ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
24 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 315/2007 на Съвета от 19 март 2007 година за определянe на преходни мерки, дерогиращи от Регламент (ЕО) № 2597/97 относно млякото за пиене, произвеждано в Естония

1

 

 

Регламент (ЕО) № 316/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

2

 

*

Регламент (ЕО) № 317/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 936/97 за откриване и управление на тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

4

 

*

Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕО) № 319/2007 на Комисията от 22 март 2007 година относно установяване на забрана за улова на северни скариди в зона 3L на NAFO от съдове под флага на Полша

30

 

*

Регламент (ЕО) № 320/2007 на Комисията от 22 март 2007 година относно установяване на забрана за риболова на син меджид във водите на ЕО и международните води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV на ICES от съдове под флага на Ирландия

32

 

*

Регламент (ЕО) № 321/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за изменение на Регламент (EИО) № 396/92 на Комисията относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

34

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/180/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 март 2007 година относно назначаването на един редовен член от Италия и двама заместник-членове от Италия в Комитета на регионите

35

 

 

2007/181/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 март 2007 година за назначаване на заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

36

 

 

Комисия

 

 

2007/182/ЕО

 

*

Регламент на Комисията от 19 март 2007 година относно изследвания за хронично линеене при животни от семейство еленови (нотифицирано под номер C(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 март 2007 година за изменение на Решение 2005/760/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците в някои трети страни при вноса на птици, отглеждани на закрито (нотифицирано под номер C(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 315/2007 НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

за определянe на преходни мерки, дерогиращи от Регламент (ЕО) № 2597/97 относно млякото за пиене, произвеждано в Естония

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на допълнителни правила относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене (1) Регламент (ЕО) № 749/2004 на Комисията от 22 април 2004 г. за определяне на преходни мерки по отношение на мляко за пиене, произвеждано в Естония (2) предоставя възможност в Естония да се доставя и продава мляко за пиене с масленост 2,5 %, произведено в Естония. Срокът на дерогацията изтича на 30 април 2007 г.

(2)

Предвид навиците на потребителите в Естония трудностите при приспособяването към общностните правила и вземайки предвид факта, че срокът на сходните дерогации, предоставени на няколко други държави-членки, изтича на 30 април 2009 г., е уместно да се продължи дерогацията, позволяваща доставката и продажбата в Естония на мляко за пиене с масленост 2,5 %, произведено в Естония,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2597/97 млякото за пиене, произведено в Естония, с масленост 2,5 %, може да се доставя или продава в Естония в съответствие с член 2, параграф 1 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 30 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

Horst SEEHOFER


(1)  OВ L 351, 23.12.1997 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1602/1999 (ОВ L 189, 22.7.1999 г., стр. 43).

(2)  OВ L 118, 23.4.2004 г., стр. 5.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 316/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 23 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 317/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 936/97 за откриване и управление на тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 936/97 (2) на Комисията урежда откриването и управлението, на многогодишна основа, на редица квоти за първокачествено говеждо месо.

(2)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос (3), се прилага за лицензии за внос за периоди на тарифна квота за внос, считано от 1 януари 2007 г. Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя по-специално подробни разпоредби за прилагане на лицензиите за внос, статута на кандидатите и издаването на лицензиите. Този регламент ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат, считано от 1 юли 2007 г., за лицензии за внос, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 936/97, без да се засягат допълнителни условия, определени от този регламент. Необходимо е да се приведат в съответствие разпоредбите от Регламент (ЕО) № 936/97 с тези от Регламент (ЕО) № 1301/2006, където е уместно.

(3)

Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 936/97 държавите-членки известяват Комисията за общото заявено количество на вторият работен ден след последната дата, определена за подаване на заявленията. В член 5, параграф 4 от същия регламент се предвижда, че когато Комисията реши да одобри заявките, лицензиите по тях се издават на 11 (единадесето) число на всеки месец. По практически причини следва да се предвиди лицензиите да се издават на 15 (петнадесето) число на всеки месец. Поради официалните празници през 2007 г. това изменение следва да се прилага от април 2007 г.

(4)

Някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 936/97 по отношение на периодите на тарифните квоти за внос са остарели. За по-голяма яснота тези разпоредби следва да бъдат заличени.

(5)

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80 (4) предвижда, че без да се засягат други специални разпоредби, заявленията за лицензии се изготвят за продукти от един код по КН или една от групите кодове по КН, изброени в приложение I на този регламент. С оглед на гамата от продукти, които могат да бъдат внасяни съгласно Регламент (ЕО) № 936/97, на кандидатите следва да се даде правото да разделят единственото си заявление за един и същи пореден номер на квотата по код по КН или група от кодове по КН.

(6)

Регламент (ЕО) № 936/97 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 936/97 се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Следните тарифни квоти се откриват всяка година за периода от 1 юли на съответната година до 30 юни на следващата година, наричан по-нататък „период на тарифна квота на внос“:

60 250 тона първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо месо по кодове по КН 0201 и 0202 и продукти, включени в кодове по КН 0206 10 95 и 0206 29 91. Тази квота има сериен номер 09.4002;

2 250 тона замразено обезкостено биволско месо под код по КН 0202 30 90, изразено в тегло на обезкостено месо. Тази квота има сериен номер 09.4001.

За нуждите на квотите от първи подпараграф 100 kg необезкостено месо ще са равни на 77 kg обезкостено месо.“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в буква б) се заличава петата алинея;

б)

в буква д) се заличава третата алинея.

3)

В член 3 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   За вноса на количеството, определено в член 2, буква е), периодът на тарифната квота за внос се разделя на 12 подпериода от по един месец. Наличното количество за всеки подпериод съответства на една дванадесета от общото количество.“

4)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

букви a) и б) се заличават;

б)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

в клетка 8 от заявлението за лицензия и от лицензията за внос се посочва държавата на произход и се отбелязва „да“ с кръстче. Издадената лицензия задължава титуляря за внос от въпросната държава;“.

5)

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

1.   Заявленията за лицензия по реда на член 4 се подават само и единствено през първите пет дни на всеки един месец от всеки един период на тарифната квота за внос.

Без да се засяга член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1445/95, заявленията за лицензии могат да обхващат, за един и същи пореден номер на квотата, един или повече продукти от един код по КН или една от групите кодове по КН, изброени в приложение I на този регламент. В случай, че заявлението обхваща няколко кодове по КН, се посочва съответното количество по код по КН или по група кодове по КН, за което се подава заявление. Във всички случаи всички кодове по КН се посочват в клетка 16, а описанието им — в клетка 15 от заявленията за лицензии и лицензиите.

2.   Най-късно до 16:00 часа брюкселско време на вторият работен ден след последната дата определена за подаване на заявленията държавите-членки известяват Комисията за общото заявено количество според съответната страна на произход.

3.   Лицензиите се издават на 15-то число от всеки месец.

Всяка издадена лицензия посочва съответните количества по код по КН или по групи кодове по КН.“

6)

В член 8, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

Оригиналът на сертификата за автентичност, попълнен по реда на членове 6 и 7, заедно с копието му, се представят на компетентните органи заедно със заявлението за първа лицензия за внос, отнасяща се за въпросния сертификат.“

7)

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Сертификатите за автентичност и лицензиите за внос остават в сила за срок от три месеца, считани от датата на издаването им. Срокът им на валидност изтича обаче на първия 30 юни след датата им на издаване.“

8)

Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

За определените в член 2, точка е) от настоящия регламент количества се прилагат разпоредбите от Регламент (ЕО) № 1445/95, Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (5) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (6), освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

За количествата, определени в член 1, параграф 1, второ тире и член 2, букви а), б), в), г), д) и е) от настоящия регламент се прилагат разпоредбите от Регламент (ЕО) № 1445/95, Регламент (ЕО) № 1291/2000 и глава III от Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 г. Член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 936/97, изменен с настоящия регламент, се прилага обаче от 1 април 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 137, 28.5.1997 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1965/2006 (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 26).

(3)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1965/2006.

(5)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.

(6)  OВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.“


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 318/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2007 година

за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 3, втора алинея и член 10, параграф 4, първа алинея от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 17, параграф 2, буква б) и член 17, параграф 3, както и член 18, параграф 1, първо и четвърто тире,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2000/666/EО на Комисията от 16 октомври 2000 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на птици, с изключение на домашни птици, и условията за карантина (3) определя ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на някои птици, различни от домашни, както е посочено в същото решение, и карантинните срокове за тези птици.

(2)

В резултат на появата на огнища на азиатския вирус на високопатогенна инфлуенца по птиците в Югоизточна Азия през 2004 г. Общността прие няколко решения за забрана, между които и за вноса на птици, различни от домашни, от засегнатите трети страни.

(3)

След разпространяването в Европа на азиатския вирус на инфлуенца по птиците от прелетни птици и в случая на азиатския вирус на инфлуенца по птиците, установен в карантинна станция в Обединеното кралство, бе прието Решение 2005/760/EО на Комисията от 27 октомври 2005 г. относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците в някои трети страни при вноса на птици, отглеждани на закрито (4). С посоченото решение се прекратява вносът на птици, различни от домашни, произхождащи от трети страни, поради опасностите, свързани с разпространението на болестта от заразени диви птици.

(4)

С цел да състави списък на опасностите, свързани с вноса на птици, отглеждани на закрито, на 13 април 2005 г. Комисията поиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да представи научно обосновано становище относно рисковете, свързани с вноса от трети страни на птици, уловени от дивата природа, и птици, отгледани на закрито.

(5)

В резултат на това искане, на срещата си на 26 и 27 октомври 2006 г. групата на ЕОБХ по здравето на животните и хуманното отношение към тях прие научно становище относно опасностите за здравето и хуманното отношение към животните, свързани с вноса в Общността на диви птици, различни от домашни. Научното становище набелязва приложими средства и възможности, които могат да намалят установените опасности за здравето на животните, свързани с вноса на птици, различни от домашни.

(6)

В съответствие със заключенията и препоръките, изложени в научното становище на ЕОБХ, следва да бъдат преразгледани изискванията, предвидени в Решение 2000/666/EО.

(7)

Научното становище на ЕОБХ изтъква, по-специално факта, че данните, свързани с вноса на такива птици, са оскъдни. Поради това трябва да се обмисли събирането на допълнителни данни, свързани с този внос.

(8)

Една от препоръките, изложени в научното становище на ЕОБХ, е свързана с контрола, осъществяван в третите страни, изнасящи за Общността птици, различни от домашни. Подобренията в износа трябва да имат най-голямо значение за намаляване на вероятността в Общността да влязат заразени птици. Поради тази причина в настоящия регламент условията за внос трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че да бъде разрешен само вносът от трети страни, които имат разрешение за внос в Общността на такива птици.

(9)

Друга препоръка на ЕОБХ е свързана с вноса на птици, уловени от дивата природа. Научното становище посочва рисковете, свързани с тези птици, които могат да бъдат заразени чрез латерално разпространяване на болестта от други заразени диви птици и от заразената среда, както и чрез разпространяване на болестта от заразен птичарник. Като се има предвид ролята на дивите прелетни птици в разпространението на инфлуенцата по птиците от Азия към Европа през 2005 г. и 2006 г., е уместно вносът на птици, различни от домашни, да се ограничи само до птици, отгледани на закрито.

(10)

Невинаги е възможно да се направи сигурно разграничение между птиците, уловени от дивата природа, и тези, отгледани на закрито. И към двата типа могат да се приложат методи на маркиране, без да е възможно да се установи разликата. Поради това е уместно вносът на птици, различни от домашни, да се ограничи до развъдници, притежаващи одобрение за износ, издадено от компетентните органи на съответните трети страни, както и да се установят определени минимални условия за издаването на такова одобрение.

(11)

Определени положения, свързани с вноса на птици, се покриват от други законодателни актове на Общността, поради което те трябва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(12)

Рискът за здравето на животните, който могат да представляват състезателните гълъби, донесени в Общността с цел да бъдат пуснати отново, които могат да се върнат в обичайното си местообитание, е такъв, че те следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(13)

Освен това в някои трети страни съществуват ветеринарно-санитарни условия, които са еднакви с тези, предвидени от законодателството на Общността. Поради това вносът на птици от такива страни трябва да бъде изключен от приложното поле на настоящия регламент.

(14)

Държавите-членки трябва да представят на Комисията определена информация относно одобрените карантинни депа и центрове, за да може Комисията да публикува и впоследствие да актуализира списък на одобрените депа и центрове за карантина. Уместно е този списък да бъде включен като приложение към настоящия регламент.

(15)

Уместно е да се определят по-нататъшни процедури за внос, свързани с преноса от граничния контролен пункт до одобреното карантинно депо или център след влизането в Общността, за да се гарантира, че внесените птици ще пристигнат в определеното карантинно депо или център в разумен период от време.

(16)

За да се вземе предвид опитът, натрупан през последните години, свързан с борбата с инфлуенцата по птиците, бе приета Директива 2005/94/EО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (5). На основание посочената директива бе прието Решение 2006/437/EО на Комисията от 4 август 2006 г. за одобряване на Наръчник за диагностика на инфлуенца по птиците, предвиден в Директива 2005/94/ЕО на Съвета (6) (наръчник по диагностика), определящ на общностно равнище процедурите за диагностициране, методите за вземане на проби и критериите за оценка на резултатите от лабораторните изследвания с цел потвърждаване на появата на инфлуенца по птиците. Горепосоченото решение трябва да бъде взето под внимание, когато в настоящия регламент се определят режимите на изследване за инфлуенца по птиците в одобрените карантинни депа и центрове.

(17)

Трябва да се обмислят и някои дерогации по отношение на птиците, за които е установено, че са заразени с нископатогенна инфлуенца по птиците и нюкасълска болест в одобреното карантинно депо или център, в случаите, когато появата на болестта не представлява опасност за здравето на животните в Общността.

(18)

За целите на яснотата на законодателството на Общността Решение 2000/666/EО следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент.

(19)

В резултат на по-строгите ветеринарно-санитарни условия, предвидени в настоящия регламент, Решение 2005/760/EО следва да бъде отменено.

(20)

За карантинните депа и центрове, одобрени съгласно Решение 2000/666/EО, следва да се предвидят преходни мерки, за да може вносът през тези депа и центрове да продължи, докато получат одобрение съгласно настоящия регламент.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя ветеринарно-санитарните условия за внос в Общността на някои птици от трети страни или територии от същите, посочени в приложение I, както и карантинните условия за такъв внос.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се отнася за животни от вида птици.

Настоящият регламент не се прилага за:

а)

кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щраусоподобни (Ratitae), отглеждани или държани на закрито за развъждане, производство на месо или яйца за консумация, или за попълване на запасите от дивеч („домашни птици“);

б)

птици, внасяни за програми за съхраняване на природата, одобрени от компетентните органи в държавата-членка по местоназначение;

в)

домашните любимци, посочени в член 1, трети параграф от Директива 92/65/ЕИО, придружаващи собственика си;

г)

птици, предназначени за зоологически градини, циркове, увеселителни паркове или опити;

д)

птици, предназначени за органи, институти или центрове, одобрени в съответствие с член 13 от Директива 92/65/ЕИО;

е)

състезателни гълъби, доведени на територията на Общността от съседна трета страна, където е обичайното им местообитание, с цел да бъдат пуснати незабавно с очакването, че ще отлетят обратно към съответната трета страна;

ж)

птици, внесени от Андора, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария и Ватикана.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Директива 2005/94/EО на Съвета.

Прилагат се и следните определения:

а)

„птици“ означава животни от вида птици, различни от тези, посочени в член 2, букви от а) до ж);

б)

„одобрено развъдно стопанство“ означава:

i)

място, използвано изключително за отглеждане на птици; и

ii)

място, което е проверено и одобрено от компетентния орган на третата държава износителка в съответствие с условията, предвидени в член 4 и приложение II;

в)

„птици, отглеждани на закрито“ означава птици, които не са уловени от дивата природа, а са родени и отгледани на закрито от родители, чифтосани, или чиито гамети са предадени по друг начин в условия на плен;

г)

„безшевно затворен пръстен“ означава пръстен или лента във формата на непрекъснат кръг, без нарушавания или връзки и без никакви направени прекъсвания, с такава големина, че да не може да бъде свален, след като кракът на птицата е израснал до максималния си размер, поставен на крака в първите дни от живота на птицата и произведен за целта на търговски принцип;

д)

„одобрено карантинно депо“ означава място, различно от карантинните центрове:

i)

в което се осъществява карантина на внесените птици;

ii)

което е проверено и одобрено от компетентните органи като съответстващо на минималните условия, предвидени в член 6 и приложение IV;

е)

„одобрен карантинен център“ означава място:

i)

в което се осъществява карантина на внесените птици;

ii)

съдържа няколко отделения, разделени оперативно и физически едно от друго, като всяко отделение съдържа птици само от една пратка, с едно и също здравословно състояние и поради това съставлява една епидемиологична единица;

iii)

което е проверено и одобрено от компетентните органи като съответстващо на минималните условия, предвидени в член 6 и приложение IV;

ж)

„индикаторна група птици“ означава домашни птици, използвани като диагностично помагало по време на карантина;

з)

„наръчник за диагностика“ означава Наръчника за диагностика на инфлуенцата по птиците, установен в приложението към Решение 2006/437/EО;

и)

„местно ветеринарно звено (МВЗ)“ означава всеки местен орган на държава-членка, определен като такова звено.

Член 4

Одобрено развъдно стопанство

Вносът на птици от одобрени развъдни стопанства следва да се разрешава, ако са изпълнени следните условия:

а)

развъдното стопанство следва да е одобрено от компетентния орган в съответствие с условията, установени в приложение II, и да е получило съответен номер на одобрение;

б)

номерът на одобрението следва да бъде съобщен на Комисията от компетентния орган;

в)

името и номерът на одобрението на развъдното стопанство следва да са включени в списъка на развъдните стопанства, съставен от Комисията;

г)

компетентният орган отнема незабавно или прекратява одобрението на развъдното стопанство, ако то престане да отговаря на условията, установени в приложение II, и уведомява незабавно Комисията за това.

Член 5

Условия за внос

Вносът на птици от одобрени развъдни стопанства в съответствие с член 4 следва да отговаря на следните условия:

а)

птиците са отгледани на закрито;

б)

птиците произхождат от третите страни или техните територии, посочени в приложение I;

в)

птиците са подложени на лабораторно изследване за наличие на вируси от 7 до 14 дни преди изпращането им с отрицателен резултат за всички вируси на инфлуенца по птиците и нюкасълска болест;

г)

птиците не са били ваксинирани срещу инфлуенца по птиците;

д)

птиците са придружени с ветеринарен здравен сертификат, съответстващ на образеца, установен в приложение III („ветеринарен здравен сертификат“);

е)

птиците са идентифицирани с индивидуален идентификационен номер посредством уникален маркиран безшевно затворен пръстен или микрочип, в съответствие с член 66, параграф 2 от Регламент (EО) № 865/2006 на Комисията (7);

ж)

индивидуалният идентификационен номер на пръстена или микрочипа, предвиден в буква е), трябва да съдържа поне следната информация;

кода по ISO на третата страна износителка, извършила идентификацията;

уникален сериен номер;

з)

индивидуалният идентификационен номер, предвиден в буква е), трябва да е вписан във ветеринарния здравен сертификат;

и)

птиците се транспортират в нови контейнери с външно индивидуално обозначение, чийто идентификационен номер трябва да съответства на идентификационния номер, посочен във ветеринарния здравен сертификат.

Член 6

Одобрени карантинни депа и центрове

1.   Приложение V съдържа списъка на карантинните депа и центрове, отговарящи на минималните условия, определени в приложение IV.

2.   Държавите-членки представят на Комисията и на останалите държави-членки списък на:

а)

номерата на одобренията на одобрените карантинни депа или центрове, разположени на тяхна територия; и

б)

името и Traces-номера на МВЗ, отговарящо за тези депа или центрове.

Член 7

Директно транспортиране на птици до одобрените карантинни депа или центрове

Птиците се транспортират директно от граничния контролен пункт до одобреното карантинно депо или център в клетки или кафези.

Общото време на пътуване от граничния пункт до карантинното депо или център обичайно не надвишава девет часа.

Когато за пътуването се използват превозни средства, те трябва да са запечатани от компетентните органи с печат, неподлежащ на фалшифициране.

Член 8

Атестация

Вносителите или техните представители представят писмена атестация, удостоверяваща, че птиците ще бъдат приети за карантина; атестацията е съставена на официалния език на държавата-членка, в която се влиза, и е подписана от лицето, отговарящо за карантинното депо или карантинния център.

Атестацията следва да:

а)

посочва ясно името, адреса и номера на одобрението на карантинното депо или центъра;

б)

пристигне в граничния контролен пункт по пощата или по факс преди времето на пристигане на пратката при пункта или да бъде представена от вносителя или неговия представител преди птиците да бъдат освободени от граничния контролен пункт.

Член 9

Транзит на птици в Общността

В случаите, когато птиците се въвеждат в Общността през държава-членка, различна от държавата по местоназначение, трябва да бъдат взети всички мерки, за да се гарантира, че пратката ще достигне до държавата-членка по местоназначение.

Член 10

Проследяване на транспортирането на птици

1.   В случаите, за които законодателството на Общността предвижда проследяване на птиците от граничния контролен пункт до одобреното карантинно депо или център на мястото на приемане, се предвижда следният обмен на информация:

а)

официално упълномощеният ветеринарен лекар, отговарящ за граничния контролен пункт, уведомява чрез мрежата Traces компетентния орган, отговарящ за одобреното карантинно депо или център на мястото на приемане на пратката, относно мястото на произход и местоназначението на птиците;

б)

в срок от един работен ден от датата на пристигане на партидата в карантинното депо или център лицето, отговарящо за одобреното карантинно депо или център по местоназначение, уведомява чрез електронна поща или по факс официално упълномощения ветеринарен лекар, отговарящ за одобреното карантинно депо или център по местоназначение, че партидата е пристигнала на местоназначението си;

в)

в срок от три работни дни от датата на пристигане на партидата в карантинното депо или център официално упълномощеният ветеринарен лекар, отговарящ за одобреното карантинно депо или център по местоназначение на пратката, уведомява чрез мрежата Traces официално упълномощения ветеринарен лекар, отговарящ за граничния контролен пункт, известил първоначално за пристигането на пратката, че пратката е пристигнала на местоназначението си.

2.   Ако компетентният орган, отговарящ за граничния контролен пункт, получи потвърждение, че птиците, за които е обявено, че са насочени към одобрено карантинно депо или център, не са пристигнали на местоназначението си до три работни дни от очакваната дата на пристигане на пратката в карантинното депо или център, компетентният орган предприема подходящи мерки vis-à-vis лицето, отговарящо за пратката.

Член 11

Карантинни разпоредби

1.   Птиците трябва да се поставят под карантина за най-малко 30 дни в одобрено карантинно депо или център („карантина“).

2.   Най-малко при започването и изтичането на карантината за всяка пратка официално упълномощеният ветеринарен лекар проверява условията на карантината, включително докладите за смъртността, и провежда клинична проверка на птиците в одобреното карантинно депо или във всяко отделение на одобрения карантинен център.

Официално упълномощеният ветеринарен лекар може да извършва по-чести проверки, ако развитието на болестта налага това.

Член 12

Преглед, вземане на проби и изследвания, извършвани за всяка пратка по време на карантината

1.   След пристигането на птиците, които са в карантина, следва да се изпълнят процедурите за преглед, вземане на проби и изследвания за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест, предвидени в приложение VI.

2.   Когато се използва индикаторна група птици, индикаторната група птици във всяко отделение на одобреното карантинно депо или център трябва да включва най-малко 10 птици.

3.   Птиците от индикаторната група, използвани за преглед, вземане на проби и изследвания, трябва да:

а)

са на възраст най-малко три седмици и да се използват само веднъж за тези цели;

б)

имат маркировъчен пръстен на крака за целите на идентификацията или да бъдат идентифицирани с друг неотстраним идентификационен знак;

в)

са неваксинирани и серонегативни за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест за период от 14 дни преди началната дата на карантината;

г)

бъдат поставени в одобреното карантинно депо или в отделение на одобрения карантинен център преди пристигането на птиците в общото пространство, и възможно най-близо до птиците по такъв начин, че да се осигури близък контакт между индикаторната група и екскрементите на птиците, поставени под карантина.

Член 13

Действия в случай на съмнение за болест в одобреното карантинно депо или център

1.   Ако през карантинния период в одобреното карантинно депо възникнат съмнения, че една или повече птици и/или птици от индикаторната група са заразени с инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, се предприемат следните мерки:

а)

от птиците под съмнение и от индикаторната група се вземат проби за вирусологичното изследване, предвидено в приложение VI, точка 2, и се изследват по съответния начин;

б)

всички птици под съмнение и индикаторната група се умъртвяват и унищожават;

в)

одобреното карантинно депо се почиства и дезинфекцира;

г)

в одобреното карантинно депо не постъпват птици до 21 дни след последното почистване и дезинфекциране.

2.   Ако по време на карантината в одобрения карантинен център възникнат съмнения, че една или повече птици и/или индикаторната група в някое от отделенията на карантинния център са заразени с инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, се предприемат следните мерки:

а)

от птиците под съмнение и от индикаторната група се вземат проби за вирусологичното изследване, предвидено в приложение VI, точка 2, и се изследват по съответния начин;

б)

всички птици под съмнение и индикаторната група се умъртвяват и унищожават;

в)

отделението се почиства и дезинфекцира;

г)

вземат се следните проби:

i)

там, където се използва индикаторна група птици: от индикаторните групи в другите карантинни отделения се вземат проби за серологичното изследване, описано в приложение VI, но не по-рано от 21 дни след последното почистване и дезинфекциране на отделението, за което е възникнало съмнение за болестта; или

ii)

там, където не е използвана индикаторна група птици: в срок от 7 до 15 дни след последното почистване и дезинфекциране от птиците от другите карантинни отделения трябва да се вземат проби за вирусологичното изследване, предвидено в приложение VI, точка 2;

д)

птиците не трябва да напускат съответния одобрен карантинен център, докато резултатите от пробите, предвидени в буква г), не бъдат потвърдени като отрицателни.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всички мерки, предприети съгласно настоящия член.

Член 14

Дерогации във връзка с положителни резултати за нископатогенна инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, установени в одобрено карантинно депо или център

1.   Ако по време на карантината за една или повече птици и/или индикаторна група птици се установи, че са заразени с нископатогенна инфлуенца по птиците (НПИП) или нюкасълска болест, компетентният орган може, на базата на оценка на риска, да разреши дерогации от мерките, предвидени в член 13, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), ако тези дерогации не влияят върху контрола над болестта („дерогацията“).

Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за всички дерогации.

2.   Ако при проверка, извършена от официално упълномощения ветеринарен лекар на депо или център, получили дерогация, се установи зараза на една или повече птици и/или индикаторна група птици с НПИП или нюкасълска болест, се прилагат мерките, предвидени в параграфи от 3 до 7.

Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за всички такива мерки.

3.   В случай на положителен резултат за НПИП, вместо стандартните проби, предвидени в наръчника за диагностика, се вземат следните проби за лабораторен анализ 21 дни след датата на последния положителен резултат за НПИП, констатиран в одобреното карантинно депо или от всяко отделение в одобрения карантинен център, и след това на интервали от 21 дни:

а)

проби от всички мъртви птици от индикаторната група или други птици, които са били на мястото към момента на вземането на пробите;

б)

трахиален/орофарингален материал и клоакални натривки от най-малко 60 птици или от всички птици в случаите, когато в одобреното карантинно депо или отделението на одобрения карантинен център има по-малко от 60 птици; или ако птиците са дребни, екзотични или не са свикнали да бъдат държани от хора, както и когато обработката им представлява опасност за манипулаторите, се вземат проби от пресните изпражнения; вземането на проби и лабораторните изследвания на тези натривки продължава, докато се получат два последователни отрицателни лабораторни резултата през интервал от най-малко 21 дни.

Независимо от това, на базата на резултата от оценката на риска, компетентният орган може да разреши дерогация от разпоредения в настоящия параграф обем на пробата.

4.   В случай на положителен резултат за нюкасълска болест компетентният орган има право да разреши дерогация само при условие че в 30-те дни след смъртта или клиничното възстановяване на последния случай на болестта пробите в съответствие с приложение VI, точки 1 и 2, без оглед на посочения там референтен срок са дали отрицателен резултат.

5.   Птиците не трябва да се извеждат от карантинното отделение, поне докато не изтече срокът за лабораторните изследвания, предвиден в параграф 3.

6.   Одобреното карантинно депо или съответното отделение на одобрения карантинен център се почистват и дезинфекцират след опразването им. Всички материали или отпадъци, за които съществува вероятност да са заразени, се отстраняват по начин, гарантиращ неразпространение на патогена, и се унищожават по начин, гарантиращ унищожаване на съществуващия вирус на НПИП или нюкасълска болест; същото се отнася и за всички натрупани отпадъци след изтичане на периода на лабораторните проби, предвиден в параграф 3.

7.   В одобреното карантинно депо или център не се внасят нови популации 21 дни след датата на последното почистване и дезинфекциране, предвидени в параграф 6.

Член 15

Действия в случай на съмнение за Chlamydiosis

Ако по време на карантината в одобреното карантинно депо или център възникне съмнение или се потвърди, че папагалоподобни са заразени с Chlamydophyla psittaci, всички птици от партидата се третират по метод, одобрен от компетентните органи, и срокът на карантината се продължава с най-малко два месеца след датата на последния регистриран случай.

Член 16

Освобождаване от карантината

Птиците се освобождават от карантината, проведена в одобреното карантинно депо или център, само с писменото разрешение на официално упълномощения ветеринарен лекар.

Член 17

Изисквания за нотифициране и отчетност

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията в срок от 24 часа за всички случаи на инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, констатирани в одобреното карантинно депо или център.

2.   Държавите-членки предоставят ежегодно на Комисията следната информация:

а)

брой на птиците, внесени през одобрени карантинни депа или центрове по породи и по одобрени развъдни стопанства на произход;

б)

информация относно смъртността на внесените птици, взета от процедурата за здравно ветеринарно сертифициране в страната на произход до изтичане на карантинния срок;

в)

броя на случаите с положителни резултати за инфлуенца по птиците, нюкасълска болест и Chlamydophyla psittaci в одобрените карантинни депа или центрове.

Член 18

Разходи, свързани с карантината

Всички разходи по карантината, произтекли от прилагането на настоящия регламент, са за сметка на вносителя.

Член 19

Отмени

Решение 2000/666/EО и Решение 2005/760/EО се отменят.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  OВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54. Директива, последно изменена с Директива 2004/68/EО (OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 321).

(3)  OВ L 278, 31.10.2000 г., стр. 26. Решение, последно изменено с Решение 2002/279/EО (OВ L 99, 16.4.2002 г., стр. 17).

(4)  OВ L 285, 28.10.2005 г., стр. 60. Решение, последно изменено с Решение 2007/183/ЕО (виж стр. 44 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  OВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(6)  OВ L 237, 31.8.2006 г., стр. 1.

(7)  OВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТ ВЕТЕРИНАРНИЯ ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ III

Третите страни или територии от тях, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към Решение 2006/696/EО на Комисията (1), когато колона 4 от същата таблица предвижда образец на ветеринарен здравен сертификат за домашни птици, предназначени за развъждане или производство, различни от щраусоподобни (BPP).


(1)  ОВ L 295, 25.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗВЪДНИ СТОПАНСТВА В ТРЕТИ СТРАНИ НА ПРОИЗХОД, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 4

ГЛАВА 1

Издаване на одобрения за развъдни стопанства

За да бъде издадено одобрението, предвидено в член 4, развъдното стопанство следва да отговаря на условията, определени в настоящата глава:

1.

Развъдното стопанство е с ясни граници и е отделено от околната среда или намиращите се в него животни са така отделени или държани, че да не представляват здравен риск за животновъдни стопанства и животните в тях, чието здравно състояние може да бъде застрашено.

2.

Трябва да са налице подходящи средства за улавяне, задържане и изолиране на животните, както и налични подходящи одобрени карантинни отделения и одобрени процедури за животни, пристигащи от стопанства, за които не е издадено одобрение.

3.

Лицето, отговарящо за развъдното стопанство, притежава подходящ опит в отглеждането на птици.

4.

Развъдното стопанство трябва да е незасегнато от инфлуенца по птиците, нюкасълска болест и Chlamydophyla psittaci; за да бъде обявено за незасегнато от тези болести, компетентният орган извършва оценка на историята на здравето на животните, запазена в архива на развъдното стопанство поне за последните три години преди датата на подаване на молбата за издаване на одобрение, както и на лабораторните изследвания, направени на намиращите се в развъдното стопанство животни. Новите развъдни стопанства получават одобрение само въз основа на резултатите от клиничните и лабораторните изследвания на животните, намиращи се в тези стопанства.

5.

Трябва да съхранява актуална архивна документация, която указва:

а)

брой и индивидуални данни (възраст, пол, порода и личен идентификационен номер, когато е уместно) на всяко от животните от различните породи, намиращи се в развъдното стопанство;

б)

брой и индивидуални данни (възраст, пол, порода и личен идентификационен номер, когато е уместно) на животните, постъпващи или напускащи развъдното стопанство, заедно с информация за техния произход или местоназначение, транспортиране от или до развъдното стопанство и здравното състояние на животните;

в)

резултати от кръвните изследвания или други диагностични процедури;

г)

случаи на заболяване и когато е необходимо, приложеното лечение;

д)

резултати от аутопсията за животни, починали в развъдното стопанство, включително мъртвородени животни;

е)

наблюдения, направени през периода на изолация или карантина.

6.

Развъдното стопанство има сключен договор с компетентна лаборатория за извършване на аутопсии или притежава подходящо помещение, където аутопсиите се извършват от компетентно лице под ръководството на одобрен ветеринарен лекар.

7.

Развъдното стопанство е сключило съответните договори или има на територията си място, предвидено за подходящото освобождаване от труповете на починалите от болест или подложените на евтаназия животни.

8.

Развъдното стопанство е длъжно да осигурява, по силата на договор или правен документ, услугите на ветеринар, одобрен от или под контрола на компетентния орган на третата държава износителка, който:

а)

осигурява подходящо наблюдение върху болестта и контролира мерките, предприемани във връзка с развитието на болестта в засегнатата държава, одобрени от компетентния орган и прилагани в развъдното стопанство. Тези мерки включват:

i)

годишен план за наблюдение върху болестта на животните, включващ подходящ контрол на зоонози върху животните;

ii)

клинични, лабораторни изследвания и аутопсии на животните, за които съществуват съмнения, че са засегнати от заразни болести;

iii)

ваксиниране на податливите животни срещу инфекциозни болести, както е целесъобразно, в съответствие с Наръчника за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация по здравето на животните (СОЗЖ);

б)

осигурява незабавното уведомяване на компетентния орган на третата страна за всички съмнителни смъртни случаи, както и за наличието на други симптоми, сочещи, че животните са заразени с инфлуенца по птиците, нюкасълска болест или Chlamydophyla psittaci;

в)

осигурява изолирането на животните, постъпващи в развъдното стопанство, по подходящ начин и в съответствие с изискванията на настоящия регламент и указанията на компетентния орган, ако има такива;

г)

отговаря за ежедневното спазване на изискванията към здравето на животните в настоящия регламент и в законодателството на Общността за хуманното отношение към животните при транспортиране.

9.

Ако развъдното стопанство отглежда животни, предназначени за експериментални лаборатории, общата грижа и настаняването на такива животни следва да съответстват на изискванията на член 5 от Директива 86/609/ЕИО на Съвета (1).

ГЛАВА 2

Запазване на одобрението за развъдни стопанства

Развъдните стопанства запазват състоянието си на одобрени развъдни стопанства, докато отговарят на условията, предвидени в настоящата глава.

1.

Развъдното стопанство е под контрола на ветеринарен лекар, официално упълномощен от компетентен орган, който:

а)

гарантира, че са изпълнени условията на настоящия регламент;

б)

посещава развъдното стопанство поне веднъж годишно;

в)

проверява работата на одобрения ветеринарен лекар, както и изпълнението на плана за наблюдение на болестите по животните;

г)

удостоверява, че резултатите от клиничните и лабораторните изследвания и аутопсиите на животните не са показали данни за поява на инфлуенца по птиците, нюкасълска болест или Chlamydophyla psittaci.

2.

В развъдното стопанство постъпват само животни, пристигащи от одобрено развъдно стопанство, в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

3.

Развъдното стопанство води документацията, предвидена в глава 1, точка 5, за срок най-малко 10 години от датата на издаване на одобрението.

ГЛАВА 3

Карантина на птици, пристигащи от източници, различни от одобрени развъдни стопанства

Чрез дерогация от глава 2, точка 2 птиците, пристигащи от източници, различни от одобрени развъдни стопанства, могат да бъдат приети в одобреното развъдно стопанство и включени в популацията с одобрение, издадено от компетентния орган, при условие че тези животни преминат карантина в съответствие с указанията, издадени от компетентния орган. Срокът на карантината трябва да е най-малко 30 дни.

ГЛАВА 4

Прекратяване, отнемане и възстановяване на одобрения на развъдни стопанства

Процедурите по частично или пълно прекратяване, отнемане и възстановяване на одобренията на развъдни стопанства следва да отговарят на условията, предвидени в настоящата глава:

1.

Ако компетентният орган установи, че определено развъдно стопанство вече не отговаря на условията, предвидени в глави 1 и 2, или че е налице смяна на предназначението, така че развъдното стопанство не се използва изключително за отглеждане на птици, компетентният орган прекратява или отнема одобрението на развъдното стопанство.

2.

Ако компетентният орган получи уведомление, че съществуват съмнения за наличието на инфлуенца по птиците, нюкасълска болест или Chlamydophyla psittaci, компетентният орган прекратява одобрението на развъдното стопанство до официалната отмяна на съмнението. Компетентният орган осигурява вземането на мерките, необходими за потвърждаване или отхвърляне на съмнението, както и за предприемането на мерки за предотвратяване на разпространението на болестта в съответствие с изискванията на законодателството на Общността относно мерките срещу въпросната болест и относно търговията с животни.

3.

Ако съмненията за болест бъдат потвърдени, компетентният орган може да възстанови одобрението на развъдното стопанство в съответствие с глава 1 само след като:

а)

бъдат премахнати болестта и източникът на зараза в развъдното стопанство;

б)

е извършено подходящото почистване и дезинфекциране на развъдното стопанство;

в)

са изпълнени условията, предвидени в глава 1 от настоящото приложение, с изключение на точка 4.

4.

Компетентният орган уведомява незабавно Комисията за всяко прекратяване, отнемане и възстановяване на одобрение на всяко едно развъдно стопанство.


(1)  OВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/65/EО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 230, 16.9.2003 г., стр. 32).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Посочено в член 5, буква д)

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за внос на някои птици, различни от домашни, предназначени за изпращане в Общността

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Посочено в член 6

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЕНИ КАРАНТИННИ ДЕПА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПТИЦИ

Одобрените карантинни депа и центрове следва да отговарят на условията, предвидени в глави 1 и 2.

ГЛАВА 1

Конструкция и оборудване на карантинните депа и центрове

1.

Карантинното депо или център представлява отделна/и страда/и, отделена/и от площите, където се помещават домашни птици и други птици на отстояние, определено от компетентния орган на базата на оценка на риска, която взема под внимание епидемиологията на инфлуенцата по птиците и нюкасълската болест. Входните/изходните врати могат да се заключват и да носят надпис „КАРАНТИНА – забранено за неупълномощени лица“.

2.

Всяко карантинно отделение на карантинния център е разположено в отделно пространство.

3.

Карантинното депо или център са защитени срещу достъп на птици, мухи и вредители и могат да се изолират по начин, позволяващ фумигация.

4.

Одобреното карантинно депо и всяко отделение от одобрения карантинен център разполагат с оборудване за измиване на ръцете.

5.

Входните и изходните врати към одобреното карантинно депо и към всяко отделение от одобрения карантинен център представляват система от двойни врати.

6.

При всички входове/изходи на одобреното карантинно депо и на различните отделения на одобрения карантинен център са монтирани санитарни бариери.

7.

Цялото оборудване е конструирано по такъв начин, че да може да се почиства и дезинфекцира.

8.

Фуражният склад е защитен срещу достъп на птици, гризачи и насекоми.

9.

Осигурен е контейнер за събиране на отпадъци, който е защитен срещу достъп на птици и гризачи.

10.

Осигурен е хладилник и/или фризер за съхранение на мъртвите тела.

ГЛАВА 2

Изисквания към ръководството

1.

Одобрените карантинни депа и центрове трябва да:

а)

притежават ефикасна контролна система, така че да осигуряват подходящ надзор над животните;

б)

са под контрола и отговорността на официално упълномощения ветеринарен лекар;

в)

се почистват и дезинфекцират съгласно програма, одобрена от компетентния орган, след което да следва подходящ период на почивка; използваните дезинфекциращи препарати да са одобрени за целта от компетентния орган.

2.

За всяка пратка птици, поставени под карантина:

а)

одобреното карантинно депо или отделение на одобрения карантинен център да се почистват и дезинфекцират, след което да се оставят празни за най-малко седем дни преди въвеждането на внесените птици;

б)

пратката птици да пристига от одобрено развъдно стопанство в третата държава на произход и процесът на въвеждане да не продължава по-дълго от 48 часа;

в)

карантинният период започва да тече от момента на въвеждане на последната птица;

г)

при изтичане на срока на карантината одобреното карантинно депо или отделението на одобрения карантинен център се изпразват от птици, почистват се и се дезинфекцират.

3.

Вземат се предпазни мерки за предотвратяване на кръстосаното заразяване между постъпващи и напускащи партиди.

4.

Неупълномощени лица нямат право на достъп в одобреното карантинно депо или център.

5.

Лицата, влизащи в одобреното карантинно депо или център, следва да носят защитно облекло, включително защита на обувките.

6.

Не се допускат контакти между персонала, които могат да доведат до заразяване между одобрените карантинни депа или отделенията на одобрените карантинни центрове.

7.

Следва да бъде осигурено подходящо оборудване за почистване и дезинфекциране.

8.

Ако за идентификация се използват микрочипове, одобреното карантинно депо или център следва да са оборудвани с подходящ четец на микрочипове.

9.

Кафезите и клетките, използвани за транспортиране, се почистват и дезинфекцират в одобреното карантинно депо или център, освен ако не бъдат унищожени. Ако се използват повторно, трябва да са изработени от материал, позволяващ ефикасно почистване и дезинфекциране. Кафезите и клетките трябва да се унищожават по такъв начин, че да не се допусне разпространяване на причинителите на болестта.

10.

Екскрементите и отпадъчните материали се събират редовно, съхраняват се в специално пригоден за целта контейнер и след това се третират по такъв начин, че да не се допусне разпространяване на причинителите на болестта.

11.

Труповете на птиците се изследват в акредитирана лаборатория, определена от компетентния орган.

12.

Необходимите анализи и обработка на птиците се извършват при консултация и под контрола на официално упълномощения ветеринарен лекар.

13.

Официално упълномощеният ветеринарен лекар получава информация за птиците и/или индикаторната група птици, заболели или умрели през срока на карантината.

14.

Отговорникът на одобреното карантинно депо или център води документация за:

а)

дата, брой и порода на постъпващите и напускащите птици за всяка партида;

б)

копия от ветеринарно-здравните сертификати и общите ветеринарни документи за влизане, придружаващи внасяните птици;

в)

индивидуалните идентификационни номера на внесените птици; при идентификация с микрочип се записват данните за типа на микрочипа и използвания четец;

г)

ако в карантинното депо или център се използва индикаторна група птици – броят и разполагането на индикаторните групи в карантинното депо или център;

д)

всякакви наблюдения от значение: случаи на заболели птици и брой на смъртните случаи – ежедневно;

е)

дати на изследванията и резултати;

ж)

видове лечение и дати на провеждането;

з)

лицата, влизащи и напускащи карантинното депо или център.

15.

Документацията, посочена в точка 14, се съхранява в продължение на най-малко десет години.

ГЛАВА 3

Прекратяване, отнемане и възстановяване на одобрения на карантинни депа и центрове

Процедурите за частично или пълно прекратяване, отнемане и възстановяване на одобрения за карантинни депа и центрове следва да съответстват на условията, посочени в настоящата глава.

1.

Когато компетентният орган установи, че карантинно депо или център вече не отговаря на условията, предвидени в глави 1 и 2, или е налице смяна на предназначението, излизаща извън предвиденото в член 3, букви д) и е), органът уведомява Комисията за това обстоятелство. В съответствие с този акт, такива карантинни депа или центрове не се използват за внос.

2.

Одобренията на карантинни депа или центрове се възстановяват само ако са изпълнени условията, предвидени в глави 1 и 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕПА И ЦЕНТРОВЕ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1

Код по ISO на страната

Име на страната

Номер на одобрението на карантинното депо или център

AT

АВСТРИЯ

AT OP Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-NK-Q-1

AT

АВСТРИЯ

AT-KO-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-3-ME-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-4-KI-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT 4 WL Q 1

AT

АВСТРИЯ

AT-4-VB-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT 6 10 Q 1

AT

АВСТРИЯ

AT 6 04 Q 1

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1003

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1010

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1011

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1012

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1013

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1016

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1017

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3001

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3008

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3014

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3015

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 4009

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 4017

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 7015

CY

КИПЪР

CB 0011

CY

КИПЪР

CB 0012

CY

КИПЪР

CB 0061

CY

КИПЪР

CB 0013

CY

КИПЪР

CB 0031

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750005

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750016

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750027

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750038

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

32750007

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

61750009

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

62750011

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

71750000

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

71750011

DE

ГЕРМАНИЯ

BW-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-2

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-3

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-4

DE

ГЕРМАНИЯ

HE-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-3

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-3

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-4

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-5

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-6

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-7

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-8

DE

ГЕРМАНИЯ

RP-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SN-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SN-2

DE

ГЕРМАНИЯ

ST-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SH-1

DE

ГЕРМАНИЯ

TH-1

DE

ГЕРМАНИЯ

TH-2

DK

ДАНИЯ

DK-VQB-2002-001

ES

ИСПАНИЯ

ES01/02/05

ES

ИСПАНИЯ

ES01/02/01

ES

ИСПАНИЯ

ES05/02/12

ES

ИСПАНИЯ

ES05/03/13

ES

ИСПАНИЯ

ES07/02/02

ES

ИСПАНИЯ

ES08/02/03

ES

ИСПАНИЯ

ES09/02/09

ES

ИСПАНИЯ

ES09/02/10

ES

ИСПАНИЯ

ES13/02/08

ES

ИСПАНИЯ

ES15/02/06

ES

ИСПАНИЯ

ES17/02/07

ES

ИСПАНИЯ

ES04/03/11

ES

ИСПАНИЯ

ES04/03/14

ES

ИСПАНИЯ

ES09/03/15

ES

ИСПАНИЯ

ES01/04/16

ES

ИСПАНИЯ

ES09/04/17

ES

ИСПАНИЯ

ES09/06/18

FR

ФРАНЦИЯ

38.193.01

GR

ГЪРЦИЯ

GR.1

GR

ГЪРЦИЯ

GR.2

HU

УНГАРИЯ

HU12MK001

IE

ИРЛАНДИЯ

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ИТАЛИЯ

003AL707

IT

ИТАЛИЯ

305/B/743

IT

ИТАЛИЯ

132BG603

IT

ИТАЛИЯ

170BG601

IT

ИТАЛИЯ

233BG601

IT

ИТАЛИЯ

068CR003

IT

ИТАЛИЯ

006FR601

IT

ИТАЛИЯ

054LCO22

IT

ИТАЛИЯ

I – 19/ME/01

IT

ИТАЛИЯ

119RM013

IT

ИТАЛИЯ

006TS139

IT

ИТАЛИЯ

133VA023

MT

МАЛТА

BQ 001

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13000

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13001

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13002

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13003

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13004

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13005

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13006

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13007

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13008

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13009

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13010

PL

ПОЛША

14084501

PT

ПОРТУГАЛИЯ

05.01/CQA

PT

ПОРТУГАЛИЯ

01.02/cqa


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕГЛЕД, ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ И НЮКАСЪЛСКА БОЛЕСТ

1)

По време на карантина индикаторната група птици, а ако не се използва такава, внесените птици се подлагат на следните процедури:

а)

Когато се използва индикаторна група птици:

i)

от всички птици в индикаторната група се вземат кръвни проби за серологично изследване не по-късно от 21 дни след поставянето им под карантина и най-малко три дни преди изтичането на карантината;

ii)

ако индикаторната група покаже положителен или неопределен серологичен резултат от пробите, посочени в i), внесените птици се подлагат на вирусологично изследване; клоакални натривки (или изпражнения) и трахеален/орофарингален материал трябва да бъдат взети най-малко от 60 птици, а ако общият брой на птиците в партидата е по-малък от 60, се вземат проби от всички птици;

б)

Когато не се използва индикаторна група птици, внесените птици се изследват вирусологично (серологичното изследване не е подходящо). Клоакални натривки (или изпражнения) и трахеален/орофарингален материал се вземат най-малко от 60 птици, а ако общият брой на птиците в партидата е по-малък от 60, се вземат проби от всички птици през първите 7—15 дни от периода на карантината.

2)

Допълнително към изследванията, предвидени в точка 1, за вирусологично изследване се вземат следните проби:

а)

клоакални натривки (или изпражнения) и по възможност, трахеален/орофарингален материал от клинично болните птици или болната индикаторна група птици;

б)

от чревното съдържание, мозъка, трахеята, белия дроб, черния дроб, слезката, бъбреците и другите видимо засегнати органи — възможно най-скоро след смъртта в резултат от някоя от двете болести;

i)

мъртвите птици от индикаторната група и всички птици, починали при пристигането, както и починалите през периода на карантината, или

ii)

в случай на висока смъртност при дребни птици от големи партиди — най-малко от 10 % от мъртвите птици.

3)

Всички вирусологични и серологични изследвания на проби, взети през периода на карантина, се извършват в акредитирани лаборатории, определени от компетентния орган, чрез използване на диагностични процедури в съответствие с наръчника за диагностика на инфлуенца по птиците и в съответствие с Наръчника за диагностичните тестове и ваксини при сухоземни животни на Световната организация по опазване на здравето на животните (СОЗЖ) за диагностициране на нюкасълска болест. За вирусологични изследвания се допуска групиране на проби, като в една група се допуска събирането на проби, взети от най-много пет отделни птици. Материалът от изпражненията се групира отделно от пробите, взети от други органи и тъкани.

4)

Изолираните вируси се предават на националната референтна лаборатория.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 319/2007 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2007 година

относно установяване на забрана за улова на северни скариди в зона 3L на NAFO от съдове под флага на Полша

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. на възможностите за риболов и свързаните с тях условия на определени ресурси от риба и групи рибни ресурси, приложими във водите на Общността по отношение на съдове на Общността, във водите, в които уловът подлежи на ограничения (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

Според получената от Комисията информация, уловът от страна на съдове, които плават под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава-членка или са регистрирани на нейна територия, на споменатия в същото приложение ресурс, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Необходимо е следователно да се забрани уловът на този вид ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квота

Квотата за улов на определения в приложението към настоящия регламент ресурс, отпусната за 2007 г. на посочената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в същото приложение дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент ресурс от страна на съдове, които плават под флага на определената в приложението държава-членка или са регистрирани на нейна територия, считано от постановената в същото приложение дата. Забранява се също така да се съхранява на борда, да се прехвърля или разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

03

Държава-членка

Полша

Ресурс

PRA/N3L

Вид

Северна скарида (Pandalus borealis)

Зона

Зона 3L на NAFO

Дата

7 март 2007 г.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 320/2007 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на син меджид във водите на ЕО и международните води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV на ICES от съдове под флага на Ирландия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Комисията от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно определяне за 2007 г. на възможностите за риболов и свързаните с тях условия на определени ресурси от риба и групи рибни ресурси, приложими във водите на Общността по отношение на съдове на Общността, във водите, в които уловът подлежи на ограничения (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

Според получената от Комисията информация, уловът от страна на съдове, които плават под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава-членка или са регистрирани на нейна територия, на споменатия в същото приложение ресурс, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Необходимо е следователно да се забрани риболовът на този вид ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квота

Квотата за риболов на определения в приложението към настоящия регламент ресурс, отпусната за 2007 г. на посочената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в същото приложение дата.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент ресурс от страна на съдове, които плават под флага на определената в приложението държава-членка или са регистрирани на нейна територия, считано от постановената в същото приложение дата. Забранява се също така да се съхранява на борда, да се прехвърля или разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

04

Държава-членка

Ирландия

Ресурс

WHB/1X14

Вид

Син меджид (Micromesistius poutassou)

Зона

Водите на ЕО и международните води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV на ICES

Дата

27 февруари 2007 г.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 321/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2007 година

за изменение на Регламент (EИО) № 396/92 на Комисията относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В точка 4 от приложението към Регламент (EИО) № 396/92 на Комисията (2) някои превозни средства с усилена обръщателна платформа с хидравлично накланяне са класирани в Комбинираната номенклатура под код по КН 8704 31 91. Според същата точка многофункционалността и усложнената конструкция на обръщателната платформа не позволяват окачествяването на тази стока като самосвал, попадащ под код по КН 8704 10.

(2)

В решението си по дело C-396/02 (3) Съдът на Европейските общности постанови, че фактът, че превозното средство с товарна платформа е оборудвано с усложнена, многоцелева и прецизна функция за накланяне, не изключва класирането му като самосвал по смисъла на подпозиция 8704 10 от Комбинираната номенклатура.

(3)

Тъй като мярката за класиране, изложена в Регламент (ЕИО) № 396/92, не е в съответствие с гореспоменатото решение на Съда, което установи, че точка 4 е некоректна, този регламент трябва да бъде изменен, доколкото той класира превозните средства с хидравлично накланяне под код по КН 8704 31. Следователно уместно е точка 4 да се заличи и да се отмени от 10 март 1992 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 4 от приложението към Регламент (ЕИО) № 396/92 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 10 март 1992 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2007 година.

За Комисията:

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  OВ L 256, 7.9.1987 г., стр 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 129/2007 (ОВ L 56, 23.2.2007 г., стр. 1).

(2)  OВ L 44, 20.2.1992 г., стp. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 705/2000 (ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 18).

(3)  Решение от 16 септември 2004 г., дело C-396/02, DFDS, [2004] Сборник практика на Съда на ЕО I-8439.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

относно назначаването на един редовен член от Италия и двама заместник-членове от Италия в Комитета на регионите

(2007/180/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След приключване на мандата на г-н Guido MILANA се освободи едно място за редовен член на Комитета на регионите, а след оставката на г-н Salvatore CUFFARO и г-н Giovanni MASTROCINQUE се освободиха две места за заместник-членове,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

а)

като редовен член:

г-н Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano на мястото на г-н Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma;

б)

като заместник-членове:

г-н Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana на мястото на г-н Salvatore CUFFARO,

г-н Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari на мястото на г-н Giovanni MASTROCINQUE.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

Horst SEEHOFER


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/36


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

за назначаване на заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

(2007/181/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Нидерландия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След оставката на г-жа P. C. KRIKKE се освободи едно място на заместник-член,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Bas VERKERK, burgemeester van Delft

на мястото на г-жа Pauline KRIKKE.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

Horst SEEHOFER


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


Комисия

24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/37


РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2007 година

относно изследвания за хронично линеене при животни от семейство еленови

(нотифицирано под номер C(2007) 860)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/182/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Хроничното линеене е трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ), засягаща животните от семейство еленови, която е широко разпространена в Северна Америка, но за чиято поява никога не е имало данни в Общността.

(2)

На 3 юни 2004 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува становище, с което препоръчва предприемането на целенасочено наблюдение на животните от семейство еленови в Общността. Целта на подобно наблюдение е да установи евентуалното наличие на ТСЕ при животните от семейство еленови. Съответно, във връзка с това становище, следва да се предвиди провеждането на изследвания в държавите-членки.

(3)

В Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила, отнасящи се до превенцията, контрола и ликвидирането на ТСЕ при животните. В посочения регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1923/2006, се определят разпоредби за мониторингови програми, свързани с ТСЕ при животните от семейство еленови. Съответно вече е възможно в настоящото решение да се предвиди провеждането от държавите-членки на изследвания за ТСЕ при животните от семейство еленови.

(4)

Тези изследвания следва да включват диви и гледани във ферма видове елени. Имайки предвид, че проби от див елен трябва да се взимат главно през ловния сезон, който е с ограничена продължителност, настоящото решение следва да се прилага след приемането на Регламент (ЕО) № 1923/2006, за да осигури на държавите-членки достатъчно време за набиране на необходимия брой проби.

(5)

Държавите-членки следва да представят годишен доклад за резултатите от проведените изследвания на животни от семейство еленови. Откриването на положителна проба от ТСЕ при животни от семейство еленови трябва незабавно да бъде докладвано на Комисията.

(6)

Държавите-членки трябва да гарантират, че продукти от животни от семейство еленови, на които е взета проба за ТСЕ, няма да бъдат допуснати в търговската хранителна верига, докато не се получи отрицателен резултат от пробата.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложно поле

В настоящото решение се определят правила за изследване за хронично линеене (ХЛ) при животните от семейство еленови („изследването“).

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, установени в приложение I.

Член 3

Приложно поле на изследването

1.   Държавите-членки провеждат изследване за установяване наличието на ХЛ при животните от семейство еленови в съответствие с минималните изисквания от приложение II.

2.   Държавите-членки трябва да приключат инспекцията не по-късно от края на ловния сезон на 2007 г.

Член 4

Мерки, които трябва да бъдат предприети от държавите-членки след взимането на проби за ХЛ

След взимането на проби за ХЛ държавите-членки предприемат мерките, определени в приложение III.

Член 5

Доклади, които се представят на Комисията от държавите-членки

Държавите-членки представят на Комисията следните доклади:

а)

незабавен доклад за намерена положителна проба или такава, която не позволява да се направи заключение, на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия при животни от семейство еленови;

б)

годишен доклад за резултатите от проведените изследвания, както е посочено в приложение IV;

Член 6

Резюме от докладите, представено от Комисията на държавите-членки

Комисията представя на държавите-членки резюме от докладите, предвидени в член 5.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1923/2006 (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ І

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„целеви видове“ означава див и гледан във ферма благороден елен (Cervus elaphus) и/или див белоопашат елен (Odocoileus virginianus);

б)

„целеви държави-членки“ означава държави-членки с достатъчно популации от целеви видове, позволяващи набирането на необходимия брой проби от статистическа гледна точка; този брой, посочен в таблици 1 и 2 от приложение II, е различен за различните целеви видове и в зависимост от това дали видовете са диви или гледани във ферма;

в)

„животни от семейство еленови, показващи клинични признаци/болни“ означава животни от семейство еленови с анормални поведенчески признаци и/или двигателни смущения, и/или цялостно лошо състояние;

г)

„животни от семейство еленови, наранени или убити при пътнотранспортни произшествия“ означава животни от семейство еленови, които са били ударени от превозно средство и чието състояние ante mortem не може да бъде установено;

д)

„мъртви/умъртвени животни от семейство еленови“ означава животни от семейство еленови, намерени мъртви във фермата или на свобода, а също и гледани във ферма животни, умъртвени по здравословни/възрастови причини;

е)

„здрави заклани животни от семейство еленови“ означава животни от семейство еленови, заклани в кланица или във фермата, които са били здрави преди това;

ж)

„здрави простреляни животни от семейство еленови“ означава здрави животни от семейство еленови, простреляни по време на ловния сезон;

з)

„целеви групи“ означава групите животни от семейство еленови, посочени в букви от в) до ж).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Минимални изисквания за установяване по време на изследването за наличието на хронично линеене при животните от семейство еленови

1.   Вземане на проби от целеви видове в целеви държави-членки.

а)

Целевите държави членки вземат проби за изследване за хронично линеене (ХЛ) в съответствие с таблица 1 за популациите от див благороден елен и белоопашат елен и с таблица 2 за популациите от питомен благороден елен.

Съответните проби могат да бъдат взети от всички целеви групи в целевите държави-членки.

б)

Компетентният орган на целевата държава-членка се съобразява със следните критерии при определяне подбора на пробите по време на процеса на вземане на проби от целевите видове:

i)

всички животни от семейство еленови са на повече от 18 месеца; възрастта се определя въз основа на озъбяването, на видими признаци на зрелост или на всякаква друга надеждна информация;

ii)

в случаите на здрави простреляни животни от семейство еленови проби се вземат по-специално от мъжки животни от семейство еленови;

iii)

в случаите на здрави заклани животни от семейство еленови проби се вземат по-специално от по-възрастни, мъжки и женски, животни от семейство еленови.

в)

Компетентният орган на целевата държава-членка взема под внимание излагането на следните потенциални рискови фактори, ако са налице, при подбора на проби от целевите видове:

i)

райони, гъсто населени с елени;

ii)

широко разпространение на болестта скрейпи;

iii)

широко разпространение на спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE);

iv)

животни от семейство еленови, които са консумирали потенциално заразени с ТСЕ фуражни храни;

v)

животни от семейство еленови във ферми или региони, където в миналото е бил установен внос от региони, засегнати от ХЛ, на животни от семейство еленови или продукти от тези животни.

г)

Компетентният орган на целевата държава-членка използва метода на случаен подбор при избора на целеви видове за вземане на проби.

2.   Вземане на проби за ХЛ при всички видове животни от семейство еленови във всички държави-членки.

Като приоритет всички държави-членки вземат, на първо място, проби за изследване на ХЛ от показващи клинични признаци/болни животни от семейство еленови и от мъртви/умъртвени животни от семейство еленови, както и от наранени или убити при пътнотранспортни произшествия животни от всички видове животни от семейство еленови. Компетентният орган на целевата държава-членка се стреми да повиши осведомеността за тези животни и да подсигури вземането на проби за ХЛ от възможно най-голям брой от тях.

Таблица 1

Див благороден елен (Cervus elaphus) и белоопашат елен (Odocoileus virginianus)

 

Популация от целеви видове

Размер на пробите

Чешка република

25 000

598

Германия

150 000

598

Испания

от 220 000 до 290 000

598

Франция

100 000

598

Италия

44 000

598

Латвия

28 000

598

Унгария

74 000

598

Австрия

150 000

598

Полша

600 000

598

Словакия

38 260

598

Финландия

30 000

598

Обединено кралство

382 500

598


Таблица 2

Питомен благороден елен (Cervus elaphus elaphus)

 

Популация от целеви видове

Размер на пробите

Чешка република

> 9 000

576

Германия

11 500

598

Франция

17 000

598

Ирландия

10 000

581

Австрия

10 000

581

Обединено кралство

28 000

598

3.   Вземане на проби и лабораторни изследвания

Взема се и се изследва проба от obex-а на всяко едно животно от семейство еленови, което принадлежи към пробите, посочени в точки 1 и 2 от настоящото приложение. До постигането на отрицателен резултат поне част от всяка проба трябва да се пази в свежо или замразено състояние, в случай че е необходимо да се извърши биологичен анализ.

Компетентният орган на държавата-членка трябва да се отнесе към глава В, точка 3 от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 за информация относно методите и протоколите за вземане на проби.

Бързите тестове, посочени в глава В, точка 4 от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001, използвани за откриване на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ) в obex-а на говеда или дребни преживни животни, следва да се смятат за подходящи при вземането на проби, описано в точки 1 и 2 от настоящото приложение. За да могат държавите-членки да използват и имунохистохимия за целта на проучването, те трябва да отговарят на изискванията на теста за годност на референтната лаборатория на Общността. В случай че държавата-членка не е в състояние да потвърди положителен резултат от бърз тест, тя изпраща достатъчно тъкан на референтната лаборатория на Общността за потвърждение. В случай на откриване на положителна проба на ТСЕ се прилага протоколът, предвиден в глава В, точка 3.2, буква в), i) и ii) от приложение Х към Регламент (ЕО) № 999/2001.

4.   Определяне на генотип

Прион протеин генотипът се определя за всяка положителна проба за ТСЕ при животни от семейство еленови в съответствие с указанията относно ТСЕ на референтната лаборатория на Общността.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Мерки, които се предприемат след изследването на животни от семейство еленови

1.

В случаите, когато се взема проба за ТСЕ от животно от семейство еленови, предназначено за пускане на пазара за консумация от човека, държавите-членки трябва да осигурят проследяването на трупа и да гарантират, че той няма да бъде пуснат за продажба преди получаването на отрицателна проба от бързия тест.

2.

В рамките на възможното и всеки път, когато се прилага точка 1, ловецът, пазачът на дивеч или фермерът, когато са известни, се уведомяват от компетентния орган, че са взети проби за изследване на ХЛ и положителният резултат от бързия тест им се съобщава колкото е възможно по-скоро.

3.

Държавите-членки си запазват правото да задържат материал за по-нататъшни диагностика и изследване, докато не бъде получен отрицателен резултат от бързия тест за ХЛ.

4.

По възможност, с изключение на материалите, които трябва да се запазят за по-нататъшни диагностика и изследване, всички части от тялото на животно от семейство еленови с положителен резултат от бързия тест, включително и кожата, се унищожават директно в съответствие с изискванията на член 4, параграф 2, буква а), б) или д) от Регламент (ЕО) № 1774/2002 (1).


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изисквания за докладване и вписване

1.   Изисквания по отношение на държавите-членки

Информация, която се представя от държавите-членки в техния годишен доклад относно резултатите от изследванията за ХЛ.

а)

Броят на пробите от животни от семейство еленови, които са били представени за изследване за всяка целева група, в съответствие със следните критерии:

видове,

гледани във ферма или диви животни от семейство еленови,

целева група,

пол,

възраст.

б)

Резултатите от бързите и потвърждаващите тестове (брой положителни и отрицателни тестове) и, там където е приложимо, от дискриминационните тестове; тъканта, от която е взета пробата, както и използваните техники за бързи и потвърждаващи тестове.

в)

Географското разположение, включително страната на произход, когато е различна от докладващата държава-членка, и положителните случаи на ТСЕ.

г)

Генотипът и видът на всяко едно животно от семейство еленови, заразено с ТСЕ.

2.   Отчетни периоди

Резултатите от вземането на проби за ХЛ за предходната година се упоменават в годишен доклад.

Този доклад се представя колкото може по-рано, но не по-късно от шест месеца след края на годината, през която е било извършено изследването.

Докладът за 2007 г. трябва да включва резултатите от ловния сезон за същата година, дори и когато някои от пробите са били взети през 2008 г.


24.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2007 година

за изменение на Решение 2005/760/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците в някои трети страни при вноса на птици, отглеждани на закрито

(нотифицирано под номер C(2007) 1259)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/183/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално член 18, параграф 7 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (3), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

След случаите на инфлуенца по птиците в Югоизточна Азия през 2004 г., причинени от високопатогенен щам на вируса, Комисията прие няколко защитни мерки. Мерките включваха, по-специално, Решение 2005/760/ЕО на Комисията от 27 октомври 2005 г. относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците в някои трети страни при вноса на птици, отглеждани на закрито (4). Към момента това решение се прилага до 31 март 2007 г.

(2)

Решение 2000/666/ЕО на Комисията от 16 октомври 2000 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на птици, с изключение на домашни птици, и условията за карантина (5) установява ветеринарно-санитарните изисквания относно вноса на някои птици, различни от домашните, както е посочено в решението и карантинните изисквания за такива птици.

(3)

Експертната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие на 27 октомври 2006 г. научно становище относно рисковете за здравето на животните и хуманното отношение към тях, свързани с вноса на диви птици, различни от домашните, в Общността („становището“). В становището се посочват няколко на брой сфери, при които въвеждането на изменения във ветеринарно-санитарните изисквания на Общността при вноса на такива птици биха снижили значително евентуалните идентифицирани здравни рискове, свързани с такъв внос. Въз основа на становището ветеринарно-санитарните изисквания за такъв внос бяха преразгледани и Решение 2000/666/ЕО отменено и заменено от Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията (6).

(4)

Предвид на това, че ветеринарно-санитарните изисквания, предвидени в Регламент (ЕО) № 318/2007 са по-строги от действащите към момента, горепосоченият регламент няма да влезе в сила до 1 юли 2007 г., с цел да се предостави на държавите-членки и на третите страни, изнасящи такива птици за Общността, време да се приспособят към новите мерки.

(5)

В контекста на становището и световното ветеринарно-санитарно положение в момента по отношение на инфлуенцата по птиците внос на такива птици без прилагане на строги вносни изисквания следва да не се осъществява.

(6)

Следователно защитните мерки, предвидени в Решение 2005/760/ЕО, следва да продължат да се прилагат до 30 юни 2007 г. Предвид на това срокът на действие на същото решение следва да се измени.

(7)

Решение 2005/760/ЕО следва да се измени съответно.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 6 от Решение 2005/760/ЕО датата „31 март 2007 г.“ се заменя с датата „30 юни 2007 г.“.

Член 2

Държавите-членки незабавно вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(4)  ОВ L 285, 28.10.2005 г., стр. 60. Решение, последно изменено с Решение 2007/21/ЕО (ОВ L 7, 12.1.2007 г., стр. 44).

(5)  ОВ L 278, 31.10.2000 г., стр. 26. Решение, последно изменено с Решение 2002/279/ЕО (ОВ L 99, 16.4.2002 г., стр. 17).

(6)  Виж стр. 7 от настоящия брой на Официален вестник.