20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/69


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 23 октомври 2012 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Съвет

(2012/799/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година (1),

като взе предвид годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 2010 година (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2010 г.,

като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на институциите (3),

като взе предвид декларацията за достоверност (4) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2010 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид своето решение от 10 май 2012 г. (5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2010 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

като взе предвид Решение № 31/2008 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяването на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета (7),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (8),

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7–0301/2012),

1.

Отказва да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2010 година.

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу.

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Martin SCHULZ

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(2)  ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 326, 10.11.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 134.

(5)  ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета, от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7).

(8)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 23 октомври 2012 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Съвет

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година (1),

като взе предвид годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 2010 година (COM(2011)473 - C7-0258/2011) (2),

като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2010 г.,

като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на институциите (3),

като взе предвид декларацията за достоверност (4) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2010 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид своето решение от 10 май 2012 г. (5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2010 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

като взе предвид Решение № 31/2008 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяването на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета (7),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (8),

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7–0301/2012),

А.

като има предвид, че „гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт“ (9);

Б.

като има предвид, че в качеството си на институция на Съюза Съветът следва да подлежи на контрол от страна на гражданите на Съюза по отношение на изразходването на средствата на Съюза;

В.

като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избран орган сред институциите на Съюза и че е натоварен със задачата да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Съюза;

1.

Подчертава ролята, която Договорът за функционирането на Европейския съюз дава на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

2.

Припомня, че съгласно член 335 от Договора за функционирането на Европейския съюз „Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, което, като се има предвид член 50 от Финансовия регламент, означава, че всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет.

3.

Припомня, че съгласно член 77 от вътрешния правилник на Парламента „разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на: […]

лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета (по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия), Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите“.

Становище на Сметната палата относно Съвета в декларацията за достоверност за 2010 г.

4.

Подчертава, че в годишния си доклад за 2010 г. Сметната палата критикува финансирането на строителния проект „Residence Palace“ заради изплатени авансови плащания (точка 7.19); отбелязва, че Сметната палата констатира, че за периода 2008—2010 г. общата сума на авансовите плащания на Съвета възлиза на 235 000 000 EUR; констатира, че платените суми идват от неизползвани в достатъчна степен бюджетни редове; подчертава, че изразът „неизползвани в достатъчна степен“ е политически коректният израз за „завишен бюджет“; подчертава, че през 2010 г. Съветът увеличи сумата по бюджетен ред „Придобиване на недвижимо имущество“ с 40 000 000 EUR.

5.

Отбелязва обясненията на Съвета, че бюджетните кредити са предоставени посредством трансфери, разрешени от бюджетния орган в съответствие с процедурите, предвидени в членове 22 и 24 от Финансовия регламент.

6.

Споделя становището на Сметната палата, че тази процедура нарушава принципа на точност на бюджета въпреки икономиите вследствие на неплащането на наем.

7.

Отбелязва отговора на Съвета, че сумите по бюджетните редове за устен превод и за пътни разходи на делегациите следва да отговарят в по-голяма степен на реалното им използване и призовава за по-добро бюджетно планиране, за да се избегнат в бъдеще настоящите практики.

8.

Припомня на Сметната палата искането на Парламента за задълбочена оценка на действащите системи за надзор и контрол на Съвета, подобно на оценките, извършени за Съда, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните при изготвянето на годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2010 година.

9.

Отново заявява, че ефективният надзор на процеса на изпълнение на бюджета е въпрос на голяма отговорност и неговото изпълнение зависи изцяло от безпрепятствено междуинституционално сътрудничество между Съвета и Парламента.

Нерешени въпроси

10.

Изразява съжаление поради постоянно срещаните затруднения със Съвета в рамките на процедурите по освобождаване от отговорност за финансовата 2007, 2008 и 2009 година, по отношение на провеждането на открит и официален диалог с комисията по бюджетен контрол и предоставянето на отговори на въпросите на комисията; припомня, че Парламентът отказа освобождаването от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2009 година на основанията, посочени в неговите резолюции от 10 май 2011 г. (10) и 25 октомври 2011 г. (11).

11.

Потвърждава, че е получил набор от документи за процедурата по освобождаване от отговорност за 2010 г. (окончателните финансови отчети за 2010 г., включително отчетите, доклада за финансовата дейност и обобщението на вътрешните одити за 2010 г.); все още очаква да получи всички необходими документи за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (включително тези за пълния вътрешен одит, извършен през 2010 г.).

12.

Припомня, че на 31 януари 2012 г. председателят на комисията по бюджетен контрол изпрати писмо (12) до действащото председателство на Съвета, с което изиска Съветът да отговори на въпросите, приложени към писмото в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност.

13.

Припомня, че в своята резолюция, съдържаща забележките, които са неразделна част от гореспоменатото решение от 10 май 2012 г. за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Съвет, Парламентът постави 26 допълнителни въпроса във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност.

14.

Изразява съжаление, че Съветът отказва да даде отговор на тези въпроси.

15.

Изразява също така съжаление, че Съветът не прие поканата на Парламента да присъства на заседанието, по време на което комисията по бюджетен контрол обсъди освобождаването от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година.

16.

Изразява съжаление относно факта, че позицията на Съвета възпрепятства демократичния контрол, както и прозрачността и отчетността по отношение на данъкоплатците на Съюза.

17.

При все това приветства факта, че действащото председателство на Съвета прие поканата на Парламента да присъства на обсъждането в пленарна зала на 10 май 2012 г. на докладите за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година; споделя становището, че е желателно Парламентът и Съветът да постигнат във възможно най-кратък срок съгласие относно подготовката на освобождаването от отговорност.

18.

Държи да изрази благодарност на датското председателство за неговия конструктивен подход по време на цялата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година; при все това изразява съжаление, че датското председателство не успя да съхрани постигнатото от испанското и шведското председателство.

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: право на Парламента

19.

Подчертава правото на Парламента да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 316, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които следва да се тълкуват с оглед на техния контекст и цел, която е да се подложи изпълнението на целия бюджет на Съюза на парламентарен контрол и проверка, без изключения, и да се вземе независимо решение за освобождаване от отговорност не само по отношение на раздела от бюджета, изпълняван от Комисията, но и по отношение на разделите от бюджета, изпълнявани от другите институции, посочени в член 1 от Финансовия регламент.

20.

Отбелязва, че Комисията, в своя отговор от 25 ноември 2011 г. на писмото на председателя на комисията по бюджетен контрол, заявява, че е желателно Парламентът да продължава да освобождава от отговорност, да отлага или отказва освобождаването от отговорност на другите институции, както е било досега, което прави още по-трудно разбираема изключителната позиция на Съвета.

21.

Счита, че във всички случаи следва да бъде проведена оценка на управлението на Съвета в качеството му на институция на Съюза през разглежданата година, като по този начин се зачитат правомощията на Парламента, и по-специално гарантирането на демократична отчетност спрямо гражданите на Съюза.

22.

Припомня, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции и че счита, че основните елементи на подобна проверка следва да бъдат, по-специално, следните:

а)

провеждане на официална среща между представители на Съвета и на комисията на Парламента, която отговаря за процедурата по освобождаване от отговорност, въз основа на писмен въпросник, за да се предостави отговор на въпроси на членовете на комисията;

б)

както е посочено в резолюцията на Парламента от 16 юни 2010 г. (13) относно процедурата по освобождаване от отговорност на Съвета за финансовата 2008 година, освобождаването от отговорност следва да се основава на следните писмени документи, представени от всички институции:

отчети за предходната финансова година, свързани с изпълнението на техните бюджети,

финансов отчет на активите и пасивите,

годишен отчет за дейността относно тяхното бюджетно и финансово управление,

годишен доклад на техния вътрешен одитор,

публикуване на вътрешни бюджетни решения на Съвета.

23.

Изразява съжаление, че по време на преговорите относно преразгледан Финансов регламент, не беше възможно постигането на споразумение относно начина, по който процедурата по освобождаване от отговорност би могла да бъде подобрена.

24.

Приветства организирането в рамките на комисията по бюджетен контрол на семинар относно различните роли на Парламента и Съвета в процедурата по освобождаване от отговорност, при който биха могли да бъдат взети предвид, наред с другото, следните елементи:

член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз призовава институциите да осъществяват лоялно сътрудничество помежду си,

член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз определя ролята на Съвета и на Парламента в процедурата по освобождаване от отговорност:

i)

ролята на Съвета е да отправи към Европейския парламент препоръка относно освобождаването от отговорност на всички институции и органи на Съюза,

ii)

ролята на Европейския парламент е да взема решения за освобождаването от отговорност на всички институции и органи на Съюза,

административната независимост на всички институции на Съюза по отношение на тяхното правилно функциониране,

членовете на Финансовия регламент, свързани с процедурата по освобождаване от отговорност (членове 145—147),

основният демократичен принцип на прозрачност и отчетност,

целта за допълнително подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността при изпълнението на бюджета,

за да могат Парламентът и Съветът да изпълняват съответните си роли, Договорът за функционирането на Европейския съюз и Финансовият регламент предвиждат, че на органа по освобождаване от отговорност следва да бъдат предоставени определен брой документи:

i)

годишният доклад на Сметната палата, заедно с отговорите, дадени от проверяваните институции на забележките на Сметната палата, включително декларацията за достоверност, както и всякакви други специални доклади на Сметната палата,

ii)

годишният доклад за дейността, базиран на постигнатите резултати, по-специално във връзка с указанията, дадени от Парламента и Съвета съгласно член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

iii)

отчети за предходната финансова година, свързани с изпълнението на бюджета,

iv)

финансов отчет на активите и пасивите,

v)

доклад относно бюджетното и финансовото управление,

vi)

доклад, обобщаващ броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по тези препоръки,

Съветът следва да предоставя на Парламента, в качеството му на орган по освобождаване от отговорност, всякаква информация, свързана с процедурата по освобождаване от отговорност, която Парламентът поиска,

Съветът следва да отговаря в писмен вид на въпросите на Парламента, свързани с процедурата по освобождаване от отговорност,

всички институции и органи на Съюза следва да бъдат третирани по един и същи начин, когато Съветът подготвя своята препоръка за процедурата по освобождаване от отговорност,

преди края на януари 2013 г. по горепосочените точки ще бъде организирана среща между Парламента и Съвета за разглеждане на въпроси, свързани с процедурата по освобождаване от отговорност,

председателството на Съвета следва активно да присъства на представянето на годишния доклад на Сметната палата и разискването на Парламента в пленарна зала относно процедурата по освобождаване от отговорност.


(1)  ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(2)  ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 326, 10.11.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 134.

(5)  ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета, от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7).

(8)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(9)  Европейска инициатива за прозрачност.

(10)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.

(11)  ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.

(12)  Писмо № 301653 от 31 януари 2012 г.

(13)  ОВ L 252, 25.9.2010 г., стр. 24.