ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
14 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 402/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 403/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 април 2007 г.

3

 

 

Регламент (ЕО) № 404/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на максимални размери на помощта за сметана, масло и концентрирано масло за 29-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

6

 

 

Регламент (ЕО) № 405/2007 на комисията от 13 април 2007 година относно определяне на максимален размер на помощите за концентрирано масло за 29-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

8

 

*

Регламент (ЕО) № 406/2007 на Комисията от 12 април 2007 година относно установяване на забрана за риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони I и II на ICES от съдове под флага на Обединеното кралство

9

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/229/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2007) 1546)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 април 2007 година относно формуляр във връзка със социалното законодателство свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 април 2007 година за изменение на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2007) 1567)  ( 1 )

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 402/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 403/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2007 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 април 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 април 2007 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 април 2007 г. вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 16 април 2007 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

16,39

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

16,39

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

Период от 30 март—12 април 2007 г.

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

149,53

106,17

Цена CAF САЩ

179,81

169,81

149,81

137,06

Премия за Залива

7,52

Премия за Големите езера

12,98

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

31,23 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

31,29 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 404/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2007 година

за определяне на максимални размери на помощта за сметана, масло и концентрирано масло за 29-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните агенции пристъпват чрез търг към продажба на държани от тях количества масло от интервенция и към предоставянето на помощ за сметана, масло и концентрирано масло. Член 25 от посочения по-горе регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени за всеки специален търг, се определя минимална продажна цена на маслото, както и максимален размер на помощта за сметана, масло и концентрирано масло, които могат да бъдат разграничени според предназначението, процентното съдържание на мазнини в маслото и начина на влагане в крайни продукти. В резултат на това следва да се определи размерът на гаранцията за преработка, предвидена в член 28 от Регламент (ЕО) № 1898/2005.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 29-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, максималният размер на помощите и размерът на гаранцията за преработка, предвидени в членове 25 и 28 от посочения регламент, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Максимален размер на помощите за сметана, масло и концентрирано масло и размер на гаранцията за преработка за 29-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

(EUR/100 kg)

Формула

A

Б

Начин на влагане в крайни продукти

с маркерни вещества

без маркерни вещества

с маркерни вещества

без маркерни вещества

Максимален размер на помощта

Масло ≥ 82 %

11,5

8

8

Масло < 82 %

7,7

Концентрирано масло

13

9,5

13

9,75

Сметана

6

3,4

Гаранция за преработка

Масло

13

Концентрирано масло

14

14

Сметана

7


14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 405/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2007 година

относно определяне на максимален размер на помощите за концентрирано масло за 29-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 47 от Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за реализация на общностния пазар на сметана, масло и концентрирано масло (2) интервенционните органи провеждат постоянен търг за отпускане на помощ за концентрирано масло. Член 54 от горепосочения регламент постановява, че като се вземат предвид офертите, получени в рамките на всеки специален търг, се определя максимален размер на помощта за концентрирано масло с минимално процентно съдържание на мазнина 96 %.

(2)

Уместно е да се предвиди гаранцията за предназначение, посочена в член 53, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1898/2005, за да се осигури поемането на концентрираното масло от търговията на дребно.

(3)

Уместно е с оглед на получените оферти да се определи максималният размер на помощта на подходящо равнище и вследствие на това да се определи гаранцията.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 29-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, максималният размер на помощта за концентрирано масло с минимално процентно съдържание на мазнина 96 %, посочена в член 47, параграф 1 от горепосочения регламент, се определя на 12,00 EUR/100 kg.

Гаранцията за предназначение, предвидена в член 53, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1898/2005, се определя на 13 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 406/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони I и II на ICES от съдове под флага на Обединеното кралство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне за 2007 г. на възможностите за риболов и свързаните с тях условия на определени ресурси от риба и групи рибни ресурси, приложими във водите на Общността по отношение на съдове на Общността, във водите, в които уловът подлежи на ограничения (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът от страна на съдове, които плават под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава-членка или са регистрирани на нейна територия, на споменатия в същото приложение ресурс, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Необходимо е следователно да се забрани риболовът на този вид ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квота

Квотата за риболов на определения в приложението към настоящия регламент ресурс, отпусната за 2007 г. на посочената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в същото приложение дата.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент ресурс от страна на съдове, които плават под флага на определената в приложението държава-членка или са регистрирани на нейна територия, считано от постановената в същото приложение дата. Забранява се също така да се съхранява на борда, да се прехвърля или разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

02

Държава-членка

Обединено кралство

Ресурс

HER/1/2

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Водите на ЕО и международните води от зони I и II на ICES

Дата

9 март 2007 г.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели

(нотифицирано под номер C(2007) 1546)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/229/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (2) има за цел да създаде условия, при които да има достъп до поверителните данни, предадени под контрола на Общността, с оглед извличане на статистически заключения за научни цели, както и правила за сътрудничество между Общността и националните органи, за да бъде улеснен този достъп.

(2)

Решение 2004/452/ЕО на Комисията (3) установява списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели.

(3)

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Отделът по изследвания на семействата и работната сила към Статистически институт на Канада, Отава, Онтарио, Канада, Отдел „Иконометрия и статистическа подкрепа на борбата с измамите (ESAF)“ към „Съвместен изследователски център“, Генерална дирекция „Изследвания“ на Европейската комисия и звеното за подкрепа на Европейското научно пространство (SERA) към „Съвместен изследователски център“, Генерална дирекция „Изследвания“ на Европейската комисия трябва да бъдат разглеждани като органи, изпълняващи изискваните условия и следователно се включват в списъка на учреждения, организации и институции, посочени в член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 831/2002.

(4)

Предвидените мерки в настоящото решение са в съответствие със становището на Комитета по статистическата поверителност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2004/452/ЕО е заменено с текста, изложен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1104/2006 (OВ L 197, 19.7.2006 г., стp. 3).

(3)  ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/81/ЕО (ОВ L 28, 3.2.2007 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИ, НА ЧИИТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Е РАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ

Европейска централна банка

Испанска централна банка

Централна банка на Италия

Университет Корнел (щат Ню Йорк, Съединени американски щати)

Катедра по политология, колеж Барух, Градски университет на Ню Йорк (щат Ню Йорк, Съединени американски щати)

Централна банка на Германия

Отдел за анализ на трудовата заетост, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ на Европейската комисия

Университет на Тел Авив (Израел)

Световна банка

Център по здравеопазване и благополучие (CHW) към Института по публични и международни отношения „Удроу Уилсън“ към Университета на Принстън, Ню Джърси, Съединени американски щати

Университет на Чикаго, Илинойс, Съединени американски щати

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Отдел по изследвания на семействата и работната сила към Статистически институт на Канада, Отава, Онтарио, Канада

Отдел „Иконометрия и статистическа подкрепа на борбата с измамите (ESAF)“ към „Съвместен изследователски център“, Генерална дирекция „Изследвания“ на Европейската комисия

Звено за подкрепа на Европейското научно пространство (SERA) към „Съвместен изследователски център“, Генерална дирекция „Изследвания“ на Европейската комисия.“


14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2007 година

относно формуляр във връзка със социалното законодателство свързано с дейностите по автомобилния транспорт

(нотифицирано под номер C(2007) 1470)

(2007/230/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (1), и по специално на член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2006/22/ЕО Комисията трябва да изготви електронен и удобен за печат формуляр, който да се използва, когато водачът на превозното средство е бил в отпуск по болест, в годишен отпуск или е управлявал друго превозно средство, непопадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (2).

(2)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Формулярът, посочен в член 11, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО, трябва да съответства на дадения в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.

(2)  OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.

(3)  OВ L 370, 31.12.1985 г., стp. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (OВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


14.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/16


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2007 година

за изменение на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн

(нотифицирано под номер C(2007) 1567)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/231/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/502/ЕО на Комисията (2) изисква от държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

(2)

Решение 2006/502/ЕО се прилага само за 12 месеца, считано от датата на нотифициране. Решението обаче може да бъде потвърдено за допълнителни периоди съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО.

(3)

С оглед на натрупания до момента опит и при липса на постоянен акт на Общността относно безопасността на запалките, е необходимо да се потвърди валидността на посоченото решение за допълнителен срок от 12 месеца.

(4)

Решение 2006/502/ЕО забранява пускането на пазара на запалки, които не са обезопасени спрямо деца и на запалки с нестандартен дизайн от 11 март 2007 г. Въпреки това след тази дата запалките, които не са обезопасени спрямо деца и запалките с нестандартен дизайн могат все още да бъдат предоставяни на потребителите до изчерпване на наличностите. Като се има предвид, че запалките, които не са обезопасени спрямо деца и запалките с нестандартен дизайн съдържат сериозен риск, предоставянето на тези запалки трябва да бъде забранено.

(5)

Следва да се разреши предоставянето на възможно най-кратките преходни периоди за прилагане на мерките, предвидени в настоящото решение, с оглед на необходимостта от предотвратяване на по-нататъшни злополуки, като едновременно с това се вземат предвид техническите ограничения и се спази принципът на пропорционалност. По този начин преходните периоди ще позволят на държавите-членки да гарантират ефективното прилагане на мерките. Следователно забраната за предоставяне на потребителите на запалки, които не се обезопасени спрямо деца, и на запалки с нестандартен дизайн следва да се прилага една година след датата на прилагане на забраната за пускане на пазара на тези продукти.

(6)

Следователно е необходимо Решение 2006/502/ЕО да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/502/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2 са добавени следните параграфи 3 и 4:

„3.   Държавите-членки гарантират, че считано от 11 март 2008 г. на потребителите ще се предоставят единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца.

4.   Държавите-членки забраняват предоставянето на запалки с нестандартен дизайн, считано от 11 март 2008 г.“

2)

В член 6 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 11 май 2008 г.“

Член 2

Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение най-късно до 11 май 2007 г. и да публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2007 година.

За Комисията

Meglena KUNEVA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 41.