7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/63


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 април 2008 година

за подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

(2008/420/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 5 юни 2003 г., Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети страни във връзка със замяната на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(2)

Комисията договори от името на Общността споразумение с правителството на Австралия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, наричано по-долу „споразумението“, в съответствие с механизмите и предписанията в приложението към решението на Съвета, с което Комисията се упълномощава да започва преговори с трети страни за замяна на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(3)

Споразумението следва да се подпише и временно да се прилага, при условие че бъде сключено на по-късна дата,

РЕШИ:

Член 1

Подписването на споразумение между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги се одобрява от името на Общността, при условие че се приеме решение на Съвета относно сключването на споменатото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/ата, упълномощено/и да подпише/ат споразумението от името на Общността при сключването му.

Член 3

До влизането на споразумението в сила същото се прилага временно, считано от първо число на първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

Член 4

Председателят на Съвета се упълномощава да извърши нотификацията, предвидена в член 7, параграф 2 от споразумението.

Съставено в Люксембург на 7 април 2008 година.

За Съвета

Председател

R. ŽERJAV


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

от една страна и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АВСТРАЛИЯ

от друга страна,

(наричани по-долу „договарящите страни“),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Съдът на Европейските общности намери за несъвместими с правото на Европейската общност някои разпоредби от двустранни споразумения, сключени от някои държави-членки с трети страни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени редица двустранни споразумения за авиационни услуги между няколко държави-членки на Европейската общност и Австралия, които съдържат подобни разпоредби, и че е задължение на държавите-членки да предприемат всички необходими стъпки за премахване на несъвместимостите между такива споразумения и Договора за ЕО,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейската общност има изключителни компетенции по отношение на някои аспекти, които е възможно да са включени в двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и трети страни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейската общност, установените в държава-членка въздушни превозвачи от Общността имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейската общност и трети страни,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, че споразуменията между Европейската общност и някои трети страни предвиждат възможност гражданите на тези трети страни да придобиват собственост във въздушни превозвачи, които са лицензирани в съответствие с правото на Европейската общност,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че съвместимостта между правото на Европейската общност и разпоредбите от двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и Австралия ще предостави стабилна правна основа за авиационни услуги между Европейската общност и Австралия и ще запази тяхната непрекъснатост,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че разпоредбите от двустранните споразумения за авиационни услуги между държавите-членки на Европейската общност и Австралия, които не са в несъответствие с правото на Европейската общност, няма нужда да бъдат изменяни или заменяни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че с това споразумение Европейската общност не цели увеличаване на общия обем на въздушния трафик между Европейската общност и Австралия, нито нарушаване на баланса между въздушните превозвачи от Общността и тези от Австралия, или постигане на преимущество при интерпретацията на разпоредбите от съществуващите двустранни споразумения за авиационни услуги относно правата на трафик,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държавите-членки на Европейската общност. „Договаряща страна“ означава договаряща страна по настоящото споразумение; „страна“ означава договарящата страна по съответното двустранно споразумение за авиационни услуги; „въздушен превозвач“ означава също и авиокомпания; „територия на Европейската общност“ означава териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност.

2.   Във всяко от споразуменията, изброени в приложение I, споменаването на гражданите на държавата-членка, която е страна по съответното споразумение, се разбира като споменаване на гражданите на държавите-членки на Европейската общност.

3.   Във всяко от споразуменията, изброени в приложение I, споменаването на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по съответното споразумение, се разбира като споменаване на въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

Член 2

Определяне, разрешение и отнемане на разрешението

1.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 от настоящия член имат предимство пред съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, букви а) и б) съответно, що се отнася до определянето на въздушни превозвачи от заинтересованата държава-членка, разрешителните и позволителните, предоставени му от Австралия, както и съответно до отказа, отнемането, временното преустановяване или ограничаването на разрешителните или позволителните на въздушния превозвач.

2.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 на настоящия член имат предимство пред съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, букви а) и б) съответно, що се отнася до определянето на въздушни превозвачи от Австралия, разрешителните и позволителните, предоставени му от заинтересованата държава-членка, както и съответно до отказа, отнемането, временното преустановяване или ограничаването на разрешителните или позволителните на въздушния превозвач.

3.   При получаване на такова определяне и на документи за кандидатстване от определения въздушен превозвач(и), под формата и по начина, предписани за експлоатационните разрешителни и техническите позволителни, всяка страна предоставя съответните разрешителни и позволителни съгласно параграфи 4 и 5 във възможно най-кратък срок, при условие че:

а)

когато въздушният превозвач е определен от държава-членка:

i)

въздушният превозвач е учреден по реда на Договора за създаване на Европейската общност на територията на определящата държава-членка и има валиден оперативен лиценз от държава-членка, в съответствие с правото на Европейската общност; както и

ii)

държавата-членка, която отговаря за издаването на свидетелство за авиационен оператор на въздушния превозвач, упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху него и в документа за определяне на въздушен превозвач е назован изрично компетентният въздухоплавателен орган; както и

iii)

основното място на дейност на въздушния превозвач се намира на територията на държавата-членка, от която е получил валидния оперативен лиценз; както и

iv)

въздушният превозвач е собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, и се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или граждани на тези други държави.

б)

когато въздушният превозвач е определен от Австралия:

i)

Австралия упражнява и поддържа ефективен контрол върху въздушния превозвач; както и

ii)

основното място на дейност на последния е на територията на Австралия.

4.   Всяка страна може да откаже, отнеме, временно да преустанови или ограничи разрешителните или техническите позволителни на въздушен превозвач, определен от другата страна, в случай че:

а)

когато въздушният превозвач е определен от държава-членка:

i)

въздушният превозвач не е учреден по реда на Договора за създаване на Европейската общност, на територията на определящата държава-членка или няма валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност; или

ii)

държавата-членка, която отговаря за издаването на свидетелството за авиационен оператор на въздушния превозвач, не упражнява или не поддържа ефективен регулаторен контрол върху него, или в документа за определяне на въздушен превозвач компетентният въздухоплавателен орган не е назован ясно; или

iii)

основното място на дейност на въздушния превозвач не се намира на територията на държавата-членка, от която е получил оперативен лиценз; или

iv)

въздушният превозвач не е собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, или не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или граждани на тези други държави; или

v)

на въздушния превозвач вече му е разрешено да упражнява дейност съгласно двустранно споразумение между Австралия и друга държава-членка, и Австралия може да докаже, че като упражнява права на трафик съгласно настоящото споразумение по маршрут, който включва точка в тази друга държава-членка, въздушният превозвач би заобиколил ограниченията, наложени от другото споразумение, по отношение на третата, четвъртата и петата свободи на правата на трафик; или

vi)

въздушният превозвач притежава свидетелство за авиационен оператор, издаден от държава-членка, но няма двустранно споразумение за авиационни услуги между Австралия и тази държава-членка и Австралия може да докаже, че необходимите права на трафик за предложената дейност не са реципрочно налични за въздушния превозвач(и), определен от Австралия;

б)

когато въздушният превозвач е определен от Австралия:

i)

Австралия не поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач; или

ii)

основното място на дейност на последния не е на територията на Австралия.

5.   При упражняване на правата си по параграф 4, и без да се засягат правата по параграф 4, буква а), подточки v) и vi) на настоящия член, Австралия не дискриминира въздушните превозвачи на държавите-членки по националност.

Член 3

Права по отношение на регулаторния контрол

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, буква в).

2.   Когато държава-членка (първата държава-членка) е определила въздушен превозвач, върху когото друга държава-членка упражнява и поддържа регулаторен контрол, правата на Австралия в рамките на разпоредбите за безопасност, включени в споразумението между първата държава-членка, определила въздушния превозвач, и Австралия, се прилагат по същия начин по отношение на приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от страна на другата държава-членка, както и по отношение на разрешителното за упражняване на дейност на въздушния превозвач.

Член 4

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, буква г).

2.   Тарифите, които следва да се прилагат от въздушния превозвач(и), определен от Австралия по реда на споразумение, включено в приложение I и съдържащо разпоредба, посочена в приложение II, буква г), се подчиняват на правото на Европейската общност в случай на превоз, извършван изцяло в рамките на Европейската общност.

Член 5

Приложения към Споразумението

Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

Член 6

Преразглеждане или изменение

Договарящите страни могат по всяко време да преразглеждат или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 7

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила, след като договарящите страни се нотифицират взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

2.   Независимо от параграф 1, договарящите страни се споразумяват да прилагат временно настоящото споразумение, считано от първо число на месеца след датата, на която договарящите страни са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

3.   Споразуменията и другите договорености между държавите-членки и Австралия, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно, са изброени в приложение I, буква б). Настоящото споразумение се прилага за всички тези споразумения и договорености след влизането им в сила или временното им прилагане.

Член 8

Прекратяване

1.   В случай че изброено в приложение I споразумение бъде прекратено, действието на всички разпоредби от настоящото споразумение, отнасящи се до споразумението, изброено в приложение I, се прекратява едновременно с него.

2.   В случай че всички изброени в приложение I споразумения бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява едновременно с тях.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени представители полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел, на двадесет и девети април две хиляди и осма година, в два еднообразни екземпляра, на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език. В случай на несъответствие английският текст има преимущество над текстовете на другите езици.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на споразуменията по член 1 на настоящото споразумение

а)

Споразумения за авиационни услуги между Австралийския съюз и държави-членки на Европейската общност, които са били сключени, подписани и/или се прилагат временно към датата на подписване на настоящото споразумение

Споразумение между Австрийското федерално правителство и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, сключено във Виена на 22 март 1967 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Австрия“);

Допълнено с Меморандума за разбирателство, подписан във Виена на 25 март 1999 г.

Споразумение за авиационни услуги между правителството на Кралство Дания и правителството на Австралия, парафирано в Канбера на 16 октомври 1998 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Дания“);

Допълнено с Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между Скандинавските страни по отношение на Скандинавските въздушни линии (SAS), парафиран в Канбера на 16 октомври 1998 г.;

Допълнено с Протокол за споразумение от 16 октомври 1998 г.

Споразумение между правителството на Република Финландия и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, парафирано на 15 юни 1999 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Финландия“).

Допълнено с Меморандума за разбирателство, подписан в Хелзинки на 15 юни 1999 г.,

Споразумение между правителството на Австралийския съюз и правителството на Френската република относно авиационни услуги, сключено в Канбера на 13 април 1965 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Франция“);

Изменено с размяна на писма, подписани в Париж на 22 декември 1970 г. и на 7 януари 1971 г.

Споразумение между Федерална република Германия и Австралийския съюз относно въздушния транспорт, сключено в Бон на 22 май 1957 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Германия“).

Да се чете заедно с Меморандума за разбирателство, подписан в Канбера на 12 юни 1998 г. и размяната на писма от 17 септември 1998 г. и 5 ноември 1998 г.,

Споразумение между правителството на Кралство Гърция и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, сключено в Атина на 10 юни 1971 г., изменено (наричано по-долу „споразумение Австралия—Гърция“),

Споразумение между правителството на Република Гърция и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, парафирано в Атина на 11 ноември 1997 г. и приложено към Меморандума за разбирателство, подписан в Атина на 11 ноември 1997 г. (наричано по-долу „проект на преразгледано споразумение Австралия—Гърция“),

Споразумение за въздушен транспорт между Ирландия и Австралия, сключено с размяна на ноти с дата 26 ноември 1957 г. и 30 декември 1957 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Ирландия“),

Споразумение между правителството на Австралийския съюз и правителството на Италианската република относно авиационни услуги, сключено в Рим на 10 ноември 1960 г., изменено (наричано по-долу „споразумение Австралия—Италия“),

Споразумение между правителството на Австралия и правителството на Великото херцогство Люксембург относно авиационни услуги, приложено към Меморандума за разбирателство, съставен в Люксембург на 3 септември 1997 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Люксембург“),

Споразумение между правителството на Малта и правителството на Австралия относно авиационни услуги, съставено в Канбера на 11 септември 1996 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Малта“).

Допълнено с размяна на писма от 1 декември 2003 г.,

Споразумение между правителството на Кралство Нидерландия и правителството на Австралийския съюз относно установяването на авиационни услуги, сключено в Канбера на 25 септември 1951 г., (наричано по-долу „споразумение Австралия—Нидерландия“),

Споразумение между правителството на Република Полша и правителството на Австралия относно авиационни услуги, съставено във Варшава на 28 април 2004 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Полша“),

Споразумение за авиационни услуги между правителството на Кралство Швеция и правителството на Австралия, парафирано в Канбера на 16 октомври 1998 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Швеция“).

Допълнено с Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между Скандинавските страни по отношение на Скандинавските въздушни линии (SAS), парафирано в Канбера на 16 октомври 1998 г.

Допълнено с Протокол за споразумение от 16 октомври 1998 г.,

Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги между и отвъд техните територии, подписано в Лондон на 7 февруари 1958 г., с измененията (наричано по-долу „споразумение Австралия—Обединеното кралство“);

б)

Споразумения и други договорености относно авиационни услуги, парафирани или подписани между Австралийския съюз и Европейската общност, които към датата на подписване на настоящото споразумение още не са влезли в сила и не се прилагат временно

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на членове от споразуменията, изброени в приложение I, и посочени в членове 2—5 от настоящото споразумение

а)

Определяне на въздушен превозвач:

Член 4 от Споразумението Австралия—Австрия; (1)

Член 3 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 3 от Споразумението Австралия—Германия; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Гърция; (1)

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция; (1)

Член 3 от проекта за Споразумение Австралия—Люксембург; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Ирландия; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Италия; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Малта; (1)

Член 3 от Споразумението Австралия—Нидерландия; (1)

Член 2 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 3 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

Член 3 от Споразумението Австралия—Обединеното кралство.

б)

Отказ, отнемане, временно преустановяване или ограничаване на разрешителните и позволителните:

Член 7 от Споразумението Австралия—Австрия; (1)

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 5 от проекта за Споразумение Австралия—Финландия;

Член 8 от Споразумението Австралия—Франция; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Германия; (1)

Член 5 от Споразумението Австралия—Гърция; (1)

Член 5 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция; (1)

Член 7 от Споразумението Австралия—Ирландия; (1)

Член 5 от Споразумението Австралия—Италия; (1)

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Люксембург; (1)

Член 5 от Споразумението Австралия—Малта; (1)

Член 6 от Споразумението Австралия—Нидерландия; (1)

Член 2 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

Член 3 от Споразумението Австралия—Обединеното кралство.

в)

Регулаторен контрол:

Приложение 4 към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Австрия, подписан на 25 март 1999 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Австрия;

Член 17 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 8 от проекта за Споразумение Австралия—Финландия;

Приложение В към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Федерална република Германия, подписан в Канбера на 12 юни 1998 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Германия;

Член 8 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция;

Член 7 от проекта за Споразумение Австралия—Люксембург;

Член 8 от Споразумението Австралия—Малта;

Приложение В към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Кралство Нидерландия, подписан в Хага на 4 септември 1997 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Нидерландия;

Член 5 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 17 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

г)

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност:

Член 9 от Споразумението Австралия—Австрия;

Член 13 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 14 от проекта за Споразумение Австралия—Финландия;

Член 10 от Споразумението Австралия—Франция;

Приложение Д към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Федерална република Германия, подписан в Канбера на 12 юни 1998 г. във връзка с размяната на писма от 17 септември 1998 г. и 5 ноември 1998 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Германия;

Член 9 от Споразумението Австралия—Гърция;

Член 14 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция;

Член 9 от Споразумението Австралия—Ирландия;

Член 9 от Споразумението Австралия—Италия;

Член 11 от проекта за споразумение Австралия—Люксембург;

Член 14 от Споразумението Австралия—Малта;

Раздел IV от приложението към споразумението Австралия—Нидерландия;

Член 10 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 13 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

Член 7 от Споразумението Австралия—Обединеното кралство.


(1)  Член 2, параграф 2 от настоящото споразумение не се прилага към тези разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на другите държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно въздушния транспорт)