5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 юни 2010 година

за подписването и временното прилагане на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(2010/666/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави относно замяната на някои разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумение на равнището на Съюза.

(2)

От името на Съюза Комисията договори Споразумение с правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (наричано по-нататък „Споразумението“) в съответствие с механизмите и указанията в приложението към решението на Съвета от 5 юни 2003 г.

(3)

Споразумението, договорено от Комисията, следва да бъде подписано и временно прилагано при условие сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги се одобрява от името на Съюза при условие сключването на споразумението на по-късна дата.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да определи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението при условие сключването му.

Член 3

До влизането му в сила споразумението се прилага временно от първия ден на първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури (1).

Член 4

Председателят на Съвета се упълномощава да извърши нотификацията, предвидена в член 7, параграф 2 от споразумението.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 3 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Началната дата на временно прилагане на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ,

от друга страна

(наричани по-долу „Страните“)

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между седемнадесет държави-членки на Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам, съдържащи разпоредби, които са в противоречие с правото на Европейския съюз,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейския съюз има изключителната компетентност по отношение на няколко аспекта, които могат да бъдат включени в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Европейския съюз и трети държави,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейския съюз въздушните превозвачи на Европейския съюз, установени в държава-членка, имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейския съюз и трети държави,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Европейския съюз и някои трети държави, предвиждащи възможността гражданите на тези трети държави да придобиват собственост във въздушни превозвачи, лицензирани в съответствие с правото на Европейския съюз,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че някои разпоредби на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам, които са в противоречие с правото на Европейския съюз, трябва да бъдат приведени в съответствие с него, за да се установи надеждна правна основа за въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам и да се запази непрекъснатостта на тези услуги,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейския съюз въздушните превозвачи по принцип не могат да сключват споразумения, които могат да се отразят на търговията между държави-членки на Европейския съюз и чиято цел или резултат са предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредбите на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между държави-членки на Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам, които i) изискват или благоприятстват приемането на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушни превозвачи по съответните маршрути; или ii) засилват последиците от което и да такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) прехвърлят на въздушните превозвачи или други частни икономически оператори отговорността за вземането на мерки, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушните превозвачи по съответните маршрути, могат да направят неефективни правилата за конкуренцията, приложими за предприятията,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че целта на Европейския съюз, като част от тези преговори, не е да увеличи общия обем на въздушния трафик между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам, нито да наруши баланса между въздушните превозвачи на Европейския съюз и тези на Социалистическа република Виетнам, или да договори изменения на разпоредбите на действащите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги относно търговските права,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държави-членки на Европейския съюз, а „Договори за ЕС“ означава Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз.

2.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на граждани на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за граждани на държавите-членки на Европейския съюз.

3.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

Член 2

Определяне от държава-членка

1.   Разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член заменят съответните разпоредби в членовете, изброени в приложение 2, букви а) и б) съответно, във връзка с определянето на даден въздушен превозвач от съответната държава-членка, неговите лицензи и разрешения, дадени от правителството на Социалистическа република Виетнам, както и съответно отказа, отмяната, спирането или ограничаването на лицензите и разрешенията на въздушния превозвач.

2.   При определяне на въздушен превозвач от държава-членка, правителството на Социалистическа република Виетнам дава съответните лицензи и разрешения с минимално процедурно забавяне, при условие че:

i)

въздушният превозвач е установен на територията на определящата държава-членка съгласно Договорите за ЕС и притежава валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейския съюз; и

ii)

от държавата-членка, отговорна за издаването на свидетелство за авиационен оператор, се упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач и съответният авиационен орган е ясно идентифициран при определянето; и

iii)

въздушният превозвач е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, и се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение 3, и/или от граждани на такива други държави.

3.   Правителството на Социалистическа република Виетнам може да откаже, отмени, спре действието или ограничи лицензите или разрешенията на даден въздушен превозвач, определен от държава-членка, когато:

i)

въздушният превозвач не е установен на територията на определящата го държава-членка съгласно Договорите за ЕС или няма валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейския съюз; или

ii)

не се упражнява или не се поддържа ефективен регулаторен контрол над въздушния превозвач от държавата-членка, отговорна за издаването на неговото свидетелство за авиационен оператор, или съответният авиационен орган не е ясно идентифициран при определянето; или

iii)

въздушният превозвач не е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, и не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение 3, и/или от граждани на такива други държави.

При упражняването на правото си по този параграф, правителството на Социалистическа република Виетнам няма да прилага дискриминация между въздушните превозвачи на Европейския съюз на основание на тяхната националност.

Член 3

Безопасност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват членовете, изброени в приложение 2, буква в).

2.   Когато държава-членка е определила въздушен превозвач, регулаторният контрол над който се упражнява и поддържа от друга държава-членка, правата на Социалистическа република Виетнам съгласно разпоредбите за безопасност на споразумението между държавата-членка, която е определила въздушния превозвач, и правителството на Социалистическа република Виетнам, се прилагат еднакво по отношение на приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от тази друга държава-членка и по отношение на оперативния лиценз на този въздушен превозвач.

Член 4

Съответствие с правилата за защита на конкуренцията

1.   Двустранните споразумения, сключени между държавите-членки и правителството на Социалистическа република Виетнам, не засягат правилата относно защитата на конкуренцията на страните.

2.   Действието на разпоредбите, изброени в приложение 2, буква г), се прекратява.

Член 5

Приложения към споразумението

Приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 6

Ревизия или изменение

Страните могат по всяко време да ревизират или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 7

Влизане в сила и временно прилагане

1.   Настоящото споразумение влиза в сила, когато Страните са се нотифицирали взаимно в писмена форма, че съответните им вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила, са изпълнени.

2.   Независимо от параграф 1, Страните са съгласни да прилагат временно настоящото споразумение от първия ден на месеца след датата, на която Страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

3.   Споразуменията и другите договорености между държави-членки и правителството на Социалистическа република Виетнам, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно, са изброени в приложение 1, буква б). Настоящото споразумение се прилага към всички подобни споразумения и договорености от влизането им в сила или временното им прилагане.

Член 8

Прекратяване

1.   В случай че дадено споразумение, посочено в приложение 1, бъде прекратено, всички разпоредби от настоящото споразумение, които се отнасят до съответното споразумение, посочено в приложение 1, се прекратяват в същия момент.

2.   В случай че всички споразумения, посочени в приложение 1, бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява в същия момент.

В потвърждение на което долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел в два еднообразни екземпляра на 4 октомври 2010 година на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и виетнамски език.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на споразуменията, посочени в член 1 от настоящото споразумение

а)

Споразумения за въздухоплавателни услуги между правителството на Социалистическа република Виетнам и държави-членки на Европейския съюз, които към датата на подписване на настоящото споразумение са били сключени, подписани и/или се прилагат временно:

Споразумение за въздухоплавателни услуги между Австрийското федерално правителство и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 27 март 1995 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Австрия“;

Последно изменено с Протокол за разбирателство, съставен в Ханой на 5 април 2006 г.;

Споразумение между правителството на Кралство Белгия и правителството на Социалистическа република Виетнам относно въздушния транспорт, съставено в Брюксел на 21 октомври 1992 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Белгия“;

Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздушни линии между и отвъд техните съответни територии, подписана в София на 1 октомври 1979 г., наричана в приложение 2 „Спогодба Виетнам — България“;

Споразумение между правителството на Чешката република и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги, съставено в Прага на 23 май 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Чешка република“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Кралство Дания и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 25 септември 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Дания“;

Да се чете заедно с Меморандума за разбирателство между Кралство Дания, Кралство Норвегия и Кралство Швеция и Социалистическа република Виетнам, съставен в Ханой на 25 септември 1997 г.;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Република Финландия и правителството на Социалистическа република Виетнам, подписано в Ханой на 26 октомври 2000 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Финландия“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Френската република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Париж на 14 април 1977 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Франция“;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Федерална република Германия и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Бон на 26 август 1994 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Германия“;

Споразумение между правителството на Република Унгария и правителството на Социалистическа република Виетнам относно въздухоплавателни услуги, съставено в Ханой на 4 февруари 1998 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Унгария“;

Споразумение между правителството на Великото херцогство Люксембург и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги, съставено в Люксембург на 26 октомври 1994 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Люксембург“;

Споразумение между Кралство Нидерландия и Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги между и извън съответните им граници, съставено в Ханой на 1 октомври 1993 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Нидерландия“;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Полската народна република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено във Варшава на 11 септември 1976 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Полша“;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Португалската република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Лисабон на 3 февруари 1998 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Португалия“;

Споразумение между правителството на Социалистическа република Румъния и правителството на Социалистическа република Виетнам относно гражданския въздушен транспорт, съставено в Ханой на 26 юни 1979 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Румъния“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Кралство Швеция и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 25 септември 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Швеция“;

Да се чете заедно с Меморандума за разбирателство между Кралство Дания, Кралство Норвегия и Кралство Швеция и Социалистическа република Виетнам, съставен в Ханой на 25 септември 1997 г.;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Словашката република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 6 ноември 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Словашка република“;

Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги, съставено в Лондон на 19 август 1994 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Обединено кралство“;

Последно изменено с размяна на ноти, извършена в Ханой на 8 и 26 септември 2000 г.;

б)

Споразуменията за въздухоплавателни услуги и други договорености, парафирани или подписани между правителството на Социалистическа република Виетнам и държави-членки на Европейския съюз, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на членовете в споразуменията, изброени в приложение 1 и посочени в членове 2—4 от настоящото споразумение

а)

Определяне от държава-членка:

Член 3, параграф 5 от Споразумението Виетнам — Австрия;

Член 3, параграф 4 от Спогодбата Виетнам — България;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Дания;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 4, параграф 5 от Споразумението Виетнам — Финландия;

Член 7, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Германия

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 3, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Полша;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Португалия;

Член 3 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Швеция

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Обединено кралство;

б)

Отказ, отмяна, спиране или ограничаване на лицензите или разрешенията:

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Австрия;

Член 5, параграф 1, буква г) от Споразумението Виетнам — Белгия;

Член 4, буква а) от Спогодбата Виетнам — България

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Дания;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Финландия;

Член 9, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 4, параграф 1 от Споразумението Виетнам — Германия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 4, параграф 1, буква в) от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 5, параграф 1, буква в) от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 4, параграф 1 от Споразумението Виетнам — Полша;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Португалия;

Член 4 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Швеция

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Обединено кралство;

в)

Безопасност:

Член 6а от Споразумението Виетнам — Австрия;

Член 7 от Споразумението Виетнам — Белгия;

Член 11 от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 18 от Споразумението Виетнам — Финландия;

Член 4 от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 9 от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 6 от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 14 от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 9 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 7 от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 9а от Споразумението Виетнам — Обединено кралство;

г)

Съответствие с правилата за защита на конкуренцията:

Член 13, параграфи 1 и 7 от Споразумението Виетнам — Белгия;

Член 9, параграфи 3—8 от Спогодбата Виетнам — България;

Член 7, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 11, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Дания;

Член 12, параграфи 2—7 от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 6, параграфи 1 и 4—6 от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 11, параграфи 2—4 от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 6, параграфи 2—6 от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 20, параграфи 2 и 4 от Споразумението Виетнам — Полша;

Член 16, параграфи 2—6 от Споразумението Виетнам — Португалия;

Член 14, параграфи 1—6 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 12, параграфи 3, 5 и 6 от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 11, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Швеция;

Член 7, параграфи 3 и 4 от Споразумението Виетнам — Обединено кралство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък на другите държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушен транспорт)