ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 106

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
24 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 442/2007 на Съвета от 19 април 2007 година за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

1

 

 

Регламент (ЕО) № 443/2007 на Комисията от 23 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

*

Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията от 23 април 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 41/2007 на Съвета за ограниченията за улов на херинга в зони I и II на ICES

22

 

*

Регламент (ЕО) № 445/2007 на Комисията от 23 април 2007 година за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета за определяне на стандарти за мазнините за мазане, както и на Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (кодифицирана версия)

24

 

*

Регламент (ЕО) № 446/2007 на Комисията от 23 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2273/2002 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Общността

30

 

*

Регламент (ЕО) № 447/2007 на Комисията от 23 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване

31

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/25/ЕО на Комисията от 23 април 2007 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб като активни вещества ( 1 )

34

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/241/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 март 2007 година за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея

43

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея

44

 

 

2007/242/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 23 април 2007 година за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

51

 

 

Комисия

 

 

2007/243/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 април 2007 година относно изключването от финансиране на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране (нотифицирано под номер C(2007) 1663)  ( 1 )

55

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/244/ОВППС на Съвета от 23 април 2007 година за изпълнение на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур

63

 

*

Съвместно действие 2007/245/ОВППС на Съвета от 23 април 2007 година за изменение на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур с цел включването на военна подпомагаща част за оказване на помощ за установяването на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM)

65

 

*

Обща позиция 2007/246/ОВППС на Съвета от 23 април 2007 г. за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 442/2007 НА СЪВЕТА

от 19 април 2007 година

за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпинговия внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) („Основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Мерки в сила

(1)

На 22 януари 2001 г. Съветът наложи с Регламент (ЕО) № 132/2001 (2) окончателно антидъмпингово мито („съществуващи мерки“) от 33,25 EUR/тон от вноса на амониев нитрат, попадащ под кодове по КН 3102 30 90 и 3102 40 90, с произход, inter alia, от Украйна. Разследването, което доведе то тези мерки, ще се обозначава като „първоначално разследване“.

(2)

На 17 май 2004 г. след частично междинно преразглеждане Съветът с Регламент (ЕО) № 993/2004 (3) освободи от антидъмпинговите мита, наложени с Регламент (ЕО) № 132/2001, вноса към Общността на въпросния продукт, произвеждан от компании, от които Комисията би приела доброволни гаранции. С Регламент (ЕО) № 1001/2004 на Комисията (4) гаранциите бяха приети за периода до 20 май 2005 г. Целта на тези доброволни гаранции беше да се отчетат някои последствия от разширяването на Европейския съюз до 25 държави-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 945/2005, след междинно преразглеждане, ограничено до обхвата на дефиницията на въпросния продукт, Съветът реши, че дефиницията на въпросния продукт следва да бъде изяснена и че мерките в сила следва да се приложат към разглеждания продукт, когато е инкорпориран в други торове, пропорционално на съдържанието им на амониев нитрат, заедно с други незначителни вещества и хранителни вещества.

2.   Молби за преразглеждане

(4)

На 25 октомври 2005 г. беше подадено заявление за преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Основния регламент, след публикуване на съобщение за приближаващо изтичане на 5 май 2005 г. (5). Заявлението беше подадено от Европейската асоциация на производителите на изкуствени торове (EFMA) („заявителя“) от името на производители, които представляват значителен дял, в конкретния случай повече от 50 % от общото производство на Общността на амониев нитрат.

(5)

Заявителят твърдеше и представи достатъчни prima facie доказателства, че има вероятност от повторение на дъмпинг и нанасяне на вреди върху индустрията на Общността по отношение на вноса на амониев нитрат с произход от Украйна („разглежданата страна“).

(6)

След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока, Комисията обяви на 25 януари 2006 г., чрез известие за започване на процедура, публикувано в Официален вестник на Европейските общности  (6), започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Основния регламент.

3.   Разследване

3.1.   Период на разследване

(7)

Разследването за продължаване или повторение на дъмпинг обхвана периода от 1 януари до 31 декември 2005 г. („период на разследване за преразглеждане“, или „ПРП“). Прегледът на тенденциите, релевантни за оценката на вероятността от продължаване или повторение на вредата, обхвана периода от 2002 г. до края на периода на разследване за преразглеждане („разглеждания период“).

3.2.   Засегнати страни от разследването

(8)

Комисията официално уведоми производителите износители, вносителите и ползвателите, за които се знае, че са засегнати, както и техните сдружения, представителите на страната износител, заявителя и производителите на Общността за започването на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие. На заинтересованите страни беше дадена възможност да представят становищата си в писмена форма и да поискат изслушване в рамките на обозначения в известието за започване период.

(9)

На всички заинтересовани страни, които поискаха това и показаха, че има конкретни причини, поради които следва да бъдат изслушани, бе дадена такава възможност.

(10)

Предвид големия брой производители на Общността и вносители в Общността, беше счетено за уместно в съответствие с член 17 от Основния регламент да се прецени дали следва да се използва представителна извадка. За да може Комисията да реши дали наистина е необходимо да се използва представителна извадка и в такъв случай да се избере извадка, от горепосочените страни беше поискано, съгласно член 17, параграф 2 от Основния регламент, да се представят в рамките на 15 дни от откриването на разследването и да предоставят на Комисията изисканата в известието за започване информация.

(11)

След преглед на подадената информация и предвид факта, че десетте производителя на Общността заявиха желанието си да сътрудничат, беше взето решение, че е необходимо да се използва представителна извадка по отношение на производителите на Общността. Само един вносител предостави поисканата в известието за започване информация и изрази желанието да сътрудничи на службите на Комисията. Въпреки това този вносител се намираше извън Общността и нямаше внос на въпросния продукт на пазара на Общността по време на ПРП. Следователно се взе решение, че използването на представителна извадка не е необходимо, що се отнася до вносителите.

(12)

Десет производителя на Общността надлежно попълниха формуляра за представителни извадки в рамките на предоставения срок и официално приеха да сътрудничат в разследването. Като взе предвид въпросните десет производителя на Общността, Комисията избра, в съответствие с член 17 от Основния регламент, извадка, базирана на възможно най-голям представителен обем на производството и продажбите на амониев нитрат в Общността, които разумно могат да бъдат разследвани в периода на разположение. Четирите производителя от Общността, участващи в извадката, представляват 76 % от общото производство на индустрията на Общността, както е определено в съображение 51 по-долу, по време на ПРП, докато горните десет производителя от Общността представляваха 70 % от общото производство на Общността по време на ПРП.

(13)

В съответствие с член 17, параграф 2 от Основния регламент засегнатите страни бяха консултирани по отношение на избраната извадка и не повдигнаха възражения.

(14)

Бяха изпратени въпросници на четирите производителя от Общността, участващи в извадката, както и на всички известни производители износители.

(15)

Бяха получени отговори на въпросниците от четирите производителя от Общността, участващи в извадката, и три производителя, от които два — износители, във въпросната страна, както и от един свързан търговец.

(16)

Освен това един производител в страна аналог предостави попълнен въпросник.

(17)

Комисията потърси и провери цялата информация, която сметна за необходима, за да определи както вероятното повторение на дъмпинга и последваща го вреда, така и интересите на Общността. Бяха направени посещения за верификация в помещенията на следните компании:

а)

свързан търговец с украинския производител Stirol

IBE Trading, New York, New York, САЩ;

б)

производител в страна аналог

Terra Industries, Sioux City, Iowa, САЩ;

в)

производители на Общността, участващи в извадката

Terra Nitrogen Limited, Stockton, Обединено кралство,

Grande Paroisse SA, Paris, Франция,

Zakłady Azotowe Anwil SA, Полша,

Yara SA, Brussels, Belgium и свързаният производител Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Нидерландия.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И ПОДОБЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(18)

Разглежданият продукт са твърди изкуствени торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, с произход от Украйна, който попада под кодове по КН 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 и ex 3105 90 91. Амониевият нитрат („АН“) е твърд азотен тор, обикновено използван в земеделието. Произвежда се от амоняк и азотна киселина и съдържанието му на азот надвишава 28 % от теглото във форма на перли или гранули.

(19)

Следва да се отбележи, че обхватът на въпросния продукт беше изяснен в Регламент (ЕО) № 945/2005.

2.   Подобен продукт

(20)

Както е установено в първоначалното разследване, въпросното преразглеждане на разследването потвърди, че амониевият нитрат е чисто първичен продукт и основните му химически характеристики са идентични, независимо от държавата на произход. Разглежданият продукт и произведените и продадени продукти от производителите износители на вътрешните им пазари и към трети страни, както и произведените и продадени продукти от производителите на Общността на пазара на Общността и от производителя в страна аналог на вътрешния пазар на страната аналог, се оказаха със същите основни физически и химически характеристики и по същество с една и съща употреба, и следователно се считат за подобни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от Основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

1.   Общи положения

(21)

Три украински производителя на разглеждания продукт оказаха сътрудничество в разследването. Два от сътрудничещите производители изнасяха въпросния продукт по време на ПРП. Има поне един производител на въпросния продукт в Украйна, за който се знае, че не е сътрудничил.

(22)

Сравнението на данните относно износа към Общността, предоставени от производителите износители, и общия обем на вноса по доклада на Евростат посочваше, че делът на двата производителя износители е около 60 % от целия внос в Общността от Украйна по време на ПРП. Въпреки това беше възможно да се установи, че огромна част от оставащите 40 % от вноса на въпросния продукт беше фактурирана през декември 2004 г. (и следователно недокладвана от сътрудничещите производители), но е влязла в Общността по време на ПРП (и беше следователно включена в статистиката за вноса). Фактурираният износ през декември 2005 г. и влезлият в Общността през януари 2006 г., от друга страна, беше незначителен. Въз основа на това бе направено заключение, че 85—90 % от целия внос на Общността от Украйна по време на ПРП е бил извършен от сътрудничещи производители. Следователно нивото на сътрудничеството е високо.

(23)

Общият внос на въпросния продукт от Украйна беше малък, тоест по-малко от 1 % в сравнение с пазара на Общността като цяло.

2.   Дъмпингов внос по време на периода на разследване

2.1.   Страна аналог

(24)

Тъй като Украйна все още не се считаше за страна с пазарна икономика към момента на подаване на молбата за преразглеждане с оглед изтичане срока на действие (7), нормалната стойност трябваше да се определи въз основа на данните, получени от производител в пазарна икономика в трета страна в съответствие с член 2, параграф 7 от Основния регламент. В известието за започване САЩ и Румъния бяха предвидени като подходящи страни аналози. Следва да се припомни, че в първоначалното разследване избраната страна аналог беше Полша. Тъй като Полша се присъедини към Европейския съюз през май 2004 г., този избор вече не беше възможен. Беше дадена възможност на всички заинтересовани страни да дадат своето мнение, що се касае до избора на САЩ и Румъния като страни аналози.

(25)

Въпреки това анализът, извършен след публикуването на известието за започване, показа, че на румънския пазар на АН преобладава внос от Украйна и Русия, докато румънските производители са по-скоро ориентирани към износ и продават само незначителни количества на вътрешния си пазар. Въз основа на това беше направено заключението, че поради горепосочената структура на вътрешния пазар на Румъния тя не може да бъде най-подходящият избор за страна аналог.

(26)

Само един сътрудничещ производител предостави своето мнение. Този сътрудничещ производител предложи Алжир като по-добра възможност предвид достъпа ѝ до основната суровина — природния газ. В тази връзка следва да се изтъкне фактът, че дали една страна разполага с площадки за извличане на газ или не, не е ключов елемент за избора на страна аналог. Основният въпрос е дали цените на газа отразяват пазарната стойност. Наличието на двойно ценообразуване в Алжир ясно показва, че случаят не е такъв, което прави Алжир малко подходящ избор за страна аналог. Отбелязва се допълнително,, че както САЩ, така и Украйна са производители и нетни вносители на природен газ, докато Алжир е нетен износител на природен газ. В тази връзка САЩ повече прилича на Украйна, отколкото Алжир.

(27)

След това се приведе твърдението, че САЩ не би бил подходяща страна аналог, тъй като цените на газа са били прекомерно високи по време на ПРП. В тази връзка трябва да се поясни, че въпреки високите цени на газа през четвъртото тримесечие от ПРП вследствие природни бедствия, това е положение, в което лесно може да се направи приравняване, както е описано в съображение 35 по-долу.

(28)

Избирането на САЩ беше също така оспорено по отношение на производствения процес. Твърдеше се, че производственият процес в Алжир повече наподобява на този в Украйна. Производителят обаче не успя да приведе доказателства за това твърдение.

(29)

Освен това беше изказано твърдението, че в Алжир нивото на производство, потреблението и потребителското търсене повече наподобяват на положението в Украйна. Според наличната информация както производството (8), така и вътрешното потребление (9) в Алжир са незначителни. От друга страна, както в Украйна, така и в САЩ нивото на производството и вътрешният пазар са значителни.

(30)

По отношение на САЩ, въпреки факта, че имаше антидъмпингови мита в сила на вноса на амониев нитрат с произход от въпросната страна, беше констатирано, че пазарът е отворен и конкурентен, на който значителен брой местни производители са изправени пред сериозна конкуренция с вноса с произход от други трети страни. Още повече че производителите на САЩ имат представителни продажби на вътрешния пазар и имат подобен достъп до суровини като украинските производители.

(31)

Следователно разследването установи, че САЩ следва да се използва като подходяща страна аналог. Ето защо изчисленията бяха базирани на верифицирана информация от единствения сътрудничещ производител на САЩ, който предостави отговори на всички въпроси от въпросника.

2.2.   Нормална стойност

(32)

Тъй като Украйна все още не се считаше за страна с пазарна икономика към момента на подаване на молбата за преразглеждане с оглед изтичане срока на действие, нормалната стойност за Украйна трябваше да се определи въз основа на данни, получени от производител в САЩ, както е обяснено в съображение 31 по-горе.

(33)

Степента на представителност на продажбите на вътрешния пазар на единствения сътрудничещ производител на подобния продукт в страната аналог беше оценена въз основа на износа на двата сътрудничещи производителя износители към Общността. Следва да се отбележи, че само един тип продукт се изнасяше към Общността. Следователно не беше извършен анализ на типа продукт.

(34)

Продажбите на вътрешния пазар на единствения сътрудничещ производител на подобния продукт в страната аналог бяха определени като представителни, тъй като те значително превишаваха обемите на амониев нитрат, които се изнасят към Общността от двата украински сътрудничещи производителя износители.

(35)

За да се установи дали продажбите на вътрешния пазар на производителя от САЩ бяха извършени при обикновени търговски отношения, цените на продажбите на вътрешния пазар бяха сравнени с производствените разходи. При оценяването на производствените разходи на производителя от САЩ беше констатирано, че те са били засегнати през четвъртото тримесечие от природни бедствия. Според публикуваната информация от същия производител „ураганите по източното крайбрежие на САЩ по време на третото тримесечие опустошиха пазарите на природен газ и оказаха отрицателно влияние върху нашето четвърто тримесечие и резултатите за цялата година“ (10). Всъщност цитираните цени на газа в САЩ (11) се удвоиха между август (12) и октомври (13), в периода, в който ураганът Катрина (23-31 август 2005 г.) и ураганът Рита (17-26 септември 2005 г.) силно засегнаха източното крайбрежие на САЩ. Тъй като природният газ е основният елемент в производствените разходи на амониев нитрат, ефектът беше значителен и би могъл да доведе до изкуствено образувана висока нормална стойност. Затова беше взето решение производствените разходи за четвъртото тримесечие на 2005 г. да се определят въз основа на средните стойности на цените на газа, платени от производителя през първите три тримесечия на 2005 г.

(36)

Въз основа на посоченото по-горе преобладаващата част от продажбите на вътрешния пазар бяха констатирани като рентабилни и следователно нормалната стойност беше определена въз основа на цените на продажбите на вътрешния пазар за първия независим вътрешен купувач. Тъй като украинските производители износители изнасяха само един тип продукт към Общността по време на ПРП, анализът беше ограничен до този тип продукт.

2.3.   Експортна цена

(37)

В съответствие с член 2, параграф 8 от Основния регламент експортната цена беше определена в съпоставка с реално платената или платима цена за разглеждания продукт при продажбата му за износ му към Общността. Всички продажби на сътрудничещите производители износители бяха преки към независими купувачи в Общността. Следва да се отбележи, че износът към Общността беше много малък.

2.4.   Сравнение

(38)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени въз основа на цените франко завод. За да се гарантира обективно сравнение, бе направен съответен толеранс под формата на приравнявания спрямо разликите, които засягат сравнимостта на цените в съответствие с член 2, параграф 10 от Основния регламент. Съответно бяха направени приравнявания за разликите в транспорта, за обработване, натоварването и допълнителни разходи, кредити и комисиони, където беше приложимо и подкрепено от верифицирани доказателства.

2.5.   Дъмпингов марж

(39)

Тъй като Украйна не се счита за пазарна икономика за целта на това разследване, беше определен дъмпингов марж, обхващащ цялата страна, въз основа на сравнение на среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от Основния регламент. Както е отбелязано в съображение 22 по-горе, равнището на сътрудничество беше високо.

(40)

Горепосоченото сравнение показа, че дъмпингът (около 30—40 %) по време на ПРП е бил на малко по-ниско равнище отколкото в първоначалното разследване. Въпреки това, предвид ограничения износ на Украйна към Общността по време на ПРП, анализът основно се фокусира върху вероятността от продължаване или повторение на дъмпинг.

3.   Развитие на вноса при отмяна на мерките

3.1.   Свободен капацитет

(41)

Трите сътрудничещи производителя задържаха стабилно ниво на производство през разглеждания период. Производственият капацитет през същия период също беше стабилен. Те имаха свободен капацитет от около 600 000—700 000 тона (8—10 % от потреблението на Общността), за да увеличат износа към пазара на Общността със значителни обеми при отмяна на мерките. Освен това има поне един друг известен украински производител на разглеждания продукт, който не сътрудничеше за разследването. Въпреки че не се знае колко е свободният капацитет на този несътрудничещ производител, не може да се изключи, че е значителен, тъй като трите сътрудничещи производителя имат средно 30 % свободен капацитет.

(42)

Продажбите на вътрешния пазар на трите сътрудничещи производителя през разглеждания период съставляваха средно 30—40 % от производствения капацитет. Следователно изглежда трудно украинският вътрешен пазар да поеме по-голямата част от този свободен производствен капацитет и следователно има вероятност всяко увеличено количество на продукцията да бъде експортирано.

(43)

Следователно при липсата на антидъмпингови мерки значителна част от този свободен капацитет би могла да се използва за износ към Общността.

3.2.   Връзка между продажните цени на Украйна на други пазари и продажната цена в Общността

(44)

Анализът на продажбите за износ на сътрудничещите украински производители към трети страни показа при сравнение с равнището на границата на Украйна DAF/FOB (база франко на борд), че тези продажби са били средно с 20—30 % по-ниски цени отколкото продажните цени за Общността по време на ПРП. Освен това продажбите на вътрешния пазар са били с 20—30 % по-ниски цени от продажните цени в Общността. Следователно от информацията, свързана с ПРП, изглежда, че би имало стимул износът към трети страни да бъде пренасочен към Общността при отмяна на мерките, за да се възползват от по-високите цени и по-добрите маржове.

(45)

Въпреки това трябва да се отбележи, че вносните цени на Украйна за природен газ значително са се увеличили от ПРП. Тъй като природният газ е основният елемент в производствените разходи на амониев нитрат, не може да бъде изключено, че украинските производители ще трябва да увеличат експортните си цени към трети страни, като заедно с това значително намалят разликата в цените между продажбите към трети страни и продажбите към Общността, както е посочено в съображение 44 по-горе. Предварителните доказателства (14) всъщност показват стесняването на тази разлика.

4.   Заключение за вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга

(46)

Разследването показа, че два от сътрудничещите производители са продължили дъмпинговите си практики въпреки мерките в сила. Освен това пренасочването на количества, които в момента се продават в трети страни, към Общността не може да се изключи.

(47)

Освен това среднопретеглените експортни цени на сътрудничещите производители на пазарите на трети страни са значително по-ниски от преобладаващото ниво на цените в Общността. Следователно, взети заедно със значителния свободен капацитет, това е стимул за украинските производители износители при отпадане на мерките да се пренасочат към пазара на Общността на вероятни дъмпингови цени.

Г.   ДЕФИНИЦИЯ НА ИНДУСТРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

(48)

В Общността подобният продукт се произвежда от 14 производителя, производството на които съставлява общото производство на Общността на подобния продукт по смисъла на член 4, параграф 1 от Основния регламент.

(49)

Следва да се отбележи, че в сравнение с първоначалното разследване компаниите „Hydro Agri“ се преименуваха на „Yara“. Пет от четиринадесетте компании станаха част от индустрията на Общността вследствие разширяването на Европейския съюз през 2004 г.

(50)

От всичко 14 производители на Общността десет компании оказаха сътрудничество за разследването, всички от които са споменати в молбата за преразглеждане. Останалите четири производителя („други производители на Общността“) се представиха в определените срокове и изпратиха исканата информация за целта на представителната извадка. Въпреки това те не предложиха да окажат по-нататъшно сътрудничество. Съответно следните десет производителя приеха да окажат сътрудничество:

Achema AB (Литва),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Полша),

BASF AG (Германия),

DSM Agro (Нидерландия),

Fertiberia SA (Испания),

Grande Paroisse SA (Франция),

Nitrogénművek Rt (Унгария),

Terra Nitrogen Limited (Великобритания),

Yara (Германия, Италия, Нидерландия и Великобритания),

Zakłady Azotowe w Tarnowie (Полша).

(51)

Въпросните десет производителя на Общността представляваха 70 % от общото производство на Общността през ПРП и следователно се приема, че гореспоменатите десет производителя на Общността представляват преобладаващ дял от общото производство на Общността на подобния продукт. Следователно се счита, че те съставляват индустрията на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от Основния регламент и оттук нататък ще бъдат наричани „индустрия на Общността“.

(52)

Както е посочено в съображения 11 и 14 по-горе, беше подбрана представителна извадка от четирите компании. Всички производители на Общността, участващи в извадката, оказаха сътрудничество и изпратиха попълнените въпросници в рамките на определения срок. В допълнение останалите шест сътрудничещи производителя надлежно представиха общи данни за анализа на вредите.

Д.   ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩНОСТТА

1.   Потребление на пазара на Общността

(53)

Видимото потребление на Общността беше определено въз основа на обема на продажбите на индустрията на Общността на пазара на Общността, обема на продажбите на другите производители на Общността на пазара на Общността и данните на Евростат за целия внос в Европейския съюз. Като се взе предвид разширяването на Европейския съюз през 2004 г., за да бъде анализът по-ясен и по-последователен, потреблението беше определено въз основа на пазара на ЕС при 25 държави-членки през целия разглеждан период.

(54)

Между 2002 г. и ПРП потреблението в Общността отбеляза лек спад с 1 %. Увеличението с 4 %, регистрирано през 2003 г., остана същото през 2004 г., сочейки стабилизация, докато последващият спад (– 1 %), регистриран през ПРП, отбеляза лека низходяща тенденция.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Общо потребление на ЕО в тонове

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Индекс (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Обем, пазарен дял и цени на вноса от Украйна

(55)

Динамиката на обема, пазарните дялове и средните цени на вноса от Украйна са посочени по-долу. Посочените количества и ценови тенденции са базирани на данни от Евростат.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Преразглеждане на периода на разследване

Обем на вноса (тонове)

212 827

123 477

51 031

62 077

Пазарен дял

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Цени на вноса (EUR/тон)

88

83

112

122

Индекс (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Обемът на вноса от Украйна значително намаля през целия разглеждан период. Пазарният му дял също спадна от 2,7 % през 2002 г. до 0,8 % през ПРП. Цените се развиха положително от 88 на 122 EUR/тон през разглеждания период. Тази еволюция отразява благоприятните пазарни условия, описани също в съображение 73 по-долу.

(57)

За изчисляването на равнището на подбиването на цените през ПРП цените франко завод на индустрията на Общността за несвързани купувачи бяха сравнени с цените на вноса CIF на границата на Общността на сътрудничещи производители износители от засегнатата страна, надлежно приравнени, за да отразяват крайната цена на разтоварена стока. Сравнението показа, че вносът от Украйна подбива цените на индустрията на Общността с 10 до 15 %.

3.   Внос от други страни

(58)

Обемът на вноса от други трети страни през разглеждания период е показан в таблицата по-долу. Посочените количества и ценови тенденции са базирани на данни от Евростат.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Обем на вноса от Русия (тонове)

690 233

528 609

504 026

257 921

Пазарен дял

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Цени на вноса от Русия (EUR/тон)

79

77

106

123

Обем на вноса от Грузия (тонове)

86 517

100 025

132 457

153 844

Пазарен дял

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Цени на вноса от Грузия (EUR/тон)

103

113

137

164

Обем на вноса от Румъния (тонове)

186 834

14 114

107 585

111 126

Пазарен дял

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Цени на вноса от Румъния (EUR/тон)

117

113

126

144

Обем на вноса от България (тонове)

160 423

140 677

79 716

73 441

Пазарен дял

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Цени на вноса от България (EUR/тон)

133

139

157

176

Обем на вноса от Египет (тонове)

63 368

133 427

16 508

46 249

Пазарен дял

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Цени на вноса от Египет (EUR/тон)

148

142

193

199

Обем на вноса от всички други страни (тонове)

94 915

128 213

54 510

17 752

Пазарен дял

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Цени на вноса от всички други страни (EUR/тон)

124

124

141

169

(59)

На първо място следва да се отбележи, че всички горепосочени страни намалиха обема на износа си от 2002 г. до ПРП, с изключение на Грузия, която умерено увеличи пазарния си дял в Общността от 1,1 % през 2002 г. до 2 % през ПРП. По отношение на експортните цени всички горепосочени страни изнасяха в Общността на по-високи цени от цените на индустрията на Общността през ПРП, а в някои случаи и през целия разглеждан период, с изключение на Русия и Румъния. По отношение на вноса от Русия, от април 2002 г. с Регламент (ЕО) № 658/2002 (15) той подлежи на антидъмпингово мито от 47,07 EUR/тон. В тази връзка следва да се отбележи, че вносните цени бяха постоянно по-ниски от цените в Украйна през целия въпросен период, с изключение на ПРП. Що се касае до румънските цени, те бяха по-ниски от цените на индустрията на Общността, но обемът на износа намаля от 187 хиляди тона през 2002 г. до 111 хиляди тона през ПРП, като отбеляза спад при малък пазарен дял от 2,4 % през 2002 г. до 1,5 % през ПРП.

4.   Икономическо положение на индустрията на Общността

(60)

Съгласно член 3, параграф 5 от Основния регламент Комисията разгледа всички релевантни икономически фактори и индекси, свързани със състоянието на производството на Общността.

4.1.   Предварителни забележки

(61)

Беше констатирано, че трима от сътрудничещите производители на индустрията на Общността използват подобния продукт за по-нататъшна преработка в смесени или синтетични торове, които са по-нататък по веригата на азотните торове и освен азот съдържат водоразтворим фосфор или/и водоразтворим калий, които са другите първични хранителни вещества на торовете. Тези продукти, които са с тегловно съдържание на амониев нитрат, ненадвишаващо 80 %, не се конкурират на пазара с подобния продукт.

(62)

Такива „затворени“ вътрешни трансфери за производство на АН не се появяват на отворения пазар и следователно не се конкурират пряко с вноса на разглеждания продукт. След това беше разгледано дали и до каква степен последващата употреба на производството на индустрията на Общността на подобния продукт трябваше да бъде взета предвид при анализа. Тъй като разследването показа, че употребата за собствени нужди представлява незначителна част от производството на индустрията на Общността, тоест до 2 %, не се счете за необходимо да се прави разграничение между отворения и „затворения“ пазар. Въпреки това, за повече яснота и прозрачност, обемите на АН, произведени от индустрията на Общността и използвани за „затворени“ трансфери, са споменати в съображение 64 по-долу.

(63)

Когато се прибягва до извадка, в съответствие с установената практика се анализират някои показатели за вреда (производство, производствен капацитет, запаси, продажби, пазарен дял, растеж и заетост) за индустрията на Общността като цяло („ИО“: в таблиците), докато тези показатели за вреда, що се отнася до резултатите на отделните компании, тоест цени, производствени разходи, рентабилност, заплати, инвестиции, възвръщаемост на инвестиции, парични потоци, способност за привличане на капитали, се разглеждат въз основа на информацията, събрана от производителите на Общността, участващи в извадката („ПИ“ в таблиците).

4.2.   Данни, свързани с индустрията на Общността като цяло

а)   Производство

(64)

Производството на индустрията на Общността се е увеличило със 7 % между 2002 г. и ПРП, тоест от около 5,1 милиона тона през 2002 г. е стигнало равнище от около 5,4 милиона тона през ПРП. Що се отнася до производството, използвано за „затворени“ трансфери, последното на практика остава стабилно и на много ниски нива през целия разглеждан период, което показва, че не може да засегне положението с вредите на индустрията на Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Производство на ИО (тонове)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Индекс (2002 = 100)

100

107

106

107

Производство на ИО, използвано за „затворени“ трансфери

83 506

83 911

93 187

107 461

Като % от общото производство

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Източник: Жалбоподатели, отговори от въпросниците от представителнита извадка и верифицирани отговори от въпросниците

б)   Капацитет и равнище на използване на капацитета

(65)

Производственият капацитет е останал практически стабилен през целия разглеждан период. Предвид ръста на производството, използването на капацитета, което зависи от него, се е увеличило от 52 % през 2002 г. до 56 % в ПРП. Както вече е отбелязано в първоначалното разследване, използването на капацитета за този вид производство и промишленост може да бъде засегнато от производството на други продукти, които могат да бъдат произвеждани със същите производствени съоръжения, и следователно няма особено голямо значение като показател за вреда.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Производствен капацитет на ИО (тонове)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

Използване на капацитета на ИО

52 %

55 %

55 %

56 %

в)   Запаси

(66)

Равнището на крайните запаси на индустрията на Общността намаля с 10 % от 2002 г. до ПРП. През 2003 и 2004 г. беше регистриран драстичен спад, дължащ се на увеличените продажби, по-конкретно на износа на индустрията на Общността (виж съображението по-долу), отколкото на производствените обеми.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Крайни запаси на ИО (тонове)

312 832

216 857

163 824

282 942

Индекс (2002 = 100)

100

69

52

90

г)   Обем на продажбите

(67)

Продажбите от индустрията на Общността на пазара на Общността се увеличиха с 13 % между 2002 г. и ПРП. Това развитие трябва да се разглежда през призмата на лекото свиване на потреблението на пазара на Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Обем на продажбите в EО на ИО (тонове)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Индекс (2002 = 100)

100

112

111

113

Обем на продажбите към трети страни на ПИ (тонове)

420 588

528 437

522 349

373 106

Индекс (2002 = 100)

100

126

124

89

д)   Пазарен дял

(68)

Пазарният дял, който заема индустрията на Общността, се увеличи между 2002 г. и ПРП. По-конкретно, индустрията на Общността увеличи пазарния си дял през разглеждания период с повече от 8 %.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Пазарен дял на индустрията на Общността

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Индекс (2002 = 100)

100

107

110

114

е)   Растеж

(69)

Индустриятата на Общността увеличи пазарния си дял на фона на слабо свиване на пазара през разглеждания период.

ж)   Заетост

(70)

Равнището на заетостта в индустрията на Общността намаля с 5 % между 2002 г. и ПРП, докато производството се увеличи, което отразяваше загрижеността на промишлеността за постоянно увеличение на производителността и конкурентоспособността ѝ.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Заетост за разглеждания продукт в ИО

1 653

1 613

1 593

1 572

Индекс (2002 = 100)

100

98

96

95

з)   Производителност

(71)

Производителността на работник от индустрията на Общността на година се увеличи значително между 2002 г. и ПРП, което показва комбинирания положителен ефект от намалената заетост и повишаването на производството на индустрията на Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Производителност на ИО (тонове на работник)

3 071

3 362

3 364

3 464

Индекс (2002 = 100)

100

109

110

113

и)   Величина на дъмпинговия марж

(72)

По отношение на въздействието върху индустрията на Общността на величината на действителния дъмпингов марж, предвид малкия обем на вноса от Украйна в момента това въздействие се счита за маловажно, а този показател — без значение.

4.3.   Данни, свързани с производителите на Общността, участващи в извадката

а)   Продажни цени и фактори, които засягат цените на вътрешния национален пазар

(73)

Средните нетни продажни цени на производители от индустрията на Общността, участващи в извадката, се увеличиха значително през 2004 г. и ПРП, което отразяваше преобладаващите благоприятни условия на международния пазар на амониев нитрат през същия период.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Цена на единица продукция на пазара на ЕО от ПИ (EUR/тон)

132

133

146

167

Индекс (2002 = 100)

100

101

111

127

б)   Заплати

(74)

Между 2002 г. и ПРП средната заплата на работник се увеличи с 9 %, както е посочено в таблицата по-долу. Като се отчете равнището на инфлацията и като цяло спадът на заетостта, това увеличение се счита за умерено.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Годишни разходи за труд на работник на ПИ (000 EUR)

46,5

46,8

46,7

50,5

Индекс (2002 = 100)

100

101

100

109

в)   Инвестиции

(75)

Годишните инвестиции в подобния продукт от четирите производителя, участващи в извадката, се развиха в положителна посока през въпросния период, тоест увеличиха се с 69 % въпреки някои колебания. Тези инвестиции са свързани основно с модернизирането на машините. Това показва усилията на индустрията на Общността непрекъснато да подобрява производителността и конкурентоспособността си. Резултатите се виждат в динамиката на производителността, която отбеляза значителен ръст (виж съображение 71 по-горе) през същия период.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Нетни инвестиции на ПИ (000 EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Индекс (2002 = 100)

100

79

106

169

г)   Печалба и възвращаемост на инвестициите

(76)

Печалбата на производители, участващи в извадката, показва постепенно подобрение, особено забележимо от 2003 г. нататък, и достига до равнище от 8,2 % през ПРП. В тази връзка в първоначалното разследване се отбелязва норма на печалбата от 8 %, която би могла да бъде постигната при отсъствие на вредоносен дъмпинг. Възвръщаемостта на инвестициите (ВНИ), изразена като печалба в проценти от нетната стойност на инвестициите, като цяло е следвала тенденциите за печалба през целия въпросен период.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

ПИ печалба от продажбите в ЕО към несвързани купувачи на ЕП (% от нетните продажби)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Индекс (2002 = 100)

100

139

194

209

ВНИ на ПИ (печалба в % от нетната стойност на инвестициите)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Индекс (2002 = 100)

100

139

197

252

д)   Паричен поток и способност за привличане на капитали

(77)

Паричните потоци са се увеличили с 13 % през въпросния период. Това развитие е в съответствие с развитието на цялостната рентабилност през разглеждания период.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

ПРП

Парични потоци на ПИ (000 EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Индекс (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

Разследването не разкри трудности, с които производителите на Общността, участващи в извадката, са се сблъскали при привличането на капитали. В тази връзка следва да се отбележи, че тъй като някои от тези компании са част от големи групи, те финансират дейностите си в рамките на групата, към която принадлежат, чрез схеми за обединяване на парични средства или чрез вътрешногрупови заеми, предоставени от компаниите майки.

5.   Заключение

(79)

Между 2002 г. и ПРП всички показатели за вреда се развиха в положителна посока: обемът на производството на индустрията на Общността се увеличи, продажните цени на единица продукция и обемите на продажбите от индустрията на Общността се увеличиха, а печалбата се подобри съществено, което съответства и на цените. Възвръщаемостта на инвестициите и финансовите потоци също отбелязаха положително развитие. Заплатите бяха умерено увеличени, а индустрията на Общността продължи да влага нови капитали.

(80)

Освен това пазарният дял на Общността се увеличи с 9 % при слабо свиване на пазара. Производителността също се увеличи значително, отразявайки благоприятното развитие на производството и усилията на индустрията на Общността да я подобри чрез инвестиции.

(81)

Като цяло положението на индустрията на Общността значително се е подобрило в сравнение със същото преди налагането на антидъмпинговите мита върху внос на амониев нитрат от засегнатата страна през 2001 г. Това означава, че мерките са оказали положително въздействие върху икономическото положение на индустрията на Общността.

(82)

Следователно заключението е, че положението на индустрията на Общността постепенно се е подобрило през разглеждания период в сравнение с периода преди налагането на мерките.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА

1.   Общи положения

(83)

Тъй като няма продължение на съществена вреда, причинена от вноса от засегнатата страна, анализът беше насочен към вероятността от повторение на вредата. В тази връзка бяха анализирани два основни параметъра: i) възможен обем на износа и цени на разглежданата страна, и ii) ефект от прогнозирания обем и цени на разглежданата страна върху индустрията на Общността.

2.   Възможен обем на износа и цени на разглежданата страна

(84)

Както беше изложено в съображение 41, има установен свободен капацитет от около 600—700 хиляди тона на сътрудничещите украински производители, който представлява 8—10 % от пазара на Общността. Този излишък на капацитет показва, че украинските производители имат възможност да увеличат настоящото си производство и съответно износа си на амониев нитрат.

(85)

Още повече, предвид относително малкия вътрешен пазар, украинските производители са силно зависими от износа към трети страни. Както е показано в таблицата по-долу, износът на Украйна към трети страни през 2005 г. беше около 847 хиляди тона общо, което представлява около 11 % от пазара на Общността.

Износ на Украйна към трети страни

 

2004 г.

2005 г.

Турция

Обем в тонове

295 436

292 943

Цена в EUR/тон (16)

98

98

Египет

Обем в тонове

81 522

183 248

Цена в EUR/тон (16)

95

97

Мароко

Обем в тонове

92 541

62 879

Цена в EUR/тон (16)

96

94

Индия

Обем в тонове

42 456

48 256

Цена в EUR/тон (16)

77

106

Сирия

Обем в тонове

50 851

41 143

Цена в EUR/тон (16)

100

110

Бразилия

Обем в тонове

8 000

38 870

Цена в EUR/тон (16)

74

91

Малайзия

Обем в тонове

35 913

Цена в EUR/тон (16)

 

101

Аржентина

Обем в тонове

28 790

28 815

Цена в EUR/тон (16)

99

97

Други страни

Обем в тонове

140 225

114 783

Цена в EUR/тон (16)

90

106

Общо износ към трети страни

Обем в тонове

739 821

846 849

Цена в EUR/тон (16)

95

99

Източник: статистика на Украйна.

(86)

Както може да се види от таблицата, Украйна увеличи обема на износа си на АН към трети страни от 2004 до 2005 г. Този износ е бил на съществено по-ниски цени отколкото износът към Общността.

(87)

В контекста на казаното по-горе, по отношение на цените пазарът на Общността в сравнение с всички останали експортни пазари би изглеждал за производителите износители от Украйна привлекателен. На тази основа, ако се разреши отпадане на мерките поради изтичане на срока на действие, е основателно да се очаква, че значителна част от обема на износа за трети страни с голяма вероятност ще бъде насочена към пазара на Общността, въпреки предварителните данни за затваряне на разликата между цени на продажби за трети страни и цени на продажби за Общността, посочени в съображение 45 по-горе. Относителната близост на пазара на Общността в сравнение с другите експортни пазари също би го направила по-привлекателен и би довело до пренасочване към него на износ на украински производители, който понастоящем е за трети страни.

(88)

Все пак украинските износители при настоящата слаба пазарна позиция на украинските продукти в Европейската общност би трябвало да спечелят наново загубения пазарен дял и да разширят базата на клиентите си и е вероятно това да бъде сторено чрез дъмпингови цени, както бе установено през време на ПРП.

(89)

Заявителят твърдеше, че печалбата на индустрията на Общността е всъщност много слаба през разглеждания период и само по време на ПРП тя е достигнала невредоносно равнище от 8 %. След това заяви, че промишленост, в която доминират капиталите, каквато е промишлеността на торовете, не би могла да оцелее в дългосрочен план, тоест да поддържа и подновява капитала и всички операции при такова равнище на печалбата. В тази връзка първо следва да се отбележи, че невредоносното равнище на печалбата от 8 %, установено в първоначалното разследване, беше счетено за нормална печалба, която въпросната промишленост би трябвало да очаква да постигне при отсъствие на вредоносен дъмпинг. Въпреки това, също и по време на първоначалното разследване бе установено, че по причина на вредоносния дъмпинг от, inter alia, Украйна рентабилността е спаднала до – 12,4 %. Следователно при евентуална отмяна на мерките има сериозен риск рентабилността да бъде намалена до процент, който е значително под невредоносното равнище на печалбата.

(90)

Трябва да се отбележи, че около 80 % от общия износ на Украйна към пазара на Общността през ПРП беше в рамките на минимална ценова гаранция. Независимо от това цените бяха 20—25 % над минималната вносна цена на тази гаранция. Все пак трябва да се отбележи, че гаранцията беше обвързана с таван на количеството и следователно не беше възможно да се направи генерално заключение какво би било поведението на износителите по отношение на цените при отсъствие на таван за количество.

(91)

Следователно, на основата на казаното по-горе, би било вероятно значителни обеми АН, произведен в Украйна, да бъдат пренасочени към пазара на Общността на дъмпингови цени, които да подбият съществено цените на индустрията на Общността, ако се позволи отпадане на мерките поради изтичане срока на действие.

3.   Въздействие върху индустрията на Общността на прогнозирания обем на износа и ценови ефект при отпадане на мерките

(92)

Предвид на установената по-горе вероятност от значително увеличение на експортните обеми от Украйна на пазара на Общността на дъмпингови и подбиващи цени, индустрията на Общността, за да задържи клиентите си, би трябвало да намали значително своите продажни цени. Това е особено вярно, тъй като АН е непостоянна стока, чиито цени могат да бъдат значително засегнати от обема на вноса на дъмпингови цени, подбиващи цените на индустрията на Общността. Следователно печалбите биха намалели силно, тъй като настоящото подобрение на постиженията на индустрията на Общността е благодарение на продажните цени, които отразяват най-вече благоприятните условия на пазара и особено преобладават през 2004 г. и ПРП.

(93)

По отношение на благоприятните пазарни условия през последните две години на разглеждания период трябва да се отбележи, че те, в допълнение на приложимите антидъмпингови мерки, играеха важна роля в поддържането на цените на високо ниво. Действително, през този период плътното съответствие на търсенето и предлагането в световен мащаб имаше за резултат високи цени на всички азотни торове. АН, подобно на другите азотни торове, е стока, чието ценообразуване е повлияно от многобройни фактори, като се започне от нестабилните цени на газа, имащи голямо отражение върху предлагането в качеството си на най-важния елемент на разходите, и се стигне до метеорологичните условия, реколтите и нивата на зърнените запаси, които имат за резултат намалено или увеличено търсене. По-специално по отношение на пазара на Общността търсенето на азотни торове се очаква леко да намалее през следващите години (17). Следователно поддържането на такива високи цени зависи от ограниченото предлагане, което все пак е много малко вероятно, както разследването показа, предвид свободния експортен капацитет на разглежданата страна и вероятността част от нейния износ за трети страни по време на ПРП да бъде пренасочен към Общността, ако мерките отпаднат поради изтичане на срока. Предвид на това, че ценовите практики на украинците подбиваха значително цените на индустрията на Общността, вероятното увеличение на обема на износа от Украйна ще принуди индустрията на Общността или значително да намали цените си, с което и печалбите си, или да загуби значителен пазарен дял и по този начин — приходи, или и двете едновременно. Успешният процес на реструктуриране на индустрията на Общността би могъл само частично да компенсира такъв очакван спад на цените и целият процес на възстановяване ще бъде изложен на опасност. Следователно очакваният резултат от отмяната на мерките е влошаване на цялостното представяне на индустрията на Общността.

4.   Заключение за вероятност от повторение на вредата

(94)

Гореизложеното води до заключението, че при отпадане на мерките е много вероятно износът от разглежданата страна към Общността да нарасне със значителни обеми и на дъмпингови цени, което би подбило цените на индустрията на Общността. От това най-вероятният ефект на пазара би бил една тенденция за натиск на цените надолу, с очаквано негативно въздействие върху икономическото състояние на индустрията на Общността. По-специално това би спряло финансовото възстановяване, което бе постигнато през 2004 г. и ПРП, и би довело до вероятно повторение на вредата.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Въведение

(95)

В съответствие с член 21 от Основния регламент беше проучено дали продължаването на съществуващите антидъмпингови мерки не е в противоречие с интересите на Общността като цяло. Определянето на интереса на Общността бе основано на оценката на различните съставящи го интереси.

(96)

Следва да се напомни, че в първоначалното разследване приемането на мерки не бе счетено за противоречащо на интереса на Общността. Освен това фактът, че настоящото разследване е преразглеждане и така анализира положение, при което вече има въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всеки неоправдан отрицателен ефект от настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.

(97)

На тази основа бе проучено дали въпреки заключението, че по всяка вероятност вредоносният дъмпинг ще се повтори, съществуват решаващи доводи, които биха довели до заключението, че запазването на мерките в този конкретен случай не е в интерес на Общността.

2.   Интерес на индустрията на Общността

(98)

Индустрията на Общността е доказала своята жизнеспособност в структурно отношение. Това бе потвърдено от положителното развитие на икономическото ѝ състояние, наблюдавано след налагането на антидъмпинговите мерки през 2001 г. По-специално индустрията на Общността подобри в периода между 2002 г. и ПРП състоянието на своите печалби и успешно се реструктурира.

(99)

По този начин може с основание да се очаква, че индустрията на Общността ще продължи да извлича изгода от понастоящем наложените мерки и ще продължи да се възстановява чрез поддържане и стабилизиране на своята рентабилност. Ако мерките не се запазят, има вероятност да се получи нарастване на вноса на дъмпингови цени, причинявайки така вреда на индустрията на Общността чрез упражняването на натиск върху продажните цени, което ще застраши сегашното ѝ положително финансово състояние.

3.   Интерес на вносителите

(100)

Както бе посочено в съображение 11 по-горе, само един вносител заяви желание да бъде включен в извадката и предостави основната информация, изискана във формуляра на извадката. Въпросният вносител обаче нямаше никаква вносна дейност по време на ПРП.

(101)

Припомня се констатацията в първоначалното разследване, че ефектът от налагането на мерките не е бил значителен, доколкото вносът е продължавал, макар и на невредоносни цени, и че вносителите по правило търгуват не само с АН, но също, в значителен размер, и с други изкуствени торове. Низходящата тенденция на вноса от разглежданата страна през въпросния период води до заключението, че може би за някои вносители наистина е имало отрицателни последици от налагането на мерки, както е посочено в съображение 52 от Регламент (ЕО) № 1629/2000 на Комисията (18). Въпреки това, в отсъствието на сътрудничество от страна на вносителите и по този начин на решаващи доказателства, които да позволят оценката на каквито и да било негативни последици, бе направено заключението, че налагането на мерките, изглежда, е имало един като цяло ограничен ефект върху болшинството вносители/търговци.

(102)

Няма никаква надеждна информация на разположение, която да сочи, че запазването на мерките ще има значителен отрицателен ефект върху вносителите или търговците.

4.   Интерес на ползвателите

(103)

Ползватели на АН са земеделски производители в Общността. В първоначалното разследване беше направено заключението, че предвид слабото значение на цената на АН за земеделските производители е малко вероятно каквото и да е увеличение на тези цени да има значителен неблагоприятен ефект върху тях. Фактът, че нито ползватели, нито асоциация на ползватели са предоставили информация, която да противоречи на гореспоменатата констатация в рамките на настоящото разследване за преразглеждане, изглежда като потвърждение на следното: i) АН представлява за земеделските производители много малка част от общите производствени разходи; ii) мерките, понастоящем в сила, не са имали никакъв съществен отрицателен ефект върху тяхното икономическо състояние; и iii) продължаването на мерките не би засегнало неблагоприятно финансовите интереси на земеделските производители.

5.   Заключение за интереса на Общността

(104)

Предвид казаното по-горе заключението е, че няма решаващи доводи против запазването на настоящите антидъмпингови мерки.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(105)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки. На страните също така бе даден срок да представят становища, следващи това оповестяване.

(106)

От гореизложеното следва, че съгласно предвиденото в член 11, параграф 2 от Основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на амониев нитрат с произход от Украйна, следва да бъдат запазени. Припомня се, че тези мерки се състоят от специални мита.

(107)

Както е посочено в съображение 45, украинските вносни цени за природен газ са се увеличили значително след началото на ПРП и е вероятно в следващите години постепенно да се изравнят с международните цени. Освен това, както е обяснено в съображение 32, констатацията за дъмпинг се основаваше на нормалната стойност, определена на базата на данни, получени от производител от трета страна с пазарна икономика. След подаването на заявлението за преразглеждане с оглед изтичане срока на действие Украйна придоби статут на пазарна икономика. Предвид това и факта, че природният газ е основният елемент в разходите по производството на АН, възможно е, в случай на една последваща проверка за дъмпинг на базата на данни за нормалната стойност, получени от украинските производители, констатацията да се различава от направената в сегашното преразглеждане. Също така потенциално вредоносните ефекти от този наново подложен на проверка дъмпинг на свой ред биха били засегнати от въздействието на увеличените производствени цени, в резултат на развитието на цените на газа на вътрешния пазар, върху експортните цени. Следователно се счита за разумно да се ограничи запазването на мерките в рамките на две години, без да се засягат другите разпоредби на член 11 от Основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на твърди изкуствени торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 % от теглото, попадащи под кодове по КН 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 и ex 3105 90 91, и с произход от Украйна.

2.   Ставката на антидъмпинговото мито ще бъде фиксирана сума EUR/тон, както е показано по-долу:

Описание на продукта

Код по КН

Код по ТАРИК

Размер на митот

о (EUR/тон)

Амониев нитрат, различен от такъв във воден разтвор

3102 30 90

33,25

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, с тегловно съдържание на азот, надвишаващо 28 %

3102 40 90

 

33,25

Двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат — твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %

3102 29 00

10

33,25

Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат — твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %

3102 60 00

10

33,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %

3102 90 00

10

33,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, несъдържащи фосфор и калий

3105 10 00

10

33,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и/или тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, по-малко от 3 %

3105 10 00

20

32,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и/или тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 3 % или повече, но по-малко от 6 %

3105 10 00

30

31,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80%, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и/или тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 6 % или повече, но по-малко от 9 %

3105 10 00

40

30,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и/или тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 9 % или повече, но ненадвишаващо 12%

3105 10 00

50

29,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, по-малко от 3 %

3105 20 10

30

32,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 3 % или повече, но по-малко от 6 %

3105 20 10

40

31,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 6 % или повече, но по-малко от 9 %

3105 20 10

50

30,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, и тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 9 % или повече, но ненадвишаващо 12 %

3105 20 10

60

29,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, по-малко от 3 %

3105 51 00

10

32,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, от 3 % или повече, но по-малко от 6 %

3105 51 00

20

31,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, от 6 % или повече, но по-малко от 9 %

3105 51 00

30

30,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, от 9 % или повече, но ненадвишаващо 10,40 %

3105 51 00

40

29,79

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, по-малко от 3 %

3105 59 00

10

32,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, от 3 % или повече, но по-малко от 6 %

3105 59 00

20

31,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, от 6 % или повече, но по-малко от 9 %

3105 59 00

30

30,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P2O5, от 9 % или повече, но ненадвишаващо 10,40 %

3105 59 00

40

29,79

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, по-малко от 3 %

3105 90 91

30

32,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 3 % или повече, но не повече от 6 %

3105 90 91

40

31,25

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 6 % или повече, но не повече от 9 %

3105 90 91

50

30,26

Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, надвишаващо 80 %, и с тегловно съдържание на калий, изчислено като K2O, от 9 % или повече, но ненадвишаващо 12 %

3105 90 91

60

29,26

3.   В случаите, когато стоките са били повредени преди влизането им в свободно обращение и следователно действително платената или платима цена е пропорционално разделена за определяне на митническата стойност в съответствие с член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (19), размерът на антидъмпинговото мито, начислено върху сумите, определени по-горе, се намалява с процент, съответстващ на пропорционално разделената действително платена или платима цена.

4.   Ако не е определено друго условие, се прилагат действащите разпоредби относно митническите задължения.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той ще бъде в сила за период две години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 19 април 2007 година.

За Съвета

Председател

B. ZYPRIES


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 23, 25.1.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 945/2005 (ОВ L 160, 23.6.2005 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 182, 19.5.2004 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 183, 20.5.2004 г., стр. 13.

(5)  ОВ C 110, 5.5.2005 г., стр. 15.

(6)  ОВ C 18, 25.1.2006 г., стр. 2.

(7)  Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17), член 2.

(8)  С изключение на производство на амониев нитрат, който се подлага на по-нататъшна преработка във вертикално интегрирана структура на производители.

(9)  Източник: он-лайн статистика IFADATA, Международна асоциация на производителите на торове.

(10)  Годишен доклад на Terra Industries за 2005 г. — от 10-K, стр. 6.

(11)  Nymex Gas Futures, цитирани от Heren EGM.

(12)  Августовски фючърси, цитирани на 30 юни 2005 г., Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  Октомврийски фючърси, цитирани на 29 септември 2005 г., Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Статистики за износа на Украйна, 2005 г. и I половина на 2006 г.

(15)  ОВ L 102, 18.4.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 945/2005.

(16)  Цената на единица продукция се базира на митническата стойност на продукта на границата на Украйна. Тази стойност може да се съпостави със стойността на вноса в Общността с произход от Украйна, базирано на данните на Евростат.

(17)  Източник: „Световно предлагане на торове и суровини и баланс на предлагане/търсене: 2005—2009 г.“, A05/71b, юни 2005 г., Международна асоциация на производителите на торове.

(18)  ОВ L 187, 26.7.2000 г., стр. 12.

(19)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 443/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 23 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

65,3

TN

139,0

TR

136,5

ZZ

113,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

138,4

ZZ

119,0

0709 90 70

MA

35,8

TR

114,1

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

40,0

EG

41,3

IL

68,4

MA

45,6

TN

52,2

ZZ

49,5

0805 50 10

AR

37,2

IL

54,7

TR

42,8

ZZ

44,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,3

CA

105,7

CL

86,1

CN

84,0

NZ

127,3

US

128,3

UY

48,2

ZA

94,7

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

75,9

CL

80,0

CN

36,6

ZA

85,5

ZZ

69,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 444/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 41/2007 на Съвета за ограниченията за улов на херинга в зони I и II на ICES

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне риболовните възможности през 2007 г. и свързаните с тях условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение на плавателните съдове на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (1), и по-точно приложение IБ, точка 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 фиксира възможностите за риболов за 2007 г. и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и за плавателните съдове на Общността, във води, в които се изискват ограничения върху улова.

(2)

В рамките на консултациите между Общността, Фарьорските острови, Исландия, Норвегия и Руската федерация на 18 януари 2007 г. бе постигнато споразумение за възможностите за риболов на атлантическо-скандинавска (размножаваща се през пролетта норвежка) херинга в Северозападния атлантически океан. Цялостното ограничение на улова за 2007 година е фиксирано към ниво от 1 280 000 тона, напълно съответстващо на научнообоснованото предложение от Международния съвет за проучване на морето (ICES). Това споразумение следва да бъде въведено в законодателството на Общността.

(3)

Затова Регламент (ЕО) № 41/2007 следва да бъде изменен, както следва,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IБ към Регламент (EО) № 41/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IБ към Регламент (ЕО) № 41/2007 текстът за вида „херинга“ в ЕО и международните води на зони I и II на ICES се замества с:

„Видове

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Международни води на ЕО и на I и II HER/1/2.

Белгия

30

 

Дания

28 550

 

Германия

5 000

 

Испания

94

 

Франция

1 232

 

Ирландия

7 391

 

Нидерландия

10 217

 

Полша

1 445

 

Португалия

94

 

Финландия

442

 

Швеция

10 580

 

Обединено кралство

18 253

 

ЕО

83 328

 

Норвегия

74 995 (1)

 

ОДУ

1 280 000

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96 се прилага.

В рамките на ограниченията на гореспоменатите квоти, в уточнените зони не може да се лови повече риба от количествата, дадени по-долу.

 

Норвежки води на север от 62 °N и риболовна зона около о-в Ян Майен (HER/*2AJMN)

Белгия

30 ()

Дания

28 550 ()

Германия

5 000 ()

Испания

94 ()

Франция

1 232 ()

Ирландия

7 391 ()

Нидерландия

10 217 ()

Полша

1 445 ()

Португалия

94 ()

Финландия

442 ()

Швеция

10 580 ()

Обединено кралство

18 253 ()

()  Когато сборът от улова на всички държави-членки е достигнал 74 995 тона, уловът ще бъде забранен.“


(1)  Уловът, осъществен в тази квота, следва да се приспадне от дяла на Норвегия в ОДУ (квота за достъп). В рамките на тази квота може да се лови риба във води на ЕО на север от 62 °N.

Специални условия:

В рамките на ограниченията на гореспоменатите квоти, в уточнените зони не може да се лови повече риба от количествата, дадени по-долу.

 

Норвежки води на север от 62 °N и риболовна зона около о-в Ян Майен (HER/*2AJMN)

Белгия

30 ()

Дания

28 550 ()

Германия

5 000 ()

Испания

94 ()

Франция

1 232 ()

Ирландия

7 391 ()

Нидерландия

10 217 ()

Полша

1 445 ()

Португалия

94 ()

Финландия

442 ()

Швеция

10 580 ()

Обединено кралство

18 253 ()

()  Когато сборът от улова на всички държави-членки е достигнал 74 995 тона, уловът ще бъде забранен.“

(2)  Когато сборът от улова на всички държави-членки е достигнал 74 995 тона, уловът ще бъде забранен.“


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 445/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета за определяне на стандарти за мазнините за мазане, както и на Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета от 5 декември 1994 г. за определяне на стандарти за мазнините за мазане (1),и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 г. относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 577/97 на Комисията от 1 април 1997 г. за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2991/94 на Съвета за определяне на стандарти за мазнините за мазане, както и на Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета относно закрилата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (3), е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Регламент (ЕО) № 2991/94 предвижда, че търговските наименования на продуктите, посочени в член 1 от него, трябва да съвпадат с наименованията, съдържащи се в неговото приложение. Съществуват обаче изключения от това правило. Правилото не се прилага за наименования, при които точното естество на продукта произтича от неговата традиционна употреба и/или ако наименованието е явно използвано за означение на характерно качество на продукта. Необходимо е да се регламентират някои подробни правила за прилагането на въпросната разпоредба.

(3)

Трябва да се спази член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2991/94, който предвижда, че цитираният регламент следва да се прилага, без това да засяга по-специално Регламент (ЕИО) № 1898/87. Целта на двата регламента по същество е една и съща, а именно да се предотврати каквото и да е объркване в съзнанието на потребителя по отношение на действителните свойства на съответните продукти. Следователно, за да се гарантира последователност в общностното законодателство, е необходимо да се регламентират в един текст подробните правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2991/94 и (ЕИО) № 1898/87 относно използването на наименованието „масло“.

(4)

За да се определи точно обхватът на дерогациите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2991/94, е необходимо да се състави изчерпателен списък на въпросните наименования, придружени от описание на продуктите, за които тези наименования се отнасят.

(5)

Първият критерий за дерогацията, предвидена в член 2, параграф 2, трета алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 2991/94, е свързан с традиционния характер на наименованието. Традиционният характер може да се счита за доказан, ако наименованието е било използвано в рамките на период, предшестващ 9 април 1997 г. и равняващ се най-малко на периода, който обикновено се свързва с едно човешко поколение. Дерогацията трябва да се ограничи до тези продукти, за които наименованието е било практически използвано, така че да не се губи традиционният характер.

(6)

Вторият критерий за тази дерогация е свързан с използването на наименованията в приложението към Регламент (ЕО) № 2991/94 с цел описание на характерно качество на търгувания продукт. В този случай дерогацията логично се отнася до продукти, които не са включени в това приложение.

(7)

Въпросната дерогация трябва да се ограничи до продукти, които бяха търгувани на пазара към 9 април 1997 г. Държавите-членки бяха изпратили на Комисията преди тази дата списъка с продуктите, които те считаха за отговарящи на критериите за дерогация на тяхна територия.

(8)

Решение 88/566/ЕИО на Комисията от 28 октомври 1988 г. за установяване на списък на продуктите, посочени във втората алинея на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета (5), вече съдържа изключения по отношение на наименованието „масло“ и тези изключения трябва да бъдат отчетени.

(9)

В списъка на Общността, предвиден в Регламент (ЕО) № 2991/94, наименованията на въпросните продукти следва да се посочват само на този език на Общността, на който тези наименования могат да се използват.

(10)

Наименованията върху етикетите на храните, съдържащи продуктите, както са определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2991/94 или концентрираните продукти, както са определени във второто тире на третата алинея на член 2, параграф 2 от същия регламент, могат да препращат към съответните наименования, съдържащи се в цитираното приложение, при условие че се спазва Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (6). Следователно не съществува необходимост списъкът, съдържащ горепосочените изключения, да посочва въпросните храни.

(11)

С оглед настоящото технологично състояние, всяко задължение за посочване на точното съдържание на мазнини, без никакво отклонение, би довело до значителни практически затруднения. По тази причина е необходимо да се установят специални правила в това отношение.

(12)

Регламенти (ЕО) № 2991/94 и (ЕИО) № 1898/87 се отнасят до съставни продукти, от които маслото съставлява съществена част. Следователно към въпросните продукти следва да се подходи последователно, като заедно с това се спазва подходът, възприет в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1898/87. Обхватът на посочения параграф следва да се дефинира по-ясно по отношение на съставните продукти, от които маслото е съществена част, посредством регламентиране на обективен критерий за установяване дали съществената част от съставните продукти е действително масло и дали наименованието „масло“ е оправдано. Минимално съдържание на млечни мазнини от 75 % в крайния продукт се очертава като най-подходящ критерий.

(13)

Втората алинея на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2991/94 предвижда търговските наименования, включени в приложението към посочения регламент, да бъдат запазени за продукти, които отговарят на регламентираните в цитираното приложение критерии; поради това марките, които използват тези наименования, могат да бъдат използвани и в бъдеще, но само за продукти, които отговарят на посочените критерии.

(14)

Реалните пазарни условия ще покажат дали е целесъобразно към една по-късна дата да се предприемат мерки по отношение на съставните продукти, при които основната съставка е маргарин или съставни мазнини.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на съответните управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Списъкът с продукти, посочени в първото тире на третата алинея на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2991/94, се съдържа в приложение I към настоящия регламент.

2.   Наименованията, фигуриращи в приложението към Решение 88/566/ЕИО, които съдържат думата „масло“, изписана на някой от езиците на Общността, не се засягат с настоящия регламент.

Член 2

1.   Обозначението на съдържанието на мазнини, предвидено в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2991/94, съответства на следните правила:

а)

средното съдържание на мазнини се обявява, без да се използват десетични знаци;

б)

средното съдържание на мазнини не може да се различава с повече от един процент от декларираното процентно съдържание. Отделните проби не могат да се различават с повече от два процента от декларираното процентно съдържание;

в)

във всички случаи средното съдържание на мазнини трябва да попада в границите, установени в приложението към Регламент (ЕО) № 2991/94.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 декларираното съдържание на мазнини по отношение на продуктите, посочени в части А 1, Б 1 и В 1 на приложението към Регламент (ЕО) № 2991/94, трябва да съответства на минималното съдържание на мазнини на продукта.

3.   Процедурата, която трябва да се прилага за проверка на съответствието с параграф 1, е установената в приложение II.

Член 3

1.   Наименованието „масло“ може да бъде използвано за съставни продукти, съществена част от които по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 е масло, ако крайният продукт съдържа най-малко 75 % млечни мазнини и е произведен само от масло по смисъла на част А1 от приложението към Регламент (ЕО) № 2991/94 и от друга/и добавена/и съставка/и, посочена/и в това наименование.

2.   Наименованието „масло“ може да бъде използвано за съставни продукти, съдържащи по-малко от 75 %, но най-малко 62 % млечни мазнини, ако другите изисквания, посочени в параграф 1, са изпълнени и наименованието на продукта съдържа термина „маслена заготовка“.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 наименованието „масло“ може да бъде използвано заедно с дума или думи при обозначаването на продуктите, изброени в приложение III, които съдържат най-малко 34 % млечни мазнини.

4.   Използването на наименованието „масло“ по смисъла на параграфи 1, 2 и 3 е позволено, ако отговаря на изискването при етикетирането и представянето на продуктите да бъде указано съдържанието на млечни мазнини и, ако другите добавени съставки съдържат мазнини, общото съдържание на мазнините.

5.   Терминът „маслена заготовка“ съгласно параграф 2 и информацията съгласно параграф 4 трябва да се намират на видно място и да бъдат лесно видими и ясно четливи.

Член 4

Регламент (ЕО) № 577/97 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 316, 9.12.1994 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 182, 3.7.1987 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.

(3)  ОВ L 87, 2.4.1997 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 568/1999 (ОВ L 70, 17.3.1999 г., стр. 11).

(4)  Виж приложение IV.

(5)  ОВ L 310, 16.11.1988 г., стр. 32. Решение, изменено с Решение 98/144/ЕО (ОВ L 42, 14.2.1998 г., стр. 61).

(6)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2006/142/ЕО на Комисията (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 110).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

I.

(испански)

„Mantequilla de Soria“ или „Mantequilla de Soria dulce“ или „Mantequilla de Soria azucarada“: за подсладен ароматизиран млечен продукт с минимално съдържание на млечни мазнини 39 %

II.

(датски)

III.

(немски)

„Butterkäse“: за сирене от краве мляко, което е полутечно, с мазна консистенция и с минимално съдържание на млечни мазнини 45 % сухо вещество

„Kräuterbutter“: за маслена заготовка, съдържаща билки и минимално съдържание на млечни мазнини 62 %

„Milchmargarine“: за маргарин, съдържащ най-малко 5 % пълномаслено мляко, обезмаслено мляко или други подходящи млечни продукти

IV.

(гръцки)

V.

(английски)

„Brandy butter“ — „Sherry butter“ — „Rum butter“: за подсладен алкохолен продукт с минимално съдържание на млечни мазнини 20 %

„Buttercream“: за подсладен продукт с минимално съдържание на млечни мазнини 22,5 %

VI.

(френски)

„Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine“: за продукти, съдържащи морски храни и минимално съдържание на млечни мазнини 10 %

VII.

(италиански)

VIII.

(нидерландски)

IX.

(португалски)

X.

(фински)

„Munavoi“: за продукт, съдържащ яйца и минимално съдържание на млечни мазнини 35 %

XI.

(шведски)

„flytande margarin“: за продукт с течна консистенция, съдържащ най-малко 80 % зеленчукови мазнини като маргарин и чийто състав е такъв, че този продукт не е за мазане

„messmör“: за млечен продукт, произведен от суроватка, подсладен или не, с минимално съдържание на млечни мазнини от 2 %

„vitlökssmör“, „persiljesmör“, „pepparrotssmör“: за продукт, съдържащ хранителни продукти с ароматизиращ ефект и с минимално съдържание на млечни мазнини 66 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Проверка на декларираното средно съдържание на мазнини в мазнините за мазане

На случаен принцип се вземат пет проби от партидата, която трябва да бъде проверена и анализирана. Прилагат се следните две процедури:

А.

Средноаритметичното на петте получени резултата се сравнява с декларираното съдържание на мазнини. Счита се, че съдържанието на мазнини съответства на декларираното, ако средноаритметичното не се различава с повече от един процент от декларираното съдържание на мазнини.

Б.

Петте отделни резултата се сравняват с допустимите граници на отклонение (± два процента от декларираното съдържание на мазнини), посочени в член 2, параграф 1, буква б). Ако разликата между максималната стойност и минималната стойност на петте отделни резултата е по-малка или равна на четири процента, счита се, че изискванията на член 2, параграф 1, буква б) са изпълнени.

При установяване на съответствие с условията, предвидени в точки А и Б, счита се, че проверяваната партида отговаря на изискванията на член 2, параграф 1, буква б), даже ако една от петте стойности попада извън допустимите граници от ± два процента.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продукти, посочени в член 3, параграф 3

Тип на продукта

Състав на продукта

Минимално съдържание на млечни мазнини

Алкохолно масло (масло, съдържащо алкохолни напитки)

Масло, алкохолна напитка, захар

34 %


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 577/97 на Комисията

(ОВ L 87, 2.4.1997 г., стр. 3)

Регламент (ЕО) № 1278/97 на Комисията

(ОВ L 175, 3.7.1997 г., стр. 6)

Регламент (ЕО) № 2181/97 на Комисията

(ОВ L 299, 4.11.1997 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 623/98 на Комисията

(ОВ L 85, 20.3.1998 г., стр. 3)

Регламент (ЕО) № 1298/98 на Комисията

(ОВ L 180, 24.6.1998 г., стр. 5)

Регламент (ЕО) № 2521/98 на Комисията

(ОВ L 315, 25.11.1998 г., стр. 12)

Регламент (ЕО) № 568/1999 на Комисията

(ОВ L 70, 17.3.1999 г., стр. 11)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствията

Регламент (ЕО) № 577/97

Настоящият регламент

Членове 1—3

Членове 1—3

Член 5

Член 5а

Член 4

Член 6

Член 5

Приложения I—III

Приложения I—III

Приложение IV

Приложение V


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 446/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2273/2002 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 41 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EО) № 2273/2002 на Комисията (2) определя разпоредбите за регистрирането на цените на представителните пазари на държавите-членки за различни категории говеда. В приложенията към същия регламент са посочени подробните правила за информацията, която следва да се предоставя във връзка с проучването на цените за всяка от тези категории.

(2)

По искане на Ирландия приложения I и II към Регламент (ЕО) № 2273/2002 следва да бъдат отчасти преразгледани предвид измененията в търговията с едър рогат добитък в тази държава-членка, като по този начин се осигури ценовото проучване да продължи да се основава на представителни пазари.

(3)

Регламент (ЕО) № 2273/2002 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2273/2002 се изменя, както следва:

1)

В приложение I, част Д, точка 1 се заменя със следния текст:

„1.   Представителни пазари

Най-малко 2 пазара“,

2)

В приложение II, част Г, точка 1 се заменя със следния текст:

„1.   Представителни пазари

Най-малко 2 пазара“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 347, 20.12.2002 г., стр. 15. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2172/2003 (ОВ L 326, 13.12.2003 г., стр. 8).


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 447/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 8, параграф 3, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (2) е бил отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (3). Уместно е да се изменят няколко разпоредби на Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията (4), които все още съдържат позоваване на Регламент (ЕО) № 1260/2001, за да се вземе предвид това развитие.

(2)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 установява основните продукти, към които следва да се приравнят някои селскостопански продукти и продукти, получени от преработката на основни продукти, с цел предоставянето на възстановявания при износ в съответствие с този регламент.

(3)

Продуктите, които се приравняват към пълномаслено мляко на прах (продуктова група 3), са изброени в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1043/2005. Все пак член 3, параграф 4, втора алинея позволява на компетентния орган, по искане на заинтересованата страна, да приравни продуктите, изброени в този параграф, към комбинация от обезмаслено мляко на прах (продуктова група 2), за тяхното съдържание на обезмаслено сухо вещество, или към масло (продуктова група 6), за тяхното съдържание на масленост в млякото при определяне на възстановяването, което трябва да се изплати.

(4)

Бързото намаляване на размерите на възстановяването за пълномаслено мляко на прах и обезмаслено мляко на прах по отношение на размерите на възстановяването за масло открива пред операторите възможността да се възползват от разпоредбите на член 3, параграф 4, втора алинея, за да предявят искания за възстановяване по отношение на млечната мазнина на продуктите, които при нормални условия биха били приравнени към пълномаслено мляко на прах. Тази възможност би могла да доведе до изплащане на по-големи възстановявания по отношение на селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, невключени в приложение I, отколкото би било приложимо за такива продукти, изнасяни без по-нататъшна преработка, и следователно не съответства на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (5), и по-специално на член 31, параграф 1, втора алинея от него.

(5)

В съответствие с това е уместно да се заличи втора алинея от член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 без да се засяга възможността от въвеждане на подобна мярка, ако въпросният риск престане да съществува. Въпреки това в случаите, когато Регламент (EО) № 61/2007 на Комисията от 25 януари 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти (6), е свел до нула, считано от26 януари 2007 г., ставката на възстановяване при износ на пълномаслено мляко на прах, някои държави-членки може вече да са счели, че вече не е уместно да приемат нови искания от операторите да се възползват от дерогацията, предвидена от член 3, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1043/2005. В интерес на хармонизирането на отговорите на държавите-членки на исканията, получени от 26 януари 2007 г., полезно е да се определи конкретна дата, след която държавите-членки да не приемат нови искания за приравняване към тази разпоредба.

(6)

Член 43 от Регламент (EО) № 1043/2005 предвижда, с изключение на сделките за хранителна помощ, заявленията за възстановяване да са валидни само когато е осигурено обезпечение в размер на 25 % от стойността, за която се кандидатства. Тази гаранция се внася в уверение на това, че титулярят за възстановяване иска възстановяване, равно на сумата, за която е бил издаден сертификатът за изнесени стоки през периода на валидност на сертификата за възстановяване. Размерът на гаранцията бе определен по времето, когато степента на заявленията за сертификати беше значително по-голяма от сумата, която би могла да се предостави. Като следствие от протичащото намаляване на размера на възстановяванията по отношение на селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, невключени в приложение I, степента на заявленията за сертификати спадна значително. При тези условия намаля вероятността операторите да внасят заявления по спекулативни причини. Съответно е уместно да се намали размерът на гаранцията.

(7)

Приложение VIII към Регламент (EО) № 1043/2005 съдържа вписвания на двадесет и един от двадесет и трите езика на Общността. Това приложение би трябвало да включва тези вписвания и на двата други езика, по-конкретно ирландски и малтийски.

(8)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 следва съответно да бъде изменен.

(9)

Управителният комитет по хоризонталните въпроси относно търговията с преработени селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I, не е представил становище в срока, определен от председателя му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1043/2005 се изменя, както следва:

1)

а) В член 1, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея „Регламент (EО) № 1260/2001“ се заменя с:

„Регламент (EО) № 318/2006 (7)

б)

във втора алинея буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006:“.

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

В параграф 4, втора алинея се заличава.

б)

Параграф 8 се изменя, както следва:

i)

в уводния текст „Регламент (EО) № 1260/2001“ се заменя с „Регламент (EО) № 318/2006“;

ii)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) № 318/2006, изключващ примеси, получени частично от използването на продукти, обхванати от Регламент (EО) № 1784/2003;

г)

продуктите, посочени в член 1, параграф 1, букви г) и ж) от Регламент (EО) № 318/2006, изключващ примеси, получени частично от използването на продукти, обхванати от Регламент (EО) № 1784/2003.“.

3)

В първа алинея от член 43, „25 %“ се заменя с „15 %“.

4)

В първа алинея от член 44, параграф 4, „25 %“ се заменя с „15 %“.

5)

В приложение II бележка 4 под линия относно колона 6 „Захар, меласа или изоглюкоза“ се заменя със следния текст:

„(4)

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1)“.

6)

В приложение III в описанието за код по КН 2905 43 00 Манитол първият параграф се заменя със следния текст:

„Получен от захароза, обхваната от Регламент (ЕО) № 318/2006“.

7)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

след вписването за френски език се добавя следното тире:

„—

на ирландски: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]“

б)

след вписването за унгарски език се добавя следното тире:

„—

на малтийски: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Все пак член 3, параграф 4, втора алинея от Регламент (EО) № 1043/2005 продължава да се прилага по отношение на продукти, получили, със съгласието на съответния компетентен орган, приравняването, посочено в тази разпоредба, преди 17 февруари 2007 г. и изнесени при покритие от сертификати за възстановяване, за които е било поискано предварително установяване в съответствие с член 29 от въпросния регламент, преди 1 март 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(6)  ОВ L 19, 26.1.2007 г., стр. 8.

(7)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стp. 1.“;


ДИРЕКТИВИ

24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/34


ДИРЕКТИВА 2007/25/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб като активни вещества

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (EО) № 451/2000 (2) и (EО) № 703/2001 (3) на Комисията определят подробните правила за изпълнение на втория етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 (на Директива 91/414/ЕИО, и установяват списък на активни вещества, които трябва да се оценят с оглед на тяхното евентуално включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб.

(2)

Въздействието на тези активни вещества върху здравето на хората и околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите на Регламенти (EО) № 451/2000 и № 703/2001 за серия от употреби, предложени от нотификатора. Освен това, тези регламенти определят докладващите държави-членки, които трябва да внесат съответните доклади за оценка и препоръки в Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) в съответствие с член 8, параграф 1 на Регламент (EО) № 451/2000. По отношение на диметоат докладващата държава-членка беше Обединеното кралство и цялата необходима информация беше внесена на 4 август 2004 г. По отношение на диметоморф и метрибузин докладваща държава-членка беше Германия и цялата необходима информация беше внесена съответно на 11 юни 2004 г. и 23 август 2004 г. По отношение на глуфозинат докладваща държава-членка беше Швеция и цялата необходима информация беше внесена на 3 януари 2003 г. За фосмет докладваща държава-членка беше Испания и цялата необходима информация беше внесена на 23 август 2004 г. За пропамокарб докладваща държава-членка беше Ирландия и цялата необходима информация беше внесена на 5 октомври 2004 г.

(3)

Докладите за оценка бяха предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и EFSA и бяха представени на Комисията на 14 март 2005 г. за глуфозинат, на 12 май 2006 г. за фосмет и пропамокарб, на 23 юни 2006 г. за диметоат и диметоморф, на 28 юли 2006 г. за метрибузин във формат на научен доклад на EFSA (4). Този доклад беше прегледан от държавите-членки и Комисията в състава на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и завършен на 24 ноември 2006 г. във формат на доклад за преглед на Комисията за диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб.

(4)

От различните проведени изследвания стана ясно, че продукти за растителна защита, съдържащи диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет или пропамокарб, се очаква като цяло да отговарят, на изискванията, посочени в член 5, параграф 1 буква а) и буква б) от Директива 91/414/ЕИО, по специално по отношение на употребите, които бяха изследвани и подробно изложени в доклада oт прегледа на Комисията. Следователно е подходящо тези активни вещества да бъдат включени в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества могат да бъдат издадени в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(5)

Без да се засяга това заключение, е подходящо да се получи допълнителна информация по определени специфични въпроси, засягащи диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин и фосмет. Член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да става при някои условия. Поради това е подходящо да се изиска подлагането на диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин и фосмет на допълнителни анализи за потвърждение на оценката на риска по някои въпроси и тези изследвания да бъдат представени от нотификаторите.

(6)

Трябва да се предвиди разумен срок, преди активното вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и заинтересованите страни да се подготвят, за да могат да отговорят на новите изисквания, които произтичат от това включване.

(7)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последствие от включването на активно вещество в приложение I, на държавите-членки трябва да се предостави период от шест месеца след включването, за да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб, с цел да се гарантира, че изискванията, изложени в Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 и съответните условия, описани в приложение I, са изпълнени. Държавите-членки трябва да променят, заменят или отменят, според случая, съществуващите разрешения, в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ ЕИО Чрез дерогация от горепосочения срок, един по-дълъг период трябва да бъде предоставен за внасянето и оценката на пълното досие на всеки продукт за растителна защита от приложение III за всяко предполагаемо предназначение, в съответствие с единните принципи, посочени в Директива 91/414/EИО.

(8)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/EИО на активни вещества, оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (5), показва, че могат да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на действащите разрешения във връзка с достъпа до данни. За да се избегнат допълнителни трудности, следователно става необходимо да се разяснят задълженията на държавите-членки, особено задължението за потвърждение, че притежателят на разрешение позволява достъпа до досие, като по този начин изпълнява изискванията на приложение II към споменатата директива. Това разяснение обаче, не налага нови задължения на държавите-членки или притежателите на разрешения в сравнение с директивите, приети досега за изменение на приложение I.

(9)

Следователно Директива 91/414/ЕИО трябва да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват до 31 март 2008 г. най-късно законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията за текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

1.   Държавите-членки, съгласно Директива 91/414/ЕИО, когато е необходимо, изменят или отменят разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб като активно вещество, не по-късно от 31 март 2008 г.

До тази дата те по-специално трябва да потвърдят, че условията в приложение I към посочената Директива, отнасящи се до диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб, са изпълнени, с изключение на тези, посочени в част Б от вписването за това активно вещество, както и че притежателят на разрешението притежава или има достъп до досие, отговарящо на изискванията в приложение II от посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб или като единствено активно вещество, или като едно от няколко активни вещества, всяко, от които е включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО не по-късно от 30 септември 2007 г., държавите-членки извършват повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, отговарящо на изискванията на приложение III към посочената директива и като вземат под внимание част Б от вписването в приложение I към посочената директива относно диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб съответно. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След това решение държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отменят разрешението до 30 септември 2011 г. най-късно; или

б)

за продукт, съдържащ диметоат, диметоморф, глуфозинат, метрибузин, фосмет и пропамокарб като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отменят разрешението не по-късно от 30 септември 2011 г. или от датата, определена за такова изменение или отменяне в съответната директива или директиви, която/ които добавя(т) съответното вещество или вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което от двете е по-късно.

Член 4

Настоящата Директива влиза в сила на 1 октомври 2007 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/21/ЕО на Комисията (ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 42).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 98, 7.4.2001 г., стр. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (ОВ L 259, 13.10.2000, стр. 27).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното допълнение се добавя в края на таблицата на приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Общо наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„155

Диметоат

CAS № 60-51-5

CIPAC № 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Примеси:

ометоат: не повече от 2 g/kg

изодиметоат: не повече от 3 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

Част A

Разрешава се единствено за употреба като инсектицид

Част Б

За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на диметоат, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да обърнат особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и други нецелеви артроподи. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е възможно, като буферни зони, намаляване на повърхностния отток и отводнителни системи,

трябва да обърнат особено внимание на хранителното излагане на консуматорите,

трябва да обърнат особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използването на подходяща лична защитна екипировка.

Заинтересованите държави-членки изискват представяне на допълнителни изследвания за потвърждение на оценката на риска за птиците, бозайниците и нецелевите артроподи, както и за потвърждение на токсикологичната оценка на метаболитите, които евентуално присъстват в културите.

Те гарантират, че нотификаторът, по чиято молба диметоат е включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 2 години от влизането в сила на настоящата директива.

156

Диметоморф

CAS № 110488-70-5

CIPAC № 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

Част A

Разрешава се единствено за употреба като фунгицид.

Част Б

За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на диметоморф, и по-специално допълнения I и II от него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка,

опазването на птиците, бозайниците и водните организми.

Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

157

Глуфозинат

CAS № 77182-82-2

CIPAC № 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

Част A

Разрешава се единствено за употреба като хербицид.

Част Б

При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи глуфозинат за употреба, различна от тази за ябълкови овощни градини, особено по отношение на излагането на операторите и консуматорите, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1 , буква б), и осигуряват предоставянето на необходими данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията доклада от прегледа на глуфозинат, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператори, работници и странични хора. Условията на разрешението трябва да включват, защитни мерки, когато е необходимо,

опасността от замърсяване на подземните води, когато активното вещество се използва в райони с чувствителна почва и/или климатични условия,

опазването на бозайниците, нецелевите артроподи и нецелевите растения.

Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

Заинтересованите държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за бозайници и нецелеви артроподи в ябълкови овощни градини. Те гарантират, че нотификаторът, по чиято молба глуфозинат е включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 2 години от влизането в сила на настоящата директива.

158

Метрибузин

CAS № 21087-64-9

CIPAC № 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

Част A

Разрешава се единствено за употреба като хербицид.

Част Б

При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи метрибузин за употреба, различна от тези за ябълкови овощни градини, особено по отношение на излагането на операторите и консуматорите, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходими данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на метрибузин, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки :

трябва да обърнат особено внимание на опазването на водораслите, водните растения, нецелевите растения извън третираното поле и трябва да гарантират, че условията на разрешението, когато е възможно, включват мерки за намаляване на риска,

трябва да обърнат особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка.

Заинтересованите държави-членки изискват представяне на допълнителни данни за потвърждаване на оценката на риска за подземните води. Те гарантират, че нотификаторите, по чиято молба метрибузин е включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

159

Фосмет

CAS № 732-11-6

CIPAC № 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Примеси:

phosmet oxon: не повече от 0,8 g/kg

iso phosmet: не повече от 0,4 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

Част A

Разрешава се единствено за употреба като инсектицид и акарицид.

Част Б

За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на фосмет, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да обърнат особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и други нецелеви артроподи. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като буферни зони, намаляване на повърхностния отток и отводнителни системи,

трябва да обърнат особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка за дишане.

Заинтересованите държави-членки изискват представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птици (остър риск) и тревопасни бозайници (дългосрочен риск). Те гарантират, че нотификаторът, по чиято молба фосмет е включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 2 години от влизането в сила на настоящата директива.

160

Пропамокарб

CAS № 24579-73-5

CIPAC № 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥920 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

Част A

Разрешава се единствено за употреба като фунгицид.

Част Б

При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи пропамокарб за употреба, различна от приложение върху листа, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите на член 4, параграф 1, буква, б), и осигуряват предоставянето на необходими данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на пропамокарб, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Условията на разрешението трябва да включват защитни мерки, когато е необходимо,

прехвърлянето на остатъчни количества почва за други култури от сеитбо-обръщението или следващи култури,

опазване на повърхностни и подземни води в уязвими зони,

опазване на птиците, бозайниците и водните организми. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.“


(1)  Допълнителна информация за идентичността и характеристиките на активното вещество е предоставена в доклада от прегледа.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 март 2007 година

за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея

(2007/241/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 170 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея беше подписано от името на Общността на 22 ноември 2006 г., при условие за по-късното му сключване в съответствие с Решение на Съвета за подписване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея (2).

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение (3).

Член 2

Председателят на Съвета пристъпва, от името на Общността, към предвиденото официално уведомление съгласно член 12, параграф 1 от споразумението (4).

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  Становище от 1.2.2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Виж стр. 44 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Виж стр. 44 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Корея

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

(наричана по-долу „Общността“), и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ,

(наричана по-долу „Корея“),

(наричани заедно по-долу „страните“);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Корея се стремят към научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в редица области от общ интерес и като съзнават бързото разрастване на научните познания и техния положителен принос в развитието на двустранното и международното сътрудничество;

В СТРЕМЕЖА СИ за разширяване на обхвата на научното и технологичното сътрудничество в редица области от общ интерес чрез създаване на ползотворно партньорство за мирни цели и от взаимна полза;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че такова сътрудничество и прилагането на резултатите от него ще допринесат за икономическото и социалното развитие на страните; и

В ЖЕЛАНИЕТО СИ за създаване на официална мрежа за цялостно изпълнение на съвместните дейности, които ще укрепят сътрудничеството в „науката и технологиите“ между страните,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и принципи

1.   Страните насърчават, развиват и подпомагат съвместните дейности, предвидени в настоящото споразумение, в областта на науката и технологиите за мирни цели, в съответствие с настоящото споразумение и законодателствата и разпоредбите на двете страни.

2.   Съвместните дейности, предвидени в настоящото споразумение, се осъществяват въз основа на следните принципи:

а)

съвместно и справедливо разпределено финансово участие и ползи;

б)

съвместен достъп до програмите, проектите и материалната база за научни изследвания и технологично развитие на всяка от страните чрез посещения на изследователи от другата страна;

в)

своевременна обмяна на информация, която може да се отнася до съвместните дейности;

г)

развиване на общество, основано на знанието, в полза на икономическото и социалното развитие на страните; и

д)

защита на правата върху интелектуалната собственост в съответствие с приложение II към настоящото споразумение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

1)

„преки съвместни дейности“ означава съвместни дейности, извършвани от страните;

2)

„непреки съвместни дейности“ означава дейности, извършвани от правни субекти, установени в Корея и в Общността, чрез участие на корейски юридически лица в Рамковата програма на Общността съгласно член 166 от Договора за създаване на Европейската общност (наричана по-долу „Рамковата програма“) и съответно участието на правни субекти, установени в Общността, в корейски изследователски програми или проекти в областта на науката и технологиите, които са подобни на предвидените в Рамковата програма;

3)

понятието „съвместни дейности“ включва както преки, така и непреки съвместни дейности;

4)

„правен субект“ означава всяко физическо или юридическо лице, създадено по силата на националното законодателство на мястото на установяване или по силата на правото на Общността, което има юридическа правосубектност и притежава всички полагащи му се права и задължения.

Член 3

Съвместни дейности

1.   Преките съвместни дейности, предвидени в настоящото споразумение, могат да включват:

а)

срещи в различен формат, включително такива между експерти, за обсъждане на обмена на информация по научни и технологични въпроси от общ или конкретен характер и за определяне на проекти и програми в областта на научноизследователската и развойната дейност, които могат да бъдат осъществени съвместно;

б)

обмен на информация относно дейности, политики, практики, закони и правни уредби, свързани с научноизследователската и развойната дейност;

в)

посещения и обмен на учени, технически персонал и други експерти по общи и специфични въпроси;

г)

изпълнение на съвместни проекти и програми, които могат да бъдат определени от Съвместния комитет, посочен в член 6, съобразно съответното законодателство и правна уредба на страните; и

д)

други видове дейности в областта на науката и технологиите, които могат да бъдат определени от Съвместния комитет, посочен в член 6, съобразно съответното законодателство и правна уредба на страните.

2.   С цел развиване на непреки съвместни дейности и при спазване на приложенията към настоящото споразумение, всеки правен субект, установен в Корея или в Общността, може да участва в научноизследователски програми или проекти, изпълнявани от другата страна и отворени за участие на нейните правни субекти, съобразно съответното законодателство и правна уредба на страните.

Член 4

Процедури по прилагане

1.   Страните могат да постигнат съгласие за изпълнението на договорености, които определят детайлите и процедурите за съвместните дейности, предвидени в настоящото споразумение.

2.   Всяка от страните може да възложи техни съвместни научни и технологични дейности на конкретни институции за пряко изпълнение или да осигури подкрепа за съвместни научни и технологични дейности, осъществявани от страните.

3.   Съвместните научни и технологични дейности, които не са предмет на конкретни споразумения, а се насърчават, развиват и подпомагат от страните и са започнати, но не са завършени до датата на влизане в сила на настоящото споразумение, се включват в настоящото споразумение от въпросната дата.

Член 5

Развиване на сътрудничество

1.   Всяка от страните полага всички възможни усилия за съгласуване с правните субекти, извършващи съвместни дейности по настоящото споразумение, на цялата потенциална материална база с оглед улесняване на дейността и посещенията на изследователи, участващи в тези съвместни дейности, заедно с внасянето и изнасянето от нейната територия на материали, данни и оборудване, предназначени за използване в рамките на тези съвместни дейности.

2.   Във връзка с предвидените в настоящото споразумение съвместни дейности страните могат да допуснат, ако е уместно и за мирни цели, участието на изследователи и организации от всички области на научноизследователската дейност, включително и от частния сектор.

Член 6

Съвместен комитет

1.   Координирането и подпомагането на съвместни дейности по настоящото споразумение се извършва от името на Корея от корейските министерства, отговарящи за науката и технологиите, и от името на Общността от службите на Комисията на Европейските общности (Генерална дирекция „Изследвания“), които действат като изпълнителни агенти.

2.   За осигуряване на ефективно прилагане на настоящото споразумение изпълнителните агенти учредяват Съвместен комитет за научно и технологично сътрудничество (наричан по-долу „Съвместния комитет“). Съвместният комитет се състои от официални представители на всяка от страните и се председателства съвместно от представителите на двете страни. Съвместният комитет приема свой процедурен правилник, одобрен от двете страни.

3.   Функциите на Съвместния комитет са, както следва:

1)

Обмяна на възгледи и информация по въпроси, свързани с политиката в областта на науката и технологиите;

2)

Преразглеждане и обсъждане на съвместните дейности и постиженията в рамките на настоящото споразумение;

3)

Изготвяне на препоръки към страните по отношение на изпълнението на настоящото споразумение, които могат да включват определянето и предлагането на съвместни дейности в рамките на същото и насърчаване на тяхното изпълнение;

4)

Изготвяне на доклад до страните относно статута, постиженията и ефективността на съвместните дейности по настоящото споразумение. Този доклад се предоставя на Съвместния комитет ЕС — Корея в съответствие с Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество.

4.   Съвместният комитет взима решения след постигането на взаимно съгласие.

5.   Разходите на участниците в заседанията на Съвместния комитет, като пътни разноски и нощувки, се поемат от страната, за която се отнасят. Всякакви други разходи, свързани с тези заседания, се поемат от страната домакин.

6.   Корея и Общността ще се редуват в домакинството на заседанията на Съвместния комитет, като времето на провеждането на същите ще бъде определяно след постигане на взаимно съгласие, за предпочитане веднъж годишно.

Член 7

Финансиране

1.   Изпълнението на настоящото споразумение е подчинено на наличието на съответните средства и на приложимото законодателство и правната уредба на всяка от страните.

2.   Разходите за съвместните дейности по настоящото споразумение се поемат съобразно решение, взето с взаимно съгласие.

3.   В случите, когато планираните съвместни действия от една от страните предвиждат финансова подкрепа за участници, представляващи другата страна, всякакви грантове и финансово или друг вид участие на едната страна, предназначени за участниците от другата страна и подпомагащи въпросните дейности, се освобождават от данъци и мита при спазване на съответното законодателство и правната уредба, които са в сила на територията на всяка от страните към момента на предоставяне на такива грантове и финансово или друг вид участие.

Член 8

Информация и права върху интелектуалната собственост

1.   Научната и технологичната информация, върху която няма права на интелектуална собственост и е свързана с преки съвместни действия, може да бъде публично оповестена от всяка от страните по обичайните канали в съответствие с нейните общи процедури.

2.   Правата върху интелектуалната собственост и другите права на собственост, възникнали или предоставени при извършване на съвместните дейности по настоящото споразумение, се разглеждат в съответствие с разпоредбите на приложение II към настоящото споразумение.

Член 9

Териториално прилагане

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при предвидените в посочения Договор условия, и от друга страна, на територията на Корея. Това не препятства провеждането на съвместни дейности в открито море, в Космоса или на територията на трети страни, в съответствие с международното законодателство.

Член 10

Уреждане на спорове

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение не нарушават правата и задълженията по действащи и/или бъдещи споразумения за сътрудничество между страните или между правителството на която и да е от държавите-членки на Общността и правителството на Корея.

2.   Всички въпроси или спорове, свързани с тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение, се уреждат чрез консултации между страните.

Член 11

Приложения

Приложение I (относно реда и условията за участие) и приложение II (относно правата върху интелектуалната собственост) представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 12

Влизане в сила и прекратяване на действието

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните си разменят дипломатически ноти относно завършването на съответните вътрешни процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Настоящото споразумение остава в сила за период от пет години, след което срокът му се удължава автоматично, ако не бъде прекратено от някоя от страните.

3.   В края на първоначалния петгодишен период или във всеки следващ момент настоящото споразумение може да бъде прекратено с писмено уведомление, изпратено най-малко шест месеца предварително до другата страна.

4.   Всяка от страните може да направи оценка на въздействието и на дейностите по настоящото споразумение на всеки пет години. Всяка от страните прави всички възможни усилия да улесни извършването на оценка от другата страна, като страната, извършваща оценката, уведомява другата страна за резултатите от нея.

5.   Настоящото споразумение може да бъде изменено с взаимното съгласие на страните чрез размяна на дипломатически ноти. Измененията влизат в сила в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1, освен ако страните не се споразумеят за друго.

6.   Настоящото споразумение се прекратява, без да се засягат съвместните дейности, които са предприети по силата му, но не са напълно завършени към момента на прекратяване на същото, или на каквито и да е конкретни права и задължения, възникнали в съответствие с приложенията към настоящото споразумение.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните, надлежно упълномощени съответно от Европейската общност и от правителството на Република Корея, подписаха настоящото споразумение.

СЪСТАВЕНО в два оригинала в Брюксел на двадесет и втория ден от ноември две хиляди и шеста година на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и корейски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Ред и условия за участие на правни субекти, установени в Европейската общност и в Корея

В рамките на настоящото споразумение, в случай че една от страните сключи договор с правен субект от другата страна за непряка съвместна дейност, при поискване другата страна прави усилия да осигури всякаква възможна помощ, в границите на разумното, от каквато първата страна може да се нуждае или да има полза за безпроблемното изпълнение на въпросния договор.

1.   РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРАВНИ СУБЕКТИ, УСТАНОВЕНИ В КОРЕЯ, В НЕПРЕКИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩНОСТТА (НАРИЧАНА ПО-ДОЛУ „РАМКОВАТА ПРОГРАМА“)

а)

Правни субекти, установени в Корея, могат да участват в непреки съвместни дейности по Рамковата програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности при спазване на условията и ограниченията, предвидени в Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за участие на предприятия, научноизследователски центрове и университети и за разпространение на резултатите от изследванията за изпълнението на рамковата програма на Европейската общност.

б)

Без да се нарушава буква а), правните субекти, установени в Корея, участват в непреки съвместни дейности по рамковата програма в съответствие с правилата.

2.   РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРАВНИ СУБЕКТИ, УСТАНОВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА КОРЕЯ

а)

Правни субекти, установени в Общността, могат да участват в научноизследователски проекти и програми, финансирани от корейското правителство.

б)

Правните субекти, установени в Общността, участват в корейски проекти и програми за научноизследователска и развойна дейност в съответствие със законодателството и правната уредба на Корея в тази област и съответните правила за участие в такива проекти или програми.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Принципи, свързани с предоставянето на права върху интелектуална собственост

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

За целите на настоящото споразумение за „интелектуална собственост“ е валидно определението, съдържащо се в член 2 от Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, съставена в Стокхолм на 14 юли 1967 г.

2.   ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПРЕКИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

а)

Освен ако страните изрично не са се споразумели за друго, за правата върху интелектуалната собственост се прилагат следните правила, с изключение на авторски и свързани права на страните, възникнали в резултат на преки съвместни дейности, извършвани в съответствие с член 3, параграф 1 от настоящото споразумение:

1.

Страната, създала интелектуалната собственост, има пълни права върху нея. В случай че интелектуалната собственост е създадена съвместно и съответният дял на двете страни в работата не може да бъде определен, страните са съсобственици на въпросната интелектуална собственост;

2.

Страната, притежаваща интелектуалната собственост, предоставя на другата страна достъп до нея за извършването на всякакви преки съвместни дейности. Такъв достъп се предоставя безвъзмездно.

б)

Освен ако страните изрично не са се споразумели за друго, за авторските и свързаните права на страните се прилагат следните правила:

1.

Когато една от страните публикува научни и технически данни, информация или резултати в списания, статии, доклади, книги или под някаква друга форма, включително видеозапис и софтуер, в резултат на или във връзка със съвместни дейности, осъществявани по силата на настоящото споразумение, въпросната страна полага всички възможни усилия да осигури за другата страна неизключителни, неотменими, безвъзмездни лицензи във всички страни, където авторските права са защитени, с цел превод, възпроизвеждане, адаптиране, предаване и публично разпространение на такива трудове;

2.

Всички публично разпространени копия на трудове, защитени с авторско право в съответствие с разпоредбите на буква б), точка 1, следва да съдържат името/имената на автора/ите на въпросния труд, освен в случаите, когато авторът/ите изрично откаже/ат да бъде/ат упоменат/и. Освен това тези копия следва да съдържат на видно място посочване на съвместното участие на страните.

в)

Освен ако страните изрично не са се споразумели за друго, за поверителната информация на страните се прилагат следните правила:

1.

Когато съобщава на другата страна информация, необходима за извършване на преки съвместни дейности, всяка от страните посочва тази част от информацията, която иска да остане поверителна;

2.

Получаващата информацията страна може на своя отговорност да съобщи поверителна информация на своите агенции или на лица, наети чрез тези агенции, за целите на изпълнението на настоящото споразумение;

3.

С предварителното писмено съгласие на страната, предоставила поверителна информация, другата страна може да разпространи такава информация в по-голяма степен, отколкото е предвидено в буква в), точка 2. Страните си сътрудничат взаимно при създаването на процедури за искане и получаване на предварително писмено съгласие за такова по-широкообхватно разпространение и всяка една от тях дава съответното одобрение, доколкото нейното законодателство и правна уредба позволяват това;

4.

Информацията, свързана със семинари, срещи, определяне на задачи на служители, както и с използването на материалната база, уредени с настоящото споразумение, остава поверителна, ако осигуряващата информацията страна помоли получаващата я страна да запази нейния поверителен или привилегирован характер към момента на съобщаването ѝ, в съответствие с буква в), точка 1;

5.

Ако една от страните установи, че ще бъде или може логично да очаква, че ще изпадне в невъзможност да спазва ограниченията и условията за разпространение, предвидени в член 2, буква в), същата незабавно уведомява за това другата страна. След това страните провеждат консултации за определяне на подходящ курс на действие.

3.   ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ПРАВНИ СУБЕКТИ ОТ СТРАНИТЕ ПРИ НЕПРЕКИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

а)

Всяка от страните гарантира, че правата върху интелектуална собственост на правни субекти на една от страните, участващи в изпълнявани от другата страна програми в областта на научноизследователската и развойната дейност, и свързаните с такова участие права и задължения са в съответствие със съответното законодателство и правна уредба, както и с международните конвенции, включително Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правото върху интелектуална собственост, приложение 1В към Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация, както и Парижкия акт от 24 юли 1971 г. към Бернската конвенция за защита на литературните и художествените произведения и Стокхолмския акт от 14 юли 1967 г. към Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост;

б)

Всяка от страните гарантира, че в съответствие с нейното действащо законодателство и правна уредба, правните субекти на една от страните, участващи в изпълнявани от другата страна програми в областта на научноизследователската и развойната дейност, имат същите права и задължения по отношение на интелектуалната собственост, както правните субекти на другата страна, в рамките на една и съща непряка съвместна дейност.


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 април 2007 година

за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

(2007/242/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 г. (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 април 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран. Член 15, параграф 2 от този регламент предвижда, че Съветът съставя, преразглежда и изменя списъка на лица, образувания и органи, посочени в член 7, параграф 2 от този регламент.

(2)

Съветът реши, че определени лица, организации и органи изпълняват условията по член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 г., и че следователно трябва да бъдат включени в списъка в приложение V към същия регламент поради личните и специфични причини, предвидени в него,

РЕШИ:

Член 1

Лицата, образуванията и органите, посочени в приложението към настоящото решение, са изброени в Приложение V към Регламент (EО) № 423/2007.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембуpг на 23 април 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„A.   Юридически лица, организации и органи

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

1.

Организация за авиационна промишленост, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO наблюдава производството на ракети на Иран, включително промишлената група „Shahid Hemmat“, промишлената група „Shahid Bagheri“ и промишлената група „Fajr“ — всички посочени в Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН (ССООН). Ръководителят на AIO и други двама високопоставени служители също са посочени в Резолюция 1737 (2006) на ССООН

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

3.

Център за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) — известен също под името Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Занимава се с научноизследователска и развойна дейност. Филиал на DIO. DTSRC осигурява голяма част от придобивките в полза на DIOл.

4.

Jaber Ibn Hayan

Организация за атомна енергия на Иран- Ядрен научноизследователски център в Техеран (AEOI-JIHRD) P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan е лаборатория на AEOI, която се занимава с дейности, свързани с цикъла на производство на горивото. Разположена е в Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) и не е била декларирана от Иран по силата на споразумението за гарантиране преди 2003 г., макар че в нея са се извършвали дейности по преработка.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

6.

Компания за производство и доставка на гориво (NFPC)

Организация за атомна енергия на Иран- Отдел за производство на ядрено гориво (AEOI-NFPD), P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително: проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е наследничката на NFPD, филиал на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

8.

Компания TAMAS

 

TAMAS се занимава с обогатителни дейности, за които Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени. TAMAS е структура, обхващаща четири дъщерни фирми, една от които се занимава с извличане на уран до етап концентрация, а друга отговаря за преработката и обогатяването на урана и за отпадъците.

Б.   Реални личности

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

1.

Reza AGHAZADEH

дата на раждане: 15.3.1949 г.; паспорт номер: S4409483, валидност: 26.4.2000 г. — 27.4.2010 г.; издаден в: Tehran; място на раждане: Khoy

Ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Занимава се с управление на сглобяването и проектирането на центрофуги. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Alai получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на сглобяването и проектирането на центрофуги.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Занимава се с производството на амониев уранил карбонат (AUC) и управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Ashiani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в процеса на производство на AUC и в управлението и проектирането на дизайна на обогатителния комплекс на площадката в Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Занимава се с производство на магнезий с концентрация от 99,9 %. На 27 август 2006 г. Bakhtiar получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята ѝ в производството на магнезий с концентрация от 99,9 %. Магнезий с такава чистота се използва за производство на твърд уран, които може да бъде отливан в материали, използвани за ядрени оръжия. Иран е отказал на МААЕ достъп до документ относно производството на полусфери от твърд уран, които се използват единствено при ядрени оръжия.

5.

Morteza BEHZAD

 

Занимава се с изработка на компоненти за центрофуги. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Behzad получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в изработването на сложни и прецизни компоненти за центрофуги.

6.

Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Депутат и Главен директор на Компанията за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC), структура на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC се занимава с обогатителни дейности, за които Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Длъжностно лице на AEOI, занимаващо се с проекта за проучвателен реактор с тежка вода (IR40) в Arak. В Резолюция 1737 (2006) на ССООН се отправя искане към Иран за прекратяване на работата по проекти, свързани с тежка вода.

8.

Г-н Javad KARIMI SABET

 

Президент на Novin Energy Company. Karimi Sabet получи през август 2006 г. специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в замисъла, производството, инсталирането и въвеждането в експлоатация на ядреното оборудване на площадката в Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

10.

Ali Reza KHANCHI

адрес на Ядрения научноизследователски център (NRC):AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; факс: (+9821) 8021412

Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към AEOI. МААЕ продължава да иска от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Karaj, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти с обеднен уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Занимава се с управление на производството в Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. На 27 август 2006 г. Mohajerani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на производството в UCF и за планирането, построяването и инсталирането на блок UF6 (UF6 е захранващ материал, използван за обогатяване).

12.

Houshang NOBARI

 

Занимава се с управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва работата в обогатителния комплекс в Natanz (Kashan). На 27 август 2006 г. Nobari получи специална награда от президента Ahamdinejad за ролята си в успешното управление и изпълнение на плана за площадката в Natanz (Kashan).

13.

Д-р Javad RAHIQI

 

Началник на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към AEOI. Центърът наблюдава завода за преработка на уран в Esfahan. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с преработката на уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

14.

Abbas RASHIDI

 

Участва в работата по обогатяването в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Rashidi получи специална награда от президента Ahmadinejad за управлението и значителната си роля в осигуряването на успешната операция с обогатителната каскада със 164 центрофуги в Natanz.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.“


Комисия

24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/55


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2007 година

относно изключването от финансиране на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“

(нотифицирано под номер C(2007) 1663)

(само текстовете на испански, датски, немски, гръцки, английски, френски, италиански, нидерландски, португалски, финландски и шведски език са автентични)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/243/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 5, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Член 5 от Регламент (ЕИО) № 729/70, член 7 от Регламент (ЕО) № 1258/1999, както и член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1663/95 на Комисията от 7 юли 1995 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета относно процедурата за приключване на сметките на ФЕОГА, секция „Гарантиране“ (3) предвиждат, че Комисията предприема необходимите проверки, предоставя резултатите от своите проверки на държавите-членки, запознава се с направените от тях бележки, свиква двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави-членки и им съобщава официално своите заключения.

(2)

На държавите-членки е предоставена възможността да поискат започване на помирителна процедура. В някои случаи тази възможност е използвана и съставеният доклад в края на процедурата е разгледан от Комисията.

(3)

Членове 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 729/70, както и член 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999, предвиждат финансиране единствено на възстановяванията при износ към трети страни и интервенциите, чиято цел е стабилизирането на пазарите за селскостопански продукти, които са съответно предоставени или предприети в съответствие с правилата на Общността в рамките на общата организация на пазарите за селскостопански продукти.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и от помирителните процедури показват, че част от разходите, декларирани от държавите-членки не отговарят на условията и следователно не могат да бъдат финансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА.

(5)

Трябва да се посочат сумите, които не са признати за сметка на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, като тези суми не се отнасят за разходите, направени по-рано от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение на Комисията до държавите-членки за резултатите от проверките.

(6)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, изчислените суми, които трябва да бъдат изключени поради несъответствието им с правилата на Общността, се предоставят от Комисията на държавите-членки в рамките на обобщен доклад.

(7)

Настоящото решение не засяга финансови последствия, които Комисията би претърпяла вследствие решения на Съда на Европейските общности по висящи дела към 25 януари 2007 г. по въпроси, които са предмет на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разходите на акредитираните разплащателни агенции на държавите-членки, заявени в рамките на ФЕОГА, секция „Гарантиране“, които са посочени в приложението, се изключват от финансиране на Общността поради несъответствието им с правилата на Общността.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Кралство Испания, Република Финландия, Френската република, Република Гърция, Ирландия, Италианска република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалска република и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 18 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1287/95 (ОВ L 125, 8.6.1995 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(3)  ОВ L 158, 8.7.1995 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 465/2005 (ОВ L 77, 23.3.2005 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бюджетен ред 6 7 0 1

Държава-членка

Мярка

Финансова година

Причина

Вид

%

Парична единица

Сума

Извършени приспадания

Финансов ефект

AT

Финансов одит — надхвърляне

2005

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Общо AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Уравняване на сметки

2001

Уравняване на сметки 2001 г.

еднократна сума

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Уравняване на сметки

2003

Уравняване на сметки 2003 г.

еднократна сума

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Общо BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Уравняване на сметки

2003

Уравняване на сметки 2003 г.

еднократна сума

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Уравняване на сметки

2004

Уравняване на сметки 2004 г.

еднократна сума

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Уравняване на сметки

2005

Уравняване на сметки 2005 г.

еднократна сума

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Финансов одит — просрочени плащания

2005

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Общо DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Възстановявания при износ

2000

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Възстановявания при износ

2000

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Възстановявания при износ

2001

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Възстановявания при износ

2001

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Възстановявания при износ

2002

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Възстановявания при износ

2002

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Възстановявания при износ

2003

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Възстановявания при износ

2003

Несъответстващо прилагане на проверките за замяна

паушална сума

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Общо DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Общо DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Финансов одит — просрочени плащания

2004

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Финансов одит — просрочени плащания

2005

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Финансов одит — надхвърляне

2005

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Плодове и зеленчуци — ядки (други мерки)

2003

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Плодове и зеленчуци — ядки (други мерки)

2004

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Плодове и зеленчуци — преработка на домати

2003

Доставените домати след обичайното работно време на компетентните власти не са били проверени по подходящ начин; недостатъчно съответствие на регистрите с официалното счетоводство

паушална сума

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Плодове и зеленчуци — преработка на домати

2004

Доставените домати след обичайното работно време на компетентните власти не са били проверени по подходящ начин; недостатъчно съответствие на регистрите с официалното счетоводство

паушална сума

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Промоционални мерки

2003

Недопусната за финансиране програма

еднократна сума

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Промоционални мерки

2004

Недопусната за финансиране програма

еднократна сума

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Промоционални мерки

2003

Недостатъци в счетоводните и технически проверки

паушална сума

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Промоционални мерки

2004

Недостатъци в счетоводните и технически проверки

паушална сума

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Промоционални мерки

2005

Недостатъци в счетоводните и технически проверки

паушална сума

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Промоционални мерки

2006

Недостатъци в счетоводните и технически проверки

паушална сума

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Общо ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

OTMS

2001

Липсващ и с недостатъци физически контрол на действията

паушална сума

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS

2002

Липсващ и с недостатъци физически контрол на действията

паушална сума

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS

2003

Липсващ и с недостатъци физически контрол на действията

паушална сума

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Плодове и зеленчуци — преработка на праскови и круши

2003

Няколко плащания са били извършени извън установения срок

еднократна сума

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Публично складиране на алкохол

2001

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Публично складиране на алкохол

2002

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Селскостопанско развитие, секция „Гарантиране“ — нови мерки

2003

Слабости на вторичните проверки

паушална сума

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

Селскостопанско развитие, секция „Гарантиране“ — нови мерки

2003

Слабости на системата за контрол на „преференциалните заеми“: недостатъчен контрол на доказателствените документи за действително извършени плащания и инвестиции.

паушална сума

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

Селскостопанско развитие, секция „Гарантиране“ — нови мерки

2004

Слабости на вторичните проверки

паушална сума

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Общо FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Преки плащания

2004

LPIS (системата за идентификация на земеделските парцели) в действие под изискуемата норма, проверките на място проведени твърде късно, за да бъдат напълно ефикасни

паушална сума

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Преки плащания

2004

LPIS (системата за идентификация на земеделските парцели) в действие под изискуемата норма, проверките на място проведени твърде късно, за да бъдат напълно ефикасни

паушална сума

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Преки плащания

2005

LPIS (системата за идентификация на земеделските парцели) в действие под изискуемата норма, проверките на място проведени твърде късно, за да бъдат напълно ефикасни

паушална сума

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Преки плащания

2005

LPIS (системата за идентификация на земеделските парцели) в действие под изискуемата норма, проверките на място проведени твърде късно, за да бъдат напълно ефикасни

паушална сума

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Плодове и зеленчуци — преработка на домати

2003

Вписаните в регистрите данни се разминават с официалната счетоводна информация на организацията на производителите; данните са представени от организация на производители без информация за добива

паушална сума

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Плодове и зеленчуци — преработка на домати

2004

Вписаните в регистрите данни се разминават с официалната счетоводна информация на организацията на производителите; данните са представени от организация на производители без информация за добива

паушална сума

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

POSEI

2003

Недостатъчно доказателство, че ползата от помощта е стигнала до крайния потребител, недостатъчни проверки при доставянето на продуктите на острова, липса на IACS (интегрирана система за управление и контрол)

паушална сума

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Недостатъчно доказателство, че ползата от помощта е стигнала до крайния потребител, недостатъчни проверки при доставянето на продуктите на острова, липса на IACS (интегрирана система за управление и контрол)

паушална сума

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

Селскостопанско развитие, секция „Гарантиране“ — съпътстващи мерки

2001

Общата сума от месечните декларации надхвърля тази от годишната декларация

еднократна сума

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Общо GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Финансов одит — просрочени плащания

2004

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Мляко на прах за казеин

2002

Недостатъчен контрол върху производствения процес

паушална сума

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Мляко на прах за казеин

2003

Недостатъчен контрол върху производствения процес

паушална сума

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Мляко на прах за казеин

2004

Недостатъчен контрол върху производствения процес

паушална сума

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Общо IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Финансов одит — просрочени плащания

2004

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

Селскостопанско развитие, секция „Гарантиране“ — нови мерки

2003

Недостатъчен контрол на минималните норми, непълен анализ на риска що се отнася до определянето на бенефициерите, при които да се извърши проверка на място

паушална сума

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Вино — преструктуриране

2003

Надценяване на лозарската площ

еднократна сума

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Вино — преструктуриране

2004

Надценяване на лозарската площ

еднократна сума

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Общо IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Финансов одит — просрочени плащания

2005

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Финансов одит — надхвърляне

2005

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Общо LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Уравняване на сметки

2003

Уравняване на сметки 2003 г.

еднократна сума

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Възстановявания при износ

1999

Недостатъчен брой проверки за замяна

паушална сума

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Възстановявания при износ

2000

Недостатъчен брой проверки за замяна

паушална сума

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Възстановявания при износ

2001

Недостатъчен брой проверки за замяна

паушална сума

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Общо NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Бюджетен ред 05 07 01 07

Държава-членка

Мярка

Финансова година

Причина

Вид

%

Парична единица

Сума

Извършени приспадания

Финансов ефект

FI

Финансов одит — просрочени плащания

2005

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Общо FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Финансов одит — просрочени плащания

2003

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Финансов одит — просрочени плащания

2004

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Събиране на вземания

2003

Некоректно класифициране на нередностите

еднократна сума

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Общо GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Общо GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Финансов одит — просрочени плащания

2005

Несъблюдаване на срока за плащане

еднократна сума

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Финансов одит — надхвърляне

2003

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Финансов одит — надхвърляне

2004

Надхвърляне на финансовия таван

еднократна сума

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Общо PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/63


РЕШЕНИЕ 2007/244/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 април 2007 година

за изпълнение на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Съвместно действие 2005/557/ОВППС на Съвета от 18 юли 2005 г. относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур (1), и по-специално член 8, параграф 1, алинея втора от него, заедно с член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 17 октомври 2006 г. Съветът прие Решение 2006/725/ОВППС (2), относно изпълнението на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур, с което удължи финансирането за нейната гражданска част до 30 април 2007 г.

(2)

В очакване на преминаването на мисията на Африканския съюз към съвместна операция на ООН/АС (3), Съветът, в съответствие с член 2 на Решение 2006/486/ОВППС, реши да продължи дейността по оказване на гражданско-военната помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур.

(3)

По отношение на гражданската част Съветът следва да вземе решение относно финансирането на продължаването на дейността по оказване на помощ.

(4)

Дейността по оказване на помощ ще се провежда в контекста на ситуация, която може да се влоши и това би могло да навреди на целите на ОВППС така, както са определени в член 11 от Договора,

РЕШИ:

Член 1

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с прилагането на раздел II от Съвместно действие 2005/557/ОВППС от 1 май 2007 г. до 31 октомври 2007 г., е в размер на 2 125 000 EUR. Тази сума обхваща периода на текущия мандат на AMIS и последващ преходен период, водещ до евентуално преминаване към съвместна операция на ООН/АС.

2.   Управлението на финансовите разходи на базата на предвидената в параграф 1 сума се извършва при спазване на процедурите и правилата, прилагани към общия бюджет на Европейската общност, с изключение на това, че Общността няма запазено право по отношение на предварителното финансиране.

Гражданите на трети страни имат право да представят оферти за сключване на договори.

3.   Извършените разходи се признават, считано от 1 май 2007 г.

Член 2

Съветът следва най-късно до 30 юни 2007 г. да вземе решение дали дейността по оказване на помощ от страна на ЕС следва да бъде продължена.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 април 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 188, 20.7.2005 г., стр. 46.

(2)  ОВ L 296, 26.10.2006 г., стр. 24.

(3)  Решение 2006/486/ОВППС на Съвета от 11 юли 2006 г. относно изпълнение на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относнодейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур (ОВ L 192, 13.7.2006 г., стр. 30).


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/65


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/245/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 април 2007 година

за изменение на Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур с цел включването на военна подпомагаща част за оказване на помощ за установяването на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юли 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно дейността по оказване на гражданско-военна помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур (1).

(2)

На 19 януари 2007 г. Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз заяви намерението си да разположи за срок от шест месеца мисия в Сомалия (AMISOM) главно с цел да допринесе за етапа на начално стабилизиране в Сомалия.

(3)

На 20 февруари 2007 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1744 (2007), с която разреши на държавите-членки на Африканския съюз да установят за срок от шест месеца мисия в Сомалия и настоя държавите-членки на ООН да осигурят персонал, оборудване и услуги, ако е необходимо, за успешното разполагане на AMISOM.

(4)

На 7 март 2007 г. Африканският съюз представи искане на Европейския съюз временно да окаже експертна помощ на военната секция за планиране на AMISOM, разположена в седалището на Африканския съюз в Адис Абеба.

(5)

На 20 март 2007 г. Комитетът „Политика и сигурност“ (КПК) реши да удовлетвори искането на Африканския съюз и да проведе подкрепата на AMISOM в рамките на дейността по оказване на помощ от страна на Европейския съюз на мисията на Африканския съюз в суданската област Дарфур (AMIS).

(6)

В писмото си от 29 март 2007 г. ГС/ВП информира Африканския съюз (АС), че ЕС е готов да осигури временно експерти по планиране и изрази искане персоналът на ЕС на служба в AMISOM да попадне в обхвата на Общата конвенция за привилегиите и имунитетите на Организацията на африканското единство (OAU).

(7)

Съвместно действие 2005/557/ОВППС следва да се измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Съвместно действие 2005/557/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя със следното:

2)

Член 1 се замества със следния текст:

„Член 1

С настоящото Европейският съюз постановява дейност по оказване на гражданско-военна помощ за операция AMIS II с участието на военна подпомагаща част на AMISOM, наречена по-долу „дейност по оказване на помощ от ЕС на AMIS/AMISOM“.

Главната цел на дейността по оказване на помощ от ЕС е да гарантира ефективна и навременна помощ от ЕС, за да подпомогне подобряването на операция AMIS II и освен това да подпомогне установяването на AMISOM. ЕС зачита и подкрепя принципа за собствен принос на Африка и дейността по оказване на помощ от ЕС следва да подкрепя АС и неговите политически, военни и полицейски усилия да се справи с кризата в суданската област Дарфур и в Сомалия.

Дейността по оказване на помощ от ЕС включва гражданска и военна част.“.

3)

В член 3, параграф 1, член 4, параграф 1, член 5, параграф 2, член 10 и член 11, параграф 1, буква а „AMIS II“ се заменя с „AMIS II и AMISOM“.

4)

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ГС/ВП предприема всички необходими мерки, за да осигури координирането на дейностите на ЕС по оказване на помощ за подобряването на AMIS II и AMISOM, както и за координацията между Генералния секретариат на Съвета (ГСС) и Координационното звено на ЕС в Адис Абеба. ГСС предоставя насоки и подкрепа на Координационното звено на ЕС в задълженията му да управлява ежедневното координиране, за да гарантира съгласувана и навременна подкрепа на AMIS II по отношение на нейните политически, военни, полицейски и други граждански дейности за оказване на помощ, както и за установяването на AMISOM. ГСС предоставя доклади за ситуацията, актуализации и оценки едновременно за подкрепата от ЕС на AMIS II и за подобряването на AMIS II и AMISOM на съответните органи на Съвета и осигурява координирането на стратегическо ниво с други донори, по-специално ООН и НАТО.“.

5)

В член 9 се добавя следният параграф:

„1а.   Военната подпомагаща част за планирането на AMISOM оказва помощ главно на стратегическата секция за планиране при планирането на мисията на АС, включително изготвянето на плана за разполагане на AMISOM.“.

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на неговото приемане.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 април 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 188, 20.7.2005 г., стр. 46.


24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/67


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/246/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 април 2007 г.

за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейски съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 февруари 2007 г. Съветът на Европейския съюз прие Обща позиция 2007/140/ОВППС (1) относно ограничителните мерки срещу Иран в изпълнение на Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН („Резолюция 1737 (2006) на ССООН“).

(2)

На 24 март 2007 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1747 (2007) („Резолюция 1747 (2007) на ССООН“), която разшири обхвата на ограничителните мерки, наложени от Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

(3)

Резолюция 1747 (2007) на ССООН забранява набавянето на оръжия и свързани материали от страна на Иран.

(4)

Резолюция 1747 (2007) на ССООН също приканва всички държави да проявяват бдителност и сдържаност по отношение на преките или непреките доставки, продажби или трансфер в Иран на определени конвенционални оръжия, така както са определени за целите на Регистъра на ООН на конвенционалните оръжия, както и при предоставянето на техническа помощ или обучение, финансова помощ, инвестиции, посреднически или други услуги и при трансфера на финансови ресурси или услуги, свързани с доставките, продажбите, трансфера, производството или използването на такива стоки, за да се предотврати дестабилизиращо натрупване на оръжия. В съответствие с тези цели на Резолюция 1747 (2007) на ССООН, като и с политиката на ЕС за непродажба на оръжия на Иран, Съветът счита за редно да забрани доставките, продажбите и трансфера в Иран на всички видове оръжия и свързани материали, както и предоставянето на свързана с тях помощ, инвестиции и услуги.

(5)

Резолюция 1747 (2007) на ССООН разширява финансовите санкции и ограниченията за пътуване, наложени от Резолюция 1737 (2006) та ССООН на допълнителни лица и субекти, които се занимават, пряко са свързани или подпомагат чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран или разработването на системи за доставка на ядрено оръжие.

(6)

Освен това, Резолюция 1747 (2007) на ССООН призовава всички държави и международни финансови институции да не поемат нови задължения за отпускане на субсидии, финансова помощ и концесионни заеми в полза на правителството на Иран, с изключение на хуманитарни цели и цели на развитието.

(7)

Съветът също определи лица и образувания, които отговарят на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и член 5, параграф 1, буква б), от Обща позиция 2007/140/ОВППС; тези лица и образувания следва да бъдат включени в списък като Приложение II към настоящата обща позиция.

(8)

Обща позиция 2007/140/ОВППС следва да бъде съответно изменена.

(9)

Необходими са действия на Общността за прилагането на някои мерки,

ПРИЕ СЛЕДНАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Обща позиция 2007/140/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1, се добавя следната алинея в):

„в)

оръжия и свързани материали от всички видове, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване, както и резервни части за тях. Тази забрана не се прилага за невоенни превозни средства, произведени или приспособени с помощта на материали да осигуряват балистична защита, предназначени единствено за осигуряване на защита на персонал на ЕС и неговите държави-членки в Иран.“.

2)

Добавя се следният член:

„Член 3a

Държавите-членки не поемат нови ангажименти за предоставяне на грантове, финансова помощ и заеми при благоприятни условия на правителството на Иран, включително чрез участието им в международни финансови институции, освен за хуманитарни цели и цели на развитието.“.

3)

Приложения I и II се заменят с текста на Приложения I и II към настоящата Обща позиция.

Член 2

Настоящата обща позиция влиза в действие от датата на приемането ѝ.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 април 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„А.   ОБРАЗУВАНИЯ

(1)

Група за производство на боеприпаси и металургична промишленост (AMIG) (друго название: Група за производство на боеприпаси). Друга информация: AMIG контролира „7th of Tir“, структура, посочена в Резолюция 1737 (2006) за ролята ѝ в програмата за центрофуги на Иран. AMIG, от своя страна, е собственост и се контролира от Организацията на отбранителните индустрии (DIO), посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

(2)

Организация за атомна енергия на Иран (AEOI). Друга информация: участва в ядрената програма на Иран.

(3)

Банка „Sepah“ и банка „Sepah International“ Друга информация: банка „Sepah“ осигурява подкрепа за Организацията за авиационна промишленост (AIO) и нейните дъщерни структури, включително промишлена група „Shahid Hemmat“(SHIG) и промишлена група „Shahid Bagheri“(SBIG), посочени в Резолюция 1737 (2006).

(4)

Промишлена група за крилати управляеми ракети (друго название: Промишлена група за морска противоракетна отбрана). Друга информация: производство и усъвършенстване на крилати управляеми ракети. Отговаря за морски ракети, включително крилати управляеми ракети.

(5)

Организация на отбранителните индустрии (DIO). Друга информация: а) субект, контролиран от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран, някои от чиито подчинени са участвали в производството на компоненти за програмата за центрофуги и в ракетната програма, б) участва в ядрената програма на Иран.

(6)

Ядрен научноизследователски и производствен център в Esfahan (NFRPC) и Ядрен технологичен център в Esfahan (ENTC). Друга информация: те са структури на компанията за производство и доставка на ядрено гориво на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), която се занимава с обогатителна дейност. AEOI е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

(7)

Промишлената група „Fajr“. Друга информация: а) бивш завод за производство на оборудване, б) субект, подчинен на Организацията за авиационна промишленост (AIO), в) участва в програмата на Иран за балистични ракети.

(8)

Farayand Technique. Друга информация: а) участва в ядрената програма на Иран (програмата за центрофуги), б) фигурира в докладите на МААЕ.

(9)

Kala-Electric (друго название: Kalaye Electric). Друга информация: а) доставчик за пилотния център за обогатяване на гориво (PFEP) в Natanz, б) участва в ядрената програма на Иран.

(10)

Ядрен научноизследователски център в Karaj. Друга информация: структура от научноизследователския отдел на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).

(11)

Фирма „Kavoshyar“. Друга информация: дъщерна фирма на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), доставяща стъклени фибри, вакуумна пещ и лабораторно оборудване за ядрената програма на Иран.

(12)

Енергийна компания „Mesbah“. Друга информация: а) доставчик за проучвателен реактор А40 — Arak, б) участва в ядрената програма на Иран.

(13)

Енергийна компания „Novin“ (друго название: „Pars Novin“). Друга информация: функционира в рамките на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и е прехвърлила средства от името на AEOI на субекти, свързани с ядрената програма на Иран.

(14)

Химическа компания „Parchin“. Друга информация: клон на Организацията на отбранителните индустрии (DIO), който произвежда боеприпаси, експлозиви, както и твърдо реактивно гориво за ракети.

(15)

Фирма за авиационни услуги „Pars“. Друга информация: тази фирма поддържа различни летателни апарати, включително МИ-171, използвани от Военновъздушните сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC).

(16)

Фирма за отпадъци „Pars“. Друга информация: а) участва в ядрената програма на Иран (програмата за центрофуги), б) фигурира в докладите на МААЕ.

(17)

Qods Aeronautics Industries. Друга информация: произвежда непилотирани летателни средства, парашути, параплани, парамотори и др. Корпусът на гвардейците на иранската революция (IRGC) обяви, че използва тези продукти като част от своята концепция за водене на „асиметрична война“.

(18)

Промишлена група „Sanam“. Друга информация: подчинена на Организацията за авиационна промишленост (AIO), закупила оборудване за ракетната програма от името на AIO.

(19)

7th of Tir. Друга информация: а) структура, подчинена на Организацията на отбранителните индустрии (DIO), за която се смята, че участва пряко в ядрената програма на Иран, б) участва в ядрената програма на Иран.

(20)

Промишлена група „Shahid Bagheri“(SBIG). Друга информация: а) субект, подчинен на Организацията за авиационна промишленост (AIO), б) участва в програмата на Иран за балистични ракети.

(21)

Промишлена група „Shahid Hemmat“(SHIG). Друга информация: а) субект, подчинен на Организацията за авиационна промишленост (AIO), б) участва в програмата на Иран за балистични ракети.

(22)

Sho’a’ Aviation. Друга информация: произвежда микролампи, които Корпусът на гвардейците на иранската революция (IRGC) твърди, че използва като част от своята концепция за водене на „асиметрична война“.

(23)

Промишлена група „Ya Mahdi“. Друга информация: подчинена на Организацията за авиационна промишленост (AIO), занимава се с внос на ракетно оборудване.

Б.   ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Друга информация: високопоставен учен от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран, свързан с Института по приложна физика, работи тясно с Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

(2)

Dawood Agha-Jani. Длъжност: ръководител на Пилотния център за обогатяване на гориво (PFEP) (Natanz). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Ранг: вицеадмирал. Длъжност: началник на съвместния щаб на Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC).

(4)

Behman Asgarpour. Длъжност: оперативен мениджър (Arak). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Длъжност: началник на отдел „Финанси и бюджет“, Организация за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: лице, участващо в програмата за балистични ракети на Иран.

(6)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Длъжност: ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: лице, участващо в програмата за балистични ракети на Иран.

(7)

Ahmad Derakhshandeh. Длъжност: председател и управляващ директор на банка Sepah. Друга информация: банка „Sepah“ осигурява подкрепа за Организацията за авиационна промишленост (AIO) и нейните дъщерни структури, включително промишлена група „Shahid Hemmat“ и промишлена група „Shahid Bagheri“, посочени в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

(8)

Reza-Gholi Esmaeli. Длъжност: началник на отдел „Търговия и международни отношения“, Организация за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: лице, участващо в програмата за балистични ракети на Иран.

(9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Друга информация: високопоставен учен и бивш ръководител на Научноизследователския център по физика (PHRC). Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е помолила с него да се проведе разговор относно дейността на Научноизследователския център по физика (PHRC) за периода, през който той го е оглавявал, което е било отказано от Иран.

(10)

Mohammad Hejazi. Ранг: бригаден генерал. Длъжност: командващ съпротивителните сили „Bassij“.

(11)

Mohsen Hojati. Длъжност: ръководител на промишлената група „Fajr“. Друга информация: промишлена група „Fajr“ е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН за ролята си в програмата за балистични ракети.

(12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Длъжност: ръководител на промишлена група „Shahid Bagheri“ (SBIG). Друга информация: промишлена група „ Shahid Bagheri“ (SBIG) е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН за ролята си в програмата за балистични ракети.

(13)

Ali Hajinia Leilabadi. Длъжност: генерален директор на енергийна компания „Mesbah“. Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(14)

Naser Maleki. Длъжност: ръководител на промишлена група „Shahid Hemmat“ (SHIG). Друга информация: промишлена група „Shahid Hemmat“ е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН за ролята си в програмата на Иран за балистични ракети. Naser Maleki е също високопоставен служител на Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран, който наблюдава работата по програмата за балистични ракети „Shahab-3“. „Shahab-3“ е използваната в момента от Иран балистична ракета с далечен обхват.

(15)

Jafar Mohammadi. Длъжност: технически съветник на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) (отговаря за управление на производството на клапи за центрофуги). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(16)

Ehsan Monajemi. Длъжност: мениджър на строителен проект, Natanz. Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Ранг: генерал-лейтенант. Длъжност: ректор на Университета за отбранителни технологии „Malek Ashtar“. Друга информация: химическият факултет на Университета за отбранителни технологии „Ashtar“ е свързан с Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили и е извършвал експерименти с берилий. лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(18)

Mohammad Qannadi. Длъжност: вицепрезидент по научноизследователската и развойна дейност на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.

(19)

Amir Rahimi. Длъжност: ръководител на Ядрения научноизследователски и производствен център в Esfahan. Друга информация: Ядреният научноизследователски и производствен център в Esfahan е структура на компанията за производство и доставка на ядрено гориво на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), която се занимава с обогатителна дейност.

(20)

Morteza Rezaie. Ранг: бригаден генерал. Длъжност: заместник-командващ на Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC).

(21)

Morteza Safari. Ранг: контраадмирал Длъжност: командващ Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC).

(22)

Yahya Rahim Safavi. Ранг: генерал-майор. Длъжност: командващ Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC) (Pasdaran). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран.

(23)

Seyed Jaber Safdari. Друга информация: мениджър на центъра за обогатяване на гориво в Natanz.

(24)

Hosein Salimi. Ранг: генерал. Длъжност: командващ Военновъздушните сили, Корпус на гвардейците на иранската революция (IRGC) (Pasdaran). Друга информация: лице, участващо в програмата за балистични ракети на Иран.

(25)

Qasem Soleimani. Ранг: бригаден генерал. Длъжност: командващ силите „Qods“.

(26)

Mohammad Reza Zahedi. Ранг: бригаден генерал. Длъжност: командващ сухопътните сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC).

(27)

Генерал Zolqadr. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по сигурността, офицер от Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC).“


ANNEX II

„A.   Реални личности

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

1.

Reza AGHAZADEH

дата на раждане: 15.3.1949 г., международен паспорт номер: S4409483, валидност: 26.4.2000 г. —27.4.2010 г.; издаден в: Tehran; място на раждане: Khoy

Ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Занимава се с управление на сглобяването и проектирането на центрофуги. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Alai получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на сглобяването и проектирането на центрофуги.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Занимава се с производството на амониев уранил карбонат (AUC) и управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Ashiani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в процеса на производство на AUC и в управлението и проектирането на дизайна на обогатителния комплекс на площадката в Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Занимава се с производство на магнезий с концентрация от 99,9 %. На 27 август 2006 г. Bakhtiar получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята ѝ в производството на магнезий с концентрация от 99,9 %. Магнезий с такава чистота се използва за производство на твърд уран, които може да бъде отливан в материали, използвани за ядрени оръжия. Иран е отказал на МААЕ достъп до документ относно производството на полусфери от твърд уран, които се използват единствено при ядрени оръжия.

5.

Morteza BEHZAD

 

Занимава се с изработка на компоненти за центрофуги. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Behzad получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в изработването на сложни и прецизни компоненти за центрофуги.

6.

Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

адрес на NFPC: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Депутат и Главен директор на Компанията за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC), структура на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC се занимава с обогатителни дейности, за които Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Длъжностно лице на AEOI, занимаващо се с проекта за проучвателен реактор с тежка вода (IR40) в Arak. В Резолюция 1737 (2006) на ССООН се отправя искане към Иран за прекратяване на работата по проекти, свързани с тежка вода.

8.

Г-н Javad KARIMI SABET

 

Президент на Novin Energy Company. Karimi Sabet получи през август 2006 г. специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в разработването, производството, инсталирането и въвеждането в експлоатация на ядреното оборудване на площадката в Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

10.

Ali Reza KHANCHI

адрес на Ядрения научноизследователски център (NRC): AEOI-NRC PO Box: 11365-8486 Tehran/Iran; факс: (+9821) 8021412

Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към AEOI. МААЕ продължава да иска от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Karaj, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти с обеднен уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Занимава се с управление на производството в Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. На 27 август 2006 г. Mohajerani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на производството в UCF и за планирането, построяването и инсталирането на блок UF6 (UF6 е захранващ материал, използван за обогатяване).

12.

Houshang NOBARI

 

Занимава се с управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва работата в обогатителния комплекс в Natanz (Kashan). На 27 август 2006 г. Nobari получи специална награда от президента Ahamdinejad за ролята си в успешното управление и изпълнение на плана за площадката в Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Началник на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към AEOI. Центърът наблюдава завода за преработка на уран в Esfahan. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с преработката на уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

14.

Abbas RASHIDI

 

Участва в работата по обогатяването в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Rashidi получи специална награда от президента Ahmadinejad за управлението и значителната си роля в осигуряването на успешната операция с обогатителната каскада със 164 центрофуги в Natanz.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.


Б.   Организации

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

1.

Организация за авиационна промишленост, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO наблюдава производството на ракети на Иран, включително промишлената група „Shahid Hemmat“, промишлената група „Shahid Bagheri“ и промишлената група „Fajr“ - всички посочени в Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН (ССООН). Ръководителят на AIO и други двама високопоставени служители също са посочени в Резолюция 1737 (2006) на ССООН

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

3.

Център за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) – известен също под името Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Занимава се с научноизследователска и развойна дейност. Филиал на DIO. DTSRC осъществява голяма част от покупките за DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD PO Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan е лаборатория на AEOI, която се занимава с дейности, свързани с цикъла на производство на горивото. Разположена е в Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) и не е била декларирана от Иран по силата на споразумението за гарантиране преди 2003 г., макар че в нея са се извършвали дейности по преработка.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

6.

Компания за производство и доставка на гориво (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително: проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е наследничката на NFPD, филиал на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

8.

Компания TAMAS

 

TAMAS се занимава с обогатителни дейности, за които Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени. TAMAS е структура, обхващаща четири дъщерни фирми, една от които се занимава с извличане на уран до етап концентрация, а друга отговаря за преработката и обогатяването на урана и за отпадъците.“