ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 155

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
15 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 655/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 656/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 586/2001 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с определението на основните промишлени групировки (MIGS)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 657/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с установяването на европейските програми за подбор на изследвания

7

 

*

Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

10

 

*

Регламент (ЕО) № 659/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи

20

 

 

Регламент (ЕО) № 660/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

26

 

 

Регламент (ЕО) № 661/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

30

 

 

Регламент (ЕО) № 662/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

31

 

 

Регламент (EO) № 663/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

33

 

 

Регламент (EO) № 664/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

34

 

 

Регламент (ЕО) № 665/2007 на Комисията oт 14 юни 2007 година относно изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти изнасяни под формата на стоки, които не са включени от приложение I към Договора

35

 

 

Регламент (ЕО) № 666/2007 на Комисията oт 14 юни 2007 година за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

37

 

 

Регламент (ЕО) № 667/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

39

 

 

Регламент (ЕО) № 668/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

43

 

 

Регламент (ЕО) № 669/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 195/2007 относно пристъпване към изкупуване на масло в някои държави-членки в периода от 1 март до 31 август 2007 година

45

 

 

Регламент (ЕО) № 670/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/34/ЕО на Комисията oт 14 юни 2007 година за изменение, за целите на привеждането ѝ в съответствие с техническия прогрес, на Директива 70/157/ЕИО на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства ( 1 )

49

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/409/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 11 юни 2007 година за изменение на Решение 2004/585/EО относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика в областта на рибарството

68

 

 

Комисия

 

 

2007/410/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 юни 2007 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid (нотифицирано под номер C(2007) 2451)

71

 

 

2007/411/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 14 юни 2007 година относно забрана за пускане на пазара на продукти, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г. за всички цели, за освобождаване на тези животни от определени мерки за контрол и ликвидиране на болестта, предвидени в Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2005/598/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 2473)

74

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/412/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година за изменение на Решение 2002/348/ПВР относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение

76

 

 

2007/413/ПВР

 

*

Решение на договарящите се страни, които заседават в рамките на Съвета от 12 юни 2007 година за приемане на правила за прилагане на член 6а от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Europol)

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 655/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

46,7

TR

88,0

ZZ

67,4

0707 00 05

JO

151,2

TR

95,2

ZZ

123,2

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

55,1

ZA

64,2

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

94,6

BR

81,4

CL

92,0

CN

96,9

NZ

108,3

US

121,7

ZA

97,1

ZZ

98,9

0809 10 00

IL

156,1

TR

202,2

ZZ

179,2

0809 20 95

TR

289,9

US

330,4

ZZ

310,2

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,6

ZZ

101,6

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 656/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 586/2001 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с определението на основните промишлени групировки (MIGS)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (1), и по-специално член 3 и член 17, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Определението на основните промишлени групировки (MIGS), установено в Регламент (ЕО) № 586/2001 на Комисията (2), се основава на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) (3).

(2)

С Регламент (ЕО) № 1893/2006 бе въведена нова версия на NACE (NACE Rev. 2), в който се определя също, че краткосрочната статистика, обхваната от Регламент (ЕО) № 1165/98, следва да се изготвя в съответствие с NACE Rev. 2 от 1 януари 2009 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 586/2001 се изменя, както следва:

1)

В членове 1 и 2 всички позовавания на „NACE Rev. 1“ се заменят с „NACE Rev. 2“.

2)

В член 3 думите „не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент“ се заменят с „от 1 януари 2009 г.“.

3)

Приложението се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 86, 27.3.2001 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ В NACE REV. 2 В КАТЕГОРИИ НА АГРЕГИРАНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ

NACE Rev. 2

Описание по NACE Rev. 2

Агрегирана класификация

07

Добив на метални руди

Стоки за междинно потребление

08

Добив на неметални материали и суровини

Стоки за междинно потребление

09

Услуги за подпомагане на добива на метални руди

Стоки за междинно потребление

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Стоки за междинно потребление

10.9

Производство на готови храни за животни

Стоки за междинно потребление

13.1

Подготовка и предене на текстилни влакна и прежди

Стоки за междинно потребление

13.2

Производство на тъкани

Стоки за междинно потребление

13.3

Облагородяване на прежди, тъкани и облекло

Стоки за междинно потребление

16

Производство на дървен материал и изделия от дърво и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Стоки за междинно потребление

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Стоки за междинно потребление

20.1

Производство на основни химични вещества, торове и азотни съединения, пластмаси и синтетичен каучук в първични форми

Стоки за междинно потребление

20.2

Производство на пестициди и други агрохимикали

Стоки за междинно потребление

20.3

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

Стоки за междинно потребление

20.5

Производство на други химични продукти

Стоки за междинно потребление

20.6

Производство на изкуствени и синтетични влакна

Стоки за междинно потребление

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Стоки за междинно потребление

23

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

Стоки за междинно потребление

24

Производство и леене на метали

Стоки за междинно потребление

25.5

Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

Стоки за междинно потребление

25.6

Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал; механична обработка

Стоки за междинно потребление

25.7

Производство на кухненски прибори, инструменти и железария

Стоки за междинно потребление

25.9

Производство на други метални изделия

Стоки за междинно потребление

26.1

Производство на електронни компоненти и платки

Стоки за междинно потребление

26.8

Производство на магнитни и оптически носители

Стоки за междинно потребление

27.1

Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори и на електроразпределителни и контролни апарати

Стоки за междинно потребление

27.2

Производство на батерии и акумулатори

Стоки за междинно потребление

27.3

Производство на проводници и проводникови елементи

Стоки за междинно потребление

27.4

Производство на електрически осветителни тела

Стоки за междинно потребление

27.9

Производство на други електрически съоръжения

Стоки за междинно потребление

05

Добив на каменни и лигнитни въглища

Енергия

06

Добив на суров нефт и природен газ

Енергия

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Енергия

35

Доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации

Енергия

36

Събиране, обработка и снабдяване с вода

Енергия

25.1

Производство на метални изделия за строителството

Капиталови стоки

25.2

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

Капиталови стоки

25.3

Производство на парни котли, без котли за отопление за системи с централно отопление

Капиталови стоки

25.4

Производство на въоръжение и боеприпаси

Капиталови стоки

26.2

Производство на компютри и периферно оборудване

Капиталови стоки

26.3

Производство на съоръжения за комуникация

Капиталови стоки

26.5

Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; часовници и часовникови механизми

Капиталови стоки

26.6

Производство на облъчващо, електромедицинско и електротерапевтично оборудване

Капиталови стоки

28

Производство на машини и съоръжения, некласифицирани другаде

Капиталови стоки

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Капиталови стоки

30.1

Строителство на плавателни съдове

Капиталови стоки

30.2

Производство на локомотиви и вагони

Капиталови стоки

30.3

Производство на въздухоплавателни и космически средства и подобни машини

Капиталови стоки

30.4

Производство на бойни военни автомобили

Капиталови стоки

32.5

Производство на медицинско и стоматологично оборудване и материали

Капиталови стоки

33

Ремонт и инсталация на машини и съоръжения

Капиталови стоки

26.4

Производство на потребителска електроника

Дълготрайни потребителски стоки

26.7

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

Дълготрайни потребителски стоки

27.5

Производство на домакински уреди

Дълготрайни потребителски стоки

30.9

Производство на транспортно оборудване, некласифициранo другаде

Дълготрайни потребителски стоки

31

Производство на мебели

Дълготрайни потребителски стоки

32.1

Производство на скъпоценни камъни, бижутерия и подобни изделия

Дълготрайни потребителски стоки

32.2

Производство на музикални инструменти

Дълготрайни потребителски стоки

10.1

Преработка и консервиране на месо и месни продукти

Нетрайни потребителски стоки

10.2

Преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели

Нетрайни потребителски стоки

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

Нетрайни потребителски стоки

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

Нетрайни потребителски стоки

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

Нетрайни потребителски стоки

10.7

Производство на хлебни и тестени изделия

Нетрайни потребителски стоки

10.8

Производство на други хранителни продукти

Нетрайни потребителски стоки

11

Производство на напитки

Нетрайни потребителски стоки

12

Производство на тютюневи изделия

Нетрайни потребителски стоки

13.9

Производство на други текстилни изделия

Нетрайни потребителски стоки

14

Производство на облекло

Нетрайни потребителски стоки

15

Производство на кожени изделия и други подобни

Нетрайни потребителски стоки

18

Полиграфическа дейност и възпроизвеждане на записани носители

Нетрайни потребителски стоки

20.4

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти

Нетрайни потребителски стоки

21

Производство на основни фармацевтични продукти и препарати

Нетрайни потребителски стоки

32.3

Производство на спортни стоки

Нетрайни потребителски стоки

32.4

Производство на игри и детски играчки

Нетрайни потребителски стоки

32.9

Производства, некласифицирани другаде

Нетрайни потребителски стоки“


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 657/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с установяването на европейските програми за подбор на изследвания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (1), и по-специално член 17, буква й) от него,

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1165/98 установява обща рамка за изготвяне на краткосрочна статистика на Общността по отношение на икономическия цикъл.

(2)

Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика (2) задължи държавите-членки да предоставят информация по нов показател (цени на вноса в индустриалния отрасъл) и да предават данни за външни показатели в съответствие с различието между страни, влизащи в еурозоната, и страни, невлизащи в еурозоната. Вследствие на това е възможно възникването на съществени разходи за националните статистически системи.

(3)

Регламент (ЕО) № 1158/2005 въведе възможност за установяване на европейски програми за подбор на изследвания с цел да се намалят разходите за националните статистически системи, да се гарантира спазване на европейските изисквания за данните и да се позволи на Комисията (Евростат) да изготвя достоверни европейски прогнози по въпросните показатели.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Европейските програми за подбор на изследвания могат да се прилагат при събирането на статистически данни, отчитащи разликата между страни, влизащи в еурозоната, и страни, невлизащи в еурозоната, за следните три променливи, посочени в приложение А към Регламент (ЕО) № 1165/98:

Променлива

Наименование

132

Външни нови поръчки

312

Производствени цени на външния пазар

340

Вносни цени

Член 2

Държавите-членки, които участват в европейските програми за подбор на изследвания, посочени в член 1, следва да предават данни на Комисията (Евростат) поне за дейностите по NACE Rev. 1.1, за променливи № 132 и 312, както и за СРА продуктите, за променлива № 340, както е посочено в приложението.

Член 3

Държавите-членки, които участват в европейската програма за подбор на изследвания за променлива № 340, могат да ограничат обхвата на предаваните данни по тази променлива до вноса на продукти от страни, невлизащи в еурозоната.

Член 4

Условията на европейските програми за подбор на изследвания, определени в приложението, могат да бъдат привеждани в съответствие с промени в базовата година или в системата за класификация, както и с важни структурни промени в еурозоната.

Член 5

Всяка нова държава-членка на еурозоната може да се включи към която и да било европейска програма за подбор на изследвания от посочените в член 1 при присъединяването си към еурозоната. След консултация със съответната държава-членка Комисията определя дейностите по NACE и CPA продуктите, за които трябва да бъдат предавани данни, с цел държавата-членка да се съобрази с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1165/98 в рамките на европейските програми за подбор на изследвания.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  OВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стp. 1).

(2)  OВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

132   ВЪНШНИ НОВИ ПОРЪЧКИ

Държава-членка

Обхват на данните в европейската програма за подбор на изследвания (NACE Rev. 1.1)

Белгия

17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34

Ирландия

18, 24, 30, 31, 32, 33

Нидерландия

21, 24, 28, 29, 30, 32, 33

Финландия

21, 24, 27, 29, 30, 31, 32


312   ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕНИ НА ВЪНШНИЯ ПАЗАР

Държава-членка

Обхват на данните в европейската програма за подбор на изследвания (NACE Rev. 1.1)

Белгия

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40

Ирландия

10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33

Нидерландия

11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33

Финландия

10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32

Словения

18, 20, 25, 28, 36


340   ВНОСНИ ЦЕНИ

Държава-членка

Обхват на данните в европейската програма за подбор на изследвания (CPA)

Белгия

14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22

Франция

10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63

Ирландия

15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10

Люксембург

27.10

Австрия

15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11

Португалия

11.10, 15.83

Финландия

13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11

Словения

27.10


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 658/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (1), и по-специално член 84, параграф 3, алинея първа от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се гарантира изпълнението на някои задължения, свързани с разрешенията за пускане на пазара на медицински продукти, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, член 84 от този регламент упълномощава Комисията, по искане на Европейската агенция по лекарствата, наричана по-нататък „Агенцията“, да налага финансови санкции на титулярите на разрешения за пускане на пазара.

(2)

Нарушения на задълженията, определени във връзка с разрешенията за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, които могат да доведат до налагането на финансова санкция, следва да засягат съдържанието на самото разрешение за пускане на пазара и свързаните с него изисквания за контрол след пускането на пазара, включително изискванията на законодателството на Общността, свързани с фармакологичната бдителност и наблюдението на пазара.

(3)

Освен това с оглед на разпоредбата, съдържаща се в член 84, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004, според която държавите-членки определят финансовите санкции при нарушение на този регламент или други регламенти, приети в тази област, и приемат необходими мерки за налагането им, се допускат действия на ниво на Общността само при нарушени интереси на Общността. В този смисъл ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 726/2004 следва да се гарантира с подходящо управление на налични ресурси на национално равнище и това на Общността.

(4)

Като следствие от създаването на системата на паралелни правомощия, свързани с надзора и прилагането от Общността и държавите-членки на разрешения за пускане на пазара, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, разпоредбите на настоящия регламент могат да бъдат ефективно прилагани само в рамките на тясно сътрудничество, в съответствие с член 10 от Договора, между държавите-членки, Агенцията и Комисията. За тази цел е необходимо да се установят практики за консултации и сътрудничество между тях.

(5)

Целесъобразно е, за целите на откриването и воденето на процедура за нарушение и определяне размера на финансова санкция, Агенцията и Комисията да вземат предвид всяка процедура, започната от държава-членка въз основа на същите правни основания и въз основа на същите факти, срещу същия титуляр на разрешение за пускане на пазара.

(6)

За да се осигури ефективно разследване на предполагаеми нарушения, Агенцията и Комисията следва да се обръщат към компетентните органи на държавите-членки, обозначени като надзорни органи по лекарствени продукти по реда на общата процедура, установена с Регламент (ЕО) № 726/2004, за да предприемат необходимото разследване и да съберат доказателствен материал за нарушения на настоящия регламент. За тази цел е задължително надзорните органи да провеждат дейностите по проверка и наблюдение, които са в рамките на компетенциите им, според разпоредбите на Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (2) и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (3) и разпоредбите за тяхното прилагане.

(7)

Изпълнението на задълженията, свързани с разрешения за пускане на пазара, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004 и попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да се осигури посредством два вида финансови санкции — еднократни глоби и периодични наказателни плащания. Следва да се определи максималния размер за двете категории санкции.

(8)

Решението за откриване на процедура за нарушение според настоящия регламент се взема от Агенцията, която първо информира Комисията и държавите-членки. В хода на разследването Агенцията следва да разполага с правомощия да изисква информация за разкриване на всякакво нарушение. Тя следва също така да може да разчита на сътрудничеството на националните компетентни органи. Всички надзорни правомощия, поверени на Агенцията според правото на Общността във връзка с разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, могат да се прилагат от нея в хода на разследване на нарушение.

(9)

Решенията на Комисията за санкции се основават на разследване на Агенцията, възраженията на титуляра на разрешението за пускане на пазара, предмет на процедурата за нарушение, и, според случая, на предоставена ѝ допълнителна информация. Всички надзорни правомощия, поверени на Комисията по правото на Общността във връзка с разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, могат да се прилагат от нея в хода на вземане на решение по процедура за нарушение.

(10)

Решенията за налагане на санкции следва да се базират на обвинения, по които титулярът на разрешение за пускане на пазара е имал възможност да представи възражения.

(11)

Наложените санкции следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи, според обстоятелствата на всеки отделен случай.

(12)

Следва да се предвиди конкретна процедура, по която Комисията да налага финансова санкция за неизпълнение на задължение от страна на титуляр на разрешение за пускане на пазара, който е обект на разследване за нарушение и който не е успял да предостави изискана от Агенцията или Комисията информация по случая.

(13)

При провеждане на разследване за нарушение Агенцията и Комисията зачитат правото на защита и принципа на поверителност, в съответствие с общите принципи на правото и практиката на Съда на Европейските общности. По-специално, всеки титуляр на разрешение за пускане на пазара, който е обект на процедура за нарушение, следва да разполага с право на изслушване пред Агенцията и пред Комисията по време на разследването, след като представи писмени възражения, както и на достъп до делото, съставено от Агенцията и от Комисията. Тъй като Комисията има правомощията да принуждава титуляри на разрешения за пускане на пазара да предоставят информация и документация във връзка с предполагаемото нарушение, следва да се зачита и правото на мълчание, прието от Съда на Европейските общности, когато от титуляра се изискват отговори, които биха довели до признаване от негова страна на извършено нарушение.

(14)

За целите на гарантирането на правна сигурност в хода на процедура за нарушение е необходимо да се приемат подробни правила по изчисляване на давност и крайни срокове за налагане и изпълнение на санкции.

(15)

Решенията за налагане на санкции се изпълняват по реда на член 256 от Договора и подлежат на обжалване пред Съда на Европейските общности.

(16)

Настоящият регламент зачита основните права и се ръководи от принципите, заложени по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба и Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява правила за налагане на финансови санкции при нарушаване на изброените задължения от титуляри на разрешения за пускане на пазара, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, за случаите, когато въпросните нарушения имат значителни последици за общественото здраве в Общността или когато имат измерения на общностно ниво, като засягат повече от една държава-членка или когато засягат интересите на Общността:

1)

Пълнотата и точността на данните и документите, съдържащи се в заявление за разрешение за пускане на пазара, издадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, или на други документи и данни, представяни на Европейската агенция по лекарствата, създадена с посочения регламент и наричана по-нататък „Агенцията“, в отговор на поетите задължения, определени в този регламент.

2)

Условията или ограниченията, включени в разрешението за пускане на пазара, както и относно доставка или употреба на лекарствен продукт, както е посочено в член 9, параграф 4, буква б), в член 10, параграф 1, алинея втора, в член 34, параграф 4, буква в) и в член 35, параграф 1, алинея втора от Регламент (ЕО) № 726/2004.

3)

Условията или ограниченията, включени в разрешението за пускане на пазара във връзка с безопасната и ефикасна употреба на лекарствен продукт, както е посочено в член 9, параграф 4, буква в), в член 10, параграф 1, в член 34, параграф 4, буква г) и в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

4)

Внасянето на необходими изменения в сроковете на разрешението за пускане на пазара, така че да се отчете техническото и научно развитие и да се позволи лекарствените продукти да се произвеждат и тестват по общоприети научни методи, както е посочено в член 16, параграф 1 и член 41, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

5)

Предоставянето на нова информация, която би довела до изменение в сроковете на разрешението за пускане на пазара, нотификацията за забрана или ограничение, наложени от компетентните органи на държава, на чийто пазар се предлага лекарственият продукт, или предоставянето на информация, която би въздействала на оценката на риска и ползата от продукт, както е посочено в член 16, параграф 2 и член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

6)

Предоставянето, при поискване от Агенцията, на данни, доказващи благоприятен баланс между риск и полза, както е посочено в член 16, параграф 2 или член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

7)

Откриването на количества остатъци при ветеринарни лекарствени продукти, както е посочено в член 41, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

8)

Пускането на пазара в съответствие със съдържанието на характеристиките на продукта и на етикетирането и листовката с упътвания в опаковката, така както са включени в разрешението за пускане на пазара.

9)

Специфичните задължения по член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 726/2004 или в други разпоредби, приети в съответствие с това.

10)

Специфичните процедури по член 14, параграф 8 и член 39, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

11)

Уведомяване на Агенцията за точните дати на пускане на пазара и за изтегляне от пазара на лекарствения продукт, както и предоставяне на данни в Агенцията за продажби и обем предписани рецепти за лекарствения продукт, както е посочено в член 13, параграф 4 и член 38, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

12)

Квалифицирано лице, отговорно за фармакологичната бдителност, както е посочено в член 23 и член 48 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

13)

Запис и отчетност на предполагаеми значими неблагоприятни реакции и, при ветеринарни лекарствени продукти, противопоказания за хора, както е посочено в член 24, параграф 1 и в член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

14)

Отчет на предполагаеми значими, но неочаквани нежелани реакции, предполагаемо предаване на заразни болести и, при ветеринарни лекарствени продукти, нежелани реакции при хора, както е посочено в член 24, параграф 2 и член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

15)

Подробни записи на всички предполагаеми нежелани реакции и представяне на отчети като периодични актуализирани доклади за безопасност, както е посочено в член 24, параграф 3 и член 49, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

16)

Предаване на информация, свързана с интереса на обществеността от фармакологична бдителност, както е посочено в член 24, параграф 5 и член 49, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

17)

Събиране и оценка на специфични данни за фармакологична бдителност, както е посочено в член 26, четвърти параграф и член 51, четвърти параграф от Регламент (ЕО) № 726/2004.

Член 2

Допълняемост на процедурите

При откриването и воденето на процедурата за нарушение, предвидена в глава II, действията на Агенцията и Комисията вземат предвид всяка процедура за нарушение, започната в държава-членка, срещу същия титуляр на разрешение за пускане на пазара и на базата на същите правни основания и на същите факти.

Член 3

Сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки

1.   Компетентните органи на държавите-членки сътрудничат с Агенцията и Комисията при изпълнение на задълженията им по настоящия регламент.

2.   Информация, предоставена от националните компетентни органи в отговор на искане от Агенцията или Комисията по силата на настоящия регламент, се използва от Агенцията и Комисията само за следните цели:

а)

като доказателствен материал за целите на прилагането на настоящия регламент;

б)

за изпълнение на възложените им задачи по разрешаването и надзора на лекарствени продукти, както е посочено в Регламент (ЕО) № 726/2004.

Член 4

Тежест на доказване

При всяка процедура за нарушение по настоящия регламент тежестта на доказване на нарушение се носи от Комисията.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА ЗА НАРУШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

разследване

Подраздел 1

Откриване на процедурата

Член 5

Откриване на процедура за нарушение

1.   Агенцията може да открие процедура за нарушение по своя инициатива или по искане на Комисията или на държава-членка.

Агенцията уведомява Комисията, когато възнамерява да открие процедура за нарушение.

2.   Агенцията открива процедура за нарушение, само след като уведоми държавите-членки.

Член 6

Искане за информация

Преди откриване на процедура за нарушение Агенцията може да изиска от съответния титуляр на разрешение за пускане на пазара да предостави информация, свързана с твърдяното нарушение.

Агенцията посочва предмета на искането и факта, че то се прави по силата на настоящия регламент и указва краен срок от минимум четири седмици за предоставяне на изискваната информация от титуляра на разрешението.

Когато искането е в отговор на искане от държава-членка по член 5, параграф 1, Агенцията уведомява държавата-членка.

Член 7

Уведомление

Агенцията изпраща уведомление за откриване на процедура за нарушение до съответния титуляр на разрешение за пускане на пазара, до държавите-членки и до Комисията.

Уведомлението излага твърденията срещу титуляра на разрешението за пускане на пазара, като изрично посочва разпоредбата, за която се твърди, че е нарушена, както и доказателствата, на които се основават тези твърдения.

Уведомлението известява титуляра на разрешението за пускане на пазара, че могат да бъдат наложени еднократни глоби или периодични наказателни плащания.

Подраздел 2

Мерки при разследване

Член 8

Искания от Агенцията

1.   Агенцията има право да изиска от титуляра на разрешението за пускане на пазара да предостави писмени, устни обяснения, данни или документи.

Исканията се изпращат писмено до титуляра. Агенцията посочва правното основание и предмета на искането, определя срок от най-малко четири седмици за предоставяне на изискваната информация и информира титуляра на разрешението за пускане на пазара за предвидените в член 19, параграф 1, букви а) и б) финансови санкции в случай на липса на сътрудничество или при предоставяне на неточна или подвеждаща информация.

2.   Агенцията може да изиска от национални компетентни органи да сътрудничат на разследването по следните начини:

а)

като изпълняват някоя от задачите, поверени на надзорните органи, както е посочено в член 19, параграф 1 и член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004;

б)

като предприемат проверки или други надзорни мерки в съответствие с разпоредбите на членове от 111 до 115 от Директива 2001/83/EО и членове от 80 до 82 от Директива 2001/82/EО.

Исканията се изпращат писмено и посочват правното основание и предмета на всяко едно искане. Според конкретните обстоятелства по всеки един случай, сроковете за отговор или за провеждане на мерки по разследване се определят по споразумение между Агенцията и националния компетентен орган, до когото е изпратено искането.

3.   Агенцията има право да изисква от физически или юридически лица да предоставят информация относно твърдяно нарушение.

Исканията се изпращат писмено и посочват правното основание и предмета на искането, като определят срок от най-малко четири седмици за предоставяне на изискваната информация.

Член 9

Право на изслушване

Преди приемане на доклада, посочен в член 10, Агенцията поканва титуляра на разрешение за пускане на пазара да представи писмено изложение.

Поканата е в писмен вид и съдържа краен срок от най-малко четири седмици за представяне на въпросното изложение.

Подраздел 3

Доклад

Член 10

Съдържание и срокове

1.   Агенцията представя на Комисията, държавите-членки и титуляра на разрешение за пускане на пазара доклад, обобщаващ резултатите от разследването, проведено в съответствие с настоящия раздел.

2.   Когато Агенцията счита, че титулярът на разрешение за пускане на пазара е извършил нарушение, посочено в член 1, докладът включва и оценка на обстоятелствата за всеки един случай по определените критерии в член 18, параграф 2 и искане до Комисията за прилагане на финансови санкции.

3.   Агенцията изготвя този доклад не по-късно от 18 месеца след уведомлението за откриване на процедура за нарушение, както е посочено в член 7 или една година след уведомлението от Комисията за връщане на делото, както е посочено в член 15.

РАЗДЕЛ 2

Етап на вземане на решение

Подраздел 1

Процедура

Член 11

Изложение на възражения

1.   Когато вследствие на искане от Агенцията по член 10, параграф 2 Комисията реши да открие процедура за нарушение, тя излага писмено пред титуляра на разрешението възражения със следното съдържание:

а)

твърденията срещу титуляра на разрешение за пускане на пазара, включително точно посочване на разпоредбата, за която се твърди, че е била нарушена и доказателствата, на които се основават въпросните твърдения;

б)

известие, че могат да бъдат наложени еднократни глоби или периодични наказателни плащания.

2.   Когато в срок от 18 месеца след получаване на искане от Агенцията Комисията не е изложила своите възражения, тя представя на титуляра на разрешението изложение на мотивите.

Член 12

Право на отговор

1.   При изпращане на изложение на възражения Комисията определя срок, през който титулярът на разрешение има право да представи на Комисията писмено становище по изложението на възражения.

Така определеният срок е най-малко четири седмици.

Комисията не е длъжна да вземе предвид писмени изложения, получени след изтичане на определения от нея срок.

2.   Титулярът на разрешението за пускане на пазара може да приложи към писменото си изложение становища от трети лица, които потвърждават аспекти на писменото изложение.

Член 13

Изслушване

1.   Когато титулярът на разрешение за пускане на пазара изиска в писменото си становище изслушване, Комисията му дава това право.

Комисията определя датата за изслушването.

2.   При необходимост Комисията може да покани националните компетентни органи или други лица да участват в изслушването.

3.   Изслушването се провежда при закрити врати. Всяко едно лице може да бъде изслушано самостоятелно или в присъствието на други поканени лица, като се отчитат законните интереси на титулярите на разрешения за пускане на пазара и на други лица за защита на търговска тайна и друга поверителна информация.

Член 14

Искания за информация

1.   След получаване на искане от Агенцията по член 10, параграф 2 и преди вземане на решението, посочено в член 16, Комисията може да изиска от титуляра на разрешение за пускане на пазара да предостави писмено или устно становище, данни или документи, отнасящи се до твърдяното нарушение.

Исканията се изпращат до титуляра на разрешението за пускане на пазара в писмен вид. Комисията посочва правното основание и предмета на искането, определя срок от най-малко четири седмици за предоставяне на изискваната информация и информира титуляра на разрешението за пускане на пазара за глобите, предвидени в член 19, параграф 1, букви в) и г) за неизпълнение на искането или за предоставяне на неточна или подвеждаща информация.

2.   Комисията може да изиска от Агенцията, националните компетентни органи или всяко физическо или юридическо лице да предостави информация във връзка с твърдяното нарушение.

Исканията се изпращат писмено и посочват правното основание и предмета на всяко едно искане. Когато искането е адресирано до Агенцията или национален компетентен орган, Комисията определя сроковете за предоставяне на информация след консултации с Агенцията или националния компетентен орган, до когото е изпратено искането, и според конкретните обстоятелства по всеки един случай. Когато искането е адресирано до други физически или юридически лица, тя определя срок от най-малко четири седмици за предоставяне на информацията.

Член 15

Нов период за разследване

1.   Когато, с оглед доклада на Агенцията, изложението на титуляра на разрешение за пускане на пазара и, когато е приложимо, друга информация, която ѝ е била предоставена, Комисията счита, че са необходими допълнителни данни за продължаване на процедурата, тя може да върне делото на Агенцията за нов период за разследване.

Комисията посочва ясно на Агенцията фактическите елементи, които следва да разгледа допълнително и, при необходимост, предлага възможни мерки за разследване в този смисъл.

2.   При определяне на нов период за разследване се прилагат подраздели 2 и 3 на раздел 1.

Подраздел 2

Решение и финансови санкции

Член 16

Форми и максимални размери на финансовата санкция

1.   Когато в резултат на процедурата, предвидена в подраздел 1, Комисията установи, че титулярът на разрешение за пускане на пазара съзнателно или по небрежност е извършил нарушение на член 1, тя може да вземе решение за налагане на глоба, която не надхвърля 5 % от оборота на титуляра в Общността за предходната финансова година.

2.   Когато титуляр на разрешение за пускане на пазара не преустанови нарушението, Комисията може в решението си в съответствие с параграф 1 да наложи периодични наказателни плащания в размер, който не надхвърля 2,5 % от средния дневен оборот на титуляра в Общността за предходната финансова година.

Периодичните наказателни плащания могат да бъдат наложени за срок, който тече от датата на уведомлението за това решение до преустановяването на нарушението.

3.   Предходна финансова година по смисъла на параграфи 1 и 2 е финансовата година, предхождаща датата на решението, посочено в параграф 1.

Член 17

Решение

1.   Решението, посочено в член 16, се основава изключително на мотиви, по които титулярът на разрешение за пускане на пазара е имал възможност да се произнесе.

2.   Комисията уведомява титуляра на разрешение за пускане на пазара за правото му на обжалване.

3.   Комисията уведомява Агенцията и държавите-членки за приетото решение.

4.   Комисията зачита законните интереси на титулярите на разрешения за пускане на пазара и на други лица, като защитава търговските им тайни при публикуване на подробности от решението, както е посочено в член 84, параграф 3, алинея втора от Регламент (ЕО) № 726/2004.

Член 18

Принципи, регулиращи налагането и установяването на размера на финансовите санкции

1.   Когато решава дали да наложи финансова санкция и когато определя подходящата финансова санкция, Комисията се ръководи от принципите на ефективност, пропорционалност и възпиране.

2.   Във всеки отделен случай Комисията отчита, според наличието им, следните обстоятелства:

а)

тежестта на нарушението и неговите последствия, и по-специално следното:

i)

начина, по който нарушението засяга правата, безопасността или благосъстоянието на пациентите;

ii)

въздействие върху здравето и благосъстоянието на животни и влияние върху собственици на животни;

iii)

дали създава, или би създало, риск за общественото здраве, здравето на животни или за околната среда;

iv)

тежестта на нарушението с оглед общественото здраве, здравето на животни и околната среда;

б)

от една страна, добрата воля на титуляра на разрешение за пускане на пазара при тълкуване и изпълнение на задълженията, свързани с разрешения за пускане на пазара, издадени, както е посочено в Регламент (ЕО) № 726/2004 или, от друга страна, всяко доказателство за съзнателна измама от страна на титуляра на разрешението за пускане на пазара;

в)

от една страна, степента на усърдие и сътрудничество от титуляра на разрешението за пускане на пазара при установяване на нарушението и прилагане на изправните действия или по време на процедурата за нарушение, или, от друга страна, възпрепятстване от титуляра на разрешението за пускане на пазара за разкриване на нарушение и процедурата за нарушение или друга форма на несъобразяване от титуляра на разрешението за пускане на пазара с искания от Агенцията, Комисията или национален компетентен орган по прилагане на настоящия регламент;

г)

оборотът от продажби на въпросния лекарствен продукт;

д)

необходимостта от приемане на временни мерки от Комисията или спешни действия от държава-членка, както е посочено в член 20 или член 45 от Регламент (ЕО) № 726/2004 в резултат на нарушение;

е)

повтаряне, честота или продължителност на нарушението от съответния титуляр на разрешение за пускане на пазара;

ж)

предходни санкции, включително финансови, налагани на същия титуляр на разрешение за пускане на пазара.

3.   При определяне размера на финансовата санкция Комисията отчита вече наложени на национално равнище финансови санкции на титуляра на разрешението за пускане на пазара на базата на същите правни основания и същите факти.

РАЗДЕЛ 3

Липса на сътрудничество

Член 19

Финансови санкции

1.   Комисията може да наложи със свое решение глоби в размер, който не надхвърля 0,5 % от годишния оборот в Общността за предходната финансова година, на титуляр на разрешение за пускане на пазара, когато умишлено или по небрежност:

а)

не се е съобразил с мерки по разследването, приети съобразно член 8, параграф 1;

б)

предоставя неточна или подвеждаща информация в отговор на мерки по разследването, приети съобразно член 8, параграф 1;

в)

не се съобрази с искане за информация по член 14;

г)

предостави неточна или подвеждаща информация в отговор на искане за информация по член 14.

2.   Когато липсата на сътрудничество от страна на титуляра на разрешение за пускане на пазара продължава, Комисията може, с решението си по параграф 1, да наложи периодични наказателни плащания, които не надхвърлят 0,5 % от средния дневен оборот на титуляра в Общността за предходната финансова година.

Периодичните наказателни плащания могат да бъдат наложени за срок, който тече от датата на уведомлението за това решение до преустановяването на липсата на сътрудничество.

3.   Предходна финансова година по смисъла на параграфи 1 и 2 е финансовата година, предхождаща датата на решението, посочено в параграф 1.

Член 20

Процедура

Когато Комисията възнамерява да приеме решение, посочено в член 19, параграф 1, тя първо уведомява писмено титуляра на разрешението за пускане на пазара, като определя срок за представяне на неговите писмени изложения. Така определеният срок е най-малко четири седмици.

Комисията не е длъжна да вземе предвид писмени изложения, получени след изтичането на определения от нея срок.

ГЛАВА III

ДОСТЪП ДО ДЕЛОТО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СРОКОВЕТЕ

Член 21

Достъп до делото

След получаване на уведомлението по член 7, титулярът на разрешението за пускане на пазара има правото, при поискване, на достъп до документи и други материали, събрани от Агенцията и Комисията като доказателства по твърдяното нарушение.

Получените в съответствие с правото на достъп до делото материали и документи се използват само и единствено за целите на съдебни или административни процедури по прилагането на настоящия регламент.

Член 22

Процесуално представителство

Титулярът на разрешение за пускане на пазара има право на процесуално представителство по време на процедурата за нарушение.

Член 23

Поверителност и търговска тайна

1.   Без да се засяга обменът и използването на информацията, предвидена в член 3, всяка процедура за нарушение се води при спазване на принципите на поверителност и търговска тайна. Агенцията и Комисията, техните официални лица, служители и други работещи за тях лица не разкриват информация, получена или обменена между тях, както е посочено в настоящия регламент, когато е обхваната от задължението за търговска тайна и поверителност.

2.   Без да се засяга правото на достъп до делото, титулярът на разрешение за пускане на пазара няма право на достъп до търговски тайни, поверителна информация или вътрешни документи на Агенцията, Комисията или държава-членка.

3.   Всяко лице, предоставящо информация или изложения по членове 8, 9, 12 или 14, посочва ясно кой материал се счита за поверителен, като посочи защо, и осигурява отделна неповерителна версия на документа до датата, определена от Агенцията или Комисията.

4.   Без да се засяга параграф 3, Агенцията и Комисията могат да изискат от лице, предоставящо информация или изложения по настоящия регламент, да посочи документи или части от документи, които считат, че съдържат техни търговски тайни или друга поверителна информация, която им принадлежи.

Агенцията и Комисията могат също така да изискат от титулярите на разрешение за пускане на пазара и други лица да посочат част от доклад на Агенцията, на изложения за възражения или на решение, прието от Комисията, съдържащи, според тях, търговски тайни.

Агенцията и Комисията могат да определят краен срок, в рамките на който титулярът на разрешение за пускане на пазара и други лица са длъжни да:

а)

обосноват искането си за поверителност на всеки един отделен документ или част от документ;

б)

предоставят на Комисията неповерителна версия на документи, като заличат поверителните текстове;

в)

предоставят кратко описание на всяка заличена част от информацията.

Срокът, посочен в алинея трета, е най-малко две седмици.

5.   Когато титулярът на разрешение за пускане на пазара или други лица не спазят изискванията по параграфи 3 и 4, Комисията може да приеме, че въпросната информация или изложения не съдържат поверителна информация.

Член 24

Прилагане на срокове

1.   Сроковете, определени в настоящия регламент, започват да текат от деня, следващ получаването на уведомление или връчването му на ръка.

В случай на съобщение от страна на титуляра на разрешение за пускане на пазара е достатъчно, за спазването на сроковете, то да е било изпратено с препоръчано писмо преди изтичането на съответния срок.

2.   Когато краен срок изтича в събота, неделя или на официален празник, той се удължава до края на следващия работен ден.

3.   При определяне на сроковете по член 6, член 8, параграф 1, член 12, параграф 1 и член 14, параграф 1, Агенцията и Комисията, според случая, вземат предвид както времето, необходимо за изготвянето на документа, така и спешността на случая.

4.   При надлежно и обосновано искане, отправено преди изтичане на първоначалния срок, крайните срокове могат да бъдат удължени.

Член 25

Давност за налагане на финансовите санкции

1.   Правото на Комисията да налага финансови санкции по член 16 се погасява с петгодишна давност.

В случай на налагане на финансови санкции, предвидени в член 19, правото на Комисията да приеме решение за налагане на такива санкции се погасява с тригодишна давност.

Давностният срок започва да тече от деня, на който е извършено нарушението. Въпреки това при продължавано или повторно нарушение давностният срок започва да тече от деня, в който е прекратено нарушението.

2.   Всяка мярка, предприета от Агенцията или от Комисията за целите на разследване или процедура за нарушение, прекъсва давностния срок, предвиден в параграф 1. Давностният срок се прекъсва от датата, на която титулярът на разрешението за пускане на пазара е бил уведомен за тази мярка.

3.   След всяко прекъсване давността започва да тече отначало. Въпреки това давностният срок изтича най-късно в деня, в който изтича срок, равен два пъти на давностния срок, през който Комисията не е наложила финансова санкция. Този срок се удължава с времето, през което давностният срок е спрян в съответствие с параграф 4.

4.   Давностният срок за налагане на финансови санкции се спира за времето, през което решението на Комисията е предмет на производство пред Съда на Европейските общности.

Член 26

Давност за събиране на финансови санкции

1.   Правото за откриване процедура по събиране се погасява с едногодишен давностен срок от датата, на която решението, прието по силата на член 16 или член 19, е станало окончателно.

2.   Давностният срок за събиране на финансови санкции се прекъсва от всяка мярка на Комисията или на държава-членка, действаща по искане от Комисията, с цел принудително събиране на санкцията.

3.   След всяко прекъсване сроковете започват да текат отначало.

4.   Давностният срок за събиране на финансови санкции спира, докато:

а)

има предоставен срок за плащане;

б)

принудителното изпълнение е спряно по силата на решение на Съда на Европейските общности.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

Преходна разпоредба

В случай на нарушения, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент, той се прилага за частта от нарушението, която се е състояла след тази дата.

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1901/2006 (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2004/28/ЕО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 58).

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1901/2006.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 659/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за откриване и управление на тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на Световната търговска организация Общността е поела ангажимент за откриването на годишни тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи.

(2)

Необходимо е всяка година да се изготвят подробни правила за откриването и управлението на тези тарифни квоти за внос за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

(3)

Съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 вносът в Общността следва да бъде свързан с представянето на лицензии за внос. Все пак, целесъобразно е тези тарифни квоти за внос да се управляват чрез предоставяне на права за внос като първа стъпка и чрез издаване на лицензии за внос като втора в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2). По този начин операторите, които са получили права за внос, следва да могат да решат през квотния период в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос, вземайки предвид своя действителен търговски обмен. При всички случаи Регламент (EО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите до последния ден от периода на тарифната квота за внос.

(4)

Следва да се установят правила за подаването на заявленията и информацията, която да бъде включена в заявленията и лицензиите, ако е необходимо като добавяне към или чрез дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80 (3) и Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4).

(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя по-специално подробни разпоредби за заявленията за права за внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос. Разпоредбите в този регламент следва да се прилагат от 1 юли 2007 г. за лицензии за внос, издадени съгласно настоящия регламент, без да се засягат определените в настоящия регламент допълнителни условия.

(6)

За да се предотврати спекулация, количествата, предоставени в рамките на тарифните квоти за внос, следва да се направят достъпни за оператори, които са в състояние да покажат, че са наистина заети с внос в значителен мащаб от трети страни. За да се гарантира ефективно управление, от заинтересованите търговци ще се изисква да са внесли най-малко 25 животни през всеки от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, тъй като пратка от 25 животни може да се разглежда като търговски жизнеспособна пратка. Освен това по административни причини държавите-членки следва да могат да приемат заверени копия на документите, доказващи наличието на търговски обмен с трети страни.

(7)

В допълнение следва да се определи гаранция за правата за внос. Лицензиите за внос следва да не са прехвърлими и лицензии следва да се издават на търговци само за количествата, за които тези търговци са получили права за внос.

(8)

За да се задължат операторите да подават заявления за лицензии за внос за всички получени права за внос, подаването на заявление за лицензия за разпределените количества следва да представлява, по отношение на гаранцията за права за внос, първостепенно изискване по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти (5).

(9)

Член 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (6) предвижда митнически надзор на стоки, допуснати за свободно обращение с намалени ставки на вносните сборове поради употребата им за специфични цели. Животните, внесени в рамките на тарифните квоти за внос, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат наблюдавани за определен период от време, за да се гарантира, че няма да бъдат заклани през този период.

(10)

За тази цел следва да бъде внесена гаранция, като нейният размер следва да покрива разликата между митото по Общата митническа тарифа и намаленото мито, приложимо към датата на пускане за свободно обращение на съответните животни.

(11)

За яснота Регламент (ЕО) № 1081/1999 на Комисията от 26 май 1999 г. относно откриване и предвиждане на управление на тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1012/98 и за изменение на Регламент (ЕО) № 1143/98 (7) следва да бъде отменен и заменен с нов регламент от 1 юли 2007 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото се откриват посочените в приложение I тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи всяка година за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година („периоди на тарифни квоти за внос“).

Тарифните квоти са с поредни номера 09.4196 и 09.4197.

Член 2

1.   За целите на настоящия регламент животните, посочени в член 1, са различни от тези за клане, ако не са заклани в срок от четири месеца от датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение.

В случаи на непреодолима сила, доказана по съответния ред, може да се допуснат дерогации.

2.   За приемане за тарифната квота за внос с пореден номер 09.4197 трябва да се представят следните документи:

а)

за бикове: сертификат за родословие;

б)

за крави и юници: сертификат за родословие или сертификат за регистриране в родословна книга, който удостоверява чистотата на породата.

Член 3

1.   Тарифните квоти за внос, посочени в приложение I, се управляват чрез предоставяне на права за внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.

2.   Прилагат се Регламенти (ЕО) № 1445/95, (ЕО) № 1291/2000 и (EО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 4

1.   За целите на прилагане на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителите представят доказателство, че са внесли поне 25 животни, включени в код по КН 0102 90, през всеки от двата референтни периода, посочени в този член.

Държавите-членки могат да приемат като доказателство за търговски отношения с трети страни надлежно заверени от издаващия орган копия на документите, посочени във втора алинея от член 5 от Регламент (EО) № 1301/2006.

2.   Дружество, образувано от сливането на дружества, всяко от които има референтен внос, съответстващ на минималното количество, посочено в параграф 1 от настоящия член, може да използва този референтен внос като доказателство за търговия.

Член 5

1.   Заявления за права за внос се представят не по-късно от 13:00 часа брюкселско време на датата 20 юни, предшестваща годишния период на тарифната квота за внос.

2.   Във връзка с правата за внос заедно със заявлението за права за внос пред компетентния орган се представя гаранция от 3 ЕUR на глава.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за общите количества във всеки пореден номер, за които са подадени заявления, не по-късно от 16:00 часа брюкселско време на петия работен ден след приключване на срока за подаване на заявления, посочен в параграф 1.

Член 6

1.   Права за внос се предоставят, започвайки от седмия и не по-късно от шестнадесетия работен ден след края на срока за уведомления, посочен в член 5, параграф 3.

2.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, доведе до разпределянето на по-малко права за внос от заявените, гаранцията, внесена в съответствие с член 5, параграф 2 от настоящия регламент, се освобождава пропорционално и незабавно.

Член 7

1.   Допускането за свободно обращение на количествата, отпуснати в рамките на квотите, посочени в приложение I, е обвързано с представянето на лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат общото разпределено количество. Това задължение е основно изискване по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 8

1.   Заявления за лицензии за внос се подават единствено в държавата-членка, в която заявителят е поискал и получил права за внос в рамките на квотите, посочени в приложение I.

Всяко издаване на лицензия за внос води до съответно намаляване на получените права за внос и гаранцията, внесена в съответствие с член 5, параграф 2, се освобождава пропорционално и незабавно.

2.   Лицензиите за внос се издават на името на оператора, който е получил правата за внос.

3.   Заявленията за лицензии за внос и лицензиите за внос съдържат следните вписвания:

а)

в клетка 8 — страната на произход;

б)

в клетка 16 — един или няколко от кодовете по КН, изброени в приложение I;

в)

в клетка 20 — поредния номер на квотата и едно от вписванията, предвидени в приложение II.

Член 9

Чрез дерогация от член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 правата, произтичащи от издадените съгласно настоящия регламент лицензии за внос, не са прехвърлими.

Член 10

1.   Внесените животни се наблюдават в съответствие с член 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, за да се гарантира, че те няма да бъдат заклани в срок от четири месеца от тяхното допускане за свободно обращение.

2.   За да се гарантира, че задължението да не се колят внесените животни, посочени в параграф 1, се изпълнява и че неплатените мита са събрани, когато това задължение не е изпълнено, вносителите внасят гаранция в компетентните митнически органи. Гаранцията е равна на разликата между митата по Общата митническа тарифа и митата, посочени в приложение I, приложими към датата на допускане за свободно обращение на съответните животни.

3.   Гаранциите, предвидени в параграф 2, се освобождават незабавно при представяне на доказателство пред съответните митнически органи, че животните:

а)

не са били заклани в срок от четири месеца от датата на тяхното допускане за свободно обращение; или

б)

са били заклани през този период поради обстоятелства, представляващи непреодолима сила, или поради здравословни причини или са починали от болест или при инцидент.

Член 11

Регламент (ЕО) № 1081/1999 се отменя.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това член 11 се прилага от 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 586/2007 (ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 5).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 131, 27.5.1999 г., стр. 15. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1965/2006 (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 26, поправен в ОВ L 47, 16.2.2007 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Тарифни квоти за внос, посочени в член 1

Пореден №

Код по КН

Кодове по ТАРИК

Описание

Обем на квотата

(глава добитък)

Мито

09.4196

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Крави и юници, различни от тези за клане, от следните планински породи: сива, кафява, жълта, петнист Симентал и Пингцау

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.4197

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от следните породи: петнист Симентал, Швиц и Фрибур

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания по член 8, параграф 3, буква в)

:

На български

:

Алпийски и планински породи (Регламент (ЕО) № 659/2007) Година на внос: …

:

На испански

:

Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) no 659/2007], año de importación: …

:

На чешки

:

alpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 659/2007), rok dovozu: …

:

На датски

:

Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 659/2007), importår: …

:

На немски

:

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 659/2007), Einfuhrjahr: …

:

На естонски

:

Alpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 659/2007), impordi aasta: …

:

На гръцки

:

Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007], έτος εισαγωγής: …

:

На английски

:

Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 659/2007), Year of import: …

:

На френски

:

Races alpines et de montagne [règlement (CE) no 659/2007], année d'importation: …

:

На италиански

:

Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 659/2007], anno d'importazione: …

:

На латвийски

:

Alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 659/2007), importa gads: …

:

На литовски

:

Aukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 659/2007), importo metai: …

:

На унгарски

:

alpesi és hegyi fajtájú (659/2007/EK rendelet), behozatal éve: …

:

На малтийски

:

Razez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 659/2007), is-Sena ta' l-importazzjoni: …

:

На нидерландски

:

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 659/2007), invoerjaar: …

:

На полски

:

Rasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 659/2007), rok przywozu: …

:

На португалски

:

Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 659/2007], ano de importação: …

:

На румънски

:

Rase alpine și montane [Regulamentul (CE) nr. 659/2007], anul de import: …

:

На словашки

:

Alpské a horské plemená [nariadenie (ES) č. 659/2007], Rok vývozu: …

:

На словенски

:

Alpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 659/2007), leto uvoza: …

:

На фински

:

Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 659/2007), tuontivuosi: …

:

На шведски

:

Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 659/2007), importår: …


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 660/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в член 1 от посочения регламент, на световния пазар и на пазара на Общността може да бъде покрита посредством възстановявания при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на мляко и млечни продукти възстановявания при износ нямa да бъдат фиксирани.

(3)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За продуктите, дадени в приложението към настоящия регламент, нямa да бъдат предоставяни възстановяванията при износ, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 15 юни 2007 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Местоназначенията са определени, както следва:

L20

:

Всички местоназначения с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (Ватикана), общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати, Андора, Гибралтар, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


(1)  По отношение на продуктите, предназначени за износ към Доминиканската република по силата на квотата за 2007/2008 г., посочена в Решение 98/486/ЕО, и отговарящи на условията, предвидени в глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, следва да бъдат прилагани следните проценти:

а)

продукти с кодове по КН 0402 10 11 9000 и 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

б)

продукти с кодове по КН 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 и 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Местоназначенията са определени, както следва:

L20

:

Всички местоназначения с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (Ватикана), общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати, Андора, Гибралтар, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 661/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за установяване на тръжна процедура за възстановявания при износ за някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на поканата за търг, е подходящо да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, който приключи на 12 юни 2007 година

(3)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, който приключи на 12 юни 2007 година не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и местоназначенията, изброени в член 1, параграф 1 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 276/2007 (ОВ L 76, 16.3.2007 г., стр. 16).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 662/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 15 юни 2007 година (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

Всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бивша югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/33


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 663/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно постоянен търг за 2006—2007 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 14 юни 2007 г., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 14 юни 2007 г., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006, се определя на 38,778 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 49. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 203/2007 (ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 3).


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/34


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 664/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 38/2007 на Комисията от 17 януари 2007 г. за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) се изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 38/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 13 юни 2007 г., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 13 юни 2007 г., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 38/2007, се определя на 435,00 EUR/t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ L 11, 18.1.2007 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 203/2007 (ОВ L 61, 28.2.2006 г., стр. 3).


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 665/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 14 юни 2007 година

относно изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти изнасяни под формата на стоки, които не са включени от приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на възстановяванията, приложими от 25 май 2007 г. за продуктите, изброени в приложението, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, са определени с Регламент (ЕО) № 570/2007 на Комисията (2).

(2)

Прилагането на правилата и критериите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 570/2007, към съществуващата в момента информация на Комисията, води до промяна на възстановяванията при износ, прилагани понастоящем, както е посочено в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, определен с Регламент (ЕО) № 570/2007, се променя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 133, 25.5.2007 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 15 юни 2007 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

0,00

0,00

в)

при износ на други стоки

0,00

0,00


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за износ в Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединените американски щати и областите от Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 666/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 14 юни 2007 година

за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (1), и по-специално член 33, параграф 2, буква а) и параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на възстановяванията, приложим от 25 май 2007 г. за продуктите, изброени в приложението, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, е определен с Регламент (ЕО) № 571/2007 на Комисията (2).

(2)

Прилагането на правилата и критериите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 571/2007, към съществуващата в момента информация на Комисията води до промяна на възстановяванията при износ, прилагани понастоящем, както е посочено в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, определен с Регламент (ЕО) № 571/2007, се променя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ L 133, 25.5.2007 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 15 юни 2007 година за определени продукти в сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

Код по КН

Описание

Ставка за изменение в EUR/100 kg

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1701 99 10

Бяла захар

33,78

33,78


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за износ в Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Бившата югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорските острови и областите от Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 667/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 предвиждат, че разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, изброени в член 1 от всеки от тези регламенти, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (3), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1784/2003, в зависимост от случая.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(5)

Като се вземе предвид споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за износа на тестени изделия от Общността за Съединените щати, прието с Решение 87/482/ЕИО на Съвета (4), е необходимо да се направи разграничение между възстановяването за стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 00 и 1902 19, според тяхното местоназначение.

(6)

Съгласно член 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 трябва да се определи намален размер на възстановяването при износ, като се вземе предвид размерът на възстановяване при производство, който се прилага съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията (5) за въпросните основни продукти, които се използват през приетия период на производство на стоките.

(7)

Спиртните напитки се считат за по-малко чувствителни към цената на зърнените култури, които са използвани при тяхното производство. Въпреки това протокол № 19 към Акта за присъединяване на Обединеното кралство, Ирландия и Дания предвижда, че трябва да се вземат необходимите мерки, за да се улесни използването на зърнени култури на Общността при производството на спиртни напитки, получавани от зърнени култури. Съответно необходимо е да се адаптира размерът на възстановяване, приложим за зърнени култури, изнасяни под формата на спиртни напитки.

(8)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, в член 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответно в приложение IV към Регламент (EО) № 1785/2003, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 447/2007 (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 31).

(4)  OВ L 275, 29.9.1987 г., стр. 36.

(5)  OВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1584/2005 (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 15 юни 2007 година за oпределени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание на продуктите (2)

Размер на възстановяване за 100 kg основен продукт

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1001 10 00

Твърда пшеница:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1002 00 00

Ръж

1003 00 90

Ечемик

 

 

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

1004 00 00

Овес

1005 90 00

Царевица, използвана под формата на:

 

 

– скорбяла:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

– глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин, сироп от малтодекстрин под кодове по КН 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– други (включващи непреработените продукти)

Нишесте от картофи под код по КН 1108 13 00, сходно на продукт, получен от преработена царевица:

 

 

– когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

ex 1006 30

Бланширан ориз:

 

 

– с кръгли зърна

– със средни зърна

– с дълги зърна

1006 40 00

Натрошен ориз

1007 00 90

Сорго на зърна, различно от хибридите, за посев


(1)  Размерите, установени в настоящото приложение, не са приложими за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария или Княжество Лихтенщайн.

(2)  По отношение на селскостопанските продукти, получени от преработката на основен продукт или/и на приравнените към тях продукти, са приложими коефициентите, установени в приложение V към Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията.

(3)  Въпросните стоки попадат под код по КН 3505 10 50.

(4)  Продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или посочени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2825/93 (OВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 6).

(5)  За сиропи под кодове по КН 1702 30 99, 1702 40 90 и 1702 60 90, получени от смесване на сироп от глюкоза и фруктоза, възстановяванията при износ са само за глюкозата.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 668/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви в), г) и ж) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на захар, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

Член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 посочва, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари оправдават това.

(4)

Възстановявания могат да бъдат предоставяни единствено за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 951/2006 от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2).

(5)

Могат да бъдат определени възстановявания при износ, които да покрият разликите в конкурентоспособността между изнасяните стоки от Общността и тези от трети страни. Продуктите от Общността, изнасяни за близки местоназначения и към трети страни, които предоставят преференциално третиране за продукти, внесени от Общността, са в момента в особено благоприятна конкурентна позиция. Ето защо следва да се премахнат възстановяванията при износ за тези местоназначения.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при изпълнение на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   За да имат право на възстановяване по силата на параграф 1, продуктите трябва да изпълняват съответните изисквания, посочени в членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти в сектор захар, приложими от 15 юни 2007 година (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg сухо вещество

33,78

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

33,78

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

33,78

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

33,78

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3378

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бившата югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. относно сключване и временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими за преработени селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Базовият размер не се прилага за продукта, посочен в точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 12).


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 195/2007 относно пристъпване към изкупуване на масло в някои държави-членки в периода от 1 март до 31 август 2007 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Комисията от 16 декември 1999 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно мерките за интервенция на пазара на масло и млечна сметана (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 195/2007 на Комисията (3) определя списъка на държавите-членки, в които се пристъпва към изкупуване на масло в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(2)

На базата на пазарните цени, съобщени от Португалия, Комисията констатира, че цените на маслото са били равни или по-високи от 92 % от интервенционната цена в продължение на две последователни седмици. Следователно е уместно да се прекрати интервенционното изкупуване в Португалия, която следва да се заличи от списъка, определен от Регламент (ЕО) № 195/2007.

(3)

Пpeкрат това Регламент (ЕО) № 195/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕО) № 195/2007 се заменя със следния текст:

„Член 1

Прeкрaтявa се изкупуванeто на масло, както е предвидено в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, в следните държави-членки:

Португалия“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 333, 24.12.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).

(3)  ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 62. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 354/2007 (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 47).


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 670/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно условията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 на същите регламенти, и цените на тези продукти в Общността, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид, от една страна, съществуващата ситуация и прогнозите за наличностите на зърнени култури, ориз и натрошен ориз, както и техните цени на пазара на Общността и, от друга страна, цените на зърнените култури, ориза, натрошения ориз и продуктите на базата на зърнени култури на световния пазар. Съгласно посочените членове важно е също така да се осигури равновесие и естествено развитие на пазарите на зърнени култури и ориз по отношение на цени и търговски обмен и да се вземе предвид икономическия ефект на предвидения износ и стремежа да се предотвратят затруднения във функционирането на пазара на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1518/95 на Комисията (3) относно режима на внос и износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз, определя, в член 2, специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяването за тези продукти.

(4)

Уместно е предоставеното възстановяване за определени преработени продукти да се диференцира въз основа на съдържанието, според продукта, на пепел, необработена целулоза, люспи, белтъчини, мазнини и скорбяла, като това съдържание е особено добър индикатор за действителното количество на изходни продукти, включени в преработения продукт.

(5)

По отношение на корените на маниока и други тропически корени и грудки, както и брашната, произведени от тях, икономическият ефект на потенциалния износ и най-вече естеството и произходът на тези продукти не налагат за момента определянето на възстановяване при износ. По отношение на някои преработени продукти на базата на зърнени култури незначителното участие на Общността в световната търговия не налага за момента определянето на възстановяване при износ.

(6)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(7)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(8)

Термичната обработка на някои преработени продукти на базата на царевица има опасност да доведе до предоставянето на възстановяване, което не съответства на качеството на продукта. Уместно е да се уточни, че за продуктите, съдържащи предварително желирана скорбяла, не се предоставят възстановявания при износ.

(9)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1518/95, се определят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1549/2004 на Комисията (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2993/95 (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 14 юни 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


(1)  Не се предоставя възстановяване за продукти, които са преминали термична обработка, довела до предварително желиране на скорбялата.

(2)  Възстановяванията се предоставят съгласно Регламент (ЕИО) № 2730/75 на Съвета (ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 20), изменен.

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


ДИРЕКТИВИ

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/49


ДИРЕКТИВА 2007/34/ЕО НА КОМИСИЯТА

oт 14 юни 2007 година

за изменение, за целите на привеждането ѝ в съответствие с техническия прогрес, на Директива 70/157/ЕИО на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1), и по-специално член 13, параграф 2, второто тире от нея,

като взе предвид Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (2), и по-специално член 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 70/157/ЕИО е една от отделните директиви в контекста на процедурата на Общността за типово одобрение, определена в Директива 70/156/ЕИО. Разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО относно системите, компонентите и отделните технически възли за превозни средства следователно се прилагат към Директива 70/157/ЕИО.

(2)

От влизането в сила на Директива 70/157/ЕИО допустимото ниво на шума за моторни превозни средства претърпя няколко пъти корекции за намаляване, като най-скорошните са направени през 1995 г. Последните корекции за намаляване не постигнаха очаквания ефект и последвалите проучвания показаха, че методът на отчитане на нивата не отразява реалните поведенчески модели при шофиране. Ето защо е необходимо да се въведе нов цикъл на изпитване и условията за шофиране при провеждането на теста за ниво на шума да се съгласуват с реалните действия по време на шофиране. Новият цикъл на изпитване се съдържа в правило № 51 на ИКЕ/ООН, 02 серии от изменения (3).

(3)

По време на преходния период текущият тест, както и новият тест следва да бъдат проведени за типово одобрение и резултатите от двата теста следва да се докладват на Комисията. Това ще позволи на Комисията да получи необходимите данни за определяне на подходящи пределно допустими стойности за новия метод на измерване, който ще замести съществуващия протокол за изпитване. Методът, използван понастоящем, следва да се изисква за получаване на типово одобрение, а новият метод следва да се използва с цел мониторинг. След преходния период протоколът за изпитването, като е приведен в съответствие с новото изпитване, следва да се превърне в единственото измерване, изисквано, за да бъде получено типово одобрение.

(4)

За да могат да бъдат взети предвид най-скорошните изменения към правила № 51 и 59 на ИКЕ/ООН, които Комисията вече е възприела, е целесъобразно да се приведе Директива 70/157/ЕИО в съответствие с техническия прогрес, като се съгласува с техническите изисквания на тези правила. Това е важно, по-специално, за да се възприеме задължителната процедура по наблюдение на шумовите емисии от моторни превозни средства, определени в правило № 51 на ИКЕ/ООН за целите на типовото одобрение на ЕО. В противен случай директивата би изостанала от правилото по отношение на техническия прогрес.

(5)

Съгласно член 3 от Директива 70/157/ЕИО мерките, предвидени в настоящата директива, не променят изискванията, посочени в точки 5.2.2.1. и 5.2.2.5. от приложение I към Директива 70/157/ЕИО. С оглед на новата структура на приложенията е необходимо номерирането и референциите, посочени в тези точки, да бъдат приведени в съответствие. С цел да се осигури връзката с другите разпоредби на общностното законодателство, също така е целесъобразно да се предвиди съотнасянето между текущото и новото номериране.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Директива 70/157/ЕИО се изменя, както следва:

а)

приложение I се заменя с текста, посочен в приложение I към настоящата директива.

б)

приложение II се заменя с текста, посочен в приложение II към настоящата директива;

в)

приложение III се заменя с текста, посочен в приложение III към настоящата директива;

г)

приложение IV се заличава.

2.   Референциите към точки 5.2.2.1. и 5.2.2.5. от приложение I към Директива 70/157/ЕИО се тълкуват като референции към точки 2.1 и 2.2 от приложение I, както е заменено от настоящата директива.

Член 2

Считано от 6 юли 2008 г. и до 6 юли 2010 г. превозното средство, което трябва да получи типово одобрение, подлежи на изпитването, посочено в приложение 10 към правило № 51 на ИКЕ/ООН. Резултатите от това изпитване се прибавят към документите, посочени в допълнения 1 и 2 от приложение I към Директива 70/157/ЕИО, както е изменено с настоящата директива и в съответствие с приложение 9 към правило № 51 на ИКЕ/ООН. Засегнатите държави-членки ще изпратят такива информативни документи на Комисията. Тези ангажименти не засягат случаите на продължаване на срока на вече съществуващи одобрения, в съответствие с настоящата директива. За целите на процедурата по мониторинга превозно средство не се разглежда като нов тип, ако то се различава само по отношение на параграфи 2.2.1. и 2.2.2. от правило № 51 на ИКЕ/ООН.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват, до 5 юли 2008 г. най-късно, законите, регламентите и административните разпоредби, които са необходими, така че да отговорят на изискванията на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите и представят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 6 юли 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или те биват придружени от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).

(2)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО.

(3)  ОВ L 137, 30.5.2007 г., стр. 68.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ДАДЕН ТИП МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НИВОТО НА ШУМА

1.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

1.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕО, съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО, на даден тип превозно средство по отношение на нивото на шума се подава от производителя на превозното средство.

1.2.   Образецът на информационния документ е даден в допълнение 1.

1.3.   Производителят на превозното средство трябва да предостави на техническата служба, която отговаря за провеждането на изпитванията, единично превозно средство, което е представително за типа, по отношение на което се иска типово одобрение.

1.4.   По искане на техническата служба трябва да се представи образец на изпускателната уредба и двигател с най-малко същия обем на цилиндрите и проектна максимална мощност, както тези, които са монтирани на превозното средство, по отношение на което се иска типово одобрение.

2.   НИВО НА ШУМА НА ДВИЖЕЩИ СЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2.1.   Пределно допустими стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение III ниво на шума не трябва да надвишава следните пределно допустими стойности:

Категория превозни средства

Стойности, изразени в dB (А)

(децибели (А))

2.1.1.

Превозни средства, предназначени за превоз на пътници с не повече от девет седящи места, включително мястото на водача.

74

2.1.2.   

Превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от девет седящи места, включително мястото на водача, с максимално допустима маса повече от 3,5 тона и:

2.1.2.1.

с мощност на двигателя по-малка от 150 kW

78

2.1.2.2.

с мощност на двигателя не по-малка от 150 kW

80

2.1.3.   

Превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от девет седящи места, включително мястото на водача, превозни средства, предназначени за превоз на товари:

2.1.3.1.

с максимално допустима маса не повече от 2 тона.

76

2.1.3.2.

с максимално допустима маса повече от 2 тона, но не повече от 3,5 тона

77

2.1.4.   

Превозни средства, предназначени за превоз на товари с максимално допустима маса не повече от 3,5 тона.

2.1.4.1.

с мощност на двигателя по-малка от 75 kW

77

2.1.4.2.

с мощност на двигателя не по-малка от 75 kW, но по-малка от 150 kW

78

2.1.4.3.

с мощност на двигателя не по-малка от 150 kW

80

Въпреки това:

за превозни средства от категории 2.1.1 и 2.1.3, пределно допустимите стойности са увеличени с 1 dB (А), ако са оборудвани с дизелов двигател с директно впръскване,

за превозни средства с максимално допустима маса от над 2 тона, конструирани с висока проходимост, пределно допустимите стойности са увеличени с 1 dB (А), ако мощността на двигателя им е по-малка от 150 kW и с 2 dB (А), ако мощността на двигателя им е 150 kW или повече,

за превозни средства категория 2.1.1, със скоростна кутия с ръчно управление, които имат повече от четири предавки за преден ход и са оборудвани с двигател, развиващ максимална мощност по-голяма от 140 kW, и чието допустимо отношение между максимална мощност и максимална маса е по-голямо от 75 kW/t, пределно допустимите стойности са увеличени с 1 dB (А), при условие, че скоростта, с която задната част на превозното средство пресича линията ВВ' на трета предавка е по-голяма от 61 километра в час.

2.2.   Тълкуване на резултатите

2.2.1.   За отчитане на неточностите на измервателния уред полученият от всяко измерване резултат се определя чрез намаляване на показанията на уреда с 1 dB (A).

2.2.2.   Измерванията се считат за действителни, ако разликата в резултатите от две последователни измервания от една и съща страна на превозното средство не надвишава 2 dB (A).

2.2.3.   За окончателен резултат от изпитването се приема най-високото измерено ниво на шума. Ако резултатът надвишава с 1 dB (A) максимално допустимото ниво на шума за категорията на изпитваното превозно средство, се извършват две допълнителни измервания при съответното местоположение на микрофона. Три от четирите така получени резултата при такава позиция на микрофона трябва да попадат в предписаните граници.

3.   МАРКИРОВКИ

3.1.   Върху компонентите на изпускателната и всмукателната система, с изключение на закрепващите части и тръбите, трябва да бъдат обозначени:

3.1.1.   търговската марка или наименование на производителя на системите и техните компоненти;

3.1.2.   описание на предназначението на продукта, направено от производителя.

3.2.   Тези маркировки трябва да бъдат ясно четливи и незаличими, дори когато системата е монтирана на превозното средство.

4.   ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

4.1.   Ако са удовлетворени съответните изисквания, се издава типово одобрение на ЕО съгласно член 4, параграф 3 и, ако е необходимо, член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО.

4.2.   В допълнение 2 е даден образец на сертификата за типово одобрение на ЕО.

4.3.   За всеки одобрен тип превозно средство се определя номер на одобрение, в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО. Една и съща държава-членка не може да определя един и същи номер за друг тип превозно средство.

5.   МОДИФИКАЦИИ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНИЯТА

5.1.   В случай на модификации на одобрен съгласно настоящата директива тип се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

6.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

6.1.   Мерките, които целят да осигурят съответствието на производството, се приемат съгласно разпоредбите на член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

6.2.   Специални разпоредби

6.2.1.   Изпитванията, посочени в точка 2.3.5 от приложение X към Директива 70/156/ЕИО, са онези, определени в приложение 7 от правило № 51 на ИКЕ/ООН, както е посочено в приложение III от настоящата директива.

6.2.2.   Честотата на инспекциите, посочени в точка 3 от приложение X към Директива 70/156/ЕИО е обикновено една на всеки две години.

Допълнение 1

Информационен документ № … съгласно приложение I към Директива 70/156/ЕИО (1) във връзка с типовото одобрение на ЕО за превозно средство по отношение на допустимото ниво на шума и изпускателната уредба (Директива 70/157/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО)

Представя се следната информация, ако е приложима, в три екземпляра, включително списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат представени в необходимия мащаб и с достатъчно детайли във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно детайли.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни устройства за управление, трябва да се предостави информация за техните експлоатационни характеристики.

0.   Общи

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общи търговско/и описание/я:

0.3.   Средство за идентификация на типа, ако е маркирано върху превозното средство б):

0.3.1.   Местонахождение на маркировката.

0.4.   Категория на превозното средство в):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

1.   Общи конструктивни характеристики на превозното средство

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

1.3.3.   Задвижвани оси (брой, местоположение, взаимна връзка):

1.6.   Място и разположение на двигателя:

2.   Маси и размери д) (в kg и mm) (справка в чертежите, ако има такива)

2.4.   Диапазон на (цялостните) габарити на превозното средство

2.4.1.   За шаси без каросерия

2.4.1.1.   Дължина (й):

2.4.1.2.   Ширина (к):

2.4.2.   За шасита с каросерия

2.4.2.1.   Дължина (й):

2.4.2.2.   Ширина (к):

2.6.   Маса на превозното средство, заедно с каросерията, в работно състояние или маса на шасито с кабината, ако производителят не монтира каросерията (със стандартно оборудване, в т.ч. охлаждаща течност, масла, гориво, инструменти, резервна гума и водач) o) (максимум и минимум):

3.   Силова уредба p)

3.1.   Производител:

3.1.1.   Код на производителя на двигателя: (Както е маркиран на двигателя или други знаци за идентификация)

3.2.   Двигател с вътрешно горене

3.2.1.1.   Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов (2)

3.2.1.2.   Брой и разположение на цилиндрите:

3.2.1.2.3.   Последователност на запалване:

3.2.1.3.   Работен обем на двигател(и) т): cm3

3.2.1.8.   Максимална полезна мощност у): kW при min–1 (стойност, декларирана от производителя)

3.2.4.   Подаване на гориво

3.2.4.1.   Чрез карбуратор(и): да/не (2)

3.2.4.1.2.   Тип(ове):

3.2.4.1.3.   Брой монтирани:

3.2.4.2.   Чрез впръскване на гориво (за двигателите със запалване чрез сгъстяване): да/не (2)

3.2.4.2.2.   Принцип на работа: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (2)

3.2.4.2.4.   Регулатор на честотата на въртене

3.2.4.2.4.1.   Тип:

3.2.4.2.4.2.1.   Точка на прекъсване при товар: min–1

3.2.4.3.   Чрез впръскване на гориво (само за принудително запалване): със/без (2)

3.2.4.3.1.   Принцип на работа: впускателен тръбопровод (едно-/многоточково (2)/директно впръскване/други (да се уточни) (2)

3.2.8.   Система за постъпване на въздух

3.2.8.4.2.   Въздушен филтър, чертежи; или

3.2.8.4.2.1.   Модел(и):

3.2.8.4.2.2.   Тип(ове):

3.2.8.4.3.   Шумозаглушител на всмуквания въздух, чертежи; или

3.2.8.4.3.1.   Модел(и):

3.2.8.4.3.2.   Тип(ове):

3.2.9.   Изпускателна уредба

3.2.9.2.   Описание и/или чертеж на изпускателната уредба:

3.2.9.4.   Шумозаглушител(и) на изпускателната уредба:

За преден, централен, заден шумозаглушител: конструкция, тип, маркировка; където влияе върху външния шум: мерки за намаляване на шума в двигателното отделение и на двигателя:

3.2.9.5.   Местонахождение на изпускателния отвор:

3.2.9.6.   Шумозаглушител на отработените газове, съдържащ фиброматериали:

3.2.12.2.1.   Каталитичен преобразувател: да/не (3)

3.2.12.2.1.1.   Брой каталитични преобразуватели и елементи:

3.3.   Електромотор

3.3.1.   Тип (намотка, възбуждане):

3.3.1.1.   Максимална часова производителност: kW

3.3.1.2.   Работно напрежение: V

3.4.   Други двигатели или мотори или комбинации на такива (подробности относно частите на такива двигатели или мотори):

4.   Трансмисия (v)

4.2.   Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.):

4.6.   Предавателни отношения

Предавка

Предавателни отношения в предавателната кутия

(предавателни отношения на оборотите на двигателя към оборотите на изходящия вал на предавателната кутия)

Финално предавателно отношение(-я)

(предавателно отношение на оборотите на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общи предавателни отношения

Максимално предавателно число при CVT (4)

1

2

3

Минимално предавателно число при CVT (4)

Заден ход

 

 

 

4.7.   Максимална скорост на превозното средство (и предавка, при която тя се постига) (в km/h) (w):

6.   Окачване

6.6.   Гуми и колела

6.6.2.   Най-горни и най-долни ограничения на динамичен радиус

6.6.2.1.   Ос 1:

6.6.2.2.   Ос 2:

6.6.2.3.   Ос 3:

6.6.2.4.   Ос 4:

и пр.

9.   Каросерия (не се прилага за превозни средства от категория М1)

9.1.   Тип на каросерията:

9.2.   Материали и метод на конструиране:

12.   Разни

12.5.   Детайли на всякакви устройства, различни от двигателя, предвидени да влияят върху редуцирането на шума (ако не са обхванати от други точки):

Допълнителна информация за превозните средства с висока проходимост:

1.3.   Брой оси и колела:

2.4.1.   За шаси без каросерия

2.4.1.4.1.   Ъгъл на захождане (na): … градуси

2.4.1.5.1.   Ъгъл на потегляне (nb): … градуси

2.4.1.6.   Клиренс (както е определен в точка 4.5 от раздел А на приложение II към Директива 70/156/ЕИО)

2.4.1.6.1.   Между осите:

2.4.1.6.2.   Под предната ос(и):

2.4.1.6.3.   Под задната ос(и):

2.4.1.7.   Ъгъл на наклона (nc): … градуси

2.4.2.   За шасита с каросерия

2.4.2.4.1.   Ъгъл на захождане (na): … градуси

2.4.2.5.1.   Ъгъл на потегляне (nb): … градуси

2.4.2.6.   Клиренс (както е определен в точка 4.5 от раздел А на приложение II към Директива 70/156/ЕИО)

2.4.2.6.1.   Между осите:

2.4.2.6.2.   Под предната ос(и):

2.4.2.6.3.   Под задната ос(и):

2.4.2.7.   Ъгъл на наклона (nc): … градуси

2.15.   Възможност за потегляне по наклон (превозно средство без ремарке): … процент

4.9.   Блокаж на диференциала: да/не/по избор (5)

Дата, досие

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Печат на администрацията

Съобщение за

типово одобрение (6),

разширяване на типовото одобрение (6),

отказ за издаване на типово одобрение (6),

оттегляне на типовото одобрение (6),

за тип превозно средство/компонент/обособен технически възел (6) по отношение на Директива …/…/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО.

Номер на типовото одобрение:

Причина за разширение:

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общо(и) търговско(и) описание(я):

0.3.   Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство/компонента/отделния технически възел (6)  (7):

0.3.1.   Местонахождение на маркировката.

0.4.   Категория превозно средство (8):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.7.   При компоненти и отделни технически единици, местоположение и начин на поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и)

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация (където е приложима): виж добавката

2.   Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:

3.   Дата на протокола за изпитване:

4.   Номер на протокола за изпитване:

5.   Забележки (ако има): виж добавката

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

9.   Прилага се индексът на представения пред одобряващия орган информационен пакет, който може да се получи при поискване.

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № …

относно типовото одобрение на превозно средство по силата на Директива 70/157/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО

1.   Допълнителна информация:

1.1.   Ако е необходимо, списък с превозни средства, включени в обхвата на точка 3.1.2.3.2.3. от приложение III от правило № 51 на ИКЕ/ООН:

1.2.   Двигател

1.2.1.   Производител:

1.2.2.   Тип:

1.2.3.   Модел:

1.2.4.   Проектна максимална мощност … kW за … min-1

1.3.   Трансмисия: Различна от автоматична скоростна кутия/автоматична скоростна кутия (9)

1.3.1.   Брой предавки:

1.4.   Оборудване

1.4.1.   Шумозаглушител на изпускателната уредба

1.4.1.1.   Производител:

1.4.1.2.   Модел:

1.4.1.3.   Тип: … в съответствие със схема №:

1.4.2.   Шумозаглушител на всмукването

1.4.2.1.   Производител:

1.4.2.2.   Модел:

1.4.2.3.   Тип: … в съответствие със схема №:

1.5.   Размер на гумите:

1.5.1.   Описание на тип гуми, използван при изпитването за получаване на типово одобрение:

1.6.   Измервания

1.6.1.   Ниво на шума при движещо се превозно средство:

Резултати от измерването

 

Лява страна

dB(А) (10)

Дясна страна

dB(А) (10)

Местоположение отдясно на скоростния лост

първо измерване

 

 

 

второ измерване

 

 

 

трето измерване

 

 

 

четвърто измерване

 

 

 

Резултати от изпитването: … dB(А)/Е (11)

1.6.2.   Ниво на шума при неподвижно превозно средство:

Резултати от измерването

 

dB(А)

Двигател

първо измерване

 

 

второ измерване

 

 

трето измерване

 

 

Резултати от изпитването: … dB(А)/Е (12)

1.6.3.   Ниво на шума от въздух под налягане:

Резултати от измерването

 

Лява страна dB(A) (13)

Дясна страна dB(A) (13)

първо измерване

 

 

второ измерване

 

 

трето измерване

 

 

четвърто измерване

 

 

Резултати от изпитването: … dB(А)

5.   Забележки:


(1)  Номерацията на точките и бележките под линия в настоящия информационен документ са идентични на тези в приложение I към Директива 70/156/ЕИО. Точките, които не са от значение за целите на настоящата директива, са изпуснати.

(2)  Ненужното се зачерква.

(3)  Ненужното се зачерква.

(4)  Безстепенна трансмисия

(5)  Ненужното се зачерква.

(6)  Ненужното се зачерква.

(7)  Ако начините на идентификация на типа съдържат символи, които не са релевантни за описанието на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, обхванати от сертификата за типово одобрение, такива символи следва да бъдат представени в документацията чрез символа „?“ (напр. АВС??123??).

(8)  Съгласно определението в приложение II, част А към Директива 70/156/ЕИО.

(9)  Ненужното се зачерква.

(10)  Стойностите на измерване са дадени с намаление от 1 dB(А) намаление, в съответствие с разпоредбите на точка 2.2.1 от приложение I.

(11)  „Е“ означава, че въпросните измервания са проведени в съответствие с настоящата директива.

(12)  „Е“ означава, че въпросните измервания са проведени в съответствие с настоящата директива.

(13)  Стойностите на измерване са дадени с намаление от 1 dB(А) намаление, в съответствие с разпоредбите на точка 2.2.1 от приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ИЗПУСКАТЕЛНИ СИСТЕМИ КАТО ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ (СМЕНЯЕМИ ИЗПУСКАТЕЛНИ УРЕДБИ)

1.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

1.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕО съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО по отношение на сменяемата изпускателна уредба или компонент на уредбата като отделен технически възел, се подава от производителя на превозното средство или производителя на разглеждания отделен технически възел.

1.2.   Образецът на информационния документ е даден в допълнение 1.

1.3.   По искане на съответната техническа служба заявителят представя:

1.3.1.   два образеца от уредбата, по отношение на която е подадено заявление за типово одобрение на ЕИО,

1.3.2.   изпускателна уредба от типа, който е бил монтиран отначало на превозното средство в момента на издаване на типовото одобрение на ЕИО,

1.3.3.   представително превозно средство от типа, на който предстои да се монтира уредбата, което отговаря на изискванията на точка 4.1 от приложение 7 към правило № 51 на ИКЕ/ООН, както е посочено в приложение III към настоящата директива.

1.3.4.   отделен двигател, съответстващ на описания по-горе тип превозно средство.

2.   МАРКИРОВКИ

2.4.1.   Върху всяка сменяема изпускателна уредба или нейните компоненти, с изключение на закрепващите части и тръбите, трябва да бъде обозначено:

2.4.1.1.   търговската марка или търговското наименование на производителя на сменяемата уредба и нейните компоненти,

2.4.1.2.   описание на предназначението на продукта, направено от производителя,

2.4.2.   Тези маркировки трябва да бъдат ясно четливи и незаличими, дори когато системата е монтирана на превозното средство.

3.   ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

3.1.   Ако предвидените изисквания са спазени, се издава типово одобрение на ЕО съгласно член 4, параграф 3, и, според случая, съгласно член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО.

3.2.   В допълнение 2 се съдържа образец на сертификата за типово одобрение на ЕО.

3.3.   Номер за типово одобрение в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО, се дава на всеки тип сменяема изпускателна уредба или компонент на уредбата одобрени като отделен технически възел. Раздел 3 от номера за типово одобрение указва номера на изменящата директива, която е била приложима в момента на одобрението на превозното средство. Една и съща държава-членка не може да определя същия номер за друг тип сменяема изпускателна уредба или компонент на уредбата.

4.   МАРКИРОВКА ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

4.1.   На всяка сменяема изпускателна уредба или компонент на уредбата, с изключение на закрепващите части и тръбите, които съответстват на одобрен по смисъла на настоящата директива тип, се нанася маркировка за типово одобрение на ЕО.

4.2.   Знакът за типово одобрение на ЕО се състои от правоъгълник, във вътрешността на който е поставена малка буква „e“, последвана от номер или опознавателна буква(и) на страната, издала типовото одобрение:

 

„1“ за Германия

 

„2“ за Франция

 

„3“ за Италия

 

„4“ за Нидерландия

 

„5“ за Швеция

 

„6“ за Белгия

 

„7“ за Унгария

 

„8“ за Чешката република

 

„9“ за Испания

 

„11“ за Обединеното кралство

 

„12“ за Австрия

 

„13“ за Люксембург

 

„17“ за Финландия

 

„18“ за Дания

 

„19“ за Румъния

 

„20“ за Полша

 

„21“ за Португалия

 

„23“ за Гърция

 

„24“ за Ирландия

 

„26“ за Словения

 

„27“ за Словакия

 

„29“ за Естония

 

„32“ за Латвия

 

„34“ за България

 

„36“ за Литва

 

„49“ за Кипър

 

„50“ за Малта

Знакът трябва да включва, в близост до правоъгълника, и „базовия номер на одобрението“, който се съдържа в част 4 на номера на типовото одобрение, посочен в приложение VII към Директива 70/156/ЕИО, предшестван от двете цифри, които обозначават поредния номер, определен на последното сериозно техническо изменение и допълнение на Директива 70/157/ЕИО на Съвета, която е била приложима към датата на издаване на типовото одобрение за превозното средство. За Директива 70/157/ЕИО поредният номер е 00; за Директива 77/212/ЕИО поредният номер е 01; за Директива 84/424/ЕИО поредният номер е 02; за Директива 92/97/ЕИО и за настоящата директива поредният номер е 03. Поредният номер 03 отразява също така техническите изисквания от серията 00 от измененията към правило № 59 от ИКЕ/ООН.

4.3.   Тези маркировки трябва да бъдат ясно четливи и незаличими, дори когато сменяемата изпускателна уредба или компонент от уредбата е монтиран на превозното средство.

4.4.   В допълнение 3 е показан пример за маркировка за типово одобрение на ЕО.

5.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА И ПОПРАВКИ В ОДОБРЕНИЯТА

5.1.   В случай на модификации на одобрен съгласно настоящата директива тип се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

6.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

6.1.   Мерките, които целят да осигурят съответствието на производството, се приемат в съответствие с изискванията, определени в член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

6.2.   Специални разпоредби:

6.2.1.   Изпитванията, посочени в точка 2.3.5 от приложение X към Директива 70/156/ЕИО, са онези, определени в приложение 5 от правило № 59 на ИКЕ/ООН, както е посочено в приложение III от настоящата директива.

6.2.2.   Честотата на инспекциите, посочени в точка 3 от приложение X към Директива 70/156/ЕИО, е обикновено една на всеки две години.

Допълнение 1

Информационен документ № … във връзка с типово одобрение на ЕО като отделен технически възел от изпускателната уредба на моторни превозни средства (Директива 70/157/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО)

Представя се следната информация, ако е приложима, в три екземпляра, включително списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат представени в необходимия мащаб и с достатъчно детайли във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно детайли.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни механизми за управление, трябва да бъде предоставена информация относно тяхното функциониране.

0.   Общи

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общо(и) търговско(и) описание(я):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.7.   При компоненти и отделни технически възли, местоположение и начин на поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

1.   Характеристики на превозното средство, за което е предвидено устройството (ако устройството е предвидено за монтиране на повече от един тип превозно средство, изисканата по тази точка информация ще бъде предоставена за всеки разглеждан тип)

1.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

1.2.   Тип и общи търговско(и) описание(я):

1.3.   Средство за идентификация на типа, ако е обозначено върху превозното средство:

1.4.   Категория на превозното средство:

1.5.   ЕО номер на типовото одобрение във връзка с нивото на шума:

1.6.   Цялата информация, упомената в точки от 1.1. до 1.5 на сертификата за типово одобрение, относно превозното средство (приложение I, допълнение 2 към настоящата директива):

2.   Описание на устройството

2.1.   Описание на сменяемата изпускателна уредба с посочване на относителното местоположение на всеки компонент на уредбата, заедно с инструкции за монтаж:

2.2.   Подробни чертежи на всички компоненти, така че да могат да бъдат лесно откривани и идентифицирани, както и информация за използваните за тяхната изработка материали. На тези чертежи трябва да бъде посочено мястото, което е предвидено за задължителното нанасяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

Дата, досие

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Печат на администрацията

Съобщение за

типово одобрение (1),

разширяване на типовото одобрение (1),

отказ за издаване на типово одобрение (1),

оттегляне на типовото одобрение (1),

за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) в съответствие с Директива …/…/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО.

Номер на типовото одобрение:

Причина за разширение:

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общи търговско/и описание/я:

0.3.   Средства за идентифициране на типа, ако са обозначени върху превозното средство/компонента/отделния технически възел (1)  (2):

0.3.1.   Местоположение на маркировката:

0.4.   Категория на превозното средство (3):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.7.   При компоненти и отделни технически възли, местоположение и начин на поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация (където е приложима): виж добавката

2.   Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:

3.   Дата на протокола за изпитване:

4.   Номер на протокола за изпитването:

5.   Забележки (ако има): виж добавката

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

9.   Прилага се номерът на информационното досие, представено на одобряващия орган, което може да се получи при поискване.

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № …

относно типовото одобрение на отделен технически възел на изпускателни уредби за моторни превозни средства по силата на Директива 70/157/ЕИО, последно изменена с Директива …/…/ЕО

1.   Допълнителна информация

1.1.   Състав на отделния технически възел:

1.2.   Търговската марка или търговското наименование на типа(овете) на моторно превозно средство, на което ще се монтира шумозаглушителят (4)

1.3.   Тип(ове) превозно(и) средство(а) и негово(техни) номера на типово одобрение(я):

1.4.   Двигател

1.4.1.   Тип (принудително запалване, дизел):

1.4.2.   Цикли: двутактов/четиритактов:

1.4.3.   Общ обем на цилиндрите:

1.4.4.   Проектна максимална мощност … kW за … min -1

1.5.   Предавателни отношения:

1.6.   Използвани предавателни отношения:

1.7.   Предавателно(и) отношение(-я) на движещ(и) мост(ове):

1.8.   Стойности на нива на шум:

 

движещо се превозно средство … dB(A), скорост преди ускоряване при … km/h

 

неподвижно превозно средство dB(А), при … min –1

1.9.   Стойност на обратно налягане:

1.10.   Всякакви рестрикции във връзка с изискванията за употреба и монтиране:

2.   Бележки:

Допълнение 3

Образец на знака за типово одобрение на ЕО

Image

Изпускателна уредба или компонент на уредбата, с нанесена маркировка за типово одобрение на ЕО като горната, е устройство, което е получило одобрение в Испания (е 9) съгласно Директива 92/97/ЕИО (03) според базовият номер на одобрение 0148.

Използваните цифри са само за указание.


(1)  Ненужното се зачерква.

(2)  Ако начините на идентификация на типа съдържат символи, които не са релевантни за описанието на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, обхванати от сертификата за типово одобрение, такива символи следва да бъдат представени в документацията чрез символа: „?“ (напр. АВС??123??).

(3)  Съгласно определението в приложение II, част А към Директива 70/156/ЕИО.

(4)  Ако са посочени няколко типа, точки от 1.3 до 1.10 включително трябва да се попълнят в съответствие с всеки тип.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

1.

Техническите изисквания са онези, посочени в:

а)

точки 2, 6.1, 6.2.1 и 6.3 от правило № 51 на ИКЕ/ООН (1) и приложения от 3 до 10 към него;

б)

точки 2 и 6 от правило № 59 на ИКЕ/ООН (2) и приложения от 3 до 5 към него;

2.

За целите на прилагането на разпоредбите, посочени в точка 1, се прилага следното:

а)

„ненатоварено превозно средство“ означава превозно средство в работно състояние, както е посочено в точка 2.6 на допълнение 1 от приложение I към настоящата директива, но без водач;

б)

под „формуляр за съобщение“ да се разбира сертификат за типово одобрение, посочен в допълнение 2 от приложения I и II;

в)

„договарящите страни по съответните правила“ следва да се разбира като „държавите-членки“;

г)

референции към правило № 51 и правило № 59 ще се тълкуват като референции към Директива 70/157/ЕИО;

e)

бележката под линия 1 в точка 2.2.6 се разбира, както следва: „За определенията на категориите виж приложение II А към Директива 70/156/ЕИО.“


(1)  ОВ L 137, 30.5.2007 г., стр. 68.

(2)  ОВ L 326, 24.11.2006 г., стр. 43.“


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/68


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 юни 2007 година

за изменение на Решение 2004/585/EО относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика в областта на рибарството

(2007/409/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално членове 31 и 32 от него, чрез създаването на регионални консултативни съвети установяват нови форми на участие на заинтересованите страни в Общата политика в областта на рибарството.

(2)

Решение 2004/585/EО (2) установява обща рамка, задължителна за всеки регионален консултативен съвет.

(3)

Член 9 от Решение 2004/585/EО предвижда отпускането на финансова помощ от Общността на регионалните консултативни съвети с цел осигуряване на ефикасното им функциониране и покриване на свързаните с писмен и устен превод разходи.

(4)

Регионалните консултативни съвети предоставят на Комисията и държавите-членки съвети относно Общата политика в областта на рибарството и осигуряват ефективно участие на заинтересованите страни, което е един от основните стълбове на реформираната Обща политика в областта на рибарството и предпоставка за добро управление.

(5)

Следователно е необходимо регионалните консултативни съвети да бъдат считани за органи, преследващи цел от общ европейски интерес по смисъла на член 162, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (3).

(6)

Регионалните консултативни съвети следва да получат финансова стабилност посредством достатъчно и постоянно финансиране, с цел да могат да продължат ефективно да упражняват консултативната си роля в рамките на Общата политика в областта на рибарството.

(7)

С оглед опростяването на управлението на полученото от регионалните консултативни съвети общностно финансиране, следва да има един финансов инструмент за покриване на всички разходи.

(8)

Предвид предоставената на регионалните консултативни съвети общностна финансова помощ, е необходимо Комисията, в допълнение към одиторските проверки, да може във всеки един момент да установи дали регионалните консултативни съвети функционират в съответствие с възложените им задачи.

(9)

Решение 2004/585/ЕО следва да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2004/585/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Финансиране

1.   Придобилите юридическа правосубектност регионални консултативни съвети могат да кандидатстват за финансова помощ от страна на Общността като органи, преследващи цел от общ европейски интерес по смисъла на член 162, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (4).

2.   Комисията подписва споразумение с всеки регионален консултативен съвет за покриване на разходите за дейността му, включително разходите за писмен и устен превод, в съответствие с приложение II.

2)

Добавя се следният член:

„Член 9а

Проверки от страна на Комисията

Комисията може да провежда всякакви проверки, които счете за необходими с оглед гарантиране на съблюдаването от страна на регионалните консултативни съвети на задачите, възложени им с Регламент (EО) № 2371/2002 и настоящото решение.“;

3)

Приложение II се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 11 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  OВ L 256, 3.8.2004 г., стр. 17.

(3)  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО, Евратом) № 478/2007 (OВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).

(4)  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО, Евратом) № 478/2007 (OВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Участие на Общността в извършените от регионалните консултативни съвети разходи

Общността покрива определена част от разходите за дейността на регионалните консултативни съвети в качеството им на органи, преследващи цел от общ европейски интерес. Отпусканите на всеки регионален консултативен съвет безвъзмездни средства за оперативни разходи не следва да надхвърлят 90 % от неговия оперативен бюджет. През следващите години финансирането е постоянно и зависи от разполагаемия бюджет. Всяка година Комисията сключва с всеки един регионален консултативен съвет „споразумение за оперативни безвъзмездни средства“, което установява точно условията и процедурата за отпускане на такова финансиране.

Допустимите за финансиране разходи представляват разходите, необходими за нормалната работа на регионалните консултативни съвети и за изпълняването на поставените им цели. Единствено реалните разходи ще бъдат обект на финансиране от страна на Общността, което ще бъде отпускано, при условие че са използвани и други източници на финансиране.

За допустими за финансиране се считат следните преки разходи:

разходи за персонал (разходи за персонал на ден работа върху проекта);

оборудване на конферентни зали;

ново или използвано оборудване;

материали и доставки;

разпространение на информацията сред членовете;

пътни разноски и разходи по настаняването на експерти, участващи в срещи на комитети (в съответствие с установените от отделите на Комисията скала и правила);

одити;

писмени и устни преводи;

резерви за непредвидени обстоятелства до 5 % от допустимите за финансиране преки разходи.“


Комисия

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/71


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2007 година

относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid

(нотифицирано под номер C(2007) 2451)

(2007/410/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Директива 2000/29/ЕО, в случай че държава-членка счита, че съществува опасност от въвеждане или разпространение на територията ѝ на вредител, посочен в приложение I и приложение II към въпросната директива, тя предприема всички необходими мерки, за да се защити от тази опасност.

(2)

В резултат на присъствието на Potato spindle tuber viroid, на 14 февруари 2007 г. Нидерландия информира държавите-членки и Комисията, че на 14 февруари 2007 г. е приела официални мерки за предотвратяване на по-нататъшното въвеждане във и разпространение на територията ѝ на този вредител.

(3)

Potato spindle tuber viroid е посочен в раздел I от част А от приложение I към Директива 2000/29/ЕО като организъм, чието въвеждане и разпространение във всички държави-членки следва да се забрани.

(4)

Potato spindle tuber viroid е открит по растения от Solanum jasminoides Paxton и Brugmansia Pers. spp. По отношение на този вредител понастоящем няма специални изисквания за тези растения с произход от Общността.

(5)

Необходимо е да се предприемат мерки срещу въвеждането и разпространението в Общността на вредителя, понеже наличната научна информация е показала, че присъствието на вредителя по въпросните растения може да доведе до по-нататъшното му разпространяване.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, следва да се прилагат за въвеждането или разпространението на вредителя, вноса, производството и движението на растения от рода Brugmansia Pers. spp. и вида Solanum jasminoides Paxton, предназначени за засаждане, включително семена, в Общността. В допълнение следва да се изготви изследване за присъствието или трайното отсъствие на вредителя в държавите-членки.

(7)

Подходящо е резултатите от мерките да се оценят, по-специално въз основа на информацията, осигурена от държавите-членки, като основа за възможни бъдещи мерки.

(8)

Държавите-членки следва да адаптират, при необходимост, тяхното законодателство, за да съответства на настоящото решение.

(9)

Резултатите от предприетите мерки следва да бъдат преразгледани до 29 февруари 2008 г.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Внос на определените растения

Растенията от рода Brugmansia Pers. spp. и вида Solanum jasminoides Paxton, предназначени за засаждане, включително семена (по-надолу „определени растения“), могат да бъдат въвеждани в Общността само ако:

а)

те съответстват на изискванията, установени в точка 1 от приложението, и

б)

при влизане в Общността те са проверявани и изследвани от отговорния официален орган за присъствие на Potato spindle tuber viroid, в съответствие с член 13а, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО, и е установено, че са свободни от него.

Член 2

Движение на определените растения в Общността

Определените растения с произход от Общността или внесени в нея съгласно член 1 могат да бъдат обект на движение в рамките на общността само ако отговарят на условията, установени в точка 2 от приложението.

Член 3

Изследвания и уведомления

1.   Държавите-членки провеждат официални изследвания и, когато е подходящо, изпитване за присъствието на Potato spindle tuber viroid по растения гостоприемници или за данни за заразяване с този вредител на тяхната територия.

Без да се засягат разпоредбите на член 16, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО, Комисията и другите държави-членки се уведомяват за резултатите от въпросните изследвания до 10 януари 2008 г.

2.   Отговорните официални органи се уведомяват незабавно за всяко съмнение за поява или потвърдено присъствие на Potato spindle tuber viroid.

Член 4

Съответствие

Държавите-членки, при необходимост, изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу въвеждането и разпространението на Potato spindle tuber viroid, по такъв начин, че въпросните мерки да съответстват на настоящото решение. Държавите-членки информират незабавно Комисията относно въпросните мерки.

Член 5

Преразглеждане

Настоящото решение ще бъде преразгледано най-късно до 29 февруари 2008 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/ЕО на Комисията (ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнителни мерки, посочени в членове 1 и 2 от настоящото решение

1.   Определени изисквания за внос

Без да се засяга точка 13 от част А от приложение III към Директива 2000/29/ЕО, определените растения с произход от трети страни се придружават от сетификат, както е посочено в член 13, параграф 1, ii) от въпросната директива, който обявява в рубриката „Допълнителна декларация“, че определените растения произхождат и са били отглеждани през целия им живот в място на производство, както е дефинирано във ФАО Международни стандарти за фитосанитарни мерки № 5 (1) (по-долу „място на производство“), което е регистрирано от и под надзора на националната служба за растителна защита в страната на произход и

а)

в страни, където е известно, че Potato spindle tuber viroid не се среща; или

б)

в свободна от вредители област, установена от националната служба за растителна защита в страната на произход, отговаряща на съответстващите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на свободната от вредители област се посочва в рубриката „място на произход“; или

в)

когато всички партиди от определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid преди да бъдат пуснати в движение; или

г)

когато всички присъединени растения майки на определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid преди определените растения да бъдат пуснати в движение. След изпитването условията за отглеждане са такива, че присъединените растения майки и определените растения ще останат свободни от Potato spindle tuber viroid преди да бъдат пуснати в движение.

2.   Условия за пускане в движение

Всички определени растения, произхождащи от или внесени в Общността съгласно член 1 от настоящото решение, с изключение на малки количества растения за използване от собственика или получателя за нетърговски цели, при условие че не съществува риск от разпространение на вредители, могат да бъдат обект на движение в рамките на Общността, само ако се придружават от фитосанитарен паспорт, изготвен и издаден в съответствие с разпорежданията на Директива 92/105/ЕИО (2) на Комисията и са били отглеждани през целия им живот или от въвеждането им в Общността в място на производство

а)

в държава-членка, където е известно, че Potato spindle tuber viroid не се среща; или

б)

в свободна от вредители област, установена от отговорния официален орган в държава-членка, отговаряща на съответстващите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

в)

където всички партиди от определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid, преди да бъдат пуснати в движение; или

г)

където всички присъединени растения майки на определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid преди определените растения да бъдат пуснати в движение. След изпитването условията за отглеждане са такива, че присъединените растения майки и определените растения ще останат свободни от Potato spindle tuber viroid преди да бъдат пуснати в движение.


(1)  Речник на фитосанитарните термини — референтен стандарт Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 5 на Секретариатa на международната конвенция по растителна защита, Рим.

(2)  ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22. Директива, изменена с Директива 2005/17/ЕО (ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 23).


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/74


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 14 юни 2007 година

относно забрана за пускане на пазара на продукти, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г. за всички цели, за освобождаване на тези животни от определени мерки за контрол и ликвидиране на болестта, предвидени в Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2005/598/ЕО

(нотифицирано под номер C(2007) 2473)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2007/411/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 13, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2005/598/ЕО на Комисията от 2 август 2005 г. относно забрана за пускане на пазара на продукти, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г. за всички цели, за освобождаване на тези животни от определени мерки за контрол и ликвидиране на болестта, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001 (2), беше въведена забрана за търговия на всички продукти, състоящи се или съдържащи елементи, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г. Въпреки това, чрез дерогация, млякото и кожите, подготвени за употреба като кожени изделия, могат да бъдат пуснати на пазара.

(2)

В член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят мерките, които се прилагат, когато наличието на спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) е официално потвърдено. Една от мерките се състои в незабавно и пълно унищожаване на всички части от тялото, включително кожата, на говедата, принадлежащи към кохортата на животното, при което е била потвърдена СЕГ.

(3)

Преди 1 август 1996 г. системата за идентификация на говедата в Обединеното кралство бе недостатъчна, за да позволи надеждно проследяване на животните и точна идентификация на кохортите от положителни случаи на СЕГ. Следователно всички говеда, родени преди август 1996 г., се смятат за животни от кохортата.

(4)

В член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001 се предвижда, че чрез дерогация от разпоредбата, отнасяща се до пълното унищожаване на всички части от тялото на животни от кохортата, държавите-членки могат да прилагат други мерки, предлагайки еквивалентно равнище на защита, ако тези мерки са били одобрени в съответствие с процедурата на комитета.

(5)

На 18 май 2006 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие становище относно риска от СЕГ, предизвикан от говежди кожи, произхождащи от животни от кохортата (3). ЕОБХ отчита, че производството на кожа, направена от кожите на животни от кохортата, представлява незначителен риск, при условие че тези животни са заклани в предназначените за това помещения или в период, различен от този на нормалното клане, че техните кожи са ясно и незабавно етикетирани, преди да бъдат превозени директно до предприятията за преработка и в допълнение, че всички дъбени и недъбени вторични продукти са унищожени.

(6)

На 12 март 2007 г. Обединеното кралство представи официален протокол за изпращане на всички кожи, произхождащи от говеда, родени или отгледани преди 1 август 1996 г. в Обединеното кралство (4) (официалният протокол). Този протокол е изцяло под официален контрол и отговаря на условията, предложени в становището на ЕОБХ, прието на 18 май 2006 г. относно кожи от говеда от кохортата.

(7)

Следователно, за целите на производството на кожа, на Обединеното кралство следва да се разреши използването на кожи от говеда от кохортата, получени от животни, родени или отгледани в Обединеното кралство преди 1 август 1996 г.

(8)

Поради юридически съображения Решение 2005/598/ЕО следва да бъде отменено и заменено с ново, чиито разпоредби да са същите, с изключение на тези, отнасящи се до кожите.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Нито един продукт, състоящ се или съдържащ елементи, различни от мляко, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г., не може да бъде пуснат на пазара.

2.   При смъртта на говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г., всички части на тялото се премахват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5).

3.   Чрез дерогация от разпоредбите, предвидени в параграфи 1 и 2, и от разпоредбите, предвидени в член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 999/2001, кожите от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г., включително и кожите, произхождащи от говеда, посочени в приложение VII, точка 1, буква а), трето тире от Регламент (ЕО) № 999/2001, могат да бъдат използвани за производството на кожа. Събирането, превозът и обработката на тези кожи се извършват в предназначените за това одобрени предприятия и под строг официален контрол в съответствие с официалния протокол, одобрен от компетентните органи. Всички вторични продукти, с изключение на обработената кожа, получени от тези кожи и произведени в предназначените за това предприятия, се изключват от материалите от категория 1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Член 2

1.   При съмнение или официално потвърждение за трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ) при говедо, родено или отгледано на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г., Обединеното кралство се освобождава от прилагането на изискванията:

а)

на член 12 от Регламент (ЕО) № 999/2001 за поставяне на останалите говеда от това стопанство, различни от тези, родени в периода от дванадесет месеца след 1 август 1996 г., под официална забрана за придвижване, докато се чакат резултатите от клиничното и епидемиологичното изследване;

б)

на член 13 от Регламент (ЕО) № 999/2001 и приложение VII към същия регламент относно потвърдени случаи, които налагат идентифицирането и унищожаването на животните, различни от потвърдения случай.

2.   Въпреки това, следните животни следва да бъдат идентифицирани, заклани и унищожени в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001:

а)

когато заболяването е потвърдено при женско животно, цялото потомство, родено две години преди или след клиничното настъпване на болестта;

б)

когато заболяването е потвърдено при животно, родено в периода от дванадесет месеца преди 1 август 1996 г., всички животни от кохортата, родени след 31 юли 1996 г.

Член 3

Решение 2005/598/ЕО се отменя.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1923/2006 (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 204, 5.8.2005 г., стр. 22.

(3)  На разположение на адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opinions/1575.html

(4)  На разположение на адрес: http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument

(5)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/76


РЕШЕНИЕ 2007/412/ПВР НА СЪВЕТА

от 12 юни 2007 година

за изменение на Решение 2002/348/ПВР относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 30, параграф 1, букви а) и б) и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид инициативата на Република Австрия (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Една от целите на Европейския съюз е, inter alia, да гарантира на гражданите висока степен на защита в пространство на свобода, сигурност и правосъдие чрез разработване на общи действия между държавите-членки в областта на полицейското сътрудничество.

(2)

На 25 април 2002 г. Съветът прие Решение 2002/348/ПВР (3), с което във всяка държава-членка се създава национално футболно информационно звено, чиято задача е обменът на информация от полицейско естество във връзка с футболните срещи с международен характер. Посоченото решение определя задачите за изпълнение и процедурите, които трябва да спазва всяко национално футболно информационно звено.

(3)

Решение 2002/348/ПВР следва да бъде преразгледано и актуализирано, за да отрази натрупания през изтеклия период опит, като например Европейското първенство по футбол през 2004 г. и дадената от експертите оценка за международното полицейско сътрудничество в рамките на това първенство, както и мащабното полицейско сътрудничество, осъществявано по време на международни мачове и на двустранни оспорвани футболни срещи в Европа като цяло. През последните години постоянно нараства броят на поддръжниците на клубове, които посещават мачове в чужбина. Във връзка с това е необходимо компетентните органи да засилят сътрудничеството помежду си и да поставят на професионална основа обмена на информация, с цел да се предотвратят безредици и да се даде възможност на всяка държава-членка да извърши ефективен анализ на рисковете. Предложените изменения са резултат от придобития опит във всекидневната работа на няколко национални футболни информационни звена и би трябвало да им позволят да работят по-организирано и професионално, за да осигурят висококачествен обмен на информация.

(4)

Измененията не засягат действащите национални разпоредби, по-специално разпределението на правомощия между отделните органи и служби в съответните държави-членки, както не засягат и правомощията на Комисията, произтичащи от Договора за създаване на Европейската общност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/348/ПВР се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Националното футболно информационно звено има достъп до личните данни на рисковите групи футболни поддръжници в съответствие с приложимите правила по националното и международното право.“;

б)

добавя се следният параграф:

„6.   Националното футболно информационно звено изготвя и периодично разпространява сред другите национални информационни звена цялостни и/или тематични оценки на свързаните с футбола безредици в национален мащаб.“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

първото изречение от параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Размяната на лични данни се осъществява в съответствие с приложимите правила по националното и международното право, съгласно принципите на Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, а когато е уместно, и на Препоръка № R(87)15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г., която урежда използването на лични данни в полицейския сектор.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Обменът на информация се осъществява чрез съответните формуляри, приложени в сборника с препоръки за въвеждане в международен мащаб на полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и овладяване на безредици при футболни мачове с международен характер, в които участва поне една държава-членка. Националното футболно информационно звено следи информацията, която предава, да бъде пълна и да съответства на тези формуляри.“

Член 2

Съветът дава оценка на изпълнението на настоящото решение най-късно до 12 юни 2010 г.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 12 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  ОВ C 164, 15.7.2006 г., стр. 30.

(2)  Становище от 22 март 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 1.


15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/78


РЕШЕНИЕ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, КОИТО ЗАСЕДАВАТ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

от 12 юни 2007 година

за приемане на правила за прилагане на член 6а от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Europol)

(2007/413/ПВР)

ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ по Конвенцията за Europol, държави-членки на Европейския съюз,

като взеха предвид Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Europol) (1), изменена с протокола за изменение на посочената конвенция (2), и по-специално член 6а, втори параграф от нея,

като взеха предвид проекта, изготвен от управителния съвет, и след консултации със Съвместния надзорен орган,

като имат предвид, че:

(1)

Договарящите се страни, които заседават в рамките на Съвета, следва да приемат правила за прилагане на член 6а от Конвенцията за Europol.

(2)

Приемайки настоящото решение, договарящите се страни зачитат задълженията си съгласно Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, приета от Съвета на Европа на 28 януари 1981 г.

(3)

Договарящите се страни също така вземат предвид Препоръка № R(87)15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. относно използването на лични данни в полицейския сектор,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице: за подлежащо на идентифициране лице се смята това лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или един или повече специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, физиологична, умствена, икономическа, културна или социална самоличност;

б)

„обработка на лични данни“ („обработка“) означава всяка операция или набор от операции, със или без автоматични средства, извършвана/и с личните данни, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, подреждане или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване;

в)

„компютризирана система за събраната информация“ означава системата, посочена в член 6, параграф 1 от Конвенцията за Europol;

г)

„информационна система“ означава системата, посочена в член 7, параграф 1 от Конвенцията за Europol;

д)

„работно досие за целите на анализа“ означава досие, открито с цел анализ, както е посочено в член 10, параграф 1 от Конвенцията за Europol;

е)

„държава-членка“ означава договаряща се страна по Конвенцията за Europol;

ж)

„трета страна“ означава трета държава или орган, посочен/а в член 10, параграф 4 от Конвенцията за Europol;

з)

„надлежно упълномощен служител на Europol“ означава служител на Europol, определен от дирекция на Europol да обработва лични данни, съхранявани в съответствие с настоящото решение.

Член 2

Обхват

Настоящото решение се отнася за лични данни, които са предоставени на Europol с цел определяне дали тези данни са свързани с неговите задачи и дали те могат да бъдат включени в компютризираната система за събраната информация, с изключение на:

а)

лични данни, въведени в информационната система съгласно член 9, параграф 1 от Конвенцията за Europol;

б)

лични данни, предложени от държава-членка или от трета страна за включване в специално работно досие за целите на анализа, както и лични данни, въведени в работно досие за целите на анализа съгласно член 10 от Конвенцията за Europol.

Член 3

Достъп и използване

1.   Достъпът до лични данни, обработвани от Europol съгласно настоящото решение, е разрешен само за надлежно упълномощени служители на Europol.

2.   Без да се нарушава член 13 от Конвенцията за Europol, личните данни, обработвани от Europol съгласно настоящото решение, се използват единствено с цел да се определи дали тези данни са свързани със задачите на Europol и дали може да бъдат включени в компютризираната система за събраната информация.

Член 4

Правила за защита на личните данни и за сигурност на данните

1.   При обработването на лични данни съгласно настоящото решение Europol съблюдава правилата за защита на личните данни и за сигурност на данните, установени в Конвенцията за Europol, по-специално член 14, параграф 3 и членове 16 и 25, както и правилата, приети при прилагането ѝ.

2.   В случай че Europol реши да включи такива данни в компютризираната система за събраната информация или да ги изтрие, или унищожи, Europol информира за това държавата-членка или третата страна, която предоставя данните.

Член 5

Срок на съхранение на данните

1.   Възможно най-скоро се взема решение за използването на лични данни в съответствие с член 3, параграф 2 и в никакъв случай не по-късно от 6 месеца след като Europol получи тези данни.

2.   В случай че след като изтече шестмесечния срок не е взето такова решение, съответните лични данни се изтриват или унищожават и държавата-членка или третата страна, която ги предоставя, се информира за това.

Член 6

Отговорност

1.   Europol отговаря за гарантиране спазването на членове 3, 4 и 5 от настоящото решение.

2.   Europol информира управителния съвет и Съвместния надзорен орган за начина, по който възнамерява да изпълни тази си отговорност, преди да започне да обработва данни съгласно настоящото решение.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 12 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  OВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 2.

(2)  OВ С 2, 6.1.2004 г., стр. 1.