ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
19 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море

1

 

 

Регламент (ЕО) № 677/2007 на Комисията от 18 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 678/2007 на Комисията от 18 юни 2007 година за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по система А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, трапезно грозде, ябълки и праскови)

9

 

*

Регламент (ЕО) № 679/2007 на Комисията от 18 юни 2007 година за определяне на размера на помощта за предназначените за преработка праскови за пазарната 2007/2008 година

12

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/35/EО на Комисията от 18 юни 2007 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета ( 1 )

14

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/420/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 11 юни 2007 година относно назначаването на един член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните

17

 

 

Комисия

 

 

2007/421/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 14 юни 2007 година за отмяна на Решение 96/587/ЕО относно публикуване на списъка на признатите организации, които са обявени от държавите-членки, в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юни 2007 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно някои екипи за събиране и производство на ембриони в Аржентина, Австралия и Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/423/ОВППС на Съвета от 18 юни 2007 година за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

23

 

 

 

*

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 676/2007 НА СЪВЕТА

от 11 юни 2007 година

за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В неотдавнашна научна препоръка на Международния съвет за изследване на морето (ICES) се посочва, че запасите от писия и морски език в Северно море имат равнища на причинена от риболовни дейности смъртност, които превишават нивото, определено от ICES като съвместимо с подхода на предпазливост, и съществува риск тези запаси да не се експлоатират устойчиво.

(2)

Според препоръката на комитет от експерти, който разглежда многогодишните стратегии за управление, най-висок добив от морски език може да бъде постигнат при процент смъртност от риболов от 0,2 при възраст от 2 до 6 години.

(3)

Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) препоръча предпазната биомаса на запаса от писия в Северно море да бъде 230 000 t, стойността на процента смъртност от риболов, необходима за постигане на най-висок добив от запаса от писия в Северно море да се равнява на 0,3 в дългосрочен план, и предпазната биомаса на запаса от морски език в Северно море да бъде 35 000 t.

(4)

Необходимо е да се предприемат мерки за съставяне на многогодишен план за управление на запасите от писия и морски език в Северно море. Тези мерки, що се отнася до запасите от писия в Северно море, трябва да се изготвят в светлината на консултациите с Норвегия.

(5)

Целта на предлагания план е на първия етап да осигури привеждането на запасите от писия и морски език в Северно море в границите на допустимите биологични равнища, и на втория етап, след като съответните методи за изпълнение бъдат надлежно разгледани от Съвета, да гарантира експлоатация на тези запаси въз основа на максимален устойчив улов при устойчиви икономически, екологични и социални условия.

(6)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2) изисква, inter alia, за постигането на тази цел Общността да прилага подхода на предпазливост, когато предприема мерки за защита и опазване на запаса, за позволяване на устойчивата му експлоатация и свеждане до минимум отражението на риболова върху морските екосистеми.

(7)

Настоящият регламент следва да се стреми при управлението на риболова към прогресивно прилагане на подход, ориентиран към опазване на екосистемата, както и да допринася за ефикасността на риболовната дейност в рамките на икономически жизнеспособна и конкурентна рибна промишленост, която осигурява добро жизнено равнище на заетите с риболов на писия и морски език в Северно море, като същевременно взема под внимание и интересите на потребителите. Общността основава отчасти политиката си на препоръките на съответния регионален консултативен съвет (РКС). Голяма част от писията в Северно море се лови заедно с морския език. Управлението на риболова на писия не може да се третира отделно от управлението на морски език.

(8)

Следователно при изготвянето на многогодишния план следва да се отчете фактът, че високият процент смъртност от риболов при писията се дължи до голяма степен на изхвърлянето на големи количества съпътстващ улов от този вид при улавяне на морски език с „бим“ трални мрежи с размер на окото 80 mm в южната част на Северно море.

(9)

Такъв контрол на процента смъртност от риболов може да се постигне чрез разработване на подходящ метод за определяне равнището на общия допустим улов (ТАС) на засегнатите запаси, както и на система, която включва ограничаване на отпуснатите дни престой в морето и намаляване на риболовното усилие за същите запаси до ниво, при което няма вероятност ТАС и планираният процент на смъртност от риболов да бъдат надхвърлени, но което е достатъчно за улавяне на разрешените ТАС въз основа на заложения в плана процент на смъртност от риболов.

(10)

Планът следва да обхване всички риболовни дейности, свързани с плоска риба, които имат значително въздействие върху смъртността от риболовни дейности на засегнатите запаси от писия и морски език. Въпреки това държавите-членки, чиито квоти за някой от запасите са по-малки от 5 % от дела на Европейската общност в ТАС, следва да се освободят от предвидените в плана разпоредби относно управлението на риболовното усилие.

(11)

Настоящият план е основният инструмент за управление на плоска риба в Северно море и ще допринесе за възстановяване на други рибни запаси, като например тези от треска.

(12)

Необходимо е да се включат допълнителни контролни мерки освен въведените с Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), за да се осигури съответствие с мерките, определени в настоящия регламент.

(13)

През 2006 г. Комисията поде инициатива за обсъждане на стратегия на Общността за постепенно намаляване на смъртността от риболовни дейности във всички големи риболовни полета чрез свое съобщение относно постигане на целта максимален устойчив улов през 2015 г. Комисията внесе това съобщение в регионалните консултативни съвети за становище.

(14)

Комисията поиска от НТИКР да докладва по ключовите аспекти на оценката на въздействие във връзка с управлението на писия и морски език — оценка, която следва да се основава на точни, обективни и изчерпателни данни от биологичен и финансов характер; тази оценка на въздействието ще бъде приложена към предложението на Комисията относно втория етап на многогодишния план.

(15)

Многогодишният план следва да се разглежда като план за възстановяване през първия си етап и като план за управление през втория по смисъла на членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се създава многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език, които обитават Северно море.

2.   За целите на настоящия регламент „Северно море“ означава морската зона, определена от Международния съвет за изследване на морето (ICES) като подучастък IV.

Член 2

Допустими биологични равнища

1.   За целите на настоящия регламент запасите от писия и морски език се считат в допустимите биологични равнища през тези години, когато според становището на НТИКР е спазено всяко от следните условия:

а)

хвърлящата хайвер биомаса на запаса от писия превишава 230 000 t;

б)

средният процент смъртност от риболов при възраст от 2 до 6 години при запаса от писия е по-малък от 0,6 на година;

в)

хвърлящата хайвер биомаса на запаса от морски език превишава 35 000 t;

г)

средният процент смъртност от риболов при възраст от 2 до 6 години при запаса от морски език е по-малък от 0,4 на година.

2.   Ако НТИКР препоръча допустимите биологични равнища да се определят чрез други нива на биомаса и смъртност от риболов, Комисията предлага изменение на параграф 1.

Член 3

Цели на многогодишния план на първия етап

1.   В своя първи етап многогодишният план осигурява връщането на запасите от писия и морски език в рамките на допустимите биологични равнища.

2.   Посочената в параграф 1 цел се осъществява чрез намаляване на процента смъртност от риболов при писия и морски език с 10 % годишно при максимално отклонение на ТАС 15 % на година, докато бъдат достигнати допустимите биологични равнища за двата запаса.

Член 4

Цели на многогодишния план на втория етап

1.   На втория етап от многогодишния план се осигурява експлоатацията на запасите от писия и морски език въз основа на максималния устойчив улов.

2.   Посочената в параграф 1 цел се осъществява, като смъртността от риболов на писия се поддържа при процент, равен или по-нисък от 0,3 при възраст от 2 до 6 години.

3.   Посочената в параграф 1 цел се осъществява, като смъртността от риболов на морски език се поддържа при процент, равен или по-нисък от 0,2 при възраст от 2 до 6 години.

Член 5

Преходни разпоредби

1.   Когато бъде установено, че в продължение на две поредни години запасите от писия и морски език са се задържали в границите на допустимите биологични равнища, Съветът решава въз основа на предложение на Комисията относно изменения на член 4, параграфи 2 и 3 и членове 7, 8 и 9, така че предвид последното научно становище на НТИКР запасите да могат да се експлоатират при такъв процент смъртност от риболов, който съответства на максималния устойчив улов.

2.   Предложението на Комисията за преразглеждане се придружава от подробна оценка на въздействието и отчита становището на регионалния консултативен съвет за Северно море.

ГЛАВА II

ОБЩ ДОПУСТИМ УЛОВ

Член 6

Определяне на общия допустим улов (ТАС)

Всяка година, въз основа на предложение на Комисията, Съветът определя с квалифицирано мнозинство общия допустим улов (ТАС) за запасите от писия и морски език в Северно море за следващата година в съответствие с членове 7 и 8 от настоящия регламент.

Член 7

Процедура на определяне на ТАС за писия

1.   Съветът определя ТАС за писия на ниво на улов, което според научната оценка, извършена от НТИКР, съответства на по-високото от следните нива:

а)

ТАС, чието прилагане ще доведе до намаление с 10 % на процента смъртност от риболов в годината на прилагането му спрямо процента смъртност от риболов за предходната година;

б)

ТАС, чието прилагане ще доведе до процент смъртност от риболов от 0,3 при възраст от 2 до 6 години в годината на прилагането му.

2.   Ако в резултат от прилагането на параграф 1 се получи ТАС, превишаващ ТАС за предходната година с повече от 15 %, Съветът приема ТАС, който е с 15 % по-висок от този за тази година.

3.   Ако в резултат от прилагането на параграф 1 се получи ТАС, който е с над 15 % по-нисък от този за предходната година, Съветът приема ТАС, който е с 15 % по-нисък от този за тази година.

Член 8

Процедура на определяне на ТАС за морски език

1.   Съветът определя ТАС за морски език на ниво на улов, което, според научната оценка извършена от НТИКР, съответства на по-високото от следните нива:

а)

ТАС, чието прилагане ще доведе до процент смъртност от риболов от 0,2 при възраст от 2 до 6 години в годината на прилагането му;

б)

ТАС, чието прилагане ще доведе до намаление с 10 % на процента смъртност от риболов в годината на прилагането му спрямо процента смъртност от риболов за предходната година.

2.   Ако в резултат от прилагането на параграф 1 се получи ТАС, превишаващ ТАС за предходната година с повече от 15 %, Съветът приема ТАС, който е с 15 % по-висок от този за тази година.

3.   Ако в резултат от прилагането на параграф 1 се получи ТАС, който е с над 15 % по-нисък от този за предходната година, Съветът приема ТАС, който е с 15 % по-нисък от този за тази година.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

Член 9

Ограничаване на риболовното усилие

1.   Посоченият в глава II ТАС се допълва от система за ограничаване на риболовното усилие, определена от законодателството на Общността.

2.   Всяка година Съветът решава с квалифицирано мнозинство, въз основа на предложение на Комисията, относно адаптиране на максималното риболовно усилие за кораби, за които писията или морският език, или и двата вида съставляват значителна част от разтоварванията на суша, или които изхвърлят съществени количества от тези видове като съпътстващ улов, в съответствие с посочената в параграф 1 система за ограничаване на риболовното усилие.

3.   Комисията иска от НТИКР прогноза за максималното риболовно усилие, което е необходимо за улов на писия и морски език, равен на дела на Европейската общност в определения съгласно член 6 ТАС. Това искане взема предвид и друго законодателство на Общността в тази област, уреждащо условията, при които могат да се ловуват квоти.

4.   Годишното адаптиране на максималното риболовно усилие, посочено в параграф 2, се извършва при отчитане на становището на НТИКР, което се предоставя съгласно параграф 3.

5.   Всяка година по искане на Комисията НТИКР докладва относно годишното ниво на риболовното усилие, приложено от кораби, които улавят писия и морски език, както и относно видовете риболовни уреди, използвани при този вид риболовна дейност.

6.   Независимо от разпоредбите на параграф 4, риболовното усилие не превишава определеното през 2006 г. ниво.

7.   Държавите-членки, чиито квоти възлизат на по-малко от 5 % от дела на Европейската общност в ТАС за писия и морски език, са освободени от режима на управление на риболовното усилие.

8.   Държава-членка по член 7, която участва в размяна на квоти за улов на писия или морски език съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, вследствие на което сумата от отредената ѝ квота и прехвърленото ѝ количество писия или морски език надвиши с 5 % дела на Европейската общност в ТАС, се подчинява на режима на управление на риболовното усилие.

9.   Риболовното усилие на кораби, за които писията и морският език съставляват значителна част от улова и които плават под флага на държава-членка по член 7, не превишава разрешеното през 2006 г. ниво.

ГЛАВА IV

МОНИТОРИНГ, ИНСПЕКЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ

Член 10

Съобщения относно риболовното усилие

1.   Членове 19б, 19в, 19г, 19д и 19к от Регламент (ЕИО) № 2847/93 се прилагат за риболовни кораби, които извършват риболовни дейности в района. Корабите, оборудвани с устройствата за проследяване в съответствие с членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (4), са освободени от изискванията за сигнализация.

2.   Държавите-членки могат да прилагат алтернативни контролни мерки, за да се съобразят със задължението по параграф 1, като тези мерки са толкова ефективни и прозрачни, колкото и задълженията за докладване. Комисията се уведомява за мерките преди прилагането им.

Член 11

Допустимо отклонение

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки (5), разрешеното допустимо отклонение в приблизителната оценка на количествата съответно писия и морски език в килограми живо тегло, задържани на борда на кораби, престояли в Северно море, е 8 % от вписаната в риболовния дневник стойност. Ако не е определен коефициент на преобразуване в законодателството на Общността, се прилага приетият от държавата-членка, под чийто флаг плава корабът.

2.   Параграф 1 не се прилага за видове водни организми, ако задържаното на борда количество от вида е по-малко от 50 kg.

Член 12

Претегляне на разтоварения на сушата улов

Компетентните власти на държава-членка гарантират, че всяко превишаващо 300 kg количество морски език или всяко превишаващо 500 kg количество писия, което е уловено в Северно море, се претегля преди продажба, като се използват везни, чиято точност е сертифицирана.

Член 13

Предварителна нотификация

Капитанът на риболовен кораб на Общността, който е бил в Северно море и който желае да разтовари каквото и да е количество писия или морски език в пристанище или място на сушата в трета страна, най-малко 24 часа преди разтоварването в трета страна информира компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, за следното:

а)

името на пристанището или мястото на разтоварване;

б)

очакваното време на пристигане в пристанището или мястото на разтоварване;

в)

количествата в килограми живо тегло от всички видове, повече от 50 kg от които са задържани на борда.

Нотификацията може да се извърши и от представител на капитана на риболовния кораб.

Член 14

Отделно събиране на писия и морски език

1.   Забранява се на борда на риболовен кораб на Общността да бъде задържано в отделен контейнер каквото и да е количество писия или морски език, смесени с други видове морски организми.

2.   Капитаните на риболовните кораби на Общността оказват на инспекторите от държавите-членки необходимото съдействие с оглед извършване на кръстосана проверка на декларираните в риболовния дневник количества и задържания на борда улов от писия и морски език.

Член 15

Транспорт на писия и морски език

1.   Компетентните органи на държава-членка могат да изискат всяко количество писия, което надхвърля 500 kg, или всяко количество морски език, което надхвърля 300 kg, уловено в посочената в член 1, параграф 2 географска област, и първоначално разтоварено в същата държава-членка, да бъде претеглено с помощта на везни, чиято точност е сертифицирана, преди транспортирането му от пристанището на първо разтоварване до друго място.

2.   Чрез дерогация от член 13 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 количествата писия, превишаващи 500 kg и количествата морски език, превишаващи 300 kg и транспортирани до място, различно от мястото на разтоварване, се придружават от предвидената в член 8, параграф 1 от цитирания регламент декларация. Освобождаването от задължението, посочено в член 13, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2847/93, не се прилага.

Член 16

Забрана на трансбордирането на писия и морски език

Риболовен кораб на Общността, който е в Северно море, не трансбордира никакви количества писия или морски език на друг кораб.

ГЛАВА V

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Член 17

Оценка на мерките за управление

1.   Въз основа на становищата на НТИКР Комисията оценява въздействието на мерките за управление върху засегнатите запаси и риболовните дейности, свързани с тези запаси, през втората година от прилагането на настоящия регламент и през всяка следваща година.

2.   Комисията иска от НТИКР научно становище относно степента на напредък в посока изпълнение на целите на многогодишния план през третата година от прилагането на настоящия регламент и през всяка трета поредна година след това. Когато е уместно, Комисията предлага съответни мерки и Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство относно алтернативните мерки за постигане на целта, посочени в членове 3 и 4.

Член 18

Специални обстоятелства

Ако НТИКР съобщи, че количеството хвърлящ хайвер запас от писия или от морски език, или едновременно от двата вида, е с намален репродуктивен капацитет, Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение на Комисията за определяне на ТАС за писия, по-нисък от предвидения в член 7, и на ТАС за морски език, по-нисък от предвидения в член 8, както и на нива на риболовното усилие, по-ниски от предвидените в член 9.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Помощ от Европейския фонд за рибарство

1.   По време на първия етап, предвиден в член 3 на настоящия регламент, многогодишният план се определя като план за възстановяване по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, както и за целите на член 21, буква а), i) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (6).

2.   По време на втория етап, предвиден в член 4 от настоящия регламент, многогодишният план се определя като план за управление по смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, както и за целите на член 21, буква а), iv) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 11 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  Становище на Европейския парламент от 28 септември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(4)  OВ L 333, 20.12.2003 г., стp. 17.

(5)  OВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1804/2005 (OВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 10).

(6)  OВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.


19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 677/2007 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 18 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 678/2007 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2007 година

за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по система А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, трапезно грозде, ябълки и праскови)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 35, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците.

(2)

По силата на член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2200/96 в степен, позволяваща значителен за икономиката износ, продуктите, изнасяни от Общността, могат да бъдат обект на възстановяване при износ, като се имат предвид ограниченията, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(3)

В съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 следва да се следи да не бъде затрудняван търговският обмен, вече осъществяван при режима на възстановяванията. Поради тази причина и поради сезонния характер на износа на плодове и зеленчуци следва да се определят количествата, предвидени за всеки продукт, въз основа на номеклатурата на селскостопански продукти за възстановявания при износ, установена от Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (3). Тези количества следва да бъдат разпределени, като се има предвид по-голямата или по-малка трайност на съответните продукти.

(4)

По силата на член 35, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2200/96 възстановяванията следва да се определят, като се вземе предвид от една страна ситуацията и преспективите за развитие на цените на плодовете и зеленчуците на пазара на Общността и наличните количества, и, от друга страна, цените, практикувани в международната търговия. Също така следва да се имат предвид разходите за пускане на пазара и за транспорт, както и икономическият аспект на предвидения износ.

(5)

В съответствие с член 35, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2200/96 цените на пазара на Общността се определят, като се вземат предвид цените, които са най-благоприятни за износ.

(6)

Ситуацията на международната търговия или специфичните изисквания на някои пазари може да наложи диференциация на възстановяването за определен продукт според местоназначението на този продукт.

(7)

Доматите, портокалите, лимоните, трапезното грозде, ябълките и прасковите от категории Екстра, I и II по стандартите за качество на Общността могат в момента да бъдат обект на износ с икономически значим размер.

(8)

За да се позволи възможно най-ефикасно използване на наличните ресурси и предвид структурата на износа на Общността, уместно е да се пристъпи към откриване на търг и да се определи примерен размер на възстановяванията и на предвидените количества за съответния период.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Открива се търг за предоставяне на лицензии за износ по система А3. Продуктите, срокът за подаване на оферти, примерните ставки на възстановяванията и предвидените количества се определят в приложението към настоящия регламент.

2.   Лицензиите, издадени като хранителна помощ, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (4), не се приспадат от допустимите количества, посочени в приложението към настоящия регламент.

3.   Срокът на валидност на лицензиите от тип А3 е четири месеца при спазване на разпоредбите на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1961/2001.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 548/2007 (ОВ L 130, 22.5.2007 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 532/2007 (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 7).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Зa откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, трапезно грозде, ябълки и праскови)

Период за подаване на оферти: от 2 до 3 юли 2007г.

Код на продуктите (1)

Местоназначение (2)

Примерна ставка на възстановяване

(в EUR/t нето)

Предвидени количества

(в t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Кодовете на продукти са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

(2)  Кодовете на местоназначенията от серия А са определени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 3846/87. Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). Останалите местоназначения са определени, както следва:

F03

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария.

F04

:

Хонконг, Сингапур, Малайзия, Шри Ланка, Индонезия, Тайланд, Тайван, Папуа-Нова Гвинея, Лаос, Камбоджа, Виетнам, Япония, Уругвай, Парагвай, Аржентина, Мексико, Коста Рика.

F09

:

Следните местоназначения: Норвегия, Исландия, Гренландия, Фарьорски острови, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Черна гора, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства (Абу Даби, Дубай, Шария, Айман, Ум ал Каиуаин, Рас ал Каима и Фуяира), Кувейт, Йемен, Сирия, Иран, Йордания, Боливия, Бразилия, Венецуела, Перу, Панама, Еквадор и Колумбия, страни и територии от Африка, с изключение на Южна Африка, местоназначенията, посочени в член 36 от Регламент (EО) № 800/1999 на Комисията (OВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).


19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 679/2007 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2007 година

за определяне на размера на помощта за предназначените за преработка праскови за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 41 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1535/2003 на Комисията от 29 август 2003 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение режима на помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци (2) предвижда Комисията да публикува до 31 май размера на помощта, приложима за предназначените за преработка праскови.

(2)

За държавите-членки на Общността към 31 декември 2006 г. прегледът на спазването на общностните и националните прагове за преработка на праскови, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/96, се извършва на базата на количествата, за които са отпуснати помощи през последните три пазарни години, по отношение на които са налични окончателни данни за всички засегнати държави-членки.

(3)

Средната стойност на количествата преработени праскови в рамките на режима на помощи през предходните три пазарни години е по-ниска от прага на Общността. Помощта, която следва да се прилага за пазарната 2007/2008 година във всяка една засегната държава-членка, трябва да бъде следователно равна на размера, определен в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96.

(4)

Механизмът за изчисляване на спазването на националните прагове за преработка, предвиден в член 5 от Регламент (ЕО) № 2201/96, не е пряко приложим по отношение на България и Румъния. Поради това е целесъобразно да се предвидят преходни мерки за прилагането му. За пазарната 2007/2008 година, за която не са налични данни за прегледа на спазването на общностните и националните прагове за преработка на праскови, и като предпазна мярка следва да се предвиди предварително намаление на помощта, която ще бъде възстановена в случай на липса на надвишаване в края на пазарната година.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по продукти от преработени плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За пазарната 2007/2008 година размерът на помощта за прасковите съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 е 47,70 еуро на тон за държавите-членки на Общността в състава ѝ към 31 декември 2006 г.

2.   За България и Румъния размерът на помощта за прасковите съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 е 35,78 еуро на тон.

Член 2

1.   Ако общностният праг не бъде надвишен при изчисляване на спазването на прага за пазарната 2007/2008 година, след края на същата пазарна година се изплаща на България и Румъния допълнителна сума, равняваща се на 25 % от определената в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 помощ.

2.   В случай че общностният праг е превишен, ако прагът не е превишен или е превишен с по-малко от 25 % в България или в Румъния, след края на пазарната 2007/2008 година се изплаща допълнителна сума на тези държави-членки.

Посочената в първа алинея допълнителна сума се определя въз основа на действителното превишаване на съответния национален праг до максимален размер от 25 % от помощта, определена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96.

3.   С оглед на прегледа на националните прагове за преработка и само по отношение на България и Румъния изчисляването за пазарната 2007/2008 година се извършва въз основа на количествата, за които действително са отпуснати помощи през същата пазарна година.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2004 на Комисията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 25).

(2)  OВ L 218, 30.8.2003 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1663/2005 (ОВ L 267, 12.10.2005 г., стр. 22).


ДИРЕКТИВИ

19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/14


ДИРЕКТИВА 2007/35/EО НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2007 година

за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1), и по-специално второто тире от член 13, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 76/756/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (2), и по-специално член 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 76/756/ЕИО е една от отделните директиви във връзка с процедурата за типово одобрение на ЕО, установена с Директива 70/156/ЕИО. Разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО относно системите, компонентите и отделните технически възли за превозни средства следователно се отнасят за Директива 76/756/ЕИО.

(2)

С цел повишаване на безопасността по пътищата, чрез подобряване на видимостта на големите камиони и техните ремаркета, в Директива 76/756/EИО трябва да се въведе задължение за поставяне на светлоотразителна маркировка на тези превозни средства.

(3)

С цел да се вземат предвид следващи изменения на Правило № 48 на ИКЕ/ООН (3), които Общността вече е гласувала, е целесъобразно Директива 76/756/ЕИО да се адаптира към техническия прогрес чрез привеждането в съответствие с техническите изисквания на това правило на ИКЕ/ООН. С оглед постигането на яснота приложение II към Директива 76/756/ЕИО следва да бъде заменено.

(4)

Следователно Директива 76/756/ЕИО трябва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 76/756/ЕИО се заменя с приложението към настоящата директива.

Член 2

Считано от 10 юли 2011 г., ако изискванията, посочени в Директива 76/756/ЕИО, изменена с настоящата директива, не са спазени, държавите-членки, на основания, свързани с инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства, считат сертификатите за съответствие, които придружават новите превозни средства съгласно разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО, за невалидни за целите на член 7, параграф 1 от тази директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 9 юли 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те уведомяват незабавно Комисията за текста на тези разпоредби и за таблицата на съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 10 юли 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или те се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двайсетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Зaмeстник-прeдсeдaтeл


(1)  OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).

(2)  OВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/28/ЕО на Комисията (OВ L 171, 30.6.1997 г., стp. 1).

(3)  ОВ L 137, 30.5.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

1.

Техническите изисквания са посочените в параграфи 2, 5 и 6 от Правило № 48 на ИКЕ/ООН (1) и приложения от 3 до 9 към това правило.

2.

За целите на прилагането на разпоредбите по точка 1 се прилага следното:

а)

„ненатоварено превозно средство“ е превозно средство, масата на което е посочена в точка 2.6 от допълнение 1 от приложение I към настоящата директива, без водач;

б)

„формуляр на съобщение“ следва да се разбира като „сертификатът за типово одобрение на ЕО“, посочен в допълнение 2 от приложение I към настоящата директива;

в)

„договарящи страни по съответните правила“ следва да се разбира като „държавите-членки“;

г)

позоваването на „Правило № 3“ следва да се разбира като позоваване на Директива 76/757/ЕИО;

д)

бележката под линия 2 в точка 2.7.25 не се прилага;

е)

бележката под линия 8 в точка 6.19 не се прилага;

ж)

бележката под линия 1 приложение 5 следва да се разбира, както следва: „За определенията на категориите виж приложение II А към Директива 70/156/ЕИО“.

3.

Без да се нарушават изискванията на член 8, параграф 2, букви а) и в), и параграф 3 от Директива 70/156/ЕИО, на настоящото приложение и на всички изисквания в отделните директиви, се забранява инсталирането на всякакви светлинни и светлинносигнални устройства, различни от устройствата, които са определени в точка 2.7. от Правило № 48 на ИКЕ/ООН.


(1)  ОВ L 137, 30.5.2007 г., стр. 1.“


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 юни 2007 година

относно назначаването на един член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните

(2007/420/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 25, параграф 1 от него,

като взе предвид списъка на кандидатите, предоставен на Съвета от Комисията на Европейските общности,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

От съществено значение е да се гарантират независимостта, високото научно качество, прозрачността и ефективността на Европейския орган за безопасност на храните. Абсолютно необходимо е също така да се осъществява сътрудничество с държавите-членки.

(2)

Място за член на управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните, назначен до 30 юни 2008 г., се освободи в резултат на оставка.

(3)

Кандидатурите бяха проучени с оглед да се назначи нов член на управителния съвет въз основа на документацията, предоставена от Комисията и в съответствие със становището, изразено от Европейския парламент, с цел да се гарантират най-високо ниво на компетентност, широк спектър от съответни експертни знания, например в областта на управлението и публичната администрация, и възможно най-широко географско разпределение в рамките на Съюза,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Milan POGAČNIK се назначава за член на управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 11 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).


Комисия

19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/18


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 14 юни 2007 година

за отмяна на Решение 96/587/ЕО относно публикуване на списъка на признатите организации, които са обявени от държавите-членки, в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2007) 2379)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/421/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (1), и по-специално член 4, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 96/587/ЕО на Комисията (2) съдържа списъка на признатите организации, които са обявени от държавите-членки, в съответствие с Директива 94/57/ЕО.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 5 от Директива 94/57/ЕО организациите, които към 22 януари 2002 г. са вече признати въз основа на упоменатата директива, продължават да бъдат признати.

(3)

Решение 2005/623/ЕО на Комисията (3) удължи ограниченото признаване на Гръцкия корабен регистър (Hellenic Register of Shipping) за период от три години, като същото произвежда действие за Гърция и Кипър.

(4)

Решение 2006/382/ЕО на Комисията (4) разпространи действието на ограниченото признаване на Гръцкия корабен регистър (Hellenic Register of Shipping) и спрямо Малта.

(5)

Решение 2006/660/ЕО на Комисията (5) дава ограничено признаване от Общността на Полския корабен регистър за период от три години, като същото произвежда действие за Чешката република, Кипър, Литва, Малта, Полша и Словашката република.

(6)

Решение 96/587/ЕО, което вече е остаряло, следва на това основание да бъде отменено, като обновен списък на признатите организации, в съответствие с Директива 94/57/ЕО, следва да бъде редовно публикуван в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 96/587/ЕО се отменя.

Член 2

Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ публикува в Официален вестник на Европейския съюз обновен списък на признатите организации, в съответствие с Директива 94/57/ЕО, до 1 юли на всяка календарна година.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).

(2)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 43. Решение, последно изменено с Решение 2002/221/ЕО (ОВ L 73, 15.3.2002 г., стр. 30).

(3)  ОВ L 219, 24.8.2005 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 151, 6.6.2006 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 272, 3.10.2006 г., стр. 17.


19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/19


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2007 година

за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно някои екипи за събиране и производство на ембриони в Аржентина, Австралия и Съединените американски щати

(нотифицирано под номер C(2007) 2498)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/422/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 92/452/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и на екипите за производство на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността (2) предвижда, че държавите-членки могат да внасят ембриони от трети страни, само ако те са били събрани, преработени и съхранени от екипите за събиране и производство на ембриони, изброени в настоящото решение.

(2)

Аржентина и Съединените американски щати поискаха да се направят изменения към списъците за техните страни по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони.

(3)

Аржентина и Съединените американски щати представиха гаранции относно спазването на съответните правила, определени в Директива 89/556/ЕИО и въпросните екипи за събиране и производство на ембриони са били официално одобрени за износ към Общността от ветеринарните служби на тези страни.

(4)

Австралия поиска някои данни в списъците за тази страна да бъдат заличени.

(5)

Поради това Решение 92/452/ЕИО следва съответно да се измени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 92/452/ЕИО е изменено в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Решение 2006/60/ЕО на Комисията (ОВ L 31, 3.2.2006 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 250, 29.8.1992 г., стр. 40. Решение, последно изменено с Решение 2007/237/ЕО (ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 49).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 92/452/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Заличава се ред № LE/UT/BE-18, отнасящ се за екипа на Аржентина за събиране на ембриони.

2.

Заличава се ред № LE/UT/BE-22, отнасящ се за екипа на Аржентина за събиране на ембриони.

3.

Заличават се редове № LE/UT/BE-24 и LE/UT/BE-25, отнасящи се за екипа на Аржентина за събиране на ембриони.

4.

Заличава се ред № LE/UT/BE-28, отнасящ се за екипа на Аржентина за събиране на ембриони.

5.

Въвеждат се следните редове за Аржентина:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo — Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz — Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén — Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco — Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao — Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union — San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC — BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue — Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista — Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata — Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy — Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto — Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento — Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa — La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego — Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo“

6.

Заличава се ред № ETV0002, отнасящ се за екипа на Австралия за събиране на ембриони.

7.

Заличава се ред № ETV0005, отнасящ се за екипа на Австралия за събиране на ембриони.

8.

Заличават се редове № ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 и ETV0013, отнасящи се за екипа на Австралия за събиране на ембриони.

9.

Ред № 91CA035 E689, отнасящ се за екипа на Съединените американски щати за събиране на ембриони, се заменя със следното:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback“

10.

Заличава се ред № 04MT111 E1127, отнасящ се за екипа на Съединените американски щати за събиране на ембриони.

11.

Редове № 05NC114 E705 и 05NC117 E705, отнасящи се за екипа на Съединените американски щати за събиране на ембриони, се заменят със следното:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin“

12.

За Съединените американски щати се въвеждат следните редове:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien“


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/23


РЕШЕНИЕ 2007/423/ОВППС НА СЪВЕТА

от 18 юни 2007 година

за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/293/ОВППС на Съвета (1), и по-специално член 2 от нея, във връзка с член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Чрез Обща позиция 2004/293/ОВППС Съветът прие мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през териториите на държавите-членки на лицата, които са обвързани с дейности, които помагат на лицата на свобода да продължават да избягват правосъдие за престъпления, за които МТПБЮ ги е обвинил, или действат по начин, който нарушава ефективното изпълнение на мандата на МТПБЮ.

(2)

След предаването на Ante Gotovina на МТПБЮ определени лица, посочени в член 2 на Общата позиция и свързани с г-н Gotovina, следва да бъдат извадени от списъка. Необходимо е и актуализиране на данните за оставащите в списъка лица.

(3)

Освен това в списъка трябва да се включат и други лица, които са обвързани с дейности, които помагат на лицата на свобода да продължават да избягват правосъдие за престъпления, за които МТПБЮ ги е обвинил, или действат по начин, който нарушава ефективното изпълнение на мандата на МТПБЮ.

(4)

Списъкът, който се съдържа в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС следва съответно да бъде изменен,

РЕШИ:

Член 1

Списъкът на лицата в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС се заменя със списъка в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в действие от датата на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стp. 65. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2007/150/ОВППС (OВ L 66, 6.3.2007 г., стp. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

BILBIJA, Milorad

Син на Svetko BILBIJA

Дата на раждане/Място на раждане: 13.8.1956 г., Sanski Most, Босна и Херцеговина

Паспорт № 3715730

Лична карта № 03GCD9986

Личен идентификационен № 1308956163305

Други имена (прякори):

Адрес: Brace Pantica 7, Баня Лука, Босна и Херцеговина

2.

BJELICA, Milovan

Дата на раждане/Място на раждане: 19.10.1958 г., Rogatica, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0000148, издаден на 26.7.1998 г. в Сръбско Сараево (недействителен)

Лична карта № 03ETA0150

Личен идентификационен № 1910958130007

Други имена (прякори): Cicko

Адрес: CENTREK Company в Пале, Босна и Херцеговина

3.

DJORDJEVIC, Jelena (по мъж: GLUSICA Jelena)

Дъщеря на: Vlastimir и Sojka DJORDJEVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 7.2.1977 г., Зайчар, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Други имена(прякори):

Адрес: ул. Beogradskog Bataljona № 39, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Дата на раждане/Място на раждане: 29.9.1949 г., община Княжевац, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Beogradskog Bataljona № 39, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: съпруга на Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Дата на раждане/Място на раждане: 6.1.1964 г., Sviljanac, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0144290, издаден на 21.11.1998 г. в Баня Лука (недействителен)

Лична карта № 03GCE3530

Личен идентификационен № 0601964100083

Други имена (прякори):

Адрес: Ulica Stevana Mokranjca 26, Баня Лука, Босна и Херцеговина

6.

HADZIC, Goranka

Дъщеря на: Branko и Milena HADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 18.6.1962 г., община Винковци, Хърватска

Паспорт №

Лична карта № 1806962308218 (JMBG), лична карта № 569934/03

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: сестра на Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Дъщеря на: Goran и Zivka HADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: родена на 25.2.1983 г., Вуковар, Хърватска

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Син на: Goran и Zivka HADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 8.10.1987 г., Вуковар, Хърватска.

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Goran HADZIC.

9.

HADZIC, Zivka

Дъщеря на: Branislav NUDIC

Дата на раждане/Място на раждане: 9.6.1957 г., Винковци, Хърватска.

Паспорт №

Лична карта №

Други имена(прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: съпруга на Goran HADZIC

10.

JOVICIC, Predrag

Син на Desmir JOVICIC

Дата на раждане/Място на раждане: 1.3.1963 г., Пале, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4363551

Лична карта № 03DYA0852

Личен идентификационен № 0103963173133

Други имена (прякори):

Адрес: Milana Simovica 23, Пале, Босна и Херцеговина

11.

KARADZIC, Aleksandar

Дата на раждане/Място на раждане: 14.5.1973 г., Сараево-център, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0036395 (изтекъл на 12.10.1998 г.)

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Sasa

Адрес:

12.

KARADZIC, Ljiljana (моминско име: ZELEN)

Дъщеря на Vojo и Anka

Дата на раждане/Място на раждане: 27.11.1945 г., Сараево-център, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

13.

KARADZIC, Luka

Син на: Vuko и Jovanka KARADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 31.7.1951 г., община Savnik, Черна гора

Паспорт №

Лична карта №

Други имена(прякори):

Адрес: ул. Dubrovacka № 14, Белград, Сърбия, и ул. Janka Vukotica № 24, Rastoci, община Niksic, Черна гора

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: брат на Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Дъщеря на: Radovan KARADZIC и Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 22.5.1967 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №: 2205967175003 (JMBG); лична карта № 04DYB0041

Други имена (прякори): Seki

Адрес: Dobroslava Jevdjevica No. 9, Пале, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Radovan KARADZIC

15.

KESEROVIC, Dragomir

Син на Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 8.6.1957 г., Piskavica/Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4191306

Лична карта № 04GCH5156

Личен идентификационен № 0806957100028

Други имена (прякори):

Адрес:

16.

KIJAC, Dragan

Дата на раждане/Място на раждане: 6.10.1955 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

17.

KOJIC, Radomir

Син на Milanko и Zlatana

Дата на раждане/Място на раждане: 23.11.1950 г., Bijela Voda, Sokolac, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4742002, издаден през 2002 г. в Сараево (валиден до 2007 г.)

Лична карта № 03DYA1935. Издадена на 7.7.2003 г. в Сараево

Личен идентификационен № 2311950173133

Други имена (прякори): Mineur или Ratko

Адрес: 115 Trifka Grabeza, Пале или хотел KRISTAL, Jahorina, Босна и Херцеговина

18.

KOVAC, Tomislav

Син на Vaso

Дата на раждане/Място на раждане: 4.12.1959 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен № 0412959171315

Други имена (прякори): Tomo

Адрес: Bijela, Черна гора; и Пале, Босна и Херцеговина

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Син на Vasilija

Дата на раждане/Място на раждане: 30.1.1961 г., Suho Pole, Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта № 03GFB1318

Личен идентификационен № 3001961120044

Други имена (прякори): Predo

Адрес: Doboj, Босна и Херцеговина

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Дата на раждане/Място на раждане: 15.5.1968 г., Белград, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Legija (подправен документ за самоличност на името на IVANIC, Zeljko)

Адрес: арестуван (Белградски районен затвор, Bacvanska 14, Белград)

21.

MALIS, Milomir

Син на Dejan Malis

Дата на раждане/Място на раждане: 3.8.1966 г., Bjelice

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен № 0308966131572

Други имена (прякори):

Адрес: Vojvode Putnika, Foca, Босна и Херцеговина

22.

MANDIC, Momcilo

Дата на раждане/Място на раждане: 1.5.1954 г., Kalinovik, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0121391, издаден на 12.5.1999 г. в Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина (недействителен).

Лична карта №

Идентификационен № 0105954171511

Други имена (прякори): Мomо

Адрес: арестуван

23.

MARIC, Milorad

Син на Vinko Maric

Дата на раждане/Място на раждане: 9.9.1957 г., Visoko, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4587936

Лична карта № 04GKB5268

Личен идентификационен № 0909957171778

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Босна и Херцеговина

24.

MICEVIC, Jelenko

Син на Luka и Desanka, моминско име: Simic

Дата на раждане/Място на раждане: 8.8.1947 г., Borci, до Konjic, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4166874

Лична карта № 03BIA3452

Личен идентификационен № 0808947710266

Други имена (прякори): Filaret

Адрес: манастир Milesevo, Сърбия

25.

MLADIC, Biljana (моминско име STOJCEVSKA)

Дъщеря на: Strahilo STOJCEVSKI и Svetlinka STOJCEVSKA

Дата на раждане/Място на раждане: 30.5.1972 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №

Лична карта № 3005972455086 (JMBG)

Други имена (прякори):

Адрес: регистрирана на адрес Blagoja Parovica 117a, Белград, но живее на Vidikovacki venac 83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: снаха на Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Син на: Ratko и Bosiljka MLADIC

Дата на раждане/Място на раждане: 19.8.1969 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №: паспорт от Сърбия и Черна гора № 003220335, издаден на 26 февруари 2002 г.

Лична карта № 1908969450106 (JMBG); лична карта B112059, издадена на 8 април 1994 г. от SUP Belgrade

Други имена (прякори):

Адрес: Vidikovacki venac 83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Син на Simo

Дата на раждане/Място на раждане: 15.6.1943 г., Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт № 3944452

Лична карта № 04GFE3783

Личен идентификационен № 1506943120018

Други имена (прякори):

Адрес:

28.

OSTOJIC, Velibor

Син на Jozo

Дата на раждане/Място на раждане: 8.8.1945 г., Celebici, Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

29.

OSTOJIC, Zoran

Син на Mico OSTOJIC

Дата на раждане/Място на раждане: 29.3.1961 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта № 04BSF6085

Личен идентификационен № 2903961172656

Други имена (прякори):

Адрес: Malta 25, Сараево, Босна и Херцеговина

30.

PAVLOVIC, Petko

Син на Milovan PAVLOVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 6.6.1957 г., Ratkovici, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4588517

Лична карта № 03GKA9274

Личен идентификационен № 0606957183137

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Босна и Херцеговина

31.

PETROVIC, Tamara (моминско име DJORDJEVIC)

Дъщеря на: Vlastimir и Sojka DJORDJEVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 3.10.1971 г., Зайчар, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Beogradskog Bataljona № 39, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Син на Radomir POPOVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 24.3.1950 г., Petrovici

Паспорт №

Лична карта № 04FAA3580

Личен идентификационен № 2403950151018

Други имена (прякори):

Адрес: Crnogorska 36, Bileca, Босна и Херцеговина

33.

PUHALO, Branislav

Син на Djuro

Дата на раждане/Място на раждане: 30.8.1963 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен № 3008963171929

Други имена (прякори):

Адрес:

34.

RADOVIC, Nade

Син на Milorad RADOVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 26.1.1951 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №: стар 0123256 (недействителен)

Лична карта № 03GJA2918

Личен идентификационен № 2601951131548

Други имена (прякори):

Адрес: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Босна и Херцеговина

35.

RATIC, Branko

Дата на раждане/Място на раждане: 26.11.1957 г., MIHALJEVCI SL SLAVONSKA POZEGA, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0442022, издаден на 17.9.1999 г. в Баня Лука

Лична карта № 03GCA8959

Личен идентификационен № 2611957173132

Други имена (прякори):

Адрес: Ulica Krfska 42, Баня Лука, Босна и Херцеговина

36.

ROGULJIC, Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 15.5.1952 г., SRPSKA CRNJA HETIN, Сърбия

Паспорт №: валиден паспорт 3747158, издаден на 12.4.2002 г. в Баня Лука. Валиден до 12.4.2007 г. Невалиден паспорт 0020222, издаден на 25.8.1988 г. в Баня Лука. Валиден до 25.8.2003 г.

Лична карта № 04EFA1053

Личен идентификационен № 1505952103022.

Други имена (прякори):

Адрес: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Босна и Херцеговина

37.

SAROVIC, Mirko

Дата на раждане/Място на раждане: 16.9.1956 г., Rusanovici-Rogatica, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4363471, издаден в Източно Сараево, валиден до 8 октомври 2008 г.

Лична карта № 04PEA4585

Личен идентификационен № 1609956172657

Други имена (прякори):

Адрес: Bjelopoljska 42, 71216 Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Син на Dejan SKOCAJIC

Дата на раждане/Място на раждане: 5.8.1953 г., Blagaj, Босна и Херцеговина

Паспорт № 3681597

Лична карта № 04GDB9950

Личен идентификационен №: 0508953150038

Други имена (прякори):

Адрес: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Босна и Херцеговина

39.

VRACAR, Milenko

Дата на раждане/Място на раждане: 15.5.1956 г., Nisavici, Prijedor, Босна и Херцеговина

Паспорт №: валиден паспорт 3865548, издаден на 29.8.2002 г. в Баня Лука. Валиден до 29.8.2007 г. Невалидни паспорти: 0280280, издаден на 4.12.1999 г. в Баня Лука (валиден до 4.12.2004 г.) и 0062130, издаден на 16.9.1998 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина

Лична карта № 03GCE6934

Личен идентификационен № 1505956160012

Други имена (прякори):

Адрес: 14 Save Ljuboje, Баня Лука, Босна и Херцеговина

40.

ZOGOVIC, Milan

Син на Jovan

Дата на раждане/Място на раждане: 7.10.1939 г., Dobrusa

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

41.

ZUPLJANIN, Divna (моминско име STOISAVLJEVIC)

Дъщеря на: Dobrisav и Zorka STOISAVLJEVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 15.11.1956 г., Maslovare, община Kotor Varos, Босна и Херцеговина

Паспорт №: паспорт от Босна и Херцеговина 0256552, издаден на 26 април 1999 г.

Лична карта №: идентификационен номер 04GCM2618, издаден на 5 ноември 2004 г. и свидетелство за правоуправление на МПС номер 05GCF8710, издадено на 3 януари 2005 г.

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Markovica 3, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: съпруга на Stojan ZUPLJANIN.

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Син на: Stojan и Divna ZUPLJANIN

Дата на раждане/Място на раждане: 21.7.1980 г., Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: Паспорт от Босна и Херцеговина 4009608 от 7 февруари 2003 г.

Лична карта №: лична карта 04GCG6605, свидетелство за управление на МПС 04GCC6937 от 8 март 2004 г.

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Markovica 3, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Stojan ZUPLJANIN

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Син на: Stojan и Divna ZUPLJANIN

Дата на раждане/Място на раждане: 18.7.1984 г., Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: паспорт от Босна и Херцеговина 5049445 от 26 април 2006 г.

Лична карта №: лична карта 03GCB5148 от 10 юни 2003 г., свидетелство за управление на МПС 04GCF5074 от 30 ноември 2004 г.

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Markovica 3, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Син на: Stanko и Cvijeta ZUPLJANIN

Дата на раждане/Място на раждане: 17.11.1957 г., Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: паспорт от Босна и Херцеговина 0023955, издаден на 24 август 1998 г.

Лична карта №: лична карта 04GCL4072, свидетелство за управление на МПС 04GCE8351 от 18 септември 2004 г.

Други имена (прякори): Bebac.

Адрес: Vojvode Momica 9a, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: братовчед на Stojan ZUPLJANIN


19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Поради ситуацията, която възникна по повод присъединяването, някои броеве на Официален вестник от 27, 29 и 30 декември 2006 г. бяха публикувани на официалните езици към тази дата.

Беше решено актовете, които са публикувани в броевете на Официален вестник от посочените дати, да бъдат публикувани отново като поправки и във формата, използван в Официален вестник.

Ето защо броевете на Официален вестник, които съдържат тези поправки, бяха публикувани във версиите на официалните езици преди присъединяването. Преводите на актовете на езиците на новите държави-членки ще бъдат публикувани в Специалното издание на Официален вестник на Европейския съюз, съдържащо текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди 1 януари 2007 г.

По-долу е даден списък на броевете на Официален вестник, публикувани на 27, 29 и 30 декември 2006 г., и съответните поправки.

OВ от 27 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


OВ от 29 декември 2006 г.

Поправен OВ (2007 г.)

L 387

L 34


OВ от 30 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50