18.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/1


ПРАКТИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЩИЯ СЪД

I.

СЕКРЕТАРИАТ 4

A.

Задачи на секретаря 4

B.

Приемно време на канцеларията на секретариата 4

C.

Регистър 5

D.

Номер на делото 5

E.

Преписка по делото и справки с преписката по делото 6

E.1.

Водене на преписката по делото 6

E.2.

Справки с преписката по делото 6

F.

Оригинали на съдебни решения и определения 6

G.

Преводи 7

H.

Свидетели и експерти 7

I.

Такси на секретариата 7

J.

Събиране на суми 8

K.

Публикации и оповестяване на документи в интернет 8

II.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 8

A.

Връчвания 8

B.

Срокове 9

C.

Анонимност 9

D.

Изключване на данни от общественодостъпната информация 9

III.

ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ 10

A.

Подаване на процесуалните документи и приложенията към тях 10

A.1.

Чрез приложението e-Curia 10

A.2.

По факс 10

A.3.

По пощата 10

B.

Неприемане на процесуални документи и доказателства 11

C.

Представяне на процесуалните документи и приложенията към тях 11

C.1.

Процесуални документи 11

C.2.

Опис на приложенията 12

C.3.

Приложения 12

D.

Представяне на файловете, подавани чрез приложението e-Curia 13

E.

Отстраняване на нередовност на процесуални документи и на приложения към тях 13

E.1.

Общи правила 13

E.2.

Отстраняване на нередовност на исковата молба или жалбата 13

E.3.

Отстраняване на нередовност на други процесуални документи 14

IV.

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 14

A.

Дължина на писмените изявления 14

A.1.

Преки производства 14

A.2.

Дела относно интелектуална собственост 14

A.3.

Обжалване 14

A.4.

Отстраняване на нередовност на писмените изявления, състояща в прекомерна дължина 15

B.

Структура и съдържание на писмените изявления 15

B.1.

Преки производства 15

1)

Искова молба или жалба 15

2)

Писмена защита 16

3)

Реплика и дуплика 16

B.2.

Дела относно интелектуална собственост 16

1)

Жалба 16

2)

Писмен отговор 16

3)

Насрещна жалба и писмени отговори на насрещната жалба 17

B.3.

Обжалване 17

1)

Жалба 17

2)

Писмен отговор 18

3)

Насрещна жалба и писмени отговори на насрещната жалба 18

4)

Реплика и дуплика 18

V.

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 19

A.

Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания 19

A.1.

Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания в преките производства и по делата относно интелектуална собственост 19

A.2.

Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания в производствата по обжалване 19

B.

Подготвяне на съдебното заседание за изслушване на устните състезания 19

C.

Протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания 20

D.

Устен превод 21

E.

Протокол от съдебното заседание за изслушване на устните състезания 22

VI.

ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ 22

A.

Общи правила 22

B.

Поверително третиране при молба за встъпване 22

C.

Поверително третиране при съединяване на дела 23

D.

Поверително третиране във връзка с член 103 от Процедурния правилник 23

E.

Поверително третиране във връзка с член 104 от Процедурния правилник 24

F.

Поверително третиране във връзка с член 105 от Процедурния правилник 24

VII.

ПРАВНА ПОМОЩ 24

VIII.

СПЕШНИ ПРОИЗВОДСТВА 25

A.

Бързо производство 25

A.1.

Искане за разглеждане по реда на бързото производство 25

A.2.

Съкратен вариант 26

A.3.

Писмена защита 26

A.4.

Устна фаза на производството 26

B.

Спиране на изпълнението и други временни мерки, постановявани по реда на обезпечителното производство 27

IX.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ 27

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1:

Условия, чието неспазване е основание за невръчване на исковата молба или жалбата (точка 110 от настоящите практически разпоредби по прилагане) 28

Приложение 2:

Изисквания за форма, чието неспазване е основание за отлагане на връчването (точка 111 от настоящите практически разпоредби по прилагане) 29

Приложение 3:

Изисквания за форма, чието неспазване не е пречка за връчването (точка 112 от настоящите практически разпоредби по прилагане) 30

ОБЩИЯТ СЪД,

като взе предвид член 224 от своя процедурен правилник (1);

като има предвид, че с цел постигане на прозрачност, правна сигурност и правилно прилагане на Процедурния правилник трябва да се приемат разпоредби по прилагане, уреждащи правомощията на секретаря, по-специално тези, свързани с воденето на регистъра и на преписките по делата, с отстраняването на нередовностите на процесуалните документи и доказателствата, с тяхното връчване и с таксите на секретариата;

като има предвид, че в съответствие с член 37 от Процедурния правилник следва да се определи тарифата на секретариата;

като има предвид, че в интерес на доброто правораздаване на представителите на страните, независимо дали са адвокати или представители по член 19 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Статутът“), следва да се дадат практически указания относно това как да представят процесуалните документи и доказателствата и да подготвят най-добре съдебното заседание за изслушване на устните състезания пред Общия съд;

като има предвид, че настоящите практически разпоредби по прилагане обясняват, уточняват и допълват определени разпоредби на Процедурния правилник и целят да позволят на представителите на страните да съобразят това, което юрисдикцията трябва да вземе предвид, по-специално що се отнася до подаването на процесуалните документи и доказателствата, до тяхното представяне и превод, както и до устния превод в съдебното заседание за изслушване на устните състезания;

като има предвид особеностите на поверителното третиране на процесуалните документи и доказателствата;

като има предвид, че секретарят трябва да следи за това процесуалните документи и доказателствата, приложени към преписката по делото, да отговарят на изискванията, установени с разпоредбите на Статута и на Процедурния правилник и с настоящите практически разпоредби по прилагане;

като има предвид, че подаването на процесуални документи и доказателства, които не отговарят на изискванията, установени с разпоредбите на Статута и на Процедурния правилник и с настоящите практически разпоредби по прилагане, допринася за забавяне, понякога значително, на производството и за увеличаване на свързаните с него разходи;

като има предвид, че като спазват настоящите практически разпоредби по прилагане, представителите на страните, действащи в качеството си на сътрудници на правосъдието, допринасят за ефективността на правораздаването и позволяват на Общия съд надлежно да разглежда подаваните от тях процесуални документи и доказателства, а също така, що се отнася до въпросите, уредени в настоящите практически разпоредби по прилагане, не рискуват по отношение на тях да се приложи член 139, буква а) от Процедурния правилник;

като има предвид, че според член 139, буква в) от Процедурния правилник повтарящо се нарушение на разпоредбите на Процедурния правилник или на настоящите практическите разпоредби по прилагане, което налага да се иска отстраняване на нередовност, може да е основание за възстановяване на разходите, свързани действията, които Общият съд е трябвало да извърши;

като има предвид, че разглеждането на сведенията или доказателствата, представени по член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник, се урежда от решението, прието от Общия съд на основание член 105, параграф 11 от Процедурния правилник;

след консултиране с представителите на държавите членки, институциите, които участват в производствата пред Общия съд, Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и Съвета на европейските адвокатури (CCBE);

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ:

I.   СЕКРЕТАРИАТ

A.   Задачи на секретаря

1.

Секретарят отговаря за воденето на регистъра на Общия съд и на преписките по висящи дела, за приемането, предаването, връчването и съхраняването на документи, за кореспонденцията със страните и молителите по молби за встъпване и за правна помощ, както и за съхраняването на печатите на Общия съд. Той следи за събирането на таксите на секретариата и за възстановяването на дължими към касата на Общия съд суми. Той отговаря за публикациите на Общия съд и за разпространяването на уебсайта на Съда на Европейския съюз на документи, отнасящи се до Общия съд.

2.

При изпълнение на задачите, посочени в точка 1 по-горе, секретарят се подпомага от един или няколко заместник-секретари. В случай че секретарят е възпрепятстван да изпълнява функциите си, един от заместник-секретарите, по реда на старшинството, поема изпълнението на тези задачи и приема решенията, които са от компетентността на секретаря съгласно Процедурния правилник на Общия съд и настоящите практически разпоредби по прилагане, както и тези, чието приемане му е делегирано на основание на посочените разпоредби.

B.   Приемно време на канцеларията на секретариата

3.

Канцеларията на секретариата е отворена всеки работен ден. Работни дни са всички дни, освен съботните дни, неделните дни и официалните празници, посочени в списъка по член 58, параграф 3 от Процедурния правилник.

4.

Ако работен ден по смисъла на точка 3 по-горе е празничен за длъжностните лица и служителите на институцията, възможността за свързване със секретариата в приемните часове се осигурява чрез дежурство.

5.

Приемните часове на канцеларията на секретариата са:

сутрин, от понеделник до петък, от 9,30 ч. до 12,00 ч.,

следобед, от понеделник до четвъртък, от 14,30 ч. до 17,30 ч., и в петък от 14,30 ч. до 16,30 ч.

6.

Половин час преди началото на съдебното заседание за изслушване на устните състезания канцеларията на секретариата е отворена за призованите за това заседание представители на страните.

7.

Извън приемните часове на канцеларията на секретариата, процесуалните документи могат надлежно да се подават по всяко време на денонощието при дежурния портиер на входа на сградата на Съда на Европейския съюз. Портиерът прави отбелязване на датата и часа на подаване, което има доказателствена сила, и при поискване издава разписка.

C.   Регистър

8.

В регистъра се вписват всички документи, приложени към преписките по образуваните пред Общия съд дела.

9.

В регистъра се вписват и сведенията или доказателствата, представени по член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник, по отношение на които се процедира в съответствие с решението на Общия съд, прието на основание член 105, параграф 11 от Процедурния правилник.

10.

Вписванията в регистъра се обозначават с нарастващи последователни номера. Те се извършват на езика на производството и съдържат необходимата информация, индивидуализираща документа, по-конкретно датите на подаване и вписване, номера на делото и естеството на документа.

11.

Поддържаният в електронен вид регистър е създаден така, че никаква регистрация да не може да бъде заличена и всяко последващо изменение на вписване да бъде разпознаваемо.

12.

На първата страница на всеки изхождащ от Общия съд акт се отбелязва поредният номер на вписването му в регистъра.

13.

Отбелязването за вписването в регистъра се прави върху оригинала на представения от страните процесуален документ или върху екземпляра, който се счита за оригинал на този процесуален документ (2), както и върху всеки връчен на страните препис, като се посочват поредният номер, датата на подаване и датата на вписване в регистъра. Отбелязването се извършва на езика на производството.

14.

За дата на подаване по точка 13 по-горе се счита, в зависимост от случая, датата на получаване на процесуалния документ в секретариата, датата по член 5 от решението на Общия съд от 14 септември 2011 г., датата по точка 7 по-горе или в случаите, предвидени в член 54, първа алинея от Статута и член 8, параграф 1 от приложението към този статут — датата, на която процесуалният документ е подаден при секретаря на Съда или секретаря на Съда на публичната служба.

D.   Номер на делото

15.

При вписване в регистъра на искова молба или жалба делото получава пореден номер, предхождан от „Т-“ и следван от посочване на годината. В случаите на обжалване на съдебен акт на Съда на публичната служба на Европейския съюз след този номер се прави специфично отбелязване.

16.

Молбите за допускане на обезпечение, молбите за встъпване, молбите за поправка или тълкуване, молбите за допълване в случай на пропуск за произнасяне, молбите за отмяна на влязъл в сила съдебен акт, молбите за отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, молбите на трети лица за отмяна на съдебен акт, молбите за определяне на съдебните разноски и молбите за правна помощ по висящи дела получават същия пореден номер като основното дело, следван от отбелязване, сочещо, че става въпрос за отделни специални производства.

17.

Молба за правна помощ, подадена с оглед на предявяване на иск или подаване на жалба, получава пореден номер, предхождан от „Т-“ и следване от посочване на годината и от специфично отбелязване.

18.

Когато е подадена молба за правна помощ с оглед на предявяването на иск или подаването на жалба, подадената след това искова молба или жалба получава същия номер на дело като молбата за правна помощ.

19.

Дело, върнато от Съда след отмяна или преразглеждане, получава номера, който му е бил определен преди това в производството пред Общия съд, следван от специфично отбелязване.

20.

Поредният номер на делото, с указване на страните, се посочва в процесуалните документи, в кореспонденцията във връзка с делото, както и — освен в случаите по член 66 от Процедурния правилник — в публикациите на Общия съд и в документите на Общия съд, разпространявани на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

E.   Преписка по делото и справки с преписката по делото

E.1.   Водене на преписката по делото

21.

Преписката по делото съдържа: процесуалните документи с отбелязването по точка 13 по-горе, подписано от секретаря, които ще бъдат взети предвид при произнасянето по делото, заедно с приложенията към тях, ако има такива; кореспонденцията със страните; доклада за съдебното заседание, протокола от съдебното заседание за изслушване на устните състезания и протокола от съдебното заседание за събиране на доказателства, ако има такива; както и постановените по това дело съдебни актове.

22.

Приложените към преписката по делото документи получават пореден номер.

23.

Поверителните и неповерителните варианти на процесуалните документи и приложенията към тях се подреждат поотделно в преписката по делото.

24.

Документите по особените производства по точка 16 по-горе се подреждат отделно в преписката по делото.

25.

Процесуален документ и приложенията към него, подадени по едно дело и приложени към преписката по това дело, не могат да се вземат предвид при подготвянето на друго дело за разглеждане.

26.

След приключване на производството пред Общия съд преписката по делото се приключва и архивира от секретаря. Приключената преписка съдържа списък на всички приложени към нея документи с посочване на техния номер, както и заглавна страница, на която се отбелязват поредният номер на делото, страните и датата, на която делото е приключено.

27.

Със сведенията или доказателствата, представени съгласно член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник, се процедира в съответствие с решението на Общия съд, прието на основание член 105, параграф 11 от Процедурния правилник.

E.2.   Справки с преписката по делото

28.

Представителите на главните страни по дело пред Общия съд могат да правят в канцеларията на секретариата справки с преписката по делото, включително с представените пред Общия съд административни преписки, както и да искат преписи от процесуалните документи или извлечения от преписката по делото и от регистъра.

29.

Представителите на страните, допуснати да встъпят на основание член 144 от Процедурния правилник, разполагат със същото право да правят справки с преписката по делото като главните страни, освен в случаите по член 144, параграфи 5 и 7 от Процедурния правилник.

30.

По съединени дела представителите на всички страни разполагат с правото да правят справки с преписките по съединените дела при спазване на член 68, параграф 4 от Процедурния правилник.

31.

Страните, подали без съдействието на адвокат молба за правна помощ по член 147 от Процедурния правилник, разполагат с правото да правят справки с преписката относно правната помощ.

32.

Справки с поверителния вариант на процесуалните документи и на техните приложения, ако има такива, се разрешава само на страните, по отношение на които не е било разпоредено поверително третиране.

33.

Що се отнася до сведенията или доказателствата, представени по член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник, се препраща към точка 27 по-горе.

F.   Оригинали на съдебни решения и определения

34.

Оригиналите на съдебните решения и определенията на Общия съд се съхраняват в хронологичен ред в архива на секретариата. Към преписката по делото се прилагат заверени преписи от тях.

35.

По искане на страните секретарят им издава препис от оригинала на съдебно решение или определение, ако е необходимо — в неповерителен вариант.

36.

По искане на трети лица секретарят може да им издаде незаверени преписи от съдебни решения или определения, само доколкото тези съдебни актове не са вече общественодостъпни и не съдържат поверителни данни.

37.

Определенията за поправяне на съдебно решение или определение, съдебните решения или определенията за тълкуване на съдебно решение или определение, съдебните решения по молба за отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, съдебните решения и определенията по молба на трето лице за отмяна на съдебен акт или по молба за отмяна на влязъл сила съдебен акт, както и съдебните решения и определенията, постановени от Съда при обжалване или преразглеждане, се отбелязват в полето на съдебното решение или определението, до което се отнасят; те се прилагат в оригинал или заверен препис към съдебното решение или определението.

G.   Преводи

38.

В съответствие с член 47 от Процедурния правилник секретарят осигурява превод на езика на производството или при необходимост на друг език, посочен в член 45, параграф 1 от Процедурния правилник, на всичко казано или написано в хода на производството, при направено искане от съдия, генерален адвокат или страна. Доколкото за доброто протичане на производството е необходим превод на друг език, посочен в член 44 от Процедурния правилник, секретарят осигурява и извършването на такъв превод.

H.   Свидетели и експерти

39.

Секретарят взема необходимите мерки за изпълнение на определенията за назначаване на експертиза или за разпит на свидетели.

40.

Секретарят изисква от свидетелите доказателства за техните разноски и пропуснати ползи, а от експертите — хонорарна сметка за извършената от тях работа и за разноските им.

41.

В изпълнение на Процедурния правилник секретарят разпорежда изплащането от касата на Общия съд на сумите, дължими на свидетелите и експертите. При спор относно тези суми секретарят отнася въпроса до председателя за произнасяне.

I.   Такси на секретариата

42.

За издаване на извлечение от регистъра на основание член 37 от Процедурния правилник секретарят събира такса на секретариата в размер на 3,50 EUR на страница за заверен препис и в размер на 2,50 EUR на страница за незаверен препис.

43.

За издаване, по искане от страна, на препис от процесуален документ или на извлечение от преписката по делото на хартиен носител на основание член 38, параграф 1 от Процедурния правилник секретарят събира такса на секретариата в размер на 3,50 EUR на страница за заверен препис и в размер на 2,50 EUR на страница за незаверен препис.

44.

За издаване, за целите на изпълнението, на заверен препис от съдебно решение или определение на основание член 38, параграф 1 или член 170 от Процедурния правилник секретарят събира такса на секретариата в размер на 3,50 EUR на страница.

45.

За издаване, по искане на трето лице, на незаверен препис от съдебно решение или определение на основание точка 36 по-горе, секретарят събира такса на секретариата в размер на 2,50 EUR на страница.

46.

За осигуряване по искане на страна на превод на процесуален документ или на извлечение от преписката по делото, чийто обем е счетен за прекомерен съгласно член 139, буква б) от Процедурния правилник, секретарят събира такса на секретариата в размер на 1,25 EUR на ред.

47.

При повтарящо се нарушаване от страна или молител по молба за встъпване на разпоредбите на Процедурния правилник или на настоящите практически разпоредби по прилагане, секретарят събира на основание член 139, буква в) от Процедурния правилник такса на секретариата, която не може да надвишава 7 000 EUR (2 000 пъти таксата от 3,50 EUR по точки 42—44 по-горе).

J.   Събиране на суми

48.

Когато трябва да се съберат в полза на касата на Общия съд суми, изплатени като правна помощ, суми, изплатени на свидетели или експерти, или направени от Общия съд разходи, които е било възможно да се избегнат по смисъла на член 139, буква а) от Процедурния правилник, секретарят изисква тези суми от страната, която следва да ги заплати.

49.

При неплащане на сумите по точка 48 по-горе в определения от секретаря срок, той може да поиска от Общия съд да постанови определение, което да послужи като изпълнително основание за събирането им, и при необходимост да поиска принудителното му изпълнение.

50.

Когато трябва да се съберат в полза на касата на Общия съд такси на секретариата, секретарят изисква тези суми от страната или третото лице, която или което следва да ги заплати.

51.

При неплащане на сумите по точка 50 по-горе в определения от секретаря срок, той може да приеме на основание член 35, параграф 4 от Процедурния правилник решение, което да послужи като изпълнително основание за събирането им, и при необходимост да поиска принудителното му изпълнение.

K.   Публикации и оповестяване на документи в интернет

52.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на имената на председателя и заместник-председателя на Общия съд, както и на избраните от Общия съд председатели на състави, самите състави и критериите, възприети за разпределяне на делата между тях, критериите, възприети съответно за попълване на съдебния състав или за достигане на кворум, в случай че член на съдебния състав е възпрепятстван да изпълнява функциите си, имената на секретаря и, ако има такива, на заместник-секретаря или заместник-секретарите, избрани от Общия съд, както и датите на съдебните ваканции.

53.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на решенията по член 11, параграф 3, член 57, параграф 4, член 74 и член 105, параграф 11 от Процедурния правилник.

54.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на формуляра за правна помощ.

55.

Секретарят организира публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на съобщения за предявените искове и подадените жалби и за съдебните актове, с които се слага край на производството, с изключение на постановените преди връчване на исковата молба или жалбата на ответника.

56.

Секретарят следи за оповестяване на практиката на Общия съд при спазване на определените от последния правила. Тези правила са достъпни на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

II.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА

A.   Връчвания

57.

Връчванията се извършват от секретариата при спазване на член 57 от Процедурния правилник.

58.

Преписът от подлежащия на връчване документ се придружава от писмо, в което се посочват номерът на делото, номерът по регистъра и кратки сведения за естеството на документа.

59.

При връчване на документ по реда на член 57, параграф 2 от Процедурния правилник адресатът се уведомява за връчването с предаване чрез приложението e-Curia или по факс на копие от писмото, придружаващо връчването, като му се обръща внимание на разпоредбите на член 57, параграф 2 от Процедурния правилник.

60.

Доказателството за връчването се съхранява в преписката по делото.

61.

Когато пълният текст на приложение към процесуален документ поради обема си е представен в един екземпляр в съответствие с член 72, параграф 4 от Процедурния правилник, секретарят уведомява за това страните, като посочва, че доказателството е на тяхно разположение за справки в секретариата.

62.

Когато не е било възможно исковата молба или жалбата да се връчи на ответника, секретарят определя на ищеца или жалбоподателя срок, за да предостави допълнителна информация с оглед на връчването или евентуално да даде съгласието си да се извърши на негови разноски ново връчване от съдия изпълнител.

B.   Срокове

63.

Що се отнася до член 58, параграф 1, букви а) и б) от Процедурния правилник, когато срокът е определен в седмици, месеци или години, той изтича в края на същия ден от последната седмица на срока или в края на същото число от последния месец или последната година на срока като деня или числото, от който е започнал да тече срокът, а именно деня или числото на настъпването на събитието или извършването на действието, от което се брои срокът, а не следващия ден или следващото число.

64.

Секретарят определя сроковете, предвидени в Процедурния правилник, съобразно с делегираните му от председателя правомощия.

65.

В съответствие с член 62 от Процедурния правилник процесуалните документи или доказателствата, които са постъпили в секретариата след изтичане на срока, определен за подаването им, могат да бъде приети само с разрешение на председателя.

66.

Секретарят може да продължава определените срокове съобразно с делегираните му от председателя правомощия; при необходимост той представя на председателя предложения за продължаване на срокове. Молбите за продължаване на срокове трябва да бъдат надлежно мотивирани и своевременно подадени преди изтичането на определения срок.

67.

Срок може да се продължава само веднъж, освен при наличие на изключителни причини.

C.   Анонимност

68.

Когато някоя от страните смята, че самоличността ѝ не трябва да бъде разкривана по дело, образувано пред Общия съд, тя може да поиска от него на основание член 66 от Процедурния правилник да ѝ осигури, ако се налага, пълна или частична анонимност във връзка с разглежданото дело.

69.

Искането за анонимност се прави с отделна, надлежно мотивирана молба.

70.

За да има реален резултат от осигуряването на анонимност, е препоръчително молбата да се подаде в самото начало на производството. Всъщност поради разпространяването в интернет на данни за делото е много по-трудно да бъде осигурена анонимност, когато съобщението за съответното дело вече е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

D.   Изключване на данни от общественодостъпната информация

71.

При условията, предвидени в член 66 от Процедурния правилник, страна може да поиска да не бъдат разкривани самоличността на споменати в хода на производството трети лица или някои поверителни данни, съдържащи се в общественодостъпните документи по делото.

72.

Искането за изключване на данни от общественодостъпната информация се прави с отделна молба. В нея се посочват точно съответните данни и се излагат мотиви за поверителността на всички тях.

73.

За да има реален резултат от изключването на данни от общественодостъпната информация, е препоръчително молбата да бъде подадена, в зависимост от случая, или в самото начало на производството, или при подаване на процесуалния документ, съдържащ съответните данни, или непосредствено след запознаването с този документ. Всъщност поради разпространяването в интернет на данните за делото е много по-трудно те да бъдат изключени от общественодостъпната информация, когато съобщението за съответното дело вече е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз или когато съдебният акт на Общия съд, постановен в хода на производството или с който се слага край на същото, вече е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

III.   ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ

A.   Подаване на процесуалните документи и приложенията към тях

A.1.   Чрез приложението e-Curia

74.

Подаването на процесуални документи изключително по електронен път е възможно чрез използване на приложението e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia) при спазване на решението на Общия съд от 14 септември 2011 г. и на Условията за използване на приложението e-Curia. Тези документи са достъпни на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

75.

При използване на приложението e-Curia не е необходимо процесуалният документ на хартиен носител и заверени преписи от него да се изпращат на Общия съд по пощата.

76.

Посочените в текста на процесуален документ приложения към него, чието подаване чрез e-Curia е невъзможно поради естеството им, могат да се изпратят отделно по реда на член 73, параграф 2 от Процедурния правилник, при условие че са посочени в описа на приложенията на подадения чрез e-Curia документ. В описа на приложенията се посочват тези от тях, които ще бъдат подадени отделно. Тези приложения трябва да постъпят в секретариата най-късно в десетдневен срок след подаването на процесуалния документ чрез e-Curia.

77.

Доколкото не са предвидени специални изисквания, към процесуалните документи, подавани чрез приложението e-Curia, се прилагат настоящите практически разпоредби по прилагане.

A.2.   По факс

78.

Предвиденото в член 73, параграф 3 от Процедурния правилник изпращане до секретариата на пълен препис от оригинала на процесуален документ, съдържащ саморъчния подпис на представителя, включително на описа на приложенията, може да се направи по факс на номер: (+ 352) 43.03.21.00.

79.

Датата на подаване на процесуален документ по факс се взема предвид с оглед на спазването на срок само ако оригиналът на подадения по факс документ, съдържащ саморъчния подпис на представителя, бъде подаден в секретариата най-късно в десетдневен срок след това, както предвижда член 73, параграф 3 от Процедурния правилник.

80.

Оригиналът, съдържащ саморъчния подпис на представителя, се изпраща незабавно, непосредствено след изпращането му по факс, без в него да се внасят корекции или промени, макар и незначителни.

81.

При разлики между оригинала, съдържащ саморъчния подпис на представителя, и преписа, постъпил по-рано в секретариата по факс, за дата на получаване, която се взема предвид, се счита датата на подаване на подписания оригинал.

82.

Съгласно член 73, параграф 2 от Процедурния правилник оригиналът на всеки процесуален документ, съдържащ саморъчния подпис на представителя, трябва да се придружава от достатъчен брой заверени преписи.

83.

В декларацията, с която страната се съгласява в съответствие с член 77, параграф 1 от Процедурния правилник връчването по отношение на нея да се извършва по факс, се посочва номерът на факса, на който секретариатът да извършва връчванията. Трябва да се посочи само един номер на факс, като в противен случай се приема, че е налице нередовност, която следва да се отстрани.

A.3.   По пощата

84.

Подаването на процесуалните документи по пощата може да се извърши на следния адрес:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

85.

Съгласно член 73, параграф 2 от Процедурния правилник оригиналът на всеки процесуален документ, съдържащ саморъчния подпис на представителя, трябва да се придружава от достатъчен брой заверени преписи.

B.   Неприемане на процесуални документи и доказателства

86.

Секретарят отказва да впише в регистъра и да приложи към преписката по делото процесуалните документи и евентуално доказателствата, които не са предвидени от Процедурния правилник. При съмнение секретарят отнася въпроса до председателя за произнасяне.

87.

Освен в случаите по член 73, параграф 3 от Процедурния правилник и член 3 от решението на Общия съд от 14 септември 2011 г., секретарят приема само процесуални документи, върху които фигурира оригиналният саморъчен подпис на адвоката или на представителя на съответната страна.

88.

Секретарят може да поиска да се представи образец от саморъчния подпис на адвокат или представител, при необходимост заверен, за да провери дали е спазено условието по член 73, параграф 1 от Процедурния правилник.

89.

Освен в изрично предвидените в Процедурния правилник случаи и без да се изключва прилагането на точки 108 и 109 по-долу, секретарят отказва да впише в регистъра и да приложи към преписката по делото процесуални документи или доказателства, които са съставени на език, различен от езика на производството.

90.

Когато някоя от страните оспори отказа на секретаря да впише в регистъра и да приложи към преписката по делото процесуален документ или доказателство, секретарят отнася въпроса до председателя, който решава дали съответният документ или съответното доказателство трябва да се приеме.

C.   Представяне на процесуалните документи и приложенията към тях

C.1.   Процесуални документи

91.

На първата страница на всеки процесуален документ се отбелязва следното:

а)

номерът на делото (T-…/…), когато вече е съобщен от секретариата;

б)

наименованието на процесуалния документ (искова молба или жалба, писмена защита, писмен отговор, реплика, дуплика, молба за встъпване, изявление при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);

в)

имената на ищеца или жалбоподателя и на ответника и, ако има такива, на встъпилата страна и на всяка друга страна в производството по дела относно интелектуална собственост и по обжалване на съдебни актове на Съда на публичната служба;

г)

името на страната, за която се подава процесуалният документ.

92.

Параграфите на процесуалния документ се означават с нарастващи последователни номера.

93.

Освен в случаите по член 3 от решение на Общия съд от 14 септември 2011 г., се изисква всеки процесуален документ да носи саморъчен подпис, за да се установи от кого изхожда. Изискването за саморъчен подпис има за цел също така да се гарантира, че лицето, което е подписало процесуалния документ, поема отговорността за неговото съдържание. По тези съображения в процесуалните документи, които не се подават чрез приложението e-Curia,

саморъчният подпис на представителя на страната трябва да фигурира в края на процесуалния документ,

последната страница на процесуалния документ не трябва да съдържа само саморъчния подпис,

не се приемат процесуални документи, подписани с отбелязване „за“ или подписани от името на адвокатска кантора.

94.

Когато има няколко представители, е достатъчно процесуалният документ да се подпише само от един от тях.

95.

На първата страница на всеки от преписите на съдържащия саморъчен подпис на представителя на съответната страна оригинал на процесуален документ, който не е подаден чрез приложението e-Curia и трябва да бъде представен от страните съгласно член 73, параграф 2 от Процедурния правилник, представителят отбелязва „вярно с оригинала“ и полага параф.

96.

Процесуалните документи се представят по начин, който позволява електронното управление на документите от Общия съд, и по-специално прави възможно цифровизирането на документите и разпознаването на знаците. Спазват се следните изисквания:

а)

текстът да е във формат A4, да е четлив и да е разположен само от едната страна на листа („едностранно“, а не „двустранно“);

б)

документите, представени на хартиен носител, да са свързани с лесно отстраними средства (да не се подвързват или свързват с други неподлежащи на отстраняване средства като лепило, телбод и т.н.);

в)

текстът да е набран на общоприет шрифт (като Times New Roman, Courier или Arial) с размер поне 12 пункта за текста и поне 10 пункта за бележките под линия, с междуредие 1 и разстояние от поне 2,5 cm между наборното поле и края на страницата отгоре, отдолу, отляво и отдясно;

г)

страниците на всеки процесуален документ се означават с нарастващи последователни номера.

C.2.   Опис на приложенията

97.

Описът на приложенията трябва да е в края на процесуалния документ. Не се приемат приложения, представени без опис.

98.

Описът на приложенията съдържа, за всяко приложено доказателство:

а)

номера на приложението (с буква и число се посочва процесуалният документ, към който са приложени доказателствата: например приложение A.1, A.2, … за приложенията към исковата молба или жалбата; B.1, B.2, … за приложенията към писмената защита или писмения отговор; C.1, C.2, … за приложенията към репликата; D.1, D.2, … за приложенията към дупликата);

б)

кратко описание на приложението с указване на неговия характер (например: „писмо“ с посочване на датата, автора, адресата и броя страници на приложението);

в)

посочване на началото и края на всяко приложение според последователната номерация на страниците на приложенията (например: страници 43—49 от приложенията);

г)

посочване на страницата от процесуалния документ и на номера на параграфа, споменаващ доказателството и обосноваващ представянето му.

99.

За оптимизиране на обработването от секретариата е препоръчително в описа на приложенията да се посочат тези от тях, които са цветни.

C.3.   Приложения

100.

Към процесуалния документ се прилагат само доказателствата, споменати в текста на този документ, посочени в описа на приложенията и необходими за доказване или онагледяване на съдържанието на процесуалния документ.

101.

Доказателствата, приложени към процесуален документ, се представят по начин, който позволява електронното управление на документите от Общия съд и изключва всякаква възможност за объркване. Спазват се следните изисквания:

а)

всяко приложение трябва да се номерира в съответствие с точка 98, буква а) по-горе;

б)

използването на разделители трябва да се избягва, но е препоръчително въвеждане на приложението чрез специална заглавна страница във формат A4;

в)

когато има приложения към самите приложения, те се номерират и представят така, че да се избегне всякаква възможност за объркване;

г)

страниците на доказателствата, приложени към процесуален документ, се номерират горе вдясно, в нарастващ порядък. Номерацията на страниците на тези доказателства е последователна, но отделна от тази на страниците на процесуалния документ, към който са приложени;

д)

приложенията трябва да са четливи.

102.

При всяко позоваване на представено доказателство се посочва номерът на съответното приложение по описа на приложенията и процесуалният документ, с който е представено приложението (например: приложение A.1 към исковата молба или жалбата).

D.   Представяне на файловете, подавани чрез приложението e-Curia

103.

Процесуалните документи и приложенията към тях, подавани чрез приложението e-Curia, се представят под формата на файлове. За улесняване на обработването им от секретариата е препоръчително да се следват практическите съвети, дадени в Указанията за използване на приложението e-Curia, достъпни онлайн на уебсайта на Съда на Европейския съюз, а именно:

всеки файл трябва да е озаглавен така, че да личи видът на подавания документ (писмено изявление, част 1 от приложенията, част 2 от приложенията, придружително писмо и т.н.),

текстът на процесуалния документ може да бъде запаметен направо във формат PDF чрез текстообработваща програма, без да е необходимо да се сканира,

процесуалният документ трябва да съдържа описа на приложенията,

приложенията трябва да се съдържат в един или няколко файла, отделно от файла с процесуалния документ. В един файл могат да се съдържат няколко приложения. Не е задължително да се създава отделен файл за всяко приложение. Препоръчително е при подаването им приложенията да се добавят, като се започне от най-малкия номер и се следва поредността им, и да бъдат достатъчно точно озаглавени (например: приложения 1—3, приложения 4—6 и т.н.).

E.   Отстраняване на нередовност на процесуални документи и на приложения към тях

E.1.   Общи правила

104.

Секретарят следи за това приложените към преписката по делото процесуални документи и приложенията към тях да отговарят на изискванията на разпоредбите на Статута и на Процедурния правилник, както и на настоящите практически разпоредби по прилагане.

105.

При необходимост той определя на страните срок, в който да отстранят формални нередовности на подадените процесуални документи.

106.

При повтарящо се нарушение на разпоредбите на Процедурния правилник или на настоящите практически разпоредби по прилагане, налагащо да се иска отстраняване на нередовности, секретарят изисква на основание член 139, буква в) от Процедурния правилник възстановяване от страната или от молителя по молба за встъпване на разходите, свързани с действията на Общия съд.

107.

Ако въпреки че е поискано отстраняване на нередовността, приложенията продължават да не отговарят на изискванията във връзка с представянето им, предвидени в разпоредбите на Процедурния правилник или в настоящите практически разпоредби по прилагане, секретарят сезира председателя, който трябва да реши дали приложенията следва да не се приемат.

108.

Когато доказателствата, приложени към процесуален документ, не са придружени от превод на езика на производството, секретарят изисква отстраняване на нередовността от съответната страна, ако преводът е необходим за доброто протичане на производството. При неотстраняване на нередовността съответните приложения се изваждат от преписката по делото.

109.

Когато трето лице, различно от държава членка, представя молба за встъпване, която не е съставена на езика на производството, секретарят изисква отстраняване на нередовността, преди молбата да бъде връчена на страните. Ако в срока, определен за целта от секретаря, бъде подаден вариант на тази молба на езика на производството, датата, на която е бил подаден първият вариант на друг език, се счита за дата на подаване на този процесуален документ.

E.2.   Отстраняване на нередовност на исковата молба или жалбата

110.

Ако искова молба или жалба не отговаря на изискванията, посочени в приложение 1 към настоящите практически разпоредби по прилагане, секретарят не пристъпва към връчването ѝ и се определя разумен срок за отстраняване на нередовността. Неотстраняването ѝ може да доведе до отхвърляне на иска или жалбата поради недопустимост в съответствие с член 78, параграф 5, член 177, параграф 7 и член 194, параграф 6 от Процедурния правилник.

111.

Ако искова молба или жалба не отговаря на изискванията за форма, посочени в приложение 2 към настоящите практически разпоредби по прилагане, връчването на исковата молба или жалбата се отлага и се определя разумен срок за отстраняване на нередовността.

112.

Ако искова молба или жалба не отговаря на изискванията за форма, посочени в приложение 3 към настоящите практически разпоредби по прилагане, тя се връчва и се определя разумен срок за отстраняване на нередовността.

E.3.   Отстраняване на нередовност на други процесуални документи

113.

Правилата за отстраняването на нередовност, съдържащи се в точки 110—112 по-горе, се прилагат, когато е необходимо, по отношение на процесуални документи, различни от исковата молба или жалбата.

IV.   ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

A.   Дължина на писмените изявления

A.1.   Преки производства

114.

В преките производства по смисъла на член 1 от Процедурния правилник максималният брой страници на писмените изявления (3) е, както следва:

50 страници за исковата молба или жалбата и за писмената защита,

25 страници за репликата и за дупликата,

20 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за становището по него,

20 страници за изявлението при встъпване и 15 страници за становището по него.

115.

Надвишаване на максималния брой страници се допуска само при дела с голяма правна или фактическа сложност.

A.2.   Дела относно интелектуална собственост

116.

По делата относно интелектуална собственост максималният брой страници на писмените изявления (3) е, както следва:

20 страници за жалбата и за писмения отговор,

15 страници за насрещната жалба и за писмения отговор на насрещната жалба,

10 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за становището по него,

10 страници за изявлението при встъпване и 5 страници за становището по това изявление.

117.

Надвишаване на максималния брой страници се допуска само при дела с голяма правна или фактическа сложност.

A.3.   Обжалване

118.

По делата по обжалване максималният брой страници на писмените изявления (3) е, както следва:

15 страници за жалбата и за писмения отговор,

10 страници за репликата и за дупликата,

15 страници за насрещната жалба и за писмения отговор на насрещната жалба,

10 страници за репликата и за дупликата след подаване на насрещна жалба,

10 страници за изявлението при встъпване и 5 страници за становището по това изявление.

119.

Надвишаване на максималния брой страници се допуска само при дела с голяма сложност.

A.4.   Отстраняване на нередовност на писмените изявления, състояща в прекомерна дължина

120.

Когато броят на страниците на писмено изявление надвишава с 40 % максималния брой страници, определен съответно в точка 114, 116 или 118 по-горе, тази нередовност трябва да бъде отстранена, освен ако председателят не даде указания в обратен смисъл.

121.

Когато броят на страниците на писмено изявление надвишава с по-малко от 40 % максималния брой страници, определен съответно в точка 114, 116 или 118 по-горе, може да се наложи тази нередовност да бъде отстранена, ако председателят даде указания в този смисъл.

122.

Когато от страната е поискано да отстрани нередовност на писмено изявление, състояща се в прекомерна дължина, връчването на това писмено изявление се отлага.

B.   Структура и съдържание на писмените изявления

B.1.   Преки производства

1)   Искова молба или жалба

123.

Задължителните реквизити на исковата молба или жалбата са посочени в член 76 от Процедурния правилник.

124.

Исковата молба или жалбата съдържа и декларация по член 77, параграф 1 от Процедурния правилник.

125.

След уводната част на исковата молба или жалбата се прави кратко изложение на обстоятелствата в основата на спора.

126.

Исканията трябва да бъдат точно изложени в началото или края на исковата молба или жалбата.

127.

Желателно е структурата на изложението на правните доводи да следва изтъкнатите основания. По принцип е полезно изложението на правните доводи да се предхожда от схематично изложение на изтъкнатите основания. Освен това с оглед на лесното откриване на изтъкнатите основания е препоръчително всяко от тях да се озаглави.

128.

С исковата молба или жалбата се представят документите по член 51, параграфи 2 и 3 и член 78 от Процедурния правилник.

129.

Изискването за представяне на удостоверението по член 51, параграф 2 от Процедурния правилник, установяващо, че адвокатът, който представлява страна или подпомага нейния представител, има право да практикува пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, може да се изпълни чрез препращане към вече представено в секретариата на Общия съд доказателство.

130.

Всяка искова молба или жалба се придружава от резюме на изтъкнатите основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на съобщението по член 79 от Процедурния правилник. Тъй като съобщението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от две страници и да е изготвено на езика на производството, като се следва образецът, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

131.

Резюмето на изтъкнатите основания и основни доводи се представя отделно от текста на исковата молба или жалбата и от посочените в нея приложения.

132.

Ако не се подава чрез приложението e-Curia, резюмето на изтъкнатите основания и основни доводи се изпраща по електронна поща като обикновен електронен файл, създаден с текстообработваща програма, на адрес GC.Registry@curia.europa.eu, с посочване на делото, до което се отнася.

133.

Ако исковата молба или жалбата се подава след отправяне на молба за правна помощ, което съгласно член 147, параграф 7 от Процедурния правилник спира срока за предявяване на иск или подаване на жалба, това трябва да се посочи в началото на исковата молба или жалбата.

134.

Ако исковата молба или жалбата се подава след връчване на определението, постановено по молба за правна помощ, или — ако с него не е определен адвокат, който да представлява молителя — след връчване на определението за определяне на адвоката, на когото се възлага да представлява молителя, в исковата молба или жалбата се посочва и датата, на която определението е връчено на ищеца или жалбоподателя.

135.

За улеснение при оформянето на исковата молба или жалбата представителите на страните се приканват да се запознаят с документите „Контролен лист — Искова молба или жалба, подадена на хартиен носител“ и „Контролен лист — Искова молба или жалба, подавана чрез приложението e-Curia“, които са на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

2)   Писмена защита

136.

Задължителните реквизити на писмената защита са посочени в член 81, параграф 1 от Процедурния правилник.

137.

Исканията на ответника трябва да бъдат точно изложени в началото или края на писмената защита.

138.

Всяко оспорване на факти, твърдени от ищеца или жалбоподателя, трябва да е изрично, като се посочи точно кои факти се оспорват.

139.

Тъй като исковата молба или жалбата задава правната рамка на производството, структурата на изложението на развитите в писмената защита доводи трябва да следва, доколкото е възможно, изтъкнатите в исковата молба или жалбата основания, твърдения за нарушения или оплаквания.

140.

По отношение на писмената защита се прилагат точки 124, 128 и 129 по-горе.

3)   Реплика и дуплика

141.

Когато се извършва втора размяна на писмени изявления, главните страни могат да допълнят доводите си съответно с реплика или дуплика.

142.

Тъй като рамката на спора и най-съществените за него основания, твърдения за нарушения или оплаквания се излагат (или оспорват) задълбочено в исковата молба или жалбата и в писмената защита, целта на репликата и на дупликата е да се даде възможност на ищеца или жалбоподателя и на ответника да уточнят позицията си или да конкретизират доводите си по даден важен въпрос и да отговорят на нови обстоятелства, изложени в писмената защита и в репликата. Освен това самият председател може на основание член 83, параграф 3 от Процедурния правилник да уточни въпросите, които би следвало да се разгледат в тези процесуални документи.

B.2.   Дела относно интелектуална собственост

1)   Жалба

143.

Задължителните реквизити на жалбата са посочени в член 177, параграф 1 от Процедурния правилник.

144.

Жалбата съдържа и декларация по член 77, параграф 1 от Процедурния правилник, както и информацията по член 177, параграфи 2 и 3 от Процедурния правилник.

145.

С жалбата се представят документите по член 177, параграфи 3—5 от Процедурния правилник.

146.

По отношение на жалбите по дела относно интелектуална собственост се прилагат точки 125—127, 129 и 133—135 по-горе.

2)   Писмен отговор

147.

Задължителните реквизити на писмения отговор са посочени в член 180, параграф 1 от Процедурния правилник.

148.

Писменият отговор съдържа и декларация по член 77, параграф 1 от Процедурния правилник.

149.

Исканията на ответника или встъпилата страна трябва да бъдат точно изложени в началото или края на писмения отговор.

150.

С писмения отговор, подаден от встъпилата страна, се представят документите по член 177, параграфи 4 и 5 от Процедурния правилник, доколкото не са представени преди това в съответствие с член 173, параграф 5 от Процедурния правилник.

151.

По отношение на писмения отговор се прилагат точки 129, 138 и 139 по-горе.

3)   Насрещна жалба и писмени отговори на насрещната жалба

152.

Ако страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, различна от жалбоподателя, поиска, след като ѝ бъде връчена жалбата, да оспори обжалваното решение по въпрос, който не е повдигнат в жалбата, тя подава насрещна жалба едновременно с писмения си отговор. Насрещната жалба се подава отделно и трябва да отговаря на изискванията, посочени в членове 183 и 184 от Процедурния правилник.

153.

Когато е подадена насрещна жалба, другите страни в съдебното производство могат да представят писмен отговор, чийто предмет е ограничен до отговор на посочените в насрещната жалба искания, основания и доводи.

B.3.   Обжалване

1)   Жалба

154.

Съдържанието на жалбата е посочено в член 194, параграф 1 от Процедурния правилник.

155.

Жалбата съдържа и информацията по член 77, параграф 1 и член 194, параграф 2 от Процедурния правилник.

156.

Исканията на жалбоподателя трябва да бъдат точно изложени в началото или края на жалбата. В съответствие с член 195, параграф 1 от Процедурния правилник тези искания задължително трябва да са за отмяна, изцяло или частично, на съдебния акт на Съда на публичната служба, съдържащ се в диспозитива.

157.

По принцип не е необходимо да се излагат обстоятелствата, предхождащи спора, нито неговият предмет; достатъчно е да се препрати към решението на Съда на публичната служба.

158.

Препоръчително е в началото на жалбата да се направи кратко схематично изложение на основанията. Желателно е структурата на изложението на правните доводи да следва основанията, изтъкнати в подкрепа на жалбата, и по-специално посочените грешки при прилагане на правото.

159.

С изтъкнатите в жалбата правни основания и доводи трябва ясно да се укажат оспорените мотиви на съдебния акт на Съда на публичната служба, като се уточнят точките на този акт, които се оспорват, и подробно се изложат причините, поради които жалбоподателят счита, че този акт е опорочен поради грешка при прилагане на правото.

160.

При необходимост с жалбата се представят документите по член 194, параграфи 3 и 4 от Процедурния правилник.

161.

Всяка жалба се придружава от резюме на изтъкнатите основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на съобщението по член 79 от Процедурния правилник. Тъй като съобщението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от две страници и да е изготвено на езика на производството, като се следва образецът, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

162.

Резюмето на изтъкнатите основания и основни доводи се представя отделно от текста на жалбата и от посочените в нея приложения.

163.

Ако не се подава чрез приложението e-Curia, резюмето на изтъкнатите основания и основни доводи се изпраща по електронна поща като обикновен електронен файл, създаден с текстообработваща програма, на адрес GC.Registry@curia.europa.eu, с посочване на делото, до което се отнася.

164.

За жалбите в производствата по обжалване се прилага точка 129 по-горе.

2)   Писмен отговор

165.

Съдържанието на писмения отговор е посочено в член 199, параграф 1 от Процедурния правилник.

166.

Писменият отговор съдържа и информацията по член 77, параграф 1 от Процедурния правилник.

167.

Исканията на страната, която представя писмения отговор, трябва да бъдат точно изложени в началото или края на отговора. В съответствие с член 200 от Процедурния правилник тези искания трябва да са за уважаване или отхвърляне, изцяло или частично, на жалбата.

168.

Структурата на изложението на правните доводи трябва, доколкото е възможно, да следва изтъкнатите от жалбоподателя основания.

169.

Като се има предвид, че фактическото и правното положение вече са били разгледани в обжалваното съдебно решение или определение, те се излагат в писмения отговор само по изключение, доколкото представянето им в жалбата се оспорва или изисква уточнения. Всяко оспорване трябва да бъде изрично, като се посочи точно кое се оспорва от правна и фактическа страна.

170.

Твърдението, че жалбата е изцяло или отчасти недопустима, трябва да се съдържа в самия текст на писмения отговор, тъй като в производствата по обжалване на съдебни актове не се прилага предвидената в член 130 от Процедурния правилник възможност възражението за недопустимост на жалбата да се направи с отделна молба.

171.

При необходимост с писмения отговор се представят документите по член 194, параграфи 3 и 4 от Процедурния правилник.

172.

За писмените отговори, подавани в производствата по обжалване, се прилага точка 129 по-горе.

3)   Насрещна жалба и писмени отговори на насрещната жалба

173.

Ако страна по делото пред Съда на публичната служба поиска, след като ѝ бъде връчена жалбата срещу постановения от този съд акт, да оспори същия по въпрос, който не е повдигнат в жалбата, тя подава насрещна жалба срещу съдебния акт на Съда на публичната служба. Насрещната жалба се подава отделно и трябва да отговаря на изискванията, посочени в членове 203 и 204 от Процедурния правилник. Изложените в нея правни основания и доводи задължително трябва да са различни от тези в писмения отговор.

174.

Когато е подадена насрещна жалба, жалбоподателят и всяка друга страна по делото пред Съда на публичната служба, която има интерес от уважаване или отхвърляне на тази жалба, може да представи писмен отговор, чийто предмет е ограничен до изтъкнатите в насрещната жалба основания.

4)   Реплика и дуплика

175.

Жалбата, независимо дали е първоначална или насрещна, и писменият отговор по нея могат да се допълнят с реплика и дуплика, по-специално за да се даде възможност на страните да вземат отношение по липсата на абсолютни процесуални предпоставки или по нови обстоятелства, изтъкнати в писмения отговор.

176.

В съответствие с член 201, параграф 1 и член 206, параграф 1 от Процедурния правилник за това е необходимо изрично разрешение от председателя, което се дава по искане на жалбоподателя или на страната, която е подала насрещната жалба.

177.

Молбата, с която се прави това искане, не може, освен при изключителни обстоятелства, да е по-дълга от 2 страници и трябва да съдържа само кратко изложение на конкретните причини, налагащи представянето на реплика. Молбата трябва да е разбираема, взета сама по себе си, без да се налага да се правят справки с жалбата или писмения отговор.

178.

Поради особения характер на производството по обжалване на съдебни актове, в което се разглеждат единствено правни въпроси, председателят може — ако уважи искането за представяне на реплика — да ограничи предмета и броя на страниците както на това писмено изявление, така и на дупликата, която го следва. Спазването на тези указания е от съществено значение за доброто протичане на производството.

V.   УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

A.   Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания

A.1.   Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания в преките производства и по делата относно интелектуална собственост

179.

Както следва от член 106 от Процедурния правилник, Общият съд провежда съдебно заседание за изслушване на устните състезания, било служебно, било по искане на някоя от главните страни.

180.

Главната страна, която желае да бъде изслушана в съдебно заседание за изслушване на устните състезания, трябва да представи мотивирано искане в този смисъл в триседмичен срок от съобщението до страните за приключване на писмената фаза на производството. Мотивите на искането — които трябва да са изложени отделно от писмено изявление или становище и да са не по-дълги от три страници — се извеждат от конкретна преценка на ползата за съответната страна от провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания и указват частите от преписката по делото или доводите, които тази страна възнамерява да обсъди или да оспори по-подробно в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. За да се определи по-добре насоката на обсъждането в това заседание, е за предпочитане мотивите да не са общи и да не се свеждат например до позоваване на важността на делото.

181.

Когато в определения срок не постъпи мотивирано искане от главна страна, Общият съд може да реши да се произнесе по иска или жалбата, без да провежда устната фаза на производството.

A.2.   Искания за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания в производствата по обжалване

182.

Както следва от член 12, параграф 2 от приложение I към Статута и от член 207, параграф 1 от Процедурния правилник, страната в производство по обжалване, която желае да бъде изслушана в съдебно заседание за изслушване на устните състезания, трябва да представи мотивирано искане в този смисъл в триседмичен срок от съобщението до страните за приключването на писмената фаза на производството. Мотивите на искането — които трябва да са изложени отделно от писмено изявление или становище и да са не по-дълги от три страници — се извеждат от конкретна преценка на ползата за съответната страна от провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания и указват частите от преписката по делото или доводите, които тази страна възнамерява да обсъди или да оспори по-подробно в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. За да се определи по-добре насоката на обсъждането в това заседание, е за предпочитане мотивите да не са общи и да не се свеждат например до позоваване на важността на делото.

183.

Ако Общият съд обаче счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката, той може да реши да се произнесе по жалбата, без да провежда устна фаза на производството. Всъщност в производството по обжалване Общият съд може да не проведе съдебно заседание за изслушване на устните състезания дори при направено от страна в това производство мотивирано искане.

B.   Подготвяне на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

184.

Секретариатът призовава страните за съдебното заседание за изслушване на устните състезания поне един месец преди провеждането му, освен в случаите, когато с оглед на обстоятелствата е оправдано призоваване на страните в по-кратък срок.

185.

В съответствие с член 107, параграф 2 от Процедурния правилник исканията за отлагане на датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания се уважават само при извънредни обстоятелства. Тези искания могат да изхождат само от главните страни и трябва да са надлежно мотивирани, придружени със съответните доказателства и представени пред Общия съд във възможно най-кратък срок след призоваването.

186.

Представителят на страна, който не възнамерява да се яви в съдебното заседание за изслушване на устните състезания, се приканва да уведоми за това Общия съд във възможно най-кратък срок след призоваването.

187.

Общият съд полага всички усилия, за да изпрати на представителите на страните кратък доклад за съдебното заседание три седмици преди заседанието. Краткият доклад за съдебното заседание служи за подготвяне на съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

188.

Краткият доклад за съдебното заседание се изготвя от съдията докладчик и съдържа само посочване на основанията и сбито резюме на доводите на страните.

189.

Евентуалните становища на страните по краткия доклад за съдебното заседание могат да се представят в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. В този случай представянето на такива становища се отразява в протокола от съдебното заседание.

190.

Краткият доклад за съдебното заседание се прави общодостъпен в деня на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, като се оставя на разположение пред съдебната зала, освен в случаите на съдебно заседание при закрити врата.

191.

Секретарят се грижи за това преди всяко открито съдебно заседание пред съдебната зала да бъде поставено обявление на езика на производството с датата и часа на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, компетентния съдебен състав, делото или делата, които ще бъдат разгледани, и имената на страните.

192.

Молба за използване на технически средства, необходими за определено представяне, се подава поне две седмици преди датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания. Условията за използване на тези средства се уточняват със секретариата, за да се отчетат евентуалните технически или практически ограничения. Материалите, използвани при такива представяния, не се прилагат към преписката по делото, освен ако председателят не реши друго.

193.

Като се имат предвид мерките за сигурност, прилагани към достъпа до сградите на Съда на Европейския съюз, на представителите на страните се препоръчва да направят необходимото, за да са в съдебната зала поне 15 минути преди началото на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, тъй като е обичайно членовете на съдебния състав да обсъдят с тях протичането на съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

194.

Представителите на страните се приканват при подготвяне на участието си в съдебното заседание за изслушване на устните състезания да се запознаят с документа „Контролен лист — Устни състезания“, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

C.   Протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

195.

Представителите на страните са длъжни да пледират с тоги.

196.

В съдебното заседание за изслушване на устните състезания:

ако е необходимо, се припомнят много синтезирано изразените становища, като се набляга на изложените писмено най-съществени основания,

ако е необходимо, се изясняват някои доводи, развити в писмената фаза на производството, и евентуално се представят нови доводи, които са основани на обстоятелства, настъпили след приключване на писмената фаза на производството, и поради това не са могли да бъдат изложени в писмените изявления,

отговаря се на въпроси на Общия съд, ако има такива.

197.

Всяка страна следва сама да прецени, като има предвид посочената в точка 196 по-горе цел на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, дали действително е необходимо да пледира, или е достатъчно просто да препрати към писмените си становища или изявления. Тогава съдебното заседание за изслушване на устните състезания може да се съсредоточи върху отговорите на въпросите на Общия съд. Ако представителят счита за нужно да вземе думата, той винаги може да ограничи своето изложение до определени въпроси, а за други да препрати към писмените изявления.

198.

Когато преди провеждането на съдебното заседание за изслушване на устните състезания Общият съд на основание член 89, параграф 4 от Процедурния правилник е приканил страните да съсредоточат устните си състезания върху един или повече конкретно определени въпроси, в устните изявления трябва да се засегнат първо тези въпроси.

199.

Ако някоя от страните не направи устно изявление, мълчанието ѝ не е равносилно на съгласие с устното изявление на другата страна, в случай че съответният аргумент вече е оспорен писмено. Мълчанието не е пречка тази страна да направи реплика на устно изявление на другата страна.

200.

За да бъдат устните изявления ясни и възможно най-разбираеми за членовете на Общия съд, по принцип е за предпочитане да се говори свободно, като се ползват бележки, вместо да се чете предварително написан текст. Представителите на страните се приканват също така да представят случая възможно най-опростено и да използват най-вече къси изречения. Освен това от полза за Общия съд би било, ако представителите структурират устните си изявления и преди всяко изказване излагат плана, който ще следват.

201.

Продължителността на устните изявления може да е различна в зависимост от сложността на делото и наличието или липсата на нови факти. Всяка главна страна разполага с 15 минути, а всяка встъпила страна — с 10 минути за устни изявления (по съединените дела всяка главна страна разполага с по 15 минути за всяко от делата, а всяка встъпила страна — с по 10 минути за всяко от делата), освен ако секретариатът не даде други указания. Това ограничение се отнася за самите пледоарии и не включва времето, необходимо за отговор на въпросите, зададени по време на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, или за заключителни реплики.

202.

Ако обстоятелствата го налагат, поне две седмици (или по-късно, при наличие на надлежно обосновани изключителни обстоятелства) преди датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, до секретариата може се отправи надлежно мотивирано искане да не бъде спазвано обичайното време за устни изявления, като молителят посочи времето, което счита, че му е необходимо. Когато е направено такова искане, представителите на страните се уведомяват за времето, с което ще разполагат за устни изявления.

203.

Когато някоя от страните има няколко представители, по принцип само двама от тях могат да пледират, като общата продължителност на устните им изявления не трябва да надвишава времето за изказвания, посочено в точка 201 по-горе. Въпреки това останалите представители също могат да отговарят на въпросите на съдиите, както и да правят заключителни реплики.

204.

Когато повече от една от страните защитават една и съща теза пред Общия съд (в случай по-специално на встъпване или съединяване на дела), техните представители се приканват да се съгласуват преди съдебното заседание за изслушване на устните състезания, за да се избегне всякакво повтаряне.

205.

При цитиране на съдебен акт на Съда, Общия съд или Съда на публичната служба представителите се приканват да посочат общоприетото му наименование и номера на делото, както и при необходимост да уточнят съответната точка или точки от този акт.

206.

В съответствие с член 85, параграф 3 от Процедурния правилник главните страни могат по изключение да представят доказателства и в съдебното заседание за изслушване на устните състезания. В такъв случай другите страни се изслушват относно допустимостта и съдържанието на доказателствата. За всеки случай е уместно да се подготвят достатъчно на брой екземпляри.

D.   Устен превод

207.

За улесняване на устния превод представителите на страните се приканват да изпратят предварително на дирекция „Устни преводи“ по електронна поща (interpret@curia.europa.eu) евентуално писмено подготвения текст на устните си изявления или бележките, които ще ползват.

208.

Поверителността на изпратените бележки за устните изявления е гарантирана. За да се избегнат недоразумения, трябва да се посочи името на страната. Бележките не се прилагат към преписката по делото.

209.

На представителите се напомня, че в зависимост от случая само някои от членовете на Общия съд следят устното изявление на езика, на който то се прави, а останалите слушат симултанния превод. На представителите се препоръчва, в интерес на по-добро протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания и поддържане на високо качество на симултанния превод, да говорят бавно и точно срещу микрофона.

210.

В случай че представителите възнамеряват да цитират дословно пасажи от определени текстове или документи, и по-конкретно пасажи, които не се споменават в преписката по делото, е полезно да ги посочат на устните преводачи преди съдебното заседание. Освен това може да е от полза да се посочат на устните преводачи и термините, които могат да създадат трудности при превода.

E.   Протокол от съдебното заседание за изслушване на устните състезания

211.

Секретарят изготвя на езика на производството протокол за всяко съдебно заседание за изслушване на устните състезания, който съдържа: посочване на делото; датата, часа и мястото на съдебното заседание; посочване, че съдебното заседание е проведено при закрити врата, ако случаят е такъв; имената на присъствалите съдии и секретар; имената и качеството на явилите се представители на страните; отбелязване на евентуално представените становища по краткия доклад за съдебното заседание; имената, качеството и адресите на евентуално разпитаните свидетели или изслушани експерти; посочване на евентуално представените в съдебното заседание процесуални документи или доказателства и, доколкото е необходимо, направените в съдебното заседание декларации и обявените в него съдебни актове на Общия съд или на председателя.

VI.   ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

A.   Общи правила

212.

В съответствие с член 64 от Процедурния правилник, освен в случаите по член 68, параграф 4, член 104, член 105, параграф 8 и член 144, параграф 7 от Процедурния правилник, Общият съд взема предвид само процесуални документи и доказателства, с които представителите на страните са могли да се запознаят и по които са имали възможност да вземат отношение.

213.

Следователно, освен в случаите по членове 103—105 от Процедурния правилник, не може да се уважи направено от ищеца или жалбоподателя искане за поверително по отношение на ответника третиране на определени данни от преписката по делото. Ответникът също не може да прави такова искане по отношение на ищеца или жалбоподателя.

214.

Главната страна обаче може да поиска определени поверителни данни от преписката по делото да бъдат изключени от документите, които се изпращат на встъпилата страна съгласно член 144, параграф 7 от Процедурния правилник.

215.

Всяка страна може също така да поиска определени данни от преписките по съединени дела да бъдат изключени от данните, предоставяни на страна по съединените дела за запознаване съгласно член 68, параграф 4 от Процедурния правилник.

B.   Поверително третиране при молба за встъпване

216.

Когато по дело е подадена молба за встъпване, главните страни се приканват да посочат в определен от секретаря срок дали искат поверително третиране на някои данни, които се съдържат във вече приложените към преписката процесуални документи и доказателства.

217.

За всички процесуални документи и доказателства, които подават впоследствие, главните страни трябва едновременно с подаването да направят, ако се налага, искане за поверително третиране. При липса на такова искане процесуалните документи и доказателствата се изпращат на встъпилата страна.

218.

Всяко искане за поверително третиране се прави с отделна молба. Тя не може да бъде представяна в поверителен вариант и следователно не трябва да съдържа поверителни данни.

219.

В молбата за поверително третиране се уточнява по отношение на коя страна се иска запазване на поверителност.

220.

Искането за поверително третиране трябва да е ограничено до строго необходимото и не може в никакъв случай да се отнася до целия текст на процесуален документ, а само по изключение може да се отнася до цяло приложение. Всъщност изпращането на неповерителен вариант на процесуален документ, в който са заличени някои части, думи или числа, обикновено е възможно, без да се засягат съответните интереси.

221.

В молбата за поверително третиране трябва точно да се посочат елементите или частите, до които се отнася, и да се изложат мотиви за поверителния характер на всеки от тези елементи или всяка от тези части. Непосочването им може да е основание за отхвърляне на искането от Общия съд.

222.

При подаването на молба за поверително третиране на един или повече процесуални документи страната трябва да представи пълен неповерителен вариант на съответния процесуален документ или съответните процесуални документи и на съответните доказателства, в които липсват елементите или частите, до които се отнася искането.

223.

Когато молбата за поверително третиране не отговаря на изискванията по точки 218, 219 и 222 по-горе, секретарят отправя до съответната страна искане за отстраняване на нередовността. Ако въпреки искането за отстраняване на нередовността молбата за поверително третиране не бъде приведена в съответствие с предписанията на настоящите практически разпоредби по прилагане, тя не може да бъде надлежно разгледана и всички процесуални документи и доказателства, до които се отнася, се изпращат на встъпилата страна.

C.   Поверително третиране при съединяване на дела

224.

Когато се планира съединяване на дела, страните се приканват да посочат в определен от секретаря срок дали искат поверително третиране на някои данни, които се съдържат в процесуалните документи и доказателствата, вече приложени към преписките по делата, които ще бъдат съединени.

225.

За всички процесуални документи и доказателства, които подават впоследствие, страните трябва едновременно с подаването да направят, ако се налага, искане за поверително третиране. При липса на такова искане подадените процесуални документи и доказателствата се предоставят на останалите страни по съединените дела.

226.

По отношение на молбите за поверително третиране при съединяване на дела са прилагат точки 218—223 по-горе.

D.   Поверително третиране във връзка с член 103 от Процедурния правилник

227.

Общият съд може с определение да изиска страна да представи сведения или доказателства във връзка с делото, като действие по събиране на доказателства по член 91 от Процедурния правилник. Съгласно член 92, параграф 3 от Процедурния правилник такова определение може да се постанови само ако съответната страна не е изпълнила предприето преди това със същата цел процесуално-организационно действие или е поискала това изрично, като е обосновала необходимостта от такава мярка под формата на определение за събиране на доказателства.

228.

Когато главна страна изтъква поверителния характер на определени сведения или доказателства, за да се противопостави на изпращането им в отговора си на искането за предприемане на процесуално-организационно действие или за да предложи предприемането на действие по събиране на доказателства, Общият съд може с определение за събиране на доказателства по член 91, буква б) от Процедурния правилник да изиска сведенията или доказателствата да бъдат представени, ако счита, че може да са от значение за решаването на спора. С така представените пред Общия съд поверителни сведения или доказателства се процедира в съответствие с член 103 от Процедурния правилник. Този режим не предвижда никакво отклонение от принципа на състезателност на производството, а съдържа правила за прилагането на този принцип.

229.

Съгласно тази разпоредба Общият съд преценява дали сведенията или доказателствата са от значение за решаването на спора и проверява дали са поверителни. Ако счете, че съответните данни са едновременно от значение за решаването на спора и поверителни, Общият съд претегля поверителността и изискванията, свързани с правото на ефективна съдебна защита, и в частност със спазването на принципа на състезателност, като след претеглянето им може да избира между две алтернативи.

230.

Общият съд може да реши да запознае другата главна страна със сведението или доказателството, независимо от неговия поверителен характер. Във връзка с това Общият съд може чрез процесуално-организационно действие да прикани представителите на страните, различни от тази, която е представила поверителните данни, да се задължат да запазят поверителност по отношение документа или доказателството, като не предоставят на съответните си доверители или на трето лице данните, с които ще се запознаят. Всяко неизпълнение на това задължение може да доведе до прилагане на член 55 от Процедурния правилник.

231.

Другата алтернатива е Общият съд да реши да не предоставя поверителните данни, като същевременно даде възможност на другата главна страна да разполага с неповерителни данни, които да ѝ позволят в най-голяма степен да изрази становище при спазване на принципа на състезателност. Тогава Общият съд разпорежда на главната страна, която е представила поверителните данни, да предостави определена информация, така че да се съвместят запазването на поверителността на данните и състезателният характер на производството. Информацията би могла да се представи например под формата на резюме. Ако счете, че другата главна страна не може да упражни ефективно правото си на защита, Общият съд може да постанови едно и дори повече определения, докато не прецени, че производството действително може да продължи при условията на състезателност.

232.

Когато Общият съд счита, че информацията, предоставена на другата главна страна при условията, предвидени в определението на основание член 103, параграф 3 от Процедурния правилник, е позволила на тази страна да изрази ефективно становището си, поверителните сведения или доказателства, с които не е била запозната посочената страна, не се вземат предвид от Общия съд и се връщат на главната страна, която ги е представила.

E.   Поверително третиране във връзка с член 104 от Процедурния правилник

233.

В рамките на контрола за законосъобразност, който упражнява по отношение на отказ на институция да предостави достъп до документ, Общият съд може да изиска представяне на този документ, като действие по събиране на доказателства по член 91, буква в) от Процедурния правилник.

234.

Представеният от институцията документ не се изпраща на останалите страни, тъй като това би довело до отпадане на предмета на делото.

F.   Поверително третиране във връзка с член 105 от Процедурния правилник

235.

В съответствие с член 105, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник главна страна в производството може по своя инициатива или в изпълнение на постановено от Общия съд действие по събиране на доказателства да представи сведения или доказателства, които се отнасят до сигурността на Европейския съюз или на една или няколко от неговите държави членки или до техните международни отношения. Процесуалният режим, приложим към такива сведения или доказателства, се съдържа в параграфи 3—10 от тази разпоредба.

236.

Като се има предвид чувствителният и поверителен характер на сведенията или доказателствата, които се отнасят до сигурността на Съюза или на една или няколко от неговите държави членки или до техните международни отношения, прилагането на режима, предвиден в член 105 от Процедурния правилник, налага въвеждането на подходящи мерки за сигурност с цел да се гарантира високо равнище на защита на посочените сведения или доказателства. Тези мерки се уреждат в решението на Общия съд, прието на основание член 105, параграф 11 от Процедурния правилник.

237.

Съгласно член 227, параграф 3 от Процедурния правилник разпоредбите на член 105 се прилагат едва от влизането в сила на решението по член 105, параграф 11.

VII.   ПРАВНА ПОМОЩ

238.

В съответствие с член 147, параграф 2 от Процедурния правилник, при подаването на молба за правна помощ задължително се използва формуляр. Формулярът е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

239.

Молителят по молба за правна помощ, който при подаването на формуляра за правна помощ не се представлява от адвокат, може да подаде надлежно попълнения и подписан формуляр на хартиен носител в секретариата по пощата или на място, евентуално след като е изпратил по факс препис от оригинала на този формуляр. При използване на факс се прилагат точки 78—81 по-горе.

240.

Когато при подаване на формуляра за правна помощ молителят по молба за правна помощ се представлява от адвокат, подаването се извършва при спазване на член 72, параграф 1 от Процедурния правилник, като се съобразят изискванията на точки 74—85 по-горе.

241.

Формулярът за правна помощ има за цел да предостави на Общия съд, в съответствие с член 147, параграфи 3 и 4 от Процедурния правилник, информацията, необходима за вземане на правилно решение по молбата за правна помощ. Става въпрос за:

данните за имущественото състояние на молителя

и,

в случай че искът още не е предявен или жалбата още не е подадена — данните за предмета на иска или жалбата, за обстоятелствата в конкретния случай и за съответните доводи.

242.

Заедно с формуляра за правна помощ молителят е длъжен да представи и доказателствата в подкрепа на сведенията по точка 241 по-горе.

243.

При необходимост с формуляра за правна помощ се представят документите по член 51, параграфи 2 и 3 и член 78, параграф 3 от Процедурния правилник.

244.

Когато при подаване на формуляра за правна помощ молителят по молба за правна помощ се представлява от адвокат, формулярът трябва да съдържа и декларация по член 77, параграф 1 от Процедурния правилник.

245.

Надлежно попълненият формуляр за правна помощ и доказателствата трябва да са разбираеми сами по себе си.

246.

Без да се изключва възможността Общият съд да изиска на основание членове 89 и 90 от Процедурния правилник допълнителна информация или допълнително представяне на документи, молбата за правна помощ не може да се допълва с представени впоследствие допълнения към нея. Ако такива допълнения бъдат представени, без да са поискани от Общия съд, те не се приемат. В изключителни случаи обаче впоследствие може да се приемат доказателства за липсата на средства на молителя, ако се даде подходящо обяснение за късното им представяне.

247.

Съгласно член 147, параграф 7 от Процедурния правилник подаването на молба за правна помощ спира срока за предявяването на иска или подаването на жалбата, във връзка с който или която се иска правната помощ, до датата на връчване на определението по молбата за правна помощ, или — ако с него не е определен адвокат, който да представлява молителя — до датата на връчване на определението за определяне на адвоката, който да представлява молителя.

248.

Тъй като подаването на молба за правна помощ спира срока за предявяване на иск или подаване на жалба до връчване на определението, посочено в точка 247 по-горе, може да се окаже, че оставащият срок за подаване на исковата молба или жалбата е изключително кратък. Ето защо на получателя на правна помощ, надлежно представляван от адвокат, се препоръчва да обърне особено внимание на спазването на законоустановения срок.

VIII.   СПЕШНИ ПРОИЗВОДСТВА

A.   Бързо производство

A.1.   Искане за разглеждане по реда на бързото производство

249.

В съответствие с член 152, параграф 1 от Процедурния правилник искането за разглеждане на дело по реда на бързото производство се прави с отделна молба при подаването на исковата молба или жалбата или на писмената защита, в зависимост от случая, и съдържа мотиви, уточняващи особената неотложност на случая и другите релевантни обстоятелства.

250.

За да се улесни незабавното обработване от секретариата на молбата за разглеждане на делото по реда на бързото производство, на първата ѝ страница трябва да се посочи, че се подава на основание членове 151 и 152 от Процедурния правилник.

251.

Исковата молба или жалбата, във връзка с която е направено искане за разглеждане по реда на бързото производство, по принцип не трябва да е по-дълга от 25 страници. Тази искова молба или жалба се представя съгласно изискванията на точки 123—134 по-горе.

252.

Препоръчително е страната, която прави искане за разглеждане на делото по реда на бързото производство, да уточни в молбата си кои основания, доводи или части от съответното писмено изявление (искова молба, жалба или писмена защита) представя само в случай че делото не се гледа по реда на това производство. Тези сведения по член 152, параграф 2 от Процедурния правилник трябва да са точно изложени в молбата, като се посочат и номерата на съответните параграфи.

A.2.   Съкратен вариант

253.

Препоръчително е към молба за разглеждане на дело по реда на бързото производство, съдържаща сведенията по точка 252 по-горе, да се приложи съкратен вариант на съответното писмено изявление.

254.

Когато се прилага съкратен вариант, той трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

съкратеният вариант има същата форма като първоначалния вариант на съответното писмено изявление, като на мястото на заличените в последното части между квадратни скоби се посочва „пропуснат текст“;

б)

параграфите на съответното писмено изявление, които остават в съкратения му вариант, запазват номерата си по първоначалния му вариант;

в)

ако съкратеният вариант не препраща към всички приложения към първоначалния вариант на съответното писмено изявление, в описа на приложенията към съкратения вариант на мястото на всяко от пропуснатите приложения между квадратни скоби се посочва „пропуснат текст“;

г)

приложенията към съответното писмено изявление, които остават в съкратения му вариант, запазват номерата си по описа на приложенията към първоначалния му вариант;

д)

към съкратения вариант се прилагат приложенията, посочени в описа, който го придружава.

255.

За да може да бъде обработен в най-кратки срокове, съкратеният вариант трябва да отговаря на горните изисквания.

256.

Когато Общият съд поиска на основание член 151, параграф 3 от Процедурния правилник да се представи съкратен вариант на писмено изявление, този вариант се изготвя при спазване на горните изисквания, освен ако не бъде указано друго.

A.3.   Писмена защита

257.

Ако в молбата си ищецът или жалбоподателят не е посочил основанията, доводите или частите от исковата молба или жалбата, които следва да се вземат предвид само ако делото не се гледа по реда на бързото производство, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на исковата молба или жалбата.

258.

Ако в молбата си ищецът или жалбоподателят е посочил основанията, доводите или частите от исковата молба или жалбата, които следва да се вземат предвид само ако делото не се гледа по реда на бързото производство, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на основанията и доводите в исковата молба или жалбата, разглеждана с оглед на сведенията, предоставени с молбата за разглеждане на делото по реда на бързото производство.

259.

Ако ищецът или жалбоподателят е приложил към молбата си съкратен вариант на исковата молба или жалбата, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на основанията и доводите в този вариант на исковата молба или жалбата.

260.

Ако Общият съд отхвърли искането за разглеждане на делото по реда на бързото производство, преди ответникът да е представил писмена защита, едномесечният срок по член 154, параграф 1 от Процедурния правилник за представяне на това писмено изявление се продължава с един месец.

261.

Ако Общият съд отхвърли искането за разглеждане на делото по реда на бързото производство, след като ответникът е представил писмена защита в едномесечния срок по член 154, параграф 1 от Процедурния правилник, на тази страна се предоставя нов срок от един месец, считано от връчването на решението за отхвърляне на искането за разглеждане на делото по реда на бързото производство, за да допълни писмената си защита.

A.4.   Устна фаза на производството

262.

Тъй като в рамките на бързото производство писмената фаза по принцип е сведена до една размяна на писмени изявления, се набляга на устната фаза на производството и в кратък срок след приключване на писмената фаза на производството се провежда съдебно заседание. Въпреки това Общият съд може да реши да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството, когато в определен от председателя срок главните страни се откажат от явяване в съдебното заседание за изслушване на устните състезания и Общият съд счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката.

263.

Когато Общият съд не е разрешил да се представи изявление при встъпване, встъпилата страна може да изложи становището си само устно, ако бъде проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

B.   Спиране на изпълнението и други временни мерки, постановявани по реда на обезпечителното производство

264.

В съответствие с член 156, параграф 4 от Процедурния правилник искането за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки се прави с отделна молба. Молбата трябва да е разбираема, взета сама по себе си, без да се налага да се правят справки с исковата молба или жалбата по главното производство, включително приложенията към нея.

265.

За да се улесни незабавното обработване от секретариата на молбата за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки, на първата ѝ страница трябва да се посочи, че се подава на основание член 156 от Процедурния правилник. Освен това е препоръчително такава молба да бъде подадена чрез приложението e-Curia или, в случай че се подава по факс, да бъде придружена от всички приложения, включително документите по член 78 от Процедурния правилник.

266.

В молбата за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки се посочват изключително кратко и стегнато предметът на спора, фактическите и правните основания на иска или жалбата в главното производство, на пръв поглед обосноваващи вероятната му/ѝ основателност (fumus boni juris), както и обстоятелствата, установяващи неотложността. В молбата се посочва точно исканата мярка или мерки. В нея се посочват и всички налични доказателства и доказателствени искания в подкрепа на постановяването на временни мерки.

267.

Тъй като молбата за допускане на обезпечение трябва да даде възможност за преценка на fumus boni juris в рамките на съкратено производство, в нея не трябва да се възпроизвежда целият текст на исковата молба или жалбата по главното производство.

268.

За да е възможно спешно обработване на молбата за допускане на обезпечение, тя по принцип не трябва да е по-дълга от 25 страници, като се отчитат съответната област и обстоятелствата по делото.

IX.   ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ

269.

Настоящите практически разпоредби по прилагане отменят и заместват Указанията за секретаря от 5 юли 2007 г. (ОВ L 232, 4.9.2007 г., стр. 1), изменени на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, 6.7.2010 г., стр. 53) и на 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, 7.3.2012 г., стр. 20), и Практическите указания към страните пред Общия съд от 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, 7.3.2012 г., стр. 23).

270.

Настоящите практически разпоредби по прилагане се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на първия ден от първия месец след тяхното публикуване.

Съставено в Люксембург на 20 май 2015 година.

Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


(1)  Процедурен правилник на Общия съд (ОВ L 105, 23.4.2015 г., стр. 1).

(2)  По смисъла на член 3 от Решението на Общия съд от 14 септември 2011 г. за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia (ОВ C 289, 1.10.2011 г., стр. 9) (наричано по-нататък „решението на Общия съд от 14 септември 2011 г.“).

(3)  Текстът трябва да бъде представен в съответствие с предписанията на точка 96, буква в) от настоящите практически разпоредби по прилагане.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Условия, чието неспазване е основание за невръчване на исковата молба или жалбата (точка 110 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

Неотстраняването на нередовности във връзка с посочените по-долу условия може да доведе до отхвърляне на иска или жалбата поради недопустимост в съответствие с член 78, параграф 5, член 177, параграф 7 и член 194, параграф 6 от Процедурния правилник.

 

Преки производства

Дела относно интелектуална собственост

Производства по обжалване

a)

представяне на удостоверение за адвоката (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

представяне на удостоверение за адвоката (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

представяне на удостоверение за адвоката (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

б)

представяне на доказателство за правосубектността на частноправното юридическо лице (член 78, параграф 3 от Процедурния правилник)

представяне на доказателство за правосубектността на частноправното юридическо лице (член 177, параграф 4 от Процедурния правилник)

представяне на доказателство за правосубектността на частноправното юридическо лице (член 194, параграф 3 от Процедурния правилник)

в)

представяне на пълномощно, ако представляваната страна е частноправно юридическо лице (член 51, параграф 3 от Процедурния правилник)

представяне на пълномощно, ако представляваната страна е частноправно юридическо лице (член 51, параграф 3 от Процедурния правилник)

представяне на пълномощно, ако представляваната страна е частноправно юридическо лице (член 51, параграф 3 от Процедурния правилник)

г)

представяне на обжалвания акт (жалба за отмяна) или на доказателство за датата на поканата за предприемане на действия (иск за установяване на неправомерно бездействие) (член 21, втора алинея от Статута; член 78, параграф 1 от Процедурния правилник)

представяне на обжалваното решение на апелативния състав или на отделението по жалбите (член 177, параграф 3 от Процедурния правилник)

 

д)

представяне на екземпляр от договора, съдържащ арбитражната клауза (член 78, параграф 2 от Процедурния правилник)

 

 

е)

 

посочване на името на страната/страните в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите и на адреса, посочен от нея/тях за получаване на съобщения в хода на това производство (член 177, параграф 2 от Процедурния правилник)

 

ж)

 

посочване на датата на съобщаване на решението на апелативния състав или на отделението по жалбите (член 177, параграф 3 от Процедурния правилник)

посочване на датата на връчване на обжалвания съдебен акт на Съда на публичната служба (член 194, параграф 2 от Процедурния правилник)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Изисквания за форма, чието неспазване е основание за отлагане на връчването (точка 111 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

 

Искова молба или жалба, подадена на хартиен носител (подаване, евентуално предхождано от изпращане по факс)

Искова молба или жалба, подадена чрез e-Curia

a)

посочване на адреса на ищеца или жалбоподателя (член 21, първа алинея от Статута; член 76, буква а), член 177, параграф 1, буква а) и член 194, параграф 1, буква а) от Процедурния правилник)

посочване на адреса на ищеца или жалбоподателя (член 21, първа алинея от Статута; член 76, буква а), член 177, параграф 1, буква а) и член 194, параграф 1, буква а) от Процедурния правилник)

б)

посочване на адреса на представителя на ищеца или жалбоподателя (член 76, буква б), член 177, параграф 1, буква б) и член 194, параграф 1, буква б) от Процедурния правилник)

посочване на адреса на представителя на ищеца или жалбоподателя (член 76, буква б), член 177, параграф 1, буква б) и член 194, параграф 1, буква б) от Процедурния правилник)

в)

нов, съкратен оригинал на исковата молба или жалбата (точки 120 и 121 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

нов, съкратен оригинал на исковата молба или жалбата (точки 120 и 121 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

г)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който параграфите са номерирани (точка 92 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който параграфите са номерирани (точка 92 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

д)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който страниците са номерирани (точка 96, буква г) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който страниците са номерирани (точка 96, буква г) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

е)

нов, идентичен по съдържание оригинал на исковата молба или жалбата, в който саморъчният подпис на представителя фигурира накрая (точка 93 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

 

ж)

представяне на описа на приложенията, съдържащ задължителните отбелязвания (член 72, параграф 3 от Процедурния правилник; точка 98 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

представяне на описа на приложенията, съдържащ задължителните отбелязвания (член 72, параграф 3 от Процедурния правилник; точка 98 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

з)

представяне на достатъчен брой преписи от описа, съдържащ задължителните отбелязвания (член 73, параграф 2 от Процедурния правилник)

 

и)

представяне на непредставените приложения, споменати в исковата молба или жалбата (член 72, параграф 3 от Процедурния правилник)

представяне на непредставените приложения, споменати в исковата молба или жалбата (член 72, параграф 3 от Процедурния правилник)

й)

представяне на достатъчен брой преписи от приложенията, споменати в исковата молба или жалбата (член 73, параграф 2 от Процедурния правилник)

 

к)

представяне на приложенията с номерирани страници (точка 101, буква г) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

представяне на приложенията с номерирани страници (точка 101, буква г) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

л)

представяне на номерирани приложения (точка 101, буква а) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

представяне на номерирани приложения (точка 101, буква а) от настоящите практически разпоредби по прилагане)

м)

представяне на достатъчен брой заверени преписи от исковата молба или жалбата (член 73, параграф 2 от Процедурния правилник, точки 82, 85 и 95 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Изисквания за форма, чието неспазване не е пречка за връчването (точка 112 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

a)

избор на начина на връчване, а именно съгласие с връчване чрез e-Curia или по факс (като се посочи само един номер на факс) (член 77, параграф 1 от Процедурния правилник; точка 83 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

б)

представяне на удостоверението за всеки допълнителен адвокат (член 51, параграф 2 от Процедурния правилник)

в)

по делата, различни от тези относно интелектуална собственост, резюме на основанията и основните доводи (точки 130—132 и 161—163 от настоящите практически разпоредби по прилагане)

г)

представяне на превод на езика на производството на доказателство, съставено на език, различен от езика на производството (член 46, параграф 2 от Процедурния правилник; точка 108 от настоящите практически разпоредби по прилагане)