ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
16 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 534/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 535/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 май 2007 г.

3

 

*

Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 година относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати

6

 

*

Регламент (ЕО) № 537/2007 на Комисията от 15 май 2007 година относно разрешително за ферментационния продукт от Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) като добавка при храненето на животните ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕО) № 538/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка ( 1 )

16

 

*

Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин

19

 

*

Регламент (ЕО) № 540/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1483/2006 относно количеството, пуснато на постоянен търг за препродажба на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/27/ЕО на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на някои приложения към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етоксазол, индоксакарб, мезосулфурон, 1-метилциклопропен, MCPA и MCPB, толилфлуанид и тритиконазол ( 1 )

31

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/335/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 март 2007 година относно схема за държавна помощ C 18/2006 (ex N 524/2005), която Италия възнамерява да приведе в действие в полза на малки и микропредприятия (нотифицирано под номер C(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2007 година относно финансова помощ от Общността за 2007 година за някои референтни лаборатории на Общността в областта на опазване здравето на животните и живите животни (нотифицирано под номер C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за одобряване на създадените в Дания, Германия и Обединеното кралство системи за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения (нотифицирано под номер C(2007) 2036)

49

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2007/338/ОВППС на Съвета от 14 май 2007 година за подновяване на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 534/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 15 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 535/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 май 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 май 2007 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 май 2007 година вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 май 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 16 май 2007 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

9,15

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

9,15

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.5.—14.5.2007

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

156,40

108,73

Цена CAF САЩ

177,62

167,62

147,62

132,40

Премия за Залива

8,07

Премия за Големите езера

12,35

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

36,07 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

35,88 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 536/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати, в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. относно модификацията на концесиите в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяване към Европейския съюз (2) одобрено с Решение 2006/333/ЕО на Съвета (3) предвижда интегриране на разпределена за Съединените американски щати вносна тарифна квота от 16 665 тона птиче месо.

(2)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) следва да се прилагат, ако не се предвиждат други с настоящия регламент.

(3)

Регламент (ЕО) № 1232/2006 на Комисията от 16 август 2006 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати (6), трябва да бъде значително променен. Регламент (ЕО) № 1232/2006 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(4)

С цел гарантиране на редовен внос тарифният период от 1 юли до 30 юни на следващата година следва да бъде разделен на много подпериоди. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос.

(5)

Управлението на тарифната квота следва да се гарантира с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят подробни правила за подаване на заявления, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(6)

С оглед на риска от спекулации, присъщи на режима в сектора на птичето месо, трябва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(7)

За да се осигури подходящо управление на тарифните квоти трябва да се фиксира размерът на гаранцията за износните лицензии на 20 еуро за 100 кг.

(8)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия подпериод на тарифната квота съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(9)

Достъпът до тарифната квота следва да изисква представяне на сертификат за произход, издаден от властите на Съединените американски щати съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (7).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифната квота, предвидена в приложение I, се открива за внос на продукти в сектора на птичето месо с произход от Съединените американски щати, с кодове по КН, фиксирани в приложение I.

Тарифната квота се открива на годишна основа за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

2.   Количеството продукти, които се ползват от квотата, определена в параграф 1, прилаганото мито, както и поредният номер, са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното количество за годишния квотен период е разпределено на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 юли до 30 септември;

б)

25 % в периода от 1 октомври до 31 декември;

в)

25 % в периода от 1 януари до 31 март;

г)

25 % в периода от 1 април до 30 юни.

Член 4

1.   За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителите за лицензии за внос трябва да могат да докажат, че към момента на подаване на първото им заявление за даден квотен период са внесли или изнесли не по-малко от 50 тона от продуктите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2777/75, през всеки от периодите, посочени в член 5.

2.   Заявлението за лицензия може да включва няколко продукта, обхванати от различни кодове по КН и с произход от Съединените американски щати. В такива случаи всички кодове по КН следва да бъдат посочени в клетки 15 и 16 от заявленията за лицензии и в лицензиите.

Заявлението за лицензия трябва да се отнася най-малко до десет тона и най-много до 10 % от наличното количество за съответния подпериод.

3.   Лицензиите изискват вносът да е от Съединените американски щати.

Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8 се посочва страната на произход;

б)

в клетка 20 се посочва едно от обозначенията от приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 едно от обозначенията от приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявленията за лицензии могат да се подават само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки период, посочен в член 3.

2.   Гаранция от 20 EUR за 100 кг се внася при подаване на заявленията за лицензия за внос.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията, най-късно на петия ден след края на периода за подаване на заявленията, за общото количество на заявените продукти в килограми.

4.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на периода за уведомяване, посочен в параграф 3.

5.   Комисията изчислява, ако е необходимо, количествата, за които не са били подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия подпериод на квотата.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (EО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от подпериода на квотата общото количество на заявените продукти в килограми, за които са били издадени лицензии, посочени в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията преди края на четвъртия месец след всеки годишен период за количествата в килограми, които ефективно са пуснати за свободно обращение съгласно разпоредбите на настоящия регламент през този период.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (EО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално по времето на подаване на заявления за последния подпериод, и, впоследствие, преди изтичане на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (EО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите е сто и петдесет дни, считано от първия ден на съответния подпериод , за който са били издадени.

2.   Без да се засяга член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 прехвърлянето на права, произтичащи от лицензиите, се ограничава до правоприемници, които отговарят на условия за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Достъпът до тарифната квота се обуславя от представянето на сертификат за произход, издаден от компетентните органи на Съединените американски щати в съответствие с членове 55—65 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Произходът на продуктите, обхванати от настоящия регламент, се определя в съответствие с действащите разпоредби в Общността.

Член 9

Регламент (ЕО) № 1232/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се разглеждат съобразно таблицата на съответствие в приложение III.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(6)  OB L 225, 17.8.2006 г., стр. 5.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пореден номер

Код по КН

Приложимо мито

Общо количество в тонове продуктово тегло от 1 юли 2006 г.

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.

Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея,буква б):

на български език

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

на испански език

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

на чешки език

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

на датски език

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

на немски език

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

на естонски език

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

на гръцки език

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

на английски език

:

Regulation (EC) No 536/2007.

на френски език

:

Règlement (CE) no 536/2007.

на италиански език

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

на латвийски език

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

на литовски език

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

на унгарски език

:

536/2007/EK rendelet.

на малтийски език

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

на нидерландски език

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

на полски език

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

на португалски език

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

на румънски език

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

на словашки език

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

на словенски език

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

на фински език

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

на шведски език

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

Б.

Вписвания, включени в член 4, параграф 3, трета алинея:

на български език

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

на испански език

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

на чешки език

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

на датски език

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

на немски език

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

на естонски език

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

на гръцки език

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

на английски език

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

на френски език

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

на италиански език

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

на латвийски език

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски език

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

на унгарски език

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски език

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

на нидерландски език

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

на полски език

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

на португалски език

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

на румънски език

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

на словашки език

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

на словенски език

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

на фински език

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски език

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствие

Регламент (EО) № 1232/2006

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква е)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 7

Член 5, параграф 8, първа алинея

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 9

Член 5, параграф 10

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8, първа алинея

Член 2

Член 8, втора алинея

Член 9

Член 10

Приложение I

Приложение I

Приложение II

В приложение II, част А

Приложение III

В приложение II, част Б

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 537/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

относно разрешително за ферментационния продукт от Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) като добавка при храненето на животните

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на добавки за използване при храненето на животните, наред с основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за препарата, описан в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от данните и документите, които се изискват съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (EО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на ферментационния продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) като добавка при храненето на млекодайните крави, който следва да бъде класифициран в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) достигна до заключението в становището си от 8 март 2006 г., че ферментационният продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда (2). Органът заключи също така, че този ферментационен продукт не представлява каквато и да е друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Установено е, че Аmaferm допринася за увеличаване на добива на мляко от млекодайните крави. В становището си Органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той не счита, че са необходими специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. В това становище се подлага на проверка докладът за методите за анализ на фуражната добавка във фуража, предоставен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на този препарат показва, че условията за издаване на разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са спазени. Поради това употребата на този препарат следва да се разреши, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, предвидени в споменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm“ authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, 1-17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод на анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Изтичане на срока на разрешителното

mg от добавката /kg пълноценна храна със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехническите добавки“. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната.

4а2

Trouw Nutrition BV

Ферментационен продукт от Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Състав на добавката:

Ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458: 4—5 %

Пшенични трици: 94—95 %

Трици без примеси, съдържащи 5 % кобалтов карбонат: 1 %

 

Характеристики на активното вещество:

Ферментационен продукт от Aspergillus oryzae (NRRL 458), съдържащ:

Eндo-1,4-бетa-глюканаза EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Алфа-амилаза EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Метод на анализ:

Алфа амилаза АОАС 17 изд. 2002.01

Ендо-1,4-бета-глюканаза (на основата на действието на протеина супернатант и целулазата на анаеробната гъбичка (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Mлекодайни крави

85

300

1.

Препоръчителна доза: количеството на дневния прием на добавката трябва да бъде 3—5 g/крава/ден

2.

Предпазни мерки: при обработването трябва да се носят предпазна маска на устата и предпазни очила

5 юни 2017 г.


(1)  1 IU се равнява на целулазата, която освобождава за минута 1 микромол глюкоза от карбоксиметилцелулозата при pH 6,5 и 39 °С.

(2)  1 IU се равнява на амилазата, която освобождава за минута 1 микромол глюкоза от картофено нишесте при pH 6,5 и 39 °С.


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 538/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките, предназначени за хранене на животните, подлежат на разрешаване, и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата, съдържащ Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital), като фуражна добавка за малки прасенца (отбити от кърмене) и свине за угояване, който следва да бъде класифициран в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на препарата, съдържащ Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital), е разрешена: за малки прасенца и свине за угояване — с Регламент (ЕО) № 666/2003 на Комисията относно временно разрешаване на употребата на някои микроорганизми в храни за животни (2); за свине майки — с Регламент (ЕО) № 2154/2003 на Комисията относно временно разрешаване на някои микроорганизми в храните за животни (Enterococcus faecium и Lactobacillus acidophilus) (3); за пилета за угояване — с Регламент (ЕО) № 521/2005 на Комисията относно постоянното разрешаване на добавка и временното разрешаване на нови употреби на някои добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (4).

(5)

Бяха подадени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително за употреба при малки прасенца (отбити от кърмене) и свине за угояване. В становището си от 23 януари 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът, съдържащ Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (5). Съгласно това становище употребата на въпросния препарат е ефикасна за подобряване на ефективността на параметрите при малките прасенца и свинете за угояване при дози, препоръчани от Органа. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания по отношение на надзора след пускането на пазара. При формирането на своето становище Органът декларира, че е проверил и доклада относно метода на анализ на фуражната добавка при храненето на животните, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно е целесъобразно употребата на посочения препарат да бъде разрешена, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в споменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 84, 2.4.2005 г., стр. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital“, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Adopted on 23 January 2007. The EFSA Journal (2007) 440, p. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод на анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Изтичане на срока на разрешителното

CFU/kg пълноценна храна със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Състав на добавката:

Препарат, съдържащ Enterococcus faecium DSM 7134

с минимално съдържание на:

 

Прахообразно вещество: 1 × 1010 CFU/g добавка

 

Прахообразно вещество: 1 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Метод на анализ (1):

Метод за преброяване чрез разстилане върху пластина посредством ескулин азиден агар с жлъчка и пулсова електрофореза (PFGE)

Малки прасенца

(отбити от кърмене)

0,5 × 109

4 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Препоръчителни дози за килограм пълноценна храна:

за малки прасенца (отбити от кърмене) до 35 кг телесно тегло: 1 × 109 CFU

свине за угояване: 0,5 × 109 CFU

5 юни 2017 г.

Свине за угояване

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Подробности за методите на анализ могат да бъдат намерени на уебсайта на референтната лаборатория на Общността на следния адрес: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 539/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (2), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на Световната търговска организация Общността е поела задължението да отвори тарифни квоти за определени продукти в сектора на яйцата и за яйчен албумин. При това положение е необходимо да се установят правила за прилагане на управлението на тези квоти.

(2)

Разпоредбите в Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии за внос и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (3) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (4), следва да се прилагат, освен ако настоящият регламент не предвижда друго.

(3)

Регламент (ЕО) № 593/2004 на Комисията от 30 март 2004 година относно откриването и предвиждане на управлението на тарифните квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин (5) следва да бъде съществено изменен. Регламент (ЕО) № 593/2004 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(4)

С цел гарантиране на редовен внос, тарифният период от 1 юли до 30 юни на следваща година следва да бъде разделен на няколко подпериода. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота.

(5)

Управлението на тарифните квоти следва да се гарантира с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявления, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(6)

С оглед на риска от спекулации, присъщи на режима в сектора на яйцата и за яйчния албумин, трябва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(7)

За да се осигури подходящо управление на тарифните квоти, следва да се фиксира размерът на гаранцията за износните лицензии на 20 евро за 100 кг.

(8)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия подпериод на тарифната квота, в съответствие с член 7, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифните квоти, изброени в приложение I, се откриват за внос на продукти в сектора на яйцата и за яйчен албумин, с кодове по КН, изброени в приложение I.

Тарифните квоти се откриват на годишна основа за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

2.   Количеството на продуктите, които се ползват от квотите, определени в параграф 1, прилаганото мито, поредният номер, както и номерата на съответните групи, са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако настоящият регламент не предвижда друго.

Член 3

1.   Определеното количество за годишния квотен период, за номер на група Е1, е разпределено на четири подпериода, както следва:

а)

20 % от 1 юли до 30 септември;

б)

30 % от 1 октомври до 31 декември;

в)

30 % от 1 януари до 31 март;

г)

20 % от 1 април до 30 юни.

2.   Определеното количество за годишния квотен период за групи Е2 и Е3 е разпределено на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 юли до 30 септември;

б)

25 % от 1 октомври до 31 декември;

в)

25 % от 1 януари до 31 март;

г)

25 % от 1 април до 30 юни.

3.   За целите на настоящия регламент, превръщането на количествата в еквивалент — яйца с черупки се извършва, според фиксираните размери на добив определени в приложение 69 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (6).

Член 4

1.   За целите на прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, заявителят на лицензия за внос предоставя доказателство, че към момента на подаване на първото заявление за даден квотен период, през всеки от двата периода определени в същия член 5, е внесъл или изнесъл не по-малко от 50 тона от продуктите (еквивалент — яйца с черупки), които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2771/75 или на Регламент (ЕИО) № 2783/75, или че притежава одобрение за обработка на яйчни продукти в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7).

2.   Заявлението за лицензия може да се отнася само за един пореден номер от изброените в приложение I към настоящия регламент; то може да включва няколко продукта под различни кодове по КН. В такива случаи всички кодове по КН и техните описания се включват, съответно в клетки 15 и 16 на заявленията за лицензии и в лицензиите. За групи Е2 и Е3 общото количество се превръща в еквивалент яйца с черупки.

Заявлението за лицензия следва да се отнася за минимално количество от 1 тон и за максимално количество до 10 % от наличното количество за съответната квота за съответния подпериод.

3.   Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8, страната на произход;

б)

в клетка 20, едно от вписванията изредени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 едно от вписванията, изредени в приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод, определен в член 3.

2.   Гаранция от 20 еуро за всеки 100 кг се внася при подаване на заявление за лицензия.

3.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, всеки заявител може да подаде повече от едно заявление за лицензия за внос за един и същ пореден номер на квотата, ако продуктите са с различни държави на произход. За всяка държава на произход се внася отделно заявление и тези заявления се подават едновременно пред компетентния орган на държавата-членка. Тези заявления се считат, що се отнася до максималното количество, предвидено в член 4, параграф 2, алинея втора от настоящия регламент, само за едно заявление.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията, най-късно на петия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, за общите количества, заявени за всяка група, изразени в килограми (еквивалент — яйца с черупки).

5.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на периода за уведомяване, посочен в параграф 4.

6.   Комисията изчислява, ако е необходимо, количествата, за които не са подадени заявления и, които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия подпериод на квотата.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (EО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата, общите заявени количества в килограми (еквивалент — яйца с черупки), за които са издадени лицензии, посочени в член 11, параграф 1, буква б) на същия регламент.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията, преди края на четвъртия месец след изтичане на всеки годишен квотен период, за количествата в килограми (еквивалент — яйца с черупки) за всеки пореден номер, по код по КН и по произход, действително пуснати в свободно обръщение, през съответния период, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, алинея втора от Регламент (EО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията количествата в килограми (еквивалент — яйца с черупки), за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално по времето на подаване на заявления за последния подпериод, и, впоследствие, преди изтичане на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 на Регламент (EО) № 1291/2000, срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни, считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на правата, произтичащи от лицензиите, се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Регламент (ЕО) № 593/2004 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се разглеждат съобразно таблицата на съответствията в приложение III.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (ОВ L 305, 19.12.1995 г., стр. 49).

(3)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(4)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(5)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 10. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1722/2006 (ОВ L 322, 22.11.2006 г., стр. 3).

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(в тонове)

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Приложимо мито, определено в общата митническа тарифа в еуро за тон продукт

Годишни тарифни квоти

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Еквивалент — яйца с черупки. Превръщане според фиксираните размери на добив, определени в приложение 69 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 (OВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A

Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, буква б):

на български

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

на испански

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

на чешки

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

на датски

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

на немски

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

на естонски

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

на гръцки

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

на английски

:

Regulation (EC) No 539/2007.

на френски

:

Règlement (CE) no 539/2007.

на италиански

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

на латвийски

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

на литовски

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

на унгарски

:

539/2007/EK rendelet.

на малтийски

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

на нидерландски

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

на полски

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

на португалски

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

на румънски

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

на словашки език

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

на словенски език

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

на фински

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

на шведски

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

Б

Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея:

на български

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

на испански

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

на чешки

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

на датски

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

на немски

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

на естонски

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

на гръцки

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

на английски

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

на френски

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

на италиански

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

на латвийски

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

на унгарски

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

на нидерландски

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

на полски

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

на португалски

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

на румънски

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

на словашки език

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

на словенски език

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

на фински

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствията

Регламент (EО) № 593/2004

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1, точка а)

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2, трета алинея

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 4, параграф 4

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 7

Член 5, параграф 8, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 8, втора алинея

Член 6, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 6, втора алинея

Член 7, първа алинея

Член 7, параграф 2

Член 7, втора алинея

Член 8, първа алинея

Член 8, втора алинея

Член 2

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение III


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 540/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1483/2006 относно количеството, пуснато на постоянен търг за препродажба на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1483/2006 на Комисията (2) откри постоянни тръжни процедури за препродажбата на общностния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки.

(2)

Предвид ситуацията на пазара на царевица в Общността и установеното през последните седмици и в различните области нарастване в търсенето на житни култури, се оказва наложително в някои държави-членки да бъдат доставени нови количества житни култури, държани за интервенция. Следователно е уместно да се упълномощят интервенционните агенции на въпросните държави-членки да пристъпят към увеличение на предлаганите на търг количества царевица с 500 000 тона в Унгария.

(3)

Необходимо е Регламент (ЕО) № 1483/2006 да бъде изменен съответно.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1483/2006 се заменя с текста в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 276, 7.10.2006 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 385/2007 (ОВ L 96, 11.4.2007 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ТЪРГОВЕТЕ

Държава-членка

Количества, предоставени за продажба на вътрешния пазар (в тонове)

Интервенционна агенция

Наименование, адрес и координати

Мека пшеница

Ечемик

Царевица

Ръж

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Телефон: (32-2) 287.24.78

Факс: (32-2) 287.25.24

Електронна поща: webmaster@birb.be

Интернет адрес: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Телефон: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет адрес: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Телефон: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Факс: (420) 296 806 404

Електронна поща: dagmar.hejrovska@szif.cz

Интернет адрес: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Телефон: (45) 33 95 88 07

Факс: (45) 33 95 80 34

Електронна поща: mij@dffe.dk и pah@dffe.dk

Интернет адрес: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Телефон: (49-228) 6845 - 3704

Факс 1: (49-228) 6845 - 3985

Факс 2: (49-228) 6845 - 3276

Електронна поща: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Интернет адрес: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Телефон: (372) 7371 200

Факс: (372) 7371 201

Електронна поща: pria@pria.ee

Интернет адрес: www.pria.ee

Éire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Телефон: 353 53 91 63400

Факс: 353 53 91 42843

Интернет адрес: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Телефон: (30-210) 212.4787 & 4754

Факс: (30-210) 212.4791

Електронна поща: ax17u073@minagric.gr

Интернет адрес: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Телефон: (34-91) 3474765

Факс: (34-91)3474838

Електронна поща: sgintervencion@fega.mapa.es

Интернет адрес: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Телефон: (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Факс: (33-1) 44 18 20 08 - 33 1 44 18 20 80

Електронна поща: f.abeasis@onigc.fr

Интернет адрес: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Телефон: (39) 0649499755

Факс: (39) 0649499761

Електронна поща: d.spampinato@agea.gov.it

Интернет адрес: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Телефон: (371) 702 7893

Факс: (371) 702 7892

Електронна поща: lad@lad.gov.lv

Интернет адрес: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Телефон: (370-5) 268 5049

Факс: (370-5) 268 5061

Електронна поща: info@litfood.lt

Интернет адрес: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Телефон: (352) 478 23 70

Факс: (352) 46 61 38

Телекс: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Телефон: (36) 1 219 45 76

Факс: (36) 1 219 89 05

Електронна поща: ertekesites@mvh.gov.hu

Интернет адрес: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Телефон: (31) 475 355 486

Факс: (31) 475 318939

Електронна поща: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Интернет адрес: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Телефон:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Факс:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

Електронна поща: referat10@ama.gv.at

Интернет адрес: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Телефон: (48) 22 661 78 10

Факс: (48) 22 661 78 26

Електронна поща: cereals-intervention@arr.gov.pl

Интернет адрес: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Телефон:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Факс: (351) 21 384 61 70

Електронна поща:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Интернет адрес: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Телефон: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Факс: + 40 21 3054803

Интернет адрес: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Телефон: (386) 1 580 76 52

Факс: (386) 1 478 92 00

Електронна поща: aktrp@gov.si

Интернет адрес: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Slovenská republika

Телефон: (421-2) 58 24 32 71

Факс: (421-2) 53 41 26 65

Електронна поща: jvargova@apa.sk

Интернет адрес: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Телефон: (358-9) 16001

Факс:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Електронна поща: intervention.unit@mmm.fi

Интернет адрес: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Телефон: (46)36 15 50 00

Факс: (46) 36 19 05 46

Електронна поща: jordbruksverket@sjv.se

Интернет адрес: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Телефон: (44) 191 226 5882

Факс: (44)191 226 5824

Електронна поща: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Интернет адрес: www.rpa.gov.uk

Знакът „—“ означава, че няма интервенционни запаси от тази зърнена култура в държавата-членка.“


ДИРЕКТИВИ

16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/31


ДИРЕКТИВА 2007/27/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за изменение на някои приложения към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етоксазол, индоксакарб, мезосулфурон, 1-метилциклопропен, MCPA и MCPB, толилфлуанид и тритиконазол

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (1), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (3), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (4), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Следните съществуващи активни вещества са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО: MCPA и MCPB съгласно Директива 2005/57/ЕО на Комисията (5), толилфлуанид съгласно Директива 2006/6/ЕО на Комисията (6), тритиконазол съгласно Директива 2006/39/ЕО на Комисията (7).

(2)

Следните нови активни вещества са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО: етоксазол съгласно Директива 2005/34/ЕО на Комисията (8), мезосулфурон съгласно Директива 2003/119/ЕО на Комисията (9), индоксакарб съгласно Директива 2006/10/ЕО на Комисията (10) и 1-метилциклопропен съгласно Директива 2006/19/ЕО на Комисията (11).

(3)

Включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на въпросните активните вещества беше извършено въз основа на оценката на предоставената информация относно предложената употреба. Информация, свързана с тази употреба, е предоставена от някои държави-членки в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от горепосочената директива. Наличната информация е преразгледана и е достатъчна, за да позволи установяването на определени максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ).

(4)

Когато не съществуват МДГОВ на Общността или временни МДГОВ, държавите-членки установяват национални временни МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО, преди да могат да бъдат разрешени препаратите за растителна защита, съдържащи тези активни вещества.

(5)

МДГОВ на Общността и нивата, препоръчвани от Codex Alimentarius, са установени и оценени според сходни процедури. Съществуват известен брой Codex МДГОВ за толилфлуанид и те са взети предвид. МДГОВ, базирани на Codex МДГОВ, са оценени с оглед на рисковете от употребата им за потребителите. Никакъв недопустим риск не бе открит при употребата на токсикологичните крайни параметри, базирани на проучванията, които са на разположение на Комисията.

(6)

Докладите за преглед на Комисията, които бяха подготвени за включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на въпросните активни вещества, определят допустимата дневна доза (ДДД) и ако е необходимо, критичната референтна доза (КРД) за тези вещества. Излагането на потребителите през целия им живот на продукти, третирани с разглежданото активно вещество, е оценено в съответствие с процедурната практика на Общността. Взети са под внимание насоките, публикувани от Световната здравна организация (12) и становището на Научния комитет по растенията (13) за прилаганата методология. Беше изчислено, че предложените на тази основа МДГОВ не водят до надхвърляне на допустимата дневна доза или на критичната референтна доза.

(7)

За да се гарантира подходяща защита на потребителя срещу излагане на остатъчни вещества в резултат от неразрешени употреби на продукти за растителна защита, е важно да се определят временните МДГОВ за въпросните комбинации продукт/пестицид на долната граница на аналитично определяне.

(8)

Установяването на общностно ниво на временни МДГОВ не пречи на държавите-членки да определят временни МДГОВ, приложими за веществата, за които става дума, в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО и с приложение VI към нея. За определяне на повечето от останалите употреби на съответните активни вещества периодът от четири години се счита за достатъчен. В края на този период временните максимално допустими граници на остатъчни вещества следва да станат окончателни.

(9)

Необходимо е следователно да бъдат променени МДГОВ, установени в приложенията към директиви 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО, за да се осигури възможност за необходимото наблюдение и контрол върху забраната за тяхната употреба и за да се защитят потребителите.

(10)

Директиви 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО следва да бъдат съответно изменени.

(11)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 86/362/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 2

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 3

Директива 90/642/ЕИО се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 4

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 16 ноември 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 17 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2007/11/EО на Комисията (OВ L 63, 1.3.2007 г., стp. 26).

(2)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2007/11/ЕО на Комисията.

(3)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2007/12/EО на Комисията (OВ L 59, 27.2.2007 г., стp. 75).

(4)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/25/EО на Комисията (OВ L 106, 24.4.2007 г., стp. 34).

(5)  ОВ L 246, 22.9.2005 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 12, 18.1.2006 г., стр. 21.

(7)  ОВ L 104, 13.4.2006 г., стр. 30.

(8)  ОВ L 125, 18.5.2005 г., стр. 5.

(9)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 41.

(10)  ОВ L 25, 28.5.2006 г., стр. 24.

(11)  ОВ L 44, 15.2.2006 г., стр. 15.

(12)  Насоки за прогнозното изчисляване на количествата остатъци от пестициди, приемани с храната (актуализирани), изготвени от световната система за екологичен мониторинг/програма за безопасност на храните (GEMS/Food Programme) в сътрудничество с Комитета за Кодекса за остатъците от пестициди, публикувани от Световната здравна организация, 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Становище на Научния комитет по растенията относно въпросите във връзка с изменението на приложенията към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО (становище, изразено от Научния комитет по растенията на 14 юли 1998 г.) (http://europa.eu.int/comm./food/fs/sc/index_en.html).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение II, част А към Директива 86/362/ЕИО се добавят следните редове:

„Остатъци от пестициди

Максимални нива в мг/кг

Етоксазол

0,02 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Индоксакарб като сума от изомери S и R

0,02 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

MCPA, MCPB, включително техните соли, естери и съединения, изразени като MCPA

0,05 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Толилфлуанид (сума от толилфлуанид и диметиламиносулфотолуидид, изразен като толилфлуанид)

0,05 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Мезосулфурон-метил, изразен като мезосулфурон

0,01 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Тритиконазол

0,01 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

1-метилциклопропен

0,01 (1)  (2)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Показва временните МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО: ако не бъде изменена, тази стойност става окончателна и влиза в сила на 5 юни 2011 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II, част А към Директива 86/363/ЕИО се добавят следните редове:

 

Максимални нива в мг/кг

Остатъци от пестициди

в месо, включително мазнината, месни продукти, вторични месни продукти и животински мазнини, изброени в приложение I под позиции № ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 и 1602

за мляко и млечни продукти, изброени в приложение I под позиции № 0401, 0402, 0405 и 0406

в пресни яйца без черупка, в птичи яйца и яйчни жълтъци, изброени в приложение I под позиции № 0407 и 0408

„Индоксакарб като сума от изомери S и R

месо и вторични месни продукти, годни за консумация 0,01 (1)  (2); мазнини: 0,3 (2)

мляко: 0,02 (2); каймак от мляко 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB и MCPA тиоетил, изразен като MCPA

0,1 (1)  (2); вторични месни продукти, годни за консумация: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Толилфлуанид (толилфлуанид, анализиран като диметиламиносулфотолуидид и изразен като толилфлуанид)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Показва временните МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО: ако не бъде изменена, тази стойност става окончателна и влиза в сила на 5 юни 2011 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложенията към Директива 90/642/ЕИО се изменят, както следва:

1)

В приложение I, група „2. Зеленчуци, пресни или неварени, в замразено или изсушено състояние“, заглавие v) „Листни зеленчуци и пресни подправки“ в подпозиция а) „Марули и подобни“ вписването „Листа и стебла от зеле“ се заменя с „Листа и стебла от зеле, включително листа от ряпа“.

2)

В приложение II се добавят следните колони за етоксазол, индоксакарб, MCPA, MCPB, мезосулфурон, толилфлуанид, тритиконазол и 1-метилциклопропен:

 

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Етоксазол

Индоксакарб като сума от изомери S и R

MCPA, MCPB, включително техните соли, естери и съединения, изразени като MCPA

Толилфлуанид (сума от толилфлуанид и диметиламиносулфотолуидид, изразен като толилфлуанид)

Мезосулфурон-метил, изразен като мезосулфурон

Тритиконазол

1-метилциклопропен

„1.

Плодове, пресни, изсушени или сурови, замразени, несъдържащи добавена захар; ядки

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Грейпфрут

 

 

 

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини (включително клементинки и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

Помело

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

Лешници

 

 

 

 

 

 

 

Орехи макадамия

 

 

 

 

 

 

 

Пеканови орехи

 

 

 

 

 

 

 

Семена от пиния

 

 

 

 

 

 

 

Шамфъстък

 

 

 

 

 

 

 

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

iii)

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Ябълки

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

Кайсии

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Череши

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Праскови (включително праскови без мъх и други хибриди)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Други

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

ЯГОДОВИ ПЛОДОВЕ И ДРЕБНОПЛОДНИ

 

 

 

 

 

 

 

a)

Трапезно и винено грозде

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

б)

Ягоди (различни от диворастящи)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

в)

Храстовидни (различни от диворастящи)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Къпини

 

 

 

 

 

 

 

Едри къпини

 

 

 

 

 

 

 

Кръстоски на малина и къпина

 

 

 

 

 

 

 

Малини

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

г)

Други дребноплодни и ягодови плодове (различни от диворастящи)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Боровинки

 

 

 

 

 

 

 

Червени боровинки

 

 

 

 

 

 

 

Френско грозде (червено, черно и бяло)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Цариградско грозде

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Други

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

д)

Диворастящи ягодови и други плодове

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

РАЗНИ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

Банани

 

 

 

 

 

 

 

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

 

Кумкуат

 

 

 

 

 

 

 

Личи

 

 

 

 

 

 

 

Манго

 

 

 

 

 

 

 

Маслини (за консумация)

 

 

 

 

 

 

 

Маслини (за производство на маслиново масло)

 

 

 

 

 

 

 

Папая

 

 

 

 

 

 

 

Маракуя

 

 

 

 

 

 

 

Ананаси

 

 

 

 

 

 

 

Нар

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

2.

Зеленчуци, пресни или неварени, в замразено или изсушено състояние

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Цвекло

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

 

Целина с едри глави

 

 

 

 

 

 

 

Хрян

 

 

 

 

 

 

 

Земни ябълки

 

 

 

 

 

 

 

Пащърнак

 

 

 

 

 

 

 

Корени от магданоз

 

 

 

 

 

 

 

Репички

 

 

 

 

 

 

 

Козя брада

 

 

 

 

 

 

 

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

 

Жълта ряпа

 

 

 

 

 

 

 

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

Игнам

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Чесън

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Лук

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Шалот

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Зелен лук

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

 

 

a)

Картофови

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Домати

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Пиперки

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Патладжани

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Бамя

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

б)

Тиквови — ядивна кора

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

в)

Тиквови — неядивна кора

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Пъпеши

 

 

 

 

 

 

 

Тиква

 

 

 

 

 

 

 

Диня

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

г)

Сладка царевица

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ РОД „ЗЕЛЕ“

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Цветно зеле

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Броколи (включително Calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Карфиол

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

б)

Главесто зеле

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Брюкселско зеле

 

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Други

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

в)

Листно зеле

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Китайско зеле

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Къдраво зеле

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Други

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

г)

Алабаш

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Марули и подобни

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Кресон

 

 

 

 

 

 

 

Градинска салата

 

 

 

 

 

 

 

Маруля

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Ескариол (широколистна ендивия)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Рукола

 

 

 

 

 

 

 

Листа и стебла от зеле, включително листа от ряпа

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

б)

Спанак и подобни

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Спанак

 

 

 

 

 

 

 

Цвекло за салата

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

в)

Воден кресон

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

г)

Ендивия

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

д)

Билки

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Балдаран

 

 

 

 

 

 

 

Сибирски лук

 

 

 

 

 

 

 

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

Листа от целина

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

vi)

БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Фасул (с шушулки)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Фасул (без шушулки)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Грах (с шушулки)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Грах (без шушулки)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Други

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

Бяло цвекло

 

 

 

 

 

 

 

Целина

 

 

 

 

 

 

 

Копър

 

 

 

 

 

 

 

Артишок (ангинарии)

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Праз

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Ревен

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

ГЪБИ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Култивирани гъби

 

 

 

 

 

 

 

б)

Диворастящи гъби

 

 

 

 

 

 

 

3.

Варива

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Фасул

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Леща

 

 

 

 

 

 

 

Грах

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Лупина

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Маслодайни семена

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Ленено семе

 

 

 

 

 

 

 

Фъстъци

 

 

 

 

 

 

 

Маково семе

 

 

 

 

 

 

 

Сусамово семе

 

 

 

 

 

 

 

Слънчогледово семе

 

 

 

 

 

 

 

Рапично семе

 

 

 

 

 

 

 

Соя

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Синапено семе

 

 

 

 

 

 

 

Памуково семе

 

 

 

 

 

 

 

Конопено семе

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Картофи

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Ранни картофи

 

 

 

 

 

 

 

Късни картофи

 

 

 

 

 

 

 

6.

Чай (изсушени листа и стебла, ферментирали или обработени другояче, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Хмел (сушен), включително хмелов гранулат и неконцентриран прах

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Показва временните МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО: ако не бъде изменена, тази стойност става окончателна и влиза в сила на 5 юни 2011 г.“


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/43


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 март 2007 година

относно схема за държавна помощ C 18/2006 (ex N 524/2005), която Италия възнамерява да приведе в действие в полза на малки и микропредприятия

(нотифицирано под номер C(2007) 1175)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/335/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1),

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 18 октомври 2005 г. италианските органи уведомиха Комисията за посочената по-горе схема за помощ. С писма от 20 декември 2005 г., 13 март 2006 г. и 27 март 2006 г. те предоставиха допълнителна информация на Комисията. С писма от 10 ноември 2005 г. и 8 февруари 2006 г. Комисията поиска допълнителни сведения.

(2)

С писмо от 16 май 2006 г. Комисията уведоми Италия, че е решила да открие процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на мярката за помощ.

(3)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си.

(4)

Италия изпрати коментарите си с писмо от 23 юни 2006 г., в което обяви намерението си да представи допълнителни мнения по определен аспект.

(5)

По време на процедурата не бяха получени мнения от други заинтересовани страни.

(6)

С писма от 21 септември 2006 г. и 10 януари 2007 г. Комисията поиска допълнителна информация.

(7)

С писмо от 30 януари 2007 г., заведено в Комисията на 2 февруари 2007 г., Италия уведоми Комисията, че мярката, за която бе постъпило уведомление, е оттеглена.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

(8)

Целта на мярката бе подпомагане на растежа на микропредприятията и на малките предприятия чрез процес на обединяване (сливане или придобиване на микро- и малки предприятия посредством данъчни облекчения). Бюджетът за мярката, за която е постъпило уведомление, възлиза на 120 милиона EUR за 2006 г., 242 милиона EUR за 2007 г. и 122 милиона EUR за 2008 г.

(9)

Правното основание за мярката е член 2 от Декрет-закон № 106 от 17 юни 2005 г., превърнат в Закон № 156 от 31 юли 2005 г. Правното основание включва клауза за прекратяване. Схемата за помощ не е приведена в действие.

(10)

Италия вече е приложила аналогична мярка през 2005 г. (3) в рамките на регламента за груповото освобождаване на помощ за МСП (4). Въпросната версия на мярката ограничава данъчния кредит до 50 % от разходите за консултантски услуги за процеса на сливане или придобиване. Италианските органи посочиха, че предвид въпросното ограничение мярката е имала относителен успех със 132 молби за данъчен кредит в размер на общо 3 442 261 EUR, от които само 46 са приети за данъчни облекчения в размер на 415 306 EUR.

III.   МНЕНИЕ НА ИТАЛИЯ

(11)

С писмо от 30 януари 2007 г. италианските органи уведомиха Комисията, че бюджетът за въпросната мярка е изразходван за други цели и че мярката, за която е постъпило уведомление, не е приведена в действие и е била оттеглена.

IV.   ОЦЕНКА

(12)

След оттеглянето на уведомлението процедурата става безпредметна.

V.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(13)

Поради това Комисията реши да закрие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, тъй като тя става безпредметна вследствие на оттеглянето на мярката от страна на Италия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След оттеглянето от страна на Италия на мярката, за която е постъпило уведомление, настоящата процедура става безпредметна. Поради това Комисията реши да закрие процедурата, открита в съответствие с член 88, параграф 2 от Договора за ЕО.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 21 март 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 146, 22.6.2006 г., стр. 18.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  Основана на член 9 от Декрет-закон № 35/2005, превърнат в Закон № 80/2005, заведена в Комисията на 21 април 2005 г. под номер XS 89/05.

(4)  Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33).


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2007 година

относно финансова помощ от Общността за 2007 година за някои референтни лаборатории на Общността в областта на опазване здравето на животните и живите животни

(нотифицирано под номер C(2007) 1930)

(само текстовете на английски, датски, испански, немски, френски и шведски са автентични)

(2007/336/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 година относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 28, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2), и по-специално член 32, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 28, параграф 1 от Решение 90/424/ЕИО референтни лаборатории на Общността в областта на здравето на животните и живите животни могат да получават финансова помощ от Общността.

(2)

Регламент (ЕО) № 1754/2006 на Комисията от 28 ноември 2006 година относно установяване на подробни правила за предоставяне на финансово подпомагане от Общността за референтни лаборатории на Общността за фуражите и храните и сектора на опазване здравето на животните (3) предвижда, че финансово подпомагане от Общността следва да се предостави, ако одобрените работни програми се изпълняват ефикасно и бенефициерите представят цялата необходима информация в определените срокове.

(3)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 взаимоотношенията между Комисията и референтните лаборатории на Общността са установени в споразумение за партньорство, в подкрепа на което съществува многогодишна работна програма.

(4)

Комисията направи оценка на работните програми и съответните прогнозни бюджети, представени за 2007 г. от референтните лаборатории на Общността.

(5)

Съответно, финансово подпомагане на Общността следва да се предостави на референтните лаборатории на Общността, определени да изпълняват функциите и задълженията, предвидени в следните актове:

Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 година относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (4),

Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 година за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (5),

Директива 92/40/ЕИО на Съвета от 19 май 1992 година относно въвеждане на мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (6),

Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 година за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (7),

Директива 93/53/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 година за въвеждане на минималните мерки на Общността за борба с някои болести по рибите (8),

Директива 95/70/ЕО на Съвета от 22 декември 1995 година относно въвеждане на минимални общностни мерки за контрол на някои болести по двучерупчестите мекотели (9),

Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 година относно определяне на правилата за контрол и мерките за борба с болестта Африканска чума по конете (10),

Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 година относно определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (11),

Решение 2000/258/ЕО на Съвета от 20 март 2000 година относно определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (12),

Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 година за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за отмяна на Директива 92/119/EИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (13),

Решение 96/463/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година относно определяне на референтния орган, отговарящ за сътрудничеството при унифицирането на методите за тестване и на оценяването на резултатите за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (14),

Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 година относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО (15),

Регламент (ЕО) № 882/2004 за бруцелоза.

(6)

Финансовото подпомагане за провеждането и организацията на работни срещи на референтни лаборатории на Общността следва да съответства на правилата за допустимост, установени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

(7)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (16) програмите за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от цитирания регламент.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За класическа чума по свинете Общността предоставя финансово подпомагане на Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germany за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение IV към Директива 2001/89/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросния институт за работната програма, и възлиза на максимум 232 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г., от които максимум 18 000 EUR ще бъдат предназначени за организирането на техническа работна среща, посветена на техниките на диагностициране на класическата чума по свинете.

Член 2

За нюкасълска болест Общността предоставя финансово подпомагане на Central Veterinary Laboratory, Addlestone, United Kingdom за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение V към Директива 92/66/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 77 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 3

За инфлуенца по птиците Общността предоставя финансово подпомагане на Central Veterinary Laboratory, Addlestone, United Kingdom за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение V към Директива 92/40/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 406 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 4

За везикулозна болест по свинете Общността предоставя финансово подпомагане на Pirbright Laboratory, United Kingdom за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение III към Директива 92/119/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 126 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 5

За болестта шап Общността предоставя финансово подпомагане на Pirbright Laboratory, United Kingdom за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение XVI към Директива 2003/85/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 274 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 6

За болести по рибите Общността предоставя финансово подпомагане на Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Denmark за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение В към Директива 93/53/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросния институт за работната програма, и възлиза на максимум 150 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 7

За болести по двучерупчестите мекотели Общността предоставя финансово подпомагане на Ifremer, La Tremblade, France за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение Б към Директива 95/70/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросния институт за работната програма, и възлиза на максимум 90 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 8

За болестта Африканска чума по конете Общността предоставя финансово подпомагане на Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spain за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение I към Директива 92/35/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 98 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г., от които максимум 38 000 EUR ще бъдат предназначени за организирането на техническа работна среща, посветена на техниките на диагностициране на болестта Африканска чума по конете.

Член 9

За болестта син език Общността предоставя финансово подпомагане на Pirbright Laboratory, United Kingdom за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение II към Директива 2000/75/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 373 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г., от които максимум 45 000 EUR ще бъдат предназначени за организирането на техническа работна среща, посветена на техниките на диагностициране на болестта син език.

Член 10

За серология на бяса Общността предоставя финансово подпомагане на AFSSA, Nancy, France за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение II към Решение 2000/258/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 200 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 11

За бруцелоза Общността предоставя финансово подпомагане на AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, France за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната програма, и възлиза на максимум 250 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г., от които максимум 35 000 EUR ще бъдат предназначени за организацията на техническа работна среща, посветена на техниките на диагностициране на бруцелоза.

Член 12

За болестта африканска чума по свинете Общността предоставя финансово подпомагане на Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spain за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение V към Директива 2002/60/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1754/2006, направени от въпросния изследователски център за работната програма, и възлиза на максимум 120 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 13

За оценяване на резултатите от методите за тестване на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и хармонизиране на различните методи за тестване Общността предоставя финансово подпомагане на INTERBULL Centre, Uppsala, Sweden за изпълнение на функциите и задълженията, посочени в приложение II към Решение 96/463/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от разходите, направени от въпросния център за работната програма, и възлиза на максимум 80 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 14

Адресати на настоящото решение са:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germany;

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, United Kingdom;

Pirbright Laboratory, United Kingdom;

Danish National Veterinary Institute, Denmark;

IFREMER, La Tremblade, France;

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spain;

Laboratory of the AFSSA. Nancy, France;

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, France;

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spain;

INTERBULL Centre, Uppsala, Sweden.

Съставено в Брюксел на 8 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(3)  ОВ L 331, 29.11.2006 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(5)  OВ L 260, 5.9.1992 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/EО.

(6)  OВ L 167, 22.6.1992 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/EО.

(7)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69. Директива, последно изменена с Директива 2007/10/ЕО на Комисията (ОВ L 63, 1.3.2007 г., стр. 24).

(8)  ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(9)  ОВ L 332, 30.12.1995 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(10)  OВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(11)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(12)  OВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40. Решение, последно изменено с Решение 2003/60/ЕО на Комисията (ОВ L 23, 28.1.2003 г., стр. 30).

(13)  ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(14)  ОВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19.

(15)  OВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(16)  OВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2007 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).


16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

за одобряване на създадените в Дания, Германия и Обединеното кралство системи за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения

(нотифицирано под номер C(2007) 2036)

(само текстовете на датски, немски и английски език са автентични)

(2007/337/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение на плавателните съдове на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (1), и по-специално точка 8.1, буква з) от приложение IIA към него,

като взе предвид молбите, представени от Дания, Германия и Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 41/2007 създаването от държавите-членки на системи за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения представлява условие, позволяващо да бъде увеличен максималният брой дни, през които даден риболовен кораб може да пребивава в определената в приложение IIA към посочения регламент географска област през периода от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г.

(2)

Дания, Германия и Обединеното кралство представиха на Комисията сведения за системи за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения по отношение на плавателните съдове, носещи на борда си някой от уредите, посочени в точка 4.1, буква а), v) от приложение IIA към Регламент (ЕО) № 41/2007, а именно тралове, датски грибове и сходни мрежени уреди, с изключение на дънни тралове с размер на отворите на мрежите равен на или по-голям от 120 мм.

(3)

С оглед на тези сведения системите за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения, представени от посочените държави-членки, следва да бъдат одобрени по отношение на подобни плавателни съдове,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създадените в Дания, Германия и Обединеното кралство системи за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения се одобряват за целите на точка 8.1, буква з) от приложение IIA към Регламент (ЕО) № 41/2007 по отношение на плавателните съдове, носещи на борда си тралове, датски грибове и сходни мрежени уреди, с изключение на дънни тралове с размер на отворите на мрежите равен на или по-голям от 120 мм.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Дания, Федерална република Германия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 15 май 2007 година.

За Комисията:

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

16.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/50


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/338/ОВППС НА СЪВЕТА

от 14 май 2007 година

за подновяване на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 14 ноември 2005 г. Съветът прие Обща позиция 2005/792/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан (1) в отговор на прекаленото, прекомерно и сляпо използване на сила от страна на узбекистанските сили за сигурност по време на събитията в Андижан през май 2005 г. Някои ограничителни мерки бяха подновени с Обща позиция 2006/787/ОВППС от 13 ноември 2006 г (2).

(2)

Като взе предвид извършената оценка на положението в Узбекистан, Съветът реши да поднови ограниченията за достъп за срок от шест месеца. Междувременно той ще преразглежда мерките, като има предвид всяка настъпила значителна промяна по отношение на настоящото положение, по-специално във връзка с елементите, описани в съображение 7 от Обща позиция 2005/792/ОВППС,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Мерките, определени в член 3 от Обща позиция 2005/792/ОВППС, се подновяват за срок от шест месеца. Те се отнасят за лицата, изброени в приложението към настоящата обща позиция, които носят пряка отговорност за сляпото и прекомерно използване на сила в Андижан и които възпрепятстват провеждането на независимо разследване.

Член 2

Настоящата обща позиция подлежи на постоянно преразглеждане. Тя се подновява или изменя и допълва при необходимост, ако Съветът прецени, че целите ѝ не са били изпълнени.

Член 3

Настоящата обща позиция влиза в сила от датата на приемането ѝ.

Член 4

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 май 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 318, 17.11.2006 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

1.

Фамилно име, лично име: Almatov, Zakirjan

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: бивш министър на вътрешните работи

Адрес: Ташкент, Узбекистан

Дата на раждане:

10 октомври 1949 г.

Място на раждане: Ташкент, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност: Дипломатически паспорт номер DA 0002600

Националност: Узбек

2.

Фамилно име, лично име: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Друго име: Друго графично изписване на неговото фамилно име: Mullajanov

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: бивш първи заместник-министър на вътрешните работи

Адрес: Ташкент, Узбекистан

Дата на раждане:

10 октомври 1950 г.

Място на раждане: Ferghana, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност: Дипломатически паспорт номер DA 0003586, валиден до 5.11.2009 г.

Националност: Узбек

3.

Фамилно име, лично име: Mirzaev, Ruslan

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Министър на отбраната, бивш държавен съветник в Съвета за национална сигурност

4.

Фамилно име, лично име: Ergashev, Pavel Islamovich

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник, командир на военен отряд „Център“

5.

Фамилно име, лично име: Mamo, Vladimir Adolfovich

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Генерал-майор, заместник-командир, Отряд на специалните сили на Министерството на отбраната

6.

Фамилно име, лично име: Pak, Gregori

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник, командир на Отряда за бързо реагиране на Министерството на вътрешните работи (поделение 7332)

7.

Фамилно име, лично име: Tadzhiev, Valeri

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник, командир на Автономния отряд на специалните сили на Министерството на вътрешните работи (поделение 7351)

8.

Фамилно име, лично име: Inoyatov, Rustam Raulovich

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Председател на СНБ (Съвета за национална сигурност)

Адрес: Ташкент, Узбекистан

Дата на раждане:

22 юни 1944 г.

Място на раждане: Шерабад, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност: Дипломатически паспорт номер DA 0003171, както и дипломатически паспорт номер 0001892 (изтекъл на 15.9.2004 г.)

Националност: Узбек