ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
29 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 година относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО ( 1 )

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2007 година

за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което трябва да бъде осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За целта е въведена цялостна система на Общността за типово одобрение на моторни превозни средства, създадена с Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (3). По тази причина техническите изисквания за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите следва да бъдат хармонизирани, за да се избегне наличието на различни изисквания в отделните държави-членки и да се осигури висока степен на защита на околната среда.

(2)

Настоящият регламент е част от поредица отделни регулаторни актове във връзка с процедурата на Общността за типово одобрение съгласно Директива 70/156/ЕИО. По тази причина посочената Директива следва да бъде съответно изменена.

(3)

По искане на Европейския парламент, в законодателството на ЕС за превозните средства е въведен нов регулаторен подход. По този начин, настоящият регламент определя основни разпоредби за емисиите от превозни средства, докато техническите спецификации ще бъдат посочени в мерки по прилагането, които ще бъдат приети при спазване на процедурите по комитология.

(4)

През март 2001 г. Комисията постави началото на програмата „Чист въздух за Европа“ (CAFE), като нейните основни елементи са посочени в съобщение от 4 май 2005 г. Това доведе до приемането, със съобщение от 21 септември 2005 г., на Тематична стратегия относно замърсяването на въздуха. Според едно от заключенията на тази тематична стратегия, емисиите, причинени от транспортния сектор (въздушен, морски и сухоземен транспорт), домакинствата и енергийния, селскостопанския и промишления сектор, следва да се намалят в по-значителна степен, за да се постигнат целите на ЕС в областта на качеството на въздуха. В този контекст задачата за намаляване на емисиите от превозни средства следва да се разглежда като част от цялостна стратегия. Нормите Евро 5 и 6 представляват една от мерките за намаляване на емисиите от частици и озонови прекурсори, като азотни оксиди и въглеводороди.

(5)

Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите гранични стойности на емисиите. Ето защо, в настоящия регламент са посочени освен гранични стойности за норма Евро 5, така и тези за етап Евро 6.

(6)

По-специално, необходимо е да се намалят значително емисиите на азотни оксиди от дизелови превозни средства за подобряване на качеството на въздуха и за спазване на граничните стойности за замърсяване. Това изисква постигането на амбициозни гранични стойности за етап Евро 6, без да се налага отказ от предимствата на дизеловите двигатели по отношение на разхода на гориво и емисиите на въглеводороди и въглероден монооксид. Предприемането на такива стъпки за намаляване на емисиите на азотен оксид в ранен етап ще осигури дългосрочна сигурност в планирането за производителите на превозни средства в цяла Европа.

(7)

При определяне на нормите за емисии е важно да се вземе предвид значението им за пазарите и конкурентоспособността на производителите, преките и непреки разходи, наложени на бизнеса и ползите, които ще се натрупат по отношение на стимулиране на иновациите, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на разходите за здравеопазване и увеличаване продължителността на живота, както и показателите за цялостното въздействие върху емисиите от въглероден диоксид.

(8)

Неограниченият достъп до информация относно ремонта на превозните средства, чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, както и за ефективна конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и техническо обслужване на превозните средства, са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика (СБД) и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Редно е да се утвърдят техническите спецификации, на които да се основават интернет страниците на производителите, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП) Общи стандарти, одобрени с участието на заинтересованите страни, като например OASIS (4), могат да улеснят обмена на информация между производители и доставчици на услуги. Следователно е необходимо първоначално да се изисква използването на техническите спецификации във формата на OASIS и да се отправи молба до Комисията да поиска от CEN/ISO по-нататъшното им развиване в стандарт, който да замени формата на OASIS след определно време.

(9)

Не по-късно от четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията следва да прегледа работата на системата за достъп до цялата информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за да се определи дали е подходящо да бъдат обединени всички разпоредби, свързани с достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване, в една ревизирана рамкова директива за типово одобрение. В случай че разпоредбите за достъпа до цялата информация за превозни средства се обединят в такава директива, съответните клаузи в настоящия регламент следва да бъдат отменени, доколкото съществуващите права за достъп до информацията за ремонт и техническо обслужване се запазят.

(10)

Комисията следва да продължи да преразглежда емисиите, които все още остават нерегулирани и които възникват като последица от по-широкото използване на нови горива, на технологии за двигатели и системи за регулиране (контрол) на емисии и, когато е необходимо, да внася предложение до Европейския парламент и до Съвета, с оглед регулирането на такива емисии.

(11)

За да улесни въвеждането и да отстоява съществуването на превозни средства, работещи с алтернативно гориво, характеризиращи се с ниски емисии на азотни оксиди и частици, като същевременно стимулира намаляването на емисиите от работещи с бензин превозни средства, настоящият регламент въвежда отделни гранични стойности за общата маса на въглеводородите и общата маса на неметановите въглеводороди.

(12)

Следва да продължат усилията за въвеждане на по-строги гранични стойности за емисиите, включително за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и да се осигури, че тези граници съответстват на действителните стойности на емисиите, отделяни при работата на превозните средства по време на експлоатация.

(13)

За да се осигури контрол върху емисиите на ултрафини частици (PM 0,1 µm и по-ниски стойности), Комисията следва да приеме възможно най-скоро и да въведе най-късно при влизането в сила на етап Евро 6 метод, който се основава на броя на PM в емисиите, в допълнение към метода, основан на тяхната маса, който се използва в момента. Методът, основаващ се на броя на PM в емисиите, трябва да бъде съобразен с резултатите по Програмата за измерване на частиците (Particulate Measurement Programme/PMP) на ИКЕ на ООН и да бъде съвместим със съществуващите амбициозни цели по отношение на околната среда.

(14)

За осигуряване на по-голяма повторяемост на измерванията в лабораториите на масата и на броя на частиците в емисиите Комисията следва да приеме нова процедура за измерване на мястото на съществуващата такава. Това следва да стане възможно най-бързо и най-късно при влизането в сила на етап Евро 6. Тази процедура трябва да се основава на резултатите от Програмата за измерване на частиците. При въвеждането на новата процедура за измерване посочените в настоящия регламент гранични стойности за масата на РМ в емисиите следва да бъдат преизчислени, тъй като новата процедура регистрира по-малка маса от метода, използван понастоящем.

(15)

Комисията следва да продължи да преразглежда необходимостта от ревизиране на Новия европейски демонстрационен цикъл като процедура за изпитвания, която осигурява основата за разпоредбите за ЕО типово одобрение по отношение на емисиите. Може да се наложи актуализиране или замяна на циклите на изпитванията, за да се отразят промените в спецификациите на превозните средства и поведението на водачите. Може да се наложи преразглеждане, за да се осигури, че действителните емисии съответстват на емисиите, измерени при типовото одобрение. Следва да се обмисли и използването на преносими системи за измерване на емисии и въвеждането на контролното понятие „непревишавана стойност“.

(16)

СБД са важни при контрола върху емисиите по време на използването на превозното средство. Поради важността на контрола на действителните емисии, Комисията следва да продължи да преразглежда изискванията за такива системи и на допустимите граници при проследяване на неизправностите.

(17)

Необходим е стандартизиран метод за измерване на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид от превозните средства, за да се избегне появата на технически бариери пред търговията между държавите-членки. Освен това е необходимо да се гарантира предоставянето на обективна и точна информация на купувачите и потребителите.

(18)

Преди изработване на предложение за нови норми за емисиите, Комисията следва да направи проучване дали все още е необходимо подразделянето на групи на категориите превозни средства и дали могат да бъдат приложени независещи от масата гранични стойности на емисиите.

(19)

Чрез финансови стимули на държавите-членки следва да се даде възможност да ускорят пускането на пазара на превозни средства, които отговарят на изискванията, приети на общностно равнище. Но такива стимули следва да съответстват на разпоредбите от Договора, и по-специално на правилата за държавна помощ. Това се прави с цел да се избегнат изкривявания на Вътрешния пазар. Настоящият регламент не следва да засяга правото на държавите-членки да включват емисиите в основата на изчисляването на данъците върху превозни средства.

(20)

Като се има предвид, че законодателството относно емисиите от превозни средства и разхода на гориво е усъвършенствано в продължение на повече от 35 години и в момента в тази област има повече от 24 действащи директиви, препоръчително е тези директиви да бъдат заменени от нов регламент и поредица от мерки по прилагането му. Един регламент ще гарантира прякото прилагане на подробните технически разпоредби спрямо производителите, одобряващите органи и техническите служби и че същите могат да бъдат актуализирани много по-бързо и ефективно. По тази причина, директиви 70/220/ЕИО (5), 72/306/ЕИО (6), 74/290/ЕИО (7), 80/1268/ЕИО (8), 83/351/ЕИО (9), 88/76/ЕИО (10), 88/436/ЕИО (11), 89/458/ЕИО (12), 91/441/ЕИО (13), 93/59/ЕИО (14), 94/12/ЕО (15), 96/69/ЕО (16), 98/69/ЕО (17), 2001/1/ЕО (18), 2001/100/ЕО (19) и 2004/3/ЕО (20) трябва да бъдат отменени. Освен това държавите-членки трябва също да отменят законодателството, транспонирало отменените директиви.

(21)

С цел изясняване на обхвата на законодателство, свързаното с емисиите от превозни средства, Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от двигатели с принудително запалване, използвани в превозни средства, и емисиите на газообразни замърсители от двигатели с принудително запалване, зареждани с гориво природен газ или втечнен нефтен газ и използвани в превозните средства (21), следва да бъде изменена, като се включат всички тежкотоварни превозни средства, така че да става ясно, че настоящият регламент се отнася за леки превозни средства.

(22)

За да се осигури плавен преход от съществуващите директиви към настоящия регламент, действието на регламента трябва да бъде отложено за определен период след влизането му в сила. През този период, обаче, производителите трябва да имат възможност да избират дали превозните им средства да бъдат одобрявани в съответствие с действащите директиви или с настоящия регламент. Освен това разпоредбите за финансови стимули следва да започнат да се прилагат веднага след влизане в сила на настоящия регламент. Валидността на предоставените по силата на тези директиви типово одобрение не се влияе от влизането в сила на настоящия регламент.

(23)

За да се осигури плавен преход от съществуващите директиви към настоящия регламент, на етап Евро 5 следва да се предвидят определени изключения за превозни средства, предназначени да отговорят на специфични социални нужди. Тези изключения трябва да бъдат прекратени с влизането в сила на етап Eвро 6.

(24)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (22).

(25)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за въвеждане в приложение I на граничните стойности за броя на частиците, както и за преизчисляване на съдържащите се в това приложение гранични стойности, основаващи се на масата на частиците. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(26)

На Комисията следва също така да бъдат предоставени правомощия за установяване на конкретни процедури, изпитвания и изисквания за типово одобрение и на ревизирана процедура за измерване на частици и на гранични стойности за броя на частиците, както и за приемане на мерки относно използването на измервателно-коригиращи устройства, относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства и относно циклите от изпитване за измерване на емисиите. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да допълнят настоящия регламент, чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(27)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно реализацията на вътрешния пазар посредством въвеждане на общи технически изисквания за емисиите от моторни превозни средства и гарантиран достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство за независими оператори на същите основания, както за оторизираните търговци и сервизи, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба на последиците на предприеманото действие, могат да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, съдържащите се в настоящата директива мерки не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент установява общи технически изисквания за типово одобрение на моторни превозни средства („превозни средства“) и резервни части, като резервни устройства за регулиране на замърсяването, по отношение на техните емисии.

2.   Освен това, настоящият регламент предписва правила за съответствие в експлоатация, за надежност на устройствата за регулиране на замърсяването, за системите за бордова диагностика (СБД), за измерване на разхода на гориво и за достъпността на информацията за ремонт и техническо обслужване на превозните средства.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства от категории M1, M2, N1 и N2 съгласно определенията в приложение II към Директива 70/156/ЕИО, с референтна маса не-повече от 2 610 kg.

2.   По молба на производителя предоставяното по силата на настоящия регламент типово одобрение може да се прилага както за посочените в параграф 1 превозни средства, така и за тези от категории M1, M2, N1 и N2, съгласно определенията в приложение II към Директива 70/156/ЕИО, с референтна маса не-повече от 2 840 kg и отговарящи на условията на настоящия регламент и мерките по прилагането му.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент и мерките по прилагането му се прилагат следните определения:

1.

„Хибридно превозно средство“ е превозно средство с най-малко два различни двигателя с преобразуване на енергия и две независими системи за съхраняване на енергия (в превозното средство) за целите на задвижването на превозното средство.

2.

„Превозни средства, предназначени да отговорят на специфични социални нужди“ са превозни средства от категория M1 с дизелови двигатели, които са:

а)

превозни средства със специално предназначение по смисъла на Директива 70/156/ЕИО с референтна маса надвишаваща 2 000 kg;

или

б)

превозни средства с референтна маса надвишаваща 2 000 kg, предназначени да превозват седем или повече пътници, включително водача, с изключение, считано от 1 септември 2012 г., на превозни средства от категория M1G съгласно определението на Директива 70/156/ЕИО;

или

в)

превозни средства с референтна маса, надвишаваща 1 760 kg, предназначени специално за превоз на пътници, с възможност за поставяне на инвалидни колички вътре в превозното средство.

3.

„Референтна маса“ е масата на превозното средство в готовност за движение, намалена с масата на водача, равна на 75 kg, и увеличена с постоянна маса от 100 kg.

4.

„Газови замърсители“ са емисиите в отработилите газове на въглероден оксид, азотни оксиди, изразени в еквивалентен азотен диоксид (NO2), и въглеводороди.

5.

„Частици (фини прахови частици)“ са компонентите в отработилите газове, които се отделят от разредените отработили газове при максимална температура от 325°К (52 °C) чрез филтрите, посочени в процедурата за изпитване за установяване на средните стойности на емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител.

6.

„Емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител“ означава емисиите на газови замърсители и частици.

7.

„Емисии от изпаряване“ са загубите на въглеводороди от изпарения в горивната система на превозното средство, различни от емисиите в изходната тръба на последния шумозаглушител.

8.

„Картер на двигателя“ са пространствата, вътрешни или външни на двигателя, които са свързани с маслената вана чрез вътрешни или външни тръбопроводи, през които да излизат газовете и парите.

9.

„Система за бордова диагностика“ или „СБД“ е система за контрол на емисиите, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър.

10.

„Измервателно-коригиращо устройство“ е което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство.

11.

„Устройство, регулиращо замърсяването“ са тези компоненти от превозното средство, които управляват и/или ограничават емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител и емисии от изпаряване.

12.

„Оригинално устройство, регулиращо замърсяването“ е устройство, регулиращо замърсяването или комбинация от такива устройства, включени в типовото одобрение, издадено за превозното средство.

13.

„Резервно устройство, регулиращо замърсяването“ е устройство, регулиращо замърсяването или комбинация от такива устройства, предназначени за замяна на оригиналното устройство, регулиращо замърсяването, което може да бъде одобрено като отделен технически възел, така както е посочено в Директива 70/156/ЕИО.

14.

„Информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/сервизи, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтиране на части или оборудване на превозни средства.

15.

„Независим оператор“ е предприятие, различно от оторизирани търговци и сервизи, участващи пряко или непряко в ремонта и техническо обслужване на моторни превозни средства, и по-специално авторемонтни предприятия, производители или разпространители на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, фирми за пътна помощ, фирми, предлагащи услуги в областта на проверките и изпитванията, фирми, предлагащи обучение за персонал за монтиране, производство и ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво.

16.

„Биогорива“ са течни или газообразни горива за транспортни средства, които са произведени от биомаса.

17.

„Превозно средство, работещо с алтернативно гориво“ е превозно средство, проектирано по начин, който му позволява да използва поне един вид гориво, което е или газообразно при атмосферна температура и налягане, или в съществената си част не е получено от минерални масла.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ

Член 4

Задължения на производителите

1.   Производителите доказват, че всички нови превозни средства, продавани, регистрирани или пускани в движение в Общността, са получили типово одобрение в съответствие с настоящия регламент и мерките по прилагането му. Производителите доказват, че всички нови резервни устройства, регулиращи замърсяването, за които се изисква типово одобрение, продавани или пускани в експлоатация в Общността, са получили типово одобрение в съответствие с настоящия регламент и мерките по прилагането му.

Тези задължения включват спазване на граничните стойности за емисиите, предвидени в приложение I, и мерките по прилагане, посочени в член 5.

2.   Производителите осигуряват спазването на процедурите по типово одобрение за проверка на съответствието на продукцията, надеждността на устройствата, регулиращи замърсяването и изискванията за съответствие в експлоатация.

Освен това предприетите от производителя технически мерки следва да гарантират, че емисиите от отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител и емисиите от изпаряване са реално ограничени, в съответствие с настоящия регламент, през целия нормален срок на експлоатация на превозните средства и при нормални условия на използване. Следователно мерките за съответствие с изискванията за експлоатация се проверяват на период от пет години или след пробег от 100 000 km, което от двете настъпи по-рано. Надеждността на устройствата, регулиращи замърсяването, за нуждите на типовото одобрение се проверява след пробег от 160 000 km. За да изпълнят изискванията на изпитването за надежност, производителите следва да имат възможност да използват амортизацията на изпитвателния стенд съобразно мерките по прилагане, посочени в параграф 4.

Съответствието в експлоатация се проверява в частност при емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, които се сравняват с граничните стойности за емисиите, съдържащи се в приложение I. Процедурите за изпитване се проверяват от Комисията с цел подобряване на контрола върху емисиите от изпаряване и емисиите при ниски температури на околната среда.

3.   Производителите вписват емисиите на въглероден диоксид и стойностите за разхода на гориво в документ, който се дава на купувача на превозното средство при покупката.

4.   Специфичните процедури и изисквания за прилагане на параграф 2 и параграф 3 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 15, параграф 2.

Член 5

Изисквания и изпитвания

1.   Производителят оборудва превозните средства така, че компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на превозното средство, при нормална експлоатация, да бъде в съответствие с настоящия регламент и мерките по прилагането му.

2.   Използването на измервателни коригиращи устройства, намаляващи ефективността на системите за контрол на емисии, е забранено. Забраната не се прилага, когато:

а)

необходимостта от такива устройства е оправдана за предпазване на двигателя от повреда или авария и за осигуряване на безопасно управление на превозното средство;

б)

устройството се задейства само при стартиране на двигателя;

или

в)

процедурите по изпитване включват изрично условие за установяване на емисиите от изпаряване и средната стойност на емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител.

3.   Специфичните процедури, изпитвания и изисквания за типово одобрение, посочени в настоящия параграф, както и изискванията за прилагане на параграф 2, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент като го допълнят, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3. Те включват установяване на изисквания, свързани с:

а)

емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, включително циклите на изпитване, емисии при ниска температура на околната среда, емисии при работа на празен ход, непрозрачност (оптическа плътност) на дима и правилната работа и възстановяване на системи за последваща (вторична) обработка;

б)

емисии от изпаравяне и емисии от катера на двигателя;

в)

системи за бордова диагнастика и действието на устройствата, регулиращи замърсяването при движение;

г)

надеждност на устройствата, регулиращи замърсяването, резервните устройства, регулиращи замърсяването, съответствие в експлоатация, съответствие на продукцията и експлоатационна надежност;

д)

измерване на емисиите на парникови газове и разход на гориво;

е)

хибридни превозни средства и превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

ж)

разширяване на типовото одобрение и изискванията с цел обхващане на малки фирми-производители;

з)

изпитвателно оборудване;

както и

и)

еталонни горива, като бензин, дизелово гориво, газово гориво и биогориво, като биоетанол, биодизел и биогаз.

Посочените по-горе изисквания се отнасят, когато е приложимо, за превозни средства, независимо от вида на използваното от тях гориво.

ГЛАВА III

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Член 6

Задължения на производителите

1.   Производителите осигуряват неограничен и стандартизиран достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство за независими оператори чрез Интернет, като използват стандартен формат, по леснодостъпен и бърз начин и при същите условия или достъп като предоставяните на оторизираните търговци и сервизи. За улесняване постигането на тази цел информацията се предоставя последователно, като в началото е съобразена с техническите изисквания по отношение на формата OASIS (23). Производителите също предоставят наличните материали за обучение на независими оператори и оторизирани търговци и сервизи.

2.   Посочената в параграф 1 информация включва:

а)

ясна идентификация на превозното средство;

б)

наръчници за техническо обслужване;

в)

технически ръководства;

г)

информация за компоненти и диагностика (като минимални и максимални теоретични стойности при измерване);

д)

електрически схеми;

е)

диагностични кодове за неизправности (включително специфичните кодове на производителя);

ж)

идентификационният номер на софтуера за калибриране, приложим за типа превозно средство;

з)

осигурената информация, отнасяща се за и предоставена чрез частни съоръжения и оборудване;

както и

и)

информация за записване на данни и двупосочни данни за мониторинг и изпитвания.

3.   Оторизирани търговци или авторемонтни предприятия в системата за дистрибуция на даден производител на превозни средства се считат за независими оператори за целите на настоящия регламент, доколкото същите осигуряват ремонт или техническо обслужване на превозни средства, без да са част от системата за дистрибуция на производителя на превозни средства.

4.   Информацията за ремонт и техническо обслужване на превозното средство е винаги достъпна, освен когато същата се изисква с цел техническо обслужване на информационната система.

5.   За целите на производството и обслужването на съвместими със СБД резервни или допълнителни части, оборудване за диагностика и изпитвания, производителите предоставят необходимата информация относно СБД, ремонта и техническото обслужване на превозните средства, при еднакви условия, на всеки заинтересован производител и/или авторемонтно предприятие в областта на производството на части за превозни средства, оборудване за диагностика или изпитвания.

6.   За целите на проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят при равни условия необходимата информация относно СБД, както и относно ремонтa и техническото обслужване на превозното средство на всеки заинтересован произвеждащ, монтиращ и/или извършващ ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

7.   Когато подава заявление за ЕО типово одобрение или национално типово одобрение, производителят представя на органа по типово одобрение доказателство за съответствие с настоящия регламент, във връзка с достъпа до информация за ремонтa и техническото обслужване на превозното средство и до информацията, посочена в параграф 5. В случай че в дадения момент такава информация все още не е налична или все още не съответства на настоящия регламент и мерките по прилагането му, производителят я предоставя в рамките на шест месеца от датата на типово одобрение. Ако такова доказателство за съответствие не бъде предоставено в рамките на посочения срок, одобряващият орган предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие.

Производителят прави последващи изменения и допълнения към информацията относно ремонтa и техническото обслужване на превозното средство, предоставена на неговите сайтове в Интернет, едновременно с предоставянето им на оторизираните лица да извършват ремонтни дейности.

Член 7

Такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозно средство

1.   Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозните средства, попадаща в обхвата на настоящия регламент; такса не се счита за разумна или пропорционална, ако тя препятства достъпа, като не отчита степента на използване на информацията от независимия оператор.

2.   Производителите предоставят информация относно ремонтa и техническото обслужване на превозно средство на ежедневна, ежемесечна и годишна основа, като таксите за достъп до такава информация варират в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп.

Член 8

Мерки по прилагането

Мерките, необходими за прилагане на член 6 и член 7, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент като го допълнят, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3. Това включва дефинирането и актуализирането на техническите спецификации, отнасящи се до начина, по който се предоставя информация относно СБД, и ремонтa и техническото обслужване на превозните средства, като се обръща специално внимание на специфичните нужди на МСП.

Член 9

Доклад

Не по-късно от 2 юли 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно работата на системата за достъп до информация за ремонтa и техническото обслужване на превозните средства, като обръща специално внимание на отражението върху конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар и на ползите за околната среда. В доклада се прави преценка дали би било подходящо да се консолидират всички разпоредби, регулиращи достъпа до информация за ремонтa и техническото обслужване на превозните средства, в обхвата на ревизираната рамкова директива за типово одобрение.

ГЛАВА IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 10

Типово одобрение

1.   От 2 юли 2007 г. по искане на производителя националните органи нямат право да откажат, на основания свързани с емисиите или разхода на гориво на превозните средства, издаването на ЕО типово одобрение или на национално типово одобрение за нов тип превозно средство или да забранят регистрацията, продажбата или пускането в движение на ново превозно средство в случаите, когато посоченото превозно средство отговаря на изискванията на настоящия регламент и на мерките по прилагането му, и по-конкретно на граничните стойности за Евро 5, посочени в таблица 1 към приложение I, или на граничните стойности за Евро 6, посочени в таблица 2 към приложение I.

2.   Считано от 1 септември 2009 г. и от 1 септември 2010 г. по отношение на категория N1, класове II и III, и категория N2 националните власти отказват на основания, свързани с емисиите или разхода на гориво, издаването на ЕО типово одобрение или на национално типово одобрение за нови типове превозни средства, когато те не отговарят на изискванията на настоящия регламент и мерките по прилагането му, и по-конкретно на изискванията в приложенията, с изключение на граничните стойности за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I. При изпитване за емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, граничните стойности за превозните средства, предназначени да отговорят на специфични социални нужди, са същите, както за превозните средства от категория N1, клас III.

3.   Считано от 1 януари 2011 г. и от 1 януари 2012 г. за нови превозни средства от категория N1, класове II и III, категория N2 и превозните средства, предназначени да отговорят на специфични социални нужди, когато те не отговарят на изискванията на настоящия регламент и на мерките по прилагането му, и по-конкретно на изискванията на приложенията, с изключение на граничните стойности за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 7, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО и на основания, свързани с емисиите на газове или с разхода на гориво, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства. Когато се отнася до изпитване на емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, граничните стойности за превозните средства, предназначени да отговорят на специфични социални нужди са същите, както за превозните средства от категория N1, клас III.

4.   Считано от 1 септември 2014 г. и от 1 септември 2015 г. по отношение на превозни средства категория N1, класове II и III, и категория N2, националните органи отказват на основания, свързани с емисиите на газове или с разхода на гориво, издаването на ЕО типово одобрение или на национално типово одобрение за нови типове превозни средства, когато те не отговарят на изискванията на настоящия регламент и на мерките по прилагането му, и по-конкретно на граничните стойности за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I.

5.   Считано от 1 септември 2015 г. и от 1 септември 2016 г. за нови превозни средства от категория N1, класове II и III, и категория N2, когато те не отговарят на изискванията на настоящия регламент и на мерките по прилагането му, и по-конкретно граничните стойности за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 7, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО и на основания, свързани с емисиите на газове или с разхода на гориво, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства.

Член 11

Типово одобрение на резервни части

1.   За нови резервни устройства, регулиращи замърсяването, предназначени за монтиране на превозни средства, одобрени съгласно настоящия регламент, националните органи забраняват продажбата или монтирането им в превозно средство когато не са от тип, за който е предоставено типово одобрение в съответствие с настоящия регламент и мерките по прилагането му.

2.   Националните органи имат право да продължат да удължават срока на ЕО одобрения на типа за резервни устройства, регулиращи замърсяването, отговарящи на технически норми, предхождащи настоящия регламент, съгласно условията, които са били приложими първоначално. Националните органи забраняват продажбата или монтирането в превозното средство на такива резервни устройства, регулиращи замърсяването, освен когато те принадлежат към тип, за който е издадено съответното типово одобрение.

3.   Резервни устройства, регулиращи замърсяването, предназначени за монтиране в превозни средства от тип, одобрен преди приемането на изискванията за типово одобрение на компонентите, се освобождават от изискванията на параграфи 1 и 2.

Член 12

Финансови стимули

1.   Държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули по отношение на серийно произвеждани превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и мерките по прилагането му.

Тези стимули се прилагат за всички нови превозни средства, предлагани за продажба на пазара на държава-членка, които съответстват поне на граничните стойности на емисиите от таблица 1 на приложение I, още преди датите, посочени в член 10, параграф 3; стимулите се прекратяват на датите, посочени в член 10, параграф 3.

Финансовите стимули, които се прилагат само за превозни средства, съответстващи на граничните стойности за емисиите от таблица 2 на приложение I, могат да се предоставят за такива нови превозни средства, предлагани за продажба на пазара на държава-членка, от датите, посочени в член 10, параграф 3, преди датите, посочени в член 10, параграф 5; стимулите се прекратяват на датите, посочени в член 10, параграф 5.

2.   Държавите-членки могат да предоставят финансови стимули за модернизация на превозни средства в експлоатация и за извеждане от употреба на превозни средства, които не отговарят на изискванията.

3.   За всеки тип превозно средство финансовите стимули по параграфи 1 и 2 не трябва да превишават допълнителната стойност на техническите устройства, въведени с цел осигуряване на съответствие с граничните стойности на емисиите, посочени в приложение I, включително разходите по монтирането им на превозното средство.

4.   Комисията се информира своевременно за планове за въвеждане или промяна на финансовите стимули, посочени в параграф 1 и параграф 2.

Член 13

Санкции

1.   Държавите-членки предписват разпоредби, съдържащи санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент от страна на производителите, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 2 януари 2009 г. и нотифицират незабавно всички последващи изменения, които ги засягат.

2.   Видовете нарушения, подлежащи на санкция, включват:

а)

подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобрение или по отказване на одобрение;

б)

фалшифициране на резултатите от изпитванията за типово одобрение или за съответствие в експлоатация;

в)

непредоставяне на данни или технически спецификации, които биха могли да обусловят отказ или отнемане на типовото одобрение;

г)

използване на измервателно-коригиращи устройства;

както и

д)

отказ за предоставяне на достъп до информация.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Ново дефиниране на спецификациите

1.   Комисията разглежда включването на емисиите на метан при изчисляването на емисиите на въглероден диоксид. При необходимост Комисията прави предложение до Европейския парламент и Съвета за мерки за отчитане или ограничаване на емисиите на метан.

2.   След приключване на Програмата за измерване на частиците на ИКЕ на ООН, която се провежда под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, и не по-късно от влизането в сила на Евро 6, Комисията приема следните мерки, целящи изменение на несъществени елементи в настоящия регламент, като inter alia го допълва, без да снижава съществуващото ниво на амбициозност на поставените цели по отношение на околната среда:

а)

изменение на настоящия регламент в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3, с цел пренастройване на граничните стойности, базиращи се на масата на частиците, съгласно приложение I на настоящия регламент и въвеждане на гранични стойности, базиращи се на броя на частиците в това приложение, така че те да са съпоставими в широки граници с граничните стойности на масата на бензина и дизеловото гориво;

б)

приемане на ревизирана процедура по отношение на частиците и граничните стойности за броя на частиците съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3.

3.   Комисията прави преглед на процедурите, изпитванията и изискванията, предвидени в член 5, параграф 3, както и на циклите на изпитване, използвани за измерване на емисиите. Когато при прегледа се установи, че те вече не са задоволителни или че вече не отразяват действителните емисии, те се адаптират по начин, позволяващ реално отразяване на емисиите, отделяни от движещите се по пътищата автомобили. Мерките, необходими за изменение на несъществени елементи в настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3.

4.   Комисията прави преглед на замърсителите съгласно изискванията и изпитванията, предвидени в член 15, параграф 3. Когато Комисията стигне до заключение, че е подходящо да се регулират емисии и от други замърсители, тя представя на Европейския парламент и Съвета предложение за съответно изменение на настоящия регламент.

5.   Комисията преразглежда граничните стойности на емисиите, посочени в таблица 4 на приложение I относно емисиите на въглероден оксид и въглеводороди в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител при изпитване за стартиране на студен двигател и представя съответното предложение на Европейския парламент и на Съвета с оглед понижаване на граничните стойности на емисиите.

6.   Съответните приложения на Директива 2005/55/ЕО се изменят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3, така че да съдържат изисквания за типово одобрение за всички превозни средства, попадащи в областта на пролижение на тази директива.

Член 15

Комитология

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 16

Изменения на Директива 70/156/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО

1.   Директива 70/156/ЕИО се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

2.   Директива 2005/55/ЕО се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за типово одобрение на тежки превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тях (Евро IV и V)“;

б)

член 1 се заменя със следното:

„Член 1

За целите на настоящата директива се използват следните определения:

а)

„превозно средство“ е всяко моторно превозно средство съгласно определението в член 2 от Директива 70/156/ЕИО с референтна маса над 2 610 kg;

б)

„двигател“ е източникът на двигателната сила на превозното средство, за който може да се издаде типово одобрение като отделен технически възел съгласно член 2 от Директива 70/156/ЕИО;

в)

„екологично превозно средство (ЕПС)“ е превозно средство, задвижвано с двигател, който отговаря на граничните стойности на емисиите, посочени в ред C на таблиците в точка 6.2.1 на приложение I.“

в)

раздел 1 на приложение I се заменя със следния текст:

„1.

Настоящата директива се прилага по отношение на контрола на газовите замърсители и частиците, срока на експлоатация на устройствата регулиращи емисиите, съответствието на превозните средства/двигателите в експлоатация и системите за бордова диагностика (СБД) на всички моторни превозни средства, както и двигателите, посочени в член 1, с изключение на тези превозни средства от категории M1, N1, N2 и M2, за които е издадено типово одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 (24).

Член 17

Отмяна

1.   Следните директиви се отменят, считано от 2 януари 2013 г.:

Директива 70/220/ЕИО,

Директива 72/306/ЕИО,

Директива 74/290/ЕИО,

Директива 77/102/ЕИО,

Директива 78/665/ЕИО,

Директива 80/1268/ЕИО,

Директива 83/351/ЕИО,

Директива 88/76/ЕИО,

Директива 88/436/ЕИО,

Директива 89/458/ЕИО,

Директива 91/441/ЕИО,

Директива 93/59/ЕИО,

Директива 93/116/ЕО,

Директива 94/12/ЕО,

Директива 96/44/ЕО,

Директива 96/69/ЕО,

Директива 98/69/ЕО,

Директива 98/77/ЕО,

Директива 1999/100/ЕО,

Директива 1999/102/ЕО,

Директива 2001/1/ЕО,

Директива 2001/100/ЕО,

Директива 2002/80/ЕО,

Директива 2003/76/ЕО,

Директива 2004/3/ЕО.

2.   Приложения II и V към Директива 89/491/ЕИО на Комисията от 17 юли 1989 г. за адаптиране към техническия прогрес на Директиви 70/157/ЕИО, 70/220/ЕИО, 72/245/ЕИО, 72/306/ЕИО, 80/1268/ЕИО и 80/1269/ЕИО относно моторните превозни средства (25) се заличават считано от 2 януари 2013 г.

3.   Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящия регламент.

4.   Държавите-членки отменят законодателството си по прилагането, прието съгласно директивите, посочени в параграф 1, считано от 2 януари 2013 г.

Член 18

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 3 януари 2009 г., с изключение на член 10, параграф 1 и член 12, които се прилагат от 2 юли 2007 г.

3.   Измененията или мерките по прилагането, посочени в член 5, параграф 3, и член 14, параграф 6, се приемат до 2 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 20 юни 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

G. GLOSER


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 62.

(2)  Становище на Европейския парламент от 13 декември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 30 май 2007 г.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).

(4)  Организацията за развитие на стандартите за структурирана информация.

(5)  Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива на Комисията 2003/76/ЕО (ОВ L 206, 15.8.2003 г., стр. 29).

(6)  Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 2 август 1972 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели, предназначени за употреба в превозни средства (ОВ L 190, 20.8.1972 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2005/21/ЕО на Комисията (ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 25).

(7)  Директива 74/290/ЕИО на Съвета от 28 май 1974 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/220/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от газове от двигатели с принудително запалване на моторни превозни средства (ОВ L 159, 15.6.1974 г., стр. 61). Директива, изменена с Директива 2006/101/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 238).

(8)  Директива 80/1268/ЕИО на Съвета от 16 декември 1980 г. относно емисиите от въглероден диоксид и разхода на гориво на моторните превозни средства (ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 36). Директива, последно изменена с Директива 2004/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 36).

(9)  Директива 83/351/ЕИО на Съвета от 16 юни 1983 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от газове от двигатели с принудително запалване на моторни превозни средства (ОВ L 197, 20.7.1983 г., стр. 1).

(10)  Директива 88/76/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от газове от двигатели на моторни превозни средства (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 1).

(11)  Директива 88/436/ЕИО на Съвета от 16 юни 1988 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от газове от двигатели на моторни превозни средства (Ограничение на емисиите на механични замърсители от дизеловите двигатели) (ОВ L 214, 6.8.1988 г., стр. 1).

(12)  Директива 89/458/ЕИО на Съвета от 18 юли 1989 г. за изменение, в съответствие с Европейските стандарти за емисии за коли под 1,4 литра, на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 1).

(13)  Директива 91/441/ЕИО на Съвета от 26 юни 1991 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 242, 30.8.1991 г., стр. 1).

(14)  Директива 93/59/ЕИО на Съвета от 28 юни 1993 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се приемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 186, 28.7.1993 г., стр. 21).

(15)  Директива 94/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 42).

(16)  Директива 96/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 октомври 1996 г. относно изменение на Директива 70/220/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се приемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 282, 1.11.1996 г., стр. 64).

(17)  Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1).

(18)  Директива 2001/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 януари 2001 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО относно мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии на моторните превозни средства (ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 34).

(19)  Директива 2001/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 декември 2001 г. относно изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за мерките, които трябва да се приемат срещу замърсяването на въздуха от емисии на моторните превозни средства (ОВ L 16, 18.1.2002 г., стр. 32).

(20)  Директива 2004/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно изменение на директиви 70/156/ЕИО и 80/1268/ЕИО на Съвета относно измерването на емисиите от въглероден диоксид и на разхода на гориво на моторните превозни средства от категория N1 (ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 36).

(21)  ОВ L 275, 20.10.2005 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/51/ЕО на Комисията (ОВ L 152, 7.6.2006 г., стр. 11).

(22)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(23)  „Форматът OASIS“ се отнася за техническите спецификации съгласно документа на OASIS SC2-D5, формат на информацията за ремонт на автомобили, версия 1.0 от 28 май 2003 г. (която може да се намери на: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) и на точки 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8 от документ на OASIS SC1-D2, Спецификация за изискванията за ремонт на автомобили, версия 6.1 от 10.1.2003 г. (която може да се намери на: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf), като се използва само открит текстови и графичен формат.

(24)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.“

(25)  ОВ L 238, 15.8.1989 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ

Таблица 1

Гранични стойности на емисиите за Евро 5

 

Референтна маса

(RW)

(kg)

Гранични стойности

Маса на въглероден оксид

(CO)

Обща маса на въглеводородите

(TНС)

Маса на въглеводородите, несъдържащи метан

(NМНC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Обща маса на всички въглеводороди и азотни оксиди

(THC + NOx)

Маса на частиците

(РМ)

Брой на частиците (1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Категория

Клас

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI

CI

М

Всички

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

RW ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RW ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RW

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Легенда: PI = Принудително запалване, CI = Запалване чрез сгъстяване


Таблица 2

Гранични стойности на емисиите за Евро 6

 

Референтна маса

(RW)

(kg)

Гранични стойности

Маса на въглероден оксид

(CO)

Обща маса на въглеводородите

(ТНС)

Маса на въглеводородите несъдържащи метан

(NМНC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Обща маса на всички въглеводороди и азотни оксиди

(THC + NOx)

Маса на частиците

(РМ)

Брой на частиците (3)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Категория

Клас

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (4)

CI

PI

CI

М

Всички

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

RW ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RW ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RW

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Легенда: PI = Принудително запалване, CI = Запалване чрез сгъстяване


Таблица 3

Гранична стойност на емисиите при изпитване за емисии от изпаряване

Маса на емисии от изпаряване (g/изпитване)

2,0


Таблица 4

Гранични стойности на емисиите въглероден оксид и въглеводороди в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител при изпитване със стартиране на студен двигател

Температура на изпитванията 266 K (–7 °C)

Категория на превозното средство

Клас

Маса на въглероден оксид (CO)

L1 (g/km)

Маса на въглеводородите (HC)

L2 (g/km)

М

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  Трябва да се определи норматив за техния брой възможно най-скоро и не по-късно от влизането в сила на Евро 6.

(2)  Нормативи за частици при принудително запалване се прилагат само за двигатели с директно впръскване.

(3)  За този етап се определя норматив за техния брой.

(4)  Нормативи за частици при принудително запалване се прилагат само за двигатели с директно впръскване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на Директива 70/156/ЕИО

Директива 70/156/ЕИО се изменя, както следва:

1.

След последното тире на член 2 се добавя следното изречение:

„Когато в тази директива се прави препратка към отделна директива или регламент, това включва и актовете по прилагането им.“

2.

Думите „или регламент“ се добавят след думите „отделна директива“ в следните разпоредби:

член 2, първо тире; член 2, девето тире; член 2, десето тире; член 2, четиринадесето тире; член 3, параграф 1; член 3, параграф 4; член 4, параграф 1, буква в); член 4, параграф 1, буква г); член 5, параграф 5; член 6, параграф 3; член 7, параграф 2; член 13, параграф 4; член 13, параграф 5; приложение I, първа алинея; приложение III, част III; приложение IV, част II, първи параграф; приложение V, раздел 1, буква а); приложение V, раздел 1, буква б); приложение V, раздел 1, буква в); приложение VI страна 2 на сертификат на ЕО за типово одобрение; приложение VII (1), раздел 4; приложение VII, бележка под линия 1; приложение X, раздел 2.1.; приложение X, раздел 3.3.; приложение XI, допълнение 4, значение на буквите: X; приложение XII, раздел Б, параграф 2; приложение XIV, раздел 2, буква а); приложение XIV, раздел 2, буква в); приложение XIV, раздел 2, буква г).

3.

Думите „или регламенти“ се добавят след думите „отделни директиви“ в следните разпоредби:

член 2, осмо тире; член 3, параграф 1; член 3, параграф 2; член 4, параграф 1, буква а), първо и второ тире; член 4, параграф 1, буква б); член 4, параграф 3; член 5, параграф 4, трета алинея; член 5, параграф 6; член 8, параграф 2; член 8, параграф 2, буква в); член 9, параграф 2; член 10, параграф 2; член 11, параграф 1; член 13, параграф 2; член 14, параграф 1, i); Списък на приложенията: заглавие на приложение XIII; приложение I, първа алинея; приложение IV, част I, първи и втори ред; приложение IV, част II, бележка под линия 1 към таблицата; приложение V, раздел 1, буква б); приложение V, раздел 3; приложение V, раздел 3, буква а); приложение V, раздел 3, буква б); приложение VI, точки 1 и 2; приложение VI, страна 2 на сертификата на ЕО за типово одобрение; приложение X, раздел 2.2.; приложение X, раздел 2.3.5.; приложение X, раздел 3.5.; приложение XII, заглавие; приложение XIV, раздел 1.1.; приложение XIV, раздел 2, буква в).

4.

Думите „или регламент“ се добавят след думата „директива“ в следните разпоредби:

член 5, параграф 3, алинея трета; приложение IV, част I, забележка X към таблицата; приложение VI, страна 2 на сертификата за типово одобрение на ЕО, заглавие на таблиците; приложение VII (1), раздел 2; приложение VII (1), раздел 3; приложение VII (1), раздел 4; приложение VIII, раздели 1, 2, 2.1, 2.2 и 3; приложение IX, страна 2 за пълни и завършени превозни средства, категория М1, точки 45, 46.1 и 46.2; приложение IX, страна 2 за пълни или завършени превозни средства, категории М2 и М3, точки 45 и 46.1; приложение IX, страна 2 за пълни или завършени превозни средства, категории N1, N2 и N3, точки 45 и 46.1; приложение IX, страна 2 за незавършени превозни средства от категория М1, точки 45 и 46.1; приложение IX, страна 2 за незавършени превозни средства категории М2 и М3, точки 45 и 46.1; приложение IX, страна 2 за незавършени превозни средства, категории N1, N2 и N3, точки 45 и 46.1; приложение X, бележка под линия 2; приложение X, раздел 1.2.2; приложение XI, допълнение 4, значение на буквите: N/A (не се прилага); приложение 15, заглавието на таблицата;

Думите „или регламент“ се добавят след думата „директиви“ в следните разпоредби:

приложение IX, страна 2 за пълни или завършени превозни средства от категория М1; приложение IX, страна 2 за пълни или завършени превозни средства от категории М2 и М3; приложение IX, страна 2 за пълни или завършени превозни средства, категории N1, N2 и N3; приложение IX, страна 2 за незавършени превозни средства, категория М1; приложение IX, страна 2 за незавършени превозни средства от категории М2 и М3; приложение IX, страна 2 за незавършени превозни средства, категории N1, N2 и N3; приложение XV.

5.

В член 8, параграф 2, буква в) след думите „директива/и“ се добавят думите „или регламент/и“:

6.

В приложение IV, част I, точка 2 на таблицата и наименованието на таблицата се заменя със следното:

„Предмет

Номер на директива/регламент

Препратка към Официален вестник

Приложимост

M1

M2

М3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Емисии/достъп до информация

…/…/ЕО

(ЕО) № …/…

L …, …, стр. …

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

7.

В приложение IV, част I, точки 11 и 39 се заличават.

8.

В приложение VII(4) думите „или регламент“ се добавят след думите „в случай на директива“.

9.

В приложение VII, раздел 5 след думите „последната директива“ се добавят думите „или регламент“.

10.

В приложение XI, допълнение 1 наименованието на таблицата и точка 2 се заменят със следното:

„Точка

Предмет

Номер на директива/регламент

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

М3

2

Емисии/достъп до информация

…/…/ЕО

(ЕО) № …/…

Q

G + Q

G + Q“

 

11.

В приложение XI, допълнение 1, точки 11 и 39 се заличават.

12.

В приложение XI, допълнение 2 наименованието на таблицата и точка 2 се заменят със следното:

„Точка

Предмет

Номер на директива/регламент

M1

M2

М3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Емисии/достъп до информация

…/…/ЕО

(ЕО) № …/…

А

А

 

А

A“

 

 

 

 

 

13.

В приложение XI, допълнение 2, точки 11 и 39 се заличават.

14.

В приложение XI, допълнение 3, точка 2 на таблицата и наименованието на таблицата се заменят със следното:

„Точка

Предмет

Номер на директива/регламент

M2

М3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Емисии/достъп до информация

…/…/ЕО

(ЕО) № …/…

Q

 

Q

Q“

 

 

 

 

 

15.

В приложение XI, допълнение 3 точка 11 се заличава.

16.

В приложение XI, допълнение 4 наименованието на таблицата и точка 2се заменят със следното:

„Точка

Предмет

Номер на директива/регламент

Автокран от категория N

2

Емисии/достъп до информация

…/…/ЕО

(ЕО) № …/…

N/A“

17.

В приложение XI, допълнение 4 точка 11 се заличава.


(1)  За превозни средства с референтна маса не повече от 2 610 kg. По искане от производителя може да се прилага при превозни средства с референтна маса повече от 2 840 kg.“.


29.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 716/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2007 година

относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Редовната и с добро качество статистика на Общността относно структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол в цялата икономика е изключително важна за адекватното оценяване на въздействието на предприятията с чуждестранен контрол върху икономиката на Европейския съюз. Това би улеснило и наблюдението на ефективността на вътрешния пазар и постепенната интеграция на икономиките в контекста на глобализацията. В този контекст многонационалните предприятия играят водеща роля, но малките и средните предприятия също могат да бъдат засегнати от чуждестранен контрол.

(2)

Прилагането и прегледът на Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС) и на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (TRIPs), както и текущите и бъдещите преговори за по-нататъшни споразумения, изискват предоставяне на съответната статистическа информация с оглед подпомагане на преговорите.

(3)

За изготвянето на политики за икономика, конкуренция, предприятия, научни изследвания, техническо развитие и заетост в контекста на процеса на либерализация е необходима статистика за предприятията с чуждестранен контрол за измерване на прекия и косвения ефект от чуждестранния контрол върху заетостта, заплащането и производителността в определени страни и отрасли.

(4)

Информацията, предоставяна съгласно съществуващото законодателство на Общността или достъпна в държавите-членки, е недостатъчна, незадоволителна или недостатъчно сравнима, за да послужи като надеждна основа за работата на Комисията.

(5)

Регламент (ЕО) № 184/2005 (3) установява обща рамка за систематичното изготвяне на статистика на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции. Тъй като статистиката за платежния баланс покрива само частично данните, включени в ГАТС, от съществено значение е редовно да се изготвя подробна статистика за предприятията с чуждестранен контрол.

(6)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурната бизнес статистика (4) и Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (5) установиха обща рамка за събирането, съставянето, предаването и оценяването на статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията в Общността.

(7)

Съставянето на национални сметки съгласно Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (6) изисква съпоставима, пълна и надеждна бизнес статистика относно предприятията с чуждестранен контрол.

(8)

Заедно, Ръководството по статистика на международната търговия с услуги на Организацията на обединените нации, Ръководството за платежния баланс (5-о издание) на Международния валутен фонд, референтната дефиниция на преки чуждестранни инвестиции и Ръководството за показателите за икономическа глобализация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие определят общите правила за съставяне на международна съпоставима статистика относно предприятията с чуждестранен контрол.

(9)

Изготвянето на специфична статистика на Общността се ръководи от правилата, определени в Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (7).

(10)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти за изготвяне на съпоставима статистика относно предприятията с чуждестранен контрол, не може да бъде осъществена в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба или последиците на предприеманото действие, може да бъде по-добре осъществена на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(11)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(12)

По-специално, на Комисията следва да се предостави правомощие да адаптира определенията в приложения I и II и нивото на детайлност в приложение III, както и да внася всички произтичащи промени в приложения I и II, да прилага резултатите от пилотните проучвания и да определя общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на докладите за качеството. Тъй като тези мерки имат общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент или да го допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(13)

Бяха проведени консултации със Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (9), и с Комитета за парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (10),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя обща рамка за систематично изготвяне на статистика на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„предприятие с чуждестранен контрол“ означава предприятие, което е местно лице в държавата, която съставя статистиката, над което дадена институционална единица, която не е местно лице в държавата, която съставя статистиката, упражнява контрол, или предприятие, което не е местно лице в държавата, която съставя статистиката, над което институционална единица, която е местно лице в държавата, която съставя статистиката, упражнява контрол;

б)

„контрол“ означава способността за определяне на общата политика на дадено предприятие чрез избор на подходящи директори, ако е необходимо. В този контекст предприятие А се смята за контролирано от институционална единица Б, когато Б контролира пряко или косвено повече от половината от правата на глас на акционерите или повече от половината от акциите;

в)

„чуждестранен контрол“ означава, че контролиращата институционална единица е местно лице в държава, различна от тази, в която е установена институционалната единица, над която тя упражнява контрол;

г)

„клонове“ означава местни единици, които не са отделни правни субекти и които са зависими от предприятия с чуждестранен контрол. Те се третират като квазикорпоративни предприятия по смисъла на точка 3, буква е) от Обяснителните бележки към раздел III, буква Б от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93;

д)

„статистика относно предприятията с чуждестранен контрол“ означава статистика, описваща цялостната дейност на предприятията с чуждестранен контрол;

е)

„вътрешна статистика относно предприятията с чуждестранен контрол“ означава статистика, описваща дейността на предприятията с чуждестранен контрол, които са местни лица в съставящата държава;

ж)

„външна статистика относно предприятията с чуждестранен контрол“ означава статистика, описваща дейността на предприятията с чуждестранен контрол в чужбина, контролирани от институционална единица, която е местно лице в държавата, която съставя статистиката;

з)

„крайна контролираща институционална единица на предприятие с чуждестранен контрол“ означава институционалната единица по възходяща йерархия във веригата на контрол на предприятие с чуждестранен контрол, която не е контролирана от друга институционална единица;

и)

всяко от понятията „предприятие“, „местна единица“ и „институционална единица“ има същото значение, както това в Регламент (ЕИО) № 696/93.

Член 3

Предоставяне на данни

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за предприятията с чуждестранен контрол относно характеристиките, стопанските дейности и географската разбивка, посочени в приложения I, II и III.

Член 4

Източници на данни

1.   Като се придържат към условията за качество, посочени в член 6, държавите-членки събират информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, като използват всички източници, които считат за уместни и подходящи.

2.   Физическите и юридическите лица, от които се изисква да предоставят информация, се съобразяват, когато отговарят, със сроковете и определенията, установени от националните институции, отговарящи за събирането на данни в държавите-членки съгласно настоящия регламент.

3.   Когато необходимите данни не могат да бъдат събрани на разумна цена, може да бъдат предадени най-добрите оценки, включително и нулеви стойности.

Член 5

Пилотни проучвания

1.   Комисията съставя програма за пилотни проучвания, които да се проведат на доброволни начала от националните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97, относно допълнителни променливи и разбивки за вътрешна и външна статистика относно предприятията с чуждестранен контрол.

2.   Пилотните проучвания се извършват, за да се оценят релевантността и приложимостта на събирането на данни, като се вземат под внимание ползите от наличието на данните спрямо разходите на статистическата система и тежестта за предприятията.

3.   Програмата за пилотни проучвания на Комисията трябва да съответства на приложения I и II.

4.   Въз основа на заключенията от пилотните проучвания Комисията приема необходимите мерки по прилагането за вътрешната и външната статистика относно предприятията с чуждестранен контрол съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

5.   Пилотните проучвания следва да бъдат завършени до 19 юли 2010 г.

Член 6

Стандарти за качество и доклади

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за гарантиране на качеството на предоставените данни според общите стандарти за качество.

2.   Държавите-членки представят на Комисията (Евростат) доклад относно качеството на предадените данни (доклади за качеството).

3.   Общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на докладите за качеството, се определят от Комисията съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

4.   Комисията оценява качеството на предадените данни.

Член 7

Ръководство с препоръки

Комисията публикува, в тясно сътрудничество с държавите-членки, ръководство с препоръки, което съдържа съответните определения и допълнителни инструкции, касаещи статистиката на Общността, изготвяна съгласно настоящия регламент.

Член 8

График и дерогации

1.   Държавите-членки съставят данните в съответствие с графика за изпълнение, посочен в приложения I и II.

2.   По време на преходен период, който не надвишава четири години от първата референтна година, посочена в приложения I и II, Комисията може да предостави на държавите-членки дерогации от разпоредбите на настоящия регламент за ограничен период от време съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2, когато националните системи на държавите-членки изискват значително приспособяване.

Член 9

Мерки за прилагане

1.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2, следва да бъдат приети следните мерки за прилагане на настоящия регламент:

а)

определяне на подходящия формат и процедурата за предаване на резултатите от държавите-членки;

и

б)

предоставяне на дерогации на държавите-членки, когато националните им системи изискват значително приспособяване, включително и предоставяне на дерогации от всякакви нови изисквания след провеждане на пилотните проучвания, съгласно член 8, параграф 2.

2.   Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3:

а)

адаптиране на определенията в приложения I и II, адаптиране на нивото на детайлност в приложение III и внасяне на всички съответни промени в приложения I и II;

б)

прилагане на резултатите от пилотните проучвания, съгласно член 5, параграф 4;

и

в)

определяне на подходящи общи стандарти за качество и на съдържанието и периодичността на докладите за качество съгласно член 6, параграф 3.

3.   Специално внимание се обръща на принципа, че ползите от тези мерки трябва да превишават разходите за тях, както и на принципа, че всякаква допълнителна финансова тежест за държавите-членки или предприятията следва да е в разумни граници.

Член 10

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет (комитета).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   Европейската централна банка и националните централни банки могат да присъстват на заседанията на комитета като наблюдатели.

Член 11

Сътрудничество с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

При прилагане на настоящия регламент Комисията изисква становището на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс по всички въпроси от неговата компетентност и най-вече по всички мерки за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързани със събирането и статистическата обработка на данни, обработването и предаването на резултатите.

Член 12

Доклад за прилагането

До 19 юли 2012 г. Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. По-специално, докладът:

а)

оценява качеството на изготвената статистика;

б)

оценява ползите, произтичащи за Общността, държавите-членки и предоставящите и ползващите статистическа информация, от изготвената статистика спрямо разходите;

в)

оценява напредъка на пилотните проучвания и тяхното изпълнение;

и

г)

определя областите за потенциално усъвършенстване и измененията, които се смятат за необходими в светлината на получените резултати и направените разходи.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 20 юни 2007 г.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

G. GLOSER


(1)  ОВ C 144, 14.6.2005 г., стр. 14.

(2)  Становище на Европейския парламент от 12 декември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 май 2007 г.

(3)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 602/2006 на Комисията (ОВ L 106, 19.4.2006 г., стр. 10).

(4)  ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(9)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(10)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩ МОДУЛ ЗА ВЪТРЕШНА СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДПРИЯТИЯТА С ЧУЖДЕСТРАНЕН КОНТРОЛ

РАЗДЕЛ 1

Статистическа единица

Статистически единици са предприятията и всички клонове, които са под чуждестранен контрол, съгласно определенията, съдържащи се в член 2.

РАЗДЕЛ 2

Характеристики

Събират се данни за следните характеристики, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2700/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика (1):

Код

Заглавие

11 11 0

Брой предприятия

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 15 0

Добавена стойност по факторни разходи

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени с цел препродажба в същото състояние, в което са получени

13 31 0

Разходи за персонал

15 11 0

Брутни инвестиции в материални стоки

16 11 0

Брой заети лица

22 11 0

Общо вътрешни разходи за научноизследователска и развойна дейност (2)

22 12 0

Общ брой персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (2)

Ако броят на заетите лица не е известен, вместо него се събират данни за броя на наетите работници и служители (код 16 13 0).

Събирането на данни за променливите „Общо вътрешни разходи за научноизследователска и развойна дейност“ (код 22 11 0) и „Общ брой персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност“ (код 22 12 0) се изисква само за дейностите по NACE, раздели C, D, E и F.

За раздел J от NACE се събират данни само за броя на предприятията, оборота (3) и броя на лицата, наети по трудов договор (или вместо него – за броя на заетите лица).

РАЗДЕЛ 3

Ниво на детайлност

Данните се предоставят в съответствие с понятието за „крайна контролираща институционална единица“ с географската разбивка ниво 2–IN в съчетание с ниво 3 на разбивката по дейности, както е посочено в приложение III, и ниво 3 на географската разбивка в съчетание с бизнес икономика.

РАЗДЕЛ 4

Първа референтна година и периодичност

1.

Първата референтна година, за която се изготвя годишна статистика, е календарната година на влизане в сила на настоящия регламент.

2.

Държавите-членки предоставят данни за всяка следваща календарна година.

3.

Първата референтна година, за която се съставят данни за променливите „Общо вътрешни разходи за научноизследователска и развойна дейност“ (код 22 11 0) и „Общ брой персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност“ (код 22 12 0), е 2007 година.

РАЗДЕЛ 5

Предаване на резултати

Резултатите се предават в рамките на 20 месеца след края на референтната година.

РАЗДЕЛ 6

Доклади и пилотни проучвания

1.

Държавите-членки предоставят на Комисията доклад относно определянето, структурата и наличието на статистическите данни, които да се съставят за целите на настоящия общ модул.

2.

По отношение на нивото на детайлност, обхванато от настоящото приложение, Комисията ще въведе пилотни проучвания, които да се извършат от националните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97 съгласно член 5 от настоящия регламент.

3.

Пилотните проучвания се извършват, за да се оценят приложимостта и изпълнимостта на получаване на данните, като се вземат предвид ползите от наличието на такива данни спрямо разходите за събирането им и тежестта за бизнеса.

4.

Ще се проведат пилотни проучвания за следните характеристики:

Код

Заглавие

 

Износ на стоки и услуги

 

Внос на стоки и услуги

 

Вътрешногрупов износ на стоки и услуги

 

Вътрешногрупов внос на стоки и услуги

Износът, вносът, вътрешногруповият износ и вътрешногруповият внос се разбиват на стоки и услуги.

5.

Пилотни проучвания ще се проведат също за проучване на изпълнимостта на съставяне на данни за дейностите от раздели M, N и O от NACE и на съставяне на данни по променливите „Общо вътрешни разходи за научноизследователска и развойна дейност“ (код 22 11 0) и „Общ брой персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност“ (код 22 12 0) за дейностите по раздели G, H, I, K, M, N и O от NACE. Пилотни проучвания ще се проведат и за оценяване на приложимостта, изпълнимостта и разходите за разбиване на данните, посочени в раздел 2, по класове размери, измерени чрез броя на заетите лица.


(1)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1670/2003 (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 74).

(2)  Променливи 22 11 0 и 22 12 0 се докладват на всеки две години. Ако общият оборот или броят заети лица в дадено разделение от раздели от C до F от NACE Rev. 1.1 представлява в дадена държава-членка по-малко от 1 % от общата сума за Общността, не е необходимо да се събира информацията, нужна за изготвянето на статистиката във връзка с характеристики 22 11 0 и 22 12 0 за целите на настоящия регламент.

(3)  За разделение 65 от NACE Rev. 1.1 оборотът се заменя със стойност на продукцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩ МОДУЛ ЗА ВЪНШНА СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДПРИЯТИЯТА С ЧУЖДЕСТРАНЕН КОНТРОЛ

РАЗДЕЛ 1

Статистическа единица

Статистически единици са предприятията и всички клонове в чужбина, които са под контрола на институционална единица, която е местно лице в държавата, която съставя статистиката, съгласно определенията, съдържащи се в член 2.

РАЗДЕЛ 2

Характеристики

Следните характеристики, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2700/98, подлежат на събиране:

Код

Заглавие

12 11 0

Оборот

16 11 0

Брой наети лица

11 11 0

Брой предприятия

Ако не е известен броят на лицата, които са наети на работа, вместо него се използва броят на заетите лица (код 16 13 0).

РАЗДЕЛ 3

Ниво на детайлност

Данните се предоставят с подробностите по страна на местонахождение и по дейност на предприятието с чуждестранен контрол, определена в приложение III. Подробностите по страна на местонахождение и дейност се съчетават, както следва:

Ниво 1 на географската разбивка в съчетание с ниво 2 на разбивката по дейности.

Ниво 2–OUT на географската разбивка в съчетание с ниво 1 на разбивката по дейности.

Ниво 3 на географската разбивка в съчетание с данни единствено за цялостната дейност.

РАЗДЕЛ 4

Първа референтна година и периодичност

1.

Първата референтна година, за която се изготвя годишна статистика, е календарната година на влизане в сила на настоящия регламент.

2.

Държавите-членки предоставят данни за всяка следваща календарна година.

РАЗДЕЛ 5

Предаване на резултати

Резултатите се предават в рамките на 20 месеца от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 6

Доклади и пилотни проучвания

1.

Държавите-членки предоставят на Комисията доклад във връзка с определянето, структурата и наличието на статистическите данни, които да се съставят за целите на настоящия общ модул.

2.

По отношение на нивото на детайлност, обхванато от настоящото приложение, Комисията ще въведе пилотни проучвания, които да се проведат от националните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97 съгласно член 5 от настоящия регламент.

3.

Пилотните проучвания ще се проведат, за да се оценят приложимостта и изпълнимостта на получаването на данните, като се вземат предвид ползите от наличието на такива данни спрямо разходите за събирането им и тежестта за бизнеса.

4.

Пилотните проучвания ще се проведат за следните характеристики:

Код

Заглавие

13 31 0

Разходи за персонал

 

Износ на стоки и услуги

 

Внос на стоки и услуги

 

Вътрешногрупов износ на стоки и услуги

 

Вътрешногрупов внос на стоки и услуги

12 15 0

Добавена стойност по факторни разходи

15 11 0

Брутни инвестиции в материални стоки


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НИВА НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЕОГРАФСКИ ПРИЗНАК И ПО ДЕЙНОСТ

Нива на географска разбивка

Ниво 1

 

Ниво 2-OUT

(Ниво 1 + 24 страни)

V2

Извън EС 27

V2

Извън EС 27

 

 

IS

Исландия

 

 

LI

Лихтенщайн

 

 

NO

Норвегия

CH

Швейцария

CH

Швейцария

 

 

HR

Хърватия

RU

Руска федерация

RU

Руска федерация

 

 

TR

Турция

 

 

EG

Египет

 

 

MA

Мароко

 

 

NG

Нигерия

 

 

ZA

Южна Африка

CA

Канада

CA

Канада

US

Съединени американски щати

US

Съединени американски щати

 

 

MX

Мексико

 

 

AR

Аржентина

BR

Бразилия

BR

Бразилия

 

 

CL

Чили

 

 

UY

Уругвай

 

 

VE

Венесуела

 

 

IL

Израел

CN

Китай

CN

Китай

HK

Хонконг

HK

Хонконг

IN

Индия

IN

Индия

 

 

ID

Индонезия

JP

Япония

JP

Япония

 

 

KR

Южна Корея

 

 

MY

Малайзия

 

 

PH

Филипини

 

 

SG

Сингапур

 

 

TW

Тайван

 

 

TH

Тайланд

 

 

AU

Австралия

 

 

NZ

Нова Зеландия

Z8

Неразпределени, извън EС 27

Z8

Неразпределени, извън EС 27

C4

Офшорни финансови центрове

C4

Офшорни финансови центрове

Z7

Равно поделен контрол на ККИ (1) от повече от 1 държава-членка

Z7

Равно поделен контрол на ККИ (1) от повече от 1 държава-членка


Ниво 2-IN

A1

Общо за света (всички единици, включително съставящата държава)

Z9

Останалият свят (с изключение на съставящата държава)

A2

Контрол от съставящата държава

V1

EС 27 (вътре в EС 27) с изключение на съставящата държава

BE

Белгия

BG

България

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

EE

Естония

IE

Ирландия

GR

Гърция

ES

Испания

FR

Франция

IT

Италия

CY

Кипър

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

HU

Унгария

MT

Малта

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

PT

Португалия

RO

Румъния

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

UK

Обединено кралство

Z7

Равно поделен контрол на ККИ (2) от повече от 1 държава-членка

V2

Извън EС 27

AU

Австралия

CA

Канада

CH

Швейцария

CN

Китай

HK

Хонконг

IL

Израел

IS

Исландия

JP

Япония

LI

Лихтенщайн

NO

Норвегия

NZ

Нова Зеландия

RU

Руска федерация

TR

Турция

US

Съединени американски щати

C4

Офшорни финансови центрове

Z8

Неразпределени, извън EС 27


Ниво 3

AD

Андора

EE

Естония (3)

KZ

Казахстан

QA

Катар

AE

Обединени арабски емирства

EG

Египет

LA

Лаос, Народна демократична република

RO

Румъния (3)

AF

Афганистан

ER

Еритрея

LB

Ливан

RS

Сърбия

AG

Антигуа и Барбуда

ES

Испания (3)

LC

Сейнт Лусия

RU

Руска федерация

AI

Ангуила

ET

Етиопия

LI

Лихтенщайн

RW

Руанда

AL

Албания

FI

Финландия (3)

LK

Шри Ланка

SA

Саудитска Арабия

AM

Армения

FJ

Фиджи

LR

Либерия

SB

Соломонови острови

AN

Нидерландски Антили

FK

Фолкландски (Малвински) острови

LS

Лесото

SC

Сейшели

AO

Ангола

FM

Микронезия, Федерални щати

LT

Литва (3)

SD

Судан

AQ

Антарктика

FO

Фарьорски острови

LU

Люксембург (3)

SE

Швеция (3)

AR

Аржентина

FR

Франция (3)

LV

Латвия (3)

SG

Сингапур

AS

Американска Самоа

GA

Габон

LY

Либийска арабска джамахирия

SH

Света Елена

AT

Австрия (3)

GD

Гренада

MA

Мароко

SI

Словения (3)

AU

Австралия

GE

Грузия

MD

Молдова, Република

SK

Словакия (3)

AW

Аруба

GG

Гернси

ME

Черна гора

SL

Сиера Леоне

AZ

Азербайджан

GH

Гана

MG

Мадагаскар

SM

Сан Марино

BA

Босна и Херцеговина

GI

Гибралтар

MH

Маршалови острови

SN

Сенегал

BB

Барбадос

GL

Гренландия

MK (5)

Бивша югославска република Македония

SO

Сомалия

BD

Бангладеш

GM

Гамбия

ML

Мали

SR

Суринам

BE

Белгия (3)

GN

Гвинея

MM

Мианмар

ST

Сао Томе и Принсипи

BF

Буркина Фасо

GQ

Екваториална Гвинея

MN

Монголия

SV

Ел Салвадор

BG

България (3)

GR

Гърция (3)

MO

Макао

SY

Сирийска арабска република

BH

Бахрейн

GS

Южна Джорджия и Южни сандвичеви острови

MP

Северни Мариански острови

SZ

Свазиленд

BI

Бурунди

GT

Гватемала

MR

Мавритания

TC

Острови Търкс и Кайкос

BJ

Бенин

GU

Гуам

MS

Монсерат

TD

Чад

BM

Бермуда

GW

Гвинея-Бисау

MT

Малта (3)

TF

Френски южни територии

BN

Бруней Даруссалам

GY

Гаяна

MU

Мавриций

TG

Того

BO

Боливия

HK

Хонконг

MV

Малдиви

TH

Тайланд

BR

Бразилия

HM

Остров Хърд и острови Макдоналд

MW

Малави

TJ

Таджикистан

BS

Бахами

HN

Хондурас

MX

Мексико

TK

Токелау

BT

Бутан

HR

Хърватия

MY

Малайзия

TM

Туркменистан

BV

Остров Буве

HT

Хаити

MZ

Мозамбик

TN

Тунис

BW

Ботсуана

HU

Унгария (3)

NA

Намибия

TO

Тонга

BY

Беларус

ID

Индонезия

NC

Нова Каледония

TP

Източен Тимор

BZ

Белийз

IE

Ирландия (3)

NE

Нигер

TR

Турция

CA

Канада

IL

Израел

NF

Остров Норфолк

TT

Тринидад и Тобаго

CC

Кокосови (Кийлинг) острови

IM

Остров Ман (без официален ISO 3166-1 код за страната, специално запазени кодови елементи)

NG

Нигерия

TV

Тувалу

CD

Конго, Демократична република

IN

Индия

NI

Никарагуа

TW

Тайван, Китайска провинция

CF

Централноафриканска република

IO

Британска територия в Индийския океан

NL

Нидерландия (3)

TZ

Танзания, Обединена република

CG

Конго

IQ

Ирак

NO

Норвегия

UA

Украйна

CH

Швейцария

IR

Иран, Ислямска република

NP

Непал

UG

Уганда

CI

Кот д ’Ивоар

IS

Исландия

NR

Науру

UK

Обединено кралство (3)

CK

Острови Кук

IT

Италия (3)

NU

Ниуе

UM

По-малки прилежащи острови на САЩ

CL

Чили

JE

Джързи (без официален ISO 3166-1 код за страната, специално запазени кодови елементи)

NZ

Нова Зеландия

US

Съединени щати

CM

Камерун

JM

Ямайка

OM

Оман

UY

Уругвай

CN

Китай

JO

Йордания

PA

Панама

UZ

Узбекистан

CO

Колумбия

JP

Япония

PE

Перу

VA

Светия престол (Ватикана)

CR

Коста Рика

KE

Кения

PF

Френска Полинезия

VC

Сейнт Винсент и Гренадини

CU

Куба

KG

Киргизстан

PG

Папуа Нова Гвинея

VE

Венесуела

CV

Кабо Верде

KH

Камбоджа (Кампучия)

PH

Филипини

VG

Вирджински острови, Британски

CX

Остров Рождество

KI

Кирибати

PK

Пакистан

VI

Вирджински острови, САЩ

CY

Кипър (3)

KM

Коморски острови

PL

Полша (3)

VN

Виетнам

CZ

Чешка република (3)

KN

Сейнт Кристофър и Нейвис

PN

Питкерн

VU

Вануату

DE

Германия (3)

KP

Корейска народнодемократична република (Северна Корея)

PS

Палестинска територия, окупирана

WF

Уолис и Футуна

DJ

Джибути

KR

Корея, Република (Южна Корея)

PT

Португалия (3)

WS

Самоа

DK

Дания (3)

KW

Кувейт

PW

Палау

YE

Йемен

DM

Доминика

KY

Кайманови острови

PY

Парагвай

 

 

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

DZ

Алжир

 

 

 

 

ZM

Замбия

EC

Еквадор

Z8

Неразпределени, извън EС 27

 

 

ZW

Зимбабве

A2

Контрол от съставящата държава

Z7

Равно поделен контрол на ККЗ (4) от повече от 1 държава-членка

 

 

 

 


Нива на разбивка по дейности

Ниво 1

Ниво 2

 

 

NACE Rev. 1.1 (6)

ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ

ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ

Раздели от C до O (без L)

МИННО ДЕЛО И КАРИЕРИ

МИННО ДЕЛО И КАРИЕРИ

Раздел C

От които:

 

Добиване на петрол и газ

Разделение 11

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

Раздел D

Хранителни продукти

Подраздел DA

Текстил и облекла

Подраздел DB

Дървообработване, издателска и печатна дейност

Подраздели DD и DE

ОБЩО текстилна и дървообработваща дейност

 

Рафинирани петролни продукти и друга обработка

Разделение 23

Производство на химикали и химически продукти

Разделение 24

Гумени и пластмасови изделия

Разделение 25

Петролни, хим., гумени и пластм. продукти

ОБЩО петролни, химически, гумени и пластмасови продукти

 

Метални изделия

Подраздел DJ

Механични изделия

Разделение 29

ОБЩО метални и механични изделия

 

Офис съоръжения и компютри

Разделение 30

Радио-, телевизионно и комуникационно оборудване

Разделение 32

Офис съоръжения, компютри, радиотелев., комуник. техника

ОБЩО съоръжения, компютри, радиотелевизионна и комуникационна техника

 

Моторни превозни средства

Разделение 34

Друго транспортно оборудване

Разделение 35

Превозни средства, друго транспортно оборудване

ОБЩО превозни средства и друго транспортно оборудване

 

Производство непосочено другаде

 

ЕЛЕКТР., ГАЗ И ВОДА

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

Раздел E

СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛСТВО

Раздел F

ОБЩО УСЛУГИ

ОБЩО УСЛУГИ

 

ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел G

Продажба, поддръжка и ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети; търговия на дребно с автомобилно гориво

Разделение 50

Търговия на едро и комисионна търговия, с изключение на моторни превозни средства и мотоциклети

Разделение 51

Търговия на дребно, без моторни превозни средства и мотоциклети; поправка на лични и домакински стоки

Разделение 52

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

Раздел H

ПРЕВОЗ, СКЛАД. И КОМУНИК.

ПРЕВОЗ, СКЛАДИРАНЕ И КОМУНИКАЦИИ

Раздел I

Превоз и складиране

Разделение 60, 61, 62, 63

Наземен превоз; превоз по тръбопроводи

Разделение 60

Воден транспорт

Разделение 61

Въздушен транспорт

Разделение 62

Поддържащи и допълнителни транспортни дейности; дейности на пътнически агенции

Разделение 63

Пощи и телекомуникации

Разделение 64

Пощенски и куриерски дейности

Група 64.1

Телекомуникации

Група 64.2

ФИНАНСОВО ПОСР.

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Раздел J

Финансово посредничество, с изключение на застрахователно и пенсионно финансиране

Разделение 65

Застрахователно и пенсионно финансиране, с изключение на задължително социално осигуряване

Разделение 66

Спомагателни дейности към финансовото посредничество

Разделение 67

ДЕЙНОСТИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Раздел K, разделение 70

НАЕМАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ БЕЗ ОПЕРАТОР И НА ЛИЧНИ И ДОМАКИНСКИ СТОКИ

Раздел K, разделение 71

КОМПЮТЪРНИ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

КОМПЮТЪРНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ

Раздел K, разделение 72

НАУЧНОИЗСЛ. И РАЗВ. ДЕЙНОСТ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Раздел K, разделение 73

ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

Раздел K, разделение 74

Правна дейност, счетоводство, проучване на пазари, консултантска дейност

Група 74.1

Правни дейности

Клас 74.11

Отчетност, счетоводство и одит; данъчни консултации

Клас 74.12

Пазарно проучване и проучване на общественото мнение

Клас 74.13

Консултантска дейност за бизнес и управление

Клас 74.14

Мениджърски дейности на холдингови дружества

Клас 74.15

Архитектурни, инженерни и други технически дейности

Група 74.2

Реклама

Група 74.4

Бизнес дейности, некласифицирани другаде

Група 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел M

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел N

КАНАЛИЗАЦИЯ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Раздел O, разделение 90

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Раздел O, разделение 91

ПОЧИВНИ, КУЛТ. И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ПОЧИВНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел O, разделение 92

Филми, радио, телевизия и други развлекателни дейности

Група 92.1, 92.2, 92.3

Дейности на информационни агенции

Група 92.4

Библиотечни, архивни, музейни и други културни дейности

Група 92.5

Спортни и други дейности за отдих

Група 92.6, 92.7

ДРУГИ УСЛУГИ

Раздел O, разделение 93

Неразпределени

 


Ниво 3 (NACE Rev. 1.1)

Рубрика

Изисквано ниво на детайлност

Бизнес икономика

Раздели от C до K

Минно дело и кариери

Раздел C

Производство

Раздел D

Всички подраздели от DA до DN

Всички разделения от 15 до 37

Сборове:

Високи технологии (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Средновисоки технологии (MHT)

24 без 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Среднониски технологии (MLT)

23, 25–28, 35.1

Ниски технологии (LOT)

15–22, 36, 37

Електричество, газ и водоснабдяване

Раздел E

Всички разделения (40 и 41)

Строителство

Раздел F (разделение 45)

Всички групи (от 45.1 до 45.5)

Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лични и домакински стоки

Раздел G

Всички разделения (от 50 до 52)

Групи 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, от 51.1 до 51.9.

Групи от 52.1 до 52.7

Хотели и ресторанти

Раздел H (разделение 55)

Групи от 55.1 до 55.5

Транспорт, складиране и комуникации

Раздел I

Всички разделения

Групи 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Финансово посредничество

Раздел J

Всички разделения

Недвижими имоти, отдаване под наем и бизнес дейности

Раздел K

Разделение 70

Разделение 71, групи 71.1 + 71.2, 71.3 и 71.4

Разделение 72, групи от 72.1 до 72.6

Разделение 73

Разделение 74, сборове от 74.1 до 74.4 и от 74.5 до 74.8


(1)  Крайна контролираща институционална единица на предприятие с чуждестранен контрол.

(2)  Крайна контролираща институционална единица на предприятие с чуждестранен контрол.

(3)  Само за вътрешно насочени.

(4)  Крайна контролираща институционална единица на предприятие с чуждестранен контрол.

(5)  Временен код, който не засяга окончателното наименование на страната, което ще бъде дадено след приключването на преговорите, които се провеждат понастоящем в Организацията на обединените нации.

(6)  Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006.


29.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 717/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 юни 2007 година

относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета за регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Високото равнище на цените, които трябва да заплащат ползвателите на обществени мобилни телефонни мрежи, като например учащи се, лица, пътуващи по професионални причини, и туристи, когато използват мобилните си телефони при пътуване в чужбина в рамките на Общността, е въпрос, който поражда загриженост от страна на националните регулаторни органи, както и на потребителите и институциите на Общността. Тези прекалено високи цени на дребно се дължат на високите цени на едро, които се определят от оператора на чуждестранната приемаща мрежа, както и в много случаи на високите надценки върху цените на дребно, които се начисляват от собствения мрежови оператор на клиента. Намаленията при цените на едро често не намират отражение в цените на дребно за клиента. Въпреки че някои оператори наскоро въведоха тарифни схеми за роуминг, които предлагат по-благоприятни условия и по-ниски цени за клиентите, продължават да са налице доказателства, че връзката между разходи и цени не е такава, каквато би преобладавала в напълно конкурентни пазари.

(2)

Създаването на европейско социално, образователно и културно пространство, основаващо се на мобилността на индивидите, следва да улесни комуникацията между хората с оглед изграждането на същинска „Европа за гражданите“.

(3)

Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимното свързване между тях (Директива за достъпа) (3), Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно даването на разрешение за електронни съобщителни мрежи и услуги (Директива за даването на разрешения (4)), Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (5), Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (6) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните съобщения (Директива относно личния живот и електронните съобщения) (7), (наричани общо по-нататък „регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения“), имат за цел да се създаде вътрешен пазар за електронните съобщения в рамките на Общността, като същевременно се осигури висока степен на защита на потребителите чрез засилена конкуренция.

(4)

Настоящият регламент не е изолирана мярка, а допълва и подкрепя, дотолкова, доколкото се засяга роуминга в Общността, правилата, уредени в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения. Рамката не предоставя на националните регулаторни органи достатъчно инструменти за предприемане на ефективни и решителни действия по отношение ценообразуването на роуминг услугите в Общността и поради тази причина не успява да осигури доброто функциониране на вътрешния пазар за предоставяне на роуминг услуги. Настоящият регламент е подходящо средство за коригиране на тази ситуация.

(5)

Регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения се основава на принципа, че предварителните регулаторни задължения следва да се налагат единствено където няма ефективна конкуренция чрез провеждането на процедура на периодичен пазарен анализ и преразглеждане на задълженията от националните регулаторни органи, водеща до налагане на предварителни задължения за операторите, определени като притежаващи значителна пазарна сила. Съставните елементи на тази процедура включват определяне на съответните пазари съгласно Препоръка на Комисията (8) относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, на които се допуска предварително регулиране в съответствие с Директива 2002/21/ЕО (наричана по нататък „Препоръката“), анализ на определените пазари в съответствие с Насоките на Комисията относно пазарния анализ и оценката на значителната пазарна сила съгласно регулаторната рамка на Общността за електронните съобщителни мрежи и услуги (9), определяне на операторите със значителна пазарна сила и налагане на предварителни задължения за същите.

(6)

В Препоръката като съответен пазар, на който се допуска предварително регулиране, се определя националният пазар на едро за международен роуминг по обществени мобилни мрежи. Въпреки това, от извършената работа от националните регулаторни органи (поотделно и в рамките на Групата на европейските регулатори) при анализирането на националните пазари на едро за международен роуминг се установи, че все още не е възможно националните регулаторни органи да се справят ефективно с високото равнище на цените на едро за роуминг в Общността, поради трудностите при установяването на предприятията със значителна пазарна сила предвид специфичните характеристики на международния роуминг, включително неговия презграничен характер.

(7)

От друга страна, по отношение на предоставянето на дребно на международни роуминг услуги, нито един пазар на дребно за международен роуминг не се определя в Препоръката като съответен пазар, наред с другото, поради факта, че международните роуминг услуги на дребно не се закупуват независимо, а съставляват само един от елементите на по-широк пакет от услуги на дребно, който клиентите закупуват от местния си доставчик.

(8)

Освен това, националните регулаторни органи, отговорни за опазването и насърчаването на интересите на клиентите на мобилни оператори с обичайно пребиваване на тяхна територия, не могат да контролират поведението на операторите на посещаваните мрежи, намиращи се в други държави-членки, от които тези клиенти зависят, когато използват международни роуминг услуги. Тази пречка също така би могла да намали и ефективността на мерките, вземани от държавите-членки въз основа на останалата им компетентност за приемане на правила за защита на потребителите.

(9)

Следователно, върху държавите-членки се упражнява натиск да предприемат мерки по отношение равнището на цените за международен роуминг, но механизмът за предварителна регулаторна намеса от страна на националните регулаторни органи, предвиден в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, се оказа недостатъчен за предоставянето на възможност на тези органи да предприемат решителни мерки в интерес на потребителите в тази специфична област.

(10)

Освен това, в резолюция на Европейския парламент относно регулирането и пазарите на електронните съобщения в Европа през 2004 г (10). се отправя призив към Комисията да разработи нови инициативи за намаляване на високите разходи за презграничен мобилен телефонен трафик, а в заключенията си Европейският съвет на 23 и 24 март 2006 г. заключи, че целенасочените, ефективни и интегрирани политики в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както на европейско, така и на национално ниво са съществени за постигане на целите на обновената Лисабонска стратегия за икономически растеж и производителност и в този смисъл отбелязва значението на намаляването на цените за роуминг за конкурентноспособността.

(11)

Въз основа на очевидни по онова време съображения, регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения се стремеше към премахване на всички пречки за търговията между държавите-членки в хармонизираната чрез тази уредба област, наред с другото, и мерките, които оказват въздействие върху цените за роуминг. Това обаче не следва да възпрепятства адаптирането на хармонизирани правила, като се изхожда и от други съображения, за да се намерят най-ефективните средства за постигане на висока степен на защита на потребителите и същевременно подобряване на условията за функционирането на вътрешния пазар.

(12)

Поради това, регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, по-специално Рамковата директива, следва да се измени, за да се допуска отклонение от иначе приложимите правила, а именно, че цените в предложенията за услуги следва да се определят чрез търговски договор при отсъствие на значителна пазарна сила, и по този начин да се предостави възможност за въвеждането на допълнителни регулаторни задължения, отразяващи специфичните характеристики на роуминг услугите в Общността.

(13)

Пазарите на дребно и едро за роуминг имат уникални характеристики, които обосновават приемането на изключителни мерки, излизащи извън рамките на иначе приложимите механизми съгласно регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения.

(14)

За да се защитават интересите на роуминг клиентите, следва да се наложат регулаторни задължения както на дребно, така и на едро, тъй като опитът е показал, че намаленията в цените на едро за роуминг услуги в Общността не се отразяват непременно в по-ниски цени на дребно за роуминг, поради отсъствието на стимули за това. От друга страна, предприемането на действия за понижаване на равнището на цените на дребно, без да се държи сметка за равнището на разходите на едро, свързани с предоставянето на тези услуги, рискува да доведе до смущения в правилното функциониране на пазара на роуминг в Общността.

(15)

Тези регулаторни задължения следва да влязат в сила възможно най-скоро и да се прилагат пряко във всички държави-членки, като същевременно на заинтересованите оператори се предостави разумен срок за привеждане на техните цени и предложения за услуги в съответствие с тези задължения.

(16)

Целесъобразно е да се използва общ подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на наземни обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Общността, когато осъществяват или приемат гласови повиквания, като по този начин се постига висока степен на защита на потребителите и същевременно се опазва конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, и се запазват както стимулите за иновации, така и изборът на потребителите. Предвид презграничния характер на разглежданите услуги, е необходим общ подход, така че мобилните оператори да могат да действат в рамките на единна съгласувана регулаторна уредба, основаваща се на обективно установени критерии.

(17)

Определянето на общностно равнище на максимални средни цени на едро на минута и ограничаване на цените на дребно чрез въвеждането на Евротарифа, е най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на цените за осъществяване и приемане на роуминг повиквания в Общността. Средната цена на едро следва да се прилага между всяка двойка оператори в Общността за определен период.

(18)

Евротарифата следва да бъде установена на равнище, което осигурява достатъчна печалба за операторите и насърчава конкуренцията между предложения за роуминг на по-ниски цени. Операторите следва активно да предлагат Евротарифата на всички свои роуминг клиенти, безплатно и по ясен и прозрачен начин.

(19)

Настоящият регулаторен подход следва да гарантира, че цените на дребно за роуминг в Общността представляват по-разумно отражение на разходите за предоставяне на услугата в сравнение с досегашното положение. Максималната Евротарифа, която може да се предлага на роуминг клиенти, следователно трябва да отразява разумната печалба спрямо разходите за предоставяне на роуминг на едро, при което на операторите се предоставя свобода да се конкурират чрез диференциация на техните предложения и приспособяване на ценовите им структури към пазарните условия и предпочитанията на потребителите. Настоящият регулаторен подход следва да не се прилага към услугите с добавена стойност.

(20)

Настоящият регулаторен подход следва да бъде прост за прилагане и наблюдаване, за да се намали административното бреме, както за операторите, които трябва да спазват неговите изисквания, така и за националните регулаторни органи, натоварени с контрола и прилагането на механизма. Той следва също така да бъде прозрачен и незабавно разбираем за всички клиенти на мобилни услуги в Общността. Освен това, той следва да осигурява сигурност и предвидимост за операторите, предоставящи роуминг услуги на едро и на дребно. Поради тази причина е подходящо в настоящия регламент да се определят в парично измерение максималните цени на минута на равнище търговия на едро и на дребно.

(21)

Така определената максимална средна цена на едро за минута следва да взема предвид различните елементи, включени в осъществяването на роуминг повикване в Общността, и по-специално разходите за генериране и терминиране на повиквания в мобилните мрежи, в т.ч. режийни разходи, сигнализиране и транзитиране. Най-подходящият ориентир за генериране на повикване и за терминиране на повикване е средната цена за терминиране в мобилна мрежа на операторите на мобилни мрежи в Общността, основаваща се на информацията, предоставена от националните регулаторни органи и публикувана от Комисията. Максималната средна цена за минута, установена от настоящия регламент, следователно, трябва да се определи, като се вземе предвид средната цена за терминиране в мобилна мрежа, която предоставя ориентир за включващите се разходи. Максималната средна цена на едро за минута следва да се намалява годишно, за да отчита намаленията в цените за терминиране в мобилни мрежи, налагани от време на време от националните регулаторни органи.

(22)

Приложимата Евротарифа на дребно следва да гарантира на роуминг клиентите, че при осъществяване или приемане на регулирано роуминг повикване те няма да бъдат таксувани по прекомерно висока цена, като същевременно на местните оператори се оставя достатъчна възможност за диференциране на продуктите, които предлагат на клиентите.

(23)

Всички потребители следва да разполагат с възможността да изберат без допълнителни такси или предварителни условия проста тарифа за роуминг, която няма да превишава регулираните нива. Една разумна разлика между стойността на едро и цените на дребно следва да гарантира на операторите, покриването на всички техни специфични разходи за роуминга на дребно, включително съответна част от разходите за маркетинг и предоставяне на мобилни телефонни апарати, и им осигурява достатъчен остатък за реализиране на разумна възвръщаемост. Евротарифата е подходящото средство за осигуряване на защита за потребителите и същевременно на гъвкавост за операторите. В съответствие с равнището на цените на едро, максималните стойности на Евротарифата следва да намаляват годишно.

(24)

Новите роуминг клиенти следва да бъдат изцяло информирани за набора от съществуващи тарифи за роуминг в Общността, включително за тарифите, съвместими с Евротарифата. Съществуващите роуминг клиенти следва да имат възможността да изберат нова тарифа, съвместима с Евротарифата, или всяка друга роуминг тарифа, в рамките на определен период от време. Ако съществуващи роуминг клиенти не са направили своя избор в рамките на този период от време, е целесъобразно да се направи разграничение между тези, които вече са избрали определена роуминг тарифа или пакет преди влизането в сила на настоящия регламент, и тези, които не са избрали. Последните, следва автоматично да бъдат прехвърлени към тарифа, която отговаря на изискванията на настоящия регламент. Роуминг клиенти, които вече се ползват от специални роуминг тарифи или пакети, които подхождат на личните им изисквания и които те са избрали на тази основа, следва да продължат да се ползват от вече избраната от тях тарифа или пакет, ако, след като са им били напомнени настоящите тарифни условия, не направят избор в рамките на съответния период от време. Такива специални роуминг тарифи или пакети биха могли да включват например фиксирани роуминг такси, необществени тарифи, тарифи с допълнителни фиксирани роуминг такси, тарифи с цени на минута, по-ниски от максималната Евротарифа или тарифи с такси за активиране.

(25)

Доставчиците на дребно на роуминг услуги в Общността следва да разполагат със срок, в който да коригират техните цени, за да ги приведат в съответствие с предвидените в настоящия регламент граници.

(26)

Също така, доставчиците на едро на роуминг услуги в Общността следва да разполагат с период за адаптиране, в който да се съобразят с границите, предвидени в настоящия регламент.

(27)

Тъй като настоящият регламент предвижда, че директивите, съставляващи регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, не засягат нито една специфична мярка, приета за регулиране на цените за роуминг в Общността за мобилни гласови телефонни повиквания и тъй като доставчиците на роуминг услуги в Общността могат да бъдат задължени от настоящия регламент да направят промени в тарифите си за роуминг на дребно, така че да се съобразят с изискванията му, тези промени не следва да задействат никакви права на мобилни клиенти да се оттеглят от своите договори, възникнали в съответствие с националното законодателство, транспониращо регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения.

(28)

Настоящият регламент не следва да засяга възможността за новаторски предложения към потребителите, които са по-изгодни от определената в настоящия регламент максимална Евротарифа, а по-скоро следва да насърчава новаторските предложения за по-ниски тарифи към потребителите на роуминг услугата. Настоящият регламент не изисква цените за роуминг да бъдат отново въведени в случаите, когато те вече са били премахнати изцяло, нито изисква съществуващите цени за роуминг да бъдат повишени до границите поставени в настоящия регламент.

(29)

Местните доставчици могат да предлагат справедлива и включваща всичко месечна фиксирана такса, за която не важат никакви ценови граници. Тази фиксирана такса може да включва гласови услуги и/или услуги по пренос на данни (в т.ч. услуги за кратки съобщения (SMS) и услуги за мултимедийни съобщения (MMS)) чрез роуминг в рамките на Общността.

(30)

За да се гарантира, че всички ползватели на мобилна гласова телефония могат да се ползват от разпоредбите на настоящия регламент, ценовите изисквания за търговия на дребно следва да се прилагат независимо от това дали роуминг клиентите имат с местния си доставчик договор за предплатена услуга или за абонамент и независимо от това дали местният доставчик разполага със собствена мрежа, или е оператор на виртуална мобилна мрежа, или е препродавач на мобилни гласови телефонни услуги.

(31)

Когато доставчиците на мобилни телефонни услуги в Общността счетат, че ползите от оперативната съвместимост и възможностите за връзка от край до край за техните клиенти са застрашени от прекратяването или от опасността от прекратяване на техните договори с оператори на мобилни мрежи в други държави-членки, или когато са в невъзможност да предоставят на своите клиенти обслужване в друга държава-членка поради липсата на договор с поне един мрежови доставчик на едро, националните регулаторни органи следва да прибягнат, при необходимост, към правомощията по член 5 от Директивата за достъп, за да осигурят съответния достъп и взаимното свързване, така че да се гарантира такава връзка от край до край и оперативната съвместимост на услугите, като се вземат предвид целите по член 8 от Рамковата директива, и по-специално създаването на напълно действащ единен пазар за електронни съобщителни услуги.

(32)

За да се повиши прозрачността на цените на дребно за осъществяване и приемане на регулирани роуминг повиквания в рамките на Общността, и за да се улеснят роуминг клиентите при вземането на решения относно използването на мобилните им телефони, докато се намират в чужбина, доставчиците на мобилни телефонни услуги следва да предоставят на клиентите си, ползващи роуминг, възможност лесно да получават безплатна информация за приложимите за тях цени за роуминг при осъществяване или приемане на гласови повиквания в посетената държава-членка. Нещо повече, доставчиците следва да предоставят на своите клиенти, при поискване и безплатно, допълнителна информация за цените на минута или на единица данни (с включен ДДС) за осъществяване или приемане на гласови повиквания и за изпращане и получаване на SMS, MMS и други услуги за пренос на данни в посетената държава-членка.

(33)

Прозрачността изисква също така доставчиците да предоставят информация относно цените за роуминг, и по-специално относно Евротарифата и включващата всичко фиксирана такса, ако предлагат такава, при сключване на абонаменти, и всеки път, когато има промяна в цените за роуминг. Местните доставчици следва да предоставят информация относно цените за роуминг по подходящ начин, като например с фактури, по интернет, с телевизионни реклами или с пряка пощенска реклама. Местните доставчици следва да гарантират, че всички техни роуминг клиенти са запознати с наличието на регулирани тарифи и следва да им изпратят ясно и безпристрастно съобщение, в което се описват условията на Евротарифата и правото на преминаване към нея и излизане от нея.

(34)

Националните регулаторни органи, които са натоварени с изпълнението на функциите, предвидени в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, следва да разполагат с необходимите правомощия за контрол и осигуряване на спазването на предвидените в настоящия регламент задължения в рамките на тяхната териториална компетентност. Те следва да следят и развитието на цените за гласови услуги и за услуги за пренос на данни за мобилни клиенти при пътуване в рамките на Общността, включително, когато е целесъобразно, специфичните разходи, свързани с осъществявани и приемани повиквания чрез роуминг в най-отдалечените региони на Общността, и необходимостта да се гарантира, че тези разходи могат в достатъчна степен да се възстановяват на пазара на едро и че техники за управление на трафика не са използвани за ограничаване на избора в ущърб на клиентите. Те следва да осигуряват на заинтересованите страни актуална информация за прилагането на настоящия регламент и да публикуват резултатите от тези наблюдения на всеки шест месеца. Информацията следва да се предоставя отделно за корпоративни клиенти, за клиенти, сключили договори за абонамент, и за клиенти на предплатена услуга.

(35)

Роумингът в рамките на страната в най-отдалечените региони на Общността, където лицензите за мобилна телефонния се различават от лицензите, издавани в останалата част от националната територия, би могъл да се ползва с намаления в цените, равняващи се на намаленията, приложени на пазара на роуминг услуги в Общността. Прилагането на настоящия регламент не следва да създава основание за по-неблагоприятно ценово третиране за клиенти, които ползват роуминг услуги в рамките на страната, в сравнение с клиенти, които ползват роуминг услуги в Общността. За тази цел националните органи могат да предприемат допълнителни мерки, съобразени с правото на Общността.

(36)

С оглед на факта, че освен гласова телефония, новите мобилни услуги за предаване на данни намират все по-широко приложение, настоящият регламент следва да създаде възможност за наблюдение на развитието на пазара и за тези услуги. Поради тази причина Комисията също следва да наблюдава пазара на роуминг услуги за предаване на данни, включително SMS и MMS.

(37)

Държавите-членки следва да предвидят система от санкции в случай на нарушаване на настоящия регламент.

(38)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаване на общ подход, чрез който да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерно високи цени за роуминг в Общността, когато осъществяват или приемат гласови повиквания, с което да се постигне висока степен на защита на потребителите при същевременно опазване на конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, не могат да се постигнат в достатъчна степен от държавите-членки по сигурен, хармонизиран и своевременен начин, поради което могат да се постигнат по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с определения в същия член принцип на пропорционалност, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(39)

Настоящият общ подход следва да се установи за ограничен период от време. Настоящият регламент може, в светлината на преразглеждането, което ще се извърши от Комисията, да бъде продължен или изменен. Комисията следва да преразгледа ефективността на настоящия регламент и неговия принос към прилагането на регулаторната рамка и доброто функциониране на вътрешния пазар, а също така да прецени влиянието на настоящия регламент върху по-малките доставчици на мобилна телефонния в Общността и тяхното положение на пазара за роуминг в Общността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Общността, когато осъществяват или приемат повиквания, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и същевременно се постига висока степен на защита на потребителите, опазване на конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, и запазване както стимулите за иновации, така и за избор на потребителите. В него се установяват правила за цените, които мобилните оператори могат да определят за предоставянето на международни роуминг услуги, за гласови повиквания, които се генерират или терминират в рамките на Общността, като регламентът се прилага, както за цените на едро между оператори на мрежи, така и за цените на дребно, определяни от местните доставчици.

2.   С настоящия регламент се определят и правила за повишаване на прозрачността на цените и за подобряване на предоставянето на информация на ползвателите за цените на роуминг услуги в Общността.

3.   Настоящият регламент представлява специфична мярка по смисъла на член 1, параграф 5 от Рамковата директива.

4.   Ценовите граници определени в настоящия регламент са посочени в еуро. Когато цените, уредени от членове 3 и 4, са изразени в други валути, първоначалните граници съгласно тези членове се определят в тези валути, чрез прилагане на преобладаващите референтни обменни курсове на 30 юни 2007 г., публикувани от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз. За целите на последващите намаления на границите, предвидени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, преразгледаните стойности се определят чрез прилагане на референтния обменен курс, публикуван един месец преди датата от която се прилагат преразгледаните стойности.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Директивата за достъп, член 2 от Рамковата директива и член 2 от Директивата за универсалната услуга.

2.   В допълнение към определенията по параграф 1, се прилагат следните определения:

a)

„Евротарифа“ означава всяка тарифа, която не превишава максималната цена по член 4, която местният доставчик може да вземе за предоставянето на регулирани роуминг повиквания съгласно този член;

б)

„местен доставчик“ означава предприятие, което предоставя на роуминг клиент наземни обществени мобилни телефонни услуги или чрез своя собствена мрежа, или като оператор на виртуална мобилна мрежа, или като препродавач;

в)

„местна мрежа“ означава наземна обществена мобилна телефонна мрежа, която се намира в държава-членка и се използва от местния доставчик за предоставяне на наземни обществени мобилни телефонни услуги на роуминг клиент;

г)

„роуминг в Общността“ означава използването на мобилен телефон или друго устройство от роуминг клиент за осъществяване или приемане на вътрешни за Общността повиквания, по време на пребиваването на този клиент в държава-членка, различна от тази, в която се намира неговата местна мрежа, по силата на договор между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

д)

„регулирано роуминг повикване“ означава мобилно гласово телефонно повикване, осъществено от роуминг клиент, което е генерирано в посетената мрежа и е терминирано в обществена телефонна мрежа в рамките на Общността, или е прието от роуминг клиент, като е генерирано в обществена телефонна мрежа в рамките на Общността и е терминирано в посетена мрежа;

е)

„роуминг клиент“ означава клиент на доставчик на наземни обществени мобилни телефонни услуги чрез наземна обществена мобилна мрежа, намираща се на територията на Общността, чийто договор или договореност със съответния местен доставчик позволява използването на мобилен телефон или друго устройство за осъществяване или приемане на повиквания в посетената мрежа по силата на договор между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

ж)

„посетена мрежа“ означава наземна обществена мобилна телефонна мрежа, намираща се в държава-членка, различна от държавата, в която се намира местната мрежа и позволяваща на роуминг клиент, да осъществява и приема повиквания по силата на договор с оператора на местната мрежа.

Член 3

Цени на едро за осъществяване на регулирани роуминг повиквания

1.   Средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да вземе от оператора на местната мрежа на роуминг клиент, за предоставянето на регулирано роуминг повикване, генерирано в тази посетена мрежа, включително, наред с другото, раходите по генериране, транзитиране и терминиране на повикването, не превишава 0,30 EUR на минута.

2.   Средната цена на едро се прилага между всяка двойка оператори и се изчислява за период от дванайсет месеца или на по-кратък период, който може да остава до изтичането на срока на действие на настоящия регламент. Максималната средна цена на едро се намалява на 0,28 EUR и 0,26 EUR на 30 август 2008 г. и на 30 август 2009 г. съответно.

3.   Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява като се разделят получените общи приходи от роуминг на едро на общия брой минути роуминг на едро, продадени от съответния оператор за предоставянето на роуминг повиквания на едро в рамките на Общността за съответния период. Операторът на посетената мрежа може да прави разграничение между цените в най-натоварените часове и в часовете на най-слаб трафик.

Член 4

Цени на дребно за регулирани роуминг повиквания

1.   Местните доставчици осигуряват наличност и активно предлагат на всички свои роуминг клиенти, по ясен и прозрачен начин, Евротарифа, както е предвидено в параграф 2. Тази Евротарифа не се обвързва със специфичен за нея абонамент или други фиксирани или периодични такси и може да се комбинира с всяка тарифа на дребно.

При отправянето на това предложение местните доставчици напомнят на всеки от своите роуминг клиенти, който, преди 30 юни 2007 г. е избрал определена тарифа или пакет за роуминг, за приложимите условия към съответната тарифа или пакет.

2.   Цената на дребно (без ДДС) по Евротарифа, която един местен доставчик може да определя за своите роуминг клиенти, за предоставяне на регулирано роуминг повикване, може да варира за всяко роуминг повикване, но не трябва да превишава 0,49 EUR на минута за което и да е осъществено повикване или 0,24 EUR на минута за което и да е прието повикване. Ценовият таван за извършени повиквания се намалява на 0,46 EUR и 0,43 EUR, а за приемани повиквания - на 0,22 EUR и 0,19 EUR на 30 август 2008 г. и на 30 август 2009 г. съответно.

3.   На всички роуминг клиенти се предлага тарифа по параграф 2.

Всички съществуващи роуминг клиенти имат възможността, до 30 юли 2007 г., да изберат по изрично желание Евротарифа или всяка друга роуминг тарифа, като разполагат с период от два месеца, през който да информират своя местен доставчик относно избора си. Поисканата тарифа се активира не по-късно от един месец след получаването от местния доставчик на заявлението на клиента.

Роуминг клиенти, които в този период от два месеца не са изразили своя избор, автоматично се прехвърлят към Евротарифа, съгласно параграф 2.

Въпреки това, роуминг клиенти, които преди 30 юни 2007 г. вече са направили своя изричен избор на определена роуминг тарифа или пакет, различни от тарифата за роуминг, на която биха били сложени при липсата на такъв избор, и които не успеят да изразят своя избор по смисъла на настоящия параграф, остават към вече избраната от тях тарифа или пакет.

4.   Всеки роуминг клиент може да поиска, по всяко време след като завърши прилагането на процедурата по параграф 3, да премине към или от Евротарифа. Преминаването трябва да се извърши в рамките на един работен ден след получаването на заявлението му и да бъде безплатно, и не може да се обвързва с условия или ограничения относно други елементи на абонамента. Местният доставчик може да отложи такова преминаване до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от три месеца, от прилагането на предишната роуминг тарифа.

Член 5

Прилагане на членове 3 и 6

1.   Член 3 се прилага от 30 август 2007 г.

2.   Член 6, параграфи 1 и 2 се прилагат от 30 септември 2007 г.

Член 6

Прозрачност на цените на дребно

1.   За да бъде уведомен роуминг клиент за това, че ще му бъде начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване, освен ако клиентът не е уведомил своя местен доставчик, че не желае тази услуга, всеки местен доставчик чрез съобщение предоставя на клиента, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно, при влизането му в държава-членка различна от тази, в която е неговата местна мрежа, основна персонализирана информация за цените за роуминг на дребно (с включен ДДС), които се прилагат за осъществяването и приемането от този клиент на повиквания в посетената държава-членка.

Основната персонализирана ценова информация включва максималните цени, които могат да бъдат начислени на клиента съгласно тарифния му план за осъществяване на повиквания на територията на посетената държава и към държавата-членка, в която е неговата местна мрежа, както и за приемане на повиквания. Тя включва също безплатния номер съгласно параграф 2, за получаване на по-подробна информация.

Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение, има право по всяко време и безплатно да поиска от местния доставчик тази услуга да му бъде предоставена отново.

Местните доставчици предоставят на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, при тяхно желание, тази основна персонализирана ценова информация автоматично, чрез гласово повикване, и безплатно.

2.   В допълнение към параграф 1, клиентът има правото да поиска и да получи безплатно по-подробна персонализирана ценова информация за цените за роуминг, които се прилагат за гласови повиквания, SMS, MMS и други услуги за предаване на данни, чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, установен за целта от местния доставчик.

3.   При сключване на договор за абонамент местните доставчици предоставят на всички ползватели пълна информация за приложимите цени за роуминг, и по-специално за Евротарифата. Освен това те предоставят на своите роуминг клиенти и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

Местните доставчици предприемат необходимите мерки за осведомяване на всички техни роуминг клиенти за наличието на Евротарифата. По-специално, те съобщават по ясен и безпристрастен начин на всички роуминг клиенти до 30 юли 2007 г., условията относно Евротарифата. Впоследствие те изпращат напомняне в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.

Член 7

Контрол и прилагане

1.   Националните регулаторни органи наблюдават и контролират спазването на разпоредбите на настоящия регламент в рамките на тяхната териториална компетентност.

2.   Националните регулаторни органи предоставят на обществеността актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 3 и 4 от него, по начин, който позволява на заинтересованите страни да получат лесен достъп до нея.

3.   При подготовката за преразглеждането по член 11, националните регулаторни органи наблюдават развитието на цените на едро и дребно за предоставяне на гласови услуги и услуги по пренос на данни, включително SMS и MMS, на роуминг клиенти, включително в най-отдалечените региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора. Националните регулаторни органи също така следят за особения случай на неволен роуминг в граничните райони на съседни държави-членки и наблюдават за това дали техники за управление на трафика не се използват в ущърб на клиентите. Те съобщават на Комисията на всеки шест месеца резултатите от това наблюдение, включително поотделно информация относно корпоративни клиенти, клиенти, сключили договори за абонамент, и клиенти на предплатена услуга.

4.   Националните регулаторни органи имат правомощие да изискват от предприятията, които са субекти на задълженията, предвидени в настоящия регламент, да предоставят всякаква информация, необходима за изпълнението и прилагането на настоящия регламент. Тези предприятия предоставят такава информация своевременно, при поискване и в съответствие със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган.

5.   Националните регулаторни органи могат да предприемат действия по собствена инициатива, за да гарантират спазването на настоящия регламент. По специално, при необходимост, те могат да упражнят правомощията по член 5 от Директивата за достъп, за да гарантират адекватен достъп и взаимно свързване, така че да се осигурят свързаността от край до край и оперативната съвместимост на роуминг услугите.

6.   Когато национален регулаторен орган констатира нарушение на задълженията по настоящия регламент, той има правомощие да изисква незабавно преустановяване на това нарушение.

Член 8

Решаване на спорове

1.   Споровете между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги в държава-членка, във връзка със задълженията, предвидени в настоящия регламент, се уреждат съгласно процедурите за решаване на спорове, установени в членове 20 и 21 от Рамковата директива.

2.   При нерешени спорове, в които участват потребител или краен потребител и които засягат въпрос, попадащ в приложното поле на настоящия регламент, държавите-членки осигуряват наличието на извънсъдебните процедури за уреждане на спорове съгласно член 34 от Директивата за универсалната услуга.

Член 9

Санкции

Държавите-членки определят правила за санкции, приложими при нарушения на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки за тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и разубеждаващи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези разпоредби не по-късно от 30 март 2008 г. и също така я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги касае.

Член 10

Изменение на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)

В член 1 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) се добавя следният параграф:

„5.   Настоящата директива и специалните директиви не засягат специалните мерки, приети за регулиране на международен роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в Общността“.

Член 11

Преразглеждане

1.   Комисията преразглежда функционирането на настоящия регламент и докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 декември 2008 г. По специално, Комисията преценява дали целите на настоящия регламент са били постигнати. В своя доклад Комисията разглежда развитието на цените на едро и дребно за предоставяне на роуминг клиентите на гласови услуги и услуги по пренос на данни, включително SMS и MMS, и при необходимост включва препоръки относно нуждата от регулиране на тези услуги. За тази цел Комисията може да използва информацията, предоставяна съобразно член 7, параграф 3.

2.   Комисията включва в своя доклад оценка за това, дали в светлината на развитието на пазара и предвид както конкуренцията, така и защитата на потребителите, има нужда от удължаване срока на действие на настоящия регламент след периода, посочен в член 13, или от изменение на същия, като се вземат предвид развитието на цените за мобилни гласови услуги и за пренос на данни на национално равнище, както и ефекта от настоящия регламент върху конкурентоспособността на по-малки, независими или нови оператори на пазара. Ако Комисията прецени, че съществува такава нужда, тя внася предложение до Европейския парламент и до Съвета.

Член 12

Изисквания за уведомяване

Държавите-членки нотифицират на Комисията не по-късно от 30 август 2007 г. идентификационните данни на националните регулаторни органи, отговорни за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент.

Член 13

Влизане в сила и изтичане на срока на действие

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 30 юни 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. MERKEL


(1)  ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 42.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 май 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 25 юни 2007 г.

(3)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.

(7)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. Директива, изменена с Директива 2006/24/ЕО (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54).

(8)  ОВ L 114, 8.5.2003 г., стр. 45.

(9)  ОВ C 165, 11.7.2002 г., стр. 6.

(10)  ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 143.