ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 88

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
29 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 година относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

1

 

 

Регламент (ЕО) № 330/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

Регламент (ЕО) № 331/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година

14

 

*

Регламент (ЕО) № 332/2007 на Комисията от 27 март 2007 година относно техническите предписания за предоставяне на статистически данни за железопътния транспорт ( 1 )

16

 

*

Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни ( 1 )

29

 

*

Регламент (ЕО) № 334/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност ( 1 )

39

 

*

Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 по отношение на определянето на правила за сертифициране за околна среда на въздухоплавателните средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване ( 1 )

40

 

*

Регламент (ЕО) № 336/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти по отношение на референтната масленост за Румъния

43

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/193/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2006 година постановяващо концентрацията за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за създаване на ЕИП (Дело COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) (нотифицирано под номер C(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 ноември 2006 година обявяващо операция по концентрация, съвместима с общия пазар и с функционирането на споразумението за EИП (дело COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (нотифицирано под номер C(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 март 2007 година за определяне на механизъм за разпределяне на квоти за производителите и вносителите на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) за годините 2003 до 2009, съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2007) 819_2)

51

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2007/196/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 28 март 2007 година относно мониторинга на наличието на фуран в храните ( 1 )

56

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/197/ОВППС

 

*

Общ списък на оръжията на Европейския съюз (приет от Съвета на 19 март 2007 г.) (оборудване, обхванато от Кодекса за поведение на Европейския съюз при износа на оръжие) (актуализиращ и заменящ Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 27 февруари 2006 г.)

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 329/2007 НА СЪВЕТА

от 27 март 2007 година

относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 60 и член 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2006/795/ОВППС на Съвета от 20 ноември 2006 г., относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 14 октомври 2006 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1718 (2006), в която осъди ядрените опити, които Народна демократична република Корея (наричана по-долу „Северна Корея“) проведе на 9 октомври 2006 г., определяйки ги като криещи явна заплаха за международния мир и сигурност, и наложи на всички държави-членки на ООН прилагането на редица ограничителни мерки.

(2)

Обща позиция 2006/795/ОВППС предвижда прилагането на ограничителните мерки, изложени в Резолюция 1718 (2006), а именно забрана на износа на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени и други оръжия за масово унищожение или с разработката на балистични ракети, и на предоставянето на съответни услуги, забрана за снабдяване със стоки и технологии от Северна Корея, забрана за износ на луксозни стоки за Северна Корея, както и замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на лица, субекти и органи, ангажирани във или подкрепящи посочените програми на Северна Корея.

(3)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност и следователно, особено с цел гарантиране на еднаквото им прилагане от икономическите субекти във всички държави-членки, за прилагането им от Общността е необходимо общностно законодателство.

(4)

(4)Настоящият регламент допуска изключение от съществуващото законодателство на Общността, предвиждащо общи правила за износа и за вноса от трети страни, и по-специално от Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета от 22 юни 2000 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (2); повечето от тези стоки и технологии следва да бъдат обхванати от настоящия регламент.

(5)

Редно е да се изясни процедурата, която би трябвало да се следва, за получаване на одобрение за износ на стоки и технологии и за предоставяне на свързаната с тях техническа помощ.

(6)

По причини за целесъобразност Комисията следва да бъде упълномощена да публикува списъка от стоки и технологии, който да бъде приет от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на ООН и, ако е уместно, да добавя референтните номера, взети от Комбинираната номенклатура, изложена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (3).

(7)

Комисията следва също така да бъде упълномощена да изменя, ако е необходимо, списъка на луксозните стоки предвид определения или насоки, които Комитетът по санкциите може да обнародва, за да улесни прилагането на ограниченията по отношение на луксозните стоки, като взема предвид списъците с луксозни стоки, съставени от други юрисдикции.

(8)

По причини за целесъобразност Комисията следва също така да бъде упълномощена да изменя списъка на лицата, субектите и органите, чиито фондове и финансови ресурси следва да бъдат замразени на базата на определения, направени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на Обединените нации.

(9)

Държавите-членки следва да определят приложимите санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. Предвидените санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и с възпиращ ефект.

(10)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент са в сила следните определения:

1.

„Комитет по санкциите“ означава: Комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 12 от Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ОН;

2.

„Северна Корея“ означава Народна демократична република Корея;

3.

„техническа помощ“ означава всякаква техническа помощ, свързана с поправянето, разработката, производството, монтирането, тестването, поддръжката или всякакво друго техническо обслужване, която може да приема форми на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги; включително устни форми на оказване на помощ;

4.

„финансови средства“ означава финансови активи и приходи от всякакъв друг вид, включително следните, но не ограничени до тях:

а)

пари в брой, чекове, искове за пари, платежни нареждания, парични ордери и други платежни инструменти;

б)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и задължения по дългове;

в)

публично и частно търгувани книжа и инструменти, свързани с дългове, включително акции и дялове, сертификати, представляващи договори за ценни книжа, бонове, полици, гаранции, облигации и деривативни договори;

г)

лихви, дивиденти или други доходи от активи или капитал, нарастващ или дължащ се на активи;

д)

кредит, право на компенсация, гаранции, полици за изпълнение или други финансови задължения;

е)

кредитни писма, товарителници и документи за продажба; и

ж)

документи, свидетелстващи за интерес към фондове или финансови ресурси;

5.

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение, трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства по начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

6.

„икономически ресурси“ означава авоари от всякакъв род, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са финансови средства, но могат да се използват за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

7.

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на всякакво използване на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги, в това число, но не изключително, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

8.

„територия на Общността“ означава териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът, съгласно условията, постановени в него, включително въздушното им пространство.

Член 2

1.   Забранява се:

а)

пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, включително софтуер, посочени в приложение I, независимо дали произхождат от Общността или не, на физически и юридически лица, образувания или органи, във или за ползване в Северна Корея;

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

2.   Приложение I включва всякакви предмети, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, които имат двойна употреба съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1334/2000, които биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с производството на ядрени и други оръжия за масово унищожение или балистични ракети, посочени от Комитета по санкциите към Съвета за сигурност на ООН. Забраната не включва стоки и технологии, включени в Общия списък на военното оборудване на ЕС (4).

3.   Забранява се закупуването, вноса или транспортирането от Северна Корея на посочените в приложение I стоки и технологии, независимо дали те произлизат от Северна Корея.

Член 3

1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, свързана със стоки и технологии, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение I, и с доставката, производството, поддръжката и ползването на стоките, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение I, на всякакви физически или юридически лица, субекти или организации, във или за ползване в Северна Корея;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързана със стоки и технологии, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение I, включваща по-специално грантове, заеми и застраховки на експортно кредитиране за продажби, доставки, трансфер или износ на такива стоки, или за предоставянето на свързана с това техническа помощ, на физически или юридически лица, субекти или организации, във или за ползване в Северна Корея;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) или б).

2.   Забраните, посочени в параграф 1, не се отнасят до цивилни превозни средства, произведени или оборудвани с материали, осигуряващи противоракетна защита, предназначени само за употреба с цел защита на персонала на ЕС и неговите държави-членки в Северна Корея.

Член 4

Забранява се:

а)

пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ в Северна Корея на луксозните стоки, посочени в приложение III;

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

Член 5

1.   Ако в даден случай се счете, че е необходимо да се допусне изключение от член 2, параграф 1, буква а), член 3, параграф 1, букви а) или б) или член 4, буква а), съответният продавач, доставчик, трансферираща страна, износител или доставчик на услуги може да представи надлежно мотивирано искане пред компетентните власти на въпросната държава-членка, както е посочено в приложение II. Ако държавата-членка, получила искането, прецени, че такова изключение е оправдано, тя представя искане за специално одобрение от Съвета за сигурност на ООН.

2.   Релевантният компетентен орган информира останалите държави-членки и Комисията за всяко искане за одобрение, представено пред Съвета за сигурност на ООН съгласно параграф 1.

3.   Компетентните власти на държавите-членки, посочени в интернет сайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера, износа или предоставянето на техническа помощ при такива условия, каквито счетат за подходящи, ако Съветът за сигурност на ООН е потвърдил искането за специално одобрение.

Член 6

1.   Замразяват се всякакви финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лицата, субектите и организациите, посочени в приложение IV. Приложение IV включва лицата, субектите и организациите, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на ООН съгласно параграф 8, буква г) от Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН.

2.   Никакви финансови или икономически ресурси не се поставят на разположение, пряко или непряко, на или в полза на физическите или юридически лица, субектите или организациите, посочени в приложение IV.

3.   Забранява се съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне, пряко или непряко, на мерките, посочени в параграф 1 и параграф 2.

Член 7

1.   Чрез допускане на изключение от член 6 компетентните власти на държавите-членки, посочени в интернет сайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат, при каквито условия счетат за подходящи, освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, или поставянето на разположение на някои фондове или икономически ресурси, ако са решили, че съответните фондове или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основните нужди на лицата, посочени в приложение IV, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за обществени услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на умерено високи професионални разходи и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

в)

предназначени изключително за заплащане на разходи или такси за услуги по рутинното съхраняване или поддръжка на замразените финансови средства или икономически ресурси; и

ако съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за това решение и за намерението си да даде разрешение и ако Комитетът по санкциите не възрази срещу този начин на действие в рамките на пет работни дни от известяването.

2.   Чрез дерогация от член 6 компетентните власти на държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, или поставянето на разположение на някои замразени фондове или икономически ресурси, след като са определили, че те са необходими за извънредни разходи, стига това решение да е било съобщено от държавата-членка на Комитета по санкциите и да е било одобрено от него.

3.   Заинтересованите държави-членки информират останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1 и параграф 2.

Член 8

Чрез допускане на изключение от член 6 компетентните власти на държавите-членки, както са посочени в интернет сайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на юридически, административни или арбитражни възбрани, установени преди 14 октомври 2006 г., или на юридически, административни или арбитражни решения, издадени преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите източници ще се използват изключително за задоволяване на исковете, обезпечени с такива възбрани или признати за валидни в такива решения в рамките, определени от приложимите закони и регламенти, обуславящи правата на лицата, които имат такива искове;

в)

възбраната или решението не е в полза на някое от посочените в приложение IV лице, образувание или орган;

г)

признаването на възбраната или решението не противоречи на публичната обществената политика на съответната държава-членка;

д)

Комитетът по санкциите е нотифициран от държавата-членка за възбраната или решението.

Член 9

1.   Член 6, параграф 2 не препятства финансовите или кредитните институции на Общността да кредитират замразените сметки, когато получат финансови средства, прехвърлени от трети страни към сметката на посочените физически или юридически лица, образувание или орган, при положение че всички средства, добавени в такива сметки също се замразяват. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

2.   Член 6, параграф 2 не се прилага за добавянето в замразените сметки на:

а)

лихви и други приходи по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди 14 октомври 2006 г.;

стига тези лихви, други приходи и плащания да са замразени в съответствие с член 6, параграф 1.

Член 10

1.   Без да се засягат прилагането на правилата за докладване, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите следва да:

а)

предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила съобразяването с настоящия регламент, като например сметки и замразени суми по член 6, на компетентните власти на държавите-членки, както са посочени в приложение II, на чиято територия са разположени, и предават такава информация, пряко или чрез релевантните власти, на Комисията;

б)

сътрудничат на компетентните власти, както са посочени в интернет сайтовете, изброени в приложение II, при всяка проверка на тази информация.

2.   Всякаква допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответната държава-членка.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите за които е била предоставена или получена.

Член 11

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансовите средства и икономически ресурси, извършени добросъвестно с убеждението, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до подвеждане под отговорност от какъвто и да е род от страна на физическото или юридическото лице, или образуванието или органа, които ги изпълняват, или от техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени в резултат на небрежност.

Член 12

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга свързана с настоящия регламент информация, с която разполагат, и по-специално информация по отношение на проблеми, свързани с нарушения и проблеми по прилагането му и с решения, предадени от националните съдилища.

Член 13

Комисията се упълномощава да:

а)

изменя приложение I на базата на определения, направени или от Комитета по санкциите, или от Съвета за сигурност на Обединените нации и, когато е уместно, добавя референтните номера, взети от Комбинираната номенклатура, съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

б)

изменя приложение II на базата на информация, предоставена от държавите-членки;

в)

изменя приложение III, за да уточни или адаптира списъка на стоките, включени в него, съгласно определенията или насоките, които могат да бъдат оповестени от Комитета по санкциите, и като взема предвид списъците, съставени от други законодателства или добавя референтните номера, взети от Комбинираната номенклатура, посочена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, ако е необходимо или уместно;

г)

изменя приложение IV на базата на определенията, направени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на Обединените нации; и

д)

изменя приложение I или приложение IV съгласно решенията, взети от Съвета на базата на Обща позиция 2006/795/ОВППС.

Член 14

1.   Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират изпълнението им. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила веднага след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всякакви последващи изменения.

Член 15

1.   Държавите-членки определят компетнетните власти, посочени в настоящия регламент и ги идентифицират във или чрез интернет сайтовете, както са изброени в приложение II.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията за компетентните власти без забавяне след влизането в сила на настоящия регламент и я нотифицират, ако има последващо изменение.

Член 16

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Общността;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;

в)

за всяко лице, на или извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, който е регистриран или учреден съгласно законите на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, свързано с всяка предприемаческа дейност, извършвана частично или изцяло в рамките на Общността.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 322, 22.11.2006 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 159, 30.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 394/2006 (ОВ L 74, 13.3.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 129/2007 (ОВ L 56, 23.2.2007 г., стр. 1).

(4)  Текущата версия на списъка е публикувана на стр. 58 в настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Стоки и технологии, посочени в членове 2 и 3

А.

Стоки

(да се попълнят своевременно)

Б.

Технологии

(да се попълнят своевременно)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Интернет сайтове за информация относно компетентните власти, посочени в членове 5, 7, 8, 10 и 15 и адреса за нотифициране на Европейската комисия

 

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

БЪЛГАРИЯ

(да бъде своевременно попълнено)

 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ЕСТОНИЯ

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

ГЪРЦИЯ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ИРЛАНДИЯ

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ЛИТВА

http://www.urm.lt

 

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

 

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

 

АВСТРИЯ

(да бъде своевременно попълнено)

 

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

 

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

 

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ШВЕЦИЯ

(да бъде своевременно попълнено)

 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за нотифициране на Европейската комисия:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Луксозни стоки, посочени в член 4

1.

Чистокръвни коне

2.

Хайвер и хайверени заместители

3.

Трюфели и продукти от тях

4.

Висококачествени вина (включително искрящи вина), алкохоли и алкохолни напитки

5.

Висококачествени пури и пурети

6.

Луксозни парфюми, тоалетни води и козметика, включително продукти за красота и гримиране

7.

Висококачествени кожи, принадлежности за оседлаване и стоки за пътуване, ръчни чанти и подобни артикули

8.

Висококачествени облекла, аксесоари за облеклата и обувки (независимо от материала им)

9.

Ръчно изтъкани килими, ръчно изработени постелки и гоблени

10.

Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, изделия от перли, бижутерия, артикули изработени от злато и сребро

11.

Монети и банкноти, които не са законно платежно средство

12.

Прибори от благородни метали или обковани или покрити с благородни метали

13.

Висококачествени сервизи и прибори за хранене от порцелан, китайски порцелан, мед, керамика или фина керамика

14.

Висококачествени стъклени съдове от оловен кристал

15.

Най-ново поколение електронни предмети за бита

16.

Най-ново поколение електрически/електронни или оптични устройства за запис и възпроизвеждане на звук и картина

17.

Луксозни превозни средства за транспорт на лица по суша, въздух или вода, както и аксесоари и резервни части за тях

18.

Луксозни настолни и ръчни часовници и части за тях

19.

Висококачествени музикални инструменти

20.

Произведения на изкуството, предмети от колекции и антики

21.

Артикули и екипировка за ски, голф, гмуркане и водни спортове

22.

Артикули и екипировка за билярд, автоматичен боулинг, казино игри и игри, работещи с монети и банкноти


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на лицата, субектите и организациите, упоменати в член 6

А.

Физически лица

(да се попълнят своевременно)

Б.

Юридически лица, субекти и организации

(да се попълнят своевременно)


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 330/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

271,1

MA

100,0

SN

320,6

TN

137,2

TR

178,4

ZZ

201,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

64,1

TR

160,8

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

59,7

TR

111,8

ZZ

85,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,4

IL

50,3

MA

51,0

TN

57,6

TR

54,2

ZZ

51,0

0805 50 10

IL

64,2

TR

52,4

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

77,0

BR

77,2

CA

101,7

CL

89,3

CN

73,9

NZ

114,6

US

106,8

UY

65,8

ZA

87,2

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

75,0

CL

95,8

CN

54,5

ZA

77,3

ZZ

75,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 331/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2006/2007 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1002/2006 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 262/2007 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2011/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).

(3)  ОВ L 179, 1.7.2006 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 72, 13.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 99, приложим от 29 март 2007 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 332/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2007 година

относно техническите предписания за предоставяне на статистически данни за железопътния транспорт

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистика за железопътния транспорт (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Форматът, в който данните за железопътния транспорт се предават на Комисията (Евростат), е необходимо да се определи достатъчно подробно, за да се осигури бързото им обработване по рентабилен начин.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническият формат за предаването на данните на Комисията (Евростат) е изложен в приложението.

Държавите-членки използват този формат за данните, отнасящи се за 2007 г. и следващите референтни години.

Член 2

Данните и метаданните, предоставяни съгласно Регламент (ЕО) № 91/2003, се предават в електронен формат до единствената входна точка за данни на Комисията (Евростат) от всички организации, посочени от националните органи. Предаването се извършва съгласно подходящ стандарт за обмен, определен от Евростат.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1192/2003 на Комисията (ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 13).

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

1.   СТРУКТУРА НА ДАННИТЕ

Индивидуалните записи на данни, изпращани на Евростат за всяко тримесечие, година или петгодишен период, формират 9 масива, всеки от които отговаря на едно от приложенията към Регламент (ЕО) № 91/2003. Тези масиви съдържат следните данни:

годишни статистически данни за превоз на товари — подробен доклад (приложение А);

годишни статистически данни за превоз на товари — опростен доклад (приложение Б);

годишни статистически данни за превоз на пътници — подробен доклад (приложение В);

годишни статистически данни за превоз на пътници — опростен доклад (приложение Г);

тримесечни статистически данни за превоз на товари и пътници — (приложение Д);

петгодишни регионални статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение Е);

петгодишни статистически данни за потоците трафик по железопътната мрежа (приложение Ж);

статистически данни за произшествия (приложение З);

списък на железопътните предприятия, за които се предоставят статистически данни (приложение И).

Приложения Б и Г определят изискванията за опростен доклад, които може да се използват от държави-членки като алтернатива на обичайното подробно отчитане, постановено в приложения А и В за предприятия, които са под праговете, определени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 91/2003.

2.   СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА

Съгласно Регламент (ЕО) № 91/2003 за всяко приложение трябва да се изпрати един масив с данни под формата на самостоятелен текстов файл, в който като разделител на полетата се използва точка и запетая „;“. Всеки масив, освен масивът В, трябва да съдържа данни за всички задължителни таблици, според изискванията на съответното приложение. При всички масиви броят на полетата във всеки запис е фиксиран. Това означава, че в записа трябва да присъстват всички полета, дори и тези, които са празни (празното поле се означава с два последователни разделителя).

По-долу са приведени описанията на отделните полета.

„номер на полето“: определя позицията на полето в записа;

„означение на полето“: представлява име на променлива от Регламент (ЕО) № 91/2003 или вътрешен идентификатор, използван за обозначаване на записа;

„описание“: кратко описание на съдържанието на полето;

„кодиране“: някои полета в таблици А2 и А4 се кодират съгласно приложения Й и К към Регламент (ЕО) № 91/2003. Тук са указани допълнителните правила за кодиране. Други обяснения и препоръки на Евростат за кодиране са предоставени в Насоките за изпълнение на Регламент (ЕО) № 91/2003;

„тип на полето“: показва дали полето съдържа числена стойност или текст; всички числени стойности се изразяват с цели числа;

„максимална дължина“: максималната очаквана дължина на данните в полето. Данни, които са твърде дълги, не могат да се зареждат;

„флаг за поверителен характер“ (FlagC) показва дали държавата-членка счита записа за поверителен (регламенти на Съвета (ЕО) № 322/97 (1), член 13, параграф 1, и (Евратом, ЕИО) № 1588/90 (2), член 2);

„флаг за разрешено разпространяване“ на поверителни данни (FlagD) показва дали поверителните данни, предоставени от държавата-членка, могат да се разпространяват (регламенти (ЕО) № 322/97, член 13, параграф 2, и (Евратом, ЕИО) № 1588/90, член 5, параграф 4). Комисията има нормативно установено право в някои точно определени случаи да променя преценката на държавата-членка. Това се извършва чрез промяна на FlagD от FlagD=1 на FlagD=0, когато FlagC=1.

Масив данни за приложение А: Годишни статистически данни за превоз на товари — подробен доклад

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

A1 до A9

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

Period

Референтен период

A0

Текст

2

 

5

TransID

Вид на транспорта

0

:

транспорт — общо

1

:

национален транспорт

2

:

международен транспорт — общо

3

:

международен транспорт — изходящ

4

:

международен транспорт — входящ

5

:

транзитен транспорт

Текст

1

 

6

Goods

Вид на товарите

Приложение Й към регламента

Текст

2

 

7

DGoods

Вид на опасните товари

Приложение К към регламента

Текст

3

 

8

LDG

Страна на натоварване

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

XX

9

UNL

Страна на разтоварване

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

XX

10

Consgmt

Вид на пратката

1

:

пълни влакови товари

2

:

пълни вагонни товари

3

:

други

9

:

неизвестен

Текст

1

 

11

TTU

Вид на транспортните единици

1

:

контейнери и мобилни платформи

2

:

ремаркета (непридружавани)

3

:

пътни превозни средства (придружавани)

9

:

неизвестен

Текст

1

 

12

Tonnes

Общ товарен превоз

Тонове

Число

10

 

13

Tkm

Общ товарен превоз в хиляди тонове/км

Хиляди тонове/км

Число

10

 

14

NbrITU

Брой интермодални транспортни единици (ИТЕ)

Брой ИТЕ

Число

8

 

15

TeuITU

Интермодални транспортни единици в ЕЕДФ

ЕЕДФ (единица еквивалентна на 20 фута)

Число

8

 

16

TrainKM

Движения на товарни влакове в хиляди влакове/км

Хиляди влакове/км

Число

8

 

17

FlagC

Флаг за поверителен характер

1

:

поверителен

0

:

не е поверителен

Текст

1

 

18

FlagD

Флаг за разрешено разпространяване

1

:

разпространяването не е разрешено

0

:

разпространяването е разрешено

Текст

1

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение А, всеки запис се състои от 18 полета. В долната таблица със сив цвят са означени тези полета от различните таблици на приложение А, за които трябва да се предоставят данни. Белите клетки отговарят на празни полета в записите. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

 

DsetID

Номер на полето

Означение на полето

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масив данни за приложение Б: Годишни статистически данни за превоз на товари — опростен доклад

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

Б1 до Б2

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

Period

Референтен период

A0

Текст

2

 

5

TransID

Вид на транспорта

0

:

транспорт — общо

1

:

национален транспорт

2

:

международен транспорт — общо

3

:

международен транспорт — изходящ

4

:

международен транспорт — входящ

5

:

транзитен транспорт

Текст

1

 

6

Tonnes

Общ товарен превоз

Тонове

Число

10

 

7

Tkm

Общ товарен превоз в хиляди тонове/км

Хиляди тонове/км

Число

10

 

8

TrainKm

Движения на товарни влакове в хиляди влакове/км

Хиляди влакове/км

Число

8

 

9

FlagC

Флаг за поверителен характер

1

:

поверителен

0

:

не е поверителен

Текст

1

 

10

FlagD

Флаг за разрешено разпространяване

1

:

разпространяването не е разрешено

0

:

разпространяването е разрешено

Текст

1

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение Б, всеки запис се състои от 10 полета. В долната таблица със сив цвят са означени тези полета от двете таблици на приложение Б, за които трябва да се предоставят данни. Белите клетки отговарят на празни полета в записите. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

 

DsetID

Номер на полето

Означение на полето

Б1

Б2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Масив данни за приложение В: Годишни статистически данни за превоз на пътници — подробен доклад

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

В1 до В5

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

Period

Референтен период

A0

Текст

2

 

5

TransID

Вид на транспорта

1

:

национален транспорт

2

:

международен транспорт — общо

3

:

международен транспорт — изходящ

4

:

международен транспорт — входящ

Текст

1

 

6

LDG

Страна на качване

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

XX

7

UNL

Страна на слизане

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

XX

8

Pass

Общ пътнически превоз

Брой пътници

Число

10

 

9

Passkm

Общ пътнически транспорт в хиляди пътници/км

Хиляди пътници/км

Число

10

 

10

TrainKm

Движения на пътнически влакове в хиляди влакове/км

Хиляди влакове/км

Число

8

 

11

FlagC

Флаг за поверителен характер

1

:

поверителен

0

:

не е поверителен

Текст

1

 

12

FlagD

Флаг за разрешено разпространяване

1

:

разпространяването не е разрешено

0

:

разпространяването е разрешено

Текст

1

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение В, всеки запис се състои от 12 полета. В долната таблица със сив цвят са означени тези полета от различните таблици на приложение В, за които трябва да се предоставят данни. Белите клетки отговарят на празни полета в записите. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

Предварителните (таблици В1 и В2) и окончателните консолидирани данни (таблици В3 и В4) се изпращат по различно време, но имат еднаква структура.

 

DsetID

Номер на полето

Означение на полето

В1 (4)

В2 (4)

В3 (5)

В4 (5)

В5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 и 2

* 3 и 4

* 1 и 2

* 3 и 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Масив данни за приложение Г: Годишни статистически данни за превоз на пътници — опростен доклад

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

от Г1 до Г2

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

Period

Референтен период

A0

Текст

2

 

5

Pass

Общ пътнически превоз

Брой пътници

Число

10

 

6

Passkm

Общ пътнически транспорт в хиляди пътници/км

Хиляди пътници/км

Число

10

 

7

TrainKm

Движения на пътнически влакове в хиляди влакове/км

Хиляди влакове/км

Число

8

 

8

FlagC

Флаг за поверителен характер

1

:

поверителен

0

:

не е поверителен

Текст

1

 

9

FlagD

Флаг за разрешено разпространяване

1

:

разпространяването не е разрешено

0

:

разпространяването не е разрешено

Текст

1

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение Г, всеки запис се състои от 9 полета. В долната таблица със сив цвят са означени тези полета от двете таблици на приложение Г, за които трябва да се предоставят данни. Белите клетки отговарят на празни полета в записите. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

 

DsetID

Номер на полето

Означение на полето

Г1

Г2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Масив данни за приложение Д: Тримесечни статистически данни за превоз на товари и пътници

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

Д1 до Д2

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

Period

Референтен период

Q1 до Q4

Текст

2

 

5

Tonnes

Общ товарен превоз

Тонове

Число

10

 

6

Tkm

Общ товарен превоз в хиляди тонове/км

Хиляди тонове/км

Число

10

 

7

Pass

Общ пътнически превоз

Брой пътници

Число

10

 

8

Passkm

Общ пътнически транспорт в хиляди пътници/км

Хиляди пътници/км

Число

10

 

9

FlagC

Флаг за поверителен характер

1

:

поверителен

0

:

не е поверителен

Текст

1

 

10

FlagD

Флаг за разрешено разпространяване

1

:

разпространяването не е разрешено

0

:

разпространяването е разрешено

Текст

1

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение Д, всеки запис се състои от 10 полета. В долната таблица със сив цвят са означени тези полета от двете таблици на приложение Д, за които трябва да се предоставят данни. Белите клетки отговарят на празни полета в записите. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

 

DsetID

Номер на полето

Означение на полето

Д1

Д2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Масив данни за приложение З: Статистически данни за произшествията

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

З1 до З4

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

Period

Референтен период

A0

Текст

2

 

5

AccID

Вид на произшествието

1

:

Сблъскване

2

:

Дерайлиране

3

:

Произшествия, включващи прелези

4

:

Произшествия с лица, причинени от подвижен железопътен състав

5

:

Пожари на железопътен състав

6

:

Други

7

:

Общо

9

:

Неизвестни

Текст

1

 

6

PersID

Категории лица

1

:

Пътници

2

:

служители

3

:

Други

4

:

Общо

[5:

Преминаващи през железопътни прелези]

[6:

Лица, намиращи се без разрешение на железопътна територия]

9

:

Неизвестни

Текст

1

 

7

NbAccSign

Брой на значителните произшествия

Число

Число

8

 

8

NbAccInj

Брой на произшествията с лица със сериозни наранявания

Число

Число

8

 

9

NbAccDGIn

Брой на произшествията, включващи превоз на опасни товари

Число

Число

8

 

10

NbAccDGRe

Брой на произшествията, при които опасни товари са освободени

Число

Число

8

 

11

NbPersK

Брой на жертвите

Число

Число

8

 

12

NbPersI

Брой на лица със сериозни наранявания

Число

Число

8

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение З, всеки запис се състои от 12 полета. В долната таблица със сив цвят са означени тези полета от различните таблици на приложение З, за които трябва да се предоставят данни. Белите клетки отговарят на празни полета в записите. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

Таблицата включва и две категории лица, които може да се използват в бъдеще: „5: Преминаващи през железопътни прелези“ и „6: Лица, намиращи се без разрешение на железопътна територия“.

 

DsetID

Номер на полето

Означение на полето

З1

З2

З3

З4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Масив данни за приложение И

Номер на полето

Означение на полето

Описание

Кодиране

Тип на полето

Максимална дължина

Специфични кодове за липсващи данни

1

RCount

Отчитаща се страна

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

 

2

DsetID

Идентификатор на масива

И1

Текст

2

 

3

Year

Година на изготвяне на масива

4 цифри

Текст

4

 

4

UCode

Код на предприятието (постоянен във времето)

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство + трицифрен номер

Текст

5

XX

5

UName

Наименование на предприятието

 

Текст

100

 

6

CountID

Страна, в която е базирано предприятието

ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

Текст

2

XX

7

IntFret

Товарен превоз: международен

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

8

Natfret

Товарен превоз: национален

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

9

Intpass

Пътнически превоз: международен

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

10

Natpass

Пътнически превоз: национален

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

11

DsetA

Данни, включени в приложение А

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

12

DsetB

Данни, включени в приложение Б

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

13

DsetC

Данни, включени в приложение В

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

14

DsetD

Данни, включени в приложение Г

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

15

DsetE

Данни, включени в приложение Д

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

16

DsetF

Данни, включени в приложение Е

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

17

DsetG

Данни, включени в приложение Ж

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

18

DsetH

Данни, включени в приложение З

1

:

ДА

0

:

НЕ

Текст

1

 

19

Tons

Общ товарен превоз (тонове)

Тонове

Число

10

 

20

Tkm

Общ товарен превоз (хиляди тонове/км)

Хиляди тонове/км

Число

10

 

21

Pass

Общ пътнически превоз (пътници)

Брой пътници

Число

10

 

22

Passkm

Общ пътнически транспорт (хиляди пътници/км)

Хиляди пътници/км

Число

10

 

В текстовия файл, съдържащ данните за приложение И, всеки запис се състои от 22 полета. В долната таблица със сив цвят са означени всички полета, тъй като приложение И има само една таблица. Незадължителните полета може да се оставят празни. Ключовите полета са указани със звездичка. Комбинацията от стойностите в ключовите полета на даден запис трябва да представлява уникална ключова стойност в рамките на файла. Ако във файла има повтарящи се ключови стойности, той няма да се зареди правилно.

Номер на полето

Означение на полето

DsetID И1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tons (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   ЛИПСВАЩИ ДАННИ

За някои полета Евростат препоръчва употребата на специфични кодове за липсващи данни или други специални стойности (вижте колона „Специфични кодове за липсващи данни“).

Допълнителна информация е предоставена в Насоките за изпълнение на Регламент (ЕО) № 91/2003.

4.   АЛТЕРНАТИВНИ СТАНДАРТНИ ФОРМАТИ

Държавите-членки могат да използват и други стандартни формати, поддържащи описаните по-горе структури на данните, ако те са предложени от Евростат.

5.   ВАЛИДАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ЕВРОСТАТ

Евростат извършва проверки за валидност на данните, предоставени от държавите-членки, преди да ги зареди в работната база данни. Ако се открият значителен брой невалидни записи, Евростат уведомява държавата-членка, като съобщава кои записи са невалидни и причините за това. Държавата-членка трябва да поправи грешките и да предаде повторно целия масив (не само поправените записи). Тази процедура е необходима за осигуряване точността на данните в рамките на масива и между отделните масиви.

6.   НАЗВАНИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ С МАСИВИТЕ ОТ ДАННИ

Трябва да се спазват следните правила за образуване названията на файловете:

RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format“, където:

RAIL

Данни за железопътния транспорт

Annex

Идентификатор на масива с данни (т.е. приложение към регламента):

A

:

Годишни статистически данни за превоз на товари — подробен доклад (приложение А)

B

:

Годишни статистически данни за превоз на товари — опростен доклад (приложение Б)

C

:

Годишни статистически данни за превоз на пътници — подробен доклад (приложение В)

D

:

Годишни статистически данни за превоз на пътници — опростен доклад (приложение Г)

E

:

Тримесечни статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение Д)

F

:

Регионални статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение Е)

G

:

Статистически данни за потоците трафик по железопътната мрежа (приложение Ж)

H

:

Статистически данни за произшествия (приложение З)

I

:

Списък на железопътните предприятия (приложение И)

frequency

A за годишен период

Q за тримесечен период

5 за петгодишен период

CC

Отчитаща се страна: използва се ISO-3166-двубуквени означения, с изключение на „UK“ за Обединеното кралство

YYYY

Референтна година (например 2004)

Period

„0000“ за годишен период

„0001“ за първо тримесечие

„0002“ за второ тримесечие

„0003“ за трето тримесечие

„0004“ за четвърто тримесечие

„0005“ за петгодишен период

[_OptionalField]

Може да съдържа произволна последователност от 1 до 220 знака (разрешени са само „A“ до „Z“, „0“ до „9“ и „_“). Това поле не се обработва от програмите на Евростат.

.format

Формат на файла: (напр. „CSV“ за полета, разделени със запетаи, „GES“ за GESMES).

За всяко приложение към регламента и за всеки период трябва да се изпрати по един файл.

Пример:

Файлът „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv“ съдържа данните от Франция за приложение Д към регламента, отнасящи се за второто тримесечие на 2004 година.

7.   МЕТОД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ

Данните се предават или изпращат по електронен път до единствената входна точка за данни на Евростат. По този начин се обезопасява предаването на поверителни данни.


(1)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

(3)  Таблица A5 е незадължителна.

(4)  Временни данни.

(5)  Окончателни консолидирани данни.

(6)  В таблица З1 броят на произшествията с лица със сериозни наранявания (NbAccInj) е незадължителна променлива.

(7)  Наименование на предприятието (UName) е незадължителна променлива.

(8)  Общ товарен превоз (тонове) (Tons) е незадължителна променлива.

(9)  Общ товарен превоз (хиляди тонове/км) (Tkm) е незадължителна променлива.

(10)  Общ пътнически превоз (пътници) (Pass) е незадължителна променлива.

(11)  Общ пътнически транспорт (хиляди пътници/км) (Passkm) е незадължителна променлива.


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (2) предвижда фиксирането на максималното съдържание на някои замърсители в храните с цел защита на общественото здраве.

(2)

Регламент (ЕО) № 1881/2006 г. на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимални нива на съдържание за някои замърсители в храните (3) установява максималните нива на съдържание за олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни.

(3)

Регламент (ЕО) № 882/2004 за определяне на основните принципи при упражняването на официалния контрол върху храните. Въпреки това при определени случаи са необходими по-специфични разпоредби, които да гарантират упражняването на официалния контрол в Общността по хармонизиран начин.

(4)

Съответно методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в някои храни са установени в Директива 2001/22/ЕО на Комисията от 8 март 2001 г. за определяне на методи за вземане на проби и методи за анализ за осъществяване на официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак и 3-MCPD в храните (4), Директива 2004/16/ЕО на Комисията от 12 февруари 2004 г. за определяне на методи за вземане на проби и на методи за анализ за целите на официалния контрол на консервирани храни за съдържание на калай (5) и Директива 2005/10/ЕО на Комисията от 4 февруари 2005 г. за определяне на методи за вземане на проби и методи за анализ за официалния контрол върху нивата на бензо[a]пирен в храните (6).

(5)

Много от разпоредбите за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храните си приличат. Поради тази причина и за по-голяма яснота на законодателството е целесъобразно тези разпоредби да бъдат обединени в един законодателен акт.

(6)

Следователно директиви 2001/22/ЕО, 2004/16/ЕО и 2005/10/ЕО следва да бъдат отменени и заменени с нов регламент.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Вземането на проби и анализи за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен, изброени в раздели 3, 4 и 6 на приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се извършва в съответствие с приложението към настоящия регламент.

2.   Параграф 1 се прилага без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 882/2004.

Член 2

Директиви 2001/22/ЕО, 2004/16/ЕО и 2005/10/ЕО се отменят.

Позовавания на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юни 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Комисията (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).

(3)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 77, 16.3.2001 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 2005/4/ЕО (ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 50).

(5)  ОВ L 42, 13.2.2004 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 34, 8.2.2005 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А:

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящото приложение се използват следните дефиниции:

„партида“

:

количество храна, което може да бъде определено, доставено по едно и също време, с установени от длъжностно лице общи характеристики (като произход, разновидност, опаковка, опаковчик, доставчик или маркировка). При рибните продукти размерът на рибите също трябва да бъде сравним;

„подпартида“

:

определена част от голяма партида, с оглед прилагане на метода за вземане на проби от тази избрана част. Всяка подпартида трябва да бъде физически обособена и определяема;

„точкова проба“

:

количество материал, взето от едно място в партидата или подпартидата;

„обща проба“

:

съвкупност от всички точкови проби, взети от партидата или подпартидата. Общите проби се смятат за представителни за партидите или подпартидите, от които са взети;

„лабораторна проба“

:

предназначена за лабораторията проба.

ЧАСТ Б:

МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Б.1.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Б.1.1.   Личен състав

Вземането на проби се извършва от упълномощено за това лице, съгласно изискванията на държавата-членка.

Б.1.2.   Материал, от който се вземат проби

От всяка партида или подпартида, която следва да бъде анализирана, се взема отделно проба.

Б.1.3.   Необходими предпазни мерки

В процеса на вземане на проби следва да се вземат предпазни мерки, за да се избегне всякаква промяна, която би изменила съдържанието на замърсители, би повлияла отрицателно на аналитичното определяне или представителността на общите проби.

Б.1.4.   Точкови проби

Доколкото е възможно вземането на точкови проби се извършва от различни места, разпределени из цялата партида или подпартидата. Всяко отклонение от тази процедура трябва да се отрази в протокола, предвиден в точка Б.1.8. от настоящото приложение.

Б.1.5.   Приготвяне на общата проба

Общата проба се приготвя чрез обединяването на точковите проби.

Б.1.6.   Проби с цел анализ, контрол и арбитраж

Пробите с цел анализ, контрол и арбитраж следва да бъдат взети от хомогенизирания материал на общата проба, ако това не противоречи на разпоредбите на държавите-членки относно правата на стопанските субекти в хранителната промишленост.

Б.1.7.   Пакетиране и предаване на пробите

Всяка проба се поставя в чист съд от инертен материал, който осигурява подходяща защита от замърсяване, от загуба на веществото за анализ чрез адсорбция по вътрешните стени на съда и от повреди при транспортирането. Трябва да се вземат всички необходими предпазни мерки, за да се избегне промяна в състава на пробата при нейното пренасяне и съхраняване.

Б.1.8.   Запечатване и маркиране на пробите

Всяка официално взета проба се запечатва на мястото на вземане и се идентифицира съгласно разпоредбите на държавите-членки.

За всяко вземане на проба се съставя протокол, който дава възможност за еднозначно идентифициране на всяка партида и подпартида (посочва се номерът на партидата), като се записва датата и мястото на вземането на пробата, заедно с всяка допълнителна информация, която може да бъде от полза на аналитика.

Б.2.   ПЛАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Големите партиди следва да се разделят на подпартиди, когато това е физически възможно. По отношение на стоки, продавани в насипно състояние (напр. зърнени култури), се прилага таблица 1. По отношение на другите продукти се прилага таблица 2. Като се има предвид, че теглото на партидата не винаги е точно кратно число на теглото на подпартидите, теглото на подпартидата може да надвишава посоченото тегло с максимум 20 %.

Общата проба следва да бъде поне 1 кг или 1 литър, освен при невъзможност, когато например пробата се състои от единична опаковка.

Минималният брой точкови проби, които следва да бъдат взети от партидата или подпартидата, съответства на посочения в таблица 3.

При продукти в наливно състояние непосредствено преди вземането на пробата партидата или подпартидата следва да се разбърка оптимално, ръчно или с механични средства, без това да навреди на качеството на продукта. В този случай може да се приеме, че замърсителите са равномерно разпределени в рамките на дадената партида или подпартида. Следователно за получаването на обща проба е достатъчно да се вземат три точкови проби от дадена партида или подпартида.

Точковите проби трябва да имат сходно тегло. Една точкова проба трябва да тежи поне 100 грама или 100 милилитра, в резултат на това една обща проба е поне 1 кг или 1 литър. Всяко отклонение от тази процедура трябва да бъде отразено в протокола, както е посочено в точка Б.1.8. от настоящото приложение.

Таблица 1

Подразделяне на партидите на подпартиди при продавани в насипно състояние продукти

Тегло на партидата (тон)

Тегло или брой на подпартидите

≥ 1 500

500 тона

> 300 и < 1 500

3 подпартиди

≥ 100 и ≤ 300

100 тона

< 100


Таблица 2

Подразделяне на партидите на подпартиди при други продукти

Тегло на партидата (тон)

Тегло или брой на подпартидите

≥ 15

15—30 тона

< 15


Таблица 3

Минимален брой точкови проби за вземане от една партида или подпартида

Тегло или обем на партидата/подпартидата (в кг или литри)

Минимален брой точкови проби за вземане

< 50

3

≥ 50 и ≤ 500

5

> 500

10

В случай че партидата или подпартидата е съставена от отделни опаковки, броят на опаковките, които трябва да се вземат за образуването на общата проба е показан в таблица 4.

Таблица 4

Брой на опаковките (точковите проби), които се вземат за образуване на общата проба, когато партидата или подпартидата се състои от отделни опаковки

Брой опаковки в партидата/подпартидата

Брой опаковки за вземане

≤ 25

поне една опаковка

26—100

около 5 %, поне 2 опаковки

> 100

около 5 %, максимум 10 опаковки

Максималното ниво за неорганичен калай се прилага към съдържимото на всяка консерва, но от практически съображения се налага да бъде приложен подходът на вземане на общи проби. Ако резултатът от изпитването на общата проба от консервите е по-нисък, но близък до максималното допустимо ниво на неорганичен калай и се предполага, че в отделни консерви е възможно да бъде надхвърлен, то това би могло да наложи допълнителни проучвания.

Б.3.   ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ НА ДРЕБНО

Вземането на проби при търговия с храни на дребно, когато има възможност, следва да се извършва в съответствие с предвидените за това разпоредби в точка Б.1. и Б.2. на настоящото приложение.

В противен случай се прилагат алтернативни методи на вземане на проби при търговия с храни на дребно, при условие че бъде осигурена задоволителна представителност на анализираната партида/подпартида.

ЧАСТ В

ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ И АНАЛИЗ

В.1.   ЛАБОРАТОРНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

Лабораториите трябва да отговарят на изискванията на разпоредбите в член 12 от Регламент (ЕО) № 882/2004 (1).

Лабораториите трябва да участват в подходящи схеми на междулабораторни изпитвания, които отговарят на „Международния съгласуван протокол за междулабораторни изпитвания за аналитични (химични) лаборатории“ (2), разработен под егидата на IUPAC/ISO/AOAC.

Лабораториите трябва да са способни да докажат, че прилагат вътрешни процедури за контрол на качеството. Примери за такива процедури могат да бъдат намерени в „Ръководство на ISO/AOAC/IUPAC за вътрешен контрол на качеството в аналитични (химични) лаборатории“ (3).

Доколкото е възможно, точността на анализа трябва да се оценява, като бъдат приложени подходящите сертифицирани референтни материали.

В.2.   ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

В.2.1.   Предпазни мерки и общи изисквания

Главното изискване е да бъде получена представителна и хомогенна лабораторна проба, без да се внася вторично замърсяване.

Цялото количество материал за пробата, получено в лабораторията, следва да бъде използвано за подготовката на лабораторната проба.

Съответствието с максималните нива, предвидени в Регламент (ЕО) № 1881/2006, се установява въз основа на определените нива на съдържание в лабораторните проби.

В.2.2.   Специфични процедури за подготовка на проби

В.2.2.1.   Специфични процедури за олово, кадмий, живак и неорганичен калай

Аналитикът трябва да гарантира, че пробите няма да бъдат замърсени по време на подготовката им. По възможност, техническите средства за измерване и изпитване, които влизат в контакт с пробите, не бива да съдържат анализираните метали, като се избягва да бъдат изработени от инертни материали, например пластмаси като полипропилен, политетрафлуоретилен (ПТФЕ) и др. Те трябва да бъдат почиствани с киселини, за да бъде рискът от замърсяване минимален. По възможност да се използват режещи инструменти от висококачествена неръждаема стомана.

Съществуват редица специфични процедури за подготовка на проби, които могат да бъдат използвани при разглежданите продукти. Описаните такива в стандарта на CEN „Храни — определяне на следи от елементи — критерии за оценка, общи положения и подготовка на проби“ (4), се считат удовлетворителни, но могат да се прилагат и други.

По отношение на неорганичния калай е необходимо специално внимание, за да се подсигури преминаването на цялото количество калай от пробата в разтвора за анализ, предвид възможността за загуби, особено поради хидролиза на неразтворими хидратирани форми на Sn(IV) оксиди.

В.2.2.2.   Специфични процедури за бензо[a]пирен

Аналитикът следва да гарантира, че пробите няма да бъдат замърсени по време на подготовката им. За да бъде минимален рискът от замърсяване, преди употреба съдовете трябва да бъдат изплакнати с хексан или ацетон с висока степен на чистота. При възможност, техническите средства за измерване и изпитване, които влизат в контакт с пробите, трябва да са изработени от инертни материали като алуминий, стъкло или полирана неръждаема стомана. Пластмаси като полипропилен или ПТФЕ следва да се избягват, тъй като те могат да адсорбират бензо[a]пирена.

В.2.3.   Обработка на пробите при получаване в лабораторията

Общата проба се смила фино (където е целесъобразно) и се размесва старателно по начин, който гарантира пълната хомогенизация.

В.2.4.   Проби с цел анализ, контрол и арбитраж

Пробите с цел анализ, контрол и арбитраж следва да бъдат взети от хомогенизираната обща проба, ако това не противоречи на разпоредбите на държавите-членки относно правата на стопанските субекти в хранителната промишленост.

В.3.   МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

В.3.1.   Дефиниции

Използват се следните дефиниции:

„r“

=

Повторяемост е стойността, под която абсолютната разлика между резултатите от две единични измервания, получени в условията на повторяемост (т.е. едни и същи проба, лаборатория, лаборант и техническо средство за измерване и изпитване, и за кратък интервал от време), може да се очаква с доверителна вероятност (обикновено 95 %), откъдето r = 2,8 × sr.

„sr

=

Стандартно отклонение, изчислено от резултатите, получени в условията на повторяемост.

„RSDr

=

Относително стандартно отклонение, изчислено от резултатите, получени при условията на повторяемост [(sr/

Image

) × 100].

„R“

=

Възпроизводимост е стойността, под която абсолютната разлика между резултатите от отделни измервания, получени в условията на възпроизводимост (т.е. на идентичен материал, получен от лаборанти от различни лаборатории, използващи стандартизиран метод за изпитване), може да се очаква с доверителна вероятност (обикновено 95 %); R = 2,8 × sR.

„sR

=

Стандартно отклонение, изчислено от резултати, получени при условия на възпроизводимост

„RSDR

=

Относително стандартно отклонение, изчислено от резултати, получени при условия на възпроизводимост [(sR/

Image

) × 100].

„LOD“

=

Граница на откриване е най-малкото измерено съдържание, от което е възможно да се потвърди наличието на анализираното вещество със задоволителна статистическа вероятност. Границата на откриване е числено равна на три пъти стандартното отклонение от средната стойност на контролното измерване на дозата (n > 20).

„LOQ“

=

Граница за количествено определяне e най-ниското съдържание на анализираното вещество, което може да бъде измерено със задоволителна статистическа вероятност. Ако точността и прецизността на анализа са постоянни в концентрационния диапазон около границата на откриване, тогава границата на количественото определяне е числено равна на шест или десет пъти стандартното отклонение от средната стойност на контролното измерване на дозата (n > 20).

„HORRATr

=

Наблюдаваното RSDr, разделено на RSDr стойността, изчислена по уравнението на Хорвиц (5), като се приеме, че r = 0,66R.

„HORRATR

=

Наблюдаваното RSDR, разделено на RSDR стойността, изчислена по уравнението на Хорвиц.

„u“

=

Стандартна неопределеност на измерването.

„U“

=

Разширена неопределеност на измерването, при използване на фактор на покриване 2, което дава доверителна вероятност около 95 % (U = 2u).

„Uf“

=

Максимална стандартна неопределеност на измерването.

В.3.2.   Общи изисквания

Методите за анализ, използвани за целите на контрола върху храните, трябва да бъдат в съответствие с точки 1 и 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004.

Методите за анализ на общото съдържание на калай са подходящи за официалния контрол върху съдържанието на неорганичен калай.

За анализите на олово във вино Регламент (ЕИО) № 2676/90 (6) на Комисията посочва в глава 35 от приложението си метода, който следва да се използва.

В.3.3.   Специфични изисквания

В.3.3.1.   Критерии за оценка

Когато на общностно ниво не са посочени специфични методи за определянето на съдържанието на замърсители в храни, лабораториите могат да изберат всеки друг валидиран метод за анализ (по възможност да включва сертифициран референтен материал при валидирането), при условие че избраният метод отговаря на специфичните критерии за оценка, посочени в таблици 5—7.

Таблица 5

Критерии за оценка на методи за анализ на олово, кадмий, живак и неорганичен калай

Параметър

Стойност/коментар

Приложимост

Посочените храни в Регламент (ЕО) № 1881/2006

LOD

За неорганичен калай по-малко от 5 mg/kg

За други елементи под една десета от максималното допустимо ниво, посочено в Регламент (ЕО) № 1881/2006, с изключение когато максималното ниво на съдържание за олово е под 100 μg/kg. В последния случай възлиза на по-малко от една пета от максималното допустимо ниво.

LOQ

За неорганичен калай по-малко от 10 mg/kg.

За други елементи под една пета от максималното допустимо ниво, посочено в Регламент (ЕО) № 1881/2006, с изключение когато максималното ниво на олово е под 100 μg/kg. В последния случай възлиза на по-малко от две пети от максималното допустимо ниво.

Прецизност

Стойности HORRATr или HORRATR по-малки от 2

Аналитичен добив

Прилагат се разпоредбите на точка Г.1.2

Специфичност

Без матрични или спектрални пречения


Таблица 6

Критерии за оценка на методите за анализ на 3-MCPD

Критерий

Препоръчителна стойност

Концентрация

Стандартни проби

По-ниски от LOD

Аналитичен добив

75—110 %

всички

LOD

5 μg/kg (или по-малко) на базата на сухо вещество

 

LOQ

10 μg/kg (или по-малко) на базата на сухо вещество

Прецизност

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg


Таблица 7

Критерии за оценка на методите за анализ на бензо[a]пирен

Параметър

Стойност/коментар

Приложимост

Посочените храни в Регламент (ЕО) № 1881/2006

LOD

По-малко от 0,3 μg/kg

LOQ

По-малко от 0,9 μg/kg

Прецизност

Стойности HORRATr или HORRATR по-малки от 2

Аналитичен добив

50—120 %

Специфичност

Без матрични или спектрални пречения, проверка за положителна детекция

В.3.3.2.   Подход „пригодност към целта“

В случаи, когато броят на напълно валидираните методи за анализ е ограничен, може алтернативно да се използва подход „пригодност към целта“ при оценяването на това доколко е подходящ даден метод за анализ. Методите, които са подходящи за целите на официалния контрол, трябва да дават резултати със стандартна неопределеност, по-ниска от максималната стандартна неопределеност, изчислена чрез следната формула:

Formula

където:

 

Uf е максималната стандартна неопределеност (μg/kg);

 

LOD е границата на откриване на метода (μg/kg);

 

C е определената концентрация (μg/kg);

 

α е числен коефициент, използван в зависимост от стойността на С. Стойностите, които следва да се използват, са посочени в таблица 8.

Таблица 8:

Числени стойности, които трябва да се използват за α като константа във формулата, определена в настоящата точка, в зависимост от концентрацията

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51—500

0,18

501—1 000

0,15

1 001—10 000

0,12

> 10 000

0,1

ЧАСТ Г

ОТЧИТАНЕ И ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Г.1.   ОТЧИТАНЕ

Г.1.1.   Представяне на резултатите

Резултатите следва да се представят в същите мерни единици и със същия брой значещи цифри, както максималното съдържание, предвидено в Регламент (ЕО) № 1881/2006.

Г.1.2.   Изчисляване на аналитичния добив

Ако при аналитичния метод е приложена екстракция, то изчисляването при аналитичния резултат се коригира за аналитичния добив. В този случай аналитичният добив трябва да бъде отразен.

Ако в аналитичния метод не е имало фаза на екстракция (например при метали), резултатът може да бъде представен, без да се коригира за аналитичния добив, при условие, че се предостави доказателство. В идеалния случай това може да стане чрез използването на подходящ сертифициран референтен материал, при анализа на който получените стойности за концентрацията на анализираното вещество и неопределеността на измерването са в добро съвпадение със сертифицираните (иначе казано голяма точност на измерването). В случай че аналитичните резултати не са коригирани, това следва да се отбележи.

Г.1.3.   Неопределеност на измерването

Аналитичният резултат се изразява като x +/– U, където х е аналитичният резултат, а U — разширената неопределеност на измерването, използвайки фактор на покриване 2, който дава доверителна вероятност от около 95 % (U = 2u).

Аналитикът трябва да вземе под внимание „Доклада за връзката между аналитичните резултати, неопределеността на измерването, аналитичния добив и разпоредбите на законодателството на ЕС относно храните и фуражите“ (7).

Г.2.   ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Г.2.1.   Приемане на партида или подпартида

Партидата или подпартидата е приета, ако аналитичният резултат от лабораторната проба не превишава съответното максимално допустимо ниво, посочено в Регламент (ЕО) № 1881/2006, като се има предвид разширената неопределеност на измерването и направените корекции на резултатите за аналитичния добив, ако при използвания аналитичен метод е имало фаза на екстракция.

Г.2.2.   Отхвърляне на партида или подпартида

Партидата или подпартидата е отхвърлена, ако аналитичният резултат от лабораторната проба превишава безспорно съответното максимално допустимо ниво на съдържание, посочено в Регламент (ЕО) № 1881/2006, като се има предвид разширената неопределеност на измерването и направените корекции на резултатите за аналитичния добив, ако при използвания аналитичен метод е имало фаза на екстракция.

Г.2.3.   Приложимост

Настоящите правила за тълкуване се прилагат към аналитичния резултат, получен от пробата за официалния контрол. При провеждане на анализ с контролна или арбитражна цел се прилагат националните правила.


(1)  Изменена с член 18 от Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83).

(2)  „The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories“ M. Thompson, S.L.R. Ellison and R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-96.

(3)  Издаден под ръководството на M. Thompson и R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.

(4)  Standard EN 13804:2002, „Foodstuffs - Determination of Trace Elements - Performance criteria, general considerations and sample preparation“, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386.

(6)  ОВ L 272, 3.10.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1293/2005 (ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр 12).

(7)  http://europa.eu.int/comm/food/ food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 334/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 изисква продуктите, частите и уредите да отговарят на изискванията за защита на околната среда на приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (наричана по-нататък Чикагска конвенция), публикувана през март 2002 г. — том I и ноември 1999 г. — том II, с изключение на допълненията към нея.

(2)

Чикагската конвенция и приложенията ѝ бяха изменени след приемането на Регламент (ЕО) № 1592/2002.

(3)

Следователно Регламент (EО) № 1592/2002 трябва да бъде изменен съобразно с процедурата, уредена в член 54, параграф 3 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейската агенция за авиационна безопасност, учредена по силата на член 54 от Регламент (ЕО) № 1592/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 6 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 първият параграф се заменя със следния текст:

„1.   Продуктите, частите и оборудването отговарят на изискванията за защита на околната среда, съдържащи се в Изменение 8 на том I и в Изменение 5 на том II на приложение 16 към Чикагската конвенция, приложима от 24 ноември 2005 г., с изключение на допълненията към приложение 16.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5).


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 335/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 по отношение на определянето на правила за сертифициране за околна среда на въздухоплавателните средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (1), и по-специално член 5 и член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1592/2002 е да съдейства на държавите-членки при изпълнение на задълженията им по Чикагската конвенция, като осигурява общо и единно прилагане на неговите разпоредби.

(2)

Регламент (ЕО) № 1592/2002 бе приложен от Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. относно определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (2).

(3)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1702/2003 установява, че продуктите, частите и оборудването трябва да бъдат сертифицирани, както е посочено в приложението (част 21) към същия регламент.

(4)

Допълнение VI към приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 определя, че за сертификати за шум следва да се използва формуляр 45 на EASA.

(5)

Том 1 от Приложение 16 към Чикагската конвенция бе изменен на 23 февруари 2005 г. по отношение на стандартите и насоките за управление на документация за сертифициране за шум.

(6)

Необходими са някои изменения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1702/2003, за да се приведе неговото приложение в съответствие с изменения том 1 от Приложение 16.

(7)

Следователно Регламент (ЕО) № 1702/2003 следва да бъде изменен съответно.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки се основават на становището на Агенцията в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1592/2002.

(9)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1592/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 се изменя, както следва:

1)

В част 21А.204, буква б), точка 1, ii) изречението „Такава информация се включва в полетен наръчник, когато полетен наръчник се изисква от приложимия код за летателна годност за конкретното въздухоплавателно средство“ се заличава.

2)

В част 21А.204, буква б), точка 2, i) изречението „Такава информация се включва в полетен наръчник, когато полетен наръчник се изисква от приложимия код за летателна годност за конкретното въздухоплавателно средство“ се заличава.

3)

Допълнение VI се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 706/2006 (ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнение VI — формуляр 45 на EASA за сертификат за шум от приложението (част 21) се замества със следния текст:

Image


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 336/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти по отношение на референтната масленост за Румъния

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 9, параграф 5, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел преразглеждане на референтната масленост, определена в приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003, предвидено в член 9, параграф 5 от посочения регламент, Румъния предостави на Комисията доклад с подробна информация за резултатите и тенденциите по отношение на маслеността през 2004 г. за действителното производство на мляко според данните от официалното проучване.

(2)

В съответствие с този доклад и след проучване, осъществено от службите на Комисията, е необходимо референтната масленост за Румъния, посочена в приложение II към Регламент (EО) № 1788/2003, да бъде коригирана.

(3)

Мярката, предвидена в настоящия регламент, е в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 референтната стойност „35,93“ за Румъния се заменя с „38,5“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1406/2006 (ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 8).


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2006 година

постановяващо концентрацията за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за създаване на ЕИП

(Дело COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring)

(нотифицирано под номер C(2006) 1695)

(само текстът на немски език е автетнтичен)

(2007/193/ЕО)

На 26 април 2006 г. Комисията прие решение по дело за сливане съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола на концентрациите между предприятията (1), и по-специално съгласно член 8, параграф 2 от този регламент. Неповерителната версия на цялото решение може да се намери на автентичния език на делото и на работните езици на Комисията на интернет страницата на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

РЕЗЮМЕ НА РЕШЕНИЕТО

(1)

Това дело засяга операция, предлагана съгласно член 4 от Регламент (EО) № 139/2004 („Регламент за сливанията“), по силата на която предприятието T-Mobile Austria GmbH („T-Mobile“, Австрия), част от германската група Deutsche Telekom AG („Deutsche Telekom“), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол върху цялото предприятие tele.ring Unternehmensgruppe („tele.ring“, Австрия).

(2)

T-Mobile и tele.ring са оператори на мобилни мрежи в Австрия и са активни също и на свързаните с тях пазари за крайни потребители и за търговия на едро.

(3)

Предлаганата транзакция включва придобиването на всички акции на tele.ring от T-Mobile.

(4)

Проучването на пазара установи, че на австрийския пазар за предлагане на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители концентрацията би представлявала сериозна пречка за ефективната конкуренция главно чрез едностранни ефекти. Мероприятията, предлагани от страните, обаче, са подходящи за премахването на всякакви опасения относно конкуренцията.

1.   Съответни стокови пазари

(5)

Проучването на пазара за дефиниране на съответните стокови пазари потвърди, че, що се касае до пазара за доставка на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители, съществува един пазар за предлагане на тези услуги и че не е необходимо да се прави по-нататъшно разграничение например по тип клиенти, гласова телефония и услуги за данни, 2G и 3G мрежи.

(6)

Що се отнася до търговията на едро за прекратяване на услугите, мрежата на всеки един оператор представлява свой собствен единен пазар, както той се разглежда в много предишни решения на Комисията и се отразява в Препоръките на Комисията 2003/311/ЕО относно съответните стокови пазари и пазари на услугите вътре в електронния комуникационен сектор (2).

(7)

По отношение на търговията на едро с международните роуминг услуги и двете компании предлагат на клиентите си международни роуминг услуги и следователно са сключили международни споразумения за роуминг с чужди мобилни телефонни оператори. Различните австрийски мобилни телефонни мрежи са в конкуренция една с друга както за входящия, така и за изходящия трафик.

2.   Съответни географски пазари

(8)

Проучването на пазара за определяне на съответните географски пазари потвърди, че географският обхват по отношение на осигуряването на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители, а също и за търговията на едро с услугите за прекратяване и търговията на едро с международните роуминг услуги на едро, е национален, т.е. ограничен до Австрия.

3.   Засегнати пазари и анализ на конкуренцията

(9)

Нотифицираната концентрация засяга пазара за доставка на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители, на който в момента четири компании оперират мобилни телефонни мрежи, базирани на 2G/GSM и 3G/UMTS технологии и една компания — Hutchison („H3G“) — само на 3G/UMTS технология. Петте мрежови оператора предлагат на своите клиенти широк кръг от услуги. Новата компания, възникнала след транзакцията — T-Mobile/tele.ring, ще увеличи пазарния си дял до ниво (около [30—40] (3) % в зависимост от оборота или клиентите си), близко до това на утвърдения участник на пазара Mobilkom (4), като остави другите две компании на трето и четвърто място (с пазарен дял съответно от около [10—20] * % за ONE и [0—10] * % за H3G). Независимите доставчици на услуги играят пренебрежимо малка роля на австрийския пазар. Също YESSS! — марката с отстъпка на ONE — има твърде ограничен пазарен дял и не може да се счита за конкурентна на същото ниво, както останалите оператори, тъй като предлага само ограничен кръг от услуги.

(10)

Предлаганата транзакция би породила некоординирани ефекти, дори и T-Mobile да не стане най-големият участник на пазара след сливането. От анализа на пазарните дялове може да се направи заключението, че през последните три години tele.ring до голяма степен е играл най-активна роля на пазара в успешното практикуване на агресивна ценова политика. По този начин той е увеличил съществено своя пазарен дял, оставяйки пазарните дялове на другите оператори предимно непроменени или дори с лек спад. Изчисляването на индекса Херфиндал-Хиршман показа, че нивото на концентрация е вече високо и би се повишило съществено след транзакцията. Докато T-Mobile настоява за икономическата целесъобразност, страните не успяха да докажат, че тя ще бъде в полза на потребителите.

(11)

При анализа на нивото на превключване беше установено, че половината от всички клиенти, които са се превключили, са преминали на tele.ring и повече от половината от клиентите, напуснали T-Mobile и Mobilkom, са преминали на tele.ring. Този анализ потвърждава, че tele.ring е упражнил значителен конкурентен натиск и върху двата големи оператора.

(12)

Анализът на средната цена за минута разговор въз основа на всички тарифи, прилагани от различните мрежови оператори, при който се използват данни от австрийския регулатор и потребителската асоциация AK Wien, показва, че tele.ring е била най-активният играч на пазара. Неговите цени са били сред най-ниските, които по този начин са упражнявали конкурентен натиск най-вече върху T-Mobile и Mobilkom […] *. H3G е следвала плътно цените на.tele.ring, докато ONE като трети играч на пазара по-скоро е следвала по-големите играчи T-Mobile и Mobilkom.

(13)

В общи линии стимулът за един оператор да привлича нови клиенти към съществуваща мрежа, като прави агресивни ценови оферти, се определя от размера на потребителската му база. В решението си дали да предложи агресивна ценова политика или не, всеки оператор трябва да балансира между печалбата от допълнителни приходи от нови клиенти, привлечени от по-ниските цени, и риска от намаляване на печалбата от съществуващите клиенти, на които не може да се откаже намаление на цената, поне в средносрочен и дългосрочен план. По принцип рискът от загуба от печалбата е толкова по-висок, колкото по-голяма е съществуващата потребителска база на един оператор. Следователно tele.ring е започнала с малка база клиенти, която е трябвало да увеличи чрез агресивна ценова политика, за да спечели необходимия брой клиенти. За разлика от нея нито Mobilkom, нито T-Mobile са предприели подобни стъпки в миналото, правейки особено агресивни оферти.

(14)

Допълнителен фактор, влияещ върху цените, е структурата на мрежата и мрежовият капацитет. Докато не съществуват никакви основни различия в покритието на националната мрежа от Mobilkom, T-Mobile, ONE и tele.ring, такава разлика възниква по отношение на H3G, чиято мрежа понастоящем покрива само 50 % от австрийското население. За да покрие останалата част, H3G е зависима от националното споразумение за роуминг с Mobilkom. Следователно H3G не може да направи икономии от мащаба извън собствената си мрежа и това има последици за настоящото ѝ ценообразуване.

(15)

След транзакцията T-Mobile възнамерява да направи […] * предприятия на tele.ring и […] *. Ето защо транзакцията не само би […] *, но бенчмаркинговият анализ показва, че […] *. Въпреки всичко […] * в наличния си капацитет би имал негативно въздействие върху конкуренцията.

(16)

Въпреки това нито един от останалите конкуренти не изглежда да е в позиция да поеме ролята на tele.ring след сливането. Засега H3G не може да се разглежда като пълноценен мрежови оператор, тъй като има само ограничено мрежово покритие и зависи от националното споразумение за роуминг с Mobilkom. Нещо повече, компанията е ограничена от лимитирания честотен спектър на 3G/UMTS, до който в момента има достъп. ONE с основната си търговска марка досега няма регистрирано агресивно ценообразуване. Наскоро тя пусна търговската марка с отстъпка YESSS!, която предлага по-ниски тарифи, но предлага ограничен обхват от мобилни телефонни услуги и затова не може да се разглежда като конкуренция на същото ниво, на което са останалите оператори.

(17)

Докато страните твърдят, че стратегията за агресивна ценова политика на tele.ring скоро ще приключи, съответните вътрешни документи от tele.ring сочат […] *. В отговорите си на изложените възражения страните настояват също, че […] *. Въпреки това […] * не оказва влияние върху агресивните ценови оферти на tele.ring.

(18)

На пазара на едро на прекратяване на телефонните услуги предлаганата транзакация не би довела до проблеми за конкуренцията нито на хоризонтално, нито на вертикално ниво. Няма припокриване, тъй като всяка мрежа съставлява отделен пазар и не съществува риск от ограничаване на достъпа за входящите услуги, най-вече защото цената на тези услуги е регулирана от австрийския регулатор и цените им показват тенденция към непрекъснат спад, като достигат най-ниското си ниво през 2009 г., което ще се прилага от всички оператори.

(19)

Що се отнася до пазара на едро на международнен роуминг, от предлаганата транзакция няма да възникнат опасения за конкуренцията, тъй като страните, както и техните конкуренти са подписали многостранни споразумения за роуминг, обслужващи техните клиенти за осигуряване на входящ и изходящ трафик. Макар да изглежда, че се извършва предварителна селекция на роуминг партньорите, нито един от австрийските мрежови оператори не е постигнал важна позиция в областта на международния роуминг в Австрия.

Заключение

(20)

Следователно може да се направи изводът, че предлаганата концентрация в своята нотифицирана форма е възможно да доведе до съществени пречки за ефективната конкуренция на австрийския пазар на телекомуникационни услуги за крайни потребители.

4.   Ангажименти, предложени от страните

(21)

За да отговорят на горепосочените опасения за конкуренцията на пазара за доставка на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители, страните поеха ангажиментите, описани по-долу.

(22)

Накратко, според ангажиментите T-Mobile трябва да продаде два честотни блока в обхвата 5 MHz 3G/UMTS, които в момента са лицензирано притежание на tele.ring, на конкуренти с по-малки дялове, като тази продажба подлежи на одобрение от австрийския регулатор и Комисията. Поне един честотен пакет трябва да отиде в H3G (5). Нещо повече, T-Mobile трябва да продаде голяма част от мобилните комуникационни съоръжения на tele.ring и само около [10—20] * % от тези съоръжения на tele.ring ще останат в T-Mobile за интегрирането на клиентите на tele.ring. Около […] * от съоръженията на tele.ring ще преминат към H3G, а […] * площадки ще отидат към ONE, ако ONE прояви интерес. Освен това H3G ще получи от T-Mobile […] *.

(23)

T-Mobile и H3G са подписали юридически обвързващо споразумение „Списък с условията“ на 28 февруари 2006 г. и са се споразумели за основните условия за трансфер на честотния пакет и мобилните съоръжения […] *.

5.   Оценка на поетите ангажименти

(24)

Както се потвърди от резултатите от консултирането на участниците на пазара, проведен от Комисията, тези мероприятия могат да се сметнат за достатъчни, за да разсеят опасенията за конкуренцията на пазара за осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители.

(25)

Следователно може да се заключи, че въз основа на поетите от страните ангажименти, нотифицираната концентрация няма да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на общия пазар или на съществена негова част, що се касае до осигуряването на мобилни телекомуникационни услуги за крайни потребители. Оттук следва предлаганата концентрация да се обяви за съвместима с общия пазар съгласно член 8, параграф 2 от Регламента за сливанията и член 57 от Споразумението за ЕИП.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  OВ L 114, 8.5.2003 г., стр. 45.

(3)  Части от този текст са редактирани, за да се обезпечи конфиденциалността на информацията; тези части са оградени в квадратни скоби и са отбелязани със звездичка.

(4)  Принадлежащ към Telekom Austria.

(5)  Виж съображение 24.


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2006 година

обявяващо операция по концентрация, съвместима с общия пазар и с функционирането на споразумението за EИП

(дело COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)

(нотифицирано под номер C(2006) 5419)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2007/194/ЕО)

На 14 ноември 2006 г. Комисията прие решение по дело за концентрация при прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола на концентрациите между предприятия (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него. Неповерителна версия на пълния текст на решението на автентичния език се намира на интернет сайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

A.   СТРАНИТЕ

(1)

GDF е енергийна група, която присъства във всички професии от газовия сектор и свързаните с него енергийни услуги; тя е активна в износа, производството, преноса, съхранението, разпространението и продажбата на природен газ предимно във Франция, но също така в Белгия, Германия, Обединеното кралство, Люксембург, Унгария и Испания. В Белгия Gaz de France упражнява заедно с Centrica съвместния контрол върху SPE (2), която участва в пазара на електричество и газ в Белгия и предлага енергийни услуги.

(2)

Групата Suez е активна в промишлеността и обществените услуги. Организацията на групата е обединена около четири оперативни клона в две области на дейност — енергията и околната среда. Основните структури на Suez в областта на енергията са Electrabel (електроенергия и газ), Distrigaz (газ), Fluxys (пренос и съхранение на газ), Elyo (преименувана в Suez Energy Services от януари 2006 г.), Fabricom, GTI, Axima и Tractebel Engineering в сектора на енергийните услуги. Според информацията, предоставена от страните, Suez Energie Europe притежава миноритарно участие от 27,5 % в Elia, която стопанисва електропреносната мрежа в Белгия.

Б.   ОПЕРАЦИЯТА

(3)

Чрез обявената операция GDF ще погълне Suez, която ще изчезне като юридически субект. Предложението за концентрация ще бъде предложено за одобрение с квалифицирано мнозинство на извънредните общи събрания на двете групи и не се нуждае от представяне на публична оферта за акциите на Suez. Управителните съвети на двете групи, съответно на 25 февруари 2006 г. за Suez и на 26 февруари 2006 г. за GDF, вече одобриха проекта за сливане. То ще се осъществи посредством размяната на акции една по една.

(4)

Осъществяването на въпросната операция зависи от изменението, от страна на френския парламент, на закона от 9 август 2004 г., целящ да ограничи държавното участие в капитала на GDF на по-малко от 50 %.

(5)

Като се имат предвид предходните съображения, обявената операция представлява концентрация по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 139/2004 („Регламента за концентрациите“).

В.   КОНКУРЕНТЕН АНАЛИЗ

1.   Конкурентни проблеми, предизвикани от концентрацията

(6)

В решението Комисията счита, че концентрацията би попречила в значителна степен на ефективната конкуренция в четири сектора: газовия сектор в Белгия, газовия сектор във Франция, електрическия сектор в Белгия и топлинните мрежи във Франция.

Газовият сектор в Белгия

(7)

Що се отнася до газовия сектор в Белгия, значителни пречки за ефективна конкуренция се констатират на следните пазари (в национален мащаб) на доставките на H- и/или L-газ:

за междинните дистрибутори (т.е. така наречените „intercommunales“, „задочни доставчици“ като ECS (Electrabel Customer Solutions) и новопристигнали фирми на пазара на доставките на газ в Белгия като Essent и Nuon),

за големите промишлени потребители,

за малките промишлени и търговски потребители,

за битовите клиенти; решението не уточнява дали тези географски пазари са национални или по-ограничени (трите региона Брюксел, Фландрия и Валония, които прилагат различни календари за либерализация),

за газовите електроцентрали.

Страните ще притежават много високи кумулирани пазарни дялове и ще заемат господстващо положение на всички тези пазари.

(8)

Концентрацията ще елиминира най-добре пласирания конкурент на традиционния доставчик. Освен това никое друго дружество няма да бъде в състояние да възпроизведе същото ниво на конкурентен натиск като GDF. Може да се счита, че значителните пазарни дялове на GDF се обясняват чрез известен брой козове и предимства, с които дружеството разполага и които не са свойствени на никой нов конкурент в подобна степен. Освен че става въпрос за традиционния доставчик на голяма съседна страна, който има достъп до обширна и разнообразна група газови източници и предимно за GDL, GDF разполага с приоритетен достъп до съхранението на H-газ в Белгия, притежава капацитет за съхранение на L-газ във Франция близо до белгийската граница, тя е съсобственик на някои транзитни газопроводи, преминаващи през Белгия, и упражнява съвместен контрол върху някои входни точки, като притежава свободни капацитети на някои входни точки. Що се отнася до L-газ например, новите конкуренти на белгийския пазар, като Nuon и Essent, могат да си доставят газ само от Suez и GDF, които са обвързани с договор с […] (3), покриващ целия износ на последната към Белгия и Франция.

(9)

Накрая решението подчертава, че съществуват значителни препятствия, които усилват хоризонталните ефекти, произлизащи от кумулацията на описаните по-горе пазарни дялове. Тези пречки се отнасят до достъпа до газ (страните по концентрацията имат достъп до по-голямата част от газа, който се внася в Белгия, и притежават почти всички дългосрочни договори за внос), достъпа до инфраструктурите (включващ контрола, упражняван от страните върху Fluxys, която стопанисва мрежата, управлението на транзитните мрежи от Distrigaz, недостатъчен входен капацитет, задръстването на мрежата), достъпа до GDL (единственият терминал в Белгия се намира в Зеебрюге и се управлява от Fluxys LNG, филиал на Suez), достъпа до съхранението на H-газ в Белгия (френският капацитет за съхранение се притежава от GDF и е единственото резервно решение извън Белгия), качествените спецификации и липсата на ликвидност на терминала в Зеебрюге. Въпреки че голям брой от тези пречки съществуваха и преди концентрацията, някои от тях се усилват в резултат от нея (като собствеността на газопроводите, както и свободните капацитети и възможностите за съхранение).

Газовият сектор във Франция

(10)

Що се отнася до газовия сектор във Франция, засегнатите географски пазари се основават на разделението на пет зони на уравновесяване — север, запад, изток, юг и югозапад; основната преносна мрежа за последната зона се управлява от Total Infrastructure Gaz France (TIGF), 100 % филиал на Total, а тази на първите четири зони — от GDF Réseau transport (GRTgaz), 100 % филиал на GDF. Според пазарното проучване петте зони на уравновесяване се характеризират от различни конкурентни условия, както показват предимно съществуващите задръствания между различните зони.

(11)

Като се има предвид географското разделение на пет зони, решението разкрива сериозни пречки за ефективна конкуренция на следните пазари:

пазарите на доставките на H-газ за големите клиенти, които са упражнили правото си на избор на доставчик в зоните север, изток, запад и юг, както и за L-газ в зона север,

пазарите на доставките на H-газ за малките клиенти, които са упражнили правото си на избор на доставчик във всяка една от петте зони, както и за L-газ в зона север,

пазарите на доставките на H-газ за местните разпределителни предприятия, които са упражнили правото си на избор на доставчик в зоните север и изток, както и за L-газ в зона север,

пазарите на доставките на H-газ за битовите клиенти от 1 юли 2007 г. във всяка една от петте географски зони, както и за L-газ в зона север; тези пазари остават потенциални за известен брой месеци; въпреки това създаването на нова структура и породеният от това резултат, а именно изчезването на Suez (4) като конкурент на GDF, ще обезкуражи появата на други потенциални конкуренти и следователно ще увеличи вече съществуващите пречки на входа на този пазар,

пазарите на доставките на H-газ за електрическите централи, работещи на газ в зоните север и изток, както и в зона север за L-газ. Тези пазари остават потенциални (5), но като се имат предвид проектите за изграждане на подобни централи в следващите години, операцията има за цел да премахне най-добре пласирания конкурент на GDF в тази област.

GDF има господстващо положение на всички тези пазари. При всички положения изчезването на Suez (Distrigaz) от пазара ще подсили доминиращия играч, като елиминира един от най-добре пласираните и най-мощните му конкуренти.

(12)

Както в Белгия, решението обяснява по какъв начин сериозни пречки на входа на пазара усилват хоризонталните ефекти на концентрацията, що се отнася до достъпа до газ и до инфраструктурите. Що се отнася до достъпа до газ, страните по концентрацията имат достъп до основното количество газ, което се внася във Франция, и притежават почти всички дългосрочни договори за внос. Що се отнася до газовите инфраструктури, почти всички инфраструктури (само тези в югозападната зона се притежават и упрваляват от Total) са собственост на GDF или директно, или чрез 100 %-вия ѝ филиал GRTgaz.

Електрическият сектор в Белгия

(13)

Решението разкрива сериозни пречки за ефективна конкуренция на следните пазари:

националния белгийски пазар на производство и продажба на едро на електроенергия: чрез концентрацията традиционният белгийски доставчик Electrabel (Suez) поглъща най-сериозният си конкурент, чиито централи се намират в средната и горната част на кривата на заслугите (6); това увеличава още повече капацитета на смесената структура да определя цените на пазара на едро на електричество в Белгия,

националния пазар на допълнителни услуги и на уравновесяващия поток, където концентрацията слива двата единствени доставчика на въпросните услуги с Elia, която стопанисва преносната мрежа,

националният пазар на доставка на електричество за големите промишлени и търговски клиенти (> 70 kV), където освен Electrabel (Suez) единствено RWE и EDF са активни в момента (SPE (GDF) наскоро започна дейността си); на този пазар господстващото положение, което се държи в момента от Electrabel (Suez), се подсилва чрез елиминирането на един от двата добре пласирани конкуренти (SPE (GDF) и EDF),

националният пазар на доставка на електричество за малките промишлени и търговски клиенти (< 70 kV), където пазарният дял на SPE (GDF) подсилва вече господстващото положение на Suez,

доставката на електричество за битовите клиенти, които могат да избират доставчик — пазар, където страните ще запазят и подсилят господстващото си положение чрез дефиниране едновременно на регионални и на национални граници на съответния географски пазар.

(14)

Освен хоризонталните ефекти от концентрацията, решението разкрива известен брой вертикални ефекти от тази операция, които подсилват господстващото положение на Suez на пазарите на електричество в Белгия.

(15)

Тъй като газът е суровина, която се използва за производството на електричество, решението разкрива капацитета и интереса на страните за увеличаване на цената на газа и особено цената на гъвкавото снабдяване на газовите електроцентрали.

(16)

Решението подчертава също така, че страните ще познават в детайли най-важният ценови елемент на газовите електроцентрали на техните конкуренти и следователно тяхната ценова и производствена политика.

(17)

Тъй като страните са основните доставчици на допълнителни услуги и на уравновесяващ поток за Elia, решението разкрива капацитета и интереса на страните да увеличат цените на допълнителните услуги и на уравновесяващия поток за конкурентите.

(18)

Четвъртият повод за загриженост относно вертикалните ефекти от концентрацията, подчертан в решението, е елиминирането на единствения конкурент на Suez, който понастоящем е в състояние да предлага двойни оферти (газ + електричество) на малките предприятия и на битовите клиенти.

(19)

Решението обяснява защо сериозните пречки на входа на пазара относно i) достъпа до капацитета за производство на електричество, ii) зелените сертификати и CHP, iii) неликвидността на търговията с електричество и iv) достъпа до инфраструктурата за пренос и разпределение подсилват хоризонталните ефекти от концентрацията.

Топлинни мрежи във Франция

(20)

Между различните „услуги, свързани с енергията“, предоставени от двете страни, операцията води до конкурентни проблеми за една от тях: това е пазарът, определен като национален, на делегирането на управлението на държавната служба за градско отопление във Франция („топлинна мрежа“).

(21)

Общините сключват дългосрочни договори (от 12 до 24 години) за управление на топлинните мрежи посредством обявяване на търгове, на които в действителност участват само някои специализирани френски дружества. Става въпрос за следните доставчици: Dalkia (група Veolia), SES-Elyo (група Suez), Soccram (група Thion) и Cogac (Cofathec-Coriance, група GDF). Cogac (група GDF) притежава значително участие в Soccram (група Thion) и, несъмнено, съвместния контрол върху това дружество.

(22)

След завършване на концентрацията страните ще бъдат несъмнено основният играч на пазара. Операцията елиминира Cogac (група GDF), която имаше ролята на самостоятелен играч, което обяснява липсата на координация на пазара.

(23)

Освен това положението на GDF като господстващ доставчик на газ представлява допълнителен фактор за намаляване на конкурентния натиск на пазара за всеки, който участва в търговете относно управлението на топлинна мрежа във Франция.

2.   Представени ангажименти от страните

(24)

С цел да се решат конкурентните проблеми, подчертани от Комисията, страните представиха ангажименти на 20 септември 2006 г.

(25)

Отговорите на участниците на пазара, до които се допита Комисията, показаха в голямата си част, че тези ангажименти не са достатъчни, за да решат конкурентните проблеми, предизвикани от обявената операция.

(26)

След като бяха информирани от Комисията за резултатите от допитването до участниците на пазара, страните промениха първоначалните си ангажименти на 13 октомври 2006 г.

Съдържание на ангажиментите от 13 октомври 2006 г.

(27)

Представените ангажименти от страните се състоят от пет основни елемента:

отстъпване на участието на групата Suez в Distrigaz. По този начин смесената структура ще може да поиска от Distrigaz да й доставя газ за нуждите на електрическите ѝ централи и на клиентелата на ECS. Въпреки това обемът на доставките ще бъде ограничен и постепенно ще намалява с времето, като максималният срок на договорите, отнасящи се до тях, ще бъде […] * години (считано от датата на отстъпване на Distrigaz) за по-голямата част от въпросните количества,

отстъпване на 25,5 %-овото участие на Gaz de France в SPE,

отказ на страните от всякакъв контрол — формален или неформален — върху Fluxys SA, която, вследствие на реорганизацията на дейността си, единствена ще стопанисва отсега нататък всички регулирани газови инфраструктури в Белгия (транзитно-преносна мрежа, съхранение, терминал за втечнен природен газ в Зеебрюге). По този начин управителният комитет на Fluxys SA няма да може да бъде контролиран от страните и ще решава суверенно за глобалния план на инвестициите, свързани с регулираните газови инфраструктури,

редица допълнителни мерки, свързани с газовите инфраструктури в Белгия и Франция,

отстъпване на Cofathec Coriance, заедно с топлинните мрежи на Cofathec Service, с изключение на участието на Cofathec Coriance в Climespace et SESAS.

Оценка на представените ангажименти от Комисията

(28)

На базата на оценката на информацията, получена в рамките на разследването, и основно на резултатите от направеното по-рано допитване до участниците на пазара, Комисията счита, че променените ангажименти, предложени от страните на 13 октомври 2006 г., са достатъчни, за да решат конкурентните проблеми, породени от обявената операция, както в Белгия, така и във Франция:

отстъпването на Distrigaz, на участието на GDF в SPE, на Cofathec Coriance, както и на топлинните мрежи на Cofathec Service, премахват застъпванията между страните на всички пазари, където те биха могли да провокират конкурентни проблеми. Така се решават също проблемите с вертикалното закриване на предприятия между пазарите на газ и електричество,

загубата на контрол на страните върху Fluxys SA и корективните мерки, свързани с газовите инфраструктури в Белгия и Франция, са достатъчни, за да намалят пречките на входа на пазара в степен, позволяваща развитието на ефективна конкуренция.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(29)

Концентрацията, такава каквато бе обявена, би възпрепятствала в значителна степен конкуренцията на известен брой пазари. Променените ангажименти, предложени от страните на 13 октомври 2006 г., са достатъчни, за да решат констатираните конкурентни проблеми. Поради тази причина решението констатира, че при спазване на ангажиментите, предложени от страните на 13 октомври 2006 г. и повторени на 6 ноември 2006 г., концентрацията е съвместима с общия пазар.

(30)

Следователно настоящото решение на Комисията обявява операцията за съвместима с общия пазар и функционирането на споразумението за ЕИП при прилагане на член 8, параграф 2, от регламента за концентрациите.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  GDF и Centrica притежават всяка по 50 % от холдингово дружество, което закупи 51 % от SPE през 2005 г. Те упражняват съвместен контрол върху SPE. Бившите собственици на SPE, ALG и Publilum, притежават 49 % от SPE посредством друго холдингово дружество, но не упражняват контрол.

(3)  Някои откъси от настоящия документ бяха премахнати, с цел да не се разкрива поверителна информация; те са сложени в скоби и са обозначени със звездичка.

(4)  Групата Suez си е спечелила важна водеща позиция сред големите промишлени клиенти на газ (чрез Distrigaz) и разполага вече с контакти с милиони битови клиенти като дистрибутор на вода във Франция (чрез Lyonnaise des Еaux), което я превръща в един от най-добре пласираните конкуренти на GDF при отварянето на пазара на битовите клиенти на 1 юли 2007 г.

(5)  Към момента на настоящото решение GDF ескплоатира единствената съществуваща газова електроцентрала във Франция, като й доставя необходимия газ.

(6)  На един конкурентен пазар цените на електричеството се определят от централата с най-високите маргинални цени, която произвежда електричеството в един определен момент, т.е. от производителя, който се намира на горния край на кривата на предлагането (често наричана в електрическия сектор „качествена крива“).


29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/51


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2007 година

за определяне на механизъм за разпределяне на квоти за производителите и вносителите на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) за годините 2003 до 2009, съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2007) 819_2)

(само текстовете на английски, гръцки, естонски, испански, италиански, литовски, немски, нидерландски, полски, словенски, унгарски, фински, френски и шведски език са автентични)

(2007/195/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 4, параграф 3, ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

Мерките на Общността и по-точно тези, които се съдържат в Регламент (ЕО) № 3093/94 на Съвета от 15 декември 1994 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (2), който беше заменен от Регламент (ЕО) № 2037/2000, за няколко години доведоха до намаляване на общото потребление на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC).

(2)

В контекста на това намаление квотите за отделните производители и вносители бяха фиксирани на базата на пазарни дялове от предишни периоди и изчислени според озоноразрушаващия потенциал на тези вещества.

(3)

От 1997 г. пазарът на тези вещества по отношение на различните приложения е стабилен. Почти две трети от ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) бяха използвани за производството на пеноматериали, което продължи до 1 януари 2003 г., когато това приложение на HCFC беше забранено.

(4)

За да не се поставят от 1 януари 2003 г. потребителите на HCFC, произвеждащи непенести материали, в неизгодно положение, какъвто би бил случаят ако системата за разпределение се основава на предишен пазарен дял от употребата на HCFC за пеноматерали, е уместно след тази дата за производството на непенести материали да се осигури нов механизъм на разпределение за употребата на HCFC. За периода от 2004 г. до 2009 г. за най-подходяща система за разпределяне беше считана базираната единствено на средния предишен пазарен дял на HCFC, използвани за производство на непенести материали.

(5)

Въпреки че е уместно предоставените на всеки вносител квоти да се ограничат до съответния му процентен пазарен дял през 1999 г., а за всеки вносител в държавите-членки, който се е присъединил към ЕС на 1 май 2004 г. — до средния му процентен пазарен дял през 2002 г. и 2003 г., трябва също да се вземат мерки за преразпределяне към регистрираните вносители на HCFC на всяка импортна квота, която не е била поискана и разпределена в дадената година.

(6)

Решение 2005/103/EО на Комисията (3) трябва да бъде изменено, за да вземе под внимание преразгледаната основна дата за производителите и вносителите, които се присъединиха на 1 май 2004 г., увеличената квота за ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) (група VIII) в приложение III към Регламент (ЕО) № 2037/2000, изменен с Акта за присъединяване от 2005 г., и предишния пазарен дял на предприятията в държавите-членки, които се присъединиха на 1 януари 2007 г.

(7)

В интерес на юридическата яснота и прозрачност Решение 2005/103/ЕО следователно трябва да бъде заменено.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие с мнението на комисията, създадена по член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Члeн 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„пазарен дял в хладилното дело“ означава средният пазарен дял от продажбите на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) на един производител за целите на хладилното дело през годините 1997, 1998 и 1999, като процент от общия пазар на хладилни приложения;

б)

„пазарен дял в производството на пеноматериали“ означава средният пазарен дял от продажбите на един производител на HCFC за производство на пеноматериали през годините 1997, 1998 и 1999 като процент от общия пазар за производство на пеноматериали;

в)

„пазарен дял в разтворителите“ означава средният пазарен дял от продажбите на един производител на HCFC за употреба като разтворители през годините 1997, 1998, и 1999 като процент от общия пазар за употреба за разтворители.

Член 2

База за изчисляване на квотите

Показателните количества, разпределени за потреблението на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) в хладилното дело, в производството на пеноматериали и разтворители, на база дял на производителите от изчислените нива, посочени в член 4, параграф 3, i), букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 2037/2000, трябва да са като посочените в приложение I към настоящото решение.

Пазарните дялове за всеки производител на съответните пазари трябва да са тези, посочени в приложение II (4).

Член 3

Квоти за производителите

1.   За 2007 г. за всеки производител квотата за изчисленото ниво на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC), посочено в член 4, параграф 3, i), буква д) от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което той пуска на пазара или използва за собствени нужди, не трябва да превишава сумата от:

а)

пазарния дял на производителя в хладилното дело от общото показателно количество, разпределено за хладилно дело през 2004 г.;

б)

пазарния дял на производителя за разтворители от общото показателно количество, разпределено за разтворители през 2004 г.

2.   За годините 2008 и 2009 за всеки производител квотата на изчисленото ниво на HCFC, посочено в член 4, параграф 3, i), буква е) от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което той пуска на пазара или използва за свои собствени нужди на пропорционална основа, не трябва да превишава сумата от:

а)

пазарния дял на производителя в хладилното дело от общото показателно количество, разпределено за хладилно дело през 2004 г.;

б)

пазарния дял на производителя за разтворители от общото показателно количество, разпределено за разтворители през 2004 г.

Член 4

Квоти за вносителите

Изчисленото ниво на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC), което всеки вносител може да пусне на пазара или да използва за своите цели, не трябва да превишава като процент от изчислените нива, посочени в член 4, параграф 3, i), букви г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 2037/2000, разпределения му процентен дял за 1999 г.

Чрез дерогиране, изчисленото ниво на HCFC, което всеки вносител в Чешката рупублика, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия може да пусне на пазара или да използва за своите цели, не трябва да превишава като процент от изчислените нива, посочени в член 4, параграф 3, i), букви г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 2037/2000, разпределения му процентен дял за 2002 г. и 2003 г.

Всички количества обаче, които не могат да се пуснат на пазара, защото упълномощените вносители не са подали заявление за вносна квота, ще бъдат преразпределени между онези вносители, на които е дадена вносна квота.

Неразпределеното количество ще се раздели между всички вносители и ще се изчисли на пропорционален принцип според размера на квотите, вече разпределени за тези вносители.

Член 5

Решение 2005/103/EО се отменя.

Позовавания на отмененото решение ще се тълкуват като позовавания на настоящото решение.

Член 6

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB „Genys“

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 333, 22.12.1994 г., стр. 1.

(3)  OВ L 33, 5.2.2005 г., стр. 65.

(4)  Приложение II не е публикувано, както и не е съобщено на всички адресати, защото съдържа поверителна информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Показателни количества, разпределени за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. в тонове/озоноразрушаващ потенциал.

Пазар

2006

2007

2008

Хладилно дело

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Производство на пеноматериали

0,00

0,00

0,00

Разтворители

66,17

67,01

55,81

Общо

2 120,64

2 161,64

1 800,40


ПРЕПОРЪКИ

29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/56


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

относно мониторинга на наличието на фуран в храните

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/196/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

кaто взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

През май 2004 г. американската администрация по храните и лекарствата (FDA) публикува резултатите от изследване относно наличието на фуран в продуктите, които се подлагат на топлинна обработка. Количества фуран бяха намерени в различни храни (например консервирани храни и храни в буркани, бебешки храни, кафе, супи и сосове и т.н).

(2)

Научната група по замърсителите в хранителната верига към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) счете, че тези резултати се нуждаят от спешно разглеждане и състави научен доклад относно наличието на фуран в храните на 7 декември 2004 г.

(3)

В този доклад ЕОБХ заключи, че от наличните понастоящем данни е видно, че съществува относително малка разлика между евентуалната експозиция на хората и дозите, предизвикващи канцерогенен ефект при опити с животни, и че за да се направи надеждна оценка на риска, са необходими допълнителни данни за токсичността и експозицията.

(4)

За да може ЕОБХ да направи надеждна оценка на риска, е необходимо да се съберат надеждни данни в цялата Европейска общност относно количествата на фуран в топлинно обработените храни. Следва да се отдаде особено внимание на събирането на данни в периода 2007—2008 г. След този период събирането на данни би трябвало да продължи на рутинна основа.

(5)

Данните следва да се събират от пуснати за продажба храни във вида, в който са закупени, без да се взема предвид допълнителното приготвяне (например кафе на прах, сокове, буркани и консерви, които не се затоплят преди консумация), както и от пуснати за продажба храни, анализирани във вида, в който се консумират, след допълнително приготвяне в лабораторията (например сварено кафе, консервирани продукти и продукти в буркани, затоплени преди консумация). В този случай приготвянето трябва да следва указанията на етикета, ако има такива. Домашно приготвената храна на базата на пресни съставки (например зеленчукова супа, приготвена с пресни зеленчуци, домашно приготвена овнешка яхния) не трябва да бъде включвана в програмата за мониторинг, тъй като ефектите от готварските практики върху количествата на фуран в храните могат да бъдат изследвани по-добре в изследователски проект.

(6)

За да се гарантира, че пробите са представителни за партидата, следва да бъдат спазвани процедурите за вземане на проби, предвидени в част Б от приложението към Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни (1). Анализите на пробите трябва да бъдат извършвани в съответствие с точки 1 и 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2).

(7)

Важно е резултатите от анализите и специфичната допълнителна информация, необходима за оценката на резултатите, да бъдат предоставяни редовно на ЕОБХ. Форматът за отчитане следва да бъде установен от ЕОБХ. Събирането на данните в база данни ще бъде осигурено от ЕОБХ,

ПРЕПОРЪЧВА СЛЕДНОТО:

1)

В периода 2007—2008 г. държавите-членки да извършат мониторинг на наличието на фуран в храните, които са преминали топлинна обработка. Мониторингът следва да включва пуснати за продажба храни във вида, в който са закупени, без да се взема предвид допълнителното им приготвяне (3), както и на пуснатите за продажба храни, анализирани във вида, в който се консумират, след като са били допълнително приготвени в лабораторията (4).

2)

Държавите-членки да предоставят редовно на ЕОБХ данните от мониторинга, заедно с необходимата информация съгласно формата, установен от ЕОБХ.

3)

Държавите-членки да прилагат процедурите за вземане на проби, посочени в част Б от приложението към Регламент (ЕО) №. 333/2007 на Комисията, за да се гарантира, че пробите са представителни за партидата, от която е взета пробата. Приготвянето на пробите преди анализ следва да се прави с необходимото внимание, за да може да се гарантира, че съдържанието на фуран в пробата не е променено.

4)

Държавите-членки да провеждат анализите на фуран в съответствие с точки 1 и 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  Виж стр. 29 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  OВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(3)  Пуснати за продажба храни във вида, в който са закупени, без да се взема предвид допълнителното приготвяне: например кафе на прах, сокове, буркани и консерви, които не се затоплят преди консумация.

(4)  Пуснати за продажба храни, анализирани във вида, в който се консумират, след като са били допълнително приготвени в лабораторията. Например сварено кафе, консервирани продукти и продукти в буркани, затоплени преди консумация. Приготвянето трябва да следва указанията на етикета, ако има такива. Домашно приготвената храна на базата на пресни съставки (например зеленчукова супа, приготвена с пресни зеленчуци, домашно приготвена овнешка яхния) не трябва да бъде включвана в програмата за мониторинг.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/58


ОБЩ СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(приет от Съвета на 19 март 2007 г.)

(оборудване, обхванато от Кодекса за поведение на Европейския съюз при износа на оръжие)

(актуализиращ и заменящ Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 27 февруари 2006 г.)

(2007/197/ОВППС)

Забележка 1: Термините в „кавички“ са дефинирани термини. Справка може да се направи в „Дефиниции на термините, използвани в настоящия списък“, приложени към настоящия списък.

Забележка 2: Химикалите са изброени по име и CAS номер. Химикалите с еднаква структурна формула (включително хидратите) са контролирани, независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне дали даден химикал или смес се контролират, независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1

Гладкоцевни оръжия с калибър по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

а.

Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници:

Забележка СО1.a не контролира следните оръжия:

1.

Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2.

Копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

3.

Револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

б.

Гладкоцевни оръжия, както следва:

1.

Гладкоцевни оръжия, специално предназначени за военна употреба;

2.

Други гладкоцевни оръжия, както следва:

а.

Напълно автоматични;

б.

Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;

в.

Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

г.

Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, контролирани от подточки СО1.a, СО1.б, СО1.в.

Забележка 1 СО1 не контролира гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.

Забележка 2 СО1 не контролира огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от контролираните бойни припаси.

Забележка 3 СО1 не контролира оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

Забележка 4 СО1.г не контролира оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО2

Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други въоръжения или оръжия с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти:

а.

Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, гранатохвъргачки, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;

Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, контролирано от СО2.a.

Забележка 2 СО2.а не контролира следното:

1.

Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2.

Копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.

б.

Военни димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори;

Забележка СО2.б не контролира сигналните пистолети.

в.

Оръжейни мерници.

СО3

Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

а.

Бойни припаси за оръжията, контролирани от CO1, CO2 или CO12;

б.

Взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, контролирани от CO3.a.

Забележка 1 Специално предназначените елементи включват:

а.

Метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

б.

Предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

в.

Импулсни енергоизточници;

г.

Изгарящи гилзи за барутни заряди;

д.

Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.

Забележка 2 СО3.а не контролира халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

Забележка 3 СО3.а не контролира заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:

а.

Сигнализиране;

б.

Плашене на птици; или

в.

Запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4

Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и принадлежности за тях, както следва, специално предназначени за военна употреба, и специално предназначени за тях елементи:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. CO11, Забележка 7.

а.

Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства и подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко едно от тези изделия);

Забележка СО4.а включва:

1.

Димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;

2.

Реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

б.

Оборудване, специално предназначено за управление, контрол, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, детонация или откриване на изделия, контролирани от СО4.a.

Забележка СО4.б включва:

1.

Мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1 000 kg втечнен газ на ден;

2.

Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

Техническа забележка

Ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриването на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти, не се разглеждат като специално предназначени за откриване на изделия, контролирани от СО4.а.

СО5

Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:

а.

Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

б.

Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели и оборудване за интегриране на датчици;

в.

Оборудване за противодействие на изделията, контролирани от СО5.a или СО5.б;

г.

Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, контролирани от СО5.а или СО5.б.

СО6

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. CO11, Забележка 7.

а.

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

Техническа забележка

За целите на СО6.а терминът „сухопътни транспортни средства“ включва и влекачи.

б.

Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо.

Важно: Вж. също СО13.а.

Забележка 1 СО6.а включва:

а.

Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, контролирани от СО4;

б.

Бронирани сухопътни транспортни средства;

в.

Транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

г.

Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.

Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, контролирани от СО6.а, се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече специално предназначени военни компоненти. Такива компоненти обхващат:

а.

Пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;

б.

Системи за регулиране на налягането в автомобилните гуми, управлявани в движение от кабината на механик-водача;

в.

Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

г.

Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

д.

Маскировъчно осветление.

Забележка 3 СО6 не контролира граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7

Химически или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:

а.

Биологични агенти и радиоактивни материали „приспособени за бойна употреба“, които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;

б.

Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:

1.

Нервнопаралитични БТХВ:

а.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

 

Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и

 

Зоман (GB): O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);

б.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA): O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

в.

O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (CAS 50782-69-9);

2.

Кожнообривни БТХВ:

а.

Серни иприти, като:

1.

2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

2.

бис(2-хлоретил) сулфид CAS 505-60-2);

3.

бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8.

бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);

9.

бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

б.

Люизити, като:

1.

2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2.

трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3.

бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

в.

Азотни иприти, като:

1.

HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

2.

HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

3.

HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);

3.

БТХВ инкапацитанти, като:

а.

3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:

а.

Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

б.

2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина, смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (БТХВ „Оранжев агент“).

в.

Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:

1.

Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:

DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2.

O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3.

Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4.

Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

г.

„Вещества за борба с масови безредици“, активни химически съставки и комбинации от тях, включително:

1.

α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

2.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR)(CAS 257-07-8);

5.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), CAS № 578-94-9;

6.

N-нонаноилморфолин, (MPA), CAS 5299-64-9;

Забележка 1 СО7.г не контролира „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани за целите на личната самозащита.

Забележка 2 СО7.г не контролира химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или медицински цели.

д.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за разпръскване на които и да е от следните и специално предназначени за него компоненти:

1.

Материали или химически вещества, контролирани от СО7.а, СО7.б или СО7.г; или

2.

БТХВ, съставени от прекурсори, контролирани от СО7.в.

е.

Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначени за него компоненти и специално приготвени химически смеси, както следва:

1.

Оборудване, специално предназначено за военна употреба, за защита от материали, контролирани от СО7.а, СО7.б или СО7.г, и специално предназначени за него компоненти;

2.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за обеззаразяването на обекти, заразени с материали, контролирани от СО7.а или СО7.б, и специално предназначени за него компоненти;

3.

Химически смеси, специално разработени/приготвени за обеззаразяването на обекти, заразени с материали, контролирани от СО7.а или СО7.б;

Забележка СО7е.1. включва:

а.

Филтро-вентилационни системи, специално предназначени или Модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;

б.

защитно облекло.

Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също така точка 1.А004 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

ж.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за откриване или идентифициране на материали, контролирани от СО7.a или СО7.б или СО7.г, и специално предназначени за него компоненти;

Забележка СО7.ж не включва личните радиационни дозиметри.

Важно: Вж. също 1A004 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

з.

„Биополимери“, специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ, контролирани от СО7.б, и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;

и.

„Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:

1.

„Биокатализатори“, специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, контролирани от СО7.б, получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;

2.

Биологични системи, както следва: „специални преносители“, вируси или клетъчни култури, съдържащи генетична информация, характерна за производството на „биокатализаторите“, контролирани от СО7.и.1.;

Забележка 1 СО7.б и СО7.г не контролират:

а.

Хлорциан (CAS 506-77-4); Вж. 1С450.а.5 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;

б.

Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);

в.

Хлор (CAS 7782-50-5);

г.

Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5); Вж. 1С450.а.4 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;

д.

Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);

е.

Заличен;

ж.

Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

з.

Бензилбромид (CAS 100-39-0);

и.

Бензилйодид (CAS 620-05-3);

й.

Бромацетон (CAS 598-31-2);

к.

Бромциан (CAS 506-68-3);

л.

Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

м.

Хлорацетон (CAS 78-95-5);

н.

Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

о.

Йодацетон (CAS 3019-04-3);

п.

Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

Забележка 2 Клетъчните култури и биологичните системи, изброени в СО7.з и СО7.и.2, са изключение и тези подточки не контролират клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели — селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8

„Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:

Важно: Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба

Технически забележки

1.

За целите на тази точка смес се отнася до смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в поддточките на СО8.

2.

Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена за контрол от този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво или като окислител).

а.

„Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:

1.

ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан–1–оксид) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж. също така CO8.ж.3. и ж.4. за прекурсорите му);

5.

CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7);

7.

DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9.

DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-диамино-2,2′,4,4′,6,6′-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12.

Фуразани, както следва:

а.

DAAOF (диаминоазоксифуразан);

б.

DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX и производни (вж. също така СО8.ж.5. за прекурсорите му), както следва:

а.

HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);

б.

дифлуорамино-аналози на HMX;

в.

K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);

16.

Имидазоли, както следва:

а.

BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;

б.

DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);

в.

FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);

г.

NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);

д.

PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);

17.

NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);

18.

NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);

19.

Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;

20.

PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX и производни, както следва:

а.

RDX (Циклотриметилентринитрамин; циклонит; T4; хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);

б.

кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО 8.ж.7 за прекурсорите му);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);

25.

Тетразоли, както следва:

а.

NTAT (нитротриазол аминотетразол);

б.

NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);

26.

Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж.също СО 8.ж.6. за прекурсорите му);

28.

TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО 8.ж.2. за прекурсорите му);

29.

TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);

31.

Триазини, както следва:

а.

DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);

б.

NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);

32.

Триазоли, както следва:

а.

5-азидо-2-нитротриазол;

б.

ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);

в.

ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);

г.

BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);

д.

DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);

е.

DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);

ж.

NTDNA (2-нитротриазол 5–динитрамид) (CAS 75393-84-9);