ISSN 1725-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 7

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
12 януари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 17/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 18/2007 на Комисията oт 11 януари 2007 година относно изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти изнасяни под формата на стоки, които не са включени от приложение I към Договора

3

 

 

Регламент (ЕО) № 19/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

5

 

 

Регламент (EO) № 20/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

7

 

 

Регламент (ЕО) № 21/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

8

 

 

Регламент (ЕО) № 22/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

12

 

 

Регламент (EO) № 23/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 януари 2007 г. до 8 януари 2007 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 955/2005 за внос на ориз с произход от Египет

14

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

*

Решение 2007/9/ЕО на Комисията от 18 декември 2006 година

15

 

*

Решение 2007/10/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година

16

 

*

Решение 2007/11/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година

17

 

*

Решение 2007/12/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година

18

 

*

Решение 2007/13/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

19

 

*

Решение 2007/14/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

20

 

*

Решение 2007/15/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

21

 

*

Решение 2007/16/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

22

 

*

Решение 2007/17/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

23

 

*

Решение 2007/18/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

24

 

*

Решение 2007/19/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

25

 

*

Решение 2007/20/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

26

 

*

Решение 2007/21/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

27

 

*

Решение 2007/22/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

28

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 17/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

88,6

TN

129,8

TR

165,1

ZZ

127,8

0707 00 05

MA

66,2

TR

151,4

ZZ

108,8

0709 90 70

MA

70,8

TR

118,8

ZZ

94,8

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

CL

64,2

EG

50,8

IL

57,2

MA

52,3

TR

68,6

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

93,9

MA

82,0

TR

73,2

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

67,0

MA

60,1

TR

66,1

ZZ

64,4

0805 50 10

EG

135,9

TR

56,1

ZZ

96,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

87,8

US

117,9

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

96,1

ZZ

84,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 18/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 11 януари 2007 година

относно изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти изнасяни под формата на стоки, които не са включени от приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на възстановяванията, приложими от 15 декeмври 2006 г. за продуктите, изброени в приложението, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, са определени с Регламент (ЕО) № 1844/2006 на Комисията (2).

(2)

Прилагането на правилата и критериите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1844/2006, към съществуващата в момента информация на Комисията, води до промяна на възстановяванията при износ, прилагани понастоящем, както е посочено в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, определен с Регламент (ЕО) № 1844/2006, се променя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 12 януари 2007 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на продукти, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини от 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

24,26

24,26

б)

при износ на други стоки

10,00

10,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини от 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

76,50

76,50

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

102,25

102,25

в)

при износ на други стоки

95,00

95,00


(1)  Размерът на възстановяване, посочен в настоящото приложение, не е приложим за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария или Княжество Лихтенщайн, считано от 1 февруари 2005 г.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 19/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията (ОВ L 294, 25.10.2006 г., стр.19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 12 януари 2007 година (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1934

NB : Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

Всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бивша югославска република Македония.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка ІІІ, точка 3 от приложение І към Регламент (ЕО) № 318/2006.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/7


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 20/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. относно постоянен търг за 2006—2007 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 11 януари 2007 г., следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 11 януари 2007 г., максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006, се определя на 29,766 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1585/2006 на Комисията (ОВ L 294, 25.10.2006 г., стр. 19).

(2)  OВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 49.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в член 1 от горепосочения регламент, на световния пазар и на пазара на Общността може да бъде покрита посредством възстановявания при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на мляко и млечни продукти възстановяванията при износ трябва да бъдат определени в съответствие с правилата и някои от критериите, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

Член 31, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари водят до такава необходимост.

(4)

В съответствие с Меморандума на съгласие между Европейската общност и Доминиканската република относно защитата на вноса на мляко на прах в Доминиканската република (2), приет с Решение 98/486/ЕО на Съвета (3), определено количество млечни продукти от Общността, изнесени към Доминиканската република, може да се възползва от намалението на митото. Възстановяванията при износ, отпуснати за продукти, изнесени по силата на този режим, трябва да бъдат намалени с определен процент.

(5)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановяванията при износ, предвидени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, и сумите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 174/1999 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 20, 27.1.1999 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 12 януари 2007 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,56

L20

EUR/100 kg

10,99

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

9,17

L20

EUR/100 kg

11,77

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

9,50

L20

EUR/100 kg

12,20

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

7,24

L20

EUR/100 kg

9,30

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

7,72

L20

EUR/100 kg

9,91

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

68,74

L20

EUR/100 kg

92,69

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,04

L20

EUR/100 kg

98,49

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

64,45

L20

EUR/100 kg

86,90

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

67,02

L20

EUR/100 kg

90,36

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

87,94

L20

EUR/100 kg

118,56

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

70,33

L20

EUR/100 kg

94,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Местоназначенията са определени, както следва:

L02

:

Андора и Гибралтар.

L20

:

Всички местоназначения с изключение на L02, Сеута, Мелила, Светия престол (общоприета форма: Ватикана), Съединени американски щати, България, Румъния и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на L02, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (общоприета форма: Ватикана), Съединени американски щати, България, Румъния, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


(1)  По отношение на продуктите, предназначени за износ към Доминиканската република по силата на квотата за 2006/2007 г., посочена в Решение 98/486/ЕО, и отговарящи на условията, предвидени в член 20а от Регламент (ЕО) № 174/1999, следва да бъдат прилагани следните проценти:

а)

продукти с кодове по КН 0402 10 11 9000 и 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

б)

продукти с кодове по КН 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 и 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Местоназначенията са определени, както следва:

L02

:

Андора и Гибралтар.

L20

:

Всички местоназначения с изключение на L02, Сеута, Мелила, Светия престол (общоприета форма: Ватикана), Съединени американски щати, България, Румъния и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения с изключение на L02, L04, Сеута, Мелила, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (общоприета форма: Ватикана), Съединени американски щати, България, Румъния, Хърватска, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и зони в Република Кипър, над които правителството на Република Кипър не упражнява реален контрол.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 22/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно тръжна процедура за възстановявания при износ на някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 9 януари 2007 г.

(3)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, приключващ на 9 януари 2007 г., максималният размер на възстановяването за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от посочения регламент, се определя в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 975/2006 (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 69).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1814/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ, чието местоназначение е посочено в член 1, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 581/2004

Масло

ex ex 0405 10 19 9500

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

101,00

Млечна мазнина (Butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

123,50


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/14


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 23/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 януари 2007 г. до 8 януари 2007 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 955/2005 за внос на ориз с произход от Египет

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифни квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система за лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 955/2005 на Комисията (3) се открива годишна тарифна квота за внос на 5 605 тона ориз, попадащ под код по КН 1006, с произход от Египет (поръчка номер 09.4097).

(2)

От предоставената информация съгласно член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 955/2005 следва, че заявленията, подадени от 1 януари 2007 г. до 8 януари 2007 г. до 13:00 часа брюкселско време, съгласно член 4, параграф 1 от горепосочения регламент, се отнасят до количества, по-големи от наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на отпуснато количество, който ще се прилага към заявените количества.

(3)

Уместно е също така да не се издават повече лицензии за внос по Регламент (ЕО) № 955/2005 за текущия квотен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Въз основа на заявленията за лицензии за внос на ориз с произход от Египет, отнасящи се до квотата по Регламент (ЕО) № 955/2005, подадени от 1 януари 2007 г. до 8 януари 2007 г. до 13:00 часа брюкселско време, се издават лицензии за заявените количества, към които се прилага коефициент на отпускане в размер на 8,270621 %.

2.   Издаването на лицензии за заявените количества след 8 януари 2007 г. 13:00 часа брюкселско време е прекратено за текущия квотен период.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 164, 24.6.2005 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2019/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/15


Решение 2007/9/ЕО на Комисията от 18 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/16


Решение 2007/10/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/17


Решение 2007/11/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година

Тъй като настоящият акт не е нормативен акт с общо приложение, той няма да бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/18


Решение 2007/12/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/19


Решение 2007/13/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/20


Решение 2007/14/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/21


Решение 2007/15/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/22


Решение 2007/16/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/23


Решение 2007/17/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/24


Решение 2007/18/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/25


Решение 2007/19/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/26


Решение 2007/20/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Тъй като настоящият акт не е нормативен акт с общо приложение, той няма да бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/27


Решение 2007/21/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.


12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/28


Решение 2007/22/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

Този акт ще бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник на български език, ако отговаря на условията за тази цел.