ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 95

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
5 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005

1

 

 

Регламент (ЕО) № 379/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 380/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за установяване, че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти от сектора на захарта в рамките на тарифните квоти и преференциалните споразумения, не са достигнати

7

 

*

Регламент (ЕО) № 381/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от същия регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

8

 

*

Регламент (ЕО) № 382/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

12

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/215/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 януари 2007 година за изменение на Решение 2004/676/ЕО относно Правилник за персонала на Европейската агенция по отбрана

21

 

 

2007/216/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 януари 2007 година за изменение на Решение 2004/677/ЕО относно минималния срок на командироване на националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана

24

 

 

Комисия

 

 

2007/217/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 ноември 2006 година относно държавните помощи, отпускани от Франция в полза на Националната лаборатория по метрология и изпитания (C24/2005) (нотифицирано под номер C(2006) 5477)  ( 1 )

25

 

 

2007/218/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на окончателен вариант на Решение C(2006) 4332 за определяне на годишното индикативно разпределяне от държавите-членки за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. на бюджетните кредити за поети задължения на Общността от Европейския фонд за рибарство (нотифицирано под номер C(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 март 2007 година относно финансова помощ на Общността за предстоящо провеждане в България и Румъния на проучване за събиране на първоначална информация във връзка с разпространението на Salmonella при прасета, предназначени за клане (нотифицирано под номер C(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Решение 2003/250/ЕО относно удължаването на срока на временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Южна Африка (нотифицирано под номер C(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Решение 2003/249/ЕО относно удължаването на срока на временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Чили (нотифицирано под номер C(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година за започване на дейността на Регионалния консултативен съвет за югозападните води в рамките на Общата политика в областта на рибарството

52

 

 

2007/223/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година относно описа на потенциала за лозарско производство, представен от България съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1469)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2007 НА СЪВЕТА

от 27 март 2007 година

за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Определени държави-членки са изправени пред особени трудности при финансирането на своите програми за развитие на селските райони в съответствие с Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1). С оглед укрепване на тяхната политика за развитие на селските райони, на тези държави-членки ще бъде дадена възможност да въведат система за доброволна модулация. Тази възможност следва да бъде предложена на държавите-членки, които вече прилагат доброволна модулация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1655/2004 на Комисията от 22 септември 2004 г. за определяне на правила за прехода от системата за избираема модулация, установена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета, към системата за задължителна модулация, установена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (2), или на които е била предоставена възможност за предвидената в член 70, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 дерогация от изискването за съфинансиране на помощта от Общността. Доброволната модулация следва да приеме формата на намаляване на директните плащания по смисъла на член 2г от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (3), като се използват средствата от това намаляване за финансиране на програми за развитие на селските райони по силата на Регламент (ЕО) № 1698/2005. Намаляването на директни плащания по отношение на доброволната модулация следва да бъде извършвано в допълнение към намаляването в резултат на прилагането на задължителната модулация, както е предвидено в член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(2)

С оглед подпомагане на административното прилагане, правилата, приложими към доброволната модулация, следва да бъдат хармонизирани с тези, които се отнасят за задължителната модулация по силата на член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включително и базата за изчисление.

(3)

За да се вземе предвид специфичното положение на дребните земеделски производители, при прилагане на доброволна модулация следва да бъде предоставена допълнителна помощ, както при задължителната модулация. Тази допълнителна помощ следва да бъде равна на сумата, получена в резултат на прилагането на доброволната модулация към първите 5 000 EUR от директните плащания до горна граница, която ще бъде определена от Комисията.

(4)

По отношение на държави-членки, които вече използват доброволна модулация, новите правила относно доброволната модулация, предвидени в настоящия регламент, следва да не се отклоняват от съществуващия механизъм, в рамките на възможното, за да се предотврати създаването на излишни административни тежести чрез нарушаване на действащите от няколко години правила за изпълнение, към които земеделските производители са се адаптирали в практически и икономически план. Следователно изглежда уместно при влизането в сила на настоящия регламент на държавите-членки, прилагащи доброволна модулация, да бъде дадено право да запазят определени утвърдени практики от прилаганата в момента от тях система, т.е. нейното действие на регионално равнище и неприлагането на лимит за освобождаване, като се избягва неоправдано неравнопоставено отношение към земеделските производители. Освен това, за гарантиране на съответствието на новите правила с практиката на прилагане на схемата на единно плащане, правото за въвеждане на регионално-диференцирани ставки в рамките на доброволната модулация следва да бъде предоставено само на държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане на регионално ниво, както е предвидено в член 58 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(5)

Горната граница на участие от страна на ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 може да не се отнася до използването на средствата, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация. Следва да бъде предвидена дерогация от посочения регламент. Правилата за предварително финансиране, приложими към ЕЗФРСР съобразно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4), не следва да се отнасят за тези средства.

(6)

С цел вземането на компетентни решения относно прилагането на доброволната модулация, държавите-членки следва да извършат цялостна оценка на потенциалното въздействие на такава модулация, конкретно по отношение на икономическото положение на земеделските производители, които ще бъдат обект на прилагането ѝ, както и въздействието върху положението им спрямо другите производители в земеделския сектор. Въздействието на доброволната модулация следва да бъде стриктно наблюдавано от прилагащите я държави-членки. Комисията следва да бъде информирана за оценката на въздействието и резултатите от наблюдението с оглед на евентуално бъдещо усъвършенстване на политиката.

(7)

Доброволната модулация следва да бъде разглеждана в по-широкия контекст на финансирането на развитието на селските райони от страна на Общността. Нейният принос следва да бъде анализиран, между другото, в контекста на оценката на въздействието, извършена от държавите-членки. На основата на този анализ преди края на 2008 г. Комисията ще предостави на Европейския парламент и на Съвета доклад, представящ натрупания до момента опит от прилагането на системата.

(8)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EO на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(9)

Сумите, получени от прилагането на доброволната модулация, следва да бъдат взети под внимание при определяне на годишната горна граница на разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а възможността за приемане на подробни правила, които се отнасят специално за доброволната модулация, следва да бъде предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(10)

Регламент (ЕО) № 1290/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ДОБРОВОЛНА МОДУЛАЦИЯ

Член 1

1.   Без да се засяга член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки

а)

когато, при влизането в сила на настоящия регламент, се прилага системата на допълнително намаление на директните плащания, посочена в член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, или

б)

на които е била предоставена възможност за предвидената в член 70, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 дерогация от изискването за финансиране на помощта от Общността,

могат да приложат намаление, наричано по-долу „доброволна модулация“, по отношение на всички суми от директни плащания по смисъла на член 2г от Регламент (ЕО) № 1782/2003, предоставени на тяхна територия през дадена календарна година по смисъла на член 2д от посочения регламент през периода 2007—2012 г.

2.   Нетните суми, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация, са достъпни в държавата-членка, където са били осигурени под формата на помощ от Общността за изпълнение на мерки по програмите за развитие на селските райони, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно Регламент (EО) № 1698/2005.

3.   Намаленията в рамките на доброволната модулация се извършват на същата база за изчисление, като тази приложима към модулацията съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Допълнителните суми, предоставени на земеделски производители съгласно член 12 от посочения регламент, не са предмет на такива намаления.

При прилагане на намаления в рамките на доброволната модулация земеделските производители, които получават директни плащания по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003, имат право на допълнителна помощ, равна на сумата, получена в резултат на процента на намаление от първите 5 000 EUR, или по-малка сума от директните плащания. Тази допълнителна сума не подлежи на намаленията в рамките на доброволната модулация или на модулацията по смисъла на член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Общата допълнителна помощ, получена в резултат на прилагането на втора алинея, която може да бъде предоставена на държава-членка в рамките на една календарна година, не надвишава горната граница, която трябва да бъде определена от Комисията в съответствие с процедурата, описана в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. При необходимост държавите-членки прилагат коригиране с процентно линейно намаление на допълнителната помощ, с цел да се спазят тези горни граници.

4.   Всяка държава-членка прилага единни ставки за доброволната модулация за всяка календарна година. Ставките могат да бъдат предмет на прогресивни, предварително планирани изменения. Максималното намаление се определя на 20 %.

Член 2

1.   В рамките на два месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки вземат решение относно годишните ставки за доброволната модулация, валидни за периода 2007—2012 г., и ги съобщават на Комисията.

2   Държавите-членки, които планират да въведат доброволната модулация, извършват оценка на въздействието, което ще има прилагането на доброволната модулация, по-специално върху икономическото положение на заинтересованите земеделски производители, като вземат предвид необходимостта от избягване на неоправдано различно отношение към земеделските производители.

Държави-членки, които планират да прилагат регионално диференцирани ставки съобразно член 3, параграф 1, извършват също оценка на въздействието, което ще имат такива диференцирани ставки, като вземат предвид необходимостта от избягване на неоправдано различно отношение към земеделските производители.

Заинтересованите държави-членки изпращат оценката на въздействието на Комисията заедно със съобщението, посочено в параграф 1.

Член 3

1.   Всяка държава-членка, в случай че при влизането в сила на настоящия регламент се използва системата на допълнително намаление на директните плащания, описана в член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, и се прилага схемата на единно плащане на регионално равнище, предвидена в член 58 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да направи избор относно периода 2007—2012 г.:

а)

чрез дерогация от член 1, параграф 3, да не прилага разпоредбите на втора алинея от посочения параграф, и/или

б)

чрез дерогация от член 1, параграф 4, да прилага ставки, които са регионално-диференцирани съобразно обективни критерии. Максималната ставка за всеки район на всяка държава-членка се определя на 20 %.

2.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 всяка държава-членка, прилагаща регионално-диференцирани ставки за доброволната модулация съобразно параграф 1 от посочения член, изпраща на Комисията, в рамките на два месеца след влизането в сила на настоящия регламент, следната информация за периода 2007—2012 г., която подлежи на проучване от страна на Комисията:

а)

годишните ставки за доброволната модулация за всеки район и за цялата територия;

б)

общите годишни суми, които ще бъдат намалени в рамките на доброволната модулация;

в)

когато е уместно, общата допълнителна помощ, необходима за покриване на допълнителната помощ, посочена във втора алинея на член 1, параграф 3;

г)

статистически и други допълнителни данни, използвани за установяване на сумите, посочени в букви б) и в).

3.   Ако е необходимо, държавата-членка изпраща на Комисията актуализираните суми, посочени в параграф 2, букви б) и в). Тези актуализирани данни се изпращат на Комисията преди 31 декември през годината, предхождаща календарната година, за която се отнасят сумите по смисъла на член 2д от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

4.   Ако Комисията поиска допълнителни разяснения относно данните, изпратени в съответствие с параграфи 2 и 3, държавите-членки изпълняват това искане в рамките на един месец.

Член 4

1.   Нетните суми, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация, се определят от Комисията въз основа на:

а)

изчисления в случай на единни национални ставки за доброволната модулация;

б)

при прилагането на регионално-диференцирани ставки от държавите-членки, сумите, посочени от държавите-членки в техните заявления, както е предвидено в член 3, параграф 2, или актуализираните суми съгласно член 3, параграф 3.

Тези нетни суми се добавят към годишната разбивка по държави-членки, описана в член 69, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат горните граници, посочени в член 70, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, към нетните суми, добавени към годишната разбивка по държави-членки, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 не се прилага към нетните суми, добавени към годишната разбивка по държави-членки, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 5

Държавите-членки, които прилагат доброволната модулация, и Комисията наблюдават стриктно въздействието от прилагането на доброволната модулация, по-специално върху икономическото положение на земеделските производители, като вземат предвид необходимостта от избягване на неоправдано различно отношение към земеделските производители. Въпросните държави-членки изпращат доклад в тази връзка до Комисията до 30 септември 2008 г.

Член 6

Подробните правила за прилагането на настоящата глава се приемат в съответствие със:

а)

процедурата, посочена в член 90, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, която включва, по-специално, разпоредби за интегрирането на доброволната модулация в програмите за развитие на селските райони или, когато е уместно;

б)

процедурата, посочена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, която включва, по-специално, разпоредби за финансовото управление на доброволната модулация и инкорпорирането на системата за допълнително намаление на директните плащания, посочена в член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, в схемата, предвидена в настоящия регламент.

Член 7

До 31 декември 2008 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на доброволната модулация, придружен, ако е необходимо, с подходящи предложения.

ГЛАВА II

ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2005 И ПОСЛЕДНА РАЗПОРЕДБА

Член 8

Регламент (ЕО) № 1290/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 12 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Комисията определя сумите, които по силата на член 10, параграф 2, член 143г и член 143д от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 (6) на Съвета се предоставят на разположение на ЕЗФРСР.

2)

В уводния текст на член 42 второто изречение се заменя със следното:

„Тези правила включват, по-специално:“.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2012/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стp. 8).

(2)  ОВ L 298, 23.9.2004 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стp. 13).

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  OВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1“;


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 379/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 4 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 380/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за установяване, че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти от сектора на захарта в рамките на тарифните квоти и преференциалните споразумения, не са достигнати

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. за определяне за 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарни години на правилата за прилагане при внос и рафиниране на продуктите от сектора на захарта в рамките на някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

При осчетоводяването, посочено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006, бе установено, че все още има налични количества захар за задълженията за доставка на преференциална захар, определени по силата на член 24 от Регламент (ЕО) № 950/2006, с пореден номер 09.4318.

(2)

При тези обстоятелства Комисията следва да посочи, че съответните лимити не се считат за достигнати,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лимитите на задълженията за доставка на преференциална захар, определени по силата на член 24 от Регламент (ЕО) № 950/2006, с пореден номер 09.4318, не са достигнати.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 април 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2011/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 381/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от същия регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 52, параграф 2 и член 145, букви в), г) и й) от него,

като има предвид, че:

(1)

Определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане в рамките на схемата за единно плащане, дадено в член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, беше изменено от Регламент (ЕО) № 2012/2006 на Съвета (2), така че всяка площ, засадена с маслинови дървета отговаря сега на условията за подпомагане.

(2)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 2012/2006, използването на географската информационна система за култивиране на маслинови насаждения не е задължително за държавите-членки, които не прилагат помощите за маслинови гори, предвидени в глава 10б от дял IV от споменатия регламент. Вследствие на това изменение следва да се измени член 12 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (3) относно съдържанието на единното заявление по отношение на парцелите с маслинови насаждения и приложение XXIV, точки 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията (4) по отношение на определението за маслинови насаждения, отговарящи на условията за подпомагане и изчисляването на броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане с цел използването на права за плащане.

(3)

В член 33 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно условията за проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол при отглеждането на коноп. От 2007 г. нататък производството на коноп за употреба, различна от тази за влакно, ще бъде разрешена, съгласно глава 4 от дял III от Регламент (ЕО) № 1782/2003, като използване на земя съгласно схемата за единно плащане. Следователно член 33 и приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъдат съответно изменени.

(4)

В съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004 държавите-членки са уведомили Комисията за резултатите от тестовете за определяне на нивото на тетрахидроканабинол в сортовете засят коноп през 2006 г. Тези резултати следва да се вземат предвид при съставяне на списъка от сортове коноп, допустим за преки плащания през следващите пазарни години, и на списъка от сортове, разрешени временно за пазарната 2007/2008 година. За някои от сортовете следва да се извърши проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол съгласно процедура Б от приложение I от Регламент (ЕО) № 796/2004.

(5)

От 2007 г. нататък помощта за енергийни култури, предвидена в глава 5 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, ще се прилага в новите държави-членки, които подават заявление за схемата за единно плащане на площ. Правилата, валидни за група култури, по отношение на помощите за енергийни култури следва също да се прилагат в новите държави-членки.

(6)

Член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004 е отменен с Регламент (ЕО) № 263/2006 на Комисията (5). Поради това член 136 от Регламент (EО) № 1973/2004 следва да бъде съответно изменен.

(7)

С Регламент (ЕО) № 270/2007 са изменени правилата за възможната употреба на захарно цвекло за производството на енергийни продукти. Вследствие на това следва да се приемат идентични условия за растенията, култивирани на площ, която отговаря на условията за използване на правата за земя под угар.

(8)

Следователно регламенти (ЕО) № 796/2004 и (ЕО) № 1973/2004 следва съответно да бъдат изменени.

(9)

Измененията, въведени с регламенти (ЕО) № 953/2006 (6), (ЕО) № 2012/2006 и (ЕО) № 270/2007, се прилагат от 1 януари 2007 г. Следователно съответните изменения от настоящия регламент следва да бъдат прилагани от същата дата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 796/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 12, параграф 3, втората алинея се заменя със следното:

„В държавите-членки, чиято идентификационна система за селскостопански парцели, посочена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включва географската информационна система за култивиране на маслинови насаждения, графичният материал, който се предоставя на земеделците по отношение на маслиновите парцели трябва да съдържа за всеки парцел с маслинови насаждения броя на съответните дървета, отговарящи на условията за подпомагане, и местоположението им в парцела, както и общата засадена с маслинови насаждения площ, изразена в ГИС-хектари, в съответствие с точка 3 от приложение XXIV към Регламент (EО) № 1973/2004.“

2)

В член 33, параграфи 4 и 5, в първа и втора алинеи се заличава „отглеждан за влакно“.

3)

Приложение II се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1973/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 136 се заменя със следното:

„Член 136

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

Без да се засяга трета алинея от член 143б, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилага за схемата за единно плащане на площ с изключение на член 7, член 8, параграф 2, букви б) и в), член 12, параграф 1, буква в) и параграф 2, член 13, параграфи от 2 до 8, член 14, параграфи 2 и 3, членове 16 и 17, член 21, параграф 3, член 24, параграф 1, букви б), г) и д), член 26, параграф 1, букви а), б) и в) и параграф 2, букви б), в) и г), член 27, параграф 2, букви ж), з), и) и й), член 28, параграф 1, буква г), член 30, параграф 3, член 31, членовете от 34 до 40, член 49, параграф 2, член 50, параграфи 2, 4, 5 и 6, членовете от 51 до 64, член 69 и член 71, параграф 1 от него.“

2)

В член 143, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„а)

междинните продукти от захарно цвекло се използват за производството на енергийни продукти и че съдържащите захар комбинирани или вторични продукти се използват в съответствие с Регламент (ЕО) № 318/2006;“

3)

Приложение XXIV се изменя, както следва:

а)

в точка 1, буква б) се добавя следната алинея:

„Всяко засадено маслиново дърво се взима предвид обаче при изчисляването на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (използване на правата за плащане).“

б)

в точка 3, четвърта алинея се заменя със следния текст:

„Държавите-членки, чиято идентификационна система за селскостопански парцели, посочена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включва географската информационна система за култивиране на маслинови насаждения, прилагат същия подход за изчисляването на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (използване на правата за плащане).“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграфи 1 и 2 и член 2 се прилагат от 1 януари 2007 г.

Член 1, параграф 3 се прилага за пазарната 2007/2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 13).

(2)  OВ L 384, 29.12.2006 г., стp. 8.

(3)  OВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2025/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 81).

(4)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 270/2007 (ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 8).

(5)  OВ L 46, 16.2.2006 г., стp. 24.

(6)  OВ L 175, 29.6.2006 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СОРТОВЕ КОНОП, ДОПУСТИМИ ЗА ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ

а)   Сортове коноп

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 – Félina 34

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

б)   Сортове коноп, разрешени за отглеждане през пазарната 2007/2008 г.

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  За пазарната 2007/2008 г. се прилага процедура Б от приложение I.

(2)  Само в Румъния съгласно разрешението от Решение 2007/69/ЕО на Комисията (ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 167).“


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 382/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 53 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията (2) трябва да бъдат направени някои изменения поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

(2)

Член 28 от Регламент (ЕО) № 753/2002 предвижда специфични правила за трапезни вина с географско указание и съдържа списък на използваните наименования в различните региони на държавите-членки за обозначаването на такива вина. Този списък трябва да се адаптира с подходящите наименования, използвани от България и Румъния.

(3)

Списъкът на специфичните традиционни наименования, установен в член 29 от Регламент (ЕО) № 753/2002 и списъкът на допълнителните традиционни наименования, посочен в член 23 от същия регламент, трябва да бъдат адаптирани с подходящите наименования, използвани от България и Румъния.

(4)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 753/2002 съдържа списък на сортовете грозде и на техните синоними, които включват географско указание и които могат да фигурират върху етикетите на вината. Това приложение трябва да бъде адаптирано с подходящите наименования, използвани от България и Румъния в момента на прилагането на този регламент.

(5)

Наименованието „Tokaj“ обозначава „качествено вино, произведено в определен регион“ с произход от трансграничен регион между Унгария и Словашката република и е също част от италианското и френското обозначение на сорта грозде: „Tocai italico“, „Tocai friulano“ и „Tokay pinot gris“. Едновременното съществуване на тези три обозначения за сорт грозде и на географското указание е ограничено във времето до 31 март 2007 г. и е резултат от двустранното споразумение от 23 ноември 1993 г. между Европейската общност и Република Унгария, станало част от достиженията на правото на Общността на 1 май 2004 г. От 1 април 2007 г. тези три обозначения за сортове грозде ще бъдат заличени от приложение II към Регламент (ЕО) № 753/2002, а що се отнася до обозначението за сорт грозде „Tocai friulano“, то ще бъде заменено с новото обозначение за сорт грозде „Friulano“.

(6)

Накрая, приложение III към Регламент (ЕО) № 753/2002 съдържа списък на традиционните наименования, които се използват или могат да бъдат използвани при етикетирането на вина. Посоченото приложение трябва да се адаптира, за да се вземат под внимание, от една страна, новите традиционни наименования на Кипър и, от друга страна, традиционните наименования, използвани от България и Румъния.

(7)

Регламент (ЕО) № 753/2002 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 753/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 28 първи параграф се изменя, както следва:

а)

десетото тире се заменя със следния текст:

„—

„Τοπικός Οίνος“ или „(регионално вино)“ за трапезни вина с произход от Кипър“;

б)

добавят се следните тирета:

„—

„регионално вино“ за трапезни вина с произход от България;

„Vin cu indicație geografică“ за трапезни вина с произход от Румъния“.

2.

Член 29 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните букви:

„р)

България:

„Гарантирано наименование за произход“ или „ГНП“;

„Гарантирано и контролирано наименование за произход“ или „ГКНП“;

„Благородно сладко вино“ или „БСВ“;

с)

Румъния:

„Vin cu denumire de origine controlată — D.O.C.“, последвано от:

„Cules la maturitate deplină — C.M.D.“,

„Cules târziu — C.T.“,

„Cules la înnobilarea boabelor — C.I.B.“ “;

б)

в параграф 2 се добавят следните букви:

„k)

България:

„Гарантирано наименование за произход“ или „ГНП“;

„Гарантирано и контролирано наименование за произход“ или „ГКНП“;

л)

Румъния:

„Vin spumant cu denumire de origine controlată — D.O.C.“ “.

3.

Приложение II се заменя с приложение I към настоящия регламент.

4.

Приложение III се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 118, 4.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2016/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на сортовете грозде и на техните синоними, които включват географско указание (1) и които могат да фигурират върху етикетите на вината в съответствие с член 19, параграф 2

 

Наименование на сорта или негови синоними

Страни, които могат да използват наименованието на сорта или някои от неговите синоними (2)

1

Agiorgitiko

Гърция°

2

Aglianico

Италия°, Гърция°, Малта°

3

Aglianicone

Италия°

4

Alicante Bouschet

Гърция°, Италия°, Португалия°, Алжир°, Тунис°, САЩ°, Кипър°, Южна Африка

Забележка: Наименованието „Аликанте“ не може да се използва само по себе си за обозначаване на вино

5

Alicante Branco

Португалия°

6

Alicante Henri Bouschet

Франция°, Сърбия (8), Черна гора (8)

7

Alicante

Италия°

8

Alikant Buse

Сърбия (6), Черна гора (6)

9

Auxerrois

Южна Африка°, Австралия°, Канада°, Швейцария°, Белгия°, Германия°, Франция°, Люксембург°, Нидерландия°, Обединено кралство°

10

Barbera Bianca

Италия°

11

Barbera

Южна Африка°, Аржентина°, Австралия°, Хърватия°, Мексико°, Словения°, Уругвай°, САЩ°, Гърция°, Италия°, Малта°

12

Barbera Sarda

Италия°

13

Blauburgunder

Бивша югославска република Македония (16-27-114), Австрия (14-16), Канада (16-114), Чили (16-114), Италия (16-114)

14

Blauer Burgunder

Австрия (13-16), Сърбия (24-114), Черна гора (24-114), Швейцария

15

Blauer Frühburgunder

Германия (57)

16

Blauer Spätburgunder

Германия (114), Бивша югославска република Македония (13-27-114), Австрия (13-14), България (114), Канада (13-114), Чили (13-114), Румъния (114), Италия (13-114)

17

Blaufränkisch

Чешка република (54), Австрия°, Германия, Словения (Модра франкиня, Франкиня), Унгария

18

Borba

Испания°

19

Bosco

Италия°

20

Bragão

Португалия°

21

Budai

Унгария°

22

Burgundac beli

Сърбия (135), Черна гора (135)

23

Burgundac Crni

Хърватия°

24

Burgundac crni

Сърбия(14-114), Черна гора (14-114)

25

Burgundac sivi

Хърватия°, Сърбия, Черна гора°

26

Burgundec bel

Бивша югославска република Македония°

27

Burgundec crn

Бивша югославска република Македония (13-16-114)

28

Burgundec siv

Бивша югославска република Македония°

29

Busuioacă de Bohotin

Румъния

30

Cabernet Moravia

Чешка република°

31

Calabrese

Италия (89)

32

Campanário

Португалия°

33

Canari

Аржентина°

34

Carignan Blanc

Франция°

35

Carignan

Южна Африка°, Аржентина°, Австралия (37), Чили (37), Хърватия°, Израел°, Мароко°, Нова Зеландия°, Тунис°, Гърция°, Франция°, Португалия°, Малта°

36

Carignan Noir

Кипър°

37

Carignane

Австралия (35), Чили (35), Мексико, Турция, САЩ

38

Carignano

Италия°

39

Chardonnay

Южна Африка°, Аржентина (94), Австралия (94), България°, Канада (94), Швейцария°, Чили (94), Чешка република°, Хърватия°, Унгария (40), Индия, Израел°, Молдова°, Мексико (94), Нова Зеландия (94), Румъния°, Русия°, Сан Марино°, Словашка република°, Словения°, Тунис°, САЩ (94), Уругвай°, Сърбия, Черна гора, Зимбабве°, Германия°, Франция, Гърция (94), Италия (94), Луксембург° (94), Нидерландия (94), Обединено кралство, Испания, Португалия, Австрия°, Белгия (94), Кипър°, Малта°

40

Chardonnay Blanc

Бивша югославска република Македония, Унгария (39)

41

Chardonnay Musqué

Канада°

42

Chelva

Испания°

43

Corinto Nero

Италия°

44

Cserszegi fűszeres

Унгария°

45

Děvín

Чешка република°

46

Devín

Словашка република

47

Duna gyöngye

Унгария

48

Dunaj

Словашка република

49

Durasa

Италия°

50

Early Burgundy

Съединени американски щати°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Унгария (132)

52

Findling

Германия°, Обединено кралство°

53

Frâncușă

Румъния

54

Frankovka

Чешка Република° (17), Словашка република (55)

55

Frankovka modrá

Словашка република (54)

56

Friulano

Италия

57

Frühburgunder

Германия (15), Нидерландия°

58

Galbenă de Odobești

Румъния

59

Girgenti

Малта (60, 61)

60

Ghirgentina

Малта (59, 61)

61

Girgentina

Малта (59, 60)

62

Graciosa

Португалия°

63

Grasă de Cotnari

Румъния

64

Grauburgunder

Германия, България, Унгария°, Румъния (65)

65

Grauer Burgunder

Канада, Румъния (64), Германия, Австрия

66

Grossburgunder

Румъния

67

Iona

Съединени американски щати°

68

Kanzler

Обединено кралство°, Германия

69

Kardinal

Германия°, България°

70

Kékfrankos

Унгария

71

Kisburgundi kék

Унгария (114)

72

Korinthiaki

Гърция°

73

Leira

Португалия°

74

Limnio

Гърция°

75

Maceratino

Италия°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Кипър

77

Mátrai muskotály

Унгария°

78

Medina

Унгария°

79

Monemvasia

Гърция

80

Montepulciano

Италия°

81

Moravia dulce

Испания°

82

Moravia agria

Испания°

83

Moslavac

Бивша югославска република Македония (84), Сърбия°, Черна гора°

84

Mozler

Бивша югославска република Македония (83)

85

Mouratón

Испания°

86

Müller-Thurgau

Южна Африка°, Австрия°, Германия, Канада, Хърватия°, Унгария°, Сърбия°, Черна гора°; Чешка република°, Словашка република°, Словения°, Швейцария°, Люксембург, Нидерландия°, Италия°, Белгия°, Франция°, Обединено кралство, Австралия°, България°, САЩ°, Нова Зеландия°, Португалия

87

Muškát moravský

Чешка република°, Словашка република

88

Nagyburgundi

Унгария°

89

Nero d’Avola

Италия (31)

90

Olivella nera

Италия°

91

Orange Muscat

Австралия°, Съединени американски щати°

92

Pálava

Чешка република, Словашка република

93

Pau Ferro

Португалия°

94

Pinot Chardonnay

Аржентина (39), Австралия (39), Канада (39), Чили (39), Мексико (39), Нова Зеландия (39), Съединени американски щати (39), Турция°, Белгия (39), Гърция (39), Нидерландия, Италия (39)

95

Pölöskei muskotály

Унгария°

96

Portoghese

Италия°

97

Pozsonyi

Унгария (98)

98

Pozsonyi Fehér

Унгария (97)

99

Radgonska ranina

Словения°

100

Rajnai rizling

Унгария (103)

101

Rajnski rizling

Сърбия (102-105-108), Черна гора (102-105-108)

102

Renski rizling

Сърбия (101-105-108), Черна гора (101-105-108), Словения° (103)

103

Rheinriesling

България°, Австрия, Германия, (105), Унгария (100), Чешка република (111), Италия (105), Гърция, Португалия, Словения (102)

104

Rhine Riesling

Южна Африка°, Австралия°, Чили (106), Молдова°, Нова Зеландия°, Кипър, Унгария°

105

Riesling renano

Германия (103), Сърбия(101-102-108), Черна гора (101-102-108), Италия (103)

106

Riesling Renano

Чили (104), Малта°

107

Riminèse

Франция°

108

Rizling rajnski

Сърбия (101-102-105), Черна гора (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

Бивша югославска република Македония°, Хърватия°

110

Rizling rýnsky

Словашка република°

111

Ryzlink rýnský

Чешка република (103)

112

Santareno

Португалия°

113

Sciaccarello

Франция°

114

Spätburgunder

Бивша югославска република Македония (13-16-27), Сърбия (14-24), Черна гора (14-24), България (16), Канада (13-16), Чили, Унгария (71), Молдова°, Румъния (16), Италия (13-16), Обединено кралство, Германия (16)

115

Štajerska Belina

Хърватия°, Словения°

116

Subirat

Испания

117

Terrantez do Pico

Португалия°

118

Tintilla de Rota

Испания°

119

Tinto de Pegões

Португалия°

120

Torrontés riojano

Аржентина°

121

Trebbiano

Южна Африка°, Аржентина°, Австралия°, Канада°, Кипър°, Хърватия°, Уругвай°, САЩ, Израел, Италия, Малта

122

Trebbiano Giallo

Италия°

123

Trigueira

Португалия

124

Verdea

Италия°

125

Verdeca

Италия

126

Verdelho

Южна Африка°, Аржентина, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Португалия

127

Verdelho Roxo

Португалия°

128

Verdelho Tinto

Португалия°

129

Verdello

Италия°, Испания°

130

Verdese

Италия°

131

Verdejo

Испания°

132

Weißburgunder

Южна Африка (134), Канада, Чили (133), Унгария (51), Германия (133,134), Австрия (133), Обединено кралство°, Италия

133

Weißer Burgunder

Германия (132, 134), Австрия (132), Чили (132), Швейцария°, Словения, Италия

134

Weissburgunder

Южна Африка (132), Германия (132, 133), Обединено кралство, Италия

135

Weisser Burgunder

Сърбия(22), Черна гора (22)

136

Zalagyöngye

Унгария°

ЛЕГЕНДА:

:

в скоби

:

препратка към синонима на сорта

:

„°“

:

няма синоним

:

с получер шрифт

:

колона 2

:

наименование на сорт грозде

колона 3

:

страна, в която наименованието съответства на сорт грозде и препратка към сорта

:

с нормален шрифт

:

колона 2

:

наименование на синонима на сорта грозде

колона 3

:

наименование на страната, която използва синонима на сорт грозде.“


(1)  Дадените наименования на сортове и техните синоними съответстват отчасти или изцяло било то в превод или под формата на прилагателно, на географски указания, използвани за обозначаване на вино.

(2)  Предвидените в настоящото приложение дерогации за съответните страни са валидни само за вина с географско указание, произведени в административните единици, в които производството на въпросните сортове е разрешено към момента на влизане в сила на настоящия регламент и в съответствие с условията, определени от съответните страни относно производството и представянето на въпросните вина.

ЛЕГЕНДА:

:

в скоби

:

препратка към синонима на сорта

:

„°“

:

няма синоним

:

с получер шрифт

:

колона 2

:

наименование на сорт грозде

колона 3

:

страна, в която наименованието съответства на сорт грозде и препратка към сорта

:

с нормален шрифт

:

колона 2

:

наименование на синонима на сорта грозде

колона 3

:

наименование на страната, която използва синонима на сорт грозде.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Регламент (EО) № 753/2002 се изменя, както следва:

1.

Добавят се следните редове преди редовете за Чешката република:

„БЪЛГАРИЯ

Специфични традиционни наименования, посочени в член 29

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Български

2007 г.

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Български

2007 г.

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район

Български

2007 г.

 

Наименования, посочени в член 28

регионално вино

(Regional wine)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Български

2007 г.

 

Допълнителни традиционни наименования, посочени в член 23

Ново

(young)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Трапезно вино с географско указание

Български

2007 г.

 

Премиум

(premium)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Български

2007 г.

 

Резерва

(reserve)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Трапезно вино с географско указание

Български

2007 г.

 

Премиум резерва

(premium reserve)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Български

2007 г.

 

Специална резерва

(special reserve)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Български

2007 г.

 

Специална селекция

(special selection)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Български

2007 г.

 

Колекционно

(collection)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Български

2007 г.

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Български

2007 г.

 

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Български

2007 г.

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Български

2007 г.“

 

2.

Редовете за Кипър се заменят със следните редове:

„КИПЪР

Специфични традиционни наименования, посочени в член 29

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Гръцки

 

 

Наименования, посочени в член 28

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Допълнителни традиционни наименования, посочени в член 23

Μοναστήρι (Monastiri)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Κτήμα (Ktima)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Всички

Качествени вина, произведени в определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

2006 г.

 

Μονή (Moni)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

2006 г.“

 

3.

Добавят се следните редове след редовете за Португалия:

„РУМЪНИЯ

Специфични традиционни наименования, посочени в член 29

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Румънски

2007 г.

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Румънски

2007 г.

 

Cules târziu (C.T.)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Румънски

2007 г.

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Румънски

2007 г.

 

Наименования, посочени в член 28

Vin cu indicație geografică

Всички

Трапезно вино с географско указание

Румънски

2007 г.

 

Допълнителни традиционни наименования, посочени в член 23

Rezervă

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Румънски

2007 г.

 

Vin de vinotecă

Всички

Качествени вина, произведени в определен район

Румънски

2007 г.“

 


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 януари 2007 година

за изменение на Решение 2004/676/ЕО относно Правилник за персонала на Европейската агенция по отбрана

(2007/215/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Съвместно действие 2004/551/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаването на Европейската агенция по отбрана (1), и по-специално член 11, параграф 3, точка 3.1 от него,

като взе предвид Решение 2004/676/ЕО на Съвета от 24 септември 2004 г. относно Правилник за персонала на Европейската агенция по отбрана (2), и по-специално член 170, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейската агенция по отбрана,

като има предвид, че:

(1)

С цел гарантиране прилагането на по-хармонизиран подход към човешките ресурси в рамките на европейската публична служба е целесъобразно да се уеднаквят разпоредбите на Правилника за персонала на Европейската агенция по отбрана със съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, в частност по отношение на разпоредбите, свързани с надбавката за повторно настаняване, обезщетението за прослужено време, надбавката за дете на издръжка, при спазване на принципа за недискриминация и предвидените предимства за служителите, назначени за началник-отдел, директор или генерален директор. Поради същата причина е необходимо да се вземе под внимание опитът, придобит при прилагането на гореспоменатите разпоредби от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

(2)

Уместно е разпоредбите на Правилника за персонала на Европейската агенция по отбрана да се уеднаквят със съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, като същевременно се запазят правата на персонала на агенцията, придобити преди влизането в сила на произтичащите от уеднаквяването изменения, и като се отчетат основателните очаквания.

(3)

След първоначалното приемане на Правилника за персонала на Европейската агенция по отбрана през 2004 г. в неговия текст бяха открити редица несъответствия, които трябва да бъдат отстранени.

(4)

Поради това Правилникът за персонала на Европейската агенция по отбрана, изложен в Решение 2004/676/ЕО, следва да бъде съответно изменен,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2004/676/ЕО на Съвета се изменя, както следва:

1)

в член 5, параграф 4, първа алинея се заменя със следния текст:

„4.   За целите на параграф 1 от настоящия член едно лице е лице с увреждания, ако има физическо или умствено увреждане, което е или може да бъде постоянно. Увреждането се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 37.“;

2)

в член 10 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Без разрешение на властите, упълномощени да сключват договори, временно наетият служител не може да приема от правителство или какъвто и да е друг източник извън агенцията почетни отличия, отличителни знаци, покровителство, подаръци или заплащане от какъвто и да е вид, освен за работа, извършена или преди неговото назначаване, или по време на специален отпуск за отбиване военна или друга национална служба, и във връзка с такава служба.“;

3)

в член 21 втора алинея се заменя със следния текст:

„Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат за временно нает служител или бивш член на временния състав, който дава показания пред Комисията по жалбите или Дисциплинарната комисия по въпрос, засягащ временно нает служител или бивш член на временния състав.“;

4)

в член 27, параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

членът на временния състав предварително е съобщил същата информация на агенцията и е изчакал срока, определен от агенцията в зависимост от сложността на случая, за предприемане на необходимите действия. Членът на временния състав следва да бъде надлежно информиран за този срок в рамките на 60 дни.“;

5)

Член 36 се изменя, както следва:

а)

към параграф 1 се добавя следната трета алинея:

„Не се запазват никакви длъжности за граждани на определена държава-членка.“;

б)

в параграф 2 буква д) се заменя със следния текст:

„д)

ако не представи доказателства за добро владеене на един от езиците на участващите държави-членки и за задоволително владеене на друг от езиците на участващите държави-членки до степен, необходима за изпълнението на неговите задължения.“;

6)

член 39 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 във вида, в който е бил в сила в деня преди приемането на настоящото решение, става параграф 3;

б)

добавя се нов параграф 2 със следното съдържание:

„2.   Временно нает служител, който е прослужил две години на една и съща степен от своя ранг, автоматично преминава в по-горната степен на същия ранг.

При условие че временно нает служител, назначен за началник-отдел, директор или генерален директор, изпълнява задоволително новите си функции през първите девет месеца, той се повишава в следващата степен от съответния ранг, считано от датата на назначаването. Това повишение води до увеличаване на основната месечна заплата, което съответства на процентната разлика между първата и втората степен на всеки ранг.“;

7)

в член 40 се заличава втора алинея;

8)

в член 59 се заличава параграф 9;

9)

в член 63 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Надбавката за повторно настаняване, предвидена в член 6 от приложение V, се полага на временно нает служител, който е прослужил четири години. Временно наетият служител, който е прослужил повече от една година, но по-малко от четири години, има право на надбавка за повторно настаняване, чийто размер е пропорционален на прослуженото време, като непълните години не се вземат предвид.“;

10)

в приложение V се добавя член 2а със следното съдържание:

„Член 2а

Като изключение от разпоредбите на член 2, параграф 1 за посочените по-долу периоди размерът на надбавката за дете на издръжка се заменя със следните суми:

1.2.2007 г.—31.12.2007 г.

302,35 EUR

1.1.2008 г.—31.12.2008 г.

315,53 EUR

Горната ставка се актуализира при всеки преглед на възнагражденията, извършван по силата на член 59 от Правилника.“;

11)

в приложение V, член 3, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   За всяко дете на издръжка по смисъла на член 2, параграф 2, което е на възраст под пет години или не посещава редовно на пълен учебен ден начално или средно училище, размерът на надбавката се определя, както следва:

1.2.2007 г.—31.8.2007 г.

48,17 EUR

1.9.2007 г.—31.8.2008 г.

64,24 EUR

1.9.2008 r. и след тази дата

80,30 EUR

Горната ставка се актуализира при всеки преглед на възнагражденията, извършван по силата на член 59 от Правилника.“;

12)

в приложение VI член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

1.   Служител, чиито трудови правоотношения се прекратяват по причина, различна от смърт или инвалидност, при напускането има право:

а)

ако е прослужил по-малко от една година — на изплащане на обезщетение за прослужено време, равно на трикратния размер на сумата, удържана от основната му заплата за пенсионно осигуряване, след приспадане на евентуално внесените суми по членове 90 и 131 от Правилника;

б)

в останалите случаи, той има право:

1)

на прехвърляне на актюерната равностойност, актуализирана към действителната дата на прехвърлянето, на придобитите в агенцията пенсионни права за прослужено време към пенсионния фонд на администрация или организация, или към пенсионния фонд, от който той придобива право на пенсия за прослужено време по силата на трудовата си дейност като наето или самостоятелно наето лице, или

2)

на изплащане на актюерната равностойност на частно осигурително дружество или пенсионен фонд по негов избор, които да гарантират, че:

i)

основната сума няма да бъде изплатена обратно на заинтересованото лице;

ii)

на лицето ще започне да се изплаща месечен доход най-рано след навършването на 60-годишна възраст и най-късно след навършването на 65-годишна възраст;

iii)

е предвидена възможност за прехвърляне или наследствена пенсия за преживелите лица;

iv)

прехвърлянето към друго осигурително дружество или друг фонд ще бъде разрешено само при условията, предвидени в i), ii) и iii).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) служител, който след постъпване на служба, с цел да установи или запази пенсионни права, е правил плащания към национална пенсионноосигурителна схема или частно осигурително дружество, или пенсионен фонд по негов избор, отговарящ на условията по параграф 1, и чието трудово правоотношение бъде прекратено по причини, различни от смърт или инвалидност, при напускането има право на обезщетение за прослужено време, равно на актюерната стойност на придобитите пенсионни права за прослуженото време в Европейската агенция по отбрана. В този случай плащанията, направени с цел установяване или запазване на пенсионни права по национална пенсионноосигурителна схема съгласно членове 90 или 131, се приспадат от обезщетението за прослужено време.

3.   Ако трудовото правоотношение на служителя е било прекратено поради уволнение, размерът на обезщетението за прослужено време, което следва да се изплати, или според случая — на актюерната равностойност, която следва да се прехвърли, се определя в зависимост от решението по член 146 от Правилника.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 245, 17.7.2004 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 310, 7.10.2004 г., стр. 9.


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/24


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 януари 2007 година

за изменение на Решение 2004/677/ЕО относно минималния срок на командироване на националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана

(2007/216/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2004/677/ЕО на Съвета от 24 септември 2004 г. относно Правилника, приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана (1), и по-специално член 33, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейската агенция по отбрана,

като има предвид, че:

Член 11, параграф 3, точка 3.2 от Съвместно действие 2004/551/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 г. относно създаването на Европейската агенция по отбрана (2) предвижда, че персоналът на Европейската агенция по отбрана се състои от национални експерти, които са командировани от участващите държави-членки или на длъжности в организационната структура на агенцията, или за конкретни задачи и проекти. Тъй като минималният шестмесечен срок на командироване се оказва по-дълъг от необходимото за национални експерти, командировани за конкретни задачи и проекти, целесъобразно е да се измени Решение 2004/677/ЕО на Съвета с цел обезпечаване на необходимата гъвкавост по отношение на минималния срок на командироване,

РЕШИ:

Член 1

Член 2, параграф 1 от Решение 2004/677/ЕО се заменя със следния текст:

„1.   Срокът на командироването не може да е по-кратък от шест месеца и да надвишава три години. Той може неколкократно да бъде подновяван до общ период, който да не е по-дълъг от четири години. В случай на национални експерти, командировани за конкретни задачи или проекти, минималният период на командироване може да бъде съкратен на два месеца.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 310, 7.10.2004 г., стр. 64.

(2)  ОВ L 245, 17.7.2004 г., стр. 17.


Комисия

5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2006 година

относно държавните помощи, отпускани от Франция в полза на Националната лаборатория по метрология и изпитания (C24/2005)

(нотифицирано под номер C(2006) 5477)

(само текстът на френски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/217/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

след като покани заинтересованите страни да представят своите мнения относно посочените членове (1) и разгледа тези мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

Във връзка с жалба на конкурент Комисията беше информирана, че Франция ще отпусне държавни помощи в полза на Националната лаборатория по метрология и изпитания (наричана по-нататък в текста „LNE“) (2).

(2)

С писма от 3 септември 2003 г., от 11 февруари 2004 г. и от 7 юни 2004 г. Комисията е поканила френските органи да предоставят информация относно финансовата помощ на държавата в полза на LNE. Френските органи са предоставили информация с писма от 7 ноември 2003 г., 5 април 2004 г. и от 6 август 2004 г.

(3)

С писмо от 5 юли 2005 г. Комисията е уведомила Франция за решението си да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО против някои мерки. Франция е представила поисканата във встъпителното решение информация с писма от 4 ноември 2005 г. и 19 април 2006 г.

(4)

Решението на Комисията за откриване на процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията е поканила заинтересованите страни да представят мненията си по въпросната мярка.

(5)

Комисията е получила мненията на заинтересованите страни по този въпрос. Тя ги е предала на Франция, давайки ѝ възможността да направи коментар по тях. Коментарите от страна на Франция са били получени на 1 март 2006 година.

(6)

Комисията е изпратила допълнителни въпроси на 6 юни 2006 г. Отговорите на френските органи са били изпратени на 2 август 2006 г. и регистрирани същия ден от Комисията.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

2.1.   Бенефициер

(7)

Националната изпитвателна лаборатория е създадена през 1901 г. в рамките на Националната консерватория по изкуства и занаяти като публична институция, поставена под контрола на Министерството на националното образование. През 1978 г. получава статута на публично учреждение с промишлен и търговски характер (ПУПТ) в приложение на закон № 78-23 от 10 януари 1978 г. относно защитата и информирането на потребителите на стоки и услуги. С този текст Националната изпитвателна лаборатория получава отговорностите „да осъществява всички дейности по проучвания, изследвания, консултации, експертизи, изпитания, контрол и предоставяне на всякакъв вид техническа помощ в помощ на защитата и информирането на потребителите или за усъвършенстване качеството на продуктите“. Тя също получава правото „да проучва, от името и по искане на министерствата, необходимите методи на изпитване за изработването на регламенти и норми“, както и „да издава удостоверения за квалификация“ и да осигурява в името на публичните власти отношенията с международните органи, натоварени с въпросните области. През 2005 г. Националната изпитвателна лаборатория получава и допълнителна задача: ръководството на националната научна метрология (роля, предоставена преди това на публичната група „Национално бюро по метрология“ — наричано по-долу в текста „BNM“) и се превръща в Национална лаборатория по метрология и изпитания.

(8)

Освен мисията си за служба в полза на публичните администрации LNE предлага на предприятията широк спектър от услуги, които предоставя на всички етапи от жизнения цикъл на стоките, със своите четири основни дейности: измерване, изпитване, сертифициране и обучение. Тя разполага със средства, благодарение на които осъществява своите програми за изпитания, по стандарт и по поръчка, в редица области (4). Нейните клиенти са промишлени предприятия, разпределителни дружества, публични сдружения, организации на потребители, съдебни и правораздавателни експерти, застрахователни компании и администрации (5).

(9)

LNE използва едновременно сгради и оборудване за изпълнение на задачите, с които е натоварена от държавата и за предоставяне на услуги на други лица.

(10)

LNE работи съвместно с европейски и международни организации като CEN (Европейски комитет по стандартизация), EUROLAB (Европейска федерация на националните асоциации на лабораториите за измервания, изпитания и анализи), EOTC (Европейска организация по сертифициране и изпитания) и ILAC (Международната организация за акредитация на лаборатории).

(11)

Тя наброява 700 сътрудници, разпределени в 30 мултидисциплинарни екипа, и разполага с 55 000 м2 лаборатории, от които 10 000 m2 в Париж и 45 000 m2 в Трап.

(12)

LNE има представителства в Азия (LNE-Asia в Хонконг (6) и в САЩ (филиал „Г-МЕД Северна Америка“ (G-MED North America) във Вашингтон). Тези дейности обаче остават със скромен обхват.

(13)

През 2005 г. постъпленията са се повишили до 65 милиона еуро, а печалбата — на 0,7 милиона еуро.

(14)

От 1997 г. насам мандатът, поверен на LNE от държавата, се вписва в целевите договори, сключени между нея и френските институции за срок от 4 години. Първият целеви договор беше сключен за периода от 1997 г. до 2001 г., вторият — за 2001—2004 г. Третият договор е сключен за периода 2005—2008 г.

(15)

Тези договори включват задачите ѝ като национална метрологична лаборатория, като научноизследователска организация, задачите, свързани с техническата помощ на публичните органи, както и мисии „в подкрепа на предприятията“ в областта на изпитанията и удостоверенията за съответствие.

(16)

Указ № 78-280 от 10 март 1978 г. относно LNE постановява, че „средствата на организацията включват, по-специално: (…) субсидии от държавата, от местни организации, публични учреждения и всякакви публични или частни организации (…)“ (7). На тази основа до настоящия момент на LNE се отпускат оборотни субсидии (8) и инвестиционни субсидии:

(в млн. EUR)

 

Оборотни субсидии

Инвестиционни субсидии

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Според френските власти оборотните и инвестиционните субсидии са отпуснати от министерството на промишлеността и Националното бюро по метрология BNM „в противовес на задачите за обществена услуга“ на LNE. По същество те представляват субсидии, предназначени да покрият разходите, наложени във връзка с изпълнението на посочените задачи. Правното основание на тези субсидии е законът за финансите, гласуван всяка година от френския парламент.

(18)

Между инвестиционните субсидии се включват тези, свързани с изграждането на два лабораторни комплекса, наречени „Трап 3“ и „Трап 4“ (фази 1 и 2) според местоположението им. Тези субсидии са били отпуснати от министерствата на промишлеността и околната среда, Националното бюро по метрология BNM и област „Ил дьо Франс“ и генералния съвет на Ивлин.

(19)

LNE получава средства и от търговската си дейност. Оборотът от търговската дейност винаги е представлявал повече от 50 % от общите приходи на LNE през разглеждания период, достигайки 63 % през 2005 г.

2.2.   Пазари

(20)

LNE оперира на пазарите на услуги по изпитания, метрология, сертифициране, калибриране, обучение, изследователска и развойна дейност. LNE предоставя горепосочените услуги именно в секторите на потребителските стоки, медицински и лекарствени продукти, материали/амбалаж/строителни и промишлени материали.

(21)

Тези пазари са отворени за конкуренцията в Европейската общност. По-конкретно, LNE влиза в конкуренция с други организации на пазара на сертифицирането, изисквано от европейските директиви, както и с хиляди учреждения, занимаващи се с оценка на съответствието, именно поради факта, че е упълномощена да издава националните стандарти, установени от органите на другите държави-членки (като например германската марка GS).

2.3.   Причините, довели до откриването на процедурата

(22)

В края на своята предварителна проверка Комисията установи, че не е възможно на този етап да се прецени с точност дали определен кръг от възложените на LNE задачи са в обществен интерес или не и, освен това, да се реши категорично дали въпросните дейности имат търговски или нетърговски характер.

(23)

По тази причина тя изрази и съмнения относно оправдаването на размера на отпуснатите на LNE оборотни и инвестиционни субсидии с цел компенсиране на разходите за дейността ѝ или за нестопанските ѝ инвестиционни проекти, или за разходите, произтичащи от изпълнението на дадена държавна поръчка. При отсъствието на счетоводно разделение между различните по характер дейности, които, освен това, не биха могли да се разграничат точно, LNE би могла да разполага от една страна с публични субсидии за управлението на упражняваните в условия на конкуренция дейности. Това би било равностойно на едно кръстосано субсидиране между посочените дейности и би представлявало държавна помощ по смисъла на член 87 от договора за ЕО.

(24)

Според Комисията предоставеното чрез едно кръстосано субсидиране предимство за конкурентните дейности би облагодетелствало LNE при представянето на услуги на пазарите, подложени на режим на конкуренция в европейски мащаб. Така би бил засегнат обменът между държавите в Общността.

(25)

Би следвало помощите да се разглеждат като незаконни по смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (9).

(26)

Изключенията от това несъответствие, предвидени в член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за ЕО, не биха били приложими в дадения случай.

(27)

Що се отнася до член 86, параграф 2 от Договора за ЕО, той се прилага само за стопанските дейности, включени в дадена задача от обществен интерес, изпълнена за сметка на държавата. Все пак, след един предварителен анализ на документите, Комисията е преценила, че от наличната на този етап информация не следва, че задачите, с които LNE е натоварена от държавата в рамките на целевите договори, биха могли да се разглеждат като такива с безусловно стопански характер. Също така не изглежда, че услугите, предоставяни в условия на конкуренция от LNE, са предмет на една отделна задача за услуга в обществен интерес. Така Комисията е счела, че на този етап не може да се позовава на член 86, параграф 2 от Договора в полза на уместността на въпросните мерки.

3.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(28)

В рамките на процедурата три заинтересовани страни представиха свои мнения:

дружеството „Емитех“, с писмо от 14 ноември 2005 г.,

лабораторията „Интертек Тестинг Сървисиз“ (Intertek Testing Services) (Франция), с писмо от 21 ноември 2005 г.,

лабораториите „Пуркри Анализ ендюстриел“ (Pourquery Analyses industrielles), с писмо от 21 ноември 2005 г.

(29)

Тези мнения, които доста си приличат, са обобщени и групирани по теми в съображения от 30 до 32.

(30)

На първо място мисията за обществена услуга, с която LNE е натоварена, не е ясно определена. Така за конкурентите на LNE е невъзможно да определят границата между евентуалните задължения за обществена услуга и търговските дейности. Освен това, те няма как да проверят по обективен и прозрачен начин дали LNE използва получаваните от държавата субсидии единствено за задълженията си по обществената услуга. Така субсидиите ще се предоставят от териториалните общности, например за разширението на обекта в Трап, в който се помещават търговски дейности. LNE няма да изпълни и някои задачи, като представителство на публичните власти в международните органи („ИНТЕРТЕК“ показва например участие в комисиите на AFNOR — Френската асоциация по стандартизация и CEN — Европейския комитет за стандартизация без обезщетение от страна на публичните власти). Освен това въпросните помощи ще се отпускат на LNE без предварително уведомление; следователно те ще бъдат незаконни и, по тази причина, обявени за нищожни.

(31)

На второ място поради статута си на публично предприятие, LNE ще разполага с известен брой селективни предимства като самозастраховане и, в по-общия случай, неплащане на застраховките, специфичен режим на право на труд, особено що се отнася до пенсиите и осигуровките срещу безработица, правото на ползване на документи с бланки и отличителни знаци на републиката, използването на официален имидж или имидж на официална лаборатория, фактическо одобрение в рамките на данъчното облекчение за изследователска дейност и безплатното архивиране. Освен това LNE ще бъде фаворизирана от митническата администрация, която би могла да ползва услугите ѝ или би задължила предприятията да ползват услугите ѝ, с изключение на всяка друга лаборатория.

(32)

На трето място държавните субсидии биха опорочили функционирането на конкуренцията, особено на международно равнище. При това LNE би имала многобройни клонове в чужбина.

4.   КОМЕНТАРИ НА ФРАНЦИЯ

(33)

С две писма от 4 ноември 2005 г. и 19 април 2006 г. Франция предоставя на Комисията своите коментари относно решението за откриване на формална процедура за преглед на отпусканата на LNE финансова помощ, като предоставя и допълнителна информация за осчетоводяването на дейностите на LNE.

(34)

На първо място Франция подчертава, че са изпълнени критериите, посочени в член 4, параграф 2, букви а) и б) от Директива 80/723/ЕИО на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия (10). Това освобождава LNE от задължението да води и съхранява отделно счетоводство.

(35)

Френските власти обаче подчертават, че от 1990 г. LNE разполага с аналитично счетоводство. То е преразгледано през 2005 г. с цел съгласуване с целевия договор между държавата и LNE за 2005—2008 г. То позволява пълно разделяне на сметките между търговската и публичната области и демонстрира, по-специално, рентабилността на направените от LNE търговски услуги, независимо от годишната субсидия, която ѝ е отпусната и която е свързана с обществената услуга.

(36)

Използваният метод е този на пълните разходи: LNE е организирана в центрове за анализи, които пряко или непряко са включени в различните ѝ мисии и дейности. Размерът на разходите и приходите е определен по възможно най-прецизния начин:

оперативните секции или главните центрове за анализи са 80 за около 500 души,

функционалните секции и центровете на разходите представляват около четиридесет спомагателни центъра за 200 души.

(37)

Агентите на LNE осчетоводяват своите часове посредством софтуер за въвеждане. В зависимост от характера на дейността часовете са преки (оперативни секции) и непреки (оперативни и функционални секции), като се има предвид, че общите разходи се състоят от разходите на спомагателните центрове (функционалните секции и центровете за разходи).

(38)

След това разходите на спомагателните центрове се разпределят между главните центрове в зависимост от много единици работа или ключове за разпределение (персонал, работни заплати, брой на работните места за информатици, площ на помещенията, качество на системите за регулиране на температурата на въздуха).

(39)

След това пълните разходи на главните центрове за анализ се осчетоводяват към дейностите въз основа на два фактора на разходите:

преки работни часове, въведени за всеки агент,

степента на използване на техниката.

(40)

Вторият фактор има за цел да формира по подходящ начин разходите за амортизации и инфраструктура по дейностите на LNE (разходите за инфраструктура се състоят от непреките разходи на звената за поддръжка, ателиетата и управлението на недвижимото имущество).

(41)

На ниво главен център за анализи (оперативна секция от средно 6 човека) се изчислява норма на използване за всяка област, като нормата на използване се претегли чрез стойността на материала. Разходите за амортизации и инфраструктура, които са пряко свързани с техниката и оборудването, тогава могат да бъдат осчетоводени пропорционално на тези норми за търговската и за публичната области.

(42)

Непреките разходи и другите общи разходи на центъра за анализи се определят за търговските или публичните дейности пропорционално на осчетоводяването на преките часове на агентите от секцията.

(43)

През 2005 г. ефективните норми на използване на материалите в търговската и в публичната области на дейност са позволили индивидуално разпределение на разходите за инфраструктура и инвестиции за всеки материал пропорционално на използването му. Именно сумата от тези индивидуални разпределения дава общите цифри за 2005 г.

(44)

За годините от 1993 г. до 2004 г. това индивидуално разпределение е било неприложимо. Затова било решено да се потърси общ показател на нормата на използване. Този общ показател е резултат от претеглянето на индивидуалните норми на използване на всеки материал чрез стойността му. Стойността на този показател за 2005 г. е 44 % за търговската част и 56 % за публичната част от дейността. Тези норми на използване бяха обявени за всеки екип поотделно за основното оборудване на лабораторията на стойност на придобиване, по-голяма или равна на 7 500 EUR, което представлява почти 1 200 материала, представляващи по стойност 70 % от всички материали и оборудване на LNE.

(45)

В своите изчисления на разпределението на разходите, а оттам и за оценката на резултатите от публичната и търговската дейности, обаче, Франция използва един по-предпазлив коефициент на разпределение — 50/50, вместо съотношението 56/44. Това отговаря на една предпазна разлика от около 10 % (реално 6 пункта от 56).

(46)

Сградите не са включени в горепосоченото изследване, но коефициентите на използване в аналитичното счетоводство водят до едно разпределение от 2/3—1/3 в полза на публичната област.

(47)

Сметките на LNE за периода 1993—2004 г. също могат да бъдат преразгледани съгласно изразената от Комисията молба, за да се определят общите постоянни производствени разходи на търговската или на публичната области, като в счетоводството те са определени като „смесени“ разходи. Избраният метод почива на принцип, развит в международен счетоводен стандарт IAS 2, според който общите постоянни производствени разходи трябва да се определят по производствените разходи на основата на нормалния капацитет на производствените инсталации.

(48)

На второ място Франция напомня за свързаните със задачите за обществено обслужване дейности, които са били поверени на LNE и уточнява, че лабораторията е публично предприятие с промишлен и търговски характер, подлежащ на спазването на принципа на специализация, прилаган към всяко публично учреждение, което е създадено специално за управление на дадена обществена услуга. Франция, позовавайки се на съдебната практика на Съда (11), след това изтъква, че задачите от общественото обслужване на предприятието LNE са задачи на предоставяне на услуги от общ икономически интерес, като лабораторията използва средства, които не би използвала, ако се съобразява само със своя търговски интерес. По този начин описаните в целевия договор за 2005/2006 г. задачи имат един сигурен и специфичен икономически характер. И накрая съдебната практика (12) подчертава, от една страна, че натоварената с общ икономически интерес организация трябва да получи средства за тази си задача въз основа на един публичен акт, който точно определя съдържанието на задълженията за обществената услуга, а от друга — че Комисията може да поставя отново на разискване дефиницията за услуги от общ икономически интерес, възприета от една държава-членка единствено в случай на очевидна грешка. Франция счита, че публичните предприятия с промишлен и търговски характер отговарят по дефиниция на горепосочените критерии.

(49)

На трето място според Франция компенсацията, отпускана на LNE за задълженията ѝ да предоставя обществена услуга, не представлява забранена държавна помощ. В действителност са изпълнени четирите кумулативни условия на определението „Алтмарк“ (13). Освен това анализът показва, че разпоредбите на общностната рамка за държавните помощи под формата на компенсации за обществената услуга (14) (наречено по-долу „рамката“) биха били спазени. На второ място всяка произнесена срещу Франция санкция би противоречала на Решение 2005/842/ЕО на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно прилагането на разпоредбите на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО за държавните помощи под формата на компенсации за обществена услуга, отпускани на някои предприятия, натоварени с управлението на услугите от общ икономически интерес (15). В действителност член 2, параграф 1, буква а) от това решение установява уместността на такива компенсации при определени условия, които LNE изпълнява.

(50)

Субсидиите за обектите в Трап, отпускани от териториалните общности и държавата, са финансирали средствата, необходими за изпълнението на поверените на LNE задачи за предоставяне на обществена услуга.

(51)

Освен това основавайки се на анализ на засегнатите пазари, Франция възнамерява да докаже, че към деня на сезиране няма нередовни кръстосани субсидии, т.е. позволяващи на LNE да прилага хищнически цени в разглежданите търговски сектори.

(52)

И накрая Франция счита, че LNE не разполага със значителна част от пазара, тъй като тази част би била оценена на 4,2 % на национално ниво и 1 % на европейско ниво.

(53)

На четвърто място Франция уточнява, че търговската отстъпка, отпускана на малките и средни предприятия (МСП) в Ил-дьо-Франс, се вписва в рамката на режим, разрешен от Комисията през 1989 г. (16), до който достъп би могла да има всяка лаборатория, включително и тъжителите. Размерът на отпуснатите от област Ил-дьо-Франс от 1995 г. насам субсидии възлизат на 61 000 EUR. Реалните бенефициери на тези субсидии са въпросните МСП. Освен това Франция не е открила и следа от субсидия, отпусната от Агенцията по околната среда и управлението на енергията (ADEME) на LNE.

(54)

На пето място Франция отбелязва, че за изпълнението на своите изпитания Генералната дирекция на митниците и непреките права (DGDDI) се обръща към своите собствени лаборатории или към тези на Генералната дирекция по конкуренцията, потреблението и борбата с измамите (DGCCRF), когато те разполагат с изключителна техническа компетентност (например значителен брой изпитания на играчки са извършени от лабораторията на митниците). В обратния случай DGDDI се обръща към външни лаборатории, между които фигурира и LNE. Изборът на лаборатория става в зависимост от компетенциите ѝ по отношение на прилагането на разглежданата нормативна база. Така DGDDI може да се обърне, например към Националния институт за изследвания и безопасност за предпазните маски или към Научнотехническия център по строителство — за строителните материали.

5.   ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

(55)

Предмет на настоящата процедура са годишните субсидии за дейността, както и инвестиционните субсидии, отпускани на LNE от публичните органи между 1993 г. и 2005 г.

5.1.   Квалификация на държавната помощ

(56)

Правилата на конкуренцията не се прилагат за нестопанските дейности. Затова трябва най-напред да отбележим стопанския или нестопанския характер на LNE (17) в публичната област.

(57)

Стопанска дейност представлява всяка дейност, състояща се в предлагане на стоки или услуги на даден пазар (18). Според генералния адвокат Джейкъбс в заключенията му по дело C-222/04 главният критерий, позволяващ да се прецени дали една дейност има стопански характер, е този, който определя дали тя би могла, най-малкото теоретично, да бъде упражнявана от частно предприятие с цел постигането на доходоносна цел.

(58)

В този контекст Комисията счита, че дейностите по проучвания, изследвания, консултации, предоставяне на експертни съвети, изпитания, контрол и всички случаи на предоставяне на техническа помощ в полза на защитата и информираността на потребителите или за подобряване качеството на продуктите, изпълнявани от LNE в рамките на задачите ѝ от обществен интерес, отговарят на предлагане на услуги на въпросните пазари и че тези услуги по принцип биха могли да бъдат предлагани от предприятие, преследващо една доходоносна цел. Следователно задачите, поставени на LNE от държавата, имат стопански характер (19).

(59)

Според член 87, параграф 1 една мярка представлява държавна помощ, ако са изпълнени следните четири кумулативни условия. На първо място трябва да става въпрос за интервенция на държавата или посредством средства от държавата. Второ, мярката трябва да носи предимство на своя бенефициер. Трето, тя трябва да нарушава или да е заплаха за конкуренцията чрез фаворизирането на определени предприятия. Четвърто, тази мярка трябва да може да засегне обмена между държавите-членки.

(60)

Бюджетните дотации от държавата представляват доказателство, че става въпрос за средства от държавата.

(61)

Групировката в обществен интерес „Национално бюро по метрология“ бе контролирана от държавата (20) преди да бъде включена в LNE през 2005 г. Следователно средствата на LNE, свързани с договорите с BNM, са държавни средства.

(62)

Помощите, отпускани от регионалните и местни организации на държавите-членки, независимо от статута и обозначението на последните, се подлагат на проверка за съответствието им с член 87 от Договора (21). Субсидиите, отпускани от Регионалния съвет на Ил-дьо-Франс и Генералния съвет на Ивлин са държавни средства.

(63)

По тази причина всички въпросни мерки са финансирани чрез средства от държавата.

(64)

Предимства по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО представляват интервенции, които под различни форми облекчават задълженията, които обикновено натоварват бюджета на едно предприятие и които, поради тази причина, имат общо със субсидията (22).

(65)

Оборотните и инвестиционни субсидии облекчават бремето, което нормално би тежало на бюджета на LNE. По този начин тези субсидии представляват предимство в полза на LNE.

(66)

Член 87, параграф 1 от Договора за ЕО забранява помощи, които фаворизират „определени предприятия или производството на определени стоки“, т.е. селективните помощи.

(67)

Тъй като единствен бенефициер на мерките, предмет на настоящата процедура, е LNE, условието за селективност очевидно е изпълнено.

(68)

Освен това струва си да припомним, че мерките, целящи освобождаването на едно предприятие от разходите, които то нормално трябва да понесе в рамките на текущото си управление или нормалните си дейности, по принцип нарушават условията на конкуренция (23).

(69)

Именно затова въпросните мерки, които фаворизират LNE, могат да нарушат конкуренцията.

(70)

Комисията констатира, че въпросните пазари са предмет на търговския обмен между държавите в Общността. През 2005 г. LNE е реализирала оборот от 4 милиона EUR в рамките на Европейския съюз (без Франция) и 2,35 милиона EUR извън него. През 2000 г., според Франция, LNE е реализирала 13 % от своя оборот извън Франция, от които 9 % в Европейския съюз и 4 % извън него.

(71)

Впрочем, за да бъде изпълнено условието за засягане на обмена, Комисията не е задължена да установи едно реално отражение на тези помощи върху обмена между държавите-членки и действително изкривяване на конкуренцията, а трябва само да разгледа дали тези помощи могат да засегнат този обмен и да опорочат конкуренцията.

(72)

В този контекст е достатъчно да се констатира, че пазарите, на които LNE работи, имат трансгранично измерение, и че LNE е в конкуренция с предприятията в други държави-членки и с френски предприятия, работещи на тези пазари в международен мащаб. По този повод беше преценено, че всяко отпускане на помощи на дадено предприятие, което упражнява дейност на пазара на Общността, може да причини изкривявания на конкуренцията и да засегне обмена между държавите-членки (24).

(73)

Оттогава твърденията на Франция, според които обменът не би бил засегнат поради факта на малкия дял, който LNE заема от пазара, не биха могли да бъдат приети, още повече, че отпуснатите суми далеч не могат да бъдат пренебрегнати.

(74)

Въпросните мерки създават трудности за търговската дейност на операторите от Общността (25), които биха искали да се развиват във Франция. Без публична подкрепа осъществяваните от LNE операции биха били по-ограничени по размер, което би направило възможно увеличаването на оборота на нейните конкуренти.

(75)

Може да се счита, че въпросните мерки, укрепващи позицията на LNE по отношение на други конкурентни оператори в обмена между страните на Общността, засягат обмена между държавите-членки и могат да опорочат конкуренцията между тези оператори.

(76)

През юли 2003 г. в определението по случая „Алтмарк“ (26) съдът е постановил, че мярката, при която една интервенция от страна на държавата трябва да се счита за компенсация срещу извършените от предприятията бенефициери услуги за изпълнението на задълженията им за предоставяне на обществена услуга, за да се направи така че предприятията да не се възползват реално от финансовото предимство, и дадената интервенция да води до поставянето им в по-благоприятна конкурентна позиция спрямо предприятията, които са му конкуренти, и една такава интервенция да не попада под ударите на член 87, параграф 1 от Договора. За да стане това, трябва да бъдат изпълнени и четирите условия, посочени в определението.

(77)

Франция счита, че изплащаните на LNE компенсации за задълженията ѝ за предоставяне на обществена услуга не представляват непозволени държавни помощи, защото биха били изпълнени четирите кумулативни условия, посочени от Съда по този повод.

(78)

Комисията не споделя това мнение.

(79)

В действителност според четвъртото условие, посочено в определението „Алтмарк“, когато изборът на предприятие, натоварено с изпълнението на задълженията за предоставяне на обществена услуга, в конкретен случай, не е направен в рамките на процедура на публичен търг, позволяваща да бъде избран кандидатът, който е в състояние да предостави услугата на най-ниската стойност за Общността, нивото на необходимата компенсация трябва да бъде определено въз основа на анализа на разходите, които едно средно предприятие, което е добре управлявано и адекватно оборудвано с цел да може да отговори на поставените изисквания за обществената услуга, би понесло, за да изпълни задълженията си, като се вземат предвид свързаните с това постъпления, както и една разумна печалба за изпълнението на тези задължения.

(80)

В аргументацията си, насочена към желанието да демонстрира спазването на посоченото в предходната точка условие, Франция се ограничава до забележката, че анализът на разходите, които би понесло едно средно предприятие, трябва да взема предвид множеството поверени на LNE задачи за предоставяне на обществена услуга, които са свързани както с нормативни приложения, така и с фундаментални изследвания в различни сектори (метрология, здравеопазване, околна среда, промишленост, потребителски стоки, строителни материали, амбалаж и опаковки).

(81)

Франция не е направила никакъв анализ на разходите на едно „средно, добре управлявано предприятие“. Освен това, не е представено никакво обяснение относно евентуалната невъзможност LNE да бъде сравнена с едно такова средно предприятие.

(82)

Комисията не е в състояние да възприеме ex nihilo елемента на сравнение, изискван от съдебната практика на Общността.

(83)

По тази причина Комисията счита, че не е изпълнен четвъртият критерий, посочен в определението „Алтмарк“.

(84)

Абстрактната забележка, която Франция прави по точки от 13 до 17 в рамката, по никакъв начин на изменя тази оценка.

(85)

Като взе предвид всички предходни съображения, Комисията счита, че въпросните бюджетните дотации, както и изплатените от териториалните единици субсидии, представляват помощи по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора.

5.2.   Незаконност на помощите

(86)

Комисията счита, че за целите на настоящата процедура не оказва влияние фактът, че указът от 1978 г. може да представлява режим на финансиране. В действителност този указ е твърде общ и решенията относно размера на отпусканите от държавата и BNМ на LNE субсидии са получавани ежегодно, според мотиви и в срокове, които могат да бъдат много различни през различните години. Годишните оперативни субсидии, както и инвестиционните субсидии, отпускани на LNE, представляват също така нови индивидуални помощи.

(87)

Тези помощи са отпускани без Комисията да е уведомена за тях предварително. Следователно те са незаконни.

5.3.   Съвместимост на помощите с общия пазар

5.3.1.   Изключенията в член 87

(88)

Предвидените в член 87, параграф 2 от Договора нарушения, свързани с помощите със социален характер, отпускани на отделни потребители, с помощите, предназначени да компенсират природни бедствия и други извънредни събития, както и с помощите, отпускани в някои региони на Федерална република Германия, са очевидно неуместни в дадения случай.

(89)

Що се отнася до нарушенията, предвидени в член 87, параграф 3 от Договора, Комисията констатира, че въпросните помощи нямат за цел да фаворизират икономическото развитие на региони, в които стандартът на живот е необичайно нисък, или в които съществува сериозна безработица; че те не представляват проект от общоевропейски интерес и нямат за цел да компенсират тежки разстройства във френската икономика. Също така те нямат за цел да насърчават културата и опазването на националното наследство. Що се отнася до нарушението, предвидено в член 87, параграф 3, буква в), Комисията счита, че изразените при откриването на процедурата съмнения не са отпаднали: въпросните помощи не позволяват фаворизирането на икономическото развитие на определени райони или производството на определени стоки.

(90)

По този повод е уместно да се посочи, че нито френските власти, нито заинтересованите страни са допуснали предвидените в член 87, параграфи 2 и 3 нарушения по време на административната процедура. Именно Франция е счела, че разпоредбите на член 87 не са приложими, защото разглежданите мерки не биха причинили неравновесие в конкуренцията и не биха засегнали обмена между държавите-членки.

5.3.2.   Член 86, параграф 2

(91)

Член 86, параграф 2 предвижда, че предприятията, натоварени с функцията да извършват услуги от общ икономически интерес, се подчиняват на правилата, съдържащите се в този Договор, и в частност на нормите за конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не пречи, фактически или юридически, на изпълнението на конкретните задачи, които са им възложени. Развитието на търговията не трябва да се засяга дотолкова, доколкото това би било в противоречие с интересите на Общността.

(92)

Съгласно точка 26 от рамката, за помощите, за които не е уведомена, Комисията прилага разпоредбите на тази рамка, ако помощта е отпусната след 29 ноември 2005 г., и разпоредбите, които са в сила в момента на отпускането на помощта, за другите случаи.

(93)

Настоящата процедура визира помощите, отпуснати преди 29 ноември 2005 г.

(94)

По тази причина е уместно да се приложи съобщението на Комисията относно „Услугите от общ икономически интерес в Европа“ (27), което е било в сила в момента на отпускането на помощта. Според него, когато правилата за конкуренцията се прилагат спрямо дадена помощ под формата на компенсация на извършването на обществена услуга, съответствието с тези правила се основава на три принципа:

неутралността, що се отнася до публичната или частната собственост на предприятията,

свободата на държавите-членки да определят услугите от общ интерес, като единственото ограничение е контролът, осъществяван, за да се провери дали няма очевидна грешка,

пропорционалността, изискваща ограниченията за конкуренцията и ограниченията за свободата на общия пазар да не превишават необходимото, за да се гарантира ефективното изпълнение на задачата.

(95)

Спазването на принципа за неутралност не създава никаква трудност в дадения случай.

(96)

Що се отнася до квалифицирането на задачата на LNE за извършване на обществена услуга като задача от общ икономически интерес, Комисията е тази, която трябва да прецени икономическия характер на въпросната дейност и да провери дали държавата-членка не е допуснала очевидна грешка при оценката, когато е квалифицирала задачата от общ интерес.

(97)

Вече беше установено, че дейностите на LNE в публичната област са стопански дейности.

(98)

Що се отнася до квалификацията на общия интерес, с изключение на секторите, в които този въпрос вече е предмет на общностно регламентиране, държавите-членки разполагат с голямо правомощие за оценка, при уговорката, че всяка очевидна грешка ще бъде поправена от Комисията.

(99)

В конкретния случай Комисията счита, че дефиницията на задачите на LNE от общ интерес, така, както е заложена в учредителния ѝ текст от 1978 г. и направените през 2005 г. допълнения, е достатъчно ясна (28) и по тази причина не е опорочена от очевидна грешка в оценката от страна на френските власти. Освен това предприятията, натоварени с функцията да извършват услуги от общ икономически интерес, трябва да получат инвестиции за тази си задача по силата на акт с публична сила. В конкретния случай закон № 78-23 от 10 януари 1978 г. и указите от 2005 г. са официални актове с публична сила. Освен това, считано от 1997 г., целевите договори, съподписани от държавата, излагат точно и подробно задачите на LNE.

(100)

Коментарите на заинтересованите страни, които по същество показват, че по този начин за конкурентите на LNE би било невъзможно да определят границата между нейните евентуални задължения за предоставяне на обществена услуга и търговската ѝ дейност, не омаловажават това заключение. Те на практика се позовават на изискването за разделно счетоводство за дейностите, свързани с горепосочената услуга от общ икономически интерес и дейностите от търговски тип, за да се избегне всяко кръстосано субсидиране, което е несъвместимо с Договора за ЕО. Тези последни точки са разгледани по-долу.

(101)

Пропорционалността, произтичаща от член 86, параграф 2, предполага, че средствата, използвани за изпълнението на задача от общ интерес, не създават излишни търговски диспропорции. По-специално трябва да се гарантира, че всички ограничения, наложени с правилата на Договора за ЕО, не превишават това, което е строго необходимо за гарантиране на доброто изпълнение на задачата. Предоставянето на услуга от общ икономически интерес трябва да се подсигури, а предприятията, на които е възложена задачата, трябва да бъдат в състояние да понесат конкретното задължение и допълнителните нетни разходи, които тази задача поражда.

(102)

Комисията счита, че въпросните помощи се вписват в рамката на задачата от общ интерес на LNE.

(103)

В тази рамка, ако годишната компенсация, изплащана от публичните организации, е по-малка или равна на допълнителните нетни разходи, понесени от LNE в изпълнение на услугата от общ икономически интерес, принципът на пропорционалност е спазен. Този факт ще бъде проверен, ако в светлината на правилното записване в аналитичното счетоводство на приходите и разходите в публичната и търговската области, резултатът от публичната област, включващ всички субсидии за дейността, е отрицателен или нулев или води до една разумна печалба, като се имат предвид именно дейностите и секторът, в който работи LNE.

(104)

Комисията разгледа методиката, възприета за аналитичното счетоводство на LNE, за да провери дали тя позволява ефективно да се определят всички приходи и разходи, свързани с услугата от общ икономически интерес за периода 1993—2005 година (29).

(105)

През 2005 г. аналитичното счетоводство на LNE почива върху осчетоводяване на пълните разходи, което се опира на точно записване на всички изпълнени дейности, посредством значителен брой оперативни (80) и функционални (около 40) раздели.

(106)

Постъпленията от търговската част на дейността на LNE се състоят от оборота от реализираните престации и други приходи, включващи например фактурирано предоставяне на персонал, транспорт, фактуриран на клиентите и възстановяване на провизии за рискове.

(107)

Постъпленията от публичната част включват оборота от „проучвания“, договорът за метрология (бившия договор на BNM), различни постъпления (например резултати от международно техническо сътрудничество), оперативни субсидии и квотата от инвестиционните субсидии, прехвърлени към сметката на печалбата.

(108)

Квотата от инвестиционните субсидии, прехвърлени към сметката на печалбата, включва инвестиционните субсидии, изплащани от териториалните единици. По тази причина въпросните субсидии, които са спомогнали за осигуряването на необходимите средства за изпълнението на поверените на LNE задачи за предоставяне на обществена услуга, са включени в анализа на размера на отпуснатата на LNE компенсация за покриване на разходите за задачите за обществена услуга от общ икономически интерес. Разпределението 2/3 — 1/3 между публичната и търговската част на амортизациите на сградите отговаря на предназначението на сградите „Трап 3“ и „Трап 4“.

(109)

Разходите за търговската и публичната области имат един и същ характер. Те се разпределят в основата си на пряка работна ръка, покупки/подизпълнение/преки разходи, преки разходи за командировки, непреки разходи, общи разходи, за инфраструктура и амортизации.

(110)

Що се отнася по-конкретно до разходите за амортизации и инфраструктура на материалите, използвани едновременно в търговската и публичната области, аналитично-счетоводното им третиране почива върху общоприети методи, според степента на използване на тези материали.

(111)

Комисията счита, че извършеното изследване на проби, представляващо 70 % от стойността на материалите и оборудването на LNE, служещо като основа за изработването на коефициент на записване 44/56, е задоволително. От друга страна прилагането на тези проценти на общо разпределение за най-скъпото оборудване може да се разпростре и върху по-евтиното, което се ползва в допълнение на тежкото оборудване.

(112)

Освен това съотношението 44/56 е приемливо за целия разглеждан период, защото дейностите от търговската област показват тенденция на повишение (30). Затова е разумно да се приеме, че констатираната през 2005 г. степен на използване на оборудването в публичната част представлява минимум за периода 1993—2004 година.

(113)

Освен това Комисията счита, че използваният от френските власти марж на обезпечение от 10 % в повторните им третирания за периода 1993—2004 г. има за цел да не се надценят разходите, записани за публичната област, и следователно да не се оправдават прекомерните в някои случаи субсидии. Следователно подходът на френските власти е предпазлив.

(114)

По тази причина Комисията заключава от една страна, че аналитичното счетоводство на LNE отговаря на обичайно признатите стандарти и не показва значими особености, а от друга страна, че повторните третирания, извършени за установяване на сметките по области (31) през периода 1993—2004 г. са приемливи (32).

(115)

Годишните резултати от публичната област, включващи публичните субсидии, така, както са установени от аналитичното счетоводство на LNE, са както следва:

(в хил. EUR)

 

Резултат от публичната област

Резултат/оборотот публичната област (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

От 1993 г. насам резултатите от публичната област, т.е. дейностите, съдържащи се в услугата от общ икономически интерес, са най-често дефицитни, въпреки отпускането на помощите, за които става въпрос тук. Когато се появи излишък, той е по-малък или равен на 2 % от реализирания в публичната област оборот. Претегленият резултат за периода 1993—2005 г. е загуба от 1,9 %.

(117)

Такива резултати, средната стойност на които е отрицателна, са очевидно по-малко от това, което може да бъде една разумна печалба за едно евентуално сравнимо частно предприятие.

(118)

В допълнение Комисията е разгледала в детайли резултатите и оборота на LNE и на трите заинтересовани страни, които имат дейности, сравними с тези на LNE, за периода 1998-2005 година (34). От това излиза, че коефициентите на „нетните резултати за оборота“ са по-ниски за LNE (- 3,2 % за дейностите на LNE в публичната област, 0,6 % за всички нейни дейности), отколкото за заинтересованите страни, чиито коефициенти се разполагат между 0 % и 4 %. Това потвърждава, че реализираните от LNE печалби в публичната област могат да се считат за разумни.

(119)

По тази причина Комисията заключава, че от 1993 г. насам LNE не се е възползвала от никаква свръхкомпенсация на разходите за извършваната услуга от общ икономически интерес. Изплатените ѝ компенсации за обществената услуга през периода 1993—2005 г. представляват държавни помощи, съвместими с член 86, параграф 2 от Договора.

(120)

Оттук следва, че не е необходимо да се проверява за наличието на кръстосано субсидиране в полза на LNE (35) за дейностите ѝ в търговската област.

5.4.   Нетърговски характер на някои дейности на LNE в публичната област

(121)

Трябва да се отбележи, че ако някои дейности, при това доста ограничени, на LNE в публичната област е трябвало да се разглеждат като нетърговски (36) и да се сведат до задачи с обществен ефект, би трябвало също така да се провери дали изплащаните от публичните организации компенсации остават по-ниски или равни на нетните разходи, понесени за изпълнението на тези задачи (37).

(122)

Този анализ вече беше направен в съображения от 115 до 120 и от него излиза, че няма причина за противопоставяне на въпросните компенсации. Той обаче води до заключението, че финансирането на посочените дейности не представлява държавна помощ.

5.5.   Бележки на трети страни

(123)

В бележките, които бяха представени в рамките на тази процедура, някои конкуренти посочиха други помощи, от които би се възползвала LNE. Тези мерки не са предмет на настоящата процедура. Предвид отговорите на френските власти Комисията, обаче, се счита за достатъчно информирана, за да може да вземе решение по тях.

(124)

Общият размер на изплатените на LNE субсидии от област Ил-дьо-Франс с цел финансиране на търговската отстъпка, предоставена от LNE на малките и средни предприятия от тази област, е бил 61 000 EUR през 2003 г. Още повече, че тези инвестиции могат да се анализират като помощи за LNE (а не за малките и средни предприятия, които са нейни клиенти) и че те не са свързани с един съществуващ режим на помощи (виж точка 54), те отговарят на условията, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО за минималните помощи (38). Следователно Комисията не би могла да се противопостави.

(125)

От друга страна Комисията отбелязва, че Асоциацията за защита на околната среда и управлението на енергията (ADEME) не е отпуснала никаква помощ на LNE.

(126)

Нито посоченото използване на официалните знаци на Френската република от страна на LNE, нито степента ѝ на участие в работата на международните органи изглеждат уместни за конкретния случай. Знакът на LNE е различен от официалния знак, чието ползване е запазено само за публичните власти. Колкото до представителството на публичните власти в някои европейски и международни инстанции (работни групи на Международната организация по законова метрология (OIML) и на Комитета за европейско сътрудничество в законовата метрология (WELMEC), предимството по отношение на имиджа, който то може да донесе на LNE, не би могло да се причисли към една държавна помощ.

(127)

Посочените предимства във връзка със самозастраховането, специфичен режим на право на работа за служителите или с безплатно архивиране всъщност липсват. Застрахователните полици на LNE, представляващи при това разход от повече от 300 000 EUR за 2004 г., са подобни на тези, сключвани от частните предприятия. Служителите на LNE не се ползват със специфичен статут като този на публичната функция, но се ползват от частното право, що се отнася до осигуряването срещу безработица и за пенсиониране. И накрая LNE не се ползва от безплатно архивиране; напротив, съответните преки разходи са били от порядъка на 80 000 EUR през 2005 г.

(128)

Фактическото одобрение, с което LNE разполага в рамките на данъчното облекчение за изследователска работа не представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1, по-специално защото това одобрение не предполага държавни средства. От това произлиза, че LNE е предмет на специална оценка на своите изследователски кадри в рамките на публичните ѝ задължения по отношение на изследванията. При това данъчното облекчение за изследванията е взето предвид в отчета за приходите и разходите на LNE.

(129)

Колкото до подкрепата, която митниците оказват на LNE, тя не е доказана с никакви точни елементи. Изглежда, че DGDDI ползва свои собствени лаборатории, тези на DGCCRF или външни лаборатории, между които фигурира и LNE, на Националния институт за изследвания и безопасност или Научнотехническия център по строителство (CSTB) за строителните материали.

6.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(130)

При уговорката от раздел 5.4 компенсациите за обществената услуга под формата на бюджетни дотации от държавата и от BNM, както и субсидиите от териториалните единици, отпуснати на LNE между 1993 г. и 2005 г., представляват държавни помощи.

(131)

Комисията констатира, че Франция незаконно е отпуснала въпросните помощи в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора.

(132)

Тези помощи обаче отговарят на член 86, параграф 2 от Договора.

(133)

Настоящото решение не се отнася до държавната гаранция, от която биха могли да се възползват дейностите на LNE в търговската област поради статута ѝ на публично предприятие с промишлен и търговски характер. Този аспект, даващ основание да бъдат предложени мерки, които са полезни по смисъла на член 88, параграф 1 от Договора (39), ще бъде предмет на по-нататъшни решения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Компенсациите за обществената услуга, отпуснати незаконно от Франция в полза на Националната лаборатория по метрология и изпитания между 1993 г. и 2005 г., са държавни помощи, съвместими с общия пазар.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Франция.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2006 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 263, 22.10.2005 г., стр. 22.

(2)  LNE е съкратено обозначение на Националната лаборатория по метрология и изпитания, създадена с указ от 25.1.2005 г., във връзка с присъединяването на Националното бюро по метрология към Националната изпитвателна лаборатория.

(3)  Виж бележка под линия 1.

(4)  Например метрология и инструменти, материали, продукти за консумация, здраве и лекарствени средства, промишлено оборудване и компоненти, логистика и опаковки, енергия и околна среда.

(5)  Източник: www.lne.fr

(6)  През 2001 г. е създадена LNE-Asia — съвместно предприятие между LNE и „СМА — Изпитвателни и сертификационни лаборатории“ (CMA-Testing and Certification Laboratories).

(7)  Този указ е изменен с укази № 2005-49 от 25 януари 2005 г. и № 2005-436 от 9 май 2005 г., по-специално в частта му за финансовия и счетоводен режим и контрола на LNE. Средствата на LNE обаче остават същите.

(8)  Става дума за допълнителните суми по Договор за метрология и оборотните субсидии според пресмятането на печалбата.

(9)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 195, 29.7.1980 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Директива 2005/81/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 47).

(11)  По-конкретно постановление на Съда от 11 април 1989 г. по дело 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen e. а. (1989) Сборник практика на Съда на ЕО стр. 803.

(12)  Постановление на съда от 15 юни 2005 г. по дело Т-17/02 Fred Olsen, SA v Commission (2005) Сборник практика на Съда на ЕО стр. II-2031, точки 186 и сл. и 216.

(13)  Постановление от 24 юли 2003 г. по дело С-280/00 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (2003) Сборник практика на Съда на ЕО стр. I-7747.

(14)  ОВ C 297, 29.11.2005 г., стр. 4.

(15)  ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 67.

(16)  Дело NN 6/89, регионални центрове по иновации и пренос на технология. Писмо до френските власти SEC (1989)814, 23.5.1989 г.

(17)  Очевидно е, че дейностите в търговския сектор са стопански по смисъла на нормативната база.

(18)  Постановление на Съда от 10 януари 2006 г. по дело C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (2006) Сборник практика на Съда на ЕО стр. I-289.

(19)  С уговорка относно изложеното в точка 5.4 от настоящото решение.

(20)  BNМ е била публична групировка, учредена между френската държава от една страна, представлявана от министъра, отговарящ за промишлеността, и министъра, отговарящ за научните изследвания и новите технологии, и, от друга страна, от публични организации: Комисариатът по атомна енергия, Националната консерватория по изкуства и занаяти, LNE и Парижката обсерватория. Финансовите средства на публичната групировка са били осигурявани от нейните членове.

(21)  Виж постановление на Съда от 14 октомври 1987 г. по дело 248/84 Германия/Комисия (1987) Сборник практика на Съда на ЕО. стр. I 4013, точка 17).

(22)  Виж постановление от 19 септември 2000 г. по дело C-156/98 Германия/Комисия, Сборник практика на Съда на ЕО. стр. I-6857, точка 30 и цитираната съдебна практика).

(23)  Виж постновление от 16 септември 2004 г. по дело T-274/01 Valmont, Сборник практика на Съда на ЕО. стр. II-3145, точка 44 и цитираната съдебна практика).

(24)  Виж, по-специално, постановленията на Съда от 17 септември 1980 г. по дело 730/79 Philip Morris/Commission (1980) Сборник практика на Съда на ЕО стр. 2671, точки 11 и 12) и на Трибунала от 30 април 1998 г. по дело T-214/95 Vlaams Gewest/Commission (1998) Сборник практика на Съда на ЕО стр. II-717, точки 48 до 50).

(25)  Конкурентите на LNE са както предприятия от национален мащаб, така и международни групировки (Бюро „Веритас“, „Интертек“…).

(26)  Виж постановление от 24 юли 2003 г. по дело C-280/00 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (2003) Сборник практика на Съда на ЕО стр. I-7747, точка 87).

(27)  ОВ C 17, 19.1.2001 г., стр. 4.

(28)  Въпросните задачи са изложени подробно в раздел 2.

(29)  В рамките на настоящата процедура не е необходимо да се определя дали LNE е приложила отделно счетоводство и е разкрила предоставяните публични средства съгласно Директива 80/723/ЕИО на Комисията. Едно евентуално неизпълнение на тази директива не би засегнало съвместимостта на въпросните помощи с общия пазар.

(30)  Търговската област представя следните проценти на оборота на LNE:

2005 — 71 %, 2004 — 70 %, 2003 — 69 %, 2002 — 66 %, 2001 — 66 %, 2000 — 66 %, 1999 — 64 %, 1998 — 65 %, 1997 — 61 %, 1996 — 60 %, 1995 — 58 %, 1994 — 60 %, 1993 — 62 %.

(31)  Разходите и приходите от „смесената“ област, констатирана при откриването на процедурата, са разпределени между публичната и търговската области според методиката, представена в предходните мотиви.

(32)  Възможността за Комисията, при отсъствието на налично аналитично счетоводство, да се основе на една аналитична реконструкция на разходите, извършена ретроспективно въз основа на получените след това елементи, се подкрепя от Трибунала (виж определение от 7 юни 2006 г. по дело T-613/97 Union française de l’express (UFEX), (2006) II-01531, по-специално точка 137).

(33)  Оборотът от публичната област не включва квотите от инвестиционните субсидии, прехвърлени към печалбата.

(34)  За „Лаборатории Пуркери“ наличните данни са до 2004 г.

(35)  След анализ на условията на заемите, отпуснати на LNE от банки, дори и ако гаранцията, произтичаща от статута ѝ на обществено учреждение с промишлен и търговски характер да даваше някакво предимство на LNE за дейностите ѝ в публичния сектор, това предимство би останало с твърде ниска стойност, близко до минималния размер и не би създало основание да се оспорят проверките за пропорционалност, извършени в мотиви 101 до 102 по повод на компенсациите за обществената услуга.

(36)  Такъв би могъл да бъде именно случаят с фундаменталните изследвания по метрология.

(37)  По този повод виж Решение 2001/46/ЕО на Комисията от 26.7.2000 г. относно държавната помощ от Германия в полза на групата „Сикан“ и нейните партньори (ОВ L 18, 19.1.2001 г., стр. 18) (по-специално точки от 87 до 92).

(38)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.

(39)  Помощ E 24/2004 и писмо от 5 юли 2005 г.


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/37


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на окончателен вариант на Решение C(2006) 4332 за определяне на годишното индикативно разпределяне от държавите-членки за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. на бюджетните кредити за поети задължения на Общността от Европейския фонд за рибарство

(нотифицирано под номер C(2007) 1313)

(2007/218/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно Европейския фонд за рибарство (1), и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

Окончателен вариант на Решение C(2006) 4332 на Комисията от 4 октомври 2006 г. определи годишно индикативно разпределяне от държавите-членки за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. на бюджетните кредити за поети задължения на Общността за регионите, които отговарят на условията за финансиране от Европейския фонд за рибарство (наричан по-нататък ЕФР), които не са по цел „Сближаване“, на бюджетните кредити за поети задължения на Общността за регионите, които отговарят на условията за финансиране от ЕФР по цел „Сближаване“ и на общите бюджетни кредити за поети задължения на Общността от Европейския фонд за рибарство.

(2)

С оглед на това България и Румъния да могат да се възползват до 2013 г. от ЕФР, следва да се определят индикативните суми за България и Румъния от бюджетните кредити за поети задължения на Общността за регионите, които отговарят на условията за финансиране от ЕФР по цел „Сближаване“ и от общите бюджетни кредити за поети задължения на Общността от ЕФР.

(3)

В съответствие с това трябва да бъде изменено Решение C(2006) 4332, окончателен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение C(2006) 4332, окончателен, се заменя с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Годишно индикативно разпределение по държави-членки за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. на бюджетните кредити за поети задължения на Общността за регионите, които отговарят на условията за финансиране от ЕФР, след като е отделена сумата, предназначена за техническа помощ по инициатива на и/или от името на Комисията

Таблица 1

(EUR)

Държава-членка

Годишно индикативно разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети ангажименти на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. за регионите, които отговарят на условията за финансиране от ЕФР по цел „Сближаване“ (по цени от 2004 г.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ellas

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

Общо

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


Таблица 2

(EUR)

Държава-членка

Годишно индикативно разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. за регионите, които отговарят на условията за финансиране от ЕФР по цел „Сближаване“ (по цени от 2004 г.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká Republica

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

Общо

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


Таблица 3

(EUR)

Държава-членка

Годишно индикативно разпределение по държави-членки за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. на общите бюджетни кредити за поети задължения на Общността от ЕФР (по цени от 2004 г.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

общо

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká Republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

общо

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007“


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/41


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2007 година

относно финансова помощ на Общността за предстоящо провеждане в България и Румъния на проучване за събиране на първоначална информация във връзка с разпространението на Salmonella при прасета, предназначени за клане

(нотифицирано под номер C(2007) 1394)

(само текстовете на български и румънски език са автентични)

(2007/219/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 90/424/ЕИО предвижда, че Общността оказва финансова помощ за изпълнение на специфични ветеринарни мерки. То предвижда също така, че Общността предприема или подпомага държавите-членки в предприемането на технически и научни мерки, които са нужни за развитието на законодателство във ветеринарната област, както и за развитието на ветеринарното образование и обучение.

(2)

Регламент (EO) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на Salmonella и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (2), предвижда, че до края на 2007 г. за цел на Общността следва да се определи намаляването на разпространението на Salmonella в популации от стада с прасета, предназначени за клане.

(3)

На заседанието, проведено на 16 март 2006 г., научният панел от експерти, изследващи биологичните рискове, който беше създаден към Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), прие становище по искане на Комисията, което беше свързано с „Оценка на риска и намаляване на възможностите за Salmonella при отглеждането на прасета“. Становището предлага технически спецификации за провеждане на проучване за събиране на първоначална информация относно разпространението на Salmonella при прасета за угояване в Общността.

(4)

За да бъде определена целта на Комисията, е необходимо да има наличие на данни за сравнение относно разпространението на Salmonella сред популации от прасета, предназначени за клане в България и Румъния. Понастоящем не се разполага с подобна информация и затова е необходимо да се проведе специално проучване, за да се осъществи наблюдение върху разпространението на Salmonella при прасета за клане, в подходящ срок, в тези държави-членки.

(5)

Проучване за събиране на първоначална информация относно разпространението на салмонела при прасета за угояване се провежда в другите държави-членки между октомври 2006 г. и септември 2007 г., в съгласие с Решение 2006/668/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 г. относно финансова помощ на Общността за предстоящо провеждане в държавите-членки на проучване за събиране на първоначална информация във връзка с разпространението на Salmonella при прасета, предназначени за клане (3). Същата процедура трябва да се използва и при проучвания за събиране на първоначална информация в България и Румъния. Продължителността на проучването обаче трябва да се съкрати, за да е възможно едновременното анализиране на данните от всички държави-членки.

(6)

Становището на Европейския орган за безопасност на храните препоръчва вземане на проби от кланиците чрез вземане на лимфни възли от тънките черва, за да се отрази статуса за Salmonella в прасето, изпратено за клане. Подобно вземане на проби се използва като инструмент за наблюдение върху разпространението на Salmonella по прасета, предназначени за клане.

(7)

Проучването трябва да осигури техническа информация, необходима за разработване на ветеринарно законодателство на Общността. Предвид значението на събиране на данни за сравнение относно разпространението на Salmonella по прасета за клане в България и Румъния, е необходимо държавите да получат финансова помощ от Общността с цел изпълнение на специфичните изисквания на проучването. Необходимо е да бъдат възстановени 100 % разходите, които са били направени във връзка с лабораторните тестове, като се установи горна граница/таван на разходите. Всички други разходи, като например вземане на проби, пътни и административни разходи и др., не следва да бъдат приемливи за каквато и да е финансова помощ от страна на Общността.

(8)

Финансовата помощ от страна на Общността следва да бъде предоставена безвъзмездно, при условие че проучването е проведено съгласно съответните разпоредби на законодателството на Общността и подлежи на спазване на определени други условия. В частност, финансова помощ от Общността следва да бъде отпусната безвъзмездно, дотолкова доколкото предвидените дейности са ефективно осъществени и при условие че органите предоставят цялата необходима информация в предвидените за целта крайни срокове.

(9)

Необходимо е да се постигане яснота за курса, който ще се използва за конвертиране на националните валути, отбелязани в представените молби за плащания, както е определено в член 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 септември 1998 г. относно определяне на агромонетарния режим на еурото (4).

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Провежда се проучване, за да се оцени разпространението на Salmonella spp. в България и Румъния по прасета, предназначени за клане, от които са били взети проби в кланиците в тези държави-членки (по-нататък наричано „проучването“).

2.   Проучването обхваща периода от 1 април 2007 г. до 30 септември 2007 г.

3.   За целите на настоящото решение „компетентни органи“ са органът или органите на държава-членка, както е определено по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (EO) № 2160/2003.

Член 2

Технически спецификации

Вземането на пробите и анализът им за целите на проучването се провеждат от компетентните органи или под надзора на тези органи в съответствие с техническите спецификации, описани в приложение I.

Член 3

Събиране на данни, оценка и докладване на резултати

1.   Компетентните органи събират и правят оценка на резултатите, постигнати в съответствие с член 2 от настоящото решение, и докладват всички необходими събрани данни и тяхната оценка пред Комисията.

Комисията представя тези резултати, заедно с натрупаните национални данни и оценките на държавите-членки, на Европейския орган за безопасност на храните, който има задължението да ги преглежда.

2.   Натрупаните национални данни и резултати, посочени в параграф 1, се оповестяват публично във форма, която да гарантира поверителност.

Член 4

Финансова помощ на Общността

1.   Общността предоставя финансова помощ за разходите, направени от България и Румъния за провеждане на лабораторните тестове, а именно бактериологично откриване на Salmonella spp. и серотипизиране на съответните изолати и серология.

2.   Максималната финансова помощ на Общността е:

а)

20 EUR за тест за бактериологично откриване на Salmonella spp.;

б)

30 EUR за серотипизиране на съответните изолати.

Финансовата помощ от Общността не превишава стойностите, определени в приложение II.

Член 5

Условия за предоставяне на финансова помощ от Общността

1.   Финансовата помощ, предвидена в член 4, трябва да бъде предоставена на България и Румъния, при условие че проучването е било проведено съгласно съответните разпоредби от законодателството на Общността, включително съгласно правилата за конкуренцията и възлагането на обществените поръчки, както и при спазване на следните условия:

а)

до 1 април 2007 г. трябва да са влезли в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които се изискват за изпълнение на проучването;

б)

до 31 юли 2007 г. се представя доклад относно напредъка, който обхваща първите три месеца от проучването; докладът за напредъка следва да съдържа цялата информация, изисквана в приложение I;

в)

окончателният доклад относно изпълнението на проучването, заедно със съпътстващите го доказателства за направени разходи и за постигнати резултати в периода между 1 април 2007 г. и 30 септември 2007 г., трябва да бъде представен най-късно до 31 октомври 2007 г.; подкрепящите документи за направени разходи следва да съдържат поне информацията, посочена в приложение III;

г)

проучването трябва да бъде проведено ефективно.

2.   Авансова сума в размер на 50 % от общата сума, посочена в приложение II, може да бъде изплатена по искане на България или Румъния.

3.   Неспазването на ограниченията в сроковете, отбелязани в параграф 1, буква в), се наказва с прогресивно намаляване на финансовата помощ, която трябва да бъде изплатена, което възлиза на 25 % от общия размер на помощта до 15 ноември 2007 г., 50 % — до 1 декември 2007 г. и 100 % — до 15 декември 2007 г.

Член 6

Курс за конвертиране за разходите

За по-ефективно изпълнение на административните процедури всички разходи в молбите за финансова помощ на Общността следва да бъдат указани в еуро. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. относно подробни правила за прилагането на агромонетарната система за еурото в селското стопанство и за изменение на някои регламенти (5), обменният курс за разходи във валути, различни от еурото, следва да отговаря на последния курс на Европейската централна банка преди първия ден на месеца, в който съответната държава-членка е подала молбата за плащане.

Член 7

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 април 2007 г.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са Република България и Румъния.

Съставено в Брюксел на 30 март 2007 г.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.

(3)  OВ L 275, 6.10.2006 г., стр. 51.

(4)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации в съответствие с член 2

1.   Рамка за вземане на проби

Необходимо е да бъдат взети проби на случаен принцип от прасета, отглеждани поне през предходните три месеца в съответните държави-членки. Пробите се вземат от минималния брой прасета, определен както следва за всяка държава-членка:

 

България: 192

 

Румъния: 300

България и Румъния вземат 10 % допълнителен брой проби, които да бъдат анализирани, в случай че някои от пробите са изключени от проучването поради различни причини.

Вземането на проби е необходимо да бъде диференцирано по кланици, които участват в проучването, и пропорционално на капацитета на кланиците. Всяка държава-членка трябва да категоризира всички кланици според техните пропускателни възможности за прасета за угояване през предходна година. По този начин всяка държава-членка е необходимо да определи онези предприятия, които представляват 80 % от всички заклани прасета за угояване.

Общият брой на прасетата и закланите животни, от които ще бъдат взети проби във всяка кланица, включени в проучването, е необходимо да бъде прогнозиран чрез умножаване на броя на пробите (например 2 400) по съотношението на обработени прасета за угояване от предходна година. Например ако кланицата е обработила 25 % заклани прасета за угояване от селектираните кланици (тези, които представляват поне 80 % от всички заклани прасета за угояване в държавата-членка), тогава (2 400 × 0,25) означава 600 прасета, от които следва да бъдат взети проби. Тази бройка е необходимо да бъде разпределена поравно за 12 месеца, което в този пример означава 50 прасета на месец. Допълнителен пример е посочен в таблица 1.

Когато обаче една кланица не функционира повече, тъй като е било отворено ново предприятие или се предвижда да има значителна промяна в пропускателните възможности на предприятието за срока на провеждане на проучването, то оттук следва, че е необходимо прогнозният капацитет да бъде съответно приспособен.

Таблица 1

Претегляне на кланиците за целите на разпределяне на брой прасета за угояване, от които ще бъдат взети проби от всяка една кланица; изчисляване на броя на животните, от които ще се вземат проби за кланица

Идентификация на кланицата

Брой прасета за угояване, обработени през предходна година

Процент на общ брой заклани прасета, включен в проучването

Брой проби за кланица

Проби за месец (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

Общо

500 000 (1)

100,0

 

 

За всяка от кланиците всеки месец на случаен принцип трябва да се избира номер от 1 до 31. Ако случайно избраният номер е дата за клане, тогава за този месец този ден се избира за вземане на проби. Ако не, тогава се избира случайно нов номер. Този процес се изпълнява веднъж в месеца и се повтаря толкова пъти, колкото са пробите, които следва да бъдат събрани от кланицата. Например в кланица AXD процесът следва да бъде повторен поне 36 пъти, за да се изберат поне 36 работни дни на случаен принцип. Съответно в един ден може да се случи да бъде взета проба в същия ден на повече от едно заклано животно.

Тъй като броят на прасетата, които са заклани на конкретна дата, може да варира значително, изборът, направен на случаен принцип за индивидуално животно, е необходимо да настъпва в кланицата на деня, избран случайно за вземане на пробите. Предвид деня общият брой на животните трябва да е известен и е необходимо персоналът на кланицата тогава да избере на случаен принцип закланото животно или закланите животни, използвайки листа за вписване на пробите, взети на случаен принцип, който му е предоставен и който е бил изработен, използвайки максимума, превишаващ най-високия възможен брой прасета за угояване, заклани на коя и да е конкретна дата в коя и да е държава-членка.

Пример за вземане на пробите на случаен принцип е посочен в таблица 2.

Таблица 2

Таблица за вземане на пробите на случаен принцип

Кланица

Ден от месеца

Пореден номер на закланото животно (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

От проучването за събиране на първоначална информация трябва да бъдат изключени следните животни:

животни с живо тегло, по-малко от 50 kg, или с живо тегло, по-голямо от 170 kg,

животни, които са претърпели спешно клане,

заклано животно, което е тотално заразено.

2.   Проби

2.1.   Вземане на проби по общия начин

пакет от лимфни възли от тънките черва или поне пет индивидуални лимфни възела от тънките черва от всички избрани прасета. По възможност е необходимо да бъдат събрани поне 25 g лимфни възли без мазнина или съединителна тъкан.

Необходимо е да бъде водена документация при кланицата за датата и часа и на вземане на всяка една от пробите, както и датата, часа и името на куриера, изпълнил доставките. В кланицата се документират датата и часът на вземане на всяка проба, както и датата, часът и името на куриера, по който са изпратени пробите.

2.2.   Подробности относно вземане на проби от лимфни възли от тънките черва

Необходимо е мезентериума между сляпото черво и частта от илеума (тънкото черво), която е най-близо до сляпото черво, да бъде разкъсана по такъв начин, че лимфните възли от тънките черва да се покажат в разкъсаната и разтворена област. Без да се използва нож, само с пръсти, обвити в ръкавица, лимфните възли се „прибират“ директно от така разкрития мезентериум, ако ще се събират индивидуални лимфни възли. Лимфните възли или пакета от тях се поставят в найлонов плик, който се маркира с датата, часа, идентификационния номер на кланицата и идентификационния код на пробата.

3.   Транспортиране

Необходимо е пробите да бъдат изпратени в рамките на 36 часа с експресна поща или по куриер, като трябва да пристигнат в лабораторията не по-късно от 72 часа след тяхното вземане. Пробите, пристигнали по-късно от 72 часа след вземането им, се изхвърлят от употреба, освен ако не бъде направен анализ в рамката на 96-те часа след вземане на пробите, който да установи, че не е имало прекъсване в студената верига.

4.   Анализ и серотипизиране на пробите

Необходимо е анализът и серотипизирането да се извършват в националната референтна лаборатория (НРЛ). В случаите когато НРЛ не разполага с капацитета да извърши всички анализи или тя не е лабораторията, която рутинно извършва откриването, компетентните органи могат да решат да посочат ограничен брой други лаборатории, участващи в официалния контрол за откриване на Salmonella, които да осъществяват анализите.

Тези лаборатории трябва да имат доказан опит в използването на изискуемия метод за откриване, да разполагат със система за оценка на качеството, в съответствие със стандарта ISO 17025, както и да бъдат представени за надзор на националната референтна лаборатория.

В лабораторията пробите следва да бъдат съхранявани в хладилници до извършване на бактериологичното изследване, което е необходимо да се направи в рамките на 24 часа след получаването на пробите, така че анализът да започне не по-късно от 96 часа след вземането на пробата.

4.1.   Подготовка на пробите

Необходимо е лимфните възли да бъдат повърхностно обеззаразени преди анализ чрез потапяне в чист алкохол и подсушаване с въздух.

Необходимо е всички лимфни възли да бъдат събрани и затворени в найлонов плик, който да е обезвъздушен с чук или подобни инструменти, така че лимфните възли да бъдат добре приплескани.

Хомогенизираните лимфни възли е необходимо да бъдат претеглени и положени в стерилен контейнер с предварително затоплена буфернопептонна вода (BPW) в разтвор 1:10. Контейнерите следва да бъдат инкубирани за общо (18 ± 2) часа при температура (37 ± 1) °С.

4.2.   Метод за откриване

Необходимо е да се използва методът за Salmonella, препоръчан от Референтната лаборатория на Общността (CRL) в Bilthoven, Нидерландия.

Този метод е описан в настоящата версия на проекто-приложение Г към ISO 6579:2002: „Откриване на Salmonella spp. в изпражнения на животни и в проби при първоначална производствена фаза.“ Според този метод е необходимо да се използва полутвърдата среда Rappaport-Vassiliadis (MSRV) като единствената среда за селективно обогатяване.

4.3.   Серотипизиране

Необходимо е да има серотипизиране на всички изолирани и потвърдени като Salmonella spp. щамове според схемата Kaufmann-White.

За да има гарантиране на качеството, е необходимо да се изпратят в Референтната лаборатория на Общността 16 типизирани щама и 16 нетипизирани щама. В случай че са изолирани по-малко щамове, в лабораторията се изпращат всички щамове.

4.4.   Класификация на фаги

В случай че изолати на Salmonella serovar typhimurium и Salmonella serovar enteritidis се фаготипизират (по избор), ще се използват методите, описани от Референтния център към СЗО за фаготипизиране на Salmonella към Агенцията за защита на здравето (HPA) в Colindale, Обединеното кралство.

4.5.   Тестване за чувствителност към антимикробни вещества

В случая когато се тества чувствителност към антимикробни вещества (по избор), е необходимо да бъде използван потвърден и контролиран метод за тестване, каквито са методите, препоръчани от Националния комитет за клинични лабораторни стандарти (NCCLS, а след 1 януари 2005 г. вече популярен с името: „Институт за клинични лабораторни стандарти“ — CLSI).

Приемат се както методът на разреждане в агар, така и методът на разреждане в бульон. Резултатите се докладват като количествени данни (минимални потискащи концентрации/МПК) за методите, ползващи разтвори и диаметър на зоната за задръжка за дифузионните методи) и като качествени данни (пропорционално резистентни изолати).

Качествените данни следва да се основават на интерпретиране спрямо епидемиологичните редуцирани стойности, представени от Европейския комитет за тестване на чувствителност към анти-микробни вещества (EUCAST) на интернет адрес: http://www.eucast.org

Изолатите трябва да бъдат тествани за чувствителност към антимикробните вещества, изброени в списъка по-долу:

аmpicillin или аmoxicillin,

tetracycline,

chloramphenicol,

florfenicol,

nalidixic acid,

ciprofloxacin (за предпочитане) или enrofloxacin,

sulphonamide (за предпочитане sulfametoxazole),

sulphonamide/trimethoprim или trimethoprim,

gentamicin,

streptomycin,

kanamycin (за предпочитане) или neomycin,

трето поколение cephalosporin, (за предпочитане cefotaxime),

colistin (по избор).

Преди началото на проучването двете държави-членки ще бъдат стимулирани да организират обучение на въвлечените в процеса страни.

5.   Документиране и съхранение на пробите

Необходимо е документацията със записи от бактериологията да бъде съхранявана за всички обработени проби във формат в съответствие с или сравним с примера, посочен в таблица 3.

Всички изолирани щамове трябва да бъдат съхранявани в националните референтни лаборатории на двете държави-членки, тъй като само те гарантират интегритета на щамовете за минимален срок от 5 години.

Всички проби от месен сок за серологични изследвания трябва да се замразяват за срок от две години.

Таблица 3.

Пример за водене на документация във връзка с всички обработени проби

Проба

Получаване

Анализ

Идентификация на пробата + тип

Идентификация на кланицата

Наименование

Дата

Час

Наименование

Дата

Час

Вид на резултата

Серовар

Класификация на фаги

Антибиограма

Идентификация на съхранението

1 S

EU012

PW

3.10.06

12:00

AB

3.10

14:00

Отриц

 

 

 

 

2 L

EU023

PW

4.10

12:30

AB

4.10

14:00

Положит

Typh

DT104

ASTSu

(номер)

3 L

EU083

PW

8.10

16:30

AB

9.10

9:00

Положит

Agona

ASTE

(номер)

и т.н.

6.   Отчитане от страна на България и Румъния

Компетентният орган, имащ отговорности за изготвянето на годишен национален доклад относно мониторинга на Salmonella по животни съгласно член 9 от Директива 2003/99/EО, е необходимо да събира резултатите и да докладва за тях в Комисията.

Необходимо е докладите да съдържат поне следната информация:

6.1.   Цялостно описание, свързано с изпълнението на програмата

описание на популацията, която е включена в изследването, класифицирано според капацитета на кланиците,

описание на процедурата за случаен подбор за вземане на проби, включително на системата за нотификация,

изчисления брой проби,

подробности относно органите и лабораториите, включени в процеса на събиране на пробите, тестването, типизирането,

цялостни резултати от изследването (анализирани проби чрез бактериология и серология, брой положителни проби, серовар, фаготипизиране и тестване за чувствителност спрямо антибиотици).

6.2.   Пълни данни за всяко животно, от което има взета проба, и резултати от кореспондиращите тестове:

Държавите-членки е необходимо да представят резултатите от проучването под формата на необработена информация, като използват информационен речник и формуляри за събиране на данни, осигурени от Комисията.

Речниците и формулярите се определят от Комисията и включват най-малко следната информация:

референция на кланицата,

производствен капацитет на кланицата,

дата и час на вземане на пробата,

референция на пробата (номерът),

тип на пробата: лимфни възли,

дата на изпращане в лабораторията.

Необходимо е в държавите-членки да се събира следната информация за всяка една от пробите, изпратени в лабораторията:

идентификационен номер на лабораторията (тогава когато има участие на няколко лаборатории),

средство за транспортиране на пробите,

дата на получаване в лабораторията,

когато има тестване на лимфни възли — тегло на спесимена,

резултат за тествана индивидуална проба: „отрицателен“ или, в случай че е положителен за Salmonella spp., също така и резултатите от серотипизирането „Salmonella serovar“ или „нетипизирана“,

резултатите за щамове, подложени на тестване за чувствителност към антибиотици, и/или резултатите от фаготипизирането.


(1)  Този брой е необходимо да представлява поне 80 % oт закланите прасета за угояване в държава-членка.

(2)  От петото заклано животно, което ще се обработва на 19-ия ден от този месец, следва да бъде взета проба за проучването.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Maксимални стойности на финансовата помощ от Общността за България и Румъния

(EUR)

Държава-членка

Сума

България

4 992

Румъния

7 800


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Удостоверен финансов отчет относно изпълнението на проучване за събиране на първоначална информация за разпространение на Salmonella spp. при стада с прасета за угояване

Отчетен период: от 1 април 2007 г. до 30 септември 2007 г.

Извлечение за разходите, направени за проучването, които са приемливи с оглед на отпусканата финансова помощ от Общността

Номер на решение на Комисията, с което се предвижда финансова помощ от Общността: …

Направени разходи във връзка с дейности при

Брой тестове

Обща стойност на разходите, направени за тестове през отчетния период

(в национална валута)

Бактериология за Salmonella spp.

 

 

Серотипизиране на изолати на салмонела

 

 

Декларация на бенефициера

С настоящото удостоверяваме, че:

горепосочените разходи са действителни и са направени за изпълнение на задачите, определени в Решение 2007/219/EO на Комисията и без които разходи нямаше да се състои точно изпълнение на тези задачи;

за целите на одита са налице всички съпътстващи документи, удостоверяващи направените разходи.

Дата: …

Финансово отговорно лице: …

Подпис: …


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за изменение на Решение 2003/250/ЕО относно удължаването на срока на временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Южна Африка

(нотифицирано под номер C(2007) 1454)

(2007/220/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на Директива 2000/29/ЕО ягодовите растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от страни извън Европа, различни от средиземноморските страни, Австралия, Нова Зеландия, Канада и континенталните щати на Съединените американски щати, по принцип не могат да бъдат въвеждани в Общността. Въпреки това посочената директива позволява дерогации от това правило, при условие че се установи, че няма риск от разпространяване на вредители.

(2)

Решение 2003/250/ЕО на Комисията (2) разрешава на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Южна Африка.

(3)

Обстоятелствата, които обосновават тази дерогация все още са валидни и няма нова информация, която да мотивира преразглеждането на специфичните условия.

(4)

Следователно на държавите-членки следва да се разреши да позволят въвеждането на тяхна територия на такива растения при прилагане на специфични условия за по-нататъшен ограничен период.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1, параграф 2 от Решение 2003/250/ЕО се добавят следните букви от д) до з):

„д)

1 юни 2007 г. до 30 септември 2007 г.;

е)

1 юни 2008 г. до 30 септември 2008 г.;

ж)

1 юни 2009 г. до 30 септември 2009 г.;

з)

1 юни 2010 г. до 30 септември 2010 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/EО на Комисията (OВ L 88, 25.3.2006 г., стp. 9).

(2)  OВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 36.


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/51


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за изменение на Решение 2003/249/ЕО относно удължаването на срока на временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Чили

(нотифицирано под номер C(2007) 1455)

(2007/221/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на Директива 2000/29/ЕО ягодовите растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от страни извън Европа, различни от средиземноморските страни, Австралия, Нова Зеландия, Канада и континенталните щати на Съединените американски щати, по принцип не могат да бъдат въвеждани в Общността. Въпреки това посочената директива позволява дерогации от това правило, при условие че се установи, че няма риск от разпространяване на вредители.

(2)

Решение 2003/249/ЕО на Комисията (2) разрешава на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Чили.

(3)

Обстоятелствата, които обосновават тази дерогация, все още са валидни и няма нова информация, която да мотивира преразглеждането на специфичните условия.

(4)

Следователно на държавите-членки следва да се разреши да позволят въвеждането на тяхна територия на такива растения при прилагане на специфични условия за по-нататъшен ограничен период.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1, втори параграф от Решение 2003/249/ЕО се добавят следните букви от д) до з):

„д)

1 юни 2007 г. до 30 септември 2007 г.;

е)

1 юни 2008 г. до 30 септември 2008 г.;

ж)

1 юни 2009 г. до 30 септември 2009 г.;

з)

1 юни 2010 г. до 30 септември 2010 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/EО на Комисията (OВ L 88, 25.3.2006 г., стp. 9).

(2)  OВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 32.


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за започване на дейността на Регионалния консултативен съвет за югозападните води в рамките на Общата политика в областта на рибарството

(2007/222/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2004/585/ЕО на Съвета от 19 юли 2004 г. относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката, предоставена от Франция на 9 февруари 2007 г. от името на Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (2) и Решение 2004/585/ЕО определят рамката за създаването и дейността на регионалните консултативни съвети.

(2)

С член 2 от Решение 2004/585/ЕО беше създаден Регионален консултативен съвет, който отговаря за района на югозападните води, в рамките на Международния съвет за изследване на моретата (ICES), зони VIII, IХ и Х (водите около Азорските острови) и секторите на CECAF 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 (водите около Мадейра и Канарските острови) (3).

(3)

В съответствие с член 3, параграф 1 от Решение 2004/585/ЕО представители на сектора на рибарството и други групи по интереси представиха искане посоченият регионален консултативен съвет да започне дейността си за Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия.

(4)

Съгласно изискванията на член 3, параграф 2 от Решение 2004/585/ЕО заинтересованите държави-членки определиха дали заявлението за Регионалния консултативен съвет за района на югозападните води е съобразено с разпоредбите, предвидени в посоченото решение. На 9 февруари 2007 г. заинтересованите държави-членки предадоха на Комисията препоръка относно посочения регионален консултативен съвет.

(5)

Комисията оцени заявлението на заинтересованите страни и препоръката в светлината на Решение 2004/585/ЕО и на целите и принципите на Общата политика в областта на рибарството и счита, че Регионалният консултативен съвет за района на югозападните води е готов да започне дейността си,

РЕШИ:

Член единствен

Регионалният консултативен съвет за района на югозападните води, създаден съгласно член 2, параграф 1, буква д) от Решение 2004/585/ЕО, започва дейността си от 9 април 2007 г.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  OВ L 256, 3.8.2004 г., стр. 17.

(2)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  Както са определени в Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета (ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1).


5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

относно описа на потенциала за лозарско производство, представен от България съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета

(нотифицирано под номер C(2007) 1469)

(само текстът на български език е автентичен)

(2007/223/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1493/1999 предвижда като предварително условие за достъпа до допълнителни права за засаждане, както и до подпомагане на преструктурирането и преобразуването, съставянето на опис на потенциала за лозарско производство от съответната държава-членка. Описът трябва да съдържа информацията, изисквана съгласно член 16 от посочения регламент.

(2)

В член 19 от Регламент (ЕО) № 1227/2000 на Комисията от 31 май 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на производствения потенциал (2) се предвиждат подробностите при представяне на информацията, която се съдържа в описа.

(3)

С писма от 10 и 17 януари 2007 г. България представи на Комисията информацията, посочена в член 16 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 и в член 19 от Регламент (ЕО) № 1227/2000. При прегледа на тази информация беше установено, че България е съставила описа.

(4)

Настоящото решение не изисква Комисията да установи точността на информацията, която се съдържа в описа, или съвместимостта на законодателството, което е посочено в описа, с общностното право. То не засяга други бъдещи решения на Комисията по тези въпроси.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Комисията констатира, че България е съставила описа на потенциала за лозарско производство в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 143, 16.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1460/2006 (ОВ L 272, 3.10.2006 г., стр. 9).