ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 90

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
30 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 337/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за актуализиране от 1 януари 2007 г. на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в България и Румъния

1

 

 

Регламент (ЕО) № 338/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 339/2007 на Комисията oт 29 март 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

5

 

 

Регламент (ЕО) № 340/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

8

 

*

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни

12

 

*

Регламент (ЕО) № 342/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 489/2005 относно определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

23

 

 

Регламент (ЕО) № 343/2007 на Комисията от 29 март 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

26

 

 

Регламент (ЕО) № 344/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

28

 

 

Регламент (EO) № 345/2007 на Комисията от 29 март 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

30

 

 

Регламент (ЕО) № 346/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

31

 

 

Регламент (ЕО) № 347/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

35

 

 

Регламент (ЕО) № 348/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

37

 

 

Регламент (ЕО) № 349/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

40

 

 

Регламент (ЕО) № 350/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

42

 

 

Регламент (ЕО) № 351/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

43

 

 

Регламент (EO) № 352/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

44

 

 

Регламент (ЕО) № 353/2007 на Комисията oт 29 март 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

45

 

 

Регламент (ЕО) № 354/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 195/2007 относно пристъпване към изкупуване на масло в някои държави-членки в периода от 1 март до 31 август 2007 година

47

 

 

Регламент (ЕО) № 355/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

48

 

 

Регламент (ЕО) № 356/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на корективна сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

50

 

 

Регламент (ЕО) № 357/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

52

 

 

Регламент (ЕО) № 358/2006 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на коректива, приложим към възстановяването за малц

54

 

 

Регламент (ЕО) № 359/2007 нa Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

56

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/198/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 27 март 2007 година за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото

58

 

 

Комисия

 

 

2007/199/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2006 година относно схема за помощи за научноизследователска и развойна дейност в авиационния сектор, осъществена от Белгия (нотифицирано под номер C(2006) 5792)  ( 1 )

73

 

 

2007/200/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2006 година относно държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност, осъществена от Белгия в полза на Techspace Aero (нотифицирано под номер C(2006) 5799)  ( 1 )

79

 

 

2007/201/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 март 2007 година за изменение на Решение 2002/757/ЕО относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (нотифицирано под номер C(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 март 2007 година за изменение на допълнение Б към приложение ХII към Акта за присъединяване от 2003 г. относно някои предприятия в секторите на месото, рибата и млякото в Полша (нотифицирано под номер C(2007) 1305)  ( 1 )

86

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Китайската народна република съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Малайзия съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяването към Европейската общност

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бразилия относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяването към Европейската общност

93

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Уругвай относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяването към Европейската общност

93

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/203/ОВППС на Съвета от 27 март 2007 година за удължаване на мандата на екипа на ЕС, който да допринесе за подготвителните действия за създаването на евентуална международна гражданска мисия в Косово, обхващаща като съставна единица специалния представител на Европейския съюз (подготвителен екип ICM/EUSR)

94

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 337/2007 НА СЪВЕТА

от 27 март 2007 година

за актуализиране от 1 януари 2007 г. на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, приети с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално член 13 от приложение VII към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

поради присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. възстановяването на разходите на длъжностните лица и другите служители за мисии, проведени в тези страни, от посочената дата е подчинено на правилата, посочени в член 13 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифната таблица на разходите за мисии в член 13, параграф 2, буква а) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следната таблица:

(в EUR)

Местоназначение

Пределен разход за нощувка

Дневни разходи

Белгия

140

92

България

169

58

Чешка република

155

75

Дания

150

120

Германия

115

93

Естония

110

71

Гърция

140

82

Испания

125

87

Франция

150

95

Ирландия

150

104

Италия

135

95

Кипър

145

93

Латвия

145

66

Литва

115

68

Люксембург

145

92

Унгария

150

72

Малта

115

90

Нидерландия

170

93

Австрия

130

95

Полша

145

72

Португалия

120

84

Румъния

170

52

Словения

110

70

Словакия

125

80

Финландия

140

104

Швеция

160

97

Обединено кралство

175

101

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1066/2006 (ОВ L 194, 14.7.2006 г., стр. 1).


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 339/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 29 март 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, букви а), б), в), г), д) и ж) от посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Въпреки това при определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, че ако предварително се определя висок размер на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания, могат да бъдат застрашени. Следователно е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се избегне тази опасност, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти трябва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(5)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, възстановявания при производство, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с регламента за общата организация на пазара на въпросните продукти, за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, или на приравнените към тях продукти.

(6)

Член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(7)

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на сметана, масло и концентрирано масло (3) определя, че за промишленостите, които произвеждат определени стоки, трябва да бъдат предоставени масло и сметана по намалени цени.

(8)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

(3)  OВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 30 март 2007 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

20,02

21,09

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

63,14

66,50

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

81,61

85,96

в)

при износ на други стоки

79,75

84,00


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за износа за Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикан), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и Съединените американски щати, и за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 340/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 предвиждат, че разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, изброени в член 1 от всеки от тези регламенти, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (3), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1784/2003, в зависимост от случая.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(5)

Като се вземе предвид споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за износа на тестени изделия от Общността за Съединените щати, прието с Решение 87/482/ЕИО на Съвета (4), е необходимо да се направи разграничение между възстановяването за стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 00 и 1902 19, според тяхното местоназначение.

(6)

Съгласно член 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 трябва да се определи намален размер на възстановяването при износ, като се вземе предвид размерът на възстановяване при производство, който се прилага съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията (5) за въпросните основни продукти, които се използват през приетия период на производство на стоките.

(7)

Спиртните напитки се считат за по-малко чувствителни към цената на зърнените култури, които са използвани при тяхното производство. Въпреки това протокол № 19 към Акта за присъединяване на Обединеното кралство, Ирландия и Дания предвижда, че трябва да се вземат необходимите мерки, за да се улесни използването на зърнени култури на Общността при производството на спиртни напитки, получавани от зърнени култури. Съответно необходимо е да се адаптира размерът на възстановяване, приложим за зърнени култури, изнасяни под формата на спиртни напитки.

(8)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, в член 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответно в приложение IV към Регламент (EО) № 1785/2003, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 8).

(4)  OВ L 275, 29.9.1987 г., стр. 36.

(5)  OВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1584/2005 (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 30 март 2007 година за oпределени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание на продуктите (2)

Размер на възстановяване за 100 kg основен продукт

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1001 10 00

Твърда пшеница:

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи:

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1002 00 00

Ръж

1003 00 90

Ечемик

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

1004 00 00

Овес

1005 90 00

Царевица, използвана под формата на:

– скорбяла:

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

– глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин, сироп от малтодекстрин под кодове по КН 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– други (включващи непреработените продукти)

Нишесте от картофи под код по КН 1108 13 00, сходно на продукт, получен от преработена царевица:

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

ex 1006 30

Бланширан ориз:

– с кръгли зърна

– със средни зърна

– с дълги зърна

1006 40 00

Натрошен ориз

1007 00 90

Сорго на зърна, различно от хибридите, за посев


(1)  Размерите, установени в настоящото приложение, не са приложими за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария или Княжество Лихтенщайн.

(2)  По отношение на селскостопанските продукти, получени от преработката на основен продукт или/и на приравнените към тях продукти, са приложими коефициентите, установени в приложение V към Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията.

(3)  Въпросните стоки попадат под код по КН 3505 10 50.

(4)  Продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или посочени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2825/93 (OВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 6).

(5)  За сиропи под кодове по КН 1702 30 99, 1702 40 90 и 1702 60 90, получени от смесване на сироп от глюкоза и фруктоза, възстановяванията при износ са само за глюкозата.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 341/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 31, параграф 2 и член 34, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

От 1 юни 2001 г. обикновеното мито за внос на чесън с код по КН 0703 20 00 е съставено от 9,6 % ad valorem и специфично мито 1 200 EUR на тон нето тегло. Все пак беше отворена специфична квота от 38 370 тона, освободени от специфично мито, по силата на споразумение чрез размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина в рамките на член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. предвид изменението на отстъпките за чесъна, предвидени в списък CXL към ГАТТ (2), одобрен с Решение 2001/404/ЕО (3) на Съвета.

(2)

Споразумението чрез размяна на писма между Европейската общност и Китайската народна република на основание член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. относно изменението на отстъпките в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република при присъединяването на тези държави към Европейския съюз (4), одобрено с Решение 2006/398/ЕО на Съвета (5) предвижда, по отношение на Китай, увеличаване с 20 500 тона на тарифната квота за чесъна.

(3)

Условията за управлението на тези квоти (наричани по-долу „квота на ГАТТ“) са определени с Регламент (ЕО) № 1870/2005 на Комисията от 16 ноември 2005 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън, внесен от трети страни (6). За повече яснота този регламент трябва да бъде отменен и заменен с нов регламент, който да се прилага от 1 април 2007 г. Все пак Регламент (ЕО) № 1870/2005 трябва да продължи да се прилага по отношение на лицензиите за внос, издадени съгласно този регламент, за периода на тарифната квота за внос, който изтича на 31 май 2007 г.

(4)

Извън квотата ГАТТ чесън може също да се внася с обикновено мито или при преференциални условия в рамките на споразумения, сключени между Общността и трети страни.

(5)

Чесънът е важен продукт от сектора на плодовете и зеленчуците на Общността с годишно производство от около 250 000 тона в Общността. Годишният внос от трети страни също е значителен, варира от 60 000 до 80 000 тона. Двете основни трети страни вносителки са Китай (30 000—40 000 тона годишно) и Аржентина (около 15 000 тона годишно).

(6)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос (7), се прилага по отношение на лицензиите за внос за периодите на тарифните квоти за внос, започващи от 1 януари 2007 г. Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя по-специално подробни правила относно молбите за издаване на лицензии за внос, статуса на заявителите и издаването на лицензии. Този регламент ограничава срока на валидност на лицензиите до последния ден от периода на тарифната квота за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 трябва да се прилагат към тарифната квота за внос по този регламент, без да се накърняват допълнителните условия и случаи на дерогация по отношение на нотификациите и на заявителите до Комисията, определени в този регламент.

(7)

Предвид съществуването на специфично мито за непреференциалния внос извън квотата ГАТТ, управлението на квотата ГАТТ налага въвеждането на режим на лицензии за внос. Този режим трябва да позволява детайлно проследяване на целия внос на чесън. Подробните правила на този режим трябва да допълват правилата, установени с Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (8) и може да предвиди изключения от него.

(8)

За да се наблюдава целият внос възможно най-прецизно, особено след установените неотдавна случаи на измама чрез неправилно описание на произхода или на продукта, целият внос на чесън или на други продукти, които биха могли да бъдат използвани за неправилно описание на чесъна, трябва да бъде поставен в зависимост от издаване на лицензия за внос. Трябва да има две категории лицензии за внос — едната за внос в рамките на квотата ГАТТ, а другата — за останалите видове внос.

(9)

В интерес на настоящите вносители, които обикновено внасят значителни количества чесън, и в интерес на новите вносители, които се появяват на пазара и следва да могат да се възползват от възможността да кандидатстват за лицензии за внос на количества чесън от тарифните квоти, е необходимо да се направи разлика между традиционните вносители и новите вносители. Трябва да се осигури ясно определяне на тези две категории и да се определят известен брой критерии за статута на заявителите и за използването на издадените лицензии за внос.

(10)

Количествата, предоставени на тези категории вносители, трябва да бъдат определени въз основа на действително внесените количества, а не въз основа на издадените лицензии.

(11)

Трябва да бъдат определени специални правила, с които да се позволи на вносителите от България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия да ползват квотите за внос. Тези правила трябва да бъдат заменени от обикновени веднага след като тези вносители бъдат в състояние да ги изпълнят.

(12)

За да се държи сметка за различията в търговските модели в България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия, трябва да се оставят компетентните органи в тези страни да избират между двата метода за определяне на референтните количества на техните традиционни вносители.

(13)

Трябва да се предвидят известни ограничения за молбите за лицензии за внос на чесън от трети страни, подадени от вносителите, принадлежащи към двете категории. Тези ограничения са необходими не само за да се запази конкуренцията между вносителите, но също и за да се позволи на вносителите, които имат действителна търговска дейност на пазара на плодове и зеленчуци, да могат да се възползват от възможността да защитят законното си търговско положение vis-à-vis други вносители и нито един вносител да не е в състояние да контролира пазара.

(14)

За да се запази конкуренцията между действителните вносители и да се избегне спекулацията в предоставянето на лицензии за внос по квотата на ГАТТ и злоупотребите със системата, които вредят на законното търговско положение на новите вносители и на традиционните вносители, е необходимо да се установи по-строг контрол върху правилната употреба на лицензиите за внос. За целта трябва да се забрани прехвърлянето на тези лицензии и да се въведе глоба за подаване на повече от една молба.

(15)

Също така са необходими мерки за ограничаване на спекулативните молби за лицензии за внос, които биха могли да доведат до непълно оползотворяване на тарифните квоти. Според естеството и стойността на продукта трябва да се представи гаранция за всеки тон чесън, за който се подава молба за лицензия за внос. Тази гаранция трябва да бъде определена на достатъчно високо ниво, че да откаже спекулативните молби, но не чак толкова, че да откаже вносителите, които развиват действителна търговия с чесън. Най-подходящото ниво на гаранция е 5 % от средното допълнително мито, приложимо за вноса на чесън с код по КН 0703 20 00.

(16)

За усилване на контрола и предотвратяване на отклонения от трафика поради неточни документи трябва да се запази съществуващият режим на удостоверения за произход за вноса на чесън от някои трети страни и задължението чесънът да бъде директно транспортиран от третата страна на произход до Общността и да се разшири списъкът на страните във връзка с допълнителна информация. Тези удостоверения за произход се издават от компетентните национални органи съгласно членове 55—62 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (9).

(17)

Освен постановените в Регламент (ЕО) № 1301/2006 трябва да се уточнят необходимите съобщения между държавите-членки и Комисията, особено за управлението на тарифните квоти, като се вземат мерки за борба с измамата и се наблюдава пазарът.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по управление на пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Отваряне на тарифни квоти и приложими мита

1.   Съгласно споразуменията, одобрени от Решения 2001/404/ЕО и 2006/398/ЕО с настоящото се отварят тарифни квоти за внос в Общността на пресен или охладен чесън с код по КН 0703 20 00 (наричан по-долу „чесън“) съгласно условията, изложени в настоящия регламент. Размерът на всяка тарифна квота, периодът на тарифната квота и подпериодите, за които той важи, и поредният номер са определени в приложение I към настоящия регламент.

2.   Адвалорното мито за чесъна, внесен в рамките на квотите, посочени в параграф 1, е 9,6 %.

Член 2

Прилагане на регламенти (ЕО) № 1291/2000 и (ЕО) № 1301/2006

Регламенти (ЕО) № 1291/2000 и (ЕО) № 1301/2006 се прилагат освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент ще важат следните определения:

1)

„период на тарифната квота за внос“ означава: периодът от 1 юни до 31 май на следващата година;

2)

„компетентни органи“ означава: орган или органи, посочени от държавата-членка за изпълнение на настоящия регламент.

Член 4

Категории вносители

1.   Чрез дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, заявители за лицензии „А“ по смисъла на член 5, параграф 2 покриват следните изисквания, постановени с параграфи 2, 3 и 4 от същия член.

2.   „Традиционни вносители“ означава вносители, които могат да докажат:

a)

че са получили и използвали лицензии за внос на чесън съгласно Регламент (ЕО) № 565/2002 на Комисията или лицензии „A“ съгласно Регламент (ЕО) № 1870/2005 или настоящия регламент през всеки от трите последни приключили периода на тарифната квота за внос;

б)

че са внесли в Общността поне петдесет тона плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 по време на последния приключил период на тарифната квота за внос, предхождащ внасянето на тяхната молба.

За Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия за периода на тарифната квота за внос 2007/2008 г.:

a)

буква a) от първа алинея не се прилага; и

б)

под „внос в Общността“ се разбира внос от страни на произход, различни от държавите-членки на Общността, в състава ѝ към 31 декември 2006 г.

За България и Румъния за периодите на тарифната квота за внос 2007/2008 г., 2008/2009 г., 2009/2010 г. и 2010/2011 г.:

a)

буква a) от първа алинея не се прилага; и

б)

под „внос в Общността“ се разбира внос от страни на произход, различни от държавите-членки на Общността, в състава ѝ към 1 януари 2007 г.

3.   „Нови вносители“ означава вносители, различни от тези, посочени в параграф 2, които са внесли в Общността поне петдесет тона плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 през всеки от двата последни приключили периода на тарифната квота за внос или всяка от предходните две календарни години.

Държавите-членки избират и прилагат един от двата метода, посочени в първа алинея по отношение на всички нови вносители, съгласно обективни критерии и като гарантират еднаквото третиране на операторите.

4.   Традиционните и новите вносители трябва да предоставят доказателства, че критериите, определени в параграфи 2 или 3, са изпълнени към момента на подаване на първата им молба за лицензии за внос до компетентните органи на държавата-членка, в която са установени и в която са регистрирани по ДДС.

Доказателства за търговия с трети страни се представят изключително чрез митническите документи за пускане в свободно движение, надлежно заверени от митническите власти и съдържащи препратка към въпросния заявител в качеството му на получател.

Член 5

Представяне на лицензиите за внос

1.   Всяко пускане в свободна циркулация в Общността на продуктите, изброени в приложение II, става след представяне на лицензия за внос, издадена съгласно настоящия регламент.

2.   Лицензиите за внос на чесън, пуснат в свободна циркулация в рамките на квотите, посочени в приложение I, се наричат по-долу „лицензии А“.

Другите лицензии за внос се наричат по-долу „лицензии Б“.

ГЛАВА II

ЛИЦЕНЗИИ „А“

Член 6

Общи разпоредби относно молбите за лицензии „А“ и лицензиите „А“

1.   Чрез дерогация от член 23 на Регламент (ЕО) № 1291/2000 лицензиите „A“ са валидни само за подпериода, за който са издадени. Те съдържат в клетка 24 една от бележките, посочени в приложение III.

2.   Гаранцията, посочена в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, е 50 EUR на тон.

3.   В клетка 8 на молбите за лицензии „А“ и на лицензиите се посочва страната на произход и забележката „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензията за внос е валидна само за внос с произход от отбелязаната страна.

4.   Чрез дерогация от член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 правата, които дават лицензии „А“, не могат да се прехвърлят.

Член 7

Разпределяне на цялото количество между традиционните вносители и новите вносители

Цялото количество, отпуснато на Аржентина, Китай и други трети страни съгласно приложение I, се разпределя, както следва:

a)

70 % за традиционните вносители;

б)

30 % за новите вносители.

Член 8

Референтно количество на традиционни вносители

За целите на настоящия регламент „референтно количество“ означава: количеството чесън, внесено от един традиционен вносител по смисъла на член 4, по следния начин:

a)

за традиционни вносители, внасяли чесън от 1998 г. до 2000 г. в Общността, в състава ѝ към 1 януари 1995 г., максималното количество чесън, внесено през една от годините 1998, 1999 и 2000;

б)

за традиционните вносители, внасяли чесън от 2001 г. до 2003 г. в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения или Словакия, максималното количество чесън, внесено:

i)

било през годините 2001, 2002 или 2003;

ii)

било през период на тарифната квота за внос 2001/2002 г., 2002/2003 г. или 2003/2004 г.;

в)

за традиционните вносители, внасяли чесън от 2003 г. до 2005 г. в България или Румъния, максималното количество чесън, внесено:

i)

било през годините 2003, 2004 или 2005;

ii)

било през период на тарифната квота за внос 2003/2004 г., 2004/2005 г. или 2005/2006 г.;

г)

за традиционните вносители, които не влизат в букви a), б) или в), максималното количество чесън, внесено през един от първите три приключили периода на тарифната квота за внос, за които са получили лицензия за внос съгласно Регламент (ЕО) № 565/2002 (10), Регламент (ЕО) № 1870/2005 или съгласно настоящия регламент.

Чесънът, произхождащ от държави-членки на Общността, в състава ѝ към 1 януари 2007 г., не се взема предвид в изчислението на референтните количества.

Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия избират и прилагат един от двата метода, посочени в буква б) от първи параграф по отношение на традиционните вносители, съгласно обективни критерии и като гарантират еднаквото третиране на операторите.

България и Румъния избират и прилагат един от двата метода, посочени в буква в), по отношение на традиционните вносители съгласно обективни критерии и като гарантират еднаквото третиране на операторите.

Член 9

Ограничения за молбите за лицензии „А“

1.   Цялото количество молби за лицензии „А“, които един традиционен вносител подава в рамките на един период на тарифната квота за внос, не може да надхвърли референтното количество на вносителя. Молбите, които не отговарят на това правило, се отхвърлят от компетентните органи.

2.   Цялото количество молби за лицензии „А“, които един нов вносител подава в рамките на даден подпериод, не може да надхвърли 10 % от общото количество, посочено в приложение I за този подпериод и за този произход. Молбите, които не отговарят на това правило, се отхвърлят от компетентните органи.

Член 10

Подаване на молби за лицензии „А“

1.   Вносителите подават молбите си за лицензии „А“ през първите пет работни дни от месеците април, юли, октомври и януари преди съответния подпериод.

2.   В клетка 20 на молбите за лицензии „А“ се вписва „традиционен вносител“ или „нов вносител“ според случая.

3.   Не се подават молби за лицензии „А“ за даден подпериод, нито за даден произход, ако в приложение I не фигурира количество за този подпериод или за този произход.

4.   В случай че заявителите подадат повече от една молба, нито една от тези молби няма да бъде допустима, а гаранциите, представени при подаването на молбите, се конфискуват в полза на въпросната държава-членка.

5.   Ако е подадена молба за лицензия „А“, не може да бъде издадена лицензия „Б“.

Член 11

Издаване на лицензии „A“

Лицензиите „А“ се издават от компетентния орган на седмия работен ден след крайния срок на нотификацията, предвидена в член 12, параграф 1.

Член 12

Нотификации до Комисията

1.   Към петнадесетия ден на всеки месец, посочено в член 10, параграф 1, държавите-членки нотифицират Комисията за количествата в килограми, включително и при липса на данни, за които са били подадени молби за лицензии „А“ за съответния подпериод.

Чрез дерогация от втора алинея от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки нотифицират информацията, посочена в тази алинея към същата дата.

Нотификациите са групирани по произход. В тях се уточняват също отделни сведения за количествата чесън, за които са подадени молби от традиционни и нови вносители.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията списъка на традиционните вносители и новите вносители, подали молби за лицензии „А“ за съответния подпериод към последния ден от всеки месец, както е посочено в член 10, параграф 1. Ако има групировки на оператори, създадени съгласно националното законодателство, се представя също списък на индивидуалните членове. Тази нотификация се изпращат по електронен път по образец, изпратен за целта от Комисията до държавите-членки.

ГЛАВА III

ЛИЦЕНЗИИ „Б“

Член 13

Разпоредби относно молбите за лицензии „Б“ и лицензиите „Б“

1.   Заявителите имат право да подават молби за лицензии „Б“ само до компетентните органи на държавата-членка, в която са учредени и в която са регистрирани по ДДС.

2.   Член 6, параграфи 2, 3 и 4 важат mutatis mutandis за лицензии „Б“.

3.   Лицензиите „Б“ се издават без отлагане.

4.   Лицензиите „Б“ са валидни три месеца.

Член 14

Нотификации до Комисията

Държавите-членки уведомяват Комисията за целите количества, включително при липса на данни, обхванати от молбите за лицензии „Б“, до втория работен ден от всяка седмица за молбите, получени предходната седмица.

Въпросните количества трябва да съдържат разбивка по дата на молбата за лицензия за внос, произход и код по КН. За продуктите, различни от чесъна, наименованието на продукта, както е посочено в клетка 14 от молбата за лицензия за внос, също трябва да бъде съобщено.

Тази нотификация се изпраща по електронен път по образец, изпратен за целта от Комисията до държавите-членки.

ГЛАВА IV

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОИЗХОД И ДИРЕКТЕН ПРЕВОЗ

Член 15

Удостоверения за произход

Чесънът, произхождащ от трета страна, фигурираща в приложение IV, може да бъде пуснат в свободна циркулация в Общността само ако са изпълнени следните условия:

a)

ако е представено удостоверение за произход, издадено от компетентните национални органи на тази страна, съгласно разпоредбите на членове 55—62 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;

б)

продуктът е превозен директно, по смисъла на член 16, от тази страна до Общността.

Член 16

Директен превоз

1.   Приема се, че са превозени директно от трета страна, фигурираща в приложение IV, до Общността:

a)

продукти, чийто превоз е извършен без да се използва територия на друга трета държава;

б)

продукти, чийто превоз се извършва през територията на една или повече трети страни, различни от страната на произход, със или без претоварване или временен престой на склад в тази страна, ако преминаването е обусловено по географски причини или е необходимо за превоза и при условие, че продуктите:

i)

са останали под контрола на митническите власти на страната или страните на транзит или съхранение;

ii)

не са пуснати на пазара или освободени за консумация там;

iii)

не са претърпели други операции, освен разтоварване и претоварване, или друга операция за запазване на доброто им състояние.

2.   Доказателствата, че са изпълнени условията, посочени в параграф 1, буква б), се предоставят на компетентните органи на държавите-членки заедно с:

а)

единичен документ за превоз, издаден от страната на произход и покриващ транзитното преминаване през страната или страните; или

б)

удостоверение, издадено от митническите власти на страната или страните по транзит, което съдържа:

i)

точно описание на стоките;

ii)

датите на тяхното разтоварване и на тяхното претоварване с указание за използваните транспортни средства;

iii)

декларация за условията на съхранението им; или

в)

всякакви други отчетни документи, където доказателствата, посочени в букви а) или б), не могат да бъдат представени.

Член 17

Административно сътрудничество с някои трети страни

1.   Веднага след като всяка от третите страни, фигуриращи в приложение IV от настоящия регламент, предостави необходимата информация за осъществяване на процедура за административно сътрудничество съгласно членове 63, 64 и 65 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз се публикува съобщение за това предоставяне.

2.   Лицензии „А“ за внос на чесън от страните, фигуриращи в приложение IV, могат да бъдат издадени само ако въпросната страна е предала на Комисията информацията, посочена в параграф 1. Това предаване се счита за извършено на датата на публикацията, както е предвидено в параграф 1.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1870/2005 се отменя.

Все пак Регламент (ЕО) 1870/2005 продължава да се прилага по отношение на лицензиите за внос, издадени съгласно този регламент, за периода на тарифната квота за внос, който изтича на 31 май 2007 г.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 142, 29.5.2001 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 142, 29.5.2001 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 154, 8.6.2006 г., стр. 24.

(5)  ОВ L 154, 8.6.2006 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 19. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2000/2006 (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 37).

(7)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(8)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(9)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

(10)  ОВ L 86, 3.4.2002 г., стр. 11. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1870/2005.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Тарифни квоти, въведени по силата на решения 2001/404/ЕО и 2006/398/ЕО за вноса на чесън с код по КН 0703 20 00

Произход

Пореден номер

Квоти (тонове)

Първи подпериод

(юни—август)

Втори подпериод

(септември—ноември)

Трети подпериод

(декември—февруари)

Четвърти подпериод

(март—май)

Общо

Аржентина

 

 

 

19 147

Традиционни вносители

09.4104

9 590

3 813

Нови вносители

09.4099

4 110

1 634

Общо

 

13 700

5 447

Китай

 

 

 

 

 

33 700

Традиционни вносители

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Нови вносители

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Общо

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Други страни

 

 

 

 

 

6 023

Традиционни вносители

09.4106

941

1 960

929

386

Нови вносители

09.4102

403

840

398

166

Общо

 

1 344

2 800

1 327

552

Всичко

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на продуктите, посочени в член 5, параграф 1

Код по КН

Описание

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

ex 0703 90 00

Други лукови зеленчуци, пресни или охладени

ex 0710 80 95

Чесън (1) и Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени

ex 0710 90 00

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (1) и/или Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени

ex 0711 90 80

Чесън (1) и Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

ex 0711 90 90

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (1) и/или Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

ex 0712 90 90

Сушен чесън (1) и Allium ampeloprasum и смеси от сушени зеленчуци, съдържащи чесън (1) и/или Allium ampeloprasum, цели, нарязани на парчета или резанки, смлени или пулверизирани, но необработени по друг начин


(1)  Тук се включват също продуктите, при които думата „чесън“ е само част от описанието. Тези термини могат да включват, но не се ограничават до „чесън с една луковица“, „слонски чесън“„чесън на скилидки“ или „ориенталски чесън“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Бележки, посочени в член 5, параграф 2

:

На български език

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

На испански език

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

На чешки език

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

На датски език

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

На немски език

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

На естонски език

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

На гръцки език

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

На английски език

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

На френски език

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

На ирландски език

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

На италиански език

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

На латвийски език

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

На литовски език

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

На унгарски език

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

На малтийски език

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

На нидерландски език

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

На полски език

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

На португалски език

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

На румънски език

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

На словашки език

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

На словенски език

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

На фински език

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

На шведски език

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на третите страни, посочени в членове 15, 16 и 17

 

Иран

 

Ливан

 

Малайзия

 

Обединени арабски емирства

 

Виетнам.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 342/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 489/2005 относно определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1), и по-специално член 6, параграф 3 и член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 предвижда, че списъкът с интервенционните центрове за приемането на неолющен ориз се определя от Комисията след консултация с държавите-членки. Този списък фигурира в приложение I към Регламент (ЕО) № 489/2005 на Комисията от 29 март 2005 година относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета по отношение на определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции (2). Вследствие присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. е необходимо, за тези нови държави-членки, интервенционните центрове да бъдат определени и включени в упоменатия списък.

(2)

Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 ограничава до 75 000 тона количеството, което може да се изкупи от интервенционните агенции в Общността като цяло. С цел справедливото разпределяне на това количество с Регламент (ЕО) № 489/2005 се определиха количествата за всяка държава-членка, производител на ориз, като се взеха предвид националните базови площи, определени от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (3) и средния добив, посочен в приложение VII към този регламент. Вследствие присъединяването на България и Румъния следва това разпределение между държавите-членки производителки да се преразгледа като се приложат същите критерии на разпределяне, както при приемането на Регламент (ЕО) № 489/2005, отчитайки при все това базовите площи на България и Румъния.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 489/2005 следва да бъде подходящо изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 489/2005 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение V се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 81, 30.3.2005 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните точки 7 и 8 се добавят в приложение I към Регламент (ЕО) № 489/2005:

„7.   България

Региони

Наименование на центровете

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Румъния

Региони

Наименование на центровете

Ialomita

Slobozia“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Транш № 1, посочен в член 5

Държава-членка

Транш № 1

България

584 t

Гърция

4 636 t

Испания

20 320 t

Франция

4 148 t

Италия

40 432 t

Унгария

305 t

Португалия

4 549 t

Румъния

26 t“


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията (ОВ L 294, 25.10.2006 г., стр.19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 30 март 2007 година (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

Всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бивша югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 344/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви в), г) и ж) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на захар, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

Член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 посочва, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари оправдават това.

(4)

Възстановявания могат да бъдат предоставяни единствено за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 951/2006 от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2).

(5)

Могат да бъдат определени възстановявания при износ, които да покрият разликите в конкурентоспособността между изнасяните стоки от Общността и тези от трети страни. Продуктите от Общността, изнасяни за близки местоназначения и към трети страни, които предоставят преференциално третиране за продукти, внесени от Общността, са в момента в особено благоприятна конкурентна позиция. Ето защо следва да се премахнат възстановяванията при износ за тези местоназначения.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при изпълнение на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   За да имат право на възстановяване по силата на параграф 1, продуктите трябва да изпълняват съответните изисквания, посочени в членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията (ОВ L 294, 25.10.2006 г., стр. 19).

(2)  OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти в сектор захар, приложими от 30 март 2007 г. (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg сухо вещество

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2458

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бившата югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. относно сключване и временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими за преработени селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Базовият размер не се прилага за продукта, посочен в точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 12).


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/30


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 345/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно постоянен търг за 2006—2007 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 29 март 2007 г., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 29 март 2007 г., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006, се определя на 29,583 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията (ОВ L 294, 25.10.2006 г., стр. 19).

(2)  OВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 49.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 346/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в член 1 от горепосочения регламент, на световния пазар и на пазара на Общността може да бъде покрита посредством възстановявания при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на мляко и млечни продукти възстановяванията при износ трябва да бъдат определени в съответствие с правилата и някои от критериите, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

Член 31, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари водят до такава необходимост.

(4)

В съответствие с Меморандума на съгласие между Европейската общност и Доминиканската република относно защитата на вноса на мляко на прах в Доминиканската република (2), приет с Решение 98/486/ЕО на Съвета (3), определено количество млечни продукти от Общността, изнесени към Доминиканската република, може да се възползва от намалението на митото. Възстановяванията при износ, отпуснати за продукти, изнесени по силата на този режим, трябва да бъдат намалени с определен процент.

(5)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановяванията при износ, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, и сумите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1919/2006 (ОВ L 380, 28.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 30 март 2007 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Местоназначенията са определени, както следва:

L20

:

Всички местоназначения с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (Ватикана), общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати, Андора, Гибралтар, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


(1)  По отношение на продуктите, предназначени за износ към Доминиканската република по силата на квотата за 2007/2008 г., посочена в Решение 98/486/ЕО, и отговарящи на условията, предвидени в глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, следва да бъдат прилагани следните проценти:

а)

продукти с кодове по КН 0402 10 11 9000 и 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

б)

продукти с кодове по КН 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 и 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Местоназначенията са определени, както следва:

L20

:

Всички местоназначения с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (Ватикана), общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати, Андора, Гибралтар, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 347/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно тръжна процедура за възстановявания при износ на някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 27 март 2007 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, приключващ на 27 март 2007 г., максималният размер на възстановяването за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от посочения регламент, се определя в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 276/2007 (ОВ L 76, 16.3.2007 г., стр. 16).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ, чието местоназначение е посочено в член 1, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 581/2004

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Млечна мазнина (Butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 348/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно условията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 на същите регламенти, и цените на тези продукти в Общността, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид, от една страна, съществуващата ситуация и прогнозите за наличностите на зърнени култури, ориз и натрошен ориз, както и техните цени на пазара на Общността и, от друга страна, цените на зърнените култури, ориза, натрошения ориз и продуктите на базата на зърнени култури на световния пазар. Съгласно посочените членове важно е също така да се осигури равновесие и естествено развитие на пазарите на зърнени култури и ориз по отношение на цени и търговски обмен и да се вземе предвид икономическия ефект на предвидения износ и стремежа да се предотвратят затруднения във функционирането на пазара на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1518/95 на Комисията (3) относно режима на внос и износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз, определя, в член 4, специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяването за тези продукти.

(4)

Уместно е предоставеното възстановяване за определени преработени продукти да се диференцира въз основа на съдържанието, според продукта, на пепел, необработена целулоза, люспи, белтъчини, мазнини и скорбяла, като това съдържание е особено добър индикатор за действителното количество на изходни продукти, включени в преработения продукт.

(5)

По отношение на корените на маниока и други тропически корени и грудки, както и брашната, произведени от тях, икономическият ефект на потенциалния износ и най-вече естеството и произходът на тези продукти не налагат за момента определянето на възстановяване при износ. По отношение на някои преработени продукти на базата на зърнени култури незначителното участие на Общността в световната търговия не налага за момента определянето на възстановяване при износ.

(6)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(7)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(8)

Термичната обработка на някои преработени продукти на базата на царевица има опасност да доведе до предоставянето на възстановяване, което не съответства на качеството на продукта. Уместно е да се уточни, че за продуктите, съдържащи предварително желирана скорбяла, не се предоставят възстановявания при износ.

(9)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1518/95, се определят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1549/2004 на Комисията (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2993/95 (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 29 март 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


(1)  Не се предоставя възстановяване за продукти, които са преминали термична обработка, довела до предварително желиране на скорбялата.

(2)  Възстановяванията се предоставят съгласно Регламент (ЕИО) № 2730/75 на Съвета (ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 20), изменен.

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 349/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от упоменатия регламент, и цените на същите продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 1517/95 на Комисията от 29 юни 1995 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1784/2003 за режима на внос и износ на зърнени смески за животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 1162/95 относно подробните правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ на зърнени култури и ориз (2) посочва специфичните критерии за изчисляване на възстановяванията за тези продукти.

(3)

При изчисляването следва също да се вземе предвид съдържанието на зърнени продукти. За опростяване на процедурата възстановяването следва да бъде изплащано за две категории „зърнени продукти“: царевица, която е най-широко използваната зърнена култура при производството на смески за износ и на царевични продукти; и „други зърнени култури“, към които спадат зърнените продукти, отговарящи на условията, с изключение на царевицата и царевичните продукти. Възстановяване следва да бъде предоставено за количеството зърнени продукти, съдържащо се в смеската за животни.

(4)

Освен това размерът на възстановяването трябва да вземе предвид възможностите и условията за продажба на тези продукти на световния пазар, необходимостта да се избегнат затруднения във функционирането на пазара на Общността и икономическия аспект на износа.

(5)

Сегашната ситуация на пазара на зърнени култури, и по-специално перспективите за снабдяване, налагат премахване на възстановяванията при износ.

(6)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на смески за животни, посочени в Регламент (ЕО) № 1784/2003 и подчинени на Регламент (ЕО) № 1517/95, се определят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони”


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (OВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 29 март 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

Код на продуктите, за които се предоставят възстановявания при износ:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Зърнени продукти

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

Царевица и царевични продукти

Кодове по КН 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Зърнени продукти, с изключение на царевица и царевични продукти

C10

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продукти, както и на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

C10

:

Всички местоназначения.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 350/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията от 30 юни 1993 г. относно правилата за прилагане на Регламенти (ЕИО) № 1766/92 и (ЕИО) № 1418/76 на Съвета по отношение на възстановяванията при производство съответно в сектора на зърнените култури и на ориза (2) определя условията за предоставяне на възстановявания при производство. Начинът на изчисление е посочен в член 3 от упоменатия регламент. Така изчисленото възстановяване, при необходимост адаптирано за нишесте от картофи, следва да се определя веднъж месечно и може да се изменя, ако цените на царевицата и/или на житото нараснат или спаднат значително.

(2)

За установяване на точния размер възстановяванията при производство, определени в настоящия регламент, следва да се умножат по коефициентите, посочени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 1722/93.

(3)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяването при производство на един тон скорбяла, посочено в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1722/93, се определя на:

a)

0,00 EUR/t за царевична, житна, ечемичена и овесена скорбяла;

b)

0,00 EUR/t за нишесте от картофи.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1950/2005 (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 18).


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 351/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2000/822/ЕО на Съвета от 22 декември 2000 г. за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Тунис за двустранните мерки за изменение на селскостопанските протоколи към споразумението за асоцииране Европейска общност/Република Тунис (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграфи 1 и 2 от Протокол № 1 към Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (3), открива тарифна квота с нулево мито за внос на необработено маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, изцяло добито в Тунис и транспортирано директно от тази държава в Общността, в рамките на лимит, предвиден за всяка година.

(2)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриване и управление на тарифните квоти за маслиново масло с произход от Тунис (4) предвижда също месечен лимит за количеството, за което ще се издават лицензии.

(3)

Подадени са заявления до компетентните органи в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 за издаване на лицензии за внос за общо количество, което надвишава лимита от 5 000 тона, предвиден за месец март.

(4)

При тези обстоятелства Комисията следва да определи процент на отпускане, който позволява издаването на лицензии пропорционално на наличните количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за износ, подадени на 26 и 27 март 2007 г., по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, се приемат до достигане на 24,897202 % от заявеното количество. Лимитът от 5 000 тона, предвиден за месец март, е достигнат.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 92.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/44


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 352/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 38/2007 на Комисията от 17 януари 2007 г. за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) се изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 38/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 28 март 2007 r., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 28 март 2007 r., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 38/2007, се определя на 363,50 EUR/t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията (ОВ L 294, 25.10.2006 г., стр. 19).

(2)  OВ L 11, 18.1.2007 г., стр. 4.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 353/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 29 март 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (1), и по-специално член 33, параграф 2, буква а) и параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 32, параграф 1 и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви б), в), г) и ж) от посочения регламент и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение VII към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такива възстановявания (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Член 32, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006 определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стоки, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Възстановяванията, определени според настоящия регламент, могат да бъдат предварително определени, когато пазарната ситуация през следващите няколко месеца не може да се установи в момента.

(6)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяването при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, и в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 (OВ L 294, 25.10.2006 г., стр. 19).

(2)  OВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 30 март 2007 година за определени продукти в сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

Код по КН

Описание

Ставка за изменение в EUR/100 kg

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1701 99 10

Бяла захар

24,58

24,58


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за износ в Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Бившата югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорските острови и за продуктите, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 354/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 195/2007 относно пристъпване към изкупуване на масло в някои държави-членки в периода от 1 март до 31 август 2007 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Комисията от 16 декември 1999 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно мерките за интервенция на пазара на масло и млечна сметана (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 195/2007 на Комисията (3) определя списъка на държавите-членки, в които се пристъпва към изкупуване на масло в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(2)

На базата на пазарните цени, съобщени от Испания, Комисията констатира, че цените на маслото са били равни или по-високи от 92 % от интервенционната цена в продължение на две последователни седмици. Следователно е уместно да се прекрати интервенционното изкупуване в Испания, която следва да се заличи от списъка, определен от Регламент (ЕО) № 195/2007.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 195/2007 следва да бъде съответно изменен.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕО) № 195/2007 се заменя със следния текст:

„Член 1

Пристъпва се към изкупуване на масло, както е предвидено в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, в следните държави-членки:

Португалия“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 333, 24.12.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).

(3)  ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 62.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 355/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от същия регламент, и цените на същите продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановявания при износ.

(2)

Възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид факторите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета за предоставяне на възстановявания при износ и относно мерките, които е необходимо да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2).

(3)

Що се отнася до брашното и едрозърнестия и дребнозърнестия грис от пшеница или ръж, възстановяването при износ, което се прилага към тези продукти, следва да се изчисли, като се отчита количеството зърнени култури, необходимо за производството на съответния продукт. Тези количества са фиксирани в Регламент (ЕО) № 1501/95.

(4)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(5)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. Междувременно то може да бъде променяно.

(6)

Прилагането на тези правила към настоящата ситуация на пазара на зърнени култури, и по-специално към котировките или цените на тези продукти в Общността и на световния пазар, води до определяне на възстановяванията в размерите, посочени в приложението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите в непреработено състояние, изброени в член 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, с изключение на малц, се определят в размерите, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 Март 2007 r. за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „A“, са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), както е изменен.

C01

:

Всички трети страни с изключение на Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Бившата югославска република Македония, Лихтенщайн и Швейцария.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 356/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на корективна сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 предвижда, че възстановяването при износ на зърнени култури към деня на внасяне на заявлението за лицензия следва да се прилага при поискване към износ, който ще бъде осъществен в рамките на срока на валидност на лицензията. В такъв случай към възстановяването може да се приложи корективна сума.

(2)

Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета за предоставяне на възстановявания при износ на зърнени култури и относно мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2), позволява определянето на корективна сума за продуктите, изброени в член 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003. Тази корективна сума следва да бъде изчислена, като се вземат предвид факторите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95.

(3)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на някои пазари могат да наложат диференциация в корективните суми според местоназначението на износ.

(4)

Корективната сума следва да се определи по същата процедура като възстановяването. Тя може да се изменя в периода между две фиксирания.

(5)

От горепосочените разпоредби следва, че корективната сума трябва да бъде тази, определена в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Корективната сума, приложима към възстановяванията, предварително определени по отношение на износа на продуктите, посочени в член 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, с изключение на малц, е определена в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 Март 2007 r. за определяне на корективната сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

(EUR/t)

Код на продуктите

Местоназначение

Настоящ

4

Първи срок

5

Втори срок

6

Трети срок

7

Четвърти срок

8

Пети срок

9

Шести срок

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), както е изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (ЕО) № 2081/2003 (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

C01

:

Всички трети страни с изключение на Албания, България, Румъния, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Бившата югославска република Македония, Лихтенщайн и Швейцария.

C02

:

Алжир, Саудитска Арабия, Бахрейн, Египет, Обединени арабски емирства, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Мароко, Мавритания, Оман, Катар, Сирия, Тунис и Йемен.

C03

:

Всички трети страни с изключение на България, Норвегия, Румъния, Швейцария и Лихтенщайн.


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 357/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на малц

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от същия регламент, и цените на тези продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид елементите на член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1766/92 на Съвета за предоставянето на възстановявания при износ и мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2).

(3)

Възстановяването, което се прилага към различните видове малц, следва да се изчисли, като се вземат предвид количествата зърнени култури, необходими за производството на съответните продукти. Тези количества са посочени в Регламент (ЕО) № 1501/95.

(4)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяването за определени продукти с оглед тяхното местоназначение.

(5)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(6)

Прилагането на тези правила с оглед съществуващата ситуация на пазара на зърнени култури и най-вече с оглед котировките и цените на тези продукти в Общността и на световния пазар води до определяне на възстановяването в размери, посочени в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на малца, посочен в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, се определят в размери, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 март 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ на малц

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия A са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/54


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 358/2006 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на коректива, приложим към възстановяването за малц

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 предвижда, че възстановяването при износ на зърнени култури, което се прилага в деня на внасяне на заявлението за лицензия, следва при поискване да се приложи при износ, извършен по време на срока на валидност на лицензията. В този случай към възстановяването може да се приложи коректив.

(2)

Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. за определяне на някои подробни правила съгласно Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно предоставянето на възстановявания при износ на зърнени култури и мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2), позволява да бъде определен корективът за малц, посочен в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003. Този коректив следва да се изчисли, като се вземат предвид факторите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95.

(3)

От горепосочените разпоредби следва, че корективът следва да бъде този, определен в приложението към настоящия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Корективът, посочен в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, който се прилага към възстановяванията за малц, определени предварително за малца, е този, установен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 Март 2007 г. за определяне на коректива, приложим към възстановяванията за малц

NB: Кодовете на продуктите за местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначения са определени в Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

(EUR/t)

Код на продуктите

Местоназначение

Настоящ

4

Първи период

5

Втори период

6

Трети период

7

Четвърти период

8

Пети период

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Код на продуктите

Местоназначение

Шести период

10

Седми период

11

Осми период

12

Девети период

1

Десети период

2

Единадесети период

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/56


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 359/2007 НA КОМИСИЯТА

от 29 март 2007 година

за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 2 от Регламент (ЕИО) № 2681/74 на Съвета от 21 октомври 1974 г. относно финансирането от Общността на разходите по снабдяване със селскостопански продукти под формата на хранителни помощи (3) посочва, че частта от разходите по възстановяванията при износ, определени съгласно правилата на Общността, трябва да се поеме от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“.

(2)

С оглед лесното изготвяне и управление на бюджета, предвиден за проекти за хранителни помощи на Общността, както и с оглед да се позволи на държавите-членки да се информират за размера на частта, поета от Общността във финансирането на национални проекти за хранителни помощи, следва да се определи размерът на възстановяванията, полагащи се при подобни дейности.

(3)

Общите правила и правилата за прилагане, предвидени в член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 13 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 относно възстановяванията при износ, се прилагат mutatis mutandis към горепосочените случаи.

(4)

Специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяванията при износ на ориз, са определени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За националните проекти за хранителни помощи и проектите за хранителни помощи на Общността съгласно международни споразумения или други допълнителни програми, както и за други мерки на Общността за безплатно предоставяне на храна, възстановяванията, приложими към секторите на зърнените култури и ориза, се определят съгласно приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.

За Комисията:

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 288, 25.10.1974 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 29 март 2007 г. за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

(EUR/t)

Код на продукта

Размер на възстановяванията

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Кодовете на продуктите са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/58


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 март 2007 година

за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото

(2007/198/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално трета и четвърта алинея на членове 47 и член 48 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Със силната, непрестанна и координирана подкрепа на Общността чрез програми за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия („Евратом“), заедно с развитието на знанията и човешките ресурси в националните лаборатории по термоядрен синтез, в сътрудничество особено в рамките на Европейското споразумение за разработване на термоядрен синтез (EFDA), Общността създаде единна и напълно интегрирана програма за изследване на термоядрения синтез, която има водеща роля на международно ниво в разработването на термоядрения синтез като потенциално неизчерпаем, безопасен, устойчив, екологосъобразен и икономически конкурентоспособен източник на енергия.

(2)

Създаването на проекта за изследване на термоядрения синтез на Съвместния европейски тороид (JET) през 1978 г. (1), който постигна и дори надмина всички проектни цели, включително показа управляемо отделяне на значително количество термоядрена енергия, и който продължава да е ненадминат в целия свят по термоядрена мощност и енергия, показа добавената стойност на обединяването на ресурси и експертни умения на нивото на Общността под формата на съвместно предприятие.

(3)

Общността изигра основна роля в развитието на следващия етап на международен проект за термоядрения синтез „ITER“, който започна през 1988 г. с Дейности по идеен проект (2), продължи през 1992 г. с Дейности по инженерен проект (3), удължени с три години през 1998 г. (4), и беше последван от второ споразумение през 1994 г. (5), резултата от което бе представен през 2001 г. — подробен, пълен и напълно интегриран инженерен проект на изследователско съоръжение, предназначено да покаже практическата приложимост на термоядрения синтез като енергиен източник, от който Общността би могла да има значителна полза, в частност в контекста на гарантиране сигурността и разнообразието на доставката на енергия в дългосрочен план.

(4)

Седемте страни в преговорите за „ITER“ (Евратом, Народна република Китай, Индия, Япония, Република Корея, Русия и Съединените щати), които представляват над половината от населението на света, сключиха Споразумението за създаване на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за съвместно изпълнение на проекта „ITER“ (6) (Споразумение „ITER“), с което се създава Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ (наричана по-долу Организация „ITER“) със седалище в Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) (Франция). Организацията „ITER“ носи пълната отговорност за изграждане, стопанисване, експлоатация и деактивация на съоръженията на „ITER“.

(5)

Съгласно изискванията на Споразумението „ITER“, всички страни трябва да предоставят свои участия в Организацията „ITER“ чрез съответни юридически лица, наричани „Вътрешни агенции“. С цел позволяване започването на своевременно изграждане на „ITER“ и като се има предвид, че Евратом като страна домакин ще има специални отговорности като член на Организацията „ITER“, включително и с най-голямо дялово участие, както и за подготовката на обекта, Вътрешната агенция на Евратом следва да бъде създадена във възможно най-кратък срок.

(6)

Евратом и Япония са сключили двустранно споразумение за съвместно изпълнение на Дейности от широкообхватния подход („Споразумението с Япония за широкообхватен подход“), което определя допълнителни съвместни дейности по изследване на термоядрения синтез като част от „широкообхватен подход“ към бързата реализация на термоядрената енергия, договорен по време на преговорите за Споразумението „ITER“. Споразумението с Япония за широкообхватен подход предвижда, че тези Дейности от широкообхватния подход следва да бъдат осъществени от Евратом чрез Вътрешната агенция на Евратом като изпълнителна агенция.

(7)

С цел постигане на максимално обединени ресурси и мащабни икономики, в контекста на „прекия и бърз“ подход към термоядрения синтез, изследван от група независими експерти по молба на министрите по научно-изследователска дейност по време на белгийското председателство, Вътрешната агенция на Евратом следва също да изпълнява дългосрочна програма от дейности, за да подготви изграждането на демонстрационни термоядрени реактори и свързани с тях съоръжения, за да се укрепи конкурентоспособността на европейската промишленост в това отношение.

(8)

В своите заключения от 26—27 ноември 2003 г. Европейският съвет упълномощи Комисията с единодушно решение да предложи Франция за страна домакин на „ITER“ и Cadarache за място за изграждане на „ITER“ и реши, че Вътрешната агенция на Евратом следва да бъде установена в Испания.

(9)

Първостепенното значение на проекта „ITER“ и дейностите от широкообхватния подход за използване на потенциала на термоядрената енергия като неизчерпаем, безопасен, устойчив, екологосъобразен и икономически конкурентоспособен източник на енергия налага необходимостта от създаване на Вътрешна агенция на Евратом под формата на Съвместно предприятие, както е предвидено в глава 5 на Договора за Евратом.

(10)

Съвместното предприятие, което следва да отговаря за публичната научно-изследователска дейност от европейски и международен интерес и да изпълнява ангажименти съгласно международни споразумения, следва да се счита за международно образувание по смисъла на член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно обща система на данъка върху добавената стойност (7), и за международна организация по смисъла на второто тире на член 23, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (8), член 22 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (9), и член 15 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (10).

(11)

С настоящото решение се създава финансова референция за срока, предвиден за Съвместното предприятие, която изразява волята на законодателната власт, и която няма да засяга правомощията на бюджетната власт, определени в Договора за Евратом.

(12)

При спазване условието за предварителна консултация с Комисията, Съвместното предприятие следва да има собствен финансов регламент, основан на принципите от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (11) („Рамковия финансов регламент“), като се отчитат специфичните експлоатационни потребности, произтичащи по-специално от неговите международни задължения.

(13)

С цел засилване на международното сътрудничество в научните изследвания, Съвместното предприятие следва да е отворено за участие за страни, които са сключили споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на термоядрения синтез, които свързват техните съответни програми с програмите на Евратом.

(14)

Предложението за решение на Съвета за седма рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за дейности по изследване и обучение в областта на ядрената енергия (2007—2011 г.) и конкретната програма за изпълнение на тази рамкова програма („FP7“) отрежда централно място на „ITER“ в европейската стратегия за термоядрен синтез и урежда участието на Евратом, чрез Съвместното предприятие в Организацията „ITER“, Дейностите от широкообхватния подход и други свързани дейности с оглед подготовката за демонстрационен термоядрен реактор.

(15)

Необходимостта от гарантиране на стабилни условия за назначаване и еднакво отношение към персонала, като се отчита натрупаният от Съвместното предприятие „JET“ опит, с цел привличане на специализиран научен и технически персонал от най-висока класа, изисква прилагането за целия персонал, нает от Съвместното предприятие, на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, постановени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (12) („Правилника за персонала“).

(16)

Като се има предвид, че Съвместното предприятие не е предназначено да изпълнява икономическа цел и отговаря за управлението на участието на Евратом в международен научно-изследователски проект от обществен интерес, за изпълнение на задачите му е необходимо прилагането на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. (13) спрямо Съвместното предприятие, неговия директор и персонал.

(17)

С оглед специфичното естество на дейностите на Съвместното предприятие и неговото значение за напредъка на изследването на термоядрения синтез, и с цел насърчаване предоставянето на добро и икономично управление на общественото финансиране на Съвместното предприятие, всички предимства, предвидени в приложение III към Договора, следва да се предоставят на Съвместното предприятие.

(18)

В качеството си на лице с юридическа правосубектност Съвместното предприятие следва да носи отговорност за своите действия. По отношение на разрешаването на спорове по договорни въпроси договорите, сключени от Съвместното предприятие, могат да предвиждат, че е компетентен Съдът на Европейските общности.

(19)

Като се имат предвид правата и задълженията на Общността съгласно дял II, глава 2 на Договора относно разпространението на информация, Съвместното предприятие следва да предвиди съответни механизми в това отношение с Комисията.

(20)

Съвместното предприятие и Испания следва да сключат споразумение за приемане относно настаняване в офис помещения, привилегии и имунитети и друга подкрепа, която Испания ще предостави на Съвместното предприятие.

(21)

Настоящото решение отчита резултата от анкетата, проведена от Комисията, и по-специално положителното становище за предложенията на Консултативния комитет по програмата на Евратом за специфични изследвания и обучение в областта на ядрената енергия (термоядрен синтез),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване на Съвместното предприятие

1.   С настоящото решение се създава Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия (термоядрен синтез за енергия) („Съвместното предприятие“) за срок от 35 години, считано от 19 април 2007 г.

2.   Основните задачи на Съвместното предприятие са следните:

а)

предоставяне на участието на Европейската общност за атомна енергия („Евратом“) в Международната организация по термоядрена енергия „ITER“;

б)

предоставяне на участието на Евратом в Дейностите от широкообхватния подход с Япония за бързата реализация на термоядрената енергия;

в)

подготовка и координация на програмата от дейности по подготвяне на изграждането на демонстрационен термоядрен реактор и свързани с него съоръжения, включително на Международното съоръжение за облъчване на материали за термоядрен синтез (IFMIF).

3.   Седалището на Съвместното предприятие се намира в Барселона, Испания.

4.   Съвместното предприятие се счита за международно образувание по смисъла на член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО, и за международна организация по смисъла на второто тире на член 23, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО, член 22, буква в) от Директива 2004/17/ЕО и член 15, буква в) от Директива 2004/18/ЕО.

Член 2

Членове

Съвместното предприятие има следните членове:

а)

Евратом, представена от Комисията;

б)

държавите членки на Евратом;

в)

трети страни, които са сключили споразумение за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез, което свързва техните съответни програми с програмите на Евратом, и са изразили желание да станат членове на Съвместното предприятие.

Член 3

Устав

С настоящото решение се приема уставът на Съвместното предприятие, който фигурира в приложението.

Член 4

Финансиране

1.   Средствата за Съвместното предприятие, необходими за изпълнение на основните му задачи, се определят, както следва:

а)

за задачите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), в съответствие със Споразумението за „ITER“;

б)

за задачите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), в съответствие със Споразумението с Япония за широкообхватния подход;

в)

за задачите, посочени в член 1, параграф 2, буква в), в съответствие с програмите за научни изследвания и обучение, приети съгласно член 7 от Договора.

2.   Средствата на Съвместното предприятие се състоят от участие на Евратом, участие от страната домакин на „ITER“, годишен членски внос и доброволни участия на държавите членки на Съвместното предприятие, различни от Евратом, и допълнителни средства.

3.   Примерната сума на общите средства, които се считат за необходими за Съвместното предприятие в съответствие с параграф 1, се определя на 9 653 млн EUR (14). Тя се състои от следните суми:

(в милиони EUR)

2007 г.—2016 г.

2017 г.—2041 г.

2007 г.—2041 г.

 

от които 2007 г.—2011 г.

 

Постоянни стойности

Общо

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Примерната сума на общото участие на Евратом за средствата, посочени в параграф 3, е 7 649 млн EUR, от която максимално 15 % са за административни разходи. Тя се състои от следните суми:

(в милиони EUR)

2007 г.—2016 г.

2017 г.—2041 г.

2007 г.—2041 г.

 

от които РП7 (2007 г.—2011 г.)

 

Постоянни стойности

Общо

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Член 5

Финансов регламент

1.   Съвместното предприятие има отделен финансов регламент, основан на принципите на Рамковия финансов регламент. Финансовият регламент на Съвместното предприятие (Финансовия регламент) може да се различава от рамковия финансов регламент, в случай че оперативните нужди на Съвместното предприятие изискват това, и при условие че се извърши предварителна консултация с Комисията.

2.   Съвместното предприятие създава своя вътрешна служба за одит.

3.   Освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие се извършва от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

Член 6

Персонал

Правилникът за персонала, както и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на Правилника за персонала, се прилагат спрямо персонала на Съвместното предприятие.

Член 7

Привилегии и имунитети

Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага за Съвместното предприятие, неговия директор и персонал.

Член 8

Предимства

Държавите членки предоставят всички предимства, посочени в приложение III към Договора, на Съвместното предприятие в рамките на обхвата на неговите официални дейности, за срока на съществуване на Съвместното предприятие.

Член 9

Отговорност и компетентност на Съда

1.   Договорните задължения на Съвместното предприятие се уреждат от съответните договорни разпоредби и приложимото към договора право.

Съдът на Европейските общности има правомощия да се произнася по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Съвместното предприятие договор.

2.   В случай на извъндоговорни задължения Съвместното предприятие, в съответствие с общите за законодателствата на държавите-членки принципи, компенсира всички щети, причинени от неговите служители при изпълнение на служебните им задължения.

Съдът на Европейските общности е компетентен да разглежда спорове относно обезщетенията за такива щети.

3.   Съдът на Европейските общности е компетентен по дела, заведени срещу Съвместното предприятие, включително решения на Управителния съвет, при условията, предвидени в член 146 и член 148 на Договора.

4.   Всички плащания от Съвместното предприятие във връзка с посочените в параграфи 1 и 2 задължения и направените разноски и разходи във връзка с тях се считат за разходи на Съвместното предприятие и се покриват от средствата на Съвместното предприятие.

Член 10

Разпространяване на информация

Съвместното предприятие договаря с Комисията необходимите разпоредби, които ще позволят на Общността да упражнява правата и задълженията си по дял II, глава 2 на Договора.

Член 11

Споразумение за приемане

Съвместното предприятие и Испания сключват споразумение за приемане до три месеца от създаване на Съвместното предприятие.

Член 12

Прилагане

Настоящото решение се прилага от двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  Решение 78/471/Евратом на Съвета от 30 май 1978 г. относно създаването на „Съвместен европейски тороид (JET), Съвместно предприятие“ (ОВ L 151, 7.6.1978 г., стр. 10). Решение, последно изменено с Решение 98/585/Евратом (OВ L 282, 20.10.1998 г., стр. 65).

(2)  Решение 88/229/Евратом на Комисията (OВ L 102, 21.4.1988 г., стp. 31).

(3)  Решение 92/439/Евратом на Комисията (ОВ L 244, 26.8.1992 г., стр.13).

(4)  Решение 98/704/Евратом на Съвета (OВ L 335, 10.12.1998 г., стp. 61).

(5)  Решение 94/267/Евратом на Комисията (OВ L 114, 5.5.1994 г., стp. 25).

(6)  OВ L 358, 16.12.2006 г., стp. 62.

(7)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/38/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).

(8)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/106/ЕО (ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 30).

(9)  OВ L 134, 30.4.2004 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(10)  OВ L 134, 30.4.2004 г., стp. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(11)  OВ L 357, 31.12.2002 г., стp. 72.

(12)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1895/2006 (ОВ L 397, 30.12.2006 г., стр. 6).

(13)  ОВ 152, 13.7.1967 г., стр. 13, Протокол, изменен с Договора от Амстердам и Договора от Ница.

(14)  Всички посочени цифри са изразени в настоящи стойности, освен ако не е предвидено друго и при условие, че се приемат съответните бюджети за програмите на Общността за научни изследвания и обучение съгласно член 7 на Договора.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА „ITER“ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРМОЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

(ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ ЗА ЕНЕРГИЯ)

Член 1

Наименование, седалище, членове

1.   Наименованието на Съвместното предприятие е „Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия (термоядрен синтез за енергия)“ („Съвместното предприятие“).

2.   Седалището на Съвместното предприятие е в Барселона, Испания.

3.   Съвместното предприятие има следните членове:

а)

Европейската общност за атомна енергия („Евратом“), представлявана от Комисията;

б)

държавите-членки на Евратом;

в)

трети страни, които са сключили споразумение за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез, което свързва техните съответни научно-изследователски програми с програмите на Евратом, и които са изразили желание да станат членове на Съвместното предприятие.

Член 2

Цели

Целите на Съвместното предприятие са, както следва:

1)

Предоставяне на участието на Евратом в Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ (Организацията „ITER“), в съответствие със Споразумението за създаване на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за съвместно изпълнение на Проекта „ITER“ (Споразумението „ITER“).

2)

Предоставяне на участието на Евратом в дейностите от широкообхватния подход с Япония за бързата реализация на термоядрената енергия („Дейности от широкообхватния подход“), в съответствие с двустранното споразумение за съвместното изпълнение на дейностите от широкообхватния подход („Споразумение за широкообхватен подход с Япония“).

3)

Подготовка и координация на програма от дейности по подготвяне на изграждането на демонстрационен термоядрен реактор и свързани с него съоръжения, включително на Международното съоръжение за облъчване на материали за термоядрен синтез (IFMIF).

Член 3

Дейности

1.   В качеството на Вътрешна агенция на Евратом за ITER, Съвместното предприятие изпълнява задълженията на Евратом към Организацията „ITER“, както са определени в Споразумението „ITER“ и за срока на действие на последното. По-специално то:

а)

осъществява надзор на подготовката на мястото на изграждане по проекта „ITER“;

б)

предоставя компоненти, оборудване, материали и други ресурси на Организацията „ITER“;

в)

управлява механизмите за възлагане на обществени поръчки по отношение на Организацията „ITER“ и по-специално свързани с тях процедури за осигуряване на качеството;

г)

подготвя и координира участието на Евратом в научната и техническа експлоатация на проекта „ITER“;

д)

координира научните и технологични развойни дейности в подкрепа на участието на Евратом за Организацията „ITER“;

е)

предоставя финансовото участие на Евратом в Организацията „ITER“;

ж)

осигурява предоставянето на човешки ресурси на разположение на Организацията „ITER“;

з)

осъществява взаимодействие с Организацията „ITER“ и изпълнява всички други дейности за подпомагане изпълнението на Споразумението „ITER“.

2.   В качеството на изпълнителна агенция в контекста на Споразумението за широкообхватния подход с Япония, Съвместното предприятие изпълнява задълженията на Евратом по изпълнение на Дейностите от широкообхватния подход. По-специално то:

а)

предоставя компоненти, оборудване, материали и други ресурси за Дейностите от широкообхватния подход;

б)

подготвя и координира участието на Евратом в изпълнение на Дейностите от широкообхватния подход;

в)

координира научните и технологични развойни дейности;

г)

предоставя финансовото участие на Евратом в Дейностите от широкообхватния подход;

д)

осигурява предоставянето на човешки ресурси на разположение за Дейностите от широкообхватния подход;

е)

извършва всички други необходими дейности по изпълнение на задълженията на Евратом за подпомагане изпълнението на Споразумението за широкообхватния подход с Япония.

3.   При подготовката за изграждане на демонстрационен термоядрен реактор и свързани с него съоръжения, включително Международното съоръжение за облъчване на материали за термоядрен синтез (IFMIF), Съвместното предприятие подготвя и координира програма от дейности по изследване, разработване и проектиране, различни от „ITER“ и Дейностите от широкообхватния подход.

4.   Съвместното предприятие осъществява всички други дейности за подпомагане изпълнението на общите цели, определени в член 2, включително дейностите за повишаване на обществената осведоменост за Съвместното предприятие и неговата мисия.

Член 4

Юридическа правосубектност

Съвместното предприятие има юридическа правосубектност. На територията на всеки от неговите членове то се ползва с най-широката юридическа правоспособност, която се предоставя на юридическите лица съгласно съответното законодателство. По-специално предприятието може да сключва договори, да получава лицензии, да придобива или да разполага с движимо и недвижимо имущество, да получава заеми и да бъде страна по съдебни производства.

Член 5

Органи

1.   Органите на Съвместното предприятие са Управителният съвет и директорът.

2.   В съответствие с член 7 дейността на Управителния съвет се подпомага от Изпълнителен комитет.

3.   Управителният съвет и директорът се консултират с Научния/научните съвет(и) на програмата в съответствие с член 9.

Член 6

Управителен съвет

1.   Управителният съвет е отговорен за наблюдението и контрола на Съвместното предприятие при преследване на целите, определени в член 2, и осигурява тясно сътрудничество между Съвместното предприятие и неговите членове при изпълнение на своите дейности.

2.   Всеки член на Съвместното предприятие е представен от двама членове в Управителния съвет, един от които притежава научни/технически експертни умения в областите, свързани с дейностите на Съвместното предприятие.

3.   Управителният съвет изготвя препоръки и приема решения относно всякакви въпроси и дела, попадащи в приложното поле и в съответствие с настоящия устав. Управителният съвет, по-специално:

а)

одобрява предложения за изменения на настоящия статут в съответствие с член 21;

б)

приема решения за всички въпроси, отнесени до него от Изпълнителния комитет;

в)

назначава председател и членове на Изпълнителния комитет;

г)

приема плана за проекта, работните програми, плана за предварителна оценка на средствата, щатното разписание и плана за политика относно персонала;

д)

приема годишния бюджет, одобрява годишните счетоводни отчети, включително специфичните части, свързани с административните разходи и разходи за персонала, и освобождава от отговорност директора по отношение на изпълнението на бюджета, в съответствие с финансовия регламент;

е)

упражнява правомощията, посочени в член 10, параграф 3 по отношение на директора;

ж)

одобрява основната организационна структура на Съвместното предприятие;

з)

приема финансовия регламент и правилата за неговото прилагане в съответствие с член 13, параграф 1;

и)

приема разпоредбите относно прилагането, посочени в член 10, параграф 2 и член 10, параграф 4 по отношение на персонала;

й)

приема правила за прилагане за предоставяне на човешки ресурси на разположение на Организацията „ITER“ и за Дейностите от широкообхватния подход;

к)

приема и прилага мерки и насоки за борба с измамите, нередностите и управление на потенциални конфликти на интереси;

л)

одобрява споразумението за приемане между Съвместното предприятие и Испания („страна домакин“), посочено в член 18;

м)

приема решения за придобиване, продажба и ипотекиране на земя и други вещни права върху недвижимо имущество, както и за предоставяне на обезпечения или други гаранции, придобиване на дялове в други предприятия или институции, както и за отпускане или вземане на заеми;

н)

одобрява сключването на споразумения или договорености, касаещи сътрудничеството с трети страни и с институции, предприятия или лица от трети страни, или с международни организации;

o)

одобрява годишните доклади за дейността относно напредъка, осъществен от Съвместното предприятие по отношение на неговите работни програми и средства;

п)

приема правила за политика на труда, права на интелектуална собственост и разпространение на информация със съгласието на Комисията;

р)

учредява научен/ни програмен/ни съвет(и) и назначава неговите/техните членове;

с)

упражнява други сходни правомощия и функции, включително създаването на спомагателни органи, когато това е необходимо за изпълнението на неговите функции за подпомагане осъществяването на неговите цели.

4.   Правата на глас на членовете на Съвместното предприятие са определени в приложение I. Гласовете на всеки член са неделими.

5.   Решенията на Управителния съвет по параграф 3, буква а) изискват единодушие.

Решенията на Управителния съвет по параграф 3, букви от б) до м) изискват мнозинство от две трети от всички гласове.

Освен ако не е предвидено друго, всички други решения на Управителния съвет изискват обикновено мнозинство от всички гласове.

6.   Евратом има правото на резерва към решение на Управителния съвет, когато счита, че това решение може да е в противоречие с правото на Общността, включително и особено с международните ангажименти, произтичащи от Международното споразумение „ITER“. Евратом предоставя необходимата правна аргументация за такава резерва.

В такива случаи приемането на решението се преустановява и то се отнася до Комисията за разглеждане на неговата законосъобразност, заедно с позицията на Управителния съвет.

Комисията може да вземе решение относно законосъобразността на решението на Управителния съвет в срок от един месец от отнасяне на въпроса до Комисията, а ако не вземе такова решение, решението на Управителния съвет се счита за прието.

Управителният съвет разглежда повторно своето решение, като има предвид позицията на Комисията, и приема окончателно решение.

7.   Управителният съвет избира свой председател измежду своите членове по предложение на Евратом, с мнозинство от две трети от общия брой гласове. Неговият мандат е две години и половина и може да бъде преизбран още веднъж.

8.   Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя и се провеждат поне два пъти годишно. Заседание на Управителния съвет може да бъде свикано по молба на обикновено мнозинство на неговите членове или по молба на директора или на Евратом. Заседанията обикновено се провеждат в седалището на Съвместното предприятие.

9.   Освен ако не е взето друго решение в отделни случаи, директорът на Съвместното предприятие и председателят на Изпълнителния комитет участват в заседанията на Управителния съвет.

10.   Управителният съвет приема свой процедурен правилник и одобрява процедурния правилник на Изпълнителния комитет с мнозинство от две трети от общия брой гласове.

Член 7

Изпълнителен комитет

1.   Изпълнителният комитет подпомага дейността на Управителния съвет при подготовката на неговите решения и осъществява други задачи, които могат да му бъдат възложени от Управителния съвет.

2.   Изпълнителният комитет се състои от тринадесет члена, назначени от Управителния съвет, измежду лица с признат професионален опит в научната, техническа и финансова област, свързан с функциите, определени в настоящия член. Един от членовете на Изпълнителния комитет е Евратом.

3.   Изпълнителният комитет има следните задачи:

а)

одобрява възлагането на поръчки в съответствие с финансовия регламент;

б)

изготвя коментари и препоръки към Управителния съвет относно предложението за план на проекта, работни програми, план за предварителна оценка на средствата, годишен бюджет и счетоводни отчети, изготвени от директора;

в)

предоставя на Управителния съвет, по молба на Евратом или на мнозинство от членовете, решения за възлагане на поръчки или други решения, за които е упълномощен.

4.   Всеки член на Изпълнителния комитет има право на един глас.

5.   Освен ако не е предвидено друго, решенията на Изпълнителния комитет изискват мнозинство от девет гласа „за“.

6.   Мандатът на членовете на Изпълнителния комитет е две години с възможност за еднократно подновяване. Поне половината от членовете се заменят на всеки две години.

7.   При изтичане на мандата им, членовете остават на служба докато не бъдат преназначени или заменени. Ако някой от членовете подаде оставка, той остава на служба докато не бъде заменен.

8.   Председателят на Изпълнителния комитет се назначава от Управителния съвет за срок от две години с възможност за еднократно преназначаване.

9.   Заседанията на Изпълнителния комитет се свикват от председателя и се провеждат поне шест пъти годишно. Заседание на Изпълнителния комитет може да бъде свикано по молба на поне трима от неговите членове или по молба на директора или на Евратом. Заседанията обикновено се провеждат в седалището на Съвместното предприятие.

10.   Председателят на Изпълнителния комитет участва в заседанията на Управителния съвет, освен ако Управителният съвет не реши друго.

11.   Изпълнителният комитет приема свой процедурен правилник след одобрение от Управителния съвет.

Член 8

Директор

1.   Директорът е главният изпълнителен директор, отговорен за ежедневното управление на Съвместното предприятие и негов юридически представител.

2.   Директорът се назначава от Управителния съвет за срок от пет години, въз основа на списък от кандидати, предложен от Комисията след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и в други периодични издания или интернет сайтове. След оценяване на директора от Евратом, и по негово предложение, Управителният съвет може да удължи неговия мандат еднократно за срок не по-дълъг от пет години.

3.   За директора се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, постановени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 („Правилника за персонала“), както и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на Правилника за персонала, освен ако друго не е предвидено в тези правила.

4.   Директорът осъществява работните програми и ръководи изпълнението на дейностите, определени в член 3. Той/тя предоставя на Управителния съвет, Изпълнителния комитет, научните съвети на програмата и всички помощни органи пълната информация, необходима за изпълнението на техните функции.

По-конкретно директорът:

а)

организира, ръководи, наблюдава и контролира персонала и упражнява по отношение на персонала правомощията, възложени на назначаващия орган;

б)

определя основната организационна структура на Съвместното предприятие и я внася за одобрение от Управителния съвет;

в)

изготвя и редовно актуализира плана на проекта, работните програми на Съвместното предприятие и плана за политика относно персонала;

г)

изготвя, в съответствие със Споразумението „ITER“ и Споразумението за широкообхватен подход с Япония, правила за прилагане за предоставяне на човешки ресурси на разположение на Организацията „ITER“ и за Дейностите от широкообхватния подход;

д)

изготвя, в съответствие с финансовия регламент, плана за предварителна оценка на средствата и годишния проектобюджет, включително щатното разписание на Съвместното предприятие;

е)

изпълнява бюджета, води опис на материалните запаси и изготвя годишните счетоводни отчети в съответствие с финансовия регламент;

ж)

гарантира прилагането на добро финансово управление и вътрешен контрол;

з)

изготвя правилата за права на интелектуална собственост и политика на труда и относно разпространяването на информация;

и)

изготвя годишния доклад за дейностите относно напредъка на процеса на изпълнение на дейностите на Съвместното предприятие, определени в работните програми и плана за предварителна оценка на средствата;

й)

изготвя други подобни доклади, които Управителният съвет или Изпълнителният комитет може да поискат;

к)

подпомага дейността на Управителния съвет, Изпълнителния комитет и всички спомагателни органи, като им осигурява секретариат;

л)

участва в заседания на Управителния съвет, освен ако Управителният съвет не реши друго, и участва в заседания на Изпълнителния комитет;

м)

гарантира, че научни и технически експерти са на разположение на Съвместното предприятие за развитие на неговите дейности;

н)

извършва други дейности, които се оказват необходими, и внася други предложения в Управителния съвет за подпомагане изпълнението на целите на Съвместното предприятие.

Член 9

Научен/научни съвет(и) на програмата

1.   Управителният съвет назначава членовете на научния/ните програмен/ни съвет(и). Председателят на съвета/ите на програмата се избира измежду неговите/техните членове.

2.   Научният/ните програмен/ни съвет(и) консултира(т) Управителния съвет и директора, при необходимост, относно приемането и прилагането на плана на проекта и работните програми.

Член 10

Персонал

1.   Персоналът на Съвместното предприятие подпомага дейността на директора при изпълнение на неговите задължения и обикновено се състои от граждани на членовете на Съвместното предприятие.

2.   Правилникът за персонала, както и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на Правилника за персонала, се прилагат за персонала на Съвместното предприятие.

Управителният съвет приема със съгласието на Комисията необходимите разпоредби за прилагане, в съответствие с механизмите, предвидени в член 110 от Правилника за персонала.

3.   Съвместното предприятие упражнява правомощията, предоставени на назначаващия орган по отношение на персонала.

4.   Управителният съвет може да приема разпоредби, които позволяват командироване на национални експерти от членовете в Съвместното предприятие.

Член 11

Работни програми и план за предварителна оценка на средствата

Директорът подготвя ежегодно плана на проекта, плана за предварителна оценка на средствата и подробни годишни работни програми и бюджет за внасяне в Управителния съвет. За всяка от трите групи дейности на Съвместното предприятие, определени в член 3, се подготвя по една работна програма.

Член 12

Средства

1.   Средствата на Съвместното предприятие се състоят от вноски на Евратом, годишен членски внос и доброволни вноски на членове, различни от Евратом, вноски от страната-домакин на „ITER“ и допълнителни средства:

а)

вноските на Евратом се предоставят чрез програмите за научни изследвания и обучение на Общността, приети съгласно член 7 от Договора;

б)

годишният членски внос се предоставя под формата на финансови участия и в съответствие с приложение II;

в)

доброволните вноски могат да се предоставят в брой или в натура и не се считат за годишен членски внос;

г)

вноски от страната домакин на „ITER“;

д)

допълнителни средства могат да се получават по условия и ред, одобрени от Управителния съвет.

2.   Средствата на Съвместното предприятие се използват единствено за подпомагане на изпълнението на целите, определени в член 2. Стойността на непаричните участия се определя от Съвместното предприятие. Без да се засягат разпоредбите на член 19, се забранява разпределянето между членовете на Съвместното предприятие на излишък от средства, надвишаващи разходите.

Член 13

Финансов регламент

1.   Финансовият регламент и правилата за неговото прилагане се приемат от Управителния съвет.

2.   Финансовият регламент постановява правилата за съставяне и изпълнение на бюджета на Съвместното предприятие.

3.   Финансовият регламент съответства на общите принципи, определени в приложение III.

Член 14

Годишен доклад за дейността

Годишният доклад за дейността отразява прилагането на работните програми от Съвместното предприятие. Той съдържа общо описание на проведените от Съвместното предприятие дейности и оценка на резултатите по отношение на поставените цели и срокове, рисковете, свързани с извършените дейности, усвояването на средствата и цялостното функциониране на Съвместното предприятие. Годишният доклад за дейностите се изготвя от директора, одобрява се от Управителния съвет и се изпраща на членовете, на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Член 15

Годишен счетоводен отчет, наблюдение и контрол

1.   В срок от два месеца от края на всяка финансова година предварителният счетоводен отчет на Съвместното предприятие се внася в Комисията и в Сметната палата на Европейските общности („Сметната палата“).

Най-късно до 15 юни след края на всяка финансова година Сметната палата предоставя своите забележки относно временния счетоводен отчет на Съвместното предприятие.

В срок от шест месеца след края на всяка финансова година директорът внася окончателния счетоводен отчет на Съвместното предприятие в Комисията, в Съвета, в Европейския парламент и в Сметната палата.

Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, преди 30 април в година n+2 освобождава от отговорност директора по отношение на изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за година n.

2.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF), създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (1) се ползва със същите правомощия по отношение на Съвместното предприятие и неговия персонал, каквито има по отношение на подразделенията на Комисията. Във възможно най-кратък срок след създаването на Съвместното предприятие то се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания на OLAF (2). Управителният съвет одобрява това присъединяване и приема необходимите мерки, за да улесни вътрешните разследвания, провеждани от OLAF.

3.   Всички приемани решения и договори, сключвани от Съвместното предприятие изрично предвиждат, че OLAF и Сметната палата могат да провеждат проверки на място на документите на всички изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Общността, включително в помещенията на крайните бенефициери.

Член 16

Присъединяване

1.   При присъединяване към Евратом всяка нова държава-членка става член на Съвместното предприятие.

2.   Трети страни, които сключват споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез, което свързва техните съответни изследователски програми с програмите на Евратом, и изразят желание да станат членове на Съвместното предприятие, стават такива членове.

Член 17

Продължителност

Съвместното предприятие се създава за срок от 35 години, считано от 19 април 2007 г.

Член 18

Подкрепа от страната домакин

Съвместното предприятие и съответната страна домакин сключват споразумение за приемане, по-специално относно мястото за изграждане и подкрепата, които ще бъдат предоставени.

Член 19

Прекратяване и ликвидация

1.   В края на предвидения в член 17 срок или след решение на Съвета Съвместното предприятие се прекратява.

2.   С цел провеждане на процедура на ликвидация на Съвместното предприятие Управителният съвет назначава един или повече ликвидатори, които спазват издадените от Управителния съвет инструкции.

3.   Когато Съвместното предприятие е обект на ликвидация, то връща на страната домакин всички материални активи, предоставени в подкрепа от страната домакин, в съответствие със споразумението за приемане, предвидено в член 18.

4.   Когато по отношение на материален актив се предприемат действия съгласно параграф 3, то всички останали активи се използват за покриване на задълженията на Съвместното предприятие и разходите, свързани с ликвидацията. Всеки излишък или дефицит се разпределя между или се покрива от настоящите към момента на ликвидация членове, пропорционално на техните общи действителни участия в Съвместното предприятие.

Член 20

Собственост и прехвърляне на права

1.   Съвместното предприятие е собственик на всички средства, материални, нематериални и финансови активи, създадени или придобити от него, освен ако не бъде уговорено друго между Комисията и Съвместното предприятие.

2.   Членовете и техните национални организации по термоядрен синтез предлагат безвъзмездно на Съвместното предприятие всички права на собственост, права и задължения, произтичащи от сключени договори и възложени поръчки от или с подкрепата на Евратом във връзка с дейностите на Съвместното предприятие, предхождащи неговото създаване.

3.   Всички договори и поръчки, посочени в параграф 2, могат да бъдат прехвърлени на Съвместното предприятие.

Член 21

Изменения

1.   Всеки член на Съвместното предприятие може да внася предложение за изменение на настоящия устав в Управителния съвет.

Предложения за промени в системата на гласуване и право на глас, обаче, и за определяне на права на глас на нови членове се внасят от Евратом.

2.   След одобрение от Управителния съвет предложението се внася в Комисията.

3.   Комисията ще внесе предложение за одобрение на тези изменения в Съвета в съответствие с член 50 от Договора.

Член 22

Разрешаване на спорове

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 154 от Договора, всички спорове между членовете на Съвместното предприятие или между един или повече членове и Съвместното предприятие относно тълкуването и прилагането на настоящия устав, които не бъдат разрешени с посредничеството на Управителния съвет, могат да бъдат отнесени до арбитражен съд по молба на всяка от страните в спора.

2.   Арбитражният съд се създава във всеки отделен случай. Съдът се състои от трима членове, посочени по съвместно предложение на страните в спора. Членовете на арбитражния съд избират измежду тях председател.

3.   Ако страните в спора не могат да посочат членове на арбитражния съд в срок от два месеца от молбата за отнасяне на спора до арбитражен съд, или ако в срок от един месец от посочване на членовете последните не изберат председател, такъв член или членове или председател ще бъде/ат посочени от председателя на Съда на Европейските общности по молба на една от страните в спора.

4.   Арбитражният съд взема решение с мнозинство на гласовете. Това решение има задължителна сила и е окончателно.


(1)  OВ L 136, 31.5.1999 г., стp. 20.

(2)  OВ L 136, 31.5.1999 г., стp. 15.

ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ УСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРАВО НА ГЛАС НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Правото на глас на членовете на Управителния съвет се разпределя, както следва:

Евратом

5

Австрия

2

Белгия

2

България

1

Германия

5

Гърция

2

Дания

2

Естония

1

Ирландия

2

Испания

3

Италия

5

Кипър

1

Латвия

2

Литва

2

Люксембург

1

Малта

1

Нидерландия

2

Обединеното кралство

5

Полша

3

Португалия

2

Румъния

2

Словакия

2

Словения

2

Унгария

2

Финландия

2

Франция

5

Чешката република

2

Швейцария

2

Швеция

2

ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ УСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

1.

Членове, различни от Евратом, внасят годишен членски внос в Съвместното предприятие.

2.

Общата сума на годишния членски внос за година n се изчислява въз основа на годишните средства, необходими за организацията и управлението на Съвместното предприятие в същата година, приети от Управителния съвет.

3.

Общата сума на годишен членски внос не надвишава 10 % от годишните средства, необходими за организацията и управлението на Съвместното предприятие, посочени в точка 2.

4.

Годишният членски внос на всеки член, освен ако не е единодушно решено друго от Управителния съвет, се състои от:

а)

минимална вноска от 0,1 % от общата сума на годишен членски внос, посочена в точка 2;

б)

допълнителна вноска, изчислена пропорционално на финансовото участие на Евратом (1) (изразена в еуро), за разходите на члена в рамките на изследователската програма по термоядрен синтез на Общността в година n-2, без да се включва доброволното участие за задълженията на Евратом, включени в Споразумението с Япония за широкообхватния подход.


(1)  Като се изключи финансовото участие на Евратом в операция JET.

ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ УСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ: ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1.

Финансовият регламент спазва бюджетните принципи на:

а)

единство и точност на бюджета;

б)

годишна отчетност;

в)

баланс;

г)

разчетна единица;

д)

универсалност;

е)

конкретизация;

ж)

добро финансово управление;

з)

прозрачност.

2.

Съвместното предприятие има въведени стандарти и механизми за вътрешен контрол, включително правилник за финансовите потоци и процедури за финансовите операции.

3.

Съвместното предприятие създава своя вътрешна служба за одит.

4.

Независимо от принципа на баланс, посочен в точка 1, буква в), Съвместното предприятие има възможност да получава заеми в съответствие с член 4 на тези устави, след одобрението на Управителния съвет и при условията, посочени във финансовия регламент.

5.

Финансовият регламент по-специално урежда:

а)

финансовата година, която започва от първия ден на месец януари и свършва в последния ден на месец декември;

б)

правилата и процедурите за многогодишния план на проекта и план за предварителна оценка на средствата, тяхно представяне и структура, включително бюджетни разпоредби и предварителни оценки за период от пет години;

в)

правилата и процедурите за годишната работна програма и план за предварителна оценка на средствата, тяхно представяне и структура, включително бюджетни разпоредби и предварителни оценки за период от две години;

г)

правилата и процедурите за подготовка и приемане на годишен бюджет и неговото изпълнение, включително процедури за бюджетни кредити и отпуснати средства;

д)

принципите за събиране на суми, подлежащи на възстановяване, и за натрупаната лихва от средствата, внесени от членовете;

е)

правилата и процедурите за вътрешен финансов контрол, включително предоставени пълномощия в частност по отношение на горните граници, до които директорът може да възлага поръчки с или без одобрението на Изпълнителния комитет;

ж)

правилата и процедурите за метода на изчисляване и прехвърляне на плащанията на участията на членовете на Съвместното предприятие;

з)

правилата и процедурите за управление на средствата, включително процедури за закупуване, продаване и определяне стойността на материалните и нематериални активи;

и)

правилата и процедурите за водене и представяне на счетоводните отчети и регистрите за материалните запаси, както и изготвянето и представянето на годишния баланс;

й)

правилата и процедурите за управление на конфликти на интереси и докладване относно съмнения за нередности и измами.

6.

Съвместното предприятие води счетоводна отчетност на база принципа на начисляване в съответствие с международните счетоводни стандарти и международните стандарти за финансова отчетност. Приходите и разходите се управляват и отчитат отделно в годишния счетоводен отчет, който включва бюджетното изпълнение на кредитите и отпуснатите средства, заедно с административните разходи. Съвместното предприятие не води отделни счетоводни отчети по произход на членство, а отчита получените годишни членски вноски и предприетите дейности.

7.

Планът за създаване на Съвместното предприятие се изготвя със съгласието на Комисията и в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (1).

8.

Прогнозите за приходите и разходите заедно с оперативните счетоводни отчети и баланса на Съвместното предприятие за всяка финансова година се представят пред Комисията, Съвета и Европейския парламент.

9.

Съвместното предприятие приема разпоредби и правила, които образуват система за възлагане на поръчки, която е интегрирана и съвместима със системата за възлагане на поръчки на Организацията „ITER“, и която отчита специфичните оперативни нужди на Съвместното предприятие, произтичащи inter alia от международни ангажименти. Приемането на тези разпоредби и правила позволява на Съвместното предприятие да завършва ефикасно и своевременно планираните дейности по поръчката.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).


Комисия

30.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/73


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2006 година

относно схема за помощи за научноизследователска и развойна дейност в авиационния сектор, осъществена от Белгия

(нотифицирано под номер C(2006) 5792)

(само текстовете на френски и нидерландски език са автентични)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/199/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за създаване на Европейско икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за постановяване на подробни правила за прилагане на член 93 от Договора за ЕО (1), и по-специално член 7 от него,

като взе предвид решението от 22 юни 2006 г. (2), с което Комисията започва процедурата, посочена в член 88, параграф 2, относно помощта C 27/2006 (ex NN 22/2004),

след като призова заинтересованите страни да представят коментарите си в съответствие с гореспоменатия член,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 13 февруари 2004 г., регистрирано от Комисията на 18 февруари, Белгия уведоми за схема за помощ за научноизследователска и развойна дейност („НИРД“) в авиационния сектор. С писма от 23 декември 2004 г. и от 1 юли 2005 г., регистрирани от Комисията на 3 януари и на 5 юли 2005 г., Белгия предостави допълнителни сведения.

(2)

С писмо от 22 юни 2006 г. Комисията уведоми Белгия за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО във връзка с помощта.

(3)

С писмо от 11 септември 2006 г., регистрирано на същия ден, Белгия представи коментарите си на Комисията.

(4)

С писмо от 2 октомври 2006 г. Комисията поиска допълнителни сведения от Белгия, които бяха предадени с писма от 23 и 24 ноември 2006 г., регистрирани на същия ден.

(5)

Решението на Комисията да започне процедура е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят коментарите си относно въпросната мярка.

(6)

Комисията не получи коментари от заинтересованите страни по този въпрос.

2.   ОПИСАНИЕ:

2.1.   Цел, правно основание, продължителност и бюджет на схемата

(7)

Целта на мярката е да подсили технологичния капацитет на белгийските предприятия от авиационния сектор, участващи в програма за усъвършенстване на граждански самолети, както и да запази и увеличи работните места в сектора. Белгийските власти считат, че схемата може да предизвика създаването на 2 500—3 000 нови работни места през следващите 20 години.

(8)

На 1 декември 2000 г. Министерският съвет на Белгия реши да финансира схема за помощ за научноизследователска и развойна дейност в авиационния сектор. Тази подкрепа е предоставена от федералната държава съгласно договор, сключен между държавата и регионите на 20 ноември 2001 г., въз основа на закона за бюджета (Закон за първо изменение на общия разходен бюджет за бюджетна година 2001 — закон от 27 юли 2001 г., Moniteur belge от 14 май 2002 г.).

(9)

В рамките на тази схема държавата може да плаща аванси на предприятия бенефициери между 2002 и 2006 г. Решението на Министерския съвет от 1 декември 2000 г. посочва, че общият бюджет от 195 038 000 EUR се разпределя по следния начин: 112 457 000 EUR за производителите на корпуси, 41 307 000 EUR за производителите на елементи и 41 274 000 EUR за производителите на двигатели.

2.2.   Бенефициери, научноизследователски дейности и допустими разходи

(10)

Схемата е отворена за предприятия, създадени в Белгия, партньори или подизпълнители на доставчици на двигатели или на оборудване, предназначени за програмата за усъвършенстване на гражданските самолети. Тези предприятия трябва да разполагат с технология, представляваща интерес за производителя или партньорите му с оглед на приложението ѝ за съответния вид самолет.

(11)

Намесата на белгийската държава се състои в подкрепа на разходите за индустриални изследвания (RI/ИИ) и за предконкурентно развитие (DPC/ПКР) по смисъла на приложение I към Общностната рамка за държавни помощи за научноизследователска и развойна дейност (4) („рамката НИРД“).

(12)

Допустимите разходи за НИРД са тези, които са пряко свързани с проекта, с изключение на всички разходи за търговия и/или маркетинг, необходими за сключване на договори, при условие че са направени след 1 декември 2000 г. и са доказани от предприятието, контролирани и приети от федералната държава и са необходими за изпълнението на задачите, свързани с НИРД, както са определени по-горе. Допустимите разходи трябва да отговарят на дефинициите от приложение II към рамката НИРД. Разходите за сертифициране са изключени.

2.3.   Инструменти, интензитет и натрупване на помощта

(13)

Помощта е предоставена под формата на аванси, подлежащи на възстановяване чрез плащания към държавата, индексирани спрямо пазарната реализация на съответните продукти или технологии, с максимален интензитет от 75 % от разходите за ИИ (основа от 60 % плюс възможни допълнителни проценти, но никога повече от 75 %) и от 50 % от разходите за ПКР (основа от 40 % плюс възможни допълнителни проценти, но никога повече от 50 %).

(14)

Авансът се възстановява напълно посредством плащането на част от оборота, реализиран от проекта. Видът споразумение, което е сключено между белгийската държава и предприятието бенефициер, предвижда съответното дружество при никакви обстоятелства да не трябва да изплаща лихви върху авансовите плащания. Изплащането се прекратява, когато главницата на аванса е възстановена.

(15)

Белгийските власти се ангажират да спазват правилата за натрупване и да ограничат интензитета на помощта до максимума, предвиден в рамката НИРД. Няма да бъде предоставена никаква друга държавна помощ за същия проект, освен тази от федералната държава.

2.4.   Стимулиращ ефект на помощта и ангажименти

(16)

Схемата трябва да отговаря на условията за необходимост и да има стимулиращ ефект. Всеки проект, отговарящ на условията за отпускане на помощи, трябва да притежава определена степен на технически и/или финансов риск, който възпрепятства цялостното му финансиране от страна на предприятието, което кандидатства за помощта. Предприятието, изискващо помощта, трябва да предаде пълно техническо и финансово досие преди евентуалното ѝ отпускане. Всяко досие е предмет на индивидуален анализ от службите на министерството, отговарящо за икономиката и научната политика. Белгийските власти също така се ангажират да определят стимулиращия ефект на помощта въз основа на проучвания сред фирмите бенефициери и да представят пред Комисията доказателства за този ефект в годишните доклади.

(17)

В приложение на точка 4.7 от рамката НИРД белгийските власти се ангажират да уведомят за индивидуални субсидии за големи проекти. Те уведомиха за помощта в полза на дружество Techspace Aero за производството на елемент за ниско налягане на двигателя GP7000 (помощ C 28/2006 – ex NN 23/2004).

2.5.   Причини, водещи до започване на процедура

(18)

В решението си от 22 юни 2006 г. Комисията проучи мярката в светлината на рамката НИРД и изказа съмнения относно съвместимостта на помощта с рамката.

(19)

Комисията отбеляза, че помощта бе отпусната под формата на аванс, чиито начини за възстановяване са свързани с продажбите на продукта, резултат от изследователска дейност. Този вид аванс, който се възстановява при успешен резултат, е класически пример в авиационния сектор.

(20)

Точка 5.6 от рамката НИРД специално предвижда възможността за такъв вид аванс. Тя посочва, че за такива инструменти интензитет на помощ, надвишаващ нормалните нива (25 % за ПКР и 50 % за ИИ) може да бъде допуснат въз основа на оценка на всеки отделен случай на предвидените условия за изплащане.

(21)

След влизането в сила на рамката НИРД Комисията бе уведомена за множество случаи на помощ под формата на аванс, който подлежи на възстановяване при успешен резултат. По този повод Комисията установи практика на тълкуване на точка 5.6 от тази рамка (5).

(22)

В анализираните от Комисията случаи до този момент начините за възстановяване на авансите при успешна програма предвиждат изплащане не само на главницата, но също и на лихвите, изчислени при прилагане на референтния и сконтовия проценти, предвидени от Комисията за съответната държава-членка в момента на отпускане на помощта. При особено успешна програма стойността на възстановената сума е дори по-голяма.

(23)

При тези обстоятелства практиката на Комисията бе да ограничи отношението „стойност на аванса спрямо допустими разходи“ до максимум от 40 % за дейности за ПКР и 60 % за дейности за ИИ, тези основни нива могат да бъдат увеличени впоследствие с допълнителни проценти, предвидени в точка 5.10 от рамката НИРД.

(24)

Обаче в случая с въпросната схема Комисията забеляза, че белгийските власти са приложили тези прагове от 40 % и 60 % (плюс възможни допълнителни проценти в съответствие с точка 5.10 от рамката НИРД), като условията за възстановяване на аванса не предвиждат плащането на никаква лихва, дори при успешен резултат на програмата.

(25)

Също така условията за възстановяване на въпросните помощи са значително по-благоприятни за предприятията бенефициери на схемата, отколкото класическите условия за възстановяване, предвидени за бенефициерите на разгледаните от Комисията помощи до този момент. Тъй като не е необходимо плащане на лихви, предприятията бенефициери със сигурност се облагодетелстват от помощта при какъвто и да е резултат на проекта, въпреки че според класическите начини за възстановяване тази помощ липсва напълно в случай на успех (и може дори да има отрицателна стойност при голям успех, като държавата печели от предприятието, включително в реални измерения).

3.   КОМЕНТАРИ ОТ СТРАНА НА БЕЛГИЯ

3.1.   Бюджет на мярката

(26)

Съгласно решението от 22 юни 2006 г. белгийските власти посочиха, че въпросната схема не предвижда финансиране на производители на корпуси. Решението на Министерския съвет на Белгия от 1 декември 2000 г. разграничава бюджета, отпуснат на производителите на корпуси, от този, отпуснат на производителите на елементи и на двигатели. Процедурите за отпускане на помощи, предоставени на производителите на корпуси, ясно се различават от тези, отпуснати на производителите на елементи и на двигатели. Държавните помощи, представени в решението на Министерския съвет на Белгия от 1 декември 2000 г., са предвидени единствено за последните предприятия.

3.2.   Приспособяване на държавните помощи, предоставени на производителите на елементи и на двигатели

(27)

Белгийските власти желаят да изменят помощите, отпуснати на производителите на елементи и на двигатели, в съответствие с видовете договори, предоставени на Комисията на 23 ноември 2006 г. Представени са две алтернативи, като е одобрена само една възможност за всеки подпомогнат проект.

(28)

Първата алтернатива се състои във възстановяване на една част от отпусната помощ, за да се намали интензитета ѝ до ниво, предвидено в рамката НИРД за субсидия (максимум 50 % за дейности за ИИ и 25 % за дейности за ПКР, плюс евентуални допълнителни проценти). Белгийските власти ще покрият останалата част от помощта най-късно до 31 март 2007 г., прилагайки лихвен процент равен на референтния и сконтовия процент на Комисията, които са в сила в момента на отпускане на помощта. Освен това начално възстановяване и както е предвидено в договора за отпускане на помощта, при успешен резултат на програмата белгийските власти ще поискат възстановяването без лихва на съхранената от предприятието част от помощта.

Таблица 1

Аванси, намалени до интензитет на субсидии

Бенефициери

Допустими разходи

(хил. EUR)

Краен интензитет

Платен аванс

(хил. EUR)

Възстановяване с лихви

(хил. EUR)

Ниво

ИИ

ПКР

ИИ

ПКР

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced рroducts

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Втората алтернатива е запазване на аванса, подлежащ на възстановяване, единствено в случай на успешен резултат, като възстановяването е в съответствие с практиката на Комисията. Белгийските власти одобриха процедури за постепенно изплащане, които при успех позволяват възстановяването на номинала и лихвите, изчислени въз основа на референтния и сконтовия проценти на Комисията, които са в сила в момента на отпускане на помощта.

Таблица 2

Възстановяване на аванси, съвместимо с общностната практика

Бенефициери

Допустими разходи

(хил. EUR)

Интензитет

Аванс

(хил. EUR)