ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 46

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
16 февруари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 143/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 144/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

3

 

 

Регламент (ЕО) № 145/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

7

 

*

Регламент (ЕО) № 146/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3440/84 относно условията за определени тралове за съдове, снабдени със системи за изпомпване на палубата

9

 

*

Регламент (ЕО) № 147/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за адаптиране на някои квоти за риболов от 2007 до 2012 г. съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството

10

 

*

Регламент (ЕО) № 148/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за регистриране на определени наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Geraardsbergse mattentaart (ЗГУ) — Pataca de Galicia или Patata de Galicia (ЗГУ) — Poniente de Granada (ЗНП) — Gata-Hurdes (ЗНП) — Patatas de Prades или Patates de Prades (ЗГУ) — Mantequilla de Soria (ЗНП) — Huile d'olive de Nîmes (ЗНП) — Huile d'olive de Corse или Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ЗНП) — Clémentine de Corse (ЗГУ) — Agneau de Sisteron (ЗГУ) — Connemara Hill Lamb или Uain Sléibhe Chonamara (ЗГУ) — Sardegna (ЗНП) — Carota dell'Altopiano del Fucino (ЗГУ) — Stelvio или Stilfser (ЗНП) — Limone Femminello del Gargano (ЗГУ) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ЗНП) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Sangueira de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Batata de Trás-os-Montes (ЗГУ) — Salpicão de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Alheira de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso или Borrego de leite de Barroso (ЗГУ) — Azeite do Alentejo Interior (ЗНП) — Paio de Beja (ЗГУ) — Linguíça do Baixo Alentejo или Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ЗГУ) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ЗНП))

14

 

*

Регламент (ЕО) № 149/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година относно вписване на наименование в регистъра на храни с традиционно специфичен характер — Boerenkaas (ХТСХ)

18

 

 

Регламент (ЕО) № 150/2007 на Комисията oт 15 февруари 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

20

 

 

Регламент (ЕО) № 151/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 февруари 2007 г.

23

 

 

Регламент (ЕО) № 152/2007 нa Комисията от 15 февруари 2007 година относно подадените оферти за износ на мека пшеница в рамките на търга, посочен в Регламент (ЕО) № 936/2006

26

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/102/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 12 февруари 2007 година относно приемането на работен план за 2007 г. за изпълнение на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.), включително и годишна работна програма за безвъзмездни средства ( 1 )

27

 

 

2007/103/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 февруари 2007 година за определяне на основните принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата за обществено здраве ( 1 )

45

 

 

2007/104/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 февруари 2007 година за изменение на Решение 2002/300/ЕО относно областите, изключени от списъка на одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae (нотифицирано под номер C(2007) 419)  ( 1 )

51

 

 

2007/105/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 февруари 2007 година за изменение на решения 2005/731/EО и 2005/734/EО във връзка с удължаване на техния срок на прилагане (нотифицирано под номер C(2007) 420)  ( 1 )

54

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно Действие 2007/106/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

55

 

*

Съвместно Действие 2007/107/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 гoдина за назначаване на Специален представител на Европейския съюз за Република Молдова

59

 

*

Съвместно Действие 2007/108/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан

63

 

*

Съвместно Действие 2007/109/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Бивша югославска република Македония

68

 

*

Съвместно Действие 2007/110/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за удължаване и изменение на мандата на Специалния представител на Европейския съюз за Близкоизточния мирен процес

71

 

*

Съвместно действие 2007/111/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ

75

 

*

Съвместно Действие 2007/112/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за региона на Големите езера в Африка

79

 

*

Съвместно действие 2007/113/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2007 година за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Централна Азия

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 143/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

147,8

MA

53,5

SN

37,2

TN

129,8

TR

160,4

ZZ

105,7

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

141,3

TR

139,2

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

49,3

TR

115,6

ZZ

82,5

0805 10 20

EG

47,6

IL

55,3

MA

44,7

TN

47,8

TR

58,5

ZZ

50,8

0805 20 10

IL

103,9

MA

88,3

ZZ

96,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

67,7

MA

130,6

PK

57,2

TR

60,0

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

53,5

TR

55,9

ZZ

54,7

0808 10 80

CN

78,6

TR

99,7

US

103,0

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

88,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

89,5

ZZ

82,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 144/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в член 1 от горепосочения регламент, на световния пазар и на пазара на Общността може да бъде покрита посредством възстановявания при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на мляко и млечни продукти възстановяванията при износ трябва да бъдат определени в съответствие с правилата и някои от критериите, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

Член 31, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари водят до такава необходимост.

(4)

В съответствие с Меморандума на съгласие между Европейската общност и Доминиканската република относно защитата на вноса на мляко на прах в Доминиканската република (2), приет с Решение 98/486/ЕО на Съвета (3), определено количество млечни продукти от Общността, изнесени към Доминиканската република, може да се възползва от намалението на митото. Възстановяванията при износ, отпуснати за продукти, изнесени по силата на този режим, трябва да бъдат намалени с определен процент.

(5)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановяванията при износ, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, и сумите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1919/2006 (ОВ L 380, 28.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 16 февруари 2007 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

49,11

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,54

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,29

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

17,02

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,90

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,90

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

88,79

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

94,35

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

83,24

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

86,56

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

113,56

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

90,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Местоназначенията са определени, както следва:

L20

:

Всички местоназначения с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (Ватикана), общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати, Андора, Гибралтар, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


(1)  По отношение на продуктите, предназначени за износ към Доминиканската република по силата на квотата за 2006/2007 г., посочена в Решение 98/486/ЕО, и отговарящи на условията, предвидени в глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, следва да бъдат прилагани следните проценти:

а)

продукти с кодове по КН 0402 10 11 9000 и 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

б)

продукти с кодове по КН 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 и 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Местоназначенията са определени, както следва:

L20

:

Всички местоназначения с изключение на Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (Ватикана), общините Ливиньо и Кампионе в Италия, остров Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, Съединени американски щати, Андора, Гибралтар, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 145/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно тръжна процедура за възстановявания при износ на някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 13 февруари 2007 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, приключващ на 13 февруари 2007 г., максималният размер на възстановяването за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от посочения регламент, се определя в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1814/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ, чието местоназначение е посочено в член 1, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 581/2004

Масло

ex ex 0405 10 19 9500

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

97,00

Млечна мазнина (Butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

118,35


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 146/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3440/84 относно условията за определени тралове за съдове, снабдени със системи за изпомпване на палубата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 година относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (1), и по-специално член 48 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3440/84 на Комисията (2) определя подробни правила относно прикрепянето на съоръжения към тралове, шотландски грибове и сходни мрежени уреди.

(2)

За да се осигури безопасността на екипажа, през 2007 г. следва да бъдат приложени допълнителни мерки за техническите условия по отношение на съдовете, снабдени със системи за изпомпване на палубата, които не засягат селективния улов на риба.

(3)

Следователно Регламент (ЕИО) № 3440/84 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към Член 8 от Регламент (ЕИО) № 3440/84 се добавя следният параграф 4:

„4.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2 се позволява на съдовете, снабдени със системи за изпомпване на палубата, да прикрепят въжето за затягане на наконечника на разстояние не по-голямо от 10 m от последните отвори на наконечника при риболов с тралове, чийто размер на отвора на мрежата е по-малък от 70 mm.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията:

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2166/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(2)  OВ L 318, 7.12.1984 г., стp. 23. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2122/89 (ОВ L 203, 15.7.1989 г., стр. 21).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 147/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за адаптиране на някои квоти за риболов от 2007 до 2012 г. съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съветът прие регламенти, определящи за 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г. риболовните възможности и свързаните с това условия за някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и за корабите на Общността във води, в които се изискват ограничения върху улова (2).

(2)

Вследствие на националните разследвания, извършени през 2005 и 2006 г. от Обединеното кралство, Комисията бе уведомена от Обединеното кралство и Ирландия, че те превишават риболовните възможности, определени за тях по отношение на улова на скумрия (Обединеното кралство и Ирландия) и херинга (Обединеното кралство) в някои зони през периода 2001—2004 г.

(3)

През 2006 г. след публикуването на регламента (3) за адаптиране на някои квоти за риболов за 2006 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (4) Обединеното кралство също уведоми Комисията за допълнително количество скумрия, уловена вповече през 2005 г.

(4)

В член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета се предвижда, че Комисията следва да приспадне разликата от бъдещите възможности за риболов за държавите-членки, когато е установила, че те са превишили риболовните възможности, които са били определени за тях.

(5)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Общата политика в областта на рибарството гарантира експлоатация на живите водни ресурси, която създава условия за необходимата устойчивост както в икономически и екологичен план, така и от социална гледна точка.

(6)

Предвид факта, че превишеният улов се е състоял в рамките на няколко години и отчитайки необходимостта да се вземе предвид икономическото и социалното положение в съответните риболовни сектори на засегнатите държави-членки, и за да се ограничи максимално отрицателното отражение върху тези сектори, е подходящо да се приспаднат количествата, уловени вповече, за период, по-дълъг от една година.

(7)

Тенденцията в квотите за скумрия от 2001 до 2004 г. е към спад. За да се избегне прекомерно силното отражение от приспаданията, е необходимо да се приложи корекционен коефициент към количествата, които трябва да се приспаднат от квотите за скумрия, по отношение на количествата, уловени вповече от 2001 до 2004 г.

(8)

Допълнителното количество скумрия, уловена вповече от Обединеното кралство през 2005 г., следва да бъде приспаднато от квотата на Обединеното кралство за 2007 г.

(9)

Схемата на приспадане ще бъде съвместима с научните съвети, тъй като общият допустим улов за скумрия и херинга в близките години ще се основава на научна експертиза, която ще вземе предвид адаптирания улов, произтичащ от намалените квоти.

(10)

Корекционният коефициент е равен на общия допустим улов за скумрия за 2006 г., изразен като процент от средния общ допустим улов за годините 2001—2004.

(11)

В допълнение, за да се избегнат неблагоприятните социални и икономически последствия, приспаднатите количества за която и да е година не трябва да надвишават определен процент от годишната квота. Подходящо е този процент да се определи на 15 %.

(12)

В случай че количеството за приспадане за всяка една година надвиши 15 % от годишната квота, периодът за приспадане ще бъде удължен, за да се намали количеството до или под 15 %.

(13)

Взема се предвид искането на засегнатите държави-членки да им бъдат приспаднати по-малки количества от някои квоти през 2007 г., отколкото през следващите години от 2008 до 2012.

(14)

Комитетът по рибарство и аквакултури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Квотите за скумрия (Scomber scombrus) и херинга (Clupea harengus), определени за Ирландия и Обединеното кралство за периода от 2007 до 2012 г., се намаляват, както е посочено в приложения I и II.

Член 2

Количествата, приспаднати за която и да е година, не следва да надвишават 15 % от годишната квота.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  Регламент (ЕО) № 2848/2000 на Съвета (OВ L 334, 30.12.2000 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 2555/2001 на Съвета (OВ L 347, 31.12.2001 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 2341/2002 на Съвета (OВ L 356, 31.12.2002 г., стр. 12); Регламент (ЕО) № 2287/2003 на Съвета (OВ L 344, 31.12.2003 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 27/2005 на Съвета (OВ L 12, 14.1.2005 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 742/2006 на Комисията (OВ L 130, 18.5.2006 г., стр. 7).

(4)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИСПАДАНИЯ ПО КВОТИТЕ ЗА 2007—2012 Г.

Страна

Видове

Код на запаса

Зона

Свръхулов за периода 2001—2004 г.

Корекционен коефициент

н. п. = не се прилага

Общо приспадане

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Скумрия

(Scomber scombrus)

2CX14

II (води извън ЕО), Vb (води на ЕО), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

112 546

0,734

82 609

12 391,3

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

UK

Херинга

(Clupea harengus)

5B6ANB

Vb, VIaN (води на ЕО), VIb

10 349

н. п.

10 349

1 552,4

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

UK

Херинга

(Clupea harengus)

4AB

IV на север от 53° 30′ N

33 485

н. п.

33 485

5 022,8

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

UK

Херинга

(Clupea harengus)

1/2

I, II (води на ЕО и международни води) HER/1/2

127

н. п.

127

127

0

0

0

0

0

IE

Скумрия

(Scomber scombrus)

2CX14

II (води извън ЕО), Vb (води на ЕО), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

33 486

0,734

24 578,7

3 686,8

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

ПРИСПАДАНИЯ ПО КВОТИТЕ ЗА 2007—2012 Г.

Страна

Видове

Код на запаса

Зона

Свръхулов за 2005 г.

Корекционен коефициент

н. п. = не се прилага

Общо приспадане

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

UK

Скумрия

(Scomber scombrus)

2CX14

II (води извън ЕО), Vb (води на ЕО), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

5 090

н. п.

5 090

5 090

0

0

0

0

0


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 148/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за регистриране на определени наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Geraardsbergse mattentaart (ЗГУ) — Pataca de Galicia или Patata de Galicia (ЗГУ) — Poniente de Granada (ЗНП) — Gata-Hurdes (ЗНП) — Patatas de Prades или Patates de Prades (ЗГУ) — Mantequilla de Soria (ЗНП) — Huile d'olive de Nîmes (ЗНП) — Huile d'olive de Corse или Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ЗНП) — Clémentine de Corse (ЗГУ) — Agneau de Sisteron (ЗГУ) — Connemara Hill Lamb или Uain Sléibhe Chonamara (ЗГУ) — Sardegna (ЗНП) — Carota dell'Altopiano del Fucino (ЗГУ) — Stelvio или Stilfser (ЗНП) — Limone Femminello del Gargano (ЗГУ) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ЗНП) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Sangueira de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Batata de Trás-os-Montes (ЗГУ) — Salpicão de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Alheira de Barroso-Montalegre (ЗГУ) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso или Borrego de leite de Barroso (ЗГУ) — Azeite do Alentejo Interior (ЗНП) — Paio de Beja (ЗГУ) — Linguíça do Baixo Alentejo или Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ЗГУ) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, заявленията на държавите-членки за регистрация на определени наименования бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, както следва:

за Белгия: „Geraardsbergse mattentaart“ (2);

за Испания: „Pataca de Galicia“ или „Patata de Galicia“ (3), „Poniente de Granada“ (4), „Gata-Hurdes“ (5), „Patatas de Prades“ или „Patates de Prades“ (6) и „Mantequilla de Soria“ (7);

за Франция: „Huile d'olive de Nîmes“ (8), „Huile d'olive de Corse“ или „Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica“ (9), „Clémentine de Corse“ (10) и „Agneau de Sisteron“ (11);

за Ирландия: „Connemara Hill Lamb“ или „Uain Sléibhe Chonamara“ (12);

за Италия: „Sardegna“ (13), „Carota dell'Altopiano del Fucino“ (14), „Stelvio“ или „Stilfser“ (15) и „Limone Femminello del Gargano“ (16);

за Португалия: „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior“ (17), „Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre“ (18), „Chouriço de Abóbora de Barroso- Montalegre“ (19), „Sangueira de Barroso-Montalegre“ (20), „Batata de Trás-os-Montes“ (21), „Salpicão de Barroso-Montalegre“ (22), „Alheira de Barroso-Montalegre“ (23), „Cordeiro de Barrosо“ или „Anho de Barroso“ или „Borrego de leite de Barroso“ (24), „Azeite do Alentejo Interior“ (25), „Paio de Beja“ (26) и „Linguíça do Baixo Alentejo“ или „Chouriço de carne do Baixo Alentejo“ (27);

за Словения: „Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre“ (28).

(2)

Тъй като на Комисията не бе изпратено нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, тези наименования следва да бъдат вписани в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованията в приложението към настоящия регламент се вписват в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 3, 6.1.2006 г., стр. 9.

(3)  ОВ C 240, 30.9.2005 г., стр. 28.

(4)  ОВ C 274, 5.11.2005 г., стр. 10.

(5)  ОВ C 320, 15.12.2005 г., стр. 2.

(6)  ОВ C 331, 28.12.2005 г., стр. 2.

(7)  ОВ C 32, 8.2.2006 г., стр. 2.

(8)  ОВ C 225, 14.9.2005 г., стр. 3.

(9)  OВ C 233, 22.9.2005 г., стр. 9.

(10)  OВ C 240, 30.9.2005 г., стр. 32.

(11)  OВ C 323, 20.12.2005 г., стр. 16.

(12)  OВ C 122, 23.5.2006 г., стр. 9.

(13)  OВ C 224, 3.9.2005 г., стр. 7.

(14)  OВ C 240, 30.9.2005 г., стр. 23.

(15)  ОВ C 251, 11.10.2005 г., стр. 20.

(16)  ОВ C 314, 10.12.2005 г., стр. 5.

(17)  ОВ C 288, 19.11.2005 г., стр. 5.

(18)  ОВ C 323, 20.12.2005 г., стр. 2.

(19)  ОВ C 329, 24.12.2005 г., стр. 10.

(20)  ОВ C 334, 30.12.2005 г., стр. 59.

(21)  ОВ C 3, 6.1.2006 г., стр. 6.

(22)  ОВ C 30, 7.2.2006 г., стр. 6.

(23)  ОВ C 32, 8.2.2006 г., стр. 8.

(24)  ОВ C 32, 8.2.2006 г., стр. 11.

(25)  ОВ C 128, 1.6.2006 г., стр. 15.

(26)  ОВ C 128, 1.6.2006 г., стр. 18.

(27)  ОВ C 132, 7.6.2006 г., стр. 36.

(28)  ОВ C 127, 31.5.2006 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора.

Клас 1.1.   Прясно месо (и карантия)

ФРАНЦИЯ

Agneau de Sisteron (ЗГУ)

ИРЛАНДИЯ

Connemara Hill Lamb или Uain Sléibhe Chonamara (ЗГУ)

ПОРТУГАЛИЯ

Cordeiro de Barroso или Anho de Barroso или Borrego de leite de Barroso (ЗГУ)

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ПОРТУГАЛИЯ

Paio de Beja (ЗГУ)

Linguíça do Baixo Alentejo или Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ЗГУ)

Salpicão de Barroso-Montalegre (ЗГУ)

Alheira de Barroso-Montalegre (ЗГУ)

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (ЗГУ)

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (ЗГУ)

Sangueira de Barroso-Montalegre (ЗГУ)

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Stelvio или Stilfser (ЗНП)

Клас 1.5.   Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)

ИСПАНИЯ

Poniente de Granada (ЗНП)

Mantequilla de Soria (ЗНП)

Gata-Hurdes (ЗНП)

ФРАНЦИЯ

Huile d'olive de Nîmes (ЗНП)

Huile d'olive de Corse или Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ЗНП)

ИТАЛИЯ

Sardegna (ЗНП)

ПОРТУГАЛИЯ

Azeite do Alentejo Interior (ЗНП)

СЛОВЕНИЯ

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ЗНП)

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени храни, непреработени или преработени

ИСПАНИЯ

Pataca de Galicia или Patata de Galicia (ЗГУ)

Patatas de Prades или Patates de Prades (ЗГУ)

ФРАНЦИЯ

Clémentine de Corse (ЗГУ)

ИТАЛИЯ

Carota dell'Altopiano del Fucino (ЗГУ)

Limone Femminello del Gargano (ЗГУ)

ПОРТУГАЛИЯ

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ЗНП)

Batata de Trás-os-Montes (ЗГУ)

2.   Хранителни продукти, посочени в приложение I към регламента

Клас 2.4.   Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

БЕЛГИЯ

Geraardsbergse mattentaart (ЗГУ).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 149/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

относно вписване на наименование в регистъра на храни с традиционно специфичен характер — Boerenkaas (ХТСХ)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (1), и по-специално член 9, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006 и в съответствие с член 19, параграф 3 от същия регламент, заявлението на Нидерландия за вписване на наименованието Boerenkaas бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 509/2006 и следователно наименованието трябва да бъде вписано.

(3)

Заявлението също така изисква защитата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти (3), който отговаря на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006. При липса на възражения не бе показано, че това наименование се използва по законен, общоизвестен или икономически значим начин за сходни селскостопански продукти или храни. Следователно е уместно да се одобри заявлението,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Прилага се защитата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  OВ С 316, 13.12.2005 г., стр. 16.

(3)  OВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 9. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 509/2006.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Boerenkaas

ХТСХ

1.3. Сирена

НИДЕРЛАНДИЯ

Списък: Наименованието е запазено.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 150/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 15 февруари 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, букви а), б), в), г), д) и ж) от посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Въпреки това при определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, че ако предварително се определя висок размер на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания, могат да бъдат застрашени. Следователно е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се избегне тази опасност, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти трябва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(5)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, възстановявания при производство, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с регламента за общата организация на пазара на въпросните продукти, за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, или на приравнените към тях продукти.

(6)

Член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(7)

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на сметана, масло и концентрирано масло (3) определя, че за промишленостите, които произвеждат определени стоки, трябва да бъдат предоставени масло и сметана по намалени цени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 на Комисията (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

(3)  OВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2107/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 16 февруари 2007 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

21,82

22,99

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

68,83

72,50

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

88,42

93,13

в)

при износ на други стоки

86,40

91,00


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за износа за Андора, Гибралтар, Сеута, Мелила, Светия престол (Ватикан), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и Съединените американски щати, и за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 151/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 февруари 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 февруари 2007 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 февруари 2007 г. вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение І към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение ІІ.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 16 февруари 2007 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ IІ

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение І

Период от 1—14 февруари 2007 г.

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

153,17

121,79

Цена CAF САЩ

189,29

179,29

159,29

155,23

Премия за Залива

28,22

13,14

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

25,87 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

— EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2007 НA КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

относно подадените оферти за износ на мека пшеница в рамките на търга, посочен в Регламент (ЕО) № 936/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 936/2006 на Комисията (2) се открива търг за възстановявания при износ на мека пшеница към някои трети страни.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. относно някои правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на предоставянето на възстановявания при износ, както и до мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (3), Комисията може въз основа на подадените оферти да реши да прекрати търга.

(3)

Имайки предвид по-специално критериите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95, следва да се прекрати търгът.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За офертите, подадени между 9 и 15 февруари 2007 г. в рамките на търга за възстановяване при износ на мека пшеница, посочен в Регламент (ЕО) № 936/2006, търгът се прекратява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 172, 24.6.2006 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 12 февруари 2007 година

относно приемането на работен план за 2007 г. за изпълнение на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.), включително и годишна работна програма за безвъзмездни средства

(текст от значение за ЕИП)

(2007/102/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), и по-специално член 110 от него,

като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 166 от него, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1261/2005 на Комисията (3),

като взе предвид Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.) (4), и по-специално член 8, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение 2004/858/ЕО на Комисията от 15 декември 2004 г. за създаване на изпълнителна агенция, наречена „Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване“, за управление на дейността на Общността в областта на общественото здравеопазване съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (5), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 110 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 предвижда, че безвъзмездните средства подлежат на годишна програма, която се публикува в началото на годината.

(2)

Съгласно член 166 от Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002 годишната работна програма за безвъзмездни средства посочва основния акт, целите, графика на поканите за предложения с примерни суми и очакваните резултати.

(3)

Член 8 от Решение № 1786/2002/ЕО предвижда приемане от Комисията на годишен план за работа по изпълнението на програмата, определяне на приоритетите и действията, които ще бъдат предприети, включително разпределяне на средствата. Поради тези причини работният план за 2007 г. следва да бъде приет.

(4)

Решението относно приемането на годишната работна програма, посочена в член 110 от Финансовия регламент, може да се приеме като решението за финансиране, предвидено в член 75 от Финансовия регламент, както и в член 90 от подробните правила за прилагане на Финансовия регламент, в случай че това представлява достатъчно подробна рамка.

(5)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.).

(6)

Съгласно член 6 от Решение 2004/858/EО Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване извършва определени дейности за изпълнението на програмата за обществено здраве и следва да получи съответните за тази цел средства,

РЕШИ:

Член 1

Работният план от 2007 г. за изпълнението на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве е приет.

Генералният директор на „Здравеопазване и защита на потребителите“ гарантира цялостно изпълнение на тази програма.

Член 2

Бюджетните средства, необходими за управлението на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.), се превеждат на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1248/2006 (ОВ L 227, 19.8.2006 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 201, 02.08.2005 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 271, 09.10.2002 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение № 786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).

(5)  ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 73.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ РАБОТЕН ПЛАН ЗА 2007 Г.

Забележкa. Цитираните в предходния документ юридчески актове препращат, когато е приложимо, към последната изменена версия.

1.   ОБЩ КОНТЕКСТ

1.1.   Политика и правен контекст

Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета прие програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.) (наричано по-нататък „програмно решение“). Програмата се прилага посредством годишен работен план, който определя приоритетите и действията, които да бъдат предприети, включително и разпределяне на средствата.

Първите четири години от изпълнението на програмата поставиха основите за цялостен и последователен подход, съсредоточен върху три приоритета (аспекти): здравна информация, заплахи за здравето и определящи здравето фактори. Взети заедно тези три аспекта допринасят за високото ниво на физическо и психическо здраве, както и за благосъстоянието в рамките на ЕС. В частност вече са избрани 267 проекта за финансиране (1) от предишните покани за подаване на предложения.

През май 2006 г. Комисията прие изменено предложение (2) за нова здравна програма, която се очаква да бъде приета през 2007 г. Като резултат 2007 година ще бъде последната година за изпълнение на „програмното решение“.

Анализът на изпълнението на работните планове за периода 2003—2006 г. доведе до реорганизиране на дейностите за 2007 г., за да се гарантира обхватът на области, които досега не са били засегнати, и по този начин да се направи опит да се изпълни колкото е възможно повече от настоящата програма.

През 2007 г. Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване ще бъде напълно оперативна и ще играе ключова роля при изпълнението на работния план.

1.2.   Ресурси

През 2007 г. бюджетните линии ще бъдат съответно 17 03 01 01 и 17 01 04 02. След влизането в сила на новата програма, предложена от Комисията, предвидените за 2008 г. бюджетни линии ще бъдат съответно 17 03 06 и 17 01 04 02.

В окончателния бюджет за 2007 г. позиция 17 03 01 01 не разполага с необходимите разпределени средства. Следователно съответната сумата, налична в бюджетен параграф 17 03 06, ще бъде прехвърлена към бюджетна позиция 17 03 01 01 в началото на бюджетната година, а разходите по административното управление на тази програма ще бъдат покрити от бюджетна позиция 17 01 04 06.

Въпреки това създаването на нова бюджетна позиция 17 01 04 02 е предложено от Комисията в изменения бюджет № 1/2007. Този нова позиция ще финансира разходите по административното управление на програмата веднага щом измененият бюджет бъде приет от бюджетния орган.

Бюджетната линия за административните кредити, свързани с Изпълнителната агенция по обществено здравеопазване, е 17 01 04 30.

Наличният бюджет за 2007 г. (задължения) възлиза на 40 000 000 ЕUR (3).

Бюджетът за оперативни кредити е 38 800 000 EUR. Бюджетът за административни кредити е 1 200 000 EUR.

Към този бюджет трябва да се прибави:

приносът на държавите от ЕИП/ЕАСТ: възлиза на 912 000 евро EUR (4);

приносът на една страна кандидатка (Турция): възлиза на 958 000 EUR (5);

Общият бюджет за 2007 г. възлиза на 41 870 000 EUR (6). Това включва както ресурси за оперативния бюджет, така и ресурси за техническа и административна помощ:

Общият размер на оперативния бюджет възлиза на 40 638 000 EUR (6).

Общият размер на административния бюджет възлиза на 1 232 000 EUR (6).

Предложено е да се изразходват до 10 % от оперативния бюджет за покани за участие в търгове и до 5 % за преки финансови помощи за международни организации.

Общият индикативен размер за поканите за подаване на предложения възлиза на 33 888 000 EUR (6).

Що се отнася до разпределяне на безвъзмездните средства за поканите за подаване на предложения, трябва да се поддържа баланс между различните приоритетни области на програмата, като се взема предвид качеството и количеството на получените предложения, освен ако не възникнат извънредни ситуации в общественото здравеопазване (напр. грипна пандемия), които биха обосновали преразпределение на ресурсите.

2.   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

2.1.   Покани за подаване на предложения

В работния план за 2007 г. са набелязани нови области за действие и ключови приоритети. Те се основават на действия и помощни мерки, споменати в „програмното решение“, заедно с тези области, които още не са обхванати от предишните покани за предложения.

Като резултат приоритетите за поканите за подаване на предложения през 2007 г. ще бъдат съсредоточени отново върху определени ключови дейности, които вече са започнати, и ще обхване нови области, както е описано подробно по-долу.

Безвъзмездните средства ще бъдат финансирани от бюджетна линия 17 03 01 01.

Общият индикативен размер за поканите за подаване на предложения възлиза на 33 888 000 EUR (6).

Eдинна покана за подаване на предложения „Обществено здраве — 2007 г.“ ще бъде публикувана в Официален вестник през февруари 2007 г. (индикативна дата) и изпълнена под ръководството на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване (7).

Проектите за съфинансиране следва да се отличават с новаторски дух и не трябва да надвишават срок максимум до три години.

Като се има пред вид допълващото и мотивиращо естество на безвъзмездните средства на Общността, поне 40 % от стойността на проекта трябва да се финансира от други източници. Следователно стойността на финансовото участие по програмата по принцип може да бъде до 60 % за бенефициер от допустимите разходи за съответните проекти. Комисията ще определи максималния процент, който може да бъде отпуснат за всеки отделен случай.

Може да се предвиди максимално съфинансиране за бенефициер (т.е. на основен и асоцииран бенефициер) до 80 % от допустимите разходи, когато проектът има значителна европейска добавена стойност. Съфинансиране над 60 % могат да получат не повече от 10 % от броя на финансираните проекти.

Следва да се отбележи, че индикативният размер за финансово участие на Общността в запазените проекти при започване на преговорите може да варира от - 20 % до + 5 % като резултат от самите преговори.

Общите принципи и критерии за подбор и финансиране на дейностите по програмата за общественото здраве са определени в отделен документ.

Подробностите по допустимите пътни и командировъчни разходите са посочени в приложение към настоящия работен план.

Приоритети за 2007 г.

За по-голяма яснота действията са групирани в раздели, които съответстват на аспектите, посочени в раздел 1.1.: Здравна информация, заплахи за здравето и определящи здравето фактори. Всяко действие се отнася до съответния член/ приложение от „програмното решение“.

Когато е приложимо, всички предложения трябва да включат информация по какъв начин ще вземат предвид проблематиката за равенството между половете и трябва да покажат, че може да се постигнат синергии чрез подходящи изследователски дейности, финансирани по програмата за научна подкрепа на дейности по политиките от 6-ата Рамкова програма на Европейската общност за изследвания (8) и последващата Рамкова програма (9).

2.1.1.   Здравна информация — член 2, параграф 2, буква a) и член 3, параграф 2, буква a)

Действията в този раздел имат за цел:

разработване и функциониране на устойчива система на здравно наблюдение;

подобряване на системата за предаване и обмен на информация и данни за здравето, включително чрез осигуряване на обществен достъп;

разработване и използване на механизми за анализ и докладване на информация, и консултация с държавите-членки и заинтересованите страни по отношение на здравни въпроси на ниво Общност;

подобряване анализа и познанията за въздействието на развитието на здравната политика, други политики на Общността и дейности в областта на здравеопазването;

подкрепа на обмена на информация относно оценката на здравните технологии, включително нови информационни технологии и опит относно добри практики.

Предложенията за проекти следва да се съсредоточат върху:

2.1.1.1.   Разработване и координация на системата на здравна информация и здравни знания (приложение—- точка 1.1)

Разработване и прилагане на индикатори и събиране на данни относно социално-икономическите определящи за здравето фактори, неравенствата по отношение на здравето, половото здраве, здраве на специфични групи от населението (включително приложимост и разходи). Разбивка на индикатора „Продължителност на живот в добро здраве“ по социално-икономически категории посредством стандартната методология на ЕС (10). Темата ще бъде разработена в тясно сътрудничество с действията на Евростат, без да се дублират усилия, и по-специално действията на оперативната група „Продължителност на живота на социално-икономически групи“;

разработване на индикатори и събиране на данни за общественото здраве, превенцията и политиките за насърчаване на здравето в държавите-членки, както и индикатори за политиката и законодателството на ЕС, които имат въздействие върху общественото здраве (включително приложимост и разходи);

насърчаване на системи за здравни индикатори и докладване на държавите-членки с помощта на списъка на здравните индикатори на Европейската общност и индикатора „Продължителност на живот в добро здраве“, като в частност акцентът ще бъде съсредоточен върху интегрирането на тяхното приложение в държавите-членки, които ще се присъединят към ЕС след 1 май 2004 г., и страните кандидатки.

2.1.1.2.   Управление на системата за здравна информация и здравни знания (приложение — точка 1.1)

Пилотни проучвания относно анкети на здравните прегледи като част от изследването за приложимост (11) Създаване и подобряване на регистрите за основните и хронични болести, които включват всички държави-членки (включително приложимост и разходи), за които съществува добре дефинирана база на индикаторите (12) и за тези, които все още не са обхванати от съществуващите проекти (13);

идентификация и оценка, въз основа на вече съществуващи или наскоро разработени изследователски инструменти за провеждане на здравни интервюта, на групи от ad hoc въпроси за здравната част от Европейската система на модули на социални статистически изследвания;

бъдещи разработка и прилагане на универсална езикова система за автоматизирано кодиране на причините за смърт (IRIS);

прилагане на базата данни за нараняванията (БДН) (14) във всички държави-членки, в частност събиране и обработка на данни за всички наранявания (включително битови инциденти и инциденти, възникнали през свободното време), в съответствие с новата хармонизирана система за кодиране.

2.1.1.3.   Разработване на механизми за докладване и анализ на здравни въпроси и изготвяне на доклади за общественото здраве (приложение — точка 1.4)

Предоставяне на доказателства и доклади за въздействието на политиките на Общността върху здравеопазването, здравното и икономическо развитие и устойчивото развитие;

съставяне на доклади за избраните групи от населението (например жени и деца), за въздействието и рисковите фактори за уврежданията (например нарушения на зрението), за защитата на обществото срещу рисковете от излагане на електромагнитни полета (ЕМП), за избора на подходящи индикатори и указания относно ЕМП, и връзки между фактори на околната среда и здравните резултати;

подкрепа за осъществяването на задълбочен анализ на статистическите данни относно причините за смърт, за да се добият нови познания за тенденциите на смъртност и да се наблюдават промените в ЕС, както и анализи на предотвратимите причини за смърт (включително и работа за подходящо определение на предотвратимите причини за смърт).

2.1.1.4.   Разработване на стратегии за обмен на информация и ответна реакция по отношение на заплахи от неинфекциозни болести (приложение — точка 1.2)

Подкрепа за проекти с цел натрупване на знания относно болестите и тяхната поява, лечение, рисковите фактори, стратегии за намаляване на риска, разходите за заболяването и социална подкрепа по отношение на разработване на препоръките за най-добри практики;

разработване на стратегии и механизми за обмен на информация между хора, засегнати от редки заболявания, и насърчаване на по-добри епидемиологични изследвания, кодификация, класификация и определение;

подкрепа за европейските мрежи за редките болести в усилията да се създадат указания за най-добри практики относно лечение и споделяне на знание относно тези болести, заедно с оценка на резултатите;

проучвания за приложимост с цел да се създадат механизми за събиране на изчерпателни данни за обема и въздействието на трансграничната здравна грижа, интегрирани в съществуващите система за събиране на данни в държавите-членки и без прекомерни административни усложнения.

2.1.1.5.   Електронно здравеопазване (приложение — точки 1.6 1.8)

Подобряване на връзките между националните и регионалните интернет страници и интернет страниците на неправителствените организации и портала „Здраве“ на ЕС (15); подобряване на списъците на ЕС и достъп до подходящите източници на медицинска информация;

насърчаване на проекти, които подобряват здравните информационни потоци между здравните институции (подобряване сигурността на пациентите и докладването за общественото здраве, допринасяйки за създаване на контакти и/или илюстриране на сценарии цена/качество);

изготвяне на доклади за промени в поведението и възприятието на пациенти и здравни специалисти, които произтичат от въвеждането на решенията на електронното здравеопазване, моделиране на последиците за безопасност и риск при съответните промени в информационни и комуникационни технологии.

В сътрудничество с други политически области на ЕС:

насърчаване и разпространение на пилотни проекти, предприети съгласно Програмата за иновации на Общността и други инструменти на Общността (16) за пациентски досиета, идентификатори на пациенти, персонал и обекти, издаване на електронна рецепта, набор от данни за спешни случаи, и разработване на семантична оперативна съвместимост ;

анализ на поверителни правни, медицински и етични въпроси; право на собственост и достъп до данни, произтичащи от използването на инструментите на електронното здравеопазване, наблюдение на здравето по електронен път, и по-специално във връзка с обмена на електронни здравни досиета в трансгранични условия; системи за наблюдение и докладване; превенция и насърчаване, палиативни грижи и домашни грижи.

2.1.1.6.   Информация за околната среда и здравето (приложение — точка 1.1)

Разработване на информационна система за околната среда и здравето чрез свързване на данни, пилотни проучвания за съвместно наблюдение на екологични и здравни променливи; местни проучвания за намесата при околната среда и здравеопазването, които ще включват социално-икономически характеристики; проучвания на възможни причини в околната среда за (респираторни и сърдечносъдови) заболявания, изследвания на въздействията върху здравето от дълготрайно и комбинирано краткотрайно излагане на екологични стресови фактори на околната среда; подобряване качеството на данните за смъртността и заболеваемостта, свързани с респираторни и сърдечносъдовите заболявания; функции, свързани с излагането и с реакцията, заболеваемост и ранно предупреждение въз основа на систематично откриване;

докладване за насоките за градоустройствено планиране, свързани със здравеопазването, особено към превенция и промоция на здравето;

осигуряване на допълнителни проучвания относно електромагнитното поле (ЕМП) във връзка с разликите, открити от научните комитети на ЕС, съответните проекти и СЗО (именно дълготрайните въздействия от ниско излагане на ЕМП, включително и радиочестотна идентификация (RFID), и изследване за приложимост на индикаторите за тревога и нуждите, свързани с наблюдението на ЕМП; насърчаване на изследванията относно най-добрите практики за установяване на рисковете и комуникация, подкрепа за разработването на дозиметрични указания за ЕМП и ръководства за инсталиране за електрическите компании и дружества за мобилни телефони.

2.1.1.7.   Подкрепа на обмена на информация и опит относно добрата практика (приложение — точка 1.7)

Насърчаване сигурността на пациентите и качеството на здравните услуги чрез подпомагане развитието на европейското сътрудничество и съдействие между компетентни органи и съответните заинтересовани страни. Действията в тази област обхващат обмен на най-добри практики за подобряване сигурността на пациентите, участие на здравни специалисти и координацията между обучение и информация; създаване на по-добро разбиране на интервенциите за сигурността на пациентите и икономическите последици от рискови услуги и медицински грешки; подпомагане на национални и регионални органи в процеса на прилагане на стратегии за предотвратяване на нараняванията;

изграждане на мрежи от консултативните органи по общественото здраве в държавите-членки;

подкрепа на инициативи и партньорства с цел оценка и подобряване на здравната грамотност.

2.1.1.8.   Оценка на въздействие върху здравето и здравните технологии (приложение — точка 1.5)

Разработване на инструменти за наблюдение на икономическата ефективност на здравните политики и тяхното въздействие върху икономиката;

разработване на дейности за информиране, изграждане на мрежи и връзки, целящи повишаване на стратегическите инвестиции в здравеопазването, подкрепени от структурните фондове на ЕС;

подкрепа за Мрежата за оценка на здравните технологии на ЕС чрез свършената по съществуващите проектни дейности работа (17) и връзки с работата на Фармацевтичния форум.

2.1.1.9.   Действия за подобряване на здравната информация и познанието за развитието на обществото здраве (член 3, параграф 2, букви в) и г) и приложение — точки 1.4; 1.5 и 1.7)

Изграждане на мрежа от юристи, които да работят по законите, отнасящи се за здравеопазването в държавите-членки на ЕС („Закон за здравеопазването на ЕС“). Мрежата трябва да осигурява информация по какъв начин може да се прилага законът за насърчаване на общественото здраве и да служи за подаване на данни за разработване на политики и оценки на въздействието. Тази мрежа може да служи и като платформа за споделяне и обмен на знания и относно закон за здравеопазването.

2.1.2.   Бърз и координиран отговор на заплахите за здравето — член 2, параграф 2, буква б) и член 3, параграф 2, буква a)

Дейностите в този раздел имат за цел да засилят готовността и да гарантират бърз отговор на заплахи за общественото здраве и извънредни случаи. В частност дейностите ще подпомагат сътрудничеството в рамките на мрежата на Общността за заразните болести (18) и други европейски закони в областта на общественото здраве и могат да допълват действията на Европейска изследователска рамкова програма.

Действия за оценка на риска, напр. за наблюдение, се извършват от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (19) (ЕЦПКБ), който започна да функционира през 2005 г. Чрез консултации с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията бяха създадени дейности за насърчаване управлението на риска и опасностите на национално равнище, за да укрепне сътрудничеството в рамките на ЕС, като по този начин се гарантира, че няма да има дублиране или припокриване на действия.

Дейностите, насочени към борба с опасността вследствие на умишлено изхвърляне на биологични агенти, ще бъдат осъществявани успоредно с изпълнението на дейностите, свързани със заразните заболявания. Последните, както и дейностите срещу умишленото изхвърляне на химически агенти, са разработени в съответствие със заключението на министрите на здравеопазването от 15 ноември 2001 г. и последвалата „Програма за сътрудничество за готовност и реакция срещу биологични и химически атаки“ (Здравна сигурност) (20).

2.1.2.1.   Възможност за справяне с грипна пандемия и справяне със специфични здравни заплахи (приложение — точки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.8.)

Тези дейности са насочени към увеличаване на капацитета и развиване на стратегиите за подпомагане на държавите-членки, страните кандидатки и страните от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия и Общността като цяло, при справяне с определени заплахи за здравето. Дава се приоритет на опасността от грипна пандемия и действията по предотвратяване/контрол на грипа, общи комуникационни стратегии при извънредни случаи и готовност, и висококачествени инструменти и информация за здравното и за социално-икономическото въздействие на пандемията и свързаните с нея контрамерки, в сътрудничество с дейностите на Европейската изследователска рамкова програма (21).

Сред другите приоритети са:

опасност от незаразни болести като свързаните с химически и екологични проблеми, които изискват бърза намеса;

продължаване разработването на система за ранно предупреждение за химически агенти и действия по проследяване на транспортирането през границите на опасни вещества, във връзка с общественото здраве;

аспекти на управлението на заразните болести при здравето на преселниците и трансгранични проблеми, включително откриването и проблемите, свързани с проследяването;

подпомагане на работата с логистични приоритети (напр. доставка, складиране, разпространение на лекарства) и немедицинска намеса (напр. мерки за увеличаване на социалната дистанция, преглеждане при влизане и излизане, мерки за дезинфекция и др.) по време на извънредни ситуации .

2.1.2.2.   Готовност и реакция с широко приложение (приложение — точки 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.)

Действията трябва да имат за цел да подобрят готовността на здравния сектор в случай на кризисни ситуации и да насърчат сътрудничеството между секторите (например с гражданска защита, секторите по безопасност на храните и животновъдство), за да се гарантира съгласувано действие в случай на криза. Дейностите трябва да бъдат насочени към подкрепа на управлението на риска и кризата и аспектите на предаването на информация за риска.

Особено важни са:

действия в подкрепа на осъществяването на план за готовност с широко приложение. Това може да означава свързване с различни здравни институции (например болници и кризисни центрове на национално/регионално ниво) за подготовка в случай на събития с масов характер и развиване на капацитета за намаляване негативното въздействие на спешните случаи с масов характер (например произшествия и миграционни вълни/нашествия, засегнати групи, изселници и бежанци). Освен това действията трябва да поддържат бизнес отношенията по време на кризисните ситуации (например осигуряване на здравно обслужване по време на събитие от особено важно значение);

действия, които подобряват приложението на съществуващите и нови инструменти и пособия, включително и правните такива, спомагащи за проследяването на международните пътници (например проследяване на пътници, които пътуват със самолет, в случай на потенциална зараза от патогенни микроорганизми) и проследяване на контактите;

действия в подкрепа на изграждането на капацитет за общо прилагане на законите и дейностите на здравните власти;

действия в подкрепа на изграждането на капацитет и изпълнение, необходими за спазване на международните здравни разпоредби, приети от Световната здравна асамблея (22) (напр. механизми за ускоряване и осъществяване на проследяването на международните пътници в случай на необходимост);

употреба на новаторски пособия за информационни технологии за анализ на заплахите за здравето, като географски информационни системи (ГИС), пространствено-времеви анализ, нови схеми за ранно предупреждение и прогнозиране, автоматизиран анализ и обмен на диагностични данни;

начини за справяне с проблеми, свързани с транспортирането (напр. изпращане на проби по пощата) и прилагането на нови диагностики (напр. ринг тестове за нови/появяващи се патогени).

2.1.2.3.   Здравна сигурност и стратегии, свързани с контрол на заразните болести (приложение — точки 2.2, 2.4, 2.5, 2.9)

Информацията и знанията за прегледа, разработването и оценката на политиките и плановете за действие в извънредни случаи по отношение на безопасността на здравето, са все още непълни, от общия кабинет през спешните отделения до най-специализираната и от ново поколение болница, включително и тези с подходящата квалификация за работа с високо рискови пациенти.

Подобрение по отношение на безопасността на пациентите и качеството на здравната грижа могат да бъдат подкрепени в държавите-членки чрез изграждане на мрежа на европейско ниво и възприемане на съответните стратегии и структури за реагиране при спешни случаи и осигуряване на здравна безопасност и контрол на заразните болести. Тази дейност има за цел да подпомогне дейностите за осигуряване на готовността (като предварителни ваксинации и натрупване на наличности), контрол/елиминиране на заразните болести и гарантиране безопасността на пациентите. Трябва да се подкрепят действия, които поддържат обмена на информация между различни професионални дисциплини (например общопрактикуващи лекари, фармацевти, ветеринари и съответни немедицински дисциплини) и улесняване на сътрудничеството посредством общи платформи и свързване в единна мрежа.

Други приоритети включват:

програми за контрол и превенция на детски инфекциозни болести (включително действия, които насърчават обмена на най-добра практика при стратегиите за ваксиниране и имунизация, напр. предотвратими чрез ваксини болести съгласно Решение 2119/98/EО (23)). Действия за контрол на негативните последици (от ваксини, химикали, антивирусни и други лекарства и медицински приспособления) в сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата (EАЛ);

създаване на мрежи и обмен на информация между държавите-членки за подобряване безопасността на пациентите и качеството на полаганите за тях грижи, и по-специално управлението и контрола на инфекциите, свързани със здравните грижи и антимикробната резистентност, както и други опасности, свързани със здравните грижи или болничната среда (от излагане на действието на химикали, лекарства, дезинфектанти, качество на въздуха в затворени помещения и др.). Действия, свързани с обмена на най-добри практики в сферата на безопасността на пациентите (системи за докладване и придобиване на умения, обучение и образование), създаване и разработване на механизми и пособия за подобряване информацията за пациенти, граждани и здравни специалисти във връзка с безопасността на пациентите, за да се създаде по-добра представа за безопасността на пациентите и икономическите последици от опасни услуги и медицински грешки, и оказване на подкрепа на националните политики и програми.

2.1.2.4.   Безопасност при съхранението на кръв, тъкани, клетки и органи (приложение — точки 2.6., 2.7.)

Тази дейност има за цел да повиши качеството, безопасността и годността на субстанциите от човешки произход (органи, тъкани, клетки, кръв и кръвни компоненти), използвани за терапевтична употреба, свързана с тяхното набавяне, обработка, разпространение и употреба. Тези дейности ще спомогнат за прилагането на съществуващото законодателство на ЕС.

С приоритет ще се ползват следните дейности:

разработването на пособия, които предоставят практически упътвания за оценката на риска и методологията на утвърждаване при доставката, обработката, съхранението и разпространението на субстанции от човешки произход;

провеждане на подробно оценяване на риска при различните видове процедури с цел съставяне на специални ръководства за всеки вид процес и субстанция. Тези процедури трябва да бъдат съобразени с вида на обработката и подхода при използването на субстанциите в човешкия организъм;

механизми за насърчаването на доброволните неплатени донорства на субстанции от човешки произход. Действията трябва да бъдат насочени към споделяне на данни за рутинните практики за компенсацията, която се предлага на донорите на субстанции от човешки произход в болниците и организациите, които се занимават с набирането на такива субстанции.

2.1.3.   Определящи здравето фактори — член 2, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква б)

Дейностите в тази част са предназначени за:

укрепване на политиките и дейностите на ЕС във връзка с определящите здравето фактори;

подкрепа на действия за осигуряване и обмен на добра практика;

поощряване на широкообхватни и интегрирани подходи по отношение на няколко определящи здравето фактора и повишаване до възможно най-голяма степен усилията на страните.

През 2007 г. с приоритет ще се ползват тези проекти, които са свързани със и оказват подкрепа на политиките и стратегиите на ЕС във връзка с определящите здравето фактори, особено върху психичното здраве, храненето и физическата активност, тютюнопушенето, употребата на алкохол, наркотици, влияние на околната среда и здравеопазването. Специално внимание ще се отдели на проекти, които се занимават с добра практика при осигуряването на жизненоважни умения, свързани със здравето, по-специално за деца и младежи, като се покриват както рисковите така и защитните фактори, влияещи върху начините на живот и поведенията. Проектите трябва да показват отношение към по-широките социално-икономически основни фактори и да спомагат за намаляване на здравните различия.

Определените за 2007 г. приоритети са както следва:

2.1.3.1.   Подкрепа на ключовите стратегии на Общността по отношение на водещи до пристрастяване вещества (приложение — точка 3.1)

Действия в подкрепа на контрола над тютюнопушенето

Проектните предложеният трябва да са съсредоточени върху:

разработване на новаторски стратегии и най-добри практики относно превенцията и методите за спиране, насочени по-специално към младите хода и работещото население;

пасивно тютюнопушене: оценка на влиянието на политиките „без тютюнев дим“ в държавите-членки във връзка с излагането на влиянието на вторичния тютюнев дим и консумацията на тютюневи изделия;

контрол на тютюневите изделия: работа върху ефективността, внедряването и разработването от ЕС и държавите-членки на мерките за контрол над тютюна, и по-специално върху тютюневите съставки, контрол на емисиите и обществената информация във връзка с прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РКТ) на европейско ниво.

По отношение на алкохола дейностите трябва да са свързани с общия стратегически подход за намаляване на вредата от алкохола, както е посочено в съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за оказване на подкрепа на държавите-членки за намаляване на вредите от алкохола (24).

Проектните предложения трябва да се концентрират върху:

разработване на стандартизирана методология за анализ на съотношението разход-полза при политиките, свързани с алкохола, за да се изчисли икономическото въздействие от съществуващите политики за алкохола в ЕС;

разработване на стандартизирани сравнителни проучвания за хроничното напиване, напиванията по време на празници (епизодичните напивания), пиянството, контекста на пиянството, зависимостта от алкохола и нерегистрираната консумация;

набиране на най-добрите практики от стратегиите на работното място за намаляване въздействието от вредната и опасна консумация на алкохол върху икономиката (например намаляване на честото отсъствие от работа без уважителни причини, пиене на алкохол през работно време, работа с главоболие от употреба на алкохол и безработица);

свързване в мрежи, оценка и набиране на най-добри практики във връзка с проектите за мобилизацията на представители на обществеността, които разполагат с ресурси, както и проекти за намеса, включващи различните сектори и партньори за създаването на по-безопасна среда;

подкрепа за развитието на добри практики при рекламата, саморегулацията и контрола.

Дейности, свързани с лекарствата и наркотичните вещества

В съответствие със стратегията на ЕС за лекарствата и наркотичните вещества и план за действие, както и Препоръките на Съвета за лекарствата и наркотичните вещества (25), проектопредложенията трябва да се фокусират върху:

разработване и подобряване на програми за превенция, вземащи под внимание различията между половете и планираните специфични условия (например работните места);

приложение и устойчивост на програмите за намаляване на вредите сред уязвимите групи за предотвратяване на предаването на заразни болести (например туберкулоза, хепатит, HIV/СПИН) сред затворници, наркомани, използващи спринцовки и техните сексуални партньори, както и от майка на дете;

разработване на най-добри практики за повишаване достъпа до социални, психологични и медицински услуги за наркоманите, особено върху младите хора;

развитие и подобряване на обучението на професионалните работници, които работят с наркомани (например службите за спешна помощ).

2.1.3.2.   Цялостни подходи към начина на живот (член 2, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква б); приложение — точка 3.1)

По отношение на храненето и физическата активност в подготовката и подкрепата за предстоящата „Бяла книга за храненето и физическата активност“ и „Доклад за приносите към Зелената книга“, публикувани на 11 септември 2006 г., проектопредложенията ще бъдат фокусирани върху:

добрите практики за хранене и физическа активност в образователните програми, включително и в училищата;

пилотна подкрепа за сътрудничество с много участници за здравословен начин на живот в общини с фокус върху специфични уязвими групи, и по-специално децата;

ефективност на действията, които водят до промяна на поведението на потребителите по отношение на избора на храна и физическата активност;

оценка (оценка на влиянието на здравето/анализ на приходите и разходите) на политиките и мерките;

данни или пособия за подкрепа на изготвянето на маркетингови политики за детски храни;

поощряване на физическата активност чрез създаване на здравословна среда на живот и включването на други сектори (например градско планиране, транспорт, архитектура).

По отношение на HIV/СПИН и сексуални и репродуктивни дейности, съобразно съобщението на Комисията относно борбата срещу HIV/СПИН (26), проектопредложенията ще се фокусират върху следните въпроси:

съществуващото предаване на HIV в Европа сред мъже, които осъществяват сексуални контакти с други мъже (MSM), чрез изграждане на мрежи и в тяхно сътрудничество с ЕЦПКБ и други европейски органи; в подкрепа на комуникационна стратегия за превенция, която използва целеви и новаторски механизми;

начини за обмен и разпространение на национален и международен опит за повишаване на информираността за вируса HIV/СПИН и сексуалното здраве;

установяване на най-добри практики и насоки за доброволни консултации и извършване на тестване за HIV, като се взема под внимание разнообразието от специфични уязвими групи (като младежи, имигранти, наркомани, използващи спринцовки);

установяване и разпространение на добри практики, свързани с дейности, целящи да намалят вредата (превенция, лечение, грижа и подкрепа) с акцент върху уязвимите групи, и по-специално върху наркоманите, използващи спринцовки (НИС);

новаторски стратегии за популяризирането на безопасния секс сред подрастващите и групите от населението, изложени на висок риск, включително достъп до планираните услуги, и повишаване на информираността за сексуално преносимите зарази и тяхната превенция.

По отношение на действията, свързани с психичното здраве, които се основават на ориентациите, определени от стратегията на ЕС за психичното здраве (27); проектопредложенията трябва да бъдат фокусирани върху:

разработване на механизъм за идентифициране и разглеждане на добри практики, които да обединяват придобитите от съществуващите проекти знания и да включват мерки, които насърчават явното признаване на водещата практика при популяризирането на психичното здраве, превенцията на психичните разстройства, борба срещу заклеймяванията, и популяризиране на включването на хора с психични и здравни проблеми и техните човешки права;

подкрепа за ръководството и свързването в обширна мрежа за интеграция при популяризиране на психичното здраве и превенция на психичните разстройства на работното място, както и усилване на позитивното психично здраве и баланса между работа и личен живот;

съставяне на базата от данни за рентабилността на инвестицията в популяризиране на психичното здраве и предотвратяване на психичните разстройства.

2.1.3.3.   Дейности за обществено здраве по отношение на по-широкообхватни определящи здравето фактори(приложение — точки 3.2. и 3.3.)

Основните социални определящи здравето фактори ще се съсредоточат върху разработване на политики, новаторски подходи и оценка, с акцент върху:

споделяне на добри практики при повишаване на информираността, включително и разработването на платформи/мрежи или подобни и подобни механизми, при които вземат дейно участие всички участници;

документиране и оценка на добри практики при справяне с проблемите, свързани с достъпа до здравно обслужване и различията при резултатите от здравната грижа от страна на дадена социална група;

новаторски методи за работа по проблемите на здравето при преселниците или имигрантите;

обмен и разработване на препоръки за добра практика във връзка с популяризирането на здравето на работното място, и най-вече върху по-възрастните служители и удължаването на работната кариера. Това трябва да се извърши в тясно сътрудничество със здравето и безопасността при работните политики.

Действията, свързани с екологичните определящи здравето фактори съгласно Плана за действие за здравеопазването и за околната среда (28), ще бъдат фокусирани върху действията за обществено здраве, изграждащи мрежи за набиране на добри практики, насоки и мерки за лечение на национално и местно ниво, насочени към качеството на въздуха в затворени помещения, включително и анализи на ползите и разходите. В частност тези действия ще бъдат насочени към:

превантивни мерки и мерки за лечение, целящи намаляване излагането на радон;

мерки за лечение, насочени към подобряване на вентилацията, по-специално в училищата;

употреба и поддръжка на запалими уреди;

влага и плесен в сградите.

2.1.3.4.   Превенция на заболяванията и травмите (член 2, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква б)

Проектопредложенията за превенция на заболяванията ще бъдат насочени към разработване на указания и препоръки за добри практики по отношение на основните заболявания на населението, като например рак, диабет и респираторни заболявания, въз основа на съществуващата работа.

Проектите за превенция на травмите ще дават приоритет на:

разработването и прилагането на схеми за управление на безопасността за високо рискови спортни дейности в сътрудничество с европейските спортни асоциации;

създаването на пособия за действие в тясно сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (29) с цел справяне с проблемите на превенцията на травмите при младите служители;

подкрепа на дейности за прилагане на националните планове за действие във връзка с безопасността на децата, като се обърне специално внимание на защитата и интензивната комуникация;

популяризиране на обмена на информация и натрупания опит чрез експертните съвети, консултации и чрез осигуряване на устойчив вид дейност във връзка с добрата практика, която да играе ролята на „разпределителен център за информация“.

2.1.3.5.   Изграждане на капацитет

Ще се даде приоритет на:

насърчаване на сътрудничеството между образователните институции по отношение на съдържането на общите европейски курсове на обучение и модули в ключови области на общественото здраве и изготвянето на курсове за обучение на здравния персонал и на други специалисти, включени в дейности по обслужване на психичното здраве;

краткосрочна подкрепа при създаване на капацитет от избрани европейски мрежи с висок авторитет в областта на общественото здраве и със значителен обхват на действие в Европа за преодоляване на недостатъците в географското положение и развитието. Ще се обърне специално внимание на изграждането на капацитет от неправителствени организации в областта на HIV/СПИН за съдействие при подкрепата и включването на хора с HIV и СПИН в програми за ретровирусна терапия.

2.2.   Покана за участие в търг

Поръчките на услуги трябва да бъдат финансирани по бюджетни сметки 17 03 01 01 и 17 01 04 02. Общата ориентировъчната сума за поканите за участие в търг ще бъде в размер до 4 064 000 EUR (30).

До февруари 2007 г. (ориентировъчна дата) трябва да се приеме решение за допълнително финансиране за договори за възлагане на поръчки.

Ще бъдат идентифицирани следните работни области:

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.

Преразглеждане и актуализиране на Доклада за изпълнение на Препоръка 1999/519/EО на Съвета от 12 юли 1999 г. за ограничаване на излагането на хората на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (31).

2.

Оказване на подкрепа за специални пилотни проучвания, които използват проучването на Евробарометър.

3.

Докладване за интеграцията на изискванията за здравна защита под различните заглавия на политиките на Общността, включително и методологии за оценка на влиянието върху здравето, които вече са разработени на ниво Общност;

4.

Управление, редакция, актуализиране и разработване на портала за обществено здраве на ЕС.

5.

Съобщение относно Програмата за обществено здраве.

6.

Подкрепа за учредяване на научни секретариати.

7.

Безопасност на пациентите: създаване на интегрирана мрежа за подобряване на сътрудничеството в сферата на безопасността на пациентите с акцент върху културите, водещите насоки и клиничното управление, механизми за изготвяне на доклади и за придобиване на умения, споделяне на добри практики и включване на основните участници.

ЗАПЛАХИ ЗА ЗДРАВЕТО

1.

Създаване на платформи за подготовка, осъществяване и оценка на упражненията, организация на обучението по отношение на способите за вземане на решения и изграждането на екипи, разработката на IT пособия при подготовката и организацията на специализирани семинари.

2.

Отбелязване на основните компоненти и охарактеризиране на настоящата ситуация по отношение на референтните лаборатории, включително изследвания за приложимост, с цел подобряване на подходяща и навременна идентификация на вирусните разновидности на инфлуенцата и стандартите на ЕС във връзка с особено важни патогени, включително и осигуряването на особено важни технически и диагностични ресурси.

3.

Създаване на ръководство за добри практики за предприятия, работещи в сферата на набавянето на субстанции от човешки произход.

ОПРДЕЛЯЩИ ЗДРАВЕТО ФАКТОРИ

1.

Оценка на резултата от текстови и картинни здравни предупреждения, използващи се в държавите-членки и разработването на нови комплекти текстови и картинни предупреждения;

2.

Подкрепа за услугите за изграждане и прилагане на мрежи от участници и консултативни процеси по отношение на основните фактори, влияещи върху здравето, а именно хранене и физическа активност, алкохол, психично здраве и HIV/СПИН.

3.

Психично здраве: изследване „Доказателствена база за рентабилността на инвестициите в популяризиране на психичното здраве и превенцията на психични разстройства“.

4.

Набелязване на основните компоненти и оценка на национални и поднационални стратегии за основните фактори, оказващи влияние върху здравето (а именно HIV/СПИН и хранене и физическа активност).

5.

Здравеопазване с отношение към околната среда: разработване на уеб базиран информационен инструмент за качеството на въздуха в затворени помещения .

Към горепосочените приоритети, установена е пряка необходимост от координиране на приноса на неправителствените организации (НПО) при здравните инициативи на ниво ЕС; както при вече създадените платформи, така и при други инициативи, по теми като хранене и физическа активност, здравни услуги, фармацевтика и здраве и др.

2.3.   Сътрудничество с международни организации

2.3.1.   Области за сътрудничество през 2007 г.

В съответствие с член 11 от Програмното решение в хода на програмата ще се проучват различните държави в сътрудничество със службите на Комисията, които се занимават със същите теми, ще се търси сътрудничество с международни организации, компетентни в сферата на общественото здраве и на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР)

Комисията трябва да сключи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, които покриват области от Програмата за обществено здраве, съвместими с Работния план за обществено здраве на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 2007—2008 година, и по-специално в областите, свързани с:

усъвършенстване и поддръжка за развитието на системата на здравни сметки и събиране на данни, които не са обхванати от Статистическата програма на Общността, и по-специално резултатите от измерванията на вложеното, резултата и продуктивността;

стимули за прилагането на информационни и комуникационни технологии в здравеопазването и свързани с това политически възможности, които все още не са обхванати от съществуващите действия на ЕС;

Сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО), включително и Международната агенция за изследвания в областта на рака (МАИР), партньор на СЗО.

Сътрудничеството със СЗО през 2007 г. ще се изгражда върху съществуващите между двете организации инициативи и може да се разпростира и върху допълнителни области от настоящия работен план, като тези допълнителни области могат да се осъществяват с помощта на СЗО.

2.3.2.   Финансиране

Финансирането на дейности, които ще се осъществяват заедно с международните организации, упоменати по-горе, могат да бъдат разпределени единствено чрез преки споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Тези действия ще бъдат финансирани по бюджетна позиция 17 03 01 01; ориентировъчната сума за безвъзмездни средства е оценена на стойност до 2 032 000 EUR (5 % от оперативния бюджет). Тази сума може да се увеличи в зависимост от бюджетната наличност.

2.4.   Научни комитети

Научните комитети във връзка с Програмата за обществено здраве трябва да се финансират по бюджетна позиция 17 03 01 01.

Трябва да се задели обща сума в размер на 254 000 EUR за заплащане на издръжка на участници в срещи във връзка с работата на научните комитети и докладчици за изразяване на становища на научен комитет, в рамката на научните комитети (32) Тези отпуснати суми служат за покриване на всички области във връзка с Програмата за обществено здраве, т.е. 100 % от тези разходи за Научния комитет по здравеопазване и екологични рискове (НКЗЕР) и 50 % (ориентировъчен процент) от тези разходи за Научния комитет за появяващи се и новооткрити рискове за здравето, както и за координация.

2.5.   Делегиране на Генерална дирекция „Евростат“

Делегиране на максимална сума от 400 000 EUR по бюджетна позиция 17 03 01 01 ще се извърши в ползва на Генерална дирекция „Евростат“ за следните цели:

1.

национални статистически органи при изпълнението на модулите на Европейската система за здравни интервюта и допълнителни проучвания през периода 2007—2008 г. (дефинирано в Статистическа програма 2007 г.);

2.

подкрепа на националните статистически органи при изпълнението и допълнителното разширяване на Системата на здравните сметки в ЕС (в сътрудничество, определено в ОИСР и СЗО)


(1)  Виж http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(2)  COM(2006)234 окончателен от 24 май 2006 г.

(3)  Индикативен размер, подлежи на одобрение от бюджетния орган.

(4)  Виж стр. 27 от настоящия брой на Официален вестник , бележка под линия 3.

(5)  Индикативен размер: тази цифра е максималният размер и зависи от действителния размер на приноса на страните кандидатки.

(6)  Виж стр. 27 от настоящия брой на Официален вестник, бележки под линия 3 и 4.

(7)  Решение 2004/858/ЕО на Комисията (ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 73).

(8)  Решение 2002/834/ЕО на Съвета (ОВ L 294, 29.10.2002 г., стр. 1). РП6 проекти в областта на общественото здравеопазване към научната подкрепа на политиките — виж интернет страница CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(9)  Следва да се отбележи, че при поканите, които ще бъдат публикувани в началото на 2007 г. съгласно предстоящата 7-а Рамкова програма на Европейската общност за изследвания, ще има теми, които по-специално засягат общественото здравеопазване в раздел „Оптимизиране предоставянето на здравна грижа за европейските граждани“.

(10)  Виж за повече информация http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_calcul_en.htm

(11)  http:/ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20

(12)  Такъв е случаят за диабета, психичните заболявания, оралното здраве, астмата и хроничните обструктивни респираторни заболявания, болести на костно-мускулната система (със специално внимание върху остеопороза, артрит и ревматични заболявания), както и сърдечносъдови заболявания.

(13)  Това включва болестта на Паркинсон, множествена склероза, епилепсия, амиотрофична латерална склероза, Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD), умствено изоставане и нарушения на моторните функции, възприятията, езиковите и социално-емоционалните функции, хематологични заболявания (включително хемофилия), имунологични заболявания, алергии с изключение на астма, генито-уринарни заболявания, гастроентерологични заболявания, ендокринологични заболявания, заболявания на ушите, носа и гърлото, офталмологични заболявания, дерматологични заболявания, както и заболявания, причинени от фактори на околната среда. Тук влизат също и удари, главоболие и хронични болки (например синдром на хроничната умора и фибромиалгия).

(14)  https://webgate.cec.eu.int/idb/

(15)  http://ec.europa.eu/health-eu/

(16)  http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption и Съобщение на Комисията за Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, и Комитета на регионите относно електронното здравеопазване — подобряване на здравеопазването за европейските граждани: План за действие за изграждане на Европейско пространство за електронно здравеопазване (COM (2004) 356 окончателен от 30 април 2004 г.).

(17)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13

(18)  Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1).

Решение 2000/57/ЕО на Комисията (ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 32).

Решение 2000/96/EО: на Комисията (ОВ L 28, 3.2. 2000 г., стр. 50).

Решение 2002/253/EО на Комисията (ОВ L 86, 3.4.2002 г., стр. 44).

(19)  Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1).

(20)  виж: : http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(21)  Виж също: FP6 „Научна подкрепа за политиките“, 5th Call, SSP-5B ИНФЛУЕНЦА.

(22)  виж : http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf

(23)  Виж бележка под линия 11.

(24)  COM(2006) 625 от 24 октомври 2006 г.

(25)  Препоръка 2003/488/ЕО на Съвета – (ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 31).

(26)  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент (COM(2005) 654 окончателен от 15 декември 2005 г.).

(27)  Зелена книга — Популяризиране на психичното здраве на населението — Към стратегия за психично здраве за ЕС (COM(2005) 484 от 14 октомври 2005 г.).

(28)  Съобщение на Комисията до Съвета, до Европейския парламент и до Европейския икономически и социален комитет — Европейската околна среда и здравен план за действие за 2004—2010 г. (COM(2004) 416 окончателен от 9 юни 2004 г.).

(29)  Регламент (EО) № 2062/94 на Съвета (OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1).

(30)  Виж стр. 27 от настоящия брой на Официален вестник, бележки под линия 3 и 4. ОВ L 199, 30.7.1999 г., стр. 59.

(31)  ОВ L 199, 30.7.1999 г., стр. 59.

(32)  Решение 2004/210/EО на Комисията (OВ. L 66, 4.3.2004 г., стp. 45).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Допустими разходи за път и престой

Настоящите указания са в сила за възстановяването на разходи за път и престой:

на персонала, назначен от бенефициера (основни и свързани бенефициери) на безвъзмездни средства и експерти, поканени от бенефициера за участие в работни групи;

когато това е изрично предвидено в договорите за услуги.

1.   Фиксирани суми покриват всички разходи за престой по време на мисии, включително разходи за хотел, ресторант и местен транспорт (такси и/или обществен транспорт). Те са в сила за всеки ден от мисия на разстояние най-малко 100 km от обичайното работно място. Сумите за престой зависят от страната, в която се провежда мисията. Дневните ставки съответстват на сумата на дневните и най-високата цена за хотел, посочена в Решението С(2004) 1313 на Комисията (1), с измененията и допълненията.

2.   Мисии в държави извън EС на 27-те държави-членки, присъединяващи се страни и страни кандидатки, и страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Европейското икономическо пространство подлежат на предварително одобрение от Комисията. То ще бъде във връзка с целите на мисиите, разходите и причините за тях.

3.   Разходите за път се възстановяват при следните условия:

пътуване по най-прекия и евтин маршрут;

разстояние най-малко 100 km между мястото на срещата и обичайното работно място;

пътуване с влак: първа класа;

пътуване със самолет: икономична класа, освен ако не може да се използва по-евтина тарифа (напр. Apex); пътуване със самолет се разрешава единствено за връщане, когато разстоянието надвишава 800 км;

пътуване с кола: възстановяват се на базата на цената на билет за влак, първа класа.


(1)  Решение на Комисията от 7 април 2004 г.: Общи разпоредби за прилагане, приемащи Ръководство за мисиите на длъжностните лица и другите служители на Европейската Комисия.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2007 година

за определяне на основните принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата за обществено здраве

(текст от значение за ЕИП)

(2007/103/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008) (1), и по-специално член 8, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 1 от Решение № 1786/2002/ЕО се предвижда приемането от страна на Комисията на годишен работен план за изпълнението на програмата за обществено здраве, определяне на приоритетите и действията, които ще бъдат предприети, включително разпределяне на средствата, и приемане на механизмите, критериите и процедурите за подбор и финансиране на дейностите по програмата.

(2)

С Решение 2007/102/ЕО на Комисията (2) е приет работен план за 2007 г.

(3)

В член 115 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3) и член 167 от Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (4) се изисква критериите за допустимост, подбор и отпускане на безвъзмездни средства да са предварително уточнени в поканите за подаване на предложения с цел оценка на качеството на предложенията, подадени съгласно целите и приоритетите на годишната работна програма.

(4)

„Общите принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата за обществено здраве“, посочени в приложението към настоящото решение, следва да бъдат приети. Следователно приложение II към Решение С (2005) 29 от 14 януари 2005 г за приемане на работен план за 2005 г. за изпълнението на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008), включително и годишната работна програма за безвъзмездни средства и общите принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата „Обществено здраве“ се заменя с приложението към настоящото решение.

(5)

„Общите принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата за обществено здраве“, посочени в приложението, са съобразени със становището на Комитета по програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве,

РЕШИ:

Член единствен

„Общите принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата за обществено здраве (2003—2008)“, посочени в приложението, са приети.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с решение № 786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).

(2)  Виж стр. 27 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1248/2006 (ОВ L 227, 19.8.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

Настоящият документ изцяло заменя предишния документ „Общи принципи и критерии за подбор и финансиране на дейности по програмата за обществено здраве“, установен в приложението към Решение C(2005)29. Документът се отнася единствено за съфинансиране на индивидуални действия по програмата за обществено здраве чрез безвъзмездни средства след покани за подаване на предложения. Настоящият документ не заменя приложимите законови норми при никакви обстоятелства.

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1.

Финансовият регламент и Правилата за прилагане са документи за справка за прилагането на програмата за обществено здраве.

2.

Безвъзмездните средства трябва да са съобразени със следните принципи:

Правило за съфинансиране: изисква се външно съфинансиране от източник, различен от фондовете на Общността, или чрез собствени средства на бенефициера, или чрез финансови средства на трети страни. Вноски от трети страни може да се смятат за съфинансиране, в случай че се счетат за необходими или подходящи (член 113 от Финансовия регламент и член 172 от Правилата за прилагане).

Правило за недопускане на печалба: безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат създаването на печалба за бенефициера (член 109, параграф 2 от Финансовия регламент и член 165 от Правилата за прилагане).

Правило без обратна сила: допустимите разходи за финансиране трябва да са направени след подписването на споразумението. В изключителни случаи може да се признаят разходи, които са направени от датата на внасяне на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, но не по-рано (член 112 от Финансовия регламент).

Правило за недопускане на натрупване: еднократно се отпускат безвъзмездни средства за определена дейност, извършвана от даден бенефициер за съответната финансова година (член 111 от Финансовия регламент) (1).

3.

Предложения за дейности (проекти) ще бъдат оценявани въз основа на три категории критерии:

критерии за изключване, за оценка на допустимост на заявителя — член 114 от Финансовия регламент;

критерии за подбор, за оценка на финансовия и оперативния капацитет на заявителя за изпълнение на предложения проект — член 76 от Правилата за прилагане;

критерии за отпускане на безвъзмездни средства, за оценка на качеството на предложението, като се вземе предвид стойността му.

Тези три категории критерии ще се разглеждат последователно по време на процедурата за оценка. Проект, който не отговаря на изискванията на една категория, няма да бъде разглеждан на следващия етап за оценка и ще бъде отхвърлен.

4.

При изпълнение на програмата за обществено здраве ще се даде приоритет на проекти, които:

се отличават с новаторски характер по отношение на съществуващата ситуация и не се повтарят;

осигуряват добавена стойност на европейско равнище в областта на общественото здраве: проекти, които водят до мащабни икономии на европейско равнище, които включват колкото може повече отговарящи на критериите страни във връзка с обхвата на проекта и които могат да се прилагат навсякъде;

допринасят и подкрепят разработването на политики на Общността в областта на общественото здраве;

отделят достатъчно внимание на ефективна управленска структура, ясен процес на оценка и точно описание на очакваните резултати;

включват план за използване и разпространение на резултатите на европейско равнище към съответните целеви групи.

2.   КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

1.

Заявителите ще бъдат изключени от участие в процедурата за отпускане на безвъзмездни средства по програмата „Обществено здраве“, в случай че:

a)

са в несъстоятелност или в процедура по ликвидация, под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредиторите си, прекъснали са дейността си, обект са на съдебно производство във връзка с тези въпроси или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националното законодателство или нормативната уредба;

б)

са осъдени за нарушаване на професионалната етика с влязла в сила присъда;

в)

са извършили виновно груба професионална грешка, доказана с всички средства, които могат да бъдат обосновани от договарящата организация;

г)

не са изпълнили задълженията си, свързани с плащането на социални осигуровки или плащането на данъци в съответствие със законовите разпоредби на страната, в която са учредени, или на страната на длъжностното лице, или на страната, в която се изпълнява договорът;

д)

са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или за всякаква друга незаконна дейност, която би навредила на финансовите интереси на Общностите;

е)

са обвинени в сериозно нарушаване на договора заради неизпълнение на техните задължения, произтичащи от договора, след друга обществена поръчка или процедура за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността.

Доказателства: заявителите следва да представят декларация от свое име, надлежно подписана, подпечатана и датирана, в която да се посочва, че те не са в нито една от посочените по-горе ситуации.

2.

Всички предложения, получени след обявения краен срок за получаване, всички непълни предложения, както и такива, които не отговорят на формалните изисквания, посочени в поканата за подаване на предложения, ще бъдат изключени от участие в програмата „Обществено здраве“.

Всяко заявление трябва да бъде попълнено и да съдържа поне следните документи:

административни данни за основния партньор и партньорите съдружници;

техническо описание на проекта;

общ бюджет на проекта и необходимото ниво на съфинансиране от Общността;

доказателства: общ бюджет на проекта и необходимото ниво на съфинансиране от Общността;

доказателства: съдържание на заявлението.

3.

Дейности, започнати преди датата, на която е регистрирано заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, ще бъдат изключени от участие в програмата „Обществено здраве“.

Доказателства: предвидената начална дата и продължителността на дейността трябва да бъдат посочени в заявлението за отпускане на безвъзмездни средства.

3.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Само предложенията, които отговарят на изискванията на критериите за изключване, ще бъдат допуснати за оценка. Следните критерии за подбор трябва да бъдат изпълнени.

1.   Правен статус

Заявителите следва да представят доказателства за правния статус на своята организация.

Доказателства: заявителите следва да представят устава на организацията и официалната регистрация.

2.   Финансов капацитет

Заявителите следва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на действието и да участват в съфинансирането.

Доказателства: Заявителите следва да представят отчета за приходите и разходите, както и счетоводния баланс за последните две приключени финансови години.

Проверката на финансовия капацитет не се прилага към обществените органи или към международни обществени организации, създадени по силата на междуправителствени споразумения, или за специализирани агенции, създадени по силата на посочените споразумения.

3.   Оперативен капацитет

Заявителят следва да притежава необходимите професионални ресурси, компетентност и квалификации за извършване на предложената дейност.

Доказателства: заявителите следва да представят последния годишен отчет за дейността, който да включва оперативни, финансови и технически подробности, както и биографични справки за целия персонал на всички организации, участващи в проекта.

4.   Допълнителни документи ще се предоставят по искане на Комисията.

В такъв случай заявителите следва да предоставят доклад от външна финансова проверка, изготвен от оторизиран одитор, който заверява отчетите за последната финансова година и дава оценка за платежоспособността на кандидата.

4.   КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Единствено проекти, които отговарят на изискванията за изключване и подбор, ще бъдат допуснати за по-нататъшна оценка въз основа на посочените по-долу критерии за отпускане на безвъзмездни средства. Поканите за подаване на предложения ще определят прилагането на критериите за отпускане на безвъзмездни средства.

1.   Политическа и контекстуална приложимост на проекта

а)

Принос на проекта към програмата „Обществено здраве“ и към нейния годишен работен план за постигане на целите и приоритетите.

б)

Стратегическа приложимост по отношение на очаквания принос към вече съществуващото познание и здравни последици.

в)

Добавена стойност на европейско равнище в областта на общественото здраве:

въздействие върху целевите групи, дълготраен ефект и потенциални мултипликационни ефекти като дейности, които позволяват повторно осъществяване, прехвърляне или които водят до устойчиви резултати;

допринасяне за допълването, съгласуваността и съвместимостта със съответните политики на ЕС.

г)

Географско покритие

Заявителите следва да гарантират, че географското покритие на проекта е съобразено с неговите цели, да обяснят ролята на отговарящите на критериите страни като партньори, както и приложимостта на ресурсите на проекта или целевите групи, които представляват.

Предложения на национално и поднационално равнище се отхвърлят (например тези, които включват само една отговаряща на критериите страна или регион от дадена страна).

д)

Адекватност на проекта в социален, културен и политически контекст

Заявителите следва да съотнесат проекта към ситуацията на държавите или съответните специфични области, като гарантират съвместимостта на предвидените действия с културата и възгледите на целевите групи.

2.   Техническо качество на проекта

a)   Доказателствена база

Заявителите следва да включат анализ на проблемите и ясно обяснение на факторите, въздействието, ефективността и приложимостта на предложените мерки.

б)   Определение на съдържанието на проекта

Заявителите следва ясно да опишат целите, целевите групи, включително и съответните географски фактори, методите, очакваните ефекти и резултати.

в)   Новаторски характер, техническо допълнение и избягване на дублирането на вече съществуващи дейности на равнището на ЕС

Заявителите следва ясно да посочат напредъка, поставен като цел на проекта в съответната област, в сравнение с настоящата ситуация и да гарантират избягване на неуместно дублиране или частично или пълно припокриване между проекти и дейности, вече извършени на европейско и международно равнище.

г)   Стратегия за оценка

Заявителите следва ясно да обяснят вида и адекватността на предложените методи и избраните показатели.

д)   Стратегия за разпространение

Заявителите следва ясно да покажат адекватността на предвидената стратегия и предложената методология, за да се гарантира приемственост на резултатите и устойчивост на разпространението.

3.   Управление на проекта и бюджета

a)   Планиране и организация на проекта

Заявителите следва да опишат дейностите, които ще се осъществят, графика и основните етапи, резултатите, естеството и разпределянето на задачите, както и да направят анализ на риска.

б)   Организационен капацитет

Заявителите следва да опишат управленската структура, компетентността на персонала, задълженията, вътрешната комуникация, вземането на решения, наблюдението и надзора.

в)   Качество на партньорството

Заявителите следва да опишат предвидените партньорства от гледна точка на екстензивността, ролите и задълженията, взаимоотношенията между различните партньори, съгласуваността и взаимното допълване между различните партньори в проекта и структурата на мрежата.

г)   Комуникационна стратегия

Заявителите следва да опишат комуникационната си стратегия по отношение на планирането, целевите групи, адекватността на използваните канали, както и прозрачността на съфинансиране от страна на ЕС.

д)   Общ и подробен бюджет

Заявителите следва да гарантират, че бюджетът ще бъде приложим, уместен, балансиран и последователен по отношение на партньорите и специфичните цели на проекта. Бюджетът трябва да бъде разпределен между партньорите в минимални разумни граници, като се избягва прекомерната му разбивка.

е)   Финансово управление

Заявителите следва да опишат финансовите цикли, задълженията, процедурите за отчитане и контролните проверки.

Точките за всяка група критерии са, както следва. Съответните точки за индивидуалните критерии от дадена група ще бъдат посочени в поканата за подаване на предложение.

1.

Политическа и контекстуална приложимост на проекта

/30

2.

Техническо качество на проекта

/40

3.

Управление на проекта и бюджета

/30

Максимален брой точки /100

На всяка група критерии ще съответства определен праг, като проект, неуспял да набере необходимите точки, за да премине съответния праг, ще бъде отхвърлен.

След процедурата за оценка ще се състави списък с предложените за финансиране предложения, класифицирани според общия брой набрани точки. В зависимост от бюджетната наличност предложенията с най-голям брой точки ще получат съфинансиране. Останалите предложения, препоръчани за съфинансиране, ще бъдат включени в списък с резерви.


(1)  Това означава, че специфична дейност, представена от заявителя за безвъзмездни средства, може да бъде одобрена за съфинансиране от Комисията единствено веднъж годишно, независимо от продължителността на тази дейност.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/51


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение на Решение 2002/300/ЕО относно областите, изключени от списъка на одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae

(нотифицирано под номер C(2007) 419)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/104/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях (1), и по-специално член 5, параграф 3 от нея;

като има предвид че:

(1)

Решение 2002/300/ЕО на Комисията от 18 април 2002 г. за определяне на одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens  (2), изрежда в приложението към това решение областите в Общността, които се считат за незасегнати от заболявания по мекотелите, дължащи се на причинителите Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens.

(2)

С писмо от юли 2006 г. Обединеното кралство информира Комисията, че Bonamia ostreae е била открита в Loch Sunart. Преди това тази област се считаше за незасегната от Bonamia ostreae, но поради горната причина вече не може да се смята за незасегната от това заболяване.

(3)

С писмо от ноември 2006 г. Ирландия информира Комисията, че Bonamia ostreae е била открита в Lough Swilly. Преди това тази област се считаше за незасегната от Bonamia ostreae, но поради горната причина вече не може да се смята за незасегната от това заболяване.

(4)

Поради това Решение 2002/300/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2002/300/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията:

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  OВ L 103, 19.4.2002 г., стр. 24. Решение, последно изменено с Решение 2006/559/ЕО (ОВ L 219, 10.8. 2006 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ, ОДОБРЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ БОЛЕСТИТЕ ПО МЕКОТЕЛИТЕ BONAMIA OSTREAE И MARSTEILIA REFRINGENS

1.A.   Зони в Ирландия, одобрени по отношение на B. ostreae

Цялото крайбрежие на Ирландия, с изключение на следните осем области:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.Б.   Зони в Ирландия, одобрени по отношение на M. refringens

Цялото крайбрежие на Ирландия

2.A.   Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, одобрени по отношение на b. ostreae

Цялото крайбрежие на Великобритания, с изключение на следните пет области:

южното крайбрежие на Cornwall от нос Lizard до Start Point

областта около устието на река Solent от Portland Bill до Selsey Bill

крайбрежната област в Essex, от Shoeburyness до Landguard point

крайбрежната област в югозападен Уелс от Wooltack Point до St. Govan’s Head, включително Milford Haven и приливните води на източния и западния бряг на река Cleddau.

Областта, която обхваща водите на Loch Sunart, на изток от линията, прокарана югоизточно от най-северната точка на Maclean’s Nose към Auliston Point.

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на следните области:

Lough Foyle

цялото крайбрежие на Guernsey и Herm

зоната на States of Jersey: тази зона съответства на крайбрежната зона на колебание на прилива между средната линия на прилива на остров Jersey и въображаема линия на три морски мили от средната линия на отлива. Разположена е в Нормандско-бретанския залив в южната част на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Man.

2.Б.   Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, одобрени по отношение на M. refringens

цялото крайбрежие на Великобритания

цялото крайбрежие на Северна Ирландия

цялото крайбрежие на Guernsey и Herm

зоната на States of Jersey: тази зона съответства на крайбрежната зона на колебание на прилива между средната линия на прилива на остров Jersey и въображаема линия на три морски мили от средната линия на отлива. Разположена е в Нормандско-бретанския залив в южната част на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Ман.

3.   Зони в Дания, одобрени по отношение на B. ostreae и M. refringens

Limfjorden от Thyborøn на запад до Hals на изток.“


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/54


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение на решения 2005/731/EО и 2005/734/EО във връзка с удължаване на техния срок на прилагане

(нотифицирано под номер C(2007) 420)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/105/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на прилагане на Решение 2005/731/EО на Комисията от 17 октомври 2005 г. за определяне на допълнителни изисквания по отношение на наблюдението на инфлуенца при дивите птици (2) и на Решение 2005/734/EО на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на мерки за биосигурност с цел намаляване на риска от пренасяне на високопатогенна инфлуенца по птиците, причинена от вирус на инфлуенца А, подтип H5N1, от птици, живеещи в дивата среда, към домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и за осигуряване на система за ранно откриване в области с особен риск (3) изтича на 31 декември 2006 г.

(2)

Все пак, тъй като продължават да се появяват огнища на азиатския вирус на инфлуенца по птиците в трети страни и следователно заплахата за Общността не е намаляла, е подходящо да бъде продължен срокът на действие на посочените решения.

(3)

Следователно решения 2005/731/ЕО и 2005/734/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 4 от Решение 2005/731/EО датата „31 декември 2006 г.“ се заменя с датата „31 декември 2007 г.“.

Член 2

В член 4 от Решение 2005/734/EО датата „31 декември 2006 г.“ се заменя с датата „31 декември 2007 г.“.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(2)  OВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 93. Решение, изменено с Решение 2006/52/EО (ОВ L 27, 1.2.2006 г., стр. 17).

(3)  OВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 105. Решение, последно изменено с Решение 2006/574/EО (ОВ L 228, 22.8.2006 г., стр. 24).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/55


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/106/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/124/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан (1) до 28 февруари 2007 г.

2)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

3)

Мандатът на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) се удължава за срок от 12 месеца въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2006/124/ОВППС.

4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може се влоши и да възпрепятства постигането на целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Francesc VENDRELL като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Афганистан се удължава до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се определя в съответствие с целите на политиката на ЕС за Афганистан. По-специално СПЕС:

1)

допринася за изпълнението на съвместната декларация на ЕС и Афганистан и на Споразумението за Афганистан, както и на съответните резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации („ООН“) и на други свързани резолюции на ООН;

2)

насърчава положителния принос на действащите фигури на регионално ниво в Афганистан и от съседните страни за мирния процес в Афганистан, като по този начин допринася за консолидирането на афганистанската държава;

3)

подкрепя ключовата роля на ООН, по-конкретно специалния представител на Генералния секретар; и

4)

подкрепя дейността на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС е:

а)

да изразява становището на Европейския съюз за политическия процес, като се основава на ключовите принципи, договорени между Афганистан и международната общност, по-специално съвместната декларация на ЕС и Афганистан и Споразумението за Афганистан;

б)

да установява и поддържа тесен контакт и да оказва подкрепа на представителните афганистански институции, по-специално правителството и парламента. Следва да се поддържа контакт и с други афганистански политически фигури и други заинтересовани лица както във, така и извън страната;

в)

да поддържа тесен контакт със съответните международни и регионални организации, особено с местните представители на ООН;

г)

да поддържа тесни контакти със съседните и с други заинтересовани държави в региона, така че техните мнения за ситуацията в Афганистан и развитието на сътрудничеството между тези държави и Афганистан да бъдат взети предвид при определяне политиката на Европейския съюз;

д)

да информира за напредъка, постигнат по отношение на осъществяването на целите на съвместната декларация на ЕС и Афганистан и Споразумението за Афганистан, по-специално в следните области:

добро управление и установяване на институции гарантиращи принципа на правовата държава,

реформи в сектора на сигурността, включително създаване на съдебни институции, национална армия и полицейски сили,

зачитане на правата на човека за всички афганистанци, независимо от пол, етнос или религия,

зачитане на демократичните принципи, принципи на правовата държава, правата на малцинствата, правата на жените и децата и принципите на международното право,

насърчаване на участието на жени в публичната администрация и гражданското общество,

зачитане на международните ангажименти на Афганистан, включително сътрудничество в международните усилия за борба с тероризма, незаконния трафик на наркотици и трафика на хора,

съдействие на хуманитарната помощ и добре организираното завръщане на бежанци и вътрешно разселени лица;

е)

съгласувано с представители на държавите-членки и Комисията, да съдейства, за да се гарантира, че политическият подход на ЕС е отразен в действията му за развитието на Афганистан;

ж)

съвместно с Комисията, да участва активно в съвместния съвет за координация и мониторинг, създаден съгласно Споразумението за Афганистан;

з)

да съветва относно участието и позициите на Европейския съюз на международни конференции, посветени на Афганистан.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата на подчинение и под оперативното ръководство на ГС/ВП. СПЕС се отчита пред Комисията за всички разходи.

2.   Комитета по политиката и сигурността (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основната точка за контакти със Съвета. КПС осигурява стратегически насоки и политическа информация на СПЕС в рамките на мандата му.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на 2 450 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и нормите, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварителното финансиране не остава собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите подлежи на договаряне между СПЕС и Комисията. Извършването на разходите е допустимо от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 6

Създаване на екипа

1.   В рамките на мандата му и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на свой екип след съгласуване с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предлагат командироването на персонал, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на служителите, които евентуално се командироват от държава-членка или институция на Европейския съюз към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на Европейския съюз.

3.   Всички длъжности от категория „А“, на които не са назначени командировани лица, се обявяват надлежно от Генералния секретариат на Съвета и се нотифицират на държавите-членки и институциите на Европейския съюз, за да се извърши подбор на най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС, и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите за сигурност и минималните стандарти, въведени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за създаване на Европейския съюз, СПЕС предприема всички реално изпълними мерки съобразно неговия мандат и състоянието на сигурността в рамките на географския район под негова отговорност, за да осигури безопасността на целия персонал под прякото му управление, по-специално чрез:

а)

разработване на план за сигурността за конкретната мисия на базата на насоки от Генералния секретар на Съвета, който включва мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер при конкретната мисия, управление на безопасното движение на персонала към и в рамките на района, в който се провежда мисията, управление на инциденти, свързани със сигурността, и план за действие при извънредни обстоятелства и евакуация за мисията;

б)

гарантиране, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, има застраховка за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове от екипа му, които трябва да бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително наетият на място по договор персонал, са преминали през подходящо обучение по въпросите на сигурността преди или след пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от Секретариата на Съвета оценка на риска в района на мисията;

г)

гарантиране изпълнението на всички договорени препоръки, направени след редовни оценки на сигурността, и представяне и изпращане до ГС/ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади относно изпълнението им и други свързани със сигурността въпроси в рамките на междинните доклади и докладите за изпълнение на мандата;

д)

гарантиране, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от реда на подчинение, на предприемането на последователен подход с оглед на сигурността на персонала спрямо всички елементи на ЕС, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС се отчита лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да се отчита пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. СПЕС може, по препоръка на ГС/ВП и на КПС, да се отчита пред Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 9

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията редовни брифинги. На място се поддържат тесни контакти с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата. СПЕС поддържа контакт и със СПЕС за Централна Азия и с международните и регионалните действащи фигури на място.

Член 10

Преглед

Извършва се редовен преглед на изпълнението на настоящото съвместно действие и на неговата съгласуваност с другите участия на Европейския съюз в региона. СПЕС представя доклад за постигнатия напредък пред ГС/ВП, пред Съвета и пред Комисията преди края на юни 2007 г., както и подробен доклад за изпълнението на мандата до средата на ноември 2007 г. Тези отчети формират основата за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от страна на КПС. В контекста на общите приоритетите на разполагането, ГС/ВП прави препоръки пред КПС относно взето от Съвета решение за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

Член 12

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  OВ L 49, 21.2.2006 г., стр. 21.

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/EО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/59


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/107/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 гoдина

за назначаване на Специален представител на Европейския съюз за Република Молдова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 14, 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/120/ОВППС за удължаване на мандата на Специалния представител на Европейския съюз за Молдова (1).

(2)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

(3)

Мандатът на Специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) следва да се удължи с 12 месеца въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2006/120/ОВППС.

(4)

Г-н Adriaan Jacobovits de Szeged информираха Генералния секретар/ Върховен представител (ГС/ВП) за намерението си да подаде оставка в края на месец февруари 2007 г. Поради това следва да бъде назначен нов СПЕС, считано от 1 март 2007 г.

(5)

На 31 януари 2007 г. ГС/ВП препоръча г-н Kàlmàn MIZSEI да бъде назначен за нов СПЕС за Република Молдова.

(6)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 на Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Назначаване

Г-н Kàlmàn MIZSEI се назначава за Специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Република Молдова, считано от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Европейския съюз за Република Молдова. Тези цели включват:

а)

способстване за мирното уреждане на конфликта в Транснистрия (Приднестровието) и за изпълнението на тези договорености въз основа на приложимо решение, при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова в границите, признати на международно ниво;

б)

способстване за укрепването на демокрацията, принципа на правова държава и зачитането на правата на човека и основни свободи за всички граждани на Република Молдова;

в)

насърчаване на добри и близки отношения между Република Молдова и ЕС на основата на общи ценности и интереси, определени в Плана за действие на Европейската политика на съседство (ЕПС)

г)

подпомагане на борбата с трафика на хора, на оръжия и други стоки от и през територията на Република Молдова;

д)

способстване за укрепване на стабилността и сътрудничеството в региона;

е)

засилване на ефективността на политиките на Европейския съюз и представянето им на обществеността в Република Молдова и региона;

ж)

засилване на ефективността на граничния и митнически контрол и дейностите по гранично наблюдение в Република Молдова и Украйна по продължение на общата им граница, като се обърне специално внимание на участъка на Транснистрия (Приднестровието), особено чрез Гранична мисия на ЕС.

2.   СПЕС подпомага дейността на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) в Република Молдова и региона, и работи в тясно сътрудничество с Председателството, ръководителите на мисии на ЕС и Комисията.

Член 3

Мандат

1.   С оглед постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС включва:

а)

засилване на участието на ЕС в разрешаването на конфликта в Транснистрия (Приднестровието) в съответствие с приетите цели на политиката на Европейския съюз и в тясно сътрудничество с ОССЕ, като представлява Европейския съюз чрез подходящи процедурни средства и на съгласувани платформи за диалог, както и чрез развиване и поддържане на тесни връзки с всички заинтересовани участници;

б)

подпомагане на подготовката, по целесъобразност, на участието на Европейския съюз в прилагането на възможно решение на конфликта;

в)

внимателно проследяване на политическите събития в Република Молдова, включително на тези в Транснистрийския регион (Приднестровието), чрез развиване и поддържане на тесни връзки с правителството на Република Молдова и други вътрешни участници, и предлагане по целесъобразност на съвет и съдействие от страна на Европейския съюз;

г)

съдействие за по-нататъшно развитие на политиката на Европейския съюз за Република Молдова и региона, по-специално относно предотвратяване и разрешаване на конфликти;

д)

чрез помощен екип, ръководен от старши политически съветник на СПЕС:

i)

осигурява политически обзор на събитията и дейностите, свързани с молдовско-украинската държавна граница;

ii)

извършва анализ на политическите ангажименти на Република Молдова и Украйна за подобряване на граничното управление;

iii)

насърчава сътрудничеството по въпроси, свързани с границите, между молдовската и украинска страна, както и с оглед създаване на предпоставки за уреждане на конфликта в Транснистрия (Приднестровието).

е)

способства за осъществяване на политиката на Европейския съюз и насоките на Европейския съюз в областта на правата на човека, по-специално по отношение на децата и жените в засегнатите от конфликта области, особено чрез наблюдение и разглеждане на събитията в това отношение.

2.   За целите на изпълнение на мандата си, СПЕС поддържа обща информираност относно всички дейности на Европейския съюз, особено съответните аспекти на Плана за действие на ЕПД.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата под ръководството и на пряко подчинение на ГС/ВП. СПЕС се отчита пред Комисията за всички разходи.

2.   Комитетът по политиката и сигурността (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основното лице за контакти със Съвета. КПС осигурява стратегически насоки и политическа информация на СПЕС в рамките на мандата му.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на 1 100 000 EUR.

2.   Управлението на разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се извършва в съответствие с процедурите и нормите, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварително предоставените финансови средства не остават собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите подлежи на договаряне между СПЕС и Комисията. Извършването на разходите е допустимо, считано от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, както е целесъобразно, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 6

Съставане на екипа

1.   В рамките на мандата му и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за създаваното на свой екип след консултация с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват персонал, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на този персонал, който може да бъде командирован от държава-членка или институция на ЕС в подкрепа на СПЕС, се заплаща от съответната държава-членка или институция на ЕС.

3.   Всички длъжности от категория „А“, на които не са назначени командировани лица, се обявяват от Генералния секретариат на Съвета и също се нотифицират на държавите-членки и институциите на ЕС, за да се извърши подбор на най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпроблемното протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят необходимото съдействие.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват изискванията за сигурност и минималните стандарти, постановени с Решение № 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), по-специално при управление на класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз за сигурността на персонала, командирован извън Европейския съюз, в качеството на оперативен персонал съгласно Дял V от ДЕС, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразени с мандата му и ситуацията на сигурността в географския регион, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под негово ръководство, по-специално чрез:

а)

създаване inter alia на конкретен за мисията план за сигурност въз основа на насоките на Генералния секретариат на Съвета, включително конкретни за мисията мерки за физическа, организационна и процедурна сигурност, който предвижда управлението на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, управлението на инциденти, свързани със сигурността и план на мисията за извънредни ситуации и евакуация.

б)

осигуряване, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, е застрахован срещу висока степен на риск съобразно условията в района на мисията;

в)

осигуряване, че всички членове на неговия екип, които ще бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително местно нает персонал, е преминал през подходящо обучение за сигурност преди или при пристигане в района на мисията, въз основа на степента на риск, определена за района на мисията от секретариата на Съвета.

г)

гарантиране, че се изпълняват всички съгласувани препоръки, отправени след редовни оценки на сигурността, и предоставяне на писмени доклади за тяхното изпълнение, както и за други въпроси, свързани със сигурността в рамките на междинния и окончателен доклад за изпълнение на мандата, на ГС/ВП, Съвета и Комисията;

д)

осигуряване, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от йерархията, на приемането на последователен подход относно сигурността на персонала спрямо всички елементи на Европейския съюз, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС се отчита лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да се отчита пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. По препоръка на ГС/ВП и на КПС, СПЕС може да докладва на Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 9

Координация

1.   За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и делегациите на Комисията. На място се поддържат тесни връзки с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата му. СПЕС също осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво на място.

2.   Съветът и Комисията, в рамките на своите пълномощия, гарантират последователността между изпълнението на настоящото съвместно действие и външни дейности на Общността в съответствие с втора алинея на член 3 на Договора. За тази цел Съветът и Комисията си сътрудничат.

Член 10

Преглед

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на ЕС в този регион подлежи на редовен преглед. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията доклад за напредъка преди края на месец юни 2007 г. и обстоен доклад за изпълнението на мандата до средата на месец ноември 2007 г. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разгръщане, ГС/ВП отправят препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила на датата на неговото приемане.

Член 12

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 гoдина.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  ОВ L 49, 21.2.2006 г., стр. 11.

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/EО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/63


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/108/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 юли 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/468/ОВППС, за подновяване и преразглеждане мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан (1),

(2)

Европейският съюз активно участва на дипломатическо и политическо равнище от началото на международните усилия за овладяване и решаване на кризата в Дарфур.

(3)

Съюзът желае да засили, от една страна, своята политическа роля в криза с множество местни, регионални и международни участници и да поддържа съгласуваността между помощта на Съюза за управлението на кризата в Дарфур, ръководено от Африканския съюз (АС), и да укрепи, от друга страна, всички политически връзки със Судан, включително изпълнението на Всеобхватното мирно споразумение (ВМС) между правителството на Судан и Суданското народно-освободително движение/армия (СНОД/А).

(4)

На 5 май 2006 г. в Абуджа бе сключено Мирното споразумение за Дарфур (МСД) между правителството на Судан и отделни бунтовнически фракции. Съюзът ще насърчи усилията за разширяване на подкрепата за МСД сред бунтовническите групи като основен елемент на един цялостен политически процес, който остава предварителното условие за траен мир и сигурност, както и за слагане край на страданията на милиони хора в Дарфур. Функциите на СПЕС следва да държат изцяло сметка за ролята на ЕС по отношение на изпълнението на МСД, включително във връзка с диалога Дарфур-Дарфур и процеса на консултации.

(5)

Съюзът предостави значителна помощ на Мисията на АС в региона Дарфур на Судан (АМІS) под формата на помощ за планиране и управление, финансиране и логистика.

(6)

На 31 март 2005 г. Съветът за сигурност на Обединените нации (ООН), информиран с доклад на Международната комисия за разследване на нарушения на международното хуманитарно право и законите за човешките права в Дарфур, прие Резолюция 1593(2005), която отнася въпроса за положението в Дарфур до Международния наказателен съд.

(7)

На 31 август 2006 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1706(2006), която предоставя мандат на Мисията на ООН в Судан (МОНС) да засили своите ангажименти в Дарфур, както и да предприеме стъпки, консултирайки се с АС, за засилването на Мисията на Африканския съюз в Дарфур (AMIS/МАСД) като използва ресурси на ООН. Предвид изпълнението на това решение ООН, АС и суданското правителство се срещнаха за консултации на високо равнище в Адис Абеба на 16 ноември 2006 г. Страните се споразумяха за три-етапен подход при подкрепата на ООН за МАСД, която да доведе до евентуални смесени сили на АС и ОН.

(8)

Съветът за мир и сигурност на АС, одобрявайки заключенията от консултациите в Адис Абеба, реши да удължи мандата на МАСД за период от 6 месеца, до 30 юни 2007 г., при условие че се преразгледа от АС и се основава на наличните финансови ресурси. На 15 декември 2006 г. Европейският съвет се съгласи да удължи гражданско-военната подпомагаща акция на Европейския съюз в подкрепа на МАСД. Поради това все още е необходим съответстващ политически ангажимент с АС, ООН и правителството на Судан, както и специфичен координационен капацитет.

(9)

На 19 декември 2006 г. Генералният секретар на ООН назначи специален пратеник за Дарфур.

(10)

Постоянното присъствие в Хартум позволява продължаване на контактите на СПЕС с правителството на Судан, суданските политически партии, главната квартира на Мисията на АС в Дарфур, ООН и неговите агенции, дипломатически мисии, както и участие в дейностите на Комитетите за наблюдение и оценка, създадени за да ръководят изпълнението на ВМС и МСД съответно и да наблюдават отблизо ситуацията в източен Судан след сключването на Мирното споразумение за източен Судан (МСИС). Също така, присъствието в Джуба би позволило поддържането на по-тесни и по-редовни контакти с правителството на южен Судан и СНОД, както и да се следи по-отблизо положението в южен Судан.

(11)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

(12)

На основата на преразглеждане на Съвместно действие 2006/468/ОВППС, мандатът на СПЕС за Судан по принцип следва да бъде удължен за период от 12 месеца.

(13)

Г-н Pekka HAAVISTO информира Генералния секретар/Върховен представител за намерението си да си подаде оставката в края на април 2007 г. Поради това следва мандатът му да бъде удължен до 30 април 2007 г. Съветът възнамерява да назначи нов СПЕС за останалия период на мандата.

(14)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на Общата външна политика и политиката на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Pekka HAAVISTO като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Судан се удължава до 30 април 2007 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се определя в съответствие с целите на политиката на Европейския Съюз за Судан, и по-специално:

а)

усилията, като част от международната общност и в подкрепа на АС и на Обединенети нации (ООН) за подпомагане на суданските партии, АС и ООН да постигнат политическо разрешаване на конфликта в Дарфур, включително чрез изпълнение на Мирното споразумение за Дарфур (МСД), за улесняване изпълнението на Всеобхватното мирно споразумение (ВМС) и насърчаване диалога юг-юг, както и за улесняване изпълнението на Споразумението за мир в източен Судан (СМИС), като се обърне дължимото внимание на регионалните измерения на тези въпроси и на принципа на Африканската инициатива; и

б)

осигуряването на максимална ефективност и прозрачност на приноса на Съюза към Мисията на АС в региона Дарфур на Судан (AMIS).

Член 3

Мандат

1.   С оглед постигне на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС е:

а)

да си сътрудничи с АС, правителството на Судан, правителството на южен Судан, въоръжените движения в Дарфур и други судански партии, както и с неправителствени организации, и да поддържа тясно сътрудничество с ОН и други подходящи международни участници, с цел да осъществява политическите цели на Съюза;

б)

да представлява Съюза в диалога Дарфур-Дарфур на срещи на високо равнище на Съвместната Комисия, както и на други такива срещи, когато е необходимо;

в)

да представлява Съюза, когато е възможно, в Комисиите за наблюдение и оценка на ВМС и МСД;

г)

да следи напредъка по отношение на изпълнението на МСИС;

д)

да осигурява съгласуваност между приноса на Съюза към управлението на кризата в Дарфур и всички политически връзки на Съюза със Судан;

е)

по отношение на човешките права, включително правата на децата и жените, и борбата срещу безнаказаността в Судан, да следи ситуацията и да поддържа редовни контакти със суданските власти, АС и ООН, и по-специално със Службата на Върховния комисар за правата на човека, с наблюдатели по правата на човека действащи в региона и със Службата на Прокурора на Международния наказателен съд.

2.   За целите на изпълнение на своите пълномощия СПЕС, между другото,:

а)

поддържа общ поглед върху всички дейности на Съюза;

б)

осигурява координация и съвместимост на приноса на Съюза към МАСС;

в)

подкрепя политическите процеси и дейности, свързани с изпълнението на ВМС, МСД и МСИС и

г)

следи и докладва да спазването от суданските партии на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ОН, а именно 1556(2004), 1564(2004), 1591(2005), 1593(2005), 1672(2006) и 1706(2006).

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, на подчинение и под оперативното ръководство на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП). СПЕС се отчита пред Комисията за всички разходи.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основната точка за контакти със Съвета. КПС осигурява стратегически насоки и политическа информация на СПЕС в рамките на мандата му.

3.   СПЕС редовно докладва на КПС относно ситуацията в Дарфур и подкрепата на Съюза за МАСС, както и за ситуацията в Судан като цяло.

Член 5

Финансиране

1.   Разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 30 април 2007 г. се покриват от референтната сума, която е определена от Съвета за мандата на СПЕС за периода от 18 юли 2006 г. до 28 февруари 2007 г.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и нормите, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварително предоставените финанси не остават собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите подлежи на договаряне между СПЕС и Комисията. Извършването на разходите е допустимо от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 6

Съставяне на екипа

1.   В рамките на мандата му и на предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на свой екип след консултации с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват персонал, който да работи към СПЕС. Възнаграждението на персонала, който може да бъде командирован от държава-членка или институция на Европейския съюз към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на Европейския съюз.

3.   Всички длъжности от категория „А“, към които не са командировани лица, се обявяват по надлежния начин от Генералния секретариат на Съвета и се нотифицират на държавите-членки и институциите на Европейския Съюз, за да се извърши подбор на най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят необходимата подкрепа.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите изискванията за сигурност и минималните стандарти, постановени с Решение № 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз, СПЕС предприема всички реално изпълними мерки, съгласно мандата му и с обстановката на сигурност в географската област, за която отговаря, за да осигури безопастността на целия персонал под прякото му управление, по-специално чрез:

(i)

разработване на план за сигурността за конкретната мисия на базата на насоки от Генералния Секретар на Съвета, който включва inter alia мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер при конкретната мисия, ръководи управление на безопасното движение на персонала към и в рамките на района, в който се провежда мисията, управление на инциденти, свързани със сигурността и план за действие при извънредни обстоятелства и евакуация за мисията;

(ii)

гарантиране, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, има застраховка за висок риск съобразно условията в района на мисията;

(iii)

гарантиране, че всички членове от екипа му, които трябва да бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително наетия на място по договор персонал, са преминали през подходящо обучение във връзка със сигурността, преди или при пристигането си в региона на мисията, основано на степените на риск определени за района на мисията от Секретариата на Съвета;

(iv)

гарантиране изпълнението на всички договорени препоръки, направени след редовни оценки на сигурността, и представяне до ГС/ВП, Съвета и Комисията писмени доклади за тяхното изпълнение и за други въпроси на сигурността в рамките на междинния и окончателния доклад за изпълнение на мандата;

(v)

гарантиране, когато е необходимо и в рамките на своите отговорности като част от йерархията, предприемането на последователен подход относно сигурността на персонала спрямо всички елементи на ЕС, присъстващи при операция по управление на криза или операции в географския район на отговорност.

Член 8

Координационно звено

1.   При координирането на приноса на Съюза към МАСС, СПЕС се подпомага от ad hoc Координационно звено (СПЕС служба), разположено в Адис Абеба и действащо под негово пряко ръководство, съгласно член 5, параграф 2 от Съвместно действие 2005/557/ОВППС от 18 юли 2005 г. за гражданско-военната подпомагаща акция на Европейския съюз в подкрепа на Мисията на АС в региона Дарфур на Судан (3).

2.   Службата на СПЕС в Адис Абеба се състои от политически съветник, старши военен съветник и полицейски съветник.

3.   Полицейският и военният съветници в Службата на СПЕС действат като съветници на СПЕС съответно по отношение на полицейските и военни компоненти на подпомагащата акция на Съюза, посочена в параграф 1. В качеството си на такива, те докладват на СПЕС.

4.   Полицейският и военният съветници не получават инструкции от СПЕС по отношение на управлението на разходите, свързани съответно с полицейските и военни компоненти на подпомагащата акция на Съюза, посочена в параграф 1. СПЕС не носи отговорност в това отношение.

5.   В Хартум се създава Служба на СПЕС, която включва политически съветник и необходимия административен и логистичен помощен екип. В съответствие с пълномощията, описани в член 3, в Дарфур и южен Судан също се създават под-служби ако Службата в Хартум не може да предостави цялата необходима подкрепа на екипа на СПЕС, разположен в други региони на Судан. Когато е необходимо, службата в Хартум се ползва от експертните познания на Службата на СПЕС в Адис Абеба по отношение на военните и полицейски въпроси.

Член 9

Докладване

Като правило СПЕС се отчита лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да се отчита пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. СПЕС може да се отчита пред Съвета по общите въпроси и външните отношения, по препоръка на ГС/ВП и на КПС.

Член 10

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския Съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията редовни брифинги. На място се поддържат тесни контакти с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата му. СПЕС си сътрудничи също така с други международни и регионални участници на място.

Член 11

Преглед

Извършва се редовен преглед на изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други видове подкрепа на Съюза за региона. СПЕС представя пред ГС/ВП, Съвета и Комисията изчерпателен доклад за изпълнението на мандата до средата на април 2007 г.

Член 12

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

Член 13

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  ОВ L 184, 6.7.2006 г., стр. 38.

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно измененo с Решение 2005/952/EО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).

(3)  ОВ L 188, 20.7.2005г., стр. 46.


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/68


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/109/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Бивша югославска република Македония

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 октомври 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/724/ОВППС (1) за назначаване на г-н Erwan FOUÉRÉ за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Бивша югославска република Македония.

(2)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

(3)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/123/ОВППС за удължаване и изменение на мандата на СПЕС до 28 февруари 2007 г.

(4)

На основата на преразглеждане на Съвместно действие 2005/724/ОВППС мандатът на СПЕС следва да се измени и удължи за дванадесет месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Erwan FOUÉRÉ като Специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Бивша югославска република Македония се удължава до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се определя в съответствие с целите на политиката на Европейския съюз за Бивша югославска република Македония, която е да се допринася за консолидирането на мирния политически процес и пълното прилагане на рамковото споразумение от Охрид, като по този начин се способства по-нататъшния напредък към европейска интеграция чрез процеса на стабилизация и асоцииране.

СПЕС подкрепя дейността на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС е да:

а)

поддържа тесен контакт с правителството на Бивша югославска република Македония и със страните, участващи в политическия процес;

б)

предоставя консултации и помощ от страна на Европейския съюз в политическия процес;

в)

осигурява координирането на усилията на международната общност за подпомагане на прилагането и устойчивостта на разпоредбите на рамковото споразумение от 13 август 2001 г., както е предвидено в споразумението и в неговите приложения;

г)

следи отблизо и да докладва по въпроси на сигурността и между-етническите отношения, като за тази цел комуникира с всички компетентни инстанции по този въпрос;

д)

допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата човека и основните свободи в Бивша югославска република Македония, в съответствие с политиката на Европейския съюз за правата на човека и насоките на Европейския съюз относно правата на човека.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС носи отговорност за изпълнението на мандата, на подчинение и под оперативното ръководство на ГС/ВП. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

2.   Комитетът по политическите въпроси и сигурността (КПС) поддържа привилегировани връзки със СПЕС и е основната инстанция за контакти със Съвета. КПС осигурява стратегически насоки и политическа информация на СПЕС в рамките на мандата.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на 725 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварително предоставени финансови средства не остават собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите става въз основа на договор между СПЕС и Комисията. Извършването на разходите е допустимо, считано от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 6

Съставяне на екипа

1.   В рамките на мандата му и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на свой екип в консултации с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват персонал, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на този персонал, който може да бъде командирован от държава-членка или институция на ЕС в подкрепа на СПЕС, се заплаща от съответната държава-членка или институция на Европейския съюз.

3.   Всички длъжности от категория „А“, на които не са назначени командировани лица, се обявяват както е подходящо от Генералния секретариат на Съвета и се нотифицират на държавите-членки и институциите на Европейския съюз с цел наемане на най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите за сигурност и минималните стандарти, постановени с Решение 2001//264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), по-специално при обработване на класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз за сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за създаване на Европейския съюз, СПЕС предприема всички реално разумно приложими мерки съобразно неговия мандат и състоянието на сигурността в рамките на географския район под негова отговорност, за да осигури безопасността на целия персонал под прякото му управление, по-специално чрез:

а)

разработване на план за сигурност за конкретната мисия на базата на насоки от Генералния секретариат на Съвета, включващ inter alia мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер, мерки за управление на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, управлението на инциденти, свързани със сигурността и план на мисията за извънредни ситуации и евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, е застрахован за висока степен на риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове от екипа му, които трябва да бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително наетият на място персонал, са преминали през подходящо обучение по въпросите на сигурността преди или след пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от Генералния секретариат на Съвета оценка на риска за района на мисията;

г)

гарантиране изпълнението на всички договорени препоръки, отправени след редовни оценки на сигурността, и изпращане на писмени доклади относно изпълнението им и други свързани със сигурността въпроси в рамките на междинните доклади и докладите за изпълнение на мандата до Генералния секретар/Върховен представител, Съвета и Комисията;

д)

гарантиране, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от реда на подчинение, на приемането на последователен подход относно сигурността на персонала спрямо всички елементи на ЕС, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС докладва лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да докладва пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени отчети. СПЕС може да докладва пред Съвета по общи въпроси и външни отношения по препоръка на ГС/ВП и на КПС.

Член 9

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията. На място се поддържат тесни контакти с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата. СПЕС също така поддържа връзка с други участници на международно и регионално ниво на място.

Член 10

Преглед

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в този регион подлежи на редовен преглед. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията доклад за напредъка преди края на месец юни 2007 г. и подробен доклад за изпълнението на мандата до средата на месец ноември 2007 г. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разгръщане, ГС/ВП отправят препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила в датата на приемането му.

Член 12

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  OВ L 272, 18.10.2005 г., стр. 26. Съвместно действие, изменено със Съвместно действие 2006/123/ОВППС (ОВ L 49, 21.2.2006 г., стр. 20).

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1, Решение последно изменено с Решение 2005/952/EО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/71


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/110/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за удължаване и изменение на мандата на Специалния представител на Европейския съюз за Близкоизточния мирен процес

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5, и член 23, параграф 2, от него,

като има предвид, че:

1)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/119/ОВППС за удължаване на мандата на Специалния представител на Европейския съюз (СПЕС/EUSR) за Близкоизточния мирен процес (1) до 28 февруари 2007 г.

2)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, разположен извън Европейския съюз, с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

3)

На 14 ноември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/797/ОВППС относно Полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (2), (EUPOL COPPS), което определя конкретна роля за СПЕС.

4)

На 25 ноември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/889/ОВППС, с което се създава Мисия за гранична помощ на Европейския съюз на граничен пункт Рафах (EU BAM Рафах) (3), което също така определя конкретна роля за СПЕС.

5)

На основата на преразглеждане на Съвместно действие 2006/119/ОВППС мандатът на СПЕС следва да се измени и удължи за дванадесет месеца.

6)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може се влоши и да възпрепятства постигането на целите на Общата външна политика и политиката на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Marc OTTE като Специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Близкоизточния мирен процес се удължава до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се определя в съответствие с целите на политиката на Европейския съюз за Близкоизточния мирен процес.

2.   Тези цели включват:

а)

„двудържавно“ решение на конфликта с Израел и демократична, стабилна, мирна и независима Палестинска държава със защитени и признати граници, която да поддържа нормални отношения със съседите си в съответствие с Резолюции 242(1967), 338(1973), 1397(2002) и 1402(2002) на Съвета за сигурност на ООН и с принципите на Мадридската конференция;

б)

разрешаване на проблема с израело-сирийските и израело-ливанските отношения;

в)

справедливо решение на сложния въпрос с Йерусалим и справедливо, стабилно и съгласувано решение на проблема с палестинските бежанци;

г)

своевременно свикване на мирна конференция, на която да се разгледат политическите и икономическите аспекти, както и въпросите на сигурността, да се уточнят параметрите на политическото решение и да се определят реалистични и надеждно определени срокове.

д)

установяване на устойчива и ефективна местна политика под контрола на палестинските власти в съответствие с най-добрите международни норми, в сътрудничество с програми на Европейската общност за институционално изграждане, както и с други международни усилия в областта на сигурността, включително и наказателноправна реформа;

е)

запазване на присъствието на трети страни на граничен пункт Рафах, за да може, наред с другите проекти на ЕС за институционално изграждане, да се отвори граничният пункт Рафах и да се установят отношения на доверие между израелското правителство и палестинската власт.

3.   Тези цели се основават на ангажиментите на Европейския съюз:

а)

да работи със заинтересованите страни и партньори от международната общност, най-вече в рамките на Близкоизточната четворка, за да се използва всяка възможност за мир и добро бъдеще за всички хора в региона;

б)

да продължи подпомагането на палестинските политически и административни реформи, избирателния процес и реформите в областта на сигурността;

в)

да допринесе максимално за постигането на траен мир, както и за възстановяването на палестинската икономика като неделима част от развитието на региона.

4.   СПЕС трябва да подпомага работата на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) в региона, включително в рамките на Близкоизточната четворка.

Член 3

Мандат

С оглед постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС e:

а)

осигуряване на активен и ефективен принос от страна на Европейския съюз за действия и инициативи, които да доведат до окончателно уреждане на израело-палестинския конфликт, както и на израело-сирийския и израело-ливанския конфликти;

б)

съдействие и поддържане на тесни връзки с всички участници в Близкоизточния мирен процес, другите държави от региона, членовете на Близкоизточната четворка и други заинтересовани държави, както и на ООН и други заинтересовани международни организации, за да работи съвместно с тях за утвърждаване на мирния процес;

в)

осигуряване на постоянно присъствие на Европейския съюз в региона и в съответните международни форуми и принос в областта на управлението и предотвратяването на кризи;

г)

наблюдение и подпомагане на мирните преговори между страните и предоставяне на съвети и съдействие от името на Европейския съюз;

д)

принос, когато такъв бъде поискан, за изпълнението на постигнатите между страните международни споразумения и предприемане на дипломатически действия в случай на неспазване на условията от въпросните споразумения;

е)

особено внимание на факторите, които оказват влияние върху регионалните измерения на Близкоизточния мирен процес;

ж)

създаване на конструктивни връзки със страните по споразуменията в рамките на мирния процес, за подпомагане спазването на основните демократични принцип, в това число зачитането на правата на човека и на принципа на правовата държава;

з)

принос за осъществяването на политиката на ЕС и насоките на ЕС в областта на правата на човека, по-специално по отношение на децата и жените в засегнатите от конфликта области, особено чрез наблюдение и анализиране на събитията в тази връзка.

и)

докладване за възможностите за намеса от страна на Европейския съюз в мирния процес и за най-добрия начин за осъществяване на инициативите на Европейския съюз и на осъществяваните в момента инициативи на Европейския съюз, свързани с Близкоизточния мирен процес, като приноса на Европейския съюз за палестинските реформи, в това число политическите аспекти на съответните проекти за развитие на Европейския съюз;

й)

следене на действията на двете страни по въвеждането на пътна карта и по въпроси, които биха могли да нарушат изхода на преговорите за постоянния статут, за да може Близкоизточната четворка да оцени по-добре изпълнението на задълженията на страните;

к)

подпомагане сътрудничеството по въпросите на сигурността в рамките на Постоянния комитет по сигурността между Европейския съюз и Палестина, създаден на 9 април 1998 г., както и по други начини;

л)

допринасяне за по-доброто разбиране на ролята на Европейския съюз сред водещите политически фактори в региона;

м)

разработка и осъществяване на програма на ЕС по въпросите на сигурността. В тази връзка СПЕС може да бъде подпомогнат от експерт, натоварен с практическото въвеждане на оперативните проекти по въпросите на сигурността;

н)

даване на напътствия, при нужда, на ръководителя на мисията/полицейския комисар на Координационната служба на ЕС за подпомагане на палестинската полиция (EUPOL COPPS);

о)

даване на напътствия, при нужда, на ръководителя на Мисията за гранична помощ на Европейския съюз на граничен пункт Рафах (ПГП Рафах на ЕС/EU BAM Рафах).

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата на подчинение и под оперативното ръководство на ГС/ВП. СПЕС се отчита пред Комисията за всички разходи.

2.   Комитетът по политиката и сигурността (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основната точка за контакти със Съвета. КПС предоставя на СПЕС стратегически насоки и политическа информация в рамките на мандата му.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на EUR 1 700 000.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварително предоставени финансови средства не остават собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите подлежи на договаряне между СПЕС и Комисията. Извършването на разходите е допустимо, считано от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 6

Съставяне на екипа

1.   В рамките на мандата му и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на свой екип в консултации с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват персонал, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на този персонал, който може да бъде командирован от държава-членка или институция на ЕС в подкрепа на СПЕС, се заплаща от съответната държава-членка или институция на ЕС.

3.   Всички длъжности от категория „А“, на които не са назначени командировани лица, се обявяват както е подходящо от Генералния секретариат на Съвета и се съобщават на държавите-членки и институциите на ЕС, за да се извърши наемане на най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват изискванията за сигурност и минималните стандарти, въведени с Решение 2001//264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (4), по-специално при обработване на класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън ЕС с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички реално изпълними мерки съгласно мандата му и с обстановката на сигурност в географската област, за която отговаря, с оглед сигурността на целия персонал под негово пряко ръководство, по-специално чрез:

i)

разработване на план под напътствията на Секретариата на Съвета относно сигурността за всяка конкретна мисия, включващ inter alia мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер при всяка конкретна мисия, управление на безопасното движение на персонала към и в рамките на района, в който се провежда мисията, управление на инциденти, свързани със сигурността, и план за действие при извънредни обстоятелства и евакуация за съответната мисия;

ii)

гарантиране, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, има застраховка за високорискови професии съобразно условията в района на мисията;

iii)

гарантиране, че всички членове от екипа му, които трябва да се изпратят извън Европейския съюз, включително местният персонал, са преминали през подходящо обучение по въпросите на сигурността преди или след пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от Секретариата на Съвета оценка на риска в района на мисията;

iv)

гарантиране изпълнението на всички договорени препоръки, направени след редовната оценка на сигурността, и изпращане на писмени доклади относно изпълнението им и други свързани със сигурността въпроси в рамките на междинните доклади и докладите за изпълнение на мандата до Генералния секретар/Върховен представител, Съвета и Комисията;

v)

гарантиране, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от системата на командване, на предприемането на последователен подход относно сигурността на персонала спрямо всички компоненти на ЕС, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС се отчита лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да се отчита пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. СПЕС може да докладва пред Съвета по препоръка на ГС/ВП и на КПС.

Член 9

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията. На място се поддържат тесни контакти с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата му. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво на място.

Член 10

Преглед

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в този регион подлежи на редовен преглед. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията доклад за напредъка преди края на месец юни 2007 г. и подробен доклад за изпълнението на мандата до средата на месец ноември 2007 г. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разгръщане, ГС/ВП отправят препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

Член 12

Публикуване

Настоящото Съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  OВ L 49, 21.2.2006, стр. 8.

(2)  OВ L 300, 17.11.2005, стр. 65.

(3)  OВ L 327, 14.12.2005, стр. 28.

(4)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменен o с Решение 2005/952/ЕО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/75


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/111/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/121/ОВППС за назначаване на специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Южен Кавказ (1).

(2)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции, съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

(3)

Мандатът на Специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) следва да бъде изменен и удължен с 12 месеца въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2006/121/ОВППС.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може се влоши и да възпрепятства постигането на целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 на Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Peter Semneby като Специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ се удължава до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се определя в съответствие с целите на политиката на Европейския съюз за Южен Кавказ. Тези цели включват:

а)

подпомагане на Армения, Азербайджан и Грузия в провеждането на политически и икономически реформи, особено в областите — правова държава, демократизиране, права на човека, добро управление, развитие и намаляване на бедността;

б)

в съответствие със съществуващите механизми, предотвратяване на конфликти в региона, способстване за мирното уреждане на конфликти, включително чрез насърчаване на връщането на бежанци и вътрешно разселени лица;

в)

конструктивни връзки с основни заинтересовани участници по отношение на региона;

г)

насърчаване и подпомагане на по-нататъшно сътрудничество между държавите в региона, по-специално между държавите в Южен Кавказ, включително в областта на икономиката, енергетиката и транспорта;

д)

засилване на ефективността на политиките на Европейския съюз и представянето им на обществеността в региона.

2.   СПЕС подпомага дейността на Генералния Секретар/ Върховния представител (ГС/ВП) в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС е:

а)

развиване на контакти с правителства, парламенти, съдебни власти и гражданското общество в региона;

б)

насърчаване на Армения, Азербайджан и Грузия да си сътрудничат по регионални теми от общ интерес, като например общи заплахи за сигурността, борбата с тероризма, трафика и организираната престъпност;

в)

способстване за предотвратяване на конфликти и съдействие за създаване на условия за напредък при уреждането на конфликти, включително чрез препоръки за действие, свързани с гражданското общество и възстановяване на териториите, без да се накърняват отговорностите на Комисията съгласно Договора за ЕС;

г)

способстване за уреждането на конфликти и съдействие за прилагането на такова решение в тясно сътрудничество с генералния секретар на Организацията на обединените нации и неговия специален представител за Грузия, Групата „Приятели на генералния секретар на ООН за Грузия“, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и нейната група „Минск“, както и на механизма за уреждане на конфликта в Южна Осетия;

д)

засилване на диалога между Европейския съюз и основните заинтересовани участници по отношение на региона;

е)

подпомагане на Съвета в по-нататъшното формулиране на обстойна политика за Южен Кавказ;

ж)

чрез помощен екип:

предоставяне на доклади на Европейския съюз и постоянна оценка на граничната обстановка, както и съдействие за изграждането на доверие между Грузия и Руската федерация, като по този начин се осигури ефикасно сътрудничество и връзка с всички заинтересовани участници;

подпомагане на Грузинската гранична охрана и други такива правителствени институции в Тбилиси при подготовката на обстойна стратегия за реформи;

работа с грузинските власти за засилване на комуникацията между Тбилиси и границата, включително менторство. Това се осъществява чрез тясно сътрудничество с регионалните центрове за гранична охрана между Тбилиси и границата (с изключение на Абхазия и Южна Осетия).

з)

способстване за прилагане на политиката на ЕС и насоките на ЕС по въпросите на правата на човека, по-специално във връзка с децата и жените в засегнатите от конфликта области, особено чрез наблюдение и обръщане на специално внимание на събитията в това отношение.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, на подчинение и под оперативното ръководство на ГС/ВП. СПЕС се отчита пред Комисията за всички разходи.

2.   Комитетът по политиката и сигурността (КПС) поддържа привилегировани връзки със СПЕС и е основната инстанция за контакти със Съвета. КПС предоставя на СПЕС стратегически насоки и политическа информация в рамките на мандата му.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на 3 120 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварително предоставени финансови средства не остават собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите става въз основа на договор между СПЕС и Комисията. Извършването на разходите е допустимо, считано от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 6

Съставяне на екипа

1.   В рамките на мандата му и на предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на свой екип след консултации с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват персонал, който да работи към СПЕС. Възнаграждението на персонала, който може да бъде командирован от държава-членка или институция на ЕС към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на Европейския съюз.

3.   Всички длъжности от категория „А“, на които не са назначени командировани лица, се обявяват по надлежния начин от Генералният секретариат на Съвета и се нотифицират на държавите-членки и институциите на ЕС, за да се извърши подбор на най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят необходимата подкрепа.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите за сигурност и минималните стандарти, постановени с Решение № 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), по-специално при обработване на класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз за сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз, с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз, СПЕС предприема всички реално изпълними мерки, съгласно мандата му и с обстановката на сигурност в географската област, за която отговаря, с оглед сигурността на целия персонал под негово ръководство, по-специално чрез:

а)

създаване на план за сигурност за конкретната мисия на базата на насоките на Генералният секретариат на Съвета, включително inter alia специфични за мисията мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер, за мерки за управление на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, управлението на инциденти, свързани със сигурността и план на мисията за извънредни ситуации и евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, е застрахован срещу висока степен на риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, които ще бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително наетият на място персонал, са преминали през подходящо обучение за сигурност преди или при пристигане в района на мисията, въз основа на оценка на риска за района на мисията от Генералният секретариат на Съвета;

г)

гарантиране изпълнението на всички договорени препоръки, отправени след редовни оценки на сигурността, се изпълняват, и предоставяне на ГС/ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади за тяхното изпълнение, както и за други въпроси, свързани със сигурността в рамките на междинния и окончателен доклад за изпълнение на мандата;

д)

гарантиране, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от реда на подчинение, на приемането на последователен подход с оглед на сигурността на персонала спрямо всички елементи на ЕС, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС докладва лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да докладва пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. По препоръка на ГС/ВП и на КПС, СПЕС може да докладва на Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 9

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. Специалният представител на ЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията. На място се поддържат тесни контакти с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата му. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво на място.

Член 10

Преглед

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в този регион подлежи на редовен преглед. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията доклад за напредъка преди края на месец юни 2007 г. и подробен доклад за изпълнението на мандата до средата на месец ноември 2007 г. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разгръщане, ГС/ВП отправят препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

Член 12

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  OВ L 49, 21.2.2006 г., стp. 14.

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/EО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/79


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/112/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за назначаване на специален представител на Европейския съюз за региона на Големите езера в Африка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/122/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за региона на Големите езера в Африка до 28 февруари 2007 г. (1).

(2)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

(3)

Въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2006/122/ОВППС мандатът на Специалния Представител на Европейския съюз (СПЕС) следва да се измени и удължи за срок от 12 месеца.

(4)

Г-н Aldo Ajello информира Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) за намерението си да подаде оставка в края на февруари 2007 г. По тази причина следва да се назначи нов специален представител на ЕС от 1 март 2007 г.

(5)

На 31 януари ГС/ВП препоръча г-н Roland VAN DE GEER да бъде назначен като специален представител на ЕС за региона на Големите езера в Африка.

(6)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Назначаване

Г-н Roland VAN DE GEER се назначава за специален представител на ЕС (СПЕС) в региона на Големите езера в Африка за срок от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Европейския съюз относно по-нататъшната стабилизация и укрепване на пост-конфликтната ситуация в региона на Големите езера в Африка, като се обръща специално внимание на регионалното измерение на събитията във въпросните страни. Като се насърчава по-специално спазването на основните демократични норми и нормите на доброто управление, включително зачитане на човешките права и принципа на правовата държава, тези цели включват:

а)

Активно и ефективно участие за последователна, устойчива и отговорна политика на Европейския съюз в региона на Големите езера в Африка за насърчаване на общ съгласуван подход на Европейския съюз в региона. СПЕС подпомага работата на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) в региона;

б)

да осигурява постоянния ангажимент на Европейския съюз в процесите на стабилизация и реконструкция в региона, посредством активно присъствие на място и в съответните международни форуми, като остава във връзка с ключови участници и допринася за управлението на кризите;

в)

да допринася за пост-преходния етап в Демократична република Конго (ДРК), и по-специално що се отнася до политическия процес на консолидиране на новите институции и определяне на по-широка международна рамка за политически консултации и координиране с новото правителство;

г)

да допринася, в тясно сътрудничество с Организацията на обединените нации/MONUC, за международните усилия за подкрепа при провеждане на всестранна реформа в областта на сигурността в ДРК, и по-специално предвид на координиращата роля, която Европейския съюз е готов да поеме в този контекст;

д)

да допринесе за подходящи последващи мерки от Международната конференция за региона на Големите езера и по-специално чрез установяване на близки контакти със Секретариата на Големите езера и неговия изпълнителен секретар, както и с Тройката за механизма от последващи действия, и чрез насърчаване на добросъседските отношения в региона;

е)

да обръща внимание на все още значителния проблем на въоръжени групи, действащи през границите, както и на риска те да дестабилизират страните от региона и да задълбочат техните вътрешни проблеми;

ж)

да допринася за пост-конфликтното стабилизиране в Бурунди, Руанда и Уганда, и по-специално като съпровожда преговори за мир с въоръжени групи като FNL и LRA.

Член 3

Мандат

С цел постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС включва:

а)

да създаде и поддържа тесни контакти със страните от региона на Големите езера, Организацията на обединените нации, Африканския съюз, други ключови африкански страни и основни партньори на ДРК и Европейския съюз, както и други под-регионални и местни африкански организации, заинтересовани трети страни и други ключови регионални лидери;

б)

да съветва и докладва за възможностите на Европейския съюз да подкрепи процеса на стабилизация и укрепване, както и за най-добрия начин за провеждане на инициативите на Европейския съюз;

в)

да осигурява съгласуваност между участниците в ОВППС/ЕПСО и за тази цел да осигурява консултации и съдействие за реформата в областта на сигурността в ДРК, и по-специално да предоставя местни политически насоки на ръководителите на Полицейската мисия на ЕС (EUPOL Киншаса) и на мисията на ЕС, чиято задача е да съветва и да съдейства на властите в Конго по отношение на реформата в областта на сигурността (EUSEC RD Конго), с цел изпълнение на задълженията им на местно ниво;

г)

да допринася за продължението на Международната конференция за региона на Големите езера, и по-специално да подкрепя политиките в региона, като следва целите на ненасилие и взаимна защита при разрешаването на конфликти, що се отнася до регионалното сътрудничество, за насърчаване на зачитането на човешките права, демократизацията, доброто управление, борбата с липсата на наказателна отговорност, съдебното сътрудничество, и да допринесе за борбата срещу незаконната експлоатация на природните ресурси;

д)

да допринася за по-добро разбиране на ролята на Европейския съюз в средите на лидерите, формиращи общественото мнение в региона;

е)

да допринася за преговорите и прилагането на споразуменията за мир и прекратяване на военните действия между страните, когато страните са се обърнали към него за това, както и дипломатично да се намеси в случай на неспазване на условията на тези споразумения; в контекста на продължаващите преговори с LRA подобни дейности следва да бъдат провеждани в тясно сътрудничество със СПЕС за Судан;

ж)

да допринася за прилагането на политиката на Европейския съюз за човешките права и насоките на ЕС по въпросите на човешките права, и по-специално насоките на ЕС за децата и въоръжените конфликти, както и за политиката на Европейския съюз относно Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН № 1325 за жените, мира и сигурността, включително чрез наблюдение и доклад за събитията в това отношение.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   Специалният представител на ЕС отговаря за изпълнението на мандата под операционното командване на ГС/ВП. СПЕС отговаря пред Комисията за всички извършени разходи.

2.   Комитетът по политика и сигурност поддържа връзка със специалния представител на ЕС с приоритет и е основната точка за контакти със Съвета. Комитетът осигурява стратегически насоки и политическа информация на специалния представител на Европейския съюз в рамките на мандата му.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на 1 025 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от сумата, определена в параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и нормите, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че Общността няма право на собственост по отношение на каквото и да е предварително финансиране.

3.   Управлението на разходите е предмет на договаряне между СПЕС и Комисията. Разходите се допускат от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, както е целесъобразно, осигуряват логистична поддръжка в региона.

Член 6

Съставяне на екипа

1.   В рамките на мандата си и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на екипа си, като се консултира с председателството, със съдействието на ГС/ВП и като си взаимодейства напълно с Комисията. СПЕС информира председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на ЕС предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на командирования, от държава-членка или институция на Европейския съюз, персонал към СПЕС, се покрива съответно от заинтересованата държава-членка или институция на ЕС.

3.   Всички длъжнасти от категория А, на които не са назначени командировани лица, се одобряват и обявяват от Генералния секретариат на Съвета и се нотифицират на държавите-членки и институциите на Европейския съюз, с цел да се назначат най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпроблемното протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите за сигурност и минималните стандарти, постановени с Решение 2001//264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), и по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън ЕС с оперативни задачи съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички целесъобразни мерки съобразно неговия мандат и състоянието на сигурността в рамките на географския район под негова отговорност, за да осигури безопасността на целия персонал под прякото му ръководство, по-специално чрез:

а)

изработване на конкретен план за сигурност за мисията въз основа на насоките от Генералния секретариат на Съвета, включително inter alia конкретни за мисията мерки за физическа, организационна и процедурна сигурност, който предвижда управлението на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, управлението на инциденти, свързани със сигурността, и план на мисията за извънредни ситуации и евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, е застрахован срещу висока степен на риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, които ще бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително местен нает персонал, са преминали през подходящо обучение за сигурност преди или при пристигане в района на мисията, въз основа на степента на риск, определена от Генералния секретариат на Съвета за района на мисията;

г)

гарантиране изпълнението на всички съгласувани препоръки, отправени след редовни оценки на сигурността, и предоставяне на писмени доклади за тяхното изпълнение, както и за други въпроси, свързани със сигурността в рамките на междинните доклади и докладите за изпълнение на мандата до ГС/ВП, Съвета и Комисията;

д)

гарантиране, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от реда на подчинение, на предприемането на последователен подход относно сигурността на персонала спрямо всички елементи на ЕС, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС докладва лично пред ГС/ВП и пред КПС, като също така може да докладва пред съответната работна група. На ГС/ВП, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. По препоръка на ГС/ВП и на КПС, СПЕС може да докладва на Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 9

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията. На място се поддържат тесни връзки с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата му. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво на място.

Член 10

Преглед

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в този регион подлежи на редовен преглед. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията доклад за напредъка преди края на месец юни 2007 г. и обстоен доклад за изпълнението на мандата до средата на месец ноември 2007 г. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разполагане, ГС/ВП отправя препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на неговото приемане.

Член 12

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  ОВ L 49, 21.2.2006 г., стр. 17.

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/EО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).


16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/83


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/113/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Централна Азия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 юли 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/588/ОВППС (1) за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Централна Азия.

(2)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/118/ОВППС за удължаване до 28 февруари 2007 г. и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в Централна Азия.

(3)

С Решение 2006/670/ОВППС на Съвета от 5 октомври 2006 г. Съветът назначи г-н Pierre Morel за СПЕС в Централна Азия.

(4)

На 7 юни 2006 г. Съветът одобри политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън Европейския съюз с оперативни задачи съгласно дял V от Договора за Европейския съюз.

(5)

Мандатът на СПЕС следва да се измени и удължи за допълнителен срок от 12 месеца въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2005/588/ОВППС.

(6)

ЕС желае да развие двустранно сътрудничество в областта на енергетиката с важен производител и партньори за транзит в Централна Азия.

(7)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може се влоши и да възпрепятства целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Pierre MOREL като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Централна Азия се удължава до 29 февруари 2008 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се определя в съответствие с целите на политиката на ЕС спрямо Централна Азия. Тези цели включват:

a)

насърчаване на добри и близки отношения между страните в Централна Азия и Европейския съюз на основата на общи ценности и интереси, както е посочено в съответните споразумения;

б)

да допринася за засилване на стабилността и сътрудничеството между страните от региона;

в)

да допринася за укрепването на демокрацията, правовата държава, доброто управление и зачитането на човешките права и основните свободи в Централна Азия;

г)

да обръща внимание на основни заплахи, и по-специално специфични проблеми с преки последици за Европа;

д)

да засилва ефективността на политиките на Европейския съюз и тяхното представяне пред обществеността в региона, включително и чрез по-тясна координация с други заинтересовани партньори и международни организации, като например ОССЕ.

Член 3

Мандат

1.   С цел постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС включва:

a)

да следи отблизо политическите събития в Централна Азия, като развива и поддържа близки контакти с правителства, парламенти, съдебни власти, гражданско общество и средства за обществено осведомяване;

б)

да насърчава Казахстан, Киргизката Република, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес;

в)

да развива подходящи контакти и сътрудничество с основните заинтересовани участници в региона, включително всички съответни регионални и международни организации;

г)

в тясно сътрудничество с ОССЕ, да допринася за предотвратяване и разрешаване на конфликти като развива контакти с властите и други участници на местно ниво (НПО, политически партии, малцинства, религиозни групи и техните лидери);

д)

да предоставя информация за определяне на аспектите от ОВППС за енергийната сигурност в Централна Азия;

е)

да насърчава общата политическа координация на Европейския съюз в Централна Азия и да гарантира съгласуваността на външните дейности на Европейския съюз в региона, без да се засягат компетенциите на Общността;

ж)

да подпомага дейността на Съвета при по-нататъшното развиване на цялостна политика по отношение на Централна Азия.

з)

да допринася за прилагането на политиката на ЕС за човешките права и насоките на ЕС за човешките права, и по-специално по отношение на децата и жените в засегнатите от конфликта области, особено чрез наблюдение и обръщане на внимание на събитията в това отношение.

2.   СПЕС подпомага работата на Генерален Секретар Върховен представител (ГС/ВП) в региона и работи в тясно сътрудничество с Председателството, ръководителите на мисии на ЕС, СПЕС в Афганистан и Комисията. СПЕС поддържа обща осведоменост за всички дейности на Съюза в региона.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата под ръководството и на подчинение на Върховния представител. СПЕС отговаря пред Комисията за всички извършени разходи.

2.   Комитет по политиката и сигурността (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основната точка за контакти със Съвета. КПС осигурява стратегически насоки и политическа информация на СПЕС в рамките на мандата му.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за срок от 1 март 2007 г. до 29 февруари 2008 г., е в размер на 1 000 000 EUR.

2.   Управлението на разходите, финансирани на базата на предвидената в параграф 1 сума, се извършва в съответствие с процедурите и правилата, прилагани за общия бюджет на Европейския съюз, с изключение на това, че предварително предоставените финансови средства не остават собственост на Общността.

3.   Управлението на разходите се извършва на основата на договор между СПЕС и Комисията. Разходите са допустими от 1 март 2007 г.

4.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, както е целесъобразно, осигуряват логистична поддръжка в региона.

Член 6

Създаване на екипа

1.   В рамките на мандата му и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за съставянето на свой екип след консултиране с Председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. СПЕС информира Председателството и Комисията за окончателния състав на екипа си.

2.   Държавите-членки и институциите на ЕС могат да предложат да командироват персонал, който да бъде назначен към СПЕС. Възнаграждението на персонала, който може да бъде командирован от държава-членка или институция на ЕС към СПЕС, се заплаща от съответната държава-членка или институция на ЕС.

3.   Всички длъжности от категория А, на които не са назначени командировани лица, се обявяват от Генералния секретариат на Съвета и се нотифицират на държавите-членки и институциите на ЕС, за да се наемат на работа най-квалифицираните кандидати.

4.   Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се определят от страните. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 7

Сигурност

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват изискванията за сигурност и минималните стандарти, въведени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на правилата за сигурност на Съвета (2), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

2.   В съответствие с политиката на Европейския съюз относно сигурността на персонала, изпратен извън ЕС с възложени оперативни функции съгласно дял V от Договора , СПЕС предприема всички целесъобразни мерки съобразно неговия мандат и състоянието на сигурността в рамките на географския район под негова отговорност, за да осигури безопасността на целия персонал под прякото му управление, по-специално чрез:

a)

разработване на конкретен план за мисията под напътствията на Секретариата на Съвета относно сигурността, включващ inter alia конкретни мерки за сигурност за мисията от физически, организационен и процедурен характер, управление на безопасното движение на персонала към и в рамките на района на мисията, управлението на инциденти, свързани със сигурността, и план за действие при извънредни обстоятелства и евакуация за съответната мисия;

б)

осигуряване, че целият персонал, изпратен извън Европейския съюз, е застрахован срещу висока степен на риск съобразно условията в района на мисията;

в)

осигуряване, че всички членове на екипа му, които трябва да бъдат изпратени извън Европейския съюз, включително местно наетият персонал, са преминали през подходящо обучение по въпросите на сигурността преди или след пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от Секретариата на Съвета оценка на риска в района на мисията;

г)

гарантиране изпълнението на всички съгласувани препоръки, направени след редовната оценка на сигурността, и изпращане на писмени доклади относно изпълнението им и други свързани със сигурността въпроси в рамките на междинните доклади и докладите за изпълнение на мандата до Генералния секретар/Върховен представител, Съвета и Комисията;

д)

осигуряване, когато е необходимо и в рамките на неговите отговорности като част от реда на подчинение, на предприемането на последователен подход относно сигурността на персонала спрямо всички елементи на ЕС, присъстващи в операция по управление на криза или операции в неговия географски район на отговорност.

Член 8

Докладване

Като правило СПЕС докладва лично пред Върховния представител и пред КПС, като също така може да докладва пред съответната работна група. На Върховния представител, Съвета и Комисията се изпращат редовни писмени доклади. По препоръка на Върховния представител и КПС, СПЕС се отчита пред Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 9

Координация

За да се осигури съгласуваност на външните действия на Европейския съюз, дейностите на СПЕС се координират с тези на ГС/ВП, Председателството и Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите-членки и пред делегациите на Комисията. На място се поддържат тесни контакти с Председателството, Комисията и ръководителите на мисиите на ЕС, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС за изпълнението на мандата му. СПЕС също така поддържа връзка с СПЕС в Афганистан, както и с представители на други международни и регионални институции на място.

Член 10

Преглед

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в този регион подлежи на редовен преглед. СПЕС представя доклад за постигнатия напредък на ГС/ВП и на Комисията преди края на месец юни 2007 г., както и подробен доклад за изпълнението на мандата си до средата на месец ноември 2007 г. Тези доклади формират основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разполагане, ГС/ВП отправя препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

Член 12

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Съвета

Председател

W. SCHÄUBLE


(1)  OВ L 199, 29.7.2005 г., стр. 100. Съвместно действие така както е изменено със Съвместно действие 2006/118/ОВППС (ОВ L 49, 21.2.2006, стр. 7).

(2)  OВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/ЕО (OВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).