31.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 361/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2012 година

относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

(2012/826/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 15 ноември 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 31/2008 относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар (1) (наричано по-долу "споразумение за партньорство").

(2)

Нов протокол към споразумението за партньорство беше парафиран на 10 май 2012 г. (наричан по-долу "нов протокол"). Новият протокол предоставя на корабите на ЕС възможности за риболов във водите, над които Мадагаскар упражнява суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(3)

Действащият протокол изтича на 31 декември 2012 г.

(4)

За да бъде гарантирано продължаването на риболовните дейности на корабите на ЕС, новият протокол предвижда неговото временно прилагане, считано от датата на подписването му, но не по-рано от 1 януари 2013 г., до приключване на необходимите процедури за неговото сключване.

(5)

Новият протокол следва да бъде подписан,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (наричан по-нататък "протокол"), се одобрява, при условие че протоколът бъде сключен.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящият протокол се прилага временно съгласно член 15 от датата на подписването му, но не по-рано от 1 януари 2013 г., до приключване на необходимите процедури за неговото сключване.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Съставено в Люксембург на 28 ноември 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 1.


ПРОТОКОЛ,

договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

Член 1

Период на прилагане и възможности за риболов

1.   За срок от две години възможностите за риболов, предоставени съгласно член 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството (наричано по-нанатък "Споразумението"), се определят, както следва:

Далекомигриращи видове (видовете, изброени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.), с изключение на сем. Alopiidae, сем. Sphyrnidae, както и на следните видове: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carchahinus falciformis, Carcharinus longimanus:

a)

40 сейнера за риба тон,

б)

34 кораба с парагади за улов на повърхността с тонаж над 100 БT, и

в)

22 кораба с парагади за улов на повърхността с тонаж под или равен на 100 БT.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5 и 6.

3.   Съгласно член 6 от Споразумението и член 7 от настоящия протокол кораби под знамето на държава членка на Съюза могат да осъществяват риболовни дейности във водите на Мадагаскар само ако те са включени в списъка на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) на получилите разрешение риболовни съдове и притежават разрешение за риболов, издадено съгласно условията, установени в настоящия протокол и в съответствие с приложението към него.

Член 2

Финансово участие — начини на плащане

1.   За периода, посочен в член 1, общото финансово участие съгласно член 7 от Споразумението е 3 050 000 EUR за целия срок на настоящия протокол.

2.   Това общо финансово участие включва:

a)

годишна сума в размер на 975 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 15 000 тона годишно, за достъп до риболовната зона на Мадагаскар, и

б)

специфична сума в размер на 550 000 EUR годишно, предназначена за подкрепа и провеждане на секторната политика на Мадагаскар в областта на рибарството и морското дело.

3.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 3, 5, 6, 8 и 9.

4.   Съюзът заплаща финансовото участие, посочено в параграф 1, в размер на 1 525 000 EUR годишно през периода на прилагане на настоящия протокол, което съответства на общия размер, определен в параграф 2, букви а) и б).

5.   Ако общият размер на улова на риба тон от кораби на ЕС в риболовната зона на Мадагаскар надвиши 15 000 тона на година, размерът на годишното финансово участие за право на достъп се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Общата годишна сума, която плаща Съюзът, обаче не може да надхвърля удвоения размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато уловът от кораби на ЕС в риболовната зона на Мадагаскар надхвърли количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото тази граница количество се плаща през следващата година в съответствие с приложението. С цел да се избегне евентуално надхвърляне на референтния тонаж, двете страни възприемат система за редовно наблюдение на улова.

6.   Плащането се извършва не по-късно от 90 дни след временното прилагане на настоящия протокол, съгласно посоченото в член 15 за първата година, и не по-късно от датата на годишнината от настоящия протокол за следващите години.

7.   Мадагаскар има пълна свобода при избора на целите, за които се използва финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, буква а).

8.   Финансовото участие се плаща или се превежда по единна сметка на държавната хазна на Мадагаскар, открита в Централната банка на Мадагаскар. Данните на сметката са: Agence comptable centrale du Trésor public в Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, сметка № 213 101 000 125 TP EUR.

Член 3

Насърчаване на отговорен риболов и устойчиво рибарство във водите на Мадагаскар

1.   От датата на временното прилагане на настоящия протокол и не по-късно от три месеца след тази дата Съюзът и Мадагаскар се договарят в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, за многогодишна секторна програма, в съответствие с националната стратегия на Мадагаскар в областта на рибарството и с политическата рамка на Европейската комисия, както и за подробни правила за прилагането, обхващащи по-конкретно:

a)

годишните и многогодишните насоки за оползотворяване на специфичната част от финансовото участие, посочена в член 2, параграф 2, буква б);

б)

както годишните, така и многогодишните цели, които трябва да се постигнат с оглед на въвеждането на отговорен риболов и устойчиво рибарство, като се вземат предвид приоритетите, посочени от Мадагаскар в националната му политика в областта на рибарството и други политики, свързани с насърчаването на отговорен риболов и устойчиво рибарство или оказващи влияние върху тях, по-специално защитените морски зони;

в)

критериите и процедурите, включително, когато е необходимо, бюджетните и финансовите показатели, за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

2.   Всички предложени изменения на многогодишната секторна програма се одобряват от двете страни в рамките на Съвместния комитет.

Член 4

Научно сътрудничество за отговорен риболов

1.   Двете страни се ангажират да насърчатват отговорния риболов във водите на Мадагаскар въз основа на принципа на недискриминация между различните флоти, извършващи риболов в тези води.

2.   През периода, обхванат от настоящия протокол, Съюзът и Мадагаскар полагат всички усилия да наблюдават състоянието на рибните ресурси в риболовната зона на Мадагаскар.

3.   Двете страни полагат всички усилия да съблюдават резолюциите, препоръките и съответните планове за управление, приети от IOTC относно опазването и отговорното управление на рибните ресурси. Двете страни полагат всички усилия също така да съблюдават препоръките на съвместната научна работна група, предвидена в член 4, параграф 2 от Споразумението.

4.   В съответствие с член 4 от Споразумението, въз основа на препоръките и резолюциите, приети в рамките на IOTC, както и на най-добрите налични научни препоръки, и когато е уместно, въз основа на резултатите от съвместната научна среща, предвидена в член 4 от Споразумението, двете страни могат да се консултират помежду си в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 9 от същото Споразумение, и когато е необходимо, могат да се договарят за мерките за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси на Мадагаскар.

Член 5

Коригиране на възможностите за риболов по взаимно съгласие

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 1, могат да бъдат коригирани по взаимно съгласие, доколкото съгласно препоръките и резолюциите на IOTC и на съвместната научна работна група такава корекция би осигурила устойчиво управление на рибата тон и тоноподобните в Индийския океан.

2.   В такъв случай финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, буква а), се коригира пропорционално и pro rata temporis. Същевременно общата годишна сума, която плаща Съюзът, не може да надвишава удвоения размер на посочената в член 2, параграф 2, буква а) сума.

3.   Двете страни се уведомяват взаимно за всяка промяна в тяхната съответна политика и законодателство в областта на рибарството.

Член 6

Нови възможности за риболов

1.   Ако риболовни кораби на ЕС проявят интерес към видове риболов, непосочени в член 1 от Споразумението, страните се консултират помежду си, преди да се даде разрешение за такива дейности, и ако е уместно, одобряват условията за такъв риболов, включително внасяне на съответни изменения в настоящия протокол и приложението към него.

2.   Страните ще насърчават експерименталния риболов, по-специално във връзка с недостатъчно експлоатираните видове във водите на Мадагаскар. За тази цел и по искане на една от страните те се консултират помежду си с оглед на определянето за всеки случай поотделно на видовете, условията и други свързани с въпроса параметри.

3.   Страните извършват експериментален риболов в съответствие с параметрите, които се договарят от двете страни в административно споразумение, когато това е уместно. От мадагаскарска страна в определянето на тези параметри вземат участие Националният център по океанографски изследвания (Centre National de Recherche Océanographique) и Институтът по рибарство и морски науки (Institut Halieutique et des Sciences Marines).

4.   Разрешенията за експериментален риболов следва да се предоставят за максимален срок от 6 месеца.

5.   Ако страните смятат, че експерименталните риболовни кампании са завършили с положителни резултати, правителството на Мадагаскар може да предостави на флотата на Съюза възможности за риболов на новите видове до изтичането на срока на настоящия протокол. Финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, буква а), се увеличава съответно. Таксите и другите условия за корабособствениците, предвидени в приложението, се изменят съответно.

Член 7

Условия за упражняване на риболовна дейност — клауза за изключителни права

Без да се засяга член 6 от Споразумението, корабите на ЕС могат да извършват риболов във водите на Мадагаскар, само ако притежават валидно разрешение за риболов, издадено от Министерството, отговарящо за рибарството в Мадагаскар, съгласно настоящия протокол и приложението към него.

Член 8

Временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовото участие

1.   Независимо от член 9 финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, букви а) и б), се преразглежда или преустановява временно след консултация между двете страни:

a)

ако риболовни дейности в риболовната зона на Мадагаскар са възпрепятствани поради причини, различни от природни явления;

б)

след сериозни промени в политическите насоки на една от двете страни, които засягат съответните разпоредби на настоящия протокол;

в)

ако Съюзът констатира нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, предвидени в член 9 от Споразумението от Котону, и след процедурата по членове 8 и 96 от него. В този случай всички дейности на риболовните кораби на ЕС във водите на Мадагаскар се преустановяват временно.

2.   Съюзът си запазва правото да преустанови временно, частично или изцяло, плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква б):

a)

когато след оценка, извършена от Министерството, отговарящо за рибарството, и анализирана от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не отговарят на програмата;

б)

в случай на неусвояване на това финансово участие.

3.   Плащането на финансовото участие се подновява след консултации и съгласие на двете страни веднага след възстановяване на положението, съществувало преди посочените в параграф 1 събития, и/или когато резултатите от финансовото изпълнение, посочени в параграф 2, оправдават подновяването.

Член 9

Спиране на прилагането на протокола

1.   Прилагането на настоящия протокол се спира по инициатива на някоя от страните след консултации и постигане на съгласие между страните в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението:

a)

ако изключителни обстоятелства, различни от природни явления, възпрепятстват риболовните дейности в риболовната зона на Мадагаскар;

б)

ако Съюзът не извърши плащанията, предвидени в член 2, параграф 2, буква а) по причини, невключени в член 8 от настоящия протокол;

в)

ако между страните възникне спор относно тълкуването и прилагането на настоящия протокол и приложението към него, който не може да бъде разрешен;

г)

ако някоя от страните не спази разпоредбите, определени в настоящия протокол и приложението към него;

д)

след сериозни промени в политическите насоки на една от двете страни, които засягат съответните разпоредби на настоящия протокол;

е)

ако някоя от двете страни установи нарушаване на съществени и основни елементи на човешките права, както е определено в член 9 от Споразумението от Котону, и след процедурата, определена в членове 8 и 96 от него;

ж)

при неспазване на Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда в съответствие с член 3, параграф 5 от Споразумението.

2.   За спиране на прилагането на настоящия протокол се изисква съответната страна да изпрати писмено уведомление за своето намерение най-малко три месеца преди началната дата на спирането.

3.   В случай на спиране на прилагането страните продължават да провеждат консултации, за да намерят решение по взаимно съгласие на възникналия между тях спор. Когато се постигне такова решение, прилагането на настоящия протокол се възобновява и сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis с оглед на периода, през който действието на протокола е било спряно.

Член 10

Национално законодателство

1.   Дейностите на риболовните кораби на ЕС във водите на Мадагаскар се подчиняват на законите и разпоредбите на Мадагаскар, освен в случаите, когато в настоящия протокол и приложението към него е предвидено друго.

2.   Компетентните органи на Мадагаскар уведомяват Европейската комисия за всяко изменение или ново законодателство относно политиката в областта на рибарството.

Член 11

Поверителност

Страните гарантират, че всички данни, свързани с корабите на ЕС и с риболовната им дейност във водите на Мадагаскар, ще се разглеждат като поверителни по всяко време. Тези данни се използват изключително за прилагането на Споразумението и за целите на управлението, мониторинга, контрола и надзора на риболовните дейности от съответните компетентни органи.

Член 12

Електронен обмен на данни

Мадагаскар и Съюзът се задължават да въведат възможно най-бързо необходимите системи за електронен обмен на цялата информация и всички документи, свързани с прилагането на Споразумението. За всеки електронен обмен на данни се изпраща потвърждение на получаването. Документът в електронен формат се смята за равностоен във всяко отношение на същия документ на хартиен носител.

Двете страни се уведомяват взаимно за всяко смущение във функционирането на информационните системи, което възпрепятства този обмен. В такива случаи данните и документите, свързани с прилагането на Споразумението, автоматично се заменят с тяхната версия на хартиен носител съгласно реда и условията, определени в приложението.

Член 13

Срок на действие

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за срок от две години, считано от временното им прилагане, както е определено в член 15, освен при прекратяване по реда на член 14.

Член 14

Прекратяване

1.   В случай на прекратяване на настоящия протокол заинтересованата страна уведомява писмено другата страна за намерението си да прекрати действието на протокола най-малко шест месеца преди датата, на която влиза в сила прекратяването.

2.   С изпращането на посоченото в предходния параграф уведомление започват консултации между страните.

Член 15

Временно прилагане

Настоящият протокол се прилага временно от датата на подписването му, но не по-рано от 1 януари 2013 г.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

За Европейския съюз

За Република Мадагаскар

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КОРАБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА МАДАГАСКАР

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Определяне на компетентен орган

За целите на настоящото приложение, и ако не е посочено друго, всяка препратка към Европейския съюз (ЕС) и към Мадагаскар в смисъл на „компетентен орган“ се отнася до:

а)

за ЕС: Европейската комисия, при необходимост чрез посредничеството на делегацията на ЕС в Мадагаскар;

б)

за Мадагаскар: Министерството, отговарящо за рибарството.

2.   Риболовна зона на Мадагаскар

Всички разпоредби на протокола и приложението към него се прилагат изключително в риболовната зона на Мадагаскар, както е посочена в допълнения 3 и 4, без да се засягат следните разпоредби:

а)

корабите на ЕС могат да извършват риболовни дейности във водите отвъд зоната от 20 морски мили от изходните линии, за сейнерите за риба тон и корабите с парагади за улов на повърхността,

б)

трябва да се спазва защитена зона от 3 мили около националните устройства за привличане на риба.

в)

за да се запази устойчивото използване на някои дънни видове от националните оператори, зоните Banc de Leven и Banc de Castor, чиито координати са указани в допълнение 5, са забранени за риболов за корабите с парагади за улов на повърхността, обхванати от настоящия протокол

3.   Определяне на местен агент

Всеки кораб на ЕС, който планира да получи разрешение за риболов съгласно настоящия протокол, трябва да бъде представляван от агент, установен в Мадагаскар.

4.   Банкова сметка

Преди датата, на която започва временното прилагане на протокола, Мадагаскар съобщава на ЕС данните на банковата(ите) сметка(и), по която(ито) следва да се превеждат сумите, платими от корабите на ЕС в рамките на Споразумението. Разходите по банковите преводи са за сметка на корабособствениците.

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН

1.   Предварително условие за получаване на разрешение за риболов на риба тон — отговарящи на условията кораби

Разрешенията за риболов на риба тон по член 6 от Споразумението се издават, при условие че корабът е включен в регистъра на ЕС на риболовни кораби, които фигурират в списъка на IOTC на получилите разрешение риболовни кораби, и при условие че са били изпълнени всички предишни задължения, свързани с корабособственика, капитана или самия кораб, произтичащи от риболовните им дейности в Мадагаскар в рамките на Споразумението и от законодателството на Мадагаскар в областта на рибарството.

2.   Заявление за издаване на разрешение за риболов

ЕС представя на Мадагаскар заявление за издаване на разрешение за риболов за всеки кораб, който планира да извършва риболов в рамките на Споразумението, най-малко петнадесет работни дни преди исканата начална дата на валидност, като за целта се използва формулярът от допълнение 1.

Заявлението трябва да е напечатано или попълнено четливо с главни печатни букви.

При всяко първоначално заявление за разрешение за риболов въз основа на действащия протокол или вследствие внесено техническо изменение на въпросния кораб заявлението се придружава от:

а)

доказателство за извършено авансово плащане на таксата за периода на валидност на исканото разрешение за риболов;

б)

име, адрес и данни за контакт на:

i)

собственика на риболовния кора;

ii)

оператора на риболовния кораб;

iii)

местния агент на кораба;

в)

актуална цветна снимка на кораба, сниман странично, с минимални размери 15 cm × 10 cm;

г)

свидетелство за мореходност на кораба;

д)

регистрационен номер на кораба;

е)

здравен сертификат на кораба, издаден от компетентния орган на ЕС;

ж)

данни за контакт на риболовния кораб (факс, адрес на електронната поща и т.н.).

За подновяване на разрешение за риболов съгласно действащия протокол за кораб, чиито технически спецификации не са променени, заявлението за подновяване се придружава единствено от доказателство за платена такса.

3.   Авансово плащане на таксата

Размерът на авансово плащаната такса се определя въз основа на годишната ставка, посочена в техническите фишове в допълнение 2. Тя включва всички местни и национални такси, с изключение на пристанищните такси, таксите за разтоварване, трансбордиране и разходите за предоставяне на услуги.

4.   Временен списък на корабите, подали заявления за разрешение за риболов

Веднага след като получи заявленията за разрешение за риболов, отговорният за контрола на риболовните дейности национален орган незабавно изготвя временния списък на корабите заявители от всяка категория. Този списък се изпраща незабавно на ЕС от компетентния орган на Мадагаскар.

ЕС препраща временния списък на корабособственика или на агента. Ако службите на ЕС са затворени, Мадагаскар може да изпрати временния списък директно на корабособственика или на неговия агент, като предостави копие на ЕС.

5.   Издаване на разрешение за риболов

Разрешенията за риболов за всички кораби се издават на корабособствениците или на техния агент в рамките на петнадесет работни дни след получаване на пълното заявление от компетентния орган. Копие от това разрешение за риболов се изпраща незабавно на делегацията на ЕС в Мадагаскар.

6.   Списък на корабите, получили разрешение да извършват риболов

След издаване на разрешението за риболов отговорният за контрола на риболовните дейности национален орган изготвя незабавно за всяка категория кораби окончателния списък на корабите, получили разрешение да извършват риболов в риболовната зона на Мадагаскар. Този списък се изпраща незабавно на ЕС и замества посочения по-горе временен списък.

7.   Срок на валидност на разрешението за риболов

Разрешенията за риболов са валидни за период от една година от 1 януари до 31 декември и могат да бъдат подновявани.

8.   Документи, които трябва да се носят на борда

Докато риболовният кораб е във водите на Мадагаскар или в пристанище на Мадагаскар, на борда му по всяко време трябва да се съхраняват следните документи:

а)

оригинала на разрешението за риболов; ако оригиналът не може да бъде получен до един месец е валидно копие на предвидения в глава II, точка 6 от настоящото приложение списък на корабите, получили разрешение да извършват риболов;

б)

документи, издадени от компетентен орган на държавата на знамето на риболовния кораб, които показват:

номера, под който е регистриран риболовният кораб, сертификат за регистрация на кораба,

сертификат за съответствие, предвидено в Конвенцията от Торемолинос на Международната морска организация (OMI);

в)

сертифицирани актуални чертежи или описания на структурата на риболовния кораб и по-специално брой трюмове за риба на риболовните кораби, с капацитет за съхранение, изразен в кубични метри;

г)

ако е извършена промяна в характеристиките на риболовния кораб по отношение на неговата обща дължина, брутен регистриран тонаж, мощността на главния му двигател (или двигатели) или по отношение на вместимостта на трюмовете му — сертификат, заверен от компетентен орган на държавата на знамето на риболовния кораб, като се описва естеството на тази промяна;

д)

ако риболовният кораб е оборудван с резервоари за охладена или замразена морска вода — документ, заверен от компетентен орган на държавата на знамето на кораба, относно калибрирането на резервоарите в кубични метри;

е)

когато е приложимо, се води дневник за управлението на баластните води (дата и час на приемане с местоположения и обеми, дата и час на изхвърляне с местоположения и обеми, извършени видове обработка на тези води);

ж)

разрешение за риболов извън водите под юрисдикцията на държавата на знамето, издадено за риболовния кораб или извлечение от списъка на IOTC на получилите разрешение кораби; и

з)

копие от действащото законодателство на Мадагаскар в областта на рибарството.

9.   Прехвърляне на разрешение за риболов

Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

При доказани случаи на непреодолима сила обаче, по искане на Европейския съюз разрешението за риболов на даден кораб може да бъде заменено с ново разрешение, издадено за друг подобен кораб или за кораб, който го заменя, без ново авансово плащане. В такъв случай в декларацията за таксите за сейнери за риба тон с дълбоко замразяване и за кораби с парагади за улов на повърхността в глава IV се взема предвид общият улов на двата вида кораби в риболовната зона на Мадагаскар.

Прехвърлянето означава разрешението за риболов, което подлежи на замяна, да бъде върнато от корабособственика или неговия агент в Мадагаскар, а Мадагаскар да изготви незабавно разрешението за замяна. Разрешението за замяна се издава в най-кратки срокове на корабособственика или на неговия агент в момента на предаване на заменяното разрешение. Заменящото разрешение влиза в сила в деня на предаване на заменяното разрешение.

Мадагаскар актуализира своевременно списъка на корабите, получили разрешение за риболов. Новият списък се изпраща своевременно на националния орган, отговарящ за контрола над рибарството, и на ЕС.

10.   Помощни кораби

Помощните кораби, плаващи под знамето на държава членка на ЕС, трябва да притежават разрешения съгласно разпоредбите и условията, предвидени в законодателството на Мадагаскар.

Годишната лицензионна такса, приложима за помощен кораб, е 2 500 EUR на година.

Компетентните органи на Мадагаскар редовно изпращат на Европейската комисия списъка на тези разрешения чрез делегацията на ЕС в Мадагаскар.

ГЛАВА III

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Техническите мерки, приложими към корабите с разрешение за риболов, свързани със зоната, риболовните уреди и прилова, се определят за всяка риболовна категория в техническите фишове от допълнение 2.

Корабите спазват законодателството на Мадагаскар в областта на рибарството и всички резолюции, приети от IOTC.

ГЛАВА IV

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1.   Определяне на риболовния рейс

За целите на настоящото приложение времетраенето на един риболовен рейс на кораб на ЕС се определя, както следва:

а)

периодът между момента на влизане в риболовната зона на Мадагаскар и момента на напускането ѝ, или

б)

периодът между влизането в риболовната зона на Мадагаскар и трансбордирането в пристанище и/или разтоварването на суша в Мадагаскар.

2.   Риболовен дневник

Капитанът на риболовен кораб на ЕС, който извършва риболов съгласно Споразумението, води риболовен дневник на IOTC, за който в допълнения 6 и 7 е включен образец за всяка риболовна категория.

Риболовният дневник трябва да отговаря на изискванията на Резолюция 08/04 на IOTC за кораби с парагади и на Резолюция 10/03 за сейнери.

Риболовният дневник се попълва от капитана за всеки ден, в който корабът се намира в риболовната зона на Мадагаскар.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник уловеното и съхранявано на борда количество от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код на Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО), изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри. За всеки основен вид капитанът посочва и прилова и изхвърления улов.

Риболовният дневник се попълва четливо, с главни букви и се подписва от капитана.

Капитанът е отговорен за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

3.   Деклариране на улова

Капитанът декларира улова на кораба, като предава на Мадагаскар риболовните дневници за периода на присъствие на кораба в риболовната зона на Мадагаскар.

Риболовните дневници се предават по един от следните начини:

а)

при преминаване през пристанище на Мадагаскар оригиналът на всеки риболовен дневник се предава на местния представител на Мадагаскар, който писмено потвърждава получаването му; копие от риболовния дневник се предоставя на екипа за проверки на Мадагаскар;

б)

при напускане на риболовната зона на Мадагаскар без предварително преминаване през пристанище на Мадагаскар, оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща в срок от седем работни дни след пристигането в което и да е друго пристанище, и във всеки случай в срок от петнадесет работни дни след напускане на риболовната зона на Мадагаскар:

i)

по електронна поща на електронния адрес, посочен от националния орган, който отговаря за контрола на риболовните дейности; или

ii)

по факс на номера, посочен от националния орган, който отговаря за контрола на риболовните дейности; или

iii)

чрез писмо до националния орган, който отговаря за контрола на риболовните дейности.

При връщане на кораба в риболовната зона на Мадагаскар в рамките на срока на валидност на разрешението му за риболов възниква задължение за ново деклариране на улова.

От 1 юли 2013 г. двете страни установяват протокол за електронен обмен на всички данни относно улова и декларациите въз основа на електронен риболовен дневник; след това двете страни планират прилагането на протокола и замяната на декларацията за докладване на улова на хартиен носител с декларация за докладване на улова в електронен формат не по-късно от 1 януари 2014 г.

Капитанът изпраща копие от всички риболовни дневници на ЕС и на компетентния орган на държавата на знамето на кораба. За корабите за улов на риба тон и корабите с парагади за улов на повърхността, капитанът изпраща също копие от всичките си риболовни дневници до компетентните национални институти: Unité statistique thonière d'Antsiranana — USTA (Звено за статистически изследвания на рибата тон в Антсиранана) и Centre de surveillance des pêches — CSP (Център за наблюдение на риболова) и на един от следните научни институти:

а)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

б)

Instituto Español de Oceanografía (IEO);

в)

Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR).

При неспазване на разпоредбите относно декларирането на улова Мадагаскар може да прекрати действието на разрешението за риболов на въпросния кораб до получаване на липсващите декларации за улов и да санкционира корабособственика съгласно съответните разпоредби от действащото национално законодателство. При повторно неспазване Мадагаскар може да откаже да поднови разрешението за риболов. Мадагаскар уведомява незабавно ЕС за налагането на всяка подобна санкция.

4.   Окончателна сметка за таксите за корабите за риба тон и за корабите с парагади за улов на повърхността

Въз основа на декларирания улов, потвърден от посочените по-горе научни институти, ЕС изготвя за всеки сейнер за риба тон и за всеки кораб с парагади за улов на повърхността окончателна сметка за таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година.

ЕС изпраща тази окончателна сметка на Мадагаскар и на корабособственика преди 31 юли на текущата година. В рамките на 30 работни дни след датата на изпращане Мадагаскар може да оспори окончателната сметка въз основа на представени документи. В случай на несъгласие страните провеждат консултация в рамките на Съвместния комитет. Ако Мадагаскар не направи възражение в срок от 30 работни дни, окончателната сметка се счита за приета.

Ако сумата по окончателната сметка надвишава предварително платената фиксирана такса за получаване на разрешение за риболов, корабособственикът изплаща остатъка на Мадагаскар до 30 септември на текущата година. Ако сумата по окончателната сметка е по-ниска от предварително платената фиксирана такса, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА V

РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСБОРДИРАНЕ

Трансбордирането в морето е забранено. Всички операции по трансбордиране в пристанището се наблюдават в присъствието на риболовни инспектори на Мадагаскар.

Най-късно 48 часа преди операцията по разтоварване или трансбордиране капитанът на кораб на ЕС, който желае да разтоварва или да трансбордира, трябва да изпрати до CSP и до пристанищните власти на Мадагаскар следните данни:

а)

името на риболовния кораб, който трябва да разтоварва или трансбордира улов и неговия номер в списъка на IOTC на риболовните кораби;

б)

пристанището, в което ще се разтоварва или трансбордира;

в)

датата и часа, определени за разтоварване или трансбордиране;

г)

количеството от всеки вид (в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри), което ще се разтоварва или трансбордира (обозначено със съответния трибуквен код по ФАО).

Операцията по трансбордиране подлежи на предварително разрешение, издадено от CSP на Мадагаскар на капитана или на неговия агент в рамките на 24 часа след посоченото по-горе уведомление. Трансбордирането трябва да се извърши в пристанище на Мадагаскар, на което е издадено разрешение за такива операции.

При трансбордиране, освен информацията, посочена в букви а)—г), капитанът съобщава и името на приемащия кораб.

Капитанът на приемащия кораб за превоз информира властите на Мадагаскар (CSP и пристанищните власти) за количествата риба тон и тоноподобни, трансбордирани на неговия кораб, и попълва и предава декларацията за трансбордиране на CSP и пристанищните власти на Мадагаскар в рамките на 24 часа.

Определените рибарски пристанища в Мадагаскар, в които се допускат операции по трансбордиране, са Antsiranana за сейнерите и Toliary, Ehoala и Toamasina за корабите с парагади.

Неспазването на тези разпоредби води до прилагането на съответните санкции, предвидени в законодателството на Мадагаскар.

Корабите на ЕС, които разтоварват в пристанища на Мадагаскар, се стремят да предложат своя прилов на разположение на местните преработвателни дружества на местните пазарни цени. При поискване от риболовните дружества на ЕС, регионалните дирекции на министерството, отговарящо за рибарството, предоставят списък на местните преработвателни дружества и данни за контакт с тях.

Корабите за улов на риба тон на ЕС, които по свое желание разтоварват улова си в пристанище на Мадагаскар, ползват отстъпка от 5 EUR/тон от таксата за улов в риболовната зона на Мадагаскар, чийто размер е посочен в допълнение 2 за риболовната категория на съответния кораб.

При продажба на риболовни продукти на преработвателно предприятие в Мадагаскар се ползва допълнителна отстъпка от 5 EUR.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛ

1.   Влизане и напускане на риболовната зона

Мадагаскар трябва да бъде уведомен за всяко влизане в риболовната зона на Мадагаскар или напускането ѝ от кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов, най-късно 3 часа преди влизането или напускането.

Корабът уведомява за влизането или напускането си като посочва по-специално:

а)

предвидените дата, час и място на преминаване;

б)

съхраняваното на борда количество от всеки целеви вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри;

в)

задържаното на борда количество прилов от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри.

Уведомяването се извършва за предпочитане по електронна поща, а при невъзможност — по факс, на електронен адрес, телефонен номер или факс, предоставени от CSP, като се използва посоченият в допълнение 8 формуляр. CSP потвърждава незабавно получаването му с отговор на електронна поща или по факс.

CSP уведомява незабавно съответните кораби и ЕС за всяка промяна в електронния адрес, телефонния номер или честотата на излъчване.

Всеки кораб, засечен да извършва риболовна дейност в риболовната зона на Мадагаскар, без да е уведомил предварително за присъствието си, се счита за кораб, извършващ риболов без разрешение.

Всеки нарушител на тази разпоредба подлежи на наказанията и санкциите, предвидени в действащото законодателство на Мадагаскар.

Декларациите за влизане/напускане трябва да се съхраняват на борда най-малко една година от датата на предаването им.

Риболовните кораби на ЕС, на които не е предоставено разрешение за риболов, трябва да попълнят декларация за „мирно преминаване“. Съдържанието на тази декларация е същото като в настоящата точка.

2.   Сътрудничество в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов

За да се подобри надзора на риболова и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, риболовните кораби на ЕС се насърчават да информират CSP за присъствието на други риболовни кораби в близост до тях.

3.   Периодичен доклад за улова

Когато кораб на ЕС извършва дейност във водите на Мадагаскар, капитанът на кораб на ЕС, който има разрешение за риболов, трябва да уведомява CSP на всеки три дни за улова, извършен в риболовната зона на Мадагаскар. Първата декларация за улов се прави три дни след датата на влизане в риболовната зона на Мадагаскар.

На всеки три дни при съобщаване на периодичния си доклад за улова корабът уведомява по-специално за:

а)

датата, часа и местоположението при докладването;

б)

уловеното през тридневния период и съхранявано на борда количество от всеки целеви вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри;

в)

задържаното на борда през тридневния период количество прилов от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри;

г)

изхвърленото в морето през тридневния период количество прилов от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой екземпляри;

д)

представянето на продуктите;

е)

за риболовните кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон:

брой успешни хвърляния при наличие на устройства за привличане на риба от последния доклад;

брой успешни хвърляния при плаващ пасаж риба от последния доклад;

брой неуспешни хвърляния.

ж)

за кораби с парагади за риба тон:

брой хвърляния от последния доклад;

брой използвани куки от последния доклад.

Уведомяването се извършва за предпочитане по електронна поща, а при невъзможност — по факс, на електронен адрес или телефонен номер, предоставени от CSP, като се използва посоченият в допълнение 8 формуляр. CSP уведомява незабавно съответните кораби и ЕС за всяка промяна в електронния адрес, телефонния номер или честотата на излъчване.

Всеки кораб, засечен да извършва риболовна дейност в риболовната зона на Мадагаскар, без да е съобщавал на всеки три дни своя периодичен доклад за улова, се счита за кораб, извършващ риболов без разрешение. Всеки нарушител на тази разпоредба подлежи на наказанията и санкциите, предвидени в действащото законодателство на Мадагаскар.

Периодичните доклади за улова трябва да се съхраняват на борда най-малко една година от датата на предаване на доклада.

4.   Инспекции в открито море

Инспекциите в открито море, в риболовната зона на Мадагаскар, на корабите на ЕС, притежаващи разрешение за риболов, се извършват от инспектори на Мадагаскар, ясно разпознаваеми като извършващи контрол на рибарството.

Преди качването си на борда оправомощените инспектори уведомяват кораба на ЕС по VHF, канал 16, за решението си да извършат инспекция. Инспекцията се провежда от инспектори по рибарството, които трябва да представят доказателство за своята самоличност, квалификация и заповед за извършване на инспекция преди самата инспекция.

Оправомощените инспектори остават на борда на кораба на ЕС само за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Начинът на провеждане на инспекцията гарантира, че тя оказва минимално отражение върху кораба, риболовната му дейност и товара.

В края на всяка инспекция оправомощените инспектори изготвят доклад за инспекцията. Капитанът на кораба на ЕС има право да внесе бележки в доклада за инспекцията. Докладът за инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на ЕС.

Оправомощените инспектори предоставят копие от доклада за инспекцията на капитана на кораба на ЕС, преди да напуснат кораба. В случай на нарушение копие от уведомлението за нарушение се изпраща и до ЕС съгласно предвиденото в глава VIII.

5.   Инспекции в пристанище при разтоварване на сушата и трансбордиране

Извършваните в мадагаскарски пристанища инспекции на кораби на ЕС, които разтоварват своя улов на суша или го трансбордират, се осъществяват от мадагаскарски инспектори, ясно разпознаваеми като извършващи контрол на рибарството.

Преди извършването на инспекцията те трябва да представят доказателство за своята самоличност, квалификация и заповед за извършване на инспекция. Инспекторите от Мадагаскар остават на борда на кораба на ЕС само за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията, като начинът на провеждане на инспекцията гарантира, че тя оказва минимално отражение върху кораба, дейностите по разтоварване или трансбордиране и товара.

В края на всяка инспекция инспекторите от Мадагаскар изготвят доклад за инспекцията. Капитанът на кораба на ЕС има право да внесе бележки в доклада за инспекцията. Докладът за инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на ЕС.

Веднага след приключване на инспекцията инспекторът от Мадагаскар предоставя копие от доклада за инспекцията на капитана на кораба на ЕС.

В случай на нарушение копие от уведомлението за нарушение се изпраща и до ЕС съгласно предвиденото в глава VIII.

ГЛАВА VII

СИСТЕМА ЗА СПЪТНИКОВО НАБЛЮДЕНИЕ (VMS)

1.   Съобщения за местоположението на корабите — система за наблюдение на корабите (VMS)

Корабите на ЕС, притежаващи разрешение за риболов, трябва да бъдат снабдени със система за спътниково наблюдение (система за наблюдение на корабите — VMS), която позволява автоматизирано и непрекъснато съобщаване на всеки час на тяхното местоположение до CSP на държавата, под чието знаме плават.

Всяко съобщение за местоположение трябва да съдържа:

а)

идентификацията на кораба;

б)

последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустима грешка, по-малка от 500 метра, и доверителен интервал от 99 %;

в)

датата и часа на отчитане на местоположението;

г)

скоростта и курса на кораба.

Всяко съобщение за местоположение трябва да бъде конфигурирано в съответствие с формата, включен в допълнение 9.

Първото регистрирано местоположение след влизане в зоната на Мадагаскар се обозначава с код „ENT“. Всички последващи местоположения се обозначават с код „POS“, с изключение на първото местоположение, регистрирано след напускане на зоната на Мадагаскар, което се обозначава с код „EXI“. CSP на държавата на знамето осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположение. Съобщенията за местоположение се регистрират по сигурен начин и се съхраняват в продължение на три години.

2.   Предаване от кораба в случай на повреда в системата VMS

Капитанът гарантира, че във всеки един момент системата VMS на неговия кораб е напълно изправна и че съобщенията за местоположение се предават надлежно на CSP на държавата на знамето.

На кораби на ЕС, които извършват риболовни дейности с неизправни системи VMS, не се разрешава да влизат в риболовната зона на Мадагаскар.

Ако корабът вече извършва дейност в риболовната зона на Мадагаскар, в случай на повреда системата VMS на кораба се поправя или заменя своевременно, но най-късно в срок от петнадесет дни. След изтичане на този срок на кораба вече не е разрешено да извършва риболов в зоната на Мадагаскар.

Кораби, които извършват риболовни дейности в зоната на Мадагаскар с неизправна система VMS, трябва да съобщават местоположението си по електронна поща или по факс на CSP на държавата на знамето и на Мадагаскар най-малко на всеки шест часа, като предават всички задължителни данни.

3.   Сигурност на предаването на съобщенията за местоположение до Мадагаскар

CSP на държавата на знамето предава автоматично съобщенията за местоположение на съответните кораби до CSP на Мадагаскар. CSP на държавата на знамето и CSP на Мадагаскар си разменят електронни адреси за контакт и незабавно се уведомяват взаимно за всяка промяна в тези адреси.

Предаването на съобщенията за местоположение между CSP на държавата на знамето и CSP на Мадагаскар става по електронен път чрез сигурна комуникационна система.

CSP на Мадагаскар уведомява CSP на държавата на знамето и ЕС за всяко прекъсване в получаваните последователни съобщения за местоположението на кораб, притежаващ разрешение за риболов, когато съответният кораб не е уведомил за напускането на зоната.

4.   Неизправност в комуникационната система

Мадагаскар осигурява съвместимост на своето електронно оборудване с това на CSP на държавата на знамето и незабавно уведомява ЕС за всяка неизправност при изпращането и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Съвместният комитет разглежда възникналите евентуално спорове.

Капитанът се смята за отговорен за всяка доказана намеса в системата VMS на кораба, целяща нарушаване на работата ѝ или подправяне на съобщенията за местоположение. Всяко нарушение подлежи на санкциите, предвидени в действащото законодателство на Мадагаскар.

5.   Преразглеждане на интервала между съобщенията за местоположение

Въз основа на документални доказателства за наличието на нарушение, CSP на Мадагаскар може да поиска от CSP на държавата на знамето, с копие до ЕС, да се намали интервалът между съобщенията за местоположението на даден кораб до тридесет минути за определен период на разследване. Тези документални доказателства трябва да бъдат изпратени от CSP на Мадагаскар на CSP на държавата на знамето и на ЕС. CSP на държавата на знамето изпраща незабавно на CSP на Мадагаскар съобщенията за местоположение според новия интервал.

След това CSP на Мадагаскар незабавно уведомява контролния център на държавата на знамето и Европейската комисия за края на процедурата за инспекция.

В края на определения срок на разследване CSP на Мадагаскар информира CSP на държавата на знамето и ЕС за евентуалната необходимост от мониторинг.

ГЛАВА VIII

НАРУШЕНИЯ

Нарушението на някое от предвидените правила и разпоредби на протокола, на мерките за управление и опазване на живите ресурси или на законодателството на Мадагаскар в областта на рибарството може да бъде санкционирано с глоби, спиране на действието, отнемане или отказ за подновяване на разрешението за риболов на кораба.

1.   Третиране на нарушенията

Всяко нарушение, извършено в риболовната зона на Мадагаскар от кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, трябва да бъде посочено в доклад за инспекция.

В случай на инспекция на борда фактът, че капитанът е подписал доклада за инспекция, не засяга правото на защита на корабособственика във връзка с констатираното нарушение. Когато капитанът откаже да подпише доклада за инспекция, той вписва в него основанията си за отказ заедно с израза „отказ да подпише“.

За всяко нарушение, извършено в риболовната зона на Мадагаскар от кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов, се изпраща уведомление за установеното нарушение и допълнителните санкции, наложени на капитана или на риболовното дружество, директно на корабособствениците, като се следват процедурите, определени в законодателството на Мадагаскар в областта на рибарството. Копие от уведомлението се изпраща до държавата на знамето на кораба и до ЕС в рамките на 72 часа.

2.   Принудителна проверка на кораб

При констатиране на нарушение, всеки кораб на ЕС, извършил нарушение, може да бъде принуден да преустанови своята риболовна дейност и, ако е в морето, да акостира в пристанище на Мадагаскар в съответствие с действащото законодателство на Мадагаскар.

Мадагаскар уведомява ЕС в рамките на 24 часа за всяка принудителна проверка на кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов. В уведомлението се представят мотивите за принудителната проверка и/или задържането.

Преди да се предприемат каквито и да било мерки спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за запазване на доказателства, CSP на Мадагаскар организира в рамките на един работен ден след уведомлението за принудителната проверка на кораба информационна среща за изясняване на фактите, довели до принудителната проверка на кораба, и за излагане на евентуалните бъдещи действия. В тази информационна среща участват представител на държавата на знамето и на корабособственика.

3.   Санкции при нарушения — помирителна процедура

Санкцията при констатиране на нарушение се определя от Мадагаскар в съответствие с разпоредбите на действащото национално законодателство.

Преди да се пристъпи към правни действия, между органите на Мадагаскар и кораба на ЕС започва помирителна процедура за разрешаване на проблема по взаимно съгласие. В тази помирителна процедура може да участва представител на държавата на знамето на кораба. Помирителната процедура завършва най-късно 72 часа след уведомлението за принудителната проверка на кораба.

4.   Съдебно производство — банкова гаранция

Ако въпросът не бъде разрешен в рамките на посочената по-горе помирителна процедура и нарушението бъде отнесено до компетентния съдебен орган, собственикът на кораба, извършил нарушение, внася банкова гаранция в държавната хазна на Мадагаскар, чийто размер, определен от Мадагаскар, покрива свързаните със принудителната проверка на кораба разходи, глобата по предварителни оценки и евентуалните компенсации. Банковата гаранция не може да бъде възстановена преди да приключи съдебното производство.

Непосредствено след постановяване на съдебното решение банковата гаранция се освобождава и се връща на корабособственика:

a)

в пълен размер, ако не е наложена санкция;

б)

в частичен размер (равен на остатъка), ако наложената по санкцията глоба е по-малка от банковата гаранция.

Мадагаскар уведомява ЕС за резултатите от съдебното производство в срок от осем дни след постановяване на решението.

5.   Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и неговия екипаж се разрешава да напуснат пристанището веднага след уреждането на санкцията след помирителната процедура или след внасянето на гаранцията в държавната хазна на Мадагаскар. Корабът се освобождава и се дава разрешение на екипажа му да напусне пристанището:

а)

веднага след като се изпълнят задълженията, произтичащи от помирителната процедура, или

б)

веднага след като посочената по-горе банкова гаранция е била внесена и приета от министерството, отговарящо за рибарството до приключване на съдебното производство.

ГЛАВА IX

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Брой на наетите моряци

Собствениците на сейнери за риба тон и на кораби с парагади за улов на повърхността поемат задължението да наемат граждани от АКТБ при следните условия и ограничения:

а)

по отношение на сейнерите за риба тон — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на третата държава да са от АКТБ,

б)

по отношение на корабите с парагади за улов на повърхността — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов в риболовната зона на третата държава да са от АКТБ.

Освен това корабособствениците ще се стремят да наемат допълнителен брой моряци от Мадагаскар.

2.   Договори на моряците

Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за наетите на кораби на ЕС моряци. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

Трудовите договори на моряците от страните от АКТБ, копие от които се предоставя на подписалите ги, се изготвят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните синдикати или представители. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

3.   Заплащане на моряците

Заплащането на моряците от АКТБ е за сметка на корабособствениците. То се определя по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците и/или синдикатите им или техни представители. Същевременно условията на заплащане на моряците от АКТБ не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от съответните им държави, и при никакви обстоятелства не могат да бъдат под стандартите на МОТ.

4.   Задължения на моряците

Всички моряци, наети на борда на кораби на ЕС, се явяват пред капитана на посочения кораб в деня преди предложената дата за качване на борда. Ако моряк не се яви на датата и часа, определени за качването му на борда, корабособственикът се освобождава автоматично от задължението си да наеме този моряк.

ГЛАВА X

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   Наблюдение на риболовните дейности

Двете страни признават значението на спазването на задълженията произтичащи от резолюциите на IOTC по отношение на програмата за научни наблюдатели.

Освен в случай на липса на достатъчно свободно място поради изисквания за сигурност, разпоредбите за наблюдателите, в интерес на спазването на задълженията, са както следва:

Кораби, които имат разрешение за риболов във водите на Мадагаскар съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството, вземат на борда си наблюдатели, определени от властите на Мадагаскар, за да осигурят спазването на горепосочените задължения при условията, определени по-долу;

По искане на властите на Мадагаскар риболовните кораби на ЕС вземат на борда си наблюдател с цел да се достигне коефициент на обхват 10 % от корабите, получили разрешение. Тази мярка обаче не се отнася до корабите с тонаж под 100 БT.

2.   Определени кораби и наблюдатели

Властите на Мадагаскар изготвят списък с корабите, определени да вземат наблюдател на борда. Този списък се актуализира. Той се изпраща на Европейската комисия веднага след изготвянето му.

Органите на Мадагаскар информират съответните корабособственици за името на наблюдателя, определен да бъде взет на борда на техния кораб, не по-късно от петнадесет дни преди предвидената дата за качване на наблюдателя на борда.

Времето на пребиваване на наблюдателя на борда на кораба не може да превишава времето, необходимо за изпълнение на неговите задачи.

3.   Заплащане на наблюдателя

Разходите за изпращане на наблюдателя извън Мадагаскар и за връщането му обратно се поемат от корабособственика. Заплащането и социалните вноски на наблюдателя се поемат от органите на Мадагаскар.

За всеки кораб, който качва на борда си наблюдател, корабособственикът трябва да участва с вноска от 20 EUR на ден, прекаран от наблюдателя на борда. Сумата се внася по сметка на програмата за наблюдение на риболова, управлявана от CSP.

4.   Условия за качване на борда

Условията за качване на борда на наблюдател, по-специално продължителността на присъствието му на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Мадагаскар.

На борда наблюдателите се третират като офицери. Същевременно настаняването на наблюдателя на борда е съобразено с техническата структура на кораба.

Разходите за настаняване и храна на борда на наблюдателя се поемат от корабособственика.

Капитанът взема всички мерки в рамките на своята отговорност за осигуряване на физическа безопасност и благоприятни условия за работа на наблюдателя.

На наблюдателя се предоставят всички условия, необходими за упражняване на функциите му. Той получава достъп до средствата за комуникация, до документите на борда и до документите, свързани с риболовните дейности на кораба, по-специално до риболовния дневник, дневника с данни за съхраняваната замразена риба и навигационния дневник, както и до частите на кораба, пряко свързани с неговите задължения.

5.   Качване и слизане на наблюдателя

Наблюдателят се качва в пристанище, избрано от корабособственика.

Корабособственикът или неговият представител уведомява Мадагаскар, с предизвестие десет дни преди качването на борда, за датата, часа и пристанището на качване на наблюдателя. Ако наблюдателят се качва на борда в чужда страна, неговите пътни разноски до пристанището за качване се поемат от корабособственика.

Ако наблюдателят не се яви за качване на борда в рамките на дванадесет часа след определените ден и час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи на борда този наблюдател.

Той е свободен да напусне пристанището и да започне риболовните си дейности.

Когато наблюдателят слиза в пристанище извън Мадагаскар, корабособственикът поема разходите за настаняване и храна за времето, през което наблюдателят изчаква обратен полет.

Ако корабът не се яви в уговореното време в предварително определеното пристанище, за да вземе на борда си наблюдател, корабособственикът е задължен да поеме разходите за престоя на наблюдателя за периода на изчакване в пристанището (настаняване, храна …).

Ако корабът не се яви, без да е уведомил предварително ЦНР, Мадагаскар може да спре действието на разрешението за риболов на въпросния кораб.

6.   Задължения на наблюдателя

През целия си престой на борда наблюдателят:

a)

взема всички необходими мерки да не нарушава или смущава риболовните дейности;

б)

пази имуществото и оборудването на борда;

в)

съобразява се с поверителния характер на всички документи, принадлежащи на кораба.

Наблюдателите съобщават наблюденията си по радио, факс или електронна поща поне веднъж седмично, докато корабът извършва риболов в риболовната зона на Мадагаскар, включително количеството на улова и прилова на борда, и изпълняват всякакви други задължения, изисквани от съответния орган.

7.   Доклад на наблюдателя

Преди да напусне кораба, наблюдателят представя доклад с наблюденията си на капитана на кораба. Капитанът на кораба има право да внесе своите забележки в доклада на наблюдателя. Докладът се подписва от наблюдателя и от капитана. Капитанът получава копие от доклада на наблюдателя.

Наблюдателят изпраща доклада си на Мадагаскар, който препраща копие от него на ЕС в рамките на петнадесет работни дни след слизането от борда на наблюдателя

СПИСЪК НА ДОПЪЛНЕНИЯТА:

Допълнение 1

Формуляр на заявление за издаване на разрешение

Допълнение 2

Технически фиш

Допълнение 3

Координати (географска дължина и ширина) на риболовната зона на Мадагаскар

Допълнение 4

Риболовната зона на Мадагаскар

Допълнение 5

Географски координати и карта на риболовната зона, забранена за корабите с парагади за улов на повърхността

Допълнение 6

Риболовен дневник — Фиш за деклариране на улова за сейнерите за риба тон

Допълнение 7

Риболовен дневник — Фиш за деклариране на улова за корабите с парагади

Допълнение 8

Формуляр на декларациите за влизане и напускане на риболовната зона

Допълнение 9

Формат на съобщението за местоположение по VMS

Допълнение 1

Формуляр на заявление за издаване на разрешение

МИНИСТЕРСТВО, ОТГОВАРЯЩО ЗА РИБАРСТВОТО В МАДАГАСКАР

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КОРАБИ ЗА ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ:

1.

Име на корабособственика: …

2.

Адрес на корабособственика: …

3.

Име на представителя или агента: …

4.

Адрес на представителя или на местния агент на корабособственика: …

5.

Име на капитана: …

6.

Име на кораба: …

7.

Регистрационен номер: …

8.

Номер на факса: …

9.

Електронен адрес: …

10.

Радиопозивна: …

11.

Дата и място на построяване: …

12.

Държава на знамето: …

13.

Пристанище на регистрация: …

14.

Пристанище на оборудване: …

15.

Обща дължина на корпуса (L.O.A.): …

16.

Ширина на корпуса: …

17.

Бруто тонаж (United Measurement System): …

18.

Вместимост на трюмовете: …

19.

Капацитет на охлаждане и дълбоко замразяване: …

20.

Тип и мощност на двигателя: …

21.

Риболовни уреди: …

22.

Брой на моряците: …

23.

Комуникационна система: …

24.

Позивна: …

25.

Опознавателни знаци: …

26.

Предстоящи риболовни операции: …

27.

Място на разтоварване: …

28.

Риболовни зони: …

29.

Целеви видове: …

30.

Срок на валидност: …

31.

Специални условия: …

Становище на Генерална дирекция „Рибарство и аквакултури“: …

Бележки на министерството, отговарящо за рибарството: …

Допълнение 2

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ

Риболовна зона:

Отвъд 20 морски мили от изходните линии. Зона, посочена в допълнения 3 и 4.

Трябва да бъде спазвана забрана за влизане в защитената зона от 3 мили около националните устройства за привличане на риба.

Зоните Banc de Leven и Banc de Castor, чиито координати са указани в допълнение 5, са забранени за риболов за кораби с парагади за улов на повърхността, обхванати от настоящия протокол.

Разрешени уреди:

Морски гриб

Парагада за улов на повърхността

Прилов:

Спазване на препоръките на IOTC

Такси за корабособствениците/съответен улов:

Такса за корабособствениците за тон улов

35 EUR/тон

Годишни авансови плащания за корабособствениците:

4 900 EUR за 140 тона на сейнер за риба тон

3 675 EUR за 105 тона на кораб с парагади за улов на повърхността с тонаж над 100 БT

1 750 EUR за 50 тона на кораб с парагади за улов на повърхността с тонаж под или равен на 100 БT

Брой на корабите с разрешение за риболов

40 сейнера

34 кораба с парагади за улов на повърхността с тонаж > 100 БT

22 кораба с парагади за улов на повърхността с тонаж </ = 100 БT

Други

Такса за помощен кораб: 2 500 EUR на кораб

Моряци:

по отношение на флотата от сейнери за риба тон — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на третата държава трябва да са от АКТБ,

по отношение на флотата от кораби с парагади за улов на повърхността — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов в риболовната зона на третата държава трябва да са от АКТБ.

Освен това корабособствениците ще се стремят да наемат допълнителен брой моряци от Мадагаскар.

Наблюдатели:

По искане на властите на Мадагаскар риболовните кораби на ЕС вземат на борда си наблюдател с цел да се достигне коефициент на обхват 10 % от корабите, получили разрешение. Тази мярка обаче не се отнася до корабите с тонаж под 100 БT.

За всеки кораб, който качва на борда си наблюдател, корабособственикът трябва да участва с вноска от 20 EUR на ден, прекаран от наблюдателя на борда. Сумата се внася по сметка на програмата за наблюдение на риболова, управлявана от CSP.

Допълнение 3

КООРДИНАТИ (ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА И ШИРИНА) НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА МАДАГАСКАР

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗАБРАНЕНАТА ЗОНА

(в градуси минути)

Точка

Географска ширина

Географска дължина

1

12°18,44S

47°35,63

2

11°56,64S

47°51,38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Допълнение 4

Image

Допълнение 5

Географски координати и карта на риболовната зона, забранена за корабите с парагади за улов на повърхността

Точка

Географска ширина

Географска дължина

1

12°18,44S

47°35,63

2

11°56,64S

47°51,38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Допълнение 6

Риболовен дневник — Фиш за деклариране на улова за сейнерите за риба тон

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALÉE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMÉE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Допълнение 7

Риболовен дневник — Фиш за деклариране на улова за корабите с парагади

Image

Допълнение 8

Формуляр на декларациите за влизане и напускане на риболовната зона

ФОРМАТ НА ДОКЛАДИТЕ

1.   ФОРМАТ НА ДОКЛАДА ПРИ ВЛИЗАНЕ (В РАМКИТЕ НА ТРИ ЧАСА ПРЕДИ СЪБИТИЕТО)

ПОЛУЧАТЕЛ: CSP — МАДАГАСКАР

КОД НА ДЕЙСТВИЕТО: ВЛИЗАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА: …

МЕЖДУНАРОДНА РАДИОПОЗИВНА: …

ДЪРЖАВА НА ЗНАМЕТО: …

ВИД КОРАБ: …

НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО: …

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ: …

ДАТА И ЧАС (UTC) ПРИ ВЛИЗАНЕ: …

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО РИБА НА БОРДА В KG: …

YFT (албакор/жълтопер тунец/ Thunnus albacares) в KG: …

SKJ (листао (ивичест тунец)/скипджак (гола туна)/ Katsuwonus pelamis) в KG: …

BET (дебел /големоок) тон/ Thunnus obesus) в KG …

ALB (бял тон (дългопер тунец)/туна албакор/ Thunnus alalunga) в KG: …

ДРУГИ (ДА СЕ УТОЧНИ) в KG: …

2.   ФОРМАТ НА ДОКЛАДА ПРИ НАПУСКАНЕ (В РАМКИТЕ НА ТРИ ЧАСА ПРЕДИ СЪБИТИЕТО)

ПОЛУЧАТЕЛ: CSP — МАДАГАСКАР

КОД НА ДЕЙСТВИЕТО: НАПУСКАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА: …

МЕЖДУНАРОДНА РАДИОПОЗИВНА: …

ДЪРЖАВА НА ЗНАМЕТО: …

ВИД КОРАБ: …

НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО: …

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ: …

ДАТА И ЧАС (UTC) ПРИ НАПУСКАНЕ: …

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО РИБА НА БОРДА В KG: …

YFT (албакор/жълтопер тунец/ Thunnus albacares) в KG: …

SKJ (листао (ивичест тунец)/ скипджак (гола туна)/ Katsuwonus pelamis) в KG: …

BET (дебел /големоок) тон/ Thunnus obesus) в KG: …

ALB (бял тон (дългопер тунец)/туна албакор/ Thunnus alalunga) в KG: …

ДРУГИ (ДА СЕ УТОЧНИ) в KG: …

3.   ФОРМАТ НА СЕДМИЧНИЯ ДОКЛАД ЗА УЛОВА (НА ВСЕКИ ТРИ ДНИ, КОГАТО КОРАБЪТ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДИТЕ НА МАДАГАСКАР)

ПОЛУЧАТЕЛ: CSP — МАДАГАСКАР

КОД НА ДЕЙСТВИЕТО: ДЕЙНОСТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА: …

МЕЖДУНАРОДНА РАДИОПОЗИВНА: …

ДЪРЖАВА НА ЗНАМЕТО: …

ВИД КОРАБ: …

НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО: …

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО РИБА НА БОРДА В KG: …

YFT (албакор/жълтопер тунец/ Thunnus albacares) в KG: …

SKJ (листао (ивичест тунец)/ скипджак (гола туна)/ Katsuwonus pelamis) в KG: …

BET (дебел /големоок) тон/ Thunnus obesus) в KG: …

ALB (бял тон (дългопер тунец)/туна албакор/ Thunnus alalunga) в KG: …

ДРУГИ (ДА СЕ УТОЧНИ) в KG: …

БРОЙ ЗАМЯТАНИЯ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ДОКЛАД: …

Всички доклади се изпращат на компетентния орган на следния номер на факс или адрес на електронна поща:

Факс: +261 20 22 490 14

Адрес на електронна поща: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar (CSP — Мадагаскар), B.P.60 114 Antananarivo

Допълнение 9

Формат на съобщението за местоположение по VMS

ПРЕДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ VMS ДО МАДАГАСКАР ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни

Код

Задължителен (О)/ незадължителен (F)

Съдържание

Начало на записа

SR

O

Данни за системата — указват началото на записа

Получател

AD

O

Данни за съобщението — получател. Трибуквен код ISO на държавата

Подател

FR

O

Данни за съобщението — подател. Трибуквен код ISO на държавата

Държава на знамето

FS

F

 

Вид на съобщението

TM

O

Данни за съобщението — вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

O

Данни за кораба — международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

F

Данни за кораба — уникален номер на договарящата страна (трибуквен код ISO на държавата на знамето, следван от номер)

Външен регистрационен номер

XR

O

Данни за кораба — страничен номер на кораба

Географска ширина

LA

O

Данни за местоположението на кораба — изразено в градуси и минути N/S ГГММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

O

Данни за местоположението на кораба — изразено в градуси и минути E/W ГГММ (WGS-84)

Курс

CO

O

Курс на кораба по 360° скала

Скорост

SP

O

Скорост на кораба в десети от възела

Дата

DA

O

Данни за местоположението на кораба — дата на регистриране на местоположението, изразена в световно координирано време (ГГГГММДД)

Час

TI

O

Данни за местоположението на кораба — час на регистриране на местоположението, изразен в световно координирано време (ЧЧММ)

Край на записа

ER

O

Данни за системата — указват края на записа

Набор от символи: ISO 8859.1

Предаването на данните е структурирано по следния начин:

с две наклонени черти (//) и код се отбелязва началото на предаването,

с една наклонена черта (/) се отбелязва интервалът между кода и информацията.

Незадължителната информация трябва да се вмести в рамките на предаваното съобщение.