9.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/24


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2005 година

относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

(2009/741/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети страни във връзка със замяната на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения, съгласувани с Общността.

(2)

Комисията проведе преговори от името на Общността по Споразумение с Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги, в съответствие с механизмите и насоките, изложени в приложението към решението на Съвета, с което Комисията се упълномощава да започне преговори с трети страни във връзка със замяната на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения, съгласувани с Общността.

(3)

При условие за възможното му сключване на по-късна дата, договореното от Комисията споразумение следва да се подпише и временно да се прилага,

РЕШИ:

Член 1

Подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги се одобрява от името на Общността, при условие за приемане на решение на Съвета относно сключването на това споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

При условие за последващо сключване на по-късна дата, председателят на Съвета се оправомощава да посочи лице или лица, упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Общността.

Член 3

До влизането на споразумението в сила същото се прилага временно, считано от първо число на първия месец след датата, на която страните са се уведомили взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

Член 4

С настоящото председателят на Съвета се упълномощава да извърши уведомяването, предвидено в член 8, параграф 2 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2005 година.

За Съвета

Председател

T. BILLSTRÖM


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН,

от друга страна,

(наричани по-долу „страните“),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че между няколко държави-членки на Европейската общност и Република Азербайджан са сключени двустранни споразумения за авиационни услуги, които съдържат разпоредби в противоречие на общностното право,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейската общност има изключителна компетентност по отношение на някои аспекти, които е възможно да са включени в двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и трети страни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейската общност установените в държава-членка въздушни превозвачи от Общността имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейската общност и трети страни,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, че споразуменията между Европейската общност и някои трети страни предвиждат възможност за гражданите на тези трети страни да придобиват собственост във въздушни превозвачи, които са лицензирани в съответствие с правото на Европейската общност,

КАТО ОТЧИТАТ, че някои разпоредби на двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и Република Азербайджан, които са в противоречие с правото на Европейската общност, трябва да бъдат приведени в пълно съответствие с него, за да се създаде солидна правна основа за извършването на авиационни услуги между Европейската общност и Република Азербайджан, както и за да се осигури тяхната непрекъснатост,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че не е необходимо да бъдат изменяни или заменяни разпоредби на двустранни споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и Република Азербайджан, които не са в противоречие с правото на Европейската общност,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че с тези преговори Европейската общност не цели увеличаване на общия обем на въздушния трафик между Европейската общност и Република Азербайджан, нито нарушаване на баланса между въздушните превозвачи от Общността и тези от Република Азербайджан, или договаряне на изменения на тези разпоредби от двустранните споразумения за авиационни услуги, които се отнасят до правата на трафик,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение изразът „държави-членки“ означава държавите-членки на Европейската общност.

2.   Във всяко от споразуменията, изброени в приложение I, позоваванията на гражданите на държавата-членка, която е страна по съответното споразумение, се разбират като позовавания на гражданите на държавите-членки на Европейската общност.

3.   Във всяко от споразуменията, изброени в приложение I, позоваванията на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по съответното споразумение, се разбират като позовавания на въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

Член 2

Определяне на въздушен превозвач от държава-членка

1.   Разпоредбите на параграфи 2 и 3 на настоящия член имат предимство пред съответните разпоредби на членовете, изброени съответно в приложение II, букви а) и б), що се отнася до определянето на въздушен превозвач от заинтересованата държава-членка, разрешителните и позволителните, предоставени му от Република Азербайджан, както и съответно до отказа, отнемането, временното преустановяване или ограничаването на разрешителните или позволителните на въздушния превозвач.

2.   Щом получи документ за определяне на превозвач от държава-членка, Република Азербайджан предоставя съответните разрешителни и позволителни при минимален срок за процедура, при условие че:

i)

въздушният превозвач е установен съгласно Договора за създаване на Европейската общност на територията на определящата държава-членка и има валиден летателен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност;

ii)

държавата-членка, която отговаря за издаването на сертификат за въздушен оператор на въздушния превозвач, упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху него и в документа за определяне на въздушен превозвач е назован изрично компетентният въздухоплавателен орган; както и

iii)

въздушният превозвач е и продължава да бъде собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, на държави-членки и/или на граждани на държави-членки, и/или на други държави, изброени в приложение III, и/или на граждани на тези други държави, и във всеки момент се контролира ефективно от тези държави и/или тези граждани.

3.   Република Азербайджан може да откаже, отнеме, временно да преустанови или ограничи разрешителните или позволителните на въздушен превозвач, определен от държава-членка, когато:

i)

въздушният превозвач не е установен съгласно Договора за създаване на Европейската общност на територията на определящата държава-членка или няма валиден летателен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност;

ii)

държавата-членка, която отговаря за издаването на сертификат за въздушен оператор на въздушния превозвач, не упражнява или не поддържа ефективен регулаторен контрол върху него или в документа за определяне на въздушен превозвач компетентният въздухоплавателен орган не е назован изрично; или

iii)

въздушният превозвач не е собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, на държави-членки и/или на граждани на държави-членки, и/или на други държави, изброени в приложение III, и/или на граждани на тези други държави, или не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки.

При упражняване на това свое право по настоящия параграф Република Азербайджан не дискриминира въздушните превозвачи от Общността на основание националност.

Член 3

Права по отношение на регулаторния контрол

1.   Разпоредбите на параграф 2 на настоящия член допълват членовете, изброени в приложение II, буква в).

2.   Когато държава-членка е определила въздушен превозвач, върху когото друга държава-членка упражнява и поддържа регулаторен контрол, правата на Република Азербайджан в рамките на разпоредбите за безопасност, включени в споразумението между държавата-членка, определила въздушния превозвач, и Република Азербайджан, се прилагат по същия начин спрямо приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от страна на другата държава-членка, както и спрямо разрешителното за упражняване на дейност на въздушния превозвач.

Член 4

Данъчно облагане на авиационно гориво

1.   Разпоредбите на параграф 2 на настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, буква г).

2.   Независимо от всяка разпоредба, която предвижда обратното, нищо в изброените в приложение II, буква г) споразумения не възпрепятства държава-членка да налага на недискриминационна основа данъци, налози, мита, такси или вземания върху гориво, доставяно на нейна територия и предназначено за ползване във въздухоплавателно средство на въздушен превозвач, определен от Република Азербайджан, който оперира между две точки от територията на тази държава-членка, или между точка от територията на тази държава-членка и точка от територията на друга държава-членка.

3.   Независимо от всяка разпоредба, която предвижда обратното, нищо в изброените в приложение II, буква г) споразумения не възпрепятства Република Азербайджан да налага на недискриминационна основа данъци, налози, мита, такси или вземания върху гориво, доставяно на нейна територия и предназначено за ползване във въздухоплавателно средство на въздушен превозвач, определен от държава-членка, който оперира между две точки от територията на Република Азербайджан.

Член 5

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност

1.   Разпоредбите на параграф 2 на настоящия член допълват членовете, изброени в приложение II, буква д).

2.   Тарифите, които следва да се прилагат от въздушния(те) превозвач(и), определен(и) от Република Азербайджан по реда на споразумение, включено в приложение I и съдържащо разпоредба, изброена в приложение II, буква д), се подчиняват на правото на Европейската общност в случай на превоз, извършван изцяло в рамките на Европейската общност.

Член 6

Приложения към споразумението

Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

Член 7

Преразглеждане или изменение

Страните могат по всяко време да преразглеждат или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 8

Влизане в сила и временно прилагане

1.   Настоящото споразумение влиза в сила след като страните се нотифицират взаимно в писмена форма за приключването на вътрешните им процедури, необходими за неговото влизане в сила.

2.   Независимо от параграф 1, страните се споразумяват да прилагат временно настоящото споразумение, считано от първо число на месеца след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

3.   Споразуменията и другите договорености между държавите-членки и Република Азербайджан, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно, са изброени в приложение I, буква б). Настоящото споразумение се прилага за всички тези споразумения и договорености след влизането им в сила или временното им прилагане.

Член 9

Прекратяване

1.   В случай че включено в приложение I споразумение бъде прекратено, действието на всички разпоредби от настоящото споразумение, отнасящи се до това включено в приложение I споразумение, се прекратява в същия момент.

2.   В случай че всички включени в приложение I споразумения бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява в същия момент.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени представители положиха подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Страсбург на 7 юли 2009 г., в два еднообразни екземпляра, на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и азербайджански език.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на споразуменията по член 1 на настоящото споразумение

а)

Споразумения за авиационни услуги между правителството на Република Азербайджан и държави-членки на Европейската общност, които са били сключени, подписани и/или се прилагат временно към датата на подписване на настоящото споразумение

Споразумение между правителството на Република Австрия и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено във Виена на 4 юли 2000 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Австрия“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Кралство Белгия и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Баку на 13 април 1998 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Белгия“ в приложение II,

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, сключена в София на 29 юни 1995 г., наричана по-долу „Спогодба Азербайджан—България“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Кралство Дания и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Копенхаген на 27 април 2000 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Дания“ в приложение II.

Последно изменено с размяна на писма на 1 март 2004 г. и 17 декември 2004 г.,

Споразумение в областта на въздушния транспорт между правителството на Федерална република Германия и правителството на Република Азербайджан, сключено в Баку на 28 юли 1995 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Германия“ в приложение II.

Последно изменено с Протокол за поправка и допълнение на Споразумението в областта на въздушния транспорт от 28 юли 1995 г. между правителството на Федерална република Германия и правителството на Република Азербайджан, сключено в Баку на 29 юни 1998 г.,

Споразумение между правителството на Френската република и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Париж на 19 юни 1997 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Франция“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Република Гърция и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Атина на 5—6 юни 1995 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Гърция“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Италианската република и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Рим на 25 септември 1997 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Италия“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Великото херцогство Люксембург и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Баку на 3 юли 2001 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Люксембург“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Кралство Нидерландия и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Баку на 11 юли 1996 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Нидерландия“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Република Полша и правителството на Република Азербайджан относно граждански въздушен транспорт, сключено във Варшава на 26 август 1997 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Полша“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Румъния и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Баку на 27 март 1996 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Румъния“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Словашката република и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Баку на 27 октомври 2000 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Словашка република“ в приложение II,

Споразумение между Кралство Испания и Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Мадрид на 18 ноември 2004 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Испания“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Кралство Швеция и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Копенхаген на 27 април 2000 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Швеция“ в приложение II.

Последно изменено с размяна на писма на 1 март 2004 г. и 17 декември 2004 г.,

Споразумение между правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, сключено в Лондон на 23 февруари 1994 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Обединеното кралство“ в приложение II.

Изменено с размяна на ноти, извършена в Баку на 20 юни и 23 декември 1996 г.

Последно изменено с Меморандум за разбирателство, сключен в Баку на 3—4 юли 2000 г.;

б)

Споразумения и други договорености относно авиационни услуги, парафирани или подписани между правителството на Република Азербайджан и държави-членки на Европейската общност, които към датата на подписване на настоящото споразумение още не са влезли в сила и не са се прилагали временно:

Споразумение между правителството на Чешката република и правителството на Република Азербайджан относно въздушен транспорт, парафирано в Прага на 3 декември 1998 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Чешка република“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Република Естония и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Талин на 8 ноември 2002 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Естония“ в приложение II,

Споразумение между правителството на Република Финландия и правителството на Република Азербайджан относно авиационни услуги, парафирано в Баку на 29 септември 2000 г., наричано по-долу „Споразумението Азербайджан—Финландия“ в приложение II.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на членове от споразуменията, изброени в приложение I и посочени в членове 2—5 на настоящото споразумение

а)

Определяне от държава-членка:

Член 3, параграф 5 от Споразумението Азербайджан—Австрия;

Член 3, параграф 5 от Спогодбата Азербайджан—България;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Чешка република;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Дания;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Естония;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Германия;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Гърция;

Член 4, параграф 3 от Споразумението Азербайджан—Франция;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Италия;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Люксембург;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Нидерландия;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Полша;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Румъния;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Словашка република;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Швеция;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Азербайджан—Обединеното кралство;

б)

Отказ, отнемане, временно преустановяване или ограничаване на разрешителните и позволителните:

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Австрия;

Член 5, параграф 1, буква г) от Споразумението Азербайджан—Белгия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Спогодбата Азербайджан—България;

Член 4, параграф 1, буква б) от Споразумението Азербайджан—Чешка република;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Дания;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Естония;

Член 4, параграф 1, буква б) от Споразумението Азербайджан—Гърция;

Член 5, параграф 1 от Споразумението Азербайджан—Франция;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Финландия;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Италия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Люксембург;

Член 4, параграф 1, буква в) от Споразумението Азербайджан—Нидерландия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Полша;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Румъния;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Словашка република;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Швеция;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Азербайджан—Обединеното кралство.

в)

Регулаторен контрол:

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Австрия;

Член 7 от Споразумението Азербайджан—Белгия;

Член 7 от Споразумението Азербайджан—Чешка република;

Член 14 от Споразумението Азербайджан—Дания;

Член 15 от Споразумението Азербайджан—Естония;

Член 11а от Споразумението Азербайджан—Германия;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Гърция;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Франция;

Член 13 от Споразумението Азербайджан—Финландия;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Италия;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Люксембург;

Член 13 от Споразумението Азербайджан—Нидерландия;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Словашка република;

Член 14 от Споразумението Азербайджан—Швеция.

г)

Данъчно облагане на авиационно гориво:

Член 7 от Споразумението Азербайджан—Австрия;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Белгия;

Член 7 от Спогодбата Азербайджан—България;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Чешка република;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Дания;

Член 7 от Споразумението Азербайджан—Естония;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Германия;

Член 9 от Споразумението Азербайджан—Гърция;

Член 11 от Споразумението Азербайджан—Франция;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Финландия;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Италия;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Люксембург;

Член 9 от Споразумението Азербайджан—Нидерландия;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Полша;

Член 9 от Споразумението Азербайджан—Румъния;

Член 5 от Споразумението Азербайджан—Испания;

Член 9 от Споразумението Азербайджан—Словашка република;

Член 6 от Споразумението Азербайджан—Швеция;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Обединеното кралство.

д)

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност:

Член 11 от Споразумението Азербайджан—Австрия;

Член 13 от Споразумението Азербайджан—Белгия;

Член 9 от Спогодбата Азербайджан—България;

Член 12 от Споразумението Азербайджан—Чешка република;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Дания;

Член 13 от Споразумението Азербайджан—Естония;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Германия;

Член 12 от Споразумението Азербайджан—Гърция;

Член 17 от Споразумението Азербайджан—Франция;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Финландия;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Италия;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Люксембург;

Член 5 от Споразумението Азербайджан—Нидерландия;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Полша;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Румъния;

Член 8 от Споразумението Азербайджан—Словашка република;

Член 10 от Споразумението Азербайджан—Швеция;

Член 7 от Споразумението Азербайджан—Обединеното кралство.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на другите държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (по Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно въздушния транспорт).