29.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕИнституциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.