ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
13 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 814/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 815/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за регистриране на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία (Еxeretiko partheno eleolado Trizinia) (ЗНП)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 816/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за откриване на годишни тарифни квоти за вноса от Турция на определени стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, влизащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

5

 

 

Регламент (ЕО) № 817/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

12

 

 

Регламент (ЕО) № 818/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определянето на окончателна ставка на възстановяване и процент на издадени лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони и ябълки)

13

 

 

Регламент (ЕО) № 819/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

15

 

 

Регламент (ЕО) № 820/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

17

 

 

Регламент (EO) № 821/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

19

 

 

Регламент (EO) № 822/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

20

 

*

Регламент (ЕО) № 823/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за забрана на риболова на брадата мерлуза в зони VIII и IX на ICES (води на Общността и води извън суверенитета или юрисдикцията на трети страни) от съдове, плаващи под флага на Франция

21

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/490/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2003/89/EО относно съществуването на прекомерен дефицит в Германия

23

 

 

2007/491/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 10 юли 2007 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

25

 

 

Комисия

 

 

2007/492/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 януари 2007 година относно държавните помощи C 38/2005 (ex NN 52/2004) предоставени от Германия на Biria Group (нотифицирано под номер C(2007) 130)  ( 1 )

27

 

 

2007/493/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 февруари 2007 година относно схема за помощи № C 34/2005 (ex N 113/2005) съгласно Закон № 17/2004 (член 60) на регион Сицилия, която Италия планира да приложи (нотифицирано под номер C(2007) 284)  ( 1 )

41

 

 

2007/494/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 март 2007 година относно държавната помощ C 41/2004 (ex N 221/2004) — Португалия — Инвестиционна помощ за ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (нотифицирано под номер C(2007) 638)  ( 1 )

46

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2005/495/ОВППС на Съвета от 11 октомври 2005 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Филипините за участието на тези държави в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

51

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней Даруссаламза участието на Бруней Даруссалам в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

52

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Сингапур за участието на Република Сингапур в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

58

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Малайзия за участието на Малайзия в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

64

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Тайланд за участието на Кралство Тайланд в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

70

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Филипини за участието на Република Филипини в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 814/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 12 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

TR

108,0

ZZ

108,0

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

54,6

UY

71,5

ZA

55,4

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

86,8

BR

83,3

CL

95,4

CN

104,9

NZ

97,9

US

104,5

UY

60,7

ZA

88,4

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

78,2

CL

87,7

CN

59,8

NZ

144,9

ZA

114,1

ZZ

96,9

0809 10 00

TR

202,1

ZZ

202,1

0809 20 95

TR

284,1

US

501,5

ZZ

392,8

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

128,3

ZZ

128,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 815/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

за регистриране на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Еxeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и при прилагане на член 17, параграф 2 от посочения регламент, заявлението на Гърция за вписване на наименованието „Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Еxeretiko partheno eleolado „Trizinia“)“ бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно наименованието следва да бъде вписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ С 128, 1.6.2006 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.5.

Масла и мазнини — необработено маслиново масло екстра

ГЪРЦИЯ

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Еxeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (ЗНП)


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 816/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

за откриване на годишни тарифни квоти за вноса от Турция на определени стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, влизащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕС-Турция (2) прилага заключителната фаза на митническия съюз. Раздел V от решението установява търговския режим за преработени селскостопански продукти.

(2)

Решение № 1/97 на Съвета за асоцииране ЕС-Турция (3) установява режима, приложим за определени преработени селскостопански продукти.

(3)

Решение № 1/2007 на Съвета за асоцииране ЕС-Турция (4) установява нови търговски подобрения, приложими за определени преработени селскостопански продукти, с цел да се укрепи и задълбочи митническият съюз, както и да се подобри икономическото сближаване вследствие на разширяването на Общността от 1 май 2004 г. Тези подобрения предвиждат отстъпки под формата на безмитни тарифни квоти. Що се отнася до вноса извън квотите, настоящите търговски разпоредби продължават да се прилагат.

(4)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно установяване на Митническия кодекс на Общността (5) определя правилата за управление на тарифните квоти. Целесъобразно е да се гарантира, че тарифните квоти, открити с настоящия регламент, се управляват съгласно с посочените правила.

(5)

Регламент (ЕО) № 2026/2005 на Комисията от 13 декември 2005 г. за откриването на тарифни квоти за 2006 и следващите години за вноса в Европейската общност на определени стоки от Турция, получени от преработката на селскостопански продукти, влизащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета (6), следва да бъде отменен. Количествата, внесени по силата на настоящия регламент между 1 януари 2007 г. и датата на отмяната, следва да бъдат приспаднати от количеството за съответната нова квота.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет по хоризонталните въпроси, свързани с търговията с преработени селскостопански продукти, които на са изброени в приложение I,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифните квоти на Общността за вноса от Турция на стоките, посочени в приложението, са открити за периода от 1 януари до 31 декември за всяка година, считано от 2007 г., съгласно условията, определени в това приложение.

Ползването на тези тарифни квоти зависи от представянето на сертификат за движение A.TR. в съответствие с Решение № 1/2006 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО-Турция.

Член 2

Тарифните квоти на Общността, посочени в член 1, се управляват от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в на Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Регламент (ЕО) № 2026/2005 се отменя от датата на влизане в сила на настоящия регламент. От количеството по тарифна квота с пореден номер 09.0232 се приспадат количествата тестени храни, внесени по силата на Регламент (ЕО) № 2026/2005 (пореден номер 09.0205) между 1 януари 2007 г. и датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  OВ L 35, 13.2.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 126, 17.5.1997 г., стр. 26.

(4)  Все още непубликуван в Официален вестник.

(5)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

(6)  ОВ L 327, 14.12.2005 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Безмитни тарифни квоти, приложими при вноса в ЕС на преработени селскостопански продукти от Турция

Пореден номер

Код по КН

Описание на продукта

Годишна безмитна тарифна квота

(в тонове нетно тегло)

 

(1)

(2)

(3)

09.0228

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад):

5 000

1704 10

– Дъвка, дори със захарно покритие:

 

– – С тегловно съдържание на захароза по-малко от 60 % (включително инвертна захар, изразена в захароза):

1704 10 11

– – – Под формата на лента

1704 10 19

– – – Други

 

– – С тегловно съдържание на захароза равно или по-голямо от 60 % (включително инвертна захар, изразена в захароза).

1704 10 91

– – – Под формата на лента

1704 10 99

– – – Други

09.0229

1704 90

– Други:

10 000

1704 90 30

– – Бял шоколад

 

– – Други:

1704 90 51

– – – Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или повече

1704 90 55

– – – Пастили за гърло и бонбони против кашлица

1704 90 61

– – – Дражета и подобни захарни изделия

 

– – – Други:

1704 90 65

– – – – Гумени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова маса

1704 90 71

– – – – Бонбони от стопена захар, дори пълнени

1704 90 75

– – – – Карамели

 

– – – – Други:

1704 90 81

– – – – – Получени чрез пресоване

ex 1704 90 99

– – – – – Други:

 

– – – – – – С тегловно съдържание на захароза по-малко от 70 % (включително инвертна захар, изразена в захароза).

 

– – – – – – С тегловно съдържание на захароза равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена в захароза):

 

– – – – – – – Халва и Локум

09.0230

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

5 000

1806 10

– Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители:

1806 10 20

– – С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 5 % и по-малко от 65 %

1806 20

– Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg:

1806 20 10

– – С тегловно съдържание на какаово масло 31 % или повече или с тегловно съдържание общо на какаово масло и млечни мазнини 31 % или повече:

1806 20 30

– – С общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече, но по-малко от 31 %

 

– – Други:

1806 20 50

– – – С тегловно съдържание на какаово масло 18 % или повече

1806 20 70

– – – Продукти, наречени „chocolate milk crumb“ (ТК)

ex 1806 20 80

– – – Шоколадова глазура:

 

– – – – С тегловно съдържание на захароза по-малко от 70 % (включително инвертна захар, изразена в захароза).

ex 1806 20 95

– – – Други:

 

– – – – С тегловно съдържание на захароза по-малко от 70 % (включително инвертна захар, изразена в захароза).

 

– Други, представени на блокове или на пръчки:

1806 31 00

– – С пълнеж

1806 32

– – Без пълнеж

1806 32 10

– – – С добавка на зърнени храни, плодове или ядки

1806 32 90

– – – Други

1806 90

– Други:

 

– – Шоколад и шоколадови изделия:

 

– – – Шоколадови бонбони, дори пълнени:

1806 90 11

– – – – Съдържащи алкохол

1806 90 19

– – – – Други

 

– – – Други:

1806 90 31

– – – – С пълнеж

1806 90 39

– – – – Без пълнеж

1806 90 50

– – Захарни изделия и техните заместители, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао

1806 90 60

– – Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)

1806 90 70

– – Препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао

ex 1806 90 90

– – Други:

 

– – – С тегловно съдържание на захароза по-малко от 70 % (включително инвертна захар, изразена в захароза).

09.0231

1901

Екстракт от малц; хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде; храни, приготвени от продуктите от NN 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде:

900

1901 20 00

– Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитни продукти от N 1905

09.0232

1902

Тестени храни, дори варени или с пълнеж (от месо или други продукти) или приготвени по друг начин, като спагети, макарони, юфка; лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен:

20 000

 

– Тестени храни, неварени, нито пълнени, нито приготвени по друг начин:

1902 11 00

– – Съдържащи яйца

1902 19

– – Други:

1902 19 10

– – – Несъдържащи брашно или грис от мека пшеница

1902 19 90

– – – Други

1902 20

– Тестени храни, с пълнеж (дори варени или приготвени по друг начин):

 

– – Други:

1902 20 91

– – – Варени

1902 20 99

– – – Други

1902 30

– Друи тестени храни:

1902 30 10

– – Сухи

1902 30 90

– – Други

1902 40

– Кус-кус:

1902 40 10

– – Неприготвен

1902 40 90

– – Други

09.0233

1904

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата), на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашното и гриса), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

500

1904 10

– Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене:

1904 10 10

– – На базата на царевица

1904 10 30

– – На базата на ориз

1904 10 90

– – Други

09.0234

1904 20

– Продукти, приготвени от непечени люспи от зърнени култури или от смеси от непечени люспи с печени такива или с набъбнали зърна:

100

1904 20 10

– – Храни от вида „Müsli“ на базата на непечени люспи от зърнени култури

 

– – Други:

1904 20 91

– – – На базата на царевица

1904 20 95

– – – На базата на ориз

1904 20 99

– – – Други

09.0235

1904 30 00

Пшеничен булгур

10 000

09.0236

1904 90

– Други:

2 500

1904 90 10

– – Ориз

1904 90 80

– – Други

09.0237

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени лепенки, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

10 000

 

– Бисквити с прибавка на подсладители; гофрети и вафли:

1905 31

– – Бисквити с прибавка на подсладители:

 

– – – Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао:

1905 31 11

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 85 g

1905 31 19

– – – – Други

 

– – – Други:

1905 31 30

– – – – С тегловно съдържание на млечни мазнини от 8 % или повече

 

– – – – Други:

1905 31 91

– – – – – Двойни бисквити с пълнеж

1905 31 99

– – – – – Други

09.0238

1905 32

– – Гофрети и вафли:

3 000

1905 32 05

– – – С тегловно съдържание на вода, превишаващо 10 %

 

– – – Други:

 

– – – – Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао:

1905 32 11

– – – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g

1905 32 19

– – – – – Други

 

– – – – Други:

1905 32 91

– – – – – Солени, със или без пълнеж

1905 32 99

– – – – – Други

09.0239

1905 40

– Сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти

120

1905 40 10

– – Сухари

1905 40 90

– – Други

09.0240

1905 90

– Други:

10 000

1905 90 10

– – Безквасен хляб

1905 90 20

– – Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тестени лепенки, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

 

– – Други:

1905 90 30

– – – Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 %

1905 90 45

– – – Бисквити (ТК)

1905 90 55

– – – Екструдирани или експанзирани продукти, солени или ароматизирани продукти

 

– – – Други:

1905 90 60

– – – – С прибавка на подсладители

09.0242

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

4 000

2106 10

– Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

2106 10 80

– – Други

2106 90

– Други:

2106 90 98

– – – Други


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 817/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за установяване на тръжна процедура за възстановявания при износ за някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на поканата за търг, е подходящо да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, който приключи на 10 юли 2007 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, който приключи на 10 юли 2007 г. не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и местоназначенията, изброени в член 1, параграф 1 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 276/2007 (ОВ L 76, 16.3.2007 г., стр. 16).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 818/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно определянето на окончателна ставка на възстановяване и процент на издадени лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони и ябълки)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 6, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 134/2007 на Комисията (3) определя примерните количества, за които могат да бъдат издадени лицензии за износ по система Б.

(2)

За лицензиите по система Б, заявени в периода от 1 март до 30 юни 2007 г., за домати, портокали, лимони и ябълки следва да се определи окончателната ставка на възстановяване на нивото на примерната ставка и да се определи процентът на издадени лицензии за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за лицензии за износ по система Б, подадени по силата на член 1 от Регламент (ЕО) № 134/2007 в периода от 1 март до 30 юни 2007 г., приложимите проценти на издадени лицензии и ставките за възстановяванията се определят в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 52, 21.2.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проценти на издаване за заявените количества и ставки на възстановявания, приложими към лицензиите по система Б, заявени в периода от 1 март до 30 юни 2007 г. (домати, портокали, лимони и ябълки)

Продукт

Ставка на възстановяването

(EUR/t нето)

Процент на отпуснати количества

Домати

20

100 %

Портокали

28

100 %

Лимони

50

100 %

Ябълки

22

100 %


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 819/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно издаването на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 35, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 678/2007 на Комисията (2) се открива търг, като се определя примерният размер на възстановяванията и примерните количества, за които могат да се издават лицензии за износ по система A3.

(2)

В зависимост от представените оферти следва да се определят максималните ставки на възстановяванията и процентите на отпускане на заявените количества, посочени в офертите, които са на нивото на тези максимални размери.

(3)

За доматите, портокалите, лимоните, десертното грозде, ябълките и прасковите максималната ставка, необходима за предоставяне на лицензии, които не надхвърлят примерното количество и в рамките на предложените количества, не е по-висока от един път и половина над примерната ставка на възстановяванията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За доматите, портокалите, лимоните, десертното грозде, ябълките и прасковите максималната ставка на възстановяване и процентът на отпускане на заявените количества, свързани с търга, открит с Регламент (ЕО) № 678/2007, се определят в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  OВ L 157, 11.6.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Издаване на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

Продукт

Максимална ставка на възстановяването

(в EUR/t нето)

Процент на отпуснати количества от тези, заявени на нивото на максималната ставка на възстановяване

Домати

30

100 %

Портокали

100 %

Лимони

60

100 %

Десертно грозде

23

100 %

Ябълки

35

100 %

Праскови

20

100 %


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 820/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 13 юли 2007 година (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3311

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

Всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бивша югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/19


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 821/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно постоянен търг за 2006—2007 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 12 юли 2007 г., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 12 юли 2007 г., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006, се определя на 39,313 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 49. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 203/2007 (ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 3).


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/20


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 822/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 38/2007 на Комисията от 17 януари 2007 г. за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) се изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 38/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 11 юли 2007 г., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 11 юли 2007 г., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 38/2007, се определя на 445,05 EUR/t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ L 11, 18.1.2007 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 203/2007 (ОВ L 61, 28.2.2006 г., стр. 3).


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 823/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

за забрана на риболова на брадата мерлуза в зони VIII и IX на ICES (води на Общността и води извън суверенитета или юрисдикцията на трети страни) от съдове, плаващи под флага на Франция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. относно установяване за 2007 и 2008 години на възможностите за риболов на съдовете на Общността по отношение на определени дълбоководни рибни ресурси (3) определя квотите за 2007 г. и 2008 г.

(2)

Според съобщената на Комисията информация, уловът от страна на съдове, които плават под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава-членка или са регистрирани на нейна територия, на споменатия в същото приложение ресурс изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на определения в приложението към настоящия регламент ресурс, отпусната за 2007 г. на посочената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в това приложение дата.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент ресурс от страна на съдове, които плават под флага на определената в приложението държава-членка или са регистрирани на нейна територия, считано от постановената в същото приложение дата. Забранява се също така да се съхранява на борда, прехвърля и разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  OВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 9). списък на грешки: ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).

(3)  OВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

19

Държава-членка

ФРАНЦИЯ

Ресурс

GFB/89-

Вид

Брадата мерлуза (Phycis blennoides)

Площ

Води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от зони VIII и IX

Дата

17.6.2007 г.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2007 година

за отмяна на Решение 2003/89/EО относно съществуването на прекомерен дефицит в Германия

(2007/490/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката от Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/89/ЕО на Съвета (1), след препоръка от Комисията, в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора, бе решено, че в Германия съществува прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че общият държавен дефицит беше 3,7 % от БВП през 2002 г., надвишаващ значително определената от Договора референтна стойност от 3 % от БВП, докато общият държавен брутен дълг се очакваше да достигне 60,9 % от БВП, малко над определената от Договора референтна стойност от 60 % от БВП.

(2)

На 21 януари 2003 г., в съответствие с член 104, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. относно ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (2), Съветът отправи препоръка към Германия с оглед прекратяване на състоянието на прекомерен държавен дефицит възможно най-бързо и най-късно до 2004 г. Препоръката бе публикувана. Предвид на необичайните обстоятелства, създадени от заключенията на Съвета от 25 ноември 2003 г. и от постановлението на Съда на Европейските общности от 13 юли 2004 г. (3), уместният краен срок за корекцията на прекомерния дефицит следва да бъде 2005 г.

(3)

Съгласно Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, Комисията предоставя данните за прилагане на тази процедура. Като част от прилагането на този протокол, държавите-членки трябва да предоставят данни за държавните дефицити и дълг, както и за други свързани променливи, два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагането на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(4)

След направена от Германия временна нотификация през февруари 2006 г., актуалните данни, предоставени от Комисията (Евростат), показаха, че прекомерният дефицит не е бил коригиран до 2005 г. В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и въз основа на препоръка от Комисията, Съветът от 14 март 2006 г. незабавно взе решение съгласно член 104, параграф 9 от Договора да нотифицира Германия да вземе мерките за намаляване на дефицита, считани за необходими за прекратяване на състоянието на прекомерен дефицит възможно най-бързо и най-късно до 2007 г. (5). Конкретно, Съветът реши, че през 2006 г. и 2007 г. Германия следва да обезпечи кумулативно подобрение в коригираното с отчитане на промените в икономическата конюнктура салдо, с изключение на еднократните и временни мерки, с най-малко един процентен пункт.

(5)

Съгласно член 104, параграф 12 от Договора, решение на Съвета за съществуването на прекомерен дефицит следва да се отмени, когато прекомерният дефицит в съответната държава-членка е бил, по мнение на Съвета, коригиран.

(6)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 8ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3605/93, след направената от Германия преди 1 април 2007 г. нотификация, и основавайки се на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., се налагат следните заключения:

общият правителствен дефицит, след покачване от 3,7 % от БВП през 2002 г. до 4,0 % от БВП през 2003 г., бе намален до 3,7 % от БВП през 2004 г., до 3,2 % от БВП през 2005 г. и накрая до 1,7 % от БВП през 2006 г. Това е по-ниско от целта от 3,3 % от БВП, определена в актуализацията на програмата за стабилност от февруари 2006 г. и доста под референтната стойност за дефицита от 3 % от БВП една година преди установения от Съвета срок,

през предишни години на благоприятна икономическа конюнктура Германия не бе създала достатъчно бюджетен резерв, за да компенсира продължителния период на нисък ръст между 2002 г. и 2005 г., когато средният реален ръст на БВП беше 0,5 % годишно. Серията от данъчни намаления, провеждани до 2005 г., допълнително натовариха бюджета, докато компенсаторните мерки по приходната част бяха осъществени с известно закъснение. Консолидационните мерки включваха ограничаване на заплащането в публичния сектор, придружено от намаляване на броя на персонала, реформата в системата на общественото здравеопазване през 2004 г., намаляване на субсидиите и публичните инвестиции, но също и факта, че слабият растеж на заплатите в частния сектор намали разходите за пенсии. Освен това през 2006 г. преките данъци, особено свързаните с печалбите, донесоха значително по-големи приходи отколкото би могло да се очаква, имайки предвид икономическото развитие. Салдото, коригирано с отчитане на промените в икономическата конюнктура, започна да се подобрява от 2002 г. нататък, без да се прибягва до значителни еднократни мерки. Особено през 2006 г., разчетеното структурно салдо (т.е. изключвайки еднократните и други временни мерки) като процент от БВП се подобри с близо един процентен пункт,

за 2007 г. прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. предвижда дефицитът да бъде допълнително намален до 0,6 % от БВП, движен от продължаващия висок ръст на БВП и, по-специално, от увеличението на стандартния процент на ДДС от 16 % на 19 %, считано от януари 2007 г., без да са предвидени еднократни мерки. В нотификацията си от пролетта на 2007 г. немските власти посочиха дефицит от 1,2 % от БВП за 2007 г. Нещо повече, службите на Комисията предвиждат подобрение в структурния баланс като процент от БВП, възлизащ на Formula процентен пункт през 2007 г. Така Германия явно спазва препоръчаното подобрение в структурното салдо от поне един процентен пункт през 2006 г. и 2007 г. в кумулативен аспект. За 2008 г., приемайки че политиката няма да се промени, пролетната прогноза предвижда допълнително намаляване на дефицита до 0,3 % от БВП. Това показва, че дефицитът е сведен под тавана от 3 % от БВП по един приемлив и устойчив начин. При непроменена политика структурният дефицит се очаква да намалее незначително през 2008 г. Това следва да се разгледа заедно с необходимостта от постигане на напредък по отношение на средносрочната цел за бюджетното състояние, която за Германия е един балансиран в структурно отношение бюджет,

след като нарасна от 60,3 % от БВП през 2002 г. до върхова стойност от 67,9 % от БВП през 2005 г., съотношението на дълга се стабилизира през 2006 г. и се предвижда да спадне до 65,4 % от БВП през 2007 г. и до около 63Formula % до 2008 г., при положение че няма промяна в политиката, съгласно прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., като по този начин се приближава до референтната стойност по-бързо от предвиденото в най-скорошната актуализация на програмата за стабилност.

(7)

По мнение на Съвета прекомерният дефицит в Германия е коригиран и, следователно, Решение 2003/89/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предвид цялостната оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в Германия е коригирано.

Член 2

С настоящото се отменя Решение 2003/89/ЕО.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 34, 11.2.2003 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1056/2005 (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 5).

(3)  Дело C-27/04, Комисията срещу Съвета, [2004] ECR I-6649.

(4)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2103/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 1).

(5)  Решение 2006/344/ЕО на Съвета (ОВ L 126, 13.5.2006 г., стр. 20).


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 юли 2007 година

относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

(2007/491/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта (3),

като има предвид, че:

(1)

Реформата на Лисабонската стратегия през 2005 г. постави акцент върху растежа и работните места. Насоките относно заетостта на Европейската стратегия за заетостта, установени в приложението към Решение 2005/600/ЕО на Съвета от 12 юли 2005 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (4) и Общите насоки на икономическата политика, установени в Препоръка 2005/601/ЕО на Съвета от 12 юли 2005 г. относно общите насоки на икономическата политика на държавите-членки и Общността (2005—2008 г.) (5) бяха приети като единен пакет, като Европейската стратегия за заетостта има водеща роля при изпълнението на целите в областта на заетостта и пазара на труда от Лисабонската стратегия.

(2)

Европейският съюз следва да мобилизира всички подходящи национални и общностни ресурси, включително политиката на сближаване, в трите измерения на Лисабонската стратегия (икономическо, социално и в областта на околната среда), с цел да се използва по-добре тяхната съгласуваност в общия контекст на устойчивото развитие.

(3)

Насоките по заетостта и общите насоки на икономическата политика следва да бъдат изцяло преразглеждани само веднъж на всеки три години, докато в междинните години до 2008 г. тяхното актуализиране следва да остане строго ограничено, за да осигури степента на стабилност, необходима за ефективното им прилагане.

(4)

Прегледът на националните програми на държавите-членки за реформи, съдържащ се в годишния доклад на Комисията за напредъка и в Съвместния доклад за трудовата заетост, показва, че държавите-членки следва да продължат да полагат всички усилия за решаване на проблемите в следните приоритетни области:

привличане и задържане на повече хора в трудова заетост, увеличаване на предлагането на работна ръка и модернизиране на системите за социална защита,

подобряване на адаптивността на работниците и предприятията, и

увеличаване на инвестициите в човешкия капитал посредством по-добро образование и умения.

(5)

Европейският съвет от 23–24 март 2006 г. подчерта централната роля на политиките по заетостта в рамките на Лисабонската стратегия и необходимостта от увеличаване на възможностите за заетост за приоритетните категории в рамките на подхода, основан на жизнения цикъл. В тази връзка той одобри Европейския пакт за равенство на половете, чиято цел е да допринесе за увеличаване на обществения интерес към въпросите, свързани с равенството между половете, и да даде нов тласък на подобряването на перспективите и възможностите, предоставяни на жените като цяло.

(6)

Премахването на пречките пред мобилността на работниците, съгласно предвиденото в Договорите, включително в Договорите за присъединяване, следва да заздрави функционирането на вътрешния пазар и да повиши потенциала му за растеж и заетост.

(7)

В светлината на направения от Комисията преглед на националните програми на държавите-членки за реформи, както и на заключенията на Европейския съвет, следва да се наблегне върху ефективното и навременно изпълнение, като се обърне особено внимание на договорените количествени цели, предвидени в насоките за 2005—2008 г.

(8)

Държавите-членки следва да вземат предвид насоките по заетостта, когато планират използването на финансирането от Общността, по-специално използването на Европейския социален фонд.

(9)

С оглед на интегрирания характер на пакета от насоки, държавите-членки следва да прилагат изцяло общите насоки за икономическата политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Насоките за политиките по заетостта на държавите-членки, установени в приложението към Решение 2005/600/ЕО, се запазват за 2007 г. и следва да бъдат взети предвид от държавите-членки в техните политики по заетостта.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Становище от 15 февруари 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 25 април 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 2 февруари 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр. 28.


Комисия

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2007 година

относно държавните помощи C 38/2005 (ex NN 52/2004) предоставени от Германия на Biria Group

(нотифицирано под номер C(2007) 130)

(само текстът на немски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/492/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като призова заинтересованите страни да представят съображенията си във връзка с гореспоменатите разпоредби (1), и като взе предвид техните съображения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 23 януари и 20 август 2002 г. в Комисията постъпи жалба относно държавни помощи под формата на държавна гаранция за Biria Group.

(2)

След размяна на кореспонденция помежду им Германия уведоми Комисията с писмо от 24 януари 2003 г., заведено с входяща дата 28 януари 2003 г., че планът за предоставяне на гаранция, за който е било въведено условие за одобрение от Комисията, е оттеглен. Жалбоподателят е уведомен за това с писмо от 17 февруари 2003 г.

(3)

С писмо от 1 юли 2003 г., заведено с входяща дата 9 юли 2003 г., и с писмо от 8 август 2003 г., заведено с входяща дата 5 септември 2003 г., жалбоподателят предоставя допълнителна информация относно друга държавна гаранция за Biria Group и държавни участия в дружества от групата.

(4)

Комисията изисква информация от Германия с писмо от 9 септември 2003 г., на което Германия отговаря с писмо от 14 октомври 2003 г., заведено с входяща дата 16 октомври 2003 г. На 9 декември 2003 г. е изискана допълнителна информация, която Германия предоставя с писмо на 19 март 2004 г., заведено с входяща дата същия ден.

(5)

На 18 октомври 2004 г. Комисията издаде разпореждане за информация, тъй като има съмнения дали мерките за държавни помощи, предоставени на Biria Group са в съответствие със схемите, по които се твърди, че са отпуснати. В отговор на разпореждането за информация, Германия предостави допълнителна информация с писмо от 31 януари 2005 г., заведено с входяща дата същия ден.

(6)

На 20 октомври 2005 г. Комисията откри официална процедура по разследване на три предполагаеми мерки за държавна помощ. В същото решение тя отбеляза, че няколко други мерки за държавна помощ, за които се твърди, че са предоставени незаконно, или не представляват помощ, или са предоставени на основание или по линия на одобрени схеми за помощ. Решението на Комисията да открие процедура е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да изложат съображения относно вероятните мерки за помощ. Съображенията са получени с писмо от 27 януари 2006 г., заведено с входяща дата 30 януари 2006 г., от трета страна, пожелала анонимност, с писмо от 6 февруари 2006 г., заведено с входяща дата същия ден, от Prophete GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück, и Pantherwerke AG, Löhne, и с писма от 6 февруари 2006 г., заведени с входяща дата същия ден, и от 27 февруари 2006 г., с дата на получаване същия ден, от Vaterland-Werke GmbH & Co. KG, Neuenrade.

(7)

Съображенията са препратени на Германия с писма от 6 февруари и 2 март 2006 г. Германия отговори с писма съответно от 5 април 2006 г., заведено с входяща дата 7 април 2006 г., и от 12 май 2006 г., заведено с входяща дата същия ден.

(8)

Отговорът на Германия относно откриването на официална процедура по разследване е изпратен с писмо от 23 януари 2006 г., заведено с входяща дата същия ден.

(9)

На 6 февруари 2006 г. Комисията поиска допълнителна информация, която Германия предостави с писмо от 5 април 2006 г., заведено с входяща дата 7 април 2006 г. Комисията изпрати друго искане за информация на 19 юли 2006 г., на което Германия отговори с писмо от 25 септември 2006 г., заведено с входяща дата 26 септември 2006 г.

II.   ОПИСАНИЕ

2.1.   Бенефициер

(10)

Biria Group е с предмет на дейност производство и търговия с велосипеди. Предприятието-майка, Biria AG, се намира в Neukirch, Саксония, подпомаган район съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност.

(11)

През 2003 г. оборотът на Biria Group е 93,2 млн. EUR (2002 г.: 83,8 млн. EUR) и отчетена печалба от 3,7 млн. EUR (2002 г.: загуба в размер на 5,8 млн. EUR). С 415 служители през 2003 г. (2002 г.: 490 служители), Biria Group се класифицира като голямо предприятие.

(12)

Предприятието майка, Biria AG, е основано през 2003 г. в резултат на сливане между Biria AG, както се е наричало и тогава, и едно от дъщерните му дружества, Sachsen Zweirad GmbH. Едновременно с това, името на последното се сменя от Sachsen Zweirad GmbH на Biria GmbH. През април 2005 г. Biria GmbH се преобразува в Biria AG. През 2003 г. Biria GmbH (понастоящем Biria AG) има годишен оборот от 55,7 млн. EUR и реализира печалба, възлизаща на 3,6 млн. EUR. Едноличен собственик на Biria AG е г-н Mehdi Biria.

(13)

Освен предприятието-майка, най-важните дружества в обединението са Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (наричано по-нататък Bike Systems), притежавано от Biria чрез дъщерното дружество на Biria, Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (BSBG) и от Checker Pig GmbH.

(14)

Bike Systems се намира в Nordhausen, Тюрингия, подпомаган район съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност. През 2003 г. има оборот 6,1 млн. EUR и отчита загуба в размер на 0,6 млн. EUR. Има 157 служители. Произвежда велосипеди основно за своето предприятие майка BSBG (Lohnherstellungsvertrag). BSBG отговаря за дистрибуцията на велосипедите.

(15)

Checker Pig GmbH се намира в Dresden, Саксония, подпомаган район съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност. През 2003 г. има оборот 6,9 млн. EUR и отчита загуба в размер на 0,4 млн. EUR. Има 43 служители.

(16)

На 7 ноември 2005 г. Biria AG продава по-голямата част от активите си на две дружества в Lone Star Group, частен инвестиционен фонд. Недвижимото имущество остава собственост на Biria AG, което го отдава под наем на Lone Star Group. Активите са продадени за 11,5 млн. EUR. Външен експерт определя пазарна цена на активите от 10,7 млн. EUR. Дружеството/дружествата, притежавани от Lone Star Group, изглежда сега действа/т под името Biria GmbH.

(17)

Съгласно предоставената от Германия информация, продажбата е осъществена чрез открит, прозрачен и безусловен търг. Търгът е публикуван в интернет и в няколко печатни издания. Включването на нов инвеститор би могло да приеме формата на сделка с активи, сделка с активи en bloc или сделка с дялове. В крайна сметка Lone Star Group изкупува активите чрез сделка с активи.

(18)

Според Германия, опитите да се продаде дружеството са започнали преди решението на Комисията да открие официална процедура по разследване на 20 октомври 2005 г. Първите оферти е трябвало да бъдат подадени до 4 октомври 2005 г.

2.2.   Финансови мерки

(19)

Мярка 1: През март 2001 г. gbb Beteiligungs-AG („gbb“), дъщерно дружество на Deutsche Ausgleichsbank, държавна банка за развитие, предоставя до края на 2010 г. непряко дялово участие („stille Einlage“) на Bike Systems, възлизащо на 2 070 732 EUR. Според Германия, дяловото участие е предоставено при пазарни условия и затова не представлява държавна помощ.

(20)

Мярка 2: На 20 март 2003 г. провинция Саксония предоставя — първоначално до края на 2008 г. — 80 % гаранция за текущ кредит от 5,6 млн. EUR в полза на Sachsen Zweirad GmbH. Гаранцията е върната през януари 2004 г. и заменена с гаранция за Biria GmbH (виж мярка 3). Гаранцията е била предоставена по гаранционна схема за Саксония (3), схема за помощи, одобрена от Комисията.

(21)

Мярка 3: На 9 декември 2003 г. провинция Саксония предоставя 80 % гаранция за текущ кредит в размер на 24,875 млн. EUR в полза на Biria GmbH (понастоящем Biria AG), за да финансира планираното увеличение на оборота и преструктурирането на финансовия план на обединението. Кредитът възлиза на 8 млн. EUR за връщане на заеми за оборотен капитал, 7,45 млн. EUR като авансово плащане по текущата сметка („Kontokorrentkredit“) и 9,425 млн. EUR за сезонни финансови нужди („Saisonfinanzierungslinie“). Гаранцията е била предоставена по гаранционната схема за Саксония, схема за помощи, одобрена от Комисията. Предоставена е при условието, че гаранцията за Sachsen Zweirad GmbH (мярка 2) ще бъде върната. Така тя влиза в сила едва на 5 януари 2004 г., след като гаранцията за Sachsen Zweirad е била върната.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(22)

Комисията открива официалната процедура по разследване, тъй като има съмнения дали непрякото дялово участие е било предоставено при пазарни условия, както Германия твърди. Според нея, Bike Systems тъкмо е излязло от несъстоятелност с приемане на план по несъстоятелността, така че бъдещите му перспективи са били неясни. Затова, към онзи момент е следвало да бъде считано като дружество в затруднено положение. Комисията се съмнява, че възнаграждението е било подходящо, като се има предвид рискът, и че непрякото дялово участие е било предоставено при пазарни условия. Що се отнася до възможни изключения по член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност, Комисията няма информация дали условията, определени в Насоките на Общността относно предоставяне на държавни помощи с цел оздравяване и преструктуриране на фирми в затруднено положение (4) (наричани по-долу „Насоките на Общността“), са били спазени.

(23)

Друго основание за откриване на официална процедура по разследване е, че Комисията стига до временното заключение, че условията на одобрената схема за помощи, по която се твърди, че са отпуснати гаранциите на Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH, не са били спазени, и че по този начин гаранциите не се покриват от схемата за помощи. Комисията счита, че Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH са дружества в затруднено положение в момента, в който гаранциите са им предоставени. Още повече, като се има предвид, че Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH са големи предприятия, за гаранциите е трябвало да има отделни уведомления до Комисията, съгласно схемата за помощ. Що се отнася до възможни изключения по член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност, Комисията се съмнява, дали насоките на Общността са били спазени.

IV.   СЪОБРАЖЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(24)

Комисията получи становища от трета страна, пожелала анонимност, от Prophete GmbH & Co. KG и Pantherwerke AG, и от Vaterland-Werke GmbH & Co. KG.

4.1.   Становище на конкурент, пожелал анонимност

(25)

В становището си относно откриването на официална процедура по разследване, конкурентът, пожелал анонимност, заяви, че заради държавната гаранция от 24,5 млн. EUR Biria AG е могла да продава велосипеди на клиентите на конкурента на цени под себестойността, въпреки че конкурентът има най-рентабилното местоположение за производство в Германия.

(26)

Конкурентът посочва, че през 2003 г. Biria AG е могла да отчете печалба само поради отказ от иск на банка на стойност 8,567 млн. EUR. През 2004 и 2005 г. Biria AG отново отчита загуби.

(27)

Конкурентът също отбелязва, че Biria е била продадена на Lone Star Group посредством сделка с активи. Според конкурента, Sachsen-LB и Mittelständische Beteiligungsgesellschaft вероятно са се отказали от голяма част от исканията си. Новото Biria GmbH, притежавано от Lone Star Group, изкупува всички активи от Biria AG.

4.2.   Становище на Prophete GmbH & Co. KG и Pantherwerke AG

(28)

В своето становище относно откриването на официална процедура по разследване Prophete GmbH & Co. KG и Pantherwerke AG („Prophete and Pantherwerke“) твърдят, че заради държавната помощ Biria може да предлага продуктите си на цени, които фирмата не би могла да поддържа при нормални пазарни условия. Двете дружества са конкуренти на Biria и затова са пряко засегнати от помощта.

(29)

Biria Group е най-големият производител на велосипеди в Германия с годишна продукция от около 700 000 велосипеда. Дружествата в обединението развиват дейност в два сегмента от пазара на велосипеди, а именно в неспециализираната търговия и специализираната търговия.

(30)

Сегментът на неспециализираната търговия включва всички продажби на дребно чрез по-големи вериги за търговия на дребно и продажби по каталог. В този сегмент велосипедите са с цени между 100 и 199 EUR. Prophete и Pantherwerke изчисляват, че капацитетът на пазара е около 1,5 млн. велосипеда, и че с продажби на 650 000 велосипеда Biria Group има пазарен дял от около 50 % в този сегмент.

(31)

Според Prophete и Pantherwerke, Biria Group има господстващо положение и в сегмента на специализираната търговия. Капацитетът на пазара е между 150 000 и 200 000 велосипеда на цени до 400 EUR. Pantherwerke е пряк конкурент на Biria в този сегмент.

(32)

Prophete и Pantherwerke от няколко години твърдят, че цените, предлагани от Biria Group, са неизменно по-ниски от тези на други производители. Тази разлика не може да бъде отдадена на икономически фактори, защото въпреки че Biria Group има по-голям обем на продажби поради господстващото си положение на пазара, това не се изразява в по-благоприятни условия. Prophete и Pantherwerke смятат, че поради ниските си цени, Biria Group понася значителни загуби в последните години.

(33)

Що се отнася до непрякото дялово участие Prophete и Pantherwerke се съмняват, като се има предвид икономическото състояние на Biria Group през март 2001 г., че частен инвеститор би придобил такова непряко дялово участие.

(34)

Що се отнася до двете гаранции за Sachsen Zweirad GmbH и Biria през 2003 и 2004 г., Prophete и Panther ги считат за несъвместими с правилата на Общността за държавните помощи. Те са на мнение, че в момента, когато гаранциите са им предоставени, дружествата са с финансови затруднения. Те твърдят, че на новото дружество Biria трябва да се гледа като на правоприемник на предходните две дружества, от които то произлиза. Според Prophete и Panther, началното салдо на новосъздаденото дружество не е значително.

(35)

Твърди се, че двете гаранции са нарушили принципа за еднократност („one time — last time“), тъй като икономическите дейности на дружествата, формиращи Biria Group, биха могли да бъдат поддържани само чрез многократна държавна помощ.

(36)

Не са взети компенсаторни мерки за компенсиране на неблагоприятните ефекти върху конкурентите. Не е наложено ограничение върху присъствието на пазара на Biria Group. Вместо това, Biria Group планира да разшири допълнително дейността си чрез агресивна ценова политика. На интернет страницата си Biria обявява планирани продажби на 850 000 велосипеда за 2005 г., което би означавало допълнително увеличение на продажбите в сравнение с 2004 г. Prophete и Pantherwerke също посочват, че, според съобщение в пресата, собственикът на Biria AG е продал компанията на Lone Star Group, частен инвестиционен фонд.

4.3.   Становище на Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

(37)

В своето становище относно откриването на официална процедура по разследване Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (Vaterland-Werke) посочва, че с общо производство между 700 000 и 800 000 велосипеда, Biria Group е най-големият производител на велосипеди в Германия. Единствената компания, която може да се сравнява с него, е MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke с годишно производство от около 700 000 велосипеда. Други конкуренти произвеждат само между 250 000 и 400 000 велосипеда на година.

(38)

И Vaterland-Werke, и Biria развиват дейност в областта на неспециализираната търговия, което включва продажби чрез по-големи вериги за търговия на дребно и каталожни продажби чрез големи дружества, осъществяващи поръчки по пощата. Конкуренцията на този пазар е ожесточена и Biria е известна като агресивен конкурент, който продава на цени, по-ниски от себестойността. Такова поведение е възможно само благодарение на външни финансови източници, т.е. в случая на Biria — благодарение на държавна помощ. Това положение заплашва съществуването на всички малки конкурентни предприятия, които не получават държавна помощ. В особено неблагоприятно положение е Vaterland-Werke, като свободните му производствени мощности не могат да бъдат натоварени с алтернативни поръчки. Предприятието заключава, че на пазар с излишъци от мощности, всяко предприето от производител повишаване на капацитета с държавна помощ, утежнява положението на другите конкуренти.

(39)

Що се отнася до непрякото дялово участие, Vaterland-Werke се съмнява, че предвид икономическото състояние на Biria Group през март 2001 г., частен инвеститор би придобил такова участие.

(40)

Що се отнася до двете гаранции за Sachsen Zweirad GmbH и Biria през 2003 г. и 2004 г., Vaterland-Werke ги счита за несъвместими с правилата на Общността за държавна помощ. Предприятието смята, че дружествата са били в затруднено положение в момента, когато гаранциите са им били предоставени. Vaterland-Werke твърди, че на новото дружество Biria трябва да се гледа като на правоприемник на бившите две дружества, от които то произлиза. Според Vaterland-Werke, началното салдо на новосъздаденото дружество не е значително.

(41)

Твърди се, че двете гаранции са нарушили принципа за еднократност („one time–last time“), тъй като икономическите дейности на дружествата, формиращи Biria Group, биха могли да бъдат поддържани само чрез многократна държавна помощ.

(42)

Не са взети компенсаторни мерки за смекчаване на неблагоприятните ефекти върху конкурентите. Не е наложено ограничение върху присъствието на пазара на Biria Group. Вместо това Biria Group планира да разшири допълнително дейността си чрез агресивна ценова политика. Biria обявява на интернет страницата си планирани продажби на 850 000 велосипеда през 2005 г., което би означавало допълнително увеличение на продажбите в сравнение с 2004 г. Vaterland-Werke посочва още, че, според съобщение в пресата, собственикът на Biria AG е продал компанията на Lone Star Group, частен инвестиционен фонд.

V.   СТАНОВИЩЕ НА ГЕРМАНИЯ

(43)

В своето становище относно откриването на официална процедура по разследване, Германия твърди, че непрякото дялово участие на gbb е било предоставено при пазарни условия. Тя с съгласна с Комисията, че рискът, свързан с непряко дялово участие, е по-висок от този, свързан с обикновен банков заем. Въпреки това, Германия твърди, че условията по непрякото дялово участие са такива, че са спазени разпоредбите на Известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и сконтовия процент (5). Съгласно известието, референтната ставка е базисна ставка, която може да бъде увеличавана в ситуации, свързани с определен риск. В такива случаи премията може да възлезе на стойност 400 и повече базисни пункта.

(44)

Германия посочва, че възнаграждението за непрякото дялово участие възлиза на 12,25 % (8,75 % фиксирано и 3,5 %, които зависят от реализираната печалба). Така, възнаграждението е 600 базисни пункта над референтната ставка на Комисията от 6,33 %. Така gbb взема предвид факта, че дружеството е било в период на преструктуриране, и че рискът, свързан с непрякото дялово участие, става по-висок в резултат на реорганизацията на фирмата и липсата на допълнително обезпечение. Този увеличен риск се отразява в допълнителната премия от 200 базисни пункта.

(45)

Освен това Германия твърди, че решението да се предостави непрякото дялово участие е било взето въз основа на прогноза за увеличение на оборота на дружеството от 0,89 млн. EUR през 2001 г. до 3,38 млн. EUR през 2003 г. Затова Германия заключава, че договореното възнаграждение за непрякото дялово участие от 12,25 % отразява по целесъобразен начин свързания с него риск. С оглед на това фактът, че част от възнаграждението е променлива, не е съществен, тъй като това е обичайно в случаите, свързани с непряко дялово участие, и съответства на поведението на инвеститор в условията на пазарна икономика.

(46)

Що се отнася до гаранцията за Sachsen Zweirad GmbH, Германия твърди, че дружеството не е било в затруднено положение в момента, когато тя е предоставена, и че то не проявява типичните признаци на компания в затруднено положение, определени в Насоките на Общността. Наред със всичко друго, дружеството е имало положителен собствен капитал от 404 млн. EUR за 2003 г. (до сливането с Biria през октомври 2003 г.) и е генерирало печалба от 2,1 млн. EUR. Икономическото му състояние се е подобрило през 2003 г. в сравнение с 2001/2002 г. благодарение на усилията за консолидация, предприети в края на 2002 г., както и на подобрената пазарна ситуация.

(47)

Германия посочва, че макар ликвидната ситуация на дружеството да е била трудна, тя не е била „сериозна“. Не е имало опасност частните банки да не продължат кредитните си линии. Още повече, плащанията с високи лихви не биха довели до проблеми с ликвидността, както твърди Комисията.

(48)

Що се отнася до гаранцията за Biria GmbH (понастоящем Biria AG), Германия изтъква, че основата за нея бил новият план на Biria Group за повишаване ефективността на организацията му и съсредоточаване на доставките, задълженията по производството и дистрибуцията в Biria GmbH. Освен финансиране, необходимо за увеличаване на оборота, планът също е включвал реорганизация на финансирането на групата.

(49)

Германия твърди, че Biria GmbH (понастоящем Biria AG) не е била в затруднено положение в момента, когато гаранцията е предоставена. С оглед на това трябва да се прави разлика между предишното Biria AG и новосъздаденото Biria AG. Последното може да бъде смятано за дружество в затруднено положение, само ако е наследило финансовите тежести на предходното (в случай, че дружеството е имало такива). Не е такъв обаче случаят с новото Biria AG, създадено в резултат на сливането на Sachsen Zweirad GmbH и предишното Biria AG. Sachsen Zweirad AG, което не е в затруднено положение, доминира икономически в обединението. Затова не може автоматично да се приеме, че новосъздаденото Biria AG ще е в затруднено положение. Дори ако и предишното Biria AG е било в затруднено положение, сливането със Sachsen Zweirad GmbH не би означавало, че новосъздаденото Biria AG автоматично ще се окаже в затруднено положение.

(50)

Германия също разяснява, че оттеглянето на една от частните банки от финансовата операция се дължи на промяна на стратегията на банката след сливането. Другите две банки прекратяват своето участие по същото време, както и тази частна банка. Това обаче не може да се смята за признак на липса на доверие, тъй като една от банките е продължила да финансира два отделни проекта.

(51)

Германия изтъква, че сливането на Sachsen Zweirad GmbH и Biria AG не е имало за цел да заобикаля правилата за държавна помощ и класифицирането на дружеството като такова в затруднено положение, а е било последица от нов план за обединението.

(52)

В отговор на становището на конкурента, пожелал анонимност, Германия твърди, че показателите на структурата на разходите на конкурента и на Biria не са съизмерими. Оборотът на конкурента се е увеличил, докато продажбите на Biria Group са спаднали. В същото време, печалбата преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) на конкурента отбелязва спад, докато тази на Biria Group остава непроменена. Това показва, че Biria не продава на дъмпингови цени и че конкурентът е възприел по-агресивна ценова политика от Biria Group.

(53)

Германия твърди, че икономически неравностойното положение, в което конкурентът очевидно се оказва, заради поведението на Biria Group, не е породено от факти или представено по последователен начин. Тя също отбелязва, че е нормално на конкурентен пазар цените на дадена фирма да бъдат подбити от конкурент.

(54)

Що се отнася до продажбата на активи от Biria Group на Lone Star Group, за която конкурентът споменава, Германия излага подробности относно продажбата, както и относно изплащането на частни и публични искове.

(55)

В отговор на становищата на Prophete и Pantherwerke и на Vaterland-Werke, Германия изтъква, че пазарът на велосипеди е разделен на три сегмента, а не на два, както тези компании твърдят. Трите сегмента са специализирана търговия, поръчки по пощата/каталогови продажби и търговски обекти на самоообслужване. Biria има силни позиции в поръчките по пощата не толкова поради агресивната ценова политика, колкото поради навременните доставки, докато в сегмента на самообслужването MIFА AG е водещият доставчик, като Biria има дял от по-малко от 10 % на пазара.

(56)

Германия отхвърля твърдението на Vaterland-Werke, че Biria Group планирала да разшири допълнително дейностите си посредством агресивна ценова политика и се позовава на вече предоставена информация в контекста на процедурата по разследването. Германия посочва, че Biria AG е произвела 670 000 велосипеда през 2003 г. и оттогава производството намалява.

VI.   ОЦЕНКА

6.1.   Засегнато предприятие

(57)

Помощта е предоставена на Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH (понастоящем Biria AG), както и на Bike Systems, което е дъщерно дружество на Biria GmbH. На 7 ноември 2005 г. Biria AG продава по-голямата част от активите си на Lone Star Group, частен инвестиционен фонд. Съдейки от предоставената информация, Комисията отбелязва, че активите са продадени посредством открит, прозрачен и безусловен търг. Според Германия, съгласно експертно мнение, цената на активите възлиза на 10,7 млн. EUR. Цената, платена от Lone Star Group (11,5 млн. EUR), надвишава така определената цена.

(58)

Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията стига до извода, че няма доказателства, навеждащи на мисълта, че Lone Star Group е получило някакво предимство в резултат на помощта или че по този начин Lone Star Group би станало пряк или косвен бенефициер на държавната помощ, предоставена на Biria GmbH (понастоящем Biria AG) и на Bike Systems.

6.2.   Мярка, за която се предполага, че е предоставена при пазарни условия

(59)

Според Германия, непрякото дялово участие на ggb в Bike Systems (мярка 1) е предоставено при пазарни условия. Непрякото дялово участие е съизмеримо по отношение на риска с второстепенен заем и затова следва да се разглежда като високорисков заем. В случай на несъстоятелност или ликвидация, той се връща само след като всички други задължения са изпълнени. По този начин свързаният с дяловото участие риск надвишава този, свързан със стандартен банков инвестиционен заем, който обикновено се обезпечава при условията, предписани от банката, и отразени в референтната ставка на Комисията. Възнаграждението, което се заплаща за такова участие, следователно трябва значително да надвишава референтната ставка.

(60)

Референтната ставка на Комисията по това време е 6,33 %. Дяловото участие е предоставено с определено възнаграждение от 8,75 % плюс променливо възнаграждение от 3,5 %, което зависи от реализираните печалби. Така договореното възнаграждение е по-високо от референтната ставка на Комисията.

(61)

Bike Systems, обаче, тъкмо е излизало от процедура по несъстоятелност чрез приемане на план по несъстоятелността. Бъдещите му перспективи са били неясни, след като е извършено само ограничено оперативно преструктуриране. Въпреки това, според годишния отчет за 2001 г., фирмата е отчела загуби през същата година. Собственият ѝ капитал е отрицателен, въпреки че благодарение на скрити резерви, не това е довело до несъстоятелността. Затова в този момент Bike Systems трябва да бъде считана за фирма в затруднено положение.

(62)

Следователно Комисията счита, че възнаграждението не е пропорционално на риска и че непрякото дялово участие не е било предоставено при пазарни условия. Така непрякото дялово участие дава на Bike Systems предимство, което иначе компанията не би имала на пазара.

6.3.   Помощ, за която се предполага, че е предоставена по одобрени схеми

(63)

Гаранцията в полза на Sachsen Zweirad GmbH за текущ кредит от 5,6 млн. EUR (мярка 2) и гаранцията в полза на Biria GmbH (понастоящем Biria AG) за текущ кредит от 24,875 млн. EUR (мярка 3) са предоставени по схемата за гарантиране на заеми на провинция Саксония. Тази одобрена схема позволява гаранциите за заеми на стойност повече от 5 млн. DEM (2,6 млн. EUR) на стабилни компании за финансиране на нови инвестиции, и в специални случаи, за допълнително финансиране на инвестиции и оборотен капитал. В изключителни случаи, схемата също позволява финансиране на мерки за укрепване и преструктуриране. Предоставянето на гаранции за преструктурирането на голямо предприятие обаче трябва да бъде уведомено пред Комисията за всеки отделен случай.

(64)

Според Германия условията на схемата са били спазени, следователно гаранциите отговарят на схемата. Германия счита, че Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH (понастоящем Biria AG) не са били в затруднено положение в момента, когато гаранциите са им предоставени, за да обезпечат кредити за оборотен капитал – нещо, което е допустимо съгласно схемата за помощ.

(65)

Комисията не приема, че гаранциите съответстват на схемата за помощ, по която се твърди, че са предоставени. Както ще бъде обяснено по-долу, Комисията, за разлика от Германия, смята, че Sachsen Zweirad GmbH е било дружество в затруднено положение, когато е предоставена гаранцията през март 2003 г., и че на свой ред Biria GmbH също е било дружество в затруднено положение, когато е предоставена гаранцията през декември 2003 г. За предоставянето на гаранции за преструктуриране на дружество в затруднено положение обаче, Комисията трябва да бъде уведомена за всеки отделен случай.

(66)

Германия заявява, че Sachsen Zweirad GmbH не е показвало типичните признаци на дружество в затруднено положение по смисъла на Насоките на Общността (6). Комисията изтъква, че типичните признаци на фирма в затруднено положение, споменати в Насоките на Общността, дават само указание кога едно дружество може да бъде считано в затруднено положение, и не е задължително да са спазени с натрупване. Sachsen Zweirad GmbH отчита загуби от дейността, възлизащи на 1 274 000 EUR през 2001 г. и на 733 000 EUR през 2002 г. Загубите са поети от предприятието майка Biria, съгласно споразумението за разпределение на печалбите и загубите. Оборотът намалява през 2002 г. в сравнение с 2001 г.

(67)

Според годишния отчет за 2002 г. Sachsen Zweirad GmbH също е било изправено пред проблеми, свързани с ликвидността. В годишния отчет изрично е посочено, че неговата ликвидна ситуация е тежка поради големите разходи за предварително финансиране на наличностите на обединението и заради разрастването, и че оцеляването му би могло да се гарантира, само ако банките са готови да поддържат открити или да преструктурират съществуващите кредитни линии.

(68)

Германия твърди, че никога не е съществувала опасност банките да не продължат кредитните си линии. Това обаче не обезсилва факта, че ликвидната ситуация на дружеството е тежка. Според годишния отчет, на голяма част от кредитите им остават по-малко от пет години до падежа, което по никакъв начин не е оптимално за финансиране на икономически дейности и увеличава риска, пред който фирмата е изправена. Краткосрочният характер на кредитите също е довел до плащания с висок лихвен процент (макар че през 2002 г. са с малко по-нисък процент в сравнение с 2001 г.), което допълнително утежнява ликвидността на дружеството.

(69)

Така Комисията стига до извода, че на Sachsen Zweirad GmbH трябва да се гледа като на фирма в затруднено положение, когато е предоставена гаранцията, и съответно, че гаранцията трябва да се счита за преструктурираща. Тъй като за предоставянето на такава гаранция на голямо предприятие трябва да се уведоми Комисията за всеки отделен случай, условията на одобрената схема за помощ, при които се твърди, че е предоставена гаранцията, не са били спазени и гаранцията не е била покрита от схемата за помощ.

(70)

Biria GmbH (понастоящем Biria AG) е създадено на 1 октомври 2003 г. чрез сливане на Biria AG с дъщерното му дружество Sachsen Zweirad GmbH.

(71)

Според Германия Biria GmbH (понастоящем Biria AG) трябва да бъде ясно разграничена от предшествениците си, Biria AG и Sachsen Zweirad GmbH, след като в резултат на сливането е създадена нова компания. Преценката дали тази компания е била в затруднено положение, когато е представена помощта на 9 декември 2004 г., следователно би трябвало да се основава на началния баланс на новосъздадената фирма, който според Германия доказва, че Biria GmbH не отговаря на условията за дружество в затруднено положение.

(72)

Комисията не е съгласна с това. Новосъздадената компания Biria GmbH не може да бъде разглеждана отделно от предшествениците и Biria AG и Sachsen Zweirad GmbH, тъй като е създадена чрез сливане на двете фирми. В противен случай би било твърде лесно да се избегне класификацията на една фирма като такава в затруднено положение само чрез сливане на икономически единици или създаване на нови дружества. Както предишната Biria AG, така и Sachsen Zweirad GmbH са отчели загуби и са имали проблеми с ликвидността през 2002 г. Biria GmbH е наследила всички дългове и пасиви на предишната Biria AG и Sachsen Zweirad GmbH. Новата компания притежава и същите активи и извършва същите дейности като предшествениците си. Ето защо Комисията счита, че Biria GmbH е поела финансовите тежести на предишната Biria AG и Sachsen Zweirad GmbH.

(73)

Германия твърди, че Sachsen Zweirad GmbH е доминирала икономически в обединението и не е била в затруднено положение, от което не може автоматично да се заключи, че новото Biria GmbH се е оказало в такова положение. Противно на твърденията на Германия Комисията е убедена че Sachsen Zweirad GmbH е било дружество в затруднено положение. Следователно, Biria GmbH е „наследила“ затрудненията и на Sachsen Zweirad GmbH.

(74)

Нещо повече — според годишния отчет на компанията за 2003 г. Biria Group продължава своето преструктуриране и реорганизация, започнали през 2002 г., включително реорганизация на финансирането си. Въз основа на предоставената от провинция Саксония гаранция за заема от 24,875 млн. EUR, Biria Group съставя нов план за финансиране на дейностите си в средносрочен период, който включва значително коригиране на лихвените проценти и оттук — намаляване на високата лихвена тежест.

(75)

Същевременно групата банки се реорганизира: три банки се съгласяват да се откажат от исковете си на стойност 8 567 000 EUR, което изглежда представлява значително повече от 50 % от стойността на исковете им, в замяна на незабавно погасяване на останалите искове. Следователно заемът, 80 % от който е покрит от гаранцията по мярка 3, се състои от 8 млн. EUR изплатени кредити за оборотен капитал от 7,45 млн. EUR под формата на авансово плащане по текущата сметка, и 9,425 млн. EUR сезонни финансови нужди.

(76)

Така че Biria GmbH (понастоящем Biria AG) е била изправена пред сериозни проблеми, свързани с ликвидността, по времето, когато гаранцията е предоставена, и затова е била фирма в затруднено положение. Тази преценка се дължи на факта, че три банки се оттеглят от финансирането на дейността на Biria и дори са приели да отменят голяма част от претенциите си срещу незабавно погасяване на останалите искове. Това показва, че банките са имали сериозни съмнения дали ще е по силите на Biria да изплати дълговете си и дали да я считат за жизнеспособна фирма.

(77)

Германия твърди, че банките са се оттеглили от финансирането само поради промяна на тяхната бизнес стратегия. Комисията отбелязва, че банките са приели да отменят около 50 % от стойността на исковете си, което дори и да са го направили заради промяна на бизнес стратегията, е признак, че са смятали за малко вероятно да могат да възвърнат заемите си в пълен размер.

(78)

Така Комисията стига до извода, че на Biria GmbH трябва да се гледа като на дружество в затруднено положение по времето, когато гаранцията е предоставена и съответно, че тази гаранция трябва да се разглежда като преструктурираща. Тъй като за предоставянето на такава гаранция на голямо предприятие Комисията следва да бъде уведомена за всеки отделен случай, условията на одобрената схема за помощ, при които се твърди, че е предоставена гаранцията, не са спазени и гаранцията не е покрита от схемата за помощ.

6.4.   Държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност

(79)

Съгласно член 87 от Договора за създаване на Европейската общност помощи, отпуснати от държава-членка или чрез държавни средства под каквато и да било форма, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренция чрез фаворизиране на определени предприятия или производството на определени стоки, доколкото засягат търговията между държавите-членки, са несъвместими с общия пазар. Съобразно установената съдебна практика на европейските съдилища, критерий за засегната търговия е дали фирмата получател извършва икономическа дейност, която включва търговия между държави-членки.

(80)

Непрякото дялово участие (мярка 1) е предоставено от gbb. Германия твърди, че това е станало по линия на „Eigenprogramm“ на gbb, следователно, не е свързано с държавна помощ. Въпреки това Комисията отбелязва, че по времето, когато дяловото участие е предоставено, gbb е изцяло контролирано от Deutsche Ausgleichsbank — държавна банка за развитие, чиято задача е да подпомага икономиката на Германия в обществен интерес. Освен това на gbb също са възложени задачи, свързани с реклама. Например, било е отговорно за Фонда за укрепване и развитие за Източна Германия („Konsolidierungs- und Wachstumsfonds Ostdeutschland“), на който е възложено предоставянето на дружествения капитал на средни предприятия в Източна Германия, за да се увеличи тяхната нетна капиталова база. Поради това Комисията счита, че мярката може да бъде приписана на държавата. Както е посочено в параграфи от 59 до 62, мярката също така е дала на Bike Systems предимство, което компанията не би имала на пазара.

(81)

Гаранциите по мерки 2 и 3 са предоставени от провинция Саксония. Ето защо произхождат от държавни средства и могат да бъдат приписани на държавата. Гаранциите дават предимство на Sachsen Zweirad GmbH и на Biria GmbH (понастоящем Biria AG), тъй като тези фирми не биха имали възможност да получат гаранциите при същите условия на пазара.

(82)

Bike Systems, както и Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH, произвеждат велосипеди. Тъй като тази стока се търгува зад граница, мерките заплашват да нарушат конкуренцията и да засегнат търговията между държавите-членки. Комисията заключава, че непрякото дялово участие и двете гаранции представляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, и че двете гаранции не са предоставени съгласно утвърдена схема за помощ. Затова мерки 1, 2 и 3 представляват нова помощ и трябва да се разглеждат като такава.

(83)

Комисията счита, че елементът на помощ на непрякото дялово участие трябва да бъде изчислен като разликата между възнаграждението, което Bike Systems е щяло да плати на пазара за непрякото дялово участие, и възнаграждението, което е било платено в действителност. Bike Systems е било в затруднено положение, когато непрякото дялово участие е предоставено, и тъй като свързаният с него риск е висок, елементът на помощ би могъл дори да достигне 100 % от непрякото дялово участие, тъй като никой инвеститор в условията на пазарна икономика не би предоставил дяловото участие (виж точка 3.2 от Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (7)).

(84)

Според Известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (8) референтните ставки би трябвало да отразяват средния размер на лихвения процент, начисляван върху средно- и дългосрочни заеми, обезпечени от стандартно обезпечение. Известието също посочва, че тази референтна ставка е базисна ставка, която може да бъде увеличавана в ситуации, свързани с особен риск (например, предприятие в затруднено положение или случаи, в които обезпечението, което по правило се изисква от банките, не е предоставено). В такива случаи премията може да стигне до 400 и повече базисни пункта. Непрякото дялово участие не е заем, но въпреки това може да се сравни с високорисков заем, тъй като в случай на несъстоятелност то е второстепенно спрямо всички други искове, включително второстепенни заеми.

(85)

Както бе обяснено в параграф 61, положението на Bike Systems след излизането му от несъстоятелност би трябвало да се счита за нестабилно. Бъдещото му развитие е несигурно, тъй като е осъществено само ограничено оперативно преструктуриране. Както е посочено в същия параграф, това е причината, поради която фирмата следва да се счита в затруднено положение. Освен това не е предоставена допълнителна гаранция за непрякото дялово участие, което повишава риска от неизпълнение. Освен липсващата допълнителна гаранция, непрякото дялово участие е подчинено и на всички други заеми в случай на несъстоятелност, което още повече увеличава риска от неизпълнение.

(86)

Затова в този случай Комисията счита, че Bike Systems е трябвало да плати лихвен процент, най-малко равен на референтната ставка плюс премия от 400 базисни пункта, тъй като е в затруднено положение, и допълнителна премия от 400 базисни пункта поради липсата на допълнително обезпечение. Тя също така счита още 200 базисни пункта за уместни, заради ниския ранг на непрякото дялово участие в случай на несъстоятелност. Това съответства на предписанията на Известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент, в които се посочва, че в случаи, свързани с особен риск (например, предприятие в затруднено положение или случаи, в които обезпечението, което по правило се изисква от банките, не е предоставено) премията може да възлезе на 400 или повече базисни пункта. Така елементът на помощ на непрякото дялово участие се изразява в разликата между референтния лихвен процент плюс 1 000 базисни пункта и действителното възнаграждение, срещу което е предоставено непрякото дялово участие.

(87)

При изчисляване на елемента на помощ променливото възнаграждение от 3,5 % може само частично да бъде взето предвид, тъй като зависи от реализираните от дружеството печалби. Все пак, положението на фирмата е било нестабилно и перспективите за печалби са били неясни. Ето защо Комисията счита, че едва 50 % от променливото възнаграждение следва да бъде взето предвид, т.е. 1,75 %. При изчисляване на елемента на помощ действителното възнаграждение следователно трябва да е с фиксирана ставка от 8,75 % плюс 50 % от променливото възнаграждение от 3,5 %, което общо прави ставка от 10,5 %. Следователно елементът на помощ представлява разликата между референтната ставка плюс 1 000 базисни пункта и възнаграждение от 10,5 %.

(88)

Гаранциите в случаите на мерки 2 и 3 позволяват на Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH да се възползват от по-добри финансови условия за заеми в сравнение с тези, които обичайно са в наличност на финансовия пазар. Елементът на помощта в тези гаранции представлява разликата между лихвения процент, който Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH би трябвало да заплатят върху заема съгласно пазарните условия, т.е. без гаранция, и лихвения процент, с който гаранцията реално е предоставена. Това би трябвало да съответства на премията, която един пазарен гарант би изискал за тези гаранции. Като се има предвид, че Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH са били в затруднено финансово положение, когато са отпуснати гаранциите и заемите, елементът на помощ може да нарасне до 100 % от гаранциите, тъй като никой кредитор не би отпуснал заемите без гаранция (9).

(89)

Според Известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (10), Комисията установява референтни ставки, които се предполага, че отразяват средното ниво на лихвените проценти, начислени върху средно- и дългосрочни заеми, обезпечени от стандартно обезпечение. В Известието също се посочва, че референтната ставка е базисна ставка, която може да бъде увеличавана в ситуации, свързани с особен риск (например, предприятие в затруднено финансово положение или случаи, в които обезпечението, което по правило се изисква от банките, не е предоставено). В такива случаи премията може да възлезе на 400 и повече базисни пункта.

(90)

Както е пояснено по-горе в параграфи от 66 до 78, Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH са били в затруднено финансово положение, когато гаранциите са предоставени. Заемът и гаранцията за Sachsen Zweirad GmbH са свързани с допълнителен риск, тъй като предоставеното допълнително обезпечение е твърде недостатъчно. Гаранцията за заема за Sachsen Zweirad GmbH е обезпечен само с абсолютна гаранция („selbstschuldnerische Bürgschaft“), предоставена от обединението от търговски дружества. Икономическата стойност на такива общи гаранции е изключително ниска.

(91)

Поради това в настоящия случай Комисията смята, че без гаранцията Sachsen Zweirad GmbH е трябвало да плати лихвен процент, поне равен на референтната ставка плюс 400 базисни пункта, защото е дружество в затруднено положение, плюс още 400 базисни пункта поради изключително недостатъчното допълнително обезпечение. По този начин, елементът на помощ представлява разликата между референтната ставка плюс 800 базисни пункта и действителната ставка, по която е предоставен гарантираният заем.

(92)

Що се отнася до заема и гаранцията за Biria GmbH, предоставеното допълнително обезпечение има по-висока икономическа стойност от гаранцията за Sachsen Zweirad GmbH. Въпреки това допълнителното обезпечение е още по-недостатъчно от това, което обичайно се изисква. Гаранцията за Biria GmbH е обезпечена от първа (по ред) ипотека върху имот на Bike Systems в размер на 15 млн. EUR. Тази ипотека обаче е подчинена на друг заем от 2 млн. EUR. Ето защо тази първа по ред ипотека покрива само 50 % от общия размер на заема. Другите форми на допълнително обезпечение (ипотеки, прехвърляне на вземания, прехвърляне на материали в собственост на обединение на търговски дружества и абсолютна гаранция от страна на собственика на Biria) са с ниска икономическа стойност.

(93)

Следователно Комисията е на мнение, че без гаранцията Biria GmbH е щяла да плати лихвен процент, поне равен на референтната ставка плюс 400 базисни пункта, защото е било дружество в затруднено положение, плюс допълнителни 300 базисни пункта заради недостатъчното допълнително обезпечение (в сравнение с премията от 400 базисни пункта за гаранцията за Sachsen Zweirad GmbH, поради изключително недостатъчното допълнително обезпечение). Така елементът на помощ на гаранцията представлява разликата между референтната ставка плюс 700 базисни пункта и действителната ставка, съгласно която са предоставени гарантираните заеми.

6.5.   Дерогации по член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност

(94)

Член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда изключения от общата забрана за държавна помощ, определена в член 87, параграф 1.

(95)

Изключенията, предвидени в член 87, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, не са приложими в настоящия случай, тъй като мерките за помощта нямат социален характер, нито са отпуснати на отделни потребители; нещо повече, тези мерки не преодоляват щети от природни бедствия или извънредни събития и не се отпускат за икономиката на определени области от територията на Федерална република Германия, засегнати от разделянето ѝ.

(96)

Изключенията, предвидени в член 87, параграф 3, букви б) и г) от Договора за създаване на Европейската общност, също не са приложими. Те се отнасят до помощ за подпомагане изпълнението на важен проект от общ европейски интерес и за насърчаване съхраняването на културата и културното наследство.

(97)

Това изключва прилагането на изключенията, предвидени в член 87, параграф 3, букви а) и в) от Договора за Европейската общност, и на съответните Насоки на Общността.

(98)

Първо, Комисията отбелязва, че Bike Systems се намира в подпомаган район съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност, който е допустим за регионална помощ. Въпреки това, освен повдигнатите от Комисията съмнения при откриване на официалната процедура по разследването, Германия не предостави никаква информация, за да докаже, че условията за предоставяне на регионална помощ, определени в Насоките за национална регионална помощ (11), са били спазени.

(99)

В Насоките на Общността са определени допълнителни изключения. Тъй като помощта е предоставена през март 2001 г., се прилагат Насоките на Общността от 9 октомври 1999 г. (12). Комисията не разполага с никаква информация, от която да е видно, че помощта отговаря на изискванията на Договора за създаване на Европейската общност, въз основа на Насоките на Общността. Според Насоките на Общността, предоставянето на помощ за преструктуриране зависи от наличието на добър план за преструктуриране, с избягване на незаконното нарушаване на конкуренцията и ограничаване на помощта до минимум. Въпреки повдигнатите от Комисията съмнения при откриването на процедурата по разследването, Германия не предостави информация, която да докаже, че тези условия са били изпълнени. Поради това Комисията заключава, че изискванията на Насоките на Общността не са били спазени.

(100)

Освен това никоя от другите Насоки на Общността и регламенти, уреждащи помощи за научно-изследователска и развойна дейност за околната среда, за малки и средни предприятия, за заетост и обучение, рисков капитал и други, не са приложими за настоящата мярка. След като не отговаря на изискванията за общ интерес, помощта се счита за оперативна и е несъвместима с Договора за създаване на Европейската общност.

(101)

Комисията отбелязва, че Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH се намират в подпомаган район съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност. Въпреки това, разпоредбите на тази буква и регионалните разпоредби на буква в) не са приложими, тъй като Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH са били в затруднено положение, а целта на мерките за помощ не е икономическото развитие на определен район.

(102)

Комисията стига до заключението, че само Насоките на Общността биха били приложими. Тъй като помощта е предоставена през март 2003 г., приложими са Насоките на Общността от 9 октомври 1999 г. (13).

(103)

Предоставянето на помощи зависи от изпълнението на плана за преструктуриране, чиято продължителност трябва да е възможно най-малка, и който възстановява жизнеспособността на фирмата за дълъг период от време в приемлив времеви диапазон и въз основа на реалистични предположения за бъдещите работни условия. Въпреки повдигнатите от Комисията съмнения при откриването на процедурата по разследването, Германия не предостави никаква информация, която да докаже, че гаранциите са се основавали на план за преструктуриране, който би възвърнал жизнеспособността на групата.

(104)

Също така трябва да бъдат предприети мерки за смекчаване, доколкото е възможно, на неблагоприятните ефекти на помощта върху конкурентите. Това обикновено се осъществява под формата на ограничаване присъствието на фирмата на пазара или пазарите след изтичане на периода за преструктуриране. На Комисията не бе предоставена никаква информация относно съответния пазар или за дяла на Biria Group на този пазар. Също така, не бе предоставена никаква информация за компенсаторни мерки за ограничаване присъствието на компанията на пазара. Вместо това, изглежда Biria Group се е разширила чрез поемането на контрола върху Checker Pig и Bike Systems през 2001 г.

(105)

Размерът на помощта следва да бъде ограничен до необходимия минимум за осъществяване на преструктурирането въз основа на наличните финансови средства на компанията и нейните акционери. Освен това бенефициерът трябва да има значително участие в разходите по преструктурирането със собствени средства или от външно финансиране при пазарни условия. Тъй като предоставянето на помощта не се е основавало на план за преструктуриране, Комисията не разполага с информация за приноса на бенефициера и за това дали помощта е била ограничена до необходимия минимум.

(106)

Съгласно Насоките на Общността, помощта за преструктуриране трябва да се отпуска еднократно. Ако съответната фирма вече е получавала помощ за преструктуриране и ако са изминали по-малко от десет години от изтичане на периода за преструктуриране, Комисията по правило ще позволи допълнителна помощ за преструктуриране само при изключителни и непредвидени обстоятелства.

(107)

През април 1996 г. и през март 1998 г. Sachsen Zweirad GmbH получава помощ за преструктуриране под формата на държавно дялово участие в размер, възлизащ общо на 1 278 200 EUR по утвърдена схема за помощ. Тъй като са изтекли по-малко от 10 години след приключване на периода за преструктуриране на Sachsen Zweirad GmbH, и тъй като Комисията не е запозната с наличието на евентуални извънредни и непредвидими обстоятелства, условието за еднократност („one time — last time“) не е било спазено при предоставянето на двете гаранции.

(108)

Ето защо Комисията стига до извода, че изискванията на Насоките на Общността не са спазени.

(109)

Освен това никоя от другите Насоки на Общността и регламенти, уреждащи помощи за научно-изследователска и развойна дейност за околната среда, за малки и средни предприятия, за заетост и обучение, рисков капитал и други, не са приложими за мерки 2 и 3. След като не отговаря на изискванията за общ интерес, помощта се счита за оперативна и е несъвместима с Договора за създаване на Европейската общност.

VII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(110)

Така Комисията, като стига до заключението, че участието на gbb от 1 070 732 EUR в Bike Systems, гаранцията от 80 % за заем на стойност 5,6 млн. EUR към Sachsen Zweirad GmbH и гаранцията от 80 % за заем на стойност 24 875 000 EUR за Biria GmbH (понастоящем Biria AG) представляват държавна помощ и не отговарят на необходимите изисквания за тях, за да бъдат считани за съвместими с общия пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ за Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG, Sachsen Zweirad GmbH и Biria GmbH (понастоящем Biria AG) е несъвместима с общия пазар. Помощта се състои от следните мерки:

а)

мярка 1: Непряко дялово участие от 2 070 732 EUR, предоставено на Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG. Елементът на помощта съответства на разликата между референтния лихвен процент плюс 1 000 базисни пункта и действителното възнаграждение, срещу което е предоставено непрякото дялово участие (фиксираното възнаграждение плюс 50 % от променливото възнаграждение);

б)

мярка 2: гаранция от 4 480 000 EUR за Sachsen Zweirad GmbH. Елементът на помощта съответства на разликата между референтния лихвен процент плюс 800 базисни пункта и лихвения процент, при който гарантираният заем е предоставен;

в)

мярка 3: гаранция от 19 900 000 EUR за Biria GmbH (понастоящем Biria AG). Елементът на помощта съответства на разликата между референтния лихвен процент плюс 700 базисни пункта и лихвения процент, при който гарантираният заем е предоставен.

Член 2

1.   Германия следва да предприеме всички необходими мерки за да възстанови от бенефициера помощта, посочена в член 1, която му е била предоставена незаконно.

2.   Непрякото дялово участие и гаранцията за Biria GmbH (понастоящем Biria AG) следва да бъдат прекратени в срок от два месеца след уведомяване на настоящото решение.

3.   Възстановяването следва да се извърши незабавно съгласно процедурите, предвидени в националното законодателство, при условие че те позволяват решението да бъде изпълнено незабавно и ефективно.

4.   Помощта, която подлежи на възстановяване, включва лихви от датата, на която е била предоставена на бенефициера, до датата на възстановяването ѝ.

5.   Лихвата се изчислява съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (14).

Член 3

Германия уведомява Комисията в срок от два месеца след известяване на настоящото решение за вече предприетите или планирани мерки за спазването му. Тя предоставя тази информация посредством въпросника, приложен към настоящото решение. По-специално, Германия следва да представи на Комисията всички документи, които доказват, че срещу бенефициера са открити процедури по възстановяването на незаконната помощ.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 2, 5.1.2006 г., стр. 14.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  Директива № 73/1993 Гаранционна схема на провинция Саксония (SEC(93) D/9273) от 7 юни 1993 г.

(4)  ОВ C 288, 9.10.1999 г., стр. 2.

(5)  ОВ C 273, 9.9.1997 г., стp. 3.

(6)  Виж бележка под линия 4.

(7)  ОВ C 71, 11.3.2000 г., стр. 14.

(8)  ОВ C 273, 9.9.1997 г., стр. 3.

(9)  Виж бележка под линия 7.

(10)  Виж бележка под линия 5.

(11)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(12)  Виж бележка под линия 4.

(13)  Виж бележка под линия 4.

(14)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация относно прилагането на Решение C(2007) 130 на Комисията

1.   Изчисление на сумата, подлежаща на възстановяване

1.1.   Моля представете следните данни относно сумата на незаконната държавна помощ, предоставена на разположение на бенефициера:

Дата/и на плащане (1)

Сума на помощта (2)

Валута

Самоличност на бенефициера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1.2.   Моля обяснете подробно как ще бъде изчислена лихвата, дължима върху сумата, подлежаща на възстановяване.

2.   Планирани и вече предприети мерки

2.1.   Моля опишете подробно какви са вече предприетите и планираните мерки за незабавното и ефективно възстановяване на помощта. Моля обяснете също така какви алтернативни мерки са налице съгласно националното право за извършване на възстановяването. Ако е уместно, посочете правното основание на планираните или предприетите мерки.

2.2.   Към коя дата ще бъде завършено възстановяването на помощта?

3.   Извършено възстановяване

3.1.   Моля опишете подробно финансовата помощ, възстановена от бенефициера:

Дата/и (3)

Сума на възстановената помощ

Валута

Самоличност на бенефициера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Моля приложете оправдателни документи за изплащането в таблицата, точка 3.1.


(1)  Дата или дати, на които помощта или отделни вноски от нея са предоставени на разположение на бенефициера; ако мярката се състои от няколко вноски и погасявания, използвайте отделни редове.

(2)  Сума на помощта, предоставена на разположение на бенефициера, в брутна равностойност на държавна помощ.

(3)  Дата или дати, на които помощта е възстановена.


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/41


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2007 година

относно схема за помощи № C 34/2005 (ex N 113/2005) съгласно Закон № 17/2004 (член 60) на регион Сицилия, която Италия планира да приложи

(нотифицирано под номер C(2007) 284)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/493/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Договора за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква a) от него,

като призова заинтересованите страни да представят своите коментари съгласно посочените разпоредби (1) и като взе предвид техните коментари,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 9 март 2005 г. италианските власти, действащи съгласно член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, уведомиха Комисията за мярка за помощи по член 60 от Регионален закон № 17/2004, уреждащ планирането и финансовите разпоредби за 2005 г.

(2)

С писма от 29 март и 10 юни 2005 г. Комисията поиска допълнителна информация за мярката, предмет на уведомлението.

(3)

Италианските власти отговориха с писмо от 18 май 2005 г. след напомняне от Комисията с дата 27 април 2005 г., и с писма от 12 юли 2005 г. и 14 юли 2005 г.

(4)

С писмо от 21 септември 2005 г. Комисията информира Италия за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на мярката.

(5)

Решението на Комисията да започне процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментарите си за помощта.

(6)

Комисията не получи никакви коментари от заинтересованите страни.

(7)

С писмо от 10 ноември 2005 г., регистрирано от Комисията на 15 ноември 2005 г., италианските власти поискаха от Комисията да преустанови процедурата до излизането на решението на Съда на Европейските общности по дело C-475/2003 относно съвместимостта на италианския регионален данък върху производствената дейност (IRAP) с член 33, параграф 1 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система за данък добавена стойност: единна данъчна основа (3). Комисията прие искането с писмо от 2 август 2006 г. На 3 октомври 2006 г. Съдът на Европейските общности обяви IRAP за съвместим с член 33, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО (4).

(8)

С писмо от 8 май 2006 г., регистрирано от Комисията на 11 май 2006 г., италианските власти информираха Комисията за изменение на член 60 от Регионален закон № 17/2004, като заявиха, че мярката е предмет на Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощта de minimis (Регламент de minimis) (5), не само до упълномощаването от Комисията, но и „в случай на приемане на отрицателно решение от Комисията“.

II.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

II.1.   Цел на мярката

(9)

Според италианските власти, мярката има за цел да насърчи регистрацията на нови фирми и да намали неравнопоставеността между фирмите в Сицилия и фирмите, намиращи се в други региони на Италия, където стандартът на живот е изключително нисък или където има недостатъчна заетост по смисъла на член 87, параграф 3, буква a) от Договора за ЕО.

(10)

Освен това, въпросната мярка цели да подобри инвестиционния климат в Сицилия, като повиши нивото на сигурност и предотврати криминалното поведение.

II.2.   Правно основание на мярката

(11)

Член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004 предвижда намаляване на ставката на IRAP с 1 % през 2005 г., с 0,75 % през 2006 г. и с 0,5 % през 2007 г. за кооперативите (по-конкретно „società cooperative a mutualità prevalente“), определени в италианския Граждански кодекс (6).

(12)

Член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 разширява обхвата на същото предимство върху частните охранителни фирми, определени в Кралски декрет № 773/1931 от 18 юни 1931 г. за определяне на условията, при които организации и частни лица могат да бъдат упълномощени от префекта на провинцията („prefetto“) да предоставят охранителни услуги на движимо и недвижимо имущество и частни детективски услуги (7).

(13)

Намаляването на ставката на IRAP става с решение на регион Сицилия по силата на правомощието за изменение на ставката, предоставено на всички италиански региони по съответното национално законодателство (8).

II.3.   Бюджет на мярката

(14)

Италианските власти преценяват, че бюджетният ефект от член 60 ще възлезе на около 2 милиона EUR за целия период 2005—2007 г.

II.4.   Натрупване

(15)

Въпросната мярка може да бъде приложена съвместно с помощи, получени по други местни, регионални и национални схеми или схеми на Общността за покриване на същите допустими разходи.

II.5.   Продължителност на мярката

(16)

Регионален закон № 17/2004 влезе в сила на 29 декември 2004 г., но член 60 посочва, че мярката е предмет на Регламента de minimis до упълномощаване от Комисията. С писмо от 16 май 2006 г. италианските власти заявяват, че мярката е предмет на Регламента de minimis и в случай на приемане на отрицателно решение от Комисията.

(17)

Схемата действа три данъчни години — от 2005 г. до 2007 г.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(18)

В писмото си от 21 септември 2005 г. Комисията зае позицията, че схемата, предмет на уведомлението, представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тъй като се използват държавни ресурси, тъй като е селективна, защото е насочена към определени сектори и/или конкретни категории предприятия, тъй като предоставя предимства на такива предприятия спрямо други предприятия, които предоставят същите услуги, и тъй като може да изкриви конкуренцията и да повлияе на търговията на общностно равнище.

(19)

Една от причините за започване на процедурата бе, че Комисията не бе в състояние да изключи възможността, че последствията от мярката върху търговията в рамките на Общността биха противоречали на общия интерес, вземайки предвид също, че съгласно схемата от бенефициерите не се очаква да компенсират подобни изкривявания.

(20)

Също така Комисията имаше съмнения дали мярката изпълнява условията, изложени в Насоките за национална регионална помощ (9) („насоките“). Всъщност, съгласно уведомлението, мярката би предоставила оперативна помощ на сицилианските кооперативи и охранителни фирми.

(21)

Съгласно точка 4.15 от насоките оперативната помощ може да бъде предоставена, ако мярката е оправдана от гледна точка на приноса ѝ за регионалното развитие и неговия характер, и ако нивото ѝ е пропорционално на пречките, които цели да облекчи. По отношение на това Комисията се съмнява, че италианските власти са успели да оправдаят отпускането на оперативната помощ, като демонстрират съществуването на всякакви пречки и преценяват тяхната значимост.

(22)

Комисията се съмнява, че оперативната помощ, предвидена в член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004, е съвместима с общия пазар на основание, че тя би допринесла за създаването на нови фирми и намаляването на неравнопоставеността между сицилианските фирми и фирмите, действащи на други места в Италия. В това отношение тя отбелязва, че връзката между намаляването на IRAP за всички кооперативи и основаването на нови фирми в Сицилия е неясна и не е обяснена от италианските власти.

(23)

В уведомлението италианските власти твърдят, че сицилианските фирми са в неизгодно положение, тъй като Сицилия е най-външният остров, отдалечен от „континенталните икономически центрове“. Комисията отбелязва, че най-отдалечените региони са подробно описани в Декларация 26 относно най-отдалечените региони на Общността, приложена към Договора за Европейския съюз (10). Освен това помощта не е подходяща за разрешаване на проблемите, свързани с островния статут на Сицилия, тъй като не е свързана с допълнителните разходи, породени от изолираността, като например транспортни разходи.

(24)

По-нататък италианските власти заявяват, че преобладаването на микропредприятия води до по-високи разходи за финансиране и по-голяма трудоемкост; трудът и разходите по заемите представляват голяма част от данъчната основа на IRAP, което поставя сицилианските фирми в неизгодна позиция. Комисията отбеляза, че дори ако проблемът, пред който е изправена сицилианската икономика, е големият процент на микропредприятията и последствията от това, общото намаляване на IRAP за всички кооперативи от всякакъв мащаб не би разрешило проблема, тъй като не е насочено конкретно към микропредприятията, нито пък помощта може да се отпуска само на микрокооперативи.

(25)

Комисията също така подчерта, че разликите в ефективните данъчни ставки, като тези, посочени от италианските власти, присъстват във всеки данък и са имплицитни по своята същност. Това обаче не изглежда достатъчна причина за отпускане на държавна помощ, диференцирана по вида на предприятието, и в настоящия случай италианските власти не са представили конкретни доказателства, че кооперативите са единствените пострадали от високите ефективни ставки на IRAP.

(26)

Освен това Комисията се съмнява в надеждността на данните, използвани от италианските власти, за да демонстрират, че „обикновената“ сицилианска фирма с оборот под 10 милиона EUR и по-малко от десет служители, работеща в промишлената сфера, с изключение на химическия и нефтохимическия сектор, и в центровете по информационни технологии и туристическите центрове, плаща по-високи ставки на IRAP спрямо подобна „обикновена“ компания, развиваща дейност в Ломбардия. Всъщност, тъй като член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004 предвижда предоставяне на помощи на кооперативи от всякакъв мащаб и във всички сектори, използването на данни, които се отнасят само за фирми с оборот под 10 милиона EUR и по-малко от десет служители, работещи в промишлената сфера, с изключение на химическия и нефтохимическия сектор, и в центровете по информационни технологии и туристическите центрове, не е в подкрепа на пропорционалността на въпросната мярка.

(27)

Съществуват и други съмнения относно информацията, предоставена от италианските власти, за да покажат, че оперативната помощ, предвидена в член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004, е съвместима с общия пазар.

(28)

В уведомлението италианските власти изтъкват, че член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 би спомогнал за подобряване на инвестиционния климат в Сицилия, като повиши нивото на сигурност и предотврати криминалното поведение. Те подчертават, че средната сицилианска охранителна фирма плаща по-висок IRAP от средната фирма, развиваща дейност другаде в Италия, тъй като съотношението между разходите за труд и стойността на нетната продукция, произведена за сицилианските охранителни фирми, средностатистически е по-високо отколкото навсякъде другаде в Италия и поради консервативността на сицилианския пазар на труда, който се характеризира с нисък оборот на работната сила.

(29)

В тази връзка Комисията твърди, че съществуването на връзка между член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 и подобряването на инвестиционния климат в Сицилия чрез повишаване на нивата на сигурност, както и причините за по-високите разходи на сицилианските охранителни фирми, съотнесени към тези на фирми, развиващи дейност другаде в Италия, не са разяснени в достатъчна степен. Не изглежда много вероятно сицилианският пазар на труда да притежава характеристики, които да оправдаят по-високите възнаграждения в този сектор, в сравнение с пазара на труда в други региони на Италия.

(30)

Освен това Комисията се съмнява, че трябва да бъдат взети предвид аргументите, представени от италианските власти, че префектът на провинцията може да наложи ценови ограничения върху услугите, предоставяни в сектора („tariffe di legalità“), както и че е необходимо да бъде възнаграден професионализмът на работещите в този сектор. Комисията е на мнение, че тези причини не обясняват въздействието на разликите в „tariffe di legalità“ върху нарастването на разходите за труд в Сицилия.

(31)

Следователно, Комисията обясни, че смята за необходимо извършването на по-обстоен анализ на проблема. Такъв анализ би трябвало да включва всички коментари, направени от заинтересованите трети страни. Едва след разглеждането на такива коментари Комисията би могла да прецени дали мярката, предложена от италианските власти, влияе върху условията за търговия до степен, противоречаща на общия интерес.

IV.   КОМЕНТАРИ НА ИТАЛИЯ

(32)

Комисията не получи никакви коментари от италианските власти или заинтересованите трети страни, за да разсее съмненията, възникнали при откриване на официалната процедура по разследване.

V.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

V.1.   Законност

(33)

Като уведомяват за схемата за помощ с клауза за запазване на съществуващото положение и я прилагат съгласно Регламента de minimis до упълномощаване от Комисията, италианските власти са спазили процедурните изисквания по член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

V.2.   Характер на държавната помощ на схемата

(34)

Комисията счита, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО по следните причини:

V.2.1.   Наличие на държавни ресурси

(35)

Мярката включва използване на държавни ресурси под формата на пропуснати данъчни приходи за регион Сицилия и съответства на намаленото данъчно задължение на бенефициера.

V.2.2.   Икономическо предимство

(36)

Мярката предоставя на бенефициера икономическо предимство, произтичащо от намаляване на ефективната данъчна тежест, което представлява финансово предимство поради намалените данъчни плащания, от което фирмите извличат преки облаги незабавно в годините, през които е в сила намалението.

V.2.3.   Наличие на селективност дотолкова, доколкото мярката облагодетелства „определени предприятия или производството на определени стоки“

(37)

По отношение на IRAP националното законодателство постановява, че всички региони имат правомощията да увеличат или намалят основната данъчна ставка от 4,25 % с един процент във всяка посока; това е симетрично приложена данъчна система, при която всички региони имат равни права както законово, така и на практика, да увеличават или намаляват данъка, което само по себе си не представлява държавна помощ.

(38)

Комисията заяви в предишно свое решение (11), че тези ограничени правомощия за регулиране на данъчната ставка са симетрични по своята същност, при условие че отделните региони не използват правомощията си, за да прилагат, в рамките на тяхната автономност, данъчни ставки, които са различни за различните сектори и между данъчните субекти и не представляват държавна помощ. Това заключение не се обезсилва от решението по дело C-88/2003 Azzorre  (12).

(39)

Все пак, в случая с полученото уведомление регион Сицилия не е ограничил намесата си до рамките на автономно вземане на решения — право, предоставено му по силата на националното законодателство, а е използвал правомощията си, за да въведе, за определени сектори и данъкоплатци, данъчни ставки, които са различни и по-ниски от стандартните регионални данъчни ставки. Всъщност:

а)

член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004 предоставя предимство само на сицилианските кооперативи, като по този начин изключва като възможни бенефициери по тази схема сицилианските фирми, работещи във всички сектори, които не са регистрирани като кооперативи;

б)

член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 предоставя предимство, тъй като мярката насърчава икономическата дейност, състояща се в предоставяне на охранителни услуги. Фирмите, предоставящи такива услуги, предлагат и следните услуги: i) транспорт, придружаване и депозиране на ценни стоки или лица; ii) охрана на имущество; iii) управление на специализирани архиви и iv) производство на охранително оборудване и системи. Комисията смята, че някои от тези услуги могат да бъдат предоставяни от фирми, които не са частни охранителни фирми по смисъла на Кралски декрет № 773/1931.

V.2.4.   Изкривяване на конкуренцията

(40)

Съгласно съществуващата съдебна практика (13), за да може една мярка да изкриви конкуренцията, достатъчно е получателят на помощта да се конкурира с други предприятия на пазари, отворени за конкуренция.

(41)

Комисията отбелязва, че мерките, съдържащи се в член 60, параграфи 1 и 2 от Регионален закон № 17/2004, изглежда изкривяват конкуренцията и влияят на търговията между държавите-членки, тъй като техният ефект е да облекчат тежестта, която в противен случай би паднала върху бенефициерите.

(42)

В настоящия случай, съгласно информацията, предоставена от италианските власти, бенефициерите са кооперативи (член 60, параграф 1) от всякакъв мащаб, развиващи дейност във всички сектори. Следователно кооперативите се конкурират с други предприятия на пазари, открити за конкуренция, така че член 60, параграф 1 потенциално изкривява конкуренцията и влияе на търговията съгласно съществуващата съдебна практика. Също така Комисията смята, че мярката, съдържаща се в член 60, параграф 2, изкривява конкуренцията и влияе на търговията между държавите-членки.

(43)

Съответно Комисията стига до заключението, че предлаганата схема представлява държавна помощ.

V.3.   Съвместимост

(44)

Тъй като мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, нейната съвместимост трябва да бъде преценена с оглед на изключенията, предвидени в член 87, параграфи 2 и 3. Изключенията, предвидени в член 87, параграф 2, които се отнасят за помощи от социален характер, отпускани на отделни потребители, помощи за отстраняване на последиците от природни бедствия или други извънредни събития, и помощи, отпускани на определени области във Федерална република Германия, не са приложими в този случай. Тази мярка не може да бъде разглеждана като важен проект от общ европейски интерес, нито да регулира сериозен проблем на италианската икономика съгласно разпоредбите на член 87, параграф 3, буква б). Мярката не отговаря и на условията за освобождаване от задължения по член 87, параграф 3, буква в), съгласно който се разрешава отпускане на помощи за улесняване развитието на определени икономически дейности или на определени икономически зони, където такава помощ не влияе негативно на условията за търговия до степен, която би противоречала на общия интерес. И накрая, мярката няма за цел да стимулира културата и опазването на историческото наследство, каквито са изискванията на член 87, параграф 3, буква г).

(45)

В член 87, параграф 3, буква a) се предвижда отпускането на помощи за насърчаване на икономическото развитие на региони, в които стандартът на живот е необичайно нисък или където има прекалено висока безработица. Сицилия е регион, отговарящ на това условие за освобождаване от задължения.

(46)

В своето решение за започване на официална процедура по разследване Комисията разяснява причините, обобщени в съображения от 18 до 31, защо тя се съмнява, че мярката би могла да отговори на условията за освобождаване по член 87, параграф 3, буква a). При липсата на коментари от страна на Италия или заинтересованите трети страни Комисията може просто да отбележи, че тези съмнения са се потвърдили.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(47)

Комисията стигна до заключението, че мярката, предмет на уведомление от Италия, описана в съображения от 11 до 17, не е съвместима с общия пазар и не отговаря на никое от условията за освобождаване, предвидени в Договора за ЕО. Следователно мярката трябва да бъде забранена. Според италианските власти, помощта не е била отпусната, така че няма да се наложи да бъде възстановявана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата за подпомагане, която Италия планира да въведе съгласно член 60 от Регионален закон № 17/2004, представлява държавна помощ.

Помощта, посочена в предходния параграф, е несъвместима с общия пазар и следователно не може да бъде приложена.

Член 2

Италия следва да информира Комисията в срок до два месеца след нотифицирането на настоящото решение, относно мерките, предприети за неговото изпълнение.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 82, 5.4.2006 г., стр. 71.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

(4)  Дело C-475/2003 Banca popolare di Cremona Soc.coop.arl v Agenzia Entrate Ufficio Cremona, все още непубликувано.

(5)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.

(6)  Виж Titolo VI del Libro V от Гражданския кодекс, изменен с член 8 от Законодателен декрет № 6/2003 от 17 януари 2003 г.

(7)  Виж Titolо IV от Кралски декрет № 773/1931 от 18 юни 1931 г., с последващи изменения. Префектът на провинцията може да откаже лиценз и на основание броя и значимостта на съществуващите организации.

(8)  Законодателен декрет (IRAP) № 446 от 15 декември 1997 г.

(9)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(10)  Бележка под линия 27 към насоките (виж бележка под линия 9 по-горе).

(11)  Решение на Комисията C(2005) 4675 от 7 декември 2005 г. – Дело относно държавните помощи № 198/05 – „Данъчна помощ за създаване на работни места в подпомагани райони, намаляване на IRAP – Закон № 80/2005, член 11б“, срещу което Комисията не повдигна никакви възражения (ОВ C 42, 18.2.2006 г., стр. 3).

(12)  Решение на Съда от 6 септември 2006 г., Португалската република срещу Комисията на Европейските общности, все още непубликувано.

(13)  Дело T-214/95 Het Vlaamse Gewest срещу Комисията [1998] Сборник практика на Съда на ЕО II-717.


13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/46


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2007 година

относно държавната помощ C 41/2004 (ex N 221/2004) — Португалия — Инвестиционна помощ за ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A.

(нотифицирано под номер C(2007) 638)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/494/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като призова заинтересованите страни да представят своите коментари съгласно тези разпоредби (1), и като взе предвид техните коментари,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 5 май 2004 г. (регистрирано за получено на 19 май), Португалия уведоми Комисията за своето намерение да предостави помощ на Organização Fabril de Malhas S.A. (наричано по-нататък „ORFAMA“) с цел да подпомогне финансирането на инвестиция в Полша от страна на дружеството. Комисията поиска допълнителна информация с писмо от 15 юли 2004 г., на което Португалия отговори с писмо от 30 септември 2004 г. (регистрирано за получено на 5 октомври).

(2)

С писмо от 6 декември 2004 г. Комисията уведоми Португалия, че е взела решение да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО във връзка с помощта.

(3)

С писмо от 4 февруари 2005 г. (регистрирано за получено на 9 февруари), португалските власти представиха своите коментари в контекста на гореспоменатата процедура.

(4)

Решението на Комисията да започне процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията призова заинтересованите страни да представят своите коментари. Нямаше коментари от трети страни.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

(5)

ORFAMA е производител на моден трикотаж със седалище в Брага, регион попадащ в приложното поле на член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО. Дружеството е учредено през 1970 г. Разполага с 655 служители и има годишен оборот от около 25 млн. EUR. Притежава 45 % от друг производител на облекло „Marrantex“. Дружеството продава по-голямата част от своите продукти в Европейския съюз (50 %), Съединените щати и Канада (38 %) и Япония (5 %) (3).

(6)

Проектът се изразява в придобиването на две текстилни дружества, Archimode SP и Wartatex SP, със седалища в Лодз, Полша. И двете дружества са производители на облекло.

(7)

ORFAMA започва работа с полските дружества през 1995 г. съгласно договор за подизпълнение, като двете дружества имат дял от около 30 % от оборота на ORFAMA. След това ORFAMA решава да консолидира своето присъствие в Полша и на източноевропейските пазари чрез придобиване на двете полски дружества.

(8)

Португалските власти отбелязаха, че ORFAMA ще поддържа настоящия производствен капацитет в Португалия, без да пренасочва дейности към Полша. Целта на проекта е да се увеличи обемът на продукция, да се освободи капацитет в Португалия за производството на продукти с по-висока добавена стойност и да се получи достъп до немския и до източноевропейските пазари.

(9)

Португалските власти счетоха, че този проект ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на текстилната индустрия в Европейския съюз, имайки предвид, че както ORFAMA, така и полските дружества са изправени пред нарастваща конкуренция от азиатските държави, в частност Китай. Проектът беше приключен през декември 1999 г.

(10)

Инвестицията в придобиването на двете дружества възлезе на 9 217 516 EUR (8 900 205 EUR за Archimode и 317 311 EUR за Wartatex). ORFAMA финансира 97 % от инвестицията с банкови кредити, а останалата част със собствен капитал.

(11)

Португалия възнамерява да предостави на ORFAMA данъчно облекчение в размер на 921 752 EUR, съответстващо на 10 % от общите отговарящи на изискванията инвестиционни разходи за гореспоменатия проект.

(12)

Мярката беше обявена съгласно португалска схема за насърчаване на осъвременяването и интернационализацията на икономически агенти (4). Тази схема изисква помощта за големи дружества да се обявява индивидуално.

(13)

Португалските власти обясниха, че молбата за помощ е представена на 31 март 2000 г. Проектът е осъществен точно преди тази дата по стратегически причини, въз основа на предположението, че ще отговаря на изискванията за помощ съгласно съответното португалско законодателство. Поради вътрешни забавяния португалските власти обявиха помощта едва през януари 2004 г.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(14)

Комисията заяви в своето решение за започване на процедурата по отношение на настоящия случай, че ще прегледа мярката по силата на дерогацията по член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО с цел да определи дали помощта може да бъде считана като улесняваща развитието на някоя икономическа дейност, без да засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

(15)

Комисията също заяви, че ще прегледа мярката въз основа на критериите, които обикновено се използват за оценка на помощ за големи дружества за проекти за преки чужди инвестиции (ПЧИ), отчитайки подобието на настоящия случай със случаи на инвестиционна помощ извън Европейския съюз. Мярката беше обявена съгласно португалска схема за насърчаване на интернационализацията на португалски дружества. Трябва да се отбележи, че по времето на осъществяването на проекта и кандидатстването за помощта Полша все още не беше член на Европейския съюз. Поради това съгласно съответната португалска схема за помощ инвестицията се окачествява като пряка чужда инвестиция.

(16)

В тези случаи Комисията обикновено претегля ползите от мярката от гледна точка на нейния принос за международната конкурентоспособност на съответната индустрия на ЕС, спрямо вероятните неблагоприятни ефекти в Общността, като рисковете от преместване на дейности и други неблагоприятни влияния върху заетостта. Комисията също взема предвид необходимостта от помощта с оглед на рисковете, свързани с проекта в съответната държава, както и на дефицитите на дружеството, като тези, пред които са изправени предприятията от малкия и средния бизнес. Един друг критерий е свързан с възможно положително влияние върху региона. Накрая, Комисията изключва всякаква помощ за дейности, свързани с експорт.

(17)

В тази връзка Комисията отбелязва, че тъй като инвестицията е направена в държава-членка на Европейския съюз, влиянието на помощта върху пазара на Общността е вероятно да бъде по-голямо, отколкото в случай на помощ за проект в трета страна.

(18)

Комисията също отправи запитване какво ще бъде влиянието върху заетостта и други фактори за съответните региони или в действителност за съответните индустрии и в двете държави-членки, както и дали същият проект би получил помощ от Полша.

(19)

Комисията също изрази съмнение дали помощта е била необходима и/или дали е предоставила някакъв стимул за кандидата да извърши инвестицията, тъй като проектът е бил завършен още преди кандидатстването на ORFAMA за държавна помощ. Последно, Комисията отправи запитване дали проектът може да се окачестви като „първоначална инвестиция“ по смисъла на Насоките на Комисията за национална регионална помощ (5). Комисията поиска от Португалия да представи коментари и да осигури всякаква информация, която би могла да подпомогне оценката на случая.

IV.   КОМЕНТАРИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ПОРТУГАЛСКИТЕ ВЛАСТИ

(20)

Португалските власти отбелязаха, че макар и инвестицията да е извършена в рамките на Европейския съюз, тя е допринесла за заздравяване на икономическите връзки с източноевропейските пазари. Те заявиха, че ORFAMA, Archimode и Wartatex са разположени в подпомагани региони с висок процент на безработица. Текстилната индустрия осигурява 331 000 работни места в Полша и 95 446 работни места в Португалия. Заетостта в индустрията в Португалия е намаляла с 15 процентни пункта между 2000 г. и 2003 г. В този контекст португалските власти счетоха, че инвестицията на ORFAMA е допринесла за поддържане на заетостта както в държавата източник, така и в приемащата държава и би имала положително влияние върху съответните региони.

(21)

Португалските власти счетоха, че необходимостта от помощта е била оправдана от факта, че това е първият проект за пряка чужда инвестиция на ORFAMA. Той изиска значителен финансов ресурс от 9 217 516 EUR, от които 8 978 362 EUR бяха финансирани от банкови кредити и останалата част от собствения капитал на дружеството. Помощта би компенсирала ORFAMA за част от този ресурс.

(22)

Проектът също има за цел да модернизира производствените и информационните технологии в полските дружества с оглед на повишаване на производителността и подобряване на качеството на продуктите и енергийната ефикасност. ORFAMA заяви намерение да подмени промишленото оборудване. Според мнението на португалските власти по този начин проектът допринася за улесняване на развитието на икономическа дейност по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО.

(23)

В заключение, португалските власти заявиха, че помощта не би имала негативно влияние върху вътрешната търговия на Общността. Въпросната инвестиция просто консолидира съществуващо търговско отношение от подизпълнителско до такова на собственост. В подкрепа на този аргумент португалските власти предоставиха статистики, според които между 1999 г. (когато е направена инвестицията) и 2003 г. продажбите на ORFAMA в Полша са останали стабилни. За същия период общите продажби на ORFAMA в ЕС в действителност са намалели.

(24)

По подобен начин собственият износ на Полша към ЕС на съответните продукти също е намалял през този период.

(25)

Нямаше коментари от трети страни.

V.   ОЦЕНКА

(26)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО „всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-облагодетелствано положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.“

(27)

В своето решение от 6 декември 2004 г. Комисията заключи, че помощта попада в приложното поле на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО поради следните причини: чрез подпомагане на ORFAMA да направи инвестиция в Полша, обявената мярка облагодетелства определено предприятие или производството на някои стоки; съответната индустрия (текстилната) е обект на значителен търговски обмен в рамките на Европейския съюз и поради това помощта може да наруши конкуренцията там; и помощта е финансирана от ресурси на държава-членка. Тези заключения не са били оспорени от португалските власти и поради това се потвърждават.

(28)

Комисията посочи, че ще оцени съвместимостта на помощта с Договора за ЕО по силата на дерогацията по член 87, параграф 3, буква в) от Договора, според който за съвместима се приема помощ, която улеснява „развитието на някои икономически дейности“, доколкото такава помощ не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, противоречаща на общия интерес. Поради това трябва да прецени дали помощта ще допринесе за развитието на модния трикотаж и производството на облекло и/или други икономически дейности в Европейския съюз без да засягат по неблагоприятен начин условията на търговия между държавите-членки.

(29)

В решението за започване на процедурата Комисията също отбеляза, че ще вземе предвид някои критерии, които е прилагала при предишни случаи на помощ за големи дружества за проекти за изходящи преки чужди инвестиции (виж точка 16 по-горе) с оглед на постигане на баланс между ползите от мярката от гледна точка на допринасяне за международната конкурентоспособност на съответната индустрия на ЕС (напр. дали помощта е необходима съобразно рисковете, свързани с проекта в държавата, в която се извършва инвестицията) и нейните възможни неблагоприятни ефекти върху пазара на ЕС.

(30)

Като общ принцип на законодателствата за държавна помощ, с цел помощта да бъде съвместима с общия пазар, трябва да се докаже, че тя води до допълнителна дейност от страна на бенефициера, която не би могла да се извърши без наличие на помощта. В противен случай помощта просто ще наруши конкуренцията, без да има положителен компенсиращ ефект.

(31)

В решението за започване на процедурата Комисията вече изрази съмнение дали помощта е била необходима на ORFAMA за извършване на тази инвестиция.

(32)

Според наличната информация ORFAMA е производител със стабилни позиции на пазара на ЕС, произвеждащ за известни марки както и за своя собствена марка. Тук португалските власти се аргументираха, че това е първият проект за пряка чужда инвестиция на ORFAMA и че проектът включва рискове, свързани със структурните и циклични аспекти на полския пазар (а именно факта, че Полша беше в процес на преговори за присъединяване към Европейския съюз) и с условията, присъщи на структурните фактори на предприемача и държавата-източник. Въпреки това те не посочиха точната форма на тези рискове.

(33)

Португалските власти счетоха, че необходимостта от помощта е оправдана от факта, че това е първият проект за пряка чужда инвестиция на ORFAMA. Въпреки това тук Комисията отбелязва, че бизнес отношенията на ORFAMA с Archimode и Wartatex са започнали през 90-те години на миналия век, когато ORFAMA започва да произвежда облекло по договори за подизпълнение с тези дружества. През 1995 г. тези две полски дружества вече са допринасяли за около 30 % от оборота на ORFAMA. Следователно ORFAMA е била запозната с функционирането на тези дружества преди осъществяване на проекта и поради това има опит както на полския така и на международните пазари. В действителност, целта на бенефициера за разширяване на производството и получаване на достъп до полския и до съседните пазари вече е била частично постигната, дори преди придобиването на тези дружества или кандидатстването за помощ. От своя страна Португалия изглежда потвърждава тази оценка, тъй като заяви в уведомлението, че решението на ORFAMA да инвестира в Полша се е дължало частично на познанията, които бенефициерът вече има за полския пазар и за придобитите дружества, ограничавайки по този начин рисковете, свързани с инвестицията. Поради това Комисията счита, че въпросната инвестиция по същество е представлявала финансова операция за придобиване на съответните полски дружества в контекста на съществуващи търговски отношения, отколкото като първа значителна чужда инвестиция (6).

(34)

Комисията подчертава също, че ORFAMA кандидатства за помощ едва след като проектът е приключен и поради това не съвпада с критерия за „стимулиращ ефект“, който обикновено се изисква от разпоредбите на Общността за национална регионална помощ (7). Комисията отбелязва също, че ORFAMA очевидно е имала възможност да финансира инвестицията със собствени средства и чрез прибягване до търговски заеми, получени дори преди кандидатстването за помощ.

(35)

В съответствие с това Комисията заключва, че Португалия не е успяла да докаже, че предложената помощ е необходима за компенсиране на някакви специфични рискове, свързани с проекта.

(36)

В предишни случаи Комисията е поддържала становището, че помощ за преки чужди инвестиции има потенциал да подобри цялостното финансово и стратегическо положение на бенефициера и поради това да окаже влияние върху относителната му позиция спрямо конкурентите в пазара на ЕС (8).

(37)

В това отношение Португалия се аргументира, че целта на инвестицията е да позволи на ORFAMA да разшири производството, което е достигнало своя пределен капацитет в Португалия, и да увеличи производителността, като се възползва от по-ниските разходи и като цяло от квалифицираната и по-млада работна ръка в Полша. Освен това, според португалските власти този проект ще допринесе също за заздравяване на съответната европейска индустрия чрез увеличаване на предлагането на продукти с произход от ЕС и чрез налагане на търговски марки на ЕС с оглед на растящата конкуренция на вносните стоки. За Португалия предоставянето на помощ на дружества като ORFAMA (и, непряко, на Archimode и Wartatex) е от съществено значение за гарантиране на конкурентоспособността на текстилната индустрия на ЕС на вътрешния и на международните пазари.

(38)

Въпреки това Комисията отбелязва, че настоящата инвестиция е разположена в държава (Полша), която сега е членка на ЕС. Помощта би оказала влияние върху сектор (текстил), който в момента е под значително напрежение от либерализацията на вноса през януари 2005 г. Други дружества от ЕС могат да са заинтересовани от преструктуриране по подобие на ORFAMA и по този начин помощта ще даде на ORFAMA предимство спрямо дружества, които не се възползват от такава помощ.

(39)

Португалия подчерта също, че помощта ще благоприятства заетостта и в двата засегнати региона в Португалия и Полша (съответно Брага и Лодз), които са подпомагани региони с висока степен на безработица (виж точка 20), но не конкретизира начина, по който помощта може да се отрази на заетостта в тези региони.

(40)

Накрая Комисията отбелязва, че дори ако инвестицията на ORFAMA можеше да има положително влияние върху съответните региони (което не беше доказано), това не може по принцип да се приписва на помощта, тъй като както е обяснено по-горе, помощта няма стимулиращ ефект в този случай, защото проектът е приключен преди искането на помощта от страна на ORFAMA и тя не е била необходима за извършване на инвестицията.

(41)

При оценяване на съвместимостта на помощта Комисията внимателно преценява баланса между нейните положителни и отрицателни ефекти и определя дали нейните благоприятни ефекти спрямо Общността превъзхождат нейните неблагоприятни ефекти върху конкуренцията и търговията на пазара на Общността. Въз основа на горното Комисията не е убедена, че предоставянето на помощ на ORFAMA във връзка с нейната инвестиция в Полша би подпомогнало конкурентоспособността на европейската индустрия или би имало положителен ефект за съответните региони на ЕС. Напротив, помощта вероятно би засилила позицията на бенефициера във вреда на неговите конкуренти, които не получават държавна помощ на един пазар, който се характеризира с интензивна конкуренция и търговия. Поради това Комисията счита, че помощта няма никакви положителни ефекти за Общността, които биха компенсирали нейното неблагоприятно влияние върху конкуренцията и търговията на пазара на Общността.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(42)

Въз основа на горното Комисията заключава, че португалските власти не са успели да докажат, че помощта е необходима на ORFAMA за извършване на съответната инвестиция. Поради това помощта би имала единствено ефект на нарушаване на конкуренцията в общия пазар, без да допринася за никаква допълнителна дейност от страна на бенефициера. Въз основа на това помощта не може да се счита за улесняваща развитието на икономическа дейност без негативно влияние върху търговските условия до степен, нарушаваща общия интерес по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО и поради това е несъвместима с общия пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Данъчното облекчение от 921 752 EUR, предложено от Португалия за ORFAMA (Organização Fabril de Malhas S.A.) за нейна инвестиция в Полша, е несъвместимo с общия пазар, тъй като не изпълнява критериите, изложени в член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО, и поради това не трябва да се предостави.

Член 2

Адресат на настоящото решение e Португалската република.

Съставено в Брюксел на 7 март 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 14, 20.1.2005 г., стр. 2.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  Всички данни са според информацията, предоставена в уведомлението.

(4)  № 96/99 (ОВ C 375, 24.12.1999 г., стр. 4).

(5)  Виж точка 4.4 от „Насоки за национална регионална помощ“ (ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9). Според тези насоки „първоначална инвестиция“ означава инвестиция в основен капитал, свързана със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие или със започването на дейност, която води до съществена промяна в продукта или в производствения процес на съществуващо предприятие (чрез рационализация, диверсификация или модернизация). Първоначалната инвестиция се определя съгласно съвкупност от отговарящи на изискванията елементи (земя, сгради и машини/съоръжения, нематериални активи и/или разходи за персонал).

(6)  Подобна на тази концепция е приложена в точка 4.4 от „Насоки за национална регионална помощ“, която се отнася за „първоначална инвестиция“; виж бележка под линия 5.

(7)  Виж точка 4.2 от „Насоки за национална регионална помощ“, която гласи, че кандидатстването за помощ трябва да става преди започване на работа по проекта с цел да се гарантира, че изискваният стимулиращ ефект е налице; виж бележка под линия 5.

(8)  Виж Решение 1999/365/ЕО на Комисията по дело C 77/97 (Austrian LiftGmbH – Doppelmayr) (ОВ L 142, 5.6.1999 г., стр. 32).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/51


РЕШЕНИЕ 2005/495/ОВППС НА СЪВЕТА

от 11 октомври 2005 година

относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Филипините за участието на тези държави в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взе предвид препоръката на Председателството,

като има предвид, че:

(1)

На 9 септември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/643/ОВППС (1) относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (мисия за наблюдение в Аче — НМА).

(2)

Член 10, параграф 4 от това Съвместно действие предвижда, че подробните правила относно участието на трети държави се договарят в споразумение в съответствие с член 24 от Договора за Европейския съюз.

(3)

На 13 септември 2004 г. Съветът упълномощи Председателството, подпомагано, когато е необходимо, от Генералния секретар/Върховен представител, при бъдещи цивилни операции на ЕС по управление на кризи, да започне преговори с трети държави с цел сключване на споразумение въз основа на типовото споразумение между Европейския съюз и трета държава относно участието на трета държава в цивилна операция на Европейския съюз по управление на кризи. На тази основа Председателството договори Споразумение под формата на размяна на писма с Бруней, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Филипините за участието на тези държави в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (мисия за наблюдение в Аче — НМА).

(4)

Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Филипините за участието на тези държави в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (мисия за наблюдение в Аче — НМА) се одобрява от името на Европейския съюз.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава да определи лицето/лицата, които се оправомощават да подпишат Споразумението под формата на размяна на писма, с цел да се обвърже Европейският съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 11 октомври 2005 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 234, 10.9.2005 г., стр. 13. Съвместно действие, последно изменено със Съвместно действие 2006/607/ОВППС (ОВ L 246, 8.9.2006 г., стр. 16).


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней Даруссаламза участието на Бруней Даруссалам в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

Джакарта, 26 октомври 2005 година

Ваше Превъзходителство,

Меморандумът за разбирателство между правителството на Индонезия и Движението за свобода на Аче (GAM), подписан на 15 август 2005 г. в Хелзинки, предвижда inter alia създаването на мисия за наблюдение (НМА) в Аче (Индонезия) от страна на Европейския съюз и държави-членки на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия). В този меморандум за разбирателство също така се предвижда статутът, привилегиите и имунитетите за НМА и участниците в нея да бъдат договорени между правителството на Индонезия и Европейския съюз.

В тази връзка имам честта да предложа, като приложение към настоящото писмо, разпоредбите, които биха се отнесли до участието на Вашата държава в НМА, и личния състав, предоставен от Вашата държава, чийто статут, привилегии и имунитети са установени в споразумението между правителството на Индонезия, ЕС и държавите-членки на АСЕАН.

Ще съм Ви задължен, ако можете да потвърдите съгласието си с разпоредбите, посочени в приложението, както и разбирането Ви, че настоящото писмо и приложението към него, заедно с Вашия отговор, представляват правно обвързващо споразумение между ЕС и правителството на Бруней Даруссалам, което влиза в сила в деня на подписване на отговора от Ваша страна, и остава в сила за времето на участието на държавата Ви в НМА.

Моля приемете моето най-дълбоко уважение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Бруней Даруссалам, съгласно Меморандума за разбирателство, участва в НМА в съответствие със следните разпоредби и всякакви необходими договорености за изпълнението, без да се засяга автономията на Европейския съюз при вземане на решения.

2.

Участието на ЕС се основава на Съвместно действие, прието от Съвета на 9 септември 2005 г., относно мисията за наблюдение в Аче (Индонезия) на Европейския съюз (наблюдателна мисия в Аче — НМА). Бруней Даруссалам се присъединява към онези разпоредби от Съвместното действие, които засягат участието на държавата и на нейния личен състав в НМА, съгласно разпоредбите от настоящото приложение.

3.

Решението за прекратяване на участието на ЕС в НМА се взема от Съвета на Европейския съюз след консултации с Бруней Даруссалам и при условие че Бруней Даруссалам все още участва в НМА към датата на вземане на решението.

4.

Бруней Даруссалам гарантира, че личният ѝ състав, който участва в НМА, изпълнява мисията си в съответствие със

съответните разпоредби на Съвместното действие, прието от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г., и евентуални бъдещи изменения;

оперативния план (OPLAN), одобрен от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г.;

договореностите за изпълнение към настоящото споразумение.

5.

Командированият от Бруней Даруссалам личен състав за НМА изпълнява задълженията си и се ръководи изцяло от интересите на НМА.

6.

Бруней Даруссалам своевременно информира ръководителя на НМА за всякакви промени, свързани с участието на държавата в НМА.

7.

При започване на мисията, командированият за НМА личен състав преминава медицински преглед и ваксинация и получава медицинско удостоверение за физическа годност за изпълнение на службата от компетентен орган в Бруней Даруссалам. Командированият за НМА личен състав представя копие от въпросното удостоверение.

8.

Статутът на личния състав за НМА, включително на личния състав за НМА от страна на Бруней Даруссалам, се ръководи от споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА между правителството на Индонезия, Европейския съюз и държавите-членки на АСЕАН.

9.

Без да се засяга споразумението относно статута на мисията, посочен в раздел 8, Бруней Даруссалам упражнява юрисдикция над своя личен състав, който участва в НМА.

10.

Бруней Даруссалам, в съответствие с националното си законодателство и в резултат на имунитетите съгласно споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА, носи отговорността за всякакви жалби, свързани с участието в НМА, подадени от член на личния състав или свързани с него. Бруней Даруссалам отговаря за завеждането на всякакви правни или дисциплинарни действия срещу личния си състав, в съответствие със своите закони и подзаконови актове.

11.

С подписването на настоящата размяна на писма Бруней Даруссалам поема задължението, на принципа на реципрочност, да направи декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на която и да е държава, участваща в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

12.

С подписването на настоящата размяна на писма Европейският съюз гарантира, че неговите държави-членки ще направят, на принципа на реципрочност, декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на участието на Бруней Даруссалам в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

13.

Правилата, свързани с обмена и сигурността на класифицираната информация, се установени в приложение III. По-нататъшни насоки могат да бъдат предоставени от компетентните органи, включително от ръководителя на НМА.

14.

Целият личен състав, участващ в НМА, е под пълното командване на националните си власти.

15.

Националните власти прехвърлят оперативен контрол на ръководителя на НМА, който осъществява това командване посредством йерархията за командване и контрол.

16.

Ръководителят на мисията ръководи НМА и отговаря за ежедневното управление.

17.

Бруней Даруссалам има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в НМА държави-членки на Европейския съюз в съответствие с посочения в раздел 2 правен инструмент.

18.

Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на личния състав на НМА. Когато се налага, съответният национален орган предприема дисциплинарни мерки.

19.

Бруней Даруссалам определя точка за контакти към националния контингент, която да представлява нейния национален контингент в НМА. Националната точка за контакти докладва на ръководителя на НМА по въпроси от национален характер и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

20.

Бруней Даруссалам поема всички разходи по участието си в мисията.

21.

Бруней Даруссалам не участва във финансирането на оперативния бюджет за НМА.

22.

В случай на смърт, увреждане, загуба или вреда на физически или юридически лица от държавата, в която се провежда мисията, Бруней Даруссалам, при установяване на нейната отговорност, заплаща обезщетение в съответствие с условията, предвидени в разпоредбите относно статута, привилегиите и имунитетите на НМА, посочени в раздел 8.

23.

Всякакви необходими технически и административни договорености за изпълнението на настоящото споразумение се сключват между Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз/Върховен представител за Общата външна политика и политиката за сигурност и съответните органи на Бруней Даруссалам.

24.

Всяка страна по настоящото споразумение има правото да го прекрати след връчване на писмено уведомление един месец предварително.

25.

Спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат чрез дипломатически средства между страните.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове на реципрочните декларации съгласно раздел 11 и раздел 12

Текст за държавите-членки на ЕС:

„Държавите-членки на ЕС, които прилагат Съвместното действие, прието на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полагат усилия, доколкото го позволяват техните вътрешни правни системи, да се откажат, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу Бруней Даруссалам поради увреждане, смърт на техния личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от тях и използвани от НМА, ако подобно увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав на Бруней Даруссалам при изпълнение на техните задължения във връзка с военната операция на НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на Бруней Даруссалам, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА от Бруней Даруссалам, който използва тези активи.“

Текст за Бруней Даруссалам:

„Бруней Даруссалам, при участието си в НМА съгласно параграф 5, точка 3, от Меморандума за разбирателство и съвместно действие, приет на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полага усилия, доколкото го позволява неговата вътрешна правна система, да се откаже, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу която и да е друга участваща в НМА държава поради увреждане, смърт на неговия личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от него и използвани от НМА, ако подобни увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав при изпълнение на техните задължения във връзка с НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на държавите, които участват в НМА, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА, който използва тези активи.“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедури за обмен и сигурност на класифицираната информация

С цел създаването на процедура за обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Бруней Даруссалам в рамките на НМА до ниво на достъп ОГРАНИЧЕНО (RESTREINT UE), се прилагат следните разпоредби.

Бруней Даруссалам гарантира, че предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС (т.е. всяка информация (по-конкретно данни, които могат да бъдат съобщени под всякаква форма) или материал, определен като нуждаещ се от защита срещу непозволено разкриване и определен като такъв по класификация за сигурност) запазва определената от ЕС класификация за сигурност и ще опазва подобна информация в съответствие със следните правила, съгласно правилата за сигурност (1) на Съвета, и по-конкретно:

Бруней Даруссалам няма да използва предоставената класифицирана информация на ЕС за цели, различни от тези, за които въпросната класифицирана информация е била предоставена на Бруней Даруссалам, и различни от определените от създателя на информацията;

Бруней Даруссалам няма да разкрива такава информация на трети страни без предварителното съгласие на ЕС;

Бруней Даруссалам ще гарантира, че достъп до предоставената на държавата класифицирана информация на ЕС ще се разрешава само на лица, които имат основателна необходимост да знаят;

Бруней Даруссалам ще гарантира, че преди да бъде даден достъп до класифицирана информация на ЕС, всички лица, които изискват достъп до такава информация, са инструктирани и отговарят на изискванията на предпазните правила за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще получат достъп;

като се вземе предвид нивото ѝ на класификация, класифицираната информация на ЕС ще се изпраща до Бруней Даруссалам посредством дипломатическо куфарче, военна куриерска служба, засекретени пощенски услуги, засекретени телекомуникации или чрез куриер. Бруней Даруссалам ще съобщи предварително на Генералния секретар на Съвета на ЕС името и адреса на органа, отговарящ за сигурността на класифицираната информация, и точните адреси, на които трябва да се изпращат информацията и документите;

Бруней Даруссалам ще гарантира, че всички помещения, зони, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи и други подобни, в които се съхраняват и/или обработват класифицирана информация и документи на ЕС, са защитени с подходящите физически мерки за сигурност;

Бруней Даруссалам ще гарантира, че предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС при получаването им се вписват в специален регистър. Бруней Даруссалам ще гарантира, че евентуални копия на предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС, направени от органа-получател, техният номер, разпространение и унищожение, се вписват в този специален регистър.

Бруней Даруссалам ще уведоми Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за всички случаи на компрометиране на предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС. При такива обстоятелства Бруней Даруссалам ще започне разследване и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на повторен случай.

За целите на настоящата процедура класифицираната информация, предоставена от Бруней Даруссалам на Европейския съюз, ще бъде смятана за класифицирана информация на ЕС и ще ѝ бъде предоставено еквивалентно ниво на защита.

След изтичане или прекратяване на настоящото споразумение, цялата класифицирана информация или материали, обменени съгласно него, продължават да са защитени съгласно определените тук разпоредби.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency,

I refer to your letter dated 26 October 2006 proposing the provisions which will apply to the personnel deployed by Brunei Darussalam related to the status, privileges and immunities of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and its members, which are set out in the Annexes to this letter.

I have the honour to confirm the acceptance by the Government of Brunei Darussalam of the provisions set out in the said Annexes. I have the further honour to confirm that the above letter and this letter hereby constitutes an agreement between the Government of Brunei Darussalam and the European Union on the status, privileges and immunities of the AMM, which shall enter into force on the date of this letter. The agreement shall remain in force for the duration of Brunei Darussalam's participation in the AMM.

Brunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph 5.3 of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on 9 September 2006 on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission — AMM) will endeavour, insofar as its internal legal systems so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death or loss:

was caused by personnel in the execution of their duties in connection with the AMM, except in case of gross negligence or willful misconduct, or

arose from the use of any assets owned by States participating in the AMM, provided that the assets were used in connection with the mission and except in case of gross negligence or willful misconduct of AMM personnel using those assets.

Please, accept. Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

ABU BAKAR HAJI DONGLAH

Charge d'Affaires a.i.


(1)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Документът е приложен към настоящото писмо.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Сингапур за участието на Република Сингапур в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

Джакарта, 26 октомври 2005 година

Ваше Превъзходителство,

Меморандумът за разбирателство между правителството на Индонезия и Движението за свобода на Аче (GAM), подписан на 15 август 2005 г. в Хелзинки, предвижда inter alia създаването на мисия за наблюдение (НМА) в Аче (Индонезия) от страна на Европейския съюз и държави-членки на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия). В този меморандум за разбирателство също така се предвижда статутът, привилегиите и имунитетите за НМА и участниците в нея да бъдат договорени между правителството на Индонезия и Европейския съюз.

В тази връзка имам честта да предложа, като приложение към настоящото писмо, разпоредбите, които биха се отнесли до участието на Вашата държава в НМА, и личния състав, предоставен от Вашата държава, чийто статут, привилегии и имунитети са установени в споразумението между правителството на Индонезия, ЕС и държавите-членки на АСЕАН.

Ще съм Ви задължен, ако можете да потвърдите съгласието си с разпоредбите, посочени в приложението, както и разбирането Ви, че настоящото писмо и приложението към него, заедно с Вашия отговор, представляват правно обвързващо споразумение между ЕС и правителството на Република Сингапур, което влиза в сила в деня на подписване на отговора от Ваша страна, и остава в сила за времето на участието на държавата Ви в НМА.

Моля приемете моето най-дълбоко уважение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Република Сингапур, съгласно Меморандума за разбирателство, участва в НМА в съответствие със следните разпоредби и всякакви необходими договорености за изпълнението, без да се засяга автономията на Европейския съюз при вземане на решения.

2.

Участието на ЕС се основава на Съвместно действие, прието от Съвета на 9 септември 2005 г., относно мисията за наблюдение в Аче (Индонезия) на Европейския съюз (наблюдателна мисия в Аче — НМА). Република Сингапур се присъединява към онези разпоредби от Съвместното действие, които засягат участието на държавата и на нейния личен състав в НМА, съгласно разпоредбите от настоящото приложение.

3.

Решението за прекратяване на участието на ЕС в НМА се взема от Съвета на Европейския съюз след консултации с Република Сингапур и при условие че Република Сингапур все още участва в НМА към датата на вземане на решението.

4.

Република Сингапур гарантира, че личният ѝ състав, който участва в НМА, изпълнява мисията си в съответствие със

съответните разпоредби на Съвместното действие, прието от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г., и евентуални бъдещи изменения;

оперативния план (OPLAN), одобрен от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г.;

договореностите за изпълнение към настоящото споразумение.

5.

Командированият от Република Сингапур личен състав за НМА изпълнява задълженията си и се ръководи изцяло от интересите на НМА.

6.

Република Сингапур своевременно информира ръководителя на НМА за всякакви промени, свързани с участието на държавата в НМА.

7.

При започване на мисията командированият за НМА личен състав преминава медицински преглед и ваксинация и получава медицинско удостоверение за физическа годност за изпълнение на службата от компетентен орган в Република Сингапур. Командированият за НМА личен състав представя копие от въпросното удостоверение.

8.

Статутът на личния състав за НМА, включително на личния състав за НМА от страна на Република Сингапур, се ръководи от споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА между правителството на Индонезия, Европейския съюз и държавите-членки на АСЕАН.

9.

Без да се засяга споразумението относно статута на мисията, посочен в раздел 8, Република Сингапур упражнява юрисдикция над своя личен състав, който участва в НМА.

10.

Република Сингапур, в съответствие с националното си законодателство и в резултат на имунитетите съгласно споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА, носи отговорността за всякакви жалби, свързани с участието в НМА, подадени от член на личния състав или свързани с него. Република Сингапур отговаря за завеждането на всякакви правни или дисциплинарни действия срещу личния си състав, в съответствие със своите закони и подзаконови актове.

11.

С подписването на настоящата размяна на писма Република Сингапур поема задължението, на принципа на реципрочност, да направи декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на която и да е държава, участваща в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

12.

С подписването на настоящата размяна на писма, Европейският съюз гарантира, че неговите държави-членки ще направят, на принципа на реципрочност, декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на участието на Република Сингапур в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

13.

Правилата, свързани с обмена и сигурността на класифицираната информация, се установени в приложение III. По-нататъшни насоки могат да бъдат предоставени от компетентните органи, включително от ръководителя на НМА.

14.

Целият личен състав, участващ в НМА, е под пълното командване на националните си власти.

15.

Националните власти прехвърлят оперативен контрол на ръководителя на НМА, който осъществява това командване посредством йерархията за командване и контрол.

16.

Ръководителят на мисията ръководи НМА и отговаря за ежедневното управление.

17.

Република Сингапур има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в НМА държави-членки на Европейския съюз в съответствие с посочения в раздел 2 правен инструмент.

18.

Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на личния състав на НМА. Когато се налага, съответният национален орган предприема дисциплинарни мерки.

19.

Република Сингапур определя точка за контакти към националния контингент, която да представлява нейния национален контингент в НМА. Националната точка за контакти докладва на ръководителя на НМА по въпроси от национален характер и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

20.

Република Сингапур поема всички разходи по участието си в мисията.

21.

Република Сингапур не участва във финансирането на оперативния бюджет за НМА.

22.

В случай на смърт, увреждане, загуба или вреда на физически или юридически лица от държавата, в която се провежда мисията, Република Сингапур, при установяване на нейната отговорност, заплаща обезщетение в съответствие с условията, предвидени в разпоредбите относно статута, привилегиите и имунитетите на НМА, посочени в раздел 8.

23.

Всякакви необходими технически и административни договорености за изпълнението на настоящото споразумение се сключват между Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз/Върховен представител за Общата външна политика и политиката за сигурност и съответните органи на Република Сингапур.

24.

Всяка страна по настоящото споразумение има правото да го прекрати след връчване на писмено уведомление един месец предварително.

25.

Спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат чрез дипломатически средства между страните.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове на реципрочните декларации съгласно раздел 11 и раздел 12

Текст за държавите-членки на ЕС:

„Държавите-членки на ЕС, които прилагат Съвместното действие, прието на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полагат усилия, доколкото го позволяват техните вътрешни правни системи, да се откажат, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу Република Сингапур поради увреждане, смърт на техния личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от тях и използвани от НМА, ако подобно увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав на Република Сингапур при изпълнение на техните задължения във връзка с военната операция на НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на Република Сингапур, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА от Република Сингапур, който използва тези активи.“

Текст за Република Сингапур:

„Република Сингапур, при участието си в НМА съгласно параграф 5, точка 3 от Меморандума за разбирателство и съвместно действие, приет на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полага усилия, доколкото го позволява вътрешната ѝ правна система, да се откаже, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу която и да е друга участваща в НМА държава поради увреждане, смърт на нейния личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от нея и използвани от НМА, ако подобни увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав при изпълнение на техните задължения във връзка с НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на държавите, които участват в НМА, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА, който използва тези активи.“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедури за обмен и сигурност на класифицираната информация

С цел създаването на процедура за обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Република Сингапур в рамките на НМА до ниво на достъп ОГРАНИЧЕНО (RESTREINT UE), се прилагат следните разпоредби.

Република Сингапур гарантира, че предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС (т.е. всяка информация (по-конкретно данни, които могат да бъдат съобщени под всякаква форма) или материал, определен като нуждаещ се от защита срещу непозволено разкриване и определен като такъв по класификация за сигурност) запазва определената от ЕС класификация за сигурност и ще опазва подобна информация в съответствие със следните правила, съгласно правилата за сигурност (1) на Съвета, и по-конкретно:

Република Сингапур няма да използва предоставената класифицирана информация на ЕС за цели, различни от тези, за които въпросната класифицирана информация е била предоставена на Република Сингапур, и различни от определените от създателя на информацията;

Република Сингапур няма да разкрива такава информация на трети страни без предварителното съгласие на ЕС;

Република Сингапур ще гарантира, че достъп до предоставената на държавата класифицирана информация на ЕС ще се разрешава само на лица, които имат основателна необходимост да знаят;

Република Сингапур ще гарантира, че преди да бъде даден достъп до класифицирана информация на ЕС, всички лица, които изискват достъп до такава информация, са инструктирани и отговарят на изискванията на предпазните правила за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще получат достъп;

като се вземе предвид нивото ѝ на класификация, класифицираната информация на ЕС ще се изпраща до Република Сингапур посредством дипломатическо куфарче, военна куриерска служба, засекретени пощенски услуги, засекретени телекомуникации или чрез куриер. Република Сингапур ще съобщи предварително на Генералния секретар на Съвета на ЕС името и адреса на органа, отговарящ за сигурността на класифицираната информация, и точните адреси, на които трябва да се изпращат информацията и документите;

Република Сингапур ще гарантира, че всички помещения, зони, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи и други подобни, в които се съхраняват и/или обработват класифицирана информация и документи на ЕС, са защитени с подходящите физически мерки за сигурност;

Република Сингапур ще гарантира, че предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС при получаването им се вписват в специален регистър. Република Сингапур ще гарантира, че евентуални копия на предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС, направени от органа-получател, техният номер, разпространение и унищожение, се вписват в този специален регистър.

Република Сингапур ще уведоми Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за всички случаи на компрометиране на предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС. При такива обстоятелства Република Сингапур ще започне разследване и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на повторен случай.

За целите на настоящата процедура класифицираната информация, предоставена от Република Сингапур на Европейския съюз, ще бъде смятана за класифицирана информация на ЕС и ще ѝ бъде предоставено еквивалентно ниво на защита.

След изтичане или прекратяване на настоящото споразумение цялата класифицирана информация или материали, обменени съгласно него, продължават да са защитени съгласно определените тук разпоредби.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency

I write to you in your capacity as the European Union President in Indonesia. With reference to your predecessor H.E. Mr Charles Humphrey's letter of 26 October 2005, I have the honour, on behalf of the Government of Singapore, to confirm our acceptance of the provisions set out in the Annexes to that letter.

We also confirm that this reply, together with Mr Humphrey's letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement between the EU and our country, which shall enter into force on the day of signature of this letter. We would also like to record our understanding that, specifically, Annex II to Mr Humphrey's letter constitutes the binding reciprocal declarations envisaged by paragraphs 11 and 12 of Annex I to his letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

EDWARD LEE

Ambassador


(1)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Документът е приложен към настоящото писмо.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Малайзия за участието на Малайзия в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

Джакарта, 26 октомври 2005 година

Ваше Превъзходителство,

Меморандумът за разбирателство между правителството на Индонезия и Движението за свобода на Аче (GAM), подписан на 15 август 2005 г. в Хелзинки, предвижда inter alia създаването на мисия за наблюдение (НМА) в Аче (Индонезия) от страна на Европейския съюз и държави-членки на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия). В този меморандум за разбирателство също така се предвижда статутът, привилегиите и имунитетите за НМА и участниците в нея да бъдат договорени между правителството на Индонезия и Европейския съюз (ЕС).

В тази връзка имам честта да предложа, като приложение към настоящото писмо, разпоредбите, които биха се отнесли до участието на Вашата държава в НМА, и личния състав, предоставен от Вашата държава, чийто статут, привилегии и имунитети са установени в споразумението между правителството на Индонезия, ЕС и държавите-членки на АСЕАН.

Ще съм Ви задължен, ако можете да потвърдите съгласието си с разпоредбите, посочени в приложението, както и разбирането Ви, че настоящото писмо и приложението към него, заедно с Вашия отговор, представляват правно обвързващо споразумение между ЕС и правителството на Малайзия, което влиза в сила в деня на подписване на отговора от Ваша страна и остава в сила за времето на участието на държавата Ви в НМА.

Моля приемете моето най-дълбоко уважение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Малайзия, съгласно Меморандума за разбирателство, участва в НМА в съответствие със следните разпоредби и всякакви необходими договорености за изпълнението, без да се засяга автономията на Европейския съюз при вземане на решения.

2.

Участието на ЕС се основава на Съвместно действие, прието от Съвета на 9 септември 2005 г., относно мисията за наблюдение в Аче (Индонезия) на Европейския съюз (наблюдателна мисия в Аче — НМА). Малайзия се присъединява към онези разпоредби от Съвместното действие, които засягат участието на държавата и на нейния личен състав в НМА, съгласно разпоредбите от настоящото приложение.

3.

Решението за прекратяване на участието на ЕС в НМА се взема от Съвета на Европейския съюз след консултации с Малайзия и при условие че Малайзия все още участва в НМА към датата на вземане на решението.

4.

Малайзия гарантира, че личният ѝ състав, който участва в НМА, изпълнява мисията си в съответствие със

съответните разпоредби на Съвместното действие, прието от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г., и евентуални бъдещи изменения;

оперативния план (OPLAN), одобрен от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г.;

договореностите за изпълнение към настоящото споразумение.

5.

Командированият от Малайзия личен състав за НМА изпълнява задълженията си и се ръководи изцяло от интересите на НМА.

6.

Малайзия своевременно информира ръководителя на НМА за всякакви промени, свързани с участието на държавата в НМА.

7.

При започване на мисията, командированият за НМА личен състав преминава медицински преглед и ваксинация и получава медицинско удостоверение за физическа годност за изпълнение на службата от компетентен орган в Малайзия. Командированият за НМА личен състав представя копие от въпросното удостоверение.

8.

Статутът на личния състав за НМА, включително на личния състав за НМА от страна на Малайзия, се ръководи от споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА между правителството на Индонезия, Европейския съюз и държавите-членки на АСЕАН.

9.

Без да се засяга споразумението относно статута на мисията, посочен в раздел 8, Малайзия упражнява юрисдикция над своя личен състав, който участва в НМА.

10.

Малайзия, в съответствие с националното си законодателство и в резултат на имунитетите съгласно споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА, носи отговорността за всякакви жалби, свързани с участието в НМА, подадени от член на личния състав или свързани с него. Малайзия отговаря за завеждането на всякакви правни или дисциплинарни действия срещу личния си състав, в съответствие със своите закони и подзаконови актове.

11.

С подписването на настоящата размяна на писма, Малайзия поема задължението, на принципа на реципрочност, да направи декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на която и да е държава, участваща в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

12.

С подписването на настоящата размяна на писма Европейският съюз гарантира, че неговите държави-членки ще направят, на принципа на реципрочност, декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на участието на Малайзия в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

13.

Правилата, свързани с обмена и сигурността на класифицираната информация, се установени в приложение III. По-нататъшни насоки могат да бъдат предоставени от компетентните органи, включително от ръководителя на НМА.

14.

Целият личен състав, участващ в НМА, е под пълното командване на националните си власти.

15.

Националните власти прехвърлят оперативен контрол на ръководителя на НМА, който осъществява това командване посредством йерархията за командване и контрол.

16.

Ръководителят на мисията ръководи НМА и отговаря за ежедневното управление.

17.

Малайзия има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в НМА държави-членки на Европейския съюз в съответствие с посочения в раздел 2 правен инструмент.

18.

Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на личния състав на НМА. Когато се налага, съответният национален орган предприема дисциплинарни мерки.

19.

Малайзия определя точка за контакти към националния контингент, която да представлява нейния национален контингент в НМА. Националната точка за контакти докладва на ръководителя на НМА по въпроси от национален характер и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

20.

Малайзия поема всички разходи по участието си в мисията.

21.

Малайзия не участва във финансирането на оперативния бюджет за НМА.

22.

В случай на смърт, увреждане, загуба или вреда на физически или юридически лица от държавата, в която се провежда мисията, Малайзия, при установяване на нейната отговорност, заплаща обезщетение в съответствие с условията, предвидени в разпоредбите относно статута, привилегиите и имунитетите на НМА, посочени в раздел 8.

23.

Всякакви необходими технически и административни договорености за изпълнението на настоящото споразумение се сключват между Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз/Върховен представител за Общата външна политика и политиката за сигурност и съответните органи на Малайзия.

24.

Всяка страна по настоящото споразумение има правото да го прекрати след връчване на писмено уведомление един месец предварително.

25.

Спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат чрез дипломатически средства между страните.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове на реципрочните декларации съгласно раздел 11 и раздел 12

Текст за държавите-членки на ЕС

„Държавите-членки на ЕС, които прилагат Съвместното действие, прието на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полагат усилия, доколкото го позволяват техните вътрешни правни системи, да се откажат, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу Малайзия поради увреждане, смърт на техния личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от тях и използвани от НМА, ако подобно увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав от Малайзия при изпълнение на техните задължения във връзка с НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на Малайзия, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА от Малайзия, който използва тези активи.“

Текст за Малайзия:

„Малайзия, при участието си в НМА съгласно параграф 5, точка 3, от Меморандума за разбирателство и съвместно действие, приет на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полага усилия, доколкото го позволява вътрешната ѝ правна система, да се откаже, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу която и да е друга участваща в НМА държава поради увреждане, смърт на своя личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от нея и използвани от НМА, ако подобни увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав при изпълнение на техните задължения във връзка с НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на държавите, които участват в НМА, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА, който използва тези активи.“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедури за обмен и сигурност на класифицираната информация

С цел създаването на процедура за обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Малайзия в рамките на НМА до ниво на достъп ОГРАНИЧЕНО (RESTREINT UE), се прилагат следните разпоредби.

Малайзия гарантира, че предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС (т.е. всяка информация (по-конкретно данни, които могат да бъдат съобщени под всякаква форма) или материал, определен като нуждаещ се от защита срещу непозволено разкриване и определен като такъв по класификация за сигурност) запазва определената от ЕС класификация за сигурност и ще опазва подобна информация в съответствие със следните правила, съгласно правилата за сигурност (1) на Съвета, и по-конкретно:

Малайзия няма да използва предоставената класифицирана информация на ЕС за цели, различни от тези, за които въпросната класифицирана информация е била предоставена на Малайзия, и различни от определените от създателя на информацията;

Малайзия няма да разкрива такава информация на трети страни без предварителното съгласие на ЕС;

Малайзия ще гарантира, че достъп до предоставената на държавата класифицирана информация на ЕС ще се разрешава само на лица, които имат основателна необходимост да знаят;

Малайзия ще гарантира, че, преди да бъде даден достъп до класифицирана информация на ЕС, всички лица, които изискват достъп до такава информация, са инструктирани и отговарят на изискванията на предпазните правила за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще получат достъп;

като се вземе предвид нивото ѝ на класификация, класифицираната информация на ЕС ще се изпраща до Малайзия посредством дипломатическо куфарче, военна куриерска служба, засекретени пощенски услуги, засекретени телекомуникации или чрез куриер. Малайзия ще съобщи предварително на Генералния секретар на Съвета на ЕС името и адреса на органа, отговарящ за сигурността на класифицираната информация, и точните адреси, на които трябва да се изпращат информацията и документите;

Малайзия ще гарантира, че всички помещения, зони, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи и други подобни, в които се съхраняват и/или обработват класифицирана информация и документи на ЕС, са защитени с подходящите физически мерки за сигурност;

Малайзия ще гарантира, че предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС при получаването им се вписват в специален регистър. Малайзия ще гарантира, че евентуални копия на предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС, направени от органа-получател, техният номер, разпространение и унищожение, се вписват в този специален регистър.

Малайзия ще уведоми Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за всички случаи на компрометиране на предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС. При такива обстоятелства Малайзия ще започне разследване и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на повторен случай.

За целите на настоящата процедура, класифицираната информация, предоставена от Малайзия на Европейския съюз, ще бъде смятана за класифицирана информация на ЕС и ще ѝ бъде предоставено еквивалентно ниво на защита.

След изтичане или прекратяване на настоящото споразумение цялата класифицирана информация или материали, обменени съгласно него, продължават да са защитени съгласно определените тук разпоредби.

Jakarta, 23 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to the abovementioned subject.

Firstly, I would like to express my appreciation to your letter dated 26 October 2005 regarding the participation of Malaysia in the Aceh Monitoring Mission (AMM) which was established after the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) in Helsinki on 15 August 2005.

I have the honour to confirm, on behalf of the Government of Malaysia, its acceptance of the provisions set out in the Annexes as attached in your letter. I have further the honour to confirm that this letter, together with your letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement, between the Government of Malaysia and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter, and shall remain in force for the duration of Malaysia's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

(DATO’ ZAINAL ABSDIN ZAIN)

Ambassador of Malaysia to the Republic of Indonesia


(1)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Документът е приложен към настоящото писмо.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Тайланд за участието на Кралство Тайланд в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

Джакарта, 26 октомври 2005 година

Ваше Превъзходителство,

Меморандумът за разбирателство между правителството на Индонезия и Движението за свобода на Аче (GAM), подписан на 15 август 2005 г. в Хелзинки, предвижда inter alia създаването на мисия за наблюдение (НМА) в Аче (Индонезия) от страна на Европейския съюз и държави-членки на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия). В този меморандум за разбирателство също така се предвижда статутът, привилегиите и имунитетите за НМА и участниците в нея да бъдат договорени между правителството на Индонезия и Европейския съюз.

В тази връзка имам честта да предложа, като приложение към настоящото писмо, разпоредбите, които биха се отнесли до участието на Вашата държава в НМА, и личния състав, предоставен от Вашата държава, чийто статут, привилегии и имунитети са установени в споразумението между правителството на Индонезия, ЕС и държавите-членки на АСЕАН.

Ще съм Ви задължен, ако можете да потвърдите съгласието си с разпоредбите, посочени в приложението, както и разбирането Ви, че настоящото писмо и приложението към него, заедно с Вашия отговор, представляват правно обвързващо споразумение между ЕС и Правителството на Кралство Тайланд, което влиза в сила в деня на подписване на отговора от Ваша страна, и остава в сила за времето на участието на държавата Ви в НМА.

Моля, приемете моето най-дълбоко уважение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Кралство Тайланд, съгласно Меморандума за разбирателство, участва в НМА в съответствие със следните разпоредби и всякакви необходими договорености за изпълнението, без да се засяга автономията на Европейския съюз при вземане на решения.

2.

Участието на ЕС се основава на Съвместно действие, прието от Съвета на 9 септември 2005 г., относно мисията за наблюдение в Аче (Индонезия) на Европейския съюз (наблюдателна мисия в Аче — НМА). Кралство Тайланд се присъединява към онези разпоредби от Съвместното действие, които засягат участието на държавата и на нейния личен състав в НМА, съгласно разпоредбите от настоящото приложение.

3.

Решението за прекратяване на участието на ЕС в НМА се взема от Съвета на Европейския съюз след консултации с Кралство Тайланд и при условие че Кралство Тайланд все още участва в НМА към датата на вземане на решението.

4.

Кралство Тайланд гарантира, че личният му състав, който участва в НМА, изпълнява мисията си в съответствие със

съответните разпоредби на Съвместното действие, прието от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г., и евентуални бъдещи изменения;

оперативния план (OPLAN), одобрен от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г.;

договореностите за изпълнение към настоящото споразумение.

5.

Командированият от Кралство Тайланд личен състав за НМА изпълнява задълженията си и се ръководи изцяло от интересите на НМА.

6.

Кралство Тайланд своевременно информира ръководителя на НМА за всякакви промени, свързани с участието на държавата в НМА.

7.

При започване на мисията, командированият за НМА личен състав преминава медицински преглед и ваксинация и получава медицинско удостоверение за физическа годност за изпълнение на службата от компетентен орган в Кралство Тайланд. Командированият за НМА личен състав представя копие от въпросното удостоверение.

8.

Статутът на личния състав за НМА, включително на личния състав за НМА от страна на Кралство Тайланд, се ръководи от споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА между правителството на Индонезия, Европейския съюз и държавите-членки на АСЕАН.

9.

Без да се засяга споразумението относно статута на мисията, посочен в раздел 8, Кралство Тайланд упражнява юрисдикция над своя личен състав, който участва в НМА.

10.

Кралство Тайланд, в съответствие с националното си законодателство и в резултат на имунитетите съгласно споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА, носи отговорността за всякакви жалби, свързани с участието в НМА, подадени от член на личния състав или свързани с него. Кралство Тайланд отговаря за завеждането на всякакви правни или дисциплинарни действия срещу личния му състав, в съответствие със своите закони и подзаконови актове.

11.

С подписването на настоящата размяна на писма Кралство Тайланд поема задължението, на принципа на реципрочност, да направи декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на която и да е държава, участваща в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

12.

С подписването на настоящата размяна на писма Европейският съюз гарантира, че неговите държави-членки ще направят, на принципа на реципрочност, декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на участието на Кралство Тайланд в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

13.

Правилата, свързани с обмена и сигурността на класифицираната информация, се установени в приложение III. По-нататъшни насоки могат да бъдат предоставени от компетентните органи, включително от ръководителя на НМА.

14.

Целият личен състав, участващ в НМА, е под пълното командване на националните си власти.

15.

Националните власти прехвърлят оперативен контрол на ръководителя на НМА, който осъществява това командване посредством йерархията за командване и контрол.

16.

Ръководителят на мисията ръководи НМА и отговаря за ежедневното управление.

17.

Кралство Тайланд има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в НМА държави-членки на Европейския съюз в съответствие с посочения в раздел 2 правен инструмент.

18.

Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на личния състав на НМА. Когато се налага, съответният национален орган предприема дисциплинарни мерки.

19.

Кралство Тайланд определя точка за контакти към националния контингент, която да представлява националния контингент на държавата в НМА. Националната точка за контакти докладва на ръководителя на НМА по въпроси от национален характер и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

20.

Кралство Тайланд поема всички разходи по участието си в мисията.

21.

Кралство Тайланд не участва във финансирането на оперативния бюджет за НМА.

22.

В случай на смърт, увреждане, загуба или вреда на физически или юридически лица от държавата, в която се провежда мисията, Кралство Тайланд, при установяване на неговата отговорност, заплаща обезщетение в съответствие с условията, предвидени в разпоредбите относно статута, привилегиите и имунитетите на НМА, посочени в раздел 8.

23.

Всякакви необходими технически и административни договорености за изпълнението на настоящото споразумение се сключват между Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз/Върховен представител за Общата външна политика и политиката за сигурност и съответните органи на Кралство Тайланд.

24.

Всяка страна по настоящото споразумение има правото да го прекрати след връчване на писмено уведомление един месец предварително.

25.

Спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат чрез дипломатически средства между страните.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове на реципрочните декларации съгласно раздел 11 и раздел 12

Текст за държавите-членки на ЕС

„Държавите-членки на ЕС, които прилагат Съвместното действие, прието на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полагат усилия, доколкото го позволяват техните вътрешни правни системи, да се откажат, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу Кралство Тайланд поради увреждане, смърт на техния личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от тях и използвани от НМА, ако подобно увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав на Кралство Тайланд при изпълнение на техните задължения във връзка с военната операция на НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на Кралство Тайланд, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА от Кралство Тайланд, който използва тези активи.“

Текст за Кралство Тайланд

„Кралство Тайланд, при участието си в НМА съгласно параграф 5, точка 3, от Меморандума за разбирателство и съвместно действие, приет на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полага усилия, доколкото го позволява неговата вътрешна правна система, да се откаже, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу която и да е друга участваща в НМА държава поради увреждане, смърт на неговия личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от него и използвани от НМА, ако подобни увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав при изпълнение на техните задължения във връзка с НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на държавите, които участват в НМА, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА, който използва тези активи.“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедури за обмен и сигурност на класифицираната информация

С цел създаването на процедура за обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Кралство Тайланд в рамките на НМА до ниво на достъп ОГРАНИЧЕНО (RESTREINT UE), се прилагат следните разпоредби.

Кралство Тайланд гарантира, че предоставената му класифицирана информация на ЕС (т.е. всяка информация (по-конкретно данни, които могат да бъдат съобщени под всякаква форма) или материал, определен като нуждаещ се от защита срещу непозволено разкриване и определен като такъв по класификация за сигурност) запазва определената от ЕС класификация за сигурност и ще опазва подобна информация в съответствие със следните правила, съгласно правилата за сигурност (1) на Съвета, и по-конкретно:

Кралство Тайланд няма да използва предоставената класифицирана информация на ЕС за цели, различни от тези, за които въпросната класифицирана информация е била предоставена на Кралство Тайланд, и различни от определените от създателя на информацията;

Кралство Тайланд няма да разкрива такава информация на трети страни без предварителното съгласие на ЕС;

Кралство Тайланд ще гарантира, че достъп до предоставената на държавата класифицирана информация на ЕС ще се разрешава само на лица, които имат основателна необходимост да знаят;

Кралство Тайланд ще гарантира, че преди да бъде даден достъп до класифицирана информация на ЕС, всички лица, които изискват достъп до такава информация, са инструктирани и отговарят на изискванията на предпазните правила за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще получат достъп;

като се вземе предвид нивото ѝ на класификация, класифицираната информация на ЕС ще се изпраща до Кралство Тайланд посредством дипломатическо куфарче, военна куриерска служба, засекретени пощенски услуги, засекретени телекомуникации или чрез куриер. Кралство Тайланд ще съобщи предварително на Генералния секретар на Съвета на ЕС името и адреса на органа, отговарящ за сигурността на класифицираната информация, и точните адреси, на които трябва да се изпращат информацията и документите;

Кралство Тайланд ще гарантира, че всички помещения, зони, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи и други подобни, в които се съхраняват и/или обработват класифицирана информация и документи на ЕС, са защитени с подходящите физически мерки за сигурност;

Кралство Тайланд ще гарантира, че предоставените му класифицирани документи на ЕС при получаването им се вписват в специален регистър. Кралство Тайланд ще гарантира, че евентуални копия на предоставените му класифицирани документи на ЕС, направени от органа-получател, техният номер, разпространение и унищожение, се вписват в този специален регистър;

Кралство Тайланд ще уведоми Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за всички случаи на компрометиране на предоставената му класифицирана информация на ЕС. При такива обстоятелства Кралство Тайланд ще започне разследване и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на повторен случай.

За целите на настоящата процедура, класифицираната информация, предоставена от Кралство Тайланд на Европейския съюз, ще бъде смятана за класифицирана информация на ЕС и ще ѝ бъде предоставено еквивалентно ниво на защита.

След изтичане или прекратяване на настоящото споразумение, цялата класифицирана информация или материали, обменени съгласно него, продължават да са защитени съгласно определените тук разпоредби.

Jakarta, 9 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to your letter of 26 October 2005, together with its Annex, which reads as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union (EU).

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement between the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Kingdom of Thailand, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply, I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, together with your letter and its Annex, under reply, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the EU, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

(ATCHARA SERIPUTRA)

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia


(1)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Документът е приложен към настоящото писмо.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Филипини за участието на Република Филипини в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

Джакарта, 26 октомври 2005 година

Ваше Превъзходителство,

Меморандумът за разбирателство между правителството на Индонезия и Движението за свобода на Аче (GAM), подписан на 15 август 2005 г. в Хелзинки, предвижда inter alia създаването на мисия за наблюдение (НМА) в Аче (Индонезия) от страна на Европейския съюз и държави-членки на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия). В този меморандум за разбирателство също така се предвижда статутът, привилегиите и имунитетите за НМА и участниците в нея да бъдат договорени между правителството на Индонезия и Европейския съюз.

В тази връзка имам честта да предложа, като приложение към настоящото писмо, разпоредбите, които биха се отнесли до участието на Вашата държава в НМА, и личния състав, предоставен от Вашата държава, чийто статут, привилегии и имунитети са установени в споразумението между правителството на Индонезия, ЕС и държавите-членки на АСЕАН.

Ще съм Ви задължен, ако можете да потвърдите съгласието си с разпоредбите, посочени в приложението, както и разбирането Ви, че настоящото писмо и приложението към него, заедно с Вашия отговор, представляват правно обвързващо споразумение между ЕС и правителството на Република Филипини, което влиза в сила в деня на подписване на отговора от Ваша страна, и остава в сила за времето на участието на държавата Ви в НМА.

Моля, приемете моето най-дълбоко уважение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Република Филипини, съгласно Меморандума за разбирателство, участва в НМА в съответствие със следните разпоредби и всякакви необходими договорености за изпълнението, без да се засяга автономията на Европейския съюз при вземане на решения.

2.

Участието на ЕС се основава на Съвместно действие, прието от Съвета на 9 септември 2005 г., относно мисията за наблюдение в Аче (Индонезия) на Европейския съюз (наблюдателна мисия в Аче — НМА). Република Филипини се присъединява към онези разпоредби от Съвместното действие, които засягат участието на държавата и на нейния личен състав в НМА, съгласно разпоредбите от настоящото приложение.

3.

Решението за прекратяване на участието на ЕС в НМА се взема от Съвета на Европейския съюз след консултации с Република Филипини и при условие че Република Филипини все още участва в НМА към датата на вземане на решението.

4.

Република Филипини гарантира, че личният ѝ състав, който участва в НМА, изпълнява мисията си в съответствие със

съответните разпоредби на Съвместното действие, прието от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г., и евентуални бъдещи изменения;

оперативния план (OPLAN), одобрен от Съвета на Европейския съюз на 9 септември 2005 г.;

договореностите за изпълнение към настоящото споразумение.

5.

Командированият от Република Филипини личен състав за НМА изпълнява задълженията си и се ръководи изцяло от интересите на НМА.

6.

Република Филипини своевременно информира ръководителя на НМА за всякакви промени, свързани с участието на държавата в НМА.

7.

При започване на мисията, командированият за НМА личен състав преминава медицински преглед и ваксинация и получава медицинско удостоверение за физическа годност за изпълнение на службата от компетентен орган в Република Филипини. Командированият за НМА личен състав представя копие от въпросното удостоверение.

8.

Статутът на личния състав за НМА, включително на личния състав за НМА от страна на Република Филипини, се ръководи от споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА между правителството на Индонезия, Европейския съюз и държавите-членки на АСЕАН.

9.

Без да се засяга споразумението относно статута на мисията, посочен в раздел 8, република Филипини упражнява юрисдикция над своя личен състав, който участва в НМА.

10.

Република Филипини, в съответствие с националното си законодателство и в резултат на имунитетите съгласно споразумението относно статута, привилегиите и имунитетите за НМА, носи отговорността за всякакви жалби, свързани с участието в НМА, подадени от член на личния състав или свързани с него. Република Филипини отговаря за завеждането на всякакви правни или дисциплинарни действия срещу личния си състав, в съответствие със своите закони и подзаконови актове.

11.

С подписването на настоящата размяна на писма Република Филипини поема задължението, на принципа на реципрочност, да направи декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на която и да е държава, участваща в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

12.

С подписването на настоящата размяна на писма Европейският съюз гарантира, че неговите държави-членки ще направят, на принципа на реципрочност, декларация за отказ от предявяване на претенции по отношение на участието на Република Филипини в НМА. В приложение II е даден модел на такава декларация.

13.

Правилата, свързани с обмена и сигурността на класифицираната информация, се установени в приложение III. По-нататъшни насоки могат да бъдат предоставени от компетентните органи, включително от ръководителя на НМА.

14.

Целият личен състав, участващ в НМА, е под пълното командване на националните си власти.

15.

Националните власти прехвърлят оперативен контрол на ръководителя на НМА, който осъществява това командване посредством йерархията за командване и контрол.

16.

Ръководителят на мисията ръководи НМА и отговаря за ежедневното управление.

17.

Република Филипини има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в НМА държави-членки на Европейския съюз в съответствие с посочения в раздел 2 правен инструмент.

18.

Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на личния състав на НМА. Когато се налага, съответният национален орган предприема дисциплинарни мерки.

19.

Република Филипини определя точка за контакти към националния контингент, която да представлява нейния национален контингент в НМА. Националната точка за контакти докладва на ръководителя на НМА по въпроси от национален характер и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

20.

Република Филипини поема всички разходи по участието си в мисията.

21.

Република Филипини не участва във финансирането на оперативния бюджет за НМА.

22.

В случай на смърт, увреждане, загуба или вреда на физически или юридически лица от държавата, в която се провежда мисията, Република Филипини, при установяване на нейната отговорност, заплаща обезщетение в съответствие с условията, предвидени в разпоредбите относно статута, привилегиите и имунитетите на НМА, посочени в раздел 8.

23.

Всякакви необходими технически и административни договорености за изпълнението на настоящото споразумение се сключват между Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз/Върховен представител за Общата външна политика и политиката за сигурност и съответните органи на Република Филипини.

24.

Всяка страна по настоящото споразумение има правото да го прекрати след връчване на писмено уведомление един месец предварително.

25.

Спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат чрез дипломатически средства между страните.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове на реципрочните декларации съгласно раздел 11 и раздел 12

Текст за държавите-членки на ЕС

„Държавите-членки на ЕС, които прилагат Съвместното действие, прието на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полагат усилия, доколкото го позволяват техните вътрешни правни системи, да се откажат, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу Република Филипини поради увреждане, смърт на техния личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от тях и използвани от НМА, ако подобно увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав на Република Филипини при изпълнение на техните задължения във връзка с военната операция на НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на Република Филипини, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА от Република Филипини, който използва тези активи.“

Текст за Република Филипини:

„Република Филипини, при участието си в НМА съгласно параграф 5, точка 3, от Меморандума за разбирателство и съвместно действие, приет на 9 септември 2005 г. от Съвета на Европейския съюз, относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (наблюдателна мисия в Аче — НМА), полага усилия, доколкото го позволява вътрешната ѝ правна система, да се откаже, доколкото е възможно, от искове за вреди срещу която и да е друга участваща в НМА държава поради увреждане, смърт на своя личен състав, или повреждане или загуба на всякакви активи, притежавани от нея и използвани от НМА, ако подобни увреждане, смърт, повреждане или загуба:

са причинени от личния състав при изпълнение на техните задължения във връзка с НМА, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, или

произтичат от използването на всякакви активи, собственост на държавите, които участват в НМА, при условие че активите са използвани във връзка с операцията и освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на личния състав на НМА, който използва тези активи.“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедури за обмен и сигурност на класифицираната информация

С цел създаването на процедура за обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Република Филипини в рамките на НМА до ниво на достъп ОГРАНИЧЕНО (RESTREINT UE), се прилагат следните разпоредби.

Република Филипини гарантира, че предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС (т.е. всяка информация (по-конкретно данни, които могат да бъдат съобщени под всякаква форма) или материал, определен като нуждаещ се от защита срещу непозволено разкриване и определен като такъв по класификация за сигурност) запазва определената от ЕС класификация за сигурност и ще опазва подобна информация в съответствие със следните правила, съгласно правилата за сигурност (1) на Съвета, и по-конкретно:

Република Филипини няма да използва предоставената класифицирана информация на ЕС за цели, различни от тези, за които въпросната класифицирана информация е била предоставена на Република Филипини, и различни от определените от създателя на информацията;

Република Филипини няма да разкрива такава информация на трети страни без предварителното съгласие на ЕС;

Република Филипини ще гарантира, че достъп до предоставената на държавата класифицирана информация на ЕС ще се разрешава само на лица, които имат основателна необходимост да знаят;

Република Филипини ще гарантира, че преди да бъде даден достъп до класифицирана информация на ЕС, всички лица, които изискват достъп до такава информация, са инструктирани и отговарят на изискванията на предпазните правила за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще получат достъп;

като се вземе предвид нивото ѝ на класификация, класифицираната информация на ЕС ще се изпраща до Република Филипини посредством дипломатическо куфарче, военна куриерска служба, засекретени пощенски услуги, засекретени телекомуникации или чрез куриер. Република Филипини ще съобщи предварително на Генералния секретар на Съвета на ЕС името и адреса на органа, отговарящ за сигурността на класифицираната информация, и точните адреси, на които трябва да се изпращат информацията и документите;

Република Филипини ще гарантира, че всички помещения, зони, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи и други подобни, в които се съхраняват и/или обработват класифицирана информация и документи на ЕС, са защитени с подходящите физически мерки за сигурност;

Република Филипини ще гарантира, че предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС при получаването им се вписват в специален регистър. Република Филипини ще гарантира, че евентуални копия на предоставените ѝ класифицирани документи на ЕС, направени от органа-получател, техният номер, разпространение и унищожение, се вписват в този специален регистър.

Република Филипини ще уведоми Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за всички случаи на компрометиране на предоставената ѝ класифицирана информация на ЕС. При такива обстоятелства Република Филипини ще започне разследване и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на повторен случай.

За целите на настоящата процедура, класифицираната информация, предоставена от Република Филипини на Европейския съюз, ще бъде смятана за класифицирана информация на ЕС и ще ѝ бъде предоставено еквивалентно ниво на защита.

След изтичане или прекратяване на настоящото споразумение, цялата класифицирана информация или материали, обменени съгласно него, продължават да са защитени съгласно определените тук разпоредби.

Jakarta, 17 January 2006

Your Excellency,

I have the honor to refer to the letter of your predecessor as representative of the President of the Council of the European Union, H.E. Charles Humfrey, CMG, dated 26 October 2005, together with its Annex, which read as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh, (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union.

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement in the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Republic of the Philippines, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply to this letter dated 26 October 2005, together with its Annex, I have the honor to confirm, on behalf of the Government of the Republic of the Philippines, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

SHULAN O. PRIMAVERA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines


(1)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Документът е приложен към настоящото писмо.