18.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/31


ФОРМУЛЯР НА МОЛБА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОБЩ СЪД

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да поиска правна помощ с оглед на предявяването на иск или подаването на жалба пред Общия съд или в рамките на дело, по което е страна, независимо дали се представлява или не от адвокат, се приканва да се запознае с предоставената по-долу информация, преди да попълни отделните рубрики на формуляра

1)   Правна уредба

Разпоредбите относно правната помощ се съдържат в Процедурния правилник на Общия съд (членове 146 — 150) и в Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд (точки 16 — 18, 31, 48, 54, 133, 134 и 238 — 248).

Процедурният правилник на Общия съд и Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд са достъпни на уебсайта на Съда на Европейския съюз (http://curia.europa.eu) в рубриката Общ съд/Производство.

2)   Правила за представителството пред Общия съд

За да предяви иск или подаде жалба пред Общия съд, всяко физическо или юридическо лице трябва да се представлява от адвокат, който има право да практикува пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (член 51 от Процедурния правилник). В тази разпоредба е закрепен принципът на задължително представителство от адвокат на ищеца или жалбоподателя.

Ако поради имущественото си състояние това лице не може да заплати изцяло или отчасти разходите за производството, Процедурният правилник предвижда, че то има право да ползва правна помощ (член 146, параграф 1 от Процедурния правилник). За разлика от исковата молба или жалбата, която трябва да се подаде от адвокат, представляващ ищеца или жалбоподателя, молбата за правна помощ може да се подаде със или без адвокатско съдействие.

3)   Компетентност на Общия съд и предпоставки за допустимост

Общият съд не може да предостави правна помощ, ако искът или жалбата, във връзка с който или която тя е поискана, явно не е от неговата компетентност (член 146, параграф 2 от Процедурния правилник).

По силата на Договорите и Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз Общият съд е компетентен да разглежда:

преки производства, образувани по искове или жалби на частноправни субекти и на държавите членки (1), с които се иска отмяната на актове на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, установяването на неправомерно бездействие на същите или поправянето на претърпени вреди, както и исковете, основани на арбитражна клауза,

производства по жалби, с които се иска отмяната на решения на апелативните състави на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и на отделенията по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO),

производства по жалби срещу съдебните актове на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

Следователно правната помощ ще бъде отказана поради липса на компетентност на Общия съд да разгледа иска или жалбата, ако е поискана с оглед на:

оспорване на законосъобразността на акт, приет от национален орган (независимо дали административен, или съдебен),

оспорване на решение на международна институция, която не спада към институционалната система на Европейския съюз (например Европейският съд по правата на човека).

Правна помощ не може да се предостави и ако искът или жалбата, във връзка с който или която е поискана, е явно недопустим(а) или явно лишен(а) от всякакво правно основание (член 146, параграф 2 от Процедурния правилник).

От това следва по-специално, че молба, подадена преди иска или жалбата, във връзка с който или която се иска правна помощ, но след изтичане на срока за предявяване на посочения иск или за подаване на посочената жалба, ще бъде отхвърлена като недопустима поради пропускане на срока.

4)   Задължителен формуляр на молба за правна помощ

Формулярът на молба за правна помощ, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз, в рубриката Общ съд/Производство.

При подаването на молба за правна помощ, както преди предявяването на иска или подаването на жалбата, така и в рамките на висящо производство, задължително се използва този формуляр. Молба за правна помощ, подадена, без да се използва формулярът, не се взема предвид (член 147 от Процедурния правилник и точка 238 от Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд).

Молба за правна помощ, подадена след постановяване на съдебния акт, с който Общият съд се е произнесъл по иска или жалбата, във връзка с който или която се иска помощта, не се взема предвид.

5)   Съдържание на молбата за правна помощ и доказателства

Целта на формуляра на молбата за правна помощ е да позволи на Общия съд да разполага, в съответствие с член 147, параграфи 3 и 4 от Процедурния правилник, с информацията, необходима за вземане на правилно решение по молбата за правна помощ. Става въпрос за:

данните за имущественото състояние на молителя

и

в случай че искът още не е предявен или жалбата още не е подадена — данните за предмета на иска или жалбата, за обстоятелствата в конкретния случай и за съответните доводи (точка 241 от Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд).

а)   Имуществено състояние на молителя

Към молбата за правна помощ се прилагат всякакви сведения и доказателства, които позволяват да се прецени имущественото състояние на молителя, например документ, издаден от компетентен национален орган, удостоверяващ това състояние (член 147, параграф 3 от Процедурния правилник).

Финансовите възможности на молителя се преценяват въз основа на доказателства за липсата на средства:

следователно физическото лице не може да предостави на Общия съд само сведения за доходите си, а трябва да представи също така например данъчни декларации, удостоверения за размера на заплатата си, удостоверения от бюрото за социално подпомагане или от бюрото по труда, банкови декларации или извлечения от сметки, както и данни, позволяващи да се оцени неговият капитал (стойност на движимите вещи или недвижимите имоти),

юридическото лице не може просто да се позове на неплатежоспособността си, а трябва да предостави сведения за правно организационната си форма, за това дали целта му е стопанска, или не, за финансовите възможности на съдружника/съдружниците или акционерите в него и да представи например счетоводни отчети или каквито и да е други доказателства за счетоводното си положение, като и в подкрепа на твърдението за неплатежоспособност, наличие на оздравителен план, спиране на плащанията или несъстоятелност.

Попълнени и подписани от самия молител клетвени декларации не са достатъчни, за да се докаже липсата на средства.

Целта на посочените във формуляра данни за имущественото състояние на молителя и на представените в подкрепа на тези данни доказателства е да се даде пълна представа за имущественото му състояние.

Молба, която не доказва надлежно неспособността на молителя да заплати разходите за производството, ще бъде отхвърлена.

б)   Предмет на иска или жалбата, който молителят възнамерява да предяви или подаде

Ако молбата за правна помощ е подадена преди предявяването на иска или подаването на жалбата, във връзка с който или която се иска помощта, молителят следва да изложи накратко предмета на иска или жалбата, фактите в конкретния случай и доводите, които възнамерява да изтъкне в подкрепа на иска или жалбата. Във формуляра за правна помощ е предвидена отделна рубрика за това.

Към молбата трябва да се приложат преписи от всички доказателства, които са относими към преценката на допустимостта и основателността на бъдещия иск или бъдещата жалба. Такива може да са например кореспонденцията с бъдещия ответник или, в случая на жалба за отмяна, решението, чиято законосъобразност се оспорва.

Надлежно попълненият формуляр на молбата за правна помощ и доказателствата трябва да са разбираеми сами по себе си.

в)   Допълнения

Молбата за правна помощ не може да се допълва с представени впоследствие допълнения към нея. Ако такива допълнения бъдат представени, без да са поискани от Общия съд, те не се приемат. Ето защо е от съществено значение нужните сведения да се съдържат във формуляра и към него да се приложат преписи от всички документи, които подкрепят тези сведения.

В изключителни случаи обаче впоследствие може да се приемат доказателства за липсата на средства на молителя, ако се даде подходящо обяснение за късното им представяне (точка 246 от Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд).

6)   Подаване на молбата

a)   Лично от молителя

Молителят по молба за правна помощ, който не се представлява от адвокат, трябва да изпрати или да подаде надлежно попълнения и подписан формуляр на хартиен носител, както и споменатите в него доказателства, в секретариата на Общия съд на следния адрес:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Преди да бъде изпратен или подаден на място, надлежно попълненият и подписан формуляр на хартиен носител може да се изпрати по факс на следния номер: (+ 352) 43.03.21.00.

При изпращане по факс на надлежно попълнения и подписан формуляр на хартиен носител:

той се обработва едва при получаване на оригинала от секретариата,

датата на подаване по факс се счита за дата на подаване на оригинала, стига съдържащият саморъчен подпис оригинал на изпратения по факс документ да е достигнал до секретариата не по-късно от десет дена след изпращането по факс; при неподаване на оригинала в десетдневния срок за дата на подаване се счита датата на реалното получаване на оригинала от секретариата,

той трябва да се изпрати незабавно, непосредствено след изпращането му по факс, без в него да се внасят корекции или промени, макар и незначителни,

при разлики между оригинала на формуляра, съдържащ саморъчния подпис, и преписа, постъпил по-рано в секретариата по факс, за дата на получаване се счита датата на подаване на подписания оригинал на формуляра.

б)   От адвоката на молителя

Когато при подаване на формуляра на молба за правна помощ молителят се представлява от адвокат, последният може да подаде формуляра в секретариата на Общия съд било на хартиен носител, евентуално след изпращането на формуляра по факс, било чрез приложението e-Curia при спазване на изискванията на „Указанията за използване на e-Curia“ (точка 240 от Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд).

Когато надлежно попълненият и подписан формуляр се изпраща по факс, се прилага посоченото в буква a) по-горе.

в)   Подписване на формуляра

Освен при подаване от адвокат чрез приложението e-Curia, върху формуляра трябва да бъде положен саморъчният подпис на молителя, ако е подаден лично от него, или на неговия адвокат, ако го представлява такъв. При липса на саморъчен подпис формулярът не се обработва.

7)   Спиране и възобновяване на срока за предявяване на иска или подаване на жалбата

Подаването на молба за правна помощ спира спрямо молителя срока за предявяването на иска или подаването на жалбата до датата на връчване на определението по молбата за правна помощ, или — ако с него не е определен адвокат, който да представлява молителя — до датата на връчване на определението за определяне на адвоката, който да представлява молителя (член 147, параграф 7 от Процедурния правилник).

Следователно през периода на разглеждане на молбата за правна помощ от Общия съд срокът за предявяване на иска или подаване на жалбата не тече.

Срокът за предявяване на иска или подаване на жалбата, оставащ след връчване на определението, постановено по молбата за правна помощ, или — ако с него не е определен адвокат, който да представлява молителя — на определението за определяне на адвоката, който да представлява молителя, може да е изключително кратък. Ето защо на получателя на правна помощ, надлежно представляван от адвокат, се препоръчва да обърне особено внимание на спазването на законоустановения срок (точка 248 от Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд).

8)   Допълнително уточнение

Оригиналите на представените доказателства не се връщат. Ето защо се препоръчва да се представят фотокопия на доказателствата.

МОЛБА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОБЩ СЪД

МОЛИТЕЛ

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Госпожа

Господин

Фамилно име: …

Собствено име и презиме: …

Адрес: …

Пощенски код: … Община: …

Държава: …

Телефон (попълването не е задължително): …

Факс (попълването не е задължително): …

Електронен адрес (попълването не е задължително): …

Настояща професия или положение: …

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ (2)

Наименование: …

Правно-организационна форма: …

Стопанска цел:

☐ Да

☐ Не

Адрес: …

Пощенски код: … Община: …

Държава: …

Телефон (попълването не е задължително): …

Факс (попълването не е задължително): …

Електронен адрес (попълването не е задължително): …

СТРАНА, СРЕЩУ КОЯТО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ ИСК ИЛИ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА  (3)

Моля обърнете отново внимание на това, че Общият съд е компетентен да разглежда искове и жалби, предявени или подадени от физически или юридически лица срещу институции, органи, служби или агенции на Съюза. Той не може да упражнява контрол за законосъобразност по отношение на решенията на:

други международни институции, които не спадат към институционалната система на Европейския съюз, като Европейския съд по правата на човека,

националните органи на държавите членки,

националните юрисдикции.

Посочете страната/страните, срещу която/които възнамерявате да предявите иск или да подадете жалба:

ОТВЕТНИК/ОТВЕТНИЦИ

АДРЕС

 

 

Ако мястото не е достатъчно, продължете този списък върху бял лист и го приложите към Вашата молба.

ПРЕДМЕТ НА ИСКА ИЛИ ЖАЛБАТА  (4)

Ако молбата за правна помощ е подадена преди предявяването на иска или подаването на жалбата, молителят следва да изложи накратко предмета на иска или жалбата, който/която възнамерява да предяви/подаде, фактите в конкретния случай и доводите в подкрепа на иска или жалбата. Към молбата се прилагат доказателства в това отношение (член 147, параграф 4 от Процедурния правилник).

Моля опишете предмета на иска или жалбата, който/която възнамерявате да предявите/подадете, фактите в конкретния случай и доводите в подкрепа на иска или жалбата:

 

Всички доказателства, относими към преценката на допустимостта и на основателността на бъдещия иск или бъдещата жалба, се прилагат към този формуляр и се посочват в списъка на доказателствата.

Оригиналите на представените доказателства не се връщат.

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА МОЛИТЕЛЯ

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СРЕДСТВА

Към молбата за правна помощ се прилагат всякакви сведения и доказателства, които позволяват да се прецени имущественото състояние на молителя, например документ, издаден от компетентен национален орган, удостоверяващ това състояние (член 147, параграф 3 от Процедурния правилник).

Ако към момента на подаване на молбата разполагате със същите средства като през предходната година, ще бъде взето предвид това, което сте декларирали пред националните органи за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.

Ако имущественото Ви състояние се е променило, ще бъдат взети предвид средствата, с които разполагате понастоящем, от 1 януари на текущата година до датата на Вашата молба.

 

Ваши средства

Средства на Вашия/Вашата съпруг(а) или на лицето, с което сте във фактическо съжителство

Средства на друго лице, с което обичайно живеете в едно домакинство (дете или лице на Ваша издръжка). Уточнете:

a.

Никакъв доход

 (5)

 

 

б.

Заплати, нетни облагаеми възнаграждения (посочени във фишовете за заплата)

 

 

 

в.

Доходи като самостоятелно заето лице (доходи от земеделие, занаятчийска, търговска или нетърговска дейност)

 

 

 

г.

Семейни надбавки

 

 

 

д.

Обезщетения за безработица

 

 

 

е.

Обезщетения при временна неработоспособност (болест, майчинство, професионално заболяване, трудова злополука)

 

 

 

ж.

Пенсии, ренти и предпенсионни обезщетения

 

 

 

3.

Издръжка (сума, която действително Ви е изплатена)

 

 

 

и.

Други средства (напр.: получени наеми, доходи от капитал, доходи от ценни книжа…)

 

 

 

Ако мястото не е достатъчно, продължете този списък върху бял лист и го приложете към Вашата молба.

Моля, посочете вида и стойността на притежаваното от Вас движимо имущество (акции, облигации, капитал …) и адреса на притежаваните от Вас недвижими имоти (къща, земя…), дори това имущество и тези имоти да не са източник на доходи:

 

РАЗХОДИ

Моля, посочете децата и лицата на Ваша издръжка или които обичайно живеят с Вас:

Фамилно име (фамилни имена) и собствено име и презиме

Родствена връзка

(напр.: син, племенник, майка)

Дата на раждане

(дд/мм/гггг)

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

Ако мястото не е достатъчно, продължете този списък върху бял лист и го приложете към Вашата молба.

Моля, посочете издръжката, която плащате на трети лица:

 

Допълнителна информация за имущественото Ви състояние — средства или разходи — която, ако желаете, можете да предоставите:

 

Горните сведения трябва да бъдат подкрепени от доказателства, позволяващи да се прецени Вашето имуществено състояние (член 147, параграф 3 от Процедурния правилник).

Към този формуляр трябва да се приложи списък на доказателствата, едно от които би могло да бъде издадено от компетентен национален орган удостоверение за имущественото Ви състояние.

Оригиналите на представените доказателства не се връщат.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Когато правната помощ се иска за юридическо лице, моля, приложете актуално доказателство за неговата правосубектност (извлечение от търговския регистър, извлечение от регистъра на сдруженията или друг официален документ) (член 147, параграф 5 във връзка с член 78, параграф 3 от Процедурния правилник).

Моля, опишете имущественото състояние на молителя и на съдружниците или акционерите в него, ако има такива:

 

Горните сведения трябва да бъдат подкрепени от доказателства, позволяващи да се прецени имущественото състояние на молителя и на неговите съдружници или акционери, ако има такива (член 147, параграф 3 от Процедурния правилник).

Към настоящия формуляр се прилага списък на доказателствата, едно които би могло да бъде издадено от компетентен национален орган удостоверение за това имуществено състояние.

Оригиналите на представените доказателства не се връщат.

ЕВЕНТУАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АДВОКАТ

В случай че сте избрали адвокат, който има право да практикува пред съд на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, са необходими следните сведения:

 

Адвокат: …

 

Адрес: …

 

Пощенски код: … Община: …

 

Държава: …

 

Телефон: …

 

Факс (попълването не е задължително): …

КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/долуподписаната, заявявам, че сведенията в тази молба за правна помощ са верни:

Дата: …/…/…

Подпис на молителя или на Вашия адвокат:

СПИСЪК НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Доказателства, които позволяват да се прецени Вашето имуществено състояние:

Ако искът все още не е предявен или жалбата все още не е подадена, доказателство или доказателства, относими към преценката на допустимостта и основателността на бъдещия иск или бъдещата жалба:


(1)  С изключение на тези, които в Статута са изрично запазени за Съда, и на тези, които са от компетентността на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

(2)  Моля да приложите към тази молба актуално доказателство за правосубектност (извлечение от търговския регистър, извлечение от регистъра на сдруженията или друг официален документ).

(3)  Когато исковата молба или жалбата и молбата за правна помощ се подават едновременно или когато молбата за правна помощ се подава след предявяването на иска или подаването на жалбата, не е необходимо да се попълва рубриката „Страна, срещу която възнамерявате да предявите иск или да подадете жалба“.

(4)  Когато исковата молба или жалбата и молбата за правна помощ се подават едновременно или когато молбата за правна помощ се подава след предявяването на иска или подаването на жалбата, не е необходимо да се попълва рубриката „Предмет на иска или жалбата“.

(5)  Ако е отбелязана тази графа, молителят трябва да обясни как посреща нуждите си.