ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 25

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
1 февруари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 94/2007 на Комисията от 31 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 95/2007 на Комисията от 31 януари 2007 г. за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 февруари 2007 г.

3

 

*

Регламент (ЕО) № 96/2007 на Комисията от 31 януари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1898/2005 относно предоставянето на помощ за закупуването на масло от институции и организации с нестопанска цел

6

 

 

Регламент (ЕО) № 97/2007 на Комисията от 31 януари 2007 година за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през януари 2007 г., за някои продукти от сектора на яйцата и птичето месо в рамките на регламенти (ЕО) № 593/2004 и (ЕО) № 1251/96

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/1/ЕО на Комисията от 29 януари 2007 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти с цел адаптиране в съответствие с техническия прогрес на приложение II от нея ( 1 )

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

1.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 94/2007 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 31 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


1.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 95/2007 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2007 г.

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 февруари 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 февруари 2007 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 февруари 2007 г. вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение І към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение ІІ.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 1 февруари 2007 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ IІ

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение І

Период от 17–30 януари 2007 г.

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Минеаполис

Чикаго

Котировка

154,84

123,34

Цена CAF САЩ

191,66

181,66

161,66

160,95

Премия за Залива

26,53

11,00

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

26,52 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

00,00 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


1.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 96/2007 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1898/2005 относно предоставянето на помощ за закупуването на масло от институции и организации с нестопанска цел

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава IV от Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета, касаещ мерките за пласиране на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло (2), предвижда предоставянето на помощ за закупуване на масло от институции и организации с нестопанска цел. С оглед намалението в интервенционната цена на маслото и последвалото намаление на размерите на помощите за масло по останалите схеми за подкрепа следва размерът на тази помощ да бъде намален.

(2)

По тази причина Регламент (EО) № 1898/2005 трябва да бъде съответно изменен.

(3)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е дал становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1898/2005 сумата „60 EUR“ се заменя с „40 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1919/2006 (ОВ L 380, 28.12.2006 г., стр. 1).


1.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 97/2007 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2007 година

за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през януари 2007 г., за някои продукти от сектора на яйцата и птичето месо в рамките на регламенти (ЕО) № 593/2004 и (ЕО) № 1251/96

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 593/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти в сектора на яйцата и яйчния албумин (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1251/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти в сектора на птичето месо (2) и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

Подадените заявления за лицензии за внос за периода от 1 януари до 31 март 2007 г. са, за някои продукти, за количества, по-малки или равни на наличните количества, и следователно могат да бъдат удовлетворени изцяло, а за други продукти подадените заявления са за по-големи от наличните количества и следователно е необходимо да бъдат намалени с определен процент, за да се гарантира справедливо разпределение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   В степента, посочена в приложението към настоящия регламент, се дава ход на подадените заявления за лицензии за внос за периода от 1 януари до 31 март 2007 г. по силата на регламенти (ЕО) № 593/2004 и (ЕО) № 1251/96.

2.   Заявленията за лицензии за внос за периода от 1 април до 30 юни 2007 г. могат да бъдат подавани за цялото количество, посочено в приложението към настоящия регламент, в съответствие с разпоредбите на регламенти (ЕО) № 593/2004 и (ЕО) № 1251/96.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г, стр. 136. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1179/2006 (ОВ L 212, 2.8.2006 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Група

Коефициент на отпускане на подадените заявления за лицензии за внос за периода от 1 януари до 31 март 2007 г.

Общо налично количество за периода от 1 април до 30 юни 2007 г.

(в t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

„—“

:

В Комисията няма получено заявление за лицензия.


ДИРЕКТИВИ

1.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/9


ДИРЕКТИВА 2007/1/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2007 година

за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти с цел адаптиране в съответствие с техническия прогрес на приложение II от нея

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултация с Научния комитет по потребителски продукти (НКПП),

като има предвид, че:

(1)

След становищата на НКПП, взети на базата на научни изследвания, Комисията заедно с държавите-членки и заинтересованите страни се споразумяха относно общата стратегия за регулиране на веществата в оцветителите за коса, според които индустрията се задължава да предостави файлове с научни данни относно оцветителите за коса, които да се оценят от НКПП.

(2)

Веществата, за които не бе проявен особен интерес по време на общественото допитване в защита на употребата им в оцветителите за коса и за които не бяха предоставени актуализирани файлове за безопасност, които да позволят подходяща оценка на риска, следва да бъдат включени в приложение II.

(3)

Веществото 4-амино-3-флуоруфенол досега се смяташе за включено в общия списък с референтен номер 22 относно анилин, солите му и производните му халогенати и серогенати. Въпреки че не е ясно, че 4-амино-3-флуоруфенол принадлежи към семейството на анилина, това вещество следва да се включи специално в приложение II.

(4)

За по-голяма яснота веществото епоксиконазол трябва да се премести от отделния референтен номер 1182 в референтен номер 663 в приложение II към Директива 76/768/ЕИО.

(5)

Тъй като преди 31 юли 2006 г. не бяха предоставени нови допълнителни научни данни на НКПП за оценка на N,N′-дихексадецил-N,N′-bis(2-хидроксиетил)пропандиамид, това вещество следва да се включи в приложение II.

(6)

Директива 76/768/ЕИО следва съответно да бъде изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметични продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 76/768/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки гарантират, считано от 21 февруари 2008 г., че козметичните продукти, които не отговарят на изискванията на настоящата директива, няма да бъдат продавани или предоставяни на крайния потребител.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 21 август 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 21 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавитечленки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169. Директива, последно изменена с Директива 2006/78/ЕО на Комисията (ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 56).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:

(1)

Следните референтни номера от 1234 до 1243 се добавят:

Референтен номер

Химическо наименование/INCI наименование

№ CAS

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-фениленедиамин

144644-13-3

1235

6-Нитро-о-толуидин

570-24-1

1236

HC Жълт № 11

73388-54-2

1237

HC Оранжев № 3

81612-54-6

1238

HC Зелен № 1

52136-25-1

1239

HC Червен № 8 и солите му

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Тетрахидро-6-нитроквиноксалин и солите му

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Дисперсно червено 15, с изключение на примес с дисперсно виолетово 1

116-85-8

1242

4-амино-3-флуоруфенол

399-95-1

1243

N,N′-дихексадецил-N,N′-bis(2-хидроксиетил)пропандиамид

Бисхидроксиетил бисцетил малонамид

149591-38-8“

(2)

Вписването под референтен номер 1182 се изтрива.

(3)

Референтен номер 663 се заменя със следното: „(2RS,3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорфенил)-[1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]оксиран; епоксиконазол (№ CAS 133855-98-8)“.