ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 януари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 година за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 41/2007 НА СЪВЕТА

от 21 декември 2006 година

за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова

Вариантът на български/румънски език на настоящия документ ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на Европейския съюз, което ще съдържа актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди 31 декември 2006 г.