ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 135

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
26 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 576/2007 на Комисията от 25 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 577/2007 на Комисията от 25 май 2007 година относно 32-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

3

 

 

Регламент (ЕО) № 578/2007 на Комисията от 25 май 2007 година относно 32-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава III

4

 

 

Регламент (ЕО) № 579/2007 на Комисията от 25 май 2007 година за определяне на минимална продажна цена за масло за 64-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/28/ЕО на Комисията от 25 май 2007 година за изменение на определени приложения към директиви на Съвета 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО относно максимално допустимите граници на остатъци от азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин ( 1 )

6

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

26.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 576/2007 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 25 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


26.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/2007 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2007 година

относно 32-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните агенции пристъпват чрез търг към продажба на държани от тях количества масло от интервенция и към предоставянето на помощ за сметана, масло и концентрирано масло. Член 25 от посочения по-горе регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена на маслото, както и максимален размер на помощта за сметана, масло и концентрирано масло, които могат да бъдат разграничени според предназначението, процентното съдържание на мазнини в маслото и начина на влагане в крайни продукти. В резултат на това следва да се определи размерът на гаранцията за преработка, предвидена в член 28 от Регламент (ЕО) № 1898/2005.

(2)

След разглеждане на получените оферти търгът се прекратява.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

32-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II, се прекратява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


26.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 578/2007 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2007 година

относно 32-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава III

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 47 от Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за реализация на общностния пазар на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните органи провеждат постоянен търг за отпускане на помощ за концентрирано масло. Член 54 от горепосочения регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени в рамките на всеки специален търг, се определя максимален размер на помощта за концентрирано масло с минимално процентно съдържание на мазнина 96 %.

(2)

Уместно е да се предвиди гаранцията за предназначение, посочена в член 53, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1898/2005, за да се осигури поемането на концентрираното масло от търговията на дребно.

(3)

Уместно е с оглед на получените оферти да се определи максималният размер на помощта на подходящо равнище и вследствие на това да се определи гаранцията.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

32-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава III, се прекратява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


26.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 579/2007 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2007 година

за определяне на минимална продажна цена за масло за 64-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Комисията от 16 декември 1999 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета за мерките за интервенция на пазара на масло и млечна сметана (2), интервенционните агенции пуснаха в продажба чрез постоянен търг някои количества масло, държани от тях.

(2)

В зависимост от офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена или се решава търгът да се прекрати в съответствие с член 24а от Регламент (ЕО) № 2771/1999.

(3)

Имайки предвид получените оферти, следва да се определи минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 64-ия специален търг, открит по силата на Регламент (ЕО) № 2771/1999, за който срокът за подаване на офертите изтече на 22 май 2007 г., минималната продажна цена на маслото се определя на 265,50 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 333, 24.12.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1802/2005 (ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 3).


ДИРЕКТИВИ

26.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/6


ДИРЕКТИВА 2007/28/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2007 година

за изменение на определени приложения към директиви на Съвета 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО относно максимално допустимите граници на остатъци от азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (1), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 91/414/ЕИО разрешенията за употреба на продукти за растителна защита върху определени култури са отговорност на държавите-членки. Такива разрешения трябва да се основават на оценката на ефекта върху човешкото здраве и здравето на животните и въздействието върху околната среда. При тази оценка трябва да се имат предвид елементи, които включват излагането на потребителя и на наблюдателя и въздействието върху земната, водната и въздушната среда, както и въздействието върху хора и животни, посредством консумацията на остатъци по третираните култури.

(2)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) отразяват използването на минималните количества пестициди, необходими за ефективна защита на растенията, прилагани по начин, при който количеството остатъци да бъде практически най-малкото и токсикологично допустимо, особено що се отнася до допустимата дневна доза.

(3)

МДГОВ за пестициди, попадащи в обхвата на директиви 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, ще бъдат държани под наблюдение и могат да бъдат изменени, за да се вземат предвид нови или променени употреби. Информацията за нови или променени употреби е съобщена на Комисията, което следва да доведе до промени в количествата остатъци от азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин.

(4)

Излагането на потребителите в продължение на целия им живот на тези пестициди посредством хранителни продукти, които могат да съдържат остатъци от тези пестициди беше преразгледано и оценено в съответствие с използваните в Общността процедури и практики, като се взети предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация (4). На базата на тези преценки и оценки, МДГОВ за тези пестициди следва да бъдат установени така, че да се гарантира, че допустимата дневна доза не е надвишена.

(5)

В случая с хлорфенапир, фолпет и ламбда-цихалотрин, за които съществува критична референтна доза (КРД), силното излагане на потребителите посредством всеки от хранителните продукти, които могат да съдържат остатъци от тези пестициди, беше преценено и оценено в съответствие с действащите в Общността процедури и практики, като се вземат предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация. Становищата на Научния комитет по растенията (НКР), по-специално мнението и препоръките по отношение на защитата на потребителите на хранителни продукти, третирани с пестициди (5), бяха взети под внимание. На основата на оценката за дневната доза, МДГОВ за тези пестициди следва да бъдат определени така, че да се гарантира, че критичната референтна доза няма да бъде надвишена. Що се отнася до другите вещества, оценката на наличната информация показа, че не се изисква КРД и че следователно не е необходима краткосрочна оценка.

(6)

Когато разрешената от държавите-членки употреба на препарати за защита на растенията не води до доловими количества на остатъци от пестициди във или върху хранителните стоки, или когато е налице неразрешена употреба, както и при разрешена употреба от държава-членка, без да са били представени необходимите данни, или когато употреба в трети страни, която води до остатъци във или върху хранителни продукти, които могат да попаднат на пазара на Общността не е подкрепена с подобни необходими данни, МДГОВ следва да бъдат установени на най-ниската граница на аналитично определяне.

(7)

Установяването или изменението на временни МДГОВ на равнище Общност не пречи на държавите-членки да определят временни МДГОВ за малеинов хидразид и трифлоксистробин в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО и приложение VI към същата директива. Приема се, че период от четири години е достатъчен, за да се позволи по-нататъшна употреба на тези вещества. Временните МДГОВ на равнище Общност следва в такъв случай да станат окончателни.

(8)

Необходимо е следователно да се изменят МДГОВ, установени в приложенията към директиви 86/363/EИО и 90/642/EИО, за да се осигури възможност за нужните наблюдение и контрол на употребата на съответните продукти за растителна защита и за да се защитят потребителите. Когато МДГОВ са били вече определени в приложенията към тези директиви, е уместно те да бъдат изменени. Когато МДГОВ все още не са били определени, е уместно те да бъдат установени за пръв път.

(9)

Директиви 86/363/EИО и 90/642/EИО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 2

Директива 90/642/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 26 ноември 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 27 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО на Комисията (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 31).

(2)  OВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО.

(3)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/25/ЕО на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 34).

(4)  Насоки за прогнозното изчисляване на дневната доза от остатъци от пестициди, приемани с храната (преразгледани), изготвени от световната система за мониторинг на околната среда/хранителната програма (GEMS/Food Programme) в сътрудничество с Комитета по Кодекса за остатъците от пестициди, публикувани от Световната здравна организация през 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Становище относно въпросите, свързани с изменението на приложенията към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО (становище, изразено от Научния комитет по растенията на 14 юли 1998 г.); Становище относно променливите количества остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците (становище, изразено от Научния съвет по растенията на 14 юли 1998 г.); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В част Б от приложение II към Директива 86/363/ЕИО се добавя следният ред:

 

Максимални количества в мг/кг

Остатъци от пестициди

в месо, включително мазнина, месни продукти, вторични месни продукти и животински мазнини, изброени в приложение I под позиции номер ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 и 1602

за мляко и млечни продукти, изброени в приложение I под позиции номер 0401, 0402, 0405 и 0406

в пресни яйца без черупка, в птичи яйца и яйчни жълтъци, изброени в приложение I под позиции номер 0407 и 0408

„Малеинов хидразид (2)

месо (с изключение на домашни птици) 0,05 (3)

черен дроб (с изключение на домашни птици) 0,05 (3)

бъбрек (с изключение на домашни птици) 0,5 (3)

други 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Определението за остатъците за млякото и млечните продукти е: малеинов хидразид и неговите съединения, изразени като малеинов хидразид.

(3)  Показва, че МДГОВ са установени условно в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО.

(4)  Показва, че МДГОВ са установени временно до 30 юни 2008 г., в очакване да бъде предадена информация от заявителя. Ако не бъде получена информация до тази дата, МДОГВ се отменят чрез директива или регламент.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част А от приложение II към Директива 90/642/ЕИО колоните за азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин се заменят със следното:

 

Остатъци от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества (мг/кг)

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Азоксистробин

Хлорфенапир

Фолпет

Ипродион

Ламбда-цихалотрин

Малеинов хидразид

Метолахлор, включително други смеси на съставни изомери, включително металаксил-М (сума на изомерите)

Трифлоксистробин

„1.

Плодове, пресни, изсушени или сурови, замразени, несъдържащи добавена захар; ядки

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Грейпфрути

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Лимони

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Сладки лимони

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Мандарини (включително клементини и други хибриди)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Помело

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Лешници

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Орехи макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеканови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от пиния

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамфъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Кайсии

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Череши

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Праскови (включително праскови без мъх и подобни хибриди)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Други

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

ЯГОДОВИ ПЛОДОВЕ И ДРЕБНОПЛОДНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Трапезно и винено грозде

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Трапезно грозде

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Винено грозде

 

 

5

 

 

 

1

 

б)

Ягоди (различни от диворастящи)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

в)

Храстовидни (различни от диворастящи)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Къпини

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Едри къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръстоски на малина и къпина

 

 

 

 

 

 

 

 

Малини

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

г)

Други дребноплодни и ягодови плодове (различни от диворастящи)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Боровинки

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени боровинки

 

 

 

 

 

 

 

 

Френско грозде (червено, черно и бяло)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Цариградско грозде

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Други

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

д)

Диворастящи ягодови и други плодове

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

РАЗНИ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

 

Банани

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

 

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Кумкуат

 

 

 

 

 

 

 

 

Личи

 

 

 

 

 

 

 

 

Манго

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Маслини (трапезни)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Маслини (за извличане на маслиново масло)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Папая

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Маракуя

 

 

 

 

 

 

 

 

Ананас

 

 

 

 

 

 

 

 

Нар

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Зеленчуци, пресни или несготвени, замразени или изсушени

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина с едри глави

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Хрян

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Земни ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

Пащърнак

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Корени от магданоз

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Репички

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Козя брада

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Сладки патати

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълта ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнам

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Чесън

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Лук

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Шалот

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Зелен лук

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Други

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Картофови

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Домати

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Пиперки

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Патладжани

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Бамя

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

б)

Тиквови – ядивна кора

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Краставици

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

в)

Тиквови – неядивна кора

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Пъпеши

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Тикви

 

 

 

 

 

 

 

 

Дини

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Други

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

г)

Сладка царевица

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ РОД „ЗЕЛЕ“

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Цветно зеле

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Броколи (включително броколи от Калабрия)

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Главесто зеле

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Брюкселско зеле

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Зеле

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

в)

Листно зеле

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Китайско зеле

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Къдраво зеле

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

г)

Алабаш

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Марули и подобни

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Кресон

 

 

 

 

 

 

 

 

Градинска салата

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Маруля

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Ескариол (широколистна ендивия)

 

 

 

 

 

 

1

 

Рукола

 

 

 

 

 

 

 

 

Листно зеле, включително листа от ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

б)

Спанак и подобни

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Спанак

 

 

10

 

 

 

 

 

Цвекло за салата

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

в)

Воден кресон

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

г)

Ендивия

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

д)

Билки

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Балдаран

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирски лук

 

 

 

 

 

 

 

 

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа от целина

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Фасул (с шушулки)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Фасул (без шушулки)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Грах (с шушулки)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Грах (без шушулки)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяло цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Копър

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Артишок (ангинарии)

1

 

 

 

 

 

 

 

Праз

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Ревен

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

ГЪБИ

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Култивирани гъби

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

б)

Диворастящи гъби

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Варива

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Фасул

 

 

 

 

 

 

 

 

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

Грах

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупина

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Маслодайни семена

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Ленено семе

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Фъстъци

 

 

 

 

 

 

 

 

Маково семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Сусамово семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Слънчогледово семе

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Рапично семе

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Соя

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Синапено семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Памуково семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Конопено семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Картофи

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Ранни картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

Късни картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Чай (изсушени листа и стебла, ферментирали или обработени по друг начин, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Хмел (сушен), включително хмелов гранулат и неконцентриран прах

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Сума от каптан и фолпет.

(3)  Показва, че МДГОВ са установени временно в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО.“