ISSN 1725-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 1

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
4 януари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1/2007 на Комисията от 3 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 2/2007 на Комисията от 3 януари 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати и десертно грозде)

3

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/1/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаване на членове на Комисията на Европейските общности

4

 

 

2007/2/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаването на членове на Сметната палата

5

 

 

2007/3/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаване на български и румънски членове на Европейския икономически и социален комитет

6

 

 

2007/4/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

9

 

 

2007/5/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно реда, по който ще се изпълнява мандатът на председателството на Съвета

11

 

 

2007/6/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаването на български и румънски членове на Комитета на регионите и техните заместници

13

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2007/7/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Представителите на Правителствата на Държавите-Членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 година относно назначаването на съдии в Съда на Европейските общности

18

 

 

2007/8/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Представителите на Правителствата на Държавите-членки на Европейския Съюз от 1 януари 2007 година относно назначаването на съдии в Първоинстанционния съд на Европейските общности

19

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2007 НА КОМИСИЯТА

от 3 януари 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 4 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 3 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2/2007 НА КОМИСИЯТА

от 3 януари 2007 година

относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати и десертно грозде)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарa на плодове и зеленчуци (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 6, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1510/2006 на Комисията (3) определя примерните количества, за които могат да бъдат издавани лицензии за износ по система Б.

(2)

Предвид данните за доматите и десертното грозде, с които Комисията разполага към днешна дата, примерните количества, предвидени за текущия период на износ, има опасност скоро да бъдат надвишени. Това надвишаване би попречило на доброто функциониране на режима на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците.

(3)

С цел облекчаване на тази ситуация следва да се отхвърлят заявленията за лицензии по система Б за доматите и десертното грозде, изнесени след 3 януари 2007 г., до края на текущия период на износ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За доматите и десертното грозде, заявленията за лицензии за износ по система Б, подадени по силата на член 1 от Регламент (ЕО) № 1510/2006, за които декларацията за износ на продуктите е била приета след 3 януари и преди 1 март 2007 г., се отхвърлят.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 4 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 280, 12.10.2006 г., стр. 16.


II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 януари 2007 година

относно назначаване на членове на Комисията на Европейските общности

(2007/1/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта, отнасящ се до условията за присъединяване към Европейския съюз на Република България и на Румъния и до измененията на договорите, на които е основан Европейският съюз, и по-специално член 45 от него,

като взе предвид становищата на Европейския парламент,

в общо съгласие с председателя на Комисията,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се за членове на Комисията за периода от 1 януари 2007 г. до 31 октомври 2009 г.:

 

Госпожа Меглена КУНЕВА

 

Господин Леонард ОРБАН

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Член 3

Настоящото решение cе публикува в Официалeн вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 януари 2007 година

относно назначаването на членове на Сметната палата

(2007/2/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 247, параграфи 1, 2 и 3 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 160 Б, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта, отнасящ се до условията за присъединяване към Европейския съюз на Република България и на Румъния, и до измененията на договорите, на които е основан Европейският съюз, и по-специално член 47 от него,

като взе предвид становищата на Европейския парламент,

като има предвид, че съгласно член 47 от гореспоменатия акт за присъединяване, е необходимо да се допълни Сметната палата чрез назначаването на двама допълнителни членове за мандат от шест години,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се за членове на Сметната палата за период от шест години от датата на приемане на настоящото решение:

 

Госпожа Надежда САНДАЛОВА

 

Господин Овидиу ИСПИР

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 януари 2007 година

относно назначаване на български и румънски членове на Европейския икономически и социален комитет

(2007/3/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално членове 12 и 48 от него,

като взе предвид предложенията на правителствата на Република България и на Румъния,

като взе предвид становището на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Членовете на Европейския икономически и социален комитет са назначени за периода от 21 септември 2006 г. до 20 септември 2010 г. с решения на Съвета 2006/524/ЕО, Евратом (1), 2006/651/ЕО, Евратом (2) и 2006/703/ЕО, Евратом (3).

(2)

В резултат на присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз следва Европейският икономически и социален комитет да бъде попълнен с назначаването на двадесет и седем члена, представители на различните структури с икономически и социален характер на гражданското общество,

РЕШИ:

Член 1

Лицата, чиито имена и функции фигурират в списъците, приложени към настоящото решение, се назначават за членове на Европейския икономически и социален комитет за периода до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

То се прилага от 1 януари 2007 г.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 207, 28.07.2006 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 269, 28.09.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Ms Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Prof. Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Mr Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Mr Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane“

 

Dr Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa“

 

Mr Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa“

 

Ms Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Ms Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Ms Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Mr Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

РУМЪНИЯ

 

Mme Lavinia ANDREI

Fonction exercée: Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Mme Ana BONTEA

Fonction exercée: Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

M. Petru Sarin DANDEA

Fonction exercée:Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA“

 

M. Dumitru FORNEA

Fonction exercée: Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

M. Minel IVAȘCU

Fonction exercée: Vice-président,

Bloc National Syndical

 

M. Eugen LUCAN

Fonction exercée: Président,

Association Angel

 

M. Mihai MANOLIU

Fonction exercée: Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

M. Radu NICOSEVICI

Fonction exercée: Président,

Association Academia de Advocacy

 

M. Marius Eugen OPRAN

Fonction exercée: Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie -1903(UGIR -1903)

 

M. Cristian PARVULESCU

Fonction exercée: Président,

Association Pro Democratia

 

M. Marius PETCU

Fonction exercée: Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie -FRĂȚIA

 

M. Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Fonction exercée: Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

M. Sabin RUSU

Fonction exercée: Secrétaire Général,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

M. Ionut SIBIAN

Fonction exercée: Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

M. Ștefan VARFALVI

Fonction exercée: Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 януари 2007 година

за изменение на Процедурния правилник на Съвета

(2007/4/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 121, параграф 3 от него,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 1 от него,

като взе предвид член 2, параграф 2 от приложение ІІІ към Процедурния правилник на Съвета (1),

като има предвид че:

(1)

Член 11, параграф 5 от Процедурния правилник на Съвета (наричан по-долу „Процедурния правилник“) предвижда, че когато Съветът приема решение с квалифицирано мнозинство, и ако член на Съвета поиска, се проверява дали държавите-членки, съставляващи това квалифицирано мнозинство, представляват най-малко 62 % от общото население на Съюза, изчислено съгласно стойностите за броя на населението, които фигурират в член 1 от приложение ІІІ към Процедурния правилник.

(2)

Член 2, параграф 2 от приложение ІІІ към Процедурния правилник относно начините на прилагане на разпоредбите за претегляне на гласовете в Съвета предвижда Съветът да адаптира стойностите, които фигурират в член 1 от горпосоченото приложение, считано от 1 януари всяка година и съгласно данните, налични към 30 септември на предходната година в Статистическата служба на Европейските общности.

(3)

Следователно е необходимо Процедурният правилник да бъде съответно адаптиран,

РЕШИ:

Член 1

Член 1 от приложение ІІІ към Процедурния правилник се заменя със следния текст:

„Член 1

За целите на прилагането на член 205, параграф 4 от Договора за ЕО, на член 118, параграф 4 от Договора за Евратом, както и на член 23, параграф 2, трета алинея и на член 34, параграф 3 от Договора за ЕС, общото население на всяка държава-членка за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г. е следното:

Държава-членка

Население

(× 1 000)

Германия

82 438,0

Франция

62 886,2

Обединеното кралство

60 421,9

Италия

58 751,7

Испания

43 758,3

Полша

38 157,1

Румъния

21 610,2

Нидерландия

16 334,2

Гърция

11 125,2

Португалия

10 569,6

Белгия

10 511,4

Чешката република

10 251,1

Унгария

10 076,6

Швеция

9 047,8

Австрия

8 265,9

България

7 718,8

Дания

5 427,5

Словакия

5 389,2

Финландия

5 255,6

Ирландия

4 209,0

Литва

3 403,3

Латвия

2 294,6

Словения

2 003,4

Естония

1 344,7

Кипър

766,4

Люксембург

459,5

Малта

404,3

Общо

492 881,2

праг (62 %)

305 586,3“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  Решение 2006/683/ЕО, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за приемане на Процедурния правилник на Съвета (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47).


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 януари 2007 година

относно реда, по който ще се изпълнява мандатът на председателството на Съвета

(2007/5/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 203, втора алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 116, втора алинея от него,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2005/902/ЕО, Евратом (1) Съветът установи в какъв ред държавите-членки на Европейския съюз изпълняват мандата на председателството на Съвета към датата 1 януари 2006 г.

(2)

Европейският съюз се разширява на 1 януари 2007 г. с включването на две нови държави-членки.

(3)

Поради това следва да се предвиди редът, по който ще се изпълнява мандатът на председателството на Съвета, като се включат новите държави-членки и се приеме ново решение, което да замени Решение 2005/902/ЕО, Евратом,

РЕШИ:

Член 1

1.   Редът, по който държавите-членки ще поемат председателството на Съвета от 1 януари 2007 г., е посочен в приложението.

2.   Съветът, гласувайки единодушно предложението на съответните държави-членки, може да реши дадена държава-членка да поеме председателството за срок, различен от този, установен в приложението.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Решение 2005/902/ЕО, Евратом на Съвета се отменя.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  OВ L 328, 12.12.2005 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Германия

януари—юни

2007 г.

Португалия

юли—декември

2007 г.

Словения

януари—юни

2008 г.

Франция

юли—декември

2008 г.

Чешката република

януари—юни

2009 г.

Швеция

юли—декември

2009 г.

Испания

януари—юни

2010 г.

Белгия

юли—декември

2010 г.

Унгария

януари—юни

2011 г.

Полша

юли—декември

2011 г.

Дания

януари—юни

2012 г.

Кипър

юли—декември

2012 г.

Ирландия

януари—юни

2013 г.

Литва

юли—декември

2013 г.

Гърция

януари—юни

2014 г.

Италия

юли—декември

2014 г.

Латвия

януари—юни

2015 г.

Люксембург

юли—декември

2015 г.

Нидерландия

януари—юни

2016 г.

Словакия

юли—декември

2016 г.

Малта

януари—юни

2017 г.

Обединеното кралство

юли—декември

2017 г.

Естония

януари—юни

2018 г.

България

юли—декември

2018 г.

Австрия

януари—юни

2019 г.

Румъния

юли—декември

2019 г.

Финландия

януари—юни

2020 г.


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 януари 2007 година

относно назначаването на български и румънски членове на Комитета на регионите и техните заместници

(2007/6/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263, четвърти параграф от него,

като взе предвид Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално членове 13 и 49 от него,

като взе предвид предложенията на правителствата на Република България и на Румъния,

като има предвид, че:

(1)

Членовете на Комитета на регионите и техните заместници са назначени за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. с Решение 2006/116/ЕО на Съвета, прието на 24 януари 2006 г. (1)

(2)

С оглед присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз следва Комитетът на регионите да се попълни, като се назначат двадесет и седем членове и двадесет и седем заместници, представители на регионалните и местните власти на новите държави-членки, които заемат изборна длъжност в рамките на регионална или местна власт, или носят политическа отговорност пред изборен орган,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се за членове на Комитета на регионите или техни заместници за периода до 25 януари 2010 г. включително:

в качеството на членове, лицата, включени в списъка за съответната държава-членка в приложение І към настоящото решение,

в качеството на заместници, лицата, включени в списъка за съответната държава-членка в приложение ІІ към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

То се прилага от 1 януари 2007 г.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧЛЕНОВЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Mr Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Mr Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Ms Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Ms Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Mr Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Mr Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Mr Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Mr Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Mr Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Mr Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Mr Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

РУМЪНИЯ

 

M. Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare

 

M. Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

M. Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

M. Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

M. Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la municipalité Ploiești

 

M. Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

M. Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

M. Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

M. Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Mme Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Mme Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

M. Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

M. Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

M. Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

M. Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité București


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАМЕСТНИЦИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Mr Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Ms Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Mr Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Ms Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Mr Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Ms Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Mr Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Mr Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Mr Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Mr Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

РУМЪНИЯ

 

M. Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

M. Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

M. Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

M. Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, municipalité București

 

M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

M. Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

M. Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

M. Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

M. Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

M. Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Mme Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

M. Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la municipalité Deva

 

M. Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

M. Tudor PENDIUC

Maire, Mairie de la municipalité Pitești

 

Mme Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/18


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от 1 януари 2007 година

относно назначаването на съдии в Съда на Европейските общности

(2007/7/ЕО, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 223 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 139 от него,

като взеха предвид Акта, който се отнася до условията за присъединяване към Европейския съюз на Република България и на Румъния и до измененията на договорите, на които е основан Европейският съюз, и по-специално член 46, параграф 1 и параграф 2, първа алинея от него,

като имат предвид, че:

(1)

Член 46, параграф 1 и параграф 2, първа алинея от гореспоменатия Акт за присъединяване предвижда назначаването на двама съдии в Съда. Мандатът на единия от тези съдии изтича на 6 октомври 2009 г. Този съдия се определя чрез жребий. Мандатът на другия съдия изтича на 6 октомври 2012 г.

(2)

Необходимо е следователно да бъдат назначени, съгласно цитирания член и след провеждане на упоменатия в него жребий, двама допълнителни съдии в Съда на Европейските общности,

РЕШИХА:

Член 1

Госпожа Камелия Тоадер се назначава за съдия в Съда на Европейските общности за периода от 1 януари 2007 г. до 6 октомври 2009 г.

Член 2

Господин Александър Арабаджиев се назначава за съдия в Съда на Европейските общности за периода от 1 януари 2007 г. до 6 октомври 2012 г.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

Председател

W. SCHÖNFELDER


4.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/19


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от 1 януари 2007 година

относно назначаването на съдии в Първоинстанционния съд на Европейските общности

(2007/8/ЕО, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 224 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 140 от него,

като взеха предвид Акта, отнасящ се до условията за присъединяване към Европейския съюз на Република България и на Румъния и до измененията на договорите, на които е основан Европейският съюз, и по-специално член 46, параграф 1 и параграф 2, втора алинея, от него,

като имат предвид, че:

(1)

Член 46, параграф 1 и параграф 2, втора алинея, от гореспоменатия Акт за присъединяване предвижда назначаването на двама съдии в Първоинстанционния съд. Мандатът на единия от тези съдии изтича на 31 август 2007 г. Този съдия се определя чрез жребий. Мандатът на другия съдия изтича на 31 август 2010 г.

(2)

Необходимо е следователно да бъдат назначени, съгласно цитирания член и след провеждане на упоменатия в него жребий, двама допълнителни съдии в Първоинстанционния съд на Европейските общности,

РЕШИХА:

Член 1

Господин Теодор Чипев се назначава за съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности за периода от 1 януари 2007 г. до 31 август 2007 г.

Член 2

Господин Валериу Чука се назначава за съдия в Първоинстанционния съд за периода от 1 януари 2007 г. до 31 август 2010 г.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 януари 2007 година.

Председател

W. SCHÖNFELDER