ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
2 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 604/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 605/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за установяване на временни мерки за някои лицензии за внос и износ за търговия със селскостопански продукти между Общността в състава ѝ към 31 декември 2006 г. и България и Румъния

3

 

*

Регламент (ЕО) № 606/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции

4

 

*

Регламент (ЕО) № 607/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година относно разделението между доставки и директни продажби на национални референтни количества, които за периода 2006—2007 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета

28

 

*

Регламент (ЕО) № 608/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

31

 

*

Регламент (ЕО) № 609/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за адаптиране на определени квоти за риба за 2007 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета относно определяне на допълнителни условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

33

 

*

Регламент (ЕО) № 610/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкувание 10 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) ( 1 )

46

 

*

Регламент (ЕО) № 611/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкуване 11 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) ( 1 )

49

 

 

Регламент (ЕО) № 612/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за поправка на Регламент (ЕО) № 596/2007 относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури от 1 юни 2007 г.

53

 

*

Регламент (ЕО) № 613/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

56

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/32/ЕО на Комисията oт 1 юни 2007 година за изменение на приложение VI към Директива 96/48/EО на Съвета относно оперативната съвместимост на Трансевропейската високоскоростна железопътна система и приложение VI към Директива 2001/16/EО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система ( 1 )

63

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/376/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 февруари 2007 година за подписване и временно прилагане на Втори допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

67

Втори Допълнителен Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

69

 

 

2007/377/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 май 2007 година за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

74

 

 

2007/378/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 14 май 2007 година за назначаване на член от Франция в Европейския икономически и социален комитет

75

 

 

Комисия

 

 

2007/379/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 май 2007 година относно невключването на фенитротион в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 май 2007 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед, с оглед на възможното включване на Candida oleophila, щам О, в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 1 юни 2007 година за определяне, за пазарната 2006—2007 година и за определен брой хектари, на индикативни финансови помощи за България и Румъния за преструктуриране и конверсия на лозя съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2272)

80

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно типово одобрение на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ОВ L 137, 30.5.2007 г.)

82

 

*

Поправка на Правило № 51 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства, имащи най-малко четири колела, по отношение на шума, издаван от тях (ОВ L 137, 30.5.2007 г.)

82

 

*

Поправка на Решение 2007/252/ПВР от 19 април 2007 година за създаване за периода 2007—2013 г. на специална програма Основни права и гражданство като част от общата програма Основни права и правосъдие (ОВ L 110, 27.4.2007 г.)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 604/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 1 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 605/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за установяване на временни мерки за някои лицензии за внос и износ за търговия със селскостопански продукти между Общността в състава ѝ към 31 декември 2006 г. и България и Румъния

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 41 от него,

като имат предвид, че:

(1)

До 31 декември 2006 г. търговията със селскостопански продукти между Общността и България и Румъния се осъществяваше при условие, че бъде представена лицензия за внос или износ. От 1 януари 2007 г. тези лицензии не биха могли да бъдат използвани за подобна търговия.

(2)

Някои лицензии, които са все още валидни след 1 януари 2007 г., не са били използвани изобщо или са били използвани само отчасти. Ангажиментите, поети във връзка с тези лицензии, трябва да бъдат изпълнени, като в противен случай внесената гаранция няма да бъде възстановена. Като се има предвид, че подобни ангажименти повече не могат да бъдат изпълнени след присъединяването на България и Румъния, изглежда е необходимо да се постанови преходна мярка, считано от датата на присъединяване на тези две страни, предвиждаща освобождаването на внесените гаранции.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становищата на всички заинтересовани управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По искане на заинтересованите страни внесените гаранции за издаването на лицензии за внос и износ и на сертификати за предварително фиксиране ще бъдат освободени при следните условия:

а)

страната на местоназначение, произход или от която идват продуктите, посочена в лицензиите или сертификатите, е България или Румъния,

б)

срокът на валидност на лицензиите или сертификатите не е изтекъл преди 1 януари 2007 г.;

в)

лицензиите или сертификатите са били използвани само отчасти или не са били използвани изобщо до 1 януари 2007 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 606/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции (1), и по-специално член 26 от него,

след консултация с Комитета по общите преференции,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията от 17 октомври 2006 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2) включва данни, оказващи влияние на списъка в приложение II към Регламент (ЕО) № 980/2005.

(2)

Списъкът в приложение II към Регламент (ЕО) № 980/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 980/2005 се заменя с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 301, 31.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на продуктите, включени в режимите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б)

Ако не противоречи на правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките има указателен характер, тарифните преференции се определят от кодовете по КН. Когато са посочени „ex“ кодове по КН, тарифните преференции се определят съгласно кода по КН и описанието, разгледани заедно.

Включването на продукти с код по КН, отбелязани със звездичка, подлежи на условията, определени в съответните разпоредби на Общността.

Колоната „Чувствителен/нечувствителен“ се отнася до продукти, включени в общия режим (член 7) и в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (член 8). Тези продукти са посочени било като „НЧ“ (нечувствителни по смисъла на член 7, параграф 1), било като „Ч“ (чувствителни по смисъла на член 7, параграф 2).

С цел опростяване продуктите са посочени по групи. Тези групи могат да включват продукти, по отношение на които митата от Общата митническа тарифа са освободени или временно спрени.

Код по КН

Описание

Чувствителен/нечувствителен

0101 10 90

Живи расови за разплод магарета и други

Ч

0101 90 19

Живи коне, различни от расови за разплод, различни от тези, предназначени за клане

Ч

0101 90 30

Живи магарета, различни от расови за разплод животни

Ч

0101 90 90

Живи мулета и катъри

Ч

0104 20 10 *

Живи, расови кози за разплод

Ч

0106 19 10

Живи домашни зайци

Ч

0106 39 10

Живи гълъби

Ч

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Ч

0206 80 91

Карантия, от коне, магарета, мулета или катъри, прясна или охладена, непредназначена за производство на фармацевтични продукти

Ч

0206 90 91

Карантия, годна за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, замразена, непредназначена за производство на фармацевтични продукти

Ч

0207 14 91

Черен дроб, замразен, от петли и кокошки от вида Gallus domesticus

Ч

0207 27 91

Черен дроб, замразен, от пуйки

Ч

0207 36 89

Черен дроб, замразен, от патици, гъски или токачки, различен от тлъст черен дроб от патици и гъски

Ч

ex 0208 (1)

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени, с изключение на подпозицията 0208 90 55 (с изключение на продуктите от подпозиция 0208 90 70, за които не се прилага бележката под линия)

Ч

0208 90 70

Жабешки бутчета

НЧ

0210 99 10

Меса от коне, осолени, или в саламура или изсушени

Ч

0210 99 59

Карантии от животни от рода на говеда, осолени, или в саламура, изсушени или пушени, различни от диафрагма

Ч

0210 99 60

Меса от овце или кози, осолени, в саламура, сушени или пушени

Ч

0210 99 80

Карантии, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от черен дроб на домашни птици, различни от домашни свине, от животни от рода на едрия рогат добитък или овце или кози

Ч

ex глава 3 (2)

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, с изключение на продукти от подпозиция 0301 10 90

Ч

0301 10 90

Живи, декоративни морски риби

НЧ

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао

Ч

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Мътеница, подквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао

Ч

0405 20 10

0405 20 30

Млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но ненадвишаващо 75 %

Ч

0407 00 90

Птичи яйца, в черупки, пресни, консервирани или варени, различни от яйца от домашни птици

Ч

0409 00 00 (3)

Естествен мед

Ч

0410 00 00

Животински продукти, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Ч

0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход, различни от необработени

Ч

ex глава 6

Живи дървета и други растения; луковици, корени и подобни; цветя и декоративна шума, с изключение на продуктите от подпозиция 0604 91 40

Ч

0604 91 40

Клони от иглолистни дървета, свежи

НЧ

0701

Картофи, пресни или охладени

Ч

0703 10

Лук и шалот, пресни или охладени

Ч

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

Ч

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, прeсни или охладени

Ч

0705

Маруля (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

Ч

0706

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, прeсни или охладени

Ч

ex 0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, от 16 май до 31 октомври

Ч

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени

Ч

0709 20 00

Аспержи, пресни или охладени

Ч

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени

Ч

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

Ч

0709 51 00

0709 59

Гъби, пресни или охладени, с изключение на продуктите от подпозиция 0709 59 50

Ч

0709 60 10

Сладки пиперки, пресни или охладени

Ч

0709 60 99

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, пресни или охладени, различни от сладките пиперки, различни от тези, предназначени за производство на капсаицин или на алкохолосъдържащи олеорезини, и различни от тези, предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди

Ч

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

Ч

0709 90 10

Салати, пресни или охладени, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.)

Ч

0709 90 20

Листно цвекло и бяло цвекло прясно или охладено

Ч

0709 90 31 *

Маслини, пресни или охладени, непредназначени за производство на маслиново масло

Ч

0709 90 40

Каперси пресни или охладени

Ч

0709 90 50

Копър, пресен или охладен

Ч

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

Ч

ex 0709 90 80

Артишок (ангинарии), пресен или охладен, от 1 юли до 31 октомври

Ч

0709 90 90

Други зеленчуци, пресни или охладени

Ч

ex 0710

Зеленчуци (неварени или варени на пара или във вода), замразени, с изключение на продукта от подпозиция 0710 80 85

Ч

0710 80 85 (4)

Аспержи (неварени или варени на пара или във вода), замразени

Ч

ex 0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за незабавна консумация, с изключение на продуктите от подпозиция 0711 20 90

Ч

ex 0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани на парчета или на резени, смлени или на прах, но необработени по друг начин, с изключение на маслини и продуктите от подпозиция 0712 90 19

Ч

0713

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени

Ч

0714 20 10 *

Сладки патати, пресни, цели, и предназначени за консумация от човека

НЧ

0714 20 90

Сладки патати, пресни, охладени или сушени, независимо дали са надробени или не, смлени или под формата на пелети, различни от пресни и цели и предназначени за консумация от човека

Ч

0714 90 90

Земни ябълки и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

НЧ

0802 11 90

0802 12 90

Бадеми, пресни или сушени, дори и с черупки, различни от горчиви

Ч

0802 21 00

0802 22 00

Лешници (Corylus spp.), пресни или сушени, със или без черупки

Ч

0802 31 00

0802 32 00

Обикновени орехи, пресни или сушени, дори и с черупки

Ч

0802 40 00

Кестени (Castanea spp.), пресни или сушени, независимо дали с черупки или белени

Ч

0802 50 00

Шам фъстък, пресен или сушен, независимо дали с черупки или белен

НЧ

0802 60 00

Орехи Macadamia, пресни или сушени, независимо дали с черупки или белени

НЧ

0802 90 50

Семена от пиния, пресни или сушени, независимо дали с черупки или белени

НЧ

0802 90 85

Други ядки, пресни или сушени, независимо дали с черупки или белени

НЧ

0803 00 11

Хлебни банани, пресни

Ч

0803 00 90

Банани, включително хлебните, сушени

Ч

0804 10 00

Фурми, пресни или сушени

Ч

0804 20 10

0804 20 90

Смокини, пресни или сушени

Ч

0804 30 00

Ананаси, пресни или сушени

Ч

0804 40 00

Авокадо, прясно или сушено

Ч

ex 0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilкings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени, от 1 март до 31 октомври

Ч

0805 40 00

Грейпфрути, пресни или сушени

НЧ

0805 50 90

Сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), пресни или сушени

Ч

0805 90 00

Други цитрусови плодове, пресни или сушени

Ч

ex 0806 10 10

Трапезно грозде, прясно, от 1 януари до 20 юли и от 21 ноември до 31 декември, с изключение на грозде от сорт Император (Vitis vinifera cv.) от 1 до 31 декември

Ч

0806 10 90

Друго грозде, прясно

Ч

ex 0806 20

Стафиди, с изключение на продукти от подпозиция ex 0806 20 30, различни от такива в непосредствени контейнери с нетна вместимост, надвишаваща 2 кг

Ч

0807 11 00

0807 19 00

Пъпеши (включително дини), пресни

Ч

0808 10 10

Ябълки, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, между 16 септември и 15 декември

Ч

0808 20 10

Круши, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, между 1 август и 31 декември

Ч

ex 0808 20 50

Други круши, пресни, между 1 май и 30 юни

Ч

0808 20 90

Дюли, пресни

Ч

ex 0809 10 00

Кайсии, пресни, между 1 януари и 31 май и между 1 август и 31 декември

Ч

0809 20 05

Вишни (Prunus cerasus), пресни

Ч

ex 0809 20 95

Череши, пресни, между 1 януари и 20 май и между 11 август и 31 декември, различни от вишни (Prunus cerasus)

Ч

ex 0809 30

Праскови, включително нектарини, пресни, между 1 януари и 10 юни и между 1 октомври и 31 декември

Ч

ex 0809 40 05

Сливи, пресни, между 1 януари и 10 юни и между 1 октомври и 31 декември

Ч

0809 40 90

Трънки, пресни

Ч

ex 0810 10 00

Ягоди, пресни, между 1 януари и 30 април и между 1 август и 31 декември

Ч

0810 20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

Ч

0810 40 30

Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, пресни

Ч

0810 40 50

Боровинки от вида Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum, пресни

Ч

0810 40 90

Други боровинки от вида Vaccinium, пресни

Ч

0810 50 00

Киви, пресни

Ч

0810 60 00

Дуриани, пресни

Ч

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Френско грозде, включително касис и цариградско грозде, пресни

Ч

0810 90 95

Други плодове, пресни

Ч

ex 0811

Плодове и ядки, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители

Ч

0811 10 и 0811 20 (5)

Ягоди, малини, къпини или черници, кръстоска между малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде

Ч

ex 0812

Плодове и ядки, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за незабавна консумация, с изключение на продуктите от подпозиция 0812 90 30

Ч

0812 90 30

Папая

НЧ

0813 10 00

Кайсии, сушени

Ч

0813 20 00

Сливи

Ч

0813 30 00

Ябълки, сушени

Ч

0813 40 10

Праскови, включително нектарини, сушени

Ч

0813 40 30

Круши, сушени

Ч

0813 40 50

Папая, сушена

НЧ

0813 40 95

Други плодове, сушени, различни от позиции от 0801 до 0806

НЧ

0813 50 12

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806) от папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподил, пасион фрут, карамбол и питайя, но несъдържащи сливи

Ч

0813 50 15

Други смеси от сушени плодове (различни от позиции от 0801 до 0806), несъдържащи сливи

Ч

0813 50 19

Смеси от сушени плодове (различни от позиции от 0801 до 0806), съдържащи сливи

Ч

0813 50 31

Смеси, изключително от сушени тропически ядки от позиции 0801 и 0802

Ч

0813 50 39

Смеси, изключително от сушени ядки от позиции 0801 и 0802, различни от тропически ядки

Ч

0813 50 91

Други смеси от ядки и сушени плодове от глава 8, несъдържащи сливи или смокини

Ч

0813 50 99

Други смеси от ядки или сушени плодове от глава 8

Ч

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, сушени или временно консервирани в саламура, сулфурирана вода или в друг консервиращ разтвор

НЧ

ex глава 9

Кафе, чай, мате и подправки, с изключение на продуктите от подпозиции 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 и 0904 20 10, позиции 0905 00 00 и 0907 00 00, и подпозиции 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 и 0910 99 99

НЧ

0901 12 00

Кафе, непечено, декофеинизирано

Ч

0901 21 00

Кафе, печено, недекофеинизирано

Ч

0901 22 00

Кафе, печено, декофеинизирано

Ч

0901 90 90

Заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

Ч

0904 20 10

Сладки пиперки, сушени, несчукани и несмлени

Ч

0905 00 00

Ванилия

Ч

0907 00 00

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

Ч

0910 91 90

Смеси от два или повече продукта от различни позиции от позиция 0904 до 0910, смлени или пулверизирани

Ч

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Мащерка; дафинови листа

Ч

0910 99 99

Други подправки, смлени или пулверизирани, различни от смеси от два или повече продукта от различни позиции от позиция 0904 до 0910

Ч

ex 1008 90 90

Quinoa

Ч

1105

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи

Ч

1106 10 00

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713

Ч

1106 30

Брашно, ястия и прах от продуктите от глава 8

Ч

1108 20 00

Инулин

Ч

ex глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове, с изключение на продуктите от подпозиции 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 и 1209 99 91; индустриални или медицински растения, с изключение на продуктите от позиция 1210 и от подпозиция 1211 90 30, и с изключение на продуктите от подпозиции 1212 91 и 1212 99 20; слама и фуражи

Ч

1209 21 00

Люцерна, за посев

НЧ

1209 23 80

Други от власатка, за посев

НЧ

1209 29 50

Семена от вълчи боб, за посев

НЧ

1209 29 80

Семена от други фуражни растения, за посев

НЧ

1209 30 00

Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове, за посев

НЧ

1209 91 10

1209 91 90

Други зеленчукови семена, за посев

НЧ

1209 99 91

Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове, за посев, различни от тези от подпозиция 1209 30 00

НЧ

1210 (6)

Шишарки от хмел, пресни или сушени, независимо дали са надробени или не, смлени или под формата на пелети; шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

Ч

1211 90 30

Бакла, прясна или сушена, независимо дали надробена, счукана или смляна

НЧ

ex глава 13

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти, с изключение на продуктите от подпозиция 1302 12 00

Ч

1302 12 00

Растителни сокове и екстракти, от сладка папрат

НЧ

1501 00 90

Мазнини от домашни птици, различни от тези от позиция 0209 или 1503

Ч

1502 00 90

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от тези в позиция 1503 и непредназначени за технически или промишлени цели освен производство на храни за консумация от човека

Ч

1503 00 19

Стеарин от свинска мас и олеостеарин, непредназначен за промишлени употреби

Ч

1503 00 90

Масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени, непредназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на храни за консумация от човека

Ч

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1505 00 10

Мазнина от вълна (серей), необработена

Ч

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1511 10 90

Палмово масло, необработено, непредназначено за технически или промишлени цели освен производство на храни за консумация от човека

Ч

1511 90

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

ex 1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин, с изключение на продуктите от подпозиция 1516 20 10

Ч

1516 20 10

Хидрогенирано рициново масло, наречено „опален восък“ (opal-wax)

НЧ

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516

Ч

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде

Ч

1521 90 99

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен, различен от суров восък

Ч

1522 00 10

Дегра

Ч

1522 00 91

Маслени утайки; неутрализационни утайки (soap-stocкs), различни от съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло

Ч

1601 00 10

Колбаси и подобни продукти, от черен дроб, и приготвени храни, приготвени на базата на черен дроб

Ч

1602 20 11

1602 20 19

Черен дроб от гъски или патици, приготвен или консервиран

Ч

1602 41 90

Бутове и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 42 90

Плешки и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 49 90

Други приготвени храни и консерви от месо или карантии, включително смеси, от свине различни от домашни свине

Ч

1602 50 31, 1602 50 39 и 1602 50 80 (7)

Други приготвени храни и консерви от месо или карантии, обработени топлинно, от едър рогат добитък, дори и в херметически затворени опаковки

Ч

1602 90 31

Други приготвени храни и консерви от месо или карантии, от дивеч или от зайци

Ч

1602 90 41

Други приготвени храни и консерви от месо или карантии, от северен елен

Ч

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Други приготвени храни и консерви от месо или карантии, от овце или кози или други животни, несъдържащи необработено топлинно месо от едър рогат добитък или карантия, и несъдържащи месо или карантия от домашни свине

Ч

1603 00 10

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 кг

Ч

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

Ч

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

Ч

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

Ч

1702 90 10

Химически чиста малтоза

Ч

1704 (8)

Захарни изделия (включително бял шоколад), несъдържащи какао

Ч

глава 18

Какао и продукти от какао

Ч

ex глава 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия, с изключение на продуктите от подпозиции 1901 20 00 и 1901 90 91

Ч

1901 20 00

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитни продукти от позиция 1905

НЧ

1901 90 91

Други, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от позиции 0401—0404

НЧ

ex глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения, с изключение на продуктите от позиция 2002 и от подпозиция 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 и ex 2008 70

Ч

2002 (9)

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Ч

2005 80 00 (10)

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006

Ч

2008 20 19

2008 20 39

Ананаси, приготвени или консервирани по друг начин, с прибавка на алкохол, неупоменати, нито включени другаде

НЧ

ex 2008 40 (11)

Круши, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде (с изключение на продуктите от подпозиция 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 и 2008 40 39, за които не се прилага бележката под линия)

Ч

ex 2008 70 (12)

Праскови, включително нектарини, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде (с изключение на продуктите от подпозиция 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 и 2008 70 59, за които не се прилага бележката под линия)

Ч

ex глава 21

Разни видове хранителни продукти, с изключение на продуктите от подпозиции 2101 20 и 2102 20 19, и с изключение на продуктите от подпозиции 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 и 2106 90 59

Ч

2101 20

Екстракти, есенции и концентрати, от чай или мате, и препарати, приготвени на основата на тези екстракти, есенции или концентрати, или на основата на чай или мате

НЧ

2102 20 19

Други неактивни видове мая

НЧ

ex глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет, с изключение на продуктите от позиция 2207 и с изключение на продуктите от подпозиции от 2204 10 11 до 2204 30 10 и подпозиция 2208 40

Ч

2207 (13)

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и други спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

Ч

2302 50 00

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения

Ч

2307 00 19

Други винени утайки

Ч

2308 00 19

Други джибри от грозде

Ч

2308 00 90

Други растителни материали и растителни отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, независимо дали са агломерирани под формата на гранули, от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде:

НЧ

2309 10 90

Други храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно, различни от такива, съдържащи скорбяла, глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции от 1702 30 51 до 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти

Ч

2309 90 10

Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“, от видовете, използвани за храна на животни

НЧ

2309 90 91

Резенки от цвекло с прибавка на меласа, използвани за храни за животни

Ч

2309 90 95

2309 90 99

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни, с тегловно съдържание на холин хлорид 49 % или повече, върху органичен или неорганичен носител

Ч

глава 24

Тютюн и обработени тютюневи заместители

Ч

2519 90 10

Магнезиев оксид, различен от калциниран естествен магнезиев карбонат (магнезит)

НЧ

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от позиция 2825

НЧ

2523

Портланд цимент, алуминиев цимент, цимент за доменни пещи, суперсулфатен цимент, хидравлични цименти, независимо дали са оцветени или не, независимо дали са под формата на клинкер или не, и подобни

НЧ

глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

НЧ

2801

Флуор, хлор, бром и йод

НЧ

2802 00 00

Сяра, сублимирана или утаена; колоидна сяра

НЧ

ex 2804

Водород, благородни газове и други неметали, с изключение на продукти от подпозиция 2804 69 00

НЧ

2806

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

НЧ

2807 00

Сярна киселина; олеум

НЧ

2808 00 00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини

НЧ

2809

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав

НЧ

2810 00 90

Борни оксиди, различни от диборен триоксид; борни киселини

НЧ

2811

Други неорганични киселини и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

НЧ

2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи

НЧ

2813

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

НЧ

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

Ч

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); пероксиди на натрий и калий

Ч

2816

Магнезиев хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

НЧ

2817 00 00

Цинков оксид; цинков пероксид

Ч

2818 10

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав

Ч

2819

Хромови оксиди и хидроксиди

Ч

2820

Манганови оксиди

Ч

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид Fe2O3

НЧ

2822 00 00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

НЧ

2823 00 00

Титанови оксиди

Ч

2824

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

НЧ

ex 2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите, с изключение на продуктите от подпозиции 2825 10 00 и 2825 80 00

НЧ

2825 10 00

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

Ч

2825 80 00

Антимонови оксиди

Ч

2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

НЧ

ex 2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди, с изключение на продуктите от подпозиции 2827 10 00 и 2827 32 00; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди

НЧ

2827 10 00

Амониев хлорид

Ч

2827 32 00

Алуминиев хлорид

Ч

2828

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

НЧ

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

НЧ

ex 2830

Сулфиди, с изключение на продуктите от подпозиция 2830 10 00; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав

НЧ

2830 10 00

Натриеви сулфиди

Ч

2831

Дитионити и сулфоксилати

НЧ

2832

Сулфити; тиосулфати

НЧ

2833

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

НЧ

2834 10 00

Нитрити

Ч

2834 21 00

2834 29

Нитрати

НЧ

2835

Фосфинати (хипофосфити); фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химически състав

Ч

ex 2836

Карбонати, с изключение на продуктите от подпозиции 2836 20 00 и 2836 40 00 и 2836 60 00; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

НЧ

2836 20 00

Динатриев карбонат (калцинирана сода)

Ч

2836 40 00

Калиеви карбонати

Ч

2836 60 00

Бариев карбонат

Ч

2837

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

НЧ

2839

Силикати; технически силикати на алкалните метали

НЧ

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

НЧ

ex 2841

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини, с изключение на продуктите от подпозиция 2841 61 00

НЧ

2841 61 00

Калиев перманганат

Ч

2842

Други соли на неорганични киселини или пероксокиселини (включително алуминосиликати, с определен или неопределен химически състав), различни от азиди

НЧ

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородни метали, с определен или неопределен химически състав; амалгами на благородни метали

НЧ

ex 2844 30 11

Металокерамики, съдържащи уран, обеднен на U-235 и неговите съединения, различни от необработени

НЧ

ex 2844 30 51

Металокерамики, съдържащи торий и неговите съединения, различни от необработени

НЧ

2845 90 90

Изотопи, различни от тези в позиция 2844, и техните неорганични или органични съединения, с определен или неопределен химичен състав, различни от деутерий и деутериеви съединения, водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти

НЧ

2846

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси

НЧ

2847 00 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

НЧ

2848 00 00

Фосфиди, с определен или неопределен химически състав, с изключение на ферофосфорите

НЧ

ex 2849

Карбиди, с определен или неопределен химичен състав, с изключение на продуктите от подпозиции 2849 20 00 и 2849 90 30

НЧ

2849 20 00

Силициев карбид, с определен или неопределен химичен състав

Ч

2849 90 30

Волфрамови карбиди, с определен или неопределен химичен състав

Ч

ex 2850 00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди, с определен или неопределен химически състав, различни от съединения, които представляват също така карбиди от позиция 2849, с изключение на продукти от подпозиция 2850 00 70

НЧ

2850 00 70

Силициди, с определен или неопределен химически състав

Ч

2852 00 00

Съединения на живака, органични или неорганични, с изключение на амалгамите

НЧ

2853 00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали

НЧ

2903

Халогенопроизводни на въглеводородите

Ч

ex 2904

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани, с изключение на продуктите от подпозиция 2904 20 00

НЧ

2904 20 00

Производни, които са само с нитро- или само с нитрозогрупи

Ч

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продукта от подпозиция 2905 45 00, и с изключение на продуктите от подпозиции 2905 43 00 и 2905 44

Ч

2905 45 00

Глицерол

НЧ

2906

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

ex 2907

Феноли, с изключение на продуктите от подпозиции 2907 15 90 и ex 2907 22 00; фенолни алкохоли

НЧ

2907 15 90

Нафтоли и техните соли, различни от 1-нафтол

Ч

ex 2907 22 00

Хидрохинон (хинол)

Ч

2908

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли

НЧ

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Ч

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2911 00 00

Ацетали и хемиацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

ex 2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид, с изключение на продукта от подпозиция 2912 41 00

НЧ

2912 41 00

Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)

Ч

2913 00 00

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от позиция 2912

НЧ

ex 2914

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2914 11 00, 2914 21 00 и 2914 22 00

НЧ

2914 11 00

Ацетон

Ч

2914 21 00

Камфор

Ч

2914 22 00

Циклохексанон и метилциклохексанони

Ч

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Ч

ex 2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции ex 2916 11 00, 2916 12 и 2916 14

НЧ

ex 2916 11 00

Акрилова киселина

Ч

2916 12

Естери на акриловата киселина

Ч

2916 14

Естери на метакриловата киселина

Ч

ex 2917

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 и 2917 36 00

НЧ

2917 11 00

Оксалова киселина, нейните соли и естери

Ч

2917 12 10

Адипинова киселина и нейните соли

Ч

2917 14 00

Малеинов анхидрид

Ч

2917 32 00

Диоктилортофталати

Ч

2917 35 00

Фталов анхидрид

Ч

2917 36 00

Терефталова киселина и нейните соли

Ч

ex 2918

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 и 2918 29 10

НЧ

2918 14 00

Лимонена киселина

Ч

2918 15 00

Соли и естери на лимонената киселина

Ч

2918 21 00

Салицилова киселина и нейните соли

Ч

2918 22 00

o-ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

Ч

2918 29 10

Сулфосалицилови киселини, хидроксинафтоени киселини; техните соли и естери

Ч

2919

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2920

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2921

Съединения с аминна функционална група

Ч

2922

Аминосъединения с кислородни функционални групи

Ч

2923

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав

НЧ

ex 2924

Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група, с изключение на продуктите от подпозиция 2924 23 00

Ч

2924 23 00

2-ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилинова киселина) и нейните соли

НЧ

2925

Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарин и неговите соли) или с иминна функционална група

НЧ

ex 2926

Съединения с нитрилна функционална група, с изключение на продукта от подпозиция 2926 10 00

НЧ

2926 10 00

Акрилонитрил

Ч

2927 00 00

Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения

Ч

2928 00 90

Други органични производни на хидразина или на хидроксиламина

НЧ

2929 10

Изоцианати

Ч

2929 90 00

Други съединения с други азотни функционални групи

НЧ

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Тиокарбамати и дитиокарбамати, и тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди дитиокарбонати (xanthates)

НЧ

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Метионин, каптафол (ISO), метамидофос (ISO), и други органични тиосъединения, различни от дитиокарбонатите (xanthates)

Ч

2931 00

Други органоминерални съединения

НЧ

ex 2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми, с изключение на продуктите от подпозиции 2932 12 00, 2932 13 00 и 2932 21 00

НЧ

2932 12 00

2-фуралдехид (фурфуралдехид)

Ч

2932 13 00

Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол

Ч

2932 21 00

Кумарин, метилкумарини и етилкумарини

Ч

ex 2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, с изключение на продукта от подпозиция 2933 61 00

НЧ

2933 61 00

Меламин

Ч

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

НЧ

2935 00 90

Други сулфонамиди

Ч

2938

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

НЧ

ex 2940 00 00

Химически чисти захари, различни от захароза, лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), и с изключение на рамноза, рафиноза и манноза; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от позиции 2937, 2938 или 2939

Ч

ex 2940 00 00

Рамноза, рафиноза и маноза

НЧ

2941 20 30

Дихидрострептомицин, неговите соли, естери и хидрати

НЧ

2942 00 00

Други органични съединения

НЧ

3102 (14)

Минерални или химични азотни торове

Ч

3103 10

Суперфосфати

Ч

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от глава 31, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 кг

Ч

ex глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; багрила, пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на продуктите от позиции 3204 и 3206, и с изключение на продуктите от подпозиции 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти от евкалипт), ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти, получени от плодовете на gambier и myrobalan) и ex 3201 90 90 (други дъбилни екстракти с растителен произход)

НЧ

3204

Синтетични органични багрилни вещества, с определен или неопределен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 в глава 32, на основата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав

Ч

3206

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 в глава 32, различни от тези в позиции 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, с определен или неопределен химичен състав

Ч

глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

НЧ

глава 34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, моделиращи пасти, „восъчни конци“ и зъбни препарати на базата на гипс

НЧ

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

Ч

3502 90 90

Албуминати и други производни на албумините

НЧ

3503 00

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от позиция 3501

НЧ

3504 00 00

Пептони и техните производни; протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

НЧ

3505 10 50

Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте

НЧ

3506

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 кг

НЧ

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

Ч

глава 36

Експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; някои възпламенителни материали

НЧ

глава 37

Фотографски или кинематографски стоки

НЧ

ex глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост, с изключение на продуктите от позиция 3802 и 3817 00, подпозиции 3823 12 00 и 3823 70 00, и позиция 3825, и с изключение на продуктите от подпозиции 3809 10 и 3824 60

НЧ

3802

Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен

Ч

3817 00

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в позиции 2707 и 2902

Ч

3823 12 00

Олеинова киселина

Ч

3823 70 00

Промишлени мастни алкохоли

Ч

3825

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 от глава 38

Ч

ex глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия, с изключение на продуктите от позиции 3901, 3902, 3903 и 3904, подпозиции 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 и 3907 99, позиции 3908 и 3920, и подпозиции 3921 90 19 и 3923 21 00

НЧ

3901

Полимери на етилена, в първични форми

Ч

3902

Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми

Ч

3903

Полимери на стирена, в първични форми

Ч

3904

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми

Ч

3906 10 00

Поли(метилметакрилат)

Ч

3907 10 00

Полиацетали

Ч

3907 60

Поли(етилентерефталат)

Ч

3907 99

Други полиестери, различни от ненаситени

Ч

3908

Полиамиди в първични форми

Ч

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито съчетани по друг начин с други материали

Ч

3921 90 19

Други пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини, различни от порести продукти, от полиестери, различни от вълнообразни листове и плочи

Ч

3923 21 00

Торби, торбички и пликчета (включително фунийки) от етиленови полимери

Ч

ex глава 40

Каучук и каучукови изделия, с изключение на продуктите от позиция 4010

НЧ

4010

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

Ч

ex 4104

Дъбени или crust кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин, с изключение на продукти от подпозиции 4104 41 19 и 4104 49 19

Ч

ex 4106 31

4106 32

Дъбени или crust кожи от домашни свине, обезкосмени, в мокро състояние (включително wet-blue), дори цепени, но н обработени по друг начин, или в сухо състояние (crust), дори цепени, но необработени по друг начин, с изключение на продукти от подпозиция 4106 31 10

НЧ

4107

Дъбени или crust кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, цепени или не, различни от тези от позиция 4114

Ч

4112 00 00

Дъбени или crust овчи кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

Ч

ex 4113

Дъбени или crust кожи от други животни, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114, с изключение на продуктите от подпозиция 4113 10 00

НЧ

4113 10 00

От кози

Ч

4114

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Ч

4115 10 00

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа или ленти, навити на рула или не

Ч

ex глава 42

Кожени изделия; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва (различни от черва на копринена буба); с изключение на продуктите от позиции 4202 и 4203

НЧ

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, чанти за съхранение на храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия

Ч

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа

Ч

глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи

НЧ

ex глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал, с изключение на продуктите от позиции 4410, 4411, 4412, подпозиции 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 и 4420 90 91; дървени въглища

НЧ

4410

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени oriented strand board (OSB) и подобни плочи (например waferboard) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

Ч

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества или неагломерирани

Ч

4412

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

Ч

4418 10

Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дърво

Ч

4418 20 10

Врати и техните каси и прагове, от тропическа дървесина, посочена в допълнителна забележка 2 в глава 44

Ч

4418 71 00

Съединени плочи за подови покрития, от дърво

Ч

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Статуетки и други изделия за украса, от тропическа дървесина, посочена в допълнителна забележка 2 в глава 44; мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, и артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94, от тропическа дървесина, както е посочено в допълнителна забележка 2 в глава 44

Ч

ex глава 45

Каучук и каучукови изделия, с изключение на продуктите от позиция 4503

НЧ

4503

Изделия от естествен корк

Ч

глава 46

Тръстикови или кошничарски изделия; тръстикови и кошничарски изделия

Ч

глава 50

Коприна

Ч

ex глава 51

Вълна,фини и груби животински косми, с изключение на продуктите от позиция 5105; прежди и тъкани от конски косми

Ч

глава 52

Памук

Ч

глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда

Ч

глава 54

Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни от синтетични или изкуствени материали

Ч

глава 55

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

Ч

глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството

Ч

глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали

Ч

глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии

Ч

глава 59

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани; технически артикули от текстилни материали

Ч

глава 60

Трикотажни платове

Ч

глава 61

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени

Ч

глава 62

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени

Ч

глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; употребявани дрехи и текстилни артикули; парцали

Ч

глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях

Ч

глава 65

Шапки и части за шапки

НЧ

глава 66

Чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни столове, камшици,бичове и техните части

Ч

глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

НЧ

глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали

НЧ

глава 69

Керамични артикули

Ч

глава 70

Стъкло и изделия от стъкло

Ч

ex глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали;бижутерийна имитация; монети; с изключение на продуктите от позиция 7117

НЧ

7117

Бижутерийна имитация

Ч

7202

Феросплави

Ч

глава 73

Изделия от желязо или стомана

НЧ

глава 74

Мед и изделия от мед

Ч

7505 12 00

Пръти, профили и телове, от никелови сплави

НЧ

7505 22 00

Тел, от никелови сплави

НЧ

7506 20 00

Ламарини, ленти, листове и фолио от никелови сплави

НЧ

7507 20 00

Никелови тръби и принадлежности за тръбопроводи

НЧ

ex глава 76

Алуминий и изделия от алуминий, с изключение на продуктите от позиция 7601

Ч

ex глава 78

Олово и изделия от олово, с изключение на продуктите от позиция 7801

Ч

ex глава 79

Цинк и изделия от цинк, с изключение на продуктите от позиции 7901 и 7903

Ч

ex глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; артикули от тях, с изключение на продуктите от подпозиции 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 и 8113 00 20

Ч

глава 82

Инструменти, сечива, ножарски изделия, лъжици и вилици и части от тях, части за тези артикули от неблагородни метали

Ч

глава 83

Разнообразни артикули от неблагородни метали

Ч

ex глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати, с изключение на продуктите от подпозиции 8401 10 00 и 8407 21 10

НЧ

8401 10 00

Ядрени реактори

Ч

8407 21 10

Извънбордови двигатели за придвижване на кораби, с работен обем, непревишаващ 325 cm3

Ч

ex глава 85

Електрически съоръжения и оборудване и части от тях; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати и артикули от тях, с изключение на продуктите от подпозиции 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, от 8519 81 11 до 8519 81 45, 8519 81 85, от 8519 89 11 до 8519 89 19, позиции 8521, 8525 и 8527, подпозиции 8528 49, 8528 59 и от 8528 69 до 8528 72, позиция 8529 и подпозиции 8540 11 и 8540 12

НЧ

8516 50 00

Микровълнови печки

Ч

8517 69 39

Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия, различни от портативни приемници за системите за повикване, оповестяване или издирване на хора

Ч

8517 70 15

8517 70 19

Антени и антенни отражатели от всички видове, различни от антени за радиотелефония или радиотелеграфия; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули

Ч

8519 20

8519 30

Апарати, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти, банкови карти, жетони или чрез други разплащателни средства; грамофони-дек

Ч

8519 81 11 до 8519 81 45

Апарати за възпроизвеждане на звук (включително касетофоните), без вградени устройства за записване на звук

Ч

8519 81 85

Други, използващи магнитни ленти върху ролки, с вградено устройство за възпроизвеждане на звука и други апарати за записване на звук, или различни от тях

Ч

8519 89 11 до 8519 89 19

Други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за записване на звук

Ч

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, със или без вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

Ч

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, със или без вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; цифрови камери и други записващи видеокамери

Ч

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук, или с часовниково устройство или не

Ч

8528 49

8528 59

8528 69 to 8528 72

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат, различни от видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от позиция 8471; приемателни апарати за телевизия, със или без вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук

Ч

8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции 8525—8528

Ч

8540 11

8540 12 00

Катодни електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително катодни електроннолъчеви тръби за видеомонитори, цветни, черно-бели или други монохромни

Ч

глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища

НЧ

ex глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности, с изключение на продуктите от позиции 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 и 8714

НЧ

8702

Моторни превозни средства за превоз на 10 души или повече, включително водача

Ч

8703

Пътнически автомобили и други моторни превозни средства, предназначени основно за транспорт на хора (различни от тези в позиция 8702), включително товаро-пътническите и състезателните коли

Ч

8704

Моторни превозни средства за превоз на стоки

Ч

8705

Моторни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени основно за превоз на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони кранове, пожарни коли, камиони бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли разпръсквачки, коли ателиета, коли флуорографи)

Ч

8706 00

Шасита за автомобилни превозни, оборудвани с двигател, за моторни превозни средства от позиции 8701—8705

Ч

8707

Каросерии (включително кабините), за моторни превозни средства от позиции 8701—8705

Ч

8708

Части и принадлежности за моторни превозни средства от позиции 8701—8705

Ч

8709

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани във фабриките, складовете, пристанищата или летищата, за превоз на стоки на къси разстояния; кари влекачи от видовете, използвани в гарите; части на горепосочените моторни превозни средства

Ч

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

Ч

8712 00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

Ч

8714

Части и принадлежности за превозни средства от позиции 8711—8713

Ч

глава 88

Въздухоплавателни средства, космически кораби и части за тях

НЧ

глава 89

Кораби, лодки и плаващи средства

НЧ

глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати

Ч

глава 91

Часовникарски изделия и части за тях

Ч

глава 92

Музикални инструменти; части и аксесоари за тях

НЧ

ex глава 94

Мебели; спални артикули, матраци, поставки за матраци, възглавници и други подобни артикули; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции, с изключение на продуктите от позиция 9405

НЧ

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде

Ч

ex глава 95

Играчки, игри, артикули за спорт; части и принадлежности за тези инструменти или апарати, с изключение на продуктите от подпозиции от 9503 00 30 и до 9503 00 99

НЧ

9503 00 30 до 9503 00 99

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид

Ч

глава 96

Разнообразни готови изделия

НЧ


(1)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази позиция.

(2)  За продукти от подпозиция 0306 13 митото е 3,6 % съгласно режима, посочен в раздел 2 от глава II.

(3)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази подпозиция.

(4)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази подпозиция.

(5)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тези подпозиции.

(6)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази позиция.

(7)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тези подпозиции.

(8)  За продуктите от подпозиции 1704 10 91 и 1704 10 99 специфичното мито ще бъде ограничено до 16 % от митото според режима, посочен в раздел 2 от глава II.

(9)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази позиция.

(10)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази подпозиция.

(11)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази подпозиция.

(12)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази подпозиция.

(13)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази позиция.

(14)  Режимът, посочен в раздел 1 от глава II, не се прилага за продуктите от тази позиция.“


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 607/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

относно разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на национални референтни количества, които за периода 2006—2007 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за въвеждане на такса в сектора на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 6 от Регламент (ЕО) № 1788/2003 се предвижда държавите-членки да определят индивидуалните референтни количества на всеки един от производителите. Производителите могат да имат едно или две индивидуални референтни количества – едно за доставки и едно за директни продажби, които могат да бъдат превръщани от единия вид референтни количества в другия при представянето на обосновано искане от страна на производителя.

(2)

Регламент (ЕО) № 832/2006 на Комисията от 2 юни 2006 г. относно разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на национални референтни количества, които за периода 2005—2006 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета (2), установява разделението между „доставки“ и „директни продажби“ за периода от 1 април 2005 г. до 31 март 2006 г. за Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

(3)

В съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (3), Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство са предоставили информация за количествата, които са били окончателно адаптирани относно разпределението по искане на производителите, между индивидуалните референтни количества за доставки и индивидуалните референтни количества за директни продажби.

(4)

В съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 общите национални референтни количества за Белгия, Дания, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство за периода 2006—2007 г. са по-големи от техните общи национални референтни количества за периода 2005—2006 г. и тези държави-членки са информирали Комисията за разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на допълнителните референтни количества.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 927/2006 на Комисията от 22 юни 2006 г. относно освобождаването на специалния резерв за преструктуриране, предвиден в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета (4), допълнителните референтни количества, освободени за Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения и Словакия се отпускат считано от 1 април 2006 г. за част „доставки“ в съответните национални референтни количества.

(6)

Следователно е уместно да се установи разделение между „доставки“ и „директни продажби“ на национални референтни количества, приложими за периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г., които са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните референтни количества, приложими за периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г., които са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003, са посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 336/2007 на Комисията (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 43).

(2)  ОВ L 150, 3.6.2006 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1611/2006 (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(4)  ОВ L 170, 23.6.2006 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тонове)

Държави-членки

Доставки

Директни продажби

Белгия

3 262 989,617

63 993,383

Чешка република

2 735 310,008

2 620,992

Дания

4 477 305,428

318,572

Германия

27 908 872,018

94 274,406

Естония

633 434,407

12 933,593

Ирландия

5 393 313,962

2 450,038

Гърция

819 561,000

952,000

Испания

6 050 260,675

66 689,325

Франция

24 006 673,257

350 303,743

Италия

10 280 493,532

249 566,468

Кипър

142 776,881

2 423,119

Латвия

715 403,768

13 244,232

Литва

1 586 145,968

118 693,032

Люксембург

269 899,000

495,000

Унгария

1 879 678,121

110 381,879

Малта

48 698,000

0,000

Нидерландия

11 052 450,000

77 616,000

Австрия

2 653 537,288

110 604,373

Полша

9 192 243,429

187 899,571

Португалия (1)

1 920 947,814

8 876,186

Словения

553 477,272

23 160,728

Словакия

1 030 036,592

10 751,408

Финландия

2 412 009,654

7 800,353

Швеция

3 316 415,000

3 100,000

Обединено кралство

14 554 079,916

128 617,085


(1)  С изключение на остров Мадейра.


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 608/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 51, буква б), втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (2) въвежда правила за прилагане на схемата за единно плащане, считано от 2005 г.

(2)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 795/2004 определя датата, от която отглеждането на последователни вторични култури може да бъде временно разрешено в региони, където реколтата на зърнените култури обикновено се прибира по-рано заради климатичните условия, съгласно член 51, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003. По искане на Франция тази дата следва да се промени за един регион и два департамента на тази държава-членка.

(3)

Регламент (ЕО) № 795/2004 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 795/2004 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 13).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 411/2007 (ОВ L 101, 18.4.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държава-членка

Дата

Белгия

15 юли

Дания

15 юли

Германия

15 юли

Южна Гърция (Пелопонес, Йонийски острови, Западна Гърция, Атика, южно Егейско море и Крит)

20 юни

Централна и Северна Гърция (Източна Македония и Тракия, Централна Македония, Западна Македония, Епир, Тесалия, континентална Гърция и северно Егейско море)

10 юли

Испания

1 юли

Франция: Аквитания, Юг-Пиренеи и Лангедок-Русийон

1 юли

Франция: Елзас, Оверн, Бургундия, Бретан, Център, Шампан-Ардени, Корсика, Франш-Конте, Ил-дьо-Франс, Лимузен, Лорен, Север-Па-дьо-Кале, Долна Нормандия, Горна Нормандия, Пеи-дьо-ла-Лоар (с изключение на департаментите Лоар-Атлантик и Ванде), Пикардия, Поату-Шарант, Прованс-Алпи-Лазурен бряг и Рона-Алпи

15 юли

Франция: департаментите Лоар-Атлантик и Ванде

15 октомври

Италия

11 юни

Австрия

30 юни

Португалия

1 март“


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 609/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за адаптиране на определени квоти за риба за 2007 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета относно определяне на допълнителни условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителни условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (2), и по-специално член 4, параграф 2 и член 5, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2270/2004 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно определяне за 2005 и 2006 година на риболовните възможности за дълбоководни рибни ресурси (3), Регламент (ЕО) № 52/2006 на Съвета от 22 декември 2005 г. относно определяне на риболовните възможности и съответните условия по отношение на определени рибни ресурси и групи рибни ресурси, приложими в Балтийско море за 2006 г. (4) и Регламент (ЕО) № 51/2006 на Съвета от 22 декември 2005 г. за определяне на риболовните възможности през 2006 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (5), определят кои ресурси могат да подлежат на предвидените от Регламент (ЕО) № 847/96 мерки.

(2)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. относно определяне за 2007 и 2008 години на риболовните възможности за определени дълбоководни рибни ресурси по отношение на риболовните съдове на Общността (6), Регламент (ЕО) № 1941/2006 на Съвета от 11 декември 2006 г. относно определяне на риболовните възможности и съответните условия по отношение на определени рибни ресурси и групи рибни ресурси, приложими в Балтийско море за 2007 г. (7), и Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (8), фиксират квотите за определени ресурси за 2007 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 147/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 г. относно адаптиране на определени квоти за риба от 2007 година до 2012 година в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (9) намалява някои квоти за риба за Обединеното кралство и Ирландия за периода от 2007 година до 2012 година.

(4)

Някои държави-членки подадоха заявления по силата на Регламент (ЕО) № 847/96 за прехвърлянето на част от квотите им за 2006 г. към следващата година. В рамките на посочените в този регламент граници следва тези количества да бъдат добавени към квотите за 2007 г.

(5)

Въз основа на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 847/96 намаленията от националните квоти за 2006 г. следва да бъдат направени в размер, равен на уловеното количество над квотата. Въз основа на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 балансираните намаления от националните квоти за 2007 г. следва да бъдат направени в случай на надвишаване на разрешените разтоварвания за 2006 г. за определени ресурси, които са посочени в Регламент (ЕО) № 51/2006 и Регламент (ЕО) № 52/2006. Тези намаления се прилагат, като се вземат под внимание специалните разпоредби, регулиращи ресурсите, които попадат под компетентността на Регионалните организации по рибарство.

(6)

Някои държави-членки подадоха заявления по силата на Регламент (ЕО) № 847/96 за разрешаване на разтоварване на допълнителни количества риба от определени ресурси през 2006 г. Тези надвишаващи разрешените разтоварвания количества следва обаче да бъдат приспаднати от квотите им за 2007 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Без да се засяга Регламент (ЕО) № 147/2007, определените в Регламент (ЕО) № 2015/2006, Регламент (ЕО) № 1941/2006 и Регламент (ЕО) № 41/2007 квоти се увеличават, така както е постановено в приложение I, или съответно се намаляват, както е указано в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1782/2006 (ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 10).

(4)  ОВ L 16, 20.1.2006 г., стр. 184. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 742/2006 на Комисията (ОВ L 130, 18.5.2006 г., стр. 7).

(5)  OВ L 16, 20.1.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2017/2006 на Комисията (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 44).

(6)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28.

(7)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).

(9)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

TRANSFERS ON TO 2007 QUOTAS

Държава

Ресурс

Вид

Зона

Първоначално количество 2006 г.

Марж

Адаптирано количество 2006 г.

Улов 2006 г.

СУ (1) улов 2006 г.

%

адаптирано количество

Прехвърляне 2007 г.

Първоначално количество 2007 г.

Ревизирано количество 2007 г.

Нов код

BEL

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa,b,d,e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Треска пикша

Vb, VIa (ЕО)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Iia (ЕО), IV (ЕО)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Мерлуза

Vb (ЕО), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa,b,d,e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Мегрим

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa,b,d,e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Лангустина

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Лангустина

Iia (ЕО), IV (ЕО)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Писия

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Писия

VIId,e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Писия

VIIf,g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Морски език

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Морски език

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Морски език

II, IV (ЕО)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Морски език

VIIf,g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Морски език

VIIIa,b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Меджид

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Меджид

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Морски дявол

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подразделения 22-24 (води на ЕО)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Треска пикша

Vb, VIa (ЕО)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Херинга

Подразделения 22-24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Херинга

Vb, VIaN (ЕО), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Херинга

VIIg,h,j,k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Iia (ЕО), IV (ЕО)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Лангустина

IIa(ЕО), IV (ЕО)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Лангустина

IIIa (ЕО), IIIbcd (ЕО)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Писия

Категат

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Писия

IIIbcd (води на ЕО)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Сайда

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Морски език

II, IV (ЕО)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Морски език

IIIa, IIIbcd (ЕО)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Меджид

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Синя молва

III (води на ЕО и международни води)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Синя молва

II,IV,V (води на ЕО и международни води)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подразделения 22-24 (води на ЕО)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Херинга

Подразделения 22-24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Мерлуза

IIa(ЕО), IV (ЕО)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa, IIIbcd (ЕО)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Лангустина

IIa(ЕО), IV (ЕО)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Лангустина

IIIa (ЕО), IIIbcd (ЕО)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Писия

Категат

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Писия

IIIbcd (води на ЕО)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Гренадир

III (води на ЕО и международни води)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Уваткова риба

IIa(ЕО), IIIa, IV (ЕО)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Морски език

II, IV (ЕО)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Морски език

IIIa, IIIbcd (ЕО)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Менек

III (води на ЕО и международни води)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Менек

IV (води на ЕО и международни води)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa,b,d,e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa,b,d,e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX, X CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Мегрим

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa,b,d,e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Лангустина

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Лангустина

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Лангустина

Vb (ЕО), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Лангустина

VIIIa,b,d,e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Лангустина

IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Син меджид

VIIIc, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Херинга

Подразделение 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Херинга

Подразделения 30-31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Морски дявол

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa,b,d,e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Атлантическа треска

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Треска пикша

Vb, VIa (ЕО)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Треска пикша

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Херинга

Vb, VIaN (ЕО), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Херинга

VIIg,h,j,k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Мерлуза

IIa(ЕО), IV (ЕО)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Мерлуза

Vb (ЕО), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa,b,d,e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX, X CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Мегрим

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa,b,d,e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Лангустина

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Лангустина

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Лангустина

IIa(ЕО), IV (ЕО)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Лангустина

Vb (ЕО), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Лангустина

VIIIa,b,d,e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Писия

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Писия

VIId,e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Писия

VIIf,g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Сайда

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Морски език

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Морски език

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Морски език

II, IV (ЕО)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Морски език

VIIf,g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Меджид

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Меджид

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Меджид

VIIb-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Морски дявол

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Атлантическа треска

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Треска пикша

Vb, VIa (ЕО)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Треска пикша

VIb,XII,XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Херинга

VIIg,h,j,k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Мерлуза

IIa(ЕО), IV (ЕО)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Мерлуза

Vb (ЕО), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Мегрим

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Лангустина

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Лангустина

IIa(ЕО), IV (ЕО)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Лангустина

Vb (ЕО), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Писия

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Писия

VIId,e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Писия

VIIf,g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Сайда

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Уваткова риба

IIa(ЕО), IIIa, IV (ЕО)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Морски език

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Морски език

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Морски език

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Морски език

II, IV (ЕО)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Морски език

VIIf,g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Меджид

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Меджид

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Меджид

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Синя молва

VI, VII (води на ЕО и международни води)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Афанопус

V, VI, VII, XII (води на ЕО и международни води)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Атлантическа треска

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Дълбоководни акули

XII (води на ЕО и международни води)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Дълбоководни акули

V, VI, VII, VIII, IX (води на ЕО и международни води)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Брадата мерлуза

V, VI, VII (води на ЕО и международни води)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Треска пикша

Vb, VIa (ЕО)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Треска пикша

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Херинга

Vb, VIaN (ЕО), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Херинга

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Херинга

VIIg,h,j,k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Херинга

Vb (ЕО), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Мегрим

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Лангустина

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Лангустина

Vb (ЕО), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Атлантически големоглав

VI (води на ЕО и международни води)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Атлантически големоглав

VII (води на ЕО и международни води)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Писия

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Писия

VIIf,g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Сайда

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Гренадир

Vb, VI, VIII (води на ЕО и международни води)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Гренадир

VIII, IX, X, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Червен спарид

VI, VII, VIII (води на ЕО и международни води)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Морски език

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Морски език

VIIf,g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Менек

V, VI, VII (води на ЕО и международни води)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Меджид

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Меджид

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Меджид

VIIb-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Морски дявол

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Морски дявол

Vb (ЕО), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, CЕОAF 34.1.1 (ЕО)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Херинга

Vb, VIaN (ЕО), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Херинга

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Херинга

VIIg,h,j,k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Мерлуза

IIa(ЕО), IV (ЕО)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Сафрид

Vb (ЕО), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Лангустина

IIa(ЕО), IV (ЕО)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Писия

VIId,e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Морски език

II, IV (ЕО)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Син меджид

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (води на ЕО и международни води)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Меджид

VIIb-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подразделения 22-24 (води на ЕО)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  СУ= специално условие


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КВОТИ СЕ НАМАЛЯВАТ ОТ 2007 Г.

Държава

Видове

Зона

Наименование на видовете

Наименование на зоната

Санкции

Адаптирано количество 2006 г.

Марж

Общо адаптирано количество 2006 г.

 (1) СУ улов 2006 г.

Улов 2006 г.

Общо улов 2006 г.

%

Намаляване

Първоначално количество 2007 г.

Ревизирано количество 2007 г.

DEU

ANF

04-N.

Морски дявол

IV (норвежки ториториални води)

да

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Атлантическа треска

Категат

да

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Треска пикша

IIa (води на ЕО), IV

да

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Херинга

IV c, VII d

да

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Херинга

Води на Общността, териториални води на Норвегия и международни води от I и II

да

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Херинга

Подразделения 25-27, 28.2,29 и 32

да

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Мерлуза

IIIa, IIIb,c,d води на ЕО7

да

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Норвежки паут

IIa (води на ЕО), IIIa, IV (води на ЕО)

да

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Сайда

IIa (води на ЕО), IIIa, IIIb,c,d (води на ЕО), IV

да

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Писия

Скагерак

да

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Морски дявол

VII

да

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Синя молва

VI, VII (води на Общността и международни води)

не

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Скумрия

IIa (териториални води, които не принадлежат на ЕО), Vb(води на ЕО) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

да

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Скумрия

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

да

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Сайда

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

да

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Морски костур

V, XII, XIV

да

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Меджид

VII b-k

да

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Брадата мерлуза

VIII, IX (води на Общността и международни води)

не

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Херинга

IV c, VII d

да

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Морски език

VIIIa, b

да

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Синя молва

VI, VII (води на Общността и международни води)

не

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Скумрия

IIa (води на ЕО), IIIa, IIIb,c,d (води на ЕО), IV

да

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Скумрия

II (териториални води, които не принадлежат на ЕО), Vb(води на ЕО), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

да

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Морски дявол

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(води на ЕО)

да

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(води на ЕО)

да

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  СУ = Специално условие


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 610/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкувание 10 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО)

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г.

(2)

На 20 юли 2006 г. Комитетът за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) публикува тълкувание 10 на КРМСФО „Междинно финансово отчитане и обезценяване“, оттук нататък КРМСФО 10. КРМСФО 10 изяснява, че обезценяването с ефект върху положителната репутация и някои финансови активи (инвестиции в инструменти на собствения капитал „за продажба“ и оценявани по цена некотирани инвестиции в инструменти на собствения капитал), вписано в междинен финансов отчет, не трябва да бъде отново включвано в последващи междинни или годишни финансови отчети. Тълкуванието се налагаше поради видимо противоречие между, от една страна, изискванията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 „Междинно счетоводно отчитане“ и, от друга — разпоредбите на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че тълкувание 10 на КРМСФО удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва съответно да бъде изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003, тълкувание 10 „Междинно финансово отчитане и обезценяване“ на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) е включено, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяка компания прилага тълкувание 10 на КРМСФО така, както то фигурира в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата на започване на финансовата 2007 година, с изключение на компаниите, при които финансовата година започва от ноември или декември и които прилагат тълкувание 10 на КРМСФО най-късно от датата на започване на финансовата 2006 година.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1329/2006 (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

„КРМСФО 10

Тълкувание 10 Междинно финансово отчитане и обезценяване

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права, запазени извън територията на ЕИП, с изключение на правото на възпроизвеждане за лично ползване или за други цели на честна сделка. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org“

КРМСФО ТЪЛКУВАНИЕ 10

Междинно финансово отчитане и обезценка

Отнася се до

МСС 34 Междинно финансово отчитане

МСС 36 Обезценка на активи

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

Обща информация

1.

Дадено предприятие е длъжно да определи размера на обезценката на търговската репутация към всяка отчетна дата, да оцени инвестициите в капиталови инструменти и във финансови активи, пренасяни по себестойност за обезценка към датата на всеки баланс, и ако е необходимо, да признае загуба от обезценка към тази дата в съответствие с МСС 36 и МСС 39. Обаче при последващо отчитане или дата за съставяне на баланс е възможно условията така да са се променили, че, ако определянето на размера на обезценката беше извършено точно на тази дата, то загубата от обезценка би била по-ниска или избегната. Настоящото тълкувание дава насоки за преценка дали подобни загуби от обезценка трябва изобщо да бъдат обратно възстановявани.

2.

Тълкуванието касае взаимодействието между изискванията на МСС 34 и признаването на загуби от обезценка на репутация по МСС 36, и някои финансови активи по МСС 39 и резултата от това взаимодействие при последващите междинни и годишни финансови отчети.

Въпрос

3.

Член 28 от МСС 34 изисква дадено предприятие да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага и в своите годишни финансови отчети. Той постановява също, че „честотата на отчитане на дадено предприятие (годишно, шестмесечно или тримесечно) не трябва да засяга оценяването на неговите годишни резултати. За да се постигне тази цел, за целите на междинното отчитане, оценките следва бъдат извършвани въз основа на периода от началото на годината до определената дата“.

4.

Член 124 от МСС 36 постановява, че „признатата загуба от обезценка на репутация не следва да се възстановява обратно в следващ период“.

5.

Член 69 от МСС 39 постановява, че „загубите от обезценка, признати в печалба или загуба за дадена инвестиция в капиталов инструмент, класифициран като наличен за продажба, не следва да бъдат възстановявани чрез печалба или загуба“.

6.

Член 66 от МСС 39 изисква загуби от обезценка на финансови активи, пренасяни по себестойност (като загуба от обезценка на некотиран капиталов инструмент, който не е пренесен по справедлива стойност, тъй като неговата справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена), да не бъдат възстановявани обратно.

7.

Тълкуванието засяга следния въпрос:

Трябва ли дадено предприятие да възстанови загубите от обезценка, признати в междинен период, по отношение на репутация и инвестиции в капиталови инструменти и във финансови активи, пренесени по себестойност, при положение че, ако оценката на обезценката беше извършена едва към следващата дата за съставяне на баланса, не би се признала загуба, или би се признала по-малка загуба?

Консенсус

8.

Дадено предприятие не трябва да възстановява загуба от обезценка, призната в предходен междинен период, по отношение на репутацията или инвестиция в капиталов инструмент или финансов актив, пренасяни по себестойност.

9.

Дадено предприятие не трябва да прилага настоящото мнение по пътя на аналогията към други области на потенциално противоречие между МСС 34 и другите стандарти.

Дата на влизане в сила и преходен период

10.

Дадено предприятие е длъжно да прилага тълкуванието за годишни периоди, започващи на или след 1 ноември 2006 г. Поощрява се прилагането за по-ранни периоди. Ако дадено предприятие прилага тълкуванието за период, започващ преди 1 ноември 2006 г., то следва да оповести този факт. Дадено предприятие е длъжно да прилага тълкуванието по отношение на репутацията без обратна сила от датата, на която за първи път прилага МСС 36; то следва да прилага тълкуванието по отношение на инвестициите в капиталови инструменти или във финансови активи, пренасяни по себестойност, без обратна сила от датата, на която за първи път прилага критериите за оценяване съгласно МСС 39.


2.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/49


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 611/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкуване 11 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО)

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагане на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1725/2003 (2) на Комисията бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г.

(2)

На 2 ноември 2006 г. Комитетът за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) публикува тълкуване 11 на КРМСФО „МСФО 2 — Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки“, наричано по-долу „КРМСФО 11“. КРМСФО 11 регулира прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 „Плащания на базата на акции“ за споразумения за плащания на базата на акции, при които се прибягва до инструменти на собствения капитал на дадена компания или на друга такава в рамките на една и съща група (например инструменти на собствения капитал на компанията майка). Тълкуването се налагаше, тъй като досега не съществува насока за осчетоводяването във финансовия отчет на дадена компания на споразуменията за плащания на базата на акции, при които компанията получава стоки или услуги срещу инструменти на основния капитал на компанията майка.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че тълкуване 11 на КРМСФО удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва съответно да бъде изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 се добавя тълкуване 11 на КРМСФО „МСФО 2 — Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки“, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяка компания прилага тълкуване 11 на КРМСФО така, както то фигурира в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата на започване на финансовата 2008 г., с изключение на компаниите, при които финансовата година започва от януари или февруари и които прилагат тълкуване 11 на КРМСФО най-късно от датата на започване на финансовата 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1329/2006 (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

КРМСФО 11

Тълкуване 11 на КРМСФО „МСФО 2 — Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки“

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права са запазени извън територията на ЕИП, с изключение на правото на възпроизвеждане за лично ползване или за други цели на честна сделка. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org

КРМСФО ТЪЛКУВАНЕ 11

МСФО 2 — Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки

Отнася се до

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните оценки и грешки

МСС 32 Финансови инструменти: представяне

МСФО 2 Плащане на базата на акции

Въпроси

1.

Настоящото тълкуване касае два въпроса. Първият е дали следните сделки трябва да се отчитат по статия „собствен капитал“, или по статия „парични средства“, в съответствие с изискванията на МСФО 2:

а)

дадено предприятие дава на своите служители права върху капиталови инструменти от предприятието (например опции за акции) и или избира, или се изисква от него да закупи капиталови инструменти (т.е. изкупени собствени облигации) от друго юридическо лице, за да спази задълженията си към своите служители; и

б)

на служителите от дадено предприятие се дават права върху капиталови инструменти на предприятието (например опции за акции) или от самото предприятие, или от неговите акционери и акционерите на предприятието осигуряват необходимите капиталови инструменти.

2.

Вторият въпрос касае реда за плащане на базата на акции, при което участват две или повече предприятия в рамките на същата група. Например на служители от филиал са дадени права върху капиталови инструменти от тяхната компания майка като възнаграждение за услугите, оказани на филиала. МСФО 2, член 3 постановява, че:

За целите на настоящия МСФО прехвърлянията на капиталови инструменти на дадено предприятие от неговите акционери на страни, които са доставили стоки или оказали услуги на предприятието (включително служители), представляват сделки с плащане на базата на акции, освен ако прехвърлянето не е с цел, напълно различна от плащане за стоки или услуги, предоставени на предприятието. Той също се прилага за прехвърляния на капиталови инструменти, принадлежащи на компанията майка на предприятието, или капиталови инструменти, принадлежащи на друго предприятие в същата група на предприятието, към страни, които са доставили стоки или оказали услуги на предприятието. [Допълнително акцентиращо форматиране на текста]

Обаче МСФО 2 не предоставя насоки как да се осчетоводяват подобни сделки в индивидуалните или отделните финансови отчети на всяко предприятие от групата.

3.

Следователно вторият въпрос визира следния ред за плащане на базата на акции:

а)

дадена компания майка дава права върху своите капиталови инструменти директно на служителите от своя филиал: компанията майка (не филиалът) има задължението да осигури на служителите на филиала необходимите капиталови инструменти; и

б)

даден филиал дава права на своите служители върху капиталови инструменти от своята компания майка: филиалът има задължението да осигури на своите служители необходимите капиталови инструменти.

4.

Настоящото тълкуване визира как редът за плащане на базата на акции, изложен в член 3, трябва да бъде отразен във финансовите отчети на филиала, който получава услуги от служителите.

5.

Може да съществува договореност между дадена компания майка и неин филиал с изискване филиалът да плаща на компанията майка за осигуряването на капиталовите инструменти на служителите. Настоящото тълкуване не визира как да се осчетоводява този ред за вътрешногрупово плащане.

6.

Макар че настоящото тълкуване фокусира вниманието си върху сделки със служители, то също се прилага за подобни сделки с плащане на базата на акции с доставчици на стоки или услуги, различни от служителите.

Консенсус

Ред за плащане на базата на акции във връзка със собствени капиталови инструменти на дадено предприятие (параграф 1)

7.

Сделките с плащане на базата на акции, в които дадено предприятие получава услуги като еквивалент за неговите собствени капиталови инструменти, следва при осчетоводяване да се отнасят по сметка „собствен капитал“. Това се прилага, независимо дали предприятието избира или от него се изисква да закупи тези капиталови инструменти от другаде, за да изпълни задълженията си към своите служители по реда за плащане на базата на акции. Това също се прилага, независимо дали: