ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
16 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 671/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте

1

 

 

Регламент (ЕО) № 672/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

Регламент (ЕО) № 673/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година относно 33-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

6

 

 

Регламент (ЕО) № 674/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 юни 2007 г.

7

 

 

Регламент (ЕО) № 675/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година относно степента, до която могат да бъдат приети заявленията, внесени през първите десет дни на юни 2007 г. за издаване на лицензии за внос на масло от Нова Зеландия по квоти с номера 09.4195 и 09.4182

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/33/ЕО на Съвета от 11 юни 2007 година относно контрола на картофените цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива 69/465/ЕИО

12

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/414/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 февруари 2007 година относно държавна помощ — C 36/2004 (ех N 220/2004) — Португалия — чуждестранна пряка инвестиционна помощ за CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA (нотифицирано под номер C(2007) 474)  ( 1 )

23

 

 

2007/415/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2007 година за невключване на карбосулфан в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешeнията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2463)  ( 1 )

28

 

 

2007/416/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 13 юни 2007 година за невключване на карбофуран в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2467)  ( 1 )

30

 

 

2007/417/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2007 година относно невключването на диурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешeнията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2468)  ( 1 )

32

 

 

2007/418/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 юни 2007 година относно създаване на група на високо равнище по конкурентоспособността на отрасъла за химикали в Европейския съюз

34

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за реадмисията на лица, пребиваващи без разрешение

37

 

 

 

*

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 671/2007 НА СЪВЕТА

от 11 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В приложението към Регламент (ЕО) № 1868/94 на Съвета (2) се определят квотите за картофено нишесте за държавите-членки производителки за пазарните години 2005/2006 и 2006/2007.

(2)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1868/94 разпределението на квотите в рамките на Общността се основава на доклад от Комисията до Съвета. Според представения на Съвета доклад неотдавнашната реформа на организацията на общия пазар в захарния отрасъл следва да се вземе предвид при анализа на развитието на пазара на нишесте. Пълното осъществяване на реформата в захарния отрасъл обаче ще бъде постепенно, в рамките на преходен период. Ето защо до посочването на първите последици от тази реформа в сектора на картофеното нишесте квотите за пазарната 2006/2007 година следва да се продължат с още две години.

(3)

Държавите-членки производителки следва да разпределят квотите си за срок от две години между всички производители на картофено нишесте въз основа на квотите за пазарната 2006/2007 година.

(4)

Количествата, използвани от производителите на картофено нишесте и надхвърлящи наличните подквоти за пазарната 2006/2007 година, следва да се приспаднат през пазарната 2007/2008 година в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1868/94.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1868/94 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1868/94 се изменя, както следва:

1)

Членове 2 и 3 се заменят със следното:

„Член 2

1.   На държавите-членки производителки се разпределят квоти за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009 съгласно приложението.

2.   Всяка държава-членка производителка, посочена в приложението, разпределя своята квота, приложима за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009, между производителите на картофено нишесте въз основа на подквотите, с които производителите са разполагали през 2006/2007 г., при условие, че се прилага втората алинея.

Наличните подквоти за всеки производител за 2007/2008 пазарна година се изменят, за да се вземат предвид използваните количества, надхвърлящи квотите за 2006/2007 пазарна година, съгласно член 6, параграф 2.

Член 3

До 1 януари 2009 г. Комисията представя на Съвета доклад за функционирането на квотната система в рамките на Общността, придружен от съответни предложения. В доклада се отчита развитието на пазарите на картофено нишесте и на нишесте от зърнени култури.“

2)

Приложението се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 11 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  Становище от 24 април 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 197, 30.7.1994 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 941/2005 (ОВ L 159, 22.6.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Квоти за картофено нишесте за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009

(Тонове)

Чешката република

33 660

Дания

168 215

Германия

656 298

Естония

250

Испания

1 943

Франция

265 354

Латвия

5 778

Литва

1 211

Нидерландия

507 403

Австрия

47 691

Полша

144 985

Словакия

729

Финландия

53 178

Швеция

62 066

Общо

1 948 761“


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 672/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 15 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 673/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2007 година

относно 33-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните агенции пристъпват чрез търг към продажба на държани от тях количества масло от интервенция и към предоставянето на помощ за сметана, масло и концентрирано масло. Член 25 от посочения по-горе регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена на маслото, както и максимален размер на помощта за сметана, масло и концентрирано масло, които могат да бъдат разграничени според предназначението, процентното съдържание на мазнини в маслото и начина на влагане в крайни продукти. В резултат на това следва да се определи размерът на гаранцията за преработка, предвидена в член 28 от Регламент (ЕО) № 1898/2005.

(2)

След разглеждане на получените оферти търгът се прекратява.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

33-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II, се прекратява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 674/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2007 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 юни 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 15 юни 2007 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 15 юни 2007 г. вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 16 юни 2007 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.6.2007—14.6.2007

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

164,25

114,42

Цена CAF САЩ

180,51

170,51

150,51

151,47

Премия за Залива

12,63

Премия за Големите езера

10,96

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

36,68 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

36,77 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 675/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2007 година

относно степента, до която могат да бъдат приети заявленията, внесени през първите десет дни на юни 2007 г. за издаване на лицензии за внос на масло от Нова Зеландия по квоти с номера 09.4195 и 09.4182

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (2), и по-специално член 35а, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

Заявленията за издаване на вносни лицензии, подадени от 1 юни 2007 г. до 10 юни 2007 г., за масло с произход Нова Зеландия по квоти с номера 09.4195 и 09.4182, посочени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 2535/2001, и за които Комисията е уведомена не по-късно от 13 юни 2007 година, са за количества по-големи от наличните. Поради това за заявените количества трябва да се определят разпределителни коефициенти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за издаване на лицензии за внос на масло с произход Нова Зеландия по квоти c номера 09.4195 и 09.4182, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 2535/2001 от 1 юни 2007 г. до 10 юни 2007 г., и за които Комисията е уведомена не по-късно от 13 юни 2007 година, следва да бъдат приети, при условие че им се приложат разпределителните коефициенти, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  OВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 487/2007 (ОВ L 114, 1.5.2007 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Квота номер

Разпределителен коефициент

09.4195

20,172164 %

09.4182

100 %


ДИРЕКТИВИ

16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/12


ДИРЕКТИВА 2007/33/ЕО НА СЪВЕТА

от 11 юни 2007 година

относно контрола на картофените цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива 69/465/ЕИО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

От приемането на Директива 69/465/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. за борбата с картофената галообразуваща нематода (1) има значителни развития в номенклатурата, биологията и епидемиологията на видовете и популациите от картофени цистообразуващи нематоди и тенденцията им на разпространение.

(2)

Картофените цистообразуващи нематоди (Globodera pallida (Stone) Behrens (европейски популации) и Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (европейски популации)) са признати за вредители по картофите.

(3)

Разпоредбите на Директива 69/465/ЕИО бяха преразгледани и в резултат от това преразглеждане бе установено, че те са недостатъчни. Поради това е необходимо да се приемат по-подробни разпоредби.

(4)

Разпоредбите следва да отчитат, че са необходими официални изследвания, за да се гарантира, че в ниви, в които се държат или засаждат картофи за семена, предназначени за производство на картофи за семена, както и някои растения, предназначени за производството на растения за посев, не се намират картофени цистообразуващи нематоди.

(5)

Следва да се провеждат официални прегледи на полетата, използвани за производство на картофи, които не се използват за производство на картофи за семена.

(6)

За провеждането на такива официални изследвания и прегледи следва да се установят процедури за вземане на проби и изпитване.

(7)

Следва да се вземат предвид начините на разпространение на патогена.

(8)

Разпоредбите следва да отчитат, че традиционно контролът на картофените цистообразуващи нематоди се извършва чрез сеитбообръщение, тъй като е установено, че неколкогодишно прекъсване при отглеждането на картофи води до значително намаление на популацията на нематодите. По-наскоро сеитбообръщение бе заместено от използването на устойчиви сортове картофи.

(9)

Освен това държавите-членки следва при нужда да вземат допълнителни или по-строги мерки, при условие че няма пречка за движението на картофите в границите на Общността, освен доколкото е предвидено в Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (2). За такива мерки следва да се нотифицират Комисията и останалите държави-членки.

(10)

Поради това Директива 69/465/ЕО следва да бъде отменена.

(11)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно — да се определи разпределението на картофените цистообразуващи нематоди, да се предотврати разпространението им и да се установи контрол върху тях, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба или последиците на действието могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(12)

Необходимите за изпълнението на настоящата директива мерки следва да се приемат съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящата директива установява мерките, които да вземат държавите-членки срещу Globodera pallida (Stone) Behrens (европейски популации) и Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (европейски популации), наричани по-нататък „картофени цистообразуващи нематоди“, за да се определи тяхното разпределение, да се предотврати разпространението им и да бъдат контролирани.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„официален“ или „официално“ означава установени, разрешени или извършени от компетентните официални органи на държавата-членка съгласно определението на член 2, параграф 1, буква ж) от Директива 2000/29/ЕО;

б)

„устойчив сорт картофи“ означава сорт, който при култивиране ограничава значително развитието на специфична популация от картофени цистообразуващи нематоди;

в)

„изследване“ означава методична процедура за определяне на наличието на картофени цистообразуващи нематоди в определено поле;

г)

„преглед“ означава методична процедура, провеждана през определен период от време за определяне на разпределението на картофени цистообразуващи нематоди на територията на държавата-членка.

Член 3

1.   Компетентните официални органи на държавите-членки определят какво представлява поле по смисъла на настоящата директива, за да се гарантира, че фитосанитарните условия в дадено поле са хомогенни по отношение на риска от картофени цистообразуващи нематоди. В тази си дейност те вземат предвид установените научни и статистически принципи, биологията на картофените цистообразуващи нематоди, култивирането на полето и специфичните производствени системи на растенията гостоприемници на картофени цистообразуващи нематоди в тази държава-членка. Подробните критерии за определянето на поле се съобщават официално на Комисията и на другите държави-членки.

2.   Допълнителни разпоредби, свързани с критериите за определяне на поле, могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 2.

ГЛАВА II

ОТКРИВАНЕ

Член 4

1.   Държавите-членки предписват извършване на официално изследване за наличие на картофени цистообразуващи нематоди на полето, в което ще се засаждат или съхраняват растенията, изброени в приложение I, предназначени за производството на растения за посев или картофи за семена, предназначени за производството на картофи за семена.

2.   Официалното изследване, предвидено в параграф 1, се извършва в периода между прибирането на последната реколта от полето и засаждането на растенията или картофите за семена, споменати в параграф 1. То може да се извърши по-рано, в който случай се запазва документирано доказателство за резултатите от това изследване, удостоверяващо, че не са открити картофени цистообразуващи нематоди и че по време на изследването не е имало картофи и други растения гостоприемници, посочени в точка 1 от приложение I, а също и че такива не са отглеждани от момента на изследването.

3.   Резултатите от официалните изследвания, различни от посочените в параграф 1 и извършени преди 1 юли 2010 г., могат да се считат за доказателство по смисъла на параграф 2.

4.   Ако компетентните официални органи на държавата-членка са установили, че няма риск от разпространяване на картофени цистообразуващи нематоди, официалното изследване, посочено в параграф 1, не се изисква за:

а)

засаждане на изброените в приложение I растения, предназначени за производството на растения за посев, които ще се използват на същата производствена площ, разположена в официално определен район;

б)

засаждане на картофи за семена, предназначени за производството на картофи за семена, които ще се използват в същата производствена площ, разположена в официално определен район;

в)

засаждане на растенията, изброени в точка 2 от приложение I, предназначени за производството на растения за посев, при които прибраната реколта подлежи на официално одобрени мерки, посочени в раздел III, точка А от приложение III.

5.   Държавите-членки следят резултатите от изследванията, посочени в параграфи 1 и 3, да се регистрират официално и да са достъпни за Комисията.

Член 5

1.   По отношение на полета, в които ще се засаждат или съхраняват картофите за семена, предназначени за производство на картофи за семена, или растения, изброени в точка 1 от приложение I, предназначени за производство на растения за посев, официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1, включва вземане на проби и анализ за наличие на картофени цистообразуващи нематоди в съответствие с приложение II.

2.   По отношение на полета, в които ще се засаждат или съхраняват растенията, изброени в точка 2 от приложение I, предназначени за производството на растения за посев, официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1, включва вземане на проби и анализ за наличие на картофени цистообразуващи нематоди в съответствие с приложение II или проверка, предвидена в раздел I от приложение III.

Член 6

1.   Държавите-членки следят официалните изследвания да се извършват върху полета, използвани за производство на картофи, различни от предназначените за производство на картофи за семена, за да се определи разпределението на картофени цистови нематоди.

2.   Официалните изследвания включват вземане на проби и анализ за наличието на картофени цистообразуващи нематоди в съответствие с параграф 2 от приложение II и се извършват в съответствие с раздел II от приложение III.

3.   Резултатите от официалните изследвания се съобщават писмено на Комисията в съответствие с раздел II от приложение III.

Член 7

Ако в резултат от официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1, и другите официални изследвания, посочени в член 4, параграф 3, не бъдат открити картофени цистообразуващи нематоди, компетентните официални органи на държавата-членка осигуряват официалното регистриране на тази информация.

Член 8

1.   Когато по време на официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1, се установи, че определено поле е заразено с картофени цистообразуващи нематоди, компетентните официални органи на държавата-членка осигуряват официалното регистриране на тази информация.

2.   Когато по време на официалното изследване, посочено в член 6, параграф 1, се установи, че определено поле е заразено с картофени цистообразуващи нематоди, компетентните официални органи на държавата-членка осигуряват официалното регистриране на тази информация.

3.   Картофи или растения, изброени в приложение I, които идват от поле, официално регистрирано като заразено с картофени цистообразуващи нематоди, както е посочено в параграф 1 или параграф 2 от този член, или са били в контакт с почва, в която са открити картофени цистообразуващи нематоди, се обозначават официално като заразени.

ГЛАВА III

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Член 9

1.   Държавите-членки предвиждат в поле, което е било официално регистрирано като заразенo съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2:

а)

да не се засаждат картофи, предназначени за производството на картофи за семена, и

б)

да не се засаждат или съхраняват изброените в приложение I растения, предназначени за посев. Растенията, изброени в точка 2 от приложение I, обаче, могат да се засаждат в това поле, при условие че тези растения са подложени на официално одобрените мерки, посочени в раздел III, точка А от приложение III, така че няма установим риск от разпространение на картофените цистообразуващи нематоди.

2.   Що се отнася до полета, които ще се използват за засаждане на картофи, но не са предназначени за производство на картофи за семена, и които са официално регистрирани като заразени съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2, компетентните официални органи на държавите-членки предвиждат тези полета да бъдат подложени на официална програма за контрол, целяща най-малко ограничаването на картофените цистообразуващи нематоди.

Програмата, посочена в параграф 2 от този член, отчита специфичните системи за производство и продажба на растенията гостоприемници на картофените цистообразуващи нематоди в съответната държава-членка, характеристиката на наличната популация на картофени цистообразуващи нематоди, използването на устойчиви сортове картофи с най-високи налични нива на устойчивост съгласно посоченото в раздел I от приложение IV, а при нужда — и други мерки. Тази програма се нотифицира писмено на Комисията и на другите държави-членки с оглед обезпечаване на съпоставими нива на осигуреност между държавите-членки.

На степента на устойчивост на сортовете картофи, различни от вече съобщените според член 10, параграф 1 от Директива 69/465/ЕИО, се дава количествено изражение в съответствие със стандартната таблица за отбелязване на стойностите, представена в раздел I от приложение IV към настоящата директива. Изпитването за устойчивост се извършва в съответствие с протокола, предвиден в раздел II от приложение IV към настоящата директива.

Член 10

1.   Държавите-членки предвиждат относно изброените в приложение I картофи или растения, обозначени като заразени съгласно член 8, параграф 3:

а)

картофите за семена и растенията гостоприемници, изброени в точка 1 от приложение I, да не се засаждат, освен ако са били обеззаразени под надзора на отговорните официални органи на държавата-членка чрез подходящ метод, приет съгласно параграф 2 от този член, въз основа на научни доказателства, че няма риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди;

б)

картофите, предназначени за промишлена преработка или сортиране, да подлежат на официално одобрени мерки в съответствие с раздел III, точка Б от приложение III;

в)

растенията, изброени в точка 2 от приложение I, да не се засаждат, освен ако са били подложени на официално одобрени мерки, както е посочено в раздел III, буква А от приложение III, така че вече не са заразени.

2.   Спецификации на методите, посочени в параграф 1, буква а) от този член, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 2.

Член 11

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 16, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО, държавите-членки предвиждат съмненията за разпространение или потвърденото присъствие на картофени цистообразуващи нематоди на тяхна територия в резултат от намаляване или промяна в ефективността на устойчив сорт картофи, свързана с необичайна промяна в състава на нематодни видове, патогенен тип или вирулентна група, да се докладват на техните собствени компетентни официални органи.

2.   За всички случаи, докладвани по параграф 1, държавите-членки осигуряват изследването и потвърждаването чрез подходящи методи на видовете картофени цистообразуващи нематоди и евентуално на патогенния тип или вирулентната група.

3.   Подробностите на потвържденията, посочени в параграф 2, се изпращат в писмена форма всяка година, до 31 декември най-късно, на Комисията и на другите държави-членки.

4.   Подходящите методи, посочени в параграф 2 от този член, могат да се приемат в съответствие с процедурата, изложена в член 17, параграф 2.

Член 12

Държавите-членки нотифицират в писмена форма на Комисията и на другите държави-членки всяка година до 31 януари най-късно списък на всички нови сортове картофи, за които са установили чрез официално изпитване, че са устойчиви на картофени цистообразуващи нематоди. Те обявяват видовете, патогенните типове, вирулентните групи или популации, спрямо които сортовете показват устойчивост, степента на устойчивост и годината на установяването ѝ.

Член 13

Ако след като бъдат взети официално одобрените мерки, посочени в раздел III, точка В от приложение III, не се потвърди наличие на картофени цистообразуващи нематоди, компетентните официални органи на държавата-членка осигуряват актуализирането на данните, официално регистрирани съгласно член 4, параграф 5, член 8, параграф 1 и член 8, параграф 2, и отмяната на всички наложени върху полето ограничения.

Член 14

Без да се засягат разпоредбите на членове 3 и 5 от Директива 2000/29/ЕО, държавите-членки могат да разрешат изключения от мерките, посочени в членове 9 и 10 от настоящата директива, в съответствие с разпоредбите, предвидени в Директива 95/44/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на условията, при които някои вредни организми, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения I—V към Директива 77/93/ЕИО на Съвета могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекции (4).

ГЛАВА IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Държавите-членки могат да приемат във връзка със собственото си производство допълнителни или по-строги мерки съобразно необходимостта за контролиране на картофени цистообразуващи нематоди или за предотвратяване на разпространението им, при условие че спазват Директива 2000/29/ЕО.

Тези мерки се нотифицират в писмена форма на Комисията и другите държави-членки.

Член 16

Изменения на приложенията, свързани с развитието на науката и техниката, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 2.

Член 17

1.   Комисията се подпомага от Постоянния фитосанитарен комитет, наричан по-долу „Комитет“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 18

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 30 юни 2010 г. законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива. Те незабавно предоставят на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2010 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които приемат в уредена от настоящата директива област.

Член 19

Директива 69/465/ЕИО се отменя, считано от 1 юли 2010 година.

Член 20

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 11 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 323, 24.12.1969 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(2)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/ЕО на Комисията (ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 9).

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(4)  ОВ L 184, 3.8.1995 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Директива 97/46/ЕО на Комисията (ОВ L 204, 31.7.1997 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на растенията, посочени в член 4, параграфи 1, 2 и 4, член 5, параграфи 1 и 2, член 8, параграф 3, член 9, параграф 1, буква б) и член 10, параграф 1

1.

Растения гостоприемници с корени:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

а)

Други растения с корени:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

б)

Луковици, грудки и коренища, неподложени на официално одобрените мерки, посочени в раздел III, точка А от приложение III, отгледани в почва и предназначени за засаждане, различни от тези, за които има обозначение чрез тяхната опаковка или чрез други средства, че са предназначени за продажба на крайни потребители, неучастващи в професионално растениевъдство или производство на рязани цветя, на:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

1.

Относно вземането на проби и анализ за официалното изследване, посочено в член 5, параграфи 1 и 2:

а)

вземането на проби включва почвени проби със стандартна норма от най-малко 1 500 ml почва/ha, събрани от поне 100 ядки/ha за предпочитане в правоъгълна решетка с не по-малко от 5 метра ширина и не повече от 20 метра дължина между точките на вземане на проби, обхващащи цялото поле. Цялата проба се използва за по-нататъшно изследване, т.е. изваждане на цисти, установяване на вида и евентуално определяне на патогенния тип/вирулентната група;

б)

изпитването включва методи за изваждане на картофените цистообразуващи нематоди, описани в съответните фитосанитарни процедури или диагностични протоколи за Globodera pallida и Globodera rostochiensis: стандарти за оценка на препаратите за растителна защита (ЕPPO).

2.

Относно вземането на проби и анализ за официалния преглед, посочен в член 6, параграф 2:

а)

вземане на проби е:

вземането на проби, описано в параграф 1, с минимална норма на пробване на почвата от най-малко 400 ml/ha;

или

целево вземане на проби от поне 400 ml почва след визуален преглед на корените, при които има визуални симптоми;

или

вземане на проби от най-малко 400 ml почва, свързана с картофите, след прибиране на реколтата, при условие че полето, където са отгледани картофите, подлежи на проследяване;

б)

изпитване представлява изпитването, посочено в параграф 1.

3.

Чрез дерогация стандартната норма на вземане на проби, посочена в параграф 1, може бъде намалена до минимум 400 ml почва/ha, при условие че:

а)

има документирано доказателство, че картофите или други растения гостоприемници, изброени в точка 1 от приложение I, са отгледани и са били налице в полето през шестте години, предшестващи официалното изследване;

или

б)

при последните две последователни официални изследвания не са открити картофени цистообразуващи нематоди в проби от 1 500 ml почва/ha и след първите официални изследвания не са отглеждани картофи или други растения гостоприемници, посочени в точка 1 от приложение I, различни от тези, за които се изисква официално изследване според член 4, параграф 1;

или

в)

в последното официално изследване, при което размерът на пробата трябва да е бил не по-малък от 1 500 ml почва/ha, не са открити картофени цистообразуващи нематоди или цисти на картофени цистообразуващи нематоди без живо съдържание и от последното официално изследване в полето не са отглеждани картофи или други растения гостоприемници, изброени в точка 1 от приложение I, различни от тези, за които се изисква официално изследване според член 4, параграф 1.

Резултатите от други официални изследвания, извършени преди датата на прилагане на настоящата директива, могат да се считат за официални изследвания, посочени в алинеи б) и в).

4.

По изключение количеството на взетите проби, посочено в параграфи 1 и 3, може да се намали за ниви, съответно по-големи от 8 хектара и 4 хектара:

а)

по отношение на стандартната норма, посочена в параграф 1, проби от първите 8 хектара се вземат при определената в него норма, която обаче може да бъде намалена за всеки допълнителен хектар до минимум 400 ml почва/ha;

б)

по отношение на намалената норма, посочена в параграф 3, проби от първите 4 хектара се вземат при определената в него норма, но за всеки допълнителен хектар нормата може да се намали още до минимум 200 ml почва/ha.

5.

Използването на намаления размер на пробата, посочен в параграфи 3 и 4, може да продължи в последващите официални изследвания, посочени в член 4, параграф 1, докато в съответното поле не бъдат открити картофени цистообразуващи нематоди.

6.

По изключение стандартният размер на пробата от почвата, посочена в параграф 1, може да бъде намален до минимум 200 ml почва/ha, при условие че полето е разположено в зона, обявена за несъдържаща картофени цистообразуващи нематоди, и е обозначена, поддържана и проверявана според съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки. Подробности за такива зони се съобщават в писмена форма на Комисията и другите държави-членки.

7.

Минималният размер на пробата от почвата във всички случаи е 100 ml почва от поле.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЗДЕЛ I

ПРОВЕРКА

Във връзка с член 5, параграф 2 официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1, установява, че по време на проверката е удовлетворен един от следните критерии:

през последните 12 години в полето няма случаи на картофени цистообразуващи нематоди, въз основа на резултатите от подходящо, официално одобрено изпитване

или

са известни предишните реколти в полето, като през последните 12 години не е имало картофи или други растения гостоприемници, посочени в точка 1 от приложение I.

РАЗДЕЛ II

ПРЕГЛЕДИ

Официалните прегледи, посочени в член 6, параграф 1, се провеждат върху поне 0,5 % от площта, използвана през съответната година за производство на картофи, която не е от предназначената за производство на картофи за семена. Резултатите от прегледите се съобщават на Комисията до 1 април за предходния период от дванадесет месеца.

РАЗДЕЛ III

ОФИЦИАЛНИ МЕРКИ

A

Официално одобрените мерки, посочени в член 4, параграф 4, буква в), член 9, параграф 1, буква б), член 10, параграф 1, буква в) и в параграф 2б от приложение I, са:

1.

очистване чрез подходящи методи, така че да няма установим риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди;

2.

отстраняване на почва чрез измиване или изчеткване до практическото ѝ пълно премахване, така че да няма установим риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди.

Б

Официално одобрените мерки, посочени в член 10, параграф 1, буква б), са доставяне до преработваща инсталация с подходящи и официално одобрени процедури за отстраняване на отпадъци, за които е установено, че не носят риск за разпространяване на картофени цистообразуващи нематоди.

В

Официално одобрените мерки, посочени в член 13, са официално повторно вземане на проби от полето, официално регистрирано като заразено, както е посочено в член 8, параграф 1 или параграф 2, и изпитване чрез използване на методите, изложени в приложение II, след минимален период от 6 години, считано от положителното потвърждение за картофени цистообразуващи нематоди или от отглеждането на последната картофена реколта. Този период може да бъде намален до минимум 3 години, ако са взети подходящи, официално одобрени мерки за контрол.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАЗДЕЛ I

СТЕПЕН НА УСТОЙЧИВОСТ

Степента на чувствителност на картофите към картофените цистообразуващи нематоди се определя количествено в съответствие със следното стандартно обозначение на стойностите, посочено в член 9, параграф 2.

Стойността 9 показва най-високото ниво на устойчивост.

Относителна чувствителност (%)

Стойност

< 1

9

1,1—3

8

3,1—5

7

5,1—10

6

10,1—15

5

15,1—25

4

25,1—50

3

50,1—100

2

> 100

1

РАЗДЕЛ II

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА

1.

Изпитването се извършва в карантинно съоръжение или навън, в парници или в климатични камери.

2.

Изпитването се извършва в саксии, всяка от които съдържа най-малко един литър почва (или подходящ субстрат).

3.

Температурата на почвата в хода на изпитването не надвишава 25 °С и се осигурява достатъчно поливане.

4.

Когато се засажда изпитвателния или контролния сорт, се използва конус с едно око от всеки изпитвателен или контролен сорт. Препоръчва се премахването на всички стъбла, с изключение на едно.

5.

Картофеният сорт „Дезире“ (Désirée) се използва като стандартен чувствителен контролен сорт във всяко изпитване. Могат да се прибавят допълнителни, изцяло чувствителни контролни сортове с местно значение за вътрешни проверки. Стандартният чувствителен контролен сорт може да бъде променян, ако изследванията покажат, че други видове са по-подходящи или по-достъпни.

6.

Следните стандартни популации от картофени цистообразуващи нематоди се използват срещу патогенни типове Ro1, Ro5, Pa1 и Pa3:

 

Ro1: популация Ecosse

 

Ro5: популация Harmerz

 

Pa1: популация Scottish

 

Pa3: популация Chavornay

Могат да се прибавят други картофени цистообразуващи популации с местно значение.

7.

Идентичността на стандартната използвана популация се проверява чрез подходящи методи. Препоръчва се в изпитвателните експерименти да се използват поне два устойчиви сорта или два отличителни стандартни клонинга с известен капацитет на устойчивост.

8.

Инокулантата от картофена цистообразуваща нематода (Pi) се състои от общо 5 заразни яйца и млади организми на милилитър почва. Препоръчва се броят на картофените цистообразуващи нематоди, въвеждани на милилитър почва, да се определи в люпилни експерименти. Картофените цистообразуващи нематоди могат да се въведат като цисти или като съчетание на яйца и млади организми в суспензия.

9.

Жизнеспособността на цистовото съдържание на картофената цистообразуваща нематода, използвано като източник на инокуланта е най-малко 70 %. Препоръчва се цистите да са на възраст от 6 до 24 месеца и да се пазят поне 4 месеца при температура 4 °C непосредствено преди употреба.

10.

За всяка комбинация от популация на картофена цистообразуваща нематода и изпитван картофен сорт има поне 4 екземпляра (саксии). За стандартния податлив контролен сорт се препоръчва да се използват поне 10 екземпляра.

11.

Времетраенето на изпитването е най-малко 3 месеца и преди приключване на експеримента се проверява зрелостта на растящите женски организми.

12.

Цистите на картофените цистообразуващи нематоди от 4-те екземпляра се изваждат и се броят отделно за всяка саксия.

13.

Крайната популация (Pf) върху стандартния чувствителен контролен сорт в края на изпитването за устойчивост се определя като се преброяват всички цисти от всички екземпляри, както и яйцата и младите организми от най-малко 4 екземпляра.

14.

Постига се норма на размножаване най-малко 20 × (Pf/Pi) на стандартния чувствителен контролен сорт.

15.

Коефициентът на вариране (CV) на стандартния чувствителен контролен сорт не надвишава 35 %.

16.

Относителната чувствителност на изпитвания сорт картофи спрямо стандартния чувствителен контролен сорт се определя и изразява като процент според формулата:

Pfизпитван сорт/Pfстандартен чувствителен контролен сорт × 100 %.

17.

Ако изпитван сорт картофи има относителна чувствителност повече от 3 %, достатъчно е преброяване на цистите. В случаите, в които относителната чувствителност е по-малка от 3 %, освен цистите се преброяват също и яйцата, и младите организми.

18.

Когато резултатите от изпитванията през първата година покажат, че даден сорт е изцяло чувствителен към даден патогенен тип, няма изискване тези изпитвания да се повтарят през втората година.

19.

Резултатите от изпитванията се потвърждават от поне още един опит, извършен през друга година. Средната аритметична стойност на относителната чувствителност през 2-те години се използва за извеждане на стойността в съответствие със стандартното обозначение на стойностите.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2007 година

относно държавна помощ — C 36/2004 (ех N 220/2004) — Португалия — чуждестранна пряка инвестиционна помощ за CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA

(нотифицирано под номер C(2007) 474)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/414/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като призова заинтересованите страни да представят своите мнения съгласно посочените разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 5 май 2004 г. (заведено на 19 май 2004 г.) Португалия уведоми Комисията за своето намерение да предостави помощ на CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA (наричано по-долу „CORDEX“), с цел да подпомогне финансирането на инвестиция на дружеството в Бразилия. По искане на Комисията Португалия представи допълнителна информация с писма от 31 август 2004 г. (заведено на 6 септември 2004 г.) и от 13 септември 2004 г. (заведено на 16 септември 2004 г.).

(2)

С писмо от 19 ноември 2004 г. Комисията уведоми Португалия за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на помощта.

(3)

С писмо от 7 януари 2005 г. (заведено на 11 януари 2005 г.) португалските органи представиха своите коментари в контекста на горепосочената процедура.

(4)

Решението на Комисията да започне процедура беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си.

(5)

Комисията получи мнения от заинтересованите страни. Тя ги препрати на Португалия, на която бе предоставена възможност за реакция; нейните коментари бяха получени чрез писмо от 20 май 2005 г. (заведено на 25 май 2005 г.).

(6)

Комисията поиска допълнителна информация от Португалия с писмо от 26 септември 2005 г., на което Португалия отговори с писмо от 9 ноември 2005 г. (заведено на 10 ноември 2005 г.). Португалските органи представиха последната допълнителна информация чрез писмо от 22 декември 2005 г. (заведено на 23 декември 2005 г.).

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

(7)

CORDEX е производител на въжета, установен в Ovar — район, който попада в обхвата на член 87, параграф 3, буква a) от Договора. Дружеството е основано през 1969 г. и е специализирано в производството на въжета от (полипропиленови и полиетиленови) синтетични влакна, както и шнурове за връзване на снопове и балиране, заедно с други производни продукти от сизал. По време на нотификацията на помощта CORDEX има 259 служители. Оборотът на дружеството през същата година (2004 г.) е около 25 милиона еуро. CORDEX е свързано предприятие с две други дружества в същия район: FLEX 2000, основано през 2001 г., и CORDENET, основано през 2003 г. Заедно трите дружества имат 415 служители (3).

(8)

Проектът се състои в създаване на ново предприятие в Бразилия — Cordebras Lda — което ще се занимава изключително с производството на шнурове за балиране, използвани предимно в земеделието. С тази инвестиция CORDEX очаква да увеличи производството си на продукти от сизал и да се възползва от по-ниските цени и наличието на суровини и работна ръка в Бразилия, считана за водещия световен производител на суровината (сизалово влакно) и където разходите за труд са около 1/3 от тези в Португалия.

(9)

С този проект CORDEX планира и да спечели достъп до нови пазари, по-специално в Съединените щати, Канада и страните от Меркосур. Освен това някои продукти от сизал, произведени в Бразилия, ще се внасят в Португалия в готов или полуготов вид (4). В последния случай продуктът може да бъде предмет на обработка на петролна основа, повторно пресукване и пакетиране преди продажбата му на пазара.

(10)

Допустимите разходи за тази инвестиция възлизат на 2 678 630 еуро, равняващо се на номиналния капитал на новото дружество Cordebras Lda. Проектът е завършен през 2002 г. и е действащ към момента.

(11)

CORDEX кандидатства за помощ от португалските органи по португалска програма, която цели засилване на международното участие на португалските предприятия (5). По тази програма помощта за големи предприятия трябва да бъде нотифицирана пред Комисията. Въпреки че CORDEX иска помощта през 2000 г. преди започването на проекта, поради вътрешни забавяния Португалия уведомява Комисията за помощта едва през януари 2004 г.

(12)

Нотифицираната мярка се състои от насърчителна схема спрямо данък от 401 795 еуро, представляващи 15 % от допустимите инвестиционни разходи.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(13)

В своето решение да започне процедурата в настоящия случай Комисията посочи, че би разгледала мярката в светлината на член 87, параграф 3, буква в) от Договора с цел определяне дали помощта ще улесни развитието на икономическа дейност, без да засегне търговските условия в степен, противоположна на общия интерес.

(14)

Комисията разгледа и следните критерии, които са били приложени в предишни случаи на помощ за големи предприятия за финансиране на чуждестранни проекти за преки инвестиции (6): дали помощта съдържа скрити елементи на износ; всякакви въздействия върху заетостта в страната по произход и приемащата страна; рискът от преместване; отражението на мярката върху региона, където се намира получателят на помощта; необходимостта от помощта, включително предвидената интензивност на помощта с оглед на международната конкурентоспособност на промишлеността на ЕС и/или с оглед на рисковете, свързани с инвестиционните проекти в някои трети страни.

(15)

Комисията заключи в тази връзка, че помощта е била отпусната за първоначална производствена инвестиция и не съдържа скрити елементи на износ. Освен това не би довела до преместване на работни места от Португалия в Бразилия, доколкото CORDEX възнамерява да задържи равнището на заетостта в Португалия. Фактът, че новото дружество в Бразилия е оборудвано с нови производствени мощности и че е наета местна работна ръка намалява риска от преместване.

(16)

Комисията също отбеляза аргументите на португалските органи, че това е първият международен опит на CORDEX, като дружеството не е запознато отблизо с бразилския пазар и инвестирането на непознат пазар може да бъде свързано с високи рискове. Разумно е да се предположи, че ако проектът се провали, това ще окаже значително финансово отражение върху дружеството, тъй като инвестиционните разходи възлизат на близо 12 % от неговия оборот. Още повече, че дружеството е кандидатствало за помощ преди началото на проекта и това би означавало индикация, че мярката изпълнява „поощрителните критерии“ според нормалните изисквания на Насоките относно националните регионални помощи (7).

(17)

Въпреки това Комисията изразява съмнения относно въздействието на помощта върху общата конкурентоспособност на засегнатата промишленост на ЕС. Тя отбелязва, че някои от продуктите, произведени в Бразилия, биха били в състояние да се конкурират с продуктите на пазара на ЕС и че няма информация за относителния размер на получателя или пазара. Тя няма информация и за въздействието на мярката в региона, където се намира CORDEX. Следователно на този етап тя не би заключила, че помощта е в съответствие с изключението по член 87, параграф 3, буква в) от Договора.

(18)

Едно френско дружество, BIHR, изяви претенции, че инвестицията на CORDEX в Бразилия е последвала инвестиция на други португалски производители и че тези предприятия, заедно с други бразилски и американски конкуренти, заплашват производството на сизал в Европа на BIHR. То бе притеснено и че помощта ще засили позицията на CORDEX в сектора на синтетичните влакна.

(19)

Подобни опасения бяха изразени от друг френски производител, Saint Germaine, който претендира, че произвежда синтетични влакна в Европа и е изнесъл производството, свързано със сизала, в Бразилия. Saint Germaine заяви, че португалските предприятия имат предимства при инвестирането в Бразилия, тъй като впоследствие могат да внасят продукта в Европа при по-ниски мита.

(20)

Друго дружество, пожелало анонимност, отправи подобни коментари за конкурентното преимущество, което помощта би дала на CORDEX във въжения сектор.

(21)

Португалия отбеляза, че инвестицията в Бразилия е част от стратегия от страна на CORDEX за поддържане на широк обхват дейности в Португалия, като в същото време се поддържат текущите равнища на заетост. CORDEX ще продължава да произвежда сизалови продукти в Португалия с внесена суровина от Бразилия, като същевременно внася от Cordebras Lda готови или полуготови продукти, които да преработва в сизалови продукти с по-висока добавена стойност. Тези дейности включват и приспособяване на пакетирането на внесените шнурове за балиране по искане на клиентите (например относно размера и етикетирането) и по този начин ще спомогне за заетостта в опаковъчната промишленост в района, където се намира CORDEX.

(22)

В резултат на инвестицията в Бразилия CORDEX създаде две нови дружества в Ovar (FLEX и CORDENET, произвеждащи съответно продукти от порести материали и мрежи). Това доведе до някои размествания на персонал между двете дружества и до леко повишаване на общото равнище на заетост на трите дружества в Ovar: от 358 служители през 2000 г. до 415 през 2005 г. Новосъздаденото бразилско дружество, Cordebras Lda, има около 145 служители.

(23)

Според португалските органи, стратегията за разнообразяване на продукцията на CORDEX, включително инвестицията в Бразилия, води до поддържане на заетостта в района (Ovar) — в който вече се наблюдават равнища на безработица доста над средните за страната. Тя също допринася за създаване на заетост в щата Baía в Бразилия, където се намира Corderbras Lda.

(24)

Относно мненията, изказани от заинтересованите страни, португалските органи отбелязват, че CORDEX подлежи на същите условия и същите вносни мита, както останалите производители в ЕС при вноса на сизалови продукти от Бразилия и че помощта, която планира да отпусне на CORDEX, е малко вероятно да се отрази съществено върху пазара на Общността. От гледна точка на португалските органи инвестицията на CORDEX в Бразилия бе необходима с цел противостоене на въздействията от увеличения внос от страни с предимства под формата на по-ниски цени (африканските страни и Бразилия) (8).

(25)

В заключение, Португалия заяви, че фактът, че инвестицията бе задействана предварително без публично финансиране, не може да бъде приписван като вина на дружеството, което е осъществило тази инвестиция с банкови заеми и собствен капитал в очакване да получи държавна помощ, за която е кандидатствало по съответната национална програма (9).

IV.   ОЦЕНКА

(26)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.

В решението си за започване на процедура в настоящия случай Комисията заключи, че мярката за подпомагане попада в обхвата на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО поради следните причини:

чрез предоставяне на подпомагане за установяване на ново производствено звено в контекста на инициатива за интернационализиране на португалско дружество в Бразилия нотифицираната мярка благоприятства определено предприятие или производството на определени стоки. Комисията счита, че помощта, отпусната на предприятията в Европейския съюз за подкрепа на чуждестранна пряка инвестиция е сравнима с помощта за предприятия, които изнасят почти цялата си продукция извън Общността. В такива случаи, предвид взаимната зависимост между пазарите, на които действат предприятията от Общността, е възможно помощта да наруши конкуренцията в Общността (10),

Португалия заявява, че инвестицията е замислена и с цел да благоприятства дейностите на получателя в Португалия (както и в страната, където се осъществява инвестицията) — с което потенциално се засяга вътрешният пазар на Общността,

помощта е финансирана чрез държавни ресурси,

тези заключения не са оспорени от Португалия и следователно се потвърждават.

(27)

Предвид факта, че помощта не може да бъде определена като съвместима по никои от съществуващите насоки или рамки, Комисията отбелязва, че би направила преценка, дали помощта е съвместима с Договора за ЕО на основата на изключението по член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО, в който се разрешават помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Следователно Комисията следва да направи оценка, дали помощта ще допринесе за развитието на производството на сизал и/или други икономически дейности в Европейския съюз, без да засегне неблагоприятно условията на търговия между държавите-членки.

(28)

В решението да започне процедурата Комисията също отбелязва, че би отчела известни критерии, използвани от нея при предишни случаи за помощ на големи предприятия, като се съобрази с проекти за преки чуждестранни инвестиции (виж съображение 14), предназначени да се постигне баланс между ползите от помощта, изразени в принос за международната конкурентоспособност на засегнатата промишленост на ЕС (например дали помощта е необходима, предвид рисковете, свързани с проекта в третата страна) и възможните отрицателни последици върху пазара на ЕС.

(29)

В това отношение Комисията има съмнения относно въздействието на мярката върху общия пазар и върху общата конкурентноспособност на засегнатата промишленост на ЕС; като не е получила и никаква информация за важността на получателя спрямо конкурентите от ЕС или за въздействието на мярката в района, където се намира CORDEX (виж съображение 17).

(30)

Законодателството за държавните помощи постановява като общ принцип, че за да бъде помощта съвместима с общия пазар, трябва да бъде показано, че тя води до допълнителна дейност от получателя, която не би била осъществена без помощта. В противен случай помощта просто предизвиква изкривяване, без да има положителен балансиращ ефект. Комисията отбелязва, че след като дружеството е кандидатствало за помощ преди започването на проекта, изглежда е имало известна индикация, че мярката отговаря на „критериите за поощряване“ според обичайните изисквания на правилата за регионални държавни помощи (11). Все пак това не показва напълно дали помощта е била наистина необходима с оглед на международната конкурентоспособност на промишлеността на ЕС и/или с оглед на рисковете, включени в инвестиционните проекти в някои трети страни.

(31)

В своето решение от 19 ноември 2004 г. Комисията отбелязва аргумента на португалските органи, че за CORDEX една инвестиция в Бразилия може да включва по-големи рискове, отколкото инвестиция в Европейския съюз, поради непредвидимостта на бразилската валута, особено след като това е първият опит в интернационализацията на CORDEX и дружеството няма опит на бразилския пазар (12).

(32)

Все пак информацията, предоставена на Комисията вследствие на започване на процедурата, сочи, че други производители, конкуренти на CORDEX, са инвестирали в Бразилия (въпреки явната непредвидимост на бразилската валута). По-специално, Quintas & Quintas SA, португалско дружество, конкурентно на CORDEX, съгласно информацията, предоставена от португалските органи, е инсталирало производствено звено в Бразилия (Brascorda), без да иска никаква помощ от португалските органи. Следователно няма данни за някакъв общ пазарен недостиг, свързан с този тип проект, който би възпрял CORDEX или неговите конкуренти да инвестират в Бразилия без държавна подкрепа.

(33)

Въпреки че това е първият опит в интернационализацията на CORDEX, португалските органи също не бяха в състояние да докажат някакви особени трудности, срещнати от CORDEX при осъществяването на въпросната инвестиция. Например въпреки сравнително малкия обем на CORDEX по отношение на оборота, (под прага за МСП) португалските органи не посочиха никакви пречки пред възможността CORDEX да получи финансиране от търговски банки; напротив, изглежда, че дружеството е било в състояние да финансира инвестицията със собствени ресурси и с помощта на търговски заеми.

(34)

Следователно на основата на горепосочената информация Комисията счита, че Португалия не е успяла да докаже, че без помощта CORDEX не би осъществил въпросната инвестиция в Бразилия и че помощта е била необходима с оглед на включените рискове в неговия проект в Бразилия. Комисията отбелязва, че фактът, че CORDEX досега е осъществявал всички тези дейности без получаване на държавна помощ, явно показва, че помощта не е била необходима.

(35)

Съгласно наличната информация, на пазара на Общността има около дузина европейски производители на сизал. Пет от тях се намират в Португалия и осигуряват близо 81 % от продукцията на ЕС (13). Всички тези предприятия произвеждат синтетични продукти и сизалови въжета и шнурове. Производството на синтетични влакна изглежда е основната дейност за повечето от тях. Такъв е и случаят с CORDEX (сизалът съставлява само около 20 % от неговия капацитет). Сизаловите и синтетичните влакна имат известна степен на взаимозаменяемост при употреба в земеделието.

(36)

През 2003 г. пазарният дял на CORDEX при сизаловите продукти в ЕС е бил около 6,6 %. Все пак ако продажбите на продукти от Cordebras Lda също се вземат под внимание, пазарният дял на CORDEX в ЕС нараства до 17,7 % (14). Португалските органи посочиха в тази връзка, че около 47 % от износа на Cordebras (около 2 210 тона през 2003 г.) са били насочени към пазара на ЕС.

(37)

Предвид значителния дял на сизала, произведен от Cordebras Lda и внесен (чрез CORDEX) в ЕС, Комисията заключава, че помощта се оказва със значително въздействие върху конкуренцията на пазара на ЕС. Допълнително се оказва, че помощта е засилвала цялостната позиция на CORDEX в ЕС и по този начин потенциално засяга други пазарни сегменти, където участват CORDEX и неговите конкуренти. Това заключение се потвърждава от мненията, представени от конкурентите, насочващи към сериозни нарушения на конкуренцията, предизвикани от помощта на пазарите на сизалови въжета и шнурове, както и на синтетични влакна.

(38)

При оценката на съвместимостта на помощта Комисията трябва да прецени внимателно баланса между отрицателните и положителните въздействия на мярката в ЕС и да определи дали нейните положителни въздействия за Общността превишават нейните отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията на общия пазар. Въз основа на горната информация Комисията заключава, че няма факти, които да показват, че предоставянето на помощ на CORDEX във връзка с неговата инвестиция в Бразилия може да подпомогне конкурентоспособността на въпросното европейско производство. Помощта вероятно би засилила позицията на получателя, но в ущърб на неговите конкуренти, които не са получили държавни помощи. Следователно не е показано, че помощта има някакви положителни ефекти за Общността, които биха превишили отрицателното въздействие върху конкуренцията и търговията на общия пазар.

(39)

Съответно Комисията заключи, че няма данни, че помощта е необходима за CORDEX за осъществяване на въпросната инвестиция в Бразилия. Помощта също вероятно би имала значително нарушаващо въздействие върху конкуренцията на общия пазар. Следователно Комисията заключи, че планираната държавна помощ за CORDEX във връзка с неговата пряка чуждестранна инвестиция в Бразилия не допринася за развитието на определени икономически дейности по смисъла на член 87, параграф 3, буква в), без тези помощи да засегнат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес и следователно е несъвместима с общия пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Нотифицираната насърчителна схема спрямо данъка от 401 795 еуро, която Португалия се готви да отпусне на CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA с цел финансиране на неговата чуждестранна пряка инвестиция в Бразилия, е несъвместима с общия пазар, тъй като не изпълнява критериите, предвидени в член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 35, 10.2.2005 г., стр. 2.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  Данни за 2005 г.

(4)  Португалия обясни, че шнуровете за балиране, произведени в Бразилия, могат да бъдат използвани като готов или полуготов продукт за по-нататъшна обработка за получаване на други продукти, като килими, декоративни предмети или традиционно за пакетиране.

(5)  N 96/99, ОВ C 375, 24.12.1999 г., стp. 4.

(6)  Виж дело C 77/97, Lift GmbH – Doppelmayr, Австрия (ОВ L 142, 5.6.1999 г., стp. 32) и дело C 47/02, Vila Galé-Cintra (ОВ L 61, 27.2.2004 г., стp. 76).

(7)  Виж точка 4.2 от насоките, влезли в сила по време на нотифициране на мярката: „заявлението за помощ да бъде представено преди началото на работата по проектите“ (ОВ С 74, 10.3.1998 г., стр. 13).

(8)  Според португалските органи, продажбите на португалски сизал в ЕС са намалели с 12,3 % между 1999 г. и 2004 г. главно поради увеличен внос.

(9)  Виж бележка под линия 5.

(10)  Дело C-142/87 Tubermeuse [1990], Сборник практика на Съда на ЕО I-959, 35.

(11)  Виж бележка под линия 7.

(12)  В тази връзка виж дело C 47/02, Vila Galé-Cintra.

(13)  Данни за 2003 г.

(14)  Данни, предоставени от Португалия и въз основа на явното потребление в ЕС-15 през 2003 г.


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2007 година

за невключване на карбосулфан в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешeнията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2007) 2463)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/415/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/EИО се предвижда, че държава-членка може в рамките на период от 12 години от датата на нотифициране на директивата да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към тази директива, които се намират вече на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 703/2001 (3) на Комисията определят подробните правила за прилагането на втория етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и установяват списък с активните вещества, които трябва да се оценят с оглед на тяхното евентуално включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва карбосулфан.

(3)

Въздействието на карбосулфан върху човешкото здраве и околната среда е било оценено в съответствие с разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 703/2001 за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това тези регламенти определят докладващите държави-членки, които трябва да внесат съответните оценителни доклади и препоръки в Европейския орган за безопасност на храните (ЕFSA) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 451/2000. За карбосулфан докладващата държава-членка беше Белгия и цялата необходима информация беше внесена на 11 август 2004 г.

(4)

Оценителният доклад беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕFSA в рамките на оценката на работната му група и бе представен на Комисията на 28 юли 2006 г. под формата на заключение на ЕFSA относно партньорската проверка на оценката на риска на активното вещество карбосулфан, използвано като пестицид (4). Този доклад беше преразгледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и завършен на 24 ноември 2006 г. под формата на доклад за преглед на Комисията за карбосулфан.

(5)

Няколко проблема бяха набелязани по време на оценката на това активно вещество. Използването на карбосулфан води до поява на метаболити, които се характеризират като опасни. Това предизвиква загриженост относно излагането на потребителите и възможния риск от замърсяване на подпочвените води. Данните, внесени от нотификатора в законния срок, обаче, не позволиха да се премахне тази загриженост. Освен това техническият материал (това е активното вещество във формата, в която се продава на пазара) съдържа важни примеси, от които поне един (N-нитрозодибутиламин) е канцерогенен. Този примес е открит в техническия материал в количества, които предизвикват загриженост. Данните, представени от нотификатора в законния срок, не предоставят достатъчно информация за премахване на тази загриженост. В резултат, рискът за операторите не можа да бъде оценен правилно. Също така в данните, внесени от нотификатора в законния срок, не беше взет под внимание рискът за птиците и бозайниците, водните организми, пчелите, нецелевите артроподи, земните червеи и нецелевите почвени микроорганизми и растения. Поради тази причина продължава да съществува загриженост относно оценката на риска за тези видове. Следователно не беше възможно да се стигне до заключението въз основа на наличната информация, че карбосулфан отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да внесе своите коментари относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи да поддържа или да не поддържа веществото. Нотификаторът внесе своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените доводи от страна на нотификатора, обаче, установените проблеми останаха неразрешени и оценките, направени въз основа на внесената и оценена информация по време на срещите на експертите на ЕFSА не показаха, че може да се очаква, че при предложените условия на употреба, продуктите за растителна защита, съдържащи карбосулфан, като цяло отговарят на изискванията, изложени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Затова карбосулфан не следва да бъде включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи карбосулфан ще бъдат отнети в рамките на определения срок и няма да бъдат подновени, както и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаването, съхранението, пускането на пазара и използването на наличните запаси от продукти за растителна защита, съдържащи карбосулфан, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да може да се използват наличните количества за още едни вегетационен период.

(10)

Настоящото решение не препятства подаването на заявление за карбосулфан в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО с оглед на евентуалното му включване в приложение I.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Карбосулфан не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи карбосулфан, ще бъдат отнети до 13 декември 2007 г.;

б)

разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи карбосулфан, не се издават или подновяват от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 13 декември 2008 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена от Директива 2007/31/ЕО на Комисията (ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 44).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 98, 7.4.2001 г., стр. 6.

(4)  Научен доклад на EFSA (2006 г.) 91, 1-84, Заключение на базата на партньорската проверка за карбосулфан.


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 13 юни 2007 година

за невключване на карбофуран в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2007) 2467)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/416/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че държава-членка може, в рамките на период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към посочената директива, които се намират вече на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

Регламенти на Комисията (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 703/2001 (3) определят подробните правила за прилагането на втория етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и установяват списък с активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на тяхното евентуално включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва карбофуран.

(3)

Въздействието на карбофуран върху човешкото здраве и околната среда е било оценено в съответствие с разпоредбите на регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 703/2001 за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това тези регламенти определят докладващите държави-членки, които трябва да внесат съответните доклади за оценка и препоръки в Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 451/2000. За карбофуран докладващата държава-членка беше Белгия и цялата необходима информация беше внесена на 2 август 2004 г.

(4)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ в рамките на оценката на работната група и бе представен на Комисията на 28 юли 2006 г. под формата на заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска на активното вещество карбофуран, използвано като пестицид (4). Този доклад беше преразгледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и завършен на 24 ноември 2006 г. под формата на доклад за преглед на Комисията за карбофуран.

(5)

Няколко проблема бяха набелязани по време на оценката на това активно вещество. Оценката на риска за замърсяването на подземните води не можа да бъде завършена най-вече поради това, че данните, предоставени от нотификатора в законните срокове, не даваха достатъчно информация за няколко метаболита, които се характеризират като опасни. Също така и оценката на риска за потребителите, която породи притеснения за острото излагане на уязвими групи потребители, по-специално деца, не можа да бъде завършена поради липсата на информация за някои остатъци. Освен това данните, предоставени от нотификатора в законните срокове, бяха недостатъчни, за да може ЕОБХ да оцени екотоксикологичните последствия от активното вещество. В резултат остават проблеми относно оценката на риска за птици и бозайници, водни организми, пчели, нецелеви членестоноги, земни червеи и почвени нецелеви организми. Следователно не бе възможно да се направи заключение въз основа на наличната информация, че карбофуран отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията покани нотификатора да внесе своите коментари относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи да поддържа или да не поддържа веществото. Нотификаторът внесе своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените доводи от страна на нотификатора обаче установените проблеми останаха неразрешени и оценките, направени въз основа на внесената и оценена информация по време на срещите на експертите на ЕОБХ, не показаха, че може да се очаква, че при предложените условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи карбофуран, като цяло отговарят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Следователно карбофуран не следва да бъде включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи карбофуран, ще бъдат оттеглени в рамките на определения срок и няма да бъдат подновявани, както и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаването, съхранението, пускането на пазара и използването на наличните запаси на продукти за растителна защита, съдържащи карбофуран, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да може да се използват наличните количества за още един вегетационен период.

(10)

Настоящото решение не препятства подаването на заявление за карбофуран в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО с оглед на евентуалното му включване в приложение I.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Карбофуран не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи карбофуран, ще бъдат оттеглени до 13 декември 2007 г.;

б)

от датата на публикуване на настоящото решение не се издават или подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи карбофуран.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 13 декември 2008 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/31/ЕО на Комисията (ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 44).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 98, 7.4.2001 г., стр. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 90, 1-88. Conclusion on the peer review of carbofuran.


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2007 година

относно невключването на диурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешeнията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2007) 2468)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/417/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/EИО се предвижда, че държава-членка може в рамките на период от 12 години от датата на нотифициране на директивата да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към тази директива, които се намират вече на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

Регламенти (EО) № 451/2000 (2) и (EО) № 703/2001 (3) на Комисията определят подробните правила за прилагането на втория етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и установяват списък с активните вещества, които трябва да се оценят с оглед на тяхното евентуално включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва диурон.

(3)

Въздействието на диурон върху човешкото здраве и околната среда е било оценено в съответствие с разпоредбите на регламенти (EО) № 451/2000 и (EО) № 703/2001 за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това тези регламенти определят докладващите държави-членки, които трябва да внесат съответните оценителни доклади и препоръки в Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (EО) № 451/2000. За диурон докладващата държава-членка беше Дания и цялата необходима информация беше внесена на 19 септември 2003 г.

(4)

Оценителният доклад беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите членки и EFSA и бе представен на Комисията на 14 януари 2005 г. под формата на заключение на EFSA относно партньорската проверка на оценката на риска на активното вещество диурон, използвано като пестицид (4). Този доклад беше прегледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и беше завършен на 24 ноември 2006 г. под формата на доклад за преглед на Комисията за диурон.

(5)

Няколко проблема бяха набелязани по време на оценката на това активно вещество. Оценката на данните, предоставени от нотификатора показа, че дори и със защитна екипировка, операторите са изложени на количества от това вещество, които надвишават приемливото ниво на излагане на оператора (ПНИО). Не беше възможно да се направи заключение за евентуалния риск от замърсяване на подпочвените води поради липсата на данни за начина на разпадане на някои метаболити и твърде оптимистичното предположение, направено от нотификатора, че нивата на употреба могат да се считат за значително по-ниски на практика. Също така, въз основа на наличните данни, не беше доказано, че излагането на птици и бозайници е приемливо.

(6)

Комисията покани нотификатора да внесе своите коментари относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи да поддържа или да не поддържа веществото. Нотификаторът внесе своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените доводи, обаче, установените проблеми останаха неразрешени и оценките, направени въз основа на внесената и оценена информация по време на срещите на експертите на EFSA не показаха, че може да се очаква, че при предложените условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи диурон, като цяло отговарят на изискванията, изложени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Затова диурон не следва да бъде включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи диурон, ще бъдат отнети в рамките на определения срок и няма да бъдат подновени, както и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаването, съхранението, пускането на пазара и използването на наличните запаси на продукти за растителна защита, съдържащи диурон, следва да бъде органичен до дванадесет месеца, за да може да се използват наличните количества за не повече от още един вегетационен период.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Диурон не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи диурон, ще бъдат отнети до 13 декември 2007 г.;

б)

от 16 юни 2007 г. не се издават или подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи диурон, по силата на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/EИО.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/EИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 13 декември 2008 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/31/ЕО на Комисията (ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 44).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 98, 7.4.2001 г., стр. 6.

(4)  Научен доклад на EFSA (2005 г.) 25, 1—58, Заключение на базата на партньорската проверка за диурон.


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

относно създаване на група на високо равнище по конкурентоспособността на отрасъла за химикали в Европейския съюз

(2007/418/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 157, параграф 1 от Договора, Общността и държавите-членки трябва да гарантират необходимите условия за конкурентоспособността на промишлеността на Общността. Член 157, параграф 2 призовава държавите-членки да се консултират взаимно, съгласувано с Комисията, и когато е необходимо, да координират своите действия. Комисията може да предприема всякакви полезни инициативи за насърчаване на тази координация.

(2)

В съобщението си „Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: Политическа рамка за укрепване на производството в ЕС — към един по-интегриран подход за индустриална политика“ (1), Комисията съобщи за намерението си да създаде група на високо равнище по конкурентоспособността на европейския отрасъл за химикали.

(3)

Следователно е необходимо да се създаде експертна група в областта на конкурентоспособността на европейския отрасъл за химикали и да се определят нейните задачи и структура.

(4)

Основната задача на групата следва да бъде провеждането на икономически и статистически анализ на факторите, които определят бързите структурни промени в сектора на химикалите, както и на други фактори, които влияят на конкурентните позиции на европейския отрасъл за химикали. Въз основа на този анализ групата трябва да формулира пакет от специфични за сектора стратегически препоръки с оглед насърчаването на конкурентоспособността на отрасъла за химикали в съответствие с целите за устойчиво развитие. Като се има пред вид, че Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH) влиза в сила на 1 юни 2007 г., а оперативните ѝ разпоредби ще се прилагат само след 12 месеца, би било нецелесъобразно да се разглеждат въпроси, пряко свързани с REACH.

(5)

Групата трябва да бъде съставена от представители на Комисията, държавите-членки, Европейския парламент и заинтересувани страни, главно от отрасъла за химикали и потребители по веригата, както и от гражданското общество, избрани inter alia измежду представители на потребителите, синдикатите, неправителствените организации и изследователските/академичните институции.

(6)

Трябва да се определят правила за разкриване на информация от членове на групата, без да се засягат правилата на Комисията относно сигурността, определени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (3).

(7)

Личните данни на членовете на групата трябва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4).

(8)

Целесъобразно е да се определи период за прилагането на това решение. Комисията своевременно ще разгледа възможността за удължаване на срока,

РЕШИ:

Член 1

Група на високо равнище по конкурентоспособността на отрасъла за химикали в Европейския съюз

Създава се, от деня на приемането на настоящото решение, група на високо равнище по конкурентоспособността на отрасъла за химикали в Европейския съюз, наричана по-нататък „групата“.

Член 2

Мисия

1.   Групата работи по въпроси, определящи конкурентоспособността на отрасъла за химикали на Общността. По-специално, мисията ѝ е:

а)

да извършва икономически и статистически анализ на факторите, които определят структурните промени в отрасъла за химикали, както и на други фактори, които влияят на конкурентните позиции на европейския отрасъл за химикали;

б)

да подпомага Комисията при решаването на въпроси, свързани с конкурентоспособността на отрасъла за химикали;

в)

да формулира пакет от специфични за сектора стратегически препоръки, насочени към отговорните за вземане на решения на общностно и национално равнище, отрасъла и гражданското общество.

2.   Групата не обсъжда въпроси, касаещи пряко Регламент (ЕО) № 1907/2006 по отношение на REACH, и не дава оценка за функционирането му.

Член 3

Консултация

1.   Комисията може да се консултира с групата по всеки въпрос, свързан с конкурентоспособността на химическата промишленост на ЕС.

2.   Председателят на групата може да препоръча, че е желателно Комисията да се консултира с нея по определен въпрос.

Член 4

Членство и назначения

1.   Членовете на групата се назначават от Комисията измежду висококвалифицирани специалисти с компетентност и отговорности в области, свързани с конкурентоспособността на европейския отрасъл за химикали.

2.   Групата се състои от 31 членове — представители на Комисията, Европейския парламент, държавите-членки, отрасъла и гражданското общество.

3.   Членовете на групата се назначават въз основа на компетентността им в лично качество. Всеки член на групата номинира персонален представител за подготвителната подгрупа, наричана по-нататък „подгрупата „шерпа““.

4.   Членовете се назначават за мандат от две години, който може да бъде подновен, и изпълняват задълженията си, докато бъдат заменени в съответствие с параграф 5 или докато не изтече мандатът им.

5.   Могат да се заменят членове за времето до приключване на мандата им в следните случаи:

а)

при подаване на оставка от членовете;

б)

когато даден член не е повече в състояние да допринася ефективно за работата на групата;

в)

когато даден член не отговаря на изискванията на член 287 от Договора;

6.   Имената на членовете се публикуват на интернет страницата на ГД „Предприятия и промишленост“. Имената на членовете се набират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбата на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Функциониране

1.   Групата се председателства от Комисията.

2.   Подгрупата „шерпа“ подготвя дискусиите, становищата и препоръките за действие и/или стратегическите мерки, които се препоръчват от групата. Тя работи в тясна връзка със службите на Комисията за подготовка на заседанията на групата.

3.   Със съгласието на Комисията групата може да създава ad hoc групи по конкретни въпроси въз основа на определен от групата мандат. Такива групи се разпускат веднага след изпълнение на мандата им.

4.   Представител на Комисията може да поиска експерти или наблюдатели с определена компетентност по дадена тема от дневния ред да участват в работата на групата или в обсъжданията на подгрупите и ad hoc групите, ако според Комисията това е необходимо и полезно.

5.   Информацията, получена в резултат от участието в обсъжданията или работата на групата, ad hoc групите или подгрупите, не се разкрива, ако по мнение на Комисията тази информация засяга въпроси от поверителен характер.

6.   Групата, подгрупата „шерпа“ и други подгрупи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Комисията осигурява секретарски услуги. Заседанията на групата и нейните подгрупи могат да се посещават и от други длъжностни лица на Комисията, заинтересовани от разискванията.

7.   Групата приема свои процедурни правила въз основа на стандартните процедурни правила, приети от Комисията.

8.   Комисията може да отпечатва или да публикува в Интернет обобщения, заключения, частични заключения или работни документи на групата на автентичния език на съответните документи. Протоколите и междинните доклади ще могат да се намерят на изготвен за целта уебсайт. Заключителният доклад се публикува наскоро след заключителното заседание на групата.

Член 6

Възстановяване на разходите

Комисията възстановява разходите за път и при необходимост дневните разходи на членовете, членовете на подгрупата „шерпа“, експертите и наблюдателите във връзка с дейностите на групата съгласно правилата на Комисията за компенсации на външни експерти.

На членовете на групата, подгрупата „шерпа“, експертите и наблюдателите не се заплаща възнаграждение за предоставените услуги.

Разходите за заседанията се изплащат в рамките на годишния бюджет, отпуснат на групата от компетентния отдел на Комисията.

Член 7

Приложение

Настоящото решение се прилага до две години от приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  СОМ(2005) 474 от октомври 2005 г.

(2)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1, поправен в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/548/ЕО, Евратом (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 38).

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/37


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за реадмисията на лица, пребиваващи без разрешение

Споразумението между Европейската общност и Русия за реадмисия на лица, пребиваващи без разрешение, влезе в сила на 1 юни 2007 г., след като на 20 април 2007 г. приключи процедурата, предвидена в член 22 от споразумението.


16.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Поради ситуацията, която възникна по повод присъединяването, някои броеве на Официален вестник от 27, 29 и 30 декември 2006 г. бяха публикувани на официалните езици към тази дата.

Беше решено актовете, които са публикувани в броевете на Официален вестник от посочените дати, да бъдат публикувани отново като поправки и във формата, използван в Официален вестник.

Ето защо броевете на Официален вестник, които съдържат тези поправки, бяха публикувани във версиите на официалните езици преди присъединяването. Преводите на актовете на езиците на новите държави-членки ще бъдат публикувани в Специалното издание на Официален вестник на Европейския съюз, съдържащо текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди 1 януари 2007 г.

По-долу е даден списък на броевете на Официален вестник, публикувани на 27, 29 и 30 декември 2006 г., и съответните поправки.

OВ от 27 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


OВ от 29 декември 2006 г.

Поправен OВ (2007 г.)

L 387

L 34


OВ от 30 декември 2006 г.

Поправен ОВ (2007 г.)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50