19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/120


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2007 година

относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи

(2007/824/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii), във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност споразумение с Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи.

(2)

Споразумението бе подписано от името на Европейската общност на 18 септември 2007 г. при условие за възможното му сключване на по-късна дата, в съответствие с Решение на Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския Съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на това решение, не са обвързани от него и не го прилагат.

(6)

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи се одобрява с настоящото от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета връчва уведомлението съгласно член 14, параграф 1 от споразумението (2).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден с член 12 от споразумението.

Член 4

Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се взема от Комисията след консултация със специален комитет, определен от Съвета.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

R. PEREIRA


(1)  Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


РАЗМЯНА НА ПИСМА

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи

EВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“;

и

БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, наричани по-нататък „страните“;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД решението на Европейския съвет от декември 2005 г. да предостави на Бившата югославска република Македония статут на страна кандидатка;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейската общност и Бившата югославска република Македония, което бе подписано през април 2001 г. и влезе в сила на 1 април 2004 г. и което в момента управлява отношенията с Бившата югославска република Македония;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението за тясно сътрудничество в рамките на същестуващите структури на ССА за либерализация на визовия режим между Бившата югославска република Македония и Европейския съюз в съответствие със заключенията на срещата на върха Европейски съюз — Западни Балкани, състояла се в Солун на 21 юни 2003 г.;

КАТО ПРИЗНАВАТ напредъка, направен от Бившата югославска република Македония в областта на правосъдието, и по-специално по въпросите на миграцията, визовата политика, управлението на границите и сигурността на документите;

В ЖЕЛАНИЕТО СИ, като първа конкретна стъпка към безвизов режим на пътуване, да улеснят контактите между народите като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи за граждани на Бившата югославска република Македония;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Бившата югославска република Македония за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на Бившата югославска република Македония;

КАТО ПРИЕМАТ, че ако Бившата югославска република Македония въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Бившата югославска република Македония, ще се прилагат автоматично, на базата на реципрочност, за гражданите на ЕС;

КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на реадмисията;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на визи на гражданите на Бившата югославска република Македония за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.   Ако Бившата югославска република Македония въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС или за определени категории граждани на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно това споразумение на гражданите на Бившата югославска република Македония, ще се прилагат автоматично, на базата на реципрочност, за заинтересованите граждани на ЕС.

Член 2

Обща клауза

1.   Визовите облекчения, предвидени в това споразумение, се прилагат за гражданите на Бившата югославска република Македония само дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи от законовите и подзаконовите разпоредби на Общността или държавите-членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   Националното законодателство на Бившата югославска република Македония или на държавите-членки, или законодателството на Общността, се прилага по отношение на въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на това споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за експулсиране.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„Държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„Гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„Гражданин на Бившата югославска република Македония“: означава лице, което притежава гражданство на Бившата югославска република Македония;

г)

„Виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка, или решение, взето от такава държава, което е необходимо с оглед на:

влизане за планиран престой в държава-членка или в няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни общо,

влизане с цел транзитно преминаване през територията на тази държава-членка или на няколко държави-членки.

д)

„Законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Бившата югославска република Македония, на когото е разрешено или който има право да остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка въз основа на законодателството на Общността или на националното законодателство.

Член 4

Писмени доказателства относно целта на пътуването

1.   За следните категории граждани на Бившата югославска република Македония са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:

а)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други образователни или училищни дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, колеж или училище, или студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

б)

лица, участващи в научни, изследователски, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

в)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество и удостоверение за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

г)

журналисти:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност;

д)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от организацията домакин: компетентни органи, национални спортни федерации и национални олимпийски комитети на държавите-членки;

е)

бизнесмени и представители на бизнес организации:

писмено искане от домакин — юридическо лице или дружество, организация, или офис или филиал на такова юридическо лице или дружество, или държавни или местни власти на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на териториите на държавите-членки;

ж)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;

з)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

писмено искане от административния ръководител/кмет на тези градове;

и)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

писмено искане от асоциация на превозвачите на Бившата югославска република Македония, предвиждащо превоз по международните пътища, в което се посочват целта, продължителността и честотата на пътуванията;

й)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки:

писмено искане от компетентното железопътно дружество на Бившата югославска република Македония, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

к)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци — посещаващи граждани на Бившата югославска република Македония, които пребивават законно на територията на държавите-членки:

писмено искане от лицето домакин;

л)

представители на религиозни общности:

писмено искане от религиозна общност, регистрирана в Бившата югославска република Македония, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

м)

лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:

официален документ от медицинска институция, потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в тази институция, необходимостта от придружител и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

н)

лица на посещение с цел присъствие на погребални церемонии:

официален документ, потвърждаващ смъртта, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

о)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република Македония, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации:

писмо, издадено от орган на Бившата югославска република Македония, потвърждаващо, че кандидатът е член на делегация, която пътува до другата страна, за да участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

п)

лица, пътуващи с цел туризъм:

удостоверение или документ за извършено плащане, издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за организирано пътуване;

р)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

2.   Писменото искане, посочено в параграф 1 на настоящия член, следва да съдържа следните данни:

а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за самоличност, период и цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес; или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата — пълно наименование и адрес; и

ако искането е издадено от организация — името и длъжността на лицето, което подписва искането;

ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или филиал на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава-членка, регистрационният номер съгласно националното законодателство на съответната държава-членка.

3.   За категориите лица, посочени в параграф 1 на настоящия член, всички категории визи се издават по опростената процедура без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във връзка с целта на пътуването.

Член 5

Издаване на многократни визи

1.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:

а)

членовете на националното правителство, Парламента, Конституционния съд, Върховния съд, Съдебния съвет и Съвета на прокурорите, ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните им задължения, със срок на валидност, ограничен до срока им на работа, ако той е по-кратък от 5 години;

б)

постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република Македония, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

в)

съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст под 21 години или са на издръжка, и родители (включително настойници), посещаващи граждани на Бившата югославска република Македония, които пребивават законно на територията на държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до срока на валидност на разрешителното им за законно пребиваване.

г)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които пътуват редовно до държавите-членки;

д)

журналисти;

е)

представители на религиозни общности, регистрирани в Бившата югославска република Македония, които пътуват редовно до държавите-членки.

2.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че през предходната година са получили поне една виза, използвали са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна виза:

а)

студенти и докторанти и специализанти, които предприемат редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен,

б)

лица, участващи в научни, изследователски, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до държавите-членки;

в)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

г)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които пътуват редовно до държавите-членки;

д)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

е)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

ж)

кметове и членове на общински съвети;

з)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

и)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки;

й)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

к)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република Македония, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

3.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите лица, посочени в параграф 2 на настоящия член, и на други лица, при условие че през предходната година те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на посетената държава, и че основанията за искане на многократна виза все още са валидни.

4.   Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от 1 до 3 на настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1.   Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на Бившата югославска република Македония е в размер на 35 EUR.

Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

Ако Бившата югославска република Македония въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Бившата югославска република Македония, няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената сума, ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2.   Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:

а)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци на граждани на Бившата югославска република Македония, които пребивават законно на територията на държавите-членки;

б)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република Македония, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

в)

членовете на националното правителство, Парламента, Конституционния съд, Върховния съд, Съдебния съвет и Съвета на прокурорите, в случай че не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение;

г)

кметове и членове на общински съвети;

д)

лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е необходимо;

е)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е сериозно болен;

ж)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

з)

лица, участващи в научни, изследователски, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

й)

журналисти;

к)

пенсионери;

л)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

м)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки;

н)

представители на организации на гражданското общество, предприемащи пътувания с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен или образователни курсове;

о)

представители на религиозни общности, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

п)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки.

р)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други образователни и училищни дейности:

с)

деца на възраст под 6 години.

3.   Чрез дерогация от горепосочения параграф 1 България и Румъния, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи, могат да освободят от такси за обработка на заявления за национални визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Бившата югославска република Македония до момента, в който с решение на Съвета те ще прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген по отношение на визовата политика.

Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

1.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки вземат решение относно искането за издаване на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза може да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни случаи.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Европейския съюз и на Бившата югославска република Македония, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Бившата югославска република Македония или на държавите-членки, могат да напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавите-членки или на Бившата югославска република Македония, без каквато и да е виза или друго разрешително.

Член 9

Удължаване на визата при извънредни обстоятелства

Визите на гражданите на Бившата югославска република Македония, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока, посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, по хуманитарни, сериозни професионални или лични причини, се продължават безплатно в съответствие с действащото законодателство на приемащата държава за срока, необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им пребиваване.

Член 10

Дипломатически паспорти

1.   Гражданите на Бившата югославска република Македония, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без да притежават визи.

2.   Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да остават на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

При спазване на националните правила и разпоредби относно националната сигурност на държавите-членки и при спазване на правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална валидност на гражданите на Бившата югославска република Македония е разрешено да пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.

Член 12

Съвместен комитет за управление на споразумението

1.   Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Бившата югославска република Македония. Общността се представлява от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от държавите-членки.

2.   Комитетът има, по-специално, следните задачи:

а)

наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение (редовен обмен на информация, включително данни за брой издадени визи, подадени и отхвърлени заявления за визи);

б)

предлагане на изменения или допълнения към настоящото споразумение;

в)

разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

5.   Комитетът информира съответните органи, установени по силата на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, като периодично предоставя информация за изпълнение на настоящото споразумение.

Член 13

Връзка на това споразумение с двустранни споразумения между държави-членки и Бившата югославска република Македония

1.   Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави-членки и Бившата югославска република Македония, дотолкова, доколкото разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

2.   Разпоредбите на двустранни споразумения или спогодби между отделни държави-членки и Бившата югославска република Македония, подписани преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизане в сила на настоящото споразумение, без да засягат правото на съответните държави-членки или на Бившата югославска република Македония да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този период от 5 години.

Член 14

Заключителни клаузи

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират една друга относно приключването на споменатите по-горе процедури.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия на лица, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 на настоящия член.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен период от време, освен ако се прекрати в съответствие с параграф 6 на настоящия член.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като страните са се уведомили една друга за приключването на техните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5.   Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се нотифицира за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.

6.   Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова нотифициране.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.

Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. не се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези страни да могат да признаят едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА РЕЦИПРОЧЕН БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ НА ПЪТУВАНЕ

В съответствие със заключенията на срещата на върха ЕС — Западни Балкани, която се състоя в Солун на 21 юни 2003 г., визовите облекчения, предоставени с настоящото споразумение, представляват преходна фаза към безвизов режим за гражданите на Бившата югославска република Македония.

Безвизовият режим на пътуване ще бъде въведен за граждани на Бившата югославска република Македония въз основа на положителна оценка на достиженията на страната в приложение на съответните реформи и в съответствие с процедурите и критериите, предвидени в Регламент 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Кралство Дания.

При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Бившата югославска република Македония да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Обединеното кралство и Ирландия.

При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Бившата югославска република Македония да сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ

Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Бившата югославска република Македония да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

(ако е необходима)

Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила до момента на приключване на преговорите с Бившата югославска република Македония, ще бъде съставена подобна декларация по отношение на Швейцария и Лихтенщайн.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕНИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА МОЛБИТЕ ЗА ВИЗИ

Европейската Общност взема предвид съображенията, повдигнати от Бившата югославска република Македония относно факта, че на гражданите на последната са издадени шенгенски визи, които са с ограничена валидност за територията на една или няколко държави-членки. Европейската общност също взема предвид искането, поставено от Бивша югославска република Македония нейните граждани, които притежават шенгенски визи с ограничена валидност за територията на една или няколко държави-членки и които се нуждаят от пътуване в рамките на периода на валидност на тази виза, до държава-членка, която е извън териториалния обхват на действието на тази виза, следва да не бъдат задължавани да плащат такса за обработка на втората молба за виза.

Страните считат, че този въпрос следва да бъде разгледан отново като приоритетен въпрос от Комитета, посочен в член 12, веднъж след като Европейския парламент и Съветът са приели Кодекс на Общността за визите, проектът за който кодекс разглeжда този въпрос.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ

Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Бившата югославска република Македония, подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5 години от влизане в сила на настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държави-членки или на Бившата югославска република Македония да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години, Европейската общност ще преоцени положението на притежателите на служебни паспорти най-късно 2 години след влизане в сила на настоящото споразумение, с оглед на възможно изменение на споразумението с тази цел в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ

Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и е в процес на обсъждане между Европейския парламент и Съвета, разглежда въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки.

Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:

В най-общ план, да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за кандидатстване за визи и за тяхната валидност.

Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на кандидатите от Бившата югославска република Македония е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да предоставят по принцип същите съпътстващи документи.

Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).

Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки се организират по такъв начин, че в разумен срок може да бъде осигурена среща за представяне на заявлението за виза и съответните подкрепящи документи.

Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай, включително относно опростяването на изискванията за документи, и по-специално за добросъвестни кандидати.

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА МЕСТНИЯ ГРАНИЧЕН ТРАФИК

Република България заявява своята готовност да започне преговори за двустранни споразумения с Бившата югославска република Македония с цел прилагане на режим на местен граничен трафик, създаден с Регламент на ЕО № 1931/2006 г. от 20 декември 2006 г. относно определяне на правилата за местен граничен трафик по външните сухопътни граници на държавите-членки и изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА

Европейската общност отбелязва предложението на Бившата югославска република Македония да се даде по-широко определение на понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Бившата югославска република Македония придава на опростяване на придвижването на тази категория лица.

С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Бившата югославска република Македония, които пребивават законно на територията на държавите-членки, Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване на издаването на визи на тази категория лица, включително по-специално, опростяването на документните доказателства, изисквани от кандидатите, освобождаването от такси за обработка, и където е уместно, издаването на многократни входни визи.