ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 172

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
30 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 753/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно сключването на спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

1

Спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

4

Протокол уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

9

 

*

Регламент (ЕО) № 754/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1941/2006, (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 41/2007 в частта относно възможностите за риболов и свързаните с тях условия за определени рибни запаси

26

 

 

Регламент (ЕО) № 755/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

*

Регламент (ЕО) № 756/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3223/94 относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци

41

 

*

Регламент (ЕО) № 757/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно постоянното разрешение на някои добавки към храни за животни ( 1 )

43

 

*

Регламент (ЕО) № 758/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

47

 

*

Регламент (ЕО) № 759/2007 на Комисията oт 29 юни 2007 година за отваряне и управление на тарифна квота за внос на колбаси с произход от Исландия

48

 

*

Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за изменение за осемдесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

50

 

 

Регламент (ЕО) № 761/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 юли 2007 г.

52

 

 

Регламент (ЕО) № 762/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

55

 

 

Регламент (ЕО) № 763/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на корективна сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

57

 

 

Регламент (ЕО) № 764/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

59

 

 

Регламент (ЕО) № 765/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на коректива, приложим към възстановяването за малц

61

 

 

Регламент (ЕО) № 766/2007 нa Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

63

 

 

Регламент (ЕО) № 767/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно 34-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

65

 

 

Регламент (ЕО) № 768/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на минимални продажни цени на маслото за 34-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

66

 

 

Регламент (ЕО) № 769/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на минимална продажна цена за масло за 66-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

68

 

 

Регламент (ЕО) № 770/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 529/2007 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

69

 

 

Регламент (ЕО) № 771/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 545/2007 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

70

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/42/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 година относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни (кодифицирана версия) ( 1 )

71

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/452/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2007 година за поправка на Директива 2006/132/ЕО за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включването на процимидон като активно вещество (нотифицирано под номер C(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2007 година относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави-членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (нотифицирано под номер C(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2007 гoдина за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (нотифицирано под номер C(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/455/ОВППС на Съвета от 25 юни 2007 година за прилагане на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

89

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 753/2007 НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

относно сключването на спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 37, във връзка с член 300, параграф 2, и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Общността, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга, договориха спогодба за партньорство в областта на рибарството, с която се предоставят възможности за риболов на рибарите от Общността във водите на изключителната икономическа зона на Гренландия.

(2)

В резултат на тези преговори на 2 юни 2006 г. бе парафирана нова спогодба за партньорство в областта на рибарството.

(3)

Следва да се дефинира методът за разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки.

(4)

За да се оптимизира ползването на възможностите за риболов по настоящото споразумение, Комисията следва да позволи да се провеждат преразпределения на не-използвани възможности за риболов от една държава-членка на друга по време на годишната риболовна кампания при определени условия и критерии и в тясно сътрудничество със заинтересованите държави-членки. Всяко такова преразпределение следва да не засяга средствата за разпределение на възможностите за риболов между държавите членки в съответствие с относителната стабилност и следва да не засяга компетенциите, които са предоставени на държавите-членки по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на съюз от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивото използване на риболовните ресурси по Общата политика на рибарството (2).

(5)

В интерес на Общността е да одобри тази спогодба,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга, се одобрява от името на Общността.

Текстът на спогодбата е приложен към настоящия регламент.

Член 2

За изпълнение на административните мерки, договорени в съответствие с член 6, параграф 3, и член 10, параграф 2, буква з), от спогодбата, посочена в член 1, могат да се приемат подробни правила в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2, от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г.

Член 3

1.   Разпределението и управлението на възможностите за риболов, включително на разрешителните, получени във връзка със спогодбата, посочена в член 1, се извършва в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета.

2.   Без да се засяга параграф 1, ако заявките за лицензии от държавите-членки не покриват всички възможности за риболов, които са предоставени на държавите-членки съобразно с параграф 1, включително тези, които са разменени в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 от датите, изложени в Приложението, комисията може да вземе предвид заявките за лицензии от всяка друга държава-членка. комисията, в тясно сътрудничество със заинтересованите държави-членки може тогава, след датите, посочени в приложението, да направи прехвърляне на неизползваните възможности между държавите-членки в съответствие с относителната стабилност.

3.   За всеки от видовете в приложението, Комисията информира държавите-членки за нивото на използване на възможностите за риболов:

а)

един месец преди датата, посочена в приложението, и

б)

до датата посочена в приложението.

4.   Комисията създава в съответствие с процедурата, уредена в челн 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 до 31 декември 2007 г. подробните правила и критерии, по които се упражнява механизмът за преразпределение, посочен по-горе. До приемането на такива правила нищо не пречи на Комисията да упражнява механизма посочен в параграф 2.

Член 4

Държавите-членки, чиито кораби извършват риболовна дейност по настоящата спогодба, нотифицират Комисията за количествата от отделните запаси, уловени в риболовната зона на Гренландия, в съответствие с Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г., който предписва подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2874/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (3).

Член 5

Председателят на Съвета е упълномощен да определи лицата, които имат правото да подпишат спогодбата, за да обвържат Общността с нея.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  Становище, прието на 22 май 2007 r. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 r., стр. 59.

(3)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Датите, след които разпоредбите, посочени по-долу в член 3, параграфи 2 и 3, относно които се прилага преразпределението на възможностите за риболов от Комисията

Видове риби от Протокола

График

Скариди Изток

1 август (1)

Гренландска камбала Изток

15 септември

Атлантическа камбала

1 септември

Гренландска камбала Запад

15 октомври

Скариди Запад

1 октомври

Бибан

1 септември

Рак опилио

1 октомври

Треска

31 октомври


(1)  В случай, че степента на използване на възможностите за риболов, определена на базата на заявления за разрешителни, надвишава 65 % към 1 август, то тогава срокът следва да бъде удължен до 1 септември.


СПОГОДБА ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана оттук нататък „Общността“, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДАНИЯ И АВТОНОМНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГРЕНЛАНДИЯ, наричани оттук нататък „Гренландия“,

наричани оттук нататък „Страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола за специалния режим, приложим към Гренландия,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Европейската общност и Гренландия желаят да укрепят взаимоотношенията си и да създадат партньорство и сътрудничество, което подкрепя, допълва и задълбочава създадените между тях взаимоотношения и сътрудничество в миналото,

КАТО ПРИПОМНЯТ Решението на Съвета от ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност,

КАТО ОТЧИТАТ, че през февруари 2003 г. Съветът призна необходимостта от разширяване и укрепване на бъдещите взаимоотношения между Европейската общност и Гренландия, отчитайки значимостта на рибарството и необходимостта от структурни и браншово-ориентирани реформи в Гренландия, основаващи се на задълбочено партньорство за устойчиво развитие,

КАТО ОТЧИТАТ Съвместната декларация от 27 юни 2006 г. на Европейската общност от една страна, и автономното правителство на Гренландия и правителството на Дания, от друга, относно партньорството между Европейската общност и Гренландия,

КАТО ПРИПОМНЯТ Решението на Съвета от 17 юли 2006 г. относно взаимоотношенията между Европейската общност, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга,

КАТО ПРИПОМНЯТ статута на Гренландия като автономна неделима част от една от държавите-членки на Общността,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД цялостния контекст на взаимоотношенията между Общността и Гренландия, както и взаимното им желание да продължат да поддържат тези взаимоотношения,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и Споразумението за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, свързано с опазването и управлението на разпростиращи се рибни запаси и на запасите от далекомигриращи риби,

КАТО ОСЪЗНАВАТ важността на принципите, установени чрез Кодекса за поведение за отговорен риболов, приет на Конференцията на ФАО през 1995 г.,

РЕШЕНИ да си сътрудничат, в техен взаимен интерес, за да утвърждават практиката на отговорен риболов с цел обезпечаване на дългосрочно опазване и устойчива експлоатация на живите морски ресурси,

УБЕДЕНИ, че такова сътрудничество трябва да приеме формата на инициативи и мерки, които, независимо дали са взети съвместно или поотделно, допълват провежданата политика и са съгласувани с нея, и осигуряват ефективно съчетаване на усилията,

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ, за тази цел, да продължат диалога с оглед подобряване на политиката на Гренландия в сектора на рибарството и установяване на подходящи средства за гарантиране, че тази политика се изпълнява ефективно, и че икономическите оператори и гражданското общество участват в процеса,

КАТО ЖЕЛАЯТ да формулират положения и условия, регулиращи както риболовните дейности на кораби на Общността във водите на изключителната икономическа зона на Гренландия, така и подкрепата на Общността за утвърждаване на практиката на отговорен риболов в тези води,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да търсят по-тясно икономическо сътрудничество в риболовната промишленост и свързаните с нея дейности, чрез създаване и развитие на съвместни предприятия, включващи дружества от двете Страни, и насърчаване на временните съвместни дружества,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Приложно поле и цели

Настоящата спогодба установява принципите, правилата и процедурите, които регулират:

икономическото, финансовото и техническото сътрудничество в сектора на рибарството, с цел гарантиране, че експлоатацията на риболовните ресурси осигурява устойчиви икономически и социални условия, включително и развитието на рибарството в Гренландия;

условията, уреждащи достъпа на риболовни кораби на Общността до изключителната икономическа зона на Гренландия (наричани оттук нататък „изключителна икономическа зона на Гренландия“);

договореностите за регулиране на риболовните дейности на кораби на Общността в изключителната икономическа зона на Гренландия, за да се гарантира, че се спазват приложимите към тях правила и условия, че са ефективни мерките за опазване и управление на рибните запаси, и че е предотвратен незаконният, недекларираният и нерегламентиран риболов;

партньорството между дружества, насочено към развиване на икономическите и свързаните с тях дейности в сектора на рибарството, в съблюдаване на общия интерес.

Член 2

Определения

За целите на настоящата спогодба, протокола и приложението:

а)

„власти на Гренландия“ означава автономното правителство на Гренландия;

б)

„органи на Общността“ означава Европейската комисия;

в)

„кораб на Общността“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

г)

„съвместно предприятие“ означава дружество, регламентирано от правото на Гренландия и състоящо се от един или повече собственици на кораби и един или повече партньори в Гренландия, с цел риболов и евентуална експлоатация на риболовните квоти на Гренландия в изключителната ѝ икономическа зона от страна на кораби, плаващи под гренландско знаме, с цел приоритетното снабдяване на пазара на Общността;

д)

„временни съвместни дружества“ означава всякакво сдружение на основата на договорно споразумение с неограничен срок, между собственици на кораби от Общността и физически или юридически лица в Гренландия, с цел съвместен риболов и експлоатация на риболовните квоти на Гренландия от кораби, плаващи под знамето на държава-членка на Европейската общност, и поделяне на разходите, печалбата или загубите от съвместно предприетата икономическа дейност, с цел приоритетното снабдяване на пазара на Общността;

е)

„Съвместен комитет“ означава комитет, съставен от представители на Общността и на Гренландия, чиито функции са описани в член 10 от настоящата спогодба.

Член 3

Принципи, на които се основава изпълнението на настоящата спогодба

1.   Страните се задължават да утвърждават практиката на отговорен риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия, спазвайки принципа за недопускане на дискриминация между различните флотове, които извършват риболовна дейност в тези води, без да се засяга протоколът.

2.   Гренландия ще продължи да планира политиката си в сектора на рибарството и да управлява изпълнението ѝ посредством годишни и многогодишни програми, изготвени в светлината на целите, набелязани по взаимно съгласие между Страните. За тази цел Страните продължават да водят политически диалог за необходимите реформи. Властите на Гренландия се задължават да информират органите на Общността, когато се приемат по-нататъшни значими мерки в тази област.

3.   По искане на една от Страните, те също така си сътрудничат и в извършването на оценки, съвместно или поотделно, на мерки, програми и дейности, изпълнени въз основа на настоящата спогодба.

4.   Страните се задължават да гарантират, че настоящата спогодба се изпълнява съгласно принципите на доброто икономическо и социално управление.

Член 4

Научно сътрудничество

1.   За срока на действие на настоящата спогодба, Общността и Гренландия следят развитието на ресурсите в изключителната икономическа зона на Гренландия; по искане на Съвместния комитет, съвместна научна комисия изготвя доклад на базата на техническо задание, формулирано от същия комитет.

2.   Страните се консултират в рамките на Съвместния комитет, като се възползват от най-добрата научна информация, след което Гренландия приема такива мерки за опазване и управление, каквито счита за необходими за постигане на целите на политиката на Гренландия в сектора на рибарството.

3.   Страните се задължават да се консултират взаимно, пряко или в рамките на заинтересованите международни организации, за да гарантират управлението и опазването на живите ресурси в изключителната икономическа зона на Гренландия и сътрудничеството в съответните научни изследвания.

Член 5

Достъп до риболовните полета на изключителната икономическа зона на Гренландия

1.   Гренландия се задължава да разреши на кораби на Общността да извършват риболовни дейности в нейната изключителна икономическа зона съгласно настоящата спогодба, включително протокола и приложението към него. Властите на Гренландия предоставят на кораби, определени от Общността, разрешителни, издадени съгласно протокола и съразмерни на възможностите за риболов, предоставени в съответствие с него.

2.   От възможностите за риболов, предоставени на Общността от страна на Гренландия съгласно настоящата спогодба, могат да се възползват кораби, плаващи под знамето на и регистрирани в Норвегия, Исландия и Фарьорските острови, до степен, необходима за правилното функциониране на спогодбите в сектора на рибарството, сключени от Общността с тези Страни. За тази цел, Гренландия се задължава да упълномощи кораби, плаващи по знамето на и регистрирани в Норвегия, Исландия и Фарьорските острови, да извършват риболовни дейности в нейната изключителна икономическа зона.

3.   Риболовните дейности, които се уреждат от настоящата спогодба, са предмет на действащите законови и подзаконови актове в Гренландия. Властите на Гренландия се осведомяват за забележките на органите на Общността по всякакви изменения на това законодателство преди влизането му в сила, освен ако целта на законодателството е такава, че надлежно оправдава неотложното му влизане в сила, без забавяне, каквото такава консултация с органите на Общността би могла да причини. Властите на Гренландия уведомяват предварително и своевременно органите на Общността за всякакви изменения на това законодателство.

4.   Гренландия поема отговорност за ефективното прилагане на разпоредбите за контрол на риболовната дейност, заложени в протокола. Корабите на Общността си сътрудничат с компетентните власти, отговарящи за извършването на такъв контрол.

5.   Органите на Общността се задължават да предприемат всички подходящи стъпки, необходими за гарантиране, че корабите ѝ спазват настоящата спогодба и законодателството, уреждащо рибарството в изключителната икономическа зона на Гренландия.

Член 6

Разрешителни

1.   Кораби на Общността могат да извършват риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия само ако притежават разрешително за риболовна дейност, издадено по настоящата спогодба.

2.   Процедурата за получаване на разрешително за риболовна дейност за кораб, приложимите данъци и начинът на плащане, използвани от собствениците на кораби, са посочени в приложението към протокола.

3.   Договарящите се Страни гарантират правилното изпълнение на процедурите и условията чрез подходящо административно сътрудничество между техните компетентни органи.

Член 7

Финансови средства

1.   Общността предоставя на Гренландия финансови средства съгласно реда и условията, предвидени в протокола и приложението. Тези еднократно предоставени финансови средства се състоят от две части, а именно:

а)

финансови средства за достъп на кораби на Общността до риболовните полета на Гренландия, и

б)

финансова подкрепа от Общността за утвърждаване на практиката на отговорен риболов и осигуряване на устойчива експлоатация на риболовните ресурси в изключителната икономическа зона на Гренландия.

2.   Властите на Гренландия управляват частта от финансовите средства по параграф 1, буква б) в светлината на целите, определени по взаимно съгласие между Страните в съответствие с протокола и заложени за постигане като част от политиката на Гренландия в сектора на рибарството чрез годишна и многогодишна програми за нейното прилагане.

3.   Предоставените от Общността финансови средства се заплащат под формата на годишни суми в съответствие с протокола. При спазване на настоящата спогодба и на протокола, финансовите средства могат да се променят в резултат на:

а)

извънредни обстоятелства, различни от природни явления, които възпрепятстват риболовните дейности в изключителната икономическа зона на Гренландия;

б)

намаляване на възможностите за риболов, предоставени на кораби на Общността, направено по взаимно съгласие между Страните за целите на управление на съответните запаси, когато това се счита за необходимо за опазването и устойчивата експлоатация на ресурсите на базата на най-добрата налична научна информация;

в)

специален приоритет за Общността по отношение на достъпа до допълнителни възможности за улов освен тези, посочени в протокола към настоящата спогодба, предоставен по взаимно съгласие между Страните в Съвместния комитет, когато най-добрата налична научна информация сочи, че състоянието на ресурсите позволява това;

г)

преразглеждане на условията за финансова подкрепа от Общността за изпълнението на политиката на Гренландия в областта на рибарството, когато резултатите на годишната и многогодишна програми, наблюдавани от двете Страни, налагат това;

д)

временно прекратяване на прилагането на настоящата спогодба съгласно член 13.

Член 8

Насърчаване на сътрудничествотомежду икономическите оператори и гражданското общество

1.   Страните насърчават икономическото, търговското, научното и технологичното сътрудничество в сектора на рибарството и свързаните с него сектори. Те се консултират взаимно с оглед координиране на различните мерки, които могат да се вземат за тази цел.

2.   Страните насърчават обмена на информация за риболовни техники и уреди, методи за консервиране и промишлена обработка на продуктите от риболова.

3.   Страните насърчават, по-специално, създаването на временни съвместни дружества и съвместни предприятия в техен общ интерес и в съответствие с тяхното законодателство.

Член 9

Експериментални риболовни дейности

Страните насърчават провеждането на експериментални риболовни дейности в изключителната икономическа зона на Гренландия. Страните заедно осъществяват експерименталните риболовни дейности в съответствие с подробностите, посочени в приложението към протокола.

Член 10

Съвместен комитет

1.   Създава се Съвместен комитет като форум, в рамките на който Страните извършват контрол върху прилагането на настоящата спогодба и осигуряват изпълнението ѝ.

2.   Съвместният комитет изпълнява следните функции:

а)

следи изпълнението, тълкуванието и прилагането на спогодбата и по-специално формулирането на годишната и многогодишната програма, посочени в член 7, параграф 2, и оценката на тяхното изпълнение;

б)

осигурява необходимото взаимодействие по въпроси от взаимен интерес относно рибарството;

в)

действа като форум за помирение и приятелско споразумение относно всякакви спорове, свързани с тълкуването или прилагането на спогодбата;

г)

прави преглед и договаря, ако е необходимо, нивото на съществуващите и новите възможностите за риболов за съответните запаси в изключителната икономическа зона на Гренландия на базата на наличната научна информация, подхода на предпазливостта и нуждите на гренландската риболовна промишленост и, вследствие на това, риболовните възможности, достъпни за Общността, и когато това е уместно, посочените в протокола финансови средства;

д)

преценява необходимостта от създаване на възстановителни планове и дългосрочни планове за управление за запасите по настоящата спогодба, за да гарантира, че запасите се експлоатират устойчиво и че въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми се поддържа на устойчиво равнище;

е)

следи заявленията за създаване на временни съвместни дружества и съвместни предприятия съгласно разпоредбите на настоящата спогодба и по-специално прави оценка на проектите, представени от Страните, за създаване на временни съвместни дружества и съвместни предприятия в съответствие с критериите, посочени в приложението към протокола на настоящата спогодба, и прави преглед на дейността на кораби, принадлежащи на временни съвместни дружества и съвместни предприятия, които извършват дейност в изключителната икономическа зона на Гренландия;

ж)

определя за всеки случай поотделно съответните видове, условия и други параметри, свързани с експерименталния риболов;

з)

приема административни мерки, отнасящи се за достъпа на риболовни кораби на Общността до изключителната икономическа зона на Гренландия и до ресурси, включително и за разрешителните, движението на риболовните кораби на Общността и отчитането на улова;

и)

договаря начините за оползотворяване на финансовата подкрепа от Общността за утвърждаване на практиката на отговорен риболов и осигуряване на устойчива експлоатация на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Гренландия;

й)

преразглежда условията за финансова подкрепа от Общността за изпълнението на политиката на Гренландия в сектора на рибарството, когато резултатите от годишната и многогодишна програма, отчетени от двете Страни, налагат това;

к)

всяка друга функция, за която Страните вземат решение по взаимно съгласие.

3.   Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно, последователно в Общността и в Гренландия, и се председателства от Страната, домакин на заседанието. Той провежда извънредно заседание по искане на която и да е Страна.

4.   Съвместният комитет приема свои процедурни правила.

Член 11

Географски район, към който се прилага спогодбата

Настоящата спогодба се прилага, от една страна, спрямо териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при условията, определени в този Договор, и от друга страна, спрямо територията на Гренландия и на изключителната икономическа зона на Гренландия.

Член 12

Продължителност и прекратяване

1.   Настоящата спогодба се прилага за срок от шест години от датата на влизането ѝ в сила; срокът на действието ѝ се удължава за допълнителни шестгодишни срокове, освен при представяне на уведомление за прекратяване съгласно членове 2 и 3.

2.   Настоящата спогодба може да бъде прекратена от която и да е Страна в случай на сериозни обстоятелства, като например влошаване на състоянието на съответните запаси или неспазване на ангажиментите, поети от една от Страните по отношение на борбата с незаконния, недекларирания или нерегулирания риболов.

3.   Ако спогодбата се прекрати по причините, посочени в параграф 2, заинтересованата Страна нотифицира писмено другата Страна за намерението си да се оттегли от спогодбата шест месеца преди датата на изтичането ѝ спрямо първоначалния срок или всеки допълнителен срок. Ако спогодбата се прекрати по някаква друга причина, тогава срокът за нотификация е девет месеца.

Член 13

Временно прекратяване

1.   Прилагането на настоящата спогодба може да се прекрати временно по инициатива на една от Страните, в случай че по мнение на тази Страна другата Страна е нарушила сериозно ангажиментите по настоящата спогодба. Такова временно прекратяване изисква заинтересованата Страна да нотифицира писмено за своето намерение най-малко шест месеца преди датата, на която временното прекратяване трябва да влезе в сила. При получаване на такава нотификация, Страните започват консултации с оглед разрешаване на разногласията по пътя на приятелско споразумение.

2.   Плащането на финансовите средства по член 7 и риболовните възможности по член 5 се намаляват пропорционално на срока на временното прекратяване.

Член 14

Протоколът, приложението и допълненията към него представляват неразделна част от настоящата спогодба.

Член 15

Отмяна

С настоящото се отменя Спогодбата за рибарството от 1 февруари 1985 г. между Европейската общност и Гренландия относно извършването на риболовна дейност в крайбрежната зона на Гренландия и се заменя с настоящата спогодба.

Член 16

Използвани езици и влизане в сила

Настоящата спогодба е съставена в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, холандски, чешки и шведски език, като всички текстове са с еднаква сила и влизат в сила на датата, на която Страните се нотифицират взаимно за завършването на процедурите по приемането на спогодбата.

ПРОТОКОЛ

уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

Член 1

Срок за подаване на заявления и възможности за риболов

1.   За срок от шест години, започващ от 1 януари 2007 г., властите на Гренландия упълномощават риболовните кораби на Общността да извършват риболовни дейности до нивото на възможностите за риболов, посочени в глава I от приложението, и тези, установени в съответствие с параграф 2.

Нивата на възможностите за риболов, посочени в глава I от приложението, могат да се ревизират от Съвместния комитет.

2.   Не по-късно от 1 декември 2007 г. и до същата дата на всяка следваща година, членовете на Съвместния комитет се договарят за възможностите за риболов на видовете, изброени в глава I от приложението, за следващата година, като отчитат наличната научна информация, подхода на предпазливостта, нуждите на риболовната промишленост и по-специално количествата, посочени в параграф 7 от настоящия член.

В случай че Съвместният комитет определи възможностите за риболов под нивото, посочено в глава I от приложението, Гренландия компенсира Общността, като ѝ предоставя съответните възможности за риболов през следващите години или като ѝ предоставя други възможности за риболов през същата година.

Ако Страните не се споразумеят за компенсация, се прави пропорционална корекция на финансовите договорености, включително на параметрите за изчисляване на стойността, посочена в член 2, параграф 1, от настоящия протокол.

3.   Квотата за скариди в източна Гренландия може да се експлоатира в райони на запад от Гренландия, при условие че съществуват договорености за трансфер на квоти между собственици на кораби от Гренландия и Европейската общност на междуфирмена основа. Властите на Гренландия се задължават да улесняват постигането на подобни договорености. Трансферът на квоти може да се осъществи в рамките на максималното количество от 2 000 т годишно в районите на западна Гренландия. Риболовната дейност, извършвана от корабите на Общността, се подчинява на същите условия съгласно разпоредбите на глава III от приложението, каквито са определени в разрешителното, издадено на гренландския собственик на кораби.

4.   Разрешения за експериментална риболовна дейност се издават за пробен срок с максимална продължителност от шест месеца, в съответствие с приложението.

5.   Ако Страните преценят, че експерименталните кампании са постигнали положителни резултати, властите на Гренландия предоставят 50 % от възможностите за риболов по отношение на новите биологични видове на флота на Общността, до изтичането на срока на настоящия протокол, със съответстващо увеличение на частта на финансовите средства, посочени в член 2.

6.   Гренландия предоставя на Общността допълнителни възможности за улов. Ако Общността приеме такова предложение в пълен или частичен вариант, финансовите средства, посочени в член 2, параграф 1, се увеличават по пропорционален начин. Процедурата, която се следва във връзка с предоставянето на допълнителни възможности за улов, е описана в приложението към настоящия протокол.

7.   Минималните количества за поддържане на риболовни дейности в района на Гренландия се определят ежегодно на следните нива:

Видове (в тонове)

Запаси в западните райони (NAFO 0/1)

Запаси в източните райони (ICES XIV/V)

Рак опилио

4 000

 

Треска

30 000 (1)

 

Бибан

2 500

5 000

Гренландска камбала

4 700

4 000

Скариди

25 000

1 500

8.   Гренландия не издава разрешителни на кораби на Общността освен по смисъла на настоящия протокол.

Член 2

Финансови средства — Начини на плащане

1.   За срока, посочен в член 1 от настоящия протокол, предоставените от Общността финансови средства, посочени в член 7 от спогодбата, възлизат на EUR 85 843 464 (2). Към тази сума се добавя финансов резерв от EUR 9 240 000, от която се извършват плащания в съответствие с описания в параграф 3 по-долу метод, за фактически предоставените от Гренландия количества треска и мойва освен тези, посочени в глава I от приложението към настоящия протокол.

2.   Параграф 1 по-горе се прилага при спазване на разпоредбите на член 1, параграфи 2, 5 и 6, и член 6 от настоящия протокол. Общата сума на заплатените от Европейската общност финансови средства не превишава двукратния размер на сумата, посочена в член 2, параграф 1.

3.   Без да се засяга член 1, параграф 2, 5 и 6, от настоящия протокол, Общността заплаща посочените в параграф 1 финансови средства под формата на ежегодна сума в размер на EUR 14 307 244 за срока на прилагане на настоящия протокол. По отношение на треската и мойвата, Гренландия ежегодно нотифицира органите на Общността за отпуснатите за улов количества треска и мойва извън количествата, определени в глава I от приложението към настоящия протокол. Общността заплаща за тези допълнително отпуснати количества 17,5 % от стойността на улова при първото разтоварване в размер на EUR 1 800 за 1 тон треска и EUR 100 за 1 тон мойва, намалени с таксите, заплатени от собствениците на кораби, като максималният годишен размер на тази сума е EUR 1 540 000 за двата вида заедно. Каквато и да е част от този финансов резерв, която не се изразходва през дадена година, може да се прехвърли към следващата, с цел да се заплати на Гренландия за допълнително отпусканите от нея количества треска и мойва за улов през следващите две години.

4.   Общността заплаща годишната сума на финансовите средства не по-късно от 30 юни 2007 г. през първата финансова година, и не по-късно от 1 март през следващите години, както и годишната сума на финансовия резерв за треска и мойва на същите дати или колкото се може по-скоро след това, след като бъде нотифицирана за наличността на въпросните количества.

5.   При спазване на член 4 от настоящия протокол, властите на Гренландия разполагат с пълни правомощия да преценяват начина, по който се оползотворяват финансовите средства и резерв, с изключение на ежегодните суми от EUR 500 000 и EUR 100 000, които се използват съответно за обезпечаване дейността на Гренландския институт за природни ресурси и за обучение на служители в сектора на рибарството, и през 2007 г. сумата от EUR 186 022, която следва да се използва за проучвания на плановите дейности по управлението на запасите от треска.

6.   Финансовите средства се внасят в сметка на Държавната хазна, открита в посочена от властите на Гренландия финансова институция.

Член 3

Временно прекратяване и преразглеждане на плащането на финансовите средства поради форсмажорни обстоятелства

1.   Когато сериозни обстоятелства, които не са природни явления, възпрепятстват извършването на риболовни дейности в изключителната икономическа зона на Гренландия, Европейската общност може временно да прекрати плащането на финансовите средства, предвидени по член 2, параграф 1, от настоящия протокол, след провеждането на консултации между двете Страни, когато това е възможно, и при условие, че Общността е изплатила пълния размер на дължимите от нея суми към момента на временното прекратяване.

2.   Плащането на финансовите средства се възобновява незабавно, ако Страните установят, по взаимно съгласие след проведени консултации, че обстоятелствата, препятствали риболовните дейности, вече не са налице.

3.   Срокът на разрешителните, издадени на кораби на Общността по член 5 от спогодбата, се удължава със срок, равен на срока на временното прекратяване на риболовните дейности.

Член 4

Подкрепа за утвърждаване на практиката на отговорен риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия

1.   Ежегодно за усъвършенстване и изпълнение на политиката на Гренландия в сектора на рибарството с оглед утвърждаване на практиката на отговорен риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия, се заделя сумата от EUR 3 261 449 (по изключение за 2007 г. сумата е EUR 3 224 244) от финансовите средства, посочени в член 2, параграф 1, от настоящия протокол. Тези средства се управляват в светлината на целите, набелязани по взаимно съгласие между двете Страни, както и на годишната и многогодишната програма за постигането им.

2.   За целите на параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия протокол и не по-късно от три месеца след тази дата, Съвместният комитет приема многогодишна секторна програма и подробни правила за изпълнение, които включват, по-специално:

а)

годишни и многогодишни насоки за оползотворяване на финансовите средства, посочени в параграф 1;

б)

годишните и многогодишните цели, които следва да бъдат постигнати с оглед на утвърждаването през времето на практиката на отговорен риболов и устойчиво рибарство, отчитайки заявените от Гренландия приоритети в националната ѝ политика в сектора на рибарството и в други политики, имащи отношение или въздействие върху утвърждаването на отговорния риболов и устойчивото рибарство;

в)

критерии и процедури за оценка на резултатите, постигнати през годината.

3.   За всяко предложено изменение на многогодишната секторна програма е нужно съгласието и на двете Страни в Съвместния комитет.

4.   Гренландия ежегодно заделя указаната в параграф 1 част от финансовите средства за изпълнението на многогодишната програма. През първата година от прилагането на протокола Общността се уведомява за тази сума и за сумата за следващата година по едно и също време. За всяка следваща година Гренландия нотифицира Общността за заделените средства не по-късно от 1 декември на предходната година.

5.   С одобрението на Съвместния комитет Европейската общност може да поиска промяна в начина на оползотворяване на финансовите средства по член 2, параграф 1, когато годишната оценка на осъществения напредък по изпълнението на многогодишната секторна програма изисква това.

Член 5

Спорове — Временно прекратяване на прилагането на протокола

1.   Страните провеждат консултации в рамките на Съвместния комитет, ако е необходимо в извънредно заседание, за всякакви спорове между тях във връзка с тълкуването на настоящия протокол или неговото прилагане.

2.   Без да се засяга член 6 от настоящия протокол, прилагането на протокола може да бъде временно прекратено по инициатива на една от Страните, ако по нейно мнение другата Страна е извършила сериозно нарушение на ангажиментите по протокола и ако консултациите, проведени в рамките на Съвместния комитет по параграф 1, не са довели до приятелско уреждане на въпроса.

3.   Временното прекратяване на прилагането на протокола изисква заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която временното прекратяване следва да влезе в сила.

4.   В случай на временно прекратяване, Страните продължават да се консултират, за да постигнат приятелско споразумение по техния спор. Когато спорът бъде разрешен, прилагането на протокола се възобновява и сумата на финансовите средства и на възможностите за риболов се намалява пропорционално и pro rata temporis според срока на временното прекратяване на протокола.

Член 6

Прекратяване на прилаганетона протокола, поради неплащане

Ако Общността не извърши плащанията, предвидени в член 2 от настоящия протокол, изпълнението на протокола може да бъде прекратено при следните условия:

а)

Компетентните органи на Гренландия уведомяват органите на Общността за неизвършеното плащане. Последните извършват необходимите проверки и, ако е необходимо, превеждат средствата не по-късно от 30 работни дни от датата на получаването на уведомлението;

б)

Ако не бъде извършено плащане и ако неплащането не бъде адекватно обосновано в предвидения в буква а) по-горе срок, компетентните органи на Гренландия имат право да прекратят изпълнението на протокола. Те незабавно нотифицират органите на Общността за това действие;

в)

Прилагането на протокола се възобновява веднага след извършването на съответното плащане.

Член 7

Средносрочен преглед

По искане от една от Страните през 2009 г., до декември същата година се извършва преглед на прилагането на членове 1, 2 и 4 от настоящия протокол. В такъв случай Страните може да се споразумеят да внесат изменения в настоящия протокол, отнасящи се по-специално до ориентировъчните квоти, посочени в Глава I на приложението към протокола, финансовите договорености и разпоредбите на член 4.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат от 1 януари 2007 гoдина.


(1)  Риболовът може да се осъществява на запад и на изток.

(2)  Към тази сума се добавят следните ресурси:

Сумата на таксите, дължими от собствениците на кораби по точка 2 от глава III от приложението, които те заплащат директно на Гренландия, се изчислява на около EUR 2 000 000 годишно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ, РЕГУЛИРАЩИ РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА КОРАБИ НА ОБЩНОСТТА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА ГРЕНЛАНДИЯ

ГЛАВА I

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЛОВ 2007—2012 Г. И ПРИЛОВ

1.   Равнище на риболовните възможности, разрешено от Гренландия

Вид

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Треска (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Морски костур (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Гренландска камбала (NAFO 0/1) – южно от 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Гренландска камбала (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Скариди (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Скариди (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Атлантическа камбала (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Атлантическа камбала (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Мойва (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Рак опилио (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Прилов (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Граници на прилова

Риболовните кораби на Общността, които извършват дейност в изключителната икономическа зона на Гренландия, спазват приложимите правила за прилова както за регламентираните, така и за нерегламентираните видове. Освен това се забранява изхвърлянето на регламентирани видове в изключителната икономическа зона на Гренландия.

Приловът се дефинира като всякакъв улов на видове, които не попадат сред посочените в разрешителното на кораба целеви видове.

Максималното количество, което може да се вземе като прилов, се разрешава при издаването на разрешителното за целеви видове. Максималното количество от всеки регламентиран вид, което може да бъде уловено като прилов, се посочва в издаденото разрешително.

Приловът на регламентирани видове се приспада от резерва за прилов, заделен като част от риболовните възможности за съответния вид, отпуснати на Общността. Приловът от нерегламентирани видове се приспада от резерва за прилов на нерегламентирани видове, заделен за Общността.

За прилова не се заплаща такса за разрешително. Ако обаче риболовен кораб на Общността надвиши максимално разрешеното количество на прилов от регламентиран вид, се налага глоба, възлизаща на трикратния размер на обичайната такса за разрешително за този вид по отношение на надвишаващото максимално разрешения прилов количество.

ГЛАВА II

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ

1.

Само съответстващи на условията кораби могат да получат разрешително за риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия.

2.

За да съответства корабът на условията, трябва нито собственикът, нито капитанът, нито самият кораб да бъдат под забрана за риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия. Те трябва да бъдат изрядни пред властите на Гренландия, а именно да са изпълнили всякакви предишни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Гренландия или в нейната изключителна икономическа зона, съгласно сключените с Общността спогодби в областта на рибарството.

3.

Кандидатстването за и формалностите по издаването на разрешителните за риболов, посочени в член 1, параграф 3, от спогодбата, са посочени в административните договорености в Допълнение 1.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Риболовът се извършва в рамките на риболовната зона, определена като изключителна икономическа зона на Гренландия съгласно разпоредбите на Регламент № 1020 от 15 октомври 2004 г., в съответствие с Кралски указ № 1005 от 15 октомври 2004 г. относно влизането в действие на Закона за изключителната икономическа зона на Гренландия, по силата на който влиза в действие Закон № 411 от 22 май 1996 г. за изключителните икономически зони.

Ако не е изрично указано друго, риболовът се извършва на най-малко 12 морски мили от основната линия според § 7, раздел 2, от Закон № 18 за риболова от 31 октомври 1996 г., приет от гренландския парламент, последно изменен със Закон № 28 на парламента от 18 декември 2003 г.

Основните линии се определят в съответствие с Кралски указ № 1004 от 15 октомври 2004 г. за изменение на Кралския указ за определяне на границите на териториалните води на Гренландия.

ГЛАВА IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЛОВ

Властите на Гренландия предлагат на органите на Общността всякакви допълнителни възможности за улов, посочени в член 7 от спогодбата, в съответствие с член 1, параграф 6, от протокола.

Органите на Общността съобщават на властите на Гренландия решението си по отношение на предложението не по-късно от 6 седмици след получаването на предложението. Ако органите на Общността отклонят предложението или не отговорят в срок от 6 седмици, властите на Гренландия имат правото да предложат допълнителните възможности за улов на други страни.

ГЛАВА V

ДОГОВОРЕНОСТИ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА УЛОВА, ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И СХЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

1.

На риболовните кораби на Общността се осигурява набор от релевантни извадки от законодателството на Гренландия на английски език за условията по отношение на отчитането на улова, техническите мерки за опазване и схемата за наблюдение.

2.

Капитаните на риболовните кораби на Общността поддържат на борда дневник, в който са длъжни да записват дейностите си съгласно правилата, предвидени в законодателството на Гренландия.

3.

Риболовните дейности се извършват в съответствие с техническите мерки за опазване, определени от закона на Гренландия.

4.

Всякакви риболовни операции в изключителната икономическа зона на Гренландия подлежат на схема за наблюдение, определена от закона на Гренландия. Капитаните на риболовни кораби на Общността съдействат на властите на Гренландия за качването на наблюдатели на борда в определените от властите на Гренландия пристанища.

ГЛАВА VI

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ (VMS)

Условията по отношение на VMS са уредени в допълнение 2.

ГЛАВА VII

ВРЕМЕННИ СЪВМЕСТНИ ДРУЖЕСТВА

Условията по отношение на достъпа на временни съвместни дружества до ресурси са уредени в допълнение 3.

ГЛАВА VIII

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ

Условията по отношение на експерименталните риболовни дейности са уредени в допълнение 4.

ГЛАВА IХ

КОНТРОЛ

Когато компетентните власти установят, че законът на Гренландия е бил нарушен от капитан на риболовен кораб на Общността, уведомление за това се изпраща възможно най-скоро до Европейската комисия и до държавата-членка на флага. Нотификацията съдържа информация относно името на кораба, регистрационния му номер, позивните му и имената на собствениците и на капитана на кораба. Освен това нотификацията съдържа описание на обстоятелствата, довели до нарушението, и посочва приложените санкции.

Комисията осигурява на властите на Гренландия списък на компетентните власти в държавите-членки и редовни актуализации на този списък.


(1)  В случай на възстановяване на запасите Общността може да лови до тонове p.m. при съответно увеличение на частта на финансовата компенсация, посочена в член 2, параграф 1, от протокола. Квотата за 2007 г. подлежи на улов едва от 1 юни. Риболовът може да се осъществява на изток и на запад.

(2)  Риболовът може да се осъществява на изток и на запад. Риболовът се осъществява с пелагични тралове.

(3)  Тази стойност може да бъде преразгледана в светлината на споразумението за разпределение на възможностите за улов между крайбрежните държави. Риболовното поле се управлява посредством ограничаване на броя на едновременно извършващите риболов кораби.

(4)  1 000 тона, чийто улов се извършва от не повече от 6 демерсални кораба с парагади на Общността, извършващи риболов на атлантическа камбала и свързани видове. Условията за извършване на риболов от демерсални кораби с парагади се договарят в рамките на Съвместния комитет.

(5)  Когато уловът е разрешен, Общността може да извършва улов на до 7,7 % от ОДУ на мойва за сезона от 20 юни до 30 април следващата година при съответно увеличение в частта на финансовата компенсация, посочена в член 2, параграф 1, от протокола.

(6)  Приловът се дефинира като всякакъв улов на видове, които не попадат сред посочените в разрешителното на кораба целеви видове. Съставът на прилова се подлага на ежегоден преглед в рамките на Съвместния комитет. Риболовът може да се осъществява на изток и на запад.

Допълнения

(1)

Административни договорености относно разрешителните. Условия за извършването на риболовни дейности от кораби на Общността в изключителната икономическа зона на Гренландия.

(2)

Условия по въпросите, свързани със сателитното проследяване на риболовни кораби.

(3)

Условия по отношение на временните съвместни дружества.

(4)

Подробности по осъществяването на експериментални риболовни дейности.

Допълнение 1

Административни договорености по отношение на разрешителните между Европейската комисия, правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия

Условия за извършването на риболовни дейности от кораби на Общността в изключителната икономическа зона на Гренландия

А.   Кандидатстване за разрешително и формалности по издаването

1.

Собствениците на риболовни кораби на Общността, които проявяват интерес да използват риболовните възможности по настоящата спогодба, или техен агент, изпращат по електронен път до Комисията, чрез националните органи, не по-късно от 1 декември, предхождащ риболовната година, списък на съответните кораби, който съдържа посочените в приложения формуляр за заявление данни. Органите на Общността предават тези списъци на властите на Гренландия. Всякакви изменения се съобщават предварително в съответствие с тази процедура.

Собствениците на кораби на Общността или техен агент представят чрез националните органи на органите на Общността най-късно до 1 март или тридесет дни преди началото на риболовния курс заявление за всеки кораб, който желае да извършва риболовна дейност по настоящата спогодба. Заявленията се подават на предвидените за тази цел от Гренландия формуляри, от които са приложени образци. Всяко заявление за разрешително се придружава от документ за заплатена такса за срока на валидност на разрешителното. Таксата включва всички национални и местни такси, свързани с достъпа до риболовна дейност, както и определените от банките такси за парични преводи. Ако за един кораб не е заплатена банковата такса за паричен превод, изисква се сумата да се заплати при следващото кандидатстване на същия кораб за разрешително и това е предварително условие за издаването на ново разрешително. Властите на Гренландия събират административна такса в размер на един процент от таксата за разрешително.

Кораби на Общността с един и същи собственик или агент могат да подадат колективно заявление за разрешително, при условие, че тези кораби плават под флага на една и съща държава-членка. Всяко разрешително, издадено при колективно заявление, посочва общото количество, за което е заплатена такса за разрешително, и съдържа бележка под линия „максимално количество, което се поделя между корабите... (имената на всички кораби, изброени в колективното заявление)“.

Колективното заявление трябва да бъде придружено от риболовен план, в който се посочват целевите количества за всеки от корабите. Всякакво изменение в риболовния план се съобщава на властите на Гренландия с копие до Европейската комисия и националните власти най-малко 3 дни преди настъпването на изменението.

Органите на Общността представят на властите на Гренландия (колективно) заявление за разрешително(и) за всеки кораб, който желае да извършва риболов съгласно спогодбата.

Властите на Гренландия имат право да отменят съществуващо разрешително или да откажат издаването на ново разрешително, ако кораб на Общността не е изпълнил изискванията да представи съответните страници от бордовия дневник и декларации за разтоварване на властите на Гренландия в съответствие с договореностите относно отчитането на улова.

2.

Преди влизането в сила на административните договорености властите на Гренландия предоставят цялата информация относно банковите сметки, които да бъдат използвани за заплащането на таксата.

3.

Разрешителните се издават за конкретни кораби и не могат да бъдат прехвърляни — при спазване на разпоредбите на параграф 4. Разрешителните посочват максималното количество, разрешено за улов и задържане на борда. Всякакви промени в посочените в разрешителното максимални количества подлежат на ново заявление за разрешително. В случай че корабът случайно надвиши максималното количество, посочено в неговото разрешително, той заплаща такса за количеството в повече над максималното обозначено в разрешителното. На такъв кораб не се издава ново разрешително, докато не бъдат заплатени таксите, съответстващи на надвишеното количество. Таксата се изчислява в съответствие с част Б 2 и се умножава по три.

4.

В случай на форсмажорни обстоятелства обаче, и по искане на Комисията на Европейските общности, разрешителното на един кораб може да бъде заменено с разрешително на друг кораб със сходни на първия характеристики. Новото разрешително посочва:

датата на издаване;

факта, че то отменя и замества разрешителното на предишния кораб.

5.

Разрешителните се изпращат от органа на Гренландия в областта на рибарството до Комисията на Европейските общности в срок от 15 работни дни след получаването на заявлението.

6.

Първоначалното разрешително или копие от него трябва да се съхранява непрекъснато на борда и да се представя при всяко поискване от компетентните власти на Гренландия.

Б.   Валидност на разрешителните и плащане

1.

Разрешителните имат валидност от датата на издаване до края на календарната година, в която са издадени. Те се издават в срок от 15 работни дни от получаването на заявлението след заплащането на изискваната годишна такса за всеки кораб.

Що се отнася до лова на мойва, разрешителните се издават от 20 юни до 31 декември и от 1 януари до 30 април.

В случай че законодателството на Общността, определящо риболовните възможности за кораби на Общността за определена година във води, където се изискват ограничения на улова, не е прието до началото на риболовната година, корабите на Общността с разрешение за извършване на риболовна дейност до 31 декември на предходната риболовна година могат да продължат дейността си със същото разрешително през годината, за която не е прието законодателство, при условие че научната информация допуска това. Отпуска се временно една дванадесета от квотата на месец, при условие че за квотата е заплатена приложимата такса за разрешително. Временната квота може да се коригира в зависимост от научната информация и от условията в конкретното риболовно поле.

2.

Таксата за разрешително възлиза на 5 % от преизчислената цена, която е както следва:

Вид

Цена на тон живо тегло

Треска

1 800

Бибан

1 053

Гренландска камбала

2 571

Скариди

1 600

Атлантическа камбала (1)

4 348

Мойва

100

Рак опилио

2 410

3.

Таксите за разрешително са както следва:

Вид

EUR на тон

Треска

90

Бибан

53

Гренландска камбала

129

Скариди

80

Атлантическа камбала (2)

217

Мойва

5

Рак опилио

120

Върху общата такса за разрешително (максималното разрешено количество за улов, умножено по цената на тон) се начислява гренландска административна такса от един процент от размера на таксата за разрешително.

Ако не бъде уловено максималното разрешено количество, таксата, съответстваща на това максимално разрешено количество, не се възстановява на собственика на кораба.

Формуляр за заявление за разрешително за риболов в изключителната икономическа зона на Гренландия

1

Националност

 

2

Име на кораба

 

3

Регистрационен номер в общностния флот на ЕО

 

4

Външен идентификационен номер

 

5

Пристанище на регистрация

 

6

Радиопозивни

 

7

Номер в Inmarsat (телефон, телекс, електронна поща) (3)

 

8

Година на построяване

 

9

Тип кораб

 

10

Тип риболовни уреди

 

11

Целеви видове + количество

 

12

Риболовна зона (ICES/NAFO)

 

13

Период на разрешителното

 

14

Собственици, адрес, телефон, телекс, електронна поща

 

15

Оператор на кораба

 

16

Име на капитана

 

17

Брой членове на екипажа

 

18

Мощност на двигателя (KW)

 

19

Дължина (L.O.A.)

 

20

Тонаж GT

 

21

Представител в Гренландия Име и адрес

 

22

Адрес, на който да бъде изпратено разрешителното, факс

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax + 32 2 2962338


(1)  Атлантическа камбала и свързани видове: 3 000 EUR.

(2)  Такса за разрешително за атлантическа камбала и свързани видове: 150 EUR на тон.

(3)  Може да бъде изпратен след одобрението на заявлението.

Допълнение 2

Условия по въпросите, свързани със сателитното проследяване на риболовни кораби

1.

Сателитното проследяване е приложимо към риболовните кораби на Страните, когато извършват дейност във водите на другата Страна.

Риболовните кораби се проследяват от Центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на тяхната държава на флага, когато извършват дейност във води под юрисдикцията на другата Страна.

2.

За целите на сателитното проследяване Страните разменят валидни географски координати на водите, които се намират под тяхна юрисдикция. Тези координати не засягат други претенции и позиции на Страните. Данните се предават в компютърна форма, като десетични дроби в датум WGS-84.

3.

Хардуерните и софтуерните елементи на системата за следене на риболовните кораби трябва да бъдат защитени срещу намеса, т.е. да не позволяват въвеждането или излъчването на фалшиви координати и да не допускат ръчно анулиране. Системата трябва да бъде напълно автоматична и да функционира непрекъснато, независимо от природните условия. Забранява се унищожаването, повреждането, спирането от действие и всякаква друга намеса във функционирането на устройството за сателитно проследяване.

По-специално, капитаните следят за това:

данните да не бъдат променяни по никакъв начин;

функционирането на антената или антените, свързани с устройството за сателитно проследяване, да не бъде възпрепятствано по никакъв начин;

електрозахранването към устройството за сателитно проследяване да не бъде прекъсвано по никакъв начин; както и

устройствата за сателитно проследяване да не бъдат отстранявани от кораба.

Забранява се риболовен кораб на Общността да навлиза в изключителната икономическа зона на Гренландия без функциониращо устройство за сателитно проследяване. Властите на Гренландия имат право да отменят с незабавно действие разрешителното на риболовни кораби на Общността, които навлизат в изключителната икономическа зона на Гренландия без функциониращо устройство за сателитно проследяване. Властите на Гренландия незабавно уведомяват съответния кораб. Властите на Гренландия незабавно уведомяват Европейската комисия и държавата-членка на флага за отмяната на разрешителни.

4.

Проследяването има допустимо отклонение при измерването не повече от 500 метра и доверителен интервал 99 %.

5.

Когато кораб, подлежащ на сателитно проследяване, влиза във или напуска води под юрисдикцията на другата Страна, държавата на флага изпраща на съответния ЦНР на другата Страна съобщение за влизане или за излизане, както е описано в приложението. Тези съобщения се изпращат незабавно въз основа на предходно ежечасово проследяване. Честотата на проследяване от ЦНР на държавата на флага на кораб във води под юрисдикцията на другата Страна е на всеки час или по-често, ако Страните пожелаят.

6.

Когато един кораб преминава във води под юрисдикцията на другата Страна, последното съобщение за координати от кораба се предава от ЦНР на държавата-членка на флага на съответния ЦНР на другата Страна незабавно, най-малко на всеки 2 часа. Тези съобщения се идентифицират като съобщения за координати, както е посочено в приложението.

7.

Забранено е корабите да изключват устройствата си за сателитно проследяване, когато извършват дейности във води под юрисдикцията на другата Страна.

Когато сателитното устройство за проследяване предава ежечасово съобщение с едни и същи географски координати в продължение на повече от 4 часа, може да бъде изпратено съобщение за координати с код на дейност ANC, както е описано в приложението. Такива съобщения за координати могат да се изпращат с честота на всеки 12 часа. Ежечасовите съобщения се подновяват в рамките на по-малко от 1 час след промяната на координатите.

8.

Съобщенията съгласно параграфи 5, 6 и 7 са в компютърна форма, като се използват Х 25 или други протоколи за сигурност, които са предмет на предварително договаряне между съответните ЦНР.

Х 25 се заменят незабавно с HTTPS или други протоколи за сигурност веднага щом NEAFC вземе решение за замяна.

9.

В случай на техническа повреда или нефункциониране на сателитното устройство за проследяване, монтирано на борда на кораба, капитанът на кораба изпраща навременна информация до ЦНР на своята държава-членка на флага в съответствие с параграф 7. При такива обстоятелства е достатъчно най-малко едно съобщение за координати на всеки 4 часа, докато корабът се намира във водите под юрисдикцията на другата Страна. ЦНР на държавата-членка на флага или корабите предават такива съобщения на ЦНР на другата Страна без излишно забавяне.

Такова повредено оборудване се ремонтира или заменя, преди корабът да започне нов риболовен курс.

Могат да се направят изключения, когато е очевидно, че оборудването не може да бъде ремонтирано или заменено поради причини извън контрола на капитана или на собственика на кораба.

10.

ЦНР на държавата-членка на флага следи проследяването на нейните кораби, докато се намират във води под юрисдикцията на другата Страна. На ЦНР на другата Страна незабавно се изпраща информация, ако се установи, че проследяването на корабите не функционира според договореностите.

11.

В случай че ЦНР установи, че другата страна не изпраща информация съгласно параграфи 5, 6 и 7, той я уведомява незабавно.

Запазените съобщения се излъчват веднага след възстановяването на електронната връзка между съответните ЦНР.

Прекъсването на комуникацията между ЦНР не влияе на функционирането на корабите.

12.

Данните по проследяването, предадени на другата Страна в съответствие с настоящата спогодба, не се разкриват при никакви обстоятелства пред властите в такава форма, че да може да се идентифицира отделен съд, освен пред органите за контрол и наблюдение.

13.

ЦНР на Европейската общност са ЦНР на държавите на флага що се отнася до предаването на съобщения и доклади съгласно параграфи 5, 6 и 7 от Европейската общност до Гренландия. За целите на предаването на такива доклади и съобщения от Гренландия до Европейската общност, ЦНР на Европейската общност са ЦНР на държавите-членки, в чиито води извършва или е извършвал дейност корабът. ЦНР на Гренландия е създаден в контролния център на Дирекцията по риболов (Гренландски органи за контрол върху разрешителните за риболов) в Нуук.

14.

Страните обменят информация относно адресите и спецификациите на електронните връзки между техните ЦНР в съответствие с параграфи 5, 6 и 7. Тази информация включва, доколкото са налични, имената, телефоните и електронните адреси, които могат да бъдат полезни за цялостната комуникация между ЦНР.

15.

Ако кораб, идентифициран съгласно параграф 1, плаващ под флага на една от Страните, бъде забелязан да извършва или да възнамерява да извърши риболов в юрисдикцията на другата Страна, без да има на борда си функциониращо сателитно проследяващо устройство и без да се предават съобщения на другата Страна, на кораба може да бъде наредено да напусне водите на тази Страна. Страните въвеждат процедури за обмен на информация с оглед на установяването на действителната ситуация, довела до такова отсъствие на съобщения. Този обмен има за цел да предотврати неправомерно изключване на кораб.

16.

Многократното неспазване на предвидените тук мерки може да се сметне за сериозно нарушение.

17.

Страните преразглеждат тези условия според необходимостта.

Изпращане на VMS съобщения на ЦНР на другата страна

1)

Съобщение „ВЛИЗАНЕ“

Елемент на данни

Код на полето

Задължително/незадължително

Бележки:

Начало на запис

SR

З

Системни данни; обозначава началото на записа

Адрес

AD

З

Данни за съобщението; Alfa-3 ISO код на Страната-получател

От

FR

З

Данни за съобщението; Alfa-3 ISO код на Страната-подател

Номер на записа

RN

Н

Данни за съобщението; сериен номер на съобщението в съответната година

Дата на записа

RD

Н

Данни за съобщението; дата на излъчване

Време на записа

RT

Н

Данни за съобщението; време на излъчването

Тип съобщение

ТМ

З

Данни за съобщението; тип съобщение — „ENT“

Радиопозивни

RC

З

Данни за кораба; международни радиопозивни на кораба

Вътрешен референтен номер

IR

З

Данни за кораба; уникален номер на кораба на Страната — Alfa-3 ISO код на държавата на флага, последван от номер

Външен регистрационен номер

XR

Н

Данни за кораба; външният идентификационен номер на кораба

Географска ширина

LT

З

Данни за координатите; местоположение ± 99,999 (WGS-84)

Географска дължина

LG

З

Данни за координатите; местоположение ± 99,999 (WGS-84)

Скорост

SP

З

Данни за координатите; Скорост на кораба до десети от възела

Курс

СО

З

Данни за координатите; Курс на кораба (360°)

Дата

DA

З

Данни за координатите; дата на местоположението по UTC (ГГГГММДД)

Време

TI

З

Данни за координатите; време на местоположението по UTC (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Системни данни; обозначава края на записа

2)

Съобщение/доклад „КООРДИНАТИ“

Елемент на данни

Код на полето

Задължително/незадължително

Бележки:

Начало на запис

SR

З

Системни данни; обозначава началото на записа

Адрес

AD

З

Данни за съобщението; Alfa-3 ISO код на Страната-получател

От

FR

З

Данни за съобщението; Alfa-3 ISO код на Страната-подател

Номер на записа

RN

Н

Данни за съобщението; сериен номер на съобщението в съответната година

Дата на записа

RD

Н

Данни за съобщението; дата на излъчването

Време на записа

RT

Н

Данни за съобщението; време на излъчването

Тип съобщение

ТМ

З

Данни за съобщението; тип съобщение — „POS“ (1)

Радиопозивни

RC

З

Данни за кораба; международни радиопозивни на кораба

Вътрешен референтен номер

IR

З

Данни за кораба; уникален номер на кораба на Страната — Alfa-3 ISO код на държавата на флага, последван от номер

Външен регистрационен номер

XR

Н

Данни за кораба; външният идентификационен номер на кораба

Географска ширина

LT

З

Данни за координатите; местоположение ± 99,999 (WGS-84)

Географска дължина

LG

З

Данни за координатите; местоположение ± 99,999 (WGS-84)

Дейност:

АС

Н (2)

Данни за координатите; ANC обозначава режим на разредени съобщения

Скорост

SP

З

Данни за координатите; Скорост на кораба до десети от възела

Курс

СО

З

Данни за координатите; Курс на кораба (360°)

Дата

DA

З

Данни за координатите; дата на местоположението по UTC (ГГГГММДД)

Време

TI

З

Данни за координатите; време на местоположението по UTC (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Системни данни; обозначава края на записа

3)

Съобщение „ИЗЛИЗАНЕ“

Елемент на данни

Код на полето

Задължително/незадължително

Бележки:

Начало на запис

SR

З

Системни данни; обозначава началото на записа

Адрес

AD

З

Данни за съобщението; Alfa-3 ISO код на Страната-получател

От

FR

З

Данни за съобщението; Alfa-3 ISO код на Страната-подател

Номер на записа

RN

Н

Данни за съобщението; сериен номер на съобщението в съответната година

Дата на записа

RD

Н

Данни за съобщението; дата на излъчването

Време на записа

RT

Н

Данни за съобщението; време на излъчването

Тип съобщение

ТМ

З

Данни за съобщението; тип съобщение — „EXI“

Радиопозивни

RC

З

Данни за кораба; международни радиопозивни на кораба

Вътрешен референтен номер

IR

З

Данни за кораба; уникален номер на кораба на Страната — Alfa-3 ISO код на държавата на флага, последван от номер

Външен регистрационен номер

XR

Н

Данни за кораба; външният идентификационен номер на кораба

Дата

DA

З

Данни за координатите; дата на местоположението по UTC (ГГГГММДД)

Време

TI

З

Данни за координатите; време на местоположението по UTC (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Системни данни; обозначава края на записа

4)

Данни за формата

Всяко излъчено съобщение се подрежда както следва:

Двойна наклонена черта (//) и буквите „SR“ означават начало на съобщение,

Двойна наклонена черта (//) и код на полето означават начало на елемент от данни,

Една наклонена черта (/) разделя кода на полето от данните,

двойките данни се разделят с интервал

буквите „ER“ и двойна наклонена черта (//) означават край на записа.

Всички кодове на полета в това приложение са в северноатлантическия формат, описан в Схемата за контрол и изпълнение на NEAFC.


(1)  Кораби с дефектно устройство за сателитно проследяване изпращат доклади, в които типът съобщение е „MAN“.

(2)  Приложимо е само, ако корабът излъчва съобщения POS с намалена честота.

Допълнение 3

Методи и критерии за оценка на проекти за временни съвместни дружества и съвместни предприятия

1.

Страните обменят информация по представените проекти за образуване на временни съвместни дружества и съвместни предприятия съгласно член 2 от спогодбата.

2.

Проектите се представят на Общността посредством компетентните органи на съответната(ите) държава-членка или държави-членки.

3.

Общността представя на Съвместния комитет списък на проектите за временни съвместни дружества и съвместни предприятия. Съвместният комитет прави оценка на проектите в съответствие, inter alia, със следните критерии:

а)

подходяща за предлаганите риболовни дейности технология;

б)

целеви видове и риболовни зони;

в)

възраст на кораба;

г)

в случай на временни съвместни предприятия — общото им времетраене и времетраенето на риболовните дейности;

д)

предишен опит на собственика на кораба на Общността и на всякакъв партньор от Гренландия в областта на рибарството.

4.

Съвместният комитет издава становище по проектите, след като ги оцени съгласно точка 3.

5.

В случай на временни съвместни предприятия, след като проектите получат благоприятно становище от Съвместния комитет, органът на Гренландия издава необходимите пълномощия и разрешителни за риболов.

Условия по отношение на достъпа на временни съвместни дружества в Гренландия до ресурси

1.   Разрешителни

Издаваните от Гренландия разрешителни за риболов имат валидност, равна на времетраенето на временните съвместни дружества. Риболовът се извършва по квоти, отпускани от органа на Гренландия.

2.   Замяна на кораби

Кораб на Общността, извършващ дейност в рамките на временно съвместно дружество, може да бъде заменен от друг кораб с равностоен капацитет и технически спецификации само при наличието на надлежно обосновани причини и със съгласието на Страните.

3.   Оборудване

Корабите, които извършват дейност в рамките на временни съвместни дружества, спазват приложимите в Гренландия правила и разпоредби относно оборудването, като тези разпоредби се прилагат без дискриминация спрямо корабите на Гренландия и на Общността.

Допълнение 4

Подробности по осъществяването на експериментални риболовни дейности

Автономното правителство на Гренландия и Европейската комисия определят съвместно операторите от Европейската общност, най-подходящото време и реда за осъществяването на експериментални риболовни дейности. За да улесни изследователската работа на корабите, автономното правителство на Гренландия (посредством Гренландския институт за природни ресурси) предоставя налична научна и друга основна информация.

Гренландската риболовна промишленост участва активно (координация и диалог относно реда за осъществяване на експериментални риболовни дейности).

Продължителност на кампаниите: най-много шест и най-малко три месеца, освен ако Страните не се споразумеят за промяна.

Подбор на кандидатите за осъществяване на експерименталните кампании:

Европейската комисия предава на властите на Гренландия заявленията за разрешителни за експериментален риболов. Техническо досие, посочващо:

техническите характеристики на кораба;

професионалната квалификация на командния състав на кораба в областта на рибарството;

предложението за техническите параметри на кампанията (продължителност, оборудване, райони на изследване и др.).

Ако сметне за необходимо, автономното правителство на Гренландия организира технически диалог между администрацията на Гренландия, органите на Общността и съответните собственици на кораби.

Преди започването на кампанията собствениците на корабите представят на властите на Гренландия и на Европейската комисия:

декларация за намиращия се вече на борда улов;

техническите характеристики на риболовното оборудване, което ще се използва в кампанията;

декларация, че спазват разпоредбите на Гренландия в областта на рибарството.

По време на кампанията в морето собствениците на съответните кораби:

представят на Гренландския институт за природни ресурси, на властите на Гренландия и на Европейската комисия седмичен отчет за улова по дни и по изваждане на мрежата, включително описание на техническите параметри на кампанията (местоположение, дълбочина, дата и час, улов и други бележки или коментари);

сведения за местоположението, скоростта и посоката на кораба според VMS;

гаранция за присъствието на борда на един гренландски учен-наблюдател или на наблюдател, избран от властите на Гренландия. Ролята на наблюдателя е да събира научна информация от улова и да събира образци от него. Наблюдателят има статут на член на командния състав на кораба и собственикът на кораба заплаща разноските по пребиваването му на борда. Решението за времето на наблюдателя на борда, продължителността на пребиваването му, пристанището на качване и слизане се определят съвместно с властите на Гренландия. Освен ако Страните не са се споразумели за противното, корабът никога не се задължава да акостира в пристанище повече от веднъж на два месеца;

при поискване от страна на властите на Гренландия корабите се подлагат на инспекция, когато напускат изключителната икономическа зона на Гренландия;

гарантира се спазването от страна на корабите на разпоредбите на Гренландия в областта на рибарството.

Уловът, който съответства на експерименталната кампания и е добит в хода ѝ, остава собственост на притежателя на кораба.

Уловът, съответстващ на експерименталната кампания, се определя от властите на Гренландия преди започването на всяка кампания и се съобщава на капитана на съответния(те) съд(ове).

Властите на Гренландия определят лице за контакт, отговарящо за разрешаването на всякакви непредвидени проблеми, които биха могли да възпрепятстват развитието на експерименталната риболовна дейност.

Преди започването на всяка кампания властите на Гренландия съобщават подробностите и условията за експерименталните риболовни кампании в съответствие с членове 9 и 10 на спогодбата и със законодателството на Гренландия.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 754/2007 НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 1941/2006, (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 41/2007 в частта относно възможностите за риболов и свързаните с тях условия за определени рибни запаси

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 423/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 г. относно определяне на мерки за възстановяване на запасите от атлантическа треска (2), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1941/2006 на Съвета (3) определя възможностите за риболов и свързаните с тях условия за определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море.

(2)

Регламент (ЕО) № 1941/2006 предвижда, че допълнителните дни, забранени за риболов, които ще бъдат определени от държавите-членки за някои подучастъци на Балтийско море, следва да се разделят на периоди, не по-малки от 5 дни. Тази разпоредба обаче не следва да се прилага, когато допълнителните забранени дни са свързани с някой от предвидените в този регламент затворени периоди, ако общият период на забранените за риболов дни се равнява на или надвишава 5 дни. Разпределението на допълнителните забранени за риболов дни трябва да бъде пояснено с обратна сила.

(3)

Разпоредбите относно определените пристанища следва да бъдат пояснени.

(4)

Плаващите въдици следва да се изключат от видовете уреди, засегнати от ограниченията на риболовното усилие, когато тези уреди не се използват за улов на треска.

(5)

Доколкото не се счита за необходимо да се запази включването на подучастък 27 по отношение на ограниченията на риболовното усилие в Балтийско море поради минималния улов на треска в този подучастък, този подучастък следва да бъде заличен.

(6)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета (4) определя възможностите за риболов на риболовните съдове на Общността за определени дълбоководни рибни запаси за 2007 г. и 2008 г.

(7)

Описанията на определени риболовни зони в този регламент следва да бъдат пояснени, за да се гарантира точното определяне на зоната, в която може да бъде извършван риболов в рамките на дадена квота.

(8)

Определени квоти и бележки под линия не са точно обозначени в посочения регламент и следва да бъдат поправени.

(9)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета (5) определя възможностите за риболов за 2007 г. и свързаните с тях условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова.

(10)

Следва да бъдат изяснени някои специални разпоредби относно разтоварването и трансбордирането на замразена риба, уловена от риболовни кораби на трети страни в зоната по Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (Конвенция NEAFC).

(11)

Заглавието на приложение IA към Регламент (ЕО) № 41/2007 и определени описания на риболовни зони следва да бъдат пояснени, за да се осигури точно определяне на зоната, в която може да бъде извършван риболов в рамките на дадена квота.

(12)

Окончателните ограничения върху улова за риболова на уваткови риби в зони IIIa и IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIа на ICES се определят въз основа на консултативната помощ, предоставена от Международния съвет за изследване на морето (ICES) и от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), и съгласно точка 8 от приложение IIГ към Регламент (ЕО) № 41/2007. Уватковите риби са рибен запас в Северно море, който се споделя с Норвегия, но засега не се управлява съвместно. Окончателните ограничения върху улова са в съответствие с одобрения протокол от заключенията на консултациите за риболовните зони от 22 май 2007 г.

(13)

Условията, отнасящи се до квотите за съпътстващ улов на скатове, следва да се прилагат само за количества над 200 kg от тези видове.

(14)

Референтният период, свързан с количественото изражение на риболовното усилие от страна на риболовните флоти, засегнати от разпределението на допълнителните дни за постоянно прекратяване на риболовното усилие, е посочен погрешно и следва да се поправи.

(15)

Координатите, с които е определена зоната, свързана с техническите мерки в Ирландско море в приложение III, са посочени неправилно и следва да бъдат поправени.

(16)

На третото си годишно заседание, проведено в периода 11—15 декември 2006 г., Комисията за рибарство в западната и централната част на Тихия океан прие мерки за защита на ресурсите от риба тон и регулаторни мерки за риба меч в определени зони. Следва да бъде осигурено прилагането на тези мерки в правната уредба на Общността.

(17)

В резултат на консултации между Общността, Фарьорските острови, Исландия, Норвегия и Руската федерация, на 18 януари 2007 г. беше постигнато споразумение относно възможностите за риболов на атлантическо-скандинавска (размножаваща се през пролетта норвежка) херинга в североизточната част на Атлантическия океан. Съгласно споразумението броят на лицензите на Общността се увеличава от 77 на 93. Споразумението следва да се въведе в правото на Общността.

(18)

Следователно регламенти (ЕО) № 1941/2006, (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 41/2007 следва да бъдат изменени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент (ЕО) № 1941/2006

Приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 1941/2006 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения в Регламент (ЕО) № 2015/2006

Част 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 2015/2006 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Изменения в Регламент (ЕО) № 41/2007

Регламент (ЕО) № 41/2007 се изменя, както следва:

1)

в член 51 параграф 1 се заменя, както следва:

„1.   Чрез дерогация от член 28д, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, капитаните на всички риболовни кораби или техни упълномощени представители, които пренасят риба, посочена в член 49, и възнамеряват да спрат в пристанище или да разтоварват или трансбордират, уведомяват компетентните органи на държавата-членка, чието е пристанището, което желаят да използват, най-малко 3 работни дни преди очакваното време на пристигане.“;

2)

член 52 се изменя, както следва:

а)

първата алинея от параграф 1 се заменя, както следва:

„1.   Разтоварване или трансбордиране може да бъде разрешено от компетентните органи на държавата-членка, чието е пристанището, само ако държавата, под чийто флаг плава риболовният кораб, възнамеряващ да разтоварва или трансбордира, или когато съдът е предприел трансбордиране извън пристанище, държавата или държавите, под чийто флаг плават предаващите съдове, са изпратили копие от формуляра, предаден по реда на член 51, параграф 3, с надлежно попълнена част Б, с което потвърждават, че:“;

б)

параграф 3 се заменя, както следва:

„3.   Компетентните органи на държавата-членка, чието е пристанището, уведомяват незабавно за решението си относно разрешаването на разтоварването или трансбордирането, като предават копие от формуляра, предвиден в част I от приложение IV, с надлежно попълнена част В на Комисията и на секретаря на NEAFC, когато рибата за разтоварване или трансбордиране е уловена в зоната по Конвенцията NEAFC.“;

3)

в член 53 параграф 1 се заменя, както следва:

„1.   Всяка година компетентните органи на държавите-членки инспектират поне 15 % от разтоварванията и трансбордиранията, осъществявани в техните пристанища от риболовни кораби на трети страни, посочени в член 49.“;

4)

приложения IА, IIА, III и IV към Регламент (ЕО) № 41/2007 се изменят в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, обаче, по отношение на измененията, посочени в точки 1 и 2 от приложение I към настоящия регламент, се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 8. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 441/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 28).

(3)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 609/2007 на Комисията (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 33).

(4)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 609/2007.

(5)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 643/2007 (ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Регламент (ЕО) № 1941/2006 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

заличава се бележка под линия 1 относно вида треска в подучастъци 25—32 (водите на ЕО) и вида треска в подучастъци 22—24 (водите на ЕО); и

б)

допълнение I към приложение I се заличава.

2.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

точка 1.1 се заменя, както следва:

„1.1.

Риболовът с тралове, грибове или други подобни риболовни съоръжения с размер на окото на мрежата, равен на или по-голям от 90 mm, или заложени на дъното хрилни мрежи, заплитащи мрежи и трислойни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 90 mm, или със заложени на дъното въдици или въжета-майка, с изключение на плаващи въдици, се забранява:

а)

от 1 до 7 януари, от 31 март до 1 май и на 31 декември в подучастъци 22—24; както и

б)

от 1 до 7 януари, от 5 до 10 април, от 1 юли до 31 август и на 31 декември в подучастъци 25 и 26.“;

б)

точка 1.2 се заменя, както следва:

„1.2.

За плаващите под техен флаг риболовни кораби държавите-членки гарантират, че риболовът с тралове, грибове или други подобни риболовни съоръжения с размер на окото на мрежата, равен на или по-голям от 90 mm, или заложени на дъното хрилни мрежи, заплитащи мрежи и трислойни мрежи с размер на окото на мрежата, равен на или по-голям от 90 mm, или със заложени на дъното въдици или въжета-майка, с изключение на плаващи въдици, се забранява и за:

а)

77 календарни дни в подучастъци 22—24 извън посочения в точка 1.1, буква a) период; както и

б)

67 календарни дни в подучастъци 25—26 извън посочения в точка 1.1, буква б) период.

Държавите-членки разделят посочените в букви a) и б) дни на периоди, не по-малки от 5 дни, освен ако дните, посочени в букви a) и б), не се добавят към периодите, определени съответно в точки 1.1, буква a) и 1.1, буква б), с изключение на 31 декември.“;

в)

добавя се следната точка:

„1.3.

При риболов с плаващи въдици в периодите и дните, посочени в точки 1.1 и 1.2, на борда не се съхранява треска.“.

3.

Точка 2.7.1 Приложение III се изменя, както следва:

„2.7.1.

Когато държава-членка е определила пристанища за разтоварване на треска, риболовните кораби, които съхраняват повече от 750 kg живо тегло треска, могат да разтоварят тази треска изключително в определените пристанища.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 2015/2006 се изменя, както следва:

1.

Текстът относно вида берикс във водите на Общността и във водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, се заменя, както следва:

„Вид

:

Берикс

Beryx spp.

Зона

:

Водите на Общността и водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Година

2007

2008

 

Испания

74

74

 

Франция

20

20

 

Ирландия

10

10

 

Португалия

214

214

 

Обединено кралство

10

10

 

ЕО

328

328“

 

2.

Текстът, който се отнася за вида гренадир в зона IIIa на ICES и във водите на Общността от зона IIIбвг на ICES, се заменя, както следва:

„Вид

:

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

Зона

:

IIIa и водите на Общността от IIIбвг

Година

2007

2008

 

Дания

1 002

946

 

Германия

6

5

 

Швеция

52

49

 

ЕО

1 060

1 000“

 

3.

Текстът, който се отнася за вида гренадир във водите на Общността и във водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони VIII, IX, X, XII, XIV и V (териториалните води на Гренландия) на ICES, се заменя, както следва:

„Вид

:

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

Зона

:

Водите на Общността и водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от VIII, IX, X, XII и XIV

Година

2007

2008

 

Германия

40

40

 

Испания

4 391

4 391

 

Франция

202

202

 

Ирландия

9

9

 

Обединено кралство

18

18

 

Латвия

71

71

 

Литва

9

9

 

Полша

1 374

1 374

 

ЕО

6 114

6 114“

 

4.

Текстът, който се отнася за вида атлантически големоглав във водите на Общността и във водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII и XIV на ICES, се заменя, както следва:

„Вид

:

Атлантически големоглав

Hoplostethus atlanticus

Зона

:

Водите на Общността и водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII и XIV

Година

2007

2008

 

Испания

4

3

 

Франция

23

15

 

Ирландия

6

4

 

Португалия

7

5

 

Обединено кралство

4

3

 

ЕО

44

30“

 

5.

Текстът, който се отнася за вида синя молва във водите на Общността и във водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони VI и VII на ICES, се заменя, както следва:

„Вид

:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона

:

Водите на Общността и водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от VI и VII (2)

Година

2007

2008

 

Германия

26

21

 

Естония

4

3

 

Испания

83

67

 

Франция

1 898

1 518

 

Ирландия

7

6

 

Литва

2

1

 

Полша

1

1

 

Обединено кралство

482

386

 

Други (1)

7

6

 

ЕО

2 510

2 009

 

6.

Текстът, който се отнася за вида червен спарид във водите на Общността и във водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, се заменя, както следва:

„Вид

:

Червен спарид

Pagellus bogaraveo

Зона

:

X (Водите на Общността и водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави)

Година

2007

2008

 

Испания (3)

10

10

 

Португалия (3)

1 116

1 116

 

Обединено кралство (3)

10

10

 

ЕО (3)

1 136

1 136

 


(1)  Изключително за съпътстващ улов. Не се разрешава пряк риболов по тази квота.

(2)  Държавите-членки осигуряват научно наблюдение на риболова на синя молва, и по-специално на дейността на тези риболовни съдове, които са разтоварили повече от 30 тона синя молва през 2005 г. Всички съдове са задължени да подадат предварителна нотификация за разтоварване на повече от 5 тона синя молва, като нямат право да разтоварват повече от 25 тона синя молва в края на всеки отделен риболовен курс.“

(3)  До 10 % от квотите за 2008 г. могат да се ловят през декември 2007 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложенията към Регламент (ЕО) № 41/2007 се изменят, както следва:

1.

Приложение IA се изменя, както следва

а)

заглавието се заменя, както следва:

б)

текстът, който се отнася за вида уваткови риби в зона IIIа на ICES; водите на ЕО в зони IIa и IV на ICES, се заменя, както следва:

„Вид

:

Уваткови риби

Ammodytidae

Зона

:

IIIa; води на ЕО в IIa и IV (1)

SAN/2A3A4.

Дания

144 324 (2)

Аналитичен TAC.

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Обединено кралство

3 155 (3)

Всички държави-членки

5 521 (4)  (5)

ЕО

153 000 (6)

Норвегия

20 000 (7)

Общ допустим улов (TAC)

Неприложимо (8)

в)

текстът относно вида херинга в зона IV на ICES, северно от 53° 30′ N, се заменя, както следва:

„Вид

:

Херинга (9)

Clupea harengus

Зона

:

Водите на ЕО и норвежките териториални води от IV, северно от 53° 30′ N

HER/04A., HER/04B.

Дания

50 349

Аналитичен общ допустим улов

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Германия

34 118

Франция

19 232

Нидерландия

47 190

Швеция

3 470

Обединено кралство

50 279

ЕО

204 638

Норвегия

50 000 (10)

TAC

341 063

В границите на посочените квоти и в посочените зони не могат да бъдат ловени количества, превишаващи определените по-долу

 

Норвежките териториални води, южно от 62° N (HER/*04N-)

ЕО

50 000“

г)

текстът относно вида херинга в зони Vб и VIб на ICES и във водите на ЕО от зона VIaN на ICES се заменя, както следва:

„Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от Vб, VIб и VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Германия

3 727

Предпазен TAC

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Франция

705

Ирландия

5 036

Нидерландия

3 727

Обединено кралство

20 145

ЕО

33 340

Фарьорски острови

660 (12)

TAC

34 000

д)

текстът относно вида треска пикша в зони VIб, XII и XIV на ICES се заменя, както следва:

„Вид

:

Треска пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от зони VIб, XII и XIV

HAD/6B1214

Белгия

10

Аналитичен общ допустим улов

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Германия

12

Франция

509

Ирландия

363

Обединено кралство

3 721

ЕО

4 615

TAC

4 615“

е)

текстът относно вида скатове във води на ЕО в зони IIа и IV се заменя, както следва:

„Вид

:

Скатове

Rajidae

Зона

:

Води на ЕО в зони IIa и IV

SRX/2AC4-C

Белгия

369 (13)

Предпазен TAC

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Дания

14 (13)

Германия

18 (13)

Франция

58 (13)

Нидерландия

314 (13)

Обединено кралство

1 417 (13)

ЕО

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

В приложение IIA:

а)

точка 10.1 се заменя, както следва:

„10.1.

Комисията може да отпусне на държавите-членки допълнителен брой дни, през които даден съд може да се намира в зоната, докато носи на борда си някой от уредите по точка 4.1, въз основа на постоянно преустановяване на риболовните дейности, които са се осъществявали от 1 януари 2002 г. насам. Усилието, извършено през 2001 г., измерено в киловат дни на изтеглените съдове, използващи въпросния уред, се разделя на усилието, изразходвано през 2001 г. от всички съдове, използващи този уред. Допълнителният брой дни се изчислява като се умножи полученият по гореописания начин коефициент на броя на отпуснатите първоначално дни. Всяка част от ден, произтичаща от това изчисление, се закръгля до най-близкия пълен ден. Тази точка не се прилага, когато даден кораб е заменен в съответствие с точка 5.2 или когато изтеглянето е вече ползвано през предходните години, за да се получат допълнителни дни в морето.“;

б)

точка 11.4 се заменя, както следва:

„11.4.

В периода от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г., въз основа на пилотен проект за разширени данни, Комисията може да отпусне на държавите-членки шест допълнителни дни, през които даден съд може да се намира в посочената в точка 2.1, буква в) зона, докато носи на борда си риболовни уреди, посочени в точка 4.1, буква а), iv) и 4.1, буква а), v).“;

в)

точка 11.5 се заменя, както следва:

„11.5.

В периода между 1 февруари 2007 г. и 31 януари 2008 г., въз основа на пилотен проект за разширени данни, Комисията може да отпусне на държавите-членки дванадесет допълнителни дни, през които даден съд може да се намира в посочената в точка 2.1, буква в) зона, докато носи на борда си риболовни уреди, посочени в точка 4.1, с изключение на уредите, посочени в параграфи 4.1, буква а), iv) и 4.1, буква а), v).“

3.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

точка 8.1 се заменя, както следва:

„8.1.

В периода от 14 февруари до 30 април 2007 г. е забранено използването на дънен трал, гриб и други сходни теглени уреди, хрилни мрежа, заплитащи мрежи и други сходни статични мрежи и риболовни уреди с куки в частта на подучастък VIIa, очертана от:

източния бряг на Ирландия и източния бряг на Северна Ирландия, както и

правите линии, свързващи последователно следните географски координати:

точката, намираща се на източния бряг на полуостров Ардс в Северна Ирландия, с координати 54° 30′ N,

54° 30′ N, 04° 50′ W,

53° 15′ N, 04° 50′ W,

точката, намираща се на източния бряг на Ирландия, с координати 53° 15′ N.“;

б)

точка 9.4 се заменя, както следва:

„9.4.

Чрез дерогация от точка 9.3 е разрешено да се използват следните уреди:

а)

хрилни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 120 mm и по-малък от 150 mm, когато са разположени във води с измерена дълбочина, по-малко от 600 метра, са потопени на дълбочина не повече от 100 отвора, имат коефициент на висене не по-малък от 0,5 и са съоръжени с шамандури или равностойни поплавъци. Всяка мрежа е с дължина най-много 2,5 km, като общата дължина на всички едновременно разположени от един съд мрежи не може да надвишава 25 km. Максималният престой във водата е 24 часа; или

б)

хрилни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 250 mm, когато са разположени във води с измерена дълбочина, по-малко от 600 метра, са потопени на дълбочина не повече от 15 отвора, имат коефициент на висене не по-малък от 0,33 и не са съоръжени с шамандури или други поплавъчни средства. Всяка мрежа може да има дължина най-много 10 km. Общата дължина на всички едновременно разположени от един съд мрежи не може да надвишава 100 km. Максималният престой във водата е 72 часа.

Тази дерогация обаче не се прилага в зоната, регулирана по Конвенцията NEAFC.“

в)

точка 21 се заменя, както следва:

„21.   Западен и Централен Тихи океан

21.1.

Държавите-членки гарантират, че общото риболовно усилие за улов на голямоок тон, тон с жълти перки (албакор), ивичест тон (Katsuwonus pelamis) и южнотихоокеански албакор в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в западната и централната част на Тихия океан („зоната на Конвенцията“) се ограничава до риболовното усилие, предвидено в споразуменията за партньорство в областта на рибарството между Общността и крайбрежните държави в района.

21.2.

Държавите-членки, чиито риболовни кораби имат право да извършват риболов в зоната на Конвенцията, изготвят планове за управление за използването на закотвени или плаващи рибосъбиращи устройства (FADs). Тези планове за управление трябва да съдържат стратегии за ограничаване на взаимодействието с млади екземпляри от дебел (голямоок) тон и жълтопер тунец (албакор).

21.3.

Планове за управление, посочени в 21.2, се предават на Комисията най-късно до 15 октомври 2007 г. Комисията събира тези планове за управление и най-късно до 31 декември 2007 г. предава план за управление за Общността на секретариата на Комисията за рибарство в западната и централната част на Тихия океан (WCPFC).

21.4.

Броят на съдовете на Общността, извършващи риболов на риба меч в зоната, южно от 20° S от зоната на Конвенцията, не надвишава 14 съда. Участието на Общността се ограничава до съдове, плаващи под испански флаг.“;

4.

В приложение IV:

а)

част I се заменя, както следва:

„ЧАСТ I

Количествени ограничения на лицензите и разрешителните за риболов за съдовете на Общността, извършващи риболов във водите на трети държави

Риболовна зона

Вид риболов

Брой на лицензите

Разпределение на лицензите измежду държавите-членки

Максимален брой кораби във всеки един момент

Норвежките териториални води и риболовната зона около Ян Майен

Херинга, северно от 62° 00′ N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Дънни видове, северно от 62° 00′ N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Скумрия, южно от 62° 00′ N, риболов със сейнери за риболов с кош

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

неприложимо

Скумрия, южно от 62° 00′ N, риболов с тралове

19

неприложимо

Скумрия, северно от 62° 00′ N, риболов със сейнери за риболов с кош

11 (15)

DK: 11

неприложимо

Промишлени видове, южно от 62° 00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Териториал-ните води на Фарьорските острови

Всички видове риболов с тралове от страна на съдове не по-големи от 180 фута в зоната между 12 и 21 мили от основната линия на Фарьорските острови

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Пряк риболов на атлантическа треска и треска пикша с минимален размер на отворите на мрежата от 135 mm, ограничен в зоната, южно от 62° 28′ N и източно от 6° 30′ W

8 (16)

 

4

 

Риболов с тралове извън 21-милната зона от основната линия на Фарьорските острови. В периодите 1 март—31 май и 1 октомври—31 декември тези съдове могат да оперират в зоната между 61° 20′ N и 62° 00′ N и зоната между 12 и 21 мили от основната линия.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Риболов на синя молва с тралове с минимален размер на отворите на мрежата от 100 mm в зоната, южно от 61° 30′ N и западно от 9° 00′ W и в зоната между 7° 00′ W и 9° 00′ W, южно от 60° 30′ N и в зоната югозападно от линията между 60° 30′ N, 7° 00′ W и 60° 00′ N, 6° 00′ W.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Целеви риболов на сайда с тралове с минимален размер на отворите на мрежата от 120 mm и с възможност за използване на пръстени около затворения край на мрежата.

70

 

22 (18)

Риболов на син меджид. Общият брой на лицензите може да бъде увеличен с четири съда за образуване на двойки, при положение че властите на Фарьорските острови въведат специални правила за достъп до зоната, наричана „основна зона за риболов на син меджид“

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Риболов с въдици

10

UK: 10

6

Риболов на скумрия

12

DK: 12

12

Риболов на херинга, северно от 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

б)

част II се заменя, както следва:

„ЧАСТ II

Ограничения за броя на лицензите и разрешителните за риболов за риболовни кораби на трети държави във водите на Общността

Държава на флага

Вид риболов

Брой на лицензите

Максимален брой кораби във всеки един момент

Норвегия

Херинга, северно от 62° 00′ N

20

20

Фарьорски острови

Скумрия, VIa (северно от 56° 30′ N), VIIe,f,h, обикновен сафрид, IV, VIa (северно от 56° 30′ N), VIIe,f,h; херинга, VIa (северно от 56° 30′ N)

14

14

Херинга, северно от 62° 00′ N

21

21

Херинга, IIIa

4

4

Промишлен риболов на норвежки паут и цаца, IV, VIa (северно от 56° 30′ N): уваткова риба, IV (включително неизбежен съпътстващ улов на син меджид)

15

15

Молва и менек

20

10

Син меджид, II, VIa (северно от 56° 30′ N), VIб, VII (западно от 12° 00′ W)

20

20

Синя молва

16

16

Венецуела

Луцианови риби (19) (териториалните води на Френска Гвиана)

41

pm

Акули (териториалните води на Френска Гвиана)

4

рm


(1)  С изключение на водите в 6-милната зона от изходната линия на Обединеното кралство при Шетланд, Феър Айл и Фула.

(2)  От които не повече от 125 259 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО в зони IIa и IV. Останалите 18 865 тона могат да бъдат уловени само в зона IIIa на ICES.

(3)  От които не повече от 2 742 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО в зони IIa и IV. Останалите 413 тона могат да бъдат уловени само в зона IIIa на ICES.

(4)  От които не повече от 4 799 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО в зони IIa и IV на ICES. Останалите 722 тона могат да бъдат уловени само в зона IIIa на ICES; всички държави-членки с изключение на Швеция могат да извършват риболов само във води на ЕО в зона IIIa на ICES.

(5)  С изключение на Дания и Обединеното кралство.

(6)  От които не повече от 133 000 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО в зони IIa и IV на ICES. Останалите 20 000 тона могат да бъдат уловени само в зона IIIa на ICES.

(7)  Осъществява се в зона IV на ICES.

(8)  Не повече от 170 000 тона могат да бъдат уловени в зони IIa и IV на ICES в съответствие с одобрения протокол с Норвегия от 22 май 2007 г.“

(9)  Разтоварвания на херинга, уловена с мрежи с размери на окото, равни на или по-големи от 32 mm. Държавите-членки трябва да информират Комисията за разтоварванията на херинга, като правят разграничение между зони IVa и IVб на ICES.

(10)  Може да се лови във водите на ЕО. Уловът, осъществен в рамките на тази квота, се изважда от дела на Норвегия от общия допустим улов.

Специални условия

В границите на посочените квоти и в посочените зони не могат да бъдат ловени количества, превишаващи определените по-долу

 

Норвежките териториални води, южно от 62° N (HER/*04N-)

ЕО

50 000“

(11)  Отнася се за запасите от херинга в зона VIa на ICES, северно от 56° 00′ N, и в участъка на зона VIa, който се намира източно от 07° 00′ W и северно от 55° 00′ N, без река Клайд.

(12)  В рамките на тази квота може да се извършва риболов само в зона VIa на ICES, северно от 56° 30′ N.“

(13)  Квота за съпътстващ улов. Когато от този вид е уловено количество над 200 kg в продължение на непрекъснат 24-часов период, това количество не може да съставлява повече от 25 % от съхранявания на борда улов в живо тегло.“

(14)  Това разпределение е валидно за риболов със сейнери и тралове.

(15)  Да се избере измежду 11-те лиценза за риболов със сейнери с кош за скумрия, южно от 62° 00′ N.

(16)  Съгласно договорената информация от 1999 г. цифрите за пряк риболов на атлантическа треска и треска пикша са включени в цифрите за „Всички видове риболов с тралове от страна на съдове не по-големи от 180 фута в зоната между 12 и 21 мили от основните линии на Фарьорските острови“.

(17)  Тези цифри се отнасят до максималния брой съдове, присъстващи във всеки един момент.

(18)  Тези цифри са включени в цифрите за „Риболов с тралове извън 21 мили от основните линии на Фарьорските острови“.“

(19)  Да се извършва риболов само с парагади или рибни капани (Луцианови риби) или с парагади или мрежи с минимален размер на отвора 100 mm на дълбочини, по-големи от 30 m (акули). За да се издадат тези лицензи, се представя доказателство за валиден договор между корабопритежателя, подал молба за лиценза, и преработвателна фирма, разположена във Френска Гвиана, както и за това, че договорът включва задължението въпросният съд да разтоварва най-малко 75 % от целия улов на Луцианови риби или 50 % от целия улов на акули на територията на Френска Гвиана, така че да могат да се преработят в завода на фирмата.

Посоченият договор трябва да бъде одобрен от френските власти, които гарантират, че той съответства както на действителния капацитет на преработвателната фирма по договора, така и на целите за развитие на икономиката на Гвиана. Копие от надлежно одобрения договор се прикрепя към молбата за лиценз.

Ако договорът не бъде одобрен, френските власти изпращат уведомление за отказа и посочват причините за това на засегнатата страна и на Комисията.“


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 755/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/41


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 756/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 3223/94 относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 32, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно подробни правила за прилагане на режима на внос на плодове и зеленчуци (2) съдържа препратки към определени разпоредби на членове от 173 до 176 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3).

(2)

Тези разпоредби бяха, обаче, отменени с Регламент (ЕО) № 215/2006 на Комисията от 8 февруари 2006 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността и за изменение на Регламент (ЕО) № 2286/2003 (4).

(3)

Целесъобразно е, следователно, да се измени Регламент (ЕО) № 3223/94 от гледна точка на правната сигурност, за да се направят необходимите промени за трайното му гладко прилагане.

(4)

Цените на плодовете и зеленчуците се изменят бързо и в съответствие с измененията на Регламент (ЕИО) № 2454/93 потенциално неактуалните единични цени следва да не бъдат повече използвани в рамките на системата на входни цени.

(5)

Тъй като промените в Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилагат от 19 май 2006 г., тези изменения също следва да се прилагат от тази дата от гледна точка на правната сигурност.

(6)

Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3223/94 съдържа списък от представителни пазари. Този списък следва да бъде изменен, за да се включат представителните пазари в България и Румъния.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 3223/94 се изменя, както следва:

1)

Втората и третата алинеи от член 2, параграф 2 се заменят със следния текст:

„Тези цени се намаляват със следните суми:

а)

търговска отстъпка 15 % за търговските центрове в Лондон, Милано и Рюнжи и 8 % за останалите търговски центрове, и

б)

транспортни разходи и застраховка на митническата територия.

Държавите-членки могат да определят фиксирани суми за намаляване по отношение на транспортните разходи и застраховката по трета алинея. Тези фиксирани суми и начините за изчисляването им се съобщават незабавно на Комисията.“;

2)

Член 3, параграф 1 се замества със следния текст:

„1.   За представителни се считат следните пазари:

Белгия и Люксембург: Брюксел,

България: София

Чешка република: Прага,

Дания: Копенхаген,

Германия: Хамбург, Мюнхен, Франкфурт, Кьолн, Берлин,

Естония: Талин,

Ирландия: Дъблин,

Гърция: Атина, Солун,

Испания: Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Сарагоса, Валенсия,

Франция: Париж-Рюнжи, Марсилия, Руан, Диеп, Перпинян, Нант, Бордо, Лион, Тулуза,

Италия: Милано,

Кипър: Никозия,

Латвия: Рига,

Литва: Вилнюс,

Унгария: Будапеща,

Малта: Атард,

Нидерландия: Ротердам,

Австрия: Виена-Инцерсдорф,

Полша: Озаров Мазовиецки-Бронице, Познан,

Португалия: Лисабон, Порто,

Румъния: Букурещ, Констанца

Словения: Любляна,

Словакия: Братислава,

Финландия: Хелзинки,

Швеция: Хелзингборг, Стокхолм,

Обединено кралство: Лондон.“;

3)

Член 4, параграф 2 се замества със следния текст:

„2.   Ако за продуктите и за периодите на прилагане, посочени в част А на приложението, в съответствие с настоящия регламент бъде установена фиксирана стойност, не се прилага единичната стойност по смисъла на член 152, параграф 1, буква а) а от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Тя се заменя от фиксираната стойност на вноса, посочена в параграф 1.“;

4)

Член 4, параграф 5 се замества със следния текст:

„5.   Независимо от параграф 1 на първия ден от периодите на прилагане, посочени в част А на приложението, и през следващите дни, ако не е било възможно да се изчисли фиксираната стойност на вноса, не се прилага фиксирана стойност на вноса.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 1, 3 и 4 от член 1 се прилагат от 19 май 2006 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

(4)  ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 11.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 757/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

относно постоянното разрешение на някои добавки към храни за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/EИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (1), и по-специално член 3 и член 9г, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на добавките за употреба при храненето на животните.

(2)

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява преходни мерки относно заявленията за разрешителни за фуражни добавки, подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявленията за разрешително за добавките, изброени в приложението към настоящия регламент, бе подадено преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Първоначалните бележки относно въпросните заявления, предвидени в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО, са били препратени на Комисията преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно тези заявления ще продължават да бъдат третирани в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5)

Бяха предоставени данни в подкрепа на заявлението за разрешение за употреба без ограничение във времето на консерванта натриев бензоат, пропионова киселина и натриев пропионат за говеда за угояване. На 18 октомври 2006 г. Европейският орган за безопасност на храните даде становището си относно безопасността и ефикасността на въпросния консервант. Оценката показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съответно употребата на въпросния препарат, така както е посочено в приложение I към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(6)

Употребата на препаратa от бензоева киселина беше временно разрешена за първи път за свине за угояване с Регламент (ЕО) № 877/2003 на Комисията (3). Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително без ограничение във времето за този препарат за свине за угояване. Оценката показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съответно употребата на въпросния препарат, така както е посочено в приложение II към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(7)

Оценката на въпросните заявления показва, че следва да се изискват някои процедури, с цел защита на работещите от излагане на добавките, посочени в приложението. Такава защита следва да бъде осигурена с прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „консерванти“, както е посочено в приложение I, се разрешава за употреба като добавка при храненето на животните без ограничение във времето, при спазване на условията, установени във въпросното приложение.

Член 2

Препаратът, принадлежащ към групата „регулатори на киселинността“, както е посочено в приложение II, се разрешава за употреба като добавка при храненето на животните без ограничение във времето, при спазване на условията, установени във въпросното приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (OВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 126, 22.5.2003 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешения период

mg/kg зърнени храни

Консерванти

E700

Натриев бензоат 140 g/kg

Пропионова киселина 370 g/kg

Натриев пропионат 110 g/kg

 

Състав на добавката:

Натриев бензоат: 140 g/kg

Пропионова киселина: 370 g/kg

Натриев пропионат: 110 g/kg

Вода: 380 g/kg

 

Активни съставки:

Натриев бензоат C7H5O2Na

Пропионова киселина C3H6O2

Натриев пропионат C3H5O2Na

Говеда за угояване

3 000

22 000

Като консервант при зърнени храни със съдържание на влага по-голямо от 15 %

без ограничение във времето


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешения период

mg/kg от пълноценна храна за животни

Регулатори на киселинността

E210

Бензоена киселина

C7H6O2

Свине за угояване

5 000

10 000

Указанията за употреба съдържат следното:

 

„Допълнителен фураж, който съдържа бензоена киселина, която не може да бъде давана на свине за угояване в чист вид“

 

„За сигурността на потребителите: трябва да се предприемат мерки за намаляване на прахта, която може да бъде вдишвана, от тази добавка. На разположение са информационни листове за безопасност (ИЛБ).“

без ограничение във времето


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 758/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 г. относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето ѝ сред най-нуждаещите се лица в Общността (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията (2) предвижда 70 % от продуктите, отпуснати на дадена държава-членка, трябва да се изтеглят от интервенционните запаси преди 1 юли от годината на изпълнение на плана. Предвид по-късното включване на Румъния в годишния план за 2007 г. след датата на присъединяването ѝ към Общността е целесъобразно да се предвиди дерогация от това задължение за тази държава-членка по отношение на посочения план.

(2)

Регламент (ЕИО) № 3149/92 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 втората алинея се заменя със следното:

„70 % от количествата, посочени в член 2, параграф 3, точка 1, буква б), трябва да се изтеглят от интервенционните запаси преди 1 юли от годината на изпълнение на плана. Същевременно това задължение не се отнася до разпределянето на количества, по-малки или равни на 500 тона. Освен това, задължението не се прилага към продуктите, отпуснати на Румъния в рамките на годишния план за 2007 г. Количествата, които не са били изтеглени от интервенционните запаси към 30 септември от годината на изпълнение на плана, престават да се отпускат на посочената за получаването им държава-членка в рамките на въпросния план.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2535/95 (ОВ L 260, 31.10.1995 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 725/2007 (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 4).


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 759/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 29 юни 2007 година

за отваряне и управление на тарифна квота за внос на колбаси с произход от Исландия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Исландия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, предоставени на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (2), което бе одобрено с Решение 2007/138/ЕО на Съвета (3), предвижда откриването от Общността на годишна тарифна квота от 100 тона колбаси с произход от Исландия.

(2)

Споразумението уточнява, че тарифната квота се прилага година по година и следователно вносът се управлява на база календарна година. След като Споразумението се прилага от 1 март 2007 г. обаче, годишното количество за 2007 година следва да се измени съответно.

(3)

Споразумението уточнява, че отварянето на тарифната квота става от 1 юли въз основата на девет месеца за 2007 г. За тази цел настоящият регламент се прилага от 1 юли 2007 г.

(4)

Тарифната квота следва да се управлява въз основа на принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“. Това става в съответствие с членове 308a, 308б и 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно определяне на разпоредбите за прилагането на Регламент (EИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (4).

(5)

При условие че квотата по този регламент не представлява риск за затруднение на пазара, тя се разглежда първоначално като некритична по смисъла на член 308в от Регламент (EИО) № 2454/93. Следователно митническите власти са упълномощени да отменят изискването за обезпечение относно стоки, внесени първоначално по тези квоти в съответствие с член 308в, параграф 1, и член 248, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, а член 308в, параграфи 2 и 3 от същия регламент няма да се прилагат.

(6)

Следва да се изясни какъв вид доказателствен материал за удостоверяване на произхода на продуктите трябва да се представи от операторите, за да се възползват от тарифната квота по системата „пръв пристигнал — пръв обслужен“.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинското месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се отваря тарифна квота на Общността за колбаси с код по КН 1601 с произход Исландия (наричана по-долу „тарифната квота“), както е определено в Споразумението между Общността и Исландия, одобрено с Решение 2007/138/ЕО.

Тарифната квота се отваря ежегодно за периода от 1 януари до 31 декември.

Поредният номер на тарифната квота е 09.0809.

2.   Годишното количество колбаси, внесени по тарифната квота, изразено в нето тегло, както и приложимото мито, са определени в приложението.

Наличното количество за 2007 година е 75 тона.

Член 2

Тарифната квота се управлява съгласно членове 308а, 308б и 308в, параграф 1, от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Параграфи 2 и 3 от член 308в от този регламент не се прилагат.

Член 3

За да се възползва от тарифните квоти, споменати в член 1 и управлявани в съответствие с член 2, на митническите власти от Общността следва да се представи валидно доказателство за произход, издадено от компетентните органи на Исландия, в съответствие с всички разпоредби на членове от 55 до 66 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЛБАСИ

тарифна квота на Общността за Исландия

Код по КН

Обозначение на продуктите

Пореден номер

Годишно количество

(нето тегло)

Митническа ставка

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

09.0809

100 тона

0


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 760/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за изменение за осемдесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 относно забрана на износа на някои стоки и услуги в Афганистан, засилващ забраната на полетите и разширяващ замразяването на финансите и други финансови източници по отношение на талибаните на Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първото тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 посочва лицата, групите и образуванията, обхванати от замразяването на средства и икономически ресурси по настоящия регламент.

(2)

На 8 юни 2007 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на Обединените нации реши да измени списъка с лицата, групите и образуванията, за които се прилага замразяване на средствата и икономическите ресурси. Следователно приложение I трябва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  OВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 732/2007 на Комисията (OВ L 166, 28.6.2007 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва

В глава „Физически лица“ се добавят следните думи:

1)

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (известен също като a) Abu Al-Ward, б) Abdullah Ragab, в) Abu Naim). Адрес: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 1990/345751 (либийски паспорт). Друга информация: името на майка му е Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2)

Said Youssef Ali Abu Aziza (известен също като Abdul Hamid, Abu Therab). Дата на раждане: 1958 г. Място на раждане: Tripoli, Либия Националност: либийска. Номер на паспорта: 87/437555 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Sanaa Al-Gamei’i.

3)

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (известен също като a) Ibn El Qaim, б) Mohamed Osman, в) Adam). Адрес: Ghout El Shamal, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 96/184442 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Safia Abdul El Rahman (гражданка на Судан).


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 761/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 юли 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 юли 2007 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юли 2007 г. вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 1 юли 2007 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

3,72

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

3,72

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

177,83

110,77

Цена CAF САЩ

181,36

171,36

151,36

159,72

Премия за Залива

12,53

Премия за Големите езера

8,69

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

35,00 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

33,00 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/55


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 762/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от същия регламент, и цените на същите продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановявания при износ.

(2)

Възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид факторите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета за предоставяне на възстановявания при износ и относно мерките, които е необходимо да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2).

(3)

Що се отнася до брашното и едрозърнестия и дребнозърнестия грис от пшеница или ръж, възстановяването при износ, което се прилага към тези продукти, следва да се изчисли, като се отчита количеството зърнени култури, необходимо за производството на съответния продукт. Тези количества са фиксирани в Регламент (ЕО) № 1501/95.

(4)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(5)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. Междувременно то може да бъде променяно.

(6)

Прилагането на тези правила към настоящата ситуация на пазара на зърнени култури, и по-специално към котировките или цените на тези продукти в Общността и на световния пазар, води до определяне на възстановяванията в размерите, посочени в приложението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите в непреработено състояние, изброени в член 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, с изключение на малц, се определят в размерите, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „A“, са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), както е изменен.

C01

:

Всички трети страни с изключение на Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Бившата югославска република Македония, Лихтенщайн и Швейцария.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/57


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 763/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на корективна сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 предвижда, че възстановяването при износ на зърнени култури към деня на внасяне на заявлението за лицензия следва да се прилага при поискване към износ, който ще бъде осъществен в рамките на срока на валидност на лицензията. В такъв случай към възстановяването може да се приложи корективна сума.

(2)

Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета за предоставяне на възстановявания при износ на зърнени култури и относно мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2), позволява определянето на корективна сума за продуктите, изброени в член 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003. Тази корективна сума следва да бъде изчислена, като се вземат предвид факторите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95.

(3)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на някои пазари могат да наложат диференциация в корективните суми според местоназначението на износ.

(4)

Корективната сума следва да се определи по същата процедура като възстановяването. Тя може да се изменя в периода между две фиксирания.

(5)

От горепосочените разпоредби следва, че корективната сума трябва да бъде тази, определена в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Корективната сума, приложима към възстановяванията, предварително определени по отношение на износа на продуктите, посочени в член 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, с изключение на малц, е определена в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на корективната сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

(EUR/t)

Код на продуктите

Местоназначение

Настоящ

7

Първи срок

8

Втори срок

9

Трети срок

10

Четвърти срок

11

Пети срок

12

Шести срок

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), както е изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (ЕО) № 2081/2003 (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

C01

:

Всички трети страни с изключение на Албания, България, Румъния, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Бившата югославска република Македония, Лихтенщайн и Швейцария.

C02

:

Алжир, Саудитска Арабия, Бахрейн, Египет, Обединени арабски емирства, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Мароко, Мавритания, Оман, Катар, Сирия, Тунис и Йемен.

C03

:

Всички трети страни с изключение на България, Норвегия, Румъния, Швейцария и Лихтенщайн.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/59


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 764/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на малц

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от същия регламент, и цените на тези продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид елементите на член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1766/92 на Съвета за предоставянето на възстановявания при износ и мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2).

(3)

Възстановяването, което се прилага към различните видове малц, следва да се изчисли, като се вземат предвид количествата зърнени култури, необходими за производството на съответните продукти. Тези количества са посочени в Регламент (ЕО) № 1501/95.

(4)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяването за определени продукти с оглед тяхното местоназначение.

(5)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(6)

Прилагането на тези правила с оглед съществуващата ситуация на пазара на зърнени култури и най-вече с оглед котировките и цените на тези продукти в Общността и на световния пазар води до определяне на възстановяването в размери, посочени в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на малца, посочен в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, се определят в размери, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия A са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на коректива, приложим към възстановяването за малц

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 предвижда, че възстановяването при износ на зърнени култури, което се прилага в деня на внасяне на заявлението за лицензия, следва при поискване да се приложи при износ, извършен по време на срока на валидност на лицензията. В този случай към възстановяването може да се приложи коректив.

(2)

Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. за определяне на някои подробни правила съгласно Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно предоставянето на възстановявания при износ на зърнени култури и мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2), позволява да бъде определен корективът за малц, посочен в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003. Този коректив следва да се изчисли, като се вземат предвид факторите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95.

(3)

От горепосочените разпоредби следва, че корективът следва да бъде този, определен в приложението към настоящия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Корективът, посочен в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, който се прилага към възстановяванията за малц, определени предварително за малца, е този, установен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на коректива, приложим към възстановяванията за малц

NB: Кодовете на продуктите за местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначения са определени в Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

(EUR/t)

Код на продуктите

Местоназначение

Настоящ

7

Първи период

8

Втори период

9

Трети период

10

Четвърти период

11

Пети период

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Код на продуктите

Местоназначение

Шести период

1

Седми период

2

Осми период

3

Девети период

4

Десети период

5

Единадесети период

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/63


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 766/2007 НA КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 2 от Регламент (ЕИО) № 2681/74 на Съвета от 21 октомври 1974 г. относно финансирането от Общността на разходите по снабдяване със селскостопански продукти под формата на хранителни помощи (3) посочва, че частта от разходите по възстановяванията при износ, определени съгласно правилата на Общността, трябва да се поеме от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“.

(2)

С оглед лесното изготвяне и управление на бюджета, предвиден за проекти за хранителни помощи на Общността, както и с оглед да се позволи на държавите-членки да се информират за размера на частта, поета от Общността във финансирането на национални проекти за хранителни помощи, следва да се определи размерът на възстановяванията, полагащи се при подобни дейности.

(3)

Общите правила и правилата за прилагане, предвидени в член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 13 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 относно възстановяванията при износ, се прилагат mutatis mutandis към горепосочените случаи.

(4)

Специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяванията при износ на ориз, са определени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За националните проекти за хранителни помощи и проектите за хранителни помощи на Общността съгласно международни споразумения или други допълнителни програми, както и за други мерки на Общността за безплатно предоставяне на храна, възстановяванията, приложими към секторите на зърнените култури и ориза, се определят съгласно приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията:

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 288, 25.10.1974 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

(EUR/t)

Код на продукта

Размер на възстановяванията

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

NB: Кодовете на продуктите са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

относно 34-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните агенции пристъпват чрез търг към продажба на държани от тях количества масло от интервенция и към предоставянето на помощ за сметана, масло и концентрирано масло. Член 25 от посочения по-горе регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена на маслото, както и максимален размер на помощта за сметана, масло и концентрирано масло, които могат да бъдат разграничени според предназначението, процентното съдържание на мазнини в маслото и начина на влагане в крайни продукти. В резултат на това следва да се определи размерът на гаранцията за преработка, предвидена в член 28 от Регламент (ЕО) № 1898/2005.

(2)

След разглеждане на получените оферти търгът се прекратява.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

34-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II, се прекратява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/66


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 768/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на минимални продажни цени на маслото за 34-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните агенции пристъпват чрез търг към продажбата на държани от тях количества масло от интервенция и към предоставяне на помощ за сметаната, маслото и концентрираното масло. Член 25 от посочения регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена на маслото, както и максимална сума на помощта за сметаната, маслото и концентрираното масло, които могат да бъдат разграничени според предназначението, съдържанието на мазнини на маслото и начина на влагане в крайни продукти. Следователно трябва да се определи размерът на гаранцията за преработване, посочена в член 28 от Регламент (ЕО) № 1898/2005.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 34-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, минималните продажни цени на маслото от интервенция, както и размерът на гаранцията за преработване, посочени в членове 25 и 28 от посочения регламент, се определят, както е посочено в таблицата от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални продажни цени на маслото от интервенция и размер на гаранцията за преработване за 34-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в регламент (ЕО) № 1898/2005

(EUR/100 kg)

Формули

A

B

Начин на влагане в крайни продукти

С маркерни вещества

Без маркерни вещества

С маркерни вещества

Без маркерни вещества

Минимална продажна цена

Масло ≥ 82 %

Натурално

Концентрирано

Гаранция за преработване

Натурално

Концентрирано


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/68


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 769/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на минимална продажна цена за масло за 66-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Комисията от 16 декември 1999 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета за мерките за интервенция на пазара на масло и млечна сметана (2), интервенционните агенции пуснаха в продажба чрез постоянен търг някои количества масло, държани от тях.

(2)

В зависимост от офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена или се решава търгът да се прекрати в съответствие с член 24а от Регламент (ЕО) № 2771/1999.

(3)

Имайки предвид получените оферти, следва да се определи минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 66-ия специален търг, открит по силата на Регламент (ЕО) № 2771/1999, за който срокът за подаване на офертите изтече на 26 юни 2007 година, минималната продажна цена на маслото се определя на 365,20 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 333, 24.12.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1802/2005 (ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 3).


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/69


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 770/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 529/2007 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 529/2007 на Комисията от 11 май 2007 година относно откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.) (3) откри тарифна квота за вноса на продукти от месо от животни от рода на едрия рогат добитък.

(2)

Заявените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. количества надвишават наличните количества. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се фиксира коефициентът на отпускане, който да се прилага за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос за квота с пореден номер 09.4003, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 529/2007 за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., се прилага коефициентът на отпускане 14,840062 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  OВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  OВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 26.


30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/70


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 771/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 545/2007 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 545/2007 на Комисията от 16 май 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (3), отпусна тарифна квота за вноса на говеждо месо.

(2)

Заявените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. количества надвишават наличните количества. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се установят коефициентите на отпускане, които да се прилагат за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права на внос, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 545/2007 за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., се прилага коефициентът на отпускане 5,206706 % за правата за квота с пореден номер 09.4057 и съответно 34,204866 % за правата за квота с пореден номер 09.4058.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 14.


ДИРЕКТИВИ

30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/71


ДИРЕКТИВА 2007/42/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни

(Текст от значение за ЕИП)

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейският парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 93/10/ЕИО на Комисията от 15 март 1993 г. относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни (2), е била неколкократно и съществено изменяна (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Предвидените от настоящата директива мерки на Общността са не само необходими, но и належащи за постигане на целите на вътрешния пазар; като има предвид, че отделните държави-членки не могат сами да постигнат тези цели; като има предвид, освен това, че тяхното постигане на ниво Общността е вече предвидено в Регламент (ЕО) № 1935/2004.

(3)

Подходящият инструмент, за да се постигне целта, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 при филми от регенерирана целулоза, е специална директива по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

(4)

Изкуствените обвивки от регенерирана целулоза трябва да бъдат предмет на специални разпоредби.

(5)

Методът за определяне на отсъствието на миграция на багрилни вещества трябва да се установи на по-късен етап.

(6)

До изготвянето на критерии за чистота и методи на анализ изискванията на националните законодателства трябва да останат в сила.

(7)

Съставянето на списък с одобрени вещества, придружен от гранични стойности за количествата, които трябва да се използват, по принцип е достатъчен в конкретния случай, за да се постигнат определените в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 цели.

(8)

Обаче бис(2-хидроксиетил)етер (= диетиленгликол) и етандиол (= моноетиленгликол) могат изцяло да мигрират в определени храни и, следователно, за да се избегне тази възможност, като предпазна мярка е по-подходящо да се определи категорично максималното разрешено количество на тези вещества в храните, които са били в контакт с филм от регенерирана целулоза.

(9)

За да се защити здравето на потребителя, директният контакт между храните и напечатаните повърхности на филма от регенерирана целулоза трябва да се избягва.

(10)

Писмената декларация, предвидена в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, трябва да се прилага при професионална употреба на филма от регенерирана целулоза за материали и предмети, предназначени за контакт с храни, освен тези, които по своето естество са предназначени за такава цел.

(11)

Правилата, които следва да се прилагат по отношение на филмите от регенерирана целулоза, следва да са съобразени със специфичните свойства на слоя, влизащ в контакт с храни. Съответно изискванията към филмите от регенерирана целулоза, покрити с пластмасови покрития, следва да се различават от тези, предвидени за филмите от регенерирана целулоза, които са без покритие или са покрити с покрития, изработени от производни на целулозата.

(12)

При производството на всички типове филми от регенерирана целулоза, включително филмите от регенерирана целулоза, покрити с пластмаси, следва да се използват само разрешени вещества.

(13)

При филмите от регенерирана целулоза, покрити с покрития, състоящи се от пластмаси, слоят, влизащ в контакт с хранителните продукти, се състои от материал, подобен на материалите и предметите от пластмаса, предназначени за влизане в контакт с храни. Във връзка с това е уместно правилата, предвидени в Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (4), следва да се прилагат и за такива филми.

(14)

В интерес на съгласуваността на общностното законодателство, проверката на съответствието на филми от регенерирана целулоза с пластмасово покритие с границите на миграция, определени с Директива 2002/72/ЕО, следва да се извършва съгласно правилата, установени с Директива 82/711/ЕИО на Съвета от 18 октомври 1982 г. за определяне на основните правила, необходими при изпитването на миграцията на съставки на пластмасови материали и предмети, предназначени за контакт с храни (5) и с Директива 85/572/ЕИО на Съвета от 19 декември 1985 г. за определяне на списък със симуланти, които да се употребяват при изпитването на миграцията на съставки на пластмасови материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храни (6).

(15)

Мерките, определени от настоящата директива, отговарят на становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(16)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение III, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива е специална директива по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

2.   Настоящата директива се прилага за филм от регенерирана целулоза по смисъла на описанието, дадено в приложение I, който е предназначен да влиза в контакт с храни или който, по силата на предназначението му, в действителност влиза в такъв контакт и който или:

а)

съставлява сам по себе си готов продукт; или

б)

съставлява част от готов продукт, който съдържа други материали.

3.   Настоящата директива не се прилага за изкуствени обвивки от регенерирана целулоза.

Член 2

Филмите от регенерирана целулоза, посочени в член 1, параграф 2, следва да принадлежат към един от следните типове:

а)

филм от регенерирана целулоза без покритие;

б)

покрит филм от регенерирана целулоза с покритие, получено от целулоза; или

в)

покрит филм от регенерирана целулоза с покритие, състоящо се от пластмаси.

Член 3

1.   Филмите от регенерирана целулоза, упоменати в член 2, букви а) и б), се произвеждат, като се използват само веществата или групите вещества, изброени в приложение II, при спазване на ограниченията, определени в него.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 могат да се употребяват вещества, различни от изброените в приложение II, когато тези вещества се използват като багрилни вещества (оцветители и пигменти) или като лепила, при условие че няма следи от миграция на веществата във или върху храните, които могат да бъдат открити посредством установен метод.

Член 4

1.   Филмите от регенерирана целулоза, посочени в буква в) на член 2, се произвеждат, като преди покриването се използват само веществата или групите вещества, изброени в списъка в първата част от приложение II, като се спазват ограниченията, определени в него.

2.   Покритието, което следва да се използва при покриването на филмите от регенерирана целулоза, посочени в параграф 1, се произвежда, като преди покриването се използват само веществата или групите вещества, изброени в приложения II—VI към Директива 2002/72/ЕО, при спазване на ограниченията, определени в тях.

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, материалите и предметите, направени от филма от регенерирана целулоза, посочен в член 2, буква в),, следва да съответстват на членове 2, 7 и 8 от Директива 2002/72/ЕО.

Член 5

Напечатаните повърхности на филм от регенерирана целулоза не влизат в контакт с храните.

Член 6

1.   На етапите на пускане на пазара, различни от тези на търговията на дребно, материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни, се придружават от писмена декларация в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

2.   Параграф 1 не се отнася до материали и предмети, изработени от филм от регенерирана целулоза, които по своята същност явно са предназначени за контакт с храни.

3.   Когато са посочени специални условия за употреба, материалът или предметът, изработен от филм от регенерирана целулоза, се етикетира по указания начин.

Член 7

Директива 93/10/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение III, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение III, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 8

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 93, 17.4.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2004/14/ЕО (ОВ L 27, 30.1.2004 г., стр. 48).

(3)  Виж приложение III, част А.

(4)  ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Директива 2007/19/ЕО (ОВ L 91, 31.3.2007 г., стр. 17).

(5)  ОВ L 297, 23.10.1982 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Директива 97/48/ЕО на Комисията (ОВ L 222, 12.8.1997, стр. 10).

(6)  ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 2007/19/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПИСАНИЕ НА ФИЛМ ОТ РЕГЕНЕРИРАНА ЦЕЛУЛОЗА

Филм от регенерирана целулоза е тънък листов материал, получен от пречистена целулоза, добита от нерециклирана вълна или памук. За да се спазят техническите изисквания, в масата или върху повърхността могат да се добавят съответните подходящи вещества. Филмът от регенерирана целулоза може да има покритие върху едната или двете страни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВА, РАЗРЕШЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИЛМ ОТ РЕГЕНЕРИРАНА ЦЕЛУЛОЗА

ЗАБЕЛЕЖКА

Процентните стойности на част първа и втора от настоящото приложение изразяват съотношението тегло/тегло (w/w) и са изчислени по отношение количеството безводен филм от регенерирана целулоза без покритие.

Обичайните технически наименования са представени в квадратни скоби.

Използваните вещества са с добро техническо качество по отношение на критериите за чистота.

ПЪРВА ЧАСТ

Филм от регенерирана целулоза без покритие

Наименования

Ограничения

A.

Регенерирана целулоза

Не по-малко от 72 % (w/w)

Б.   

Добавки

1.

Омекотители

Не повече от 27 % (w/w) общо

Бис (2-хидроксиетил) етер [= диетилен гликол]

Единствено за филми, предназначени за нанасяне на покритие и след това използвани за храни, които не са овлажнени, т.е. не съдържат физически свободна вода на повърхността. Общото количество на бис(2-хидроксиетил)етер и етандиол, присъстващи в храните, които са били в контакт с филм от този тип, не трябва да надвишава 30 mg/kg от хранителния продукт.

Етандиол = [моноетиленгликол]

1,3-бутандиол

 

Глицерол

 

1,2 пропандиол [= 1,2 пропиленгликол]

 

Полиетиленоксид [= полиетиленгликол]

Средно молекулно тегло между 250 и 1 200

1,2-полипропиленоксид [= 1,2 полипропиленгликол]

Средно молекулно тегло не по-голямо от 400 и съдържание на свободен 1,3-пропандиол, не по-голямо от 1 % (w/w) във веществото

Сорбитол

 

Тетраетиленгликол

 

Триетиленгликол

 

Карбамид

 

2.

Други добавки

Не повече от 1 % (w/w) общо

Първи клас

Количеството вещество или група вещества при всяко нанасяне не може да надвишава 2 mg/dm2 от филма без покритие

Оцетна киселина и нейните амониеви, калциеви, магнезиеви, калиеви и натриеви соли

 

Аскорбинова киселина и нейните амониеви, калциеви, магнезиеви, калиеви и натриеви соли

 

Бензоена киселина и натриев бензоат

 

Мравчена киселина и нейните амониеви, калциеви, магнезиеви, калиеви и натриеви соли

 

Линейни мастни киселини, наситени или ненаситени, с четен брой въглеродни атоми от 8 до 20 включително, а също бехенова и рицинова киселини и техните амониеви, калциеви, магнезиеви, калиеви, натриеви, алуминиеви и цинкови соли

 

Лимонена, d- и l-млечна, малеинова, l-винена киселини и техните натриеви и калиеви соли

 

Сорбинова киселина и нейните амониеви, калциеви, магнезиеви, калиеви и натриеви соли

 

Амиди на линейни мастни киселини, наситени или ненаситени, с четен брой на въглеродните атоми от 8 до 20 включително, а също и амиди на бехенова рицинова киселини

 

Натурални нишестета и брашна за консумация

 

Нишестета и брашна за консумация, модифицирани чрез химическа обработка

 

Амилоза

 

Калциеви и магнезиеви карбонати и хлориди

 

Естери на глицерол с линейни мастни киселини, наситени или ненаситени, с четен брой атоми от 8 до 20 включително, и/или с адипинова, лимонена, 12-хидроксистеаринова (оксистеарин) и рицинова киселини

 

Естери на полиоксиетилен (8 до 14 оксиетиленови групи) с линейни мастни киселини, наситени или ненаситени, с четен брой на въглеродни атоми от 8 до 20 включително

 

Естери на сорбитол с линейни мастни киселини, наситени или ненаситени, с четен брой на въглеродни атоми от 8 до 20 включително

 

Моно- и/или ди-естери на стеаринова киселина с етандиол и/или бис(2-хидроксиетил)етер и/или триетиленгликол

 

Оксиди и хидрооксиди на алуминий, калций, магнезий и силиций, и силикати и хидратирани силикати на алуминий, калций, магнезий и калий

 

Полиетиленоксид [= полиетиленгликол]

Средно молекулно тегло между 1 200 и 4 000

Натриев пропионат

 

Втори клас

Общото количество вещества не може да надвишава 1 mg/dm2 от филма без покритие, а количеството вещество или група вещества при всяко нанасяне не трябва да надвишава 0,2 mg/dm2 (или по-ниска гранична стойност, когато такава е посочена) от филма без покритие

Натриев алкил (С8 до С18) бензолсулфонат

 

Натриев изопропилнафталинсулфонат

 

Натриев алкил (С8 до С18) сулфат

 

Натриев алкил (С8 до С18) сулфонат

 

Натриев диоктилсулфосукцинат

 

Дистеарат на дихидроксиетил диетилентриамин моноацетат

Не повече от 0,05 mg/dm2 от филма без покритие

Амониеви, магнезиеви и калиеви лаурилсулфати

 

N,N′-дистеароил диаминоетан, N,N′-дипалмитоил диаминоетан и N,N′-диолеоил диаминоетан