ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
5 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 783/2007 на Съвета от 25 юни 2007 година за предоставяне на дерогации на България и Румъния от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2371/2002 по отношение на референтните равнища за риболовния флот

1

 

 

Регламент (ЕО) № 784/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 785/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година относно разрешаването на 6-фитаза ЕС 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) като фуражна добавка ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕО) № 786/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година относно разрешително за използване на ендо-1,4-бета-мананаза EC 3.2.1.78 (Hemicell) като фуражна добавка ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕО) № 787/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 474/2006 на Комисията за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността ( 1 )

10

 

 

Регламент (ЕО) № 788/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 25 юни до 2 юли 2007 г., в рамките на тарифната квота на Общността, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006 за царевицата

26

 

*

Регламент (ЕО) № 789/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година относно изменение за единайсети път на Регламент (ЕО) № 1763/2004 относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

27

 

*

Регламент (ЕО) № 790/2007 на Комисията от 4 юли 2007 година относно установяване на забрана за риболова на морски език в зона IIIa и води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Швеция

29

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/460/ЕО

 

*

Решение № 1/2007 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 25 май 2007 година за пренасочване на част от резерва на пакета за дългосрочно развитие в рамките на Деветия европейски фонд за развитие (ЕФР) към разпределената част за вътрешно сътрудничество в АКТБ от пакета за регионално сътрудничество и интеграция в рамките на Деветия ЕФР

31

 

 

2007/461/ЕО

 

*

Решение № 2/2007 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 25 май 2007 година за разрешаване на допълнителни двустранни вноски, управлявани от Комисията, способстващи за целите на Механизма за подкрепа на мира в Африка

35

 

 

2007/462/ЕО

 

*

Решение № 3/2007 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 25 май 2007 година за изменение на Решение № 3/2001 за отпускане на средства за Сомалия от Осмия и Деветия Eвропейски фонд за развитие

36

 

 

Комисия

 

 

2007/463/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 юли 2007 година за изменение на Решение 2005/942/ЕО относно разрешаване на държавите-членки да вземат решения съгласно Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно даваните гаранции по отношение на горския репродуктивен материал, произведен в трети страни (нотифицирано под номер C(2007) 3173)

37

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 586/2007 на Комисията от 30 май 2007 г. за изменение на Регламент (EО) № 1445/95 относно определяне на правилата за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (ОВ L 139, 31.5.2007 г.)

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 783/2007 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2007 година

за предоставяне на дерогации на България и Румъния от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2371/2002 по отношение на референтните равнища за риболовния флот

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 12 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1) постановява, че референтните равнища се определят за риболовния флот на всяка държава-членка като сумата, отговаряща на целите за отделните части на многогодишната програма за ориентиране 1997—2002 г.

(2)

Целите, посочени в член 12 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 не са предвидени за България и Румъния.

(3)

Референтните равнища могат да бъдат установени за тези държави-членки единствено спрямо равнищата на техните риболовни флоти към момента на присъединяването. В такъв случай обаче, задълженията по член 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 биха били излишни, тъй като биха съвпадали със задълженията в рамките на режима за вписване/отписване по член 13 от същия регламент.

(4)

Следователно неуместно е да се определят референтните равнища по член 12 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 за България и Румъния и да се прилага спрямо тях член 11, параграфи 2 и 4 от същия регламент, след като това не би имало отражение върху управлението на флота от страна на тези държави-членки.

(5)

Затова на България и Румъния следва да бъдат предоставени дерогации от споменатите разпоредби на Регламент (ЕО) № 2371/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация член 11, параграфи 2 и 4 и член 12 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 не се прилагат спрямо България и Румъния.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

A. SCHAVAN


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 784/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 4 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 785/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно разрешаването на 6-фитаза ЕС 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и определя мотивите и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително относно препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата 6-фитаза EC 3.1.3.26, получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L), като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити от кърмене), свине за угояване и свине майки, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на 6-фитаза EC 3.1.3.26, получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), беше разрешена без ограничение във времето за пилета за угояване с Регламент (EО) № 1743/2006 на Комисията (2).

(5)

Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаване на употреба за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити от кърмене), свине за угояване и свине майки. В становището си от 17 октомври 2006 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът 6-фитаза EC 3.1.3.26, получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (3). Органът заключи също така, че въпросният препарат не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съгласно това становище употребата на препарата не се отразява неблагоприятно върху тези допълнителни категории животни. В становището си Органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той счита за ненужно да се предвиждат специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. Становището също така потвърждава доклада относно метода за анализ на фуражната добавка, внесен от Референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на въпросния препарат показва, че условията за разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са спазени. Съответно употребата на този препарат, така както е предвидено в приложението към настоящия регламент, следва да бъде разрешена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията на „зоотехническите добавки“ и към функционалната група на „подобрителите, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, посочени във въпросното приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (OВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 16.

(3)  Становище на научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани във фуражите за животни, относно безопасността и ефикасността на ензимните препарати Phyzyme™ XP 5000L и Phyzyme™ XP 5000G като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, малки прасенца (отбити от кърмене), свине за угояване и свине майки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 17 октомври 2006 г.The EFSA Journal (2006 г.) 404, стр. 1-20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляря на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешителния период

Активни единици/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория на зоотехническите добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-фитаза

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Състав на добавката:

Препарат 6-фитаза (EC 3.1.3.26),

получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233),

имаща минимална активност:

 

твърдо състояние 5 000 FTU (1)/g

 

течно състояние 5 000 FTU/ml

 

Характеристики на активното вещество:

 

6-фитаза (EC 3.1.3.26)

 

получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Аналитичен метод (2)

Колориметричен метод, измерващ неорганичните фосфати, отделени чрез ензима от субстрата на фитазата.

Пилета за угояване

250 FTU

1.

В упътването за употребата на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, продължителността на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Да се използва във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

3.

За прасенца (отбити от кърмене) до 35 kg телесно тегло.

4.

Препоръчителни дози за килограм пълноценна храна за животни:

пилета за угояване: 500—750 FTU;

пуйки за угояване: 250—1 000 FTU;

кокошки носачки: 150—900 FTU;

патици за угояване: 250—1 000 FTU;

прасенца (отбити от кърмене): 500—1 000 FTU;

свине за угояване: 500—1 000 FTU;

свине майки: 500 FTU.

25 юли 2017 г.

Пуйки за угояване

250 FTU

Кокошки носачки

150 FTU

Патици за угояване

250 FTU

Малки прасенца (отбити от кърмене)

250 FTU

Свине за угояване

250 FTU

Свине майки

500 FTU


(1)  1 FTUсе равнява на количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосафат за 1 минута от субстрат на натриев фитат при pH 5,5 и температура от 37 °C.

(2)  Подробности относно аналитичните методи се намират на следния интернет адрес на Референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 786/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно разрешително за използване на ендо-1,4-бета-мананаза EC 3.2.1.78 (Hemicell) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда издаването на разрешително за добавки за използване при храненето на животните и установява основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за издаване на разрешително относно препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Гореспоменатото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешително за препарата ендо-1,4-бета-мананаза EC 3.2.1.78 (Hemicell), получен от Bacillus lentus (ATCC 55045), като фуражна добавка при храненето на пилета за угояване, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 21 ноември 2006 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че препаратът, ендо-1,4-бета-мананаза ЕС 3.2.1.78 произвеждан от Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (2). Органът заключи също така, че въпросният препарат не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да попречи на издаването на разрешително съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. В становището си органът препоръчва подходящи мерки с оглед сигурността на потребителите. Той не счита за необходимо предвиждането на специфични изисквания за мониторинг след пускането на продукта на пазара. Въпросното становище също взима предвид доклада относно метода за анализ на фуражната добавка, внесен от Референтната лаборатория на Общността, посочена в Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата показва, че условията за издаване на разрешително, посочени в член 5 на Регламент (ЕО) № 1831/2003, са спазени. Следователно използването на този препарат следва да бъде разрешено, така както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, спадащ към категорията на „зоотехническите добавки“ и към функционалната група на „подобрителите, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, посочени в упоменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани при храненето на животни, относно безопасността и ефикасността на ензимния препарат Фуражен Ензим Hemicell® (бета-Д-мананаза) като фуражна добавка при храненето на пилета за угояване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. Прието на 21 ноември 2006 г. Бюлетин на ЕОБХ (2006 г.) бр. 412, стр. 1—12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляра на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешителния период

Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влажност 12 %

Категория на зоотехническите добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a3

ChemGen Corp., представлявана от Disproquima S.L.

Ендо-1,4-бета-мананаза

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Състав на добавката:

Препарат на ендо-1,4-бета-мананаза, получен от Bacillus lentus (ATCC 55045) с минимална активност:

Течно състояние:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Характеристика на активното вещество:

Ендо-1,4-бета-мананаза, получена от Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Аналитичен метод (2)

Химична реакция с редукция на захар за получаване на ендо-1, 4-бета-мананаза чрез колориметрична реакция на реагент на динитросалициловата киселина върху продукт на редуцираща захар.

Пилета, отглеждани за угояване

79 200 U

1.

В упътването за употреба на добавката и предварителното и смесване да се посочат температурата на съхранение, трайността при съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

При манипулацията да се използват предпазна маска и предпазни очила.

3.

Да се използва във фуражни смеси, богати на хемицелулози, съдържащи галактоманан (напр. соя, царевица)

25 юли 2017 г.


(1)  Като единица активност се дефинира количеството ензим, което генерира 0,72 микрограма редуцираща захар (еквивалент на манозата) от субстрат, съдържащ манан (смола от плодове на акациево дърво) в минута при pH 7,5 и температура 40 °C.

(2)  Подробности относно аналитичните методи се намират на следния интернет адрес на Референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 787/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 474/2006 на Комисията за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците с въздушен транспорт за идентичността на опериращите въздушни превозвачи, и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. създаде списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочена в Глава II на Регламент (EО) № 2111/2005 на Общността (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Списъкът на Общността трябва да се актуализира в тази връзка.

(3)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 и член 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г., за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (3), една държава-членка поиска актуализирането на списъка на Общността.

(4)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или когато това бе невъзможно — чрез властите, отговарящи за регулаторния им надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагането на оперативна забрана за тях в рамките на Общността или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена върху въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(5)

На засегнатите въздушни превозвачи бе дадена възможност от Комисията да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да предадат писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. за хармонизиране на техническите изисквания и на административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (4).

(6)

Органите, отговорни за регулаторния надзор на въздушните превозвачи бяха също консултирани от Комисията, както и, в определени случаи, от някои държави-членки.

(7)

На 14 май 2007 г. Pakistan International Airlines предаде на Комисията възстановителен план за действие, придружен от доказателствен материал в потвърждение на прилагането на известен брой коригиращи мерки. Комисията отбелязва значителния напредък на превозвача след включването му в списъка на Комисията и също, че превозвачът, с подкрепата на неговите надзорни органи, е потвърдил отстраняването на пропуските в безопасността на флота си. Компетентните органи в Пакистан потвърдиха тези мерки.

(8)

Впоследствие, въз основа на общите критерии се направи оценката, че на Pakistan International Airlines следва да се разреши да оперира в Общността и със следните единадесет самолета: три Boeing 747-300 с регистрационни обозначения AP-BFU, AP-BGG и AP-BFX; два Boeing 747-200 с регистрационни обозначения AP-BAK и AP-BAT; шест Airbus A-310 с регистрационни обозначения AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC и AP-BEG. Споменатите самолети следва да бъдат извадени от приложение Б.

(9)

Компетентните органи на Ислямска република Пакистан се съгласиха, че преди възобновяването на операциите на всеки отделен въпросен самолет, ще осигурят на властите на държавата-членка, в която се намира летището на пристигане, както и на Комисията, доклад за контрол по безопасността на самолета, който те са провели преди самолетът да започне да оперира. След получаване на доклада съответната държава-членка, ако е целесъобразно, може да наложи забрана на този самолет в съответствие с член 6 от Регламент (EО) № 2111/2005. При пристигането му следва да се извърши пълна наземна инспекция в рамките на програмата SAFA, като докладът трябва да се предаде незабавно на Комисията, която го препраща към другите държави-членки. Държавите-членки възнамеряват да осигурят по-нататъшна проверка за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством системни наземни инспекции на този превозвач.

(10)

Останалите самолети от флота на този превозвач все още не съответстват на съответните стандарти за безопасност и следователно следва да останат в приложение Б, в очакване на отстраняване на недостатъците. Преди по-нататъшни прегледи на оперативната забрана, наложена върху превозвача, следва да се организира последваща визита на място, за да провери пълното прилагане на възстановителния план за действие и неговият напредък. Превозвачът и компетентните му власти потвърдиха, че приемат тази визита.

(11)

Има потвърдени факти за сериозни недостатъци в безопасността от страна на TAAG Angola Airlines, регистриран в Ангола. Тези пропуски бяха установени във Франция по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA. Повторението в констатациите от тези инспекции показва системни недостатъци в безопасността (5).

(12)

TAAG Angola Airlines показа невъзможност да се справи с недостатъците в безопасността в отговор на запитванията от Франция, въпреки гаранциите, дадени от превозвача и неговите компетентни власти, както показаха постоянно откриваемите недостатъци в безопасността. Също така е налице недостатъчно умение компетентните власти в Ангола да изпълнят съответните стандарти за безопасност, въпреки гаранциите, дадени от тези власти.

(13)

Компетентните власти в Ангола показаха невъзможност да приложат и изпълнят съответните стандарти за безопасност, когато беше изказана загриженост за безопасността от оперирането на TAAG, който е регистриран в тази държава.

(14)

Макар и да признава усилието, положено от превозвача да идентифицира действията, необходими да поправи ситуацията си по отношение на безопасността, както и предразположението към сътрудничество, показано от превозвача и от компетентните органи на гражданското въздухоплаване на Ангола, Комисията счита, че превозвачът не е извършил задоволително прилагане на адекватен корективен план за действие.

(15)

Следователно, въз основа на общите критерии е установено, че TAAG Angola Airlines не покрива съответните стандарти за безопасност. Въздушният превозвач следва да стане обект на забрана за всичките си операции и следва да бъде включен в приложение А.

(16)

Нидерландия представи искане пред Комисията за актуализиране на списъка на Общността в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 с оглед на налагане на оперативна забрана над целия флот на Volare Aviation.

(17)

Установени са факти за сериозни недостатъци в безопасността от страна на Volare Aviation, регистриран в Украйна. Тези недостатъци бяха установени от Нидерландия по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA и потвърдени от наземни инспекции, осъществени в други държави-членки. Повторението в констатациите от тези инспекции показва системни недостатъци в безопасността (6).

(18)

Volare Aviation показа невъзможност да се справи с недостатъците в безопасността от системно естество в отговор на запитванията от Нидерландия, както показа недостатъчния план за коригиращи действия, представен в отговор на откритите недостатъци в безопасността.

(19)

Компетентните власти в Украйна показаха невъзможност да приложат и изпълнят съответните стандарти за безопасност, когато беше изказана загриженост за безопасността от оперирането на Volare Aviation, който е регистриран в тази държава.

(20)

Следователно, въз основа на общите критерии е установено, че Volare Aviation не покрива съответните стандарти за безопасност. Този въздушен превозвач следва да стане обект на забрана за всичките си операции и следва да бъде включен в приложение А.

(21)

Установени са факти за сериозни недостатъци в безопасността от страна на всички въздушни превозвачи, регистрирани в Индонезия. Тези недостатъци бяха открити вследствие на одиторски доклад за безопасността, проведен от органа за гражданско въздухоплаване на Индонезия след няколко последователни инцидента, които разкриха, че нито един от самолетите на страната не отговаря на съответните стандарти за безопасност.

(22)

Федералната авиационна администрация (ФАА) към Министерството на транспорта на САЩ понижи рейтинга за безопасност на Индонезия в своята програма IASA, защото Индонезия не успява да спазва международните стандарти за безопасност, установени от Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Подобна мярка означава оперативна забрана върху всички самолети, регистрирани от Индонезия. Като следствие на самолетите на Индонезия няма да бъде разрешено да започнат обслужване на полети в Съединените щати.

(23)

Последният доклад на Всеобщата програма за одит на надзора над безопасността на ICAO, както и неговият последващ доклад, показаха сериозни пропуски по отношение на способността на органите за гражданско въздухоплаване на Индонезия да изпълняват задълженията си за надзор над въздушната безопасност.

(24)

Компетентните органи на Индонезия показаха неспособност да прилагат и изпълняват съответния стандарт за безопасност. Освен това тези органи не отговориха по подходящ начин и навреме, когато Комисията изказа загриженост за безопасността от оперирането на превозвачи, регистрирани в Индонезия.

(25)

Следователно въз основа на общите критерии е установено, че всички въздушни превозвачи, регистрирани в Индонезия, следва да станат обект на оперативна забрана и да бъдат включени в приложение А.

(26)

Властите на Киргизката република предоставиха на Комисията информация, че са издали Сертификат за въздушен оператор за следните въздушни превозвачи: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, и S Group Aviation. Тъй като тези нови въздушни превозвачи са сертифицирани от властите на Киргизката република, които са показали неспособност да изпълняват подходящ надзор за безопасност, следва те да бъдат включени в приложение А.

(27)

Властите на Киргизката република осигуриха на Комисията доказателства, че са отнели Сертификата за въздушен оператор на следните въздушни превозвачи: British Gulf International Airlines FEZ и Kyrgyz General Aviation. Тъй като тези превозвачи, сертифицирани в Киргизката република, впоследствие са прекратили дейността си, те следва да бъдат извадени от приложение А.

(28)

Последният доклад на Всеобщата програма за одит на надзора над безопасността на ICAO, резултатите от последната мисия за оценяване, проведена в Албания в рамките на Общото европейско авиационно пространство (ECAA) и информацията, осигурена от Италия, показаха сериозни пропуски по отношение на способността на органите за гражданско въздухоплаване на Албания да изпълняват задълженията си за надзор над въздушната безопасност.

(29)

След покана на албанския орган за гражданско въздухоплаване екип от европейски експерти проведе проучвателна мисия в Албания от 4 до 8 юни 2007 г. Неговият доклад разкрива, че въпреки многото усилия, органите за гражданско въздухоплаване на Албания все още нямат ресурсите, законодателната рамка и опита, необходими за да могат да изпълняват задълженията си за надзор над въздушната безопасност по задоволителен начин.

(30)

Що се отнася до двата превозвача, регистрирани в Албания – Albanian Airlines и Belle Air – гореспоменатият доклад разкрива, че те оперират съобразно със съответните стандарти за безопасност и наистина предприемат допълнителни мерки за осигуряване на надзор над собствената си безопасност с оглед на признатите недостатъци на националните органи за въздухоплаване.

(31)

По време на няколкото наземни инспекции, осъществени в европейски летища по програмата SAFA на самолети на двата превозвача, не бяха открити сериозни недостатъци в безопасността.

(32)

Органите за гражданско въздухоплаване на Албания се съгласиха да предадат подробен план за коригиращи действия, насочен към справяне с всички недостатъци на надзора на безопасността, открити в различните доклади, цитирани по-горе, особено доклада на проучвателната мисия, проведена в Албания от екип европейски експерти от 4 до 8 юни 2007 г.

(33)

Правителството на Албания потвърди цялостния си политически ангажимент за солидна преструктурираща програма на органа си за гражданско въздухоплаване, както и че няма да издава повече Сертификати за въздушен оператор, докато споменатата програма не се приложи задоволително.

(34)

Въз основа на общите критерии се преценява, че, след като са спазени съответните стандарти за безопасност, Albanian Airlines и Belle Air следва да не бъдат включвани в списъка на Общността. Компетентните власти на Албания трябва да осигурят на Комисията в рамките на период, който не надвишава три месеца, цялата необходима информация относно формулирането и напредъка при прилагането на план за коригиращи действия. Освен това държавите-членки възнамеряват да осигурят по-нататъшна проверка за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством системни наземни инспекции на тези превозвачи.

(35)

Както е предвидено в съображение 35 на Регламент (ЕО) № 235/2007 на Комисията, ситуацията на българските превозвачи — Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air и Vega Airlines — трябва да се наблюдава отблизо. Съответно българският орган за гражданско въздухоплаване съответно проведе, със съдействието на експерти от Комисията, Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и държавите-членки, контролни визити на тези превозвачи, за да определи подходящите мерки по отношение на оперативните ограничения, които им бяха наложени от 21 февруари 2007 г. насам.

(36)

В съответствие с резултатите от визитата, проведена от 27 май до 2 юни, бе оценено, че са установени доказателства за сериозни пропуски в безопасността от страна на Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air и Vega Airlines. Устойчивостта в констатациите от тези инспекции показва системни недостатъци в безопасността.

(37)

Освен това визитата разкри доказателства, че превозвачът Air Scorpio от фирмена гледна точка е управляван административно, финансово и технически от превозвача Scorpion Air и че самолет, използван от Air Scorpio за търговски превоз е бил използван и притежаван преди това от Scorpion Air. Установени са факти за сериозни недостатъци в безопасността от страна на Air Scorpio.

(38)

Комисията отбеляза отменянето на сертификата за въздушен оператор на Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air, и Air Sofia, както и прекратяването на сертификата на Air Scorpio, решено от компетентните български власти на 21 юни 2007 г. Следователно, тъй като тези въздушни превозвачи не могат да изпълняват повече въздухоплавателни услуги, от Комисията не се изискват по-нататъшни действия.

(39)

Комисията също отбеляза решението на компетентните власти на България на 21 юни 2007 г. да видоизменят сертификата на въздушен оператор на Heli Air Service, като прекратят до второ нареждане операциите в Европейската общност, Швейцария, Норвегия и Исландия на самолетите от типа LET 410 с регистрационни обозначения LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF и LZ-LSB. Самолетът от типа LET 410 с регистрационно обозначение LZ-CCP на този превозвач е оторизиран да извършва полети в рамките на Общността, тъй като това е единственото въздухоплавателно средство, снабдено с необходимото задължително оборудване за безопасност (EGPWS и TCAS) и следователно може да осигури безопасна операция в рамките на Общността. Комисията следва отблизо да наблюдава ситуацията с този превозвач и да контролира прилагането на неговия план за коригиращи действия със съдействието на EASA и държавите-членки.

(40)

По отношение на упражняването на дейността от компетентните органи на България, Комисията признава напредъка, направен от българските органи при изпълняването на задълженията им. Комисията подкрепя усилията на българските органи да продължат упражняването на надзорните си задължения. Тя ще продължи да наблюдава процеса със съдействието на EASA и държавите-членки.

(41)

Както е предвидено в съображение 36 на Регламент (EО) № 910/2006 на Комисията от 20 юни 2006 г. (7), екип от европейски експерти проведе последваща мисия в Мавритания от 18 до 21 юни 2007 г. за оценяване на напредъка в прилагането на новото законодателство, изисквания и процедури. Неговият доклад посочва, че Националната агенция за гражданска авиация (ANAC) изпълнява задълженията си и също е продължила да развива техническото регулиране и необходимите работни процедури за осигуряване на своя надзор над индустрията на гражданското въздухоплаване.

(42)

Освен това, Air Mauritanie е предприел необходимите действия да коригира недостатъците, открити при наземни инспекции, проведени в летища от Общността и да подобри процедурите си.

(43)

Въз основа на общите критерии се преценява, че Мавритания е предприела необходимите мерки за достигане на приемливо ниво на функциониране при изпълнението на своите задължения за надзор за осигуряване на съответствието на мавританските превозвачи с международните стандарти за безопасност.

(44)

Има пътвърдени факти за сериозни недостатъци в безопасността от страна на Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream, и Tiramavia, регистрирани в Република Молдова. Тези недостатъци бяха открити от Белгия, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Испания и Турция по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA. Повторението в констатациите от тези инспекции показва системни недостатъци в безопасността (8).

(45)

След покана на органа за гражданско въздухоплаване екип от европейски експерти проведе проучвателна мисия в Молдова от 4 до 8 юни 2007 г. Неговият доклад сочи, че молдавският орган за гражданска авиация показа невъзможност да приложи и изпълни съответните стандарти за безопасност в съответствие със задълженията си по чикагската конвенция по отношение на следните превозвачи: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti, и Tiramavia.

(46)

Освен това осемте гореспоменати превозвачи, макар и да притежават сертификат за въздушен оператор, издаден от Република Молдова, нямат седалище на фирмата в Република Молдова, противно на изискванията на приложение 6 от чикагската конвенция.

(47)

Комисията отбеляза, че властите на Република Молдова са отнели сертификатите за въздушен оператор на гореспоменатите превозвачи, които впоследствие са прекратили дейността си.

(48)

Комисията освен това отбелязва, че органът на Република Молдова се ангажира да не издава повече сертификати за въздушен оператор, докато не се приложи в задоволителна степен планът за коригиращи действия и не се допита с тази цел до Комисията.

(49)

Органът за гражданска авиация на Република Молдова се съгласи да предаде към края на септември 2007 г. подробен план за коригиращи действия заедно с пътна карта, предназначен да отстрани всички недостатъци в надзора на безопасността, открити по време на проучвателната мисия, проведена в Република Молдова от екип европейски експерти от 4 до 8 юни 2007 г.

(50)

По смисъла на различните мерки, предприети от компетентния орган на Република Молдова и в очакване на предаването на план за коригиращи действия, Комисията счита, че оставащите притежатели на сертификат за въздушен оператор, издаден от Република Молдова (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero и Nobil Air) не следва да бъдат включвани в списъка на Общността. Комисията следва да наблюдава ситуацията с безопасността на тези превозвачи. Държавите-членки възнамеряват да осигурят по-нататъшна проверка за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством системни наземни инспекции на самолетите, оперирани от тези превозвачи.

(51)

Както се предвижда в съображения 36 и 39 от Регламент № 235/2007 на Комисията, последната, подпомогната от експерти от държавите-членки, посети Руската федерация от 15 до 21 април 2007 г. с цел да определи състоянието на прилагане на коригиращи действия на превозвача Rossyia (бивш Pulkovo) и да провери състоянието на безопасността на определени други руски въздушни превозвачи, обект на оперативни забрани по решение на компетентните органи на Руската федерация от 12 февруари 2007 г., както и упражняването на задълженията за надзор на тези органи.

(52)

По отношение на превозвача Rossyia резултатите от визитата показват, че дружеството извършва подобрения във вътрешните процедури за надзор на безопасността и в прилагането на стандартите за безопасност на ICAO. Развива се и процесът му за управление на качеството. Компетентните органи на Руската федерация представиха допълнителна информация на 26 юни 2007 г. Тъй като коригиращите действия още не бяха довършени, превозвачът следва да остане под внимателното наблюдение на компетентните органи на Русия за наблюдение на по-нататъшното прилагане на плана за коригиращи действия.

(53)

По отношение на деветте превозвачи, обект на оперативни забрани след решение на компетентните органи на Руската федерация от 12 февруари 2007 г., резултатите от визитата разкриха, че като цяло всички дружества са потвърдили, че са били наблюдавани отблизо след въвеждането на оперативната забрана и предполетните разрешения от страна на компетентните органи. Тези мерки доведоха във всички случаи до незабавни положителни реакции. Резултатите от визитата също показаха, че всички положителни развития все още трябва да се превърнат в устойчиви решения и да доведат до въвеждането на напълно функциониращи системи за вътрешна безопасност. Компетентните органи на Руската федерация решиха на 27 април 2007 г. да вдигнат забраните на следните шест превозвача и информираха за това Комисията на 2 май 2007 г.: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz и Aviacon Zitotrans. Превозвачите Centre Avia и Russian Sky (Russkoe Nebo) остават под оперативна забрана по същото решение; Освен това системата за предполетно разрешение бе разширена да важи и за редовните полети, изпълнявани от UTAir.

(54)

Също по време на визитата бяха обсъдени някои руски превозвачи, Krasnoyarsky Airlines (9) и Kuban Airlines (10), за които Комисията имаше информация, разкриваща системни недостатъци по отношение на безопасността и чиято ситуация на безопасност също бе привлякла вниманието на компетентните органи на Русия. Мерките, разпоредени от същите органи на 27 април 2007 г. предвиждат да зачестят предполетните инспекции на тези превозвачи.

(55)

По отношение на упражняването на задълженията на надзор от компетентните органи на Руската федерация, резултатите от визитата показват, че те трябва да ускорят работата си за изравняване на руските правила на безопасност със стандартите на ICAO и че трябва да се концентрират върху въвеждането на тези стандарти и препоръките на последния одит по безопасността на ICAO. Освен това те следва да засилят сътрудничеството си с руските производители, за да осигурят съответствието на конструираните в Русия въздухоплавателни средства със стандартите на ICAO. Това се налага също и за да се избегнат двойните стандарти, прилагани към летателната годност в рамките на Руската федерация – един за операторите и самолетите, летящи към Общността и втори (по-нисък) за операторите и самолетите, опериращи вътре в Руската федерация и ОНД. Освен това компетентните органи следва да увеличават усилията си с оглед на удължената летателна годност и да гарантират, че произведените на Запад самолети, които все повече се закупуват и използват от руски превозвачи, се поддържат адекватно от съответните дружества.

(56)

След визитата в Руската федерация резултатите от наземните инспекции на всички гореспоменати превозвачи разкриват, че някои от тези превозвачи, които бяха обект на оперативни забрани, не са предлагали никакви услуги за Общността.

(57)

Превозвачите Gazpromavia и Atlant Soyuz, които преди бяха обект на оперативни забрани, са предлагали услуги в Общността и са преминали наземни инспекции (11). Резултатите от тези инспекции показват повторение на сериозни констатации в едни и същи области, както и преди налагането на оперативни забрани, които разкриват системни недостатъци в безопасността и е вероятно да имат значително влияние върху безопасното опериране.

(58)

Превозвачът UTAir също е бил инспектиран (12). Резултатите от тази инспекция разкриват повторение на констатациите от проверката в едни и същи области, както и преди налагането на оперативни забрани, което разкрива, че превозвачът все още не е изпълнил изцяло коригиращите действия, предложени през февруари 2007 г. Тези резултати, наред с установени факти за сериозни недостатъци в безопасността от страна на Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16), бяха предадени на компетентните органи на 29 май и на 5 юни 2007 г.

(59)

С оглед на всичко казано по-горе, въз основа на общите критерии, Комисията покани въздушните превозвачи Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines и Yakutia Airlines да представят наблюденията си в съответствие с член 7 от Регламент (EО) № 2111/2005 и започна консултации с компетентните органи на Руската федерация. Въз основа на наблюденията, предадени от въздушните превозвачи, наблюденията, направени от Комисията и от компетентните органи на Руската федерация, последните решиха на 23 юни 2007 г., в сила от 25 юни, да наложат оперативни забрани на 10 превозвача, докато недостатъците в безопасността не се отстранят при взаимното удовлетворяване на компетентните органи на Руската федерация и Комисията.

(60)

Съответните компетентни органи на Руската федерация решиха да забранят всички операции в Общността на четири от въпросните превозвачи: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. По-специално сертификатът за въздушен оператор на Airlines 400 бе прекратен.

(61)

Те също решиха да ограничат операциите на някои превозвачи, като разрешиха само на специфични самолети да оперират в Общността: На Krasnoyarsky Airlines е разрешено да оперира само със следните 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE и Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; На Ural Airlines е разрешено да оперира само със следните Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; На Gazpromavia е разрешено да оперира само със следните Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; На Atlant-Soyuz е разрешено да оперира само със следните Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; На UTAir е разрешено да оперира само със следните ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, следните Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 и следните Tu-154M RA-85805, RA-85808. На Rossyia (бивш Pulkovo) не е разрешено да оперира в Общността със самолета IL-62M (RA-86467).

(62)

Комисията отбелязва решението на компетентните органи на Руската федерация и по-специално факта, че всякакви видоизменения на тези забрани могат да се приемат от тези органи само при координиране с Комисията. Също така отбелязва факта, че всички руски въздушни превозвачи, които предлагат международни услуги, включително в Общността, са информирани, че всяка наземна инспекция, която довежда до значителни констатации (категория 2) и важни констатации (категория 3), и които не са поправени, биха довели до налагането на оперативни забрани от страна на руските органи.

(63)

С оглед на горното Комисията счита, че мерките, предприети от компетентните органи на Руската федерация, са достатъчни да поправят сериозните недостатъци в безопасността, открити у някои превозвачи в краткосрочен план. За да гарантира, че са приложени адекватни коригиращи действия, които осигуряват устойчиво системно решение на тези недостатъци, тя възнамерява да провери ситуацията на гореспоменатите превозвачи, преди каквото и да е видоизменение на ограниченията, които се съдържат в решението на компетентните органи на Руската федерация от 23 юни 2007 г. За тази цел Комисията възнамерява да организира визита със съдействието на държавите-членки преди следващото актуализиране на настоящия регламент. Държавите-членки следва да осигурят проверката на ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством системни наземни инспекции на всички операции на тези превозвачи.

(64)

Тъй като превозвачи, премахнати от списъка поради заявено прекратяване на дейността, могат да се появят отново с различни данни или национална принадлежност, Комисията следва да продължи да контролира активно всякакви трансфери и движения, свързани с тези единици.

(65)

Досега в Комисията не е предаван доказателствен материал за пълното осъществяване на съответните оздравителни действия от другите превозвачи, включени в списъка на Общността, осъвременен на 5 март 2007 г., и от властите, отговорни за регулаторния контрол на тези въздушни превозвачи, въпреки конкретните молби, подадени от тях. Следователно, въз основа на общите критерии, е установено, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат обект на оперативна забрана.

(66)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комисията за въздушна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя както следва:

1)

Приложение А се заменя с приложение А към настоящия регламент.

2)

Приложение Б се заменя с приложението Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията:

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  OВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  OВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 235/2007 (ОВ L 66, 6.3.2007 г., стр. 3).

(3)  OВ L 84, 23.3.2005 г., стр. 8.

(4)  OВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Регламент (ЕО) № 910/2006 от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 относно създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на забрана за опериране в Общността, посочена в глава II на Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 168, 21.6.2006 г., стр. 16).

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 на 11.5.2007 г.; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 на 31.5.2007 г. и INAC/P-2007-12 на 1.6.2007 г.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 на 24.5.2007 г., LBA/D-2007-308 на 19.6.2007 г.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ ИЗЦЯЛО СА ОБЕКТ НА ЗАБРАНА В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (1)

Име на юридическото лице на въздушен превозвач, както е посочено в СВО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Сертификат за въздушен оператор (СВО) № или № на лиценза за опериране

Обозначителен № на ICAO за авиолинията

Държава на оператора

AIR KORYO

Неизвестен

KOR

Корейска народнодемократична република (КНДР)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Судан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Афганистан

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Суринам

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Неизвестен

VRB

Руанда

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Ангола

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Украйна

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), с изключение на Hewa Bora Airways (2), включително,

 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Подпис на министъра (Наредба 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, включително

 

 

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Не се прилага

Екваториална Гвинея

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

Не се прилага

Екваториална Гвинея

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Индонезия, включително

 

 

Индонезия

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Неизвестен

DHI

Индонезия

AIR TRANSPORT SERVICES

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

GARUDA

Неизвестен

GIA

Индонезия

INDONESIA AIRASIA

Неизвестен

AWQ

Индонезия

KARTIKA AIRLINES

Неизвестен

KAE

Индонезия

LION MENTARI ARILINES

Неизвестен

LNI

Индонезия

MANDALA AIRLINES

Неизвестен

MDL

Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

MEGANTARA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Неизвестен

MNA

Индонезия

METRO BATAVIA

Неизвестен

BTV

Индонезия

PELITA AIR SERVICE

Неизвестен

PAS

Индонезия

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. AIRFAST INDONESIA

Неизвестен

AFE

Индонезия

PT. ASCO NUSA AIR

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. ASI PUDJIASTUTI

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. AVIASTAR MANDIRI

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. ATLAS DELTASATYA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. DABI AIR NUSANTARA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. DERAYA AIR TAXI

Неизвестен

DRY

Индонезия

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Неизвестен

DIR

Индонезия

PT. EASTINDO

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. GATARI AIR SERVICE

Неизвестен

GHS

Индонезия

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. HELIZONA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. KURA-KURA AVIATION

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Неизвестен

IDA

Индонезия

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. PELITA AIR SERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. PURA WISATA BARUNA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. SMAC

Неизвестен

SMC

Индонезия

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. TRAVIRA UTAMA

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Неизвестен

RPH

Индонезия

RIAU AIRLINES

Неизвестен

RIU

Индонезия

SRIWIJAYA AIR

Неизвестен

SJY

Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

Неизвестен

PNS

Индонезия

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Неизвестен

Неизвестен

Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Неизвестен

XAR

Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Неизвестен

TMG

Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

Неизвестен

TGN

Индонезия

WING ABADI AIRLINES

Неизвестен

WON

Индонезия

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, включително

 

Киргизка република

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Киргизка република

BOTIR AVIA

10

BTR

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

Неизвестен

Киргизка република

ESEN AIR

2

ESD

Киргизка република

GALAXY AIR

12

GAL

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

INTAL AVIA

27

INL

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

КИРГИЗСТАН

03

LYN

Киргизка република

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

OHS AVIA

09

OSH

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

Неизвестен

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, включително

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

Неизвестен

RUM

Сиера Леоне

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Неизвестен

BVU

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, на които е издадено свидетелство от органа за регулаторен надзор на Свазиленд, включително

Свазиленд

AERO AFRICA (PTY) LTD

Неизвестен

RFC

Свазиленд

JET AFRICA SWAZILAND

Неизвестен

OSW

Свазиленд

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Неизвестен

RSN

Свазиленд

SCAN AIR CHARTER, LTD

Неизвестен

Неизвестен

Свазиленд

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Неизвестен

SWX

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

Неизвестен

SZL

Свазиленд


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в Приложение A биха могли да получат разрешение да упражняват права на трафик посредством нает самолет на въздушен превозвач, който не е обект на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са спазени.

(2)  На Hewa Bora Airways е разрешено да използва само споменатия конкретен самолет, споменат в приложение Б за текущите си операции в рамките на Европейската общност


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (1)

Име на юридическото лице на въздушен превозвач, както е посочено в СВО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Сертификат за въздушен превозвач (СВО) №

Обозначителен № на ICAO за авиолинията

Държава на оператора

Тип въздухоплавателно средство

Обозначителен (обозначителни) знак (ци), серийни номера на производство

Държава на регистрация

AIR BANGLADESH

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият флот, с изключение на:

LET 410 UVP

Целият флот, с изключение на:

D6-CAM (851336)

Коморски острови

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

Целият флот, с изключение на:

B767-266 ER

Целият флот, с изключение на:

9Q-CJD (cons. No 23 178)

Демократична република Конго (ДРК)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Ислямска република Пакистан

Целият флот, с изключение на: Всички самолет

и B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Целият флот, с изключение на:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Ислямска република Пакистан


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в Приложение Б биха могли да получат разрешение да упражняват права на трафик посредством нает самолет на въздушен превозвач, който не е обект на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са спазени.

(2)  На Hewa Bora Airways е разрешено да използва само споменатия конкретен самолет за текущите си операции в рамките на Европейската общност.


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 25 юни до 2 юли 2007 г., в рамките на тарифната квота на Общността, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006 за царевицата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията (3) открива годишна тарифна квота за внос на 242 074 тона царевица (пореден номер 09.4131).

(2)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 969/2006 определя на 121 037 тона количеството за подпериод № 2 за периода от 1 юли до 31 декември 2007 г.

(3)

От предоставената информация съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 969/2006 следва, че заявленията, подадени от 25 юни 2007 г., 13 часа брюкселско време до 2 юли 2007 г., 13 часа брюкселско време съгласно член 4, параграф 1 от горепосочения регламент, се отнасят до количества, по-високи от наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии, като се фиксира коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

(4)

Следва също да не се издават повече лицензии за внос по Регламент (ЕО) № 969/2006 за текущия квотен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За всяко заявление за лицензия за внос на царевица, отнасящо се до квотата по Регламент (ЕО) № 969/2006 и подадено от 25 юни до 2 юли 2007 г., 13 часа брюкселско време, следва да се издаде лицензия за заявените количества, към които е приложен коефициент на отпускане в размер на 1,542232 %.

2.   Издаването на лицензии за количествата, заявени от 2 юли 2007 г. 13 часа брюкселско време, се прекратява за текущия квотен период.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2022/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 70).


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 789/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно изменение за единайсети път на Регламент (ЕО) № 1763/2004 относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като все предвид Регламент (ЕО) № 1763/2004 на Съвета относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) (1), и по-специално член 10, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1763/2004 посочва лицата, обхванати от замразяването на средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

Комисията е упълномощена да измени това приложение, като вземе предвид решенията на Съвета за прилагане на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (2). Решение 2007/449/ОВППС на Съвета (3) от 28 юни 2007 г. прилага тази обща позиция. Приложение I към Регламент (ЕО) № 1763/2004 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1763/2004 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1791/2006 (OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 52.

(3)  OВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 75.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица следва да бъдат заличени от приложение I към Регламент (ЕО) № 1763/2004:

1)

Tolimir, Zdravko. Дата на раждане: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Дата на раждане: 1948. Място на раждане: Владичин Хан (Vladicin Han), Сърбия и Черна гора. Националност: Сърбия и Черна гора.


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 790/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на морски език в зона IIIa и води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Швеция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

В съответствие с получената от Комисията информация, уловът на посочения в приложението на настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2007 г. на споменатата в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от указаната в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в него дата. След тази дата се забранява също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид рибен запас от посочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11, последно коригиран с ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г. стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

15

Държава-членка

ШВЕЦИЯ

Ресурс

SOL/3A/BCD

Вид

Морски език (Solea solea)

Зона

IIIa, води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId

Дата

11.6.2007 г.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/31


РЕШЕНИЕ № 1/2007 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО

от 25 май 2007 година

за пренасочване на част от резерва на пакета за дългосрочно развитие в рамките на Деветия европейски фонд за развитие (ЕФР) към разпределената част за вътрешно сътрудничество в АКТБ от пакета за регионално сътрудничество и интеграция в рамките на Деветия ЕФР

(2007/460/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), ревизирано с подписаното в Люксембург на 25 юни 2005 г. споразумение (2) за изменение на гореспоменатото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕО, и по-специално приложение I, точка 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

След приключването на заключителния преглед на Деветия eвропейски фонд за развитие (ЕФР), в съответствие с членове 5 и 11 от приложение IV към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, разпределението на ресурсите следва да се преразгледа съобразно текущите потребности и резултати.

(2)

Средствата, заделени за финансиране на помощта за регионално сътрудничество и интеграция, и очакваните отменени финансови задължения, прехвърлени към този резерв преди края на 2007 г., са недостатъчни за покриване на новите потребности от задълбочаване на въздействието на вътрешните дейности на АКТБ.

(3)

Следва да се заделят допълнителни средства за създаване на вътрешен механизъм на АКТБ за финансиране на FLEX за 2006 г. и за 2007 г. (заявяване съответно през 2005 г. и 2006 г.), като по този начин се осигури минимална подкрепа за страните, обект на неблагоприятните последствия от нестабилността в приходите от износ, независимо от нивото на неразпределените средства от националните им Б-пакети.

(4)

Възможно е неразпределените средства от националните Б-пакети да не покрият очакваните потребности и следва да се прехвърлят към вътрешния резерв на АКТБ към датата на приемане на настоящото решение, за да се създадат пет нови регионално насочени Б-пакета за финансиране на бъдеща хуманитарна помощ и помощ при извънредни ситуации във всеки от тези региони на основата на регионална солидарност, и един вътрешен резерв на АКТБ за помощ при извънредни ситуации, съгласно член 72, параграф 3, букви а) и б) от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, при изключителни обстоятелства, когато такава помощ не може да бъде финансирана от бюджета на Общността.

(5)

Регионално насоченият Б-пакет за Източна и Южна Африка и Индийския океан представлява нетната сума след приспадане на 20 милиона EUR за компенсиране на специалното увеличаване на Б-пакета на Судан, финансиран от резерва за дългосрочно развитие; за Тихоокеанския басейн не се създава регионално насочен Б-пакет, тъй като средствата от Б-пакетите вече са използвани до голяма степен за регионална програма за смекчаване на последствията от природни бедствия.

(6)

Следва да се заделят допълнителни ресурси за попълване на Фонда за установяване на мир в Африка през 2007 г.

(7)

Следва да се заделят допълнителни ресурси за финансиране на част от текущите разходи на секретариата на АКТБ през 2008 г. с оглед покриване на потребностите в периода до влизане в сила на Десетия ЕФР.

(8)

Следва да се заделят допълнителни ресурси за засилване на вътрешния за АКТБ инструмент за техническо сътрудничество, който се използва предимно за обезпечаване на техническа помощ, най-вече при изготвянето на проекти.

(9)

Направено бе искане за допълнителна вноска към Глобалния фонд за борба с HIV/СПИН, туберкулоза и малария.

(10)

На заседанието на Съвета АКТБ—ЕО от 2 юни 2006 г. бе установена необходимост от допълнителна вноска към Карибската мрежа за знания и обучение с оглед изграждането на капацитет и институционално подпомагане.

(11)

Трябва да се създаде малък предпазен резерв за посрещане на нови и неочаквани вътрешни за АКТБ потребности в периода до 31 декември 2007 г., включително евентуални потребности от възстановяване след природни бедствия в Тихоокеанския басейн, като този резерв може да бъде заделен преди края на 2007 г. и не може да бъде покрит от регионално насочен Б-пакет за непредвидени потребности, а също и за посрещане на евентуални междувременно възникващи потребности през 2008 г.

(12)

След 31 декември 2007 г. средствата в рамките на Деветия ЕФР, включително очакваните отменени финансови ангажименти, не могат повече да се разпределят и трябва да се намери механизъм за ефективно и ефикасно разпределяне на наличните средства преди тази дата в подкрепа на общите цели на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО,

РЕШИ:

Член 1

Попълване на вътрешния за АКТБ резерв в пакета за регионално сътрудничество и интеграция

1.   Всички средства, налични на 31 март 2007 г. в резерва за дългосрочно развитие и коригирани спрямо резултатите от крайните за периода решения, които все още не са отразени в сметките на дата, с изключение на средствата за подпомагане на бюджета на Центъра за развитие на предприемачеството (CDE) и на Техническия център за сътрудничество в земеделието и развитието на селските райони (CTA) за 2008 г. (32 милиона EUR), средствата за „високорискови програми“ в страни с подписан документ за национална стратегия (72,4 милиона EUR към 1.3.2007 г.), средствата за политически приоритети в страни без подписан документ за национална стратегия (30,2 милиона EUR към 1.3.2007 г.) и средствата за специалната програма за подпомагане на Сомалия (36,1 милиона EUR), се прехвърлят към вътрешния резерв на АКТБ в пакета за регионално сътрудничество и интеграция.

2.   Всички средства, заделени по линия на резерва за подпомагане на бюджетите на CDE и CTA за 2008 г. за финансиране на „високорискови програми“ в страни с подписан документ за национална стратегия и за финансиране на политически приоритети в страни без подписан документ за национална стратегия, посочени в параграф 1, които не са разпределени до 31 октомври 2007 г., се прехвърлят към вътрешния резерв на АКТБ в пакета за регионално сътрудничество и интеграция.

3.   Всички отменени финансови ангажименти от Деветия ЕФР и предходните ЕФР, заведени в счетоводната система на Комисията от 1 април до 31 декември 2007 г., които се натрупват към резервите за дългосрочно развитие, се прехвърлят към вътрешния за АКТБ резерв в пакета за регионално сътрудничество и интеграция.

4.   Всички останали средства в рамките на националните индикативни програми, които са в наличност по линия на резерва за дългосрочно развитие между 1 август и 31 декември 2007 г., се прехвърлят към вътрешния резерв на АКТБ във финансовия пакет за регионално сътрудничество и интеграция.

Член 2

Разпределение на вътрешните финансови средства на АКТБ

1.   Наличните финансови средства във вътрешния резерв на АКТБ се използват за следните цели:

а)

създаване на:

i)

вътрешен резерв на АКТБ на разположение на всички страни от АКТБ за оказване на неотложна помощ съгласно член 72, параграф 3, букви а) и б) от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО при изключителни обстоятелства, когато такава помощ не може да бъде финансирана от бюджета на Общността; този пакет възлиза на 26 741 326 EUR и се съставя, като се вземат 15 % от неразпределените средства, които остават в Б-пакетите на участващите държави от тези региони, посочени в ii), на датата, когато влизат в сила решенията за преразпределение в края на периода;

ii)

пет регионално насочени Б-пакета, възлизащи на 17 511 615 ЕUR за региона на Южна Африка, 48 920 391 ЕUR за региона на Източна и Южна Африка и Индийския океан, 31 945 340 ЕUR за региона на Западна Африка, 16 139 355 ЕUR за региона на Централна Африка и 35 422 478 ЕUR за Карибския регион, осигурени от 85 % от неразпределените средства, които остават в Б-пакетите на участващите държави в рамките на тези региони на датата, на която влизат в сила решенията за преразпределение в края на периода;

регионално насочените Б-пакети се мобилизират за вноски по международно договорени инициативи за облекчаване на тежестта на задлъжнялост съгласно предвиденото в член 3, параграф 2, буква б) от приложение IV към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и за хуманитарна помощ и помощ в извънредни ситуации съгласно членове 72 и 73 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО на основата на регионална солидарност при изключителни обстоятелства, когато такава помощ не може да бъде финансирана от бюджета на Общността;

б)

създаване на програма FLEX в рамките на АКТБ на стойност 50 милиона EUR за 2006 г. (заявяване през 2005 г.) за осигуряване на минимална подкрепа за страните, обект на неблагоприятните последствия от нестабилността в приходите от износ, независимо от нивото на неразпределените средства от националните им Б-пакети преди влизането в сила на решенията за преразпределение в края на периода;

в)

попълване на Фонда за установяване на мир в Африка със сума до 100 милиона EUR като допълнителна вноска на ЕФР за обезпечаване на финансирането до влизането в сила на Десетия ЕФР, за различни дейности за поддържане на мира, обучение и изграждане на капацитет, от които 45 милиона EUR са от наличните вътрешни за АКТБ средства преди попълването на фонда, посочено в член 1, и 35 милиона EUR — след това попълване, както и допълнителна сума до 20 милиона EUR, която може да се обезпечи с неразпределени средства от предпазните резерви, посочени в букви з) и и), или с отменени финансови задължения, прехвърлени към вътрешния резерв на АКТБ съгласно член 1, параграфи 3 и 4 в излишък спрямо първоначалния разчет;

г)

допълване на средствата за институционално подпомагане, отпуснати на секретариата на АКТБ, за да се покрият междувременно възникващите потребности до влизането в сила на Десетия ЕФР, с 5,5 милиона EUR за посрещане на текущи разходи на секретариата на АКТБ за 2008 г.;

д)

добавяне на 2,5 милиона EUR към вътрешния инструмент за техническо сътрудничество на АКТБ;

е)

мобилизиране на 4 милиона EUR като неотложна помощ за програмата за изкореняване на чумата по рогатия добитък в Африка (PACE);

ж)

вноска от допълнителни 5 милиона EUR към доверителния фонд на Карибската мрежа за знания и обучение (CKLN), за изграждане на капацитет и институционално подпомагане;

з)

създаване на регионален предпазен резерв от 10 милиона EUR, който да допълни регионалната индикативна програма за региона на Южна Африка, в случай че програмата за реконструкция на пътя Milange—Mocuba (Мозамбик) бъде подготвена и премине процедурата за управление на Комитета на ЕФР преди 1 август 2007 г.; ако тази програма не може да бъде подготвена навреме, предпазният резерв се прехвърля към вътрешния резерв на АКТБ;

и)

създаване на вътрешен предпазен резерв на АКТБ на стойност 15 милиона EUR за нови и непредвидени потребности, които не могат да бъдат финансирани от регионалните Б-пакети, включително за програми за възстановяване след природни бедствия в Тихоокеанския регион и евентуални междувременно възникващи приоритетни потребности през 2008 г.;

й)

създаване на програма FLEX в рамките на АКТБ, условно определена на 35 милиона EUR за 2007 г. (заявяване през 2006 г.) за осигуряване на минимална подкрепа за страните, обект на неблагоприятните последствия от нестабилността на приходите от износ след насочването по региони на Б-пакетите за хуманитарна помощ и помощ при извънредни ситуации, посочени в параграф 1, буква а); тази програма може да бъде допълнена с не повече от 15 милиона EUR от неразпределени средства от предпазните резерви, посочени в букви з) и и), или от отменени финансови ангажименти, прехвърлени към вътрешния резерв на АКТБ съгласно член 1, параграфи 3 и 4, надвишаващи първоначалните разчети и потребностите от допълване на вноската към Фонда за установяване на мир в Африка с 20 милиона EUR, както е посочено в буква в);

к)

допълване на средствата за подпомагане, отпуснати на Глобалния фонд за борба срещу HIV/СПИН, туберкулоза и малария, със сума от 38 милиона EUR.

2.   В случай че натрупаните във вътрешния резерв на АКТБ средства са недостатъчни за покриване на всички установени потребности, посочената в параграф 1, буква й) програма съответно се намалява. В случай че недостигът на средства е по-голям от посочения в буква й), предпазният резерв, посочен в параграф 1, буква и), съответно се намалява. Ако отново се появи недостиг на средства, следва намаляване на сумата, посочена в параграф 1, буква в).

3.   В случай че сумите, натрупани към вътрешния резерв на АКТБ, надвишат първоначалните разчети или средствата, набелязани в параграф 1, букви в), г), д), ж) и/или и), са недостатъчно използвани, допълнителните средства, които се оказват в наличност над тавана, определен за посочените в параграф 1, букви в) и й) програми, ще бъдат мобилизирани за допълване на доверителния фонд CKLN с допълнителна сума до 5 милиона EUR, ако това е изпълнимо, и впоследствие, ако все още има излишък от средства, за допълване на доверителния фонд за инфраструктурата на АКТБ—ЕО като аванс по разпределените средства, предвидени в рамките на Десетия ЕФР.

Член 3

Искане за помощ

В съответствие с член 13, параграф 2 от приложение IV към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, Съветът на министрите АКТБ—ЕО приканва Комисията да финансира дейностите, предвидени в член 2.

Член 4

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕО

Председател

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27. Споразумение, прилагано временно съгласно Решение № 5/2005 (ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 1).


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/35


РЕШЕНИЕ № 2/2007 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО

от 25 май 2007 година

за разрешаване на допълнителни двустранни вноски, управлявани от Комисията, способстващи за целите на Механизма за подкрепа на мира в Африка

(2007/461/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), ревизирано от Споразумението (2) за изменение на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г., и по-специално параграф 8 от приложение I към него,

като има предвид, че:

(1)

Решение № 3/2003 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 11 декември 2003 г. относно използването на ресурсите от пакета за дългосрочно развитие на Деветия ЕФР за създаването на Механизъм за подкрепа на мира в Африка (3) осигури необходимата финансова подкрепа за установяването на този механизъм.

(2)

Съветът по общи въпроси и външни отношения от 5 март 2007 г. призна, че е необходимо спешно да се откликне на потребността от финансиране на Мироопазващата мисия на Африканския съюз в Дарфур/Судан (AMIS).

(3)

Ресурсите, предвидени в пакета за набавяне на средства в рамките на АКТБ за Механизма за подкрепа на мира в Африка до влизането в сила на Десетия европейски фонд за развитие (ЕФР), не са достатъчни за провеждането на AMIS до тази дата. Поради което държавите-членки на ЕС изразиха своята готовност да направят допълнителни двустранни вноски. Тези допълнителни вноски следва да бъдат набрани за Механизма за подкрепа на мира в Африка и управлявани от Комисията с цел подобряване на координацията и мониторинга на използването на тези средства до влизането в сила на десетия ЕФР.

(4)

Решение 2005/446/ЕО на представителите на правителствата на държавите-членки, които проведоха среща в рамките на Съвета от 30 май 2005 г. за определяне на крайния срок за ангажиране на средствата от Деветия европейски фонд за развитие (ЕФР) (4), определя 31 декември 2007 г. за краен срок, до който средствата от Деветия ЕФР могат да бъдат ангажирани.

(5)

Следователно е необходимо държавите-членки от ЕС да направят допълнителни вноски, управлявани от Комисията, които да способстват за целите на Механизма за подкрепа на мира в Африка,

РЕШИ:

Член 1

Доброволни вноски

До 30 септември 2007 г. всяка държава-членка на ЕС може да предостави на Комисията доброволни допълнителни вноски, които да способстват за целите на Механизма за подкрепа на мира в Африка съгласно Финансовия протокол.

На Комисията се поверява отговорността за управлението на тези вноски в рамките на Механизма за подкрепа на мира в Африка в съответствие с процедурите на Деветия европейски фонд за развитие, освен в случаите на деангажиране на средства, които ще бъдат възстановени на държавите-членки на ЕС пропорционално на техните доброволни допълнителни вноски.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза с сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕО

Председател

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27. Временно прилагано споразумение съгласно Решение № 5/2005 (ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 108.

(4)  ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 19.


5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/36


РЕШЕНИЕ № 3/2007 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО

от 25 май 2007 година

за изменение на Решение № 3/2001 за отпускане на средства за Сомалия от Осмия и Деветия Eвропейски фонд за развитие

(2007/462/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено със споразумението (2) за изменение на горепосоченото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕО, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г., и по-специално член 93, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 93, параграф 6 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО дава възможност на Съвета на министрите АКТБ—ЕО да предоставя специална помощ на държавите от АКТБ, които са страни по предходни конвенции АКТБ—ЕО и които, поради отсъствието на нормално установени правителствени институции, не са имали възможността да подпишат или да ратифицират Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО. Тази помощ може да се предоставя за институционално изграждане, както и за дейности за икономическо и социално развитие, като се вземат под особено внимание нуждите на най-уязвимите групи от населението. Тази разпоредба се прилага за Сомалия.

(2)

Съгласно Решение № 3/2001 от 20 декември 2001 г. (3) Съветът на министрите АКТБ—ЕО предостави на Сомалия сумата от 149 милиона EUR от Деветия европейски фонд за развитие (ЕФР) за финансово и техническо сътрудничество. Функцията на национален оторизиращ служител за планирането и прилагането на тези средства бе поверена на главния оторизиращ служител на ЕФР.

(3)

Член 3, параграф 5 от приложение IV към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО дава на Общността възможността за увеличаване на разпределената за дадена страна помощ с цел да се вземат под внимание специални нужди или изключителен напредък.

(4)

Член 5, параграф 2 от приложение IV предвижда възможност за преразглеждане при изключителни обстоятелства, посочени в разпоредбите за хуманитарна и неотложна помощ. В светлината на изводите от ad hoc преразглеждането на програмата за сътрудничество със Сомалия са необходими допълнителни средства от Деветия ЕФР с цел да се гарантира продължаване на помощта за населението на Сомалия до влизането в сила на Десетия ЕФР,

РЕШИ:

Член 1

Следният член се добавя към Решение № 3/2001 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО:

„Член 3а

Въз основа на изводите от ad hoc преразглеждането, на Сомалия се предоставя допълнителна сума от 36 144 798 EUR от Деветия ЕФР за финансово и техническо сътрудничество от пакета за дългосрочно развитие, посочен в параграф 3, буква а) от финансовия протокол, изложен в приложение I към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕО

Председател

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27. Временно прилагано споразумение съгласно Решение № 5/2005 (ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 56, 27.2.2002 г., стр. 23.


Комисия

5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/37


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

за изменение на Решение 2005/942/ЕО относно разрешаване на държавите-членки да вземат решения съгласно Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно даваните гаранции по отношение на горския репродуктивен материал, произведен в трети страни

(нотифицирано под номер C(2007) 3173)

(2007/463/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (1), и по-специално член 19, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2005/942/ЕО на Комисията (2) упълномощава държавите-членки да вземат решения съгласно Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно даваните гаранции по отношение на горски репродуктивен материал от определени видове, произведен в определени трети страни.

(2)

Обхватът на сегашния режим следва да бъде разширен така, че необходимите гаранции да бъдат предоставени.

(3)

Целесъобразно е Нова Зеландия да бъде причислена към третите страни, които имат разрешение за горски репродуктивен материал от категорията „от идентифициран източник“ за видовете Pinus radiata и тези видове да бъдат добавени по отношение на Съединените американски щати. Решение 2005/942/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2005/942/ЕО се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията:

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2000 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 92. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2005/942/ЕО се изменя, както следва:

1)

В таблицата се добавя следният текст между вписванията за Хърватия и Норвегия:

„Страна на произход

Вид

Категория

Тип базов материал

Нова Зеландия

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St“

2)

Вписването за Съединените американски щати се заменя със следното:

„Страна на произход

Вид

Категория

Тип базов материал

Съединени американски щати (Вашингтон, Орегон, Калифорния)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF“


Поправки

5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/39


Поправка на Регламент (ЕО) № 586/2007 на Комисията от 30 май 2007 г. за изменение на Регламент (EО) № 1445/95 относно определяне на правилата за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

( Официален вестник на Европейския съюз L 139 от 31 май 2007 г. )

На страница 7 в член 2 последното изречение

вместо:

„Чрез дерогация от член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 гаранцията, съответстваща на дадените лицензии, не се освобождава, в случай че изнесеното количество е по-малко от 95 % от това, посочено в лицензията.“

да се чете:

„Чрез дерогация от член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 гаранцията, съответстваща на дадените лицензии, не се задържа, в случай че изнесеното количество е по-малко от 95 % от това, посочено в лицензията.“