ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 97

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
12 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 387/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 388/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки

3

 

*

Регламент (ЕО) № 389/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки

5

 

*

Регламент (ЕО) № 390/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Съединените американски щати, Китайската народна република и Тайван

6

 

*

Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство

30

 

 

Регламент (EO) № 392/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 2 до 6 април 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

39

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/21/ЕО на Комисията от 10 април 2007 година за изменение на Директива 91/414/EИО на Съвета по отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на активните вещества азоксистробин, имазалил, крезоксим-метил, спироксамин, азимсулфурон, прохексадион-калций и флуроксипир ( 1 )

42

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/226/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2007 година за удължаване на крайния срок за пускане на пазара на биоциди, съдържащи някои активни вещества, които не са били проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1545)

47

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2007/19/ЕО на Комисията от 30 март 2007 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, и на Директива 85/572/ЕИО на Съвета за определяне на списък на симуланти, които да бъдат използвани за изпитване на миграцията на съставките на пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с храни (ОВ L 91, 31.3.2007 г.)

50

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 372/2007 на Комисията от 2 април 2007 година за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни (ОВ L 92, 3.4.2007 г.)

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 387/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

104,8

TN

143,7

TR

158,1

ZZ

135,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

67,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

69,8

TR

77,1

ZZ

73,5

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

48,8

IL

51,4

MA

45,1

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

55,1

0805 50 10

IL

65,6

TR

68,4

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

85,0

BR

80,2

CA

124,4

CL

89,4

CN

82,4

NZ

122,4

US

118,1

UY

68,4

ZA

94,3

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

78,7

CL

104,4

ZA

87,1

ZZ

90,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 388/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 46, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение V, част А към Регламент (ЕО) № 1493/1999 предвижда в точка 3 възможност за дерогация от ограниченията за максимално съдържание на серен диоксид, в случаите когато климатичните условия са наложили това.

(2)

Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията (2) определя някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999, в който са разглежда именно максималното общо съдържание на серен диоксид във вината. По-специално, член 19, параграф 4 предвижда в приложение XIIа към същия регламент да бъде фиксиран списък със случаите, в които държавите-членки могат да разрешат, с оглед на климатичните условия, максималното съдържание на серен диоксид, когато то не надхвърля 300 мг/литър, да бъде завишено с максимум 40 мг/литър.

(3)

С писмо от 12 януари 2007 г. германското правителство поиска да му бъде разрешено да завиши за вината от реколта 2006 г., произведени на територията на провинциите Баден-Вюртемберг, Бавария, Хесен и Райнланд-Пфалц, максималното съдържание на серен диоксид, когато то не надвишава 300 мг/литър, с максимум 40 мг/литър, поради изключително неблагоприятните климатични условия. Това искане трябва да бъде удовлетворено.

(4)

Научните доклади, представени от компетентните немски органи, показват, че количествата серен диоксид, които са необходими за добрата винификация на вината, за доброто им съхранение и годност за пускане на пазара, трябва да бъдат завишени до стойности, по-високи от нормално допустимите. Тази временна мярка е единствената възможност за оползотворяването на гроздето, засегнато от климатични условия, които са неблагоприятни за производство на вина, годни за пускане на пазара.

(5)

Регламент (ЕО) № 1622/2000 трябва да се измени съответно.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIIa към Регламент (ЕО) № 1622/2000 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2030/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ XIIa

Завишаване на максималното съдържание на серен диоксид в случаите, когато климатичните условия са наложили това

(Член 19)

 

Година

Държава-членка

Лозарска/и зона/и

Вина, които са обект на настоящите разпоредби

1.

2000

Германия

Всички лозарски зони на немска територия

Всички вина, произведени от грозде от реколта 2000 г.

2.

2006

Германия

Лозарските зони на провинции Баден-Вюртемберг, Бавария, Хесен и Райнланд-Пфалц

Всички вина, произведени от грозде от реколта 2006 г.“


12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 389/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 46, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията (2) установява именно някои условия за използването на вещества, които са разрешени за употреба чрез Регламент (ЕО) № 1493/1999. По-специално, в приложение IХа е предвидено, че диметилдикарбонат трябва да се употребява преди бутилирането на виното. Преводът на понятието „бутилиране“ и различното му значение в някои езици доведоха до различно тълкуване на обхвата на това изискване от страна на операторите и надзорните органи.

(2)

Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти (3) определя в член 7 понятието „бутилиране“ и използването му.

(3)

За да се гарантира еднакво тълкуване на изискванията за прилагане при употребата на диметилдикарбонат е уместно да се използва определението на понятието „бутилиране“ от Регламент (ЕО) № 753/2002 за уточняване на свързаните с него изисквания, залегнали в Регламент (ЕО) № 1622/2000. Следователно приложение IХа към Регламент (ЕО) № 1622/2000 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Текстът на първото тире от втория параграф от приложение IХа към Регламент (ЕО) № 1622/2000 се заменя със следния текст:

„—

Добавянето трябва да се извърши малко преди бутилирането, определено като предлагане на дадения продукт за търговски цели в съдове с номинален обем от 60 литра или по-малко.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2030/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 40).

(3)  ОВ L 118, 4.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2016/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 38).


12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 390/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Съединените американски щати, Китайската народна република и Тайван

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („Основния регламент“), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Започване

(1)

На 31 май 2006 г. Комисията получи жалба относно пероксосулфати („персулфати“) с произход от Съединените американски щати („САЩ“), Китайската народна република („КНР“) и Тайван, подадена съгласно член 5 от Основния регламент от CEFIC („жалбоподател“) от името на производители, представляващи 100 % от общото производство на персулфати в Общността.

(2)

Тази жалба съдържаше доказателства за дъмпинг и произтичащи от него съществени вреди, което бе сметнато за достатъчно основание за започване на процедура.

(3)

На 13 юли 2006 г. процедурата бе започната чрез публикуване на известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

2.   Заинтересовани от процедурата страни

(4)

Комисията официално уведоми подалите жалба производители от Общността, производителите износители в САЩ, КНР и Тайван, вносители, търговци, потребители, доставчици и асоциации, за които се знае, че са заинтересовани, както и представителите на САЩ, КНР и Тайван, за започването на процедурата. Заинтересованите страни получиха възможност да изложат позициите си в писмена форма и да поискат да се организира изслушване в рамките на срока, посочен в известието за откриване на процедура.

(5)

За да се даде възможност на производителите износители от КНР да подадат заявление за статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, или за индивидуално третиране, ако желаят това, Комисията изпрати формуляри за заявления на китайските производители износители, за които се знае, че са заинтересовани, както и на други китайски производители износители, които са се представили в рамките на определените срокове, посочени в известието за започване на процедура. Шест производители износители и свързаните с тях търговски компании, когато е целесъобразно, поискаха статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, съгласно член 2, параграф 7 от Основния регламент или индивидуално третиране, ако разследването установи, че не отговарят на условията за статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика.

(6)

Като има предвид очевидно големия брой на производителите износители от КНР, Комисията посочи в известието за започване на процедура, че може да се използва представителна извадка при това разследване за установяване на дъмпинг и вреди в съответствие с член 17 от Основния регламент.

(7)

За да може Комисията да реши дали ще бъде необходимо да се използва представителна извадка и ако се окаже, че това е необходимо, да може да подбере такава извадка, всички производители износители в КНР бяха приканени да се представят на Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за започване на процедура, основна информация за своята дейност през календарната 2005 г. във връзка с разглеждания продукт.

(8)

Като се има предвид, че само шест производители износители сътрудничиха в разследването, бе решено, че няма да е необходима представителна извадка.

(9)

На всички известни заинтересовани страни и на всички други страни, които се представиха в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура, бяха изпратени въпросници. Бяха получени отговори от шест производители износители от КНР, двама от САЩ и един от Тайван, както и от един производител от страна аналог, Турция. Пълни отговори на въпросника бяха получени и от двама производители от Общността, а двама вносители представиха общ отговор на въпросника. Освен това нито един от потребителите не отговори на въпросника и никакви други потребители не представиха на Комисията никаква информация и не се представиха в процеса на това разследване.

(10)

Комисията издири и провери цялата информация, която смяташе за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащите вреди и интереса на Общността, и направи проверки в сградите на следните компании:

а)

производители от Общността

Degussa Initiators GmbH&Co. KG, Pullach, Germany

RheinPerChemie GmbH, Hamburg, Germany

б)

производители износители от КНР

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai и свързаната с нея търговска компания Shanghai AJ Import and Export Co., Ltd, Shanghai

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Шанхай и свързаната с нея търговска компания Siancity Xiamen Co., Ltd, Xiamen

Hebei Jiheng Group Co., Ltd, Hengshui

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

Shaanxi Baohua Technologies Co., Ltd, Baoji

Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, Shangyu

в)

производители износители от САЩ

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

FMC Corporation, Tonawanda, New York

г)

свързан търговец от Швейцария

DuPont De Nemours International SA, Geneva

д)

производители износители от Тайван

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi.

(11)

С оглед необходимостта да се определи нормална стойност за производители износители, на които може да не се предостави статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, бе направена проверка в сградите на посочената по-долу компания, с цел да се определи нормалната стойност въз основа на данните от страната аналог, в този случай Турция:

Производител в Турция

Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ș., Istanbul.

3.   Период на разследване и разглеждан период

(12)

Разследването на дъмпинга и вредата обхваща периода от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г. („период на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, влияещи върху оценката на вредата, обхваща периода от 1 януари 2003 г. до края на периода на разследването („разглеждания период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И ПОДОБЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(13)

Разглежданият продукт са пероксосулфати (персулфати) с произход от САЩ, КНР и Тайван („разглеждания продукт“). Разглежданият продукт обикновено се обозначава с кодове по КН 2833 40 00 и ex 2842 90 80 (кодове по КН от 1 януари 2007 г.).

(14)

Персулфатите са бели кристални соли без мирис, които включват четири основни вида: амониев персулфат (NH4)2S2O8, натриев персулфат (Na2S2O8), калиев персулфат (K2S2O8) и калиев моноперсулфат (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4).

(15)

Разглежданият продукт се използва като инициатор или окислител в редица приложения. Например, използва се като инициатор на полимеризация при производството на полимери, ецващ реактив при производството на печатни платки, за козметика за коса, при обезскробване на текстил, в производството на хартия, като средство за почистване на зъби и като дезинфектант.

(16)

Един производител износител от САЩ заяви, че калиевият моноперсулфат (KMPS) не трябва да се счита за част от същия продукт, тъй като има различен химически състав и структура, различни крайни употреби и различни клиенти. Също така бе посочено, че KMPS се продава на ценови нива, които се различават от тези на останалите продукти.

(17)

Разследването обаче показа, че независимо от разликите в химическата формула и отчасти различните употреби, всички видове на разглеждания продукт имат едни и същи основни химически и технически характеристики и могат да се използват за едни и същи основни цели. Вярно е, че не всички видове се използват за всички приложения, но за тях беше установено, че са взаимозаменяеми поне при някои основни приложения. Що се отнася до различните ценови нива, се припомня, че този показател сам по себе си не може да определя дали няколко вида на продукта представляват един продукт. Тъй като бе установено, че и четирите вида на продукта имат сходни характеристики и общи крайни употреби, този аргумент бе отхвърлен. Следователно и четирите вида условно се считат за един-единствен продукт за целите на настоящата процедура.

2.   Подобен продукт

(18)

Разследването показа, че основните физически и технически характеристики на персулфатите, произвеждани и продавани от индустрията на Общността, персулфатите, произвеждани и продавани на вътрешните пазари на САЩ, КНР и Тайван, и персулфатите, внасяни в Общността от тези страни, както и произвежданите и продаваните в Турция, която е страна аналог, са еднакви и имат едни и същи употреби.

(19)

Следователно, бе направено временното заключение, че тези продукти са подобни по смисъла на член 1, параграф 4 от Основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Обща методология

(20)

Представената по-долу обща методология бе приложена спрямо всички сътрудничещи производители износители в САЩ и Тайван, както и спрямо сътрудничещите китайски производители износители, на които бе предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика. Следователно представените констатации за дъмпинга за всяка от въпросните държави представят единствено въпроси, които са специфични за всяка страна износителка.

1.1.   Нормална стойност

(21)

В съответствие с член 2, параграф 2 от Основния регламент Комисията първо провери за всеки производител износител дали продажбите на разглеждания продукт на вътрешния пазар на независими клиенти са представителни, тоест дали общият обем на тези продажби е равен на 5 или повече процента от общия обем на съответните продажби за износ за Общността.

(22)

В резултат на това Комисията определи тези видове на продукта, продавани от компаниите на вътрешния пазар, които като цяло имат представителни продажби на вътрешния пазар, които са еднакви или пряко сравними с видовете на продукта, продавани за износ в Общността.

(23)

Продажбите на вътрешния пазар на определен вид на продукта се считат за достатъчно представителни, когато обемът на продажбите на този вид на продукта на вътрешния пазар на независими клиенти по време на периода на разследване е бил 5 или повече процента от общия обем на сравним вид на продукта, продавана за износ в Общността.

(24)

Впоследствие Комисията проучи дали продажбите на вътрешния пазар на всеки вид персулфати, продавани на вътрешния пазар в представителни количества от всяка компания във всяка държава износителка, могат да се смятат за осъществени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от Основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти, за всеки изнасян вид на продукта по време на периода на разследване, както следва:

(25)

Когато обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислените производствени разходи, съставлява над 80 % от общия обем на продажбите за дадения вид на продукта, и когато среднопретеглената цена на този вид е равна или по-висока от производствените разходи, нормалната стойност се базира на действителната цена на вътрешния пазар. Тази цена се изчислява като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта, осъществени по време на ПР, независимо дали тези продажби са били рентабилни, или не.

(26)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта съставлява 80 или по-малко процента от общия обем на продажбите за този вид или когато среднопретеглената цена на този вид е по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност се базира на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена цена на рентабилните печалби само за този вид, при условие че тези печалби съставляват 10 или повече процента от общия обем на продажбите за този вид на продукта.

(27)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта съставлява по-малко от 10 % от общия обем на продажбите за този вид, се смята, че са били продадени недостатъчни количества от дадения вид и затова цената на вътрешния пазар не може да се смята за подходяща база за установяване на нормалната стойност.

(28)

Когато цените на вътрешния пазар на даден вид на продукта, продаден от производител износител, не могат да се използват за установяване на нормалната стойност, трябва да се използва друг метод. В съответствие с член 2, параграф 3 от Основния регламент Комисията изчисли конструираната нормална стойност, както следва.

(29)

Нормалната стойност бе конструирана, като към производствените разходи за изнасяните видове на продукта на всеки износител, съответно коригирани при необходимост, бе добавена разумна сума на разходите за реализация, общите и административните разходи, както и разумна норма на печалбата.

(30)

За всеки отделен случай разходите за реализация, общите и административните разходи, както и печалбата, бяха установени в съответствие с методите, посочени в член 2, параграф 6 от Основния регламент. За тази цел Комисията провери дали разходите за реализация, общите и административните разходи, понесени от всеки от разглежданите производители износители на вътрешния пазар, както и реализираната от него печалба на вътрешния пазар, представляват надеждни данни.

1.2.   Експортна цена

(31)

При всички случаи, при които засегнатият продукт е бил изнасян за независими клиенти в Общността, експортната цена е установена в съответствие с член 2, параграф 8 от Основния регламент, а именно на базата на експортните цени, реално платени или подлежащи на плащане.

(32)

Когато продажба за износ е осъществена чрез свързани вносители, базирани в Общността, експортната цена се конструира в съответствие с член 2, параграф 9 на Основния регламент на основата на цената, на която внесеният продукт е препродаден за първи път на независим купувач, съответно коригирана, за да се вземат предвид всички разходи, които са направени между вноса и препродажбата, както и разумна граница на разходите за реализация, общите и административните разходи и на печалбата. В тази връзка бяха използвани собствените разходи за реализация, общите и административните разходи на свързаните вносители. Границата на печалбата бе установена на основата на наличната информация, предоставена от сътрудничещи несвързани вносители.

(33)

Когато продажбата за износ е осъществена чрез свързан търговец, базиран извън Общността, експортната цена бе определена на основата на цената, на която продуктът е препродаден за първи път на независими клиенти в Общността.

1.3.   Сравнение

(34)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена бе направено на базата на цени франко завода.

(35)

За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха направени съответните промени под формата на корекции за отчитане на разлики, които засягат цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от Основния регламент.

1.4.   Дъмпингов марж

(36)

Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от Основния регламент дъмпинговият марж бе определен на основата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност по вида на продукта и среднопретеглената експортна цена по вида на продукта, както бяха определени по-горе.

(37)

За да се определи дъмпинговият марж за несътрудничещи производители износители, първо бе установено нивото на неоказване на сътрудничество. За тази цел обемът на износа за Общността, съобщен от сътрудничещите производители износители, бе сравнен със съответната статистика за вноса, предоставена от Евростат.

(38)

Тъй като нивото на сътрудничество в САЩ и Тайван бе високо (на практика 100 %) и нямаше причина да се предполага, че някой производител износител в тези страни умишлено не е оказал съдействие, бе решено, че е уместно остатъчният дъмпингов марж за несътрудничещи производители износители във всяка от разглежданите страни да бъде на нивото на най-високия марж, установен за сътрудничещ износител.

(39)

По отношение на КНР нивото на сътрудничество, оценено за страната като цяло, също бе високо (над 85 %). Специфичната методология, която бе използвана за определяне на дъмпинговия марж за цялата страна за КНР, е обяснена по-долу.

2.   САЩ

2.1.   Нормална стойност

(40)

За двамата сътрудничещи производители износители общият обем на продажбите на подобния продукт на вътрешния пазар бе представителен, както е посочено в съображение 21 по-горе. Следователно, нормалната стойност за всички видове на продукта се основава на реално платени или подлежащи на плащане цени при обичайни търговски условия от независими клиенти в САЩ, както е обяснено в съображения 25 и 26, тъй като тези продажби при всички случаи съставляват 10 или повече процента от общия обем на продажбите за този вид.

2.2.   Експортна цена

(41)

Единият от сътрудничещите производители износители осъществява директен износ за независими клиенти в Общността. Затова експортната цена за този износител се основава на реално платените или подлежащите на плащане цени за разглеждания продукт съгласно член 2, параграф 8 от Основния регламент.

(42)

Другият износител реализира всички продажби за Общността чрез свързана търговска компания в Швейцария. Затова експортната цена бе определена съгласно съображение 33.

(43)

Освен това значителна част от продажбите за износ на този производител износител от САЩ за Общността чрез свързаната компания в Швейцария бяха предназначени за свързана компания, която използваше разглеждания продукт като суровина в производството на друг продукт, който не се смята за подобен продукт по смисъла на член 1, параграф 4 от Основния регламент.

(44)

Тъй като бе установено, че цените за сделките между производителя износител и свързаната с него компания в Общността, чрез свързаната с тях търговска компания в Швейцария, са повлияни от взаимоотношенията между трите компании, тези цени не можеха да бъдат надеждна основа за определяне на експортната цена за тези сделки.

(45)

Освен това не бе възможно да се конструира експортната цена на основата на цената, на която свързаната компания препродава продукта за първи път на независими клиенти, тъй като засегнатият продукт преминава през значителна трансформация при производството на крайния продукт от свързаната компания. Затова всички тези сделки, свързани с междинно използване, бяха игнорирани при определяне на експортната цена.

2.3.   Сравнение

(46)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на база франко завода, както бе посочено по-горе, с внесени корекции, където бе уместно, в съответствие с член 2, параграф 10 от Основния регламент. Корекциите бяха направени за отстъпки, рабати, транспорт, застраховка, заготовка, товарене и допълнителни разходи, опаковане, кредити и вносни мита.

(47)

За продажбите, реализирани от един производител износител чрез негов свързан търговец в Швейцария, бе внесена корекция в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от Основния регламент. Корекцията се базира на надценката, получавана от свързания търговец в Швейцария, но при това изчисление не бе използвана реалната печалба на свързания търговец, тъй като отношенията между производителя износител и свързания търговец имат значително влияние върху цените по сделката. Затова надценката бе изчислена като сума от разходите за реализация, общите и административните разходи, понесени от свързаната търговска компания по време на ПР, и разумна граница на печалбата, която на този етап бе определена на 5 %, тъй като липсваше надеждна информация от сътрудничещи несвързани компании със сравними функции.

(48)

Един производител износител от САЩ поиска корекция на нивото на търговията по силата на член 2, параграф 10, буква г) от Основния регламент с мотивите, че някои от продажбите на вътрешния пазар според него не са сравними с продажбите за износ, тъй като на вътрешния пазар има категории клиенти, за които производителят износител поема различни функции. Но разследването установи, че това искане не е основателно, тъй като компанията не е представила доказателства в подкрепа на твърденията си за различия във функциите. Освен това бе установено, че предполагаемите различия в цените между отделните категории не се прилагат последователно за всички видове на продукта. Затова искането бе отхвърлено.

2.4.   Дъмпингов марж

(49)

Тъй като нивото на сътрудничество бе високо и нямаше причина да се предполага, че някой производител износител умишлено не е оказал съдействие, остатъчният марж, приложим за всички други износители в САЩ, бе определен на нивото на маржа, установен за сътрудничещия производител износител с най-висок дъмпингов марж.

(50)

Дъмпинговият марж, изразен като процент от вносната цена CIF на границата на Общността, без платено мито, временно е следният:

E.I. DuPont De Nemours

28,3 %

FMC Corporation

84,1 %

Всички други компании

84,1 %

3.   Китай

3.1.   Статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика

(51)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от Основния регламент при антидъмпингови разследвания, касаещи внос на стоки с произход от КНР, нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи от 1 до 6 от посочения член за тези производители, за които се установи, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от Основния регламент.

(52)

Обобщените критерии за статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика са дадени по-долу съвсем накратко и единствено за справка:

1)

Вземат се делови решения и се правят разходи в отговор на сигнали от пазара и без съществена държавна намеса, като разходите за основните суровини и материали отразяват пазарните стойности;

2)

Фирмите имат един ясен набор от основни счетоводни документи, които се проверяват от независим одитор в съответствие с международните счетоводни стандарти (МСС) и се използват за всякакви цели;

3)

На пазара няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система с непазарна икономика;

4)

Законите за банкрута и собствеността гарантират правна сигурност и стабилност;

5)

Валутният обмен се осъществява по пазарни валутни курсове.

(53)

Шест производители износители поискаха статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика съгласно член 2, параграф 7, буква б) от Основния регламент и в рамките на посочения срок изпратиха отговор на формуляра за заявление за даване на статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика за производители износители. Комисията изиска и провери в сградите на тези компании цялата информация, представена в заявленията за даване на статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, както сметна за необходимо. Разследването установи, че статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, може да се предостави само на трима производители износители, а заявленията на останалите трима производители износители трябваше да бъдат отхвърлени. Трябва да се отбележи, че за един от тримата производители износители, на които бе предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, това решение зависи от допълнително проучване на по-късно получена информация, която на този етап не бе напълно проучена, както е описано по-долу. Тази информация, ако бъде потвърдена от допълнителното разследване, може да доведе до съществена промяна във фактическата ситуация, въз основа на която на тази компания бе предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, тъй като тя може да засегне изпълнението на критерий 1. Следната таблица представя в обобщен вид решението за трите компании, на които не бе предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика съобразно всеки от горепосочените пет критерия:

Компания

Критерий

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Не е изпълнен

Не е изпълнен

Не е изпълнен

Изпълнен

Изпълнен

2

Не е изпълнен

Не е изпълнен

Не е изпълнен

Изпълнен

Изпълнен

3

Не е изпълнен

Не е изпълнен

Не е изпълнен

Изпълнен

Изпълнен

(54)

Разследването установи за горепосочените компании 1, 2 и 3, че не отговарят на изискванията на горепосочените критерии 1, 2 и 3.

(55)

По-точно и трите компании не успяха да докажат, че взимат делови решения в отговор на сигнали на пазара и без съществена намеса на държавата.

(56)

За компания 1 бе установено, че повечето от директорите в управителния съвет, включително председателят, който притежава значителен дял в компанията, са същите лица, които са заемали тези постове и преди приватизацията и са били назначени от държавата. Също бе установено, че те са членове на комунистическата партия. Освен това компанията не можа да докаже, че акциите са платени по време на приватизационния процес. За компания 2, създадена като държавно предприятие и приватизирана през 2000 г., разследването установи, че трима членове на ръководството са заемали ръководни длъжности преди приватизацията, провели са приватизацията и все още имат контрол над основните органи на компанията, които участват в процеса на взимане на решения. Бе установено, че тези три лица са членове на комунистическата партия. Освен това за компания 2 бе установено, че е представила невярна информация относно собствеността върху акциите ѝ и процеса на приватизация, като така е прикрила съществената намеса на държавата. Що се отнася до компания 3, може с достатъчна сигурност да се предположи, че капиталът, използван за учредяване на компанията, е получен от притежавано от селото колективно предприятие, управлявано от сегашния председател на компанията, и компанията не успя да обясни и докаже произхода на капитала.

(57)

Освен това счетоводните документи и на трите компании не са водени в съответствие с МСС и бяха открити примери на сериозна небрежност в одита на тези счетоводни документи.

(58)

Накрая бе установено, че изкривявания, пренесени от системата с непазарна икономика, са се отразили на разходите на две от компаниите, най-вече във връзка с разходите за получените права за използване на земята (компании 1 и 3) или за активите, прехвърлени по време на приватизацията (компания 2).

(59)

По отношение на останалите три сътрудничещи производители износители, първоначално бе направено заключението, че компаниите отговарят и на петте критерия.

(60)

Но след представяне на заключенията на заинтересованите страни, които имаха възможност да коментират по горепосочените констатации, производството на Общността заяви, че на двама от тримата производители износители, за които бе предложено да получат статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, трябва да се откаже предоставянето на статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика (тук за краткост наричани компания 4 и компания 5).

(61)

Те заявиха, че в компания 4 има държавна намеса в управлението и във финансирането на компанията.

(62)

За компания 5 производството на Общността посочи, че тя е посочила по-малък брой служители и бе изразено съмнение, че е изплатен първоначалният капитал. Бе изразено съмнение и по отношение на загубите, понесени от свързана търговска компания.

(63)

Относно компания 4 на този етап бе невъзможно да се заключи дали твърденията представляват достатъчни основания за отказ да се предостави статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика. Макар тези твърдения да се смятат за сериозни, в момента има несигурност относно фактите, на които се базират тези твърдения. Необходими са допълнителни анализи на информацията, представена от компанията, както и допълнителни разследвания, преди да се вземе окончателно решение. При тези специфични обстоятелства, за да не се възпрепятства правото на защита на заинтересованите страни, бе счетено за уместно да се предостави статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, на компания 4 и да продължи разследването на молбата ѝ за статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика.

(64)

Твърденията за компания 5 са само предположения. Комисията провери информацията, представена от производителя износител, и стигна до заключението, че твърденията не са основателни. Затова констатациите на Комисията относно тази компания остават в сила.

(65)

След като бяха оповестени констатациите на Комисията, трите компании, на които бе отказан статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, заявиха, че това решение е неправилно, че те отговарят на всичките пет критерия за статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, в резултат на което трябва да им се предостави статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика.

(66)

По-специално компания 1 заяви, че е представила на Комисията доказателство, че дяловете са платени в брой и отрече всякаква държавна намеса в процеса на взимане на решения. Тя също заяви, че счетоводните ѝ документи се водят в съответствие с МСС и разходите за правото за използване на земята отговарят на пазарните стойности.

(67)

Компания 2 оспори заключението, че членството на старшите ръководители в комунистическата партия означава, че е налице държавна намеса в процеса на взимане на решения на компанията, и посочи, че е представила доказателства за заплащане на дяловете по време на приватизационния процес. Компанията още заяви, че макар да са нарушени някои от МСС, счетоводните ѝ документи отговарят на китайските счетоводни стандарти.

(68)

Компания 3 заяви, че капиталът, използван за учредяване на компанията, е взет от други компании, притежавани от същия акционер, че счетоводните документи отговарят на МСС и цените, които заплащат за правото на ползване на земята, са сходни с тези, които плащат други компании в същия район, и съответстват на пазарните цени.

(69)

Комисията взе под внимание тези коментари. Но те не промениха заключението, че на тези три компании не трябва да се предоставя статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика.

(70)

Действително, компания 1 само заяви, че не е общоприето използването на банкови извлечения в Китай, но не можа да представи никакви доказателства в подкрепа на твърдението, че действително са били заплатени дяловете на компанията при приватизацията. Компанията не оспори факта, че управленската структура на компанията е същата, както и преди приватизацията, и че председателят е член на комунистическата партия. Не бе оспорен и фактът, че основните акционери не са представени в Съвета на директорите. Затова бе установено, че компанията не е доказала достатъчно убедително, че не е налице съществена държавна намеса в нея.

(71)

Освен това не бяха представени нови материали, които да отхвърлят констатациите и да подкрепят твърдението, че счетоводните документи отговарят на МСС и разходите за правата за ползване на земя съответстват на пазарните условия.

(72)

Компания 2 оспори заключенията на Комисията, но не отрече фактите, на които те се основават. Относно процеса на приватизация и заплащането на дяловете компанията заяви, че е предоставила подкрепящи доказателства, без да коментира факта, че тези документи са фалшиви, както призна главният директор по време на проверката на място. Компанията също потвърди, че главните ръководни постове се заемат от членове на комунистическата партия.

(73)

Освен това не бяха представени нови материали, които да подкрепят твърдението, че счетоводните документи отговарят на МСС, като компанията само заяви, че те отговарят на китайските счетоводни стандарти.

(74)

Относно компания 3 Комисията продължава да се съмнява в произхода на капитала на компанията. Всъщност компания 3 само заяви, че капиталът е предоставен от свързани компании, притежавани от председателя на компания 3, чрез заеми, изплатени в рамките на няколко месеца. Тази нова информация не само бе в противоречие с твърденията на представители на компания 3 по време на проверката на място в компанията, когато не бяха представени за проверка документни доказателства, но и явно е непълна, тъй като не посочва произхода на финансовите средства, използвани за връщането на заемите.

(75)

Освен това компанията отново заяви, че счетоводните ѝ документи се водят в съответствие с МСС и установените по време на разследването несъответствия всъщност подлежат на изравняване. Но тя предостави само частична информация, за да докаже твърденията си за изравняване на сметките, която обяснява единствено незначителна част от установените различия. Във всеки случай тази нова информация бе представена едва след разследването и то на толкова късен етап, че на практика бе невъзможно да се провери. Освен това компанията не доказа, че ниската цена за правото за ползване на земята е наистина пазарна цена.

(76)

Затова статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, бе предоставен на трима производители износители:

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

3.2.   Индивидуално третиране

(77)

Съгласно член 2, параграф 7, буква a) от Основния регламент за страни, които са обхванати от разпоредбите на посочения член, ако е необходимо, се определя мито за цялата страна, освен в случаите, когато компаниите могат да докажат, че отговарят на критериите, установени в член 9, параграф 5 от Основния регламент, и затова им е предоставено индивидуално третиране.

(78)

Производителите износители, на които не бе предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, поискаха и индивидуално третиране, в случай че не им се предостави статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика. Но молбата на компаниите за индивидуално третиране също бе отхвърлена, тъй като те не отговарят на критериите, посочени в член 9, параграф 5, буква б), а именно, че експортните цени и количества се определят свободно и няма налице такава намеса на държавата, която да позволи заобикаляне на мерките, ако за отделните износители се определят различни мита.

3.3.   Нормална стойност

a)   Определяне на нормалната стойност за производителите износители, на които е предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика

(79)

За тримата сътрудничещи производители износители, на които бе предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, общият обем на продажбите на вътрешния пазар на подобния продукт бе представителен, както бе посочено в съображение 21 по-горе. За някои видове на продукта нормалната стойност се основава на платени или подлежащи на плащане цени при обичайни търговски условия от независими клиенти в КНР, както е обяснено в съображения 25 и 26, а за видовете на продукта, за които продажбите на вътрешния пазар са недостатъчни и не могат да се смятат за представителни или не са реализирани при обичайни търговски условия, нормалната стойност се конструира по начина, описан в съображения от 27 до 30.

(80)

В случаите, когато нормалната стойност трябваше да бъде конструирана, границите за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата, споменати в съображения 29 и 30, се основават на действителните разходи за реализацията, общите и административните разходи и печалбата, реализирани от производителя износител за продажбите на подобен продукт на вътрешния пазар, при обичайни търговски условия, съгласно член 2, параграф 6, първа алинея от Основния регламент.

б)   Определяне на нормалната стойност за производители износители, на които не е предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика

i)   Страна аналог

(81)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от Основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, се определя въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в страна аналог.

(82)

В известието за започване на процедурата Комисията посочи намерението си да използва Япония като подходяща страна аналог за установяване на нормалната стойност, като заинтересованите страни бяха приканени да коментират този избор. Не бяха получени коментари.

(83)

Бе осъществен контакт с всички известни производители на персулфати в Япония, но никой не се съгласи да съдейства.

(84)

Тогава Комисията се свърза и изпрати въпросници на всички известни производители на персулфати в другите страни, за които Комисията знаеше, че има такива производители, а именно Индия и Турция. Не бе получен отговор от индийските компании, с които бе осъществен контакт, но един производител в Турция отговори на въпросника.

(85)

След това Комисията провери дали Турция е разумен избор за страна аналог. Бе направено заключението, че макар Турция да има само един производител на разглеждания продукт, страната е отворен пазар с ниски вносни мита и значителен внос от трети страни. Освен това разследването не установи причина, например прекомерно високи разходи за суровини или енергия, поради която Турция да не може да се смята за подходяща за установяването на нормалната стойност.

(86)

Данните, представени в отговора на сътрудничещия турски производител, бяха проверени на място и за тях бе установено, че представляват надеждна информация, на която може да се базира нормалната стойност.

(87)

Затова бе направено временното заключение, че Турция е подходящ и разумен избор за страна аналог съгласно член 2, параграф 7 от Основния регламент.

ii)   Нормална стойност

(88)

Съгласно член 2, параграф 7, буква a) от Основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, бе определена въз основа на проверена информация, получена от производителя в страната аналог, тоест въз основа на платени или подлежащи на плащане цени на турския пазар за сравними видове на продукта в съответствие с представената по-горе методология.

(89)

Тъй като продажбите на вътрешния пазар на несвързани клиенти бяха представителни и в общи линии рентабилни, нормалната стойност бе определена въз основа на всички платени или подлежащи на плащане цени на турския пазар за сравними видове на продукта за продажби при обичайни търговски условия, както е описано в съображения 25 и 26.

3.4.   Експортни цени

(90)

Всички сътрудничещи производители износители продават за износ за Общността или директно на независими клиенти в Общността; или чрез свързани или несвързани компании, базирани в КНР, Хонконг или в Общността.

(91)

Когато разглежданият продукт се е изнасял директно за независими клиенти в Общността, експортните цени са се основавали на действително платени или подлежащи на плащане цени за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от Основния регламент.

(92)

Когато продажбите са се реализирали чрез свързана компания в Общността, експортната цена беше определяна в съответствие с член 2, параграф 9 от Основния регламент. Когато продажбите са били реализирани чрез свързана компания извън Общността, експортната цена беше определяна въз основа на метода, описан в съображение 33.

3.5.   Сравнение

(93)

Където бе сметнато за уместно, бяха направени корекции в съответствие с член 2, параграф 10 от Основния регламент по отношение на транспорт, застраховка, заготовка и допълнителни разходи, опаковане, кредити, банкови такси и комисионни възнаграждения за всички случаи, за които се смяташе, че подобни корекции са разумни, точни и подкрепени с проверени доказателства.

(94)

За продажбите, реализирани чрез свързани търговски компании, бе направена корекция съгласно член 2, параграф 10, буква и) от Основния регламент, когато бе установено, че тези компании изпълняват функции, сходни на тези на представител, който работи срещу комисионно възнаграждение. В тази връзка бе установено, че определените разходи за реализация, общите и административните разходи, посочени от свързаната компания, са надеждни и затова корекцията се базира на тази сума на разходите за реализация, общите и административните разходи, плюс маржин на печалбата от 5 %, който бе сметнат за разумна граница при липсата на надеждни данни от сътрудничещи несвързани вносители или търговци в Общността.

3.6.   Дъмпингов марж

a)   За сътрудничещи производители износители, на които е предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика

(95)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена показа, че при двама от тримата засегнати износители дъмпинговият марж е под 2 %, тоест de minimis. Следователно временно бе определен следният дъмпингов марж, изразен като процент от вносната цена CIF на границата на Общността, без платени мита:

Компания

Временен дъмпингов марж

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

de minimis

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

de minimis

б)   За всички други производители износители

(96)

За да се изчисли дъмпинговият марж за цялата страна, който да се отнася за всички други износители в КНР, тъй като бе установено високо ниво на сътрудничество, както бе посочено по-горе, бе направено сравнение на база на цени франко завода между среднопретеглената експортна цена на трите сътрудничещи износители, които не получиха третиране в условията на пазарна икономика, и нормалната стойност, изчислена въз основа на данните в страната аналог.

(97)

На тази основа нивото на дъмпинга за цялата страна бе временно определено на 102,7 % от цената CIF на границата на Общността, без платени мита.

4.   Тайван

4.1.   Нормална стойност

(98)

За единствения сътрудничещ производител износител общият обем на продажбите на вътрешния пазар на подобния продукт бе представителен, както е посочено в съображение 21 по-горе. Затова за всички видове на продукта нормалната стойност се основава на платени или подлежащи на плащане цени при обичайни търговски условия от независими клиенти в Тайван, както е обяснено в съображения 25 и 26, тъй като за всички случаи тези продажби съставляват 10 или повече процента от общия обем на продажбите за дадения вид на продукта.

4.2.   Експортна цена

(99)

Единственият сътрудничещ производител износител изнася продукти директно за независими клиенти в Общността. Затова експортната цена се основава на платени или подлежащи на плащане цени за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от Основния регламент.

4.3.   Сравнение

(100)

Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени по цени франко завода, както бе описано по-горе, с нанесени корекции, където бе необходимо, в съответствие с член 2, параграф 10 от Основния регламент. Корекции бяха нанесени за рабати, транспорт, застраховка, заготовка, товарене и допълнителни разходи, разходи по опаковане и кредити.

(101)

Сътрудничещият производител износител поиска и корекция за ниво на търговия с мотивите, че някои от продажбите му на вътрешния пазар се реализират при ниво на търговия, което не е сравнимо с продажбите за износ. В хода на разследването бе установено, че нивото на търговия, посочено за един от основните вътрешни клиенти, е грешно, което хвърли сериозни съмнения върху надеждността на класификацията на клиентите, представена в подкрепа на искането за корекция на нивото на търговия. Във всеки случай бе установено, че предполагаемите различия в цените между отделните посочени категории не се прилагаха последователно за всички видове на продукта по време на периода на разследването и затова искането бе отхвърлено.

(102)

Сътрудничещият производител износител поиска корекция за разликите в платените комисионни възнаграждения, като по-точно имаше предвид комисионни възнаграждения, платени на негов представител в Тайван за продажби на тайванския пазар. Но въз основа на информация, представена от производителя износител, разследването установи, че представителят е извършвал функции, които са подобни на функциите, изпълнявани от отдела по продажбите на производителя износител във връзка с продажбите за износ. Макар да бе установено, че на този представител действително са изплатени възнаграждения, то те не влияят върху сравнимостта на цените на вътрешния пазар и експортните цени. Затова искането бе отхвърлено, тъй като не са изпълнени условията, посочени в член 2, параграф 10, първа алинея от Основния регламент.

(103)

Освен това производителят износител поиска корекция за транспортни разходи на вътрешния пазар. Но компанията не успя правилно да подкрепи това свое искане и представените документи бяха отчасти подвеждащи. Затова тя бе уведомена, че съгласно член 18 от Основния регламент се прилагат разпоредбите за частично сътрудничество. След като компанията не даде задоволително обяснение относно представените документи, при изчисляването на дъмпинга бяха използвани налични факти за транспортните разходи на вътрешния пазар. Корекцията се основава на сумите, които се основават на фактури, получени от спедиторски агенции.

4.4.   Дъмпингов марж

(104)

Тъй като нивото на сътрудничество бе високо и нямаше причина да се предполага, че някой производител износител умишлено не е оказал съдействие, остатъчният марж, приложим за всички други износители в Тайван, бе определен на нивото на маржа, установен за сътрудничещия производител износител.

(105)

Дъмпинговият марж, изразен като процент от вносната цена CIF на границата на Общността, без платени мита, временно е следният:

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Всички други компании

22,6 %

Г.   ВРЕДА

1.   Продукция на Общността и производство на Общността

(106)

В рамките на Общността подобният продукт се произвежда от двама производители, базирани в Германия, от името на които бе внесена жалбата и които сътрудничиха в разследването. По време на периода на разследване производството им бе между 24 000 и 29 000 тона, което съставлява 100 % от производството на Общността. Освен това за двамата производители се счита, че съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от Основния регламент. Един производител износител твърди, че един от производителите на Общността е внесъл разглеждания продукт от Китай по време на периода на разследване и поради това следва да бъде изключен от определението за производство на Общността. Въпреки това и както е споменато в съображение 151 по-долу, нивата на вноса са били ниски и са били създадени, за да поддържат глобални клиенти. Тъй като в допълнение нивата на средната продажбена цена са значително по-високи от тези на китайските вносни цени, бе прието, че вносът от този производител на Общността е по-скоро акт на самозащита срещу дъмпинговия внос, отколкото самопричинена вреда. Следователно двамата производители от Общността се приемат за представителни за производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Основния регламент.

2.   Потребление на Общността

(107)

Потреблението на Общността бе установено въз основа на обемите на продажбите на пазара на Общността, реализирани от двамата производители в Общността, вноса от разглежданите страни и от трети страни на продукти със съответните кодове по КН, според данни на Евростат, а в случая с Тайван и САЩ — въз основа на действителни проверени данни. Що се отнася до КНР, обемът на вноса, съобщен от сътрудничещите китайски производители износители, не представлява общия внос от КНР. Следователно, що се отнася до вноса от КНР, бе решено, че за целите на определяне на общото потребление на Общността данните на Евростат са най-надеждният източник на информация.

(108)

Както бе посочено в съображение 13, разглежданият продукт понастоящем се декларира под кодове по КН 2833 40 00 и ex 2842 90 80. Данните от Евростат относно код по КН ex 2842 90 80 се отнасят за определен вид персулфати (моноперсулфат), които се внасят главно от САЩ, както и други продукти, като соли на неорганични киселини или пероксикиселини, които не се отнасят към разглеждания продукт. Тъй като бе невъзможно от тази по-широка категория продукти да се отделят данните само за персулфати, бе заключено, че данните за вноса, взети от Евростат за този конкретен код по КН, няма да представят надеждна картина на ситуацията и затова няма да се използват. При всички случаи — както бе посочено по-горе в съображение 107 — за САЩ и Тайван бяха използвани действителни проверени данни за вноса.

(109)

Въз основа на тези данни бе установено, че през разглеждания период потреблението се е увеличило със 7 %.

Таблица 1

Потребление в ЕС (обем)

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Период на разследване

Потребление в тонове (обхват)

37 000—42 000

40 000—45 000

39 000—44 000

40 000—45 000

Потребление (индекс)

100

108

105

107

3.   Кумулативна оценка на ефекта от разглеждания внос

(110)

Комисията провери дали вноса на персулфати с произход от КНР, Тайван и САЩ трябва да се оценява кумулативно в съответствие с член 3, параграф 4 от Основния регламент.

(111)

Дъмпинговият марж, установен спрямо вноса от всяка от засегнатите страни, бе по-висок от прага de minimis, определен в член 9, параграф 3 от Основния регламент, и обемът на вноса от всяка страна не е несъществен по смисъла на член 5, параграф 7 от Основния регламент, тоест техните пазарни дялове достигнаха съответно 14,9 %, 5,9 % и 9,3 % през периода на разследването. Както бе посочено в съображение 95, при двама производители износители в КНР установеният дъмпингов марж бе по-нисък от прага de minimis. Затова вносът от тези компании не бе взет под внимание.

(112)

Що се отнася до условията на конкуренция, разследването установи, както бе посочено в съображение 18 по-горе, че внасяните от разглежданите страни персулфати и тези на производството на Общността са сходни по всички основни физически и технически характеристики. Също така персулфатите с произход от посочените страни, от една страна, и персулфатите, произвеждани и продавани в Общността, от друга страна, се продават чрез сравними канали за продажба и при аналогични търговски условия; следователно те се конкурират помежду си. Също бе установено, че за експортните цени от КНР, Тайван и САЩ се наблюдава подобна тенденция през разглеждания период и те съществено подбиват цените в Общността.

(113)

Като се има предвид горепосоченото, бе направено временното заключение, че са изпълнени всички критерии, определени в член 3, параграф 4 от Основния регламент, и вносът от засегнатите страни трябва да се оценява кумулативно.

4.   Внос от разглежданите страни

4.1.   Обем и пазарен дял на разглеждания внос

(114)

Вносът от разглежданите страни се е увеличил с 43 % между 2003 г. и периода на разследването. През 2003 г. този внос е бил 8 778 тона, а през периода на разследването достига ниво от 12 593 тона. Това увеличение е особено ясно изразено между 2003 г. и 2004 г., когато е 31 %.

Таблица 2

Внос от разглежданите страни

Внос (тонове)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

КНР

3 214

5 228

5 811

6 235

Индекс

100

163

181

194

Тайван

2 080

2 760

2 700

2 480

Индекс

100

133

130

119

САЩ

3 484

3 499

3 818

3 878

Индекс

100

100

110

111

Общо за разглежданите страни

8 778

11 487

12 329

12 593

Индекс

100

131

140

143

(115)

Между 2003 г. и периода на разследването пазарният дял на разглежданите страни се е увеличил от 22,6 % на 30,2 %, тоест със 7,6 процентни пункта. Това увеличение е особено ясно изразено между 2003 г. и 2004 г., когато е 4,8 процентни пункта.

Таблица 3

Пазарен дял на разглежданите страни

Пазарни дялове

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

КНР

8,3 %

12,5 %

14,3 %

14,9 %

Тайван

5,3 %

6,6 %

6,6 %

5,9 %

САЩ

9,0 %

8,3 %

9,4 %

9,3 %

Общо за разглежданите страни

22,6 %

27,4 %

30,3 %

30,2 %

4.2.   Цени

(116)

От 2003 г. до периода на разследването цените на продуктите, внесени от разглежданите страни, са спаднали с 12 %. От 946 EUR/тон през 2003 г. те стигат до 828 EUR/тон през периода на разследването.

Таблица 4

Цени на разглеждания внос

Единична цена (EUR/тон)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Общо за разглежданите страни

946

852

779

828

Индекс

100

90

82

88

4.3.   Подбиване на цените

(117)

За да се определи дали е налице подбиване на цените, бяха анализирани данните за цените, които се отнасят до периода на разследването. Съответните продажни цени на промишлеността на Общността бяха чисти цени след приспадане на отстъпки и рабати. Когато бе необходимо, тези цени бяха коригирани до ниво франко завода, тоест без транспортни разходи в Общността. Вносните цени на разглежданите страни също бяха взети след приспадане на отстъпки и рабати, и където бе необходимо, бяха коригирани до ниво цена CIF на границата на Общността.

(118)

Продажните цени на промишлеността на Общността и вносните цени на разглежданите страни бяха сравнени на еднакво ниво на търговска дейност, а именно – продажби на независими клиенти на пазара на Общността.

(119)

По време на периода на разследването маржът на подбиване на среднопретеглената цена, изразен като процент от продажните цени на промишлеността на Общността, бе 30,2 % за тайванския износител, 30,3 % за КНР и 7,4 % за САЩ. Общият марж на подбиване на среднопретеглената цена за всички разглеждани страни бе 22,7 % по време на периода на разследването.

5.   Състояние на промишлеността на Общността

(120)

Съгласно член 3, параграф 5 от Основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Общността бе направена оценка на всички икономически фактори, влияещи върху състоянието на промишлеността на Общността по време на разглеждания период. За по-голяма поверителност, като се има предвид, че анализът се отнася само до две компании, повечето показатели са представени в индексирана форма или са дадени диапазони от стойности.

5.1.   Производство, капацитет и коефициент на използваемост на капацитета

Таблица 5

Производство, капацитет и коефициент на използваемост на капацитета

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производство в тонове (обхват)

29 000—34 000

29 000—34 000

26 000—31 000

24 000—29 000

Производство (индекс)

100

100

90

86

Производствен капацитет в тонове (обхват)

37 000—42 000

37 000—42 000

37 000—42 000

37 000—42 000

Производствен капацитет (индекс)

100

100

100

100

Използваемост на капацитета

83 %

83 %

75 %

71 %

(121)

В производствения обем на промишлеността на Общността се наблюдава явна низходяща тенденция между 2003 г. и периода на разследването. Макар между 2003 г. и 2004 г. производственият обем да е стабилен, той внезапно спада с 10 % през 2005 г., като тази тенденция продължава през периода на разследването. Макар коефициентът на използваемост на капацитета да е над 70 % по време на периода на разследването, продукцията на производството на Общността общо намалява с 14 % през разглеждания период.

(122)

Производственият капацитет остава стабилен между 2003 г. и периода на разследването.

5.2.   Обем на продажбите, пазарни дялове, растеж и средна единична цена в ЕО

(123)

Таблицата по-долу представя данни за производството на Общността по отношение на продажбите към независими клиенти в Общността.

Таблица 6

Обем на продажбите, пазарен дял, цени и средни единични цени в Общността

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на продажбите (индекс)

100

96

91

90

Пазарен дял (индекс)

100

89

87

84

Единични цени в EUR (обхват)

1 000—1 400

900—1 300

900—1 300

850—1 250

Единични цени (индекс)

100

93

93

92

(124)

Обемът на продажбите на производството на Общността намалява постепенно с 10 % по време на разглеждания период. Това трябва да се разглежда на фона на увеличеното потребление в ЕО.

(125)

Най-общо пазарният дял на промишлеността на Общността непрекъснато намалява с 11 % между 2003 г. и периода на разследването. Този спад е особено ясно изразен между 2003 г. и 2004 г., когато се губят 7,6 процентни пункта. Намаляването на обема на продажбите и на пазарния дял трябва да се разглежда на фона на увеличеното потребление в Общността, което се повишава със 7 %, и увеличаващия се внос от разглежданите страни през разглеждания период. През същия период разходите за единица продукция на производството на Общността се увеличават с 5 %. В действителност спадът в производствения обем при стабилен капацитет води до разпределение на повече режийни разходи за единица продукция.

(126)

Продажните цени на производството на Общността за единица продукция също спадат непрекъснато с 8 % по време на разглеждания период. Този спад в цените показва, че промишлеността на Общността не е могла да прехвърли на клиентите си общото увеличение на разходите. Точно обратното, промишлеността на Общността е била принудена да намали цените, за да не изгуби повече клиенти или поръчки.

5.3.   Стокови запаси

(127)

Следните цифри представят обема на стоковите запаси в края на всеки период.

Таблица 7

Стокови запаси

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Запаси в тонове (обхват)

2 000—2 500

1 800—2 300

2 700—3 200

2 100—2 600

Запаси (индекс)

100

83

124

103

(128)

Разследването установи, че стоковите запаси не могат да се считат за надежден фактор за вредите, тъй като производството зависи предимно от поръчките. Затова тенденциите за стоковите запаси са представени само за информация. При всички случаи нивото на стокови запаси в общи линии остава доста стабилно. То намалява със 17 % между 2003 г. и 2004 г., после се увеличава с 41 % до края на 2005 г. и след това намалява отново с 21 %, за да достигне почти същите нива, както през 2003 г.

5.4.   Инвестиции и способност за привличане на капитали

Таблица 8

Инвестиции

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Инвестиции (индекс)

100

21

28

55

(129)

Между 2003 г. и периода на разследването инвестициите за производството на подобния продукт са намалели с 45 %. След резкия спад със 79 % между 2003 г. и 2004 г. те запазват ниското си ниво през 2004 г. По време на периода на разследването стойността на инвестициите се е увеличила с 27 %, но само спрямо 2003 г., иначе си остават на ниско ниво. По време на разследването бе установено, че инвестициите в сгради, съоръжения и машини са били направени главно, за да се поддържа производственият капацитет. Като се има предвид ниският коефициент на използваемост на капацитета, посочен по-горе, инвестициите във всеки случай не са направени с цел да се увеличи общият производствен капацитет.

(130)

Разследването установи, че финансовите показатели на промишлеността на Общността са се влошили, но не показа сериозно да е била засегната способността ѝ за привличане на капитали по време на разглеждания период.

5.5.   Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

Таблица 9

Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Рентабилност за продажби в ЕО (обхват)

15—25 %

10—20 %

2—11 %

1—10 %

Рентабилност за продажби в ЕО (индекс)

100

79

26

20

Възвръщаемост на общите инвестиции (обхват)

30—40 %

20—30 %

5—15 %

1—10 %

Възвръщаемост на общите инвестиции (индекс)

100

77

26

19

Паричен поток (индекс)

100

88

41

28

(131)

Намаляването на обема на продажбите заедно с намаляването на продажните цени между 2003 г. и периода на разследването съществено се отразяват на рентабилността на промишлеността на Общността, тоест тя е спаднала с 15,5 процентни пункта между 2003 г. и периода на разследването. Тази отрицателна тенденция е особено изразена между 2004 г. и 2005 г., когато рентабилността спада с повече от 10 процентни пункта. Възвръщаемостта на общите инвестиции бе изчислена чрез изразяване на чистата печалба преди данъчно облагане на подобния продукт като процент от нетната балансова стойност на дълготрайните активи, разпределена за подобния продукт. Този показател следва подобна на рентабилността тенденция, като намалява съществено през разглеждания период, което най-ясно се вижда между 2004 г. и 2005 г., когато възвръщаемостта на инвестициите спада със 17 процентни пункта. Подобна негативна тенденция е установена и за паричния поток, генериран от производството на Общността, което води до сериозно цялостно влошаване на финансовото състояние на промишлеността на Общността през периода на разследването.

5.6.   Заетост, производителност и заплати

Таблица 10

Заетост, производителност и заплати

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Период на разследване

Брой служители Индекс

100

95

89

87

Цена на работна сила Индекс

100

93

88

86

Средни разходи за труд

100

98

99

99

Производителност (Индекс)

100

105

101

99

(132)

Броят на работниците, наети от промишлеността на Общността, е намалял с общо 13 %, отчасти поради процеса на преструктуриране в началото на разглеждания период. По този начин, макар общата цена на работната сила да е спаднала значително, средната заплата остава стабилна. Намаляването на броя на работната ръка е аналогично на спада в производството. В резултат на това промишлеността на Общността е успяла да поддържа същото ниво на производителност както през 2003 г.

5.7.   Степен на дъмпинговия марж

(133)

Като се имат предвид обемът и цената на дъмпинговия внос, въздействието на действителния дъмпингов марж не може да се смята за несъществено.

5.8.   Възстановяване от минал дъмпинг

(134)

През декември 1995 г. Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху пероксодисулфати (персулфати) с произход от КНР (3). Тези мерки бяха прекратени през април 2002 г. (4) Събраните при настоящото разследване данни сочат, че макар производството на Общността да се е възстановило от минали дъмпингови практики, неговото състояние значително се е влошило след 2002 г., когато антидъмпинговото мито е отменено и дъмпинговият внос отново навлиза на пазара на Общността.

5.9.   Ръст

(135)

Разследването установи, че макар потреблението да се е увеличило със 7 %, производството на Общността е загубило обем на продажби (– 10 %) и пазарен дял (– 11 процентни пункта) през разглеждания период. Следователно то не е успяло да отбележи ръст през разглеждания период.

6.   Заключение за вредата

(136)

През разглеждания период обемът на дъмпинговия внос на персулфати от разглежданите страни се е увеличил значително, тоест с 43 %, като съответният пазарен дял аналогично се е увеличил със 7,6 процентни пункта и е достигнал 30,2 % от пазара на Общността през периода на разследването. Същевременно цените на този внос спадат значително, като подбиват продажните цени на производството на Общността средно с 22,7 %.

(137)

Анализът на показателите за вредата показа, че състоянието на производството на Общността се е влошило значително през разглеждания период. Всички показатели за вредата следват негативна тенденция на развитие през разглеждания период. По-конкретно, за да не губи повече пазарен дял и да запази продукцията на разумно ниво, производството на Общността не е имало друг избор освен да се съобрази с ценовите нива, наложени от дъмпинговия внос, тоест да намали цените си с 8 % между 2003 г. и периода на разследването. Това води до значителен спад в рентабилността през разглеждания период. Освен това производството на Общността не е успяло да прехвърли на клиентите никаква част от увеличените разходи и финансовото му положение се влошава значително през разглеждания период.

(138)

Спадът в обема на продажбите също сочи, че производството на Общността не е успяло да се възползва от увеличеното търсене на пазара на персулфати.

(139)

С оглед на горепосоченото се стигна до временното заключение, че производството на Общността е понесло съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от Основния регламент.

Д.   ПРИЧИННА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(140)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от Основния регламент Комисията провери дали дъмпинговият внос на разглеждания продукт с произход от Съединените американски щати, КНР и Тайван е причинил вреда на производството на Общността в степен, която позволява това въздействие да бъде определено като съществено. Бяха изследвани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които биха могли в същото време да причинят вреда на промишлеността на Общността, за да се гарантира, че вредата, която тези други фактори биха могли да причинят, не се приписва на дъмпинговия внос.

2.   Ефект от дъмпинговия внос

(141)

Вносът от разглежданите страни се е увеличил значително — с 43 % по отношение на обема и със 7,6 процентни пункта по отношение на пазарния дял. Същевременно пазарният дял на производството на Общността е намалял с около 11 процентни пункта. Средната единична продажна цена на тон вносна продукция от разглежданите страни намалява с 12 %, като така подбива средните цени на промишлеността на Общността средно с 22,7 % през периода на разследването. Значителното увеличаване на обема на вноса от разглежданите страни и увеличаването на пазарния им дял през разглеждания период при цени, които са значително по-ниски от тези на производството на Общността, съвпадат с явното влошаване на общото финансово състояние на производството на Общността през същия период. Това влошаване по-конкретно се забелязва по отношение на продажни цени, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток и заетост.

(142)

При анализът на ефекта на дъмпинговия внос се установи, че цената е важен елемент в конкуренцията, тъй като въпросите, свързани с качеството, не играят съществена роля. Трябва да се отбележи, че цените на дъмпинговия внос са значително по-ниски както от цените на промишлеността на Общността, така и от цените на износители от трети страни.

(143)

Затова се стигна до временното заключение, че натискът, оказван от разглеждания внос, който увеличава своя обем и пазарен дял след 2003 г. и се реализира на много ниски и дъмпингови цени, е изиграл решаваща роля за влошаването на финансовото състояние на производството на Общността.

3.   Ефект на други фактори

а)   Внос с произход от трети страни, които не са КНР, САЩ и Тайван

Таблица 11

Внос с произход от трети страни (количество)

Внос (тонове)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Турция

2 161

2 327

1 198

1 247

Индекс

100

108

55

58

Япония

146

0

24

10

Индекс

100

0

16

7

Други

158

260

976

1 005

Индекс

100

165

618

636

Общо други страни

2 466

2 587

2 198

2 262

Индекс

100

105

89

92


Таблица 12

Внос с произход от други трети страни (средна цена)

Средна цена (EUR)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Турция

1 022

974

977

900

Индекс

100

95

96

88

Япония

856

0

827

1 635

Индекс

100

0

97

191

Други

2 202

1 277

805

839

Индекс

100

58

37

38

Общо други страни

1 088

1 004

899

876

Индекс

100

92

83

80


Таблица 13

Пазарни дялове

Пазарни дялове (%)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Турция

5,6

5,5

2,9

3,0

Япония

0,4

0

0,1

0,0

Други

0,4

0,6

2,4

2,4

Общо други страни

6,3

6,2

5,4

5,4

(144)

По данни на Евростат и информацията, събрана по време на разследването, основната трета страна, от която се внасят персулфати, е Турция с пазарен дял от 3 % по време на периода на разследването. Друга, макар и малка страна износител е Япония, макар че обемите на вноса ѝ са близки до 0 %.

(145)

Вносът с произход от трети страни, различни от КНР, САЩ и Тайван, е намалял с 8 %, от 2 466 тона през 2003 г. до 2 262 тона по време на периода на разследване. В резултат на това пазарният им дял общо е спаднал от 6,3 % през 2003 г. на 5,4 % през периода на разследване.

(146)

Вносът от Турция възлиза на 2 161 тона през 2003 г. и спада през разглеждания период с 42 % до 1 247 тона през периода на разследването, като достига пазарен дял от 3 %. Макар вносът от Турция да се реализира на цени, по-ниски от продажните цени на производството на Общността, се смята, че неговият ограничен и дори постепенно свиващ се пазарен дял няма отрицателен ефект върху състоянието на производството на Общността.

(147)

Що се отнася до вноса от останалите трети страни, статистиката на Евростат дава много ниски нива на вноса, тоест 304 тона през 2003 г., които са се увеличили на 1 015 тона през периода на разследването. Въпреки посочения ръст нивото на този внос си остава близо до de minimis, тъй като представлява едва 2,4 % от потреблението на Общността през периода на разследването. Освен това цените на този внос са били значително по-високи от цените на вноса от разглежданите страни и Турция. Затова се прави заключението, че този внос няма съществено въздействие върху състоянието на производството на Общността.

(148)

Така се стига до временното заключение, че вносът от други страни, с изключение на КНР, САЩ и Тайван, не допринася за съществените вреди, понесени от производството на Общността.

б)   Износ от промишлеността на Общността

(149)

Износът на персулфати от производството на Общността извън Общността намалява през разглеждания период (с 13 %). Аналогично, експортните цени на промишлеността на Общността намаляват през разглеждания период с 9 %. Все пак този износ представлява едва 6 % от общите продажби на производството на Общността за несвързани лица през периода на разследването и затова бе прието, че той няма значително въздействие върху съществените вреди, понесени от производството на Общността.

в)   Недъмпингов внос с произход от КНР

(150)

Както бе посочено в съображение 95, за двама производители износители бе установен дъмпингов марж под прага de minimis. Затова вносът от тези компании не бе разглеждан в анализа на вредите, представен по-горе. Вместо това бе проверено дали е възможно този внос да е причинил съществените вреди, понесени от производството на Общността. Като се има предвид ограниченият обем на този внос, който запазва пазарен дял от 6,9 % по време на периода на разследването, бе решено, че недъмпинговият внос не нарушава причинната връзка между дъмпинговия внос и съществените вреди, понесени от производството на Общността.

г)   Внос на промишлеността на Общността

(151)

Един производител от Общността внася разглеждания продукт от свързана с него компания в КНР и го препродава на пазара на Общността. Макар цените, на които се препродава продуктът, наистина да подбиват цените на производството на Общността, трябва да се отбележи, че обемът на китайския внос представлява едва една незначителна част от общия внос от КНР (по-малко от 4 %). Освен това този внос се реализира само за да се снабдяват глобални клиенти, които в противен случай щяха да закупят разглеждания продукт от китайските доставчици, на дъмпингови цени. Също така цената на препродаване на продукта на пазара на Общността бе като средна стойност значително по-висока от вносните цени на другите китайски производители износители. Затова бе заключено, че вносът на производството на Общността на разглеждания продукт от КНР не нарушава причинната връзка между дъмпинговия внос и съществените вреди, понесени от производството на Общността.

4.   Заключение за причинната връзка

(152)

Фактът, че увеличаването на дъмпинговия внос от КНР, САЩ и Тайван, увеличаването на неговия пазарен дял и установеното подбиване на цените, от една страна, съвпада във времето с очевидното влошаване на състоянието на производството на Общността, от друга страна, води до заключението, че дъмпинговият внос е причинил съществени вреди, понесени от промишлеността на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от Основния регламент. По-конкретно, производството на Общността е било принудено да намали продажните си цени на пазара на Общността поради ценовия натиск от страна на дъмпинговия внос. Тъй като не е било възможно общото увеличение на разходите да се прехвърли на клиентите, границите на печалбата значително са намалели, което е оказало сериозно въздействие върху цялостното финансово състояние на производството на Общността. Бе анализиран и възможният ефект на други фактори, главно внос от други трети страни, недъмпингов внос с произход от КНР, износ на производството на Общността и развитие на разходите, но за тях бе установено, че не са решаващата причина за вредите, понесени от производството на Общността.

(153)

Въз основа на горепосочения анализ, в който съответно бяха разграничени и отделени ефектите на всички известни фактори, които могат да повлияят на състоянието на производството на Общността, от вредния ефект на дъмпинговия внос, се стигна до временното заключение, че вносът на персулфати от КНР, САЩ и Тайван е причинил съществени вреди на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от Основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(154)

В съответствие с член 21 от Основния регламент бе проучено дали — въпреки заключението за вредния дъмпинг — съществуват неопровержими причини да се заключи, че не е в интерес на Общността да се приемат мерки в този конкретен случай. В тази връзка беше разгледано вероятното въздействие на евентуалните мерки върху всички засегнати от процедурата страни, както и последствията, в случай че не се предприемат мерки.

(155)

За да се направи оценка на вероятното въздействие от въвеждането или невъвеждането на мерки, бе поискана информация от всички заинтересовани страни, за които се знае, че са заинтересовани, или които са съобщили за своя интерес. В тази връзка Комисията изпрати въпросници на производството на Общността, 12 несвързани вносители и 11 потребители.

(156)

Както бе обяснено в съображение 9, двамата жалбоподатели производители от производството на Общността и двама несвързани вносители отговориха на въпросника.

1.   Интерес на промишлеността на Общността

(157)

Ситуацията, носеща вреди за производството на Общността, е възникнала, тъй като на производството на Общността е било трудно да се конкурира с дъмпинговия внос на ниски цени.

(158)

Очаква се чрез въвеждането на мерки да се предотвратят следващи нарушения на пазара и потискане на цените, както и да се възстанови справедливата конкуренция. Тогава производството на Общността ще е в състояние да увеличи обема на продажбите и да си възвърне пазарния дял, като с това генерира по-добри икономии на обхвата и достигне необходимото ниво на печалба, което да доведе до подобряване на финансовото състояние на производството и да осигури непрекъснати инвестиции в производствените мощности, като така ще се гарантира оцеляването на производството на Общността.

(159)

В противен случай, ако не бъдат въведени антидъмпингови мерки, състоянието на производството на Общността ще продължи да се влошава. Производството на Общността е засегнато най-вече от загубата на приходи поради подбиване на цените, намалял пазарен дял и значителен спад на печалбата. Наистина, като се вземат предвид намаляващите приходи и значително негативните тенденции по време на периода на разследването, е много вероятно финансовото състояние на производството на Общността да продължи да се влошава, ако не се въведат никакви мерки. Така в крайна сметка ще се стигне до съкращаване на продукцията, което ще бъде заплаха за заетостта и инвестициите в Общността. Това твърдение е напълно вярно, тъй като европейският пазар в момента е един от малкото останали експортни пазари за заинтересованите страни след въвеждането на антидъмпингови мита върху персулфати от Китай в Съединените американски щати. Ако бъде закрита продукцията на Общността, потребителите на персулфати ще станат още по-зависими от доставчици извън Общността.

(160)

Следователно беше направено временното заключение, че въвеждането на антидъмпингови мерки ще позволи производството на Общността да се възстанови от вредния дъмпинг и ще бъде в интерес на производството на Общността.

2.   Интерес на несвързаните вносители

(161)

Комисията изпрати въпросник на всички известни вносители/търговци. Само двама от вносителите представиха отговори на въпросника. Обемът на разглежданият продукт, внасян от тези двама вносители, обаче съставлява 18,9 % от общия внос в Общността и 6,7 % от потреблението в Общността.

(162)

Трябва да се отбележи, че единственият източник на доставки за тези вносители през периода на разследването бяха разглежданите страни (САЩ и Тайван) и затова тези вносители заявиха, че въвеждането на антидъмпингови мита ще има значително въздействие върху финансовото им състояние.

(163)

Но въз основа на информацията, представена от въпросните вносители, бе установено, че делът на вноса на персулфати в общия оборот на компанията е несъществен (тоест между 0,03 % и 1,3 %) по време на периода на разследването. Затова, макар да не се отрича, че въвеждането на антидъмпингови мита може да има известно въздействие върху тези компании, това въздействие ще бъде общо взето несъществено.

(164)

Освен това може разумно да се очаква, че едно увеличаване на цените може да се прехвърли на клиентите поне отчасти поради факта, че — както е посочено в съображение 166 по-долу, персулфатите в повечето случаи представляват само една малка част от общите разходи на тези клиенти. Накрая трябва да се посочи, че има и други източници на доставки, като Турция, Япония, както и тези части от китайския износ, за които не се въвежда антидъмпингово мито.

3.   Интерес на потребителите

(165)

Комисията изпрати въпросници на всичките единадесет известни потребители в Общността. Нито един от тях не отговори на въпросника. Никакви други потребители не представиха на Комисията информация и не се представиха в хода на това разследване.

(166)

Няма данни, че интересите на потребителите могат да бъдат значително засегнати. Въз основа на наличната информация може да се каже, че в повечето случаи персулфатите съставляват едва малка част от общите производствени разходи и ефектът на антидъмпинговите мита ще бъде несъществен.

4.   Заключение за интереса на Общността

(167)

Въз основа на всички горепосочени фактори беше направено заключението, че въвеждането на мерки няма да има значителен негативен ефект, ако изобщо има някакъв ефект, върху състоянието на потребителите и вносителите на разглеждания продукт. Затова се стигна до временното заключение, че няма неопровержими причини, които да изискват да не се въвеждат антидъмпингови мерки.

Ж.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Степен на отстраняване на щетите

(168)

Предвид заключенията, направени по отношение на водещия до вреди дъмпинг, причинната връзка и интереса на Общността, трябва да се въведат временни мерки, за да се попречи на дъмпинговия внос да причини допълнителни вреди на производството на Общността.

(169)

Мерките трябва да се въведат в достатъчна степен, за да се отстранят вредите, причинени от този внос, без да се надвишава установеният дъмпингов марж. При изчисляване на сумата на митата, необходими за отстраняване на ефекта от причиняващия вреди дъмпинг, целта бе мерките да позволят на производството на Общността да покрие производствените си разходи и да получи печалба преди данъчно облагане, за която е логично да се реализира от такъв вид производство в сектора при нормални условия на конкуренция, тоест при липса на дъмпингов внос при продажбите на разглеждания продукт в Общността. Границата на печалбата преди данъчно облагане за производители, използвана при това изчисление, е 12 % и тя бе определена въз основа на жалбата и бе потвърдена по време на разследването. Действителната печалба, реализирана от производството на Общността през 2003 г. и 2004 г., както и през годините преди разглеждания период, никога не е падала под това референтно ниво.

(170)

След това бе определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената вносна цена, установена за изчисленията за подбиване на цената (виж съображения от 117 до 119 по-горе), с неувреждащата цена на продуктите, продавани от производството на Общността на пазара на Общността. Неувреждащата цена беше определена, като продажната цена на производството на Общността беше коригирана с действителната загуба/печалба, реализирана по време на ПР, и чрез добавяне на горепосочената граница на печалбата. Всякаква разлика, произтичаща от това сравнение, бе изразена като процент от общата вносна CIF стойност.

(171)

Тези разлики бяха установени за китайските сътрудничещи производители износители, на които бе предоставен статут на фирми, работещи в условията на пазарна икономика, над установения дъмпингов марж. За да се изчисли степента за отстраняване на вредите за цялата страна за всички други износители в КНР, трябва да се припомни, че степента на сътрудничество бе висока. Затова маржът на вредите бе изчислен като разлика между среднопретеглените вносни цени CIF на компаниите, на които не е предоставен статут на фирма, работеща в условията на пазарна икономика, и неувреждащата цена, както е изчислена по-горе. В случая със САЩ степента на отстраняване на вредите бе под установения за производителите износители дъмпингов марж, докато за Тайван степента на отстраняване на вредите бе над установения дъмпингов марж.

2.   Временни мерки

(172)

Въз основа на посоченото по-горе се счита, че трябва да бъде въведено временно антидъмпингово мито на нивото на установения дъмпингов марж, което в съответствие с член 7, параграф 2 от Основния регламент не може да надвишава изчисления по-горе марж на вредите.

(173)

Антидъмпинговото мито за отделните компании, определено в настоящия регламент, бе установено въз основа на констатациите на настоящото разследване. Затова те отразяват установената по време на разследването ситуация по отношение на тези компании. Тези мита (за разлика от остатъчните мита, определени за „всички други компании“ в САЩ и Тайван, както и митото за цялата страна, определено за „всички други компании“ в КНР) се прилагат изключително за внос на продукти с произход от разглежданата страна, произвеждани от дадените компании, по-точно от конкретните посочени юридически лица. Внасяните продукти, произвеждани от друга компания, която не е изрично посочена в оперативната част на настоящия документ с наименованието и адреса ѝ, включително юридически лица, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от тези мита и ще се облагат с митото, приложимо за „всички други компании“.

(174)

Всякакви претенции относно прилагането на тези антидъмпингови мита за конкретна компания (например след промяна в наименованието на юридическото лице или след създаването на нови производствени или търговски организации) трябва да бъдат изпратени незабавно до Комисията (5) с цялата необходима информация, по-конкретно всякакви изменения в дейността на компанията, свързани с производството, както и продажби на вътрешния пазар и за износ, свързани с тази промяна в наименованието или промяна в производствени или търговски организации. Комисията, ако е уместно и след консултации с консултативния комитет, ще измени съответно регламента, като актуализира списъка на компаниите, за които са определени индивидуални мита.

(175)

Въз основа на горепосоченото стойностите на временните мита са следните:

Страна

Производител износител

Стойност на антидъмпинговото мито

САЩ

E.I. DuPont De Nemours

10,6 %

FMC Corporation

39,0 %

Всички други компании

39,0 %

КНР

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

0 %

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

0 %

Всички други компании

67,4 %

Тайван

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Всички други компании

22,6 %

3.   Специален мониторинг

(176)

За да се намалят до минимум рисковете от заобикаляне поради големите разлики в митата за производителите износители в КНР, се смята, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на антидъмпинговото мито. Единствено вносът на разглеждания продукт, произведен от съответния производител износител в КНР, може да се ползва от конкретния дъмпингов марж, изчислен за въпросния производител. Тези специални мерки, които се прилагат само за компаниите в КНР, за които се въвежда индивидуално мито, включват следното:

(177)

На митническите органи на държавите-членки трябва да се представи валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Вносът, който не е придружен с такава фактура, ще подлежи на остатъчното антидъмпингово мито, което се прилага за всички други компании в КНР.

(178)

Ако износът на компаниите от КНР, които ползват по-ниски индивидуални мита, се увеличи значително по обем след налагане на антидъмпинговите мерки, може да се приеме, че подобно увеличение на обема само по себе си представлява промяна в условията на търговия поради налагане на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от Основния регламент. При такива обстоятелства и ако са изпълнени условията, може да започне разследване срещу евентуално заобикаляне. В рамките на това разследване, inter alia, може да бъде разгледана и необходимостта за премахване на индивидуалните мита и последващо налагане на мито, определено за страната като цяло, или остатъчно мито.

З.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(179)

За да се постигне стабилно управление, трябва да се определи период, в рамките на който заинтересованите страни, които са се представили в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок, да могат да представят позициите си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това трябва да се посочи, че констатациите относно въвеждането на антидъмпингово мито, направени за целите на настоящия регламент, са временни и може да бъдат преразгледани при определяне на окончателно мито,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Въвежда се временно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати), включително калиев пероксимоносулфат, които попадат под кодове по КН 2833 40 00 и ex 2842 90 80 (код по ТАРИК 2842908020) и са с произход от Съединените американски щати, Китайската народна република и Тайван.

2.   Процентът на временното антидъмпингово мито, който се прилага към нетната цена франко границите на Общността преди облагане с мита, на продуктите, произведени от посочените по-долу компании, е следният:

Страна

Компания

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по TАРИК

Съединени американски щати

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

10,6 %

A818

FMC Corporation, Tonawanda, New York

39,0 %

A819

Всички други компании

39,0 %

A999

Китайска народна република

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai

0 %

A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai

14,4 %

A821

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

0 %

A822

Всички други компании

67,4 %

A999

Тайван

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi

22,6 %

A823

Всички други компании

22,6 %

A999

3.   Индивидуалните мита, определени за посочените в параграф 2 компании в Китайската народна република, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложението. Ако не бъде представена такава фактура, ще се прилага митото, определено за всички други компании.

4.   Освобождаването на продуктите, посочени в параграф 1, за свободно обращение в Общността, става след представянето на гаранция, равна на сумата на временното мито.

5.   Освен ако не е посочено друго, се прилагат съществуващите разпоредби относно митата.

Член 2

Без да се нарушава член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на съществените факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят мненията си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 заинтересованите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  OВ C 162, 13.7.2006 г., стр. 5.

(3)  Регламент (ЕО) № 2961/95 на Съвета (ОВ L 308, 21.12.1995 г., стр. 61).

(4)  Регламент (EО) № 695/2002 на Съвета (OВ L 109, 25.4.2002 г., стр. 1).

(5)  Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“, отдел B, В-1049 Брюксел, Белгия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, трябва да включва декларация, подписана от длъжностно лице на компанията и носеща официалния печат на компанията, в следния формат:

1.

Име и длъжност на длъжностното лице на компанията, издало търговската фактура.

2.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че [обем] персулфати, продадени за износ за Европейската общност и включени в тази фактура, са произведени от [име и адрес на компанията] [допълнителен код по TАРИК] в Китайската народна република. Декларирам, че тази фактура представя пълна и вярна информация.“


12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 391/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагане на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 31 от него,

като има предвид, че:

(1)

От 1990 г. насам Общността финансира дейностите на държавите-членки в областта на контрола и изпълнението на правилата на ОПР в съответствие с целите, посочени в Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (2).

(2)

Извършването на подобрения за постигане на ефективна система за контрол в цялата Общност ще бъде трудно без стимули, и по-специално, когато трябва да се направят изпитвания и да се въведат нови технологии там, където е уместно.

(3)

Действителността показва, че ресурсите на държавите-членки все още са недостатъчни за изпълнение на техните задължения съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002. По-специално, държавите-членки търсят помощ от Общността, за да преодолеят съществуващите различия между способностите им за контрол и надзор в областта на рибарството.

(4)

Регламент (ЕО) № 861/2006 определя, освен други дейности, финансови мерки на Общността относно разходите за контрол, проверка и надзор в областта на рибарството за периода 2007—2013 г.

(5)

Член 8, буква a) от Регламент (ЕО) № 861/2006 предвижда списък от действия, предприети от държавите-членки в областта на контрола и изпълнението на правилата на ОПР, които ще се считат за приемливи разходи за финансова помощ от Общността.

(6)

Предвид принципа на добро финансово управление държавите-членки трябва да имат ясни индикации за правилата, които трябва да следват, за да получат финансова помощ от Общността при извършването на разходи в областта на контрола и изпълнението на правилата на ОПР.

(7)

Необходимо е да се гарантира, че финансовите средства на Общността, предвидени за такива дейности, се разпределят ефикасно с оглед намаляване на посочените слабости по начин, позволяващ осъществяването на висококачествен контрол.

(8)

Държавите-членки трябва да правят оценка на своите програми и на резултатите от разходите си за контрол, проверка и надзор, всяка година и през целия период 2007—2013 г.

(9)

С оглед опростяване на процедурите от 1 януари 2007 г. заявленията за възстановяване на разходите, одобрени въз основа на решения на Съвета 95/527/EО (3), 2001/431/EО (4) и 2004/465/EО (5), ще се представят в съответствие с приложения VI и VII към настоящия регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 относно финансовата помощ на Общността с оглед на разходите, извършени от държавите-членки по реализацията на системите за мониторинг и контрол, отнасящи се до Общата политика по рибарство, през периода 2007—2013 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„Годишна програма за контрол на риболова“ означава годишна програма, изготвена от държава-членка в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 861/2006;

б)

„Поето бюджетно задължение“ означава операция, чрез която се запазва необходимият бюджетен кредит за покриване на последващи плащания с цел спазване на правно задължение;

в)

„Правно задължение“ означава акт, с който органът, отговарящ за управлението на бюджетните кредити на държава-членка, поема или установява задължение, което се изразява в разходи.

Член 3

Годишни програми за контрол на риболова

1.   Държавите-членки, които желаят да получат финансова помощ за разходи, извършени съгласно член 8, буква a) от Регламент (ЕО) № 861/2006 предават на Комисията до 31 януари всяка година годишна програма за контрол на риболова.

2.   В допълнение към информацията, изисквана по член 20 от Регламент (ЕО) № 861/2006, държавите-членки посочват в своята програма за контрол на риболова за всеки проект:

а)

годишна прогноза относно исканията за възстановяване на разходите;

б)

мерките, предвидени за осведомяване на обществеността, че конкретният проект е получил финансова помощ от Общността;

в)

когато проектът се отнася до закупуване и модернизация на кораби и самолети: спецификацията на кораба или самолета;

г)

описание на всички средства, които са на разположение на администрацията, за мониторинг и контрол на риболова, разработени в съответствие с приложение I.

3.   Подробните правила относно приемливостта на някои дейности са посочени в приложения II, III и IV.

Член 4

Бюджетни разходи за поети задължения

Държавите-членки поемат правни и бюджетни задължения за дейностите, считани за приемливи за отпускане на финансова помощ съгласно решението, предвидено в член 21 от Регламент (ЕО) № 861/2006, в рамките на 12 месеца от края на годината, през която те са били уведомени за това решение.

Член 5

Приемливи разходи

За да са приемливи за възстановяване, разходите:

а)

се предвиждат в програмата за контрол на риболова, и

б)

се отнасят до която и да е от дейностите, посочени в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006;

в)

касаят проекти, чиито разходи надвишават 40 000 EUR, без включен ДДС, с изключение на случаите, в които проектът се отнася до дейност, посочена в член 8, буква a), ii) или v) от Регламент (ЕО) № 861/2006, или когато е надлежно обосновано;

г)

са следствие от правните и бюджетните задължения, поети от държавите-членки в съответствие с член 4 от настоящия регламент;

д)

се отнасят до проекти, изпълнени в съответствие с член 8 от настоящия регламент.

е)

са в съответствие със специфичните правила на Общността, когато се прилагат тези правила.

Член 6

Приемливи разходи, свързани с определени дейности

1.   Разходите, извършени за нови технологии за контрол, са приемливи дотолкова, доколкото са в съответствие с приложение II и се използват за мониторинг и контрол на риболовните дейности, както е заявено от съответните държави-членки.

2.   Разходите, извършени за закупуване и модернизация на самолети и кораби, са приемливи дотолкова, доколкото са в съответствие с приложение III и се използват за мониторинг и контрол на риболовните дейности, както е заявено от съответните държави-членки, за поне 25 % от дейността им.

3.   Разходите, извършени за програми за обучение и обмяна на опит, както и за семинари и медийни средства, са приемливи дотолкова, доколкото са в съответствие с приложение IV. Тези разходи могат да обхващат, inter alia:

а)

методология за надзор на риболова;

б)

законодателство на Общността, регулиращо Общата политика по рибарството, и по-специално контрола;

в)

използването на техники за контрол на риболова;

г)

въвеждането от държавите-членки на приложима система за контрол в съответствие с правилата на Общата политика по рибарството.

Член 7

Неприемливи разходи

1.   Разходите са неприемливи, ако са извършени преди 1 януари от годината, в която годишната програма за контрол на риболова е била представена на Комисията.

2.   Данъкът добавена стойност (ДДС) е неприемлив за възстановяване.

3.   Приложение V съдържа примерен списък на видове разходи, които са неприемливи.

Член 8

Изпълнение на проектите

1.   Проектите започват и приключват в съответствие с графика, предвиден в годишната програма за контрол на риболова.

2.   Той посочва датата, предвидена за начало и край на проектите.

Член 9

Неизпълнение и забавяне на проектите

Когато държава-членка реши да не изпълни всички или част от проектите, за които е била отпусната финансова помощ, или има забавяне на изпълнението, тя информира Комисията незабавно, в писмена форма, като посочва:

а)

последиците за нейната годишна програма за контрол на риболова, включително тези от финансово естество;

б)

причините за това забавяне или неизпълнение;

в)

предвидения нов срок за изпълнение.

Член 10

Аванси

1.   При обосновано искане на държава-членка, Комисията може да отпусне аванс за всеки проект до 50 % от стойността на финансовата помощ, отпусната в изпълнение на решението, посочено в член 21 от Регламент (ЕО) № 861/2006. Размерът на аванса се удържа от всяко междинно плащане, както и от окончателното изплащане на финансовата помощ за този проект на съответната държава-членка.

2.   Искането от държава-членка се съпровожда от заверено копие на договора между съответната администрация и доставчика.

3.   В случай че няма поето правно задължение от компетентния орган на държава-членка в рамките на периода, предвиден в член 4 от настоящия регламент, всеки предоставен аванс се изплаща обратно незабавно.

Член 11

Заявления за възстановяване на разходите

1.   Държавите-членки подават в Комисията своите заявления за възстановяване на разходите в рамките на девет месеца от датата, на която се били извършени разходите.

2.   Заявленията за възстановяване на разходите включват позициите, изброени в приложение VI, и се изготвят в съответствие с формата, посочен в приложение VII.

3.   При подаването на заявленията за възстановяване на разходите държавите-членки проверяват и удостоверяват, че разходът е бил направен в съответствие с условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 861/2006, в настоящия регламент и в решението, посочено в член 21 от Регламент (ЕО) № 861/2006, както и в съответствие със законодателството на Общността за възлагане на публични договори. Заявлението включва декларация за точност и вярност на сметките в съответствие с формата, посочен в приложение VII.

4.   Заявленията на стойност по-малко от 20 000 EUR не се обработват, освен ако са надлежно обосновани. Заявленията може да бъдат прегрупирани.

5.   Заявленията за проекти, които не са били попълнени в съответствие с графика, определен в член 8 от настоящия регламент, може да бъдат приети само когато забавянето е надлежно обосновано. Когато такива заявления не са приети, бюджетните кредити от Общността се отменят.

6.   Ако Комисията счита, че заявлението не съответства на условията, предвидени в Регламент (EО) № 861/2006, в настоящия регламент и в решението, посочено в член 21 от Регламент (ЕО) № 861/2006, или не съответства на законодателството на Общността за възлагане на публични договори, тя изисква от държавата-членка да представи своите съображения по въпроса в рамките на определен срок. Ако проверката потвърди несъответствие, Комисията отказва възстановяването на всички въпросни разходи или на част от тях, и когато е уместно, изисква възстановяване на недължимите плащания.

Член 12

Валута

1.   Стойността на програмите за контрол на риболова, заявленията за възстановяване на разходите и заявленията за изплащане на аванси се изразява в еуро.

2.   Възстановяванията се извършват в еуро въз основа на обменния курс, публикуван в серия C на Официален вестник на Европейския съюз в деня, в който е изготвена платежната заповед или заповедта за възстановяване на разходите от отдела на Комисията, отговарящ за управлението на бюджетните кредити.

3.   Държавите-членки, които не участват в третата фаза на Икономическия и паричен съюз, посочват използвания обменен курс.

Член 13

Одити и финансови корекции

Държавите-членки предоставят на Комисията и на Сметната палата всяка информация, която може да бъде изискана от тези институции за извършване на одитите и финансовите корекции, посочени в член 28 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

Член 14

Доклади от държавите-членки

1.   Държавите-членки изпращат на Комисията информация, с която ѝ позволяват да провери използването на финансовата помощ, както и да оцени ефекта на мерките, предвидени в настоящия регламент, върху дейностите за контрол, проверка и надзор.

2.   Държавите-членки извършват и следното:

а)

До 31 март всяка година представят на Комисията междинен доклад за оценка на програмата за контрол на риболова за предходната година, който обхваща следното:

i)

приключените проекти и степента на изпълнение на програмите за контрол на риболова;

ii)

прогноза за очакваните заявления за възстановяване на разходите за настоящата и следващата година;

iii)

ефекта на проектите върху програмите за контрол на риболова чрез прилагане на показателите, изброени в програмата;

iv)

всички корекции, които са били нанесени в първоначалната програма за контрол на риболова.

б)

До 31 март 2014 г. представят на Комисията окончателен доклад за оценка, обхващащ следното:

i)

приключените проекти;

ii)

стойността на проектите;

iii)

ефекта на програмите за контрол на риболова чрез прилагане на показателите, изброени в програмите;

iv)

всички корекции, които са били нанесени в първоначалните програми за контрол на риболова;

v)

ефекта на финансовата помощ върху програмите за контрол на риболова през целия период 2007—2013 г.

Член 15

Преходни разпоредби

Считано от 1 януари 2007 г. заявленията за възстановяване на разходите, отнасящи се до финансовите помощи за разходите, одобрени въз основа на Решения на Съвета 95/527/EО, 2001/431/EО и 2004/465/EО, следва да бъдат представяни в съответствие с приложения VI и VII към настоящия регламент.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  OВ L 301, 14.12.1995 г., стp. 30.

(4)  OВ L 154, 9.6.2001 г., стp. 22.

(5)  OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 114. Решение, изменено с Решение 2006/2/ЕО (ОВ L 2, 5.1.2006 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Описание на средствата на разположение на държавите-членки за мониторинг и контрол на риболова

Описанието на средствата на разположение на държавите-членки за контрол на риболова, посочено в член 3, параграф 2, буква г) от настоящия регламент, включва следното:

а)

кратко описание на административните органи, отговарящи за контрола на риболова на национално, регионално и местно равнище;

б)

кратко описание на човешките ресурси, оборудването (по-специално броя на наличните кораби, самолети и хеликоптери) и основните дейности, извършени през годината, която предхожда изпълнението на задълженията съгласно правилата на Общата политика по рибарството;

в)

годишния бюджет, предназначен за контрол на риболова, изразен в ЕУРО, с подробности за инвестициите и текущите разходи за средствата, използвани за контрол на риболова (данни по категории, включително човешки ресурси).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Примерен списък на позициите с приемливи разходи, отнасящи се до въвеждането на технологиите за контрол

За приемливи се считат следните разходи:

а)

Закупуване, инсталиране и техническа помощ за компютърни технологии и изграждане на IT мрежи, включително способност за разпознаване от разстояние с цел осигуряване на възможност за ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с мониторинга, контрола и надзора на риболовните дейности. Разходите, извършени за техническа помощ, се възстановяват в рамките на две години от датата на монтиране на системите.

б)

Закупуване и монтиране на:

i)

Устройства за автоматично определяне на местоположението, позволяващи извършването на мониторинг на риболовните кораби от разстояние от центровете за мониторинг на риболова чрез системите за спътниково наблюдение на корабите (VMS);

ii)

Устройства за електронно записване и отчитане на данни, позволяващи електронно прехвърляне на данните, касаещи риболовните дейности.

Устройствата трябва да отговарят на изискванията, посочени в съответните правила на Общността.

в)

Закупуване на персонални компютри, лаптопи и персонални дигитални асистенти (PDA), предназначени за съхранение и обработка на данни, отнасящи се до риболовните дейности.

г)

Пилотни проекти, касаещи нови технологии за контрол на риболовните дейности и тяхното изпълнение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примерен списък на позициите с приемливи разходи, отнасящи се до закупуването и модернизацията на самолети и кораби, използвани за целите на контрола на риболова

За приемливи се считат следните разходи:

а)

Самолети с неподвижни криле, непилотирани летателни апарати и хеликоптери и тяхното оборудване, използвани за целите на контрол на риболова. По-специално, оборудване и софтуер за засичане, комуникация и навигация, които са монтирани на борда и които са част от корабите и самолетите, използвани за инспекция и надзор на риболовните дейности, и които позволяват обмен на данни между корабите или самолетите и органите за контрол на риболова;

б)

Оборудване за замяна на остаряло оборудване, предназначено за подобряване на ефикасността на контрола на риболова. Разходите, извършени при модернизирането на двигателното помещение, кабината на щурвала и съоръженията за спускане на корабите във водата, също са приемливи;

в)

Пътнически лодки (като „seariders“ и надуваеми лодки (RIB), включително монтираното на тях оборудване, двигатели, котвени кранове и подемни кранове (включващи хидравлични системи и инсталации), промени на основните плавателни съдове с цел приспособяването им за пътнически лодки (като подсилване на палубата и горната част на конструкцията);

г)

Основни компоненти от системата за задвижване на плавателния съд, като витлови системи, скоростни кутии, нови главни двигатели и допълнителни двигатели;

д)

Оборудване, осигуряващо поверителност на комуникациите, като криптиращи и шифроващи устройства;

е)

Водоустойчиви персонални компютри, монтирани на борда.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Примерен списък на позициите с приемливи разходи, отнасящи се до програмите за обучение и обмяна на опит, семинарите и медийните средства

а)

За приемливи се считат следните разходи:

i)

Наемане на лекционни зали;

ii)

Закупуване или наемане на оборудване, използвано за обучение и семинари;

iii)

Разходи за преподаватели, които не извършват дейности в качеството си на държавни служители от държава-членка или от Общността;

iv)

Пътни и дневни разходи, направени от инспекторите, прокурорите, съдиите и рибарите, участващи в курсовете, както и от преподавателския състав;

v)

Всеки разход, свързан със закупуването или принтирането на материали, необходими за семинар, обучение или медии, като учебници, постери, компактдискове, DVD, видеосистеми, брошури, банери.

б)

Разходите са приемливи до степента, в която са приемливи за възстановяване съгласно съответните национални правила.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Примерен списък на позициите с неприемливи разходи

За неприемливи се считат следните разходи:

а)

Договори за наем и отдаване под наем;

б)

Оборудване, което не се използва изключително за целите на контрола на риболова, като лични компютри, лаптопи, скенери, принтери, мобилни телефони, стандартни телефони, портативни радиостанции, измервателни рулетки, линийки и друго подобно оборудване, видеосистеми и фотоапарати;

в)

Облекло и обувки, като униформи, защитни костюми и др., както и обикновена лична екипировка;

г)

Разходи за експлоатация и поддръжка, като разходи за телекомуникация, финансови лихви, застрахователни премии, гориво;

д)

Резервни части, необходими за поддръжката на жизнения цикъл на всяко приемливо изделие;

е)

Автомобили и мотори;

ж)

Сгради и обекти;

з)

Заплати и обезщетения.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Съдържание на заявленията за възстановяване на разходи

Заявленията за възстановяване на разходи включват следното:

а)

Писмо, което отразява цялата сума от заявлението за възстановяване на разходите. Това писмо посочва ясно:

i)

Решението на Комисията, за което се отнася (съответните член и приложение);

ii)

Размера на сумата, искана от Комисията, в еуро без ДДС;

iii)

Вида на заявлението (за авансово финансиране, междинно плащане, окончателно плащане);

iv)

Банковата сметка, по която трябва да бъде извършен трансферът.

б)

Декларация за разходите, като се използва формулярът, даден в приложение VII (по един за всяко решение на Комисията).

в)

Списъкът съдържа следната информация:

i)

Наименованието/ята на проекта/ите и позоваване на годишната/ите програма/и за контрол на риболова, в която той/те е/са включени;

ii)

Позоваване на договора, за който се отнасят фактурите;

iii)

Списък на приложените фактури, отнасящи се до проекта (брой на фактурите и размер на сумите без ДДС).

г)

За всеки проект, за който се подава заявление за възстановяване на разходите:

i)

Оригинал или заверено копие на фактурите;

ii)

Ако сумите във фактурите не са посочени в еуро, се прилага съответният обменен курс;

iii)

Прилага се оригинал или заверено копие на доказателство за плащането на всяка приложена фактура;

iv)

Документ, посочващ бъдещите вноски (когато е уместно) и предвидените за тях дати за изплащане;

v)

Заверено копие на договора, за който се отнася фактурата;

vi)

Годишното използване на кораба, самолета или непилотирания летателен апарат за контрол на риболова, изразено в проценти и дни;

vii)

Информация за обществените поръчки: Прилагат се копия на обявленията за търгове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Ако обявленията не са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, бенефициерът удостоверява, че е действал в съответствие със законодателството на Общността в областта на обществените поръчки и се обосновава защо не е следвал процедурите на Общността. За разходите, извършени за кораби и самолети, които да бъдат използвани изцяло или частично за целите на контрол на риболова, не може да се ползва никое от изключенията от правилата за обществени поръчки на Общността чрез позоваване на член 296 от Договора за създаване на Европейската общност;

viii)

Кратко описание на дейността с подробно посочване какво е било постигнато, придружено от кратка оценка на ефекта на инвестициите върху дейностите за контрол и надзор на риболова. Включва се и прогноза за бъдещото използване на изделията;

ix)

В случай на разходи за пилотни проекти или медийни средства трябва да се включи окончателният доклад или документ;

x)

В случай на обучение и семинари се отбелязва всяка информация, свързана с темата, говорителите, участниците.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Декларация за разходите

Image


12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/39


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 392/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 2 до 6 април 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На компетентния орган бяха подавани заявления за лицензии за внос през седмицата от 2 до 6 април 2007 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 или Регламент (EО) № 1832/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. за установяване на преходни мерки в сектора на захарните продукти поради присъединяването на България и Румъния (3) за общо количество, равно или надвишаващо наличното количество за пореден номер 09.4318.

(2)

При тези обстоятелства Комисията определя коефициент на разпределение с цел издаване на лицензии пропорционално на наличното количество и информира държавите-членки, че съответният лимит е достигнат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявления за лицензии за внос, подадени от 2 до 6 април 2007 г. по силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006 или член 5 от Регламент (ЕО) № 1832/2006, лицензии се издават в рамките на количествата, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2006/2006 (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 95).

(3)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Преференциална захар от АКТБ-Индия

Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 2 до 6 април 2007 г.

Лимит

09.4331

Барбадос

100

 

09.4332

Белиз

0

Достигнат

09.4333

Кот д’Ивоар

100

 

09.4334

Република Конго

100

 

09.4335

Фиджи

100

 

09.4336

Гвиана

100

 

09.4337

Индия

0

Достигнат

09.4338

Ямайка

100

 

09.4339

Кения

100

 

09.4340

Мадагаскар

100

 

09.4341

Малави

100

 

09.4342

Мавриций

100

 

09.4343

Мозамбик

0

Достигнат

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

 

09.4345

Суринам

 

09.4346

Суазиленд

100

 

09.4347

Танзания

0

Достигнат

09.4348

Тринидад и Тобаго

100

 

09.4349

Уганда

 

09.4350

Замбия

100

 

09.4351

Зимбабве

100

 


Допълнителна захар

Дял V от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 2 до 6 април 2007 г.

Лимит

09.4315

Индия

100

 

09.4316

Страни, подписали Протокола АКТБ

100

 


Захар от концесии по план CXL

Дял VI от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 2 до 6 април 2007 г.

Лимит

09.4317

Австралия

0

Достигнат

09.4318

Бразилия

14,2857

Достигнат

09.4319

Куба

0

Достигнат

09.4320

Други трети страни

0

Достигнат


Захар от Балканите

Дял VII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 2 до 6 април 2007 г.

Лимит

09.4324

Албания

100

 

09.4325

Босна и Херцеговина

0

Достигнат

09.4326

Сърбия, Черна гора и Косово

100

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

100

 

09.4328

Хърватска

100

 


Захар от извънреден и индустриален внос

Дял VIII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 2 до 6 април 2007 г.

Лимит

09.4380

Извънреден внос

 

09.4390

Индустриален внос

100

 


Внос на захар по преходните тарифни квоти, отворени за България и Румъния

Глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1832/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 2 до 6 април 2007 г.

Лимит

09.4365

България

0

Достигнат

09.4366

Румъния

100

 


ДИРЕКТИВИ

12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/42


ДИРЕКТИВА 2007/21/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2007 година

за изменение на Директива 91/414/EИО на Съвета по отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на активните вещества азоксистробин, имазалил, крезоксим-метил, спироксамин, азимсулфурон, прохексадион-калций и флуроксипир

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 5, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 98/47/EО на Комисията (2) азоксистробин беше включен до 1 юли 2008 г., с Директива 97/73/ЕО на Комисията (3) имазалил беше включен до 31 декември 2008 г., с Директива 1999/1/EО на Комисията (4) крезоксим-метил беше включен до 31 януари 2009 г., с Директива 1999/73/EО на Комисията (5) спироксамин беше включен до 1 септември 2009 г., с Директива 1999/80/EО на Комисията (6) азимсулфурон беше включен до 1 октомври 2009 г., с Директива 2000/50/EО (7) прохексадион-калций беше включен до 20 октомври 2010 г. и с Директива 2000/10/EО (8) флуроксипир беше включен до 30 ноември 2010 г. като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/EИО на Съвета.

(2)

При поискване включването на активно вещество може да бъде подновено, при условие че бъде подадено заявление не по-късно от две години преди изтичането на срока. Комисията получи искания за подновяване на включването на всички гореспоменати вещества.

(3)

Комисията следва да определи подробни правила за представяне и оценка на допълнителната информация, необходима за подновяване на включването в приложение I. Следователно е оправдано да бъде подновено включването на гореизброените активни вещества в приложение I за период, необходим, за да се позволи на нотификаторите да подготвят своите заявления и да се позволи на Комисията да организира тяхната оценка и да вземе решение.

(4)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/EИО да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/EИО се изменя, както е предвидено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 12 декември 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 13 декември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/6/ЕО на Комисията (ОВ L 43, 15.2.2007 г., стр. 13).

(2)  OВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 50.

(3)  OВ L 353, 24.12.1997 г., стр. 26.

(4)  OВ L 21, 28.1.1999 г., стр. 21.

(5)  OВ L 206, 5.8.1999 г., стр. 16.

(6)  OВ L 210, 10.8.1999 г., стр. 13.

(7)  OВ L 198, 4.8.2000 г., стр. 39.

(8)  OВ L 57, 2.3.2000 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 91/414/EИО редове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 се заменят със следното:

„1

Имазалил

CAS № 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC № 335

(+)-1-(β-алилокси-2,4-дихлорофенилетил)имидазол или (+)-алил 1-(2,4-дихлорофенил)-2-имидазол-1-илетил етер

975 g/kg

1 януари 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За следните употреби се прилагат следните специални условия:

обработването на плодове, зеленчуци и картофи след прибирането им може да бъде разрешено само когато съществува подходяща система за обеззаразяване или оценката на риска е доказала на държавата-членка, разрешаваща употребата, че оттичането на разтвора за обработване не представлява неприемлив риск за околната среда и по-специално за водните организми,

обработването на картофи след прибирането им може да бъде разрешено само когато оценката на риска е доказала на държавата-членка, разрешаваща употребата, че изхвърлянето на отпадъци от преработката на третирани картофи не представлява неприемлив риск за водните организми,

листната употреба на открито може да бъде разрешена само когато оценката на риска е доказала на държавата-членка, разрешаваща употребата, че тази употреба няма никакво неприемливо въздействие върху здравето на хората, животните и околната среда.

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 11 юли 1997 г.

2

Азоксистробин

CAS № 131860-33-8

CIPAC № 571

Метил (E)-2-{2[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси] фенил}-3-метоксиакрилат

930 g/kg (Z изомер макс. 25 g/kg)

1 юли 1998 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение съгласно единните принципи следва да бъде обърнато специално внимание на въздействието върху водните организми. Условията за разрешение следва да включват подходящи мерки за намаляване на риска.

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 22 април 1998 г.

3

Крезоксим-метил

CAS № 143390-89-0

CIPAC № 568

Метил (E)-2-метоксиимино-2-[2-(o-толилоксиметил) фенил] ацетат

910 g/kg

1 февруари 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение съгласно единните принципи държавите-членки обръщат специално внимание на опазването на подпочвените води при уязвими условия.

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 16 октомври 1998 г.

4

Спироксамин

CAS № 1181134-30-8

CIPAC № 572

(8-терт-бутил-1,4-диокса-спиро [4.5] декан-2-илметил)-етил-пропил-амин

940 g/kg (диастереомери A и Б комбинирани)

1 септември 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение съгласно единните принципи държавите-членки:

трябва да обърнат специално внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията за разрешение включват подходящи защитни мерки,

и

трябва да обърнат специално внимание на въздействието върху водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска.

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 12 май 1999 г.

5

Азимсулфурон

CAS № 120162-55-2

CIPAC № 584

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-ил)-пиразол-5-илсулфонил]-уреа

980 g/kg

1 октомври 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

Не е разрешено прилагането по въздушен път.

При вземане на решение съгласно единните принципи държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на въздействието върху водните организми и сухоземните нецелеви растения и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска (например при отглеждането на ориз, определяне на минимални периоди за задържане на вода преди оттичането).

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 2 юли 1999 г.

6

Флуроксипир

CAS № 69377-81-7

CIPAC № 431

4-амино-3,5-дихлоро-6-флуоро-2-пиридилоксиоцетна киселина

950 g/kg

1 декември 2000 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземане на решениe съгласно единните принципи държавите-членки трябва да:

вземат предвид допълнителната информация, изисквана по точка 7 от доклада за преглед,

обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води,

обърнат специално внимание на въздействието върху водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска.

Държавите-членки информират Комисията, ако изискваните допълнителни изследвания и информация, както е посочено в точка 7 от доклада за преглед, не са внесени до 1 декември 2000 г.

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 30 ноември 1999 г.

8

Прохексадион-калций

CAS № 127277-53-6

CIPAC № 567

Калций 3,5-диоксо-4-пропионил-циклохексанкарбоксилат

890 g/kg

1 октомври 2000 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор.

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 16 юни 2000 г.“


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2007 година

за удължаване на крайния срок за пускане на пазара на биоциди, съдържащи някои активни вещества, които не са били проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2007) 1545)

(единствено френският и полският текст са автентични)

(2007/226/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 16, параграф 2, втора алинея и параграф 3 от Директива 98/8/ЕО (наричана по-нататък „директивата“) се предвижда, че когато изисканите информация и данни за оценка на активно вещество не са били представени в рамките на предписания срок, може да бъде определено активното вещество да не се включи в приложение I, IА или IБ към директивата. След такова решение държавите-членки оттеглят всички разрешения за биоциди, съдържащи активното вещество.

(2)

В регламенти (ЕО) № 1896/2000 (2) и (ЕО) № 2032/2003 (3) на Комисията се определят подробни правила за прилагане на първата и втората фаза от 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от директивата. В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 1 септември 2006 г. се определя за датата, от която държавите-членки трябва да отменят разрешенията за биоциди, съдържащи установени налични активни вещества, по отношение на които нито е приета нотификация, нито е изразен интерес от страна на държава-членка.

(3)

В член 4а от Регламент (ЕО) № 2032/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 1048/2005 на Комисията (4), се определят условията, при които държавите-членки могат да подадат молба до Комисията за удължаване на предвидения в член 4, параграф 2 срок, и условията за разрешаване на такова удължаване.

(4)

За някои от активните вещества, чието използване в биоциди е забранено от 1 септември 2006 г., отделни държави-членки подадоха молби до Комисията за удължаване на срока за прекратяване на употребата им, придружени от информация, доказваща необходимостта от продължаване на употребата на въпросните вещества.

(5)

Полша представи информация, доказваща временното отсъствие на подходящи алтернативи на цифлутрин по отношение на неговата употреба като инсектицид за защита на дървения строителен материал в историческо и друго строителство. Изглежда уместно леко удължаване на срока за прекратяване на употребата на това вещество, за да се позволи подаването на данни за ефективността на други алтернативни вещества и тяхното пускане на полския пазар да бъде възможно съгласно националното законодателство.

(6)

Франция представи информация, доказваща необходимостта от разпоредби за осигуряване на възможно най-широка гама ларвициди за борба с комарите, които са носители на сериозни болести, засягащи населението на отвъдморските департаменти на държавата-членка, и поиска да запази темефос на пазара на тези региони. Изглежда уместно удължаване на срока за прекратяване на употребата на това вещество, за да се позволи неговото заместване с други подходящи вещества.

(7)

Франция представи информация, доказваща необходимостта от временно продължаване на употребата на амоняк като биоцид за ветеринарна хигиена за предотвратяване на инфекции от кокцидии, криптоспоридиум и нематоди по добитъка. Изглежда уместно удължаване на срока за прекратяване на употребата на това вещество, за да се позволи неговото постепенно заместване с други налични вещества, които са нотифицирани за оценка съгласно програмата за преглед на директивата.

(8)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 държавите-членки, посочени в колона Б от приложението към настоящото решение, могат да дадат или поддържат съществуващо одобрение за пускането на пазара на биоциди, съдържащи вещества, включени в колона А от приложението, за основните цели, посочени в колона Г, и до датите, посочени в колона В от приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки, които се възползват от дерогацията по член 1 от настоящото решение, гарантират, че са спазени следните условия:

а)

продължаване на употребата е възможно единствено при условие че продуктите, съдържащи веществото, са одобрени за планираната основна употреба;

б)

продължаване на употребата се приема единствено дотолкова, доколкото тя няма неприемливи ефекти върху здравето на човека или на животните или върху околната среда;

в)

при даване на одобрение се въвеждат всички уместни мерки за намаляване на риска;

г)

такива биоциди, останали на пазара след 1 септември 2006 г., се етикетират отново, за да съответстват на условията за ограничена употреба;

д)

когато е уместно, държавите-членки гарантират, че титулярите на одобренията или съответните държави-членки търсят алтернативи на тази употреба или че съгласно процедурата, установена в член 11 от Директива 98/8/ЕО, се подготвя досие за подаване не по-късно от 14 май 2008 г.

2.   Когато е уместно, съответните държави-членки информират Комисията ежегодно за прилагането на параграф 1, и по-специално за действията, предприети по буква д).

Член 3

Адресати на настоящото решение са Френската република и Република Полша.

Съставено в Брюксел на 11 април 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  OВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/140/ЕО на Комисията (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 78).

(2)  ОВ L 228, 8.9.2000 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2032/2003 (ОВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1).

(3)  Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1849/2006 (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 63).

(4)  ОВ L 178, 9.7.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на разрешителните, посочен в член 1

Колона А

Колона Б

Колона В

Колона Г

Активно вещество

Държава-членка

Дати

Употреба

Цифлутрин

ЕО № 269-855-7

CAS № 68359-37-5

Полша

1.9.2007 г.

За защита на строителни дървесни материали от насекоми; единствено за професионална употреба

Темефос

EО № 222-191-1

CAS № 3383-96-8

Франция

14.5.2009 г.

За контрол на комари заразоносители; единствено в отвъдморските департаменти на Франция

Амоняк

EО № 231-635-3

CAS № 7664-41-7

Франция

14.5.2008 г.

Биоцид за ветеринарна хигиена за предотвратяване на инфекции от кокцидии, криптоспоридиум и нематоди по добитъка; единствено ако не могат да се използват други средства с подобен ефект


Поправки

12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/50


Поправка на Директива 2007/19/ЕО на Комисията от 30 март 2007 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, и на Директива 85/572/ЕИО на Съвета за определяне на списък на симуланти, които да бъдат използвани за изпитване на миграцията на съставките на пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с храни

( Официален вестник на Европейския съюз L 91 от 31 март 2007 г. )

Директива 2007/19/ЕО да се чете, както следва:

ДИРЕКТИВА 2007/19/EO НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2007 година

за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, и на Директива 85/572/ЕИО на Съвета за определяне на списък на симуланти, които да бъдат използвани за изпитване на миграцията на съставките на пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с храни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“),

като има предвид, че:

(1)

Директива 2002/72/ЕО на Комисията (2) е специална директива по смисъла на рамковия Регламент (EО) № 1935/2004, който хармонизира правилата, прилагани към пластмасови материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

(2)

Директива 2002/72/ЕО установява списък от разрешени вещества за производството на тези материали и предмети, и по-специално добавки и мономери, ограниченията при употребата им, правилата за етикетирането, както и информацията, която следва да бъде предоставена на потребителите или на операторите в хранителния отрасъл относно правилната употреба на посочените материали и предмети.

(3)

Комисията получи информация, която показва, че пластификаторите, употребявани например в поливинилхлоридните (PVC) уплътнения в капачките на съдовете могат да мигрират в храни с високо съдържание на мазнини, в количества, опасни за човешкото здраве, или да доведат до недопустими изменения в състава на храните. Следователно е необходимо да се поясни, че уплътненията, макар и част от металните капачки, попадат в приложното поле на Директива 2002/72/ЕО. Същевременно трябва да бъдат установени специални правила по отношение на употребата на добавки при производството на посочените уплътнения. Целесъобразно е да се вземе предвид, че производителите на капачки се нуждаят от време, за да се съобразят с определени разпоредби от Директива 2002/72/ЕО. По-специално предвид времето, необходимо за подготвяне на заявление за оценка на определени добавки, използвани при производство на уплътнения в капачки, все още не е възможно да се установи график за тяхното оценяване. Следователно на един начален етап позитивният списък на разрешени добавки за пластмасови материали и предмети, който ще бъде приет в бъдеще, не следва да се прилага при производството на уплътнения в капачки, така че употребата на други добавки ще остане възможна, при спазване на националното законодателство. Настоящото положение подлежи на преразглеждане на по-късен етап.

(4)

На основата на новопостъпила информация относно оценката на риска при употреба на вещества, предмет на оценка от Органа, и нуждата съществуващите правила за изчисляване на миграцията да се актуализират с оглед техническия прогрес, Директива 2002/72/ЕО следва да бъде актуализирана. За постигане на яснота следва да бъдат въведени определения на използваните технически термини.

(5)

Правилата за обща и за специфична миграция следва да се основават на еднакъв принцип и следва, поради това, да бъдат хармонизирани.

(6)

Следва да се въведат специфични правила с цел подобряване на защитата на кърмачетата, тъй като кърмачетата консумират повече храна като съотношение с теглото им, отколкото възрастните.

(7)

Проверката за спазване на границите на специфична миграция (ГСМ) в симулант D за добавките, описани в приложение III, раздел Б към Директива 2002/72/ЕО, следва да се прилага едновременно с другите разпоредби за изчисляване на миграция, въведени с настоящата директива, с цел по-добра оценка на реалното излагане на потребителите на посочените добавки. Следователно крайният срок за заявяване на горепосочената проверка за спазване на границите следва да бъде удължен.

(8)

Следва да се изясни статутът на добавките, действащи като инициатори при производствена полимеризация (ИПП). ИПП, които същевременно действат като добавки, следва да се оценят и включат в бъдещия позитивен списък на одобрените добавки. Някои от тях вече са включени в настоящия непълен списък от добавки. По отношение на добавки, които се използват изключително като ИПП и поради това не са предназначени да останат в готовия продукт, следва да бъде пояснено, че употребата им остава допустима, при спазване на националното законодателство, дори и след бъдещото приемане на позитивен списък от добавки. Това положение следва да бъде преразгледано на по-късен етап.

(9)

Изследванията показват, че азодикарбонамидът се разлага в семикарбазид при обработка при висока температура. През 2003 г. бе изискано от Органа да събере данни и да оцени възможните рискове, породени от наличието на семикарбазид в храната. Докато бъде получена тази информация и в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (3), употребата на азодикарбонамид в пластмасови материали и предмети бе прекратена с Директива 2004/1/ЕО на Комисията (4). В становището си от 21 юни 2005 г. Органът (5) заключи, че канцерогенността на семикарбазида не представлява риск за човешкото здраве в концентрациите, установени в храни, в случай че източникът на семикарбазид, свързан с азодикарбонамид, се елиминира. Следователно е уместно да бъде продължена забраната на употребата на азодикарбонамид в пластмасови материали и предмети.

(10)

Следва да се въведе концепцията за пластмасова функционална бариера, по-точно бариера в самите пластмасови материали или предмети, която спира или намалява миграцията в храните. Само стъклото и някои метали могат да осигурят пълно спиране на миграцията. Пластмасите могат да представляват частична функционална бариера със свойства и ефективност, които предстои да бъдат оценени, и могат да допринесат за намаляване на миграцията на вещества под ГСМ или граница на улавяне. Неодобрени вещества могат да се използват зад пластмасова функционална бариера, при положение че отговарят на известни критерии и тяхната миграция остава под определена граница на улавяне. Предвид храните за кърмачета и за други особено чувствителни хора, както и трудностите при този тип анализ, повлияни от голяма аналитична толерантност, се установява максимално ниво от 0,01 mg/kg миграция в храна или хранителен симулант за неодобрени вещества през пластмасова функционална бариера.

(11)

Член 9 от Директива 2002/72/ЕО предвижда, че материалите и предметите трябва да бъдат придружени от писмена декларация за съответствие, която доказва тяхното съответствие с приложимите за тях правила. В съответствие с член 5, параграф 1, букви з) и и) от Регламент (EО) № 1935/2004, с цел да се подобри координацията и да се повиши отговорността на доставчиците на всеки производствен етап, включително и при производството на изходни вещества, отговорните лица следва да документират съответствията с приложимите правила в декларация за съответствие, която се предоставя на потребителя. След което на всеки производствен етап съпътстващата документация, която потвърждава декларацията за съответствие, следва да бъде на разположение на органите, осъществяващи контрол.

(12)

Член 17, параграф 1 от Регламент (EО) № 178/2002 изисква операторите в хранителния отрасъл да проверяват дали храните съответстват на правилата, приложими към тях. За тази цел при спазване на изискването за поверителност, на операторите в хранителния отрасъл трябва да бъде осигурен достъп до нужната информация, за да им се даде възможността да гарантират, че миграцията от материали и предмети в храни отговаря на спецификациите и ограниченията, съдържащи се в законодателството за храните.

(13)

Съответствието с член 3 от Регламент (EО) № 1935/2004 относно вещества, които не са включени в приложения II и III към Директива 2002/72/ЕО, като например замърсявания или продукти от реакции, посочени в точка 3 от приложение II и точка 3 от приложение III към Директива 2002/72/ЕО, следва да бъдат предмет на оценка от съответния компетентен оператор в съответствие с международно признати научни принципи.

(14)

За по-точна оценка на степента на излагане на потребителя се изисква въвеждането на нов коефициент при тестването на миграцията, наречен редуциращ мазнините коефициент (РМК). Досега излагането на вещества, които мигрират основно в храни с високо съдържание на мазнини (липофилни вещества), се основаваше на общоприетото мнение, че човек приема дневно 1 кг храна. Въпреки това един човек приема най-много 200 грама мазнини на ден. Това трябва да се отчете чрез корекция на специфичната миграция с РМК, който се прилага към липофилни вещества в съответствие със становището на Научния комитет по храните (НКХ) (6) и становището на Органа (7).

(15)

Въз основа на нова информация, свързана с оценка на риска от мономери и други изходни вещества, оценявани от Органа (8), определени мономери, временно одобрени на национално равнище, както и нови мономери, следва да бъдат включени в списъка на Общността от разрешени вещества. По отношение на други ограниченията и/или спецификациите, вече установени на общностно равнище, следва да се доуточнят въз основа на новопостъпилата информация.

(16)

Непълният списък от добавки, които могат да бъдат използвани при производството на пластмасови материали и предмети, следва да бъде изменен, за да включи други добавки, получили оценка от Органа. За определени добавки ограниченията и/или спецификациите, които вече са установени на общностно равнище, следва да бъдат изменени въз основа на новите налични оценки.

(17)

Директива 2005/79/ЕО на Комисията (9) въведе промени в ограниченията и/или спецификациите на веществото с реф. № 35760 в раздел А, вместо в раздел Б от приложение III към Директива 2002/72/ЕО, а за вещество № 67180 промените са въведени в раздел Б, вместо в раздел А от посоченото приложение. В допълнение поясненията към веществата с реф. № 43480, 45200, 81760 и 88640, относно ограниченията и/или спецификациите в приложение III към Директива 2002/72/ЕО са двусмислени. Следователно, с цел правна сигурност, съществува необходимост веществата с реф. № 35760 и 67180 да бъдат поместени в съответния раздел от списъка на добавките и да се въведат отново ограниченията и спецификациите за веществата с реф. № 43480, 45200, 81760 и 88640.

(18)

Беше доказано, че дестилираната вода, която се използва понастоящем, не е подходящ симулант за някои млечни продукти. Необходимо е тя да бъде заменена с 50 % етанол, който по-добре симулира маслеността им.

(19)

Епоксидираното соево масло (ЕСМ) се употребява като пластификатор в уплътнения. Като взе предвид становището на Органа, прието на 16 март 2006 г. (10), отнасящо се до излагането на възрастни на ЕСМ в материали, които са в контакт с храна, е редно да бъде утвърден по-кратък краен срок за установяване на съответствие на уплътненията на капачки с ограниченията, валидни за ЕСМ и неговите заместители, установени в Директива 2002/72/ЕО. Същият краен срок следва да се приложи и към забраната за употреба на азодикарбонамид.

(20)

Определени фталати се употребяват като пластификатори в уплътнения на капачки или имат други подобни приложения. В свои становища по отношение на определени фталати (11), публикувани през септември 2005 г., Органът определи допустим дневен прием (ДДП) за определени фталати и изчисли, че излагането на възрастни на определени фталати следва да бъде в границите на ДДП. Поради това е уместно да се установи по-кратък краен срок за съответствието на пластмасовите материали и предмети с ограниченията, установени в Директива 2002/72/ЕО за тези вещества.

(21)

Директива 85/572/ЕИО на Съвета (12) и Директива 2002/72/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(22)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2002/72/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящата директива се прилага за следните материали и предмети, които на етап завършен продукт са предназначени да бъдат в контакт или са в контакт с хранителни продукти и са определени за тази цел (наричани по-долу „пластмасови материали и предмети“):

a)

материали и предмети, както и части от тях, които се състоят единствено от пластмаса;

б)

пластмасови многослойни материали и предмети;

в)

пластмасови слоеве или пластмасови покрития, които формират уплътнения в капачки и заедно се състоят от два или повече пласта разнороден материал.“

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Без да се засяга параграф 2, буква в), настоящата директива не се прилага за материали и предмети, съставени от два и повече пласта, един или повече от които не се състои/ят единствено от пластмаса, дори ако този, предназначен да влезе в контакт с храна, се състои единствено от пластмаса.“

2)

Добавя се следният член 1a:

„Член 1a

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

a)

„пластмасов многослоен материал или предмет“ означава пластмасов материал или предмет, съставен от два или повече пласта материал, всеки един от които е съставен единствено от пластмаса, и които са свързани помежду си чрез лепила или по друг начин;

б)

„пластмасова функционална бариера“ означава бариера, състояща се от един и повече слоя пластмаса, която гарантира, че завършеният материал или предмет е в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13) и с настоящата директива;

в)

„немазни храни“ означава храни, при чието тестване на миграция в Директива 85/572/ЕИО са определени симуланти, различни от симулант D.

3)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   Пластмасовите материали и предмети не трябва да предават съставните си вещества в хранителни продукти в количества, надхвърлящи 60 милиграма съставки, преминали в килограм хранителни продукти или хранителен симулант (mg/kg) (обща граница на миграция).

Въпреки това тази граница се определя на 10 милиграма на квадратен дециметър от повърхността от материала или предмета (mg/dm2) в случай на:

a)

предмети, които са контейнери или са сравними с контейнери, или които могат да се пълнят, с капацитет по-малък от 500 милилитра (ml), или повече от 10 литра (l);

б)

лист, покритие или друг материал или предмет, който не може да се пълни или към който е невъзможно да се приложи съотношението между повърхност на материал или предмет и съответното количество храна, с която влиза в контакт.

2.   За пластмасови материали и предмети, предназначени да бъдат в контакт с храна, или такива, които вече са в контакт с храна, предназначена за кърмачета и малки деца, както е определено от директиви на Комисията 91/321/ЕИО (14) и 96/5/ЕО (15), общата граница на миграция трябва винаги да бъде 60 mg/kg.

4)

В член 4, параграф 2 датата „1 юли 2006 г.“ се заменя с „1 май 2008 г.“

5)

Добавят се следните членове 4в, 4г и 4д:

„Член 4в

За употребата на добавки за производството на пластмасови слоеве или пластмасови покрития в капачки, посочени в член 1, параграф 2, буква в), се прилагат следните правила:

a)

за добавките, изброени в приложение III, се прилагат ограниченията и/или спецификациите за употреба, посочени в същото приложение, без да се засяга член 4, параграф 2;

б)

чрез дерогация от член 4, параграф 1 и член 4а, параграфи 1 и 5 добавките, които не са включени в приложение III, могат да продължат да се използват, до по-нататъшно разглеждане, при спазване на националното законодателство;

в)

чрез дерогация от член 4б държавите-членки могат да разрешават употребата на добавки за производството на пластмасови слоеве или пластмасови покрития в капачки, посочени в член 1, параграф 2, буква в) на национално равнище.

Член 4г

По отношение на добавките, изключително действащи като инициатори при производствена полимеризация за производството на пластмасови материали и предмети, и които не са предназначени да останат в готовия продукт (наричани по-долу „ИПП“), се прилагат следните правила:

a)

за ИПП, описани в приложение III, се прилагат ограниченията и/или спецификациите при употреба, посочени в приложение III, без да се засяга член 4, параграф 2;

б)

чрез дерогация от член 4, параграф 1 и член 4a, параграфи 1 и 5 ИПП, които не са включени в приложение III, могат да продължат да се използват, до по-нататъшно преразглеждане, при спазване на националното законодателство;

в)

чрез дерогация от член 4б държавите-членки могат да продължат да разрешават употребата на ИПП на национално равнище.

Член 4д

Употребата на азодикарбонамид с реф. № 36640 (CAS № 000123-77-3) в производството на пластмасови материали и предмети се забранява.“

6)

В член 5а параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На всички етапи на продажба, с изключение на продажбите на дребно, пластмасовите материали и предмети, които са предназначени да влязат в контакт с хранителни продукти и които съдържат добавките, посочени в параграф 1, трябва да бъдат придружени от писмена декларация, съдържаща информацията, посочена в член 9.“

7)

В член 7 се добавя следният параграф:

„За пластмасови материали и предмети, предназначени да влязат в контакт или които са в контакт с храна за кърмачета и малки деца, както е определено в директиви 91/321/ЕИО и 96/5/EО, ГСМ трябва винаги да се прилагат в mg/kg.“

8)

Добавя се следният член 7а:

„Член 7a

1.   В пластмасови многослойни материали или предмети съдържанието на всеки слой пластмаса трябва да съответства на настоящата директива.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 всеки пласт, който не е в директен контакт с храна и е разделен от храната чрез пластмасова функционална бариера, може, при условие че готовият материал или предмет е в съответствие със специфичните и общите граници на миграция, определени в настоящата директива:

a)

да не съответства на ограниченията и спецификациите, посочени в настоящата директива,

б)

да бъде произведен от вещества, различни от включените в настоящата директива или в националните списъци, отнасящи се до пластмасови материали и предмети, предназначени да бъдат в контакт с храна.

3.   Миграцията на веществата, посочени в параграф 2, буква б), в храна или симулант не трябва да надхвърля 0,01 mg/kg, измерена със статистическа точност посредством аналитичен метод в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16). Тази граница винаги се изразява под формата на концентрация в храни или стимуланти. Тя се прилага към група съединения, в случай че те са структурно и токсикологично свързани, по-специално изомери или съединения от същата функционална група, и трябва да включва възможен начален трансфер.

4.   Веществата, посочени в параграф 2, буква б), не трябва да са причислени към някоя от следните категории:

a)

вещества, класифицирани като доказано или вероятно „канцерогенни“, „мутагенни“ или „токсични при репродукция“ в приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета (17);

б)

вещества, категоризирани според критерии за лична отговорност като „канцерогенни“, „мутагенни“ или „токсични при репродукция“ в съответствие с разпоредбите на приложение VI към Директива 67/548/ЕИО.

9)

В член 8 се добавя следният параграф 5:

„5.   Независимо от параграф 1 по отношение на фталатите (реф. № 74640, 74880, 74560, 75100, 75105), посочени в приложение III, раздел Б, проверката на ГСМ трябва да се извършва само в хранителни симуланти. Въпреки това проверката на ГСМ може да бъде извършена в храна, ако храната не е била още в контакт с материала или предмета и е предварително тествана за фталати и нивото им е статистически пренебрежимо, не е по-голямо или е равно на границата на количествено определяне.“

10)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   На всички етапи на продажба, с изключение на продажбите на дребно, пластмасовите материали и предмети, както и веществата, предназначени за производство на такива материали и предмети, се придружават от писмена декларация в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

2.   Декларацията, посочена в параграф 1, се изготвя от оператора и трябва да съдържа информацията, посочена в приложение VIa.

3.   Необходимата документация, посочваща, че пластмасовите материали и предмети, както и веществата, предназначени за производството на тези материали и предмети, съответстват на изискванията на настоящата директива, се представя от оператора при поискване от компетентните местни власти. Тази документация трябва да съдържа условията и резултатите от проби, изчисления, други анализи и доказателства за безвредност или изводи, свидетелстващи за съответствие.“

11)

Приложения I, II и III се изменят в съответствие с приложения I, II и III към настоящата директива.

12)

Текстът на приложение IV към настоящата директива се добавя като приложение IVа.

13)

Приложения V и VI се изменят в съответствие с приложения V и VI към настоящата директива.

14)

Текстът на приложение VII към настоящата директива се добавя като приложение VIа.

Член 2

Приложението към Директива 85/572/ЕИО се изменя в съответствие с приложение VIII към настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 1 май 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между посочените разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби по такъв начин, че да:

a)

разрешат търговията и употребата на пластмасови материали и предмети, предназначени да бъдат в контакт с храни, и да спазят изискванията на Директива 2002/72/EО, изменена с настоящата директива, считано от 1 май 2008 г.;

б)

забранят производството и вноса в Общността на капачки с уплътнения, които не съответстват на ограниченията и спецификациите за реф. № 30340; 30401; 36640; 56800; 76815; 76866; 88640 и 93760, определени в Директива 2002/72/EО, изменена с настоящата директива, считано от 1 юли 2008 г.;

в)

забранят производството и вноса в Общността на пластмасови материали и предмети, предназначени да бъдат в контакт с храни, които не отговарят на ограниченията и спецификациите за фталати с реф. № 74560; 74640; 74880; 75100; 75105, определени в Директива 2002/72/ЕО, изменена с настоящата директива, считано от 1 юли 2008 г.;

г)

без да се засягат букви б) и в), да забранят производството и вноса в Общността на пластмасови материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които не съответстват на Директива 2002/72/EО, изменена с настоящата директива, считано от 1 май 2009 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Директива 2002/72/EО се изменя, както следва:

1)

Добавят се следните точки 2а 2б:

2а.   Корекция на специфичната миграция в храни, съдържащи повече от 20 % мазнини, чрез редуциращ мазнините коефициент (РМК):

„Редуциращият мазнините коефициент“ (РМК) е коефициент между 1 и 5, на който отчетената миграция на липофилни съставки в мазни храни или в симулант D и неговите заместители ще бъде разделена, преди да се сравни с границите на специфична миграция.

Общи правила

Веществата, приети за „липофилни“, към които се прилага РМК, са изброени в приложение IVa. Специфичната миграция на липофилни съставки в mg/kg (M) се коригира с променливата РМК, от 1 до 5 (MРМК). Следните уравнения се прилагат преди да се направи сравнение със законно допустимото ниво:

MРМК = M/РМК

и

РМК = (г мазнини в храна/кг храна)/200 = (% мазнина × 5) / 100

Корекцията чрез РМК не се прилага в следните случаи:

а)

когато материалът или предметът не са предназначени да бъдат в контакт с храна, съдържаща по-малко от 20 % мазнини;

б)

когато материалът или предметът са или ще бъдат в контакт с храна, предназначена за кърмачета или малки деца, както е определено в директиви 91/321/ЕИО и 96/5/EО;

в)

относно вещества, посочени в списъците на Общността в приложения II и III, които имат ограничения в колона (4) ГСМ = НД, или неодобрени вещества, използвани зад пластмасова функционална бариера с миграционна граница от 0,01 mg/kg;

г)

за материали и предмети, по отношение на които е невъзможно да се изчисли отношението между повърхност и съответното количество храна, която е в контакт с тях, например поради тяхната форма или употреба и миграцията се изчислява, като се използва конвенционалния повърхност/обем преобразуващ коефициент от 6 dm2/kg;

Тази корекция от РМК е приложима при определени условия в следните случаи:

За контейнери и други предназначени за пълнене предмети с капацитет по-малък от 500 милилитра или по-голям от 10 литра, както и за листи и покривни слоеве в контакт с храни, съдържащи повече от 20 % мазнини, миграцията се изчислява като концентрация в храната или хранителния симулант (mg/kg) и се коригира от РМК; или се преизчислява в mg/dm2 без да се прилага РМК. Ако една от двете стойности е под ГСМ се приема, че материалът е в съответствие.

Прилагането на РМК не трябва до доведе до специфична миграция, надхвърляща общата граница на миграция.

2б.   Корекция на специфична миграция в хранителен симулант D:

Специфичната миграция на липофилни съставки в симулант D и неговите заместители се коригира чрез следните коефициенти:

а)

Редуциращ коефициент, посочен в точка 3 от приложението към Директива 85/572/ЕИО, наричан по-долу симулант D редуциращ коефициент (ДРК).

ДРК може да е неприложим, когато специфичната миграция в симулант D е по-висока от 80 % от съдържанието на веществото в готовия материал или предмет (например тънки покрития). Научни и експериментални доказателства (например тестове с повечето проблемни храни) следва да установят дали ДРК е приложим. Той е също така неприложим към вещества от списъците на Общността, които имат ограничение в колона (4) ГСМ = НД или вещества, непосочени в списъка, използвани зад пластмасова функционална бариера с граница на миграция от 0,01 mg/kg.

б)

ДРК се прилага към миграция в симуланти, при условие че е известно съдържанието на мазнини в храната, която се пакетира и изискванията, посочени в точка 2a са изпълнени.

в)

Пълният редукционен коефициент (ПРК) е коефициент с максимална стойност 5, на който се дели измерената специфична миграция в симулант D или негов заместител преди да се сравни със законно-установените норми. Той се получава, като се умножи ДРК по РМК в случаите, когато и двата коефициента са приложими.“

2)

Добавя се следната точка 5a:

5a.   Запушалки, капачки, уплътнения, стопери и други подобни уплътняващи предмети:

а)

В случай че е известно предназначението на тези предмети, те трябва да се тестват, след като се комплектоват със съдовете, за които са произведени, като условията на тяхното затваряне отговарят на обичайна или предвидима употреба. Приема се, че посочените предмети са в контакт с количеството храна, което се намира в съда. Резултатите се изразяват в mg/kg или mg/dm2, в съответствие с разпоредбите на членове 2 и 7, като се вземе предвид цялата контактна повърхност на затварящия предмет и съда.

б)

В случай че предназначението на тези предмети не е известно, те се тестват в отделен тест и резултатът се изразява в mg/предмет. Получената стойност се добавя, ако е възможно, към изчислената миграция на съда, с който ще се използват.“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Директива 2002/72/EО се изменя, както следва:

1.

Раздел А се изменя, както следва:

a)

следните мономери и други изходни вещества се добавят в подходящия цифров ред:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„15267

000080-08-0

4,4′-Диаминодифенил сулфонат

ГСМ = 5 mg/kg

21970

000923-02-4

N-Метилметакриламид

ГСМ = 0,05 mg/kg

24886

046728-75-0

5-Сулфоизофталова киселина, монолитиева сол

ГСМ = 5 mg/kg и за литий

ГСМ (T)= 0,6 mg/kg (8) (изразени като литий)“

б)

за следните мономери и други изходни вещества съдържанието на колона (4) „Ограничения и/или спецификации“ се заменя със следното:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„12786

000919-30-2

3-Аминопропилтриетоксисилан

Остатъчното екстракционно съдържание на 3 аминопропилтриетоксилан да бъде по-малко от 3 mg/kg пълнеж, когато се използва за реактивно обработване на повърхност на неорганични пълнители и ГСМ = 0,05 mg/kg, когато се използва за повърхностна обработка на материали и предмети.

16450

000646-06-0

1,3-Диоксолан

СMН = 5 mg/kg

25900

000110-88-3

Триоксан

СMН = 5 mg/kg“

2.

В раздел Б се заличават следните мономери и други изходни вещества:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„21970

000923-02-4

N-Метилолметакриламид“

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III към Директива 2002/72/EО се изменя, както следва:

1.

Раздел А се изменя, както следва:

а)

Добавят се следните добавки в подходящия цифров ред:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„38885

002725-22-6

2,4-Бис (2,4-диметилфенил)-6-(2-хидрокси-4-n-октилоксифенил)-1,3,5- триазин

ГСМ = 0,05 mg/kg. Само за течни храни.

42080

001333-86-4

Сажди

В съответствие със спецификациите, определени в приложение V.

45705

166412-78-8

1,2 циклохександикарбоксилова киселина, диизононил естер

 

62020

007620-77-1

12-Хидроксистеаринова киселина, литиева сол

ГСМ(T) = 0,6 mg/kg (8) (изразени като литий)

67180

Смес от (50 % w/w) n-децилов n-октилов естер на фталова киселина, (25 % w/w) ди-n-децилов естер на фталова киселина, (25 % w/w) ди-н-октилов естер на фталова киселина.

ГСМ = 5 mg/kg (1)

71960

003825-26-1

Перфлуороктанова киселина, амониева сол

Да се използва само в предмети за многократна употреба, произвеждани при високи температури.

74560

000085-68-7

Фталова киселина, бензил бутил естер

Да се използва само като:

a)

пластификатор в материали и предмети за многократна употреба;

б)

пластификатор в материали и предмети за еднократна употреба, които са в контакт с немазни храни, с изключение на формули за бебешки храни и храни за по-големи деца, както е установено от Директива 91/321/ЕИО и продукти в съответствие с Директива 96/5/EО;

в)

технически подпомагаща съставка в концентрации до 0,1 % в готовия продукт.

ГСМ = 30 mg/kg хранителен симулант.

74640

000117-81-7

Фталова киселина, бис (2-eтилхексилов) естер

Да се използва само като:

a)

пластификатор в материали и предмети за многократна употреба, които са в контакт с немазни храни;

б)

технически подпомагаща съставка в концентрации до 0,1 % в готовия продукт.

ГСМ = 1,5 mg/kg хранителен симулант.

74880

000084-74-2

Фталова киселина, дибутилов естер

Да се използва само като:

a)

пластификатор в материали и предмети за многократна употреба, които са в контакт с немазни храни;

б)

технически подпомагаща съставка в полиолефини в концентрации до 0,05 % в готовия продукт.

ГСМ = 0,3 mg/kg хранителен симулант.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Фталова киселина, диестери с първични, наситени C8-C10 разклонени алкохоли, повече от 60 % C9.

Да се използва само като:

a)

пластификатор в материали и предмети за многократна употреба;

б)

пластификатор в материали и предмети за еднократна употреба, които влизат в контакт с немазни храни, с изключение на формули за бебешки храни и храни за по-големи деца, според формулировката на Директиви 91/321/ЕИО, и продукти в съответствие с Директива 96/5/EО;

в)

технически подпомагаща съставка в концентрации до 0,1 % в готовия продукт.

ГСМ(T) = 9 mg/kg хранителен симулант (42)

75105

068515-49-1

026761-40-0

Фталова киселина, диестери с първични, наситени C9-C11 алкохоли, повече от 90 % C10.

Да се използва само като:

a)

пластификатор в материали и предмети за многократна употреба;

б)

пластификатор в материали и предмети за еднократна употреба, които влизат в контакт с немазни храни, с изключение на формули за бебешки храни и за храни за по-големи деца, според формулировката на Директиви 91/321/ЕИО, и продукти в съответствие с Директива 96/5/EО;

в)

технически поддържаща съставка в концентрации до 0,1 % в готовия продукт.

ГСМ(T) = 9 mg/kg хранителен симулант (42)

79920

009003-11-6

106392-12-5

Поли(eтилен пропилен) гликол

 

81500

9003-39-8

Поливинилпиролидон

В съответствие със спецификациите, определени в приложение V.

93760

000077-90-7

Три-n-бутил aцетил цитрат

 

95020

6846-50-0

2,2,4-Триметил-1,3-пентандиол диизобутират

ГСМ = 5 mg/kg храна. Да се използва само в ръкавици за еднократна употреба.

95420

745070-61-5

1,3,5-трис (2,2-диметилпропанамидо) бензен

ГСМ = 0,05 mg/kg храна.“

б)

относно следните добавки данните в колони (3) „Наименование“ и (4) „Ограничения и/или спецификации“ се заменят със следното:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„43480

064365-11-3

Въглен, активен

В съответствие със спецификациите, определени в приложение V.

45200

001335-23-5

Меден йодид

ГСМ (T) = 5 mg/kg (7) (изразен като мед) и ГСМ = 1 mg/kg (11) (изразен като йод)

76845

031831-53-5

Полиестер на 1,4-бутанедиол с капролактон

Ограничението за реф. № 14260 и реф. № 13720 трябва да се спазва.

В съответствие със спецификациите, определени в приложение V.

81760

Прах, стружки и нишки от месинг, бронз, мед, неръждаема стомана, калай и сплави на мед, калай и желязо

ГСМ (T) = 5 mg/kg (7) (изразен като мед);

ГСМ = 48 mg/kg (изразен като желязо)

88640

008013-07-8

Соево масло, епоксидизирано

ГСМ = 60 mg/kg. Обаче при PVC уплътнения, употребявани за затваряне на стъклени буркани, съдържащи формули за бебешки храни или за храни за по-големи деца, както е утвърдено от Директива 91/321/ЕИО, или при съдържащи обработени зърнени храни или храни за кърмачета и малки деца, както е утвърдено в Директива 96/5/EО, ГСМ се намалява на 30 mg/kg.

В съответствие със спецификациите, определени в приложение V.“

в)

следната добавка се заличава:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„35760

001309-64-4

Антимонов триоксид

ГСМ = 0.04 mg/kg (39) (изразен като антимон)“

2.

Раздел Б се изменя, както следва:

а)

Добавят се следните добавки в подходящия цифров ред:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„35760

001309-64-4

Антимонов триоксид

ГСМ = 0,04 mg/kg (39) (изразен като антимон)

47500

153250-52-3

N,N′-Дициклохексил-2,6-нафталенов дикарбоксамид

ГСМ = 5 mg/kg

72081/10

Петролни въглеводородни смоли (хидрогениран)

ГСМ = 5 mg/kg (1) и в съответствие със спецификациите, определени в приложение V

93970

Трициклодекандиметанол бис (хексахидрофталат)

ГСМ = 0,05 mg/kg“

б)

относно следните добавки, данните в колони (3) „Наименование“ и (4) „Ограничения и/или спецификации“ се заменят със следното:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„47600

084030-61-5

Ди-n- додецилтин бис (изооктил меркаптоацет)

ГСМ (T) = 0,05 mg/kg храна (41) (като сума от моно-n-додецилтин трис (изооктил меркаптоацет), ди-n-додецилтин бис (изооктил меркаптоацетат), моно-додецилтин трихлорид и ди-додецилтин дихлорид), изразен като сума от моно и ди-додецилтин хлорид

67360

067649-65-4

Моно-n- додецилтин трис (изооктил меркаптоацетат)

ГСМ (T) = 0,05 mg/kg храна (41) (като сума от моно-n-додецилтин трис (изооктил меркаптоацет), ди-n- додецилтин бис (изооктил меркаптоацет), моно-додецилтин трихлорид и ди-додецилтин дихлорид ) изразен като сума от моно и ди-додецилтин хлорид“

в)

следните добавки се заличават:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„67180

Смес от (50 % w/w) фталова киселина n-децил n-oктил естер, (25 % w/w) фталова киселина ди-n-децил естер, (25 % w/w) фталова киселина ди-n-oктил естер.

ГСМ = 5 mg/kg (1)

76681

Полициклопентадиен хидрогениран

ГСМ = 5 mg/kg (1)“

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ IVa

ЛИПОФИЛНИ ВЕЩЕСТВА, КЪМ КОИТО СЕ ПРИЛАГА РМК

Реф. №

CAS №

Наименование

31520

061167-58-6

Акрилова киселина, 2-терт-бутил-6-(3-терт-бутил-2-хидрокси-5-метилбензил)-4-метилфенил естер

31530

123968-25-2

Акрилова киселина, 2,4-ди-терт-пентил-6-[1-(3,5-ди-терт-пентил-2-хидроксифенил) етил] фенил естер

31920

000103-23-1

Адипонова киселина, бис (2-етилхексил) естер

38240

000119-61-9

Бензофенон

38515

001533-45-5

4,4′-Бис (2-бензоксазолил)стилбен

38560

007128-64-5

2,5-Бис (5-терт-бутил-2-бензоксазолил)тиофен

38700

063397-60-4

Бис (2-карбобутоксиетил) тин-бис (изооктил меркаптоацетат)

38800

032687-78-8

N,N′- Бис (3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропионил)хидразид

38810

080693-00-1

Бис (2,6-ди-терт-бутил-4-метилфенил) пентаеритритол дифосфит

38820

026741-53-7

Бис (2,4-ди-терт–бутилфенил) пентаеритритол дифосфит

38840

154862-43-8

Бис (2,4-дикумилфенил) пентаеритритол–дифосфит

39060

035958-30-6

1,1-Бис (2-хидрокси-3,5-ди-терт–бутилфенил)етан

39925

129228-21-3

3,3-Бис (метоксиметил)-2,5-диметилхексан

40000

000991-84-4

2,4-Бис(октилмеркапто)-6-(4-хидрокси-3,5-ди-терт–бутиланилин)-1,3,5-триазин

40020

110553-27-0

2,4-Бис(октилтиометил)-6-метилфенол

40800

013003-12-8

4,4′-Бутилиден-бис (6-терт–бутил-3-метилфенил–дитридецил фосфит)

42000

063438-80-2

(2-Карбобутоксиетил)тин-трис(изооктил меркаптоацет)

45450

068610-51-5

p-Крезол–дициклопентадиен-изобутилен, кополимер

45705

166412-78-8

1,2-циклохександикарбоксилова киселина, диизононилов естер

46720

004130-42-1

2,6-Ди-терт–бутил-4-етилфенол

47540

027458-90-8

Ди-терт–додецил дисулфид

47600

084030-61-5

Ди-n-додецилтин бис (изооктил меркаптоацет)

48800

000097-23-4

2,2′-Дихидрокси-5,5′-дихлородифенилметан

48880

000131-53-3

2,2′-Дихидрокси-4-метоксибензофенон

49485

134701-20-5

2,4-Диметил-6-(1-метилпентадецил)-фенол

49840

002500-88-1

Диоктадецил дисулфид

51680

000102-08-9

N,N′-Дифенилуреа

52320

052047-59-3

2-(4-Додецилфенил) индол

53200

023949-66-8

2-Етокси-2′-етилоксанилид

54300

118337-09-0

2,2′-Етилиденебис (4,6-ди-терт-бутил фенил) флуорофосфонит

59120

023128-74-7

1,6-Хексаметилен-бис (3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропионамид)

59200

035074-77-2

1,6-Хексаметилен-бис (3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропионат)

60320

070321-86-7

2-[2-Хидрокси-3,5-бис (1,1-диметилбензил)фенил]бензотриазол

60400

003896-11-5

2-(2′-Хидрокси-3′-терт-бутил-5′-метилфенил)-5-хлоробензотриазол

60480

003864-99-1

2-(2′-Хидрокси-3,5′-ди-терт-бутилфенил)-5-хлоробензотриазол

61280

003293-97-8

2-Хидрокси-4-n-хексилоксибензофенон

61360

000131-57-7

2-Хидрокси-4-метоксибензофенон

61600

001843-05-6

2-Хидрокси-4-n-октилоксибензофенон

66360

085209-91-2

2,2′-Mетилен бис (4,6-ди-терт–бутилфенил) натриев фосфат

66400

000088-24-4

2,2′-Mетилен бис (4-eтил-6-терт-бутилфенол)

66480

000119-47-1

2,2′-Mетилен бис (4-метил-6-терт-бутилфенол)

66560

004066-02-8

2,2′-Mетилен бис (4-метил-6-циклохексилфенол)

66580

000077-62-3

2,2′-Mетилен бис (4-метил-6-(1-метил–циклохексил) фенол)

68145

080410-33-9

2,2′,2″-Нитрило [триетилтрис(3,3′,5,5′-тетра-терт-бутил-1,1′-би-фенил-2,2′-диил)фосфит]

68320

002082-79-3

Октадецил 3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропионат

68400

010094-45-8

Октадецилерукамид

69840

016260-09-6

Олеилпалмитамид

71670

178671-58-4

Пентаеритритол тeтракис (2-циано-3,3-дифенилакрилат)

72081/10

Петролни въглеводородни Смоли (хидрогенирани)

72160

000948-65-2

2-Фенилиндол

72800

001241-94-7

Фосфорна киселина, дифенил 2-eтилексил естер

73160

Фосфорна киселина, моно-и ди-n-алкил (C16 и C18) естери

74010

145650-60-8

Фосфорна киселина, бис (2,4-ди-терт-бутил-6-метилфенил) eтил естер

74400

Фосфорна киселина, трис(нонил-и/или динонилфенил) естер

76866

Полиестери на 1,2-пропандиол и/или 1,3- и/или 1,4-бутандиол и/или полипропиленгликол с aдипинова киселина, също завършват с оцетна киселина или мастни киселини C12-C18 или n-октанол и/или n-деканол

77440

Полиетиленгликол дирицинолеат

78320

009004-97-1

Полиетиленгликол монорицинолеат

81200

071878-19-8

Поли [6-[(1,1,3,3-тетраметилбутил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил]-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-имино] хексаметилен [(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино]

83599

068442-12-6

Реакционни продукти от олеинова киселина, 2-меркаптоетил естер с дихлородиметилтин, натриев сулфид и трихлорметилтин

83700

000141-22-0

Рицинолова киселина

84800

000087-18-3

Салицилова киселина, 4-терт-бутилфенил естер

92320

Тетрадецил-полиетиленгликол (EO = 3-8) етер на гликоловата киселина

92560

038613-77-3

Teтракис (2,4-ди-терт-бутил-фенил)-4,4′-бифенилен дифосфонит

92700

078301-43-6

2,2,4,4-Тетраметил-20- (2,3-епоксипропил)-7-oкса-3,20-диазадиспиро [5.1.11.2]-хенеикозан-21-един, полимер

92800

000096-69-5

4,4′-Тиобис (6-терт-бутил-3-метилфенол)

92880

041484-35-9

Тиодиетанол бис (3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидрокси фенил) пропинат)

93120

000123-28-4

Тиодипропионова киселина, дидодецилов естер

93280

000693-36-7

Тиодипропионова киселина, диоктадецилов естер

95270

161717-32-4

2,4,6-Tрис (терт-бутил) фенил-2-бутил-2-eтил-1,3-пропандиол фосфат

95280

040601-76-1

1,3,5-Tрис (4-терт–бутил-3-хидрокси-2,6-диметилбензил) -1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

95360

027676-62-6

1,3,5-Tрис (3,5-di-терт-бутил-4-хидроксибензил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

95600

001843-03-4

1,1,3-Tрис (2-метил-4-хидрокси-5-терт-бутилфенил) бутан“

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение V към Директива 2002/72/ЕО се изменя, както следва:

1.

Раздел А се заменя със следното:

„Раздел A:   Общи спецификации

Пластмасовите материали и предмети не трябва да отделят първични ароматични амини в установимо чрез анализ количество (DL – 0,01 mg/kg за храна или хранителен симулант). Миграцията на първични ароматични амини, които са посочени в списъците в приложения II и III, е изключена от настоящето ограничение.“

2.

В раздел Б се добавят следните нови спецификации в подходящия цифров ред:

Реф. №

ДРУГИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„42080

Сажди

Спецификации:

Толуен екстракции: максимум 0,1 %, определени според ISO метод 6209;

UV абсорбиране от циклохексанов екстракт при 386 nm: < 0,02 AU за един 1 cm клетка или < 0,1 AU за 5 cm клетка, определен според общопризнат метод на анализ.

Съдържание на бензо(a)пирен: макс. 0,25 мг/kг карбон черен

Максимална граница на употреба на сажди в полимер: 2,5 w/w %

72081/10

Петролни въглеводородни смоли (хидрогенирани)

Спецификации:

Петролни хидрокарбонови смоли, хидрогенирани, се произвеждат чрез каталитична или термична полимеризация на диени и олефини от алифатен, ацикличен и/или монобензен арилалкенов тип от дестилати на крекирани петролни продукти с температура на кипене не по-висока от 220 °C, както и чисти мономери, открити в дестилационните потоци, които впоследствие преминават през дестилация, хидрогениране и допълнителна преработка.

Свойства:

 

Вискозитет: > 3 Pa.s на 120 °C.

 

Температура на размекване: > 95 °C, както е установено от ASTM метод E 28 67.

 

Бромно число: < 40 (ASTM D1159)

 

Оцветяване на 50 % разтвор в толуен < 11 по скалата на Гарднър.

 

Остатъчен ароматен мономер ≤ 50 ppm.

76845

Полиестер на 1,4-бутандиол с капролактон

MW фракция < 1 000 е по-малка от 0,5 % (w/w).

81500

Поливинилпиролидон

Субстанцията трябва да отговаря на критериите за чистота, установени в Директива 96/77/EО на Комисията (18)

88640

Соево масло, епоксидизирано

Оксиран < 8 %, число на йода < 6

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Приложение VI към Директива 2002/72/EО се изменя, както следва:

1.

Бележка (8) се заменя със следното:

„(8)

ГСМ(T) в настоящия случай означава, че ограничението не трябва да надхвърля сумата от миграционните граници на следните вещества, посочени като реф. №: 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 и 95725.“

2.

Добавят се следните бележки 41 и 42:

„(41)

ГСМ(T) в настоящия случай означава, че ограничението не трябва да надхвърля сумата на миграционните граници на следните вещества, посочени под реф. №: 47600, 67360.

(42)

ГСМ(T) в настоящия случай означава, че ограничението не трябва да надхвърля сумата на миграционните граници на следните вещества, посочени под реф. №: 75100 и 75105.“

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Писмената декларация, посочена в член 9, съдържа следната информация:

1.

лични данни и адрес на оператора, който произвежда или внася пластмасови материали или предмети или вещества, предназначени за производство на посочените материали и предмети;

2.

наименование на материалите, предметите или веществата, предназначени за производство на посочените материали и предмети;

3.

датата на декларацията;

4.

потвърждение, че пластмасовите материали и предмети отговарят на съответните изисквания, определени в настоящата директива и Регламент (EО) № 1935/2004;

5.

необходимата информация по отношение на употребяваните вещества, към които се прилагат ограничения и/или спецификации според настоящата директива, за да имат възможност последващите оператори да осигурят съответствие с посочените ограничения;

6.

необходимата информация за вещества, които подлежат на ограничения в храни, събрана чрез експериментални данни или теоретически изчисления за границата на специфична миграция и където се налага, показатели на чистота в съответствие с директиви 95/31/ЕО, 95/45/EО и 96/77/EО, за да се даде възможност на потребителя на посочените материали и предмети да спази разпоредбите на Общността или, при липса на такива, с националните разпоредби, приложими към храните.

7.

спецификации относно употребата на материала или предмета като:

i)

вид или видове храна, с която са предназначени да бъдат в контакт;

ii)

време и температура на обработка и съхранение по време на контакт с храната;

iii)

съотношение на контактната повърхност на храната към обема, приложен при установяване на съответствие на материала или предмета;

8.

когато пластмасова функционална бариера се използва в многопластова пластмаса, потвърждение, че материалът или предметът съответстват на изискванията на член 7a, параграфи 2, 3 и 4 от настоящата директива.

Писмената декларация трябва да осигури лесна идентификация на материалите, предметите или веществата, за които се издава и трябва да се възобновява, в случай че големи производствени промени причинят изменения в миграцията или в случаи, когато се предоставят нови научни данни.“

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Приложението към Директива 85/572/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Точка 3 се заменя със следното:

„3.

В случай че след „X“ следва наклонена черта и цифра, резултатът от тестовете за миграция следва да се раздели на указаната цифра. По отношение на някои видове мазни храни конвенционалната цифра, позната като „симулант D редуциращ коефициент“ (ДРК), се прилага, за да отчете по-големия екстракционен капацитет на симуланта в сравнение с храната.“

2.

Добавя се следната точка 4a:

„4a.

Ако буква (б) е в скоби след „X“, указаният тест се извършва с етанол 50 % (v/v)“.

3.

В таблицата раздел 07 се заменя със следното:

„07

Млечни продукти

 

 

 

 

07.01

Мляко:

 

 

 

 

 

A.

Пълномаслено

 

 

 

X(б)

 

Б.

Полусухо

 

 

 

X(б)

 

В.

Обезмаслено или с намалена масленост

 

 

 

X(б)

 

Г.

Сухо

 

 

 

 

07.02

Ферментирало мляко като кисело мляко, мляко като остатъчен продукт след производство на масло и подобни продукти

 

X

 

X(б)

07.03

Сметана и кисела сметана

 

X(a)

 

X(б)

07.04

Сирена

 

 

 

 

 

A.

Пълномаслено, с негодна за ядене обвивка

 

 

 

 

 

Б.

Всички други

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Сирище

 

 

 

 

 

A.

В течно или вискозно състояние

X(a)

X(a)

 

 

 

B.

На прах или сухо“

 

 

 

 


(1)  OВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  OВ L 220, 15.8.2002 г., стp. 18. Директива, последно изменена с Директива 2005/79/EО (OВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 35).

(3)  OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).

(4)  OВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 45.

(5)  The ЕFSA Journal (2005 г.) 219, стр. 1—36.

(6)  Становище на НКХ от 4 декември 2002 г. относно въвеждането на редуциращ мазнините (консумацията) коефициент (РМК) при изчисляването на излагането на мигранти от материали, намиращи се в контакт с храни.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(7)  Становище на Научната група по хранителните добавки, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни по молба от Комисията във връзка с въвеждането на редуциращ мазнините (консумацията) коефициент (РМК) за кърмачета и малки деца, The ЕFSA Journal (2004 г.) 103, стр. 1—8.

(8)  The ЕFSA Journal (2005 г.), 218, стр. 1—9.

The ЕFSA Journal (2005 г.), 248, стр. 1—16.

The ЕFSA Journal (2005 г.), 273, стр. 1—26.

The ЕFSA Journal (2006 г.), от 316 до 318, стр. 1—10.

The ЕFSA Journal (2006 г.), от 395 до 401, стр. 1—21.

(9)  ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 35.

(10)  The ЕFSA Journal (2006 г.), 332, стр. 1—9.

(11)  The ЕFSA Journal (2005 г.) 244, стр. 1—18.

The ЕFSA Journal (2005 г.) 245, стр. 1—14.

The ЕFSA Journal (2005 г.) 243, стр. 1—20.

The ЕFSA Journal (2005 г.) 242, стр. 1—17.

The ЕFSA Journal (2005 г.) 241, стр. 1—14.

(12)  OB L 372, 31.12.1985 г., стр. 14.

(13)  ОВ L 338, 13.11.2002 г., стр. 4.“

(14)  ОВ L 175, 4.7.1991 г., стр. 35.

(15)  ОВ L 49, 28.2.1996 г., стр. 17.“

(16)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(17)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.“

(18)  ОВ L 339, 30.12.1996 г., стр. 1.“


12.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/70


Поправка на Регламент (ЕО) № 372/2007 на Комисията от 2 април 2007 година за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни

( Официален вестник на Европейския съюз L 92 от 3 април 2007 г. )

На страница 9 съображение 2 се заменя със следното:

„(2)

Директива 2007/19/ЕО на Комисията от 2 април 2007 г. за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (3) пояснява, че уплътнителите на капачки попадат в приложното поле на Директива 2002/72/ЕО. Тя предвижда приемането на мерки от държавите-членки до 1 май 2008 г., което позволява свободното обращение на уплътнители за капачки, при условие че отговарят на ГСМ. Уплътнителите за капачки, които не отговарят на изискванията, ще бъдат забранени, считано от 1 юли 2008 г.“

На страница 9 бележка под линия 3 се заменя със следното:

ОВ L 91, 31.3.2007 г., стр. 17, поправена в ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 50.“