ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
17 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 541/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (EO) № 542/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 7 до 11 май 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

3

 

 

Регламент (ЕО) № 543/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за издаване на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода май 2007 г. с Регламент (ЕО) № 2021/2006

7

 

*

Регламент (ЕО) № 544/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за одобрение на изменения, които не са незначителни, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания Baena (ЗНП)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 545/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.)

14

 

*

Регламент (ЕО) № 546/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за установяване на забрана за риболов на херинга в участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море за кораби, които плават под флага на Германия

23

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/340/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 април 2007 година за сключване на споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

25

 

*

Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

27

 

*

Protocol to the agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis

35

 

 

2007/341/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 април 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане

38

 

*

Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission

40

 

 

Комисия

 

 

2007/342/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за определяне за Белгия на допълнителни дни в морето в зоните IV, VIIa и VIIг на ICES (нотифицирано под номер C(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за разрешаване на пускането на пазара на течно масло, обогатено с фитостероли/фитостаноли в качеството им на нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 май 2007 година относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността (нотифицирано под номер C(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 541/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 16 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/3


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 542/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2007 година

за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 7 до 11 май 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На компетентния орган бяха подавани заявления за лицензии за внос през седмицата от 7 до 11 май 2007 година, в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 или Регламент (EО) № 1832/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. за установяване на преходни мерки в сектора на захарните продукти поради присъединяването на България и Румъния (3) за общо количество, равно или надвишаващо наличното количество за поредни номерa 09.4335 и 09.4336 (2006—2007).

(2)

При тези обстоятелства Комисията определя коефициент на разпределение с цел издаване на лицензии пропорционално на наличното количество и информира държавите-членки, че съответният лимит е достигнат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявления за лицензии за внос, подадени от 7 до 11 май 2007 година по силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006 или член 5 от Регламент (ЕО) № 1832/2006, лицензии се издават в рамките на количествата, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2006/2006 (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 95).

(3)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Преференциална захар от АКТБ-Индия

Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4331

Барбадос

100

 

09.4332

Белиз

0

Достигнат

09.4333

Кот д’Ивоар

100

 

09.4334

Република Конго

100

 

09.4335

Фиджи

100

Достигнат

09.4336

Гвиана

100

Достигнат

09.4337

Индия

0

Достигнат

09.4338

Ямайка

100

 

09.4339

Кения

100

 

09.4340

Мадагаскар

100

 

09.4341

Малави

100

 

09.4342

Мавриций

100

 

09.4343

Мозамбик

0

Достигнат

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

 

09.4345

Суринам

 

09.4346

Суазиленд

100

 

09.4347

Танзания

0

Достигнат

09.4348

Тринидад и Тобаго

100

 

09.4349

Уганда

 

09.4350

Замбия

100

 

09.4351

Зимбабве

100

 


Преференциална захар от АКТБ-Индия

Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4331

Барбадос

 

09.4332

Белиз

100

 

09.4333

Кот д’Ивоар

 

09.4334

Република Конго

 

09.4335

Фиджи

 

09.4336

Гвиана

 

09.4337

Индия

100

 

09.4338

Ямайка

 

09.4339

Кения

 

09.4340

Мадагаскар

 

09.4341

Малави

 

09.4342

Мавриций

 

09.4343

Мозамбик

100

 

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

 

09.4345

Суринам

 

09.4346

Суазиленд

 

09.4347

Танзания

100

 

09.4348

Тринидад и Тобаго

 

09.4349

Уганда

 

09.4350

Замбия

 

09.4351

Зимбабве

 


Допълнителна захар

Дял V от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4315

Индия

100

 

09.4316

Страни, подписали Протокола АКТБ

100

 


Захар от концесии по план CXL

Дял VI от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4317

Австралия

0

Достигнат

09.4318

Бразилия

0

Достигнат

09.4319

Куба

0

Достигнат

09.4320

Други трети страни

0

Достигнат


Захар от Балканите

Дял VII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4324

Албания

100

 

09.4325

Босна и Херцеговина

0

Достигнат

09.4326

Сърбия, Черна гора и Косово

100

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

100

 

09.4328

Хърватска

100

 


Захар от извънреден и индустриален внос

Дял VIII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4380

Извънреден внос

 

09.4390

Индустриален внос

100

 


Внос на захар по преходните тарифни квоти, отворени за България и Румъния

Глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1832/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 7 до 11 май 2007 г.

Лимит

09.4365

България

0

Достигнат

09.4366

Румъния

100

 


17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2007 година

за издаване на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода май 2007 г. с Регламент (ЕО) № 2021/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2021/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдморските страни и територии (ОСТ) (3), и по-специално член 15, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 2021/2006 беше открита обща годишна тарифна квота за внос на 160 000 тона ориз в еквивалент на олющен ориз, от които 125 000 тона са с произход от държавите от АКТБ (пореден номер 09.4187), 25 000 тона – с произход от Нидерландските Антили и Аруба (пореден номер 09.4189), а 10 000 тона – от най-слабо развитите ОСТ (пореден номер 09.4190), както и годишна тарифна квота от 20 000 тона натрошен ориз с произход от държавите от АКТБ (пореден номер 09.4188).

(2)

За тези квоти, предвидени в член 1, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 2021/2006, вторият подпериод е месец май.

(3)

От предоставената информация в съответствие с член 17, буква а) от Регламент (ЕО) № 2021/2006 следва, че за квотите с поредни номера 09.4187, 09.4188 и 09.4189 заявленията, подадени през първите пет работни дни на май 2007 г. в съответствие с член 13, първа алинея от посочения регламент, се отнасят за количество в еквивалент на олющен ориз, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи степента, в която могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества за съответните квоти.

(4)

От горепосочената информация следва също, че за квотата с пореден номер 09.4190 заявленията, подадени през първите пет работни дни на май 2007 г. в съответствие с член 13, първа алинея от посочения регламент, се отнасят за количество в еквивалент на олющен ориз, по-малко от наличното.

(5)

Следва също да се определят общите налични количества за следващия квотен подпериод в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2021/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотите с поредни номера 09.4187, 09.4188 и 09.4189, посочени в Регламент (ЕО) № 2021/2006, подадени през първите пет работни дни на май 2007 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициентите на отпускане, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4187, 09.4188, 09.4189 и 09.4190, посочени в Регламент (ЕО) № 2021/2006, за следващия квотен подпериод, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 61.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за отпускане за подпериода май 2007 г. и налични количества за следващия подпериод, при прилагане на Регламент (ЕО) № 2021/2006

Произход/Продукт

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериода май 2007 г.

Общи налични количества за подпериода септември 2007 г.

(в kg)

АКТБ [членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 2021/2006]

09.4187

29,237747  %

41 666 004

кодове по КН от 1006 10 21 до 1006 10 98 , 1006 20 и 1006 30

 

 

 

АКТБ [членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 2021/2006]

09.4188

91,620043  %

0

код по КН 1006 40 00

 

 

 

ОСТ [член 8 и член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 2021/2006]

 

 

 

код по КН 1006

 

 

 

a)

Нидерландски Антили и Аруба

09.4189

67,574812  %

8 333 001

б)

по-слабо развити ОСТ

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  За този подпериод няма коефициент на отпускане: Комисията не е получила заявления за лицензия.


17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 544/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2007 година

за одобрение на изменения, които не са незначителни, в спецификацията на наименование, вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания“ Baena (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от посочения регламент Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Baena“, регистрирано с Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Поради факта, че предложената промяна не е незначителна по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006, Комисията публикува заявката за промени в съответствие с член 6 от посочения регламент, в Официален вестник на Европейския съюз (3). Комисията не получи нито едно възражение и следователно, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, промяната следва да бъде одобрена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на наименованието за произход „Baena“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Резюме на спецификацията е включено в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2156/2005 (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 54).

(3)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 49 и ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

Заявление за изменение в съответствие с член 9 и член 17, параграф 2

BAENA

ЕО №: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

ЗНП (X) ЗГУ ( )

Заявено/и изменение/я

Реквизит/и на спецификацията:

Част от спецификацията за изменение:

Наименование на продукта

Описание на продукта

Image 1

Географска област

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Национално изискване

изменения:

В параграфа, отнасящ се до производството, където присъства следният текст:

„Областта на производство на маслинови масла, обхванати от наименованието за произход „Baena“, включва областите, разположени на територията на общините Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya и Zuheros“, следва да се добави Cabra.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

„BAENA“

ЕО №: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

ЗНП (Х) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информативна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.

    Отговорна служба в държавата-членка

Име

:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Адрес

:

Infanta Isabel 1o, E-20871 Madrid

Тел.

:

(34) 913 47 53 94

Факс

:

(34) 913 47 54 10

Е-mail

:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Група

Име

:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Адрес

:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio — Baena (Córdoba)

Тел.

:

957 69 11 21

Факс

:

957 69 11 10

Е-mail

:

olivavirgen@dobaena.com

Състав

:

Производители/преработватели (Х) Други ( )

3.

    Вид продукт Клас 1.5 — масла и мазнини — сурово маслиново масло екстра

4.

    Спецификация (Резюме на изискванията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.    Наименование „Baena“

4.2.    Описание Сурово маслиново масло екстра, получено от маслини от сортовете „Picudo“, „Carrasqueño de Córdoba“, „Lechin“, „Chorrúo“ или „Jarduo“, „Pajarero“, „Hojiblanco“ и „Picual“. Киселинност от 0,4 до 1o. Максимална пероксидна стойност, равна на 15. Влажност 0,1 %. Примеси: максимум 0,1 %. Приятен, мек вкус, напомнящ на бадем.

4.3.    Географска област Включва общините Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya и Zuheros в провинция Córdoba.

4.4.    Доказателство за произход Маслини от разрешени видове, с произход от регистрирани маслинови гори. Маслото се извличa и обработва в регистрирани предприятия под контрола на Consejo regulador (регулаторен съвет). Опаковките носят етикет за прозход, издаден от регулаторния съвет.

4.5.    Метод на производство За извличането на маслото се използват здрави и чисти маслини и техники на извличане, които с нищо не променят характеристиките на продукта.

4.6.    Връзка Почвите са кафяви от варовиков тип, тинести и със състав от триаски мергел. Умерен континентален климат. Отглеждането и събирането на ръка чрез брулене или разклащане се контролират.

4.7.    Инспекционен орган

Име

:

Consejo Regulador de la Denominación Origen „Baena“

Адрес

:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92, Е-14850 Baena (Córdoba)

Тел.

:

Факс

:

Е-mail

:

Регулаторният съвет за защитеното наименование за произход „Baena“ отговаря на стандарт EN-45011.

4.8.    Етикетиране Текстът „Denominación de Origen „Baena““ (Наименование за произход „Baenа“) се поставя на видно място. Етикетите се одобряват от регулаторния съвет, който номерира и издава етикетите за произход.


17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 545/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2007 година

за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът CXL на Световната търговска организация изисква от Общността да открие годишна квота за внос на 50 700 тона замразено говеждо месо, предназначено за обработка. Освен това, в резултат на преговорите, довели до Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Австралия в изпълнение на член ХХIV, параграф 6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. за изменение на концесиите в програмите на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (2), одобрено с Решение 2006/106/ЕО на Съвета (3), Общността се задължава да включи в своята програма за всички държави-членки увеличение от 4 003 тона за тази тарифна квота за внос, считано от 1 юли 2006 г.

(2)

Следва да се определят правила за прилагане за квотна година 2007—2008, считано от 1 юли 2007 г.

(3)

Вносът на замразено говеждо месо по тарифната квота подлежи на митническите вносни мита и на условията, определени под пореден номер 13 от приложение 7 към част трета от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (4).

(4)

Вносът в Общността по тарифната квота е подлежащ на представяне на лицензия за внос в съгласие с първа алинея на член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1254/1999. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80 (5) и на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (6) следва да се прилагат за лицензиите за внос, издадени в съответствие с настоящия регламент, без да засягат допълнителните условия, определени с настоящия регламент.

(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (7), определя по-специално подробни разпоредби за заявленията за права на внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат от 1 юли 2007 г. към лицензиите за внос, издадени в съответствие с настоящия регламент, без да се засягат допълнителните условия, определени с настоящия регламент.

(6)

Управлението на тези тарифни квоти за внос е целесъобразно да се осъществява чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора, както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006. По този начин операторите, които са получили права на внос, би трябвало да могат да решат, през квотния период, в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос, предвид техния действителен търговски оборот. Следва да е възможно да се издават лицензии след разпределяне на правата за внос на основата на заявленията от отговарящи на условията преработватели. При всички обстоятелства, съгласно Регламент (ЕО) № 1301/2006 срокът на валидност на лицензиите изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос.

(7)

С цел да се избегне спекулация, достъп до квотата следва да се разреши само на активни преработватели, извършващи преработка в преработвателно предприятие, одобрено в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (8), или на предприятия за преработка в България и Румъния, които са одобрени за износ в Общността на преработени месни продукти в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (9) преди присъединяването на тези страни към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

(8)

За да се предотврати спекулация, лицензии за внос следва да се издават на преработватели само за количествата, за които са им разпределени права за внос. Още повече, по същата причина следва да се представи гаранция едновременно със заявлението за права за внос. Заявлението за лицензии за внос, отговарящи на разпределените права, следва да е първостепенно изискване по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти (10).

(9)

Прилагането на тарифната квота изисква стриктно наблюдение на вноса и ефективни проверки по отношение на използването и предназначението на този внос. По тази причина преработка следва да се разрешава единствено в предприятието, посочено в лицензията за внос.

(10)

Следва да се предостави гаранция, за да се гарантира, че внесеното месо се използва съгласно спецификациите на тарифната квота. Сумата на тази гаранция се определя при отчитане на разликата между митническите ставки, които са приложими в рамките на и извън квотата.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Открива се тарифна квота от 54 703 тона необезкостен еквивалент на замразено говеждо месо, включено в кодове по КН 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 или 0206 29 91 и предназначено за преработка в Общността (наричана по-долу „квотата“), за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. при условията, определени в настоящия регламент.

Член 2

1.   По смисъла на настоящия регламент „продукт А“ означава преработен продукт, включен в кодове по КН 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 или 1602 50 80, който не съдържа друго месо освен месо от животни от рода на едрия рогат добитък, със съотношение на колаген/протеин не повече от 0,45 и съдържащ, по тегло, най-малко 20 % постно месо, с изключение на субпродукти и мазнини с месото и желирана маса, с количествена оценка най-малко 85 % от общото нетно тегло.

За съдържанието на колаген се счита, че е съдържанието на хидроксипролин, умножено по фактор 8. Съдържанието на хидроксипролин се определя съгласно метода ISO 3496-1994.

Съдържанието на постно говеждо месо, с изключение на мазнините, се определя в съгласие с процедурата, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2496/86 на Комисията (11).

Субпродуктите включват следното: глави и обрезки от тях (включително уши), крака, опашки, сърца, вимета, черен дроб, бъбреци, момици (тимусови жлези), панкреас, мозък, бели дробове, гръкляни, дебели кожи, далаци, езици, було, гръбначен мозък, ядивна кожа, възпроизводителни органи (например матки, яйчници и тестиси), тироидни жлези, хипофизи.

Продуктът се подлага на топлинна обработка, която да е достатъчна да гарантира коагулацията на месните протеини в целия продукт, който може да не показва никакви следи на розова течност върху срязаната повърхност, когато продуктът бъде разрязан по дължината на линия, минаваща през най-дебелата част.

2.   По смисъла на настоящия регламент „продукт Б“ означава преработен продукт, съдържащ говеждо месо, без:

а)

продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1254/1999, или

б)

продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Все пак обаче обработен продукт, попадащ под код по КН 0210 20 90, който е бил изсушен или опушен по такъв начин, че цветът и консистенцията на прясното месо са напълно изчезнали и съотношението вода/протеин не превишава 3,2, се смята за продукт Б.

Член 3

1.   Общото количество, посочено в член 1, се разделя на две количества:

а)

43 000 тона замразено говеждо месо, предназначено за производство на продукти А;

б)

11 703 тона замразено говеждо месо, предназначено за производство на продукти Б.

2.   Квотата има следните поредни номера:

а)

09.4057 за количествата, посочени в параграф 1, буква а),

б)

09.4058 за количествата, посочени в параграф 1, буква б),

3.   Митническите вносни ставки, които се прилагат за замразено говеждо месо по квотата, са посочени в приложение I.

Член 4

1.   Управлението на тези квоти се осъществява чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.

2.   Регламенти (EО) № 1445/95, (ЕО) № 1291/2000 и (EО) № 1301/2006 се прилагат, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 5

1.   С дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, вместо доказателство за участие в търговия с трети страни, както е посочено в този член, заявителите за права на внос представят доказателство, че са одобрени като преработвателни предприятия по член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, а също и че са произвеждали преработени продукти, съдържащи говеждо месо, през всеки един от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Преработвателните предприятия в България и Румъния, които са били одобрени по член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004 за износ към Общността преди 31 декември 2006 г. и които са произвеждали преработени продукти, съдържащи говеждо месо, през всеки един от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 могат да подадат заявления за права на внос по настоящата квота.

Заявлението за права на внос не може да надхвърля 10 % от всяко едно от количествата, посочени в член 3, параграф 1.

2.   Заедно със заявлението за права на внос се представя доказателство за съответствие с условията, определени в параграф 1.

С дерогация от член 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, компетентният национален орган решава какво е приемливото документно доказателство за съответствие с тези условия.

Член 6

1.   Всяко заявление за права за внос за производство на продукти А или на продукти Б се изразява в еквивалент на необезкостено месо.

По смисъла на настоящия параграф 100 килограма необезкостено говеждо месо е еквивалентно на 77 килограма обезкостено говеждо месо.

2.   Заявленията за права на внос за производство на продукти А или на продукти Б се подават не по-късно от 13 ч. брюкселско време, на 8 юни 2007 година.

3.   Заедно със заявлението за права на внос се предоставя гаранция от 6 EUR на 100 килограма.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията за общите количества, предмет на заявления за всяка една от двете категории продукти, не по-късно от 13 ч. брюкселско време на втория петък след приключването на срока за подаване на заявления, посочен в параграф 2.

Член 7

1.   Правата за внос се предоставят от седмия и не по-късно от шестнадесетия работен ден след края на срока за уведомления, посочен в член 6, параграф 4.

2.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 доведе до разпределянето на по-малко права на внос от заявените, гаранцията, внесена в съответствие с член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се освобождава пропорционално и незабавно.

Член 8

1.   Пускането в свободно обращение на количествата, отпуснати в рамките на квотата, е обвързано със задължение за представяне на лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат цялото разпределено количество. Това задължение съставлява първостепенно изискване по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 9

1.   Заявленията за лицензии могат да се подават единствено в държавата-членка, в която кандидатът е заявил и получил права на внос по квотата.

Всяко издаване на лицензия за внос води до съответно намаление в получените права на внос и гаранцията, внесена в съответствие с член 6, параграф 3, се освобождава пропорционално и незабавно.

2.   Лицензиите за внос се издават на името на оператора, който е получил правата на внос.

3.   Заявлението за лицензия и лицензията съдържат следната информация:

а)

в клетка 8 — страната на произход;

б)

в клетка 16 — един от приемливите кодове по КН, посочени в член 1;

в)

в клетка 20 — поредния номер на квотата, най-малко един от текстовете, изброени в приложение II, и името и адреса на преработващото предприятие.

4.   Лицензиите за внос са валидни в продължение на 120 дни от действителната дата на издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

Член 10

Държавите-членки изграждат система за физически и документни проверки, за да гарантират, че в срок от три месеца от датата на вноса цялото месо е преработено в преработвателното предприятие и в категорията продукт, посочени в съответната лицензия за внос.

Системата включва физически проверки за количеството и качеството в началото на преработката, по време на преработката и след завършване на операцията по преработката. За тази цел преработвателите трябва по всяко време да могат да докажат идентичността и използването на внесеното месо посредством подходящи производствени протоколи.

Техническото удостоверяване на производствения метод от страна на компетентния орган може, до необходимата степен, да предвиди резерв за загуби от изцеждане и от подрязване.

За да удостоверят качеството на крайния продукт и установят неговото съответствие с формулата на преработвателя за състава на продукта, държавите-членки вземат представителни проби и анализират тези продукти. Разходите за тези операции се поемат от съответния преработвател.

Член 11

1.   На компетентния орган към момента на вноса се предоставя гаранцията, че преработвателят, на когото са разпределени права за внос, ще обработи цялото количество внесено месо в необходимите крайни продукти в своето предприятие, посочено в заявлението за лицензия, в срок от три месеца от датата на вноса.

Сумите на гаранцията са определени в приложение III.

2.   Гаранцията, посочена в параграф 1, се освобождава пропорционално на количеството, за което в срок от седем месеца от датата на вноса бъде предоставено доказателство, което удовлетворява компетентния орган, че цялото или част от внесеното месо е преработено до съответните продукти в срок от три месеца след датата на вноса в предназначеното предприятие.

Все пак обаче, ако преработката се е осъществила след тримесечния срок, посочен в първа алинея, гаранцията се освобождава, минус намаление от 15 %, плюс 2 % от останалото количество за всеки ден закъснение след крайния срок.

Ако доказателството за преработка бъде установено в рамките на седеммесечния срок, посочен в първа алинея, и бъде представено в срок от 18 месеца след тези седем месеца, задържаната сума се изплаща, минус 15 % от сумата на гаранцията.

3.   Неосвободената сума от гаранцията, посочена в параграф 1, се конфискува.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 47, 17.2.2006 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 47, 17.2.2006 г., стр. 52.

(4)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 301/2007 (ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 11).

(5)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1965/2006 (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 26).

(6)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(7)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55 (поправена версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206 (поправена версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(10)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(11)  ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита

Продукт

(код по КН)

За изработване на продукти А

За изработване на продукти Б

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 кг нето

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 кг нето

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 кг нето

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 кг нето

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 кг нето


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове по член 9, параграф 3, буква в)

:

на български

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

на испански

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

на чешки

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

на датски

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

на немски

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

на естонски

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

на гръцки

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

на английски

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

на френски

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

на италиански

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

на латвийски

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

на литовски

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

на унгарски

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

на малтийски

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

на нидерландски

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

на полски

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

на португалски

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

на румънски

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

на словашки

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

на словенски

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

на фински

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

на шведски

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Размер на гаранцията (1)

(в EUR/1000 кг нето)

Продукт

(код по КН)

За изработване на продукти А

За изработване на продукти Б

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Приложимият обменен курс е този от деня, предшестващ депозирането на гаранцията.


17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2007 година

за установяване на забрана за риболов на херинга в участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море за кораби, които плават под флага на Германия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1941/2006 на Съвета от 11 декември 2006 г. относно риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море (3) определя квотите за 2007 г.

(2)

В съответствие с получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, които плават под флага или са регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2007 г. на споменатата в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от указаната в приложението дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, които плават под флага или са регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. След тази дата се забранява също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид рибен запас от посочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

09

Държава-членка

Германия

Ресурс

HER/3D-R31

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Балтийско море — участъци 25—27, 28.2, 29 и 32

Дата

20 април 2007 г.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 април 2007 година

за сключване на споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

(2007/340/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, точка 2, буква б), i) и ii) от него във връзка с първото изречение от първа алинея на член 300, параграф 2 и първа алинея на член 300, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност споразумение с Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на граждани на ЕС и на Руската федерация.

(2)

Споразумението бе подписано от името на Европейската общност на 25 май 2006 г., при условие че е възможно сключването му на по-късна дата съгласно Решение на Съвета, прието на 22 май 2006 г.

(3)

Това споразумение следва да бъде одобрено.

(4)

Споразумението създава съвместен комитет, отговарящ за неговото управление, който може да приеме свой процедурен правилник. Следователно уместно е да се предвидят опростени процедури за определяне на позицията на Общността в такива случаи.

(5)

В съответствие с протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия и протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящото решение и нито са обвързани от него, нито са обект на прилагането му.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и нито е обвързана от него, нито е обект на прилагането му,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на граждани на ЕС и на Руската федерация се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотифицирането, предвидено в член 15, параграф 1 от Споразумението (1).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в съвместния комитет на експертите, създаден съгласно член 13 от споразумението.

Член 4

След консултация със специален комитет, определен от Съвета, Комисията приема позицията на Общността в рамките на съвместния комитет на експертите относно приемането на процедурен правилник на този комитет съгласно член 13, параграф 4 от споразумението.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 19 април 2007 година.

За Съвета

Председател

B. ZYPRIES


(1)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще се публикува от Генералния секретариат на Съвета в Официален вестник на Европейския съюз.


17.5.2007   

EN

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/27


AGREEMENT

between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

THE PARTIES,

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’,

and

THE RUSSIAN FEDERATION,

DESIRING to facilitate people-to-people contacts as an important condition for a steady development of economic, humanitarian, cultural, scientific and other ties, by facilitating the issuing of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation on the basis of reciprocity,

HAVING REGARD to the Joint Statement agreed on the occasion of the St Petersburg Summit held on 31 May 2003 stating that the European Union and the Russian Federation agree to examine the conditions for visa-free travel as a long term perspective,

REAFFIRMING the intention to establish the visa-free travel regime between the Russian Federation and the European Union,

BEARING IN MIND the Agreement on Partnership and Cooperation of 24 June 1994 establishing a Partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part,

HAVING REGARD to the Joint Statement on EU Enlargement and EU–Russia Relations agreed on 27 April 2004 confirming the intention of the European Union and the Russian Federation to facilitate visa issuance for the citizens of the European Union and the Russian Federation on a reciprocal basis and to launch negotiations with a view to concluding an agreement,

RECOGNISING that this facilitation should not lead to illegal migration and paying special attention to security and readmission,

TAKING INTO ACCOUNT the Protocol on the position of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ireland and the Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union of 7 February 1992 and the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957 and confirming that the provisions of this Agreement do not apply to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ireland,

TAKING INTO ACCOUNT the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union of 7 February 1992 and the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957 and confirming that the provisions of this Agreement do not apply to the Kingdom of Denmark,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Purpose and scope of application

The purpose of this Agreement is to facilitate, on the basis of reciprocity, the issuance of visas for an intended stay of no more than 90 days per period of 180 days to the citizens of the European Union and the Russian Federation.

Article 2

General Clause

1.   The visa facilitations provided in this Agreement shall apply to citizens of the European Union and of the Russian Federation only insofar as they are not exempted from the visa requirement by the laws and regulations of the Russian Federation, of the Community or the Member States, the present agreement or other international agreements.

2.   The national law of the Russian Federation, or of the Member States or Community law shall apply to issues not covered by the provisions of this Agreement, such as the refusal to issue a visa, recognition of travel documents, proof of sufficient means of subsistence and the refusal of entry and expulsion measures.

Article 3

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a)

‘Member State’ shall mean any Member State of the European Union, with the exception of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

(b)

‘Citizen of the European Union’ shall mean a national of a Member State as defined in point (a);

(c)

‘Citizen of the Russian Federation’ shall mean a person who possesses or has acquired citizenship of the Russian Federation in accordance with its national legislation;

(d)

‘Visa’ shall mean an authorisation/permission issued or a decision taken by a Member State or by the Russian Federation which is required with a view to:

entry for an intended stay of no more than 90 days in total in that Member State or in several Member States or in the Russian Federation,

entry for transit through the territory of that Member State or several Member States or of the Russian Federation.

(e)

‘legally residing person’ shall mean:

for the Russian Federation, a citizen of the European Union who acquired a permission for temporary residing, a residence permit or an educational or working visa for a period of more than 90 days in the Russian Federation,

for the European Union, a citizen of the Russian Federation authorised or entitled to stay for more than 90 days in the territory of a Member State, on the basis of Community or national legislation.

Article 4

Documentary evidence regarding the purpose of the journey

1.   For the following categories of citizens of the European Union and of the Russian Federation, the following documents are sufficient for justifying the purpose of the journey to the other Party:

(a)

for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations:

a letter issued by a competent authority of a Member State or of the Russian Federation, or by a European institution confirming that the applicant is a member of its delegation travelling to the territory of the other Party to participate in the aforementioned events, accompanied by a copy of the official invitation;

(b)

for business people and representatives of business organisations:

a written request from a host legal person or company, organisation, or an office or their branches, state and local authorities of the Russian Federation and the Member States or organising committees of trade and industrial exhibitions, conferences and symposia held in the territories of the Russian Federation or one of the Member States;

(c)

for drivers conducting international cargo and passenger transportation services between the territories of the Russian Federation and the Member States in vehicles registered in the Member States or in the Russian Federation:

a written request from the national association (union) of carriers of the Russian Federation or the national associations of carriers of the Member States providing for international road transportation, stating the purpose, duration and frequency of the trips;

(d)

for members of train, refrigerator and locomotive crews in international trains, travelling between the territories of the Member States and the Russian Federation:

a written request from the competent railway company of the Russian Federation or the Member States stating the purpose, duration and frequency of the trips;

(e)

for journalists:

a certificate or other document issued by a professional organisation proving that the person concerned is a qualified journalist and a document issued by his/her employer stating that the purpose of the journey is to carry out journalistic work;

(f)

for persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes:

a written request from the host organisation to participate in those activities;

(g)

for pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purposes of study or educational training, including in the framework of exchange programmes as well as other school related activities:

a written request or a certificate of enrolment from the host university, academy, institute, college or school or student cards or certificates of the courses to be attended;

(h)

for participants in international sports events and persons accompanying them in a professional capacity:

a written request from the host organisation: competent authorities, national sport Federations of the Member States or the Russian Federation and National Olympic Committee of the Russian Federation or National Olympic Committees of the Member States;

(i)

for participants in official exchange programmes organised by twin cities:

a written request of the head of administration/mayor of these cities;

(j)

for close relatives — spouses, children (including adopted), parents (including custodians), grandparents and grandchildren — visiting citizens of the European Union or the Russian Federation legally residing in the territory of the Russian Federation or the Member States:

a written request from the host person;

(k)

for visiting military and civil burial grounds:

an official document confirming the existence and preservation of the grave as well as family or other relationship between the applicant and the buried.

2.   The written request mentioned in paragraph 1 of this Article shall contain the following items:

(a)

for the invited person — name and surname, date of birth, sex, citizenship, number of the identity document, time and purpose of the journey, number of entries and name of minor children accompanying the invited person;

(b)

for the inviting person — name, surname and address; or

(c)

for the inviting legal person, company or organisation — full name and address: and

if the request is issued by an organisation, the name and position of the person who signs the request,

if the inviting person is a legal person or company or an office or their branch established in the territory of a Member State, the registration number as required by the national law of the Member State concerned,

if the inviting person is a legal person or company or an office or their branch established in the territory of the Russian Federation, the tax identification number.

3.   For the categories of citizens mentioned in paragraph 1 of this Article, all categories of visas are issued according to the simplified procedure without requiring any other justification, invitation or validation concerning the purpose of the journey, provided for by the legislation of the Parties.

Article 5

Issuance of multiple-entry visas

1.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of the Russian Federation shall issue multiple-entry visas with the term of validity of up to five years to the following categories of citizens:

(a)

members of national and regional Governments and Parliaments, Constitutional Courts and Supreme Courts, if they are not exempted from the visa requirement by the present Agreement, in the exercise of their duties, with a term of validity limited to their term of office if this is less than five years;

(b)

spouses and children (including adopted), who are under the age of 21 or are dependant, visiting citizens of the European Union and the Russian Federation legally residing in the territory of the Russian Federation or the Member States, with the term of validity limited to the duration of the validity of their authorisation for legal residence.

2.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of the Russian Federation shall issue multiple-entry visas with the term of validity of up to one year to the following categories of citizens, provided that during the previous year they have obtained at least one visa, have made use of it in accordance with the laws on entry and stay in the territory of the visited State and that there are reasons for requesting a multiple-entry visa:

(a)

for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in official meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations;

(b)

business people and representatives of business organisations who regularly travel to the Russian Federation or the Member States;

(c)

drivers conducting international cargo and passenger transportation services between the territories of the Russian Federation and the Member States in vehicles registered in the Member States or the Russian Federation;

(d)

members of train, refrigerator and locomotive crews in international trains, travelling between the territories of the Russian Federation and the Member States;

(e)

persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes, who regularly travel to the Russian Federation or the Member States;

(f)

participants in international sports events and persons accompanying them in a professional capacity;

(g)

journalists;

(h)

participants in official exchange programmes organised by twin cities.

3.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of the Russian Federation shall issue multiple-entry visas with the term of validity of a minimum of two years and a maximum of five years to the categories of citizens referred to in paragraph 2 of this Article, provided that during the previous two years they have made use of the one year multiple-entry visas in accordance with the laws on entry and stay in the territory of the visited State and that the reasons for requesting a multiple-entry visa are still valid.

4.   The total period of stay of persons referred to in paragraphs 1 to 3 of this Article shall not exceed 90 days per period of 180 days in the territory of the Member States or in the Russian Federation.

Article 6

Fees for processing visa applications

1.   The fee for processing visa applications shall amount to EUR 35.

The aforementioned amount may be reviewed in accordance with the procedure provided for in Article 15(4).

2.   The Parties shall charge a fee of EUR 70 for processing visas in cases where the visa application and the supporting documents have been submitted by the visa applicant within three days before his/her envisaged date of departure. This will not apply to cases pursuant to Article 6(3), (b), (e) and (f) and Article 7(3).

3.   Fees for processing the visa application are waived for the following categories of persons:

(a)

for close relatives — spouses, children (including adopted) parents (including custodians), grandparents and grandchildren — of citizens of the European Union and of the Russian Federation legally residing in the territory of the Russian Federation or the Member States;

(b)

for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations;

(c)

members of national and regional Governments and Parliaments, Constitutional Courts and Supreme Courts, if they are not exempted from the visa requirement by the present Agreement;

(d)

pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purpose of study or educational training;

(e)

disabled persons and the person accompanying them, if necessary;

(f)

persons who have presented documents proving the necessity of their travel on humanitarian grounds, including to receive urgent medical treatment and the person accompanying such person, or to attend a funeral of a close relative, or to visit a seriously ill close relative;

(g)

participants in youth international sports events and persons accompanying them;

(h)

persons participating in scientific, cultural and artistic activities including university and other exchange programmes;

(i)

participants in official exchange programmes organised by twin cities.

Article 7

Length of procedures for processing visa applications

1.   Diplomatic missions and consular posts of the Member States and the Russian Federation shall take a decision on the request to issue a visa within 10 calendar days of the date of the receipt of the application and documents required for issuing the visa.

2.   The period of time for taking a decision on a visa application may be extended up to 30 calendar days in individual cases, notably when further scrutiny of the application is needed.

3.   The period of time for taking a decision on a visa application may be reduced to three working days or less in urgent cases.

Article 8

Departure in case of lost or stolen documents

Citizens of the European Union and of the Russian Federation who have lost their identity documents, or from whom these documents have been stolen while staying in the territory of the Russian Federation or the Member States, may leave that territory on the grounds of valid identity documents entitling to cross the border issued by diplomatic missions or consular posts of the Member States or of the Russian Federation without any visa or other authorisation.

Article 9

Extension of visa in exceptional circumstances

The citizens of the European Union and of the Russian Federation who do not have the possibility to leave the territory of the Russian Federation and of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence.

Article 10

Registration procedures

The Parties agree to undertake measures as soon as possible to simplify the procedures of registration, with the view to entitle the citizens of the Russian Federation and citizens of the European Union to the equal treatment regarding registration procedures while staying in the territory of the Russian Federation or of the Member States, respectively.

Article 11

Diplomatic passports

1.   Citizens of the Russian Federation or the Member States, holders of valid diplomatic passports may enter, leave and transit through the territories of the Member States or the Russian Federation without visas.

2.   Citizens mentioned in paragraph 1 of this Article may stay in the territories of the Russian Federation or the Member States for a period not exceeding 90 days per period of 180 days.

Article 12

Territorial validity of visas

Subject to the national rules and regulations concerning national security of the Russian Federation and of the Member States and subject to EU rules on visas with limited territorial validity, the citizens of the Russian Federation and of the European Union shall be entitled to travel within the territory of the Member States and of the Russian Federation on equal basis with European Union and Russian citizens.

Article 13

Joint Committee for management of the Agreement

1.   The Parties shall set up a Joint Committee for management of the Agreement (hereinafter referred to as ‘the Committee’), composed by representatives of the European Community and of the Russian Federation. The Community shall be represented by the European Commission, assisted by experts from the Member States.

2.   The Committee shall, in particular, have the following tasks:

(a)

monitoring the implementation of the present Agreement;

(b)

suggesting amendments or additions to the present Agreement;

(c)

to examine and, if deemed necessary, propose amendments to this agreement in case of new accessions to the European Union.

3.   The Committee shall meet whenever necessary at the request of one of the Parties and at least once a year.

4.   The Committee shall establish its rules of procedure.

Article 14

Relation of this Agreement with Agreements between Member States and the Russian Federation

As from its entry into force, this Agreement shall take precedence over provisions of any bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded between Member States and the Russian Federation, insofar as the provisions of the latter agreements or arrangements cover issues that are dealt with by the present Agreement.

Article 15

Final clauses

1.   This Agreement shall be ratified or approved by the Parties in accordance with their respective procedures and shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to above have been completed.

2.   By way of derogation to paragraph 1 of this Article, the present Agreement shall only enter into force at the date of the entry into force of the agreement between the Russian Federation and the European Community on readmission if this date is after the date provided for in paragraph 1 of this Article.

3.   This Agreement is concluded for an indefinite period of time, unless terminated in accordance with paragraph 6 of this Article.

4.   This Agreement may be amended by written agreement of the Parties. Amendments shall enter into force after the Parties have notified each other of the completion of their internal procedures necessary for this purpose.

5.   Each Party may suspend in whole or in part this Agreement for reasons of public order, protection of national security or protection of public health. The decision on suspension shall be notified to the other Party not later than 48 hours before its entry into force. The Party that has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the other Party once the reasons for the suspension no longer apply.

6.   Each Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party. This Agreement shall cease to be in force 90 days after the date of receipt of such notification.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six, in duplicate each in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Russian languages, each of these texts being equally authentic.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

EN

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/35


PROTOCOL

to the agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis

Those Member States which are bound by the Schengen acquis but which do not yet issue Schengen visas, while awaiting the relevant decision of the Council to that end, shall issue national visas the validity of which is limited to their own territory.

The European Community will undertake as soon as possible measures to simplify the transit of holders of Schengen visa or Schengen residence permits through the territory of the Member States that do not fully apply the Schengen acquis yet.


Joint Declaration on Article 6(2) of the Agreement on fees for processing visa applications

The Parties shall examine the implementation of Article 6(2) of the Agreement in the framework of the Committee set up by the Agreement.


Joint Declaration on Article 11 of the Agreement on diplomatic passports

Each Party may invoke a partial suspension of the Agreement and in particular of Article 11, in accordance with the procedure set up by Article 15(5) of this Agreement, if the implementation of Article 11 is abused by the other Party or leads to a threat to public security.

If the implementation of Article 11 is suspended, both Parties shall initiate consultations in the framework of the Committee set up by the Agreement with a view to solving the problems that lead to the suspension.

As a priority, both Parties declare their commitment to ensure a high level of document security for diplomatic passports, in particular by integrating biometric identifiers. For the European Union side, this will be ensured in compliance with the requirements set out in Regulation (EC) No 2252/2004.


Joint Declaration on issuance of short-stay visas for visits to military and civil burial grounds

The Parties agree that, as a rule, short-stay visas for persons visiting military and civil burial grounds shall be issued for a period of up to 14 days.


Joint Declaration on the harmonisation of information on procedures for issuing short stay visa and documents to be submitted when applying for short stay visas

Recognising the importance of transparency for visa applicants, the Parties to the present Agreement consider that appropriate measures should be taken:

in general, to draw up basic information for applicants on the procedures and conditions for applying for visas, the visas and on the validity of visas issued,

each Party, on its own, to draw up a list of minimum requirements in order to ensure that applicants are given coherent and uniform basic information and are required to submit, in principle, the same supporting documents.

The information mentioned above is to be disseminated widely (on the information board of consulates, in leaflets, on websites in the Internet etc.).


Joint Declaration concerning the Kingdom of Denmark

The Parties take note that the present Agreement does not apply to the procedures for issuing visas by the diplomatic missions and consular posts of the Kingdom of Denmark.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the Kingdom of Denmark and of the Russian Federation conclude, without delay, a bilateral agreement on the facilitation of the issuance of short-stay visas in similar terms as the Agreement between the European Community and the Russian Federation.


Joint Declaration concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ireland

The Parties take note that the present Agreement does not apply to the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ireland.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland and the Russian Federation, conclude bilateral agreements on the facilitation of the issuance of visas.


Joint Declaration concerning the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway

The Parties take note of the close relationship between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway, particularly by virtue of the Agreement of 18 May 1999 concerning the association of these countries with the implementation, application and development of the Schengen acquis.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Russian Federation conclude, without delay, bilateral agreements on the facilitation of the issuance of short-stay visas in similar terms as this Agreement.


17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 април 2007 година

за сключване на Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане

(2007/341/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 63, точка 3, буква б) във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност Споразумение с Руската федерация за обратно приемане.

(2)

Споразумението е подписано от името на Европейската общност на 25 май 2006 г. при условие за по-късното сключване на същото съгласно Решение на Съвета от 22 май 2006 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Споразумението учредява Съвместен комитет за обратно приемане, който приема свой процедурен правилник. Редно е да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Общността в такива случаи.

(5)

Съгласно член 3 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство е уведомило за желанието си да участва в приемането и изпълнението на настоящото решение.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането и прилагането на настоящото решение и не е обвързана от неговия предмет и неговото прилагане.

(7)

Съгласно членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и нито е обвързана с него, нито е обект на прилагането му,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението се прилага към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета връчва нотификацията, предвидена в член 23, параграф 2 от Споразумението (1).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти на държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет за обратно приемане, учреден съгласно член 19 от споразумението.

Член 4

Комисията, след консултации със специален комитет, определен от Съвета, приема позицията на Общността в Смесения комитет за обратно приемане по отношение на приемането на процедурния правилник на същия съгласно член 19, параграф 5 от споразумението.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 19 април 2007 година.

За Съвета

Председател

B. ZYPRIES


(1)  Датата на влизане в сила на Споразумението за обратно приемане ще се публикува от генералния секретариат на Съвета в Официален вестник на Европейския съюз.


17.5.2007   

EN

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/40


AGREEMENT

between the European Community and the Russian Federation on readmission

THE PARTIES,

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’,

and

THE RUSSIAN FEDERATION

DETERMINED to strengthen their co-operation in order to combat illegal immigration more effectively,

REFERRING to the Agreement on Partnership and Co-operation between the Community and its Member States, on the one part, and the Russian Federation, on the other part, concluded in Corfu on 24 June 1994, and in particular Article 84 and the joint declaration in relation to Articles 26, 32 and 37 in the Final Act thereof,

HAVING REGARD to the Joint Statement agreed on the occasion of the St. Petersburg Summit held on 31 May 2003 stating that the European Union and the Russian Federation agree to conclude timely the negotiations on a readmission agreement,

DESIRING to establish, by means of this Agreement and on the basis of reciprocity, rapid and effective procedures for the identification and return of persons who do not, or no longer, fulfil the conditions for entry to, presence in, or residence on the territories of the Russian Federation or one of the Member States of the European Union, and to facilitate the transit of such persons in a spirit of co-operation,

EMPHASIZING that this Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Community, the Member States of the European Union and the Russian Federation arising from International Law including International Human Rights law rules, as confirmed, in particular, by the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, the International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966, the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and Protocol No 4 thereto of 16 September 1963, and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984,

TAKING ACCOUNT of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on the European Union of 7 February 1992 and the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957 and confirming that that the provisions of this agreement do not apply to the Kingdom of Denmark,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a)

‘Readmission’ shall mean the transfer by the requesting State and admission by the requested State of persons (own nationals of the requested State, third-country nationals or stateless persons) who have been found illegally entering to, being present in or residing in the requesting State, in accordance with the provisions of this Agreement;

(b)

‘Member State’ shall mean any Member State of the European Union with the exception of the Kingdom of Denmark;

(c)

‘National of a Member State’ shall mean any person who holds the nationality, as defined for Community purposes, of a Member State;

(d)

‘National of the Russian Federation’ or ‘Russian National’ shall mean any person who holds the nationality of the Russian Federation in accordance with its legislation;

(e)

‘Third-country national’ shall mean any person holding a nationality other than that of the Russian Federation or one of the Member States;

(f)

‘Stateless person’ shall mean any person who does not hold the nationality of the Russian Federation or one of the Member States, and who has no evidence of holding the nationality of any other State;

(g)

‘Residence authorisation’ shall mean an official permit of any type issued by the Russian Federation or one of the Member States entitling a person to reside on the territory of the Russian Federation or one of the Member States. This shall not include temporary permissions to remain on the territory of the said States in connection with the processing of an asylum application or an application for a residence authorisation;

(h)

‘Visa’ shall mean an authorisation issued or a decision taken by the Russian Federation or one of the Member States, which is required with a view to entry in, or transit through, the territory of the Russian Federation or one of the Member States. This shall not include the specific category of airport transit visa;

(i)

‘Requesting State’ shall mean the State (Russian Federation or one of the Member States) submitting a readmission application pursuant to section III or a transit application pursuant to section IV of this Agreement;

(j)

‘Requested State’ shall mean the State (Russian Federation or one of the Member States) to which a readmission application pursuant to section III or a transit application pursuant to section IV of this Agreement is addressed;

(k)

‘Competent Authority’ shall mean any national authority of the Russian Federation or one of the Member States entrusted with the implementation of this Agreement, as designated in the bilateral implementing Protocol concluded between the Russian Federation and individual Member States in accordance with Article 20(1) lit. a) of this Agreement;

(l)

‘Border region’ shall mean an area which extends up to 30 kilometres from the common land border between a Member State and the Russian Federation, as well as the territories of seaports including custom zones, and International airports of the Member States and the Russian Federation;

(m)

‘Border crossing point’ shall mean any crossing-point authorised by the Member States or the Russian Federation for the crossing of their respective land and sea borders, including at International airports and seaports;

(n)

‘Transit’ shall mean the passage of a third country national or a stateless person through the territory of the requested State while travelling from the requesting State to the country of destination.

SECTION I

READMISSION OBLIGATIONS BY THE RUSSIAN FEDERATION

Article 2

Readmission of Russian nationals

(1)   The Russian Federation shall admit, upon application by a Member State and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any person who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of the requesting Member State provided it is established, in accordance with Article 9 of this Agreement, that such person is a national of the Russian Federation.

The same shall apply to illegally present or residing persons who possessed the nationality of the Russian Federation at the time of entering the territory of a Member State but subsequently renounced the nationality of the Russian Federation in accordance with the national laws of the latter, without acquiring the nationality or a residence authorisation of that Member State or any other State.

(2)   After the Russian Federation has given a positive reply to the readmission application, the competent diplomatic mission or consular office of the Russian Federation shall irrespective of the will of the person to be readmitted, as necessary and without delay, issue a travel document required for the return of the person to be readmitted with a period of validity of 30 calendar days. If, for any reason, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of that travel document, the competent diplomatic mission or consular office of the Russian Federation shall issue a new travel document with a period of validity of the same duration without delay.

Article 3

Readmission of third-country nationals and stateless persons

(1)   The Russian Federation shall admit, upon application by a Member State and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any third-country national or stateless person who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of the requesting Member State provided that evidence can be furnished, in accordance with Article 10 of this Agreement, that such person:

(a)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid visa issued by the Russian Federation entering the territory of a Member State directly from the territory of the former; or

(b)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid residence authorisation issued by the Russian Federation; or

(c)

unlawfully entered the territory of the Member States directly from the territory of the Russian Federation.

(2)   The readmission obligation provided for in paragraph 1 of this Article shall not apply if:

(a)

the third-country national or stateless person has only been in airside transit via an International airport of the Russian Federation; or

(b)

the requesting Member State or another Member State has issued to the third country national or stateless person a visa or residence authorisation unless that person is in possession of a visa or residence authorisation, issued by the Russian Federation, which has a longer period of validity;

(c)

the third-country national or stateless person enjoyed visa-free access to the territory of the requesting Member State.

(3)   After the Russian Federation has given a positive reply to the readmission application, the requesting Member State issues to the person concerned a travel document recognised by the Russian Federation (EU standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out in EU Council recommendation of 30 November 1994).

SECTION II

READMISSION OBLIGATIONS BY THE COMMUNITY

Article 4

Readmission of nationals of the Member States

(1)   A Member State shall admit, upon application by the Russian Federation and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any person who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of the Russian Federation provided that it is established, in accordance with Article 9 of this Agreement, that such person is a national of that Member State.

The same shall apply to illegally present or residing persons who possessed the nationality of the Member State at the time of entering the territory of the Russian Federation but subsequently renounced the nationality of the Member State in accordance with the national laws of the latter, without acquiring the nationality or a residence authorisation of the Russian Federation or any other State.

(2)   After a Member State has given a positive reply to the readmission application, the competent diplomatic mission or consular office of the Member State concerned shall irrespective of the will of the person to be readmitted, as necessary and without delay, issue a travel document required for the return of the person to be readmitted with a period of validity of 30 calendar days. If, for any reason, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of that travel document, the Member State concerned shall issue a new travel document with a period of validity of the same duration without delay.

Article 5

Readmission of third-country nationals and stateless persons

(1)   A Member State shall admit, upon application by the Russian Federation and in accordance with the procedure provided for in this Agreement, any third-country national or stateless persons who does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of the Russian Federation provided that evidence can be furnished in accordance with Article 10 of this Agreement that such person:

(a)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid visa issued by the requested Member State entering the territory of the Russian Federation directly from the territory of the former; or

(b)

holds, at the time of submission of the readmission application, a valid residence authorisation issued by the requested Member State; or

(c)

unlawfully entered the territory of the Russian Federation directly from the territory of the requested Member State.

(2)   The readmission obligation provided for in paragraph 1 of this Article shall not apply if:

(a)

the third-country national or stateless person has only been in airside transit via an International airport of the requested Member State;

(b)

the Russian Federation has issued to the third country national or stateless person a visa or residence authorisation unless that person is in possession of a visa or residence permit, issued by the requested Member State, which has a longer period of validity.

(c)

the third-country national or stateless person enjoyed visa-free access to the territory of the Russian Federation.

(3)   The readmission obligation in paragraph 1 of this Article is for the Member State that issued a visa or residence authorisation. If two or more Member States issued a visa or residence authorisation, the readmission obligation in paragraph 1 of this Article is for the Member State that issued the document with a longer period of validity or, if one or several of them have already expired, the document that is still valid. If all of the documents have already expired, the readmission obligation in paragraph 1 of this Article is for the Member State that issued the document with the most recent expiry date.

(4)   After the requested Member State has given a positive reply to the readmission application, the Russian Federation issues to the person to be readmitted a travel document recognised by the Member State concerned.

SECTION III

READMISSION PROCEDURE

Article 6

Readmission application

(1)   Subject to paragraph 2, any transfer of a person to be readmitted on the basis of one of the obligations contained in Articles 2 to 5 of this Agreement shall require the submission of a readmission application to the competent authority of the requested State.

(2)   By derogation of Articles 2 to 5 of this Agreement, no readmission application shall be needed where the person to be readmitted is in possession of a valid national passport and, in case such person is a third-country national or stateless person, also holds a valid visa or residence authorisation of the State which has to admit this person.

(3)   If a person has been apprehended in the border region of the requesting State after illegally crossing the border coming directly from the territory of the requested State, the requesting State may submit a readmission application within two working days following this persons apprehension (accelerated procedure).

Article 7

Content of readmission applications

(1)   Any readmission application is to contain the following information:

(a)

the particulars of the person concerned (e.g. given names, surnames, date of birth, and — where possible — place of birth, and the last place of residence);

(b)

indication of the evidence regarding nationality, unlawful entry and residence, and the grounds for the readmission of third-country nationals and stateless persons as set forth in Articles 3(1) and 5(1) of this Agreement.

(2)   To the extent possible, the readmission application should also contain the following information:

(a)

a statement indicating that the person to be transferred may need help or care, provided the person concerned has explicitly consented to the statement;

(b)

any other protection or security measure which may be necessary in the individual transfer case.

(3)   A common form to be used for readmission applications is attached as Annex 1 to this Agreement.

Article 8

Reply to the readmission application

A reply to the readmission application shall be given in writing.

Article 9

Evidence regarding nationality

(1)   Nationality pursuant to Article 2(1) and Article 4(1) of this Agreement can be established by means of at least one of the documents listed in Annex 2 to this Agreement, even if its period of validity has expired. If such documents are presented, the Member States and the Russian Federation shall mutually recognise the nationality without further verification being required.

(2)   If none of the documents listed in Annex 2 to this Agreement can be presented, nationality pursuant to Article 2(1) and Article 4(1) of this Agreement can be established by means of at least one of the documents listed in Annex 3 to this Agreement, even if its period of validity has expired

if documents listed in Annex 3 A to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall mutually deem the nationality to be established unless they can prove otherwise,

if documents listed in Annex 3 B to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall mutually deem it as a ground to start an appropriate verification.

(3)   Nationality cannot be established by means of false documents.

(4)   If none of the documents listed in Annexes 2 or 3 to this Agreement can be presented, the competent diplomatic representation or consular post of the Russian Federation or the Member State concerned shall, upon request, make arrangements with the competent authority of the requesting State to interview the person to be readmitted without undue delay in order to establish his or her nationality. The procedure for such interviews is to be established in the implementing Protocols provided for in Article 20 of this Agreement.

Article 10

Evidence regarding third-country nationals and stateless persons

(1)   Proof of the grounds for the readmission of third-country nationals and stateless persons laid down in Article 3(1) and Article 5(1) of this Agreement can be furnished through at least one of the documents listed in Annex 4 to this Agreement. Any such proof shall be mutually recognised by the Member States and the Russian Federation without any further verification being required.

(2)   Indirect evidence of the grounds for the readmission of third-country nationals and stateless persons pursuant to Article 3(1) and Article 5(1) of this Agreement can be furnished through at least one of the documents listed in Annex 5 to this Agreement

if means of evidence listed in Annex 5 A to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall deem the conditions to be established unless they can prove otherwise,

if means of evidence listed in Annex 5 B to this Agreement are presented, the Member States and the Russian Federation shall deem it as a ground to start an appropriate verification.

(3)   Proof of the grounds for readmission of third-country nationals and stateless persons cannot be furnished through false documents.

(4)   The unlawfulness of entry, presence or residence shall be established by means of the travel documents of the person concerned in which the necessary visa or residence authorisation for the territory of the requesting State is missing. A duly motivated statement by the requesting State that the person concerned has been found not having the necessary travel documents, visa or residence authorisation shall likewise provide prima facie evidence of the unlawful entry, presence or residence.

Article 11

Time limits

(1)   The application for readmission must be submitted to the competent authority of the requested State within a maximum of 180 calendar days from the date when the requesting State’s competent authority has gained knowledge that a third-country national or a stateless person does not, or no longer, fulfil the conditions in force for entry, presence or residence.

(2)   A readmission application must be replied to within a maximum of 25 calendar days from the date of confirmed receipt of the readmission application. Without prejudice to specific arrangements to be agreed upon in the framework of implementing protocols concluded in accordance with Article 20, where there are legal or factual obstacles to the application being replied to in time, the time limit shall, upon duly motivated request, be extended up to 60 calendar days.

(3)   In the case of a readmission application submitted under the accelerated procedure in accordance with Article 6(3) of this Agreement, a reply has to be given within two working days (defined in accordance with the legislation of the requested State) from the confirmed receipt of the readmission application.

(4)   Upon expiry of the time limits referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article, the readmission shall be deemed to have been agreed to.

(5)   The person concerned shall be transferred within 90 calendar days. In the case of a transfer under the accelerated procedure in accordance with Article 6(3) of this Agreement, the person concerned shall be transferred within two working days. Upon duly motivated request, this time limit may be extended by the time taken to deal with legal or practical obstacles. The time limits provided for in this paragraph begin to run with the date of receipt of a positive reply to the readmission application.

Article 12

Refusal of a readmission application

Reasons shall be given for refusal of a readmission application.

Article 13

Transfer modalities and modes of transportation

(1)   Before transferring a person, the competent authorities of the Russian Federation and the Member State concerned shall make arrangements in writing and in advance regarding the transfer date, the border crossing point and possible escorts.

(2)   All means of transportation, whether by air, land or sea, shall be allowed for the purpose of transfer. Return by air is not restricted to the use of the national carrier or the staff of the requesting State and may take place by using scheduled flights as well as charter flights.

SECTION IV

TRANSIT OPERATIONS

Article 14

General principles

(1)   The Member States and the Russian Federation shall restrict the transit of third-country nationals or stateless persons to cases where such persons cannot be returned to the State of destination directly.

(2)   The Russian Federation shall allow the transit of third-country nationals or stateless persons if a Member State so requests, and a Member State shall authorise the transit of third-country nationals or stateless persons if the Russian Federation so requests, if the onward journey through other States of transit and the admission by the State of destination is assured.

(3)   Transit can be refused by the Russian Federation or a Member State:

(a)

if the third-country national or the stateless person runs the risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment or the death penalty or of persecution because of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political conviction in the State of destination or another State of transit; or

(b)

if the third-country national or the stateless person shall be subject to criminal prosecution or sanctions in the requested State or in another State of transit; or

(c)

on grounds of public health, domestic security, public order or other national interests of the requested State.

(4)   The Russian Federation or a Member State may revoke any authorisation issued if circumstances referred to in paragraph 3 of this Article subsequently arise or come to light which stand in the way of the transit operation, or if the onward journey in possible States of transit or the readmission by the State of destination is no longer assured. In this case, the requesting State shall take back the third-country national or the stateless person, as necessary and without delay.

Article 15

Transit procedure

(1)   An application for transit operations must be submitted to the competent authorities in writing and is to contain the following information:

(a)

type of transit (by air, land or sea), possible other States of transit and intended final destination;

(b)

the particulars of the person concerned (e.g. given name, surname, date of birth and — where possible — place of birth, nationality, type and number of travel document);

(c)

envisaged border crossing point, time of transfer and possible use of escorts;

(d)

a declaration that from the viewpoint of the requesting State the conditions pursuant to Article 14(2) of this Agreement are met, and that no reasons for a refusal pursuant to Article 14(3) of this Agreement are known of.

A common form to be used for transit applications is attached as Annex 6 to this Agreement.

(2)   The requested State shall, in writing, inform the competent authorities of the requesting State of the consent to admission, confirming the border crossing point and the envisaged time of admission, or inform it of the admission refusal and of the reasons for such refusal.

(3)   If the transit operation is effected by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain a specific airport transit visa.

(4)   The competent authorities of the requested State shall, subject to mutual consultations, support the transit operations, in particular through the surveillance of the persons in question and the provision of suitable amenities for that purpose.

SECTION V

COSTS

Article 16

Transport and transit costs

Without prejudice to the right of the competent authorities to recover the costs associated with the readmission from the person to be readmitted or third parties, all transport costs incurred in connection with readmission and transit as far as the border-crossing point of the requested State shall be borne by the requesting State.

SECTION VI

DATA PROTECTION

Article 17

Data Protection

The communication of personal data shall only take place if such communication is necessary for the implementation of this Agreement by the competent authorities of the Russian Federation or a Member State as the case may be. When communicating, processing or treating personal data in a particular case, the competent authorities of the Russian Federation shall abide by the relevant legislation of the Russian Federation, and the competent authorities of a Member State shall abide by the provisions of Directive 95/46/EC and by the national legislation of that Member State adopted pursuant to this directive. Additionally the following principles shall apply:

(a)

personal data must be processed fairly and lawfully;

(b)

personal data must be collected for the specified, explicit and legitimate purpose of implementing this Agreement and not further processed in a way incompatible with that purpose;

(c)

personal data must be adequate, relevant and not excessive in relation to the purpose for which they are collected and/or further processed; in particular, personal data communicated may concern only the following:

the particulars of the person to be readmitted (e.g. surname, given name, any previous names, other names used/by which known or aliases, date and place of birth, sex, current and any previous nationality),

identity card or passport (type, number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue),

stop-overs and itineraries,

other information needed to identify the person to be readmitted or to examine the readmission requirements pursuant to this Agreement;

(d)

personal data must be accurate and, where necessary, kept up to date;

(e)

personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than it is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed;

(f)

both the competent authority communicating personal data and the competent authority receiving personal data shall take every reasonable step to ensure as appropriate the rectification, erasure or blocking of personal data where its processing does not comply with the provisions of lit. c) and d) of this Article, in particular because that data are not adequate, relevant, accurate, or they are excessive in relation to the purpose of processing. This includes the notification of any rectification, erasure or blocking of such data to the other Party;

(g)

upon request, the competent authority receiving personal data shall inform the competent authority communicating personal data of the use of the communicated data and of the results obtained therefrom;

(h)

personal data may only be communicated to the competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement. Further communication to other bodies requires the prior consent of the competent authority communicating personal data;

(i)

the competent authority communicating personal data and the competent authority receiving personal data are under the obligation to make a written record of the communication and receipt of personal data.

SECTION VII

IMPLEMENTATION AND APPLICATION

Article 18

Relation to other International obligations

(1)   This Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Community, the Member States and the Russian Federation arising from International Law, and in particular from:

(a)

the Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the Status of Refugees;

(b)

the European Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

(c)

the Convention of 10 December 1984 against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

(d)

international treaties on extradition and transit;

(e)

multilateral international treaties containing rules on the readmission of foreign nationals, such as the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.

(2)   The provisions of this Agreement shall take precedence over the provisions of any bilateral treaties or arrangements on readmission which have been or may, under Article 20 of this Agreement, be concluded between individual Member States and the Russian Federation insofar as the provisions of the latter treaties or arrangements cover issues that are dealt with by the present Agreement.

(3)   Nothing in this Agreement shall prevent the return of a person under other formal or informal arrangements.

Article 19

Joint readmission committee

(1)   The Parties shall set up a joint readmission committee (hereinafter referred to as the Committee) which will, in particular, have the task:

(a)

to monitor the application of this Agreement;

(b)

to decide on arrangements necessary for the uniform execution of this Agreement;

(c)

to have a regular exchange of information on the implementing Protocols concluded by individual Member States and the Russian Federation pursuant to Article 20 of this Agreement;

(d)

to decide on amendments to the Annexes to this Agreement;

(e)

to propose amendments to this Agreement;

(f)

to examine and, if deemed necessary, propose amendments to this Agreement in case of new accessions to the European Union.

(2)   The decisions of the Committee shall be binding on the Parties.

(3)   The Committee shall be composed by representatives of the Community and the Russian Federation; the Community shall be represented by the European Commission, assisted by experts from Member States.

(4)   The Committee shall meet where necessary at the request of one of the Parties.

(5)   The Committee shall establish its rules of procedures.

Article 20

Implementing Protocols

(1)   The Russian Federation and Member States shall conclude implementing Protocols which shall cover rules on:

(a)

the competent authorities, the border crossing points, the exchange of information on contact points and the languages in communication;

(b)

the modalities for readmission under the accelerated procedure;

(c)

the conditions for escorted transfers, including the transit of third-country nationals and stateless persons under escort;

(d)

proofs and evidence additional to those listed in the Annexes 2 to 5 to this Agreement;

(e)

the procedure for interviews provided for in Article 9 of this Agreement;

(f)

where necessary, specific arrangements concerning time limits for the handling of readmission applications in accordance with Article 11(2) of this Agreement.

(2)   The implementing Protocols referred to in paragraph 1 of this Article shall enter into force only after the Committee has been notified.

(3)   The Russian Federation shall agree to apply any provision of an implementing Protocol concluded with one Member State also in its relations with any other Member State, upon request of the latter and subject to the practical feasibility of its application to the Russian Federation. The Member States shall agree to apply any provision of an implementing Protocol concluded by one of them also in their relations with the Russian Federation, upon request of the latter and subject to the practical feasibility of its application to other Member States.

This shall not apply to provisions containing specific arrangements referred to in paragraph 1 lit. (f) of this Article.

SECTION VIII

FINAL PROVISIONS

Article 21

Territorial application

(1)   Subject to paragraph 2 of this Article, this Agreement shall apply to the territory of the Russian Federation and to the territory in which the Treaty establishing the European Community is applicable.

(2)   This Agreement shall not apply to the territory of the Kingdom of Denmark.

Article 22

Annexes

Annexes 1 to 6 shall form an integral part of this Agreement.

Article 23

Entry into force, duration and termination

(1)   This Agreement shall be ratified or approved by the Parties in accordance with their internal procedures.

(2)   Subject to paragraph 3 of this Article, this Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in paragraph 1 of this Article have been completed. If this date is before the date of the entry into force of the agreement between the Russian Federation and the European Community on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the Russian Federation and the European Union, this Agreement shall only enter into force on the same date as the latter.

(3)   The obligations set out in Articles 3 and 5 of this Agreement shall only become applicable three years after the date referred to in paragraph 2 of this Article. During that 3-year period, they shall only be applicable to stateless persons and nationals from third-countries with which the Russian Federation has concluded bilateral treaties or arrangements on readmission.

(4)   This Agreement is concluded for an unlimited period.

(5)   Each Contracting Party may denounce this Agreement by officially notifying the other Contracting Party. This Agreement shall cease to be in force six months after the date of receipt of such notification.

Done at Sochi on the twenty-fifth day of May in the year two thousand and six in duplicate each in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Russian languages, each of these texts being equally authentic.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


ANNEX 1 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE RUSSIAN FEDERATION ON READMISSION

Image 6

Текст на изображението

Image 7

Текст на изображението