ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
22 февруари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 година за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права

1

 

 

Регламент (ЕО) № 169/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент (ЕО) № 170/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 година за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по системата А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, и ябълки)

17

 

 

Регламент (EO) № 171/2007 на Комисията от 21 февруари 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 12 до 16 февруари 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

20

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/127/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 февруари 2007 година за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2002/148/ЕО относно приключване на консултациите със Зимбабве съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО

23

 

 

Комисия

 

 

2007/128/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 февруари 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Унгария и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2007) 510)  ( 1 )

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

22.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 168/2007 НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взе предвид становището на Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е основан на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и на принципа на правовата държава, които представляват ценности, общи за всички държави-членки.

(2)

Хартата на Европейския съюз за основните права (2), като се имат предвид нейният статус и приложно поле, както и придружаващите я обяснения, отразява правата така, както произтичат, по-конкретно, от конституционните традиции и международните задължения, общи за държавите-членки, от Договора за Европейския съюз, от Договорите за Общностите, от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, от социалните харти, приети от Общността и Съвета на Европа, както и от практиката на Съда на Европейските общности и Европейския съд за правата на човека.

(3)

Общността и нейните държави-членки трябва да зачитат основните права при прилагането на законодателството на Общността.

(4)

По-доброто познаване и по-широката осведоменост по въпросите за основните права в Съюза могат да допринесат за осигуряване на пълното зачитане на основните права. За постигането на тази цел би допринесло създаването на агенция на Общността, която да има за задача да предоставя информация и данни по въпроси, свързани с основните права. Освен това развитието на ефикасни институции за защита и насърчаване на правата на човека е обща ценност на обществата в Европа и по света, както е изразено в Препоръка № R(97) 14 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 30 септември 1997 г.

(5)

Представителите на държавите-членки, които заседават в рамките на Европейския съвет на 13 декември 2003 г., като решиха да доразвият съществуващия Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията, създаден с Регламент (ЕО) № 1035/97 (3), и да разширят мандата му, за да се превърне в Агенция за правата на човека. Те също решиха по този повод седалището на Агенцията да остане във Виена.

(6)

Комисията се съгласи и изрази намерението си да представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1035/97 във връзка с това. Комисията впоследствие публикува съобщение на 25 октомври 2004 г. относно Агенцията за основните права, въз основа на което се проведе широко обществено обсъждане.

(7)

Следва съответно да бъде изградена Агенция на Европейския съюз за основните права на основите на съществуващия Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията, за да предоставя информация, помощ и специализирани познания за основните права на съответните институции и органи на Общността и нейните държави-членки при прилагането на законодателството на Общността, с цел да ги подпомогне при предприемането на мерки или формулирането на насоки за действие в съответните им сфери на компетентност за пълното зачитане на основните права.

(8)

Приема се, че Агенцията следва да действа само в рамките на прилагането на законодателството на Общността.

(9)

По време на работата си Агенцията следва да се позовава на основните права по смисъла на член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, включително и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, и както е отбелязано по-специално в Хартата на основните права, като се има предвид нейният статут и придружаващите я обяснения. Тясната връзка с Хартата следва да бъде отразена в названието на Агенцията.

(10)

Тъй като Агенцията следва да се основава на съществуващия Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията, работата на Агенцията следва да продължи да обхваща явленията расизъм, ксенофобия и антисемитизъм, защитата на правата на лица, принадлежащи към малцинства, както и равнопоставеността на половете, като важни елементи за защитата на основните права.

(11)

Тематичните области на дейност на Агенцията следва да бъдат посочени в многогодишната рамка, така че да се определи обхватът на работата на Агенцията. Поради политическото значение на многогодишната рамка е важно Съветът да я приеме след консултация с Европейския парламент въз основа на предложението на Комисията.

(12)

Агенцията следва да събира обективна, достоверна и сравнима информация за развитието на положението на основните права, да анализира тази информация от гледна точка на причини на незачитане, последствия и ефекти и да проучва примери на добра практика при разглеждането на тези въпроси.

(13)

Агенцията следва да има правото да формулира становища, предназначени за институциите на Съюза и държавите-членки, при прилагане на законодателството на Общността, било по нейна собствена инициатива, или по молба на Европейския парламент, Съвета или Комисията, без да се намесва в законодателните и съдебните процедури, установени в Договора. Въпреки това институциите следва да могат да поискат становища относно техните законодателни предложения или позиции по време на законодателни процедури, когато се отнася до съвместимостта им с основните права.

(14)

Агенцията следва да представи годишен доклад по въпросите на основните права, включени в областите ѝ на дейност, като също така подчертава примерите на добра практика. Освен това Агенцията следва да изготвя тематични доклади по теми от особена важност за политиките на Съюза.

(15)

Агенцията следва да предприеме мерки за повишаване осведомеността на широката общественост относно основните права на човека, както и възможностите и различните механизми за реализирането им като цяло, без обаче да се занимава с индивидуални оплаквания.

(16)

Агенцията следва да работи във възможно най-тясно сътрудничество с всички институции на Съюза с относим предмет на дейност, както и с органи, служби и агенции на Общността и Съюза с цел да се избегне дублиране, по-специално по отношение на бъдещия европейски институт за равнопоставеност на половете.

(17)

Тъй като сътрудничеството с държавите-членки е съществен елемент за успешното изпълнение на задачите на Агенцията, тя следва да действа в тясно сътрудничество с държавите-членки посредством различните органи, за което държавите-членки следва да определят национални служители за връзка, които да служат за основни контактни точки на Агенцията в тази държава-членка. Агенцията следва да комуникира с националните служители за връзка, що се отнася до доклади и други документи, изготвени от Агенцията.

(18)

Агенцията следва да осъществява тясно сътрудничество със Съвета на Европа. Това сътрудничество следва да гарантира, че ще се избегне всякакво припокриване на дейностите на Агенцията с тези на Съвета на Европа, и по-специално като се изработят механизми за осигуряване на взаимно допълване и по-голяма полза, като например сключването на двустранно споразумение за сътрудничество и участието на независимо лице, назначено от Съвета на Европа в управителните структури на Агенцията, с подходящо определени права при гласуване.

(19)

Като признава важната роля на гражданското общество в защитата на основните права, Агенцията следва да насърчава диалога с гражданското общество и да работи в тясно сътрудничество с неправителствени организации и институции на гражданското общество, работещи в областта на основните права. Тя следва да създаде мрежа на сътрудничество, наречена „Платформа за основни права“, с цел да установи структуриран и ползотворен диалог и тясно сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни.

(20)

Като се имат предвид конкретните функции на Агенцията, всяка държава-членка следва да назначи един независим експерт в управителния съвет. Като се имат предвид принципите относно статута и функционирането на националните институции за защита и насърчаване на правата на човека (така наречените „Парижки принципи“), съставът на управителния съвет следва да осигури независимостта на Агенцията едновременно спрямо институциите на Общността и правителствата на държавите-членки и да обединява възможно най-широките специализирани знания в областта на основните права.

(21)

За да се гарантира високо научно качество на работата на Агенцията, тя следва да използва научен комитет, за да ръководи работата си на принципа на научна обективност.

(22)

Органите по назначаване на членове на управителния съвет, изпълнителния съвет и научния комитет следва да се стремят към постигане на балансирано участие на жени и мъже в тези органи. Особено внимание следва да се обърне и на балансираното представителство на жени и мъже в персонала на Агенцията.

(23)

Като се отчита значителната роля на Европейския парламент за защитата, включването на аспектите на основните права във всички политики и насърчаването на основните права, той следва да бъде привличан към дейностите на Агенцията, включително в приемането на многогодишната рамка за Агенцията, и като се имат предвид изключителното естество и задачите на Агенцията, Парламентът да участва в подбора на кандидати, предложени за длъжността на директор на Агенцията, без създаване на прецедент за други агенции.

(24)

Агенцията следва да прилага съответното законодателство на Общността относно публичния достъп до документи, както е установено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, (4), защитата на физическите лица по отношение на обработването на личните данни, както е установено в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на личните данни от институциите и органите на Общността и относно свободното движение на такива данни, (5), както и по отношение на езиците съгласно Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (6) и Регламент (ЕО) № 2965/94 от 28 ноември 1994 г. за създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (7).

(25)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за организациите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (8) следва да се прилага за Агенцията, както и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (9).

(26)

Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, Условията за работа на други служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на прилагане на тези документи, следва да се прилагат по отношение на персонала на Агенцията и нейния директор, включително съответните правила за освобождаване от длъжност на директора.

(27)

Агенцията следва да има юридическа правосубектност и да е правоприемник на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията по отношение на правните задължения, финансовите ангажименти или задълженията, поети от Центъра, или споразуменията, сключени от Центъра, както и трудови договори, сключени с персонала на Центъра.

(28)

Агенцията следва да е отворена за участие на страни кандидатки. Освен това държавите, с които е сключено споразумение за стабилизиране и асоцииране, следва да бъдат допуснати до участие в Агенцията, тъй като по този начин Съюзът ще може да подкрепи усилията им за европейска интеграция чрез спомагане за постепенно привеждане на тяхното законодателство в съответствие с общностното, както и предоставянето на „ноу-хау“ и добра практика, особено в тези области от достиженията на правото на ЕС, които ще служат като основна отправна точка за процеса на реформа на Западните Балкани.

(29)

Агенцията следва да предприеме своевременно необходимите оценки на дейността, въз основа на които може да се извършва преразглеждане на приложното поле, задачите и работните методи на Агенцията.

(30)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на сравнима и достоверна информация и данни на европейско равнище с цел подпомагане на институциите на Съюза и държавите-членки при зачитане на основните права, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и ефекта от въздействието им могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, постановен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(31)

Приносът на Агенцията с цел осигуряване на пълно зачитане на основните права в рамките на общностното законодателство би спомогнал за осъществяването на целите на Общността. По отношение приемането на настоящия регламент Договорът не предвижда други правомощия извън тези, посочени в член 308.

(32)

Нищо в настоящия регламент не следва да се тълкува по начин, който да предрешава въпроса, дали обхватът на правомощията на Агенцията може да бъде разширен така, че да се обхванат областите на полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

(33)

С оглед обстоятелството, че Регламент (ЕО) № 1035/97 би следвало да се измени съществено за учредяване на Агенцията, той би следвало да бъде отменен в интерес на яснотата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ЗАДАЧИ И ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Член 1

Предмет

Учредява се Агенция на Европейския съюз за основните права (наричана по-долу „Агенцията“).

Член 2

Цел

Целта на Агенцията е да предоставя на съответните институции, органи, служби и агенции на Общността и нейните държави-членки при прилагане на правото на Общността помощ и специализирани познания относно основните права, за да им оказва подкрепа при вземане на мерки или формулиране на насоки на действие в съответните им области на компетентност с цел пълното зачитане на основните права.

Член 3

Приложно поле

1.   Агенцията изпълнява задачите си с оглед постигане на изложената в член 2 цел в рамките на компетенциите на Общността, както е посочено в Договора за създаване на Европейската общност.

2.   При изпълнение на задачите си Агенцията се позовава на основните права според определението на член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

3   Предмет на дейност на Агенцията са въпросите на основните права в Европейския съюз и неговите държави-членки при прилагане на Общностното право.

Член 4

Задачи

1.   За постигане на посочената в член 2 цел и в рамките на компетенциите, изложени в член 3, Агенцията:

а)

събира, регистрира, анализира и разпространява относими, обективни, надеждни и сравними информация и данни, включително резултати от проучвания и наблюдения, предоставени от държавите-членки, институциите на Общността, както и от органи, служби и агенции на Общността и на Съюза, научноизследователски центрове, национални органи, неправителствени организации и най-вече от компетентните органи на Съвета на Европа;

б)

разработва методи и стандарти за подобряване на сравнимостта, обективността и надеждността на данните на европейско равнище в сътрудничество с Комисията и държавите-членки;

в)

извършва, сътрудничи или подкрепя научни изследвания и проучвания, подготвителни проучвания и проучвания за перспективност, извършвани и по молба на Европейския парламент, Съвета или Комисията, при положение че те са целесъобразни и съвместими с нейните приоритети и годишната работна програма;

г)

формулира и публикува заключения и становища на специфични теми за институциите на Общността и държавите-членки или по собствена инициатива, или по молба на Европейския парламент, Съвета или Комисията;

д)

публикува годишен доклад по въпросите на основните права, обхванати от предмета на дейност на Агенцията, като посочва и примери на добра практика;

е)

публикува тематични доклади въз основа на своите анализи, изследвания и проучвания;

ж)

публикува годишен доклад за своите дейности; и

з)

разработва комуникационна стратегия и съдейства за диалога с гражданското общество с оглед привличане на вниманието на обществеността върху основните права, като активно разпространява информация за работата си.

2.   Посочените в параграф 1 заключения, становища и доклади могат да се отнасят до предложения на Комисията по член 250 от Договора или позиции на институциите в хода на законодателния процес само в случаите, когато съответната институция е отправила искане за това съгласно параграф 1, буква д). Те не се отнасят до законосъобразността на актовете по смисъла на член 230 от Договора или до въпроса дали дадена държава-членка не е изпълнила задължение по Договора по смисъла на член 226 от Договора.

Член 5

Области на дейност

1.   Съветът по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент приема многогодишна рамка за дейността на Агенцията. При подготовката на предложението си Комисията се консултира с управителния съвет.

2.   Рамката:

а)

обхваща период от пет години;

б)

определя тематичните области на дейността на Агенцията, които трябва да включват борбата срещу расизма и ксенофобията и свързани с тях прояви на нетърпимост;

в)

отговаря на приоритетите на Съюза, като надлежно взема предвид насоките на резолюциите на Европейския парламент и на заключенията на Съвета в областта на основните права;

г)

съобразява се с финансовите и човешките ресурси на Агенцията; и

д)

включва разпоредби с оглед осигуряването на взаимно допълване с правомощията на другите органи, служби и агенции на Общността и Съюза, както и с тези на Съвета на Европа и на другите международни организации, действащи в областта на основните права.

3.   Агенцията изпълнява задачите си в рамките на тематичните области, определени от многогодишната рамка. Горното не засяга отговорите на Агенцията на запитвания от Европейския парламент, Съвета или Комисията по член 4, параграф 1, букви в) и г), излизащи извън тези тематични области, ако нейните финансови и човешки ресурси позволяват това.

4.   Агенцията изпълнява задачите си в светлината на своята годишна работна програма и съобразно наличните финансови и човешки ресурси.

ГЛАВА 2

МЕТОДИ НА РАБОТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 6

Методи на работа

1.   За да осигури предоставянето на обективна, достоверна и сравнима информация, като се основава на специализираните познания на различни организации и органи във всяка държава-членка и като отчита необходимостта от включване на националните власти в събирането на данни, Агенцията:

а)

създава и координира информационни мрежи и използва вече съществуващи мрежи;

б)

организира срещи на външни експерти; и

в)

когато е необходимо, създава ad hoc работни групи.

2.   За целите на взаимното допълване и за гарантиране на най-доброто използване на ресурсите при изпълнение на дейността си Агенцията взима предвид, където е целесъобразно, събраната информация и предприетите дейности, по-специално чрез:

а)

институции на Съюза и органи, служби и агенции на Общността и на Съюза, както и органи, служби и агенции на държавите-членки;

б)

Съвета на Европа, чрез справки с констатациите и дейностите на механизмите за наблюдение и контрол на Съвета на Европа и с комисаря на Съвета на Европа по правата на човека; и

в)

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Организацията на обединените нации и други международни организации.

3.   Агенцията може да установява договорни отношения, по-специално като възложител на подизпълнение на други организации, с цел осъществяване на задачи, които би могла да им възложи. Агенцията може също така да предоставя грантове за насърчаване на подходящо сътрудничество и съвместни предприятия, по-специално на националните и международните организации, както са посочени в членове 8 и 9.

Член 7

Отношения с органи, служби и агенции на Общността с относим предмет на дейност

Агенцията осигурява подходящото сътрудничество с органите, службите и агенциите на Общността с относим предмет на дeйност. Условията на сътрудничество се определят в меморандуми за разбирателство, когато е уместно.

Член 8

Сътрудничество с организации на равнище държави-членки или на международно равнище

1.   За осигуряване на тясно сътрудничество с държавите-членки всяка държава-членка определя един държавен служител за национален служител за връзка, който е основна контактна точка на агенцията в тази държава-членка. Националните служители за връзка могат, inter alia, да представят на директора становища по проекта за годишна работна програма преди неговото изпращане на управителния съвет. Агенцията разпространява до националните служители за връзка всички документи, съставени съгласно член 4, параграф 1, букви а), б), в), г), д), е), ж) и з).

2.   За да си осигури помощ при изпълнение на своите задачи, Агенцията си сътрудничи със:

а)

правителствени организации и обществени органи, компетентни в сферата на основните права, в държавите-членки, включително националните институции за права на човека; и

б)

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), по-специално Бюрото за демократични институции и права на човека (СДИПЧ), Организацията на обединените нации и други международни организации.

3.   Административните механизми за сътрудничество по силата на параграф 2 са в съответствие с общностното законодателство и се приемат от управителния съвет въз основа на представения от директора проект, след като Комисията даде становището си. Когато Комисията изрази несъгласие с тези механизми, управителният съвет ги преразглежда и ги приема, заедно с необходимите изменения, с мнозинство от две трети от всички членове.

Член 9

Сътрудничество със Съвета на Европа

За да се избегне дублирането и да се осигури взаимно допълване и по-голяма полза, Агенцията съгласува своите дейности с тези на Съвета на Европа, особено по отношение на нейната годишна работна програма съгласно член 12, параграф 6, буква а), и сътрудничи с гражданското общество съгласно член 10. За тази цел Общността в съответствие с предвидената в член 300 от Договора процедура сключва споразумение със Съвета на Европа за създаване на тясно сътрудничество между Съвета на Европа и Агенцията. Посоченото споразумение включва назначаването на независимо лице от Съвета на Европа, което да участва в управителния съвет на агенцията и в нейния изпълнителен съвет в съответствие с членове 12 и 13.

Член 10

Сътрудничество с гражданското общество; Платформа за основни права

1.   Агенцията осъществява тясно сътрудничество с неправителствени организации и с институции на гражданското общество, осъществяващи дейност в сферата на основните права, включително в борбата с расизма и ксенофобията на национално, европейско или международно равнище. За тази цел Агенцията създава мрежа за сътрудничество („Платформа за основни права“), състояща се от неправителствени организации с относим към правата на човека предмет на дейност, професионални съюзи и организации на работодатели, съответни социални и професионални организации, църкви, религиозни, философски и неконфесионални организации и други квалифицирани експерти от европейски и международни органи и организации.

2.   Платформата за основните права представлява механизъм за обмен на информация и групиране на знания. Тя осигурява тясно сътрудничество между Агенцията и съответните участници.

3.   Платформата за основните права е открита за всички заинтересовани участници, притежаващи необходимата квалификация съгласно параграф 1. При възникване на конкретни потребности, свързани с областите, посочени като приоритетни в работата на Агенцията, тя може да се отнесе до членовете на Платформата за основните права.

4.   Агенцията използва Платформата за основните права по-специално за да:

а)

отправя предложения към управителния съвет относно годишната работна програма, която ще се приеме съгласно член 12, параграф 6, буква а);

б)

предоставя обратна информация и да предлага последващи действия на управителния съвет във връзка с годишния доклад, предвиден в член 4, параграф 1, буква д); и

в)

съобщава на директора на научния комитет резултатите и препоръките от конференции, семинари и заседания, свързани с работата на агенцията.

5.   Платформата за основните права се координира под ръководството на директора.

ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 11

Органи на Агенцията

Агенцията включва:

a)

управителен съвет;

б)

изпълнителен съвет;

в)

научен комитет; и

г)

директор.

Член 12

Управителен съвет

1.   Управителният съвет се състои от лица със съответен опит в управлението на организации в публичния или частния сектор и познания в сферата на основните права, както следва:

a)

по едно независимо лице, назначено от всяка държава-членка, което заема високопоставена длъжност в независима национална институция за човешките права или друга обществена или частна организация;

б)

едно независимо лице, назначено от Съвета на Европа; и

в)

двама представители на Комисията.

2.   Всеки член на управителния съвет може да се представлява от заместник, който отговаря на изискванията по-горе и е назначен по реда на същата процедура. Списъкът с членовете и заместниците в Съвета се оповестява и актуализира от Агенцията на нейния уебсайт.

3.   Мандатът на членовете и заместниците в управителния съвет е пет години. Той не може да бъде подновяван.

4.   Извън случаите на обичайно заместване или смърт мандатът на член или заместник се прекратява, само ако той или тя подаде оставка. Когато обаче член или заместник вече не отговаря на критериите за независимост, той или тя незабавно информира Комисията и директора на Агенцията. Заинтересованата страна назначава нов член или заместник-член за остатъка от мандата. Заинтересованата страна също така назначава нов член или нов заместник-член за остатъка от мандата, ако управителният съвет констатира въз основа на предложение на една трета от своите членове или Комисията, че съответният член или заместник-член вече не отговаря на критериите за независимост. Когато остатъкът от мандата е под две години, мандатът на новия член или заместник-член може да се удължи за пълен петгодишен срок.

5.   Управителният съвет избира свой председател и заместник-председател и двама други членове от изпълнителния съвет, посочен в член 13, параграф 1, от своите членове, назначени съгласно параграф 1, буква а), за мандат от две години и половина с възможност за еднократно подновяване.

6.   Управителният съвет осигурява изпълнението на задачите, възложени на агенцията. Той е органът за планиране и наблюдение на агенцията. По-специално той:

a)

приема годишната работна програма на Агенцията в съответствие с многогодишната рамка, въз основа на проекта, представен от директора на агенцията, след като Комисията и научният комитет са дали своите становища. Годишната работна програма е в съответствие с наличните финансови и човешки ресурси и отчита научноизследователската и статистическата дейност на Общността. Годишната работна програма се изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

б)

приема годишните доклади по член 4, параграф 1, букви г) и д), като в последния се сравняват по-специално резултатите, постигнати по целите на годишната работна програма; без да се засяга член 14, параграф 5, преди приемане на доклада по член 4, параграф 1, буква д) се извършва консултация с научния комитет; докладите се изпращат не по-късно от 15 юни на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите;

в)

назначава и при необходимост освобождава от длъжност директора на Агенцията;

г)

приема годишния проектобюджет и бюджет на Агенцията;

д)

упражнява правата, посочени в член 24, параграф 2, по отношение на директора и дисциплинарна власт по отношение на директора;

е)

съставя годишна прогноза на приходите и разходите на Агенцията и я изпраща на Комисията в съответствие с член 20, параграф 5;

ж)

приема процедурен правилник на Агенцията въз основа на представения от директора проект, след като Комисията, научният комитет и лицето, посочено в параграф 1, буква б), дадат своите становища;

з)

приема приложимите за Агенцията финансови правила въз основа на представения от директора проект, след като Комисията представи становище в съответствие с член 21, параграф 11;

и)

приема мерките за прилагане на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности в съответствие с член 24, параграф 3;

й)

приема механизми за осигуряване на прозрачност и достъп до документи в съответствие с член 17, параграф 2;

к)

назначава и отзовава членове на научния комитет в съответствие с член 14, параграфи 1 и 3; и

л)

констатира, че член или заместник-член на управителния съвет вече не отговаря на критериите за независимост в съответствие с параграф 4.

7.   Управителният съвет може да делегира на изпълнителния съвет своите задължения, с изключение на посочените в параграф 6, букви а), б), в), г), д), ж), з), к) и л).

8.   Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство на подадените гласове, освен по отношение на решенията по параграф 5 и параграф 6, букви а), б), в), г), д), ж), к) и л), за които се изисква мнозинство от две трети от всички членове, и по отношение на решенията по член 25, параграф 2, които управителният съвет приема единодушно. Всеки член на управителния съвет или в негово отсъствие неговият заместник има право на един глас. Председателят има решаващ глас при равен брой гласове. Лицето, назначено от Съвета на Европа, може да гласува по решения, посочени в параграф 6, букви а), б) и к).

9.   Председателят свиква Съвета два пъти годишно, без да се отчитат извънредните заседания. Председателят свиква извънредни заседания по своя инициатива или по молба на поне една трета от членовете на управителния съвет.

10.   Председателят или заместник-председателят на научния комитет и директорът на Европейския институт за равнопоставеност на половете могат да присъстват на заседанията на управителния съвет в качеството на наблюдатели. Директорите на други съответни агенции на Общността и органи на Съюза, както и други международни организации, посочени в членове 8 и 9, могат също да присъстват като наблюдатели, когато бъдат поканени от изпълнителния съвет.

Член 13

Изпълнителен съвет

1.   Управителният съвет се подпомага от изпълнителен съвет. Изпълнителният съвет се състои от председателя и заместник-председателя на управителния съвет, двама други членове на управителния съвет, избрани от последния съгласно член 12, параграф 5, и един от представителите на Комисията в управителния съвет. Лицето, назначено от Съвета на Европа в управителния съвет, може да участва в заседанията на изпълнителния съвет.

2.   При необходимост председателят свиква изпълнителния съвет, за да подготви решенията на управителния съвет и да помага и консултира директора. Той приема решенията си с обикновено мнозинство.

3.   Директорът участва в заседанията на изпълнителния съвет, без да има право да гласува.

Член 14

Научен комитет

1.   Научният комитет се състои от единадесет независими лица, висококвалифицирани в сферата на основните права. Управителният съвет назначава членовете чрез отправяне на прозрачна покана за представяне на кандидатури и процедура за подбор след консултация с компетентната комисия на Европейския парламент. Управителният съвет осигурява също така представителство по географски признак. Членовете на управителния съвет не са членове на научния комитет. В процедурния правилник, посочен в член 12, параграф 6, буква ж), се определят подробните условия за назначаване на научния комитет.

2.   Мандатът на членовете на научния комитет е пет години. Той не може да бъде подновяван.

3.   Членовете на научния комитет са независими. Те могат да бъдат заменени само по тяхна молба или в случай че за продължителен период са възпрепятствани да изпълняват задълженията си. Когато даден член, обаче, вече не отговаря на критериите за независимост, той или тя незабавно уведомява Комисията и директора на Агенцията. Като алтернатива управителният съвет може да обяви по предложение на една трета от своите членове или на Комисията, че съответното лице не е независимо и да го отстрани от длъжност. Управителният съвет назначава нов член за остатъка от мандата в съответствие с процедурата за обикновени членове. Когато остатъкът от мандата е по-малък от две години, мандатът на новия член може да се удължи за пълния петгодишен срок. Списъкът на членовете на научния комитет се оповестява и актуализира от Агенцията на нейния уебсайт.

4.   Научният комитет избира своя председател и заместник-председател за срок една година.

5.   Научният комитет е гарант за качество на работата на Агенцията в научен аспект, като напътства извършваната дейност в тази насока. За целта директорът включва научния комитет възможно най-рано в подготовката на всички документи, съставени в съответствие с член 4, параграф 1, букви а), б), в), г), д), е) и ж).

6.   Научният комитет се произнася с мнозинство от две трети. Той се свиква от своя председател четири пъти годишно. При необходимост председателят стартира писмена процедура или свиква извънредни заседания по своя инициатива или по молба на поне четирима членове на научния комитет.

Член 15

Директор

1.   Агенцията се ръководи от директор, назначен от управителния съвет в съответствие с процедурата за сътрудничество („съгласуване“), предвидена в параграф 2.

Директорът се назначава въз основа на неговите лични качества, опит в сферата на основните права и административни и управленски умения.

2.   Процедурата на сътрудничество е следната:

а)

въз основа на списъка, съставен от Комисията след покана за представяне на кандидатури и прозрачна процедура за подбор, кандидатите биват поканвани, преди да бъдат назначени, да се явят пред Съвета и компетентната комисия на Европейския парламент и да отговарят на въпроси;

б)

след това Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз представят своите становища и обявяват реда на своите предпочитания;

в)

управителният съвет назначава директора, като взима предвид тези становища.

3.   Мандатът на директора е пет години.

В рамките на деветмесечния срок преди края на този период Комисията извършва оценка. В оценката Комисията разглежда преди всичко:

а)

изпълнението на работата от страна на директора;

б)

задълженията и изискванията на Агенцията през следващите години.

Управителният съвет по предложение на Комисията, като взема предвид оценителния доклад и само в случаите, когато е оправдано поради задълженията и изискванията на Агенцията, може да удължи мандата на директора еднократно за не повече от три години.

Управителният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета за намерението си да удължи мандата на директора. В срок един месец преди управителният съвет да вземе официално решение за удължаване на този мандат, директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Парламента и да отговаря на въпроси, зададени от нейните членове.

Ако мандатът му не бъде удължен, директорът продължава да изпълнява функциите си до встъпване в длъжност на негов/неин приемник.

4.   Директорът отговаря за:

а)

изпълнението на задачите, посочени в член 4, и по-специално подготовката и публикуването на документите, съставени в съответствие с член 4, параграф 1, букви а), б), в), г), д), е), ж) и з) в сътрудничество с научния комитет;

б)

изготвяне и изпълнение на годишната работна програма на Агенцията;

в)

всички свързани с персонала въпроси, и по-специално упражняване на правомощията, посочени в член 24, параграф 2 по отношение на персонала;

г)

въпроси, свързани с ежедневното управление;

д)

изпълнение на бюджета на Агенцията в съответствие с член 21;

е)

изпълнение на ефикасни процедури по наблюдение и оценяване на извършването на дейността на Агенцията спрямо поставените цели и съгласно професионално признатите стандарти. Директорът се отчита ежегодно пред управителния съвет относно резултатите от системата за наблюдение;

ж)

сътрудничество с националните служители за връзка; и

з)

сътрудничество с гражданското общество, включително с Платформата за основни права в съответствие с член 10.

5.   Директорът изпълнява задачите си самостоятелно. Той или тя се отчита по отношение на управлението на възложените му/ѝ дейности пред управителния съвет и участва в неговите заседания, без да има право на глас.

6.   Европейският парламент или Съветът може да покани директора във всеки един момент да присъства на изслушване по който и да е въпрос, свързан с дейността на Агенцията.

7.   Управителният съвет може да освободи директора от длъжност преди изтичане на мандата му, ако постъпи предложение от една трета от членовете му или от Комисията.

ГЛАВА 4

ДЕЙНОСТ

Член 16

Независимост и обществен интерес

1.   Агенцията изпълнява задачите си напълно независимо.

2.   Членовете и заместник-членовете на управителния съвет, членовете на научния комитет и директорът поемат задължение да действат в полза на обществения интерес. За целта те правят декларация за липса на конфликт на интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Декларацията се прави писмено при встъпване в длъжност и се преразглежда, в случай че възникнат промени по отношение на интересите. Тя се публикува от Агенцията на нейната интернет страница.

Член 17

Прозрачност и достъп до документи

1.   Агенцията разработва добри административни практики, за да осигури възможно най-високо ниво на прозрачност по отношение на своята дейност.

По отношение на водените в Агенцията документи се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Шест месеца след започване на дейността на Агенцията управителният съвет приема специален процедурен правилник за практическото изпълнение на параграф 1. Тези правила включват, inter alia:

а)

публичност на заседанията;

б)

публикуване на документите относно работата на Агенцията, включително тези относно работата на научния комитет; и

в)

договорености за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   При вземане на решения от Агенцията по член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 може да бъде внесена жалба пред Омбудсмана или да бъде предявен иск пред Съда на Европейските общности съгласно съответните разпоредби на членове 195 и 230 от Договора.

Член 18

Защита на данните

По отношение на Агенцията се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 19

Надзор от страна на Омбудсмана

Дейността на Агенцията е под надзора на Омбудсмана в съответствие с разпоредбите на член 195 от Договора.

ГЛАВА 5

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Съставяне на бюджета

1.   За всяка финансова година, съответстваща на календарната година, в бюджета на Агенцията се изготвят и отразяват прогнози за приходите и разходите на Агенцията.

2.   Приходите и разходите в бюджета на Агенцията са балансирани.

3.   Приходите на Агенцията включват, без да се засягат другите източници, субсидия от Общността, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия).

Тези приходи могат да бъдат допълнени от:

a)

плащания, получени за предоставени услуги в рамките на изпълнението на задачите, посочени в член 4; и

б)

финансови участия от организациите или страните, посочени в членове 8, 9 и 28.

4.   Разходите на Агенцията включват възнаграждението на персонала, административни, инфраструктурни разходи и оперативни разноски.

5.   Всяка година управителният съвет въз основа на изработен от директора проект изготвя прогноза на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Тази прогноза, която съдържа проект на щатното разписание, се изпраща най-късно до 31 март от управителния съвет на Комисията.

6.   Прогнозата се изпраща от Комисията до Европейския парламент и до Съвета (наричани по-нататък „бюджетен орган“) заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз.

7.   Въз основа на прогнозата Комисията включва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които тя счита, че са необходими за щатното разписание, и размера на субсидиите за сметка на общия бюджет, който същата представя пред бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.

8.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за субсидиите за Агенцията. Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.

9.   Управителният съвет на Агенцията приема бюджета. Бюджетът става окончателен след приемането на общия бюджет на Европейския съюз. По целесъобразност той може да бъде съответно коригиран.

10.   Във възможно най-кратък срок управителният съвет уведомява бюджетния орган за евентуалното си намерение да реализира проекти, които биха имали значителни финансови последици за финансирането на бюджета на Агенцията, по-специално проекти, свързани със собственост, например такива, предвиждащи наемане или закупуване на сгради. Управителният съвет информира Комисията за това.

Когато клон на бюджетния орган е информирал за своето намерение да представи становище, той изпраща своето становище на управителния съвет в срок шест седмици от датата на съобщаване за проекта.

Член 21

Изпълнение на бюджета

1.   Директорът изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   Най-късно до 1 март след приключването на всяка финансова година счетоводителят на Агенцията предоставя на счетоводителя на Комисията междинните отчети заедно с отчет за управлението на бюджета и финансите за текущата финансова година. Счетоводителят на Комисията консолидира междинните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (10) („Финансовия регламент“).

3.   Най-късно до 31 март след приключването на всяка финансова година счетоводителят на Комисията предоставя на Сметната палата междинните отчети на Агенцията заедно с отчет за управлението на бюджета и финансите през изтеклата финансова година. Отчетът за управлението на бюджета и финансите за съответната финансова година се изпраща също така и до Европейския парламент, и до Съвета.

4.   След като получи бележките на Сметната палата по междинните отчети на Агенцията, съгласно член 129 от общия Финансов регламент директорът съставя на своя отговорност окончателните счетоводни отчети на агенцията и ги изпраща на административния съвет за становище.

5.   Управителният съвет дава становище по окончателния отчет на Агенцията.

6.   Директорът предава окончателния отчет, към който е приложено становището на управителния съвет, на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата най-късно до 1 юли, след приключването на финансовата година.

7.   Окончателният годишен отчет се публикува.

8.   Директорът изпраща на Сметната палата отговор по нейните възражения не по-късно от 30 септември. Изпълнителният директор изпраща този отговор също така и на управителния съвет.

9.   Директорът представя на Европейския парламент, по искане на последния, всякаква необходима информация за безпрепятственото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета за въпросната финансова година съгласно предвиденото в член 146, параграф 3 от финансовия регламент.

10.   Европейският парламент по препоръка на Съвета, с квалифицирано мнозинство, преди 30 април на година N + 2 освобождава от отговорност директора за изпълнението на бюджета за година N.

11.   Приложимите по отношение на Агенцията финансови правила се приемат от управителния съвет след консултации с Комисията. Същите не могат да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако това не се налага поради специфични съображения, отнасящи се до дейността на Агенцията, и не бъде подкрепено от предварително съгласие на Комисията.

Член 22

Борба с измамите

1.   С цел борба с измами, корупция и други неправомерни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 се прилагат без ограничение по отношение на Агенцията.

2.   Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (11) и въвежда незабавно подходящи разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията.

3.   Решенията относно финансирането и изпълнението на споразумения и произтичащи от тях актове изрично предвиждат, че Сметната палата и ОЛАФ могат да извършват при необходимост проверки на място измежду получателите на финансиране от Агенцията и лицата, отговорни за разпределението му.

ГЛАВА 6

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Правен статут и седалище

1.   Агенцията има юридическа правосубектност.

2.   Във всяка държава-членка Агенцията се ползва с възможно най-широка дееспособност, предоставена на юридически лица съгласно националното законодателство. По-специално тя може да придобива и разполага с движимо и недвижимо имущество и може да участва като страна в съдебни производства.

3.   Агенцията се представлява от своя изпълнителен директор.

4.   Агенцията е правоприемник на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията. Тя поема всички права и задължения, финансови ангажименти или отговорности на Центъра. Договорите за назначаване на служба, сключени с Центъра преди приемането на настоящия регламент, се зачитат.

5.   Седалището на Агенцията е във Виена.

Член 24

Персонал

1.   Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, Условията за работа на други служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на прилагане на тези документи, се прилагат по отношение на персонала на Агенцията и нейния директор.

2.   По отношение на своя персонал Агенцията упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаване съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на орган, упълномощен да сключва договори, съгласно Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

3.   Управителният съвет по споразумение с Комисията приема необходимите изпълнителни мерки в съответствие с договореностите, изложени в член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на други служители на Европейските общности.

4.   Управителният съвет може да приема разпоредби, позволяващи назначаването на национални експерти от държавите-членки, командировани към Агенцията.

Член 25

Правила за използване на езици

1.   Разпоредбите на Регламент № 1 от 15 април 1958 г. се прилагат за Агенцията.

2.   Управителният съвет взема решения относно вътрешните правила за използване на езици за Агенцията.

3.   Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се извършват от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

Член 26

Привилегии и имунитети

Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага по отношение на Агенцията.

Член 27

Компетентност на Съда на Европейските общности

1.   Договорната отговорност на Агенцията се урежда от приложимото към съответния договор право.

Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнесе съгласно арбитражна клауза, съдържаща се в договор, който е бил сключен от Агенцията.

2.   В случай на извъндоговорна отговорност агенцията е длъжна в съответствие с основните принципи, общи за правните системи на държавите-членки, да поправи вредите, причинени от агенцията или нейни служители при изпълнение на техните задължения.

Споровете, свързани с възстановяването на такива вреди, са подведомствени на Съда на Европейските общности.

3.   Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнесе по искове, предявени срещу агенцията, при условията, предвидени в членове 230 и 232 от Договора.

Член 28

Участие и приложно поле по отношение на страните кандидатки и страни, с които е сключено споразумение за стабилизиране и асоцииране

1.   Агенцията е открита за участие на страни кандидатки в качеството на наблюдатели.

2.   Участието, както и съответните ред и условия се определят с решение на съответния Съвет за асоцииране при отчитане специфичния статут на всяка страна. Това решение посочва по-специално естеството, степента и начина, по които тези страни ще участват в работата на Агенцията, в рамките, определени в членове 4 и 5, включително разпоредбите относно участието в инициативи, предприети от Агенцията, относно финансовото участие и служителите. Решението се съобразява с настоящия регламент и с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности. Решението предвижда страната участник да може да определи като наблюдател в управителния съвет, без право на глас, независимо лице, отговарящо на изискванията за квалификация на лицата, посочени в член 12, параграф 1, буква а). След решение на Съвета за асоцииране Агенцията може да работи по въпроси на основните права в обхвата на член 3, параграф 1 в съответната страна, докато това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на съответната страна в съответствие с това на Общността.

3.   Съветът по предложение на Комисията може единодушно да реши да покани някоя страна, с която е сключено споразумение за стабилизиране и асоцииране от Европейската общност, да участва като наблюдател в Агенцията. В този случай се прилага съответно параграф 2.

ГЛАВА 7

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Преходни разпоредби

1.   Мандатът на членовете на управителния съвет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията („Центърът“) приключва на 28 февруари 2007 г.

2.   По отношение назначаването на управителния съвет:

а)

Комисията предприема необходимите мерки незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, за да гарантира, че управителният съвет, който се учредява в съответствие с член 12, ще започне работата си своевременно;

б)

до четири месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията за имената на лицата, които са назначили за членове и заместник-членове на управителния съвет, в съответствие с член 12, параграфи 1 и 2. След изтичането на този период Комисията свиква управителния съвет, при условие че са назначени поне 17 членове. В такъв случай чрез дерогация от член 12, параграф 8 решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от две трети от гласовете на назначените членове. След като бъдат назначени 23 членове на управителния съвет, се прилага член 12, параграф 8;

в)

на първото заседание на управителния съвет, след като е завършено назначаването, Комисията избира с жребий 15 членове от управителния съвет, чиито задължения трябва да приключат, чрез дерогация от член 12, параграф 4, след изтичането на първите три години от службата им.

3.   Заинтересованите страни започват процедурата по назначаване на директор на Агенцията, предвидена в член 15, параграф 1, веднага след влизането в сила на настоящия регламент.

4.   До учредяването на управителния съвет, в съответствие с параграф 2, буква б) и член 12, параграфи 1 и 2, Комисията свиква временен управителен съвет, който включва лицата, назначени от държавите-членки, Съвета на Европа и Комисията в управителния съвет на Центъра, въз основа на член 8 от Регламент (ЕО) № 1035/97.

Временният управителен съвет има правомощия:

а)

да дава становища по предложения на Комисията по отношение на текста на поканата за подаване на кандидатури за длъжността директор, в съответствие с член 15, параграф 1, за да започне процедурата на подбор;

б)

да назначава, като действа по предложение на Комисията, временен директор или да удължава мандата на директора на Центъра за възможно най-кратък период до процедурата на подбор, посочена в параграф 3;

в)

да приеме бюджета на Агенцията за 2007 г. в съответствие с член 20, параграф 9 и предварителния проектобюджет за 2008 г. в съответствие с член 20, параграф 5; и

г)

да приеме годишния доклад за дейността на Центъра за 2006 г. в съответствие с член 12, параграф 6, буква б).

5.   До приемането на първата многогодишна рамка за Агенцията в съответствие с член 5, параграф 1 Агенцията изпълнява задачите си в тематичните области на борба против расизма, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост, посочени в член 5, параграф 2, буква б), без да се накърняват разпоредбите на член 5, параграф 3, второто изречение.

Член 30

Оценки

1.   Агенцията редовно извършва ex-ante и ex-post оценки на своите дейности, когато те изискват значителни разходи. Директорът информира управителния съвет за резултатите от тези оценки.

2.   Агенцията ежегодно изпраща на бюджетния орган всякаква информация, която е от значение за резултата от процедурите за оценка.

3.   Не по-късно от 31 декември 2011 г. Агенцията възлага независима външна оценка на своите постижения през първите пет години на дейност на основата на правомощието, предоставено от управителния съвет в съгласие с Комисията. Тази оценка:

а)

взема предвид задачите на Агенцията, работните практики и въздействието на същата за защитата и укрепването на основните права;

б)

преценява евентуалната необходимост от промяна на задачите, приложното поле, областите на дейност или структурата на Агенцията;

в)

включва анализ на ефекта от взаимодействията и финансовите резултати от евентуална промяна на задачите; и

г)

отчита мнението на заинтересованите страни както на национално равнище, така и на равнище Общност.

4.   Управителният съвет в съгласие с Комисията определя времето и обхвата на последващите външни оценки, които се провеждат периодично.

Член 31

Преразглеждане

1.   Управителният съвет разглежда заключенията от оценките, посочени в член 30, параграфи 3 и 4, и дава на Комисията препоръки, които могат да бъдат необходими по отношение на промени в Агенцията, работните ѝ практики и приложното поле на мисията ѝ. Комисията предава доклади по оценяването и препоръките на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите и ги оповестява на обществеността.

2.   След като прегледа докладите по оценяването и препоръките, Комисията може да направи всякакви предложения за изменение на настоящия регламент, които счита за необходими.

Член 32

Начало на дейността на Агенцията

Агенцията започва своята дейност считано от 1 март 2007 г.

Член 33

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1035/97 се отменя считано от 1 март 2007 г.

2.   Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 34

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  ОВ С 88, 11.4.2006 г., стр. 37.

(2)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1652/2003, (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 33).

(4)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003, (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13).

(8)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(9)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.


22.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 22 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 21 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

121,5

JO

96,5

MA

53,1

SN

37,2

TN

141,8

TR

149,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

111,3

ZZ

165,2

0709 90 70

MA

39,3

TR

116,1

ZZ

77,7

0805 10 20

CU

34,2

EG

53,8

IL

56,0

MA

46,4

TN

51,7

TR

67,2

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

103,0

MA

90,1

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

129,9

PK

58,0

TR

59,9

ZZ

85,3

0805 50 10

EG

53,6

TR

45,0

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

78,2

US

117,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

81,7

CL

127,1

US

105,7

ZA

85,8

ZZ

100,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


22.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 170/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2007 година

за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по системата А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, и ябълки)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 35, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците.

(2)

По силата на член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2200/96 в степен, позволяваща значителен за икономиката износ, продуктите, изнасяни от Общността, могат да бъдат обект на възстановяване при износ, като се имат предвид ограниченията, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(3)

В съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 следва да се следи да не бъде затрудняван търговският обмен, вече осъществяван при режима на възстановяванията. Поради тази причина и поради сезонния характер на износа на плодове и зеленчуци, следва да се определят количествата, предвидени за всеки продукт, въз основа на номеклатурата на селскостопански продукти за възстановявания при износ, установена от Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (3). Тези количества следва да бъдат разпределени, като се има предвид по-голямата или по-малка трайност на съответните продукти.

(4)

По силата на член 35, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2200/96 възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид, от една страна, ситуацията и преспективите за развитие на цените на плодовете и зеленчуците на пазара на Общността и наличните количества, и от друга страна, цените, практикувани в международната търговия. Също така следва да се имат предвид разходите за пускане на пазара и за транспорт, както и икономическият аспект на предвидения износ.

(5)

В съответствие с член 35, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2200/96 цените на пазара на Общността се определят, като се вземат предвид цените, които са най-благоприятни за износ.

(6)

Ситуацията на международната търговия или специфичните изисквания на някои пазари може да наложи диференциация на възстановяването за определен продукт според местоназначението на този продукт.

(7)

Домати, портокали, лимони и ябълки от категории екстра, I и II по стандартите за качество на Общността могат в момента да бъдат обект на износ с икономически значим размер.

(8)

За да се позволи възможно най-ефикасно използване на наличните ресурси и предвид структурата на износа на Общността, уместно е да се пристъпи към откриване на търг и да се определи примерен размер на възстановяванията и на предвидените количества за съответния период.

(9)

Управителният комитет по пресните плодове и зеленчуците не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Открива се търг за предоставяне на лицензии за износ по системата А3. Продуктите, срокът за подаване на оферти, примерните ставки на възстановяванията и предвидените количества се определят в приложението към настоящия регламент.

2.   Лицензиите, издадени като хранителна помощ и посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (4), не се приспадат от допустимите количества, посочени в приложението към настоящия регламент.

3.   Срокът на валидност на лицензиите от тип А3 е четири месеца при спазване на разпоредбите на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1961/2001.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 март 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1854/2006 (ОВ L 361, 19.12.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗНОС ПО СИСТЕМАТА А3 В СЕКТОРА НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ (ДОМАТИ, ПОРТОКАЛИ, ЛИМОНИ И ЯБЪЛКИ)

Период за подаване на оферти: от 5 до 6 март 2007 г.

Код на продуктите (1)

Местоназначение (2)

Примерна ставка на възстановяване

(в EUR/t нето)

Предвидени количества

(в t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333


(1)  Кодовете на продукти са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

(2)  Кодовете на местоназначенията от серия А са определени в приложение II към изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87. Останалите местоназначения са определени, както следва:

F09

:

Следните местоназначения: Норвегия, Исландия, Гренландия, Ферьорски острови, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, бивша Югославска република Македония, Сърбия и Черна гора, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства (Абу Даби, Дубай, Шария, Айман, Ум ал Каиуаин, Рас ал Каима и Фуяира), Кувейт, Йемен, Сирия, Иран, Йордания, Боливия, Бразилия, Венецуела, Перу, Панама, Еквадор и Колумбия, страни и територии от Африка, с изключение на Южна Африка, местоназначенията, посочени в член 36 от Регламент (EО) № 800/1999 на Комисията (OВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).


22.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/20


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 171/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2007 година

за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 12 до 16 февруари 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На компетентния орган бяха подавани заявления за лицензии за внос през седмицата от 12 до 16 февруари 2007 година, в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 или Регламент (EО) № 1832/2006 от 13 декември 2006 г. за установяване на преходни мерки в сектора на захарните продукти поради присъединяването на България и Румъния (3) за общо количество, равно или надвишаващо наличното количество за пореден номер 09.4332.

(2)

При тези обстоятелства Комисията определя коефициент на разпределение с цел издаване на лицензии пропорционално на наличното количество и информира държавите-членки, че съответният лимит е достигнат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявления за лицензии за внос, подадени от 12 до 16 февруари 2007 година по силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006 или член 5 от Регламент (ЕО) № 1832/2006, лицензии се издават в рамките на количествата, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2006/2006 (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 95).

(3)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Преференциална захар от АКТБ-Индия

Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Седмица от 12 до 16 февруари 2007 г.: процент на отпускане на исканото количество

Лимит

09.4331

Барбадос

100

 

09.4332

Белиз

100

Достигнат

09.4333

Кот д’Ивоар

100

 

09.4334

Република Конго

100

 

09.4335

Фиджи

100

 

09.4336

Гвиана

100

 

09.4337

Индия

100

 

09.4338

Ямайка

100

 

09.4339

Кения

100

 

09.4340

Мадагаскар

100

 

09.4341

Малави

100

 

09.4342

Мавриций

100

 

09.4343

Мозамбик

0

Достигнат

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

 

09.4345

Суринам

 

09.4346

Суазиленд

100

 

09.4347

Танзания

0

Достигнат

09.4348

Тринидад и Тобаго

100

 

09.4349

Уганда

 

09.4350

Замбия

100

 

09.4351

Зимбабве

100

 


Допълнителна захар

Дял V от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Седмица от 12 до 16 февруари 2007 г.: процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато

Лимит

09.4315

Индия

100

 

09.4316

Страни, подписали Протокола АКТБ

100

 


Захар от концесии по план CXL

Дял VI от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Седмица от 12 до 16 февруари 2007 г.: процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато

Лимит

09.4317

Австралия

0

Достигнат

09.4318

Бразилия

0

Достигнат

09.4319

Куба

0

Достигнат

09.4320

Други трети страни

0

Достигнат


Захар от Балканите

Дял VII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Страна

Седмица от 12 до 16 февруари 2007 г.: процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато

Лимит

09.4324

Албания

100

 

09.4325

Босна и Херцеговина

0

Достигнат

09.4326

Сърбия, Черна гора и Косово

100

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

100

 

09.4328

Хърватска

100

 


Внос на захар по преходните тарифни квоти, отворени за България и Румъния

Глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1832/2006

2006/2007 пазарна година

Пореден номер

Тип

Седмица от 12 до 16 февруари 2007 г.: процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато

Лимит

09.4365

България

0

Достигнат

09.4366

Румъния

100

 


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

22.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 февруари 2007 година

за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2002/148/ЕО относно приключване на консултациите със Зимбабве съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО

(2007/127/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 300, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1) и ревизирано в Люксембург на 25 август 2005 г. (2),

като взе предвид вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките на Съвета, за мерките, които да бъдат предприети, и процедурите, които да бъдат следвани за прилагането на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО (3), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/148/ЕО (4) консултациите с Република Зимбабве по член 96, параграф 2, буква в) от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО бяха приключени и бяха взети подходящи мерки, както е уточнено в приложението към посоченото решение.

(2)

С Решение 2006/114/ЕО прилагането на мерките, посочени в член 2 от Решение 2002/148/ЕО, което бе удължено до 20 февруари 2004 г. съгласно член 1 от Решение 2003/112/ЕО (5), до 20 февруари 2005 г. съгласно член 1 от Решение 2004/157 ЕО (6) и до 20 февруари 2006 г. съгласно член 1 от Решение 2005/139/ЕО (7), се удължава за допълнителен период от 12 месеца до 20 февруари 2007 г.

(3)

Основните принципи, посочени в член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, продължават да бъдат нарушавани от правителството на Зимбабве и настоящите условия в Зимбабве не осигуряват зачитането на човешките права, демократичните принципи и принципа на правовата държава.

(4)

Следователно периодът на прилагане на мерките следва да бъде удължен,

РЕШИ:

Член 1

Периодът на прилагане на мерките, посочени в член 2 от Решение 2002/148/ЕО, се удължава до 20 февруари 2008 г. Мерките подлежат на постоянно преразглеждане.

Писмото в приложението към настоящото решение се адресира до президента на Зимбабве.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

M. GLOS


(1)  OВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3.

(2)  OВ L 209, 11.8.2005 г., стp. 25.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 376. Вътрешно споразумение, последно изменено с Вътрешно споразумение от 10 април 2006 г. (OВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 48).

(4)  ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 64. Решение, последно изменено с Решение 2006/114/ЕО (ОВ L 48, 18.2.2006 г., стр. 26).

(5)  ОВ L 46, 20.2.2003 г., стр. 25.

(6)  OВ L 50, 20.2.2004 г., стp. 60.

(7)  OВ L 48, 19.2.2005 г., стp. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Брюксел на 21 февруари 2007 г.

Европейският съюз придава първостепенно значение на разпоредбите на член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО. Основните принципи на споразумението за партньорство — зачитане на човешките права‚ демократичните институции и принципа на правовата държава — са основата на нашите взаимоотношения.

С писмо от 19 февруари 2002 г. Европейският съюз Ви информира за решението си да приключи консултациите, провеждани в съответствие с член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО, и да предприеме някои „подходящи мерки“ по смисъла на член 96, параграф 2, буква в) от посоченото споразумение.

С писма от 19 февруари 2003 г., 19 февруари 2004 г., 18 февруари 2005 г. и 15 февруари 2006 г. Европейският съюз Ви информира за решенията си да не отменя прилагането на „подходящите мерки“ и да удължи периода на прилагане съответно до 20 февруари 2004 г., 20 февруари 2005 г., 20 февруари 2006 г. и 20 февруари 2007 г.

Дванадесет месеца по-късно Европейският съюз смята, че в петте области, посочени в Решението на Съвета от 18 февруари 2002 г., не е отбелязан значителен напредък.

Предвид горното Европейският съюз не смята, че подходящите мерки могат да бъдат отменени, и реши да продължи периода на прилагането им до 20 февруари 2008 г.

Европейският съюз подчертава още веднъж, че не наказва народа на Зимбабве и ще продължи приноса си в действията от хуманитарен характер и проектите в пряка подкрепа на населението, които не се нарушават от тези мерки, и по-специално проектите в социалния сектор, демократизацията, зачитането на човешките права и принципа на правовата държава, които не са засегнати от тези мерки.

Европейският съюз желае да напомни, че прилагането на подходящите мерки по смисъла на член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО не е пречка за политически диалог, както е определено в разпоредбите на член 8 от същото споразумение.

Като има предвид това, Европейският съюз желае да подчертае още веднъж важността, която придава на бъдещото сътрудничество между ЕО и Зимбабве. Европейският съюз желае да потвърди готовността си да продължи да се възползва от възможността, предоставена от протичащия процес по десетото програмиране по Европейския фонд за развитие, за да продължи диалога и, веднага когато условията го позволят, да отбележи напредък към ситуация, при която възобновяването на пълното сътрудничество да стане възможно.

С уважение,

За Комисията

J.M. BARROSO

За Съвета

M. GLOS


Комисия

22.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2007 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Унгария и Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2007) 510)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/128/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, прилагани при обмена вътре в Общността на някои живи животни и продукти с оглед изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца от подтип H5N1 по домашните птици в Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (3) въвежда някои защитни мерки, за да се предотврати разпространението на инфлуенцата по птиците в незаразените с болестта части на Общността посредством движението на птиците, както и на продуктите от тях.

(2)

Комисията прие Решение 2007/79/ЕО от 31 януари 2007 г. за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Унгария, за да потвърди области А и Б в Унгария (4) и продължителността на тази регионализация след избухването на тази болест в Унгария.

(3)

Епидемиологичната ситуация с избухването на инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Унгария изисква да бъдат изменени зоните с ограничен достъп и продължителността на мерките.

(4)

Комисията прие Решение 2007/83/ЕО от 5 февруари 2007 г., с което се изменя Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Обединеното кралство вследствие на избухването на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Обединеното кралство.

(5)

Мерките, предприети от Обединеното кралство в рамките на Решение 2006/415/ЕО, включително създаването на области А и Б, както е предвидено в член 4 от посоченото решение, бяха преразгледани в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(6)

Следователно е необходимо Решение 2006/415/ЕО да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51. Решение, последно изменено с Решение 2007/83/ЕО (ОВ L 33, 7.2.2007 г., стр. 4).

(4)  ОВ L 26, 2.2.2007 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Област А се установява в съответствие с член 4, параграф 2:

Код по ISO на страната

Държава-членка

Област А

Дата, до която се прилага

член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код

(ако има такъв)

Име

HU

УНГАРИЯ

00006

В област Csongrád общините:

12.3.2007 г.

Защитена зона

Derekegyház

Покрайнините на Nagymágocs (частично).

Малка част от областта в радиус 3 км от първото избухване, западно от града.

Покрайнините на Szentes (само Lapistó)

Зона под наблюдение

Árpádhalom (частично).

Градът и северните, западните и южните покрайнини.

Fábiánsebestyén

Покрайнините на Hódmezővásárhely (частично).

Малка част от покрайнините в радиус 10 км от второто избухване, северно от града.

Mártély (частично).

Североизточната част на града.

Mindszent (частично).

Източната част на града.

Nagymágocs (частично).

Останалата част от града.

Szegvár

Покрайнините на Székkutas (частично).

Северозападните покрайнини на града.

Покрайнините на Szentes (частично).

Източната, югоизточната и южната част на града (с изключение на Lapistó).

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

 

 

12.3.2007 г.

Защитена зона

00154

Част от графство Съфолк, намираща се в окръжност с радиус 3 км в точка с картови данни TM4009079918 (1)

Зона под наблюдение

00154

Част от графство Съфолк, намираща се в окръжност с радиус 10 км в точка с картови данни TM4009079918 (1)

ЧАСТ Б

Област Б се установява в съответствие с член 4, параграф 2:

Код на страната по ISO

Държава-членка

Област Б

Дата, до която се прилага

член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код

(ако има такъв)

Име

HU

УНГАРИЯ

00006

В област Csongrád общините:

Árpádhalom (частично).

Източните покрайнини на града.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (частично).

Градът, западните покрайнини, източните покрайнини и останалата част от северните покрайнини.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (частично).

Останалата част.

Mártély (частично)

Останалата част.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (частично).

Останалата част.

Szentes (частично).

Градът и западните и северните покрайнини.

Tömörkény

12.3.2007 г.

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

 

 

12.3.2007 г.

00154

00162

Частите от графства Норфолк и Съфолк, намиращи се в следните граници:

От координати TM357400 (2) на картата следвайте второстепенен път на запад до кръстопът под формата на буквата Т с координати на картата TM346400 (2). Завийте надясно по B1083 и продължете на север по B1083 до кръгово движение с координати TM292500 (2). Завийте наляво по A1152 и продължете на запад и после на юг до кръговото движение с координати TM259493 (2). Завийте надясно по B1079 и продължете на запад и после на северозапад до кръстопътя с координати TM214538 (2). Завийте наляво по B1078 и продължете на запад до кръстопътя с A140(T) с координати TM111548 (2). Завийте надясно и продължете на север по A140(T) до кръстопътя с A47(T) с координати TG219038 (2). Завийте надясно и продължете на североизток, а после на изток по A47(T) до кръгово движение с координати TG518084 (2). Завийте по A149 и продължете на югозапад до кръстопът с координати TG521080 (2). Следвайте B1141 на югоизток до кръстопътя с второстепенен път с координати TG525078 (2). Завийте наляво по второстепенния път и продължете на изток до кръстопът с формата на буквата Т с друг второстепенен път на крайбрежието с координати TG531079 (2) (границата се разширява директно на изток до брега с координати TG532078 (2) и следва брега на юг до точката с координати TM357400 (2)).


(1)  Картовите данни са британските национални картови данни.

(2)  Картовите данни са британските национални картови данни.“