ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 176

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
6 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета от 21 май 2007 година за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион

1

 

 

Регламент (ЕО) № 792/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 793/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за отпускане на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритите с Регламент (ЕО) № 659/2007 тарифни квоти за бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи

7

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 536/2007 за птичето месо

8

 

 

Регламент (ЕО) № 795/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

9

 

 

Регламент (ЕО) № 796/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

12

 

 

Регламент (EO) № 797/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

16

 

*

Регламент (ЕО) № 798/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно установяване на забрана за риболова на херинга в зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

17

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/464/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2005/186/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Малта

19

 

 

2007/465/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2004/917/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Гърция

21

 

 

2007/466/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 юни 2007 година за назначаване на шестима членове от Швеция и девет заместник-членове от Швеция в Комитета на регионите

23

 

 

Комисия

 

 

2007/467/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 юни 2007 година относно създаване на експертна група за радиочестотна идентификация (RFID)

25

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/468/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година за подкрепа на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

31

 

*

Обща позиция 2007/469/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година относно конференцията за преразглеждане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (КХО), която ще се проведе през 2008 г.

39

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 791/2007 НА СЪВЕТА

от 21 май 2007 година

за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Секторът на рибарството в крайно отдалечените региони на Общността изпитва затруднения, по-специално по отношение на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти, и породени от специфичните проблеми, признати в член 299, параграф 2 от Договора и свързани най-вече с разходите за транспортиране до континентална Европа.

(2)

С цел поддържане на конкурентоспособността на определени рибни продукти спрямо тази на подобни продукти от други региони на Общността, през 1992 г. Общността въведе мерки за компенсиране на такива допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, прилагани за периода 2003—2006 г., са предвидени в Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета (3). Необходимо е мерките за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти, да продължат да действат и от 2007 г. нататък въз основа на доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

(3)

Предвид различните пазарни условия в съответните крайно отдалечени региони, колебанията в уловите и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави-членки следва сами да определят рибните продукти, отговарящи на изискванията за компенсиране, съответните максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на цялостното разпределение на помощите за държава-членка.

(4)

На държавите-членки следва да се разреши да внасят разграничения в списъка и количествата на съответните рибни продукти, както и в размера на компенсацията в рамките на цялостното разпределение на помощите за държава-членка. Те следва също да получат разрешение да коригират плановете си за компенсиране, ако променящите се условия оправдават това.

(5)

Държавите-членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните проблеми на крайно отдалечените региони и по-специално на тези, породени от разходите за транспортиране на продуктите до континентална Европа. За да се избегне прекомерно компенсиране, компенсацията следва да е пропорционална на допълнителните разходи, които се покриват от помощта, и в никакъв случай не бива да надвишава 100 % от разходите за транспортиране до континентална Европа и другите свързани с тях разходи. За целта следва да се вземат предвид и други видове публична интервенция, които оказват въздействие върху размера на допълнителните разходи.

(6)

За правилното постигане на целите на настоящия регламент и за осигуряване на съгласуваност с Общата политика в областта на рибарството, помощта следва да се ограничи до рибните продукти, добити и преработени в съответствие с правилата на посочения регламент.

(7)

За да работи схемата за компенсиране ефективно и правилно, държавите-членки следва също да дадат уверения, че получателите на помощта са икономически жизнеспособни и че системата за изпълнение на схемата гарантира правилното ѝ прилагане.

(8)

За да позволят извършването на подходящ мониторинг на схемата за компенсиране, съответните държави-членки следва да представят годишни отчети за нейното функциониране.

(9)

За да създаде условия за вземане на решение дали схемата за компенсиране да продължи да съществува и след 2013 г., Комисията следва да представи доклад пред Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, изготвен въз основа на независима оценка, своевременно извършена преди изтичането на срока на схемата.

(10)

Разходите на Общността, предвидени за схемата за компенсиране, следва да се реализират посредством пряко централно управление по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в съответствие с член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4).

(11)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(12)

За изпълнението на прякото централно финансово управление следва да се прилага Регламент (ЕО) № 2003/2006 на Комисията от 21 декември 2006 г. за установяване на подробни правила за финансирането от Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на разходите, отнасящи се до общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент въвежда схема за периода 2007—2013 г., целяща да осигури компенсация (наричана по-долу „компенсацията“) на допълнителните разходи, реализирани от посочените в член 3 участници в търговията с определени рибни продукти от следните крайно отдалечени региони, като резултат от специфичните проблеми на тези региони:

Азорски острови,

Mадейра,

Канарски острови,

Френска Гвиана, и

Реюнион.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилага определението за „рибни продукти“, посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (7).

Член 3

Оператори

1.   Компенсацията се изплаща на следните оператори, реализиращи допълнителни разходи във връзка с търговията с рибни продукти:

а)

производители;

б)

собственици или оператори на кораби, регистрирани в пристанищата на посочените в член 1 региони и упражняващи дейността си в тях, или сдружения на такива оператори; и

в)

оператори в сферата на преработвателната промишленост и търговията или сдружения на такива оператори, реализиращи допълнителни разходи във връзка с търговията със съответните продукти.

2.   Съответните държави-членки вземат мерки за гарантиране на икономическата жизнеспособност на получаващите компенсацията оператори.

Член 4

Рибни продукти, отговарящи на изискванията

1.   Всяка съответна държава-членка определя за посочените в член 1 региони списък с рибни продукти и техните количества, които отговарят на изискванията за компенсиране. Както списъкът на рибните продукти, така и техните количества могат да се диференцират за всички региони, принадлежащи на една и съща държава-членка.

2.   При уточняване на списъка и количествата, посочени в параграф 1, държавите-членки вземат предвид всички имащи отношение към въпроса фактори, по-специално необходимостта да се гарантира, че компенсацията не поражда увеличен натиск върху биологично чувствителните рибни запаси, върху размера на допълнителните разходи и върху качествените и количествените аспекти на производството и търговията.

3.   Рибните продукти, за които се предоставя компенсацията, трябва да са добити и обработени в съответствие с правилата на Общата политика в областта на рибарството относно:

а)

опазването и управлението;

б)

проследяемостта;

в)

стандартите за качество.

4.   Не се предоставя компенсация за рибни продукти, които са:

а)

уловени от кораби на трети държави, с изключение на риболовните кораби, плаващи под флага на Венесуела и опериращи във водите на Общността;

б)

уловени от риболовни кораби на Общността, които не са регистрирани в пристанище в някой от регионите, посочени в член 1;

в)

внесени от трети страни;

г)

получени чрез незаконен, недеклариран или нерегламентиран риболов.

Буква б) не се прилага, ако суровината, доставена в съответствие с правилата, предвидени в настоящия член, е недостатъчна за използване на наличния капацитет на предприятията от преработвателната промишленост в съответния крайно отдалечен регион.

Член 5

Компенсация

1.   Всяка съответна държава-членка определя за регионите, посочени в член 1, размера на компенсацията за всеки рибен продукт от списъка, посочен в член 4, параграф 1. Този размер може да бъде диференциран за отделните региони или между регионите, принадлежащи на една държава-членка.

2.   Компенсацията взема предвид:

а)

за всеки рибен продукт допълнителните разходи в резултат на специфичните проблеми на съответните региони, и по-специално разходите за транспортиране до континентална Европа; и

б)

всякакъв друг вид публична интервенция, влияеща върху размера на допълнителните разходи.

3.   Компенсирането на допълнителните разходи е пропорционално на допълнителните разходи, които то цели да покрие. Сумите, с които се компенсират допълнителните разходи, се обосновават надлежно в плана за компенсиране. Компенсацията обаче в никакъв случай не надвишава 100 % от разходите за транспортиране и другите свързани разходи за рибните продукти, предназначени за континентална Европа.

4.   Общият годишен размер на компенсацията не надхвърля:

а)

:

за Азорските острови и Мадейра

:

4 283 992 EUR;

б)

:

за Канарските острови

:

5 844 076 EUR;

в)

:

за Френска Гвиана и Реюнион

:

4 868 700 EUR.

Член 6

Корекции

За да отразят настъпилите промени в обстоятелствата, съответните държави-членки могат да правят корекции в списъка и в количествата на отговарящите на изискванията рибни продукти, посочени в член 4, параграф 1, както и в размера на компенсацията, посочен в член 5, параграф 1, стига да са спазени общите ѝ размери, посочени в член 5, параграф 4.

Член 7

Представяне на планове за компенсиране

1.   До 6 ноември 2007 г. съответните държави-членки представят на Комисията списъка и количествата, посочени в член 4, параграф 1, както и размера на компенсацията, посочен в член 5, параграф 1 (заедно наричани по-долу „план за компенсиране“).

2.   Ако планът за компенсиране не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, в рамките на два месеца Комисията отправя искане към държавата-членка да коригира плана по съответния начин. В този случай държавата-членка представя на Комисията коригиран план за компенсиране.

3.   Ако Комисията не реагира в гореспоменатия двумесечен срок след получаване на плана за компенсиране, посочен в параграфи 1 и 2, същият се счита за одобрен.

4.   Ако държава-членка направи изменения съгласно член 6, тя представя на Комисията своя изменен план за компенсиране и процедурата, предвидена в параграфи 2 и 3, се прилага mutatis mutandis. Измененият план се счита за одобрен, ако Комисията не реагира в срок от четири седмици след получаване на изменения план за компенсиране.

Член 8

Докладване

1.   Всяка съответна държава-членка изготвя годишен доклад за използването на компенсацията и го представя на Комисията не по-късно от 30 юни всяка година.

2.   Въз основа на независима оценка, до 31 декември 2011 г. Комисията представя пред Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад относно използването на компенсацията, придружен, когато е необходимо, от законодателни предложения.

Член 9

Финансови разпоредби

1.   Разходите, направени от държавите-членки в съответствие с настоящия регламент, се считат за разходи съгласно член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

2.   При изпълнението на параграф 1 се прилага Регламент (ЕО) № 2003/2006.

Член 10

Контрол

Държавите-членки приемат подходящи разпоредби, за да осигурят спазването на изискванията, установени в настоящия регламент, и коректността на действията.

Член 11

Подробни правила

Подробни правила за прилагане на настоящия регламент могат да се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2.

Член 12

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет по рибните продукти.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

Член 13

Преходни мерки

1.   Ако държавите-членки са представили пред Комисията искания за корекции съгласно член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 2328/2003, по отношение на които не е взето решение до 31 декември 2006 г., спрямо тези искания продължава да се прилага член 8 от посочения регламент.

2.   Разпоредбите на член 9 се прилагат спрямо разходите, направени от държавите-членки съгласно Регламент (ЕО) № 2328/2003 и декларирани пред Комисията след 15 октомври 2006 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2007 година.

За Съвета

Председател

M. GLOS


(1)  Становище от 24 април 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 93, 27.4.2007 г., стр. 31.

(3)  Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета от 22 декември 2003 г. относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 34).

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2007 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 49.

(7)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1759/2006 (ОВ L 335, 1.12.2006 г., стр. 3).


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 792/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

TR

105,7

ZZ

128,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

92,9

ZZ

67,5

0805 50 10

AR

52,2

UY

55,9

ZA

60,2

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

99,5

CL

84,3

CN

74,6

NZ

98,9

US

124,2

UY

46,9

ZA

103,6

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

79,0

CL

85,5

NZ

98,4

ZA

112,4

ZZ

93,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

203,7

ZZ

146,2

0809 20 95

TR

257,5

US

279,5

ZZ

268,5

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 793/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

за отпускане на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритите с Регламент (ЕО) № 659/2007 тарифни квоти за бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 659/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи (3) бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от говеждо месо.

(2)

Заявленията за права за внос за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. надвишават наличните количества за правата за квота с пореден номер 09.4196. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се установи/ят коефициентът/ите на отпускане, който/ито да се прилага/т за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 659/2007 за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., за правата за квота с пореден номер 09.4196 се прилага коефициент на отпускане от 14,2857 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 20.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 794/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 536/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати (2), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 536/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец юни 2007 г. за подпериода от 1 юли 2007 г. до 30 септември 2007 г., са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са били подадени заявления за лицензии за внос за тарифна квота с пореден номер 09.4169 по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 и които се добавят към подпериода от 1 октомври 2007 г. до 31 декември 2007 г., възлизат на 4 166 250 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 6.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 795/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно условията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 на същите регламенти, и цените на тези продукти в Общността, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид, от една страна, съществуващата ситуация и прогнозите за наличностите на зърнени култури, ориз и натрошен ориз, както и техните цени на пазара на Общността и, от друга страна, цените на зърнените култури, ориза, натрошения ориз и продуктите на базата на зърнени култури на световния пазар. Съгласно посочените членове важно е също така да се осигури равновесие и естествено развитие на пазарите на зърнени култури и ориз по отношение на цени и търговски обмен и да се вземе предвид икономическия ефект на предвидения износ и стремежа да се предотвратят затруднения във функционирането на пазара на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1518/95 на Комисията (3) относно режима на внос и износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз, определя, в член 2, специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяването за тези продукти.

(4)

Уместно е предоставеното възстановяване за определени преработени продукти да се диференцира въз основа на съдържанието, според продукта, на пепел, необработена целулоза, люспи, белтъчини, мазнини и скорбяла, като това съдържание е особено добър индикатор за действителното количество на изходни продукти, включени в преработения продукт.

(5)

По отношение на корените на маниока и други тропически корени и грудки, както и брашната, произведени от тях, икономическият ефект на потенциалния износ и най-вече естеството и произходът на тези продукти не налагат за момента определянето на възстановяване при износ. По отношение на някои преработени продукти на базата на зърнени култури незначителното участие на Общността в световната търговия не налага за момента определянето на възстановяване при износ.

(6)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(7)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(8)

Термичната обработка на някои преработени продукти на базата на царевица има опасност да доведе до предоставянето на възстановяване, което не съответства на качеството на продукта. Уместно е да се уточни, че за продуктите, съдържащи предварително желирана скорбяла, не се предоставят възстановявания при износ.

(9)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1518/95, се определят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1549/2004 на Комисията (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2993/95 (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


(1)  Не се предоставя възстановяване за продукти, които са преминали термична обработка, довела до предварително желиране на скорбялата.

(2)  Възстановяванията се предоставят съгласно Регламент (ЕИО) № 2730/75 на Съвета (ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 20), изменен.

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 796/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 предвиждат, че разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, изброени в член 1 от всеки от тези регламенти, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (3), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1784/2003, в зависимост от случая.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(5)

Като се вземе предвид споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за износа на тестени изделия от Общността за Съединените щати, прието с Решение 87/482/ЕИО на Съвета (4), е необходимо да се направи разграничение между възстановяването за стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 00 и 1902 19, според тяхното местоназначение.

(6)

Съгласно член 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 трябва да се определи намален размер на възстановяването при износ, като се вземе предвид размерът на възстановяване при производство, който се прилага съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията (5) за въпросните основни продукти, които се използват през приетия период на производство на стоките.

(7)

Спиртните напитки се считат за по-малко чувствителни към цената на зърнените култури, които са използвани при тяхното производство. Въпреки това протокол № 19 към Акта за присъединяване на Обединеното кралство, Ирландия и Дания предвижда, че трябва да се вземат необходимите мерки, за да се улесни използването на зърнени култури на Общността при производството на спиртни напитки, получавани от зърнени култури. Съответно необходимо е да се адаптира размерът на възстановяване, приложим за зърнени култури, изнасяни под формата на спиртни напитки.

(8)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, в член 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответно в приложение IV към Регламент (EО) № 1785/2003, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 447/2007 (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 31).

(4)  OВ L 275, 29.9.1987 г., стр. 36.

(5)  OВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1584/2005 (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 6 юли 2007 година за oпределени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание на продуктите (2)

Размер на възстановяване за 100 kg основен продукт

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1001 10 00

Твърда пшеница:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1002 00 00

Ръж

1003 00 90

Ечемик

 

 

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

1004 00 00

Овес

1005 90 00

Царевица, използвана под формата на:

 

 

– скорбяла:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1,539

1,539

– глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин, сироп от малтодекстрин под кодове по КН 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

1,154

1,154

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1,154

1,154

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– други (включващи непреработените продукти)

1,539

1,539

Нишесте от картофи под код по КН 1108 13 00, сходно на продукт, получен от преработена царевица:

 

 

– когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

1,539

1,539

ex 1006 30

Бланширан ориз:

 

 

– с кръгли зърна

– със средни зърна

– с дълги зърна

1006 40 00

Натрошен ориз

1007 00 90

Сорго на зърна, различно от хибридите, за посев


(1)  Размерите, установени в настоящото приложение, не са приложими за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария или Княжество Лихтенщайн.

(2)  По отношение на селскостопанските продукти, получени от преработката на основен продукт или/и на приравнените към тях продукти, са приложими коефициентите, установени в приложение V към Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията.

(3)  Въпросните стоки попадат под код по КН 3505 10 50.

(4)  Продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или посочени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2825/93 (OВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 6).

(5)  За сиропи под кодове по КН 1702 30 99, 1702 40 90 и 1702 60 90, получени от смесване на сироп от глюкоза и фруктоза, възстановяванията при износ са само за глюкозата.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/16


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 797/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията от 24 април 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни (1), и по-специално член 7 и член 9, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 63, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (2) ограничава предоставянето на възстановявания при износ за продуктите от лозаро-винарския сектор с обеми и разходи, договорени в споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори.

(2)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2001 определя условията, при които могат да бъдат взети специфични мерки от страна на Комисията с цел избягване на надвишаване на предвиденото количество или на бюджета, наличен в рамките на това споразумение.

(3)

Въз основа на данните относно заявленията за лицензии за износ, с които Комисията разполага към 4 юли 2007 година, все още наличното количество за периода до 31 август 2007 г. за зоните по местоназначение 1. Африка, 3. Източна Европа и 4. Западна Европа, посочено в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2001, има опасност да бъде надвишено без ограничения за издаването на тези лицензии за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването. Затова следва да се приложи единен процент на приемане за заявленията, подадени на от 1 до 3 юли 2007 година, и да се прекрати за тези зони до 16 септември 2007 г. издаването на лицензии за подадените заявления, както и подаването на заявления,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Лицензиите за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването в лозаро-винарския сектор, за които са подадени заявления на от 1 до 3 юли 2007 г. по силата на Регламент (ЕО) № 883/2001, се издават до достигане на 16,62 % от количествата, заявени за зона 1. Африка, 23,66 % от количества, заявени за зона 3. Източна Европа, и 27,97 % от количествата, заявени за зона 4. Западна Европа.

2.   За продуктите от лозаро-винарския сектор, посочени в параграф 1, издаването на лицензии за износ, за които са подадени заявления от 4 юли 2007 година нататък, както и подаването от 6 юли 2007 година нататък на заявления за лицензии за износ, се прекратява за зони 1. Африка, 3. Източна Европа и 4. Западна Европа до 16 септември 2007 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2079/2005 (OВ L 333, 20.12.2005 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2165/2005 (OВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на херинга в зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

В съответствие с получената от Комисията информация, уловът на посочения в приложението на настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2007 г. на споменатата в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от указаната в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в него дата. След тази дата се забранява също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид рибен запас от посочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11, последно коригиран с ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

No

16

Държава-Членка

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Ресурс

HER/7G-K.

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

Дата

12.6.2007 r.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2007 година

за отмяна на Решение 2005/186/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Малта

(2007/464/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2005/186/ЕО на Съвета (1), след препоръка от Комисията, в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора, бе решено, че в Малта съществува прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2003 г. общият държавен дефицит беше 9,7 % от БВП, от който 2,9 % от БВП се дължеше на еднократна транзакция, следователно надвишаващ определената от Договора референтна стойност от 3 % от БВП, докато общият държавен брутен дълг беше със стойност 72 % от БВП и се очакваше да продължи да се отклонява от определената в Договора референтна стойност от 60 % от БВП през 2004 г.

(2)

На 5 юли 2004 г. в съответствие с член 104, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. относно ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (2) Съветът отправи препоръка към Малта с оглед прекратяване на положението на прекомерен дефицит най-късно до края на 2006 г. Препоръката бе публикувана.

(3)

Съгласно член 104, параграф 12 от Договора решение на Съвета за съществуването на прекомерен дефицит следва да се отмени, когато по мнението на Съвета прекомерният дефицит на съответната държава-членка е бил коригиран.

(4)

В съответствие с Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на Протокола държавите-членки трябва да предоставят данни за държавните дефицити и дълг, както и за други свързани променливи, два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (3).

(5)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 8ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3605/93, след направената от Малта преди 1 април 2007 г. нотификация и основавайки се на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., се налагат следните заключения:

общият държавен дефицит намаля от 10 % от БВП през 2003 г. до 2,6 % от БВП през 2006 г. и е под референтната стойност от 3 % от БВП. Това е малко по-добре от заложената цел за 2006 г. в актуализираната конвергентна програма от януари 2006 г., въпреки че е доста над определените от Съвета цели в препоръката му по член 104, параграф 7;

между 2003 г. и 2006 г. е отчетено намаление на дефицита с повече от половината от 7,4 процентни пункта (около 4 процентни пункта) от БВП, дължащо се на увеличаването на приходите от косвено облагане, както и на подобрената събираемост на данъци. Намаляването на съотношението разходи-БВП обяснява останалите 3,5 процентни пункта, което отчасти отразява увеличеното прибягване до еднократни мерки, а именно продажбата на земя, която по принцип се отчита като отрицателен разход. Съотношението на разходите би намаляло с по-малко, ако се изключи значителната еднократна транзакция, свързана с преструктурирането на корабостроителници, която е в размер на около 3 % от БВП за 2003 г. В допълнение, намаляването на разходите беше постигнато чрез намаляване и преструктуриране на държавни предприятия, ограничения при наемането на персонал в държавния сектор и контрол на социалните плащания;

между 2004 г. и 2006 г. еднократните операции за намаляване на дефицита възлизаха на около 1 % от БВП. Без тях (0,7 % от БВП) дефицитът за 2006 г. би останал над референтната стойност от 3,3 % от БВП. През 2006 г. подобрението в структурното салдо, което е салдото, коригирано с отчитане на промените в икономическата конюнктура, без да се взимат предвид извънредните и други временни мерки, се оценява на малко над 1 % от БВП;

за 2007 г. прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. предвижда дефицитът да бъде допълнително намален до 2,1 % от БВП, най-вече чрез допълнително намаляване на разходите. Очаква се еднократните мерки да бъдат в размер от 0,6 % от БВП, до голяма степен напомнящ размера им от предишната година, така че без тях дефицитът би останал под референтната стойност. Това общо взето е в съответствие с официалната прогноза за дефицит от 1,9 % БВП, заложена в нотификацията от април 2007 г. За 2008 г., приемайки че политиката няма да се промени, пролетната прогноза предвижда допълнително намаляване на дефицита до 1,6 % от БВП, без да се прибягва до еднократни мерки. Това показва, че дефицитът е бил сведен под тавана от 3 % от БВП по приемлив и устойчив начин. През 2007 г. се очаква леко подобрение на структурното салдо и ако няма промяна в политиката — с допълнителен процентен пункт през 2008 г. Това трябва да се разглежда на фона на необходимостта да се напредва към средносрочната цел на бюджетното състояние, която за Малта е един балансиран в структурно отношение бюджет;

държавният дълг намаля от пиковата стойност 73,9 % от БВП през 2004 г. до 66,5 % през 2006 г. Според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., се очаква съотношението на дълга да продължи да намалява до около 64,3 % в края на 2008 г., с което се приближава до референтната стойност от 60 % от БВП.

(6)

По мнение на Съвета прекомерният дефицит в Малта е коригиран и следователно Решение 2005/186/EО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предвид цялостната оценка следва, че ситуацията на прекомерен дефицит в Малта е коригирана.

Член 2

С настоящото се отменя Решение 2005/186/ЕО.

Член 3

Адресат на настоящето решение е Република Малта.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1056/2005 (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2103/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 1).


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2007 година

за отмяна на Решение 2004/917/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Гърция

(2007/465/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката от Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2004/917/ЕО на Съвета (1), последвало препоръка от Комисията, в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора, беше направен изводът, че в Гърция съществува прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2003 г. общият държавен дефицит е бил 3,2 % от БВП, над определената от Договора референтна стойност от 3 % от БВП, докато общият държавен брутен дълг е бил 103 % от БВП, значително над определената от Договора референтна стойност от 60 % от БВП. Данните за общия държавен дефицит и общия държавен дълг за 2003 г. бяха преразглеждани неколкократно след Решение 2004/917/ЕО. По последни данни дефицитът и дългът представляват съответно 6,2 % и 107,8 % от БВП.

(2)

На 6 юли 2004 г., в съответствие с член 104, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. относно ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (2), Съветът отправи препоръка към Гърция с оглед прекратяване на състоянието на прекомерен държавен дефицит най-късно до 2005 г. Препоръката бе публикувана.

(3)

На 19 януари 2005 г. с Решение 2005/334/ЕО на Съвета (3), в съответствие с член 104, параграф 8 и въз основа на препоръка от Комисията, Съветът реши, че Гърция не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета съгласно член 104, параграф 7. На 17 февруари 2005 г. с Решение 2005/441/ЕО на Съвета (4), въз основа на препоръка от Комисията, Съветът реши да отправи предупреждение към Гърция съгласно член 104, параграф 9, да вземе считаните за необходими мерки за намаляване на дефицита с цел преодоляване на състоянието на прекомерен държавен дефицит и удължи крайния срок за коригирането му с една година, до 2006 г.

(4)

Съгласно член 104, параграф 12 от Договора, решение на Съвета за съществуването на прекомерен дефицит се отменя, когато, по мнение на Съвета, прекомерният дефицит на съответната държава-членка е коригиран.

(5)

В съответствие с Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на този протокол държавите-членки трябва да предоставят данни за държавните дефицити и дълг, както и за други свързани променливи два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагането на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (5).

(6)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 8ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3605/93, след направената от Гърция на 1 април 2007 г. нотификация и основавайки се на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., се налагат следните заключения:

общият държавен дефицит е намалял от 7,9 % от БВП през 2004 г. до 2,6 % от БВП през 2006 г., което е под референтната стойност от 3 % от БВП. Това отговаря на заложената цел в актуализираната програма за стабилност от декември 2005 г.;

приходите и разходите са допринесли в почти еднаква степен за номиналната корекция от почти 3 процентни пункта от БВП спрямо дефицита от 5,5 % за 2005 г. По отношение на БВП общите приходи са се увеличили с 1Formula процентни пункта, от които половин процентен пункт от БВП е от косвено облагане. Останалият процентен пункт е от увеличаването на социалните вноски и други приходи, включително и капиталови трансфери (трансфери от ЕС). Общите разходи са намалени с 1Formula процентни пункта от БВП, като това се дължи най-вече на намаленията на първичните разходи (с 0,5 % от БВП) и на лихвените разходи (0,25 % от БВП). Капиталовите разходи също са намалени с около половин процентен пункт от БВП. Еднократните приходи възлизат на 0,6 % от БВП. През 2006 г. подобрението в структурното салдо (т.е. салдото, коригирано с отчитане на промените в икономическата конюнктура, без да се взимат предвид еднократните и други временни мерки) се оценява на 2,25 % от БВП; корекцията на дефицита на 2,3 % от БВП е до голяма степен обяснена;

за 2007 г. прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. предвижда дефицитът да бъде допълнително намален до 2,4 % от БВП. Тези стойности съответстват на официалната прогноза за дефицит от 2,4 % от БВП, заложена в актуализираната програма за стабилност от декември 2006 г. Прогнозата на службите на Комисията, обаче, включва допълнителни еднократни приходи, възлизащи на 0,25 % от БВП, както и постоянни мерки за спестяване на разходи, възлизащи на около 0,25 % от БВП, и двете обявени до крайната дата в прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. и следователно неотразени в официалната цел от декември 2006 г. Въпреки това, предвижданията за дефицита за 2007 г. според прогнозата от пролетта не са по-добри от целта, тъй като въздействието на тези нови мерки се компенсира от по-предпазливи очаквания за растеж и от факта, че планираните за 2007 г. постоянни мерки, по мнението на Комисията, не биха заместили изцяло намалението на еднократните приходи. Без еднократни приходи дефицитът би останал под референтната стойност, в размер на 2,9 % от БВП. За 2008 г. пролетната прогноза предвижда дефицит от 2,7 % от БВП, ако няма промяна в политиката без да се включват еднократни мерки за 2008 г. Това показва, че дефицитът е сведен под тавана от 3 % от БВП по един приемлив и устойчив начин. През 2007 г. се очаква подобрение на структурното салдо с около една четвърт процентен пункт от БВП и, ако няма промяна в политиката — незначително увеличение през 2008 г. Това трябва да се разглежда на фона на необходимостта да се напредва към средносрочната цел за бюджетното състояние, която за Гърция е един балансиран в структурно отношение бюджет;

държавният дълг намаля от 108,5 % от БВП през 2004 г. до 104,5 % през 2006 г. Според прогнозата от пролетта на 2007 г., се очаква съотношението на дълга да продължи да намалява до около 97,5 % в края на 2008 г., все още доста над референтната стойност от 60 % от БВП. Може да се счита, че съотношението на дълга намалява достатъчно към референтната стойност от 60 % от БВП.

(7)

Гръцките статистически власти подобриха своите процедури, което доведе до значително намаляване на статистическите неточности и до цялостно подобрение на качеството на общите правителствени данни. Гръцките власти са се ангажирали да изпълнят изцяло плана за действие за подобряване на публичната финансова статистика. В резултат от това Евростат отмени резервите си относно качеството на отчетените данни.

(8)

По мнението на Съвета прекомерният дефицит в Гърция е коригиран и, следователно, Решение 2004/917/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предвид цялостната оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в Гърция е коригирано.

Член 2

С настоящото се отменя Решение 2004/917/ЕО.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 389, 30.12.2004 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1056/2005 (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 107, 28.4.2005 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 153, 16.6.2005 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2103/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 1).


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за назначаване на шестима членове от Швеция и девет заместник-членове от Швеция в Комитета на регионите

(2007/466/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Швеция,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След оставките на г-н HAMMAR, г-н HEISTER, г-н KALIFF, г-н NORDSTRÖM, г-жа RYDEFJÄRD и г-жа TARRAS-WAHLBERG шест места за членове на Комитета на регионите останаха незаети. След оставките на г-жа CELION, г-жа GRANBERG, г-жа NORGREN, г-н SCHUBERT, г-жа SEGERSTEN-LARSSON, г-жа TALLBERG и г-жа ÖGREN седем места за заместник-членове на Комитета на регионите останаха незаети. След края на мандата на г-н PERSSON едно място за заместник-член остана незаето. След назначаването на г-жа RYDEFJÄRD, бивш заместник-член, за член (междувременно подала оставка), едно място за заместник-член остана незаето,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се за членове и заместник-членове на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

a)

като членове:

г-н Paul LINDQUIST, Lidingö kommun,

г-жа Kristina ALVENDAHL, Stockholms kommun,

г-жа Maria WALLHAGER, Stockholms läns landsting,

г-н Ilmar REEPALU, Malmö kommun,

г-жа Lotta HÅKANSSON HARJU, Järfälla kommun,

г-жа Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Värmlands läns landsting;

и

б)

като заместник-членове:

г-н Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun,

г-жа Susanna HABY, Göteborgs kommun,

г-н Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting,

г-н Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting,

г-жа Ingela NYLUND WATZ, Stockholms läns landsting,

г-жа Agneta LIPKIN, Norrbottens läns landsting,

г-н Tore HULT, Alingsås kommun,

г-жа Yoomi RENSTRÖM, Ovanåkers kommun,

г-н Kenth LÖVGREN, Gävle kommun;

на мястото на:

a)

г-н Henrik HAMMAR,

г-жа Lisbeth RYDEFJÄRD,

г-н Lars NORDSTRÖM,

г-н Roger KALIFF,

г-жа Catarina TARRAS-WAHLBERG,

г-н Chris HEISTER;

и

б)

г-жа Agneta GRANBERG,

г-жа Lena CELION,

г-жа Catarina SEGERSTEN-LARSSON,

г-н Kent PERSSON,

г-н Endrick SCHUBERT,

г-жа Christina TALLBERG,

г-жа Lisbeth RYDEFJÄRD (назначена за член, междувременно подала оставка),

г-жа Åsa ÖGREN,

г-жа Ulla NORGREN.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


Комисия

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2007 година

относно създаване на експертна група за радиочестотна идентификация (RFID)

(2007/467/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Член 153 от Договора за създаване на Европейската общност възлага на Европейската общност и държавите-членки задачата да се осигури гарантирано високо ниво на защита на потребителите с цел насърчаване на правото на информация и защита на техните интереси. Член 163 предвижда Общността да поощрява промишлеността да стане по-конкурентоспособна на международно ниво и да използва изцяло потенциала на вътрешния пазар, по-специално чрез определяне на общи стандарти. Член 157 предвижда Общността да поощрява среда, която благоприятства промишлената инициатива, и да засилва по-доброто използване на потенциала ѝ.

(2)

Съобщението на Комисията „Радиочестотната идентификация (RFID) в Европа: стъпки към изграждане на политическа рамка“ (1) (наричано по-нататък „Съобщението“) обяви създаването на експертна група за RFID, което да даде възможност за диалог между заинтересованите страни, за пълно разбиране и даване на съвети за действия по отношение на опасенията, изразени в съобщението.

(3)

Затова трябва да бъде създадена експертната група за радиочестотна идентификация – RFID, а нейният мандат и структури дефинирани подробно.

(4)

Групата следва да развие диалога между потребителските организации, участниците на пазара, националните и европейски органи, в това число и органите за защита на данните.

(5)

Личните данни, които касаят членовете на групата следва да бъдат обработвани в съотвествие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2).

(6)

Уместно е да бъде определен период за прилагането на настоящото решение. Комисията своевременно ще разгледа възможността за удължаване на срока,

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1

Експертна група за радиочестотна идентификация

С настоящото се създава „Експертна група за радиочестотна идентификация – RFID“, съставена от експерти, наричана по-нататък „групата“, считано от 1.7.2007 г.

Член 2

Задача

За тази цел задачите на групата са:

а)

да даде съвет на Комисията относно съдържанието на Препоръка, излагаща принципите, които публичната администрация и другите заинтересовани страни трябва да прилагат по отношение на използването на RFID, а също така и относно съдържанието на инициативи на Комисията, свързани с тази дейност;

б)

да разработи насоки как да функционират приложенията на RFID по начин, който взима предвид становището на заинтересованите страни и по-дългосрочните проблеми на потребителите, както и икономическите и обществените аспекти на технологиите за RFID;

в)

да подкрепи инициативите на Комисията за насърчаване на информационни кампании на ниво държави-членки и насочени към широката общественост, относно възможностите и предизвикателствата на технологията за RFID;

г)

да предостави обективна информация, обмяна на опит и добри практики, относно възможностите и предизвикателствата на технологията за RFID, включително приложенията за европейската икономика и общество, и да предостави обективна инфромация относно регулаторните рамки на Общността и на отделните държави по отношение на защитата на данните, секретността и другите политически опасения.

Член 3

Консултиране

Комисията може да се консултира с групата по всички въпроси, свързани с въвеждането в Европа на безопасен, сигурен и съобразен с изскванията на секретността и ефективен подход към RFID.

Член 4

Състав – назначение

1.   Групата се състои от 35 членове.

2.   Генералният директор на ГД „Информационно общество и медии“ или негов представител отговаря за назначаването на членовете и наблюдателите на групата от екип експерти с компетентност в областите, посочени в член 2 и член 3.1, и по предложение на организациите, които са били поканени да предложат експерти. Равен брой заместници на членовете на групата се назначават при същите условия като членовете. Всеки заместник автоматично замества член, който отсъства или е възпрепятстван.

3.   Членовете се назначават с цел да се осигури балансирано представителство на различните заинтересовани страни, и по-конкретно ще включва представители в следните области:

а)

Като представители на гражданското общество:

i)

общностите на крайните потребители, които са подложени на системите за RFID (граждани, потребители, пациенти, служители);

ii)

организации, занимаващи се с проблемите на секретността.

б)

Като заинтересовани страни:

i)

потребители от сектори на различно приложение (напр. логистика, автомобилен транспорт, въздухоплаване, здравеопазване, търговия на дребно, фармацевтика);

ii)

групи, които активно участват в създаването на системи за RFID (производители на RFID чипове, дизайнери и производители на опаковъчни чипове и четци, програмни и системни интегратори, доставчици на услуги и доставчици на решения за секретност и сигурност);

iii)

органи за стандартизация.

4.   Като представители на публичната администрация ще бъдат поканени за участие в дебатите на групата следните наблюдатели:

а)

представители на държавите-членки, които поемат председателството на ЕС през периода на мандата на експертната група;

б)

представители на органите за защита на данните.

5.   Като експерти ще бъдат поканени за участие в дебатите на групата следните наблюдатели:

а)

университетски изследователи и практикуващи лица;

б)

технологични експерти, по-специално по отношение на следващото поколение мрежови RFID ( „Internet of Things“);

в)

правни експерти, които предоставят консултации по съществуващото законодателство.

6.   Членовете на групата се назначават за двегодишен, подлежащ на подновяване мандат. Те остават на длъжност, докато не бъдат заменени или до приключването на мандата им.

7.   Членове, които не могат повече да участват ефективно в дебатите на групата, които се оттеглят, или които не спазват условията, посочени в точки 3-5 от настоящия член или в член 287 от Договора, могат да бъдат заменени за оставащия срок на мандата им.

8.   Имената на организациите, посочени в параграф 2 на настоящия член, се публикуват в интернет сайта на ГД „Информационно общество и медии“. Данните за членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Функциониране

1.   Групата се председателства от представител на Комисията.

2.   Съгласувано с Комисията могат временно да бъдат създадени подгрупи за проучване на специфични въпроси по техническите задания, формулирани от групата; те се разпускат веднага, щом същите бъдат изпълнени.

3.   Представителят на Комисията може да поиска от експертите или наблюдателите с конкретна компетентност по тема от дневния ред да участват в дебатите на групата или подгрупата, ако това е целесъобразно и/или необходимо.

4.   Информацията, придобита по време на участието в дебатите на групата или подгрупата, не може да бъде огласявана, ако Комисията смята, че тя се отнася до поверителни въпроси.

5.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в помещенията на Комисията в съответствие с процедурите и графика, определен от нея. Комисията предоставя секретарски услуги. Други длъжностни лица от Комисията с интерес в дебатите могат да присъстват на тези заседания.

6.   Групата приема свой процедурен правилник на основата на стандартния процедурен правилник, приет от Комисията.

7.   Комисията има право да публикува на оригиналния език на съответния документ всяко резюме, заключение или частично заключение, или работен документ на групата.

Член 6

Разходи за заседанията

Комисията възстановява разходите за пътни и, когато това е уместно, за дневни на членовете, експертите и наблюдателите във връзка с работата на групата в съответствие с действащите разпоредби в Комисията за заплащане на външни експерти.

Членовете не получават възнаграждение за извършените услуги.

Разходите за заседанията ще бъдат възстановявани в рамките на годишния бюджет, предоставен на групата от отговорните служби на Комисията.

Член 7

Прилагане

Решението е приложимо до 31 март 2009 година.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

член на Комисията


(1)  COM(2007) 96 окончателен.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ГРУПАТА ЕКСПЕРТИ ПО РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ (RFID)

ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА по Радиочестотна идентификация (RFID),

като взе предвид Решението на Комисията за създаване на експертна група по радиочестотна идентификация (RFID), и по-специално член 1,

като взе предвид стандартния процедурен правилник, публикуван от Комисията,

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК:

Член 1

Свикване на заседание

1.   Заседанията на групата се свикват от Председателството по негова собствена инициатива или по искане на членовете с обикновено мнозинство, след като е получено съгласието на Комисията.

2.   Съвместни заседания на групата с други групи могат да бъдат свиквани за обсъждане на въпроси, които спадат към съответните им сфери на отговорност.

Член 2

Дневен ред

1.   Секретариатът изготвя дневния ред под отговорността на Председателството и го изпраща на членовете на групата.

2.   Дневният ред се приема от групата в началото на заседанието.

Член 3

Изпращане на документи на членовете на групата

1.   Секретариатът изпраща покана за заседанието и проекта за дневния ред на членовете на групата не по-късно от тридесет календарни дни преди датата на заседанието.

2.   Секретариатът изпраща проектодокументи, по които се прави консултация с групата, както и всички други работни документи на членовете на групата, не по-късно от четиринадесет календарни дни преди датата на заседанието.

3.   При спешни или изключителни случаи сроковете за изпращане на документацията, упомената в 1 и 2, могат да бъдат сведени до пет календарни дни преди датата на заседанието.

Член 4

Становища на групата

1.   Доколкото е възможно, групата приема своите становища или отчети с консенсус.

2.   В случай че не може да бъде постигнат консенсус, конфликтните позиции и свързаните с тях факти се докладват така, че различните позиции да бъдат ясно разбрани.

Член 5

Подгрупи

1.   Със съгласието на Комисията групата може да формира подгрупи за проучване на специфични въпроси на базата на техническите задания, определени от групата; същите се разпускат веднага, щом изпълнят тези технически задания.

2.   Подгрупите се отчитат на групата.

Член 6

Допускане на трети страни

1.   Представителят на Комисията има право да кани експерти или наблюдатели със специална компетентност по въпрос от проекта за дневен ред да участват в работата на групата или подгрупата, когато е уместно и/или необходимо.

2.   Експертите или наблюдателите нямат право на присъствие, когато групата приема становище или отчет.

Член 7

Писмена процедура

1.   Ако е необходимо, становището на групата по конкретен въпрос може да бъде предоставено чрез писмена процедура. За тази цел секретариатът изпраща на членовете на групата проектодокументите, по които се иска консултация от групата, и другите работни документи.

2.   Независимо от това, ако членове на групата с обикновено мнозинство поискат въпросът да бъде разгледан на заседание на групата, писмената процедура се прекратява без резултат и Председателството свиква заседание на групата във възможно най-кратки срокове.

Член 8

Секретариат

Комисията предоставя секретарска помощ на групата и евентуално сформираните подгрупи съгласно член 5, параграф 1 по-горе.

Член 9

Протокол с решенията на заседанията

Протокол с решенията от обсъжданията на всяка точка от дневния ред и становищата, изразени от групата, се изготвя от секретариата под отговорността на Председателството. В протокола не се записва личната позиция на членовете по време на дебатите. Той се приема от групата.

Член 10

Списък на присъстващите

На всяко заседание секретариатът изготвя, под отговорността на Председателството, списък на присъстващите, който съдържа, когато е възможно, институциите, организациите или органите, към които принадлежат участниците.

Член 11

Недопускане на конфликт на интереси

1.   В началото на всяко заседание всеки член, чието участие в дебатите на групата би породило конфликт на интереси по конкретна точка от дневния ред, се задължава да информира Председателството.

2.   В случай на такъв конфликт на интереси, участващият се въздържа от обсъждане на въпросните точки от дневния ред и от гласуване по тези точки.

Член 12

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, отнасяща се до групата, се адресира до Комисията на вниманието на Председателството.

2.   Кореспонденцията за членовете на групата се изпраща на [електронния] адрес, който те са представили за тази цел.

Член 13

Прозрачност

1.   Принципите и условията по отношение на публичния достъп до документите на групата са същите като тези, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1) от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Право на Комисията е да вземе решение по исканията за достъп до тези документи.

2.   Обсъжданията на групата са поверителни.

3.   Съгласувано с Комисията групата може с обикновено мнозинство от своите членове да вземе решение за предоставяне на достъп до обсъжданията на обществеността.

Член 14

Защита на личните данни

Всяка обработка на лични данни за целите на настоящия процедурен правилник се прави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2) от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.


(1)  ОВ L 145, 31.5.2002 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/31


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/468/ОВППС НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за подкрепа на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегия срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване, глава III от която съдържа списък с мерките за борба срещу разпространението, които трябва да бъдат предприети както в ЕС, така и в трети страни.

(2)

Европейският съюз активно изпълнява Стратегията на ЕС и дава ход на мерките, изброени в глава III от нея, по-специално чрез отпускане на финансови средства за подкрепа на конкретни проекти, провеждани от многостранни институции.

(3)

Държавите, подписали Договора за пълна забрана на ядрените опити (ДПЗЯО), приет от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 септември 1996 г., взеха решение за създаване на Подготвителна комисия с юридически правомощия с оглед ефективното изпълнение на ДПЗЯО в периода до започването на дейността на Организацията на ДПЗЯО (ОДПЗЯО).

(4)

На 17 ноември 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/805/ОВППС (1) относно повсеместното прилагане и укрепване на многостранните споразумения в областта на неразпространението на оръжия за масово унищожаване и на техните носители.

(5)

Бързото влизане в сила и повсеместното прилагане на ДПЗЯО, както и засилването на системата за наблюдение и контрол на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, са важни цели на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване.

(6)

Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, която си поставя същите цели, като посочените в съображения 4 и 5, вече е започнала работата по определяне на оптималните средства за засилване на системата за контрол чрез навременно предоставяне на експертна помощ и обучение на персонала от държавите, подписали договора и участващи в осъществяването на режима за проверка. По тази причина е уместно техническото изпълнение на настоящото съвместно действие да бъде поверено на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

(7)

На 20 март 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/243/ОВППС (2) относно подкрепата на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) в областта на обучението и изграждането на административен капацитет за контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване.

(8)

Извършеният през октомври 2006 г. от Корейската народнодемократична република ядрен опит отново подчерта важността на бързото влизане в сила на ДПЗЯО и необходимостта от ускорено изграждане на системата за наблюдение и контрол на ОДПЗЯО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

1.   За незабавно и практическо изпълнение на някои елементи на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване Европейският съюз подкрепя дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) за постигане на следните цели:

а)

укрепване на капацитета на системата за наблюдение и контрол на ОДПЗЯО, включително и в областта на откриването на радионуклеиди;

б)

подобряване на оперативните резултати на системата за наблюдение и контрол на ОДПЗЯО, включително чрез тестване и утвърждаване на условията за инспекции на място.

2.   Проектите, които се очаква да получат подкрепата на Европейския съюз, имат следните специфични цели:

а)

да предоставят подкрепа за изграждане на капацитет за наблюдение и контрол на благородните газове;

б)

да предоставят помощ за подготовката, провеждането и оценката на интегрираното полево учение 2008 г. в областта на инспекциите на място (ИПУ08/ИМ).

Проектите се изпълняват в полза на всички държави, подписали Договора за пълна забрана на ядрените опити.

Подробно описание на проекта се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Председателството, подпомагано от генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политиката на сигурност (ГС/ВП), отговаря за изпълнението на настоящото съвместно действие. Комисията е привлечена за участие в пълна степен.

2.   Проектите, посочени в член 1, параграф 2, се осъществяват от Подготвителната комисия на ОДПЗЯО. Тя изпълнява тази задача под контрола на ГС/ВП, който подпомага председателството. За тази цел ГС/ВП постига необходимите договорености с Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

3.   Председателството, ГС/ВП и Комисията редовно информират всички останали страни относно проектите, съгласно съответните им правомощия.

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнението на проекта, посочен в член 1, параграф 2, възлиза на 1 670 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани с посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата на Европейската общност, приложими към общия бюджет на Европейските общности, с изключение на това, че предварителното финансиране не остава собственост на Общността.

3.   Комисията контролира правилното управление на разходите, посочени в параграф 2. За тази цел тя сключва финансово споразумение с Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, което ще приеме формата на субсидия. В него се постановява, че Подготвителната комисия на ОДПЗЯО следва да осигури прозрачност на приноса на ЕС, съответстваща на размера му.

4.   Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 финансово споразумение възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото съвместно действие. Тя информира Съвета за възникнали трудности в този процес, както и за датата на сключване на финансовото споразумение.

Член 4

Председателството, подпомагано от ГС/ВП, докладва на Съвета за изпълнението на настоящото съвместно действие въз основа на редовните доклади, изготвяни от Подготвителната комисия на ОДПЗЯО. Тези доклади представляват основа за оценката от страна на Съвета. Комисията участва в пълна степен в процеса. Тя предоставя информация по финансовите аспекти на изпълнението на настоящото съвместно действие.

Член 5

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Срокът му на действие изтича:

а)

15 месеца след сключване на финансовото споразумение между Комисията и Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, или

б)

12 месеца след датата на приемането му, ако в този период не е било сключено финансово споразумение.

Член 6

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 68.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкрепа на ЕС за дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрола в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

I.   Въведение

Оповестените през октомври 2006 г. от Корейската народнодемократична република (КНДР) ядрени опити не само подчертаха важността на скорошното влизане в сила на договора, но и доказаха необходимостта от бързото разгръщане на режима за контрол на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ДПЗЯО). Събитието послужи като всеобхватен тест в реално време на Временния технически секретариат (ВТС) и подчерта потенциалната полза, която глобалната система за контрол може да донесе на държавите, подписали договора. То доказа техническата състоятелност на договореностите за контрол в рамките на ДПЗЯО, в това число и важността на утвърдените и ефективни инспекции на място (ИМ). Що се отнася до настоящото проектопредложение, ВТС набеляза някои елементи, свързани с капацитета за наблюдение и контрол, които заслужават особено внимание в светлината на придобития във връзка със събитието в КНДР опит. Предложението се опира на следните две съставни части:

a)

благородни газове;

б)

интегрирано полево учение 2008 (ИПУ08/ИМ).

II.   Описание на проектите

1.   Съставна част „Благородни газове“; обогатяване на познанията, получени от измерванията на благородните газове от ВТС

a)

Международната система за наблюдение (МСН) наскоро достигна експлоатационен капацитет от около две трети работещи станции. Разгръщането на системата продължава като приоритетна задача с перспективата да достигне капацитет от 90 % в началото на 2008 г. Събитието в КНДР бе точно регистрирано от първичните и спомагателните сеизмични станции, предоставяйки надеждни данни на държавите, подписали договора, за времето, мястото и магнитуда на събитието. До този момент системата от сеизмични станции е достигнала равнище от приблизително 80 % разгръщане;

б)

Равнището на експлоатация на станциите, които са в състояние да следят за наличието на съответните благородни газове в атмосферата при влизането в сила на договора, се нуждае все пак от повишаване. Понастоящем са в действие или в строеж 10 станции прототипи, което отговаря на 25 % от проектния брой при влизането в сила на договора. Тези станции предоставят експериментални и временни данни от измервания в рамките на международния експеримент за благородни газове (МЕБГ) на ВТС. Напомняме, че тази научно-изследователска програма се опира на четири технологии, предложени от следните четири страни: Русия, Съединените щати, Франция и Швеция. В резултат на събитието в КНДР много от държавите, подписали договора, в това число държави-членки на Европейския съюз, изразиха виждането си, че капацитетът на ВТС за наблюдение на наличието на благородни газове следва да бъде засилен;

в)

Наблюдението за благородни газове е основополагащ и високо чувствителен способ за отчитане на подземни и подводни ядрени експлозии. От всички технологии за контрол, то е, заедно с наблюдението за радионуклеидни частици, единственият метод с потенциал да предоставя безпогрешно доказателство за ядрена експлозия;

г)

С оглед осигуряването на качество и прецизност на настоящите и бъдещи съоръжения за измерване на благородни газове, от съществено значение е да се познават „фоновите стойности за благородни газове“, които могат да се очакват в други региони в света и където в момента няма станции за наблюдение. По тази причина е необходимо да се разработи методология за категоризация на събитията, отчетени чрез системата за измервания на благородните газове. Полевите измервания на благородни газове са най-добрият начин за постигане на това и за намиране на отговор на подобни „неизвестни“. Понастоящем станциите на МЕБГ събират данни в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Океания. В Южна Азия, Персийския залив и Южна Африка обаче съществуват ядрени инсталации, но няма налични фонови данни за радиоактивен ксенон. Нещо повече, в Европа също има необходимост от измервания на специфични обекти, например в близост до радиофармацевтични заводи или до ядрени електроцентрали;

д)

За тази цел следва да се предприемат измервания в близост до атомни електроцентрали (АЕЦ) или до радиофармацевтични производствени мощности, за да се покаже разликата между теоретичните модели на изхвърляния, отчетените средни стойности на изхвърляния и експерименталните, реално измерени резултати. Освен това е необходимо да се изследват фоновите стойности на благородните газове в други региони на света, където в момента няма измервателни станции;

е)

С оглед осъществяване на гореспоменатите належащи подобрения на капацитета в областта на благородните газове ВТС търси подкрепа за следния проект:

i)

провеждане на до четири кампании за полеви измервания с приблизителна продължителност от 4 месеца всяка. По време на всяка кампания се отчита фоновата стойност на ксенон на няколко обекта, отстоящи на 500—2 500 км от базовия лагер, за период от около три седмици. Освен това следва да се извърши измерване с детектори на радиоактивния фон на всеки обект за измерване. Някои от измерванията могат да бъдат използвани в бъдеще и като фонови данни за обекта при монтиране на станциите на МСН. Всички тези дейности ще се извършват в тясна връзка със съответните метеорологични организации;

ii)

измерванията ще се осъществяват с помощта на преносимо оборудване европейско производство за измерване на благородни газове (съответно шведската система SAUNA и/или френската SPALAX), което ще бъде предоставено на ВТС за безвъзмездно ползване за периода на валидност на настоящото съвместно действие;

iii)

френската система SPALAX е много усъвършенствана система, която е в експлоатация от няколко години на редица обекти (включително обекти на МСН). Тя ще бъде разработена и в преносим вариант, който ще предоставя данни със същата висока степен на чувствителност. По време на всяка кампания цялата система ще се пренася на различни обекти, или ще бъде разделена на преносима пробоотборна част и детекторна част в „базовия лагер“ в зависимост от условията за транспорт в съответния регион;

iv)

шведската система SAUNA, която вече е била използвана при няколко полеви кампании, е получила добра оценка. Системата предоставя данни с граници на отчитане, сходни с тези на варианта на МСН (SAUNA-II) за четирите измервани изотопа, като по този начин данните ще бъдат директно приложими в сценария за измерване на МСН. По време на всяка кампания стационарната част е монтирана на едно място, в базовия лагер, а подвижните пробоотборни измервания се извършват на два или три обекта в близост до него;

v)

при всяка кампания за измерване ще е необходимо да се предвиди следното:

подготовка и старателна логистика (техническо обслужване на оборудването, логистично планиране, споразумения с местни организации, транспорт и т.н.),

монтаж, калибриране и набиране на данни,

калибриране на оборудването, опаковане, обратен транспорт,

анализ на данните;

vi)

прогнозните елементи за себестойността на този проект включват:

персонал (в това число временен помощник по логистиката) и разходи за пътуване,

оборудване (например изработване на пробоотборни канали или сходно оборудване, непрекъснато електроснабдяване и т.н.),

консумативи (например електроенергия и хелий),

техническо обслужване и резервни части,

експедиция и транспорт на оборудването,

местен транспорт и логистика,

работна сесия за оценка;

ж)

Планирано е измерванията да се осъществят в следните региони: Европа (1), Персийски залив (2), Южна Африка (3) и Южна Азия (4). Измерванията в регион (3) и частично в регион (1) се очаква да бъдат извършени с оборудване на CEA (Франция), а измерванията в региони (2) и (4), както и частично в регион (1) — с оборудване на FOI (Швеция);

з)

Оборудването по този проект ще бъде предоставено безвъзмездно от CEA (Франция) и FOI (Швеция), с които ВТС ще сключи и договор във връзка с неговото разгръщане и дейност;

и)

Очакваната продължителност на тази част от проекта ще бъде приблизително една до една и половина години;

й)

Предварителна прогнозна себестойност: 960 507 EUR.

2.   Съставна част „Инспекции на място“; подкрепа за подготовката на интегрираното полево учение 2008 г.

a)

Събитието в КНДР отново подчерта важността на инспекциите на място като основен стълб на режима за контрол на ДПЗЯО. Независимо че предоставените от Международната система за наблюдение и от Международния изчислителен център данни за събитието в КНДР в рамките на предварителното изпробване и работа на системата бяха изключително ценни и надеждни, пълна яснота за естеството на събитието може да се получи единствено с помощта на инспекция на място на определения обект. Подготвителната комисия има основна отговорност за навременното постигане на най-високо ниво на оперативна готовност на режима за инспекция на място към момента на влизане в сила на договора;

б)

Политическите органи на Подготвителната комисия, в частност работна група Б, многократно са подчертавали, че най-ефективният начин за постигане на изискваното ниво на готовност е провеждането на полеви учения за ИМ. Първото такова широкообхватно учение, интегрирано полево учение 2008 г. (ИПУ08), ще се проведе през септември 2008 г. в Казахстан. Това ще бъде първият опит за насърчаване на реална инспекция на място чрез включване на трите основни стълба на режима за ИМ, а именно:

i)

обучени инспектори (приблизително 50);

ii)

оборудване за ИМ; и

iii)

тестване на оперативното ръководство за ИМ.

в)

Широкообхватната подготовка и успешното провеждане на ИПУ08 са предпоставка за реализиране на режима за ИМ в близко бъдеще. Оценката на резултатите и на поуките от ИПУ08 ще дадат на ВТС основни познания за това какви стъпки остава да се предприемат за постигане на оперативна готовност на режима за ИМ. За успеха на ИПУ08 от съществено значение е наличността на съответните финансови и човешки ресурси, както и помощта в натура от страна на държавите, подписали договора, под формата на оборудване, обучение и логистична подкрепа;

г)

На настоящия етап от подготовката за ИПУ08 ВТС е набелязал следните области, в които подкрепата от държавите, подписали договора, би била особено важна:

i)

транспорт:

ИПУ08 налага транспортирането на 20—30 тона оборудване от Виена до входния граничен пункт в Казахстан. Освен това ще трябва да се осигури пътуване до мястото на учението на 80 души (40 инспектори и 40 души друг персонал, в това число ръководството на учението, контролния екип, наблюдатели и оценители). Прогнозният бюджет за ИПУ08, който трябва да бъде одобрен от държавите, подписали договора, предвижда възможността за икономии чрез наземен транспорт на оборудването. Според оценката на ВТС обаче, това е свързано със сериозни неудобства, особено по отношение на продължителността и надеждността на транспорта, както и на безопасността и сигурността на оборудването за ИМ. Тази оценка бе подкрепена от Експертната консултативна група за ИМ, която подпомага ВТС за подготовката на ИПУ08, на заседанието ѝ на 5—6 декември 2006 г. Затова ВТС търси подкрепа за транспорт по въздуха на оборудването и персонала до и от Казахстан. В светлината на логистичните и оперативните изисквания на ИПУ08, както и на правните договорености с държавата домакин, може да се наложи транспортът по въздух да бъде уреден чрез компании със седалища извън територията на ЕС;

ii)

разполагане на оперативни базови лагери:

В хода на ИПУ08 ВТС ще трябва да разположи две оперативни бази в ерзац-зоната на инспекция на територията на бившия съветски полигон за ядрени опити в Семипалатинск. Първата база е за екипа от инспектори, а втората е необходима за оценителите и наблюдателите на ИПУ08. Тези бази, които са оборудвани с необходимата инфраструктура като офиси, комуникационна техника и др., ще се използват като щаб на ИПУ08 и ще изпълняват основна роля в провеждането и контрола на работата в зоната на инспекция. ВТС е в състояние да открие източници на средства за оборудване на първия базов лагер за екипа инспектори. Все пак редовният бюджет няма да позволи окомплектоването на втора база. Затова, за оборудване и разполагане на втората база, ще се наложи привличането на средства, които не могат да бъдат покрити от бюджета на ИПУ08. Използването на дистанционна инфраструктура ще доведе до загуба на много повече време за транспорт, както и свързаните с това средства и ограничения на полезния брой часове, които могат да бъдат използвани за целите на учението;

iii)

работна сесия за оценка на ИПУ08

Цел: Да подобри оценката и резултатите от ИПУ08 през декември 2008 г. Това ще даде възможност на експертите да прегледат и обсъдят непосредствените резултати от учението с оглед да подпомогнат ВТС при изготвянето на предварителния доклад за първата среща на работна група Б през 2009 г., както и да набележат приоритети за по-нататъшните усилия на ВТС. Освен това от експертите се очаква по време на работната сесия да извлекат ценни поуки от суровия материал, както и да се набележат предварителни указания за следващия цикъл от полеви учения. Работната сесия ще се занимае със следните теми:

логистика, включително разполагането и работата на оперативната база,

управление на екипа,

теми, свързани с отношенията с инспектираната държава — страна по договора, в това число по-специално поверителността на информацията и регламентирания достъп,

визуално наблюдение, включително по време на прелитания,

сеизмични въпроси,

геофизични техники,

здраве и безопасност,

комуникация,

навигация.

В допълнение, в сътрудничество със службата на изпълнителния секретар/оценка, следва да бъде обсъдена и самата оценка на учението;

д)

Прогнозната себестойност на двата компонента в подкрепа на ИПУ08 е:

250 000 EUR

(транспорт по въздуха на търговска основа. Помощ в натура, например чартърен товарен самолет, може да бъде алтернативно решение)

269 249 EUR

(закупуване, разполагане и пускане в действие на втория оперативен базов лагер)

152 965 EUR

работна сесия за оценка на ИПУ08

672 214 EUR

(общо)

III.   Продължителност

Общата прогнозна продължителност на изпълнението на проекта е 15 месеца.

IV.   Бенефициери

Бенефициери на проектите в рамките на настоящото съвместно действие, които целят засилването на капацитета за наблюдение и контрол на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, са всички държави, подписали ДПЗЯО.

V.   Изпълнителна структура

Изпълнението на проекта се възлага на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО. Проектите ще се изпълняват пряко от персонала на временния технически секретариат на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, експерти от държавите, подписали ДПЗЯО, и изпълнители. Що се отнася до изпълнителите, доставката на всякакви стоки, работа или услуги от Подготвителната комисия на ОДПЗЯО в контекста на настоящото съвместно действие ще се извършва по реда и условията, подробно описани във финансовото споразумение, сключено между Европейската комисия и Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

Изпълнителната структура ще подготви:

а)

междинен доклад след първите шест месеца от изпълнението на проектите;

б)

окончателен доклад не по-късно от един месец след приключване на работата по проектите.

Докладите се изпращат на председателството, подпомагано от ГС/ВП за Общата външна политика и политиката на сигурност.

VI.   Участници от трети страни

Проектът се финансира изцяло чрез настоящото съвместно действие. Експерти на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО и от държавите, подписали ДПЗЯО, могат да се считат за участници от трети страни. Те ще работят съгласно стандартните правила за работа на експерти на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

VII.   Необходими общи прогнозни финансови средства

Приносът на ЕС обхваща цялостното изпълнение на проекта, описано в настоящото приложение. Прогнозните разходи са, както следва:

Съставна част „Благородни газове“:

960 507 EUR

Съставна част „Инспекции на място“:

672 214 EUR

Общо:

1 632 721 EUR

В допълнение се предвижда резервен фонд за непредвидени разходи, възлизащ на около 3 % от допустимите разходи (на обща стойност 37 279 EUR).

VIII.   Референтна финансова сума за покриване на разходите по проектите

Общата стойност на проекта възлиза на 1 670 000 EUR.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/39


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/469/ОВППС НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

относно конференцията за преразглеждане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (КХО), която ще се проведе през 2008 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 април 1997 г. влезе в сила Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химически оръжия и за тяхното унищожаване (КХО). Конвенцията има за цел да премахне цяла категория оръжия за масово унищожаване, като забрани разработването, производството, придобиването, натрупването, запазването, прехвърлянето и употребата на химическо оръжие от държавите участнички. Държавите участнички на свой ред трябва да предприемат необходимите стъпки, с които да приведат в действие тази забрана по отношение на лицата (физически и юридически), попадащи под тяхната юрисдикция.

(2)

Европейският съюз счита КХО за основен елемент на международната рамка за неразпространение на оръжия и разоръжаване, както и за уникален инструмент в разоръжаването и борбата с разпространението на оръжия, чиято цялост и строго прилагане трябва да бъдат гарантирани напълно. Всички държави-членки на ЕС са държави участнички в КХО.

(3)

От 28 април до 9 май 2003 г. държавите участнички в Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) се събраха в Хага на първата конференция за преразглеждане на КХО. По-специално, първата конференция за преразглеждане направи оценка на процеса на унищожаване на обявените въоръжения. Конференцията взе предвид съответните научно-технически достижения, осъществени след съставянето на конвенцията. Също така направи преглед и преразгледа разпоредбите на конвенцията, свързани с проверката на химическата промишленост. Конференцията предостави стратегически насоки за следващата фаза на изпълнението на КХО.

(4)

На 17 ноември 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/805/ОВППС относно уеднаквяване и засилване на военните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово поразяване и средствата за доставяне (1). В тази обща позиция КХО е посочена като едно от тези многостранни споразумения.

(5)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване, която потвърждава отново ангажираността на ЕС към системата за многостранни международни договори и подчертава, inter alia, решаващата роля на КХО и на ОЗХО за създаването на свят без химически оръжия.

(6)

На 28 април 2004 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие единодушно Резолюция 1540 (2004), в която разпространението на оръжия за масово унищожаване и средствата за тяхното доставяне се описват като заплаха за международния мир и сигурността. Изпълнението на разпоредбите на посочената резолюция допринася за изпълнението на КХО.

(7)

На 22 ноември 2004 г. Съветът прие първото Съвместно действие 2004/797/ОВППС относно подкрепата за дейностите на ОЗХО в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване (2). Това съвместно действие бе последвано от Съвместно действие 2005/913/ОВППС (3), прието на 12 декември 2005 г., както и от Съвместно действие 2007/185/ОВППС (4), прието на 19 март 2007 г.

(8)

На 6 декември 2006 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации прие с консенсус резолюция относно изпълнението на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химически оръжия и за тяхното унищожаване.

(9)

Предвид предстоящата втора конференция за преразглеждане на КХО, която ще се състои от 7 до 18 април 2008 г., е подходящо да се определи подходът на Европейския съюз, който да даде насоки на държавите-членки на ЕС за конференцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Целта на Европейския съюз е да укрепи Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химически оръжия и за тяхното унищожаване (КХО), по-специално чрез насърчаване на спазването на КХО, включително навременното унищожаване на химическите оръжия, и чрез засилване на режима за проверки и стремежа към всеобхватност.

Следователно Европейският съюз се стреми към положителен резултат от втората конференция за преразглеждане на КХО през 2008 г.

Член 2

За изпълнението на целта, предвидена в член 1, Европейският съюз следва да:

a)

дава своя принос за цялостно преразглеждане на КХО на втората конференция за преразглеждане, включително на изпълнението на задълженията на държавите участнички по договора, както и установяването на зони, в които, и на средства, чрез които да бъде постигнат напредък в бъдеще;

б)

спомага за постигането на консенсус с цел успешно завършване на втората конференция за преразглеждане въз основа на рамката, установена от първата конференция за преразглеждане, и inter alia, насърчава развитието на следните основни въпроси:

i)

потвърждаването на всеобхватния характер на забраната на химическите оръжия, както е предвидено в универсалния критерий, като:

се потвърждава отново, че забраните, наложени от конвенцията, се отнасят за всички токсични химически вещества, с изключение на случаите, когато такива вещества са с предназначение, което не е забранено от конвенцията, и доколкото видът и количествата отговарят на това предназначение, като по този начин се вземат предвид научно-техническите достижения след първата конференция за преразглеждане,

се подчертава задължението на държавите участнички да отразяват универсалния критерий в своето национално законодателство и административните практики за прилагането му,

се набляга на задължението на държавите участнички за обявяване на веществата за борба с масови безредици;

ii)

повторното утвърждаване на задължението на държавите, притежаващи химически оръжия, да унищожат химическите си оръжия в определените от КХО срокове, като:

се приветства постигнатият напредък и предприетите усилия от страна на държавите, притежаващи химически оръжия, да спазят сроковете, като същевременно те се приканват да не допускат забавяне при тяхното унищожаване,

се подчертава важността на систематичните проверки чрез постоянни инспекции на място по отношение на унищожаването на химическите оръжия,

се оценява напредъкът по отношение на унищожаването на химическите оръжия, предвид, inter alia, резултатите от посещенията на представители на изпълнителния съвет в съответствие с решението на 11-ата сесия на конференцията на държавите участнички,

се подчертава отговорността на определящите политиката органи за своевременно отчитане на спазването на уговорените срокове за унищожаване на оръжията от държавите участнички;

iii)

допълнително засилване на режима за проверка по отношение на дейностите, които не са забранени по конвенцията, с оглед увеличаване на доверието в процеса на неразпространение на химически оръжия и допълнително насърчаване на сътрудничеството с промишлеността, чрез:

непрестанно повишаване на информираността за забраните, наложени от конвенцията, в държавните, промишлените, академичните и неправителствените организации,

наблягане на необходимостта от повишаване на броя на инспекциите в другите обекти за производство на химически вещества (ДОПХВ) и от повишаване на ефективността на режима, където е необходимо, като се даде приоритет на обектите с повишено значение за конвенцията и на усъвършенстването на декларациите, подавани от държавите участнички относно ДОПХВ;

iv)

изпълнение на разпоредбите на конвенцията относно консултациите, сътрудничеството и установяването на факти, и особено относно механизма за инспекции по поискване, който продължава да бъде незаменимо и удобно средство, както и практичен и приложим инструмент за осъществяване на режима на ОЗХО за проверки, изтъкване на законното право на държавите участнички да изискват инспекция по поискване без предварителна консултация; и насърчаване на редовното използване на механизма, когато е уместно;

v)

разработване на целеви стратегии за постигане на универсалност на КХО, по-специално по отношение на Близкия изток, в това число и на регионални работни срещи в засегнатите райони;

vi)

постоянно усъвършенстване на националните мерки за изпълнение и напомняне, че стриктното спазване на член VII е основният фактор за настоящата и бъдещата ефикасност на режима по КХО, включително чрез:

предоставяне на подкрепа на нуждаещите се държави участнички по примера на съвместните действия на Европейския съюз; и

усилване на вътрешния контрол върху износа, необходим за предотвратяване на придобиването на химически оръжия;

vii)

гарантиране на способността на ОЗХО за предоставяне на подкрепа и защита;

viii)

насърчаване на международното сътрудничество в съответствие с разпоредбите на конвенцията, и по-специално осигуряване на принос към работата на ОЗХО за развитие на дейности за изграждане на капацитет в държавите участнички, развиващи химическа промишленост и търговия;

ix)

започване на дейност, с която да се гарантира, че след като завърши процесът на унищожаване на всички химически оръжия, ОЗХО ще има готовност да съсредоточи усилията си върху останалите дейности, и по-специално функциите ѝ в борбата с разпространението;

x)

спазване на задълженията, посочени в резолюции 1540 (2004) и 1673 (2006) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, и по-специално като се изиска практическо сътрудничество между ОЗХО и комитет 1540 на ООН, както и други форуми, с цел да се премахне рискът от придобиване или използване на химически оръжия за терористични цели, включително и евентуалния достъп на терористи до материали, съоръжения и знания, които могат да се използват за разработване и производство на химически оръжия;

xi)

програмите за глобално партньорство на страните от Г8, насочени към предотвратяване на разпространението на оръжия и материали за масово унищожаване чрез подкрепа за разоръжаване, контрол и сигурност на чувствителни материали, съоръжения и експертни знания.

Член 3

Действията, предприети от Европейския съюз с цел изпълнение на член 2, следва да включват:

а)

съгласуване между държавите-членки на предложения по съществените въпроси, които предложения да бъдат подадени от името на Европейския съюз на държавите участнички в конвенцията по време на подготвителната фаза и на втората конференция за преразглеждане;

б)

когато е уместно, изготвяне на подходи от страна на председателството съгласно член 18 от Договора за Европейския съюз:

i)

с оглед насърчаване на всеобщо присъединяване към КХО;

ii)

за насърчаване на ефективното изпълнение на КХО от държавите участнички на национално равнище;

iii)

за приканване на държавите участнички да подкрепят и участват в ефективното и пълно преразглеждане на КХО, като по този начин потвърдят отново своята ангажираност към тази основна международна норма срещу химическите оръжия;

iv)

за насърчаване на посочените предложения, целящи допълнително укрепване на КХО, представени от Европейския съюз на вниманието на държавите участнички;

в)

становища на Европейския съюз, изразени от председателството преди или по време на втората конференция за преразглеждане.

Член 4

Настоящата обща позиция влиза в сила в деня на приеманетo ѝ.

Член 5

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 63.

(3)  ОВ L 331, 17.12.2005 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 85, 27.3.2007 г., стр. 10.