ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 179

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
7 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 799/2007 на Комисията от 6 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 800/2007 на Комисията от 6 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1859/82 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

3

 

*

Регламент (ЕО) № 801/2007 на Комисията от 6 юли 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕО) № 802/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зона IV на ICES и води на ЕО от зона IIа от страна на съдове под флага на Швеция

36

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/470/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 май 2007 година относно сключването на споразумение между Европейската общност и Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

38

Споразумение между Европейската общност и правителството на Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

39

 

 

2007/471/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 12 юни 2007 година относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република

46

 

 

2007/472/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 юни 2007 година за изменение на Решение на изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС)

50

 

 

2007/473/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 юни 2007 година за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г.

52

 

 

Комисия

 

 

2007/474/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 4 юли 2007 година за предоставяне на Португалия на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис (нотифицирано под номер C(2007) 3186)

53

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация, свързана с влизането в сила на Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите по член XXIV:6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ)

55

 

 

 

*

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 799/2007 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 7 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 6 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,7

TR

95,6

ZZ

66,2

0707 00 05

JO

151,2

TR

74,4

ZZ

112,8

0709 90 70

IL

42,1

TR

97,2

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

71,9

UY

55,8

ZA

64,3

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

84,2

BR

79,5

CL

93,8

CN

92,0

NZ

99,1

US

125,3

UY

77,0

ZA

96,1

ZZ

93,4

0808 20 50

AR

78,3

CL

87,5

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

102,7

ZZ

85,5

0809 10 00

TR

203,0

ZZ

203,0

0809 20 95

TR

271,1

US

506,2

ZZ

388,7

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/2007 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 1859/82 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 година относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа общност (1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 2 от Регламент (ЕИО) № 1859/82 на Комисията (2) определя за всяка държава-членка прага на икономическия размер на отчетните стопанства, обхванати от статистическото изследване на системата за земеделска счетоводна информация.

(2)

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 1859/82 определя броя на отчетните стопанства по райони.

(3)

Поради присъединяването на България и Румъния прагът, както и броят отчетни стопанства за тези две нови държави-членки следва да бъдат определени.

(4)

За да се осигури по-ефективна представителност на словашката извадка, прагът, както и броят отчетни стопанства, отнасящи се за Словакия, следва да бъдат приведени в съответствие.

(5)

Следователно Регламент (ЕИО) № 1859/82 е необходимо да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Общността за системата за земеделска счетоводна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1859/82 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се заменя със следния текст:

„Член 2

За счетоводната 2007 година (период от 12 последователни месеца, започващ между 1 януари и 1 юли 2007 г.) и за последващи счетоводни години прагът, посочен в член 4 от Регламент № 79/65/ЕИО, изразен в европейски единици за размер (ЕЕР), е както следва:

Белгия: 16 EЕР

България: 1 EЕР

Чешка република: 4 EЕР

Дания: 8 EЕР

Германия: 16 EЕР

Естония: 2 EЕР

Ирландия: 2 EЕР

Гърция: 2 EЕР

Испания: 2 EЕР

Франция: 8 EЕР

Италия: 4 EЕР

Кипър: 2 EЕР

Латвия: 2 EЕР

Литва: 2 EЕР

Люксембург: 8 EЕР

Унгария: 2 EЕР

Малта: 8 EЕР

Нидерландия: 16 EЕР

Австрия: 8 EЕР

Полша: 2 EЕР

Португалия: 2 EЕР

Румъния: 1 EЕР

Словения: 2 EЕР

Словакия: 8 EЕР

Финландия: 8 EЕР

Швеция: 8 EЕР

Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия): 16 ЕЕР

Обединеното кралство (само Северна Ирландия): 8 EЕР.“

2)

В член 5 се прибавя следната алинея:

„България и Румъния предоставят на Комисията техния план за избор за отчетната 2007 година преди 31 юли 2007 година.“

3)

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от отчетната 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859/65. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 28).

(2)  OВ L 205, 13.7.1982 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1860/2006 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 1859/82 се изменя, както следва:

1.

Частта, отнасяща се до Словакия, се заменя със следното:

„810

СЛОВАКИЯ

502“

2.

Прибавят се следните таблици, отнасящи се за България и Румъния:

„Референтен номер

Наименование на района

Брой на отчетните стопанства за отчетна година

2007 г.

2008 г.

от 2009 г.

830

БЪЛГАРИЯ

2 000

2 000

2 000 (1)


Референтен номер

Наименование на района

Брой на отчетните стопанства за отчетна година

2007 г.

2008 г.

2009 г.

от 2010 г.

840

РУМЪНИЯ

1 000

2 000

4 000

6 000 (2)


(1)  За 2009 г. и следващите отчетни години България ще има шест района (приложение към Регламент № 79/65/ЕИО) и броят на отчетните стопанства, който важи за цялата страна, ще се разпредели между отделните райони.

(2)  За 2010 г. и следващите отчетни години Румъния ще има осем района (приложение към Регламент № 79/65/ЕИО) и броят на отчетните стопанства, който важи за цялата страна, ще се разпредели между отделните райони.“


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 801/2007 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2007 година

относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 37, параграф 2 от него,

след консултация със заинтересованите страни,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 37, параграф 1 от Регламент № 1013/2006, Комисията изпрати писмено искане до всяка държава, към която не се прилага Решение C(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР, отнасящо се до преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване, с което изисква писмено потвърждение, че отпадъците, изброени в приложение III или IIIА към този регламент, износът на които не е забранен съгласно член 36 от регламента, могат да бъдат изнесени от Общността за оползотворяване в тази държава, както и да бъде посочена контролната процедура, ако има такава, която ще се използва в страната по местоназначение.

(2)

В тези искания, всяка страна беше помолена да посочи дали е избрала забрана или процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, или няма да упражни никакъв контрол по отношение на такива отпадъци.

(3)

Комисията получи отговори на писмените си искания от Алжир, Андора, Аржентина, Ботсвана, Беларус, Чили, Китай, Китай (Хонконг), Коста Рика, Гвиана, Индия, Лихтенщайн, Молдова, Оман, Перу, Филипини, Руска федерация, Шри Ланка, Тайван, Тайланд, Виетнам.

(4)

Някои държави не издадоха писмено потвърждение, че отпадъците могат да бъдат изнасяни за оползотворяване от Общността в тях. Затова в съответствие с член 37, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 1013/2006, за тези държави се приема, че са избрали процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие.

(5)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да заменят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията от 12 юли 1999 г. за определяне на процедури за контрол съгласно Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, които да се прилагат за превоза на определени видове отпадъци до определени страни, за които не се прилага Решение С(92)39 final на ОИСР (2). Поради това Регламент (ЕО) № 1547/1999 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Износът за оползотворяване на определени отпадъци, изброени в Приложения III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, и износът, на които не е забранен съгласно член 36, за определени държави, за които Решението на ОИСР не е приложимо, се регулират от процедурите, отразяващи изборът, направен от тези държави между:

а)

забрана;

б)

процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие или;

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение,

както е посочено приложението.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1792/2006 на Комисията (OВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изборът, направен от определени държави, съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

Алжир

а)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

Всички останали

Андора

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

Всички отпадъци

 

 

Аржентина

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

от позиция B3010:

поливинилов алкохол

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли;

фенолформалдехидни смоли;

меламинформалдехидни смоли;

епоксидни смоли;

алкидни смоли;

полиамиди

Следните отпадъци от флуорирани полимери (1):

перфлуороетилен/пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

Всички останали отпадъци от позиция B3010

от позиция B3010:

поливинилбутирал

поливинилацетат

от позиция B3020:

от хартия или картон произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

други, включително, но не ограничени до 2. несортиран скрап

Всички останали отпадъци от позиция B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

от позиция B 3070:

неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

от: Всички останали отпадъци от позиция B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

Беларус

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

От позиция B1010:

Скрап от германий

Скрап от ванадий

Скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

Скрап от торий

Всички останали отпадъци от позиция B1010

 

от позиция B1020:

Скрап от берилий

Скрап от телур

Всички останали отпадъци от позиция B1020

 

от позиция B3010:

Прах от ванадий

Всички останали отпадъци от позиция B1030

 

от позиция B1031:

Прах от титан

Всички останали отпадъци от позиция B1031;

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

от позиция B1120 Преходни метали

от позиция B1120 Лантаниди (редки метали)

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

от позиция B2020:

Стъклени отпадъци в недисперсна форма

Стъклени трошки и други отпадъци и скрап от стъкло, освен катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла

стъклени отпадъци със съдържание на специфични вещества

Всички останали отпадъци от позиция B2020

 

 

B2030

 

от позиция B2040:

Частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове (FGD)

Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена според производствените стандарти (напр. DIN 4301 и DIN 8210), основно за строителни и абразивни нужди.

от позиция B2040:

Отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

Сяра в твърда форма

Варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

Натриеви, калиеви, калциеви хлориди

Карборунд (силициев карбид)

Бетонни отломки

Стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

От позиция B2120 oтпадъчни кисели или основни разтвори, със съдържание на специфични вещества

Всички останали отпадъци от позиция B2120

 

 

 

B2130

 

 

 

 

от позиция B3010:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

Скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:

етилен

стирен

полипропилен

полиетилентерефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиамиди

полибутилентерефталат

поликарбонати

акрилни полимери

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полиметилметакрилат

поливинилов алкохол

поливинилбутирал

поливинилацетат

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли

фенолформалдехидни смоли

меламинформалдехидни смоли

епоксидни смоли;

алкидни смоли;

полиамиди

от позиция B3010:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

Скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:

полиацетали

полиетери

полифениленсулфиди

алкани С10—С13 (пластификатори)

полисилоксани

* Следните отпадъци от флуорирани полимери

перфлуороетилен/пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

B3020

 

от позиция B3030:

Отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци от прежди, но изключващи конци

Всички останали отпадъци от позиция B3030

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

от позиция B3060

Дегра: остатъци получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

Отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

Отпадъци от риба

Всички останали отпадъци от позиция B3060

 

 

B3065

 

от позиция B3070:

Отпадъци от човешка коса

от: Всички останали отпадъци от позиция B3070

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

ex GB040 галванични шлаки, със съдържание на мед

 

ex GB040 шлаки от ценни метали

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

ex GE020 Отпадъци от стъклени влакна, проявяващи физикохимични свойства, подобни на азбеста

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

Ботсвана

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

от позиция B3020 Всички останали

от позиция B3020

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци: Отпадъци и остатъци от хартия и картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

от хартия или картон произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

Чили

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 от 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 от 7001

от 701939

 

 

GF010

 

 

GC030 от 2621

 

 

GC040 от 2621

 

 

GH013 391530

от 390410—40

 

 

GN010 от 050200

 

 

GN020 от 050300

 

 

GN030 от 050590

 

 

 

Всички останали

Китай

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

от позиция B1010:

Скрап от молибден

Скрап от кобалт

Скрап от бисмут

Скрап от цирконий

Скрап от манган

Скрап от германий

Скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

Скрап от торий

Скрап от редкоземни елементи

Скрап от хром

от позиция B1010

Скрап от волфрам

Скрап от магнезий

Скрап от титан

Скрап от ванадий

от позиция B1010:

Благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

Скрап от желязо и стомана

Скрап от мед

Скрап от никел

Скрап от алуминий

Скрап от цинк

Скрап от калай

Скрап от тантал

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

Всички останали отпадъци от позиция B1100

 

от позиция B1100

Твърд цинк от горещо поцинковане

 

B1115

 

от позиция B1120

Лантаниди (редки метали)

Всички останали отпадъци от позиция B1120

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

от позиция B3010:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

Скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:

етилен

стирен

полипропилен

полиетилентерефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиацетали

полиамиди

полибутилентерефталат

поликарбонати

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли

меламинформалдехидни смоли

епоксидни смоли;

алкидни смоли

от позиция B3010:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

полиетери

полифениленсулфиди

акрилни полимери

алкани С10—С13 (пластификатори)

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полисилоксани

полиметилметакрилат

поливинилов алкохол

поливинилбутирал

поливинилацетат

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

фенолформалдехидни смоли

полиамиди

Следните отпадъци от флуорирани полимери (2):

перфлуороетилен/пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

 

B3020

всички останали отпадъци от позиция B3030

 

от позиция B3030:

от Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и конци)

отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

други

Отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и конци) от

синтетични влакна

изкуствени влакна

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

всички останали отпадъци от позиция B3060

 

от позиция B3060:

от Отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, при условие че не са инфекциозни:

Отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

Китай (Хонконг)

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

от позиция B1010 скрап от тантал

 

Всички останали отпадъци от позиция B1010

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

от позиция B1100 Отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

 

Всички останали отпадъци от позиция B1100

 

 

B1115

от позиция B1120

Лантаниди (редки метали)

 

Всички останали отпадъци от позиция B1120

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

от позиция B3010:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

полиацетали

полиетери

алкани С10—С13 (пластификатори)

* Следните отпадъци от флуорирани полимери:

перфлуороетилен/пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

от позиция B3010:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

Скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:

етилен

стирен

полипропилен

полиетилентерефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиамиди

полибутилентерефталат

поликарбонати

полифениленсулфиди

акрилни полимери

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полисилоксани

полиметилметакрилат

поливинилов алкохол

поливинилбутирал

поливинилацетат

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли

фенолформалдехидни смоли

меламинформалдехидни смоли

епоксидни смоли;

алкидни смоли

полиамиди

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

Коста Рика

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

Всички отпадъци

 

 

Гвиана

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

 

Всички

Индия

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

 

Всички

Лихтенщайн

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

 

Всички

Молдова

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

от позиция B3020

от позиция B3020

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци: Отпадъци и остатъци от хартия и картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

от хартия или картон произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

Всички останали

 

 

Оман

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

всички останали отпадъци от позиция B1010

от позиция B1010

Скрап от желязо и стомана

 

Всички останали

 

 

Перу

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

Всички отпадъци

 

Филипини

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

от позиция B1010 скрап от кобалт

Всички останали отпадъци от позиция B1010

 

от позиция B1020

Скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

Всички останали отпадъци от позиция B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

от позиция B1120: Кобалт, лантан

всички останали отпадъци от позиция B1120

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

от позиция B2030

Отпадъци и скрап от металокерамични материали

от позиция B2030

Керамични влакна, неупоменати и невключени другаде

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

Руска федерация

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

Шри Ланка

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

Всички отпадъци

 

Тайван

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

от позиция B1010

Благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

Скрап от тантал

Скрап от молибден

Скрап от кобалт

Скрап от бисмут

Скрап от цирконий

Скрап от манган

Скрап от ванадий

Скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

Скрап от торий

Скрап от редкоземни елементи

Скрап от хром

от позиция B1010

Скрап от желязо и стомана

Скрап от мед

Скрап от никел

Скрап от алуминий

Скрап от цинк

Скрап от калай

Скрап от волфрам

Скрап от магнезий

Скрап от титан

Скрап от германий

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

от позиция B1100

Алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

Отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

Шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

Тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от позиция B1100

Твърд цинк от горещо поцинковане

Цинк-съдържащи шлаки/утайки:

Повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

Дънни утайки от галванизиране (>92 % Zn)

Цинкова шлака при леене (>85 % Zn)

Дънни утайки от галванизиране (>92 % Zn)

Цинкова пяна

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

всички останали отпадъци от позиция B2040

от позиция B2040:

Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена според производствените стандарти (напр. DIN 4301 и DIN 8210), основно за строителни и абразивни нужди.

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

от позиция B3010:

полиуретан (несъдържащ CFCs)

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

ex B3010 Всички останали отпадъци

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

Тайланд

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

всички останали отпадъци от позиция B1100

от позиция B1100

Отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

Шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

Тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

от позиция B2040

Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена според производствените стандарти (напр. DIN 4301 и DIN 8210), основно за строителни и абразивни нужди.

Варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

Стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

от позиция B2040 всички останали отпадъци:

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

от позиция B3010:

Скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери

Следните отпадъци от флуорирани полимери (3)

от позиция B3010:

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

B3020

 

от позиция B3030:

Отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и конци) от синтетични влакна

Употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

oт позиция B3030 всички останали отпадъци

 

B3035

 

 

от позиция B3040

Други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

от позиция B3040

Отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

Виетнам

a)

забрана

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение

от позиция B1010

Благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

Скрап от тантал

Скрап от кобалт

Скрап от бисмут

Скрап от германий

Скрап от ванадий

Скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

Скрап от торий

Скрап от редкоземни елементи

 

от позиция B1010

Скрап от желязо и стомана

Скрап от мед

Скрап от никел

Скрап от алуминий

Скрап от цинк

Скрап от калай

Скрап от волфрам

Скрап от молибден

Скрап от магнезий

Скрап от титан

Скрап от цирконий

Скрап от манган

Скрап от хром

от позиция B1020

Скрап от берилий

Скрап от кадмий

Скрап от селен

Скрап от телур

 

от позиция B1020

Скрап от антимон скрап

Скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

всички останали отпадъци от позиция B2040

 

от позиция B2040:

Частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове (FGD)

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

от позиция B3010: Всички останали

 

от позиция B3010

етилен

стирен

полипропилен

полиетилентерефталат

поликарбонати

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  Виж бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(2)  Виж бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(3)  Виж бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 802/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зона IV на ICES и води на ЕО от зона IIа от страна на съдове под флага на Швеция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

В съответствие с получената от Комисията информация, уловът на посочения в приложението на настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2007 г. на споменатата в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от указаната в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в него дата. След тази дата се забранява също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид рибен запас от посочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11, последно коригиран с ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

17

Държава-членка

ШВЕЦИЯ

Ресурс

COD/2AC4.

Вид

Атлантическа треска (Gadus morhua)

Зона

IV; води на ЕО от зони IIа

Дата

13.6.2007 г.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 май 2007 година

относно сключването на споразумение между Европейската общност и Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

(2007/470/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2, заедно с първото изречение от първата алинея от член 300, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съветът упълномощи Комисията на 5 юни 2003 г. да започне преговори с трети страни за замяна на някои разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(2)

От името на Общността Комисията договори споразумение с Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз в съответствие с механизмите и директивите в приложението към решението на Съвета, което упълномощава Комисията да започне преговори с трети страни относно замяната на някои разпоредби в действащи двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(3)

Споразумението, по което Комисията е провела преговори, следва да може да бъде подписано и временно прилагано от страна на Общността, при условие че е възможно сключване на по-късна дата,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява от името на Общността подписването на споразумение между Европейската общност и правителството на Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз, при условие че има решение на Съвета относно сключването на посоченото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава с настоящото да определи лицето, оправомощено да подпише Споразумението от името на Общността, при условие че споразумението ще бъде подписано.

Член 3

До влизането му в сила Споразумението се прилага условно от първия ден на месеца след деня, на който страните са се нотифицирали взаимно относно приключване на процедурите, които са необходими за тази цел.

Член 4

Председателят на Съвета се упълномощава с настоящото да направи нотификация, предвидена в член 9, параграф 2 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 30 май 2007 година.

За Съвета

Председател

F. MÜNTEFERING


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН,

от друга страна

(наричани по-долу „Страните“),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени двустранни споразумения за услуги за въздушен превоз между няколко държави-членки на Европейската общност и Република Киргизстан, съдържащи разпоредби, които са в противоречие с правото на Общността,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейската общност има изключителната компетенция по отношение на няколко аспекта, които могат да бъдат включени в двустранните споразумения за услуги за въздушен превоз между държави-членки на Европейската общност и трети държави,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейската общност въздушните превозвачи на Общността, установени в държава-членка, имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейската общност и трети държави,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Европейската общност и някои трети страни, предвиждащи възможността гражданите на тези трети държави да придобиват собственост във въздушни превозвачи, лицензирани в съответствие с правото на Европейската общност,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че някои разпоредби от двустранните споразумения за услуги за въздушен превоз между държави-членки на Европейската общност и Република Киргизстан, които са в противоречие с правото на Европейската общност, трябва да бъдат приведени в съответствие с него, за да се установи солидно правно основание за услугите за въздушен превоз между Европейската общност и Република Киргизстан и, за да се запази непрекъснатостта на тези услуги,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредби от двустранните споразумения за услуги за въздушен превоз, сключени между държави-членки на Европейската общност и Република Киргизстан, които i) изискват или облагодетелстват приемане на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушни превозвачи по съответните маршрути; или ii) засилват последиците от всяко такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) делегират на въздушните превозвачи или други частни икономически оператори отговорността за предприемане на мерки, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушни превозвачи, могат да направят неефективни правилата на конкуренция, действащи по отношение на предприятията,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държавите-членки на Европейската общност.

2.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на граждани на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита че се отнася за граждани на държавите-членки на Европейската общност.

3.   Посочването във всяко от споразуменията, посочени в приложение 1, на въздушни превозвачи или авиокомпании на държава-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

4.   Предоставянето на права за въздушен трафик продължава да се изпълнява въз основа на вече действащи или бъдещи двустранни споразумения.

Член 2

Определяне от държава-членка

1.   Разпоредбите на параграф 2 и параграф 3 от настоящия член заменят съответните разпоредби в членовете, посочени съответно в приложение 2, букви a) и б), по отношение на определянето на въздушен превозвач от съответната държава-членка, неговите лицензи и разрешения, дадени от Република Киргизстан, както и съответно отказа, отмяната, прекратяването и ограничаването на лицензите или разрешенията на въздушния превозвач.

2.   При определяне на въздушен превозвач от държава-членка Република Киргизстан предоставя съответните лицензи и разрешения с минимално процедурно забавяне, при условие, че:

i)

въздушният превозвач е установен на територията на определящата държава-членка съгласно Договора за създаване на Европейската общност и има валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност;

ii)

от държавата-членка, отговорна за издаването на свидетелство за авиационен оператор, се упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач и съответният авиационен орган е ясно идентифициран при посочването; както и

iii)

въздушният превозвач е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие и е контролиран ефективно от държави-членки и/или от граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или от граждани на такива други държави.

3.   Република Киргизстан може да откаже, отмени, прекрати или ограничи лицензите или разрешенията на даден въздушен превозвач, определен от държава-членка, когато:

i)

въздушният превозвач не е установен на територията на определящата го държава-членка съгласно Договора за създаване на Европейската общност или няма валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност, или

ii)

не се упражнява или не се поддържа ефективен регулативен контрол на въздушния превозвач от държавата-членка, отговорна за издаването на неговото свидетелство за авиационен оператор, или съответният авиационен орган не е ясно идентифициран при определянето, или

iii)

въздушният превозвач не е притежаван или ефективно контролиран пряко или чрез мажоритарно участие от държави-членки и/или от граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или от граждани на такива други държави.

При упражняване на правото си съгласно настоящия параграф, Република Киргизстан не прилага дискриминация между въздушните превозвачи от Общността на основание на тяхната националност.

Член 3

Безопасност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват членовете, изброени в приложение 2, буква в).

2.   Когато държава-членка е определила въздушен превозвач, върху когото се упражнява и поддържа регулаторен контрол от друга държава-членка, правата на Република Киргизстан съгласно разпоредбите за безопасност в споразумението между държавата-членка, определила въздушния превозвач, и Република Киргизстан, се прилагат еднакво по отношение на приемането, упражняването и поддържането на стандарти за безопасност от тази друга държава-членка и по отношение на оперативния лиценз на този въздушен превозвач.

Член 4

Данъчно облагане на авиационното гориво

1.   Разпоредбите на параграф 2 от този член допълват съответните разпоредби от членовете, посочени в приложение II, буква г).

2.   Без да засяга действието на която и да било друга разпоредба с обратен смисъл, нищо във всяко от споразуменията, изброени в приложение II, буква г), не пречи на държавите-членки да налагат на недискриминационна основа, данъци, налози, мита, тарифи или такси на горивото, доставено на тяхна територия за ползване във въздухоплавателно средство на определен въздушен превозвач на Република Киргизстан, който оперира между една точка на територията на тази държава-членка и друга точка на територията на тази държава-членка или на територията на друга държава-членка.

Член 5

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби от членовете, посочени в приложение II, буква д).

2.   Тарифите, които ще се събират от въздушния(те) превозвач(и), определен(и) от Република Киргизстан по силата на споразумение, посочено в приложение I, съдържащо разпоредба, посочена в приложение II, буква д) за превоз изцяло в рамките на Европейската общност, са предмет на правото на Европейската общност.

Член 6

Съвместимост с правилата за конкуренция

1.   Без да засяга действието на всяка друга разпоредба с обратен смисъл, нищо от споразуменията, посочени в приложение I, i) не облагодетелстват приемането на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които предотвратяват или нарушават конкуренцията; ii) не засилва последиците от което и да е такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) не делегира на частни икономически оператори отговорността за вземането на мерки, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията.

2.   Разпоредбите, съдържащи се в посочените в приложение 1 споразумения, несъвместими с параграф 1 от настоящия член, не се прилагат.

Член 7

Приложения към споразумението

Приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 8

Преразглеждане или изменение

Страните по всяко време могат да преразгледат или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 9

Влизане в сила и временно прилагане

1.   Настоящото споразумение влиза в сила, след като страните се уведомят писмено, че са изпълнени съответните вътрешни процедури, необходими за влизането му в сила.

2.   Без да се засяга параграф 1, страните се съгласяват да прилагат временно настоящото споразумение от първия ден на месеца, следващ датата, на която страните са се уведомили за приключването на процедурите, необходими за тази цел.

3.   Настоящото споразумение се прилага по отношение на всички споразумения и други договорености между държави-членки и Република Киргизстан, изредени в приложение I, които, към датата на подписване на настоящото споразумение, все още не са влезли в сила, при влизането им в сила или временно прилагане.

Член 10

Прекратяване

1.   В случай на прекратяване на споразумение, посочено в приложение I, всички разпоредби на настоящото споразумение по отношение на въпросното споразумение, посочено в приложение I, се прекратяват по същото време.

2.   В случай че всички споразумения, посочени в приложение I, бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява по същото време.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени лица, полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел в два екземпляра на първия ден от юни 2007 г. на български, испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински, шведски, руски и киргизки език.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

Image

Image

За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

Image

За Правительство Кыргызской Республики

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на споразумения, посочени в член 1 от настоящото споразумение

Споразумения за услуги за въздушен превоз между Република Киргизстан и държави-членки на Европейската общност, които към датата на подписване на настоящото споразумение са били сключени, подписани и/или парафирани

Споразумение за въздушен превоз между Австрийското федерално правителство и правителството на Република Киргизстан, съставено във Виена на 17 март 1998 г., наричано в приложение II по-долу „Споразумение между Киргизстан и Австрия“,

Споразумение за услуги за въздушен превоз между правителството на Чешката република и правителството на Република Киргизстан, съставено в Прага на 29 април 2004 г., наричано в приложение II по-долу „Споразумение между Киргизстан и Чешката република“,

Споразумение между правителството на Федерална република Германия и правителството на Република Киргизстан относно услугите за въздушен превоз, съставено в Бишкек на 13 май 1997 г., наричано в приложение II по-долу „Споразумение между Киргизстан и Германия“,

Споразумение за услуги за въздушен превоз между правителството на Република Киргизстан и правителството на Република Гърция, съставено в Атина на 1 ноември 2004 г., наричано в приложение II по-долу „Споразумение между Киргизстан и Гърция“,

Споразумение за услуги за въздушен превоз между правителството на Република Киргизстан и правителството на Словашката република, парафирано в Бишкек на 27 септември 2006 г., наричано в приложение II по-долу „Споразумение между Киргизстан и Словакия“,

Споразумение за услуги за въздушен превоз между правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Република Киргизстан, съставено в Лондон на 8 декември 1994 г., наричано в приложение II по-долу „Споразумение между Киргизстан и Обединеното кралство“;

Последно изменено с Меморандум за разбирателство между органите на гражданската авиация на двете страни, съставен в Лондон на 2 септември 2003 г., наричан в приложение II по-долу „Меморандум за разбирателство между Киргизстан и Обединеното кралство“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на членовете от споразуменията, изредени в приложение I и посочени в членове от 2 до 5 от настоящото споразумение

а)

Определяне от държава-членка:

член 3, параграф 5 от споразумението между Киргизстан и Австрия,

член 3, параграф 4 от споразумението между Киргизстан и Чешката република,

член 3, параграф 4 от Споразумението между Киргизстан и Германия,

член 3, параграф 2, буква а) от Споразумението между Киргизстан и Гърция,

член 4, параграф 4 от Споразумението между Киргизстан и Обединеното кралство и приложение Б, член 4, буква a), от Меморандума за разбирателство между Киргизстан и Обединеното кралство;

б)

Отказ, отмяна, прекратяване или ограничаване на лицензи или разрешения:

член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението между Киргизстан и Австрия,

член 4, параграф 1, буква б) от Споразумението между Киргизстан и Чешката република,

член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението между Киргизстан и Гърция,

член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението между Киргизстан и Обединеното кралство и приложение Б, член 5, параграф 1, буква а) от Меморандума за разбирателство между Киргизстан и Обединеното кралство;

в)

Безопасност:

член 6 от Споразумението между Киргизстан и Австрия,

член 7 от Споразумението между Киргизстан и Чешката република,

член 12 от Споразумението между Киргизстан и Германия,

член 8 от Споразумението между Киргизстан и Гърция,

приложение Б, член 13а от Меморандума за разбирателство между Киргизстан и Обединеното кралство;

г)

Данъчно облагане на авиационното гориво:

член 7 от Споразумението между Киргизстан и Австрия,

член 8 от Споразумението между Киргизстан и Чешката република,

член 6 от Споразумението между Киргизстан и Германия,

член 9 от Споразумението между Киргизстан и Гърция,

член 9 от Споразумението между Киргизстан и Словакия,

член 8 на Споразумението между Киргизстан и Обединеното кралство;

д)

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност:

член 11 от Споразумението между Киргизстан и Австрия,

член 12 от Споразумението между Киргизстан и Чешката република,

член 10 от Споразумението между Киргизстан и Германия,

член 13 от Споразумението между Киргизстан и Гърция,

член 7 от споразумението между Киргизстан и Обединеното кралство и приложение Б, член 7 от Меморандума за разбирателство между Киргизстан и Обединеното кралство.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на други държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (по силата на Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за въздушен превоз).


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 юни 2007 година

относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република

(2007/471/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз (наричан по-нататък „Актът за присъединяване от 2003 г.“), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. предвижда, че разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, различни от посочените в приложение I към същия акт, се прилагат в нова държава-членка по смисъла на този правен инструмент по силата на решение на Съвета за тази цел, само след проверка на изпълнението на необходимите условия за прилагане на тези достижения.

(2)

Съветът е извършил проверка дали Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (наричани по-нататък „заинтересованите държави-членки“), осигуряват задоволително ниво на защита на данните чрез следните етапи:

на заинтересованите държави-членки бе изпратен изчерпателен въпросник, а отговорите им бяха записани. След това във всички заинтересовани държави-членки бяха направени посещения с цел проверка и оценка в съответствие с приложимите процедури за оценка на Шенген, посочени в Решението на Изпълнителния комитет за създаване на Постоянен комитет относно оценката и прилагането на Шенген (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (1) в областта на защитата на данните.

(3)

На 5 декември 2006 г. Съветът заключи, че условията в тази област са изпълнени от Чешката република, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша и Република Словения. На 11 юни 2007 г. Съветът заключи, че условията в тази област са изпълнени от Република Естония и от Словашката република. Следователно е възможно да се определи дата, от която достиженията на правото от Шенген, във връзка с Шенгенската информационна система (ШИС), могат да се прилагат в тези държави-членки.

(4)

Влизането в сила на настоящото решение следва да позволи прехвърлянето на реални данни от ШИС към заинтересованите държави-членки. Конкретното използване на тези данни следва да позволи на Съвета, посредством приложимите процедури за оценка на Шенген, посочени в SCH/Com-ex (98) 26 def., да провери правилното прилагане в заинтересованите държави-членки на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с ШИС. След извършването на тези оценки Съветът следва да вземе решение относно отмяната на проверките по вътрешните граници със заинтересованите държави-членки.

(5)

Следва да бъде прието отделно решение на Съвета, в което се определя дата за отмяна на проверките по вътрешните граници. До датата за отмяна на проверките, определена с това решение, следва да се прилагат определени ограничения върху използването на ШИС.

(6)

По отношение на Исландия и Норвегия, настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (2), които са част от областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО (3) относно определени условия по прилагането на Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с ШИС, които са посочени в приложение I, се прилагат за Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република както между тях, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Република Исландия и Кралство Норвегия, считано от 1 септември 2007 г.

2.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с ШИС, които са посочени в приложение II, се прилагат за Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република както между тях, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Република Исландия и Кралство Норвегия, считано от датата, предвидена в тези правни инструменти.

3.   От 7 юли 2007 г. може да се прехвърлят реални данни от ШИС към заинтересованите държави-членки.

От 1 септември 2007 г. заинтересованите държави-членки, подобно на държавите-членки, по отношение на които вече се прилагат достиженията на правото от Шенген, ще могат да въвеждат данни в ШИС и да използват данни от ШИС, при спазване на разпоредбите на параграф 4.

4.   До датата на отмяна на проверките по вътрешните граници със заинтересованите държави-членки, тези държави-членки:

а)

не са задължени да отказват влизане на тяхна територия или да експулсират от страната граждани на трети държави, за които друга държава-членка е изпратила сигнал за тревога по ШИС, с цел да им бъде отказано влизане;

б)

се въздържат от въвеждане на данните, предмет на член 96 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (по-нататък „Шенгенската конвенция“) (4).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 12 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 138.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19. Конвенция, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с ШИС по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., които следва да бъдат приложими за заинтересованите държави-членки по силата на настоящото решение

1.

По отношение на разпоредбите на Шенгенската конвенция:

Член 64 и членове 92—119 от Шенгенската конвенция;

2.

Други разпоредби във връзка с ШИС:

а)

по отношение на разпоредбите на последващите решения на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция:

Решение на Изпълнителния комитет от 15 декември 1997 г. за изменение на финансовия регламент относно Ц.ШИС (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

б)

по отношение на разпоредбите на последващите декларации на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция:

i)

Декларация на Изпълнителния комитет от 18 април 1996 г. за определяне на понятието „чужденец“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2);

ii)

Декларация на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за структурата на ШИС (SCH/Com-ex (99) decl 2 rev) (3).

в)

други правни инструменти:

i)

Решение (2000/265/ЕО) на Съвета от 27 март 2000 г. относно съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник-генералния секретар на Съвета на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“ (4);

ii)

Наръчникът SIRENE (5);

iii)

Регламент (ЕО) № 871/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма (6), и всички последващи решения относно датата, от която започва прилагането на тези функции;

iv)

Решение 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма (7), и всички последващи решения, относно датата на прилагане на тези функции;

v)

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на проверките по общите граници, по отношение на достъпа до Шенгенската информационна система на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозните средства (8);

vi)

Член 5, параграф 4, буква a) и разпоредбите на дял II и приложенията към него, отнасящи се за Шенгенската информационна система (ШИС), от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (9).


(1)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 444. Решение, изменено с Решение 2007/472/ЕО на Съвета (виж стр. 50 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 458.

(3)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 459.

(4)  OВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12. Решение, последно изменено с Решение 2007/155/ЕО (OВ L 68, 8.3.2007 г., стр. 5).

(5)  Части от наръчника Sirene бяха публикувани в OВ C 38, 17.2.2003 г., стр. 1. Наръчникът беше изменен с решения 2006/757/ЕО (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1) и 2006/758/ЕО на Комисията (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41).

(6)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29.

(7)  OВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44.

(8)  OВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18.

(9)  OВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с ШИС по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., които следва да бъдат приложими за заинтересованите държави-членки от датата, предвидена в тези разпоредби

1.

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) от страна на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозни средства (1);

2.

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно изграждането, функционирането и използването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (2);

3.

Решение 2007/…/ЕО на Съвета от … 2007 г. относно изграждането, функционирането и използването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (3).


(1)  OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1.

(2)  OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.

(3)  Виж Документ на Съвета 14914/06. Решение, все още непубликувано в Официален вестник, но прието на 12 юни 2007 г., с изключение на български и румънски език (приемането му на тези езици е насрочено за 10 юли 2007 г.).


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 юни 2007 година

за изменение на Решение на изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС)

(2007/472/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид член 119 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници („Шенгенската конвенция от 1990 г.“),

като има предвид, че:

(1)

Член 119 от Шенгенската конвенция от 1990 г. предвижда разходите, произтичащи от въвеждането и експлоатацията на Ц.ШИС, указани в член 92, параграф 3 от нея, да се поделят между договарящите страни.

(2)

Финансовите задължения, произтичащи от въвеждането и експлоатацията на Ц.ШИС се регулират от специален финансов регламент, приет по силата на Решение на изпълнителния комитет от 15 декември 1997 година за изменение на финансовия регламент относно Ц.ШИС (наричан по-нататък „финансовият регламент относно Ц.ШИС“).

(3)

Финансовият регламент относно Ц.ШИС се отнася до Дания, Финландия и Швеция, както и до Исландия и Норвегия по силата на Решение 2000/777/ЕО (1).

(4)

Новите държави-членки, с изключение на Кипър, ще бъдат интегрирани в първото поколение Шенгенска информационна система (ШИС 1+) от датата, която трябва да бъде определена от Съвета в съответствие с член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., в рамките на проекта SISone4ALL.

(5)

От тази дата нататък, тези държави-членки следва да участват във финансовия регламент относно Ц.ШИС.

(6)

Разумно е тези държави-членки да допринесат за историческите разходи по Ц.ШИС. Все пак, тъй като те се присъединиха към Европейския съюз само през 2004 г., се счита за целесъобразно да допринесат за историческите разходи, свързани с въвеждането на Ц.ШИС от 1 януари 2005 г. Счита се за разумно също така те да допринесат за историческите оперативни разходи от 1 януари 2007 г.

(7)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (2), които са част от областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО (3) относно определени условия по прилагането на Споразумението.

(8)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които са част от областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 4, параграф 1 от Решения 2004/849/ЕО (4) и 2004/860/ЕО (5).

(9)

Обединеното кралство участва в настоящето решение съгласно член 5 от Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО (6).

(10)

Ирландия участва в настоящето решение съгласно член 5 от Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО (7).

(11)

По отношение на Република Кипър настоящото решение представлява акт, основан на достиженията на правото от Шенген или свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(12)

Настоящото решение представлява акт, основан на достиженията на правото от Шенген или свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.,

РЕШИ:

Член 1

В точка 3 от дял I от финансовия регламент относно Ц.ШИС се добавя следното тире:

„—

По отношение на държавите, които станаха членки на Европейския съюз през 2004 г., тази сума се изчислява само въз основа на направените разходи по въвеждането на Ц.ШИС след 1 януари 2005 г. Те също така допринасят за покриване на оперативните разходи, направени по Ц.ШИС считано от 1 януари 2007 г.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

A. SCHAVAN


(1)  Решение 2000/777/ЕО на Съвета от 1 декември 2000 г. за прилагането на достиженията на правото от Шенген в Дания, Финландия и Швеция, и в Исландия и Норвегия (ОВ L 309, 9.12.2000 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  Решение 2004/849/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26).

(5)  Решение 2004/860/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейската общност и временното прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78).

(6)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(7)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/52


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 юни 2007 година

за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г.

(2007/473/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/19/ЕО от 14 октомври 2002 г. за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (1), Съветът декласифицира някои части от наръчника SIRENE и понижи раздел 2.3 от наръчника SIRENE, както и приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6, до ниво „Restreint UE“.

(2)

Последният вариант на наръчника SIRENE, както е упоменато в решения 2006/757/ЕО (2) и 2006/758/ЕО (3) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на наръчника SIRENE, не съдържа разпоредба, еквивалентна на раздел 2.3, какъвто е съществувал към момента на приемането на Решение 2003/19/ЕО.

(3)

Понастоящем Съветът счита, че е целесъобразно да декласифицира и други части от наръчника SIRENE.

(4)

Класификацията на приложения 1, 3, 4 и 6 следва да остане с ниво „Restreint UE“,

РЕШИ:

Член 1

Приложения 2 и 5 от наръчника SIRENE се декласифицират.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

A. SCHAVAN


(1)  ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41.


Комисия

7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 4 юли 2007 година

за предоставяне на Португалия на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис

(нотифицирано под номер C(2007) 3186)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(2007/474/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (1), и по-специално приложение IIБ, точка 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Точка 7 от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007 определя максималния брой дни в морето, през които съдовете на Общността с обща дължина, равна или по-голяма от 10 м, оборудвани с тралове с размер на отворите на мрежата, равен или по-голям от 32 мм, или с хрилни мрежи, чийто размер на отворите е равен или по-голям от 60 мм, или с дънни въжета майка, могат да бъдат в участъци VIIIc и IXa на ICES от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г., като се изключва заливът на Кадис, в съответствие с разпоредбите на приложение IIБ, точка 1.

(2)

Точка 9 от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007 дава възможност на Комисията да предоставя допълнителни дни в морето, през които даден съд може да бъде в географската зона, оборудван с такива съоръжения за риболов, въз основа на постоянно прекратяване на риболовните дейности след 1 януари 2004 г.

(3)

На 10 октомври 2006 г., 14 ноември 2006 г. и 12 март 2007 г. Португалия представи данни, които доказват, че прекратилите дейност след 1 януари 2004 г. съдове са разгърнали 9,61 % от риболовното усилие, което е било регистрирано през 2003 г. от страна на съдовете на Португалия в тази географска зона, оборудвани с тралове, чиито размери на отворите на мрежата са равни или по-големи от 32 мм, 6,75 % от риболовното усилие за 2003 г. в тази географска зона от страна на съдове под флага на Португалия, оборудвани с хрилни мрежи с размери на отворите, равни или по-големи от 60 мм, и 14,12 % от риболовното усилие, разгърнато през 2003 г., от страна на съдове на Португалия в същата зона и оборудвани с дънни въжета майка.

(4)

Въз основа на предоставените данни и метода за изчисляване, предвиден в точка 9.1 от приложение IIБ, следва да бъдат предоставени на Португалия за периода от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г. допълнителни дни в морето, както следва: 21 допълнителни дни в морето за съдове, оборудвани със съоръжения от категория 3, буква а), 15 допълнителни дни в морето за съдове със съоръжения от категория 3, буква б) и 30 допълнителни дни в морето за съдове със съоръжения от категория 3, буква в).

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Максималният брой дни, през които съд под флага на Португалия, оборудван с риболовно съоръжение, посочено в точка 3, буква а) от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007, който не подлежи на някое от специфичните условия, определени в точка 7.1 от посоченото приложение, може да бъде в участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис, в съответствие с таблица I от същото приложение, се изменя на 237 дни годишно.

2.   Максималният брой дни, през които съд под флага на Португалия, оборудван с риболовно съоръжение, посочено в точка 3, буква б) от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007, който не подлежи на някое от специфичните условия, определени в точка 7.1 от посоченото приложение, може да бъде в участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис, в съответствие с таблица I от същото приложение, се изменя на 231 дни годишно.

3.   Максималният брой дни, през които съд под флага на Португалия, оборудван с риболовно съоръжение, посочено в точка 3, буква в) от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007, който не подлежи на някое от специфичните условия, определени в точка 7.1 от посоченото приложение, може да бъде в участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис, в съответствие с таблица I от същото приложение, се изменя на 246 дни годишно.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1.


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/55


Информация, свързана с влизането в сила на Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите по член XXIV:6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ)

Гореспоменатото споразумение между Европейската общност и правителството на Канада (ОВ L 169, 29.6.2007 г.) влезе в сила на 25 юни 2007 г.


7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Поради ситуацията, която възникна по повод присъединяването, някои броеве на Официален вестник от 27, 29 и 30 декември 2006 г. бяха публикувани на официалните езици към тази дата.

Беше решено актовете, които са публикувани в броевете на Официален вестник от посочените дати, да бъдат публикувани отново като поправки и във формата, използван в Официален вестник.

Ето защо броевете на Официален вестник, които съдържат тези поправки, бяха публикувани във версиите на официалните езици преди присъединяването. Преводите на актовете на езиците на новите държави-членки ще бъдат публикувани в Специалното издание на Официален вестник на Европейския съюз, съдържащо текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди 1 януари 2007 г.

По-долу е даден списък на броевете на Официален вестник, публикувани на 27, 29 и 30 декември 2006 г., и съответните поправки.

OВ от 27 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


OВ от 29 декември 2006 г.

Поправен OВ (2007 г.)

L 387

L 34


OВ от 30 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50