключването на договори за възлагане на обществени поръчки с оглед подпомагане и изпълнение на програмата трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), и правилата за неговото прилагане. Уместно е оперативните безвъзмездни средства да се изключат от програмата, тъй като в миналото не са използвани като средство за подкрепа на инициативи.

(7)

Присъединяващите се страни и страните кандидатки следва да имат възможност да участват в програмата „Херкулес II“ въз основа на меморандум за разбирателство, който следва да бъде изготвен съобразно съответните рамкови споразумения.

(8)

Настоящото решение определя, за цялото времетраене на програмата, финансов пакет, съставляващ основната референтна сума по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (5), за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура,

РЕШИХА:

Член 1

Изменения

Решение № 804/2004/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Цели на програмата

1.   С настоящото решение се създава програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Общността. Програмата е известна като програма „Херкулес II“ (наричана по-долу „програмата“).

2.   Програмата ще насърчава дейности съгласно общите критерии, установени в настоящото решение. Тя ще обръща внимание, по-специално, на следните цели:

а)

засилване на транснационалното и мултидисциплинарно сътрудничество между органите на държавите-членки, Комисията и OLAF;

б)

изграждане на мрежи в държавите-членки, присъединяващите се страни и страните кандидатки в съответствие с меморандум за разбирателство, които да улеснят обмена на информация, опит и най-добри практики, като същевременно се зачитат различните традиции на всяка държава-членка;

в)

оказване на техническа и оперативна подкрепа на правоохранителните органи на държавите-членки в борбата им срещу незаконните трансгранични дейности, с акцент върху подкрепата за митническите органи;

г)

без да се подронва оперативната ефективност, установяване на географски баланс чрез включване, по възможност, на всички държави-членки, присъединяващи се страни и страни кандидатки в съответствие с меморандум за разбирателство във финансираните по програмата дейности;

д)

умножаване и засилване на мерките в сферите, определени като най-чувствителни, по-специално в областта на контрабандата и фалшифицирането на цигари.“

2)

Добавя се следният член:

„Член 1a

Дейности

Програмата се изпълнява посредством следните дейности в сферата на защитата на финансовите интереси на Общността, включително и в областта на превенцията и борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари:

а)

техническа помощ за националните органи посредством:

i)

предоставяне на специални знания, оборудване и информационно-технологични (ИТ) средства за улесняване на транснационалното сътрудничество и сътрудничеството с OLAF;

ii)

поддръжка за съвместни операции;

iii)

подобряване на обмена на служители;

б)

обучение, семинари и конференции, насочени към:

i)

насърчаване на по-доброто разбиране на общностните и националните механизми;

ii)

обмен на опит между съответните органи в държавите-членки, присъединяващите се страни и страните кандидатки;

iii)

координиране на дейностите на държавите-членки, присъединяващите се страни, страните кандидатки и трети страни;

iv)

разпространяване на знания, особено от оперативен характер;

v)

подпомагане на напредничави научноизследователски дейности, включително проучвания;

vi)

подобряване на сътрудничеството между практици и теоретици;

vii)

изостряне на вниманието на представителите на съдебната власт и други клонове на правната професия към защитата на финансовите интереси на Общността;

в)

подкрепа посредством:

i)

разработване и осигуряване на специфични бази данни и ИТ средства за улесняване на достъпа до данни и техния анализ;

ii)

засилване на обмена на данни;

iii)

разработване и осигуряване на ИТ средства за разследване, наблюдение и разузнаване.“

3)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Финансиране от Общността

1.   Съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 финансирането от Общността може да приеме следните правни форми:

а)

безвъзмездни средства;

б)

договори за възлагане на обществени поръчки.

2.   За да придобият право на получаване на безвъзмездни средства от Общността за дейност, която цели защита на финансовите интереси на Общността, получателите на безвъзмездни средства трябва да се съобразят с разпоредбите, предвидени в настоящото решение. Дейността трябва да съответства на основополагащите принципи на дейността на Общността в областта на защитата на финансовите интереси на Общността и да взема предвид специфичните критерии, предвидени в съответните покани за предложения, в съответствие с приоритетите, определени в годишната програма за безвъзмездни средства, която обяснява подробно общите критерии, определени в настоящото решение.

3.   Финансирането от Общността обхваща, посредством договори за възлагане на обществени поръчки или чрез предоставянето на безвъзмездни средства, оперативните разходи, свързани с дейности в сферата на защитата на финансовите интереси на Общността.

4.   Дейностите, осъществявани от структури, които могат да получават финансиране от Общността (договори за възлагане на обществени поръчки или безвъзмездни средства) по програмата попадат в групата дейности, насочени към засилване на общностните мерки за защита на финансовите интереси и преследват цели от общоевропейски интерес в тази сфера или цел, която е част от политиката на Европейския съюз в тази област.“

4)

Добавят се следните членове:

„Член 2а

Структури, които отговарят на изискванията за финансиране от Общността

Следните структури отговарят на изискванията за финансиране от Общността по програмата:

а)

всички национални или местни администрации на държава-членка или страна извън Общността, както е определена в член 3, които насърчават засилването на общностните действия за защита на финансовите интереси на Общността;

б)

всички изследователски и образователни институции, които притежават правосубектност най-малко от една година, установени са и упражняват своята дейност в държава-членка или в страна извън Общността, както е определена в член 3, и насърчават засилването на общностните действия за защита на финансовите интереси на Общността;

в)

всички структури с нестопанска цел, които притежават правосубектност най-малко от една година и са установени и упражняват своята дейност в държава-членка или в страна извън Общността, както е определена в член 3, и насърчават засилването на общностните действия за защита на финансовите интереси на Общността.

Член 2б

Избор на бенефициери

Структурите, които имат право да получават безвъзмездни средства за дейност съгласно член 2а, се избират въз основа на покани за предложения в съответствие с приоритетите, определени в годишната програма за безвъзмездни средства, която уточнява общите критерии, установени в настоящото решение. Безвъзмездните средства, отпуснати за дейност по програмата, следва да отговарят на основните критерии, установени в настоящото решение.

Член 2в

Критерии за оценяването на заявленията за безвъзмездни средства

Заявленията за безвъзмездни средства за дейности се оценяват с оглед на:

а)

съответствието на предложената дейност с целите на програмата;

б)

взаимното допълване на предложената дейност с други подпомагани дейности;

в)

осъществимостта на предложената дейност, тоест реалната възможност тя да бъде осъществена чрез предложените средства;

г)

съотношението разходи—ползи от предложената дейност;

д)

добавената стойност на предложената дейност;

е)

частта от обществото, към която е насочена предложената дейност;

ж)

транснационалните и мултидисциплинарните аспекти на дейността;

з)

географския обхват на предложената мярка.

Член 2г

Допустими разходи

Съгласно член 2, параграф 4 единствено разходите, необходими за успешното осъществяване на дейността, се вземат предвид при изчисляването на безвъзмездните средства.

Допустими са също разходи във връзка с участието на представители на страни от Балканския полуостров, които са част от процеса на стабилизиране и асоцииране за страните от Югоизточна Европа (6), на Руската федерация, на страните, обхванати от Европейската политика на съседство (7), и някои страни, с които Общността е сключила споразумение за взаимопомощ по митнически въпроси.

5)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

присъединяващи се страни;“

б)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

страни кандидатки, асоциирани към ЕС по силата на условията, предвидени в споразуменията за асоцииране или в допълнителните протоколи към тях относно участието в програми на Общността, които са сключени или предстои да бъдат сключени с тези страни.“

6)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Прилагане

Финансирането от Общността се прилага в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.“

7)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

80 % от разходите за мерки по обучение, насърчаване на обмена на специализирани служители и провеждането на семинари и конференции, при условие че бенефициерите са тези, посочени в член 2а, буква а);“;

б)

параграф 1, буква в) се заменя със следното:

„в)

90 % от разходите за провеждането на семинари и конференции и други, при условие че бенефициерите са тези, посочени в член 2а, букви б) и в).“;

в)

параграф 2 се заличава.

8)

Добавя се следният член:

„Член 5а

Проверки и одити

1.   Бенефициерът на безвъзмездни средства обезпечава, когато е приложимо, предоставянето на Комисията на удостоверяващи документи, които са във владение на партньори или членове.

2.   Комисията може да извършва одит на използването на финансирането от Общността чрез собствени служители или чрез избрана от нея компетентна външна структура. Такива одити могат да се извършват през целия период на действие на договора или на споразумението и в срок от пет години след последното плащане. Когато е подходящо, резултатите от одита могат да доведат до решения на Комисията за възстановяване на суми.

3.   Служителите на Комисията и външният персонал, оправомощен от Комисията, имат подходящи права за достъп до местата и сградите, където се осъществява дейността, и до всяка информация, включително информация в електронен формат, необходима за извършването на одитите, посочени в параграф 2.

4.   Сметната палата и OLAF се ползват от същите права, особено от правата за достъп, както лицата, посочени в параграф 3.

5.   Освен това, за да се защитят финансовите интереси на Общността срещу измами и други нередности, Комисията извършва проверки и инспекции на място в рамките на настоящата програма в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (8). При необходимост разследванията се провеждат от OLAF съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (9).

9)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Програмата се удължава от 1 януари 2007 г. и ще приключи на 31 декември 2013 г.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2007—2013 г. е 98 525 000 EUR.“.

10)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Наблюдение и оценка

Комисията (OLAF) информира ежегодно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от програмата. Включва се и информация относно последователността и допълването с други програми и дейности на равнище Европейски съюз.

До 31 декември 2010 г. се извършва независима оценка на изпълнението на програмата, включваща преглед на резултатите и постигането на целите на програмата.

До 31 декември 2014 г. Комисията (OLAF) представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигането на целите на програмата.“

11)

Добавя се следният член:

„Член 7а

Управление на програмата

Въз основа на анализ на съотношението разходи—ефективност Комисията може да назначи експерти и да се възползва от други форми на техническа и административна помощ, която не включва задачи на публичния орган, възложени на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги. Тя може също така да финансира проучвания и да организира срещи на експерти, за да улесни изпълнението на програмата, както и да предприема мерки по отношение на информацията, публикуването и разпространението, пряко свързани с осъществяването на целите на програмата.“

12)

Приложението се заличава.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  OВ C 302, 12.12.2006 г., стр. 41.

(2)  Становище на Европейския парламент от 13 февруари 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 28 юни 2007 г.

(3)  OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 9.

(4)  OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  OВ C 139, 14.6.2006 г., стp. 1.

(6)  Албания, Бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

(7)  Азербайджан, Алжир, Армения, Беларус, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Палестинската автономна власт, Сирия, Тунис и Украйна.“

(8)  OВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(9)  OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.“


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

25.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2007 година

за изменение на Решение 2006/802/ЕО относно свинското месо, получено от свине, които са били ваксинирани с жива конвенционална ваксина в Румъния

(нотифицирано под номер C(2007) 3418)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/522/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (1), и по-специално член 19, параграф 3, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/802/ЕО на Комисията от 23 ноември 2006 г. относно одобряване на плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви свине и относно спешната ваксинация на тези свине и на свинете в стопанствата срещу тази болест в Румъния (2), бе прието с цел борба с класическата чума по свинете в тази държава-членка.

(2)

В член 4 от посоченото решение се одобрява планът, предоставен на Комисията от Румъния на 27 септември 2006 г. за спешно ваксиниране с жива конвенционална ваксина на свинете в стопанствата срещу класическа чума по свинете („одобреният план“).

(3)

В член 5, буква в) от Решение 2006/802/ЕО се определя, че Румъния трябва да гарантира, че свинското месо, получено от свине, които са ваксинирани с жива конвенционална ваксина в съответствие с член 4 от споменатото решение, е ограничено за частно домашно консумиране или за пряка доставка от производителя в малки количества до крайния потребител или на местния пазар в същата община и не се изпращат в други държави-членки. В член 5, буква б) от посоченото решение се предвижда специална маркировка за такова месо.

(4)

Одобреният план предвижда, че придвижването на домашни свине от непрофесионални стопанства и на свинско месо, продукти от свинско месо и странични продукти от такива свине е забранено, освен за домашно консумиране в стопанството на произход. Където е целесъобразно, живите животни могат да бъдат продавани единствено на местния пазар.

(5)

На 3 май 2007 г. Румъния предостави на Комисията изменение на одобрения план. Одобреният план с изменението позволява, при определени условия, директното придвижване на свине от по-малки или непрофесионални стопанства, в които е било извършено спешно ваксиниране с жива конвенционална ваксина в съответствие с член 4 от Решение 2006/802/ЕО, към кланица, разположена в същата област, където е стопанството на произход или ако в тази област няма кланица, към кланица в най-близката област.

(6)

В допълнение Румъния поиска временна дерогация от член 5, буква в) от Решение 2006/802/ЕО до 31 август 2007 г., за да може да продаде свинското месо, получено от такива свине на областно равнище с оглед на големите трудности, които се появиха при намирането на задоволителен местен пазар в общините.

(7)

Изменението на одобрения план и искането за дерогация от член 5, буква в) от Решение 2006/802/ЕО са в съответствие с целта за ликвидиране на класическата чума по свинете в Румъния. Въпреки това, в интерес на здравето на животните, дерогацията следва да подлежи на определени условия, и по-специално въпросното свинско месо следва да се маркира със специална маркировка, за да се гарантира пълната му проследяемост, и то не следва да се изпраща в другите държави-членки.

(8)

Следователно Решение 2006/802/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/802/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

План за спешна ваксинация срещу класическа чума по свинете на свинете в стопанствата с жива конвенционална ваксина

Планът, предоставен на Комисията от Румъния на 27 септември 2006 г., изменен с изменението, предоставено на Комисията на 3 май 2007 г. относно спешната ваксинация с жива конвенционална ваксина на свинете в стопанствата срещу класическа чума по свинете в областта, определена в точка 4 от приложението, се одобрява.“

2)

Добавя се следният член 5а:

„Член 5а

Дерогация от условието, определено в член 5, буква в)

1.   Чрез дерогация от член 5, буква в) Румъния може да позволи продажбата на свинско месо, получено от свине, които са ваксинирани в съответствие с член 4, на местния пазар в същата област, където е стопанството на произход, при условие че месото:

а)

е било регистрирано в кланицата съгласно инструкциите на компетентния орган;

б)

е било съхранявано и държано отделно от свинско месо, непосочено в настоящия член;

в)

е маркирано със специална здравна или идентификационна маркировка, която:

i)

е различна от маркировката, посочена в член 5, буква б);

ii)

не може да бъде объркана с печата на Общността, посочен в член 4 от Решение 2006/779/ЕО;

г)

може да бъде изпращано единствено до стопанства в границите на същата област, където е стопанството на произход на свинете;

д)

се придружава от сертификат, издаден от официален ветеринарен орган, в който са посочени произходът, идентификацията и предназначението на свинското месо.

2.   Свинското месо, посочено в параграф 1, не се изпраща до други държави-членки.“

Член 2

Румъния взема необходимите мерки, за да се съобрази с настоящото решение, и публикува тези мерки. Тя незабавно информира Комисията за това.

Член 3

Член 1, точка 2 се прилага до 31 август 2007 година.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 34.