ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 57

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
24 февруари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 187/2007 на Комисията от 23 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 188/2007 на Комисията от 23 февруари 2007 година относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) като фуражна добавка ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 189/2007 на Комисията от 23 февруари 2007 година за прекратяване на прилагането на вносните мита върху определени количества промишлена захар за стопанската година 2006—2007

6

 

*

Регламент (ЕО) № 190/2007 на Комисията от 23 февруари 2007 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 1819/2004 относно дерогация от Регламент (ЕО) № 1342/2003 по отношение на периода за размисъл за издаването на някои лицензии за износ на зърнени култури, ориз и зърнени продукти

8

 

 

Регламент (ЕО) № 191/2007 на Комисията от 23 февруари 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (лимони)

9

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/132/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 януари 2007 година за удължаване на срока на прилагане на Решение 2000/91/ЕО за даване на разрешение на Кралство Дания и Кралство Швеция да приложат мярка за дерогация от разпоредбите на член 17 от Шеста директива (77/388/ЕИО) на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота

10

 

 

2007/133/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 януари 2007 година за даване на разрешение на Естония, Словения, Швеция и Обединеното кралство да прилагат специална мярка чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данък добавена стойност

12

 

 

Комисия

 

 

2007/134/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2007 година за създаване на Европейски научноизследователски съвет ( 1 )

14

 

 

2007/135/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 февруари 2007 година за изменение на Решение 2003/135/ЕО във връзка с изменение на плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви прасета и спешната ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете в някои райони от федерална провинция Рейнланд-Пфалц (Германия) (нотифицирано под номер C(2007) 527)

20

 

 

2007/136/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 февруари 2007 година относно определяне на преходни мерки за системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите в България, предвидена в Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 февруари 2007 година за изменение на Решение 2006/805/EО относно контролните мерки за борба с класическата чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер C(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 175/2007 на Комисията от 22 февруари 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта (OB L 55, 23.2.2007 г.)

27

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 177/2007 на Комисията от 22 февруари 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз (OB L 55, 23.2.2007 г.)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 187/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 23 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 188/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавките за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на добавки за използване при храненето на животните и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешаване на препарата, посочен в приложението. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаване на нова употреба на препарата Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) като фуражна добавка за млекодайни кози и млекодайни овце, както и за класифицирането му в категорията добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

Методът за анализ, включен в заявлението за разрешително в съответствие с член 7, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се отнася до определяне на активното вещество на фуражната добавка във фуража. Поради това методът за анализ, посочен в приложението към настоящия регламент, не трябва да се разбира като метод за анализ на Общността по смисъла на член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2).

(5)

Употребата на препарата от Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) беше разрешена за говеда за угояване с Регламент (ЕО) № 316/2003 на Комисията от 19 февруари 2003 г. относно постоянното разрешаване на добавка в храните за животни и временното разрешаване на нова употреба на добавка, която вече е била разрешена в храните за животни (3), за прасенца (отбити) с Регламент (ЕО) № 2148/2004 на Комисията от 16 декември 2004 г. относно постоянните и временните разрешителни за някои добавки и разрешаването на нови употреби на дадена добавка, която вече е разрешена при храненето на животни (4), за свине с Регламент (ЕО) № 1288/2004 на Комисията от 20 декември 2004 г. относно постоянното разрешение на определени добавки и временното разрешение за нова употреба на добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (5), за зайци за угояване с Регламент (ЕО) № 600/2005 на Комисията от 18 април 2005 г. относно ново разрешение за употребата на коксидиостат като добавка в храните за животни за срок от 10 години, временно разрешение за употребата на една добавка и безсрочно разрешение за употребата на някои добавки в храните за животни (6), за млечни крави с Регламент (ЕО) № 1811/2005 на Комисията от 4 ноември 2005 г. относно временното и безсрочното разрешаване на употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на добавка, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена (7) и за агнета за угояване с Регламент (ЕО) № 1447/2006 на Комисията от 29 септември 2006 г. за разрешаване на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) като фуражна добавка (8).

(6)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително относно млекодайни кози и млекодайни овце. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението в становището си от 12 юли 2006 г., че препаратът от Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) не оказва неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или околната среда (9). Впоследствие той също така заключи, че препаратът Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) не представлява никакъв друг риск за тази допълнителна категория животни, който би могъл в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 да изключи издаването на разрешително. Съгласно това становище употребата на този препарат може значително за увеличи млеконадоя при млекодайните кози и млекодайните овце. Органът не счита, че има необходимост от специфични изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара. Също така това становище потвърждава доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуража, представен от референтната лаборатория на Общността, посочена в Регламент (ЕО) № 1831/2003. Оценката на препарата показва, че са спазени условията за разрешение, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно е уместно употребата на посочения препарат да бъде разрешена съгласно условията, предвидени в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, принадлежащ към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на условията, предвидени в посоченото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 46, 20.2.2003 г., стр. 15.

(4)  OВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 24. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1980/2005 (ОВ L 318, 6.12.2005 г., стр. 3).

(5)  OВ L 243, 15.7.2004 г., стр. 10. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1812/2005 (ОВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 18).

(6)  OВ L 99, 19.4.2005 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2028/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 26).

(7)  OВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 12.

(8)  OВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 28.

(9)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни относно безвредността и ефикасността на продукта „Biosaf Sc 47“, препарат от Saccharomyces cerevisiae, като фуражна добавка за дребни млечни преживни животни. Прието на 12 юли 2006 г.The EFSA Journal (2006) 379, стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(Търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Изтичане на срока на разрешителното

CFU/kg готова храна за животни, съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Състав на добавката

Препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, с минимално съдържание от 5 × 109 CFU/g

 

Характеристики на активното вещество

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Аналитичен метод  (1)

Метод „заливане на блюдо“ чрез използване на хлорамфеникол в агар от екстракт от дрожди, базиращ се на метода ISO 7954.

Полимеразна верижна реакция (PCR)

Млекодайни кози и млекодайни овце

7 × 108

7,5 × 109

В упътванията за употреба на добавката и премикса да се упоменат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността на гранулиране.

Препоръчителни дози:

Млекодайни кози: 3 × 109 CFU на животно на ден.

Обагнени млекодайни овце: 2 × 109 CFU на животно на ден.

16.3.2017 г.


(1)  Аналитичните методи са описани подробно на страницата на референтната лаборатория на Общността на следния адрес: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 189/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

за прекратяване на прилагането на вносните мита върху определени количества промишлена захар за стопанската година 2006—2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 40, параграф 1, букви в), д) и и) от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 318/2006 предвижда, че Комисията може да прекрати изцяло или частично прилагането на вносни мита върху определени количества захар, за да гарантира снабдяването, необходимо за производството на посочените в член 13, параграф 2 от по-горе споменатия регламент продукти.

(2)

За да гарантира снабдяването, необходимо за производство на посочените в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 продукти, Общността има интерес да прекрати напълно вносните мита върху промишлената захар, предназначена за производство на посочените продукти за стопанската година 2006—2007.

(3)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно общите правила за управлението на вносните тарифни квоти за земеделски продукти, управлявани от система на вносни лицензии (2), се прилагат без да се засягат допълнителните условия или дерогирания, които биха могли да са предвидени от регламенти по отрасли. И по-точно, за да се осигури непрекъснатост в снабдяването на пазара на Общността, е целесъобразно да се поддържа периодичността при представяне на заявленията, предвидена в Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането през 2006—2007, 2007—2008 и 2008—2009 стопански години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (3) и да не се приложат следователно разпоредбите на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(4)

Срокът на валидност на вносните лицензии за захар, ползващи се от прекратяване на прилагането на вносните мита, трябва да се ограничи до края на стопанската година 2006—2007, а издаването на лицензиите да е предназначено за използващите промишлена захар лица, за да се облекчи управлението и да се осигури наблюдението и контролът върху внесените количества. Тъй като тези лица не упражняват задължително търговски обмен с трети страни, е целесъобразно следователно да не се прилагат разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(5)

Разпоредбите относно управлението на промишлените суровини и задълженията на преработвателите, постановени от Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството извън квота в сектора на захарта (4), трябва да се прилагат спрямо внесените по настоящия регламент количества.

(6)

Управителният комитет по захарта не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Прекратяване на прилагането на вносните мита

1.   Прилагането на вносните мита върху бялата захар с код по КН 1701 99 10 се прекратява за количество от 200 000 тона за стопанската година 2006—2007.

2.   Внесената по настоящия Регламент захар е пряко използвана за производство на посочените в приложението към Регламент (ЕО) № 967/2006 продукти.

Член 2

Лицензии за внос

1.   Правилата относно лицензиите за внос, постановени от Регламент (ЕО) № 950/2006, както и тези от Регламент (ЕО) № 1301/2006 се прилагат към извършения по настоящия регламент внос на захар, освен при различни разпоредби на настоящия регламент.

Лицензиите за внос обаче са валидни до края на втория месец след действителното им издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (5) и най-късно до 30 септември 2007 г.

2.   Чрез дерогиране от член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявлението за лицензия за внос за посочените в член 1, параграф 1 количества може да бъде представено само от преработвател по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 967/2006.

3.   Чрез дерогиране от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявленията за лицензии за внос се представят всяка седмица, от понеделник до петък, считано от посочената в член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 950/2006 дата, и до прекъсване на издаването на заявления, посочено в член 5, параграф 3, втора алинея от по-горе споменатия регламент. Едно лице може да подаде само едно заявление за лицензия на седмица.

Член 3

Прилагане на Регламент (ЕО) № 967/2006

Членове 11, 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 967/2006 се прилагат по отношение на внесените по настоящия регламент количества захар.

Член 4

Задължение на преработвателя

1.   Преработвателят представя доказателство пред компетентните власти на държавата-членка, че внесените по настоящия регламент количества са били използвани за производство на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, и в съответствие с посоченото в член 5 от Регламент (ЕО) № 967/2006 одобрение. Доказателството съдържа по-точно записите във ведомостите на количествата от дадените продукти, изготвени автоматично в рамките или след края на производствения процес.

2.   Ако преработвателят не представи исканото в параграф 1 доказателство преди края на третия месец след вноса, той заплаща сума в размер на 5 EUR на тон от даденото внесено количество за всеки ден закъснение.

3.   Ако преработвателят не представи исканото в параграф 1 доказателство преди края на петия месец след вноса, даденото количество се счита за наддекларирано с оглед прилагане на член 13 от Регламент (ЕО) № 967/2006.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2011/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).

(4)  OВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 190/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

за отмяна на Регламент (ЕО) № 1819/2004 относно дерогация от Регламент (ЕО) № 1342/2003 по отношение на периода за размисъл за издаването на някои лицензии за износ на зърнени култури, ориз и зърнени продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 18 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 10, параграф 2 и член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. за определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (3) се постановява, че износните лицензии за продуктите по посочената по-горе алинея се издават на третия работен ден след датата на подаване на заявлението, при условие че през този период не бъдат предприети специфични мерки. Регламент (ЕО) № 1819/2004 на Комисията (4) представлява дерогация от тази разпоредба, за да отчете положението със снабдяването на пазара на Общността на зърнени култури и ориз за 2004/2005 пазарна година. В изпълнение на тази дерогация въпросните лицензии се издават в деня на подаване на заявлението, когато сумата за възстановяване е равна на нула.

(2)

Когато пазарните условия, довели до тази дерогация, вече не съществуват, Регламент (ЕО) № 1819/2004 следва да бъде отменен.

(3)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1819/2004 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1996/2006 (ОВ L 398, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  OВ L 320, 21.10.2004 г., стр. 13.


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 191/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (лимони)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарa на плодове и зеленчуци (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 6, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1510/2006 на Комисията (3) определя примерните количества, за които могат да бъдат издавани лицензии за износ по система Б.

(2)

Предвид данните за лимоните, с които Комисията разполага към днешна дата, примерните количества, предвидени за текущия период на износ, има опасност скоро да бъдат надвишени. Това надвишаване би попречило на доброто функциониране на режима на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците.

(3)

С цел облекчаване на тази ситуация следва да се отхвърлят заявленията за лицензии по система Б за лимоните, изнесени след 23 февруари 2007 година, до края на текущия период на износ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За лимоните заявленията за лицензии за износ по система Б, подадени по силата на член 1 от Регламент (ЕО) № 1510/2006, за които декларацията за износ на продуктите е била приета след 23 февруари 2007 година и преди 1 март 2007 г., се отхвърлят.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 280, 12.10.2006 г., стр. 16.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/10


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 януари 2007 година

за удължаване на срока на прилагане на Решение 2000/91/ЕО за даване на разрешение на Кралство Дания и Кралство Швеция да приложат мярка за дерогация от разпоредбите на член 17 от Шеста директива (77/388/ЕИО) на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота

(2007/132/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С писма, заведени в генералния секретариат на Комисията на 22 март 2006 г., Дания и Швеция поискаха разрешение за удължаване срока на прилагане на дерогацията, предоставена им с Решение 2000/91/ЕО на Съвета от 24 януари 2000 г. за даване на разрешение на Кралство Дания и Кралство Швеция да приложат мярка, допускаща дерогация от член 17 от Шеста директива (77/388/ЕИО) на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота (2).

(2)

В съответствие с член 27, параграф 2 от Шеста директива (77/388/ЕИО) на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (3) Комисията информира другите държави-членки с писмо от 4 октомври 2006 г. за подаденото от Дания и Швеция искане. С писмо от 5 октомври 2006 г. Комисията нотифицира на Дания и Швеция, че разполага с цялата информация, която счита за необходима, за да вземе отношение по искането.

(3)

Искането се отнася до възстановяване на данъка върху добавената стойност (наричан по-долу „ДДС“), плащан върху пътните такси за използването на моста Орезунд (Öresund) между Дания и Швеция. Съгласно правилата на ДДС относно мястото на предоставяне на услуги, свързани с недвижима собственост, част от ДДС върху пътните такси за моста Орезунд е дължима на Дания и част — на Швеция.

(4)

Чрез дерогация от разпоредбите на член 17 от Директива 77/388/ЕИО във версията, установена в член 28е от нея, които изискват данъчно задължените лица да упражняват правото си на приспадане или възстановяване на ДДС в държавата-членка, където е бил платен данъкът, на Дания и Швеция бе разрешено до 31 декември 2006 г. да въведат специална мярка, с която да дадат възможност на данъчно задължените лица да възстановяват ДДС от една данъчна администрация.

(5)

Тъй като се оказа невъзможно приемането на нови правила съгласно предложението на Комисията за директива на Съвета за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно режима на отчисляване на ДДС съгласно член 17, параграф 6, първа алинея от Директива 77/388/ЕИО и като се има предвид, че правната и фактическата ситуация, обосновали разрешението, не са се променили, срокът на посоченото разрешение следва да се удължи.

(6)

Директива 77/388/ЕИО беше преработена и отменена с Директива 2006/112/ЕО. Позоваванията на разпоредби от отменената директива се смятат като позовавания на директивата за отмяна.

(7)

Дерогацията няма негативно въздействие върху собствените ресурси на Общностите, които произтичат от ДДС.

(8)

Предвид спешния характер на въпросите и с цел да се избегне правна празнина, наложително е да се предостави изключение относно шестседмичния срок, посочен в точка I, параграф 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2000/91/ЕО се заменя със следното:

„Член 2

Срокът на настоящото разрешение изтича на 31 декември 2013 г.“

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2007 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Кралство Дания и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F. MÜNTEFERING


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).

(2)  OВ L 28, 3.2.2000 г., стр. 38. Решение, последно изменено с Решение 2003/65/ЕО (ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 40).

(3)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/98/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 януари 2007 година

за даване на разрешение на Естония, Словения, Швеция и Обединеното кралство да прилагат специална мярка чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данък добавена стойност

(2007/133/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данък добавена стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 27 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данък добавена стойност: единна данъчна основа (2), на Обединеното кралство бе разрешено с Решение 97/375/ЕО (3) чрез дерогация от член 17, параграф 1 от посочената директива с цел прилагане на избираема схема, съгласно която данъкът се отчита въз основа на суми, платени и получени в брой (касова отчетност), да отложи правото на приспадане на ДДС върху вложените средства за данъчно задължени лица, които отчитат ДДС върху извършените от тях доставки, след като са получили заплащането на цената от своите клиенти, съгласно член 10, параграф 2, трета алинея, второ тире от посочената директива, докато ДДС върху вложените средства не бъде изплатен на доставчика.

(2)

Обединеното кралство поиска удължаване с три години на срока на тази дерогация с писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията на 26 януари 2006 г. Обединеното кралство поиска също така прагът на оборота за схемата на опростена касова отчетност да бъде увеличен от 660 000 GBP на 1 350 000 GBP.

(3)

С писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията на 31 август 2006 г., Естония поиска дерогация от член 17, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО, която да позволи ДДС да може да се приспада от данъчно задължените лица, когато бъде заплатено на доставчика. Отлагането на приспадането се прилага само съгласно опростената схема на касова отчетност, според която данъчно задължените лица отчитат ДДС върху извършените от тях доставки, когато са получили заплащането от своите клиенти, в съответствие с член 10, параграф 2, трета алинея, второ тире от посочената директива. Естония поиска схемата на касова отчетност да бъде ограничена до данъчно задължените лица, класифицирани като еднолични търговци съгласно естонското законодателство.

(4)

С писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията на 27 юни 2006 г., Словения поиска дерогация от член 17, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО, която да позволи ДДС да може да се приспада от данъчно задължените лица, когато бъде заплатено на доставчика. Отлагането на приспадането се прилага само съгласно опростената схема на касова отчетност, според която данъчно задължените лица отчитат ДДС върху извършените от тях доставки, когато са получили заплащане от своите клиенти, в съответствие с член 10, параграф 2, трета алинея, второ тире от посочената директива. Словения поиска прагът на оборота за схемата на опростена касова отчетност да бъде определен на 208 646 EUR.

(5)

С писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията на 6 април 2006 г., Швеция поиска дерогация от член 17, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО, която да позволи ДДС да може да се приспада от данъчно задължените лица, когато бъде заплатено на доставчика. Отлагането на приспадането се прилага само съгласно опростената схема на касово отчитане, според която данъчно задължените лица се отчитат за ДДС върху извършените от тях доставки, когато са получили заплащане от своите клиенти, в съответствие с член 10, параграф 2, трета алинея, второ тире от посочената директива. Швеция поиска прагът на оборота за схемата на опростено касово отчитане да бъде определен на 3 000 000 SEK.

(6)

В съответствие с член 27, параграф 2 от Директива 77/388/ЕИО Комисията информира другите държави-членки с писмо от 6 октомври 2006 г. за искането, отправено от Естония, с писмо от 6 октомври 2006 г. за искането, отправено от Словения, с писмо от 4 октомври 2006 г. за искането, отправено от Швеция, и с писмо от 6 октомври 2006 г. за искането, отправено от Обединеното кралство. С писмо от 6 октомври 2006 г. Комисията уведоми Швеция и с писма от 9 октомври 2006 г. тя уведоми Естония, Словения и Обединеното кралство, че разполага с пълната информация, която счита за необходима за разглеждане на тяхното искане.

(7)

Директива 77/388/ЕИО бе преработена и отменена с Директива 2006/112/ЕО. Позоваванията на разпоредби от отменената директива се смятат за позовавания на директивата за отмяна.

(8)

Схемата на касова отчетност е мярка, целяща опростеност за малките и средните предприятия. По отношение на Обединеното кралство увеличаването на тавана за опростената схема ще позволи на по-голям брой фирми да изберат тази схема. Възможно е увеличаването на прага на оборота да разшири обхвата на схемата до допълнително 57 000 предприятия. Дерогацията, поискана от Естония, би позволила на 5 700 предприятия да ползват схемата на касова отчетност. В случая на Словения 62 000 предприятия ще имат възможност да изберат използването на схемата на касова отчетност. Що се отнася до Швеция, схемата ще бъде на разположение на 630 000 предприятия.

(9)

Дерогациите за Естония, Словения, Швеция и Обединеното кралство могат да бъдат приети предвид процента предприятия, които отговарят на изискванията и биха могли да изберат опростената схема, и предвид ограничената продължителност.

(10)

Тъй като данъчно задължените лица, които са прилагали избираемата схема в миналото, следва да бъдат в състояние да продължат да я използват без прекъсване, разрешението, предоставено на Обединеното кралство, следва да се прилага от датата на изтичане срока на действие на Решение 97/375/ЕО. Също така, тъй като това би позволило повече данъчно задължени лица да изберат схемата от началото на своята отчетна година, на заинтересованите държави-членки следва да бъде разрешено да предоставят на разположение избираемата схема считано от 1 януари 2007 г.

(11)

Въпросната дерогация не засяга общия размер на данъчните приходи на държавата-членка, събрани на етапа на крайното потребление, и следователно няма негативен ефект върху собствените ресурси на Европейските общности, произлизащи от ДДС.

(12)

Предвид спешния характер на въпросите и с цел да се избегне правна празнина, е наложително да се предостави изключение от шестседмичния срок, посочен в точка I (3) от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО, на Естония, Словения, Швеция и Обединеното кралство се разрешава да отложат правото на приспадане на данъка върху вложените средства за данъчно задължените лица, както е посочено във втори параграф, докато данъкът върху вложените средства бъде платен на техните доставчици.

Заинтересованите данъчно задължени лица трябва да използват схема, при която отчитат ДДС върху извършените от тях доставки, когато получат заплащането от своите клиенти. Те трябва да имат годишен оборот не повече от 208 646 EUR за Словения, 3 000 000 SEK за Швеция и 1 350 000 GBP за Обединеното кралство или в случая на Естония, трябва да са регистрирани като еднолични търговци.

Член 2

Решение 97/375/ЕО се отменя.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са Република Естония, Република Словения, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F. MÜNTEFERING


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).

(2)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/98/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).

(3)  ОВ L 158, 17.6.1997 г., стр. 43. Решение, последно изменено с Решение 2003/909/ЕО (ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 49).


Комисия

24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2007 година

за създаване на Европейски научноизследователски съвет

(текст от значение за ЕИП)

(2007/134/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1), и по-специално членове 2 и 3 от него,

като взе предвид Решение 2006/972/EО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Идеи“ за прилагане на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (2), и по-специално член 4, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

По Седмата рамкова програма специфичната програма „Идеи“ има за цел да подпомогне пионерни изследвания във все още непроучвани области от всички сфери на науката, техниката и академичното познание, извършвани от учени по избрани от тях теми.

(2)

В Решение 2006/972/EО се предвижда Комисията да създаде Европейски научноизследователски съвет (наричан по-долу „ЕНС“), чрез който да се прилага специфичната програма „Идеи“.

(3)

Съгласно член 4, параграф 3 от Решение 2006/972/EО ЕНС следва да се състои от независим научен съвет (наричан по-долу „научния съвет“), подпомаган от създадена за целта изпълнителна структура.

(4)

Научният съвет следва да се състои от най-изтъкнатите учени, инженери и академици, посочени от Комисията и действащи в качеството си на частни лица, независими в своята работа. Той следва да работи съобразно мандата, възложен му в съответствие с член 5 от Решение 2006/972/EО, и изключително в интерес на постигане на научните, технологичните и академичните цели на специфичната програма „Идеи“.

(5)

Научният съвет избира самостоятелно генерален секретар, чиито действия са подчинени на научния съвет. Наред с останалото, генералният секретар ще помага на научния съвет при осигуряване на резултатност в отношенията му със създадената за целта изпълнителна структура и с Комисията и при проследяването на ефективното прилагане на неговата стратегия и установени принципи от създадената за целта изпълнителна структура.

(6)

Научният съвет следва да работи съгласно принципите на научно превъзходство, самостоятелност, ефективност и прозрачност. Комисията следва да действа като гарант за самостоятелността и почтеността на научния съвет и да осигури неговото правилно функциониране.

(7)

Следва да се предвидят правила за разгласяване на информация от членовете на Научния съвет, без да се засягат правилата за сигурност, приложени към Процедурния правилник на Комисията с Решение 2001/844/EО, EОВС, Евратом (3).

(8)

Личните данни на членовете на научния съвет се обработват в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4).

(9)

Беше създаден независим експертен комитет на високо ниво, за да се определят учредителните членове на научния съвет. След проведеното широко допитване до научната и академичната общност този комитет направи препоръки, първо, за факторите и критериите, които следва да се прилагат при определяне на членовете на научния съвет, и, второ, за самите учредителни членове.

(10)

Следва да бъде създадена специална изпълнителна структура като външна структура под формата на изпълнителна агенция, която да се учреди с отделен акт в съответствие с Регламент (EО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. за установяване на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (5).

(11)

Докато тази изпълнителна агенция бъде създадена и започне да работи, нейните задачи по изпълнението следва да се поемат от създадена специално за целта служба на Комисията.

(12)

Отражението на настоящото решение върху бюджета ще бъде разгледано в решението за финансиране в рамките на специфичната програма „Идеи“ и в законодателния финансов отчет от предложението на Комисията за външната структура,

РЕШИ:

ГЛАВА 1

ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Член 1

Създаване

Създава се Европейски научноизследователски съвет за периода от датата на влизане в сила на настоящото решение до 31 декември 2013 г. за изпълнение на специфичната програма „Идеи“. Той се състои от научен съвет и създадена за целта изпълнителна структура, както е изложено по-долу.

ГЛАВА 2

НАУЧЕН СЪВЕТ

Член 2

Създаване

Учредява се научен съвет.

Член 3

Задачи

1.   На научния съвет следва да бъдат възложени задачите, предвидени в член 5, параграф 3 от Решение 2006/972/EО.

2.   Научният съвет, inter alia, установява цялостна научна стратегия, взема напълно самостоятелно решенията относно вида изследователска дейност, която да бъде финансирана в съответствие с член 6, параграф 6 от Решение 2006/972/EО, и действа като гарант за качеството на дейността от научна гледна точка. По-конкретно неговите задачи включват установяването на годишна работна програма, създаването на процес на партньорски проверки, както и проследяване и контрол на качеството на изпълнение на специфичната програма „Идеи“, без да се засяга отговорността на Комисията.

Член 4

Членство

1.   Научният съвет се състои от не повече от 22 членове.

2.   Научният съвет се състои от най-изтъкнати представители на европейската научна общност, притежаващи подходящо експертно познание, осигуряващо разнообразие на научноизследователските области, които действат в качеството на частни лица, независими от политически или други интереси.

3.   Назначават се учредителните членове на научния съвет, които са избрани въз основа на факторите и критериите, изложени в приложение І и изброени в приложение ІІ.

4.   Бъдещи членове се назначават от Комисията въз основа на факторите и критериите, изложени в приложение І, и след независима и прозрачна процедура за тяхното определяне, договорена с научния съвет, включваща допитване до научната общност и доклад до Парламента и до Съвета. Назначаването на бъдещи членове се публикува в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001.

5.   Членовете изпълняват своите задачи независимо от всякаква външна намеса. Те информират своевременно Комисията за всеки конфликт на интереси, който може да възпрепятства тяхната обективност.

6.   Членовете се назначават за мандат четири години с възможност за еднократно подновяване въз основа на ротационна система, която да гарантира приемствеността на работата на научния съвет. Въпреки това е възможно назначаване за период, по-кратък от максималния мандат, за да се позволи поетапна ротация на членството. Членовете остават на работа, докато не бъдат сменени или не изтече мандатът им.

7.   При подаване на оставка от член или изтичане на мандат, който не подлежи на подновяване, Комисията назначава нов член.

8.   При извънредни обстоятелства, за да се запази целостта и/или приемствеността на научния съвет, Комисията може да прекрати по своя собствена инициатива мандата на някой член.

9.   Членовете на научния съвет не получават възнаграждение за задачите, които изпълняват.

Член 5

Принципи и методи

1.   В работата си научният съвет е самостоятелен и независим.

2.   Когато е уместно, научният съвет се допитва до научната, техническата и академичната общност.

3.   Действията на научния съвет са насочени изключително към постигане на научните, технологичните и академичните цели на специфичната програма „Идеи“. Той действа почтено и неподкупно и изпълнява ефективно своята работа, с възможно най-голяма степен на прозрачност.

4.   Научният съвет е отговорен пред Комисията, поддържа постоянна тясна връзка с нея и създадената за целта изпълнителна структура и взема всички необходими мерки за това.

5.   Информацията, получена при изпълнение на задачите, не се разгласява, ако по мнението на Комисията или на председателя на научния съвет тази информация е свързана с поверителни въпроси.

6.   Комисията предоставя информация и помощ, необходими за дейността на научния съвет, които му позволяват да работи в условия на самостоятелност и независимост.

7.   Научният съвет редовно докладва на Комисията и предоставя нужната информация и помощ, необходими за изготвянето на задължителните доклади на Комисията (т.е. годишен доклад, годишен доклад за дейността).

Член 6

Дейност

1.   Научният съвет избира сред своите членове председател и заместник-председатели, които в съответствие с неговия процедурен правилник го представляват и напътстват и му помагат в организацията на неговата дейност, включително и в изготвянето на дневния ред и документите за заседанията.

2.   Председателят и заместник-председателите на научния съвет съответно също могат да заемат длъжността председател и заместник-председател на Европейския научноизследователски съвет.

3.   Научният съвет приема своя процедурен правилник, който включва подробни разпоредби за избора, упоменат в параграф 1, както и кодекс за поведение, разглеждащ възможните конфликти на интереси.

4.   Научният съвет се среща в пленарни заседания толкова често, колкото налага неговата работа.

5.   Председателят на научния съвет може да реши да проведе срещи с ограничен достъп.

Член 7

Генерален секретар на ЕНС

1.   Научният съвет избира самостоятелно генерален секретар, чиито действия са подчинени на научния съвет. Наред с останалото, генералният секретар ще помага на научния съвет при осигуряване на резултатност в отношенията му с Комисията и със създадената за целта изпълнителна структура.

2.   Задачите на генералния секретар се определят от научния съвет. Тези задачи включват проследяване на ефективното прилагане на стратегията и установените принципи, приети от научния съвет, от създадената за целта изпълнителна структура.

3.   Специфичната програма „Идеи“ гарантира съдействие за назначаването и дейностите на генералния секретар.

4.   Мандатът на генералния секретар не надвишава период от 30 месеца с еднократна възможност за подновяване.

Член 8

Разходи за срещи

1.   Комисията възстановява пътни разходи и, когато е уместно, командировъчни за членовете на научния съвет, необходими за изпълнение на неговите дейности, в съответствие с правилника на Комисията за възнаграждение на външни експерти. При предварително одобрение от Комисията разходите за път и командировъчни, свързани с други срещи, нужни за изпълнението на дейността на научния съвет, могат също да бъдат поемани от Комисията; това важи за срещи между членове на научния съвет и външни експерти и заинтересовани лица.

2.   Разходи за срещи се възстановяват на основата на годишното заявление на научния съвет, без да се засяга отговорността на Комисията.

ГЛАВА 3

Член 9

Създадена за целта изпълнителна структура

Създадената за целта изпълнителна структура се установява като външна структура; до създаването и началото на работа на външната структура нейните изпълнителни функции се осъществяват от създадена за целта служба на Комисията.

ГЛАВА 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2007 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  OВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1.

(2)  OВ L 400, 30.12.2006 г.

(3)  OВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/548/ЕО, Евратом (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 38).

(4)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(5)  OВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ І

Фактори и критерии за определяне на членовете на научния съвет

Съставът на научния съвет трябва нагледно да свидетелства, че Съветът може да упражнява научно ръководство по един компетентен и напълно независим начин, съчетавайки мъдрост и опит с прозорливост и въображение. Доверието в научния съвет ще се изгради върху равновесието на качествата между мъжете и жените, които влизат в неговия състав, и те заедно следва да отразяват в пълна степен научноизследователската общност в Европа. Членовете на научния съвет следва поотделно да се ползват с безспорна репутация на ръководители на научни изследвания, да са известни със своята независимост и ангажираност спрямо научноизследователската дейност. В общия случай те трябва да са настоящи или доскорошни практикуващи учени, както и такива, които са осъществявали научно ръководство на европейско или световно ниво. Следва да се подходи с внимание и към млади ръководители от следващото поколение.

Членовете трябва да отразяват широкия дисциплинарен обхват на научноизследователската дейност, т.е. да са представители на точните науки и техниката, както и на социалните и хуманитарните науки. Те обаче не следва да се разглеждат като представителни за определена дисциплина или конкретна научноизследователска област и не следва да възприемат себе си като такива; те следва да притежават далновидност, която като цяло отразява разбиране на значимите новости в изследователската дейност, включително между- и мултидисциплинарната научноизследователска дейност, и на нуждите от научни изследвания на европейско равнище.

Заедно с доказаната си репутация на учени и изследователи, членовете трябва като цяло да внесат по-широк опит, натрупан не само в Европа, а също и в други части на света, където научните изследвания са на висота. Това може да включва опит в области като подкрепа и насърчаване на основни изследвания, организация и управление на научното изследване и пренасяне на знания в университети, академии и промишленост, разбиране на националните и международните научноизследователски дейности, съответните схеми на финансиране на научноизследователската работа и по-широкия политически контекст, в който се намира Европейският изследователски съвет.

Съставът следва да отразява различните съставни части на изследователската общност и разнообразието от научни институции, които провеждат научни изследвания; той трябва да включва например хора с опит в университети, научноизследователски институти, академии, финансиращи органи, в научните изследвания в бизнеса и промишлеността. Следва да бъдат включени хора с опит в повече от една държава, а някои трябва да бъдат привлечени от научноизследователската общност извън Европа.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Списък на 22-ма учредителни членове на научния съвет

 

Dr. Claudio BORDIGNON, San Raffaele Scientific Institute, Milan

 

Prof. Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Institute, Prague

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institute, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Polish Academy of Sciences

 

Prof. Norbert KROO, Hungarian Academy of Sciences

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, University of Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institute for Developmental Biology, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, University of Helsinki & National Public Health Institute

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Paris

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, University of Zurich


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

за изменение на Решение 2003/135/ЕО във връзка с изменение на плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви прасета и спешната ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете в някои райони от федерална провинция Рейнланд-Пфалц (Германия)

(нотифицирано под номер C(2007) 527)

(само текстовете на немски и френски език са автентични)

(2007/135/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерките на Общността за контрол на класическата чума по свинете (1), и по-специално член 16, параграф 1 и член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2003/135/ЕО на Комисията от 27 февруари 2003 г. относно одобрението на плановете за ликвидиране на клисическа чума по свинете и спешната ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете в Германия във федерални провинции Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфалц и Саарланд (2), бе прието като една от редицата мерки за борба с класическата чума по свинете.

(2)

Германските власти информираха Комисията за скорошното развитие на болестта при дивите прасета в някои райони на Рейнланд-Пфалц (Германия) на границата със Северен Рейн-Вестфалия.

(3)

Германските и френските власти информираха Комисията за скорошното развитие на болестта при дивите прасета в някои райони на Рейнланд-Пфалц (Германия) и в районите, граничещи с Франция.

(4)

Тази информация показва, че класическата чума по свинете при дивите прасета е успешно ликвидирана в някои райони на територията на Германия и ваксинацията на диви прасета и планът за ликвидиране не се нуждаят от по-нататъшно прилагане в районите на германска територия.

(5)

Решение 2003/135/ЕО следва съответно да бъде изменено.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2003/135/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия и Френската република.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 47. Решение, последно изменено с Решение 2006/285/ЕО (ОВ L 104, 13.4.2006 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   РАЙОНИ, В КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ПЛАНОВЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ

A.   Във федерална провинция Рeйнланд-Пфалц

1.

В район „Eifel“:

а)

в окръг Ahrweiler: в общините Adenau и Altenahr;

б)

в окръг Daun: в общините Obere Kyll и Hillesheim, в община Daun населени места Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler и Kirchweiler, в община Kelberg населени места Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath и Welcherath, в община Gerolstein населени места Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm и Rockeskyll, както и град Gerolstein;

в)

в окръг Bitburg-Prüm: в община Prüm населени места Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim и Weinsheim.

2.

В район „Pfalz“:

а)

в град Pirmasens;

б)

в окръг Südwestpfalz: в общините Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein без ексклав Wilgartswiesen, населени места Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

в)

в окръг Südliche Weinstraße: в населени места Annweiler am Trifels без ексклав, югозападен ексклав Landau в Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau в Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

Б.   Във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия

а)

в град Aachen: южно от магистрали A4, A544 и Bundesstrasse B1;

б)

в град Bonn: южно от Bundesstrasse 56 и магистрали A 565 (Bonn-Endenich до Bonn-Poppelsdorf) и югозападно от Bundesstrasse 9;

в)

в окръг Aachen: в градовете Monschau и Stolberg, общините Simmerath и Roetgen;

г)

в окръг Düren: в градовете Heimbach и Nideggen, в общините Hürtgenwald и Langerwehe;

д)

в окръг Euskirchen: в градовете Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden и населените места Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim и Wißkirchen (в град Euskirchen), в общините Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall и Nettersheim;

е)

в окръг Rhein-Sieg: в градовете Meckenheim и Rheinbach, в община Wachtberg, в населените места Witterschlick, Volmershofen и Heidgen (в община Alfter) и населените места Buschhoven, Morenhoven, Miel и Odendorf (в община Swisttal).

2.   РАЙОНИ, В КОИТО Е ИЗВЪРШЕНА СПЕШНА ВАКСИНАЦИЯ

A.   Във федерална провинция Рeйнланд-Пфалц

1.

В район „Eifel“:

а)

в окръг Ahrweiler: в общините Adenau и Altenahr;

б)

в окръг Daun: в общините Obere Kyll и Hillesheim, в община Daun населени места Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler и Kirchweiler, в община Kelberg населени места Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath и Welcherath, в община Gerolstein населени места Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm и Rockeskyll, както и град Gerolstein;

в)

в окръг Bitburg-Prüm: в община Prüm населени места Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim и Weinsheim.

2.

В район „Pfalz“:

а)

в град Pirmasens;

б)

в окръг Südwestpfalz: в общините Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein без ексклав Wilgartswiesen, населени места Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

в)

в окръг Südliche Weinstraße: в населени места Annweiler am Trifels без ексклав, югозападен ексклав Landau в Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

Б.   Във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия

а)

в град Aachen: южно от магистрали A4, A544 и Bundesstrasse B1;

б)

в град Bonn: южно от Bundesstrasse 56 и магистрали A 565 (Bonn-Endenich до Bonn-Poppelsdorf) и югозападно от Bundesstrasse 9;

в)

в окръг Aachen: в градовете Monschau и Stolberg, общините Simmerath и Roetgen;

г)

в окръг Düren: в градовете Heimbach и Nideggen, в общините Hürtgenwald и Langerwehe.

д)

в окръг Euskirchen: в градовете Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden и населените места Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (в град Euskirchen), в общините Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall и Nettersheim;

е)

в окръг Rhein-Sieg: в градовете Meckenheim и Rheinbach, в община Wachtberg, в населените места Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (в община Alfter) и населените места Buschhoven, Morenhoven, Miel и Odendorf (в община Swisttal).“


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

относно определяне на преходни мерки за системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите в България, предвидена в Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета

(нотифицирано под номер C(2007) 533)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/136/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. относно система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (1) определя правила за установяването на системи за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите. Той предвижда, че тези животни, родени в България след 1 януари 2007 г., трябва се идентифицират чрез ушни марки и чрез второ средство за идентификация, което има същия индивидуален код като на ушната марка, в рамките на период от не повече от шест месеца и във всички случаи преди да напуснат стопанството, в което са родени.

(2)

България се присъедини към Общността на 1 януари 2007 г. Чрез писмо от 17 ноември 2006 г. България поиска преходни мерки за период от една година за идентификацията на животни от рода на овцете и козите в тази страна, през който животните следва да се идентифицират само посредством единични ушни марки, с изключение на животни, които са обект на вътрешнообщностна търговия или предназначени за износ за трети страни. Такива животни следва да бъдат идентифицирани в съответствие с правилата на Общността, с изключение на средствата за идентификация, предвидени в Регламент (ЕО) № 21/2004, които могат да се прилагат в стопанство, различно от стопанството, където са родени животните, посочено в член 4, параграф 1 от този регламент.

(3)

За да се улесни преходът от съществуващия режим в България към този, който произхожда от прилагането на Регламент (ЕО) № 21/2004, е уместно да се установят преходни мерки за идентификацията на животни от рода на овцете и козите в България.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение се прилага за всякакви видове животни от рода на овцете и козите, отглеждани в стопанства, които се намират в България (наричани по-долу „животните“).

Член 2

Идентификация на животни в България

Всички животни в едно стопанство се идентифицират преди да напуснат стопанството, в което са родени или в рамките на период от девет месеца, считано от датата на тяхното раждане, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано, чрез поне една единична ушна марка, която има индивидуален код за всяко животно в съответствие с националните правила.

Член 3

Идентификация на животни, предназначени за вътрешнообщностна търговия или за износ за трети страни

Всички животни, предназначени за вътрешнообщностна търговия или за износ за трети страни, се идентифицират съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 21/2004, където е приложимо, в допълнение на ушната маркировка, използвана съгласно член 2 от настоящото решение.

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 21/2004 средствата за идентификация, посочени в тази разпоредба, могат да се използват в стопанството на произход, както е определено в член 2, буква б), точка 8 от Директива 91/68/ЕИО на Съвета (2).

Член 4

Изискване за документ за движение

Документът за движение, посочен в член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 21/2004, съдържа индивидуалния код за всяко животно, както е предвидено в членове 2 и 3 от настоящото решение.

Член 5

Приложимост

Настоящото решение се прилага, считано от датата на влизане в сила на Акта за присъединяване и до 31 декември 2007 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (OB L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2007 година

за изменение на Решение 2006/805/EО относно контролните мерки за борба с класическата чума по свинете в Германия

(нотифицирано под номер C(2007) 535)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/137/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/805/EC на Комисията от 24 ноември 2006 г. относно ветеринарни мерки за борба с класическата чума по свинете в някои държави-членки (3) бе прието по повод появата на епидемии от класическа чума по свинете в някои държави-членки. Това решение установява определени мерки за борба с болестите, засягащи класическата чума по свинете в тези държави-членки.

(2)

Германия информира Комисията, че болестната обстановка в някои зони на провинция Рейнланд-Пфалц бе значително подобрена. Мерките, предвидени в Решение 2006/805/EО, отнасящи се до тези зони, следва да не се прилагат повече.

(3)

Решение 2006/805/ЕО следва съответно да се измени.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/805/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33).

(3)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 67.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Германия

A.   Рейнланд-Пфалц

a)

в окръг Ahrweiler: общините Adenau и Altenahr;

б)

в окръг Daun: общините Obere Kyll and Hillesheim; в община Daun местностите Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler и Kirchweiler; в община Kelberg местностите Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath и Welcherath; в община Gerolstein местностите Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm и Rockeskyll, и град Gerolstein;

в)

в окръг Bitburg-Prüm: в община Prüm местностите Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim и Weinsheim.

B.   Северен Рейн-Вестфалия

a)

в окръг Euskirchen: градовете Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden и местностите Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (в град Euskirchen), и общините Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall и Nettersheim;

б)

в окръг Rhein-Sieg: градовете Meckenheim и Rheinbach, общината Wachtberg, местностите Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (в общината Alfter) и местностите Buschhoven, Morenhoven, Miel и Odendorf (в общината Swisttal);

в)

градът Aachen: на юг от магистралите A4, A544 и Bundesstrasse B1;

г)

градът Bonn: на юг от Bundesstrasse 56 и магистралата A565 (Bonn-Endenich до Bonn-Poppelsdorf) и на югозапад от Bundesstrasse 9;

д)

в окръг Aachen: градовете Monschau и Stolberg, и общините Simmerath и Roetgen;

е)

в окръг Düren: градовете Heimbach и Nideggen, и общините Hürtgenwald и Langerwehe.

2.   Франция

Територията на департаментите Bas-Rhin и Moselle, разположена западно от Рейн и канала Рейн-Марна, северно от автомагистрала А 4, източно от река Сар и южно от границата с Германия, и общините Holtzheim, Lingolsheim и Eckbolsheim.

ЧАСТ II

1.   Словакия

Територията, отговаряща на Регионалните служби по ветеринарни въпроси и безопасност на храните (DVFA) на Trenčín (включващ области Trenčín и Bánovce nad Bebravou), Prievidza (включващ области Prievidza и Partizánske), Púchov (включващ само област Ilava), Žiar nad Hronom (включващ области Žiar nad Hronom, Žarnovica и Banská Štiavnica), Zvolen (включващ области Zvolen, Krupina и Detva), Lučenec (включващ области Lučenec и Poltár) и Veľký Krtíš.

ЧАСТ III

1.   България

Цялата територия на България.“


Поправки

24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/27


Поправка на Регламент (ЕО) № 175/2007 на Комисията от 22 февруари 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

( Официален вестник на Европейския съюз L 55 от 23 февруари 2007 г. )

Приложението на страница 12 да се чете, както следва:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти в сектора на захарта, приложими от 23 февруари 2007 г. (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1813

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бившата югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими за преработени селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Базовият размер не се прилага за продукта, посочен в точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 12).“


24.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/28


Поправка на Регламент (ЕО) № 177/2007 на Комисията от 22 февруари 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

( Официален вестник на Европейския съюз L 55 от 23 февруари 2007 г. )

В приложението на страница 16, втората колона, Местоназначение, в цялата таблица

вместо:

„С13“

да се чете:

„С10“