ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 180

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
10 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 803/2007 на Комисията от 9 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 804/2007 на Комисията oт 9 юли 2007 година за установяване на забрана на риболова на атлантическа треска в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от страна на съдове, плаващи под флага на Полша

3

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/475/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 юни 2007 година за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Италия съгласно член 3а, параграф 1 от Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

5

 

 

2007/476/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 25 юни 2007 година относно съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Германия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

8

 

 

2007/477/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 25 юни 2007 година за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Австрия съгласно член 3а, параграф 1 от Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

11

 

 

2007/478/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 25 юни 2007 година за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Ирландия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

17

 

 

2007/479/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 юни 2007 година за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Белгия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

24

 

 

2007/480/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 25 юни 2007 година относно съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Франция съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

33

 

 

2007/481/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 25 юни 2007 година относно съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Финландия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

38

 

 

2007/482/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2007 година за прилагането на Директива 72/166/ЕИО на Съвета относно проверките на застраховките Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства (нотифицирано под номер C(2007) 3291)  ( 1 )

42

 

 

2007/483/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Германия (нотифицирано под номер C(2007) 3413)  ( 1 )

43

 

 

 

*

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 803/2007 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 9 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 804/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 9 юли 2007 година

за установяване на забрана на риболова на атлантическа треска в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от страна на съдове, плаващи под флага на Полша

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1941/2006 на Съвета от 11 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности и съответните условия по отношение на някои рибни ресурси и групи рибни ресурси, приложими в Балтийско море през 2007 г. (3) определя количество от 10 794 тона атлантическа треска, което може да подлежи на риболов от страна на съдове, плаващи под флага на Полша, през 2007 г. в Балтийско море (подразделения 25-32, води на ЕО).

(2)

Получената от Комисията информация чрез проведените от инспекторите ѝ проверки във връзка с улова на посочения рибен ресурс не съответства на данните, които Полша е изпратила на Комисията.

(3)

От притежаваната от Комисията информация е видно, че уловът на тези запаси през 2007 г. от страна на съдове, плаващи под флага на Полша, е три пъти над количеството, декларирано от тази държава-членка. Възможностите за риболов на посочените запаси, предоставени на Полша за 2007 г., се считат следователно за изчерпани.

(4)

В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 Полша е задължена временно да забрани, от датата, на която се счита, че въпросната нейна квота за улов е изчерпана, риболова на дадения рибен ресурс, съхраняването на борда, прехвърлянето и разтоварването на суша на улов от този вид риба, извършен след тази дата.

(5)

При липса на целесъобразни действия, предприети от Полша, е необходимо Комисията да определи по своя инициатива датата, от която уловът на атлантическа треска в Балтийско море (подразделения 25-32, води на ЕО) от страна на съдове, плаващи под флага на Полша, се счита, че е изчерпал квотата на същата държава-членка, и да забрани веднага риболова на този вид ресурс от тази дата. Необходимо е също така да се забрани да се съхранява на борда, прехвърля и разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от съдове, плаващи под флага на Полша след тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квота

От датата на влизане в сила на настоящия регламент се счита, че уловът на атлантическа треска в Балтийско море (подразделения 25-32, води на ЕО) от съдове, плаващи под флага на Полша, е изчерпал дяла от отпуснатата на Полша квота за 2007 г.

Член 2

Забрани

Риболовът на атлантическа треска в Балтийско море (подразделения 25-32, води на ЕО) от съдове, плаващи под флага на Полша, се забранява от датата на влизане в сила на настоящия регламент до 31 декември 2007 г. Забранява се също така да се съхранява на борда, прехвърля или разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените съдове в рамките на този период.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 609/2007 на Комисията (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 33).


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/5


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2007 година

за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Италия съгласно член 3а, параграф 1 от Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/475/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1) и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

Като взе предвид мнението на Комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 10 май 1999 г. Италия нотифицира Комисията за мерките, предприети на 9 март 1999 г. съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след нотификацията, дали тези мерки съответстват със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за италианското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен в италианските мерки, беше съставен ясно и прозрачно.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени в италианските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото: (i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; (ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; (iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и (iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Значителен брой събития, изброени в италианските мерки, включително летните и зимни олимпийски игри, мачовете за Световната купа и от Европейското първенство по футбол, където италианският национален отбор взе участие, както и финалните фази на тези турнири, попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, както изрично се споменава в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук в Италия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания. Освен това те имат всеобщо призната, особена културна значимост за населението на Италия, като се вземе предвид, техния важен принос за разбирателството между народите и важността на спорта за италианското общество като цяло и за националната гордост, тъй като осигуряват удобен случай най-известните италиански спортисти да постигнат успехи в тези твърде значими международни съревнования.

(7)

Другите футболни събития от списъка имат специален общ отзвук в Италия и общопризната, особена културна значимост за населението на Италия, като се вземе предвид важността на футбола за италианското общество като цяло и за националната гордост, тъй като осигуряват удобни случаи италианските отбори да спечелят футболните си мачове от най-високо ниво и да привлекат внимание в международен план. Колоездачната обиколка на Италия има специален общ отзвук в Италия и е общопризната и има особено културно значение като катализатор на национална културна идентичност не само заради значението си като събитие от най-високо спортно ниво, но и като удобен случай да се рекламира Италия като държава.

(8)

Специалният общ отзвук в Италия и общопризнатата, особена културна важност на италианската „Гранд При Формула 1“ за населението на Италия е следствие от големия успех на италианските автомобили в надбягванията от „Формула 1“.

(9)

Италианският музикален фестивал „Сан Ремо“ има специален общ отзвук в Италия и общопризнатата, особена културна важност за италианската културна идентичност като събитие от „популярната култура“, което оформя част от италианската културна традиция.

(10)

Италианските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕО за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(11)

Италианските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна или възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(12)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за италианските мерки и консултация с Комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, Генералният директор за Образование и култура информира Италия с писмо от 5 юли 1999 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(13)

На 7 септември 1999 г. Комисията беше нотифицирана за изменение към италианските мерки. Това изменение не направи никакви промени в изброените събития.

(14)

Италианските мерки бяха публикувани Серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности  (2) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО. Списък на грешките към тази публикация беше публикуван впоследствие в Серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности  (3).

(15)

От решението на Съда на първа инстанция на Европейските общности в случай T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 на Директива 89/552/EИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това Решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Италия, съответства със законодателството на Общността. Мерките, посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официалния вестник в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/EИО, нотифицирани от Италия на Комисията на 10 май 1999 г., публикувани в Oфициален вестник на Европейските общности C 277 от 30 септември 1999 г. (списък на грешките - в Oфициален вестник на Европейските общности C 208 от 26 юли 2001 г.), са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките, посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официалния вестник в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  OВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  OВ C 277, 30.9.1999 г., стp. 3.

(3)  OВ C 208, 26.7.2001 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Италия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, са изложени в следните извадки от Решение № 8/1999 на Органа по комуникации от 9 март 1999 г., изменено с негово Решение № 172/1999 от 28 юли 1999 г.

„Член 1

1.   Това решение се отнася за телевизионно излъчване на събития, считани за събития с голяма обществена важност.

2.   “Събитие с голяма обществена важност” означава събитие от спортен или неспортен характер, което удовлетворява поне два от следните четири критерия:

a)

събитието и неговият резултат са обект на специален и широк интерес в Италия, като заинтересува по-голям кръг от лица, които обикновено не гледат такъв вид събития по телевизията;

б)

събитието се радва на широко признание от обществеността, има специална културна важност и заздравява италианската културна идентичност;

в)

събитието включва национален отбор в специфична спортна дисциплина в значим международен турнир;

г)

събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и се е радвало на висока гледаемост в Италия.

Член 2

1.   Органът е съставил следния списък от събития, за които се счита, че са с голяма обществена значимост, които не могат да бъдат излъчвани от телевизии-оператори по италианското законодателство с изключителни права и в закодиран вид, за да бъде възможно значителна част (повече от 90 %) от италианската общественост да ги проследи по обществената телевизия, без да прави допълнителни разходи за придобиване на техническо оборудване.

а)

летните и зимните олимпийски игри;

б)

финалите на Световната купа по футбол и всички мачове с участието на италианския национален отбор;

в)

финалите на Европейското първенство по футбол и всички мачове с участието на италианския национален отбор;

г)

всички мачове с участието на италианския национален отбор по футбол у дома и навън, в официални състезания;

д)

финалът и полуфиналите на Шампионската лига и за Купата на УЕФА, когато участва отбор от Италия;

е)

надпреварата по колоездене за Обиколката на Италия (Giro d'Italia);

ж)

италианската „Гранд При Формула 1“;

з)

италианският музикален фестивал „Сан Ремо“.

2.   Събитията, за които става дума в параграфи б) и в) по-горе, следва да бъдат отразявани на живо. За останалите събития телевизиите-оператори имат свободата да решават как да уредят некодираните излъчвания.“


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/8


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 25 юни 2007 година

относно съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Германия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/476/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1), и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

като взе предвид мнението на комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 28 април 1999 г. Германия нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след нотификацията, дали тези мерки са в съответствие със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за германското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен в германските мерки, беше съставен ясно и прозрачно.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени в германските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото. i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Няколко събития, изброени в германските мерки, включително летните и зимни Олимпийски игри, мачовете за Световната купа и от европейското първенство по футбол, където германският национален отбор взема участие, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на тези турнири, попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, посочени изрично в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук в Германия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания.

(7)

Особеното внимание, отдавано, дори и в неспециализираната преса, на останалите събития от списъка, включително полуфиналите и финала на Купата на Германската футболна асоциация, мачовете на германския национален отбор по футбол у дома и навън, и финала на което и да е европейско съревнование на футболните клубове (Шампионска лига, Купа на УЕФА), което включва германски клуб, свидетелства за техния специален общ отзвук в Германия.

(8)

Изброените събития имат общопризната, особена културна значимост за населението на Германия, като се вземе предвид техният важен принос за разбирателството между народите и важността на спорта за германското общество като цяло и за националната гордост, тъй като осигуряват възможност най-известните немски спортисти да постигнат успехи в тези твърде значими международни съревнования.

(9)

Германските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕС за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(10)

Германските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(11)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за германските мерки и консултация с комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, генералният директор на Генерална дирекция „Образование и култура“ информира Германия с писмо от 2 юли 1999 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(12)

Германските мерки влязоха в сила на 1 април 2000 г. Този окончателен вариант на мерките се различаваше от мерките, нотифицирани през 1999 г., доколкото едно събитие вече не се появи сред изброените събития, а именно „Купата на носителите на купи“, защото турнирът престана да се провежда, като за последен път се проведе през 1998—1999 г.

(13)

Тези мерки бяха публикувани в серия С на Официален вестник на Европейските общности  (2) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

(14)

От решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности по дело T-33/01, Infront WM contre Commission следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Германия, са в съответствие със законодателството на Общността. Мерките в окончателния си вариант, предприети от Германия и посочени в приложението към настоящото решение, следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, нотифицирани от Германия на Комисията на 28 април 1999 г., публикувани в Oфициален вестник на Европейските общности C 277 от 29 септември 2000 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Германия и посочени в приложението към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  OВ С 277, 29.9.2000 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Германия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО, са изложени в следните извадки от член 5а на Държавния договор за излъчванията, изменени от Четвъртия държавен договор за излъчванията:

„Член 5a

Значими за излъчване събития

1.   Събитията с голяма значимост за обществото във Федерална република Германия могат да бъдат излъчвани кодирано по платена телевизия само когато телевизионен оператор или трета страна осигурят при подходящи условия предаването на събитието по свободен и общодостъпен телевизионен канал по същото време или, когато отделни събития, които протичат успоредно, правят горното невъзможно, в малко по-късно време. При условие че страните не успеят да се споразумеят по подходящи условия, те се съгласяват да приемат арбитраж своевременно според раздел 1025 и следващи от Гражданскопроцесуалния кодекс преди да се проведе събитието. Ако не успеят да се споразумеят по арбитражна процедура по причини, които трябва да са оправдани от телевизията-оператор или третата страна, предаването по параграф 1 ще се разглежда като невъзможно при подходящи условия. Само канали, които могат да се приемат от повече от две трети от всички домакинства, ще се считат за общодостъпни.

2.   За целите на тези разпоредби, значими събития са:

1.

летните и зимните Олимпийски игри;

2.

мачовете за Европейското първенство и Световната купа по футбол, ако германският национален отбор участва, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финалите, независимо дали германският отбор играе;

3.

полуфиналите и финалът на Купата на германската футболна асоциация;

4.

мачовете на германския национален отбор по футбол у дома и навън;

5.

финалът на което и да е европейско съревнование на футболните клубове (Шампионска лига, Купа на УЕФА), което включва германски клуб.

Когато значимите събития се състоят от повече от едно индивидуално събитие, всяко събитие ще се счита за значимо. Включването или изключването на събития в тези разпоредби е възможно само въз основа на споразумение, подписано от всички германски провинции.“


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 25 юни 2007 година

за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Австрия съгласно член 3а, параграф 1 от Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/477/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1) и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

Като взе предвид мнението на Комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 12 март 2001 г. Австрия нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след нотификацията, дали тези мерки съответстват със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за австрийското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен в австрийските мерки, беше съставен ясно и прозрачно и в Австрия бяха започнати широки консултации.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени в австрийските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото: (i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; (ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; (iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и (iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Няколко събития, изброени в австрийските мерки, включително летните и зимни олимпийски игри, мачовете за Световната купа и от Европейското първенство по футбол, където австрийският национален отбор взема участие, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на тези турнири (мъже), попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, посочени изрично в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук в Австрия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания.

(7)

Финалът за Купата на Австрия по футбол има специален общ отзвук в Австрия, тъй като футболът е най-популярният спорт в тази държава-членка.

(8)

Световните първенства на Международната ски федерация (МСФ) по ски-алпийски дисциплини и северни дисциплини имат специален общ отзвук в Австрия, като се вземе предвид, че ските са много популярен спорт, който е част от физическото възпитание в общообразователните училища в тази държава-членка. Освен това, особената културна значимост на тези събития като катализатори на австрийската културна идентичност се дължи на успехите на австрийските участници в тези съревнования и на значимостта на ски-туризма в Австрия.

(9)

Новогодишният концерт на Оркестъра на Виенската филхармония има особена културна значимост като ключов елемент от австрийската културна идентичност с оглед на изключително високото качество на това културно събитие и факта, че то привлича много голяма аудитория в целия свят.

(10)

Балът на Виенската опера има специален общ отзвук в Австрия като събитие от „популярната култура“ и като символ за балния сезон със специфична важност за австрийската културна традиция. Важният принос на това събитие за световната известност на Виенската държавна опера, тъй като обикновено в него участват световноизвестни оперни певци и певици, потвърждава неговата особена културна значимост за Австрия.

(11)

Изброените в списъка събития традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория.

(12)

Австрийските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕС за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(13)

Австрийските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, за да накърни конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(14)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за австрийските мерки и консултация с Комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, Генералният директор за Образование и култура информира Австрия с писмо от 31 май 2001 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(15)

Австрийските мерки влязоха в сила на 1 октомври 2001 г.

(16)

Тези мерки бяха публикувани Серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности  (2) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

(17)

От решението на Съда на първа инстанция на Европейските общности в случай T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 на Директива 89/552/EИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това Решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Австрия, съответстват със законодателството на Общността. Мерките, предприети в крайна сметка от Австрия и посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официалния вестник в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/EИО, нотифицирани от Австрия на Комисията на 12 март 2001 г., публикувани в Oфициален вестник на Европейските общности C 16 от 19 януари 2002 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Австрия и посочени в приложението към това решение, се публикуват в Официалния вестник в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  OВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  ОВ С 16, 19.1.2002 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива на Съвета 89/552/ЕИО относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Австрия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, са изложени в следните извадки от Bundesgesetzblatt (Федерален държавен вестник – I № 85/2001 и II № 305/2001):

„85.   Федерален закон за упражняването изключителни права за излъчване (Закон за изключителните телевизионни права (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG))

Парламентът постанови следното:

Член I

§ 1.

(1)

Този закон, с изключение на § 5, важи само за телевизии-оператори, включени в Закона за австрийското телевизионно излъчване (Österreichischer Rundfunkgesetz – ORF-Gesetz), публикуван във Федералния държавен вестник (BGBl.) № 379/1984, или Закона за частните телевизии (Privatfernsehgesetz), BGBl. I № 84/2001.

(2)

§ 3 не важи за телевизионни права за излъчване, придобити преди влизането в сила на този закон, освен ако базисните споразумения не са продължени след влизането в сила на този закон.

§ 2.   „Събитие от значителен обществен интерес“ за целите на този закон означава само онези събития, посочени в наредба, издадена по § 4 от него.

§ 3.

(1)

Когато телевизия-оператор е придобила изключително права за излъчване за събития, посочени в наредба, издадена по § 4 от него, тя разрешава гледането по телевизионен канал, обществено достъпен в Австрия от поне 70 % от платилите лиценз и зрителите, освободени от заплащане на лицензна такса, с което ангажиментите, изложени в наредбата (изцяло на живо или частично на живо или отложено отразяване) ще бъдат спазени. За целите на тази алинея, отразяването се счита за „отложено“, когато изминат не повече от 24 часа между началото на събитието и началото на излъчването.

(2)

За целите на този закон, „обществено достъпни телевизионни канали“ означават канали, които зрителите могат да приемат без някакво допълнително или редовно заплащане за използването на техническо оборудване за декодиране. „Допълнителни плащания“ в смисъла на тази алинея няма да включва лицензната такса (§ 2 от Закона за лицензните такси (Rundfunkgebührengesetz – RGG)), таксата за програмата (§ 20 RFG), таксата за свързване към кабелна мрежа и месечната такса, платима на кабелен оператор.

(3)

Задължението, посочено в алинея (1) се счита за изпълнено, ако се предостави доказателствен материал, че телевизията-оператор е направила всичко, което разумно може да се очаква при нормални пазарни условия при опита си да подсигури гледането на събитието, за което се говори в алинея (1) по обществено-достъпни телевизионни канали. За постигане на решение по взаимно съгласие относно същността на такива условия, телевизията-оператор може да отнесе въпроса до Федералния сенат за комуникации (Bundeskommunikationssenat). Последният включва всички страни в усилията си да постигне споразумение и съставя писмен архив на преговорите и техния изход.

(4)

Когато не се постигне споразумение, Федералният сенат по комуникации, по молба на някоя от телевизиите-оператори, решава дали въпросният оператор е изпълнил адекватно своите задължения по алинеи (1) и (3). В случай че операторът не е изпълнил адекватно тези задължения, Федералният сенат по комуникации заема мястото на оператора, за да определи какво означават „нормални пазарни условия“, посочени в алинея (3). По-специално Федералният сенат по комуникации налага подходяща пазарна цена за предоставянето на права за излъчване.

(5)

Телевизия-оператор, която не е изпълнила адекватно задълженията си по алинея (1), може да бъде съдена за щети по гражданско дело. Искът за щети включва също компенсация за пропуснати ползи.

(6)

Дело за щети може да се заведе само когато е било постановено решение, посочено в алинея (4). Без да се засягат разпоредбите на алинея (7), съдът и страните в процедурата, посочена в алинея (4), са обвързани с решение, което не подлежи на обжалване.

(7)

Когато, при процедури, посочени в алинея (6), съдът смята, че решението е незаконосъобразно, той прекратява процедурата и подава жалба във Висшия административен съд (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) по член 131, алинея (2) от Федералната конституция (B-VG), изискващо декларативно решение, потвърждаващо незаконосъобразността на решението. Когато се постанови решение от VwGH, съдът продължава процедурата си и се произнася върху спора, като се придържа към правното гледище на VwGH.

§ 4.

(1)

Федералното правителство определя чрез наредба какви събития, посочени в § 2, имат значителен обществен интерес в Австрия. Наредбата включва само събития, които покриват поне два от следните критерии:

1.

събитието вече предизвиква широко внимание в Австрия, особено вследствие на отразяването му в медиите;

2.

събитието представлява изражение на културната, артистична или обществена идентичност на Австрия;

3.

събитието е – особено поради участието на най-добрите австрийски спортисти и спортистки – спортно събитие със специално национално значение или предизвиква широко внимание сред зрители в Австрия поради международната си важност;

4.

събитието е било излъчвано по обществено-достъпна телевизия преди това.

(2)

Наредбата постановява дали събитие, показвано по обществено-достъпна телевизия следва да е отразявано пряко или отложено, и дали да бъде излъчвано цялото събитие или само части от него. Дадено събитие се отразява на живо и изцяло, освен ако няма обективни причини (например различни времеви зони, различни събития/части от същото събитие са организирани едновременно) защо е необходимо и подходящо да не се осигури това отразяване.

(3)

Преди да се издаде или промени наредбата, се прави консултация с представителна извадка от телевизии-оператори, притежатели на права, бизнес-сектора, потребители, служители и лица от областта на културата и спорта. Проектонаредбата се публикува в приложението на държавния вестник (Amtsblatt) към Wiener Zeitung и се предвижда период от осем седмици, за да може да бъде коментирана от всички. Проектът после се изпраща в Европейската комисия. Наредбата може да се издаде само ако, в рамките на период от три месеца след изпращането в Европейската комисия, последната не е повдигнала някакви възражения срещу издаването ѝ.

[…]

§ 6.   Отговорността за надзор над разпоредбите на този закон от гледна точка на законодателството се вменява на Федералния сенат за комуникации, доколкото такива разпоредби се отнасят за телевизии-оператори (§ 11 от KommAustria Act (KOG), BGBl. I № 32/2001).

§ 7.

(1)

Всеки, който наруши задължения по:

1.

§ 3 алинея (1); или

[…]

се счита за извършил административно нарушение и е обект на глоба от 36 000 до 58 000 EUR, наложена от Федералния сенат за комуникации.

(2)

В процедурата, предвидена в алинея (1), Федералният сенат за комуникации провежда публично устно изслушване.

(3)

Федералният сенат за комуникации прилага Закона за общите административни процедури от 1991 г. (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. № 51) и, в случаите, предвидени в алинея (1), Закона за административните санкции от 1991 г. (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. № 52).

(4)

В случай на повторни и сериозни нарушения на този закон от телевизия-оператор (§ 2 алинея (1) от Закона за частната телевизия, BGBl. I № 84/2001), Федералният сенат за комуникации инициира процедурата за отнемане лицензите или забрана на кабелните предавания, както е предвидено в § 63 в Закона за частната телевизия.

[…]

§ 9.

(1)

Изпълнението на този закон е поверено на Федералното правителство относно § 4 алинеи (1), (2) и (3), последно изречение, на Министъра на правосъдието относно § 3 алинеи (5)-(7), и на Федералния канцлер относно всички други разпоредби.

(2)

Изискванията на първото и второто изречение на § 4 алинея (3) може да не се вземе предвид, когато наредбата се издава за първи път, след като този федерален закон влезе в сила, ако, като част от подготовката на нотификационната процедура съгласно член 3(a), параграф 1 и 2 от Директива 89/552/EИО, изменена от Директива 97/36/EО, засегнатите страни вече са били консултирани и съдържанието на наредбата е било направено публично достояние по подходящ начин като част от тази консултация.

§ 10.   Разпоредбите на §§ 1-4, §§ 6-9 и § 11 oт този закон транспонират член 3(a), параграф 1 от Директива 89/552/EИО ЕИО относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (OВ L 298, 17.10.1989 г., стp. 23), изменен от Директива 97/36/EО (OВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

[…]

§ 11.   Настоящият закон влиза в сила на 1 август 2001 г.

KLESTIL

SCHÜSSEL“

„305.   Наредба за събития от значителен социален интерес

Следният списък е съставен съгласно § 4 алинея (1) от Федералния закон за упражняването изключителни права за излъчване (Закон за изключителните телевизионни права (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)), BGBl. I № 85/2001:

§ 1.

Събития от значителен социален интерес са:

1.

Летните или зимни олимпийски игри;

2.

Мачовете за Световната купа по футбол на ФИФА (мъже), ако австрийският национален отбор участва, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финала на Световната купа по футбол (мъже);

3.

Мачовете за Европейското първенство по футбол (мъже), ако австрийският национален отбор участва, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финала на Европейското първенство по футбол (мъже);

4.

Финала за Купата на Австрия по футбол;

5.

Световните първенства на МСФ по ски-алпийски дисциплини;

6.

Световните първенства по ски-северни дисциплини;

7.

Новогодишният концерт на Оркестъра на Виенската филхармония;

8.

Балът на Виенската опера.

§ 2.

(1)

Телевизиите-оператори, които са получили изключителни права за излъчване за събитията, споменати в § 1 следва да се уверят, че тези събития могат да се гледат на живо и изцяло по обществено-достъпна телевизия.

(2)

Могат да се излъчат записана или частична версия на събитията от § 1 алинеи (1), (5), (6) и (8), ако:

1.

части от едно от събитията съгласно § 1 или повече от едно от събитията, споменати в § 1 се провеждат в едно и също време; или

2.

в миналото събитието не е било излъчвано изцяло поради времетраенето си.

§ 3.

Настоящата наредба влиза в сила на 1 октомври 2001 г.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.“


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 25 юни 2007 година

за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Ирландия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/478/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1) и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

като взе предвид мнението на Комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 7 ноември 2002 г. Ирландия нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след нотификацията, дали тези мерки съответстват със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за ирландското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен в ирландските мерки, беше съставен ясно и прозрачно и в Ирландия бяха започнати широки консултации.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени в ирландските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото. i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Няколко събития, изброени в ирландските мерки, включително Летните и Зимни олимпийски игри, мачовете за Световната купа и от Европейското първенство по футбол, където ирландският национален отбор взема участие, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на тези турнири, попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, посочени изрично в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук в Ирландия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания. Освен това мачовете на Ирландия на турнира за Световната купа и Европейското първенство по футбол имат общопризната, особена културна значимост като катализатор на ирландска културна идентичност. Тези мачове действат като фокусна точка за обществото като цяло, като спомагат да се създаде усещане за национална идентичност и национална гордост.

(7)

Квалификационните мачове за Европейското първенство по футбол и за Световното първенство на ФИФА на Ирландия у дома и навън имат специален общ отзвук в Ирландия, като разширяват зрителите си далеч над групата на онези, които обикновено следят този спорт.

(8)

Ирландският футбол и хърлингът са отличително ирландски спортове. Следователно Финалите на Ирландските общински първенства по футбол и хърлинг за възрастни имат общопризнато и особено културно значение за ирландското население като катализатор на национална културна идентичност.

(9)

В Ирландия ръгбито се играе организирано, из цялата страна. Следователно мачовете на Ирландия на турнира на Шестте нации и на финалите на турнира за Световната купа по ръгби имат специален общ отзвук за народа на Ирландия. Мачовете на Ирландия на финалите на турнира за Световната купа по ръгби включват ирландския национален отбор в значим международен турнир и с това оказват влияние върху ирландската национална идентичност.

(10)

Специалният общ отзвук на описаните събития от конните надбягвания и конните спортове в Ирландия е резултат от значимото въздействие, което конната индустрия в Ирландия има върху селските общности из страната. Голямото ирландското национално надбягване и Ирландското надбягване са най-важните конни надбягвания в Ирландия. Като се вземе предвид важността на конните надбягвания за туризма и международната репутация на Ирландия, тези събития имат общопризнато и особено културно значение за ирландското население като катализатор на национална културна идентичност. Купата на нациите на Конното изложение в Дъблин също има особена културна важност, тъй като рекламира дисциплината Ирландски показни скокове и привлича най-силните отбори от света на показните скокове.

(11)

Изброените в списъка събития традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория в Ирландия.

(12)

Ирландските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕО за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(13)

Ирландските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(14)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за ирландските мерки и консултация с Комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, Генералният директор за Образование и култура информира Ирландия с писмо от 10 февруари 2003 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(15)

Ирландските мерки бяха приети на 13 март 2003 г.

(16)

Тези мерки бяха публикувани Серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз  (2) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, изменена от Директива 97/36/ЕО.

(17)

От решението на Съда на първа инстанция на Европейските общности в случай T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 на Директива 89/552/EИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това Решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Ирландия, съответстват със законодателството на Общността. Мерките в окончателния си вариант, предприети от Ирландия и посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официалния вестник в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/EИО, нотифицирани от Ирландия на Комисията на 7 ноември 2002 г., публикувани в Oфициален вестник на Европейския съюз C 100 от 26 април 2003 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Ирландия и посочени в приложението към това решение, се публикуват в Официалния вестник в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  OВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  OВ С 100, 26.4.2003 г., стр. 12—16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Ирландия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, са следните:

„НОМЕР 28 ОТ 1999 Г.

Закон за излъчванията (телевизионно отразяване на значими събития), 1999 г.

Подредба на разделите

Раздел

1.

Тълкуване

2.

Посочване на значими събития

3.

Консултиране

4.

Задължения на операторите относно посочените събития

5.

Задължения на операторите относно събитията в държавите-членки

6.

Граждански средства за защита

7.

Разумни пазарни цени

8.

Кратко заглавие

Връзка с други закони

Закон за Европейските общности, 1972 г., № 27

Закон за Европейските общности (Изменение), 1993 г., № 25

Закон за излъчванията (телевизионно отразяване на значими събития), 1999 г.

Закон, осигуряващ телевизионно отразяване на събития с голяма важност за обществото, за прилагане на член 3а от директива 89/552/EИО на съвета от 3 октомври 1989 г., изменена от директива 97/36/ЕО на съвета и осигуряваща други свързани въпроси. [13 ноември 1999 г.] парламентът (Oireachtas) прие следното:

(1)

За целите на този закон

 

„телевизия-оператор“ има значението, дадено му в Директивата на Съвета

 

„Директива на Съвета“ означава Директива 89/552/EИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. (1) изменена с Директива 97/36/EО на Съвета от 30 юни 1997 г.

 

„Споразумение за ЕИП“ има значението, дадено му в Закона за Европейските общности (Изменение), 1993 г.;

 

„събитие“ означава събитие, интересно за обществеността в Европейския съюз, държава-членка или в държавата или в значителна част от държавата, което е организирано от организатор на събития, който е законно упълномощен да продава правата за излъчване за събитието;

 

„свободна телевизионна услуга“ означава услуга за телевизионно излъчване, за приемането на която не се начислява такса от лицето, осигуряващо услугата;

 

„държава-членка“ означава държава, членка на Европейските общности (в смисъла на Закона за Европейските общности, 1972 г. и включва държава, която е договаряща страна по Споразумението за ЕИП;

 

„Министърът“ означава Министърът за изкуството, културното наследство, говорещите ирландски райони и островите;

 

„почти универсално отразяване“ означава

а)

свободна телевизионна услуга, приемането на която е предоставено на поне 95 % от населението на държавата, или

б)

ако по което и да било време по-малко от три оператора са в състояние да осигурят отразяването, изисквано по параграф а), свободна телевизионна услуга, приемането на която е предоставено поне на 90 % от населението на държавата;

 

„квалифициран оператор“ означава оператор, който се счита според подраздел (2) за квалифициран оператор;

 

„излъчваща телевизия“ има значението, дадено ѝ в Директивата на Съвета.

(2)

Следните оператори се считат за квалифицирани оператори:

а)

до 31 декември 2001 г., оператор, който осигурява отразяване на свободна телевизионна услуга на посочено събитие, до което има достъп поне 85 % от населението на държавата;

б)

на и след 1 януари 2002 г., оператор, който осигурява почти универсално отразяване на посочено събитие.

(3)

За целите на подраздел (2) два или повече оператори, които влизат в контакт или споразумение да осигуряват съвместно почти универсално отразяване на посочено събитие ще се считат за един оператор относно това събитие.

(4)

Даден оператор може да поиска от Министъра за разреши който и да е спор, отнасящ се до степента на свободната телевизионна услуга, осигурявана от държавата-членка за целите на подраздел (2) и определението на „почти универсално отразяване“ в подраздел (1).

(5)

Министърът може да се консултира с които и да е технически експерти или други лица или органи, които той сметне за подходящи, преди да разреши спор по подраздел (4).

(6)

За целите на този закон

а)

позоваване на което и да решение, освен ако контекстът не изисква друго, се тълкува като позоваване на изменението и продължението на това решение от или по всяко следващо решение, включващо този закон;

б)

позоваване на раздел е позоваване на раздел от този закон, освен ако не е указано, че се предвижда позоваване на някое друго решение; и

в)

позоваване на подраздел, параграф или алинея е позоваване на подраздел, параграф или алинея от разпоредбата, в която става позоваването, освен ако не е указано, че се предвижда позоваване на някое друго решение;

(1)

Министърът може с наредба

а)

да посочи събития като събития с голяма значимост за обществото, за което следва да се осигури в интерес на обществото правото на квалифициран оператор да осигури отразяване по свободни телевизионни услуги, и

б)

да определи дали трябва да е налице отразяване на свободни телевизионни услуги, посочени по параграф (а)

i)

на живо, с отложено излъчване или едновременно на живо и с отложено излъчване, и

ii)

изцяло, на части или едновременно изцяло и на части.

(2)

Министърът взима под внимание всички обстоятелства и в частност всеки от следните критерии при посочването на събитие по подраздел (1) а):

а)

степента, до която събитието има специален общ отзвук за населението на Ирландия;

б)

степента, до която събитието има общопризната, особена културна значимост за населението на Ирландия.

(3)

За да определи степента, до която са били покрити критериите в подраздел (2), Министърът следва да вземе предвид следните фактори:

а)

дали в събитието участва национален отбор или друг отбор, съставен от ирландци;

б)

минала практика или опит относно телевизионното покритие на събитието или подобни събития.

(4)

Министърът се съобразява със следното при определянето на събитията по подраздел (1) б):

а)

характера на събитието;

б)

времето в рамките на държавата, в която се провежда събитието;

в)

практическите съображения за излъчването.

(5)

Министърът може да отмени или измени наредба по този раздел с наредба.

(6)

Министърът се консултира с Министъра за туризма, спорта и отдиха преди да състави, отмени или измени наредба по този раздел.

(7)

Когато има предложение да се състави, отмени или измени наредба по този раздел, пред всяка камара на Oireachtas следва да се представи проект и наредбата няма да се съставя, докато всяка камара не одобри проекта с резолюция.

(1)

Преди да състави наредба по раздел 2, Министърът

а)

полага разумни усилия да се консултира с организаторите на събитието и с операторите, които са под юрисдикцията на държавата за целите на Директивата на Съвета,

б)

публикува съобщение за събитието, което Министърът възнамерява да посочи под този раздел поне в два вестника, разпространявани в държавата, и

в)

поканва за коментар по замисленото посочване обществеността.

(2)

Невъзможността да се установи кой е организаторът на събитие или неуспехът на организатор под юрисдикцията на държавата да отвърне на усилията на Министъра да се консултира няма да изключват съставянето на наредба по раздел 2.

(1)

Когато оператор под юрисдикцията на държавата, който не е квалифициран оператор придобие изключителни права да излъчва посочено събитие, този оператор няма да излъчва събитието, освен ако то не е било предоставено на квалифициран оператор, в съответствие с наредбата по раздел 2, след заявка и заплащане на разумни пазарни цени от квалифицирания оператор.

(2)

Когато квалифициран оператор придобие правото да излъчва посочено събитие (по този раздел или пряко), квалифицираният оператор излъчва събитието по свободна телевизионна услуга, като осигурява почти универсално отразяване в съответствие с наредбата по раздел 2.

(3)

В този раздел „посочено събитие“ означава събитие, което е посочено в наредба по раздел 2.

5.   Когато друга държава-членка е посочила събитие от голяма значимост за обществото в тази държава-членка и Европейската комисия е съобщила мерките, предприети от тази държава-членка в съответствие с член 3а, параграф 2 на Директивата на Съвета, никой оператор под юрисдикцията на държавата, който придобие изключителни права за посочено събитие, няма да упражнява изключителните права по такъв начин, че съществена част от обществеността в тази държава-членка да е лишена от възможността да проследи събитията в съответствие с предприетите мерки.

(1)

Когато даден оператор предполага („ощетеният оператор“), че която и да било дейност или поведение, забранена с раздел 4 или 5 е била, е или ще се извърши от един или повече други оператори („други оператори“), ощетеният оператор има правото да се обърне към Върховния съд за следните средства за правна защита срещу другия оператор:

а)

заповед, възпрепятстваща другия оператор да извършва или да опитва да извършва дейността или поведението, забранено с раздел 4 или 5;

б)

декларация, че договорът, по който другият оператор е получил изключителните права за посоченото събитие, е нищожен.

в)

щети от другия оператор;

г)

разпореждане, че правото да осигурява телевизионно отразяване ще бъде предложено на ощетения оператор на разумни пазарни цени.

(2)

Молбата до Върховния съд за наредба, посочена в подраздел (1) ще става по искане за разпореждане и съдът, когато разглежда въпроса, може да състави междинна или предварителна наредба, както прецени за подходящо.

(1)

За целите на раздел 4 (1), ако операторите не са в състояние да се съгласят на разумни пазарни цени относно телевизионното отразяване на дадено събитие, всеки от операторите може да се обърне към Върховния съд в резюме за наредба, определяща разумни пазарни цени за дадено събитие.

(2)

Наредба по подраздел (1) може да съдържа такива последващи или допълнителни разпоредби, каквито Върховният съд сметне за подходящо.

8.   Този закон може да се цитира като Закон за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 1999 г.

Законови документи

S.I. № 99 от 2003 г.

Закон за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 1999 г. Наредба (Посочване на значими събития)

2003

Аз, Dermot Ahern, Министър за комуникациите, морските и природните ресурси, упражнявайки пълномощията, делегирани ми от подраздел (1) на раздел 2 на Закон за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 1999 г. (№ 28 от 1999 г.) и Наредбата за излъчванията (Трансфер на административни и министерски функции) 2002 г. (S.I. № 302 от 2002 г.) (изменен от морските и природни ресурси) (Изменение на наименованието на министерството и титлата на министъра) Наредба 2002 г. (S.I. № 307 от 2002 г.)) след консултация с Министъра за изкуствата, спорта и туризма, както е предвидено от подраздел (6) (изменен от Наредбата за туризма, спорта и отдиха (Изменение на наименованието на министерството и титлата на министъра) 2002 г. (S.I. № 307 от 2002 г.)) на раздел, с настоящето съставям следната наредба, за която, в изпълнение на подраздел (7) от този раздел, бе представен проект пред всяка камара на Oireachtas и всяка камара гласува резолюция на проекта:

1.

Тази наредба може да се цитира като Наредба за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 2003 г.

2.

Събитията, уточнени в Графика към тази Наредба са посочени като събития с голяма значимост за обществото, за което следва да се осигури в интерес на обществото правото на квалифициран оператор да осигури отразяване по свободни телевизионни услуги.

3.

Всеки от мачовете на Ирландия в Шампионата на Шестте нации по ръгби е посочен като събитие с голяма значимост за обществото, за което следва да се осигури в интерес на обществото правото на квалифициран оператор да осигури отразяване по свободни телевизионни услуги в отложени предавания.

ГРАФИК

Правило 2

Летните олимпийски игри

Финалите на Ирландските общински първенства по футбол и хърлинг за мъже

Квалификационните мачове за Европейското първенство по футбол и за Световното първенство на ФИФА на Ирландия у дома и навън

Мачовете на Ирландия на финалния турнир на Европейския шампионат по футбол и на финалния турнир за Световната купа на ФИФА

Мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на Европейския шампионат по футбол и на финалния турнир за Световната купа на ФИФА

Мачовете на Ирландия на финалите на турнира за Световната купа по ръгби

Голямото ирландско национално надбягване и Ирландското надбягване

Купата на нациите на Конното изложение в Дъблин

ПОЛОЖЕН е официалният ми печат,

13 март 2003 г.

DERMOT AHERN

Министър за съобщенията, морските и природните богатства.“


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/24


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2007 година

за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Белгия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/479/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директивата на Съвета 89/552/ЕИО относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1) и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

Като взе предвид мнението на Комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 10 декември 2003 г. Белгия нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след нотификацията, дали тези мерки съответстват със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за белгийското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен в белгийските мерки, беше съставен ясно и прозрачно и в Белгия бяха започнати широки консултации.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени в белгийските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото: i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Значителен брой събития, изброени в белгийските мерки, включително летните и зимни олимпийски игри, както и финалите на турнирите за Световната купа и от Европейското първенство по футбол (мъже), попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, както изрично се споменава в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук в Белгия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания.

(7)

Като се вземе предвид, че финалът за Купата на Белгия по футбол (мъже) обикновено изправя един срещу друг двата най-добри белгийски отбора и накрая се връчва трофей (Купата), той е популярен не само сред тези, които обикновено следят спортните събития, а сред много по-широк кръг от хора и следователно има специален общ отзвук в Белгия.

(8)

Изброените футболни събития, в които участва националният отбор, имат специален общ отзвук в Белгия и се създава удобна възможност за белгийските отбори да рекламират белгийския футбол на международно ниво.

(9)

Финалът и полуфиналите на Шампионската лига и за Купата на УЕФА имат специален общ отзвук в Белгия, като се има предвид популярността на футбола в Белгия и престижа на такива мачове, които се следят от широката общественост и не само от тези, които обикновено следят спортните събития.

(10)

Колоезденето на шосе е популярен спорт в Белгия. Част от Обиколката на Франция (мъже), най-значимото колоездачно събитие в света, се провежда в Белгия. Първенството на Белгия по колоездене на шосе (мъже) има специален общ отзвук в Белгия, защото затваря цикъла на сезона за професионалните колоездачи, който се следи от обществеността и белгийските медии. Другите събития от колоездене от списъка имат специален общ отзвук в Белгия, като се има предвид обичайният успех на участниците от Белгия на международно ниво. Изброените международни събития по колоездене, които се провеждат в Белгия, също осигуряват възможност да се рекламира Белгия като държава.

(11)

„Мемориал Иво Ван Дам“, етап от Златната лига, има специален общ отзвук в Белгия, като се има предвид, че той е лекоатлетическо събитие от високо международно ниво, провеждано в Белгия в памет на известен белгийски атлет и съчетава спорт и музика, така че е много популярен сред обществеността.

(12)

Изброените етапи от Световните първенства по лека атлетика, в които участват белгийски спортисти, имат специален общ отзвук в Белгия, тъй като представляват възможност за белгийските лекоатлети да се състезават на международно ниво.

(13)

Белгийската „Гранд При Формула 1“ има специален общ отзвук, тъй като рекламира особено красива белгийска писта, обект на особена национална гордост.

(14)

Изброените тенис мачове, в които участват национални играчи или отбори имат специален общ отзвук в Белгия с оглед на успеха на белгийските тенис-играчи на международно ниво.

(15)

Финалът на музикалния конкурс „Кралица Елизабет“ има особено културно значение като катализатор на национална културна идентичност, поради важния принос на кралица Елизабет и съпруга ѝ крал Алберт към белгийската история и извънредно високото качество и световна значимост на това културно събитие.

(16)

Вписаните събития, включително онези, които се считат за цяло, а не за серия от индивидуални събития, традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория. В случаите, когато няма специфични данни за гледаемостта (финален турнир на Европейския шампионат по футбол), включването на събитието се оправдава по-нататък с общопризнатата, особена културна значимост за населението на Белгия, като се вземе предвид важния му принос за разбирателството между народите, както и важността на футбола за белгийската общественост като цяло и за националната гордост, тъй като се осигурява удобен случай за най-добрите белгийски спортисти да постигнат успех в това важно международно състезание.

(17)

Белгийските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕС за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(18)

Белгийските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(19)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за белгийските мерки и консултация с Комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, Генералният директор за Образование и култура информира Белгия с писмо от 7 април 2004 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(20)

Белгийските мерки бяха приети във фламандската общност на 28 май 2004 г. и във френската общност на 8 юни 2004 г.

(21)

Тези мерки бяха публикувани в Серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз  (2) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

(22)

От решението на Съда на първа инстанция на Европейските общности в случай T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 на Директива 89/552/EИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това Решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Белгия, съответстват със законодателството на Общността. Мерките в окончателния си вариант, предприети от Белгия и посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официалния вестник в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/EИО, нотифицирани от Белгия на Комисията на 10 декември 2003 г., публикувани в Oфициален вестник на Европейския съюз C 158 от 29 юни 2005 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Белгия и посочени в приложението към това решение, се публикуват в Официалния вестник в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  OВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  ОВ С 158, 29.6.2005 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Белгия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, са изложени в следните извадки от документи, приети респективно от фламандската и френската общности и публикувани в Moniteur Belge: за френската общност, в декрета от 27 февруари 2003 г. за излъчването (MB № 137, 17.4.2003 г.) и Наредбата от 8 юни 2004 г. (MB № 318, 6.9.2004 г.);

за фламандската общност, в декрета от 25 януари 1995 г. за излъчването (DCFL № 1995-01-25/38) и Наредбата от 28 май 2004 г. (MB № 295, 19.8.2004 г.);

В споразумението, сключено на 28 ноември 2003 г. между френската и фламандската общности фигурира консолидиран списък на събитията от голяма значимост за Белгия.

ФРЕНСКА ОБЩНОСТ

„1.   Декрет за излъчването

[…]

Член 4 § 1

След консултация със Съвета за аудиовизуални медии (САМ) правителството може да приеме списък със събития, които се считат за събития със значителна важност за обществеността на френската общност. Тези събития може да не са обект на упражняването на изключителни права от страна на телевизиите-оператори или от националната телевизия (RTBF), така че да лишават голяма част от обществеността в тази общност от достъп до тези събития посредством телевизионна услуга със свободен достъп.

Правителството ще определи дали събитията трябва да се излъчват пряко, отложено, изцяло или с откъси.

Член 4 § 2

За събитие със значителна важност за обществеността на френската общност се счита събитие, което удовлетворява поне два от следните критерия:

1.

събитието е особено популярно най-вече сред обществеността на френската общност, а не само сред тези, които следят обикновено подобни събития;

2.

събитието има културна значимост, която е всеобщо призната от обществеността на френската общност и е част от културната идентичност на тази общност;

3.

във въпросното събитие, в контекста на състезание или турнир с международна значимост, участва белгийски гражданин или отбор;

4.

събитието традиционно е било излъчвано по програма на телевизионна услуга със свободен достъп във френската общност и привлича широка публика.

След консултации със САМ правителството може да приеме процедури, с които гореспоменатите събития да станат достъпни.

Член 4 § 3

Телевизионна услуга се счита за услуга със „свободен достъп“, ако излъчва на френски език и може да се приема от 90 % от домакинствата, които разполагат с оборудване за телевизионен прием, разположени във френскоговорящия регион на двуезичния регион Брюксел-Столичен. Извън техническите разходи, получаването на тази услуга не може да е обект на някакво друго заплащане, освен абонаментната цена за основния кабелен пакет.

Член 4 § 4

Телевизиите-оператори и RTBF се въздържат от упражняване на каквито и да е изключителни права, които може да са придобили след 30 юли 1997 г., така че да лишат огромна част от обществеността на държава-членка на Европейския съюз от достъп посредством телевизионна услуга със свободен достъп до събития от голяма значимост, чийто списък е публикуван в Официален вестник на Европейските общности.

Те отговарят на специалните условия, постановени в момента на публикуването на гореспоменатите списъци, относно пряк или отложен достъп, изцяло или с откъси.

2.   Наредба, посочваща събития от голяма важност и определяща процедурите за достъпността им

Член 1

В рамките на лимитите, изложени в тази наредба, достъпът от обществеността на френската общност ще бъде на живо, отложено, изцяло или с откъси, в съответствие с приложението към тази наредба.

Член 2

Услуга на телевизионно излъчване във френската общност, която възнамерява да упражнява изключителните права за излъчване, които притежава за събитие с голяма важност, трябва да го излъчва посредством телевизионна услуга със свободен достъп в съответствие с приложението към тази наредба.

Член 3

Телевизия-оператор, която е придобила права за предаване на живо и изцяло за дадено събитие може въпреки това да отложи излъчването на това събитие посредством телевизионна услуга със свободен достъп в следните случаи:

ако събитието се провежда между полунощ и 8 ч. сутринта белгийско време;

ако събитието съвпада с програмата на новините или информационни предавания, които се излъчват обикновено по телевизията по същото време;

ако събитието съдържа няколко елемента, които се случват едновременно.

Член 4

Тази наредба не поражда никакво задължение за излъчване за ръководството на RTBF или за услугите за телевизионно излъчване на френската общност.

Член 5

За изпълнението на тази наредба отговаря министърът на аудиовизуалните медии.

Брюксел, 8 юни 2004 г.

За правителството на Френската общност

Министърът на аудиовизуалните медии

O. CHASTEL

3.   Приложение към наредбата

Списък на събитията и категориите на събитията от голяма важност и договорености за свободен достъп на обществеността до тях:

 

Летни и Зимни олимпийски игри, на живо и с откъси;

 

Финал за Купата на Белгия по футбол (мъже), на живо и изцяло;

 

Всички мачове на футболния отбор на Белгия-мъже, на живо и изцяло;

 

Финален турнир за Световната купа по футбол (мъже), на живо и изцяло;

 

Европейско първенство по футбол, финален турнир (мъже), на живо и изцяло;

 

Шампионска лига по футбол, мачове с участие на белгийски клубове, на живо и изцяло;

 

Купа на УЕФА по футбол, мачове с участие на белгийски клубове, на живо и изцяло;

 

Обиколка на Франция по колоездене, мъже, професионалисти, на живо и с откъси;

 

Лиеж-Бастон-Лиеж, на живо и с откъси;

 

Amstel Gold Race, на живо и с откъси;

 

Обиколка на Фландрия, на живо и с откъси;

 

Париж-Рубе, на живо и с откъси;

 

Милано-Сан Ремо, на живо и с откъси;

 

Шампионати на Белгия по шосейно колоездене, професионалисти (мъже), на живо и с откъси;

 

Световни шампионати по шосейно колоездене, професионалисти (мъже), на живо и с откъси;

 

„Мемориал Иво Ван Дам“, на живо и изцяло;

 

Белгийска „Гранд При Формула 1“, на живо и изцяло;

 

Следните турнири по тенис от „Големия шлем“: „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“, четвъртфинали, полуфинали и финали при участие на белгийски спортист, на живо и изцяло;

 

Купа „Дейвис“ и „Фед Къп“, четвъртфинали, полуфинали и финали при участие на белгийски спортист, на живо и изцяло;

 

Финалът на музикалния конкурс „Кралица Елизабет“, на живо и изцяло;

 

„La Flèche wallonne“ (колоездене), на живо и с откъси;

 

Световни първенства по лека атлетика, в които участват белгийски спортисти, на живо и изцяло;

Да се добави към наредбата от 8 юни 2004 година.

Министърът на аудиовизуалните медии

O. CHASTEL

ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ

„1.   Декрет от „25 януари 1995 г.“

Член 76 § 1

Фламандското правителство съставя списък със събития, считани за събития с голяма значимост за обществеността и които, поради това, може да не бъдат излъчвани с изключителни права, така че голяма част от обществеността на фламандската общност няма да може да ги наблюдава на живо или отложено по обществена телевизия.

Фламандското правителство решава дали тези събития се излъчват с цяло или частично отразяване на живо или, ако е необходимо или подходящо по обективни причини в общ интерес, с цяло или частично отложено отразяване.

Член 76 § 2

Предприятия-телевизионни оператори от фламандската общност или признати от нея не могат да упражняват придобити по този начин изключителни права, така че огромна част от обществеността на държава-членка на Европейския съюз да не е в състояние да гледа събитията, посочени от тази държава-членка изцяло или частично на живо, или, ако е необходимо или подходящо по обективни причини в общ интерес, с цяло или частично отложено отразяване, както е определила тази държава-членка.

2.   Наредба на фламандското правителство, постановяваща списъка със събития от голяма значимост за обществото […]

Като се вземе предвид, че дадено събитие може да се сметне за събитие от голяма значимост, ако се изпълнени две от следните условия:

1.

събитието има голяма местна стойност и привлича значителен обществен интерес;

2.

събитието се провежда в контекста на важно международно състезание или е състезание, в което националният отбор, белгийски клубен отбор или един или повече белгийски спортисти участват;

3.

събитието е във важна спортна дисциплина и представлява важна културна придобивка за фламандската общност;

4.

събитието традиционно е излъчвано по обществена телевизия и има висок зрителски рейтинг за категорията си.

[…]

Член 1 § 1

Следните събития се считат за събития с голяма значимост за обществото:

1.

Летни олимпийски игри;

2.

Футбол (мъже): всички мачове с участието на националния отбор и целият финален кръг на Световната купа и мачовете от Европейското първенство;

3.

Шампионската лига и Купата на УЕФА:

мачове, в които играе белгийски клуб;

полуфинали и финали;

4.

Финал за Купата на Белгия по футбол (мъже);

5.

Колоездене:

 

Обиколката на Франция за елитни колоездачи (мъже): всички етапи;

 

следните пробези за Световната купа: Милано-Сан Ремо, Обиколката на Фландрия, Париж-Рубе, Лиеж-Бастон-Лиеж, Amstel Gold Race, Париж-Тур и Обиколката на Ломбардия.

 

Първенството на Белгия и Световното първенство за елитни колоездачи (мъже).

6.

Велокрос: Първенствата на Белгия и Световните първенства за елитни колоездачи (мъже).

7.

Тенис:

 

Турнирите от „Големия шлем“: всички мачове с белгийски спортисти от четвъртфиналите нататък и всички финали (поединично);

 

Купата „Дейвис“ и „Фед Къп“: четвъртфинали, полуфинали и финали при участие на белгийски отбори.

8.

Белгийската „Гранд При Формула 1“.

9.

Атлетика: „Мемориал Ван Дам“.

10.

Музикалния конкурс „Кралица Елизабет“.

Член 1 § 2

Събитията под номера 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 от списъка се предоставят чрез предаване изцяло на живо.

Събитията под номера 1 и 5 са предоставят чрез частично предаване на живо.

Член 2

Изключителните права над събитията, споменати в член 1 § 1 не може да се упражняват, така че да лишават огромна част от населението от проследяване на тези събития по обществена телевизия.

Счита се, че огромна част от населението на фламандската общност е в състояние да проследи събитие от голяма значимост за обществото по обществена телевизия, когато събитието се излъчва по телевизия, предаваща на нидерландски език и може да се получава от поне 90 % от населението без никакво заплащане освен абонаментната цена за разпространение на телевизионен сигнал.

Член 3 § 1

Телевизии, които не отговарят на изискванията на член 2 и които придобиват изключителни права за предаване в говорещия нидерландски регион и в двуезичния регион Брюксел-Столичен за събитията, споменати в член 1 § 1 не могат да упражняват тези права, освен ако не са в състояние да гарантират, на базата на сключени договори, че огромна част от населението няма да бъде възпрепятствана да проследи тези събития по обществена телевизия, както е постановено в членове 1 § 2 и 2.

Член 3 § 2

Телевизии, които притежават изключителни права за предаване, могат да предоставят под-лицензи на разумни пазарни цени и в рамките на време, което е предмет на споразумение с телевизиите, на телевизии, които изпълняват изискванията на член 2.

Член 3 § 3

Ако никоя телевизия не изяви желание да придобие под-лицензи при тези условия, въпросната телевизия може, посредством дерогация от член 2 и член 3 § 1, да използва придобитите права за предаване.

Член 4

Фламандският министър, отговарящ за медийната политика, отговаря за изпълнението на тази наредба.

Брюксел, 28 май 2004 г.

Министър-председателят на фламандското правителство

B. SOMERS

Министърът на благоустройството, медиите и спорта на Фландрия

M. KEULEN

Консолидиран списък на събитията от голяма значимост за Белгия

1.

Летни олимпийски игри

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

2.

Финал за Купата на Белгия по футбол (мъже)

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

3.

Всички мачове с участието на белгийския национален футболен отбор

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

4.

Финален турнир за Световната купа по футбол (мъже)

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

5.

Европейско първенство по футбол, финален кръг (мъже)

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

6.

Шампионска лига, мачове с участие на белгийски клубове

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

7.

Купа на УЕФА, мачове с участие на белгийски клубове

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

8.

Обиколка на Франция, мъже, професионалисти

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

9.

Лиеж-Бастон-Лиеж

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

10.

Amstel Gold Race

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

11.

Обиколка на Фландрия

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

12.

Париж-Рубе

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

13.

Милано-Сан Ремо

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

14.

Шампионати на Белгия по шосейно колоездене, професионалисти (мъже)

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

15.

Световни шампионати по шосейно колоездене, професионалисти (мъже)

Фламандска общност: на живо и с откъси

Френска общност: на живо и с откъси

16.

„Мемориал Иво Ван Дам“.

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

17.

Белгийска „Гранд При Формула 1“

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

18.

Следните турнири по тенис от „Големия шлем“: „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“, четвъртфинали, полуфинали и финали при участие на белгийски спортист

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

19.

Купата „Дейвис“ и „Фед Къп“, четвъртфинали, полуфинали и финали при участие на белгийския отбор

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

20.

Финалът на музикалния конкурс „Кралица Елизабет“

Фламандска общност: на живо и изцяло

Френска общност: на живо и изцяло

Събития от френския списък

1.

„La Flèche wallonne“ (колоездене) (на живо и с откъси);

2.

Зимни олимпийски игри (на живо и с откъси);

3.

Световни първенства по лека атлетика, в които участват белгийски спортисти, на живо и изцяло.

Събития от фламандския списък

1.

Шампионска лига: финали и полуфинали, на живо и изцяло.

2.

Купа на УЕФА: финали и полуфинали, на живо и изцяло.

3.

Колоездене, Париж-Тур и Обиколка на Ломбардия: на живо и с откъси.

4.

Белгийските и Световните шампионати по велокрос, мъже, професионалисти: на живо и изцяло.

5.

Следните турнири по тенис от „Големия шлем“: Открити първенства на Австралия и САЩ, четвъртфинали, полуфинали и финали при участие на белгийски спортист, на живо и изцяло.


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 25 юни 2007 година

относно съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Франция съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/480/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1), и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

като взе предвид мнението на Комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 30 декември 2003 г. Франция нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след уведомлението, дали тези мерки съответстват със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за френското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен във френските мерки, беше съставен ясно и прозрачно и във Франция бяха започнати широки консултации.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени във френските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото: i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Известен брой събития, изброени във френските мерки, включително летните и зимни Олимпийски игри, мачът за откриването, полуфиналите и финалът на Световната купа по футбол, както и полуфиналите и финалът на Европейското първенство по футбол, попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, както изрично се споменава в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук във Франция, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания.

(7)

Останалите футболни събития от списък, включително официалните мачове на френския национален футболен отбор в календара на ФИФА, финалът за Купата на УЕФА, където играе френски отбор, участващ в някое от френските първенства, Купата на Франция по футбол и финалът на Шампионската лига по футбол имат специален общ отзвук във Франция, тъй като футболът е най-популярният спорт в тази страна.

(8)

Ръгбито е важен спорт и привлича значителна публика, особено в югозападна Франция и следователно в голяма част от страната. Финалът на френското първенство по ръгби, финалът за купата на Европа по ръгби, където играе френски отбор, участващ в някое от френските първенства, турнирът на Шестте нации по ръгби и полуфиналите и финалът на Световната купа по ръгби следователно имат специален общ отзвук във Франция.

(9)

Тенис-събитията от списъка имат специален общ отзвук във Франция, тъй като тенисът е най-важният индивидуален спорт в тази държава-членка.

(10)

Френската „Гранд При Формула 1“ има специален общ отзвук във Франция с оглед на важността на това събитие за френската индустрия за състезателни автомобили.

(11)

Обиколката на Франция (мъже) има специален общ отзвук във Франция и общопризната, особена културна значимост за населението във Франция като катализатор на културна идентичност поради факта, че това е най-важното колоездачно събитие в целия свят. Тя отразява популярността на колоезденето във Франция и оказва значимо въздействие върху туризма като удобен случай за рекламиране на страната.

(12)

Колоездачното надбягване Париж—Рубе има специален общ отзвук във Франция, тъй като то е част от френското наследство.

(13)

Изброените баскетболни събития имат специален общ отзвук във Франция и общопризната, особена културна значимост за населението във Франция като катализатор на културна идентичност, при положение че баскетболът играе важна роля за социалното сближаване във Франция.

(14)

Изброените хандбални събития включват френския национален отбор във важен международен турнир и следователно имат значима културна важност за френското население.

(15)

Световното първенство по лека атлетика има специален общ отзвук във Франция и общопризната, особена културна значимост за населението във Франция като катализатор на културна идентичност, особено с оглед на обичайните успехи на участниците от Франция.

(16)

Изброените в списъка събития традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория.

(17)

Френските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕС за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(18)

Френските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(19)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за френските мерки и консултация с Комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, генералният директор на Генерална дирекция „Образование и култура“ информира Франция с писмо от 7 април 2004 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(20)

Мерките бяха приети от Франция на 22 декември 2004 г.

(21)

От решението на Съда на първа инстанция в случай T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това Решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Франция, съответстват със законодателството на Общността. Мерките в окончателния си вариант, предприети от Франция и посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, нотифицирани от Франция на Комисията на 30 декември 2003 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Франция и посочени в приложението към това решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз в съгласие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Франция, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО, са следните:

„Декрет № 2004-1392 от 22 декември 2004 г. в прилагане на член 20-2 от закон № 86-1067 от 30 септември 1986 г. относно свободата на комуникациите

Министър-председателят,

след като се консултира с доклада на Министъра на културата и комуникациите,

като взе предвид Директива 89/552/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г., и по-специално член 3а, от нея;

като взе предвид Европейската конвенция за трансгранична телевизия, представена за подписване на 5 май 1989 г., изменена с протокола, приет от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 9 септември 1998 г., представена за одобрение от Страните по Конвенцията на 1 октомври 1998 г., и по-специално член 9а от нея, съвместно със закон № 94-542 от 28 юни 1994 г. и закон № 2001-1210 от 20 декември 2001 г., който разрешава одобрението ѝ, и декрети № 95-438 от 14 април 1995 г. и № 2002-739 от 30 април 2002 г. за обнародването ѝ;

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, подписано в Порто на 2 май 1992 г. и протокола, коригиращ Споразумението за Европейското икономическо пространство, подписан в Брюксел на 17 март 1993 г., и по-специално приложение X към него, съвместно със закон № 93-1274 от 2 декември 1993 г., който разрешава ратификацията му и декрет № 94-43 от 1 февруари 1994 г. за обнародването му;

като взе предвид закон № 86-1067 от 30 септември 1986 г. и изменението му относно свободата на комуникациите, и в частност член 20-2 от него;

като взе предвид писмото от 7 април 2004 г. от Европейската комисия относно проектомерките, съобщени от Франция за изпълнението на член 3a от Директива 89/552/ЕИО, изменени от Директива 97/36/ЕО;

след като се консултира с Държавния съвет (отдел „Вътрешни работи“),

ПОСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

Член 1 —   Този декрет излага условията, при които телевизионните услуги следва да процедират с изключителното излъчване на събития от голяма значимост, като на съществена част от обществеността не се отказва възможността да ги гледат по обществена телевизия.

Дял I

Разпоредби, приложими за излъчването на събития с голяма значимост на френска територия

Член 2 —   За прилагането на този дял важат следните определения:

a)

„телевизионна услуга със свободен достъп“: всяка телевизионна услуга, която не изисква плащане от потребителите си и която може да се приема от поне 85 % от домакинствата в европейската част на Франция;

б)

„телевизионна услуга с условен достъп“: всяка телевизионна услуга, която не изпълнява двете условия, изложени в предишната алинея.

Член 3 —   Списъкът от събития, уточнен в член 20-2 от закона от 30 септември 1986 г. е, както следва:

1.

Зимните и летни олимпийски игри;

2.

Официалните мачове на френския национален футболен отбор в календара на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА);

3.

Мачът за откриването, полуфиналите и финалът на Световната купа по футбол;

4.

Полуфиналите и финалът на Европейското първенство по футбол;

5.

Финалът на Купата на УЕФА, където играе френски клуб, който участва в някое от френските първенства;

6.

Финалът на Шампионската лига по футбол;

7.

Финалът за Купата на Франция по футбол;

8.

Турнирът на Шестте нации по ръгби;

9.

Полуфиналите и финалът на Световната купа по ръгби;

10.

Финалът на френското първенство по ръгби;

11.

Финалът на Купата на Европа по ръгби, където играе френски клуб, който участва в някое от френските първенства;

12.

Финалът на тенис турнира „Ролан Гарос“ за мъже и жени — единично;

13.

Полуфиналите и финалът на Купата „Дейвис“ и „Фед Къп“, където играе френският отбор по тенис;

14.

Френската „Гранд При Формула 1“;

15.

Обиколката на Франция (колоездене, мъже);

16.

Колоездачният пробег Париж—Рубе;

17.

Финалите на Европейското първенство по баскетбол за мъже и жени, където играе френският национален отбор;

18.

Финалите на Световното първенство по баскетбол за мъже и жени, където играе френският национален отбор;

19.

Финалите на Европейското първенство по хандбал за мъже и жени, където играе френският национален отбор;

20.

Финалите на Световното първенство по хандбал за мъже и жени, където играе френският национален отбор;

21.

Световните първенства по лека атлетика.

Член 4 —   Упражняването на изключителни права, придобити след 23 август 1997 г. от френска телевизия за излъчване на събитие от голяма важност, изброено в член 3 не може да възпрепятства излъчването на това събитие, което трябва да бъде предавано на живо и изцяло от телевизия с обществен достъп, освен в следните случаи:

1.

Излъчването на събитието, указано в точка 15 на член 3, може да бъде ограничено до репортаж, в съответствие с традиционното излъчване за това събитие;

2.

Излъчването на събитията, указани в точки 1 и 21 на член 3 може да се ограничи до представителни моменти, отразяващи разнообразието на спортни дисциплини и участващите държави и може да включва записан материал дори, когато събитията се провеждат по едно и също време;

3.

Събитията от голяма значимост може също да се излъчват в предварително записана форма, когато са се провели между полунощ и 6 ч. сутринта, френско време, при условие че излъчването във Франция започва преди 10 ч. сутринта.

Фактът, че дадена телевизионна услуга със свободен достъп, която иска заплащане от своите потребители и чиито програми могат да се приемат при условията, уточнени в член 2, буква а) от този Декрет, излъчва събитие, което е обект на горните разпоредби, на живо и изцяло, без да го подлага на специфични условия за достъп, не се счита за препятствие за излъчването на това събитие от телевизия с обществен достъп.

Член 5 —   За да се разреши на дадена телевизия с обществен достъп да излъчи събитие при условията, уточнени в член 4, телевизията с изключителни права за излъчване на всички или на част от събитие с голяма значимост и което не изпълнява условията, трябва, в разумен срок преди събитието, да информира телевизиите с обществен достъп, че предлага да отстъпи правата за излъчване на това събитие при условията, уточнени в член 4. Тази оферта трябва да бъде направена при справедливи, разумни и недискриминационни пазарни условия.

Ако, в отговор на тази оферта, не бъде направено предложение от никоя телевизия или ако предложението не е направено съобразно справедливи, разумни и недискриминационни пазарни условия, телевизията, която държи изключителните права за излъчване, може да упражни тези права, без да изпълнява условията на член 4.

Дял II

Разпоредби, приложими за излъчването на събития с голяма значимост в други европейски държави

Член 6 —   Разпоредбите на този дял важат за телевизии под френска юрисдикция и излъчващи към друга държава-членка на Европейския съюз, държава-членка на Европейската икономическа зона или държава, която е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, събитие, посочено от тази държава като събитие от голяма значимост за нейното общество по смисъла на Директива 89/552/ЕИО от 3 октомври 1989 г. и за което те са придобили правата на излъчване след 23 август 1997 г.

Член 7 —   Телевизиите, които са под френска юрисдикция, ще упражняват в държавите, уточнени в член 6, своите права за излъчване на събития от голяма значимост, както е определено от тези държави, по такъв начин, така че да не лишат значителна част от обществеността от възможността да гледат тези събития, било на живо или записани предварително, посредством телевизия с обществен достъп, както е постановено в член 3а на гореспоменатата Директива от 3 октомври 1989 г.

Член 8 —   Когато телевизия, попадаща под френска юрисдикция, излъчва събитие от голяма значимост в една от държавите, уточнени в член 6, то трябва да съответства на условията, изложени от тази държава за излъчването от телевизията.

Дял III

Заключителни разпоредби

Член 9 —   Когато е информиран от дадена телевизия, или по своя собствена инициатива, Съветът по аудиовизуални медии може да представи становище за условията по прилагане на разпоредбите на този Декрет.

Член 10 —   Последващ декрет на Държавния съвет ще установи списъка от събития с голяма значимост и условията за телевизионно излъчване за отвъдморските департаменти Сен Пиер и Микелон, Майот, Нова Каледония, Френска Полинезия и островите Уолис и Футуна, като се вземат предвид индивидуалните нужди на всяка общност и техническите въпроси на отвъдморското излъчване.

Член 11 —   Министърът на културата и комуникациите и Министърът за отвъдморските територии отговарят за изпълнението на този декрет, който ще бъде публикуван в Официален вестник на Френската република.

Съставено в Париж на 22 декември 2004 година.

От министър-председателя

Jean-Pierre RAFFARIN

Министър на културата и комуникациите

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Министър за отвъдморските територии

Brigitte GIRARDIN


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 25 юни 2007 година

относно съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Финландия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/481/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1), и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

като взе предвид мнението на комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 22 септември 2006 г., получено от Комисията на 2 октомври 2006 г., Финландия нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на период от три месеца след нотификацията, дали тези мерки са в съответствие със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за финландското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен във финландските мерки, беше съставен ясно и прозрачно и във Финландия бяха започнати широки консултации.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени във финландските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото: i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка и не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Известен брой събития, изброени във финландските мерки, включително летните и зимни Олимпийски игри, мачът за откриването, четвъртфиналите, полуфиналите и финалът на Световната купа по футбол, както и мачовете на финландския отбор в този турнир, попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, както изрично се споменава в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук във Финландия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания.

(7)

Световните първенства по хокей на лед, организирани от Международната федерация по хокей на лед (ИИХФ), имат специален общ отзвук, тъй като хокеят на лед се играе активно от финландците, и имат общопризнато, особено културно значение за населението на Финландия с оглед на големия успех на финландския отбор в този международен турнир. Поради специфичната си организация световните първенства по хокей на лед следва да бъдат третирани като единично събитие, в които мачовете между други държави също засягат позицията на отборите, срещу които Финландия трябва или е възможно да играе, и крайния резултат.

(8)

Световните първенства по ски северни дисциплини (ски-бягане, ски-скокове и Северна комбинация), организирани от Международната ски федерация (ФИС), имат специален общ отзвук и общопризнато, особено културно значение за населението на Финландия като катализатор на културна идентичност, тъй като северните дисциплини се радват на статута на национален спорт във Финландия.

(9)

Изброените в списъка лекоатлетически събития, а именно световните първенства по лека атлетика, организирани от Международната асоциация на федерациите по лека атлетика (ИААФ) и европейските първенства по лека атлетика, организирани от Европейската лекоатлетическа асоциация (ЕАА), имат общопризнато, особено културно значение за населението на Финландия като катализатор на културна идентичност, тъй като най-добрите финландски лекоатлети, които представят Финландия на международното поле в широк кръг от индивидуални дисциплини, са сред световния елит в тях.

(10)

Изброените в списъка събития традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория.

(11)

Финландските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕО за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(12)

Финландските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка разчита на обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(13)

Пропорционалността на финландските мерки се подсилва от факта, че те нямат обратно действие и следователно не влияят върху упражняването на правата за излъчване за изброените събития, придобити преди датата на влизането им в сила.

(14)

Комисията съобщи мерките, нотифицирани от Финландия, на останалите държави-членки и представи резултатите от тази проверка на срещата на комитета, учреден в съответствие с член 23а от Директива 89/552/ЕИО, от 15 ноември 2006 г. На тази среща комитетът възприе положително становище.

(15)

Финландските мерки бяха приети на 22 февруари 2007 г. и влязоха в сила на 1 март 2007 г.,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, нотифицирани от Финландия на Комисията на 22 септември 2006 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Финландия и посочени в приложението към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Финландия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО, са следните:

„ПРАВИТЕЛСТВЕН ДЕКРЕТ ОТНОСНО

телевизионно излъчване на важни за обществото събития

Приет в Хелзинки на 22 февруари 2007 г.

В съответствие с решението на правителството, взето по искане на Министерството на транспорта и комуникациите, се прие следното по силата на раздел 20, параграф 3 от Закона за радиотелевизионните операции (744/1998), даден на 9 октомври 2003 г., изменен от Закон № 394/2003:

Раздел 1

Важни за обществото събития

Следните събития са важни за обществото във Финландия, посочени в раздел 20, параграф 3 от Закона за радиотелевизионните операции (744/1998):

1.

летните и зимни Олимпийски игри, организирани от Международния олимпийски комитет;

2.

мачът за откриването, четвъртфиналите, полуфиналите и финалът на Световната купа по футбол, организирана от Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА), както и мачовете на финландския отбор;

3.

мачът за откриването, четвъртфиналите, полуфиналите и финалът на европейските първенства по футбол, организирани от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), както и мачовете на финландския отбор;

4.

световните първенства по хокей на лед, организирани от Международната федерация по хокей на лед (ИИХФ);

5.

световните първенства по ски северни дисциплини, организирани от Международната ски федерация (ФИС);

6.

световните първенства по лека атлетика, организирани от Международната асоциация на федерациите по лека атлетика (ИААФ);

7.

европейските първенства по лека атлетика, организирани от Европейската лекоатлетическа асоциация (ЕАА).

Мачът за откриването, полуфиналите и финалът на Световната купа по футбол, както и мачовете на финландския отбор, мачът за откриването, полуфиналите и финалът на европейските първенства по футбол, както и мачовете на финландския отбор, полуфиналите и финалът на световните първенства по хокей на лед, и мачовете на финландския отбор, посочени в подраздел 1 по-горе, следва да бъдат излъчвани на живо изцяло.

Други събития, посочени в подраздел 1, могат да се излъчват изцяло или частично на живо или в отложено излъчване.

Раздел 2

Настоящият декрет влиза в сила на 1 март 2007 година.

Настоящият декрет не важи за изключителни права, закупени преди влизането му в сила.

Хелзинки, 22 февруари 2007 година.

Susanna HUOVINEN

Министър на транспорта и комуникациите

Ismo KOSONEN

Началник-отдел


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2007 година

за прилагането на Директива 72/166/ЕИО на Съвета относно проверките на застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства

(нотифицирано под номер C(2007) 3291)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/482/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка (1), и по-специално член 2, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 30 май 2002 г. между националните застрахователни бюра на държавите членки на Европейското икономическо пространство и други асоциирани държави бе сключено многостранно споразумение, наричано по-нататък „споразумението“. Споразумението е приложено към Решение 2003/564/ЕО на Комисията от 28 юли 2003 година за прилагането на Директива 72/166/ЕИО на Съвета относно проверките на застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (2), с коeто Комисията определи датата, след която държавите-членки се въздържат да извършват проверки за застраховки за гражданска отговорност на превозните средства, които домуват обичайно на територията на подписалите споразумението страни и са предмет на същото споразумение. Чрез приемането на добавки № 1 и № 2, към споразумението впоследствие се присъединиха други държави.

(2)

На 8 март 2007 г. националните застрахователни бюра на държавите-членки и тези на Андора, Хърватия, Исландия, Норвегия и Швейцария подписаха добавка № 3 към споразумението, чрез което в споразумението бяха включени националните застрахователни бюра на България и Румъния. Добавката предвижда практически механизми за премахването на проверките на застраховките по отношение на моторните превозни средства, които домуват обичайно на територията на България и Румъния и са предмет на добавката.

(3)

Следователно всички условия за преустановяването на проверките на автомобилните застраховки „Гражданска отговорност“ съгласно Директива 72/166/ЕИО по отношение на моторните превозни средства, които домуват обичайно на територията на България и Румъния, са изпълнени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Считано от „1 август 2007 г.“ държавите-членки прекратяват проверките на застраховките „Гражданска отговорност“ по отношение на моторните превозни средства, които домуват обичайно на територията на България и Румъния и са предмет на добавка № 3 от „8 март 2007 година“ към многостранното споразумение между националните застрахователни бюра на държавите членки на Европейското икономическо пространство и други асоциирани държави.

Член 2

Държавите-членки са длъжни да информират незабавно Комисията за мерките, които са предприели за прилагане на настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 103, 2.5.1972 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 23.


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/43


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2007 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Германия

(нотифицирано под номер C(2007) 3413)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/483/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (3), въвежда някои защитни мерки, които се прилагат с цел да се предотврати разпространението на болестта и включват създаването на области А и Б в следствие на подозирано или потвърдено избухване на болестта.

(2)

Германия нотифицира Комисията за избухване на H5N1 в задния двор на стопанство за домашни птици на своя територия и предприе съответните мерки, предвидени с Решение 2006/415/ЕО, включително създаването на области А и Б съгласно член 4 от това решение.

(3)

Комисията разгледа предприетите мерки заедно с Германия и е доволна, че границите на области А и Б, установени от компетентните органи в тази държава-членка, са на достатъчно разстояние от настоящото местоположение на избухването. Следователно областите А и Б в Германия, могат да бъдат потвърдени и продължителността на тази регионализация - фиксирана.

(4)

Решение 2006/415/ЕО следва съответно да се измени.

(5)

Предвидените в настоящото решение мерки следва да бъдат преразгледани на следващата среща на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се изменя съгласно текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33). Коригирана версия (ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51. Решение, последно изменено с Решение 2007/454/ЕО (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 87).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се изменя, както следва:

1.

Към част А се добавя следният текст:

ISO Код на страната

Държава-членка

Област А

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код (ако е наличен)

Име

GE

ГЕРМАНИЯ

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

Към част Б се добавя следният текст:

ISO Код на страната

Държава-членка

Област Б

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код (ако е наличен)

Име

GE

ГЕРМАНИЯ

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Поради ситуацията, която възникна по повод присъединяването, някои броеве на Официален вестник от 27, 29 и 30 декември 2006 г. бяха публикувани на официалните езици към тази дата.

Беше решено актовете, които са публикувани в броевете на Официален вестник от посочените дати, да бъдат публикувани отново като поправки и във формата, използван в Официален вестник.

Ето защо броевете на Официален вестник, които съдържат тези поправки, бяха публикувани във версиите на официалните езици преди присъединяването. Преводите на актовете на езиците на новите държави-членки ще бъдат публикувани в Специалното издание на Официален вестник на Европейския съюз, съдържащо текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди 1 януари 2007 г.

По-долу е даден списък на броевете на Официален вестник, публикувани на 27, 29 и 30 декември 2006 г., и съответните поправки.

OВ от 27 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


OВ от 29 декември 2006 г.

Поправен OВ (2007 г.)

L 387

L 34


OВ от 30 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50